upowaznienie posrednictwa

Transkrypt

upowaznienie posrednictwa
Biuro Podróży „AREATOUR” Andrzej Kołłątaj
ul. Piotrkowska 31 9090-410 Łódź
tel. (+48 42) 630 80 00 fax: (+48 42) 630 80 00
www.areatour.pl
ee-mail: [email protected]
WPIS do rejestru nr 218
NIP: 7251909326 REGON:100432067
REGON:100432067
Łódź, dnia ........................................ r.
UPOWAŻNIENIE
Ja,
………………………………………………………………………………………….…..……,
ur.
.....................................r.
w ............................................., legitymujący się paszportem Nr …………………………………........................,
niniejszym upoważniam Biuro Podróży „AREATOUR” z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 31 do dokonania w
moim imieniu formalności niezbędnych do złożenia i odbioru w moim imieniu dokumentów dotyczących wizy
*
białoruskiej .
Z poważaniem,
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu wizowania (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. nr 133, poz. 883)
-------------------------------------------------------------------Biuro Podróży „AREATOUR” Andrzej Kołłątaj
ul. Piotrkowska 31 9090-410 Łódź
tel. (+48 42) 630 80 00 fax: (+48 42) 630 80 00
www.areatour.pl
ee-mail: [email protected]
WPIS do rejestru nr 218
NIP: 7251909326 REGON:100432067
Łódź, dnia ........................................ r.
UPOWAŻNIENIE
Ja,
………………………………………………………………………………………….…..……,
ur.
.....................................r.
w ............................................., legitymujący się paszportem Nr …………………………………........................,
niniejszym upoważniam Biuro Podróży „AREATOUR” z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 31 do dokonania w
moim imieniu formalności niezbędnych do złożenia i odbioru w moim imieniu dokumentów dotyczących wizy
białoruskiej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu wizowania (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. nr 133, poz. 883)
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, iż Biuro Podróży „Areatour” nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztów w
przypadku odmowy wydania wizy.
Z poważaniem,