Oświadczenie opiekuna zawodnika niepełnoletniego (16

Transkrypt

Oświadczenie opiekuna zawodnika niepełnoletniego (16
…………..………………………..
(miejscowość, data)
Oświadczenie opiekuna zawodnika niepełnoletniego (16-17 lat)
biorącego udział w biegu 5 lub 10 km RUN TORUŃ
– Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2017
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej (imię i nazwisko
dziecka)…………………………………… ur. (rok)......................................... w imprezie
biegowej 5 lub 10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2017. Oświadczam, że stan
zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu imprezy.
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna ..................................................

Podobne dokumenty