Oświadczenie kandydata – władza rodzicielska

Transkrypt

Oświadczenie kandydata – władza rodzicielska
…………………………, dnia…………………2015 r.
………………………………………
(imię, imiona i nazwisko)
PESEL …………………………….
W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do Sądu ........................................
………………………………………………. oświadczam, Ŝe nie jestem i nigdy nie byłem/-łam
pozbawiony/-a władzy rodzicielskiej, a takŜe, Ŝe moja władza rodzicielska nie została mi
ograniczona ani zawieszona.
………………………………………. ….
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Podobne dokumenty