zarządzanie wyposażenie technika

Komentarze

Transkrypt

zarządzanie wyposażenie technika
zarządzanie wyposażenie
ISSN 1895-9253
GRUDZIEŃ
technika
Nr 12/2014 (101)
Cena 15 PLN (+8% VAT)
- O czystości w serwisie
- Urządzenie fiskalne dla warsztatu
- ABC zakupu opon zimowych
zarządzanie wyposażenie
technika
w Twoim telefonie, tablecie i komputerze
ISSN
ISSN 1895-9253
1895
-925
3
nie technika
wyposażezar
ządzanie wy
posaże
nie technika
zarz
GRUD
ądza
ZIEŃ
nie
wyp
osa
zarządzanie
ISSN 1895-9253
LUTY-MARZEC
KWIECIEŃ
Nr 04/2014 (93)
VAT)
Cena 15 PLN (+8%
Nr 02-03/2014
(91-9
Cena 15 PLN (+8% 2)
VAT)
Cena
żenie
Nr 12
15 PL /2013 (8
N (+
8% VA 9)
T)
tech
nika
•Nie
i wykorzystać
dst
amrz
y ec
:WDo
toin
sobie
AuKl
izya.
− AC−
ik
ta LP
G:
odek
w
ciąam
Ren Upci
Z tan
ć ky
masówki!
estsę
ą••sz
rzyod
sw−ojFr
erem o TruckklLimsat
deac
ł! ji
Lan
acho yz
ojacz
ze
yz
ud
a
sł
n
w
ob
ln
a
m
w
wza
o
o
to
u
ka
ski&
ść - k
sterk ry
cj
− Te−chDni
Ł
14
lue
c o
wwioesni a 20 uiczak
odatek
ej
: Ol
:O
lezje
słow
− Raport ASM
o
wm
otor
yzac
ji
Zapraszamy do wirtualnej
odsłony naszego magazynu:
www.autoservicemanager.pl
oraz na nasz funpage na Facebooku:
www.facebook.com/autoservicemanager
W NUMERZE
PANORAMA
4
IX Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego
5
Top 10 krajowego Aftermarketu
6
Najważniejsza jest jakość
7
Niemądry Polak po szkodzie, czyli skutki braku OC
8
Rosnąca popularność e-rekrutacji
9
Strach przed LPG
10 Akcja „Ciśnienie pod kontrolą”
12 Naj … 2015 wg TUV
ZARZĄDZANIE
16 Jak zaoszczędzić na kupnie energii elektrycznej?
18 Urządzenie fiskalne dla warsztatu
22 O czystości w serwisie
TECHNIKA
24 Wybór urządzeń warsztatowych
27 Kolory 2014 roku
28 Światowa mapa napędów
29 Zimowa profilaktyka elektrycznego silnika
30 Ochrona akumulatora
31 Prostownik dla warsztatu
32 Innowacyjne przekładnie
33 Nie ryzykuj z niehomologowanymi filtrami DPF
34 ABC zakupu opon zimowych
36 Polak, a opony zimowe
NOWOŚCI
37 Przegląd nowości
REKLAMA
Alicja Malinowska
tel. 22 241 87 00 w.102
[email protected]
Wydawca MB Media s. j.
ul. Akademicka 3/73
02-038 Warszawa
tel. 22 241 87 00
[email protected]
http://www.autoservicemanager.pl/
PRENUMERATA
tel. 22 241 87 00
[email protected]
Zdjęcie na okładce:
MEWA Textil-Management
Przygotowanie: Sławomir Pasznik
REDAKCJA
Jakub Radecki
tel. 22 241 87 00
[email protected]
zarządzanie wyposażenie
ISSN 1895-9253
GRUDZIEŃ
technika
Nr 12/2014 (101)
Cena 15 PLN (+8% VAT)
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść materiałów reklamowych
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
nadesłanych materiałów
Wszystkie prawa zastrzeżone
Przedruk w całości i części wyłącznie za
zgodą Wydawcy
- O czystości w serwisie
- Urządzenie fiskalne dla warsztatu
- ABC zakupu opon zimowych
PANORAMA
IX KONFERENCJA NIEZALEŻNEGO RYNKU MOTORYZACYJNEGO
Blisko 350 przedstawicieli niezależnego rynku motoryzacyjnego spotkało się
27 listopada w Ministerstwie Gospodarki na konferencji Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, by podsumować kolejny
rok w branży oraz podjąć dyskusję na temat perspektyw rozwoju rynku motoryzacyjnego.
- Polska jest znaczącym producentem
samochodów osobowych, ciężarowych,
autobusów oraz europejskim zagłębiem
komponentów motoryzacyjnych i części
zamiennych dla wielu światowych marek.
Mam nadzieję, że wydarzenia takie jak
Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego, będą promować polską myśli
techniczną i wpływać na dobry wizerunek
sektora w kraju i poza jego granicami – powiedział Wicepremier, Minister Gospodarki,
Janusz Piechociński.
Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące motoryzacji
w Polsce i Europie oraz prawne uwarunkowania jej rozwoju. Prezes SDCM Alfred
Franke wskazał na istotę ciągłej aktualizacji wiedzy o branży, która przekłada się na
skuteczność i bezpieczeństwo dynamicznie
rozwijającego się rynku motoryzacyjnego.
Minister Gospodarki podczas swojego
wystąpienia podkreślił znaczenie nieza-
4
leżnego rynku dla rozwoju naszego kraju.
Zachęcał także do przedstawienia opinii
wypracowanej przez jak najszerszą reprezentację środowiska niezależnego rynku
motoryzacyjnego, która będzie miała wpływ
na rozwiązania legislacyjne bezpieczne dla
konsumentów.
Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom
m.in. konkurencji na rynku części zamiennych, telematyce (zdalnej komunikacji
z pojazdem), Klauzuli Napraw gwarantującej równowagę rynkową oraz rozporządzeniom mającym wpływ na Niezależny Rynek
Motoryzacyjny.
- Cieszę się, że udało się zgromadzić tak
wiele osób ze środowiska niezależnego
rynku motoryzacyjnego w Polsce. Naszym
założeniem jest wspólne wypracowanie
sprawiedliwych zasad wolnej konkurencji
oraz gwarantowanie konsumentom wolności wyboru na rynku motoryzacyjnym.
Zapewne producenci samochodów wyma-
gają wsparcia, ale z całą pewnością nie
kosztem niezależnego rynku motoryzacyjnego, a w efekcie kierowców – podkreślił
Alfred Franke, Prezes SDCM.
Podczas konferencji wskazano na największe zagrożenia dla niezależnego rynku;
ograniczony dostęp do telematyki, nieprzestrzeganie prawa do swobody wyboru miejsca serwisowania samochodu w okresie
gwarancji, ograniczony dostęp do informacji
technicznej, utrudnioną identyfikację części
oraz brak dostępu do części zmonopolizowanych przez producentów samochodów.
Niezwykle istotne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie skuteczności
egzekwowania prawa, by małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz konsumenci mogli
liczyć na wsparcie w dochodzeniu swoich
praw, a dzięki temu niezależne warsztaty
mogły oferować swoje usługi zgodnie z zasadami wolnej i sprawiedliwej konkurencji.
Inicjatywa
utworzenia
ogólnoeuropejskiego systemu powiadamiania ratunkowego eCall jest bardzo słuszna, jednak
obecne systemy telematyczne oferowane
w pojazdach mają charakter zamknięty,
a dostęp do informacji ma wyłącznie producent danego samochodu.
Niezbędne jest zatem wprowadzenie takich
rozwiązań legislacyjnych, które pozwolą na
otwartość systemów operacyjnych samochodów, do których równy dostęp będą
mieli wszyscy uczestnicy rynku motoryzacyjnego. W ten sposób będzie możliwa
gwarancja wolnej i uczciwej konkurencji.
– Pojazd musi być zaopatrzony w interoperacyjną, ustandaryzowaną, bezpieczną
i ogólnodostępną platformę pokładową –
podkreślił Henry Wasung z FIGIEFA.
Podczas konferencji odbyła się debata
pomiędzy producentami i dystrybutorami.
Dotyczyła ona m.in. aspektów z zakresu zagrożeń dla niezależnego rynku motoryzacyjnego w kontekście wcześniej poruszanych
zagadnień. Najwięcej uwagi skupiono na
kwestii handlu w Internecie. Podkreślano,
iż stanowi on dużą szansę dla rozwoju wolnego rynku. Jednak w obecnym kształcie,
gdzie serwisy aukcyjne zalane są ofertami
części używanych i to tych, które należą do
części mających wpływ na bezpieczeństwo
nie jest to najlepszym kierunkiem rozwoju. Źródło: SDCM
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
PANORAMA
TOP 10 KRAJOWEGO AFTERMARKETU
Eksperci Wolk Aftersales Experts, którzy analizują stan i możliwości polskiego Aftermarketu opublikowali zestawienie czołowej dziesiątki dystrybutorów części na krajowym rynku.
Jak wskazują eksperci, dominacja jednego
lidera rozdającego karty a rynku na tle aftermarketu w innych krajach europejskich jest
cechą wyróżniającą nasz kraj. Oczywiście
mowa tutaj o silnym wpływie Inter Cars,
którego roczny przychód kilkukrotnie przewyższa przychody jego konkurentów.
W 2014 roku powinien on sięgnąć 950 mln
euro, co jest konsekwencją wzrostu opartego na coraz lepszej wewnętrznej logistyce
dystrybutora. Zgodnie z polityką zarządu,
celem firmy jest szybkie przekroczenie bariery rocznego przychodu na poziomie 1 mld
euro i osiągnięcie 1,4 mld euro w 2020 roku. Pozostali najwięksi polscy dystrybutorzy reprezentują zbliżony do siebie po-
ziom przychodów i każdy z nich ma ambicję jego zwiększenia. Na przykład, GroupAuto Polska spodziewa się osiągnięcia 280 mln euro przychodu na koniec
2014 roku, a ostatnio ogłosili rozpoczęcie
współpracy z firmą Gordon.
Warto zwrócić uwagę na upadłość układową Fota SA. To wydarzenie spowodowało
nie tylko przetasowanie kolejności dystrybutorów, ale także miało bezpośredni wpływ na
wysokość marży, a zwłaszcza udzielanych
klientom rabatów. Dodatkowo w ostatnich
kilkunastu miesiącach dotychczasowi klienci Foty szukali nowych źródeł towaru na
zaspokojenie swoich potrzeb. Wygląda jednak, że zamieszanie już się wyjaśniło i teraz
nastąpi faza odbicia, która - dla każdego
dystrybutora - jest szansą na zwiększenie
swoich przychodów. Także dla Foty, która
wkrótce może znaleźć się w nowych rękach.
Łączny wzrost polskiego rynku dystrybucji części do pojazdów osobowych i dostawczych wynosił średnio nieco mniej niż
5 proc. rocznie w ostatnich latach. W bliskiej perspektywie można spodziewać się
lekkiego zmniejszenia tego tempa wzrostu, ale nie będzie to żadne dramatyczne
wydarzenie. „Rozwój polskiego rynku jest
konsekwencją zwiększającego się parku
samochodowego, co potwierdza wzrost
liczby pierwszych rejestracji w 2013 roku
i 2014 roku. Nie można jednak zapominać
o zewnętrznych czynnikach hamujących
ten rozwój, takich jak chociażby konflikt
na Ukrainie” - podsumowują Zoran Nikolic i Liubov Tienar, specjaliści firmy Wolk
Aftersales Experts, którzy monitorują polski
aftermarket.
Źródło: Wolk Aftersales Experts GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
5
PANORAMA
CZAS PODSUMOWAŃ
Raport „Warsztaty w Polsce w 2014 roku” przygotowany przez MotoFocus wskazuje, iż w opinii reprezentantów warsztatów, miniony rok w ostatecznym rozrachunku pod wieloma względami będzie lepszy od lat poprzednich. Większość
warsztatów odnotowuje wzrost przychodów, znacznie skraca się także czas wykonywania naprawy.
Z badań ankietowych przeprowadzonych
we wrześniu b.r. przez Dział Badań MotoFocus.pl na próbie 2 567 respondentów wynika, że większość właścicieli i pracowników
warsztatów ocenia rok 2014 pozytywnie.
Ponad 60% ankietowanych wskazuje, że
przychody warsztatu w okresie od stycznia
do września tego roku, w porównaniu do roku
ubiegłego wzrosły lub pozostały na tym samym poziomie. Wzrasta także zatrudnienie tylko 8,6% respondentów wskazuje, iż zatrudnienie w ich warsztacie zmalało w porównaniu
do roku 2013. Blisko jedna trzecia badanych
deklaruje wzrost poziomu zatrudnienia.
Wzrost przychodów i zatrudnienia deklarują
przede wszystkim duże warsztaty. Wszelkie
rynkowe symptomy wskazują, że to właśnie
takim zakładom najłatwiej jest reagować na
rosnące wymagania klientów.
Czas to pieniądz
Wśród wspomnianych wymagań, największym wyzwaniem wydaje się czas naprawy.
Większość klientów oczekuje ekspresowej
usługi. Odsetek napraw wykonywanych
w ciągu jednego dnia wzrósł z 25,6% w roku
2012 do 36,8% w roku 2014. Oznacza to, że
obecnie ponad 1/3 napraw to usługi wykonywane tego samego dnia.
Wart odnotowania jest fakt, że według badań, czas oczekiwania na naprawę nie ma
związku z wielkością miejscowości. Warsztaty bez względu na lokalizację muszą
szybko obsługiwać klientów, co nie byłoby
możliwe bez skutecznych dostaw części.
Bez wątpienia dostawa części w dniu zamówienia w wielu przypadkach umożliwia sprawne wykonanie naprawy pojazdu
i zwolnienie stanowiska pracy dla kolejnego auta.
Przyszłość to e- warsztat
Internetowa komunikacja z klientami w warsztatach jest coraz częstszym zjawiskiem. Z przeprowadzonego badania wynika, iż e-maile z pytaniami o naprawy lub
części otrzymuje blisko 55% ankietowanych.
Co istotne, elektroniczna forma kontaktu
z klientem jest domeną warsztatów z większych miast. Może mieć to związek z faktem,
że w dużych miejscowościach wygodniejszym rozwiązaniem jest wysłanie e-maila do
kilku warsztatów, aby szybko móc porównać cenę oferowanych usług, a także czas
naprawy. W mniejszych miejscowościach,
klienci mogą kierować się bezpośrednio do
znanego warsztatu, bez porównywania jego
oferty z innymi.
W ocenie blisko 90% badanych, w najbliższej przyszłości liczba warsztatów wzrośnie lub pozostanie bez zmian. Jedynie
12,3% obawia się spadku liczby warsztatów. W roku 2012 takie obawy żywiło ponad
20% badanych. W dobie silnej konkurencji
najlepiej radzić będą sobie duże warsztaty, zdolne do obsłużenia klienta w bardzo
krótkim czasie i w dogodnym dla niego
terminie. W kwestii jakości obsługi klienta,
coraz większą rolę odgrywa skuteczna komunikacja online.
Źródło: Motofocus
NAJWAŻNIEJSZA JEST JAKOŚĆ
Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., jeden
z liderów rynku wynajmu długoterminowego
i zarządzania flotami samochodów służbowych podpisał w październiku 2014 roku
umowę współpracy z Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o., firmą należącą do
globalnego koncernu AkzoNobel, producenta lakierów do napraw samochodowych
Sikkens oraz Lesonal.
„Posiadając w Polsce flotę ponad 16 tysięcy samochodów i plany dalszego wzrostu,
musimy przede wszystkim skupić się na
zadowoleniu naszych klientów oraz na podnoszeniu świadomości odpowiedzialności
ekologicznej zgodnie z propagowaną przez
6
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
Arval polityką CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu.” - powiedział Marcin Kowal, Procurement Manager.
„Ambicją Arval jest być firmą wyznaczającą
standardy usług. Wierzymy, że współpraca
z AkzoNobel doprowadzi do dalszego wzrostu poziomu usług oferowanych przez warsztaty należące do sieci naprawczej Arval” –
powiedział Przemysław Gazda, Lider Działu
Likwidacji Szkód.
„Rozpoczęcie współpracy z Arval wpisuje się doskonale w naszą strategię pracy
z warsztatami w Polsce, gdzie oprócz dostarczania klientom nowoczesnych technologii napraw lakierniczych, bardzo duży
nacisk kładziemy również na rozwiązania
pozwalające warsztatom zwiększyć jakość
oferowanych przez nie usług, poprawiać ich
zyskowność co sprawia, że są bardziej konkurencyjnymi na rynku” – wyjaśnia Dyrektor
Sprzedaży VR Premium na rynku Europy
Centralnej i Rosji Tomasz Loose.
W ramach współpracy, Arval oraz AkzoNobel pracować będą wspólnie nad opracowywaniem standardów, zapewniających
jak najwyższą jakość napraw blacharsko-lakierniczych. Pracownicy Arval oraz AkzoNobel przeprowadzać będą regularne audyty
serwisów partnerskich i opracowywać dla
nich plany modernizacji i rozwoju. AkzoNobel prowadzić będzie również szkolenia dla
kadry zarządczej serwisów z zakresu metod
zarządzania i optymalizacji ich wydajności.
Źródło: AkzoNobel
PANORAMA
NIEMĄDRY POLAK PO SZKODZIE, CZYLI SKUTKI BRAKU OC
W 2015 roku za jazdę bez ubezpieczenia
OC przez okres dłuższy niż 14 dni właściciel samochodu osobowego zapłaci
3,5 tysiąca złotych, co stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych oraz autobusów kara będzie wynosić
5350 złotych! Jednak konsekwencje pozornej oszczędności bądź zwykłego niedbalstwa, wynikającego z braku OC mogą być
bardziej dotkliwe i odczuwalne latami.
W przypadku drobnej stłuczki sprawca nieposiadający ubezpieczenia OC musi liczyć
się jedynie z pokryciem kosztów naprawy
uszkodzonego auta. Sprawcę poważniejszego wypadku czekają bardziej dotkliwe
konsekwencję. W takim przypadku, oprócz
odszkodowania za naprawę samochodu,
sprawca musi zapłacić także za leczenie
poszkodowanych, pokryć koszty ewentualnego zadośćuczynienia za kalectwo lub
śmierć albo wypłacać dożywotnią rentę.
Poszkodowany przez nieubezpieczonego
sprawcę nigdy nie zostanie bez pomocy.
Odszkodowania za wypadki wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie o zwrot tego odszkodowania UFG
występuję zarówno do sprawcy – mówi
Adrian Kościuk, doradca
w CUK Ubezpieczenia. Jeżeli w danym momencie
sprawca nie dysponuje odpowiednimi środkami to
sprawa kierowana jest do
sądu na drodze postępowania cywilnego.
Finansowa odpowiedzialność
nieubezpieczonego
sprawcy jest nieunikniona.
Niechlubny rekordzista musiał w 2013 roku oddać prawie 1,5 mln złotych. Wypadek miał miejsce we mgle na autostradzie
A1, kiedy to nieubezpieczony kierowca
TIR-a postanowił zawrócić w niedozwolonym miejscu. Doszło do fatalnego w skutkach karambolu, w którym zginęło kilka
osób.
Brak OC może zostać nie tylko wykryty w trakcie policyjnej kontroli drogowej. System informatyczny prowadzony przez UFG prócz
braku posiadania ubezpieczenia wykrywa
także przerwy w ciągłości trwania polisy. Brak
opłacenia składki za polisę OC nie powoduje utraty ochrony ubezpieczeniowej, może
natomiast skutkować naliczeniem przez to-
warzystwo kary oraz windykacją zaległości.
Wielu kierowców traktuje OC jako dodatkowy
podatek albo kolejną uciążliwą dla portfela
opłatę związaną z użytkowaniem samochodu, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji
braku polisy – dodaje Kościuk. Pomimo,
że warunki obowiązkowego ubezpieczenia
u poszczególnych ubezpieczycieli są takie
same, ceny polis OC mogą różnić się nawet
o kilkaset złotych. Dlatego aby nie przepłacać, tak ważne jest porównanie wszystkich
możliwości ochrony samochodu.
Źródło: Vision Group
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
7
PANORAMA
ROSNĄCA POPULARNOŚĆ E-REKRUTACJI
Każdego dnia branża motoryzacyjna rekrutuje kolejnych kandydatów. Proces rekrutacji coraz częściej jest wspierany przez zaawansowane narzędzia do kompleksowego prowadzenia procesów rekrutacyjnych, m.in. takich jak eRecruiter.
Analiza wyników drugiej edycji „Badania
opinii i nastrojów przedstawicieli Automotive” przeprowadzonego w czerwcu przez
firmę Exact Systems wskazuje, iż ponad 1/3
zapytanych przedstawicieli sektora Automotive planuje w drugiej części roku zwiększenie liczby etatów w swoich zakładach. Zdaniem Marcina Sieńczyka, eksperta
eRecruitment Solutions „To oznacza, że
poziom rekrutacji prowadzonych przez
motofirmy w ostatnich miesiącach tego
toku albo będzie utrzymywał się na dotychczasowym wysokim poziomie, albo
będzie jeszcze rósł. W związku z tym także
zapotrzebowanie na systemy, które dają
możliwość zarządzania dużą liczbą aplikacji, znacząco przyspieszają pracę i umożliwiają realizację dużej liczby projektów
rekrutacyjnych jednocześnie, będzie coraz
większe”.
Scania, Volkswagen Group Polska, Exact
Systems to wybrane firmy, które zdecydowały się na optymalizację swoich procesów
rekrutacyjnych poprzez ATS (Applicant
Tracking System). Jest to platforma internetowa do zarządzania rekrutacjami, która
umożliwia prowadzenie bazy kandydatów,
sortowanie aplikacji pod kątem różnych
wymagań, publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych oraz komunikację z kandydatami. Zdaniem Beaty Orczyk, specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Scania Polska,
efektywna rekrutacja w Automotive to proces
dopasowany do danego stanowiska, dobrze
zaplanowany w czasie oraz wykorzystują-
cy odpowiednie narzędzia diagnostyczne.
„Niezbędnym elementem w każdym procesie rekrutacji w Automotive jest narzędzie
eRecruiter, które pozwala sprawnie zarządzać aplikacjami oraz kontaktować się
z kandydatami o każdej porze i z każdego
miejsca na świecie - mówi przedstawicielka
Scanii.
„Spotykamy się z coraz większym zainteresowaniem naszą aplikacją ze strony firm
działających na rynku motoryzacyjnym.
Współpracę z nami kontynuują także Bawaria Motors/PGA Polska, Faurecia czy Delphi
Poland. Dla nich jest to ciekawa alternatywa
dla tradycyjnego sposobu rekrutacji prowadzonego ze skrzynek e-mail, a dodatkową
zaletę stanowi fakt, że system jest zintegrowany z różnymi serwisami z ogłoszeniami
o pracę - dodaje Sieńczyk.
Alians nowych technologii, HR i Automotive
– dlaczego?
Pracodawcy sektora Automotive szukają
nowych rąk do pracy praktycznie codziennie. Jeśli firma prowadzi jednocześnie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt procesów
rekrutacyjnych, tradycyjne narzędzia takie
jak ogłoszenia w gazetach i na portalach,
rekrutacje wewnętrzne, rekomendacje nie
są wystarczające. Specjaliści ds. HR wspólnie z zarządzającymi firmami coraz częściej wybierają
elektroniczne wsparcie dla procesów rekrutacji. Lista korzyści, jakie przynosi, jest
długa, a najważniejsze z nich dla przedsta-
wicieli Automotive to: skrócenie czasu poszukiwania kandydata, odciążenie skrzynek e-mail (wdrożenie systemu eRecruiter
pozwala na zgromadzenie wszystkich aplikacji w jednej bazie), wyłowienie najciekawszych aplikacji i znalezienie pracownika, który spełnia wymagania oraz idealnie
pasuje do DNA firmy, oraz bieżący kontakt
z kandydatem.
Zalety eRecruitera docenia Dariusz Dengusiak, dyrektor operacyjny w Exact Systems (firma kontrolująca jakość części
samochodowych). „Usługowa działalność
naszej firmy opiera się na rozproszonej po
całym kraju strukturze oddziałów, a każdy
z naszych klientów ma indywidualne wymagania dotyczące kontrolerów jakości
dedykowanych do realizacji projektów.
Dzięki architekturze systemu eRecruiter poszczególne projekty rekrutacyjne
w łatwy sposób dostosowujemy do specyfiki klientów, następnie zebrane aplikacje
w prosty sposób filtrujemy i wybieramy te
najlepiej spełniające określone kryteria mówi Dengusiak.
„Warto także podkreślić, że na skuteczność
procesu rekrutacji w Automotive ma istotny
wpływ konsekwentnie realizowany proces
budowy organizacji przyjaznej indywidualnemu rozwojowi pracownika wspierany
odpowiednimi procedurami i narzędziami,
właśnie takimi jak eRecruiter”.
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
NIE ZAPOMNIJ O KARCIE RATOWNICZEJ
8
„Autem do pracy. Nie zapomnij o karcie ratowniczej” to kolejny etap akcji organizowanej
przez Związek Dealerów Samochodów, która
ma na celu promowanie kart ratowniczych.
ZDS zwrócił się z apelem do największych pracodawców w Polsce o zwiększenie bezpieczeństwa swoich pracowników w drodze do pracy
poprzez wyposażenie ich aut w karty ratownicze
i nalepki informacyjne. Taką akcję rozpoczęła
już m.in. firma Jeronimo Martins – jeden z największych pracodawców w kraju, właściciel sieci sklepów Biedronka. Firma wyposażyła w karty
ratownicze całą swoją flotę aut, a także sukcesywnie dystrybuuje karty i nalepki wśród swoich
pracowników i ich rodzin. ZDS chciałby, aby tą
samą drogą poszli kolejni polscy pracodawcy.
Karta ratownicza w pojeździe pozwala skrócić
czas akcji ratowniczej nawet o 6 do nawet 9 minut. Jest to zestandaryzowana informacja, która na kartce w formacie A4 przedstawia scheAUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
mat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi
dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia
poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych
napinaczy pasów. Wydrukowaną kartę umieszcza się za osłoną przeciwsłoneczną kierowcy.
Aby służby ratownicze wiedziały, że taka karta
znajduje się w samochodzie, w lewym dolnym
rogu przedniej szyby (od strony kierowcy) należy przykleić specjalną nalepkę.
Oficjalny start akcji „Karta ratownicza w pojeździe” w Polsce nastąpił 8 stycznia 2014 r. Jej
organizatorami są Związek Dealerów Samochodów, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
i Państwowa Straż Pożarna. W ciągu 8 miesięcy
do akcji dołączyło ponad 500 firm związanych
z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną. Dotychczas rozdystrybuowano ponad 400 tys. kart.
Źródło: www.kartyratownicze.pl
PANORAMA
STRACH PRZED LPG
W ostatnich latach różnica między ceną autogazu, a benzyny „95” nadal wypada
na korzyść gazu. Co jednak powstrzymuje zmotoryzowanych przed zamontowaniem w ich aucie instalacji na LPG?
Choć autogaz nie ma na razie konkurentów
pod względem ceny za litr, nadal udział samochodów z instalacjami LPG na polskim
rynku motoryzacyjnym nie stanowi pokaźnej
części. Okazuje się, że takie przeszkody
jak np. brak dynamicznie rozwijającej się
infrastruktury tankującej czy obawa przed
wzrostem akcyzy nie są wcale kluczowe
podczas podejmowania decyzji o instalacji
autogazu. Dużo większe znaczenie mają dla
zmotoryzowanych inne powody.
Jak wynika z opracowania Mands Badania
Rynku i Opinii na zlecenie firmy doradczo-analitycznej Information Market SA, najwięcej sceptyków wśród ankietowanych
(12,4%), których odstrasza instalacja LPG,
obawia się o bezpieczeństwo samochodów
na autogaz. W tej grupie obawy rozkładają
się prawie po równo na płeć męską i żeńską. Biorąc pod uwagę lata respondentów okazuje się, że najmniej oporu przed autogazem w samochodzie mają młodzi ludzie
(pomiędzy 18, a 29 rokiem życia). Najbardziej ostrożną grupę stanowią natomiast
osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat.
W dalszej kolejności wymienianych powodów przeciwko LPG znalazły się kolejno
aspekty ekonomiczne (9,8%), niedogodności wynikające z zamontowania instalacji
(6,8%) oraz posiadanie silnika typu diesel
(6,1%).
„Kierowcy w Polsce mają często nieuzasadnione obawy o korzystanie z autogazu,
tymczasem paliwo to nie stanowi zagroże-
nia bezpieczeństwa w warunkach poprawnej eksploatacji. Jakość gazu płynnego
na polskich stacjach także nie odbiega od
standardów pozostałych paliw - komentuje
Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu e-petrol.pl.
„Widać więc, że wiele obaw ma podłoże nie
do końca racjonalne (często opierane na
przykład na sugestiach, że „skoro tańsze,
to może i gorsze od benzyny”). Tymczasem
dla eksploatacji samochodów problemu
tego rodzaju nie widać. Instalacje spełniające kryteria bezpieczeństwa stanowią bowiem dobrą konkurencję dla aut zasilanych
tradycyjnie”.
30-latkowie dbają o finanse Badanie pokazało również, że osoby do 39
roku życia w większym stopniu niż pozostałe grupy wiekowe zwracają uwagę na finansowe bariery związane z kosztami instalacji
tego typu rozwiązań. To jednak nie powinno
specjalnie dziwić z uwagi na zobowiązania
materialne osób w tej kategorii wiekowej.
Ankietowani, którzy obawiają się o koszty
instalacji i zwrot inwestycji, stanowią 9,8%
wszystkich zapytanych osób. Z cytowanego badania wynika również, że
kobiety częściej niż mężczyźni zwracały
uwagę na koszty – aspekty ekonomiczne
samochodów na LPG jako problem wskazywało 10,2% przedstawicielek płci pięknej.
Zaniepokojonych ewentualnymi kosztami
mężczyzn było około 8,9%.
Mniejszy bagażnik to problem
Na niedogodności związane z instalacją
LPG największą uwagę w porównaniu z pozostałymi grupami zwrócili starsi respondenci w wieku od 40 do 49 lat. Jako problem
wskazywali utratę mocy czy zmniejszenie
przestrzeni bagażnika. Ponadto dużo częściej mężczyźni niż kobiety uznali ten powód za przeszkodę w zamontowaniu instalacji LPG (10,3 % vs. 4,8 %). Także badani mężczyźni z powodu posiadania silnika Diesla dużo częściej wzbraniali
się przed autogazem (13,1% vs. 2,2%).
W najstarszej badanej grupie wiekowej (5059 lat) jako główną obawę odpowiadający
wskazywali problem bezpieczeństwa. Jednocześnie najstarsi uczestnicy badania deklarowali, że nie prowadzą lub nie posiadają
samochodu lub też nie mają okazji do podjęcia decyzji o instalacji LPG.
Wśród dalszych przeszkód w opinii badanych znalazły się niedogodności, które wynikają z zamontowania instalacji, posiadany już silnik typu diesel oraz brak potrzeby
zmiany paliwa. Okazało się również, że kierowcy nie są
przesadnie czuli na punkcie prestiżu, jeśli
chodzi o kwestie wyboru paliwa, o czym
często mówi się w kontekście braku popularności LPG. Co ciekawe, jedynie 1,5% badanych wskazało ten powód jako przeszkodę w instalacji autogazu.
Źródło: e- petrol
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
9
PANORAMA
AKCJA „CIŚNIENIE POD KONTROLĄ”
kładamy opony zimowe przed nadejściem
zimy, a znaczne obniżenie temperatury
powietrza ma wpływ na obniżenie ciśnienia
w oponach dlatego tak ważne jest skontrolowanie opon przed nadejściem zimy mówi Tomasz Młodawski z Michelin Polska.
Podsumowanie akacji
20 tysięcy samochodów zostało przebadanych podczas 10. edycji ogólnopolskiej
akcji Michelin „Ciśnienie pod kontrolą” zorganizowanej w dniach 27 - 31 października
2014 r. na 50 wybranych stacja Statoil na
terenie całego kraju. Jak wynika z badań,
aż 61 % sprawdzonych we wszystkich województwach pojazdów miało nieprawidłowe
ciśnienie w oponach.
Organizowana po raz dziesiąty kampania
ma budować wśród kierowców świadomość, że źle napompowane opony zwiększają ryzyko spowodowania wypadku,
ponieważ ze względu na mniejszą przyczepność wydłużają drogę hamowania.
Akcja ma także uświadamiać kierowcom, że
samochody na oponach z nieprawidłowym
ciśnieniem zużywają więcej paliwa. Testy
dowodzą, że jadąc na oponach o zbyt niskim ciśnieniu jest to średnio o 0,3 litra benzyny więcej na każde 100 kilometrów.
Rosnąca świadomość kierowców
10
Akcję poprzedził specjalny sondaż przeprowadzony przez pracownię badań TNS
Polska zlecenie Michelin, z którego wynika,
iż 88 % polskich kierowców zmieni w tym
roku opony letnie na zimowe. Coraz mniej
kierowców uważa, że zmiana opon jest ściśle związana ze zmianą pory roku i opadami śniegu, a także że należy jej dokonać
w określonych miesiącach, bez względu
na panujące warunki atmosferyczne. Wzrasta natomiast świadomość, że termin jest
powiązany z temperaturą powietrza - jednak częściej z ogólnym ochłodzeniem, niż
z konkretną wartością temperatury, przy której powinno się zmiany dokonać.
Jeżeli stosujemy ten sam rozmiar opon ziAUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
mowych, co letnich, to ciśnienie eksploatacyjne powinno być takie samo, jak zaleca
producent samochodu. Należy jednak pamiętać o skorygowaniu ciśnienia, gdy temperatura znacznie spadnie. Najczęściej zaWYNIKI BADANIA TNS POLSKA:
1. Dlaczego polscy kierowcy zmieniają opony letnie na zimowe?
- 78 % ze względu na bezpieczeństwo
- 48 % ze względu lepszą przyczepność
- 24 % żeby poprawić komfort jazdy
zimą
- 27 % jest przekonanych, że bieżnik
opon zimowych jest przystosowany
do nawierzchni
- 8 % ze względu na to, że zimowe
opony są wykonane z miękkiej gumy
- 7 % ze względu na dostosowanie
specjalnej mieszanki składników opony do nawierzchni
- 7 % żeby oszczędzić letnie opony
- 4 % ze względu na dbałość o samochód
2. Kiedy Polacy zamierzają zmienić
opony letnie na zimowe?
- 23 % w październiku
- 24 % w listopadzie
- 1 % w grudniu
- 15 % kiedy temperatura będzie niższa
niż 7 st. Celsjusza
- 5 % kiedy spadnie śnieg
- 28 % kiedy pojawią się pierwsze prognozy mówiące, że zbliża się ochłodzenie
Tegoroczna edycja, przeprowadzona we
współpracy ze Statoil Fuel & Retail Polska,
odbyła się w dniach 27-31 października br.
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali informacje na temat wpływu prawidłowego ciśnienia w oponach aut na bezpieczeństwo oraz
ekonomię i ekologię jazdy, a także mogli
bezpłatnie sprawdzić zarówno poziom ciśnienia, jak i głębokość bieżnika. Zebrane
w ten sposób pomiary posłużyły do opracowania mapy poziomu ciśnienia w oponach
polskich samochodów.
Najlepszy rezultat bezpłatnych pomiarów ciśnienia w oponach oraz kontroli stanu bieżnika został odnotowany w województwie
opolskim – 54 % przebadanych aut miało
prawidłowe ciśnienie w oponach. Kolejne
miejsca zajęły województwa: pomorskie (46
%), zachodniopomorskie (45 %), łódzkie (42
%), dolnośląskie, lubelskie i świętokrzyskie
(po 41 %), kujawsko-pomorskie i lubuskie
(po 39 %), małopolskie (38 %), mazowieckie i podkarpackie (po 37 %). Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie
i warmińsko-mazurskie (po 36 %), śląskie
(34 %) oraz wielkopolskie (32 %). Pomiary
wykazały, że o prawidłowe napompowanie
opon swoich aut dba 39% kierowców.
Eksperci Michelin podkreślają, że ciśnienie
w oponach należy sprawdzać regularnie raz
w miesiącu oraz przed każdą dalszą podróżą. Obniżenie temperatury powietrza ma
wpływ na obniżenie ciśnienia w oponach
nawet o 0,3 - 0,4 bara, ostrzegają eksperci
Michelin. Kontrola ciśnienia powinna odbywać się „na zimno”, najwcześniej godzinę
po zatrzymaniu samochodu lub po przeje-
Pamiętaj!
Utrzymywanie właściwego ciśnienia
wpływa na:
- bezpieczeństwo jazdy, zapewniając
większą przyczepność i krótszą
drogę hamowania,
- trwałość opony poprzez wydłużenie czasu jej użytkowania o jeden
sezon,
- ekonomię i ekologię jazdy – prawidłowo napompowana opona
zmniejsza zużycie paliwa o ok. 0,3 l
na 100 km.
PANORAMA
chaniu do 3 kilometrów przy niewielkiej szybkości. Stopień napompowania opon powinien być zgodny zarówno z zaleceniami producenta samochodu, jak i przystosowany do aktualnego
obciążenia pojazdu.
Wartość ciśnienia należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie. Najrzadziej raz w miesiącu. Tak częste kontrole umożliwią nam szybkie wykrycie ewentualnych usterek, które pozostawione samym sobie mogą z czasem doszczętnie zniszczyć
oponę - zapewnia Filip Fischer z Oponeo.pl.
Podczas 10 lat akcji Michelin przebadał na stacjach około 150
tys. samochodów. W tym czasie liczba kierowców dbających
o prawidłowe ciśnienie w oponach wzrosła z 13 do 39 %.
Źródło: Michelin Polska
ŁAŃCUCHY NIE NA KAŻDĄ ŚLISKĄ NAWIERZCHNIĘ Należy pamiętać, że łańcuchy śniegowe, możemy używać tylko na drogach pokrytych śniegiem. Założenie
ich może być konieczne, na niektórych
drogach krajowych w rejonach podgórskich i górskich, szczególnie tam gdzie
umieszczony został znak A-32 dotyczący oszronienia jezdni. W rejonie takim
dopuszczalne jest poruszanie się na kolach uzbrojonych w łańcuchy, gdy droga pokryta jest śniegiem. Bezwzględny
nakaz jazdy z łańcuchami, występuje
w miejscach oznaczonych znakiem
C-18, pod którym często znajduje się
oznaczenie, jakiego rodzaju samochodów znak ten dotyczy. Niedostosowanie się do tego polecenia, grozić może
podniesieniem kosztów podróży o 200
zł. Tyle bowiem wynosi mandat, za tego
rodzaju wykroczenie.
Zakładając łańcuchy należy pamiętać,
że mocujemy je na koła z osią napędową, przy czym w wypadku samochodów z napędem na tylną oś, można w celu zwiększenia przyczepności,
założyć łańcuch również na przednią.
W Samochodach z napędem na 4x4
zawsze powinniśmy zakładać łańcuchy na wszystkie koła. Zakładanie należy przeprowadzić dokładnie tak jak
napisano w instrukcji obsługi i mocno
je dociągnąć, by były dobrze napięte.
W przeciwnym razie, może dojść do
ich zerwania i zniszczenia, a także do
poważnego uszkodzenie samochodu,
co może doprowadzić do wypadku.
Jazda z łańcuchami, wymaga od kierowcy ostrożności i rozsądku. Musimy
pamiętać, że samochodem takim nie
możemy jeździć szybciej niż 50 km/h.
Najbezpieczniejsza jest jazda płynna,
bez nadmiernego przyspieszania i hamowania. Kierowca musi unikać fragmentów drogi, na których nie ma już
śniegu. Jeśli taki odcinek jest dłuższy,
należy łańcuchy zdjąć. Jazda po niezaśnieżonej jezdni może spowodować
przetarcie i zerwanie łańcuchów. Powoduje także uszkodzenie opony, kiedy
ostre krawędzie oczek będą mocniej
naciskać na bieżnik.
Jak wybierać
W ostatnich latach przemysł związany
z produkcją łańcuchów znacznie się
rozwinął. Jeszcze kilka lat temu ich zakładanie było żmudne i długotrwałe. Teraz zajmuje tylko chwilę, wystarczy tylko
spiąć je na kole lub najechać. Aby jazda
z łańcuchami była wygodna i bezpieczna, musimy wiedzieć, że te o dużych
oczkach nie nadają się do samochodów
nisko zawieszonych. Pamiętać należy
również, że nie do każdego samochodu
możemy dopasować łańcuchy. Największe trudności, dotyczą kół o niestandardowych rozmiarach, czy kształtach. Kłopoty mogą pojawić się tez, w przypadku
aut bardzo nisko zawieszonych. Zdarzają się również przypadki kiedy producenci samochodów zakazują montowania łańcuchów na oponach.
Za granicą Coraz częściej na narty jeździmy za granice, dlatego ważne jest, aby poznać
również przepisy dotyczące używania
łańcuchów w innych krajach. W Austrii
w ekstremalnych warunkach wprowadzany jest obowiązek jazdy na łańcuchach przynajmniej na kołach napędowych, samochód może się poruszać
wtedy z prędkością nie przekraczającą
40 km/h. Z kolei we Włoszech umieszczane są znaki nakazujące jazdę z łańcuchami, a podobnie jest we Francji.
Wyjeżdżając do tych krajów warto mieć
łańcuch w bagażników. Unikniemy wtedy niemiłych niespodzianek. A wyprawa
na narty będzie dla nas wyłącznie miłym
przeżyciem.
Źródło: Bridgestone
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
11
PANORAMA
NAJ … 2015 WG TÜV
Niemiecki odpowiednik Urzędu Dozoru
Technicznego – Instytut TÜV, opublikował
ranking używanych samochodów na 2015
rok. Najnowsza edycja cenionego w świecie motoryzacji opracowania powstała po
inspekcjach ponad 8,5 mln samochodów
użytkowanych przez mieszkańców naszego zachodniego sąsiada w okresie
pomiędzy lipcem 2013 roku, a czerwcem
2014 roku.
Raport TÜV 2015 o charakterze jakościowo-eksploatacyjnym uwzględnia modele
samochodów, które zostały pogrupowane
w pięciu kategoriach wiekowych na pod-
stawie ilości wykrytych podczas przeglądów usterek stanowiących poważne zagrożenie dla kierowcy i innych użytkowników
ruchu drogowego.
W trakcie kontroli inspektorzy TÜV wychwytują wszystkie problemy, które pośrednio
lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kontroli podlega stan techniczny m.in.: zawieszenia,
silnika, układu kierownicy, przeniesienia
napędu, oświetlenia oraz zabezpieczenia
przed korozją elementów nośnych podwozia, karoserii i przewodów hamulcowych.
Jak wskazują autorzy opracowania, ogólny
odsetek pojazdów, które z powodu poważnych usterek nie zaliczyły za pierwszym razem przeglądu w placówkach TÜV, wynosi
według najnowszych danych około 23,5%.
To mniej niż średnia z poprzedniego raportu o 1,4%.
Najlepszy wynik i Złotą Plakietkę TÜV otrzymał wytwarzany model sportowy Mercedes
SLK, który uzyskał najlepszy w dotychczasowej historii raportu awaryjności wynik
zaledwie 2,4%. Model Mercedesa zajął
tym samym miejsce triumfatora z roku poprzedniego, Opla Merivę, który spadł na
17-stą pozycję.
Oto lista „zwycięzców” - modeli najbardziej i najmocniej awaryjnych w każdej z pięciu kategorii wiekowych
1. Kategoria: Samochody 2-3 letnie. Średni poziom awaryjności: 8,4%
1.
2.
3.
4.
5.
Najmniej awaryjne:
Mercedes SLK (2,4%); średni przebieg to 26 000 km
Audi A6 (2,9%); średni przebieg to 62 000 km
Mercedes GLK (3,6%); średni przebieg to 55 000 km
Porsche 911 (3,9%); średni przebieg to 31 000 km
BMW Z4 (4%); średni przebieg to 36 000 km
1.
2.
3.
4.
5.
12
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
Najbardziej awaryjne:
Dacia Logan - 15,7% średni przebieg to 50 000 km
Alfa Romeo MiTo - 15,6%
Fiat Panda - 14,8%
Citroen Berlingo - 14,3%
Ford KA - 14,1%
PANORAMA
2. Kategoria: Samochody 4-5 letnie. Średni poziom awaryjności: 13,9%
Najmniej awaryjne:
1.Mazda3 (5,4%); średni przebieg to 56 000 km
2. Porsche 911 (6,4%); średni przebieg to 46 000 km
3. Toyota iQ (6,5%); średni przebieg to 48 000 km
3. Toyota Avensis (6,5%); średni przebieg to 72 000 km
3. Volkswagen Polo (6,5%); średni przebieg to 53 000 km
Najbardziej awaryjne:
1.Fiat Doblo - 25,8% - średni przebieg to 82 000 km
2. Dacia Logan - 25,5%
3. Renault Kangoo - 25,4%
4. Chevrolet Spark - 25,1%
5. Hyundai Tucson - 22,3%
3. Kategoria: Samochody 6-7 letnie. Średni poziom awaryjności: 20,1%
Najmniej awaryjne:
1.Porsche 911 (10,5%); średni przebieg to 58 000 km
2. Mazda2 (11,2%); średni przebieg to 68 000 km
3. Volkswagen Golf Plus (11,5%); średni przebieg to 85 000 km
4. Toyota Auris (11,8%); średni przebieg to 79 000 km
5. Mercedes Klasy C (13,1%); średni przebieg to 95 000 km
5. Toyota Corolla Verso (13,1%); średni przebieg to 101 000 km
1.
2.
3.
4.
5.
Najbardziej awaryjne:
Renault Laguna (33%); średni przebieg to 125 000 km
Dacia Logan - 32,8%
Renault Kangoo - 31,9%
Fiat Doblo - 30,8%
Citroen C4 - 30,0%
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
13
PANORAMA
4. Kategoria: Samochody 8-9 letnie. Średni poziom awaryjności: 26,8%
Najmniej awaryjne:
1.Porsche 911 (11,5%); średni przebieg to 72 000 km
2. Toyota Corolla Verso (15,6%); średni przebieg to 120 000
km
3. Toyota RAV4 (16,6%); średni przebieg to 104 000 km
4. Mazda2 (17,3%); średni przebieg to 87 000 km
5. Ford Fusion (17,7%); średni przebieg to 92 000 km
Najbardziej awaryjne:
1.Mercedes Klasy M (43,2%); średni przebieg to 152 000 km
2. Fiat Stilo - 41,1%
3. Fiat Doblo - 37,9%
4. Kia Sorento - 37,2%
5. Renault Kangoo - 37,1%
5. Kategoria: Samochody 10- 11 letnie. Średni poziom awaryjności: 32,1%
Najmniej awaryjne:
1.Porsche 911 (14,6%); średni przebieg to 94 000 km
2. Subaru Forester (19,3%); średni przebieg to 138 000 km
3. Toyota RAV4 (20,2%); średni przebieg to 120 000 km
4. Toyota Avensis (21,1%); średni przebieg to 133 000 km
5. Honda Jazz (21,2%); średni przebieg to 109 000 km
1.
2.
3.
4.
5.
Najbardziej awaryjne:
Mercedes Klasy M (44,8%); średni przebieg to 170 000 km
Fiat Stilo - 44,3%
Volkswagen Sharan - 43,6%
Ford Galaxy - 42,5%
Ford KA - 42,4%
W tegorocznej edycji raportu przygotowano także specjalnie zestawienie najmniej usterkowych samochodów w podziale na segmenty rynkowe:
KLASA ŚREDNIA: Mercedes Klasy C
AUTA MAŁE: Mazda2
KOMPAKTY: Audi A3
VAN: Opel Meriva
14
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
SUV: Mercedes-Benz GLK
ZARZĄDZANIE
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
15
ZARZĄDZANIE
Jak zaoszczędzić na kupnie
energii elektrycznej?
W obecnej sytuacji rynkowej każde przedsiębiorstwo szuka oszczędności tak,
aby zapewnić sobie płynność finansową. Taki stan rzeczy nie musi się jednak
odbywać kosztem pracowników firmy, warunków pracy i solidności wykonywanych usług. Rynek energii elektrycznej daje obecnie firmom możliwość wyboru
sprzedawcy, który zaoferuje najlepszą cenę – ale czy to wystarczy, aby ograniczyć koszty związane z jej zużyciem?
Jednym z kilku sposobów na znalezienie
oszczędności w firmie jest poddanie kontroli
struktury zużycia energii. Weryfikację kosztów zużycia energii firma może dokonać
samodzielnie, ale może się pokusić o wykonanie audytu efektywności energetycznej - usługę taką oferuje swoim Klientom
PGE. Podczas takiego audytu dokonuje
się szczegółowego przeglądu zużycia energii elektrycznej, jak i pozostałych mediów
w danej firmie. Usługa taka pozwala na dobór odpowiedniej grupy taryfy, ale także na
wprowadzenie modyfikacji do systemu co
powoduje wzrost efektywności energetycznej firmy. Z usługi skorzystać mogą przedsiębiorstwa funkcjonujące już na rynku.
O takim rozwiązaniu warto pomyśleć
w szczególności teraz, na początku sezonu zimowego, kiedy zużycie energii może
wzrosnąć, co będzie miało bezpośrednie
przełożenie na wysokość faktur jakie otrzymamy.
Co wybrać ?
16
Jednym z takich wyborów, przed którym
często stoją właściciele firm, jest wybór
sprzedawcy energii elektrycznej oraz grupy taryfowej odpowiedniej dla ich profilu
działalności i obecnego lub przyszłego zużycia (jeśli dopiero zakładają swoją działalność). Taka sytuacja powoduje, że jednym
z dobrych sposobów na obniżenie naszych
faktur za energię elektryczną - oprócz samej zmiany sprzedawcy - jest prawidłowy
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
dobór grupy taryfowej oraz mocy umownej.
Grupy taryfowe oznaczone są symbolem
składającym się z liter i cyfr - taki sposób
określania grup został przyjęty przez Urząd
Regulacji Energetyki. Literą A oznaczone
są taryfy z przeznaczeniem dla bardzo dużych odbiorców np. odlewnie stali, kopalnie i rozbudowane zakłady produkcyjne
– tacy odbiorcy zasilani są z sieci wysokiego napięcia. Taryfa B wybierana jest
głównie przez podmioty, które są właścicielami układów pomiarowo-rozliczeniowych np. centra handlowe, obiekty sportowe, fabryki. Grupa taryfowa C przypisana
jest do średnich i małych przedsiębiorstw,
które są przyłączone do sieci niskiego
napięcia (np. serwisy samochodowe).
Cena energii dla konkretnej grupy taryfo-
Nieprzyjemna barwa światła
- co z nią zrobić?
Producenci oświetlania dają nam,
użytkownikom, wybór, jaki rodzaj
światła chcemy mieć w swoim domu,
mieszkaniu lub firmie. Dzięki temu
możemy wybrać pomiędzy różnymi
barwami światła określonymi w stopniach Kelwina. Najbardziej przyjazna
i kojarząca się z barwą światła dziennego jest barwa ciepła o temperaturze 3000 Kelwinów i to właśnie takie
światło powinniśmy instalować w pomieszczeniach, w których pracujemy.
wej powiązana jest ściśle z wartością mocy
umownej jaką zamawiamy. Jeśli moc jest
mniejsza niż 40 kW, stosowany jest symbol
„1”, np. C11, jeśli większa – symbol „2” np.
C21. Grupa taryfowa powinna być dobrana
do profilu działalności firmy nie tylko przez
pryzmat oferowanej ceny energii, ale również pod kątem godzin pracy. Najczęściej
wybieraną grupą taryfową jest C11, gdzie
stawka za energię elektryczną jest „płaska”
podczas całej doby. Jeśli zaś profil naszej
działalności jest zmienny w ciągu doby,
warto zastanowić się nad zmianą grupy taryfowej na dwustrefową. Takie rozwiązanie
dzieli dobę na przedziały godzinowe, ustalone w dokumencie określonym jako IRIESD
- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych i pokazuje odbiorcy, kiedy ma
możliwość korzystania z tańszej energii.
Zmiana grupy taryfowej pomiędzy strefami
wiąże się z koniecznością wymiany licznika.
Usługa taka jest bezpłatna dla wszystkich
odbiorców z grup taryfowych „C” raz na
12 miesięcy. Za zainstalowanie licznika odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, ponieważ to on jest właścicielem układu pomiarowego i odpowiada za
dostarczenie sprzedawcy energii elektrycznej odpowiednich danych do rozliczeń.
Co możemy zrobić aby płacić jeszcze mniej
za energię elektryczną?
Jeśli zmieniliśmy już dotychczasowego
sprzedawcę energii na nowego i otrzymujemy niższe faktury za energię elektryczną,
możemy je jeszcze obniżyć - pytanie jak?
Serwisy samochodowe mają swoje siedziby
głównie w halach lub budynkach, do których dostęp światła dziennego jest mocno
ograniczony, co wiąże się z koniecznością
używania sztucznego oświetlenia praktycznie przez cały czas pracy serwisu/warsztatu.
To właśnie oświetlenie oraz narzędzia
warsztatowe napędzane energią elektryczną będą stanowiły największy koszt.
ZARZĄDZANIE
Jeśli używamy w naszym warsztacie świetlówek tradycyjnych (np. modelu G13) warto pomyśleć o zastosowaniu tego samego
typu świetlówki, ale w technologii LED,
która staje się coraz bardziej dostępna.
Pozwala nam to na oszczędność w postaci
wydłużonego okresu eksploatacji (żarówki LED świecić mogą nawet kilka lat i nie
Symulacja kosztów - realne oszczędności a zużycie energii
Tradycyjna świetlówka 120 centymetrowa
ma moc 58W, zaś świetlówka LED 18W, przy
czym daje światło o ciepłej barwie i mocy pra-
L.p.
Nazwa urządzenia
wie 36W. Koszt zakupu tradycyjnej świetlówki to około 8 zł brutto, cena LED-owej waha
się w przedziale 27-50 złotych w zależności
Ilość
Moc
Suma mocy
Dzienny
urządzeń
urządzenia
urządzeń
czas pracy
w domu
w watach
w Watach
w minutach
Zużycie
energii
dzienne
w kWh
Zużycie
miesięczne
w kWh
potrzebują do działania zapłonników) oraz
zmniejszy zużycie energii elektrycznej
nawet do 60% w stosunku do tradycyjnej świetlówki.
od producenta. Czas pracy tradycyjnej świetlówki to około 10000 godzin, zaś świetlówki
LED to pięć razy dłużej, czyli 50000 godzin.
Zużycie
roczne
Dzienny
Miesięczny
zużycie
koszt pracy
koszt pracy
w kWh
Roczny koszt
zużycia
energii
1
Świetlówka tradycyjna 58W
40
58
2 320
600
23 200
510,40
6 124,80
13,92 zł
306,24 zł
3 674,88 zł
2
Świetlówka LED 18W
40
18
720
600
7 200
158,40
1 900,80
4,32 zł
95,04 zł
1 140,48 zł
2 534,40 zł
Założenia symulacji:
• dzienny czas pracy: 10 godzin
• miesięczny czas pracy serwisu: 22 dni
• roczny czas pracy warsztatu: na potrzeby
porównania na poziomie 264 dni roboczych
• stawka cenowa za sprzedaż oraz dystrybucję energii: 60 groszy brutto za kWh
Już w pierwszym roku użytkowania zaosz-
czędzimy prawie 2500 złotych! Po odjęciu
kosztu zakupu 40 świetlówek w cenie 50 złotych za sztukę (najwyższa opcja cenowa) co da nam łączny koszt 2000 złotych - i tak
zaoszczędzimy 500 zł tylko na samym oświetleniu, np. hali serwisowej. W następnych latach będziemy już tylko „zarabiać” na naszej
inwestycji.
Warto również pomyśleć o podobnej wymianie oświetlenia w pozostałych pomieszczeniach: biurze, zapleczu socjalnym dla pracowników oraz w innych miejscach, stosując
żarówki energooszczędne lub żarówki LED.
Jeśli nasz warsztat będzie pracował dłużej,
to oszczędności wynikające z inwestycji
w oświetlenie będą jeszcze wyższe.
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
17
ZARZĄDZANIE
Urządzenie fiskalne dla
warsztatu
Z początkiem marca przyszłego roku standardowe wyobrażenie warsztatu samochodowego uzupełni się o jeden element – urządzenie fiskalne. Obowiązkowy zakup powinien być poprzedzony staranną analizą Twoich oczekiwań.
Kasa fiskalna FAREX Perła E i skaner ręczny XL-6200
18
Dotychczas właściciel warsztatu miał obowiązek wstawić kasę fiskalną z chwilą, gdy
wartość świadczonych przez jego obiekt
usług na rzecz osób fizycznych (tzn. nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz
rolników ryczałtowych przekroczy kwotę 20
tys. zł. Zwolnienie przysługiwało także wtedy, gdy do wykonywania napraw warsztaty
wykorzystywały zakupione przez siebie części samochodowe. W przypadku gdy warsztat poza usługami czysto naprawczymi (także z użyciem własnych części) zajmował
się dystrybucją części i akcesoriów to bezwzględnie musiał posiadać kasę fiskalną.
Na mocy zmieniających się już z nadejściem
Nowego Roku przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych, każdy mechanik
będzie musiał obowiązkowo wystawiać paragony fiskalne. Zmiany dotyczą zniesienia
ulgi nie tylko dla warsztatów samochodowych, ale także serwisów wulkanizacyjnych
oraz stacji kontroli pojazdów. Dla warsztatów powstałych po 1 stycznia obowiązek
stosowania kas fiskalnych rozpoczyna się
od pierwszej sprzedaży na rzecz klienta
detalicznego (lub rolnika zryczałtowanego). Kalkulując koszty założenia warsztatu
samochodowego należy uwzględnić także
koszt zakupu kasy fiskalnej.
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
Mechanicy już od dłuższego czasu byli
w zasięgu szczególnego zainteresowania
Ministerstwa Finansów. Zdaniem urzędników „szara strefa” tego środowiska branżowego może stanowić nawet 40 % wartości
całego rynku usług – wielu warsztatowców
celowo zaniża osiągany obrót, aby zachować prawo do zwolnienia podmiotowego.
Także organizacje konsumenckie zalecały
zmianę przepisów z uwagi na liczne skargi
klientów zgłaszających nieprawidłowości
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i świadczonych usług, a brak dokumentu poświadczającego sprzedaż usługi – jakim jest paragon, odbierał w świetle prawa możliwość
składania reklamacji. Klient nie ma bowiem
wówczas żadnych podstaw, by dochodzić
swoich praw.
korzyść? Urządzenie fiskalne dopasowane
do potrzeb konkretnego zakładu wspiera
skuteczne zarządzanie sprzedażą i obsługę klienta. Przedsiębiorcy „zaskoczeni” nowymi przepisami, a kierujący się wyłącznie
ceną - chcą wydać jak najmniej, byle tylko
spełnić wymagania ustawodawcy. To podejście choć zrozumiałe, w dłuższej perspektywie „stałej” obecności takiego urządzenia
w miejscu pracy nie rokuje zbyt pomyślnie.
Dokonując wyboru urządzenia fiskalnego
dla przed przedsiębiorstwa samochodowego przede wszystkim należy wybrać
pomiędzy kasą fiskalną, a drukarką fiskalną. Oba urządzenia wyglądają podobnie
i służą w jednym celu - ewidencjonowania
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
i rolników ryczałtowych. Istnieje jednak jest
między nimi fundamentalna różnica - kasa
fiskalna działa autonomicznie, czyli nie wymaga podłączenia do komputera, natomiast
drukarkę fiskalną obsługuje się za pomocą
programu zainstalowanego na komputerze.
Chcąc wybrać urządzenie odpowiednie dla
Twojego warsztatu samochodowego, poznaj cechy zarówno kasy, jak i drukarki fiskalnej, i zastanów się, które z tym urządzeń
lepiej sprawdzi się w Twoim serwisie.
Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna?
Jakimi kryteria doboru powinien przyjąć
warsztatowiec planujący zakup, aby dokonany wybór przyniósł mu jak największą
PAMIĘTAJ!
Przedsiębiorstwo
wprowadzające
pierwszą kasę fiskalną ma prawo
do skorzystania z ulgi w wysokości
do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie.
Kasa fiskalna
FAREX Perła
ZARZĄDZANIE
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
19
ZARZĄDZANIE
Fiskalizacja
Zakupione urządzenie trzeba jeszcze zarejestrować. Według procedur na początku
należy zgłosić planowaną liczbę i miejsce
użytkowania urządzeń fiskalnych do naczelnika właściwego terytorialnie Urzędu
Skarbowego, następnie dopilnować fiskalizacji urządzenia w obecności uprawnionego serwisanta, a najpóźniej do siódmego
dnia od uruchomienia w trybie fiskalnym,
do Urzędu Skarbowego. Na koniec otrzymamy numer ewidencyjny, który trzeba
nanieść na kasę w widocznym miejscu.
Zaleca się nie zwlekać z rejestracją, a całą
procedurę rozpocząć z należytym uprzedzeniem przed ostatecznym dniem rozpoczęcia ewidencji.
Serwis
Współczesne podmioty branży serwisowej
posiadają oprogramowanie wspierające
zarządzanie warsztatem - przyjęcie zlecenia, druk zamówienia, faktury, gromadzenie danych o klientach czy historii napraw
poszczególnych pojazdów, zarządzanie
magazynem, itp. Większość programów
współpracuje z drukarkami fiskalnymi i właśnie drukarka fiskalna w takim przypadku
sprawdzi się najlepiej. Obecnie na rynku
fiskalnym mamy do dyspozycji drukarki fiskalne o różnych gabarytach oraz parametrach technicznych - od drukarki wielkości
smartfona do stacjonarnych drukarek z wyświetlaczem HD – drukarki fiskalne nie mają
wyświetlaczy w rozdzielczości HD – skrót
ten odnosi się do określenia „Heavy duty”.
Ci managerowie, którzy nie dostosują
swojej działalności do nowych przepisów
w określonym czasie muszą liczyć z dotkliwymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 62
§ 1 Kodeksu Karnego Skarbowego: „Kto
wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury
lub rachunku za wykonanie świadczenia,
wystawia je w sposób wadliwy albo odma-
20
Kasa fiskalna
FAREX Bursztyn
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
W nowym Rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie zwolnień znalazł się § 4 ust. 1 pkt 2 c-e, czytamy:
§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3,
nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów samochodowych,
motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania
i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
wia ich wydania, podlega karze grzywny do
180 stawek dziennych”. Po wtóre, mogą
stracić prawo do rekompensaty 90% kwoty
wydanej na zakup każdej kasy fiskalnej (tj.
do maks. 700 zł).
Kasy fiskalne podlegają specyficznym
zasadom ściśle określonym przez prawo.
Do obowiązków właściciela kasy fiskalnej
należą: naniesienie numeru ewidencyjnego
kasy fiskalnej na jej obudowę w sposób
trwały, przechowywanie książki serwisowej
przy kasie fiskalnej, do której będą
zapisywane wszelkie interwencje serwisu,
rejestrowanie każdej sprzedaży, wydawanie
paragonów niezwłocznie po dokonaniu
zakupu przez Klienta, generowanie raportów
dobowych i miesięcznych, terminowe
wykonywanie przeglądów technicznych
(przez autoryzowany serwis), odczyt kasy
fiskalnej (przy zamknięciu działalności
gospodarczej
lub
przy
zapełnieniu
pamięci fiskalnej). Obowiązkiem serwisu
urządzeń fiskalnych jest także możliwie
jak najszybsze usunięcie usterki, jeśli
taka wystąpi, poinformowanie o kosztach
naprawy oraz o szczegółach zaistniałej
awarii. Wybór kasy fiskalnej to także wybór
serwisu, który będzie Państwa obsługiwał.
Serwis kas fiskalnych odpowiedzialny jest
za przygotowanie urządzenia do pracy
fiskalnej, jego uruchomienie w trybie
fiskalnym,
wykonywanie
przeglądów
technicznych - dbałość o dochowanie
terminu przeglądu technicznego jest
obowiązkiem właściciela kasy fiskalnej termin obowiązkowego przeglądu raz na
2 lata.
ZARZĄDZANIE
Przy wyborze urządzenia fiskalnego zwróć uwagę na:
• Prostota obsługi - to urządzenie, które będzie nam stale towarzyszyć w pracy, a nie każdy model jest tak samo prosty
w użytkowaiu. Urządzenie o intuicyjnym menu obsługuje się
sprawnie i bezproblemowo. Przyczynia się to do poprawy
jakości obsługi klienta i wzrostu renomy firmy. Warto wybrać
urządzenie z intuicyjnym menu, ponieważ taką kasę z łatwością obsłuży zarówno manager warsztatu, sprzedawca, czy
pomocnik mechanika.
W kasach FAREX istnieje możliwość zaprogramowania 8 klawiszy tzw. szybkiej sprzedaży, dzięki którym paragon można wystawić szybko i bez najmniejszych komplikacji.
• Elektroniczny duplikat paragonu - urządzenie wyposażone
w taki moduł nie drukuje kopii paragonów na dodatkowej rolce papieru, lecz zapisuje je w formacie cyfrowym na niewielkiej karcie SD/SDHC. Na każdym podatniku - nie tylko mowa
o warsztatowcu- jest spoczywa obowiązek przechowywania
kopii paragonów fiskalnych przez okres pięciu lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z danej sprzedaży. W przypadku papierowych
kopii rodzi to spore problemy organizacyjne - zadrukowane
rolki trzeba archiwizować w suchym i ciemnym miejscu, tak
aby nie wyblakły i nie uległy uszkodzeniu. Dzięki elektronicznej
kopii archiwizowanie paragonów jest banalnie proste, w zasadzie nie wymaga od użytkownika żadnych działań. Zapobiegliwi mogą wykonywać dowolną ilość kopii zapasowych, jeśli
obawiają się utracić zapisane dane. Polecane do warsztatów
samochodowych modele takich kas to FAREX Perła E oraz
FAREX SZAFIR E.
• Wytrzymałość obudowy i odporność na czynniki atmosferyczne - niektóre urządzenia fiskalne zostały zaprojektowane
właśnie z myślą o punktach usługowych takich jak warsztaty
samochodowe, punkty wymiany opon i kół czy stacje diagnostyczne. Dzięki wytrzymałej obudowie nie trzeba na nie szczególnie uważać - mogą leżeć obok narzędzi bez obaw, że się
porysują lub uszkodzą. Z kolei odporność na czynniki atmosferyczne to cecha niezwykle przydatna w tych warsztatach, gdzie
nieraz niezbędne jest wyniesienie kasy poza budynek w celu
wystawienia paragonu dla klienta. Niektóre modele kas fiskalnych mogą pracować nawet w minusowych temperaturach. Kasami dedykowanymi do pracy w wilgotnym i zanieczyszczonym
środowisku są modele FAREX PERŁA, FAREX PERŁA E i FAREX
BURSZTYN z hermetycznymi klawiaturami użytkownika.
• Wytrzymałość akumulatora - wytrzymały akumulator jest niezwykle przydatny wszędzie tam, gdzie dostęp do źródła zasilania jest utrudniony, bądź występują częste przerwy w dostawie
energii elektrycznej. Kasa lub drukarka fiskalna mogą pracować
nawet osiem godzin bez konieczności podłączania do prądu.
Jednym z rekordzistów w kategorii wytrzymałości pracy na zasilaniu akumulatorowym jest model FAREX PERŁA E, który bez
zasilania sieciowego jest w stanie wydrukować ponad 900 paragonów sprzedaży.
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
21
ZARZĄDZANIE
Jak się dba to się ma…
czyli o czystości w serwisie
Dbałość o czysty wygląd kadry pracowniczej i urządzeń technicznych to już nie
tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim rachunku ekonomicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Do profesjonalnego czyszczenia maszyn i urządzeń
niezbędne jest zatem czyściwo o trwałej jakości oraz odpowiednich właściwościach czyszczących.
Czyściwo MEWATEX bardzo szybko
wchłania ciecze i to dwa i pół razy
tyle, ile samo waży. Jest ono bardzo
trwałe, może być zatem stosowane
wielokrotnie po każdorazowym wypraniu.
Fot. MEWA
22
Stara marketingowa zasada głosi, że klient
kupuje „oczami”, a widok zadbanego obiektu warsztatowego i czystego mechanika
tylko może utwierdzić go w przekonaniu
o słuszności wyboru. Na szczęście w sukurs
managerom serwisów samochodowych
przychodzą coraz liczniejsze zewnętrzne
firmy usługowe, które kompleksowo dbają,
aby nasi pracownicy regularnie otrzymywali
czyste komplety odzieży roboczej, a stosowane tkaniny do czyszczenia tzw. czyściwa
przemysłowe były cyklicznie wymieniane.
Podobnie w przypadku dostępu do tekstylnych czyścideł przemysłowych- tylko ich
stosowanie zapewni odpowiednią konserwację sprzętu i wyposażenia, a że „jak się
dba, to się ma” to nie można mieć najmniejszych wątpliwości co do zasadności zagwarantowania w budżecie miejsca na poniesienie takowych kosztów. Jeden z czołowych
dostawców czyścideł firma MEWA oferuje
czyściwa przemysłowe wielokrotnego użytku w ramach usługi pełnego serwisu: firma
dostarcza pierwszą partię nowych czyściw
do klienta, odbiera je w określonym czasie,
pierze je w swoich zakładach, po czym ponownie dostarcza jako czyste do klienta.
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
Czyściwa te charakteryzują się także dużą
chłonnością. Szybko absorbują ciecze i to
w ilości dwuipółkrotnie większej niż same
ważą. Prawie się nie rwą i mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Czyściwa oferowane są w różnych rodzajach do różnych
zastosowań – od nadzwyczaj wytrzymałych
o dużej chłonności, służących do usuwania ogólnych zanieczyszczeń, po delikatne,
przeznaczone do pielęgnacji wrażliwych
powierzchni. Użytkownik ma zatem do wyboru różne rodzaje czyściwa o jakości optymalnie dopasowanej do stosowanych przez
niego maszyn lub urządzeń.
W odróżnieniu od czyściw papierowych
oleje i tłuszcze usuwane są bezpiecznie
z czyściw bawełnianych w trakcie procesu
prania, a to wszystko dzięki wysoko rozwiniętej technologii nastawionej na ochronę
środowiska. Do bezpiecznego przechowywania i transportu zużytych czyściw służą
bezpiecznie pojemniki dostarczane przez
usługodawców.
Goszcząc w warsztatach samochodowych
można zauważyć, że standardem staje
się firmowa odzież robocza z wyraźnym
podkreśleniem nazwy firmy czy logotypu –
wszak to doskonała przestrzeń reklamowa
przyciągają uwagę obserwatora, a nade
wszystko stanowiąca dodatkowy element
wiążący pracownika z przedsiębiorstwemsposób identyfikacji, tak popularnie stosowany na Zachodzie.
Ważne jest by zatrudniony personel techniczny mógł liczyć na profesjonalną odzież
roboczo- ochronną, której regularne pranie
(wymianę) musi zapewniać właściciel serwisu.
Coraz częściej manager warsztatu kwestie
związane z zarządzaniem czystością zleca
zewnętrznym podmiotom. Mają one za
zadanie dbać o komplety uniformów roboczych, w tym o ich regularne pranie. Warto by konkretny dostawca outsourcingowy
mógł zagwarantować w umowie, że jest
w stanie w swobodny sposób w zwiększyć ilość wynajmowanych ubrań czy też
w swoim zakresie naprawiać ich uszkodzenia. Nie zapominajmy o tym, byśmy mogli
umieścić logotypy naszej firmy i ewentualnie podmiotów partnerskich na służbowej
odzieży, choćby w formie naszywek.
Profesjonalny usługodawca powinien zadbać by dostarczane komplety odzieży
roboczej gwarantowały komfort pracy oraz
spełniały wszelkie kryteria techniczne,
HACCP i pozostałe normy BHP. Na rynku
już powszechnie dostępne są ubrania wykonane z wysokiej jakości tkanin, łączących
trwałość z właściwościami ochronnymi. Warunkują one brak większych kłopotów przy
praniu przemysłowych w wysokich temperaturach i przy innych zabiegach konserwacji.
Brudne komplety zabierane prosto z obiektu
Klienta pierze się i czyści w automatycznej
pralni przemysłowej. Następnie uzupełnia
się ukompletowanie o niezbędne naprawy,
czy też wymienia się konkretne rozmiary
odzieży wedle uznania zleceniodawcy.
Oczywiście zarządzanie czystością odzieży warsztatowej to stały proces logistyczny, gdzie nie można zapominać o doko-
MEWA oferuje czyściwa przemysłowe wielokrotnego użytku w ramach
usługi pełnego serwisu: firma dostarcza pierwszą partię nowych czyściw
do klienta, odbiera je w określonym
czasie, pierze je w swoich zakładach,
po czym ponownie dostarcza jako
czyste do klienta.
Fot. MEWA
ZARZĄDZANIE
Do bezpiecznego przechowywania
i transportu zużytych czyściw służą
bezpiecznie pojemniki dostarczane
przez usługodawców.
Fot. CWS-boco
nywaniu przymiarek do ubrań dla nowych
pracowników określonego Klienta, zarządza się terminami wymian, utrzymuje się
zapasy odzieży czy też uwzględnia się warunki atmosferyczne przy doborze właściwego sortu.
W takim kompleksowym rozwiązaniu każdy komplet sortu oznacza się danymi użytkownika w postaci specjalnego kodu paskowego oraz określonym kodem zakładu
zleceniodawcy. Kompleksowe zarządzanie
czystością odzieży roboczo- ochronnej
w serwisie samochodowym pozwala na
utrzymanie branżowych standardów jakości
i norm bezpieczeństwa, a także pozwala na
optymalizację poziomu zapasów odzieży,
także w warunkach sezonowości zatrudnienia. Jest to rozwiązanie bardzo efektywne
pod względem ponoszonych kosztów finansowych, gdyż miesięczne opłaty za usługę
są stałe i relatywnie niewielkie.
Poza tym, działanie takie świadczy zarazem
o pełnym profesjonalizmie managera, którego podejście do filozofii zarządzania obiektem jak i kadrą pracowniczą z pewnością
będą potrafili docenić także przyszli partnerzy biznesowi, jak i odbiorcy usług. Widok
umorusanego smarami i wiecznie niedomytego „fachowca” nie może być wizytówką
nowoczesnego serwisu samochodowego.
Zależnie od konsystencji i jakości powierzchni przeznaczonych do czyszczenia MEWA oferuje następujące
rodzaje czyściwa:
MEWATEX®
• to wytrzymałe czyściwo do zastosowania wszędzie tam, gdzie trzeba
usunąć zanieczyszczenia powstałe
na skutek działania olejów, farb,
rozpuszczalników lub tłuszczy. Czyściwo to nawet przy ekstremalnym
obciążeniu zawsze zachowuje swoje
właściwości.
MEWATEX PLUS®
• jest czyściwem przeznaczonym do
usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wrażliwych na uszkodzenia, jak np. karoserie samochodowe
lub wewnętrzne powierzchnie wysokiej jakości turbin czy wałów napędowych.
MEWATEX ULTRA®
• do czyszczenia i polerowania szczególnie delikatnych i wrażliwych
powierzchni najlepiej nadaje się
czyściwo.
MEWA PROTEX®
• do czyszczenia delikatnych elementów.
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
23
TECHNIKA
Autor: mgr Andrzej Kowalewski
Wybór urządzeń
warsztatowych - przegląd
najważniejszych urządzeń
Funkcjonowanie współczesnych warsztatów i serwisów samochodowych teoretycznie niczym nie różni się od tych sprzed 20-30 lat. Sprowadza się, jak wcześniej, do diagnozowania, serwisowania i napraw pojazdów samochodowych.
Praktycznie jednak, działające dzisiaj placówki usługowe tego typu są zupełnie
inaczej zorganizowane i wyposażone niż te sprzed lat. W przeszłości, ze względu
na niższy stopień zaawansowania technologicznego konstrukcji samochodów,
do prowadzenia warsztatu wystarczyło posiadanie odpowiedniego zestawu narzędzi mechanicznych i odpowiedniego pomieszczenia garażowego.
24
Obecnie produkowane i eksploatowane
pojazdy samochodowe wymagają zupełnie innego podejścia do spraw obsługowych, serwisowych i naprawczych.
Wynika to przede wszystkim z faktu wprowadzenia do ich konstrukcji nowych systemów związanych głównie ze sterowaniem
elektronicznym. Zastosowanie w pojazdach modułów komfortu oraz systemów
bezpieczeństwa czynnego i biernego,
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
elektronicznych systemów sterowania silnikiem, układów klimatyzacji, automatycznych skrzyń biegów wymusiło na warsztatach konieczność posiadania zupełnie
nowego wyposażenia warsztatowego.
Warsztaty funkcjonujące przed laty w zdecydowanej większości organizowały stanowisko obsługowe z wykorzystaniem kanału
przeglądowego. Wszystkie prace obsługowo naprawcze wykonywane były przez pracowników od spodu pojazdu z poziomu
kanału. Jeszcze 30 lat wstecz posiadanie
podnośnika w warsztacie było luksusem
i pozwolić sobie na tego typu stanowisko
obsługowe mogły tylko duże, bardzo dobrze prosperujące serwisy samochodowe.
Stworzenie stanowiska kanałowego było
zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż
zakup bardzo drogiego, jak na owe czasy podnośnika. Obecnie, ze względu na
znaczne obniżenie cen zakupu podnośnika, stworzenie stanowiska kanałowego jest
praktycznie droższym rozwiązaniem, niż
nabycie podnośnika najbardziej popularnej
konstrukcji, czyli wersji dwukolumnowej.
Dla stworzenia odpowiedniego komfortu
pracy i sprawności organizacyjnej oraz właściwej efektywności w warsztacie samochodowym, konieczne jest dzisiaj posiadanie
dowolnej wersji konstrukcyjnej podnośnika, dostosowanej do zakresu prowadzonych prac, organizacji pracy w warsztacie
oraz możliwości finansowych warsztatu.
Ze względu na rodzaj wytwarzanej siły unoszącej oraz sposób przeniesienia napędu
współczesne konstrukcje podnośników
można podzielić na trzy grupy:
- elektromechaniczne,
- elektrohydrauliczne,
- elektropneumatyczne.
Biorąc z kolei za kryterium podziału sposób
unoszenia pojazdu wszystkie stosowane
obecnie konstrukcje podnośników samochodowych można podzielić na:
- kolumnowe,
- nożycowe,
- słupowe.
Każde z tych rozwiązań posiada zarówno
zalety, jak i wady. W związku z tym wybór
konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego powinien być uzależniony od wielkości
warsztatu i zakresu wykonywanych prac
i świadczonych usług.
Podnośniki o konstrukcji kolumnowej mają
jedną kolumnę lub większą, ale parzystą
liczbę kolumn. Wyróżnić więc można w tej
grupie podnośniki:
- jednokolumnowe,
- dwukolumnowe,
- czterokolumnowe.
Wprowadzenie do konstrukcji pojazdów samochodowych ogromnej liczby elektronicznych systemów sterujących wymusza na
współczesnych warsztatach konieczność
posiadania przyrządów diagnostycznych,
nawiązujących poprzez złącze diagnostyczne komunikację ze sterownikiem pojazdu.
Obecnie jest to przyrząd niezbędny przy obsłudze wszystkich samochodów i to zarówno przy zwykłym kasowaniu kodów usterek,
TECHNIKA
jak również przy bardziej zaawansowanych procedurach diagnostycznych, związanych np. z wymianą i kodowaniem wtryskiwaczy. Nawet
tak prozaiczna czynność serwisowa, jak wymiana zaworów do napełniania powietrza w kołach wymaga użycia specjalistycznego urządzenia diagnostycznego. Przyrządy tego typu są dzisiaj więc tak niezbędnym narzędziem, jak zestaw kluczy w warsztacie sprzed 30 lat.
Diagnoza pojazdu przy zastosowaniu przyrządu diagnostycznego do
obsługi układów elektronicznych, czyli tzw. testera diagnostycznego
opiera się na wykorzystaniu odpowiednich procedur diagnostycznych
(samodiagnozy) zapisanych w pamięci sterownika pojazdu. Diagnozowanie elektronicznych systemów sterujących polega na odczytaniu
przy użyciu testera zapisanych w pamięci sterownika kodów usterek
oraz parametrów pracy poszczególnych systemów, które zapisane zostały w chwili pojawienia się usterki, czyli zapisania kodu w pamięci
sterownika. Pozostałe funkcje przyrządów tego typu obejmują w zależności od możliwości konkretnego urządzenia również:
- odczyt parametrów bieżących,
- testy członów wykonawczych,
- kasowanie inspekcji serwisowych,
- kodowanie, adaptacje i dopisywanie w pamięci sterownika nowych
(wymienionych) elementów elektronicznych.
W produkowanych i wprowadzanych do eksploatacji pojazdach samochodowych standardem jest już wyposażenie w układ klimatyzacji.
W związku z tym każdy funkcjonujący serwis samochodowy powinien
być, a w praktyce musi być wyposażony w stację serwisową i odpowiedni osprzęt umożliwiający obsługę systemu klimatyzacji, związaną
z okresową wymianą i oczyszczeniem czynnika chłodniczego.
Do prowadzenia prac związanych z obsługą układu klimatyzacji konieczne jest posiadanie minimum dwóch urządzeń: detektora wycieków czynnika chłodniczego oraz stacji serwisowej. Detektor wycieków
służy do zlokalizowania ewentualnych nieszczelności czynnika chłodniczego z układu i może być wykonany w postaci lampy emitującej
promieniowanie ultradźwiękowe, dzięki której widoczne są miejsca wycieku czynnika roboczego wraz z zawartym w nim barwnikiem lub czujnika wykrywającego składniki chemiczne zawarte w czynniku chłodniczym, przy zbliżaniu go do kolejnych elementów i przewodów układu
klimatyzacji i sygnalizującego ich ewentualne zlokalizowanie w postaci
dźwiękowej i świetlnej.
Głównym urządzeniem obsługowym przy serwisie układów klimatyzacji jest stacja serwisowa. Przy braku występowania nieszczelności układu klimatyzacji, obsługa polega na podłączeniu
do niego stacji serwisowej i przeprowadzeniu procesu obsługowego czynnika chłodniczego, polegającego na:
- kontroli ciśnień czynnika chłodniczego w wysokociśnieniowej
i niskociśnieniowej części układu,
- odessaniu zużytego czynnika chłodniczego,
- automatycznej regeneracji czynnika chłodniczego oraz odseparowaniu zużytego oleju,
- osuszaniu układu klimatyzacji poprzez wytwarzanie podciśnienia,
- sprawdzeniu szczelności układu,
- napełnieniu układu świeżym czynnikiem chłodniczym wraz
z odpowiednią ilością oleju sprężarkowego.
Oferowane obecnie stacje serwisowe do obsługi układu klimatyzacji pracują w cyklu w pełni automatycznym i posiadają wbudowaną drukarkę, umożliwiającą wydruk raportu z wykonanej
obsługi serwisowej. Wszystkie funkcje obsługowe stacji serwisowej sterowane są elektrozaworami uruchamianymi przez mikroprocesor zgodnie z programem wybranym ręcznie z klawiatury
panelu sterującego lub przywołanym z systemowej bazy danych
pojazdów urządzenia. Wszystkim etapom pracy automatycznej
stacji serwisowej towarzyszą odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu, opisujące rodzaj aktualnie wykonywanego zabiegu
oraz jego parametry (masa czynnika i oleju, wartość ciśnienia,
czas napełniania i odsysania, itp.).
Kolejną specjalizacją, którą powinien prowadzić współczesny
warsztat samochodowy jest serwis ogumienia. Ogromny obecnie popyt na usługi związane z obsługą ogumienia spowodowany
jest rozpowszechnieniem opon sezonowych (letnich i zimowych)
oraz opon niskoprofilowych do obsługi których konieczne jest
posługiwanie się profesjonalnym sprzętem obsługowym. Niezbędne wyposażenie tego typu stanowiska stanowi montażownica, służąca do zdejmowania i zakładania opon na obręczach
LAUNCH POLSKA sp. z o. o.
Interfejs Golo umożliwia zdalną
diagnostykę pojazdów
X
Tester diagnostyczny
Cena 690 zł netto
X
•
• transmisja radiowa
• pomiar pojazdów o rozstawie osi 6m
•
• program specjalny do pojazdów ospojlerowanych
Cena 15 900zł netto
TLT
Podnośnik czterokolumnowy
(elektrohydrauliczny)
Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny (automatyczny)TLT-235 SBA
Cena 6500 zł netto
Cena 5500 zł netto
Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny (półautomatyczny) TLT-235 SB
Cena 21 900 zł netto
•
X
• pomiar wykonywany w trakcie przetoczenia pojazdu
• pasywne głowice pomiarowe (ekrany) nie wymagające
• kilkuminutowy czas pełnego pomiaru
•
• dzięki zastosowaniu kamer wysokiej jakości możliwy jest pomiar
na różnych wysokościach
LAUNCH POLSKA sp. z o. o.
www
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
25
TECHNIKA
kół oraz wyważarka, której użycie wymagane jest do wyważenia kompletnego koła.
Obecnie, ze względu na znaczną różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych i dużą
ilość dystrybutorów sprzętu tego typu na
rynku wyposażenia warsztatowego wybór konkretnych maszyn jest dość trudny.
W zależności od ceny i możliwości obsługowych dostępne są na rynku rozwiązania
konstrukcyjne tej grupy urządzeń od modeli stosunkowo prostych do maszyn bardzo
skomplikowanych w budowie i obsłudze.
Wybór maszyn powinien być dostosowany do możliwości warsztatu i prowadzonej organizacji pracy, rodzaju najczęściej
obsługiwanych typów kół, ilości stanowisk
obsługowych i obsługiwanej ilości klien-
26
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
tów w tym zakresie oraz możliwości finansowych warsztatu. W przypadku maszyn
do demontażu i montażu opon na obręczach kół, czyli tzw. montażownic różnice
konstrukcyjne pomiędzy poszczególnymi rodzajami urządzeń wynikają przede
wszystkim ze stopnia automatyzacji poszczególnych etapów całego procesu
montażu i demontażu opony z obręczy
koła. Różnice w budowie tych maszyn
przekładają się bezpośrednio na wygodę
i komfort pracy oraz czas wykonywania
poszczególnych operacji obsługowych.
Montażownice bardziej rozbudowane wyposażone są w dodatkowe ramie z siłownikiem pneumatycznym umożliwiają obsługę
coraz częściej eksploatowanych w pojazdach opon niskoprofilowych. Przy wyborze
montażownic bardziej zautomatyzowanych
można niewątpliwie zyskać na czasie wykonywania poszczególnych operacji.
Do profesjonalnej obsługi ogumienia współcześnie eksploatowanych pojazdów samochodowych niezbędne jest użycie również
drugiego urządzenia, którym jest wyważarka
do kół. Umożliwia ona określenie wartości
niewyważenia, czyli nierównomiernego rozkładu masy obręczy i opony wokół osi obrotu koła poprzez znalezienie odpowiednich
mas korekcyjnych (ciężarków nabijanych
lub klejonych na obręczy) i miejsc korekcji
(punktów mocowania ciężarków).
Stosowane obecnie w serwisach ogumienia
wyważarki wykorzystują w trakcie wykonywania pomiaru metodę dynamicznego określania niewyważenia, co umożliwia jednocze-
sne określenie zarówno sił promieniowych,
jak również i poprzecznych. Wyważarki do
kół samochodowych posiadają znaczny
stopień procesu pomiarowego. Stosowane
w nich układy mikroprocesorowe zapisują
w pamięci parametry pomiaru i dzięki zastosowanym odpowiednim algorytmom przeliczeniowym, przedstawiają masy korekcyjne
i miejsce niewyważenia na wyświetlaczu lub
ekranie monitora. Cały proces pomiaru niewyważenia koła przy użyciu wyważarki trwa
zaledwie kilka sekund.
W zależności od stopnia zaawansowania wyważarki posiadają różne wersje programów
obsługowych. Posiadają zwykle kilka programów zarówno do obsługi obręczy stalowych,
jak również i wykonanych ze stopów lekkich.
Każdy liczący się na rynku usług motoryzacyjnych warsztat samochodowy powinien
być wyposażony również w urządzenie do
pomiaru i kontroli geometrii ustawienia kół
i osi pojazdu. Warunkiem wykonywania pomiarów w zakresie geometrii jest stworzenie
odpowiedniego stanowiska pomiarowego
gwarantującego odpowiednią płaskość
i wypoziomowanie posadzki, a tym samym
punktów podparcia wszystkich kół. Stanowisko tego typu posiadać musi obrotnice pod
koła przednie i płyty rozprężne pod koła tylnej osi odpowiednio zagłębione w posadzce
lub układane na niej wraz z przygotowanymi
najazdami. Najczęściej dzisiaj eksploatowane są dwie grupy konstrukcyjne urządzeń do
geometrii. Pierwsza wykorzystuje do pomiaru technologię kamer CCD, a druga pomiar
w systemie trójwymiarowego modelowania
parametrów podwozia tzw. pomiaru 3D.
Każdy warsztat świadczący usługi na wysokim poziomie posiada obecnie urządzenia
umożliwiające zapewnienie odpowiedniej
jakości wykonywanych prac, poprzez zagwarantowanie należytej czystości demontowanych przy obsłudze i naprawach części
i podzespołów, a także nadwozia po zakończeniu usługi. Do mycia mniejszych części
i elementów większych podzespołów wykorzystywane są myjki ultradźwiękowe, a do
większych podzespołów i nadwozia stosowane są zimno- lub gorąco-wodne myjki
wysokociśnieniowe.
TECHNIKA
Kolory 2014 roku
Globalny dostawca lakierów ciekłych
i proszkowych Axalta Coating Systems po
raz kolejny opublikował Światowy Raport
Popularności Kolorów Pojazdów Samochodowych za rok 2014 (Global Automotive
2014 Color Popularity Report ).
Wydawany od 1953 roku raport jest najbardziej obszerną analizą regionalnych
preferencji kolorystycznych dotyczących
samochodów w całej branży motoryzacyjnej. Tegoroczny raport przedstawia Color
Matrix - estymację Axalta popularności
kolorystycznej samochodów stosowaną
w procesie przygotowywania przyszłej produkcji pojazdów. “Nasze dane z Raportu Popularności Kolorów nie tylko pokazują, jakie kolory są
preferowane przez konsumentów, ale – co
najważniejsze, umożliwiają nam przewidywanie przyszłych trendów w tym zakresie.
Co roku projektanci pracujący dla naszych
klientów - producentów samochodów czerpią informacje z naszych zaawansowanych
prognoz przy podejmowaniu ważnych decyzji związanych z wyborem kolorów do
nowych pojazdów w produkcji z wyprzedzeniem dwóch do czterech lat” - mówi David
Fischer, Vice Prezydnet Marketingu w zakresie globalnej działalności Axalta związanej
w rynkiem OEM.
Tegoroczne prognozy, które obejmują perspektywę kilku lat w przód, biorą pod uwagę szereg typów kolorystycznych, które
najprawdopodobniej wywierać będą wpływ
na globalny rynek motoryzacyjny. Nadchodzące trendy kładą nacisk na cztery grupy
kolorów: odcienie pastelowe, kolory ostre,
wersje przytłumione, jak również ciemne
odcienie. Matryca kolorów obejmuje odcienie metaliczne drobno- lub gruboziarniste,
kolory jednorodne, lakiery barwione, lakiery 3-warstowowe oraz odmiany perłowe.
Zaawansowane technologie kolorystyczne
opracowane przez globalne zespoły badawczo - rozwojowe Axalta dalej poszerzają
paletę kombinacji stylów kolorystycznych.
“Nasi globalni specjaliści ds. kolorów tworzą receptury kolejnej generacji, aby spełniać wymagania stale zmieniającego się
rynku” -mówi Nancy Lockhart, Axalta Color
Marketing Manager. “Naszym głównym zamierzeniem jest kontynuowanie współpracy
z klientami w celu dostarczania najlepszych
lakierów, wiążąc nasze przewidywania dotyczące przyszłych trendów z wiedzą producentów w zakresie ich klientów i rynków. Celem, do którego ciągle dążymy, jest uzyskanie
ciągle ewoluującej palety kolorystycznej dla
projektantów z rynku motoryzacyjnego.”
Światowe dane kolorystyczne wykazu-
ją, że już czwarty rok z rzędu przy udziale
29-procentowym biel pozostaje najpopularniejszym odcieniem na pojazdach samochodowych, podczas gdy kolory takie
jak czerwień, błękit i żółty zaczynają powoli
powracać, odnotowując wzrost o 1 procent.
Czerń, z udziałem 19 procent, nadal utrzymuje silną pozycję na rynku, lecz odnotowała spadek o jeden procent w porównaniu do
zeszłego roku.
Ameryka Północna
•Biel zajmuje pierwsze miejsce osiągając
25 procent •Czerwień, bardziej popularna w Ameryce
Północnej, niż w innych regionach, osiągnęła 3-procentowy wzrost popularności •Popularność bieli, srebra i czerni spadła
o jeden procent w bieżącym roku •Lakiery perłowe są najpopularniejsze
w Stanach Zjednoczonych •Jednorodna biel jest preferowana w Meksyku Ameryka Południowa
•Silna preferencja dla bieli osiągającej 27
procent wszystkich pojazdów, oraz srebrnego, 25 procent, dowodzi, że jasne kolory nadal pozostają najbardziej popularne •Czerń zajmuje trzecie miejsce w rankingu
popularności osiągając 12 procent
•W bieżącym roku czerwień odnotowała
wzrost o jeden procent osiągając poziom
11 procent, dowodząc wzrostu preferencji
dla zdecydowanych kolorów Europa
•W Europie odnotowano największą liczbę
pojazdów niebieskich na drogach, przy
czym największe preferencje są dla odcieni jasnych i średnich •Znaczna zwyżka liczby pojazdów w kolorze niebieskim została odnotowana w kategoriach pojazdów kompaktowych/sportowych oraz w segmencie MPV
•Spadła popularność koloru srebrnego •Biel odnotowała spadek o 2 procent
•Zieleń nie przyciąga zainteresowania kupujących, a jej popularność jest jedynie
jednoprocentowa Azja
•Bardzo widoczna jest zdecydowana preferencja dla bieli, która osiąga 30 procent,
przy najczęstszym jej stosowaniu w Korei
Południowej – 34 procent •Popularność czerni nieco się zmniejszyła,
lecz nadal pozostaje na drugim miejscu
osiągając 19 procent
•Czerń jest najbardziej popularnym kolorem dla pojazdów luksusowych w Chinach, osiągając poziom 24 procent
•Niebieski jest bardziej popularny w Japonii, niż w innych krajach w Azji Materiał prasowy Axalta Coating Systems
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
27
TECHNIKA
Światowa mapa napędów
Światowa mapa napędów: najpopularniejsze silniki w Europie, Ameryce i Azji. Fot. Bosch
28
Silniki benzynowe: Silniki benzynowe wciąż
cieszą się największą popularnością na świecie. W Chinach blisko 100% nabywców wybiera przy zakupie nowego samochodu wersję benzynową. W USA i Japonii jest z kolei
około 75% zwolenników układów benzynowych. Układ wtrysku pośredniego występuje
w dalszym ciągu w więcej niż co drugim nowym samochodzie z silnikiem benzynowym.
Z czasem coraz popularniejszy staje się
downsizing, a tym samym także efektywne
i oszczędne układy bezpośredniego wtrysku
benzyny produkcji Bosch. Nowoczesny układ
wtryskowy redukuje bowiem zużycie paliwa
nawet o 15%. Równocześnie, dzięki turbodoładowaniu silnik osiąga wyższy moment obrotowy, szczególnie przy niższych obrotach,
uzyskując tym samym lepsze przyspieszenie
i zapewniając przyjemniejszą jazdę.
Silniki Diesla: Mniej więcej co drugi nowy samochód kupiony w krajach Unii Europejskiej
oraz w Indiach wyposażony jest w jednostkę
napędową Diesla. Na pozostałych rynkach
silniki wysokoprężne również zyskują na popularności – wzrosty notowane są między
innymi w Stanach Zjednoczonych. Bosch
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
przewiduje, że udział samochodów z silnikami Diesla zwiększy się w USA z obecnych 3%
do 10% w 2018 roku. Rosnącą popularność
Diesela można także zauważyć w Korei Południowej. Zalety silników wysokoprężnych
znane są dziś wielu Europejczykom: nowoczesny Diesel zużywa do 25% mniej paliwa
niż porównywalny samochód z silnikiem benzynowym i oferuje do 40% wyższy moment
obrotowy.
Napędy hybrydowe i elektryczne: W Japonii już prawie co piąte nowe auto jest wyposażone w napęd hybrydowy. Dzięki temu kraj
ten jest zdecydowanym liderem pod względem elektryfikacji napędów. W ciągu kilku lat
napędy hybrydowe powinny zyskać większą
popularność także poza Japonią. Bosch prognozuje na rok 2020 światową sprzedaż 6,5
mln układów Strong Hybrid, 3 mln układów
Plug-In oraz 2,5 mln samochodów elektrycznych (przy założeniu 113 mln sprzedanych
samochodów w 2020 roku). Oferta koncernu
obejmuje konwencjonalne układy hybrydowe, układy hybrydowe typu Plug-In z możliwością ładowania akumulatora z gniazdka,
a także układy napędowe dla pojazdów elek-
trycznych. Oprócz tego Bosch rozwija bazowy układ hybrydowy oparty o układ elektryczny o napięciu 48 V.
Flex-Fuel: Napędy zasilane benzyną lub
etanolem są najbardziej rozpowszechnione
w Brazylii. Drugim co do wielkości rynkiem
na którym stosowana jest ta technologia są
Stany Zjednoczone. System Boscha zapewnia spalanie zarówno czystego etanolu, jak
i mieszanki etanolu i benzyny w dowolnych
proporcjach. Dzięki temu kierowcy zyskują
niezależność i mogą tankować tańsze paliwo.
Gaz ziemny: Ten rodzaj paliwa cieszy się na
całym świecie rosnącą popularnością. Od 10
lat światowa sprzedaż układów napędowych
CNG rośnie w tempie 25% rocznie. W Korei
Południowej samochody z napędem na gaz
ziemny mają obecnie 11-procentowy udział
w rynku. Bosch oferuje kompletny system,
który umożliwia kierowcy korzystanie z tańszego paliwa. Gaz ziemny jest o 50% tańszy
od benzyny, a korzystanie z niego umożliwia
obniżenie emisji CO2 nawet o 25%.
Materiał prasowy Bosch.
TECHNIKA
Zimowa profilaktyka
elektrycznego silnika
Mróz, który „lubi” płatać figle kierowcom,
sprawnie unieruchamiając samochód może
być przyczyną o wiele poważniejszych problemów. W jaki sposób zapobiec awariom
układu elektrycznego silnika podczas zimy?
Jeżeli dostrzegasz wzmożony pobór prądu spowodowany spadkiem pojemności
akumulatora w warunkach zimowych to jest
to pierwszy alert by sprawdzić styki. Należy sprawdzić połączenie przewodu z zaciskiem przy włączniku elektromagnetycznym. Ważne jest, aby prąd do rozrusznika
mógł trafiać bez przeszkód.
Rozrusznik został zaprojektowany jako urządzenie nie przeznaczone do długotrwałej i
nieprzerwanej pracy- wszak w sprawnym
samochodzie czas potrzebny do odpalenia
silnika to kilka sekund. Kiedy temperatura
spada poniżej zera niejednokrotnie trzeba
pokręcić nim znacznie dłużej - po kilka razy.
Warto pamiętać, by po każdorazowej próbie
dać odpocząć rozrusznikowi kilkadziesiąt
sekund przed ponownym rozruchem. Jeśli
nie kręci lub robi to bardzo ospale należy
sprawdzić akumulator, wina często leży po
jego stronie.
Jednym z podejrzanych może być urządzenie, które odpowiada za przekształcenie generowanego prądu zmiennego w prąd stałyalternator. Jednym z najczęstszych objawów
niedoładowania akumulatora może być
awaria regulatora napięcia lub szczotek.
Jest to element, który należy niezwłocznie
wyeliminować poprzez natychmiastową wymianę. Istotne również jest wykonanie pomiaru prądu ładowania i zestawienie wyników z normami przeznaczonymi dla danego
modelu.
Warto spojrzeć jeszcze na stan paska alternatora czy aby nie jest popękany, co
oprócz awarii alternatora sprawnie wyłączy nas z ruchu drogowego. Przypominamy- objawem, który może świadczyć
o awarii alternatora jest zapalenie się kontrolki ładowania akumulatora podczas jazdy.
Artykuł na podstawie materiału prasowego
Lauber.
Świece zapłonowe dla CNG
Restrykcyjne normy emisji spalin wraz
z rosnącym lobbingiem na rzecz zrównoważonych źródeł energii powodują zwiększone zainteresowanie takimi pojazdami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (CNG)
w transporcie miejskim (autobusy) oraz do
przewożenia ładunków na krótkich dystansach (ciężarówki).
Pojazdy zasilane CNG bez trudu są w stanie
spełnić normę emisji Euro 6 i doskonale odpowiadają potrzebom branży transportowej
działającej w aglomeracjach miejskich. Nic
zatem dziwnego, że rośnie zainteresowanie
samochodami tego typu.
Dostrzegając to zjawisko, inżynierowie Federal-Mogul opracowano specjalne świece
zapłonowe do pojazdów zasilanych CNG.
Było to o tyle łatwiejsze, że producent ma
bardzo długie doświadczenie w produkcji
świec nie tylko do silników benzynowych,
ale także do jednostek stacjonarnych zasilanych gazem ziemnym. Sięgnięto przy
tym po nowe materiały, a przede wszystkim
uwzględniono specyfikę zasilanych metanem silników stosowanych w samochodach. – Każda aplikacja jest dopasowana
do oczekiwań klientów. Oferuje optymalną
wydajność, a co za tym idzie większą trwałość, ogranicza zużycie paliwa oraz redukuje emisję – tłumaczy dr Rene Trebbels,
inżynier Federal-Mogul specjalizujący się
w układach zapłonowych. - Tworzymy róż-
ne konfiguracje z irydową elektrodąśrodkową oraz, zależnie od przeznaczenia świecy,
platynową lub irydową elektrodą boczną,
aby zoptymalizować działanie świecy i jej
żywotność.
W porównaniu do zasilanych gazem jednostek stacjonarnych, które generalnie pracują w stabilnych warunkach, silniki stosowane w samochodach mają nieporównywalnie
bardziej zróżnicowane warunki pracy. Już
choćby z tego wynika więc, że narażone są
m.in. na dużo większe i częstsze wahania
temperatury. Zauważmy także, iż charakterystyczne są dla nich powtarzalne okresy
pracy na biegu jałowym, a następnie przy
szeroko otwartej przepustnicy. Rene Trebbels wskazuje , iż skutkuje to dodatkowym
obciążeniem termicznym świec. – Temperatury elektrod w silnikach pojazdów ciężarowych są wyższe od występujących w aplikacjach stacjonarnych. Energia iskry jest
niższa, ale możemy dobrze wykorzystać
nasze doświadczenie w zakresie geometrii,
materiałów i procesów produkcyjnych, aby
zniwelować te utrudnienia .
Artykuł na podstawie materiału prasowego
Federal-Mogul.
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
29
TECHNIKA
Ochrona akumulatora
Rozładowany akumulator to jeden ze standardowych zimowych problemów naszych kierowców. Przy siarczystych mrozach w pełni sprawny akumulator, który
w temperaturze 25°C ma 100% energii, przy -10°C ma jej już tylko 70%.
Akumulator nie rozładuje nam się niespodziewanie, jeśli przede wszystkim będziemy
regularnie sprawdzać jego stan (poziom
elektrolitu i naładowania). Warto, abyśmy
naszemu Klientowi zaproponowali czyszczenie i sprawdzenie zamocowania akumulatora, ponieważ także to ma wpływ na
większe zużycie energii.
Bieżąco oferowane na rynku akumulatory
posiadają dwa, a czasem nawet trzy lata
gwarancji. Okres pełnej sprawności na ogół
sięga znacznie dłużej, zwykle bez większych
problemów do co najmniej 5-6 lat. Po tym
czasie mogą się jednak pojawiać pierwsze
problemy z ładowaniem, co będzie uciążliwe właśnie zimą. Szczególnie jeśli rzadko
dokładnie przyglądamy się temu co mamy
pod maską. Wobec zaniechanie właściciela pojazdu, w wyniku procesu utleniania,
elektrody i klemy akumulatora ulegają korozji, a do tego się brudzą. Same elektrody
i klemy akumulatora to ważny element instalacji elektrycznej pojazdu. Jeśli połączenie
z resztą instalacji będzie zabrudzone, może
to powodować problemy z rozruchem silnika, a nawet odciąć prąd w samochodzie.
Czyszczenie
Po pierwsze należy rozłączyć klemy akumulatora i wyjąć go z samochodu. Przed
czyszczeniem koniecznie zaleca się założyć odzież ochronną, rękawiczki i okulary,
tak aby uniknąć możliwości poparzenia.
W sytuacji, gdy akumulator jest alkaliczny,
powinniśmy myć go roztworem wody z sokiem z cytryny lub octem winnym. W przypadku gdy bateria jest kwasowa, zaleca się
przygotować roztwór sody oczyszczonej
z wodą.
Przy czyszczeniu klem i elektrod najprościej
i najskuteczniej będzie skorzystać pomocy zwykłej szczoteczki do zębów. Gdy zauważymy, iż roztwór czyszczący będzie się
pienił, to oznacza, że neutralizuje on kwas
i nie musimy się tego obawiać. Zostawmy
wszystko na przysłowiowe pięć minut. Po
tym czasie trzeba wytrzeć elementy do sucha bardzo dokładnie, uważając jednocześnie, aby szmatka nie pozostawiła włókien
na elektrodach i klemach. Na koniec zostaje
już tylko prawidłowo podłączyć akumulator.
Czyszczenie skorodowanego akumulatora w czterech krokach
Odłącz zaciski od akumulatora (w pierwszej kolejności ujemny/ czarny, a następnie dodatni/ czerwony). Ponownie przy-
łącz do akumulatora kable z zaciskami
(w pierwszej kolejności dodatni/ czerwony, a następnie ujemny/ czarny). Zbyt luź-
Fot. DREMEL
Fot. DREMEL
Krok 1.
Wyjmij akumulator z samochodu i oczyść go niewielką ilością
octu
Fot. DREMEL
30
Krok 2.
W celu dokładnego oczyszczenia zacisków w samochodzie
użyj narzędzia Dremel 8200 ze szczotką ze stali nierdzewnej
531. Zastosuj maksymalną prędkość 15.000 obr./min
Fot. DREMEL
Krok 3.
Następnie za pomocą narzędzia Dremel 8200 i szczotki ze stali nierdzewnej 531 oczyść złącza akumulatora aby poprawić
styk z przewodami
AUTO SERVICE MANAGER
ne przyłączenie kabli może uniemożliwić
uruchomienie samochodu, dlatego należy przymocować je bardzo dokładnie.
GRUDZIEŃ 2014
Krok 4.
Włóż akumulator do samochodu i podłącz przewody kluczem
TECHNIKA
Prostownik dla warsztatu
Dzisiejsza motoryzacja na elektryce i elektronice stoi. Nie tylko światła czy dmuchawa
wentylatora w układzie ogrzewania, a wiele
innych urządzeń czy odbiorników o znacznym zapotrzebowaniu na prąd, których
łączny pobór może przekraczać granice
możliwości alternatora.
Obciążenie, szczególnie w połączeniu z niskimi temperaturami jakie występują w okresie jesienno-zimowym w znacznym stopniu
zmniejszają pojemność akumulatora i skracają jego żywotność. Współczesne akumulatory nie zawsze są jednak kompatybilne
z prostownikami starej daty. Nie zawsze dany
prostownik przeznaczony jest uniwersalny do
każdego rodzaju baterii, szczególnie gdy jest
to urządzenie z niższej półki rynkowej. Nim
dokonasz przyłączenia dokładnie upewnij
Parametry doboru prostownika
Planując zakup prostownika zaleca się
zwrócić uwagę na poniższe parametry, tak aby odpowiednio dostosować
urządzenie do akumulatora:
• prąd ładowania szczytowy
• prąd ładowania skuteczny
• napięcie wyjściowe
• napięcie zasilające
• rodzaj akumulatora, jaki może być
ładowany
• ciężar
• wymiary
się jaki posiadasz akumulator (kwasowo-ołowiowy lub żelowy) i dobierz do niego odpowiedni prostownik. W przypadku elektroniki
samochodowej, skutkiem złego przyłączenia
może dojść do uszkodzenia układów w momencie kiedy do auta zostaje podłączona
niewłaściwa ładowarka.
Sprawność akumulatora ma wpływ na naprawy auta wykonywane w warsztatach.
Instrukcje serwisowe pojazdów zawierają wzmiankę o konieczności podłączenia
do pojazdu prostownika i zapewnienie
stałego napięcia podczas przeprowadzania czynności diagnostycznych, a także
w czasie czynności obsługowych takich
jak: programowanie sterowników, wymiana klocków hamulcowych w pojazdach
z systemem EPB.
W przypadku warsztatu czy serwisu samochodowego, gdy mamy do czynienia z najróżniejszymi akumulatorami najzasadniej
zaopatrzyć się w prostownik mikroprocesorowy, który może ładować zarówno baterie kwasowo-ołowiowe jak i żelowe.
Prostowniki mikroprocesorowe to zaawansowane technicznie urządzenia. Procesem
ładowania kieruje mikroprocesor. Koszt
profesjonalnego prostownika mikroprocesorowego sięga kilkuset złotych. Istotną
kwestią rzutującą na efektywność stosowania prostownika jest jego mobilność. Standardowe prostowniki mają niewielkie rozmiary i ważą maksymalnie dwa kilkogramy.
Dobierając prostownik warto zwrócić uwagę
na jego zabezpieczenie - najlepszym wyborem jest rozwiązanie elektroniczne z bezpiecznikiem umieszczonym na zewnątrz obudowy.
Współczesne prostowniki zwykle posiadają
także wskaźnik naładowania baterii.
Prostowniki mikroprocesorowe
charakteryzują się:
• stabilizacją napięcia ładowania akumulatora,
• automatycznym zakończeniu procesu
ładowania z chwilą pełnego załadowania,
• ładowaniem akumulatora bez konieczności odłączania go od instalacji
elektrycznej samochodu,
• samoregulacją prądu w procesie
w zależności od zmierzonego napięcia ładowanego akumulatora,
• automatyczna ochrona pracy prostownik przed awariami (tj. zwarcie),
• brak konieczności odłączania prostownika od akumulatora bezpośrednio po zakończeniu ładowania
• opcja odsiarczania akumulatora, poprzez jednoczesne rozładowywanie
akumulatora przy użyciu podłączonego do niego obciążenia (np. przy
ładowaniu akumulatora bezpośrednio
w aucie, podłączonego do jego instalacji elektrycznej).
CTEK Multi XS 25000 HH
Innowacyjna ładowarka wysokiej częstotliwości z wielostopniową, w pełni automatyczną charakterystyką ładowania IUoUp bez szczytów napięcia: akumulatory można
ładować w stanie podłączonym, bez uszkodzenia elektro-
niki pojazdu (sterowania silnikiem). Pulsacyjne ładowanie
konserwacyjne utrzymuje akumulatory gotowe do użycia
w stanie gotowości do 95 - 100%. Ładowarka może być
na stałe podłączona do akumulatora.
Voltcraft VCW 1200
Sterowany mikroprocesorowo profesjonalny prostownik
do akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Regulowany
prąd ładowania 12-06-02 A. Odpowiednia dla akumulatorów ładowalnych od 6 do 120 Ah. 6 diod LED i wyświetlacz
cyfrowy dostarczają szczegółowych informacji o wszyst-
kich czynnościach. Automatycznie przełącza się w tryb
ładowania konserwacyjnego w momencie pełnego naładowania akumulatora. Zapewnia to dłuższą żywotność
Twojego akumulatora samochodowego podczas przechowywania.
TELWIN DOCTOR CHARGE 30/50 6/12/24V
Jest wielofunkcyjnym elektronicznym prostownikiem z technologią POWER STREAM do kompleksowej obsługi akumulatorów typu WET mokrych-kwasowych, GEL żelowych,
AGM z matą z włókna szklanego (MF bezobsługowych,
spiralnych, do systemów Start-Stop) oraz wspomagania
działań w serwisach i salonach samochodowych.
Waeco MBC-16IU
Wyposażony w najnowocześniejszą technologię przełączania mocy, cyfrowy wyświetlacz napięcia, prądu, stanu
ładowania, ładuje zgodnie z krzywą charakterystyczną IU.
Można ustawić prąd ładowania (2, 4, 8 lub 16 A). Dzięki
temu można wygodnie ładować od małych, doładowywanych baterii, po duże, ładowalne akumulatory rozruchowe.
Zintegrowana funkcja kontroli akumulatora pozwala na
utrzymanie żywotności nawet rzadko używanych akumulatorów dzięki rozładowywaniu i ponownemu ładowaniu oraz
wyświetla stan ładowania najwyższej dotychczasowej pojemności. Kompaktowa i lekka obudowa posiada pojemnik
na przewody podłączeniowe i ładowania.
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
31
TECHNIKA
Innowacyjne przekładnie
Nowe, innowacyjne przekładnie opracowywane przez inżynierów Schaeffler powodują,
iż powoli klasyczna skrzynia biegów staje
się reliktem historii motoryzacji. Kluczowe
elementy przekładni skrzyni biegów z zautomatyzowaną zmianą przełożeń (ASG), a także skrzynie z podwójnym sprzęgłem (PSG),
a także przekładni jeszcze bardziej zaawansowanych, takich jak ESG, wskazuje, iż zwarte konstrukcyjnie i wytrzymałe moduły będą
alternatywą do rozwiązań konwencjonalnych, dostępną dla każdego typu urządzenia
produkowanego w niedalekiej przyszłości.
ASG
W przypadku skrzyni ASG (Automated Shift
Gearbox) dotknięcie dźwigni zmiany biegów
powoduje, że zaczynają działać silniczki
elektryczne, które doprowadzają do odpowiedniej zmiany przełożenia. Realizują one
zatem proces, który w konwencjonalnej
skrzyni przebiega z udziałem pedału sprzęgła i dźwigni wybieraka biegu. Dodajmy, że
może on zachodzić również bez sygnału ze
strony kierowcy, a więc w sposób automatyczny, na komendę wydaną przez odpowiedni sterownik na podstawie rozmaitych
danych, jakie do niego napływają (parametry pracy silnika, prędkość pojazdu, stopień
wciśnięcia pedału gazu itp.).
Wnętrze skrzyni ASG w porównaniu ze
skrzynią klasyczną pozostaje w zasadzie
niezmienione. Nie ma w niej więc konwertera momentu obrotowego, co znacznie
zmniejsza masę skrzyni, zwiększa szybkość
jej działania i obniża koszty produkcji. Oznacza to, że skrzynie ASG można montować
także w mniejszych pojazdach.
Skrzynia typu ASG
Automated Shift Gearbox
PSG
32
PSG (Parallel Shift Gearbox) to przekładnia
z podwójnym sprzęgłem, podzielona na
dwie części – z biegami parzystymi i nieparzystymi. Podczas zmiany przełożenia moment obrotowy jest przekazywany w sposób
ciągły, gdyż w momencie, gdy jedno sprzęAUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
gło się rozłącza, załącza się drugie. W efekcie zmiana biegów przebiega bardzo płynnie, niczym w skrzyniach automatycznych
z hydraulicznym konwerterem momentu obrotowego. Jednocześnie skrzynie PSG nie
mają wady tych przekładni, jaką jest zwiększone zużycie paliwa.
Sprzęgło podwójne składa się z dwóch
samodzielnych sprzęgieł ulokowanych na
dwóch osobnych, lecz współosiowych wałkach sprzęgłowych – zewnętrznym w postaci wału drążonego oraz znajdującym się
jego środku, wewnętrznym wale pełnym.
Jak już zostało zasygnalizowane, jedno
sprzęgło służy odo obsługi biegów nieparzystych, drugie zaś do parzystych, a także
wstecznego. Rozłączanie i załączanie każdego ze sprzęgieł odbywa się poprzez dwa
siłowniki związane z odpowiednimi dźwigniami włączającymi.
Charakterystycznym dla działania podwójnego sprzęgła jest to, że obydwa sprzęgła
pozostają rozłączone, gdy silnik jest wyłączony lub pracuje na biegu jałowym, załączają się zaś dopiero po uruchomieniu
zintegrowanego w jedno urządzenie rozrusznika (czy raczej silnika elektrycznego)
oraz generatora prądu (alternatora).
Ów rozrusznik-generator spełnia kilka funkcji. Podczas normalnej jazdy zasila instalację
pojazdu w energię elektryczną. Gdy trzeba
uruchomić silnik, czyni to (za pośrednictwem
przekładni) szybciej i bardziej komfortowo niż
tradycyjny rozrusznik. Sprawia więc, że system stop&go przyczyniający się do oszczędności paliwa (poprzez wyłączanie silnika, gdy
auto stoi np. pod czerwonym światłem) działa sprawnie i skutecznie. Oszczędności paliwa służy także i to, że podczas hamowania
skrzynia Luk ESG pozwala na zamianę energii kinetycznej pojazdu na energię elektryczną wykorzystywaną do szybkiego ładowania
akumulatorów. Energię tę można później
wykorzystać, gdy na przykład zechcemy, aby
rozrusznik (silnik elektryczny) wspomógł silnik
spalinowy w szybkim rozpędzeniu pojazdu.
Warto dodać, iż dzięki skrzyni LuK ESG
możliwa jest praca klimatyzacji, nawet gdy
silnik spalinowy został na pewien czas wyłączony. Sprężarka klimatyzacji jest wówczas
napędzana, za pośrednictwem tego samego wałka, przez silnik elektryczny.
Przekładnia ESG łączy zalety równoległej
skrzyni PSG z funkcjonalnymi elementami
hybrydowych układów napędowych. Układ
podwójnego sprzęgła pozawala uzyskać
maksymalną efektywność i wysoki komfort,
Przekładnia typu PSG
Parallel Shift Gearbox
dźwigni włączającej. Podczas jazdy jedno
zawsze pozostaje załączone, tym samym
zawsze jedna z przekładni przenosi moment obrotowy. W czasie, gdy sprzęgło
drugiej przekładni jest jeszcze rozłączone,
dokonywany jest w niej wybór biegu.
Gdy następuje zmiana przełożenia, jedno
ze sprzęgieł rozłącza się załączając automatycznie drugie i moment obrotowy zaczyna być przenoszony przez wcześniej wybrany bieg. Dzięki temu nie dość że zmiana
biegów następuje bez szarpnięć, to napęd
na koła jest przekazywany praktycznie bez
przerwy.
ESG
Na bazie skrzyni PSG powstało hybrydowe
rozwiązanie mające podnieść efektywność
całego układu napędowego, które nazwano LuK ESG (Electric Shift Gearbox). Kluczowym pomysłem jest w nim połączenie
z jednym z wejściowych wałków przekładni
Hybrydowe rozwiązanie typu
LuK Electric Shift Gearbox
jednocześnie dzięki połączeniu rozrusznika-generatora z jednym z wałków sprzęgłowych, można ograniczyć liczbę komponentów w układzie zachowując pełną
funkcjonalność. Dodatkowo masa całej przekładni z osprzętem to jedynie około 44 kg.
Nowe rozwiązanie jest doskonałym przykładem innowacyjnej technologii przyszłości,
która w zależności od konstrukcji i modelu
pojazdu pozwala ograniczyć zużycie paliwa
nawet o 20%.
Artykuł na podstawie materiałów prasowych
firmy Schaeffler (LuK, INA, FAG)
TECHNIKA
Nie ryzykuj z niehomologowanymi
filtrami DPF
Przedstawiciele marki produktów kontroli
emisji spalin Tenneco Walker® przypominają pracownikom warsztatów samochodowych, iż korzystanie z niehomologowanych
filtrów cząstek stałych (DPF) może stwarzać
poważne ryzyko dla ich działalności oraz
samych klientów, na mocy Regulaminu 103
Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE).
Tenneco, wiodący globalny producent oryginalnego sprzętu oraz zamiennych komponentów do kontroli emisji spalin oferuje
pełną gamę homologowanych układów filtrowania cząstek stałych Walker Evolution
na potrzeby współczesnych pojazdów.
“Homologacja jest wymogiem obowiązującym w całej Europie w odniesieniu
do wymiennych katalizatorów, bez względu na filtry DPF oraz komponenty, które
w połączeniu z katalizatorem i filtrem DPF
tworzą jeden układ,” oświadcza François
Vandenbroucke, starszy kierownik ds. produktów kontroli emisji spalin, Tenneco Aftermarket Europe. “To rozporządzenie zabezpiecza zarówno usługodawcę jak i klienta
przed potencjalnym uszkodzeniem silnika,
ograniczoną efektywnością paliwową oraz
innymi problemami wynikającymi z produktów o nieodpowiedniej jakości.
“Wybierając godne zaufania marki, jak np.
Walker, mogą być Państwo pewni, że nabywają oraz instalują komponenty, które pod
każdym względem spełniają wymogi ECE,”
dodaje Vandenbroucke.
Proces homologacji – wymagany przez
wszystkie europejskie kraje – chroni warsztaty i konsumentów sprawiając, że zamienne elementy kontroli emisji spalin odznaczają się tymi samymi właściwościami co
oryginalne części. Każda część do kontroli
emisji spalin musi być opatrzona kodem
identyfikującym kraj za pośrednictwem którego dana część otrzymała homologację,
odpowiednią dyrektywą lub wytyczną oraz
numerem homologacji.
Korzystanie z niehomologowanych części
może skutkować poważnymi konsekwencjami. Może to także doprowadzić do znisz-
czenia dobrego imienia firmy oraz wywołania
poważnych kłopotów związanych z pracą
pojazdu. Usuwanie filtrów DPF z pojazdów
jest w Europie nielegalne, i może skutkować karą finansową i konfiskatą produktów.
Może to także grozić utratą gwarancji producenta oraz ubezpieczenia pojazdów.
Gama filtrów DPF Walker Evolution składa się z ekonomicznych układów Walker
“EVO C” wyposażonych w zaawansowane
technologie kordierytowe, znajdujące zastosowanie w milionach pojazdów, oraz filtry silikonowo- karbidowe Walker “EVO S”,
dopasowane do technologii wykorzystywanych przez rozlicznych producentów pojazdów.
Artykuł na podstawie materiału prasowego
Czujniki parkowania, a skala kolizji
Zestaw czujników parkowania w samochodzie nie zapewni nam ochrony w 100%.
Może jednak pomóc uniknąć wielu kolizji
i szkód powstałych z winy kierującego, które
w negatywny sposób wpływają na szkodowość firmowej floty, a co za tym idzie zwiększenie kosztów ubezpieczenia.
Kierownik Działu Ubezpieczeń LeasePlan
Piotr Skwarka opracował specjalny schemat
analityczny wskazujący wpływ czujników
parkowania na skalę szkodowości firmowej
floty.
Założenia przyjęte do analizy:
• Badany okres: grudzień 2012 - grudzień
2013
• Badane pojazdy: 14 204 samochody bez
czujników i 4 712 z czujnikami
• Przedstawiono 3 kategorie szkód, w przypadku których obecność czujników potencjalnie mogłaby mieć jakikolwiek
wpływ na uniknięcie zdarzenia (kolizja
z pojazdem, z przedmiotem i szkoda parkingowa)
• Nie uwzględniono szkód regresowych,
tzn. spowodowanych przez osoby trzecie
- w takiej sytuacji czujniki raczej nie mają
znaczenia
• Pominięto wszystkie szkody o wartości
powyżej 5 000 zł zakładając, że skoro
skutki przekraczają taki próg, to szkoda
powstała raczej w okolicznościach, w których czujniki parkowania niewiele by pomogł
Źródło: LeasePlan
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
33
TECHNIKA
ABC zakupu opon zimowych
Warsztaty i serwisy oponiarskie przygotowane są już do obsługi kierowców,
którzy jednak coraz częściej sami decydują się na zakup opon na okres zimowy.
Rozwój oferty rynkowej wraz ze zdobywającymi coraz większą popularność nowymi kanałami sprzedaży - przede wszystkim Internetu skutkuje mniejszą marżą
serwisów. Niemniej profesjonalny zakład posiada podstawową wartość, którą
potrafią docenić Klienci – jest to wiedza. Jeżeli nasz
Klient chce nabyć nowy komplet opon zimowych,
Opony możemy klasyfikować wg rodzaju
zadbajmy aby dokonał odpowiedniego wyboru. bieżnika:
Misja świadomość
Chcąc wprowadzić kierowcę w meandry
wiedzy o doborze opon warto wykonać
wspólnie podstawowy wywiad techniczny
- pozyskać informacje do jakiego rodzaju
pojazdu będą one przeznaczone i gdzie
pojazd będzie się poruszać. Następnie
ważne, aby klient przedstawił swoje możliwości budżetowe i oczekiwania względem
zakupu. Warto podkreślić, iż cena zakupu
wcale nie musi świadczyć o jakości produktu. Z drugiej strony miejmy świadomość, że
bezpieczeństwo, szczególnie w warunkach
zimowych wymaga znaczących środków.
Atrakcyjna cena opon często nieznajomego
pochodzenia jest odbiciem oszczędności
stosowanych przez wytwórcę w procesie
produkcyjnym. Efektem będzie znacznie
krótszy żywot opony.
Możemy wyróżnić podstawowe trzy kategorie ogumienia. Klasy te wyodrębnia się
na podstawie analiz wykorzystanych w procesie produkcji mieszanek czy wzorów
bieżnika.
• Opony klasy budżetowej (ekonomicznej)
- dla aut pokonujących mniej niż 5 tys. km
w sezonie zimowym. Dedykowane pojazdom małolitrażowym przeznaczonym do
ruchu miejskiego o spokojnym stylu jazdy.
• Opony klasy medium (średniej) - dla aut
klasy średniej lub kompaktów o różnym
stopniu wykorzystania i umiarkowanym
stylu jazdy.
34
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
• Opony klasy Premium (wysokiej) - dla aut
o dużej mocy pokonujących pow. 5 tys. km
w sezonie zimowym. Do dynamicznej jazdy w terenie zurbanizowanym i otwartym.
Zapewniają komfort jazdy w warunkach
odśnieżonej lub nieodśnieżonej jezdni.
Klient zorientowany na zakup zwykle po
wstępny researchu będzie posiłkować się
rozmaitymi mniej lub bardziej „niezależnymi” testami prowadzonymi przez redakcje czasopism i portali motoryzacyjnych.
Ostrzegamy jednak przed zbytnią ufnością
w przekaz jednego testu - warto porównywać różnego formatu testy i porównania
oferty rynkowej. Cieszące się wysokim
poważaniem wśród kierowców są testy
przeprowadzanie niemiecki automobilklub
ADAC.
Kierowca musi mieć świadomość, iż dobrany
model musi mieć także właściwe parametry.
Mimo, że odczyt w zasadzie nie jest specjalnie trudną sztuką, to jednak zwykle bardzo
często przydaje się nieoceniona pomoc fachowca - a to kolejny przykład „za” skorzystaniem z naszego doradztwa. Prawdą jest,
iż producenci w sposób nie zawsze wyczerpujący prezentują właściwości ogumienia.
Kontrola oznaczeń fabrycznych pozwala zapoznać się z budową opony, posiadaniu homologacji, dacie produkcji czy dopuszczalnej prędkości. Pamiętaj, że data produkcji
opony pozwala przekonać się, czy nabywany egzemplarz lub komplet nie przeleżał całych lat w kącie magazyny. Z kolei parametr
indeksu prędkości powinien być kompatybilny z prędkością maksymalną auta, w którym
użytkowane będą dane opony.
W chwilą doboru rozmiaru zalecajmy dbałość oto, aby szerokość przekroju, wysokość opony, jak i średnica osadzania były
zgodne z wytycznymi producenta auta.
Warto dodać, iż wybór właściwego rozmiaru
pozwoli uzyskać możliwie najniższy wskaźnik spalania paliwa.
Symetryczny - posiada identycznie ułożenie bloków po obu stronach bieżnika.
Opony z bieżnikiem symetrycznym można montować w dowolny sposób - nie ma
określonych wymagań co do kierunku toczenia. Symetryczny bieżnik jest najtańszy
do zaprojektowania i nie wymaga stosowania zaawansowanych technologicznie
rozwiązań. Opony symetryczne sprawdzą
się w małych i średnich autach osobowych oraz samochodach dostawczych.
Asymetryczny - charakteryzuje się różną rzeźbą po lewej i prawej stronie opony. Bieżnik ten ma umieszczoną na boku
informację o sposobie montażu. Przykładowe oznaczenie „inside” oznacza, że
jest to bok wewnętrzny, który powinien
być zamontowany w kierunku „do auta”.
Zewnętrzną część opony posiada masywniejsze klocki bieżnika, których zadaniem
jest zapewnienie stabilności na zakrętach,
zwiększenie tzw. trakcji bocznej oraz zapobieganie przedwczesnemu zużyciu
opony. Wewnętrzna strona bieżnika odpowiada za odprowadzanie wody oraz
przyczepność podłużną. Specyfika budowy bieżnika asymetrycznego umożliwia
dopracowanie parametrów obu połówek
bieżnika pod przeznaczenie danej opony.
Kierunkowy - jest najczęściej stosowanym typem bieżnika w oponach zimowych. Charakteryzuje się wyznaczoną na
boku strzałka, która wskazuje kierunek
toczenia. Klocki bieżnika układają się
we wzór przypominający literę „V”. Najważniejszą, z punktu widzenia warunków
zimowych, zaletą bieżnika kierunkowe
jest wysoki współczynnik odprowadzania
wody i błota pośniegowego oraz wysokie
właściwości trakcyjne.
Źródło: Które opony zimowe wybrać
OPONEO.PL, Adam Winter
TECHNIKA
Najlepsze opony zimowe na sezon 2014/2015 według ADAC
Powyżej wspomnieliśmy o jednym z najwyżej cenionych niezależnych rankingów organizowanych przez niemiecki ADAC. Nie
jest niespodzianą, że testy najlepiej prze-
szły opony typu premium.
W tegorocznej edycji testom poddano
opony zimowe w popularnych na rynku rozmiarach 175/65 R14 oraz 195/65 R15 z in-
deksem prędkości T (190 km/h). Łącznie
przetestowano dwadzieścia osiem różnych
modeli, a ledwie kilka zasłużyło na wyróżnienie ADAC.
Najlepsze opony w teście ADAC w rozmiarze 195/65 R15 T
Continental ContiWinterContact TS850
Model ContiWinterContact TS850 wypadł
szczególnie dobrze, uzyskując najwyższe
lokaty, zarówno dla rozmiaru 195/65 R15,
jak również dla 175/65 R14. Opona uzyskała
ona najwyższe oceny na mokrej nawierzch-
ni, śniegu i lodzie. ADAC docenił produkt
Continentala również za wysoką efektywność paliwową. Model wypadł jednak przeciętnie w kwestii generowanego hałasu i odporności na zużycie.
Bridgestone Blizzak LM001
Model Bridgestone Blizzak LM001 zajął
w tegorocznym teście ADAC drugie miejsce. Wysoka pozycja jest efektem doskonałych własności szczególnie na mokrej
nawierzchni. Dzięki specjalnej konstrukcji
lameli opona koncernu Bridgestone poza
Dunlop SP Winter Sport 4D
Model Dunlop SP Winter Sport 4D zajęły
w teście ADAC trzecie miejsce, dzięki bardzo dobrym własnościom na śniegu. Zaawansowana, kierunkowa rzeźba bieżnika
sprawia, że SP Winter Sport 4D zapewnia
dobrą kontrolę nad samochodem, nawet
na śliskiej nawierzchni. Opona Dunlopa na
doskonałą przyczepnością na śliskiej nawierzchni, zapewnia również bardzo dobre
parametry prowadzenia i hamowania na
śniegu i suchej drodze. Blizzak LM001 stracił jednak nieco punktów w kategorii emisji
hałasu.
tle najlepszych konkurentów słabo wypadła
jedynie pod względem generowanego hałasu. Uzyskała jednak bardzo dobre wyniki
w kategorii odporności na zużycie, dzięki
czemu w kilkuletnim okresie eksploatacji
ma szansę pozostać w lepszej kondycji niż
produkty konkurencji.
Najlepsze opony w teście ADAC w rozmiarze 195/65 R15 T
Continental ContiWinterContact TS850
Podobnie jak w przypadku rozmiaru
195/65 R15 również dla 175/65 R15, model
ContiWinterContact TS850 zdobył najwyż-
szą pozycję w swojej kategorii uzyskując
wysokie oceny niemal w każdym kryterium
testu.
Dunlop SP Winter Response 2
Opony marki Dunlop w rozmiarze 175/65
R15 zdobyły wysokie noty na suchej i mokrej nawierzchni, śniegu i lodzie oraz dzięki
mniejszej szerokości wykazały się cichą pra-
Michelin Alpin A4
Opony Michelin Alpin A4 zajęły w teście
ADAC trzecie miejsce, dzięki bardzo zrównoważonym parametrom na różnych nawierzchniach. Test wykazał, że model wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na
zużycie oraz niewielkimi oporami toczenia,
co przekłada się na wysoką efektywność
paliwową. Mimo to Alpin A4 należy do najgłośniejszych opon pośród czołowych modeli.
Firestone Winterhawk 3
Firestone to model klasy średniej, a więc ich
czwarta pozycja w rankingu zdominowanym
przez opony klasy Premium jest pozytywny
zaskoczeniem. Wysokie miejsce udało się
Nie ma udanego zakupu opon zimowych
bez właściwej znajomości tematu. Pamiętajmy, że same wyniki badań są tylko jednym
z czynników, które jakie analizować przy doborze opon. Nie zapomnijmy o sprawdzeniu
homologację danego modelu od producen-
cą i uplasowały się na drugim miejscu. Wysokie pozycje w obu kategoriach pokazują,
że opona zapewni optymalną trakcję niezależnie od rozmiaru na jaki się zdecydujemy.
ta auta. Jak wspomnieliśmy równie istotny
jest nasz styl jazdy i charakter użytkowania
samochodu.
To właśnie szansa Twojego zakładu, aby
zdobywać i zatrzymywać przy sobie klientów, którzy cenią fachowe doradztwo. To
zdobyć dzięki dobrym własnościom na suchym asfalcie i na lodzie. W tych kategoriach
Winterhawk 3 dorównał zwycięskiemu Continentalowi.
wszystko pozwala mieć pewność, że montaż opon na fabrycznych obręczach skończy się powodzeniem.
W artykule wykorzystano materiały prasowe:
Bridgestone, Oponeo.pl i Motointegrator.
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
35
TECHNIKA
Polak, a opony zimowe
Badania Allegro.pl pokazały, że większość Polaków wiedzę na temat popularnych „zimowek” czerpie z publikacji w prasie lub w Internecie. A co z informacjami zawartymi na obowiązkowych etykietach naklejanych przez producentów
na nowe opony?
36
Obowiązkowe etykiety zawierające podstawowe informacje o konkretnej oponie zostały wprowadzone przez Unię Europejską
1 listopada 2012 roku. Od tego dnia każdy
producent jest zobowiązany, aby na każdej wyprodukowanej przez niego oponie
znajdowała się specjalna naklejka, która
informuje nabywcę o trzech parametrach:
efektywności paliwowej, przyczepności na
mokrej nawierzchni oraz o poziomie hałasu
generowanego podczas jazdy.
„Mija drugi rok od czasu wprowadzenia na
terenie Unii Europejskiej obowiązku etykietowania opon przez producentów. Dzięki
temu kupujący ma czytelny i natychmiastowy dostęp do podstawowych informacji,
które mogą zaważyć na decyzji zakupowej
i pomogą w analizie ceny danego modelu
ogumienia - wyjaśnia Robert Krotoski, manager kategorii motoryzacja. „Jak pokazały
nasze badania, zaledwie 47% Polaków słyszało o etykietach na oponach, a prawie 60%
stwierdziło, że nie umie ich odczytywać.
Warto dodać, że niecałe 30% konsumentów, którzy wcześniej zadeklarowali, że słyszeli i potrafią korzystać z etykiet, wykorzystuje tę wiedzę podczas zakupów.
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
«Większość zapytanych wiedziała o trzech
podstawowych kryteriach uwzględnianych
na etykietach, a 80% badanych prawidłowo je określiło. Oprócz tego respondenci
błędnie wskazali, że na etykiecie znajduje
się rozmiar opony (53%), miejsce produkcji
(17%) lub cena (8%) - dodaje Robert Krotoski. «Dodatkowo jedna piąta zapytanych
nie wierzy w informacje zawarte przez producentów na etykietach i uznaje je za formę reklamy».
Jak odczytywać etykietę i co oznaczają
zawarte tam oceny?
Zawarta na etykiecie informacja o efektywności paliwowej określona jest na kolorowej
skali literami od „A” do „G”; zaznaczona
na zielono pozycja „A” oznacza najwyższą
klasę oszczędności paliwa, a czerwone
„G” - najniższą. „Aby prawidłowo odczytać podany na etykiecie wynik testu efektywności paliwowej,
trzeba tylko pamiętać, że różnica w spalaniu pomiędzy skrajnymi klasami jest zauważalna dla naszego portfela. Zakładając
średni przebieg na poziomie 15 000 km,
rocznie oznacza to w najlepszym przy-
padku oszczędność na poziomie około 80
litrów, co daje oszczędności na poziomie
około 380 zł - zauważa Robert Krotoski
z Allegro.pl.
Dodatkowo na spalanie wpływa także ciśnienie w oponach. Niższe o 20% od zalecanego przez producenta samochodu powoduje, że zużycie paliwa wzrasta o około
1,7%. Specjaliści radzą, aby kontrolować
ciśnienie w oponach przynajmniej raz
w miesiącu.
Polacy najczęściej kontrolują ciśnienie właśnie przy okazji wizyty na stacji benzynowej
(52%) - wynika z badań przeprowadzonych
przez serwis Allegro.pl. Równo 40% dokonuje pomiaru przed dłuższą podróżą,
a 11% zleca tę czynność mechanikowi przy
okazji wizyty w serwisie. Natomiast umieszczone na etykiecie do
opony dane na temat poziomu generowanego przez ogumienie hałasu – wyrażone w decybelach – wydają się nie
być istotną informacją dla ankietowanych. Znalazły się bowiem na końcu listy najważniejszych kategorii, według
których respondenci wybierają produkt.
Ostatnim kryterium określonym przez etykietę jest przyczepność na mokrej nawierzchni. Oznacza to sprawność hamowania danej opony, która oceniona jest
w zakresie od „A” do „F” (gdzie klasy „D”
i „G” nie obowiązują dla samochodów osobowych). „Przy prędkości wynoszącej 80 km/h droga hamowania samochodu wyposażonego
w komplet opon klasy F jest o 18 metrów
dłuższa niż samochody wyposażonego
w opony klasy A - dodaje Krotoski. „Pamiętajmy jednak, że normy europejskie
nakładają na producentów obowiązek
informowania o zaledwie kilku ważnych
parametrach. Pozostałe informacje takie
jak wytrzymałość, odporność na zużycie,
przyczepność na suchej nawierzchni czy
odporność na aquplaning należy uzupełnić
we własnym zakresie na podstawie wyników testów niezależnych organizacji”.
Materiał prasowy Allegro.pl
NOWOŚCI
Analizator diagnostyczny
ScopeTester 5
W ofercie DeltaTech Electronics znalazł się nowy analizator diagnostyczny ScopeTester 5. Jest to pięciokanałowy tester oscyloskopowy, współpracujący z komputerami PC. W przeciwieństwie do tradycyjnych oscyloskopów umożliwia ciągły zapis przebiegów (bez
czasów martwych) co zwiększa możliwości diagnostyczne.
Dostępne zakresy pomiarowe pozwalają mierzyć napięcia obwodów występujących w pojazdach. Mogą być to zarówno
czujniki jak i elementy wykonawcze, ale także inne
akcesoria jak np. sondy, cęgi prądowe,
specjalne czujniki
diagnostyczne.
Wycieraczki hybrydowe Denso
z adaptorem 9x4
Firma Denso rozszerzyła ofertę o wycieraczki hybrydowe z mocowaniem 9x4 i 9x3. Nowy adaptor umożliwia wymianę większości
standardowych wycieraczek na wycieraczki hybrydowe.
Dotychczasowa oferta wycieraczek hybrydowych Denso (numery
katalogowe zaczynające się od liter DU-...) umożliwiała zastosowania tylko w tych modelach samochodów, które posiadały adaptor
9x3. Najnowsze rozszerzenie programu wycieraczek hybrydowych
dla rynku wtórnego objęło model wyposażony w dwa adaptory –
9x3 oraz 9x4, dzięki któremu wycieraczki hybrydowe mogą być
montowane w jeszcze większej liczbie pojazdów. Wszystkie dotychczasowe numery wycieraczek hybrydowych rozpoczynające
się symbolem DU zostaną zastąpione numerami katalogowymi
z symbolem DUR.
Z uwzględnieniem obu adaptorów: 9x3 i 9x4, program obejmuje obecnie 11 nowych numerów katalogowych dla samochodów
z kierownicą po lewej stronie. Zastosowanie nowego mocowania
zwiększyło liczbę zastosowań o dodatkowe 10%. Adaptor 9x4 posiada dodatkowy zacisk mocujący, który zapewnia łatwy i pewny
montaż na ramieniu wycieraczki o rozmiarze 9x4.
Rodzina reflektorów Cibié.
W ofercie firmy Valeo powstałą nowa linia dwunastu
reflektorów dodatkowych serii Super Oscar LED opracowanych z myślą o pojazdach
użytkowych. Oferowane są
one pod należącą do Valeo
znaną marka Cibié.
Nowe lampy Cibié wyróżnia użycie w nich wysokowydajnych diod LED jako
źródła światła. Pozwoliło to
zmniejszyć wymiary reflektorów i zredukować ich masę
nawet o 1 kg. Diody te oddają światło zbliżone barwą
do światła dziennego oraz
cechują się znacznie mniejszym zużyciem prądu i niezwykle dużą trwałością.
Reflektory Cibié Super Oscar LED są dostępne w wersji podstawowej oraz w opcji (dłuższy i szerszy zasięg wiązki światła, zintegrowane światło pozycyjne LED). Niezależnie od charakterystyki technicznej, do wyboru są 4 wersje kololorystyczne obudowy, każda
z osłoną z logiem Cibié LED. Lampy te mogą więc być ciekawą
propozycją dla tych, którzy cenią sobie styl, indywidualność i możliwość wyróżnienia swojego pojazdu.
Wszystkie reflektory są odporne na wibracje, wodę, ekstremalne warunki pogodowe, korozję. By to osiągnąć konstruktorzy nie
oszczędzali lamp w trakcie testów poddając je takim próbom, jak
zanurzanie w wodzie na głębokość 30 cm na łączny czas 1 godziny, wystawianie na działanie temperatury 50°C na okres 500 godzin, czy wystawianie na okres 400 godzin na działanie mgły solnej
w temperaturze 35°C.
Czujniki układu sterowania silnika
w praktyce warsztatowej
Nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ukazała się najnowsza publikacja „Czujniki układu sterowania silnika w praktyce
warsztatowej. Budowa, działanie i diagnozowanie za pomocą oscyloskopu” autorstwa Geralda
Schneehage. Jest to fachowy
poradnik, w którym opisano
blisko trzydzieści rodzajów
czujników wykorzystywanych
we współczesnych elektronicznych układach sterowania
silników o zapłonie iskrowym
i samoczynnym.
Autor opisuje budowę, działanie i diagnozowanie czujników
za pomocą oscyloskopu. Cennym materiałem są zwłaszcza
ilustracje obrazujące przebiegi sygnałów poszczególnych
czujników – zarówno prawidłowe, jak i nieprawidłowe - oraz
schematy elektryczne połączeń
poszczególnych czujników.
GRUDZIEŃ 2014
AUTO SERVICE MANAGER
37
NOWOŚCI
Limitowana seria żarówek Osram
Dla kierowców, którzy lubią światło o biało-niebieskiej barwie, jak
w reflektorach ksenonowych, firma Osram przygotowała nową, limitowaną wersję żarówek Cool Blue Intense.
Żarówki Cool Blue Intense Limited Edition charakteryzują się większą ilością wytwarzanego światła (do 30 proc. w porównaniu do
żarówek standardowych) o temperaturze barwowej do 4200 K (najwyższa dopuszczalna dla żarówek halogenowych). Do wyboru są
dwa typy – H4 i H7. Oba są dostępne w atrakcyjnych, niebieskawych opakowaniach z tworzywa, mieszczących dwie żarówki.
Limitowana wersja żarówek Cool Blue, podobnie jak znana już wersja, ma homologacje ECE i DOT, a bańka żarówki ma kobaltową
powłokę. Nowością w limitowanej odmianie jest srebrzysta, lustrzana główka żarówki nadająca jej nowoczesny i stylowy wygląd.
Nowe wersje urządzeń do kontroli
geometrii kół
Firma
LAUNCH
Polska sp. z o.o.,
wprowadza
do
oferty nowe, urozmaicone
wyposażeniem wersje
przyrządów
do
pomiaru i kontroli
parametrów geometrii ustawienia
kół i osi pojazdów. Najprostsze
wersje urządzeń
opartych o kamery CCD dostępne
w cenie już od 15
900 zł netto, a urządzenia pracujące
w technologii pomiaru 3D już od
21 900 zł netto.
Nowe opakowanie dla zestawów mocowań MONROE® MK i ochronych
MONROE® PK
38
Tenneco przedstawiło nowe opakowanie dla swoich popularnych
zestawów mocowań (MK) i ochronnych (PK) Monroe®, które jest
częścią globalnej inicjatywy mającej na celu ujednolicenie opakowań marki Monroe i podkreślenie roli Tenneco, jako wiodącego dostawcy oryginalnych komponentów układu zawieszenia.
Zestawy mocowań Monroe MK, w formie pojedynczych opakowań,
zawierają części górnego mocowania – w tym mocowania kolumn,
łożysk itp. – służące do wymiany kolumn zawieszenia oraz amortyzatorów z siedziskiem sprężyny. Zestaw Ochronny Monroe PK zawiera wytrzymałe osłony, chroniące sworzeń amortyzatora lub kolumny, oraz odboje, które pomagają udoskonalić stabilność jazdy
i zapobiegać uszkodzeniom amortyzatorów lub kolumn w przypadku nadmiernego ruchu układu zawieszenia. Te zestawy są dostępne w podwójnych opakowaniach, dzięki czemu można wymienić
przednie i tylne komponenty pojazdu.
Nowe zestawy ochronne PK oraz mocowań MK Monroe, wprowadzane właśnie do dystrybucji w całej Europe, uzupełniają świeżo
przedstawioną, nową szatę graficzną obejmującą swoim zasięgiem
wachlarz amortyzatorów Monroe Magnum, Monroe Van-Magnum
oraz Monroe Original.
Normalne zużycie łożysk zawieszenia oraz pozostałych elementów
górnego mocowania może prowadzić do niepożądanych hałasów
i drgań oraz do utrudnionego powrotu koła do normalnej pozycji
po przebyciu manewru skręcania. Podobnie, bez sprawnie funkcjonującej osłony, tłok amortyzatora lub kolumny zawieszenia może
AUTO SERVICE MANAGER
GRUDZIEŃ 2014
ulec skorodowaniu, co potencjalnie mogłoby doprowadzić do awarii uszczelki. Zużycie odboju amortyzatora lub kolumny zawieszenia może skutkować rozciąganiem się układu, co w efekcie może
doprowadzić do potencjalnie niebezpiecznego ruchu rzeczonego
układu. Tenneco zaleca, aby nowe zestawy mocowań MK i ochronne PK Monroe stały się częścią każdorazowej operacji wymiany
amortyzatorów i kolumn zawieszenia. Ponadto, zestawy te mogą
się przyczynić do wydłużenia okresu użytkowania amortyzatorów.

Podobne dokumenty