wykaz nauczycieli akademickich prowadzących seminarium na

Transkrypt

wykaz nauczycieli akademickich prowadzących seminarium na
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
IMIĘ I NAZWISKO / KONTAKT
TEMATYKA / PROPONOWANE ZAGADNIENIA
ILOŚĆ OSÓB W
GRUPIE
ILOŚĆ GRUP
LICZBA OSÓB
Proponowana problematyka prac dyplomowych:
dr Waldemar Glabiszewski
[email protected]

Kreowanie wizerunku organizacji

Kreowanie wizerunku menedżera

Działalność Public Relations

Działalność promocyjna

Komunikacja w zarządzaniu

Umiejętności komunikacyjne menedżerów

Konkurencyjność organizacji

Pozycja konkurencyjna organizacji

Potencjał konkurencyjny organizacji

Przewagi konkurencyjne organizacji

Instrumenty konkurowania

Analiza strategiczna organizacji

Strategie konkurowania organizacji

Zarządzanie działalnością operacyjną
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
2
10
20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzanie procesami w organizacji

Zarządzanie innowacjami w organizacji

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym

Problematyka ubezpieczeń gospodarczych
Proponowana problematyka prac dyplomowych:
dr Małgorzata Karolewska-Szparaga
[email protected]

Modele zarządzania zasobami ludzkimi.

Istota pracy kierowniczej.

Rola i kompetencje specjalistów ds. zasobów ludzkich.

Zachowania grupowe, podejmowanie decyzji grupowych.

Zarządzanie konfliktem.

Negocjacje.

Rekrutacja i dobór kadr.

Ocenianie w procesie pracy.

Władza, proces delegowania władzy.

Skuteczne systemy motywacyjne.

Motywatory materialne i niematerialne.

Motywatory pozytywne i negatywne.
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
2
10
20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Proponowana problematyka prac dyplomowych:
dr Karolina Kaszlińska
[email protected]

Funkcjonowanie szkoły i przedszkola w środowisku lokalnym.

Organizacja i formy współpracy z rodzicami.

Zadania szkoły i przedszkola w realizacji założeń partnerstwa
2
10
20
2
10
20
2
10
20
edukacyjnego.

Rola szkoły wiejskiej.
Słuchacze mogę realizować wszystkie tematy związane z :
mgr Ewa Podlewska
[email protected]

profesjonalnym wizerunkiem menedżera

metodami zarządzania

negocjowaniem

rozwiązywaniem konfliktów

etyką menedżera
Proponowana problematyka prac dyplomowych:

Źródła prawa oświatowego w Polsce

Ewolucja podstaw prawnych w zakresie oświaty w Polsce
dr Anna Tarnowska
[email protected]
(podstawowe reformy)

Prawo do nauki w Konstytucji RP i rozwiązaniach ustawowych

Wolność prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP i
rozwiązaniach ustawowych
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tworzenie prawa wewnętrznego

Organy administracji szkolnej w Polsce i innych krajach

Status prawny dyrektora szkoły

Status prawny nauczyciela

Podstawy prawne funkcjonowania szkół i placówek
niepublicznych
Słuchacze mogę realizować wszystkie tematy związane z prawnymi
aspektami oświaty.
Przykładowe zagadnienia:
dr Jacek Wantoch-Rekowski
[email protected]

Źródła prawa dotyczące oświaty w Polsce

Tworzenie prawa wewnętrznego (np. regulaminy)

Status prawny dyrektora szkoły publicznej

Status prawny nauczyciela

Społeczne organy w systemie oświaty

Podstawy prawne finansowania szkół i placówek publicznych

Podstawy
prawne
funkcjonowania
2
szkół
i
placówek
niepublicznych

Problematyka emerytalna nauczycieli

Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
10
20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część oświatowa subwencji ogólnej jako źródło finansowania
oświaty

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
pracowników szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

Zamówienia publiczne w szkołach i placówkach publicznych
Słuchacze mogą realizować wszystkie tematy z zarządzania w
szczególności związane z:
dr inż. Małgorzata Wiśniewska
[email protected]

marketingiem,

zarządzaniem organizacją,

procesami podejmowania decyzji
Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji
3
10
30

Podobne dokumenty