pobierz katalog - en

Transkrypt

pobierz katalog - en
KOT£Y Z OLEJEM TERMICZNYM
TYPU
EN-OD
Przedsiebiorstwo Wielobran¿owe
En-tech
www.en-tech.pl
u l . Budowlanych 4;
84-200
Wejherowo
Tel./Fax. 0519 140 323
Tel.kom. 0502 434 886
Opracowanie graficzne:Biuro Projektowe TROYAN e-mail: [email protected]
Kocio³ z olejem termicznym EN-OD nale¿y do urz¹dzeñ bezciœnieniowych (bezodbiorowych).
Posiada zwart¹ budowê i ma³e gabaryty zewnêtrzne, co umo¿liwia jego ustawienie w pomieszczeniach o ma³ych
wymiarach.
Korpus kot³a zosta³ wykonany ze stali konstrukcyjnej w formie walca poziomego, wyposa¿onego w cztery nogi
wsporcze. Kocio³ wyposa¿ono w izolacjê termiczn¹ wykonan¹ z we³ny mineralnej, która obejmuje ca³y obwód
korpusu kot³a oraz jego tyln¹ œcianê.
Wewn¹trz korpusu kot³a znajduje siê zespó³ dwóch, po³¹czonych ze sob¹ wê¿ownic olejowych wraz z koñcow¹
membran¹ spalin.
Dostêp do wnêtrza kot³a jest mo¿liwy poprzez czo³ow¹, zdejmowaln¹ p³ytê kot³a, która jest jednoczeœnie p³yt¹
monta¿u palnika.
Zespó³ wê¿ownic olejowych zosta³ tak zaprojektowany aby osi¹gn¹æ optymalne obci¹¿enia cieplne dla oleju.
Niskie obci¹¿enie cieplne w po³¹czeniu z podwy¿szon¹ prêdkoœci¹ oleju w wê¿ownicach eliminuje ryzyko
wyst¹pienia jego krakingu.
Standardowe wyposa¿enie kot³a :
Urz¹dzenie dostarczane jest wraz z niezbêdnym wyposa¿eniem koniecznym do w³aœciwego i bezpiecznego
dzia³ania, takim jak:
- palnik olejowy, gazowy lub olejowo-gazowy
- pompa elektryczna do cyrkulacji oleju diatermicznego (zaleca siê tak¿e instalacjê zespo³u drugiej pompy
rezerwowej, która mo¿e zostaæ dostarczona na ¿yczenie klienta)
- p³ytkowy zawór bezpieczeñstwa,
- filtr stalowy,
- zawory regulacyjne,
- termostaty i termometry elektroniczne o odczycie cyfrowym,
- termostat bezpieczeñstwa,
- manometry,
- presostat ró¿nicowy chroni¹cy przed przegrzaniem spowodowanym zatrzymaniem siê pompy lub jej z³ym
dzia³aniem,
- g³ówna elektryczna tablica sterowniczo-zabezpieczaj¹ca.
Tabela wymiarowa
Oznaczenie
Moc cieplna[kW]
fD [mm]
fD1 [mm]
H [mm]
H1 [mm]
~Lc [mm]
L [mm]
L1 [mm]
EN-OD 200
200
1094
162,2
1424
400
2334
1627
1655
EN-OD 400
400
1340
223,5
1670
400
2815
1965
1901
EN-OD 500
500
1448
249,4
1778
400
3197
2313
2009
EN-OD 600
600
1543
272,3
1873
400
3389
2505
2104
EN-OD 800
800
1768
306,0
2098
400
3694
2810
2329
EN-OD 1000
1000
1790
336,6
2120
400
4074
3097
2351
EN-OD 1500
1500
1992
423,3
2322
400
4553
3576
2553
Www.en-tech.pl
Opracowanie graficzne:Biuro Projektowe TROYAN e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty