Wskazania do stymulacji u pacjentów z przemijającą bradykardią z

Komentarze

Transkrypt

Wskazania do stymulacji u pacjentów z przemijającą bradykardią z
Wskazania do stymulacji u pacjentów
z przemijającą udokumentowaną bradykardią
„2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy”
dr n.med. Michał Chudzik, mgr Anna Nowek
Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii
i Kardiochirurgii UM w Łodzi
dr hab. n.med.prof.nazdw. Jerzy Krzysztof Wranicz
Stymulacja serca – zalecenia ESC 2013
Choroba węzła zatokowego (w tym zespół brady-tachy) –
rekomendacje kliniczne
Stała stymulacja serca zapewnia zmniejszenie objawów u
pacjentów z udokumentowanym związkiem między
objawami, a rejestracją bradykardii w ekg.
Stałą stymulację serca można rozważyć u pts z SSS gdy nie
udaje się ustalić związku między objawami, a rejestracją
bradykardii w ekg, utratami przytomności i dokumentacją na
bezobjawowe pauzy w zapisie ekg (powyżej 3 sekund).
Stymulacja serca – zalecenia ESC 2013
Przemijający/ napadowy blok przedsionkowo-komorowy
(wliczając migotanie przedsionków z wolną akcją komór) –
rekomendacje kliniczne
Stała stymulacja serca jest zawsze wskazana u pts z blokiem
p-k II i/lub III st nawet jeżeli nie ma objawów, lub nie udaje
się wykazać związku między objawami, a bradykardią w
zapisie ekg.
Wydaje się, że stała stymulacja serca może u tych pts
zmniejszać objawy i być może zmniejszać śmiertelność.
Stymulacja serca – zalecenia ESC 2013
Choroba węzła zatokowego (w tym zespół brady-tachy)
Stymulacja jest wskazana u pacjentów z chorobą węzła
zatokowego, z udokumentowaną objawową bradykardią w
przebiegu zahamowania zatokowego lub bloku zatokowoprzedsionkowego.
(klasa zaleceń I, poziom B)
Stymulacja serca – zalecenia ESC 2013
Przemijający/ napadowy blok przedsionkowo-komorowy
(wliczając migotanie przedsionków z wolną akcją komór)
Stymulacja jest wskazana u pacjentów z przemijającym /
napadowym blokiem przedsionkowo-komorowym III lub II
stopnia.
(klasa zaleceń I, poziom C)
Stymulacja serca – zalecenia ESC 2013
Omdlenia odruchowe
Stymulacja powinna być rozważona u pacjentów ≥40 roku
życia z nawracającymi, nieprzewidywalnymi omdleniami
odruchowymi i udokumentowanymi objawowymi pauzami,
w przebiegu zahamowania zatokowego lub/i bloku
przedsionkowo-komorowego.
(klasa zaleceń IIa poziom B)
Stymulacja serca – zalecenia ESC 2013
Bezobjawowe pauzy (zahamowanie zatokowe lub blok
przedsionkowo-komorowy)
Stymulacja powinna być rozważona u pacjentów z
omdleniami w wywiadzie i udokumentowanymi
bezobjawowymi pauzami > 6s w przebiegu zahamowania
zatokowego, bloku zatokowo-przedsionkowego lub bloku
przedsionkowo-komorowego.
(klasa zaleceń IIa, poziom C)
Stymulacja nie jest wskazana jeśli bradykardia jest
spowodowana przez przyczynę odwracalną.
(klasa zaleceń III, poziom C)
Stymulacja serca – zalecenia ESC 2013
Wybór trybu stymulacji
Przemijająca udokumentowana bradykardia
Zalecane jest utrzymanie własnego przewodzenia
przedsionkowo-komorowego.
(klasa zaleceń I, poziom B)
Omdlenia odruchowe
Dwujamowa stymulacja z histerezą rytmu jest
preferowanym trybem stymulacji w celu utrzymania
własnego rytmu zatokowego.
(klasa zaleceń I, poziom C)
Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G et al.
2013 ESCGuidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy.
European Heart Journal
doi:10.1093/eurheartj/eht150

Podobne dokumenty