Koszęcin-Kazanlak.Przewodnik turystyczny

Komentarze

Transkrypt

Koszęcin-Kazanlak.Przewodnik turystyczny
Koszęcin
– Kazanlak
Przewodnik turystyczny//Tourist Guide
This booklet is a result of the Comenius Regio project: Simmilar Yet Different – Customs and Traditions in Establishing Regional, National and European Identity realized
by the Polish commune Koszęcin and the Bulgarian commune Kazanlak.This Tourist
Guide presents the two regions engaged in the project seen with the eyes of the children who were working in the project.
Niniejsza broszura jest rezultatem wspólpracy pomiędzy polską Gminą Koszęcin
i bułgarską Gminą Kazanlak w ramach projektu Comenius Regio: „Podobni a jednak
różni. Tradycje i Zwyczaje w Kształtowaniu Tożsamości Europejskiej Narodowej
i Regionalnej. Nasz przewodnik turystyczny prezentuje te dwa regiony widziane
oczami dzieci, które uczestniczyły w projekcie.
Тази брошура е резултат от работата по проект Коменски „Еднакви и различни“: регионални, национални и международни традиции и обичаи в установяването на европейската идентичност, реализирана от полската общината Кошенчин и от българската община Казанлък.Този пътеводител представя двата региона, видяни през очите на децата
ангажирани с този проект.
Koszęcin – Kazanlak, Przewodnik turystyczny
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor tj; Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Koszęcinie.Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie w jakikolwiek sposób zamieszczonych w publikacji informacji.
Koszęcin, 2015
Wydawca: Gmina Koszęcin/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
ISBN: 978-83-937645-2-5
The Polish part was made by students
from Gimnazjum nr 1 w Koszęcin
2014/2015
Wstęp
Introduction
Допускане
Przedstawiamy tu dwa różniące się od
siebie regiony. Podczas gdy Kazanlak jest
położony w centrum Bułgarii w Dolinie
Róż, która ma raczej rolniczy charakter;
Koszęcin położony jest w północnej części Śląska, najbardziej uprzemysłowionej
części Polski.
Miejsca przedstawione w tym przewodniku nie zawsze są najbardziej znane
i charakterystyczne dla danego regionu.
Zostały one wybrane przez uczniów
uczestniczących w projekcie i dla nich są
ważne i warte odwiedzenia.
The two regions of Kazanlak and Koszecin differ a lot. While Kazanlak is situated
in the centre of Bulgaria in the Rose Valley
which is rather agricultural area Koszecin
is situated in the north part of Silesia
which is the most industrialized region in
Poland.
The places presented in the booklet are
not always the most famous landmarks
of the region. They have been chosen by
the students participating in the project
and for them they seem important and
worth seeing.
Двата региона на Казанлък и Kошенчин
се различават много. Докато Казанлък се намира в центъра на България,
в сърцето на Розовата долина, която
е по-скоро земеделска площ, Kошенчин
се намира в северната част на Силезия,
която е най-индустриализираната област в Полша.
Местата, представени в книжката не винаги са най-известните забележителности
на региона. Те са били избрани от учениците, участващи в проекта и за тях те изглеждат важни и заслужават да се видят.
Koszecin
Pałac i park
w Koszęcinie
Siedemnastowieczny pałac w Koszęcinie
otoczony pięknym parkiem ma długą
i ciekawą historię. Po pożarze w 1595
roku szlachcic polski Kochcicki rozpoczął
na nowo jego budowę. Od roku 1805
aż do II wojny światowej zamek był własnością rodziny Hohenloe. Po wojnie
stał się siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca
Śląsk. im S. Hadyny. Obecnie jest tam
także hotel. Można zwiedzać komnaty
pałacowe, kaplicę a także wieżę. Jeśli
ma się szczęście można ujrzeć ducha
Białej Damy w jednym z zamkowych luster. W parku co roku odbywa się święto Śląska a także inne imprezy. Rośnie
tu wiele drzew będących pomnikami
przyrody.
The Palace and
Park in Koszęcin
The 17th century palace in Koszęcin,
surrounded with a beautiful park, has
a long and interesting history. After it
was burnt in 1595 the polish nobleman Kochcicki started to build it from
the very beginning. From 1805 until the
II world war the palace was owned by
the Hohenloe family. After the war it became the headquarters of the Song and
Dance Ensemble Śląsk im. S. Hadyny.
Now there is also a hotel there. You can
visit the palace chambers, the chappel
and the tower. If you are lucky you can
see the ghost (The White Lady) in one of
the palace mirrors. Every year in the park
there takes place a feast of the Śląsk ensemble; as well as many other feasts. In
the park you can see many trees which
are natural monuments.
Дворецът и паркът в
Koszęcin
Дворецът в Koszęcin е от 17 век и има
дълга и интересна история. След като
е бил опожарен през 1595 полският благородник Kochcicki го построява напълно отново. От 1805 до края на Втората
световна война дворецът е собственост
на семейство Hohenloe. След войната
той се превръща в централа на ансамбъла за песни и танци Śląsk. Сега има
и хотел там. Можете да посетите стаите
на двореца, параклиса и кулата. Ако имате късмет можете да видите призрака на
замъка (Бялата Дама) в едно от огледалата на двореца. В парка можете да видите
много дървета, които са природни забележителности
Kościół św. Trójcy
w Koszęcinie
Kościół św. Trójcy w Koszęcinie został zbudowany w XVI wieku. Jednak na początku XVII wieku został
zniszczony przez burzę. Obecny kościół pochodzi z XVIII wieku. Jest to
piękny drewniany budynek otoczony
cmentarzem. W środku można podziwiać wiele starych rzeźb i obrazów
a przede wszystkim 3 piękne ołtarze.
Z kościołem jest związana legenda,
która opowiada jak wybrano miejsce na budowę kościoła. Niepodal
znajduje się źródełko z wodą od wieków uważaną za cudownie leczniczą
we wszystkich dolegliwościach.
St. Trinity Church
in Koszęcin
St. Trinity Church was built in the
16th century. Yet at the beginning of
the 17th century it was destroyed by
a storm. The church as we can see it
now comes from the 18th century. It
is a beautiful wooden building surrounded with a cemetery.Inside you
can admire a lot of old pictures and
sculptures and most of all three beautiful altars. There is a legend connected to the church which says how
the place for building the church was
found. Nearby there is a spring. Since
ages its water has been recognized
as miraculously healing all illnesses.
Църква Света
Троица в Koszęcin
Църква Света Троица е построена през 16-ти век. Но в началото на
17-ти век е била разрушена от буря.
Църквата такава ,каквато можем да
я видим сега, е обновена през 18-ти
век. Тя е красива дървена сграда, заобиколена от гробищен парк.Вътре
в църквата можете да се насладите на много стари красиви картини
и скулптури ,а най-впечатляващо
е наличието на три олтара. Съществува легенда, свързана с църквата,
която казва как е намерено мястото
за построяването и. В близост има
извор. От векове неговата водата
е призната за лечебна. Вярва се, че тя
лекува всички болести.
Wieża widokowa
Wieża widokowa znajduje się w północno zachodniej części Koszęcina.
Została zbudowana kilka lat temu jako
wieża obserwacyjna. Pomaga ona dostrzec pożar z dużej odległości. Podobne wieże są budowane w naszym
regionie co 20 km aby możliwe było
szybkie dostrzeżenie pożaru lasów.
Z wieży można oglądać przepiękną
panoramę Koszęcina a także sąsiednich wsi.
The watchtower
The watchtower in Koszęcin is situated
in the north west part of the village.
It was built a few years ago to make
it possible to notice fire from a big
distance. Such towers are built 20 km
one from another to notice fires in
the woods. From the tower you can
admire a great panorama of Koszęcin
and other villages.
Часовниковата kула
Часовниковата кула в Кошенчин се намира в северозападна част на селото. Тя е построена преди няколко години, за да се защитят горите около Кошенчин от пожари. Такива кули
са изграждани на всеки 20 километра и те помагат да се забележат пожари в околностите.
Gudlina
Zbiornik wodny Gudlina położony jest
w połowie drogi z Koszęcina do Sadowa na lewo od drogi powiatowej 906.
W zbiorniku żyją różne gatunki ryb: karp,
amur, jazgarz, szczupak, pstrąg. Pierwszego kwietnia rozpoczyna się tam sezon
wędkarski. Aby łowić na Gudlinie trzeba
być członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego lub wykupić pozwolenie. Zbiornik i jego okolice oferuja niezapomniane
widoki o każdej porze roku. Można tam
również obserwować ptaki, które budują
gniazda w pobliżu zbiornika. Gudlina to
wspaniałe miesce odpoczynku, z dala od
zgiełku miejskiego życia.
Gudlina
The Gudlina pond is situated halfway
between the villages of Koszęcin and
Sadów. On the left of the 906 road.
In the pond you can find various kinds
of fish: carp, amur, weir, pike, tench. On
1st April the fishing season starts. To fish
there you must be a member of Polish Angling Association or buy a special permit.
The area of the pond and its surroundings offers unforgettable views in every
season of the year. There you can also
observe birds which build their nestles
near the pond. Gudlina is a wonderful
place for relaxation away from the rush
of urban life.
Gudlina
Езерцето Gudlina се намира на половината път между селата Koszęcin и Sadów.
В езерото може да намерите различни видове риба: шаран, амур, щука, лин.
На 1 април започва риболовният сезон. За да ловите риба там, трябва да сте член на Полската асоциация Angling или да си купите специално разрешително. Езерото и неговите
околностите предлагат незабравими гледки по време на всеки сезон на годината. Там можете да наблюдавате птиците, които изграждат своите гнезда близо до езерото. Gudlina е
прекрасно място за почивка, далеч от големия шум и динамика на градския живот.
Plac Zabaw – Sadów
Miejsce spotkań, zabaw i dobrej rozrywki. Znajduje się on
w obrębie podwórka Szkoły Podstawowej im.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty przy ulicy Powstańców Śląskich 72
w Sadowie.
Jego oficjalne otwarcie miało miejsce 1 września 2008 roku.
Na odwiedzających czekają liczne atrakcje: huśtawki, zjeżdżalnie,
karuzela, piaskownica, a od niedawna także sprzęt sportowy -tak
zwana „siłownia na wolnym powietrzu”. Znajdziemy tam też
wiele innych atrakcyjnych przyrządów, które przypadną do gustu
zarówno starszym, jak i młodszym. Uważam, że jest to miejsce
godne polecenia na wspólne spędzenie radosnego czasu. Każdy
znajdzie coś dla siebie: najmłodszych z pewnością zachwyci bogaty wybór przyrządów (w przyjemnej dla oka kolorystyce), nieco
starszym z pewnością przypadnie do gustu plenerowa siłownia.
Na opiekunów czeka mnóstwo ławek.
Myślę, że jest to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Plac
zabaw ma charakter edukacyjny, rozrywkowy i rekreacyjny. Już
po niedługim czasie możemy poczuć się w pełni wypoczęci i zrelaksowani. Z całą pewnością jest to miejsce godne polecenia!
Playground in Sadów
Meeting place and a good entertainment. It is located at the yard
of the The Primary School of 74 Górnośląski Pułk Piechoty. Its
official opening took place on September 1, 2008. Visitors can
enjoy numerous attractions: swings, slides, carousel, sandpit and
recently, sports equipment, so-called “outdoor gym.” There are
many other attractive things to entertain both the older and the
younger. I think that it is a place worth recommending to spend
a happy time together. Everyone will find something for himself:
children will be delighted with a wide selection of colourful devices. The older ones will enjoy outdoor gym. There are a lot of
benches offering relax. I think this is the perfect place for a family
holiday. The playground plays educational, entertainment al and
recreational role. Even after a short time, you will feel fully relaxed. Certainly, it is a great place!
Игрището в Sadów
Това е едно добро място за срещи и забавления. То се намира
в двора на основното училище на 74 Górnośląski Pułk Piechoty.
Официалното му откриване се състоя на 1 септември, 2008. Посетителите могат да се насладят на многобройните забележителности: „Фитнес на открито“ люлки, пързалки, въртележка, пясъчник
и наскоро открития“ салон на открито.“ Има много атрактивни
неща, за да се забавляват както по-възрастни,така и по-младите.
Мисля, че мога да препоръчам това място като подходящо да се
забавляват хората заедно. Всеки ще намери нещо за себе си: децата ще се радват на богатия избор от цветни устройства. По-големите от тях ще се насладят на фитнес на открито. Има много
пейки, на които може да се отпуснете. Мисля, че това е идеалното място за семейна почивка. Площадката играе образователна
и развлекателна роля. Дори и за кратко ще се почувствате напълно спокойни. Разбира се, това е страхотно място!
Cmentarz żydowski w Cieszowie
The Jewish cemetery in Cieszowa
Powstał prawdopodobnie w XVIII wieku.
Na terenie cmentarza znajdowało się kilkadziesiąt nagrobków. Pierwsze nagrobki (macewy) były drewniane, później
kamienne. Część z nich poddana została konserwacji kilka lat temu ponieważ
uległy zniszczeniu. Na cmentarzu zostali
pochowani ludzie z bliskiej, jak i dalszej
okolicy, nawet z Częstochowy. Obecnie
na terenie cmentarza pozostało kilkanaście nagrobków.
Was probably founded in the 18th century. There were a few dozen graves
there. The first gravestones (macevas)
were made of wood, then of stone.
Some of them were renovated a few
years ago as they had been destroyed.
People who were buried at this cemetery
came from the close and more distant
regions, even from Częstochowa. Now
at the cemetery there are about a dozen
or so gravestones.
Еврейското гробище в Cieszowa
Еврейското гробище в Cieszowa вероятно е от 18-ти век. Има няколко десетки гробове
там. Първите надгробните камъни са изработени от дърво, а след това от камък. Някои
от тях са реновирани преди няколко години, тъй като са били унищожени. Хората, които са били погребани в това гробище дошли от близки и по-далечни региони, дори и от
Честохова. Сега на гробището има около една дузина надгробни плочи.
Pałac
w Wierzbiu
Mieszkam we wsi Wierzbie, gdzie
znajduje się piękny pałac. Pałac ten
w został zbudowany w XVII wieku
dla rodu Wierbskich. Później należał
do barona Ludwika von Gotschalkowskiego . W okresie międzywojennym
był ośrodkiem wypoczynkowym. Mieścił się w nim również Dom Opieki
prowadzony przez Caritas. Niedawno
trafił w ręce włoskiego przedsiębiorcy
i został gruntownie odrestaurowany.
Obecnie stanowi własność prywatną.
Budowla jest z kamienia, otynkowana, dwukondygnacyjna, z mieszkalnym poddaszem, nad wejściem wznosi się wieża. Pałac otacza niewielki
park. Jest to największy i najciekawszy
budynek w Wierzbiu.
The Palace
in Wierzbie
I live in Wierzbie village where there is
a beautiful palace. It was built in the
17th century for Wierbski family. Then
it belonged to a nobleman Ludwik von
Gotschalkowski. Between the 1-st and
2-nd wars it served as a sanatorium
and then was used as a home for ill,
homeless people led by Caritas- Poland. Recently it has been bought by
an Italian businessman who renovated it. Now it is a private property. The
building is made of stone, plastered.
There are two storeys and an attic.
Over the entrance there is a tower. The
palace is surrounded by a small park. It
is the biggest and the most interesting
building in Wierzbie
Дворецът
в Wierzbie
Аз живея в село Wierzbie където има
красив дворец. Той е построен през
17-ти век за семейство Wierbski . Тогава
замъкът е принадлежал на благородник Лудвик фон Gotschalkowski. Между Първата и Втората световни войни
е служил за санаториум и след това се
използвал като дом за болни и бездомни хора.. Наскоро замъкът е закупен
от италиански бизнесмен, който го реновирана. Сега той е частна собственост. Сградата е изградена от камък,
измазана. Има два етажа и таванско
помещение. Над входа има кула. Дворецът е заобиколен от малък парк.
Това е най-голямата и най-интересната
сграда в Wierzbie.
Kaplica św. Anny
w Wierzbiu
Święta Anna jest patronką wsi Wierzbie od
niepamiętnych czasów. Za zgodą wszystkich mieszkańców Wierzbia, zbudowano
kaplicę pod wezwaniem św. Anny. Została
ona zbudowana w 1926 roku, wysiłkiem
wszystkich mieszkańców Wierzbia. Do
jej wyposażenia przyłączyły sie wszystkie
rodziny, każda coś zakupiła i ofiarowała.
Natomiast ołtarz postawił i wykonał po
części rodzimy cieśla.
W roku 1930 został postawiony obok
kaplicy krzyż. W roku 2003 roku drewniany krzyż zastąpiono metalowym oraz
ufundowano figurę Św. Anny. W 1999
roku kaplice odwiedził ks. biskup Jan Wieczorek. Dzień 26 lipca jest świętem św.
Anny, równocześnie świętem wsi Wierzbie. W dniu tym w kaplicy odprawiana jest
Msza Św.
St. Anna’s Chapel
in Wierzbie.
St Anna has been the holy patron of
Wierzbie village from times immemorial. All the inhabitants decided to build
a chapel for her. It was built in 1926 by
the local people. All the families of Wierzbie contributed in decorating the chapel. The altar was made by a local carpenter. In 1930 a wooden cross was erected.
In 2003 the wooden cross was replaced
by a metal one. Also the figure of st.
Anna was founded. The chapel was visited by bishop Jan Wieczorek in 1999. On
the 26 July every year St.Anna’s day is
celebrated. It is also a religious holiday in
Wierzbie. On this day in the chapel the
Holy Mass is said.
Параклисът на
Св Ана в Wierzbie
Света Ана е светия покровител на село
Wierzbie от незапомнени времена.
Всичките жители решили да построят
параклис в нейна чест.Той е издигнат
през 1926 г. от местните хора. Всички
семействата на Wierzbie допринесли
за създаването му. Олтарът е изработен от местен дърводелец. През 1930
г. е издигнат дървен кръст. През 2003
той бил заменен от метален и е поставена скулптура на св. Ана. Параклисът
е посетен от епископ Jan Wieczorek
през 1999 г.Празникът на св.Ана се
празнува на 26 юли всяка година. На
този ден в параклиса се чете Светата
Литургия.
Stadnina koni
– Podlesie
Na granicy gminy Koszęcin i miasta Lubliniec znajduje się urokliwe miejsce zwane
Podlesie. Osiedle domów jednorodzinnych
otoczone jest łąkami, polami, zagajnikami. Znajduje się tam gospodarstwo rolne
pana Andrzeja Skorupy, który jest właścicielem stadniny koni. Oprócz pięknych
koni, których liczba waha się od kilkunastu
do kilkudziesięciu pan Skorupa posiada
mnóstwo innych zwierząt: pawie, króliki,
kaczki, kozy, koty i psy a nawet oswojone
daniele.
Horse Farm
in Podlesie
At the border of Koszęcin Commune
and Lubliniec town there is a lovely place
called Podlesie. A group of detached
houses sorrounded with meadows,
fields and little woods. There you can
find Mr Andrzej Skorupa’s horse farm.
Usually there are several dozens horses there.Yet Mr Skorupa has not only
beautiful horses . He also has a lot of
various animals such as ducks, rabbits,
peacocks, goats, dogs and cats and even
domesticated deer.
Фермата за коне
в Podlesie
На границата на община Koszęcin и град
Lubliniec има прекрасно място, наречено Podlesie,където се намират голям
брой от еднофамилни къщи, заобиколени от ливади, ниви и малки гори. Там
можете да намерите конефермата на
г-н Andrzej Skorupa му. Там има няколко
десетки коне. И все пак, г-н Skorupa има
не само красиви коне. Той също така има
много различни животни като патици,
зайци, пауни, кози, кучета, котки и дори
опитомени елени.
Kazanlak
Rodzinne miasto
Moim rodzinnym miastem jest Kazanlak.
Jest on położony w jednym z najbardziej
malowniczych miejsc w Bułgarii – Dolinie
Róż, między regionami Bałkan i Las Centralny.W dolinie tej wytwarza się najdelikatniejszy i najpiękniej pachnący olejek
różany. Z tego pięknego kwiatu produkuje
się niezwykłe kosmetyki. Olejek różany jest
wykorzystywany podczas konstruowania
promów kosmicznych. W Kazanlak uważamy, że olejek różany jest droższy niż złoto. W maju i czerwcu kiedy róże kwitną
w powietrzu unosi się aromat delikatnych
kwiatów. Ogrody różane są pełne kolorów.
Utalentowani zbieracze róż napełniają kosze różanymi płatkami. Moim domem jest
pachnący ogród. Każdy, kto odwiedza to
miejsce nazywa je Różaną Doliną i nigdy
jej nie zapomina.
Martin Georgiev – 14 lat
Homeland
My hometown is Kazanlak. It is located
in one of the most picturesque places in
Bulgaria – „Valley of Roses“, situated between the Balkan and Central forest.. In
the valley is cultivated one of the most
- fragrant and delicate flowers - rose oil.
We produce amazing cosmetics from this
beautiful flower.The rose oil is a raw material in the production of space shuttles.
We all think of Kazanlak and its roses as
thing more expensive than gold. In May
and June when the roses bloom, the air
carries the scent of delicate flower. The
rose gardens are full of color. Skillful rose
pickers fill baskets with rose inflorescence.
My Homeland is a fragrant garden .Everyone who visits this place called it „Rose
Valley“ and never forget it.
Martin Georgiev – 14 years old
Роден Kрай
Моят роден град е Казанлък. Той се
намира в едно от най- живописните места на България – „Долината на
розите „ , разположена между Стара
планина и Средна гора.. В долината се
отглежда едно от най – благоуханните
и нежни цветя – маслодайната роза.
От това красиво цвете се добива розово масло, от което се приготвят
невероятни козметични продукти
и е суровина в производството на космическите совалки. За нас Казанлъчани – то е по- ценно и злато.
През месец май и юни , когато розите
цъфтят, във въздуха се носи аромата
на нежното цвете. Розовите градини са
отрупани с цвят и сръчни розоберачки
пълнят кошниците с гюл.
Моят роден край е дъхава градина
и който посети това място наречено
„Долината на розите” , не може никога
да я забрави.
Мартин Георгиев – 14 год.
Kompleks etnograficzny „Kulata”
Obiekt znajduje się w najstarszej części miasta Kazanlak. Odrestaurowane
wnętrza ukazują przejście od życia wiejskiego do miejskiego. Jest tam również
prymitywna destylarnia olejku różanego. Oprócz tego dwa budynki a w ogrodzie brukowane ścieżki, piękne kwiaty,
wiecznie zielone krzewy i drzewa. Jest
też stoisko z pamiątkami, olejem i wodą
różaną wyprodukowane w kompleksie
„Kulata.”
Opracowała: Antonina Mincheva
Mincheva – VI grade. „St. Paisiy Hilendar” Kazanlak
Ethnographic
complex „ Kulata”
Етнографски
комплекс „Кулата”
Ethnographic complex was built in the
oldest part of the town of Kazanlak. Restored interior shows the transition from
rural to urban life.There is a primitive
rose destilery factory under a common
shelter. There are two houses with cobblestone paths and beautiful flowers,
evergreen shrubs and trees in their gardens. There is a stand with souvenirs, oil
and water, made from Kazanlak rose oil
in Ethnographic complex “Kulata” .
Wrote: Antonina Mincheva Mincheva – VI grade. “St.Paisiy Hilendar”
Kazanlak
Етнографският комплекс е изграден
в най-старата част на гр. Казанлък.
Възстановеният интериор показва прехода от селски към градски бит.Под навес
се намира примитивна розоварна. Къщите са две – дворовете и на двете къщи са
направени с калдъръм, а по тях- красиви
цветя, вечнозелени храсти и дървета.
В етнографския комплекс има щанд със
сувенири, масла и води, направени от
казанлъшката маслодайна роза.
Записал: Антонина Минчева
Минчева – VІ кл.
ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък
Megalit
koło wioski Buzovgrad
Piękna wioska Buzovgrad położona jest na północnym stoku
lasu Samena w dolinie rzeki Tundzha, 5 km od Kazanlak.
Jedno z najstarszych trackich sanktuariów wznosi się nad
nią. Megalit ten jest zwany bramą do nieba. Olbrzymie głazy
tworzą solidną konstrukcję z czymś w rodzaju okna pośrodku. Został zbudowany około 1800 – 1600 lat p.n.e. przez
Traków jako obserwatorium astronomiczne i służył jako kalendarz. Używany był do obserwacji zachodów słońca w czasie letniego przesilenia 21 czerwca. Składa się z kilkunastu kamiennych bloków z których dwa największe tworzą
rodzaj okna. Widok tego megalitu zapiera dech w piersiach.
Można sobie wyobrazić naszych odległych przodków jak
poprzez to kamienne okno spoglądali do przodu. Naukowcy
twierdzą, że obszar pomiędzy Megalitem. Koprinka Dam an
Strarossel to miejsce najsilniejszego promieniowania ziemskiego w Bułgarii. Trakowie wierzyli, że przez to okno bogini
przesyła promienie słońca i właśnie tędy dusze umarłych odchodziły w zaświaty. Megalit w Buzovgrad jest jednym z najciekawszych zabytków w Dolinie Królów. Służył starożytnym
do celów religijnych i obrzędowych oraz do odmierzania
czasu. Budowali oni takie sanktuaria w odległych regionach
z dala od terenów zaludnionych. Bogini matka była wówczas największym z bóstw.
Megalith
near village Buzovgrad
The pretty village of Buzovgrad is situated between the northern slopes of Sarnena forest and valley of the river Tundzha, 5
km. South of Kazanlak. One of the most ancient Thracian sanctuaries - Megalith is above it . Megalith is also called-The door
of the goddess. Huge stone pieces formed a solid construction
with a sort of window in the middle. Megalith was built around
1800-1600 BC by the Thracians for astronomical observations
and it was used for a calendar. Megalith was used for watching
the sunset on the summer solstice on 21 st of June. Megalith
consists of a dozen rocks as two of the largest are stacked under
them form an empty space as a window. When you see all this
you become speechless, completely fascinated by the mystery of
this ancient Thracian sanctuary. You can imagine how through
this rock window, our distant ancestors gaze forward.
According to scientists the area between the Megalith, Koprinka
Dam an Starossel is the place with the highest energy in Bulgaria.
Thracians believed that through the Door of the goddess passes
sun ray at sunset .They also believed that the souls of the deceased
go to the afterlife. The Megalith of Buzovgrad is one of the most
interesting monuments in the Valley of the Kings. The ancients
used it with religious and ceremonial purposes, and as a marker of
time. They did such sanctuaries in remote areas outside the teritory
they inhabited.. Goddess mother is the supreme deity at that time.
Nikolai Stanisławów - 3a grade
“St.Paisiy Hilendar” Kazanlak
Мегалитът
край с. Бузовград
Между северните склонове на Сърнена гора и долината на р.Тунджа, на 5 км.
Южно от гр.Казанлък е разположено китното село Бузовград. Над него се намира
едно от най-древните тракийски светилища – мегалитът – Вратата на богинята.
Огромни метални късове образуват масивна конструкция с нещо като прозорец
по средата. Мегалитът е строен около 1800-1600 г.преди Христа от древните траки
за астрономически наблюдения и поддържане на календар.Служел за наблюдение
на залеза по време на лятното слънцестоене на 21 юни. Мегалитът се състои от десетина скали, като 2 от най-големите са поставени върху другите и под тях се образува празно пространство във вид на прозорец. Тук застивате безмълвни, докрай
завладени от мистерията на това древно тракийско светилище. Представяте си как
през скалния прозорец, взор за надежда са отваряли най-далечните ни предци.
Според учените най-живото и високоенергийно място в България е района
между мегалита, язовир Копринка и с. Старосел. Древните траки са смятали,
че през Вратата на богинята, преминава слънчевият лъч при залез и оттам
душата на починалия отива в царството на мъртвите.
Мегалитът край Бузовград е един от най-интересните паметници в Долината
на тракийските царе. Древните са го ползвали с култови и ритуални цели, както и като маркер на времето. Те правели такива светилища в далечни зони извън територията, която обитавали, за да бъдат те съизмерими с отношението
им към боговете.. По това време върховно божество е Великата богиня майка.
Всичко било навързано в една митологично-култова система, обслужвана от
посветени жреци астрономи, които наред с култа са поддържали календара
на тогавашното общество.
Записал: Николай Станиславов – ІІІа клас
ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък
Klasztor
Shipka
Położony u podnóża góry Shipka na
północny zachód od miasta Shipka
12 kilometrów od Kazanlak. Kościół
ten jest również pomnikiem architektury. Zbudowany na planie krzyża.
Znajdują się tam 34 marmurowe płyty upamiętniające poległych oficerów
i ochotników wojny rosyjsko tureckiej
w latach 1877 – 1878. W świątyni
znajduje się 17 dzwonów. Najcięższy
waży 1643 kg. Święto kościelne przypada 25 grudnia, Można tam kupić
pamiątki.
Pomnik wolności Shipka Peak
Zbudowany na szczycie góry jako wyraz wdzięczności narodu bułgarskiego dla bohaterów którzy przelali krew
broniąc wolności w wojnie rosyjsko
tureckiej. Zbudowany z darów całego narodu. Budowa rozpoczęła się
w 1926, a zakończyła w 1929 roku.
Oficjalne otwarcie nastąpiło w 1934
roku. Zaprojektowany przez archi-
Memorial „Nativity”
Shipka Shipka
Monastery
It is located at the southern foot of the
Shipka mountain in the northwestern
outskirts of the town of Shipka, 12 km
northwest of the town of Kazanlak.
The church was designated an architectural monument. The church is the
cross. There are 34 marble slabs in
memory of the perished officers and
volunteers in the Russo-Turkish War in
1877-1978
The total number of bells in the temple
is 17. The heaviest bell weighs 1643 kg.
The church holiday is on December 25.
The Monastery does not accommodate
Visitors.
The monastery also sells souvenirs.
Liberty Monument Peak Shipka
The monument was built on the
peak. Shipka as an expression of
gratitude to the Bulgarian people
to the heroes who defended with
their blood the Shipka Pass and won
Храм-паметник
„Рождество
Христово”, Шипка,
Шипченски
манастир
Намира се в южното подножие на
Шипченската планина, в северозападните покрайнини на гр. Шипка, на
пътя Казанлък – Габрово, на 12 километра северозападно от гр. Казанлък.
Храмът е определен за архитектурно-строителен паметник. Черквата
е кръстокуполна. Там има 34 мраморни плочи в памет на загиналите офицери и опълченци през Руско-турската
война през 1877-1978 година.
Общият брой на камбаните в храма са
17. Най-тежката камбана тежи 1643 кг.
Храмовият му празник е на 25 декември.
Манастира няма настаняване за посетители. В манастира се продават
сувенири.
Паметник на свободата на вр. Шипка
Паметникът е построен на вр. Шипка
tekta Donkova i rzeźbiarza Adriejeva
kształtem przypomina średniowieczną bułgarską fortecę. Pomnik ma 31,5
metra wysokości i prowadzi do niego
890 schodów. Nad głównym wejściem lew z brązu – symbol państwa
bułgarskiego. Na scianach wyryte nazwy miejsc bitew: Shipka, Sheinowo,
Stara Zagora.
Antonina Mincheva Mincheva
- VI klasa.
„St.Paisiy Hilendar” Kazanlak
the freedom of Bulgaria in the Russo-Turkish War.
Funds for it are collected by voluntary
donations from all over the nation. They
started to built the construction in the
spring of 1926 and it was completed in
the summer of 1929 . It was opened officially in 1934
Designed by architect Donkov and
sculptor - Andreev. The monument resembles a medieval Bulgarian fortress. It
is 31.5 m high and 890 stepstairs lead
to it.
There is a bronze lion over the main entrance - the symbol of Bulgarian statehood . The names of Shipka, Sheinovo
and Stara Zagora are inscribed on the
other three sides - the battlefields reminding the feat of Bulgarian volunteers.
Antonina Mincheva Mincheva
- VI grade.
„St.Paisiy Hilendar” Kazanlak
като израз на признателност на българския народ към подвига на героите,
защитили с кръвта си Шипченския проход и извоювали свободата на България
в Руско-турската освободителна война.
Средствата за него са събрани като
доброволни дарения от целия народ.
Стоежът започва през пролетта на
1926 год. и завършва през лятото на
1929 год. Открит е тържествено през
1934 год.
Проектант е архитект Донков, а скулптор – Андреев. Паметникът наподобява средновековна българска крепост.
Той е висок 31,5 метра и към него водят 890 стъпала.
Над централния вход гордо се възправя бронзов лъв – символ на българската държавност. На останалите три
страни са изписани имената на Шипка,
Шейново и Стара Загора – бойните полета, напомнящи за подвига на българските опълченци.
Антонина Минчева Минчева
– VІ кл.
ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък
Grobowiec
z Kazanlak
W parku Tyulbeto znajduje się oryginalny tracki grobowiec z IV - III
wieku pne. Zwany jest grobowcem
z Kazanlak.
19 kwietnia 1944 r żołnierze przypadkowo odkryli go podczas kopania schronów przeciwlotniczych. Jest
zbudowany na płaskiej płycie i zwrócony na pólnocny wschód z wejściem od południa.
Składa się z korytarza i prostokątnej
komory, za którą znajduje się komnata grzebalna. Jest przykładem
sztuki trackiej z wczesnego okresu
kultury starogreckiej.
W grobowcu pochowany został jeden z synów trackiego króla Seuthesa III – Roigos i jedna z jego żon. Jest
to jak dotąd jedyny grób, w którym
znajdują się, oprócz kości mężczyzny
i jego konia również kości kobiety.
Grobowiec posiada unikalne malowidła stanowiące cenne źródło
wiedzy na temat życia codziennego,
Kazanlak
Tomb
There is an original Thracian tomb from
the IV-III century BC in the Park “Tyulbeto” in Kazanlak . BC., It is known as the
Tomb of Kazanlak.
Some soldiers discovered accidentally
Kazanlak tomb on 04.19.1944, while
they were digging a antiaircraft refuge.
It is built on the level of the surrounding
terrain and is oriented north-south with
entrance from the south.
The tomb consists of a corridor, rectangular chamber followed by round burial
chamber.It is a Monument of Thracian
art from the early Hellenistic era.
In its architectural plan it belongs to the
tomb typical of the burial architecture of
Thrace from the end of V until the beginning of the III. BC. N. It is located in the
southern part of the mound and consists
of three rooms: a rectangular entrance,
narrow brick corridor and brick burial
chamber .
It was found that in the tomb was buried one of the sons of Thracian King
Казанлъшката
гробница
В парк „Тюлбето” в Казанлък се намира
оригиналът на тракийска гробница от
ІV-ІІІ в. пр. Хр., известна като Казанлъшката гробница.
Казанлъшката гробница е открита случайно на 19.04.1944 г. от войници при
прокопаването на противосамолетно
убежище. Изградена е на нивото на
околния терен и е ориентирана в посока север-юг с вход от юг. Състои се
от коридор, правоъгълна предгробна
и кръгла погребална камера. Паметник е на тракийското изкуство от ранноелинистичната епоха.
По своя архитектурен план тя принадлежи към куполните гробници, характерни за гробната архитектура на Тракия от края на V до началото на III в. пр.
н. е. Разположена е в южната част на
надгробна могила и се състои от три
помещения: правоъгълно преддверие, тесен тухлен коридор и тухлена
гробна камера с кръгъл план и камбановиден купол.
zwyczajów i wierzeń Traków. Sceny
bitewne prawdopodobnie nawiązują
do życia króla, który został tam pochowany. Jest to pierwszy Bułgarski
zabytek wpisany na listę zabytków
UNESCO.
Anna Garipova – VII grade
„St.Paisiy Hilendar” Kazanlak
Seuthes III - Roigos and one of his wives.
So far this is the only tomb in which besides bones of man (buried in the burial
chamber) and bones of sacrificial animal
- horse (buried in the antechamber of
the tomb), were found bones of a woman (buried in the burial chamber) .The
Thomb is unique with its perfectly and
realistically painted murals. They provide
valuable information about the lifestyle,
customs and beliefs of the Thracians.
The murals are located in the hallway
and in the burial chamber. In the hallway are depicted war scenes, probably
related to the life of the King who was
burried there.
Thracian Tomb of Kazanlak is the first
Bulgarian monuments included in the
UNESCO world treasure.
Anna Garipova – VII grade
“St.Paisiy Hilendar” Kazanlak
Беше установено, че в гробницата
е погребан един от синовете на тракисйкия цар Севт III – Ройгос и една от
съпругите му. До момента това е единствената гробница, в която освен кости на мъж (погребан в гробната камера) и кости на жертвено животно – кон
(погребан в предверието на гробницата), са открити и кости на жена (погребана в гробната камера).Гробницата е уникална със своите перфектно
и реалистично изработени стенописи.
Те дават ценна информация за живота, бита, нравите и вярванията на
траките. Стенописите са разположени
в коридора и в гробната камера. В коридора са изобразени военни сцени,
навярно свързани с живота на погребалния владетел.
Тракийската гробница край Казанлък
е първият български паметник, включен в световната съкровищница на
ЮНЕСКО.
Ана Гарипова
– VІІ клас
ОУ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Казанлък

Podobne dokumenty