linkiem

Transkrypt

linkiem
………………, dnia …………….. r.
Pełnomocnictwo
Ja, ……………., legitymujący/-a się dowodem osobistym, o numerze ………………. i nr
PESEL …………….. niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Panu/-i ……………………, legitymującemu się dowodem osobistym, o numerze
………………. i nr PESEL …………….. do reprezentowania mnie, składania w moim
imieniu oświadczeń woli oraz wykonywania w moim imieniu prawa głosu na zgromadzeniu
nadzwyczajnym Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER w
Obornikach w dniu 10.12.2016.
_______________________
………………, dnia …………….. r.
Pełnomocnictwo
Ja, ……………., legitymujący/-a się dowodem osobistym, o numerze ………………. i nr
PESEL …………….. niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Panu/-i ……………………, legitymującemu się dowodem osobistym, o numerze
………………. i nr PESEL …………….. do reprezentowania mnie, składania w moim
imieniu oświadczeń woli oraz wykonywania w moim imieniu prawa głosu na zgromadzeniu
nadzwyczajnym Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER w
Obornikach w dniu 10.12.2016.
_______________________
………………, dnia …………….. r.
Pełnomocnictwo
Ja, ……………., legitymujący/-a się dowodem osobistym, o numerze ………………. i nr
PESEL …………….. niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Panu/-i ……………………, legitymującemu się dowodem osobistym, o numerze
………………. i nr PESEL …………….. do reprezentowania mnie, składania w moim
imieniu oświadczeń woli oraz wykonywania w moim imieniu prawa głosu na zgromadzeniu
nadzwyczajnym Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER w
Obornikach w dniu 10.12.2016.
_______________________