URZĘDU GMINY

Transkrypt

URZĘDU GMINY
BIULETYN
URZĘDU GMINY
Lipiec 2015
Nr 2 (28)/2015
KWARTALNIK
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
ISSN 1899-9921
fot. Arkadiusz Zakielarz
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Jubileusz 25-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie
Jubileusz 25-lecia nadania imienia
Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie i przekazanie sztandaru
10
czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość przekazania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2
im. Stefana Mierzwy w Rakszawie. Honorowy Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Rakszawa.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Św. w Rakszawie z udziałem pocztów sztandarowych. Ks. Prałat Jan Woźniak pobłogosławił sztandar i poświęcił pamiątkowy Krzyż. Po zakończonej
Eucharystii wszyscy w pochodzie, przy wtórze dźwięków
orkiestry, przeszli z kościoła do domu parafialnego na część
oficjalną uroczystości. Dyrektor szkoły Dorota Sońska – Jagusztyn, przedstawiła i powitała zaproszonych gości, wśród
których byli: Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula, dyrektor
biura poselskiego posła Kazimierza Gołojucha Katarzyna
Świętoniowska, ks. Prałat Jan Woźniak i przybyli księża,
dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Rafał Polak, Starosta Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń, kierownik Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Marek Kondziołka, krewni patrona szkoły w osobach: Szczepan Gliniak, Eleonora
Pikor, Cecylia Zarembska, Paweł Przybyło Przewodniczący
Rady Gminy i Radni Gminy Rakszawa, dyrektorzy szkół,
przedszkoli, emerytowani nauczyciele SP 2 w Rakszawie,
byli przewodniczący Rady Rodziców przy SP 2 w Rakszawie, a także prezesi instytucji z terenu Rakszawy oraz ościennych miejscowości, licznie zebrani rodzice, uczniowie, absolwenci i mieszkańcy Rakszawy. Dyrektor szkoły w swoim
przemówieniu przypomniała sylwetkę profesora Mierzwy,
nawiązała do przebiegu przygotowań oraz serdecznie podziękowała Wójtowi Gminy Rakszawa Marii Kula za pomoc i wsparcie w funkcjonowaniu szkół na terenie Gminy.
2
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Stefan Mierzwa, to nasz rodak, Syn Rakszawy, prawy, mężny,
Urodził się w polskiej ziemi, Pod białym Orłem potężnym.
LIPIEC 2015
N
astępnie młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Rakszawie w pięknym spektaklu, pełnym
wzruszeń, przedstawili życiorys i dokonania profesora Stefana Mierzwy od momentu jego wyjazdu do USA
do dnia jego śmierci. Odtańczono poloneza. Całość dopełniła tematyczna prezentacja multimedialna, filmik przygotowany przez absolwentów-stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej, a także archiwalne nagrania z wypowiedziami Patrona.
Po części artystycznej przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar na ręce Dyrektora szkoły. Z kolei poczet sztandarowy składający się z uczniów klasy szóstej przejął sztandar, a prowadzący dokonali jego prezentacji.
Następnie oddano głos zaproszonym gościom. Wszyscy mówcy podkreślili rangę naszej uroczystości, zobowiązania wynikające
z faktu posiadania sztandaru, dokonania patrona. Przemawiający
docenili trud i wysiłek włożony w przygotowanie tego doniosłego
wydarzenia. Gratulowali również sukcesów dydaktyczno – wychowawczych dyrektorowi i nauczycielom. Odczytano listy gratulacyjne od profesora Piotra Wilczka przedstawiciela Fundacji Kościuszkowskiej w Polsce i Wojewody Podkarpackiego Grażyny Borek.
Kolejnym punktem programu był przejazd do szkoły i zwiedzanie wystawy przedstawiającej dorobek szkoły minionych 25 lat. Swoją obecność uczestnicy mogli uwiecznić wpisem do Kroniki Szkoły.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy wspólnym stole przygotowanym przez pracowitych, zaangażowanych rodziców
naszej szkolnej społeczności. Była to okazja do wspólnych rozmów
i wspomnień.
Dziękujemy Wszystkim za pomoc, życzliwość, ciepłe słowa
i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla nas dnia.
Opr. Rafał Nowak
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
3
Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego
29
czerwca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość nadania Stefanowi Mierzwie -Patronowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie pośmiertnie odznaki honorowej
Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Odznakę
z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Przewodniczącego Sejmiku Bogdana Romaniuka odebrał Prezes Fundacji Kościuszkowskiej profesor
John Micgiel w obecności Wójta Gminy Rakszawa Marii
Kula, dyrektora szkoły Doroty Sońskiej – Jagusztyn, Anny
Skoczylas oraz przedstawicieli społeczności uczniowskiej.
Niewątpliwie wydarzenie to
pokazało i doceniło dokonania Stefana Mierzwy, ale również było
wielką promocją Szkoły i Gminy Rakszawa, nie tylko
wśród lokalnej społeczności, ale w kraju i za granicą.
D
zień wcześniej profesor John Micgiel z małżonką
Barbarą Halbert – Micgiel odwiedził Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie,
podsumował współpracę Szkoły z Fundacją Kościuszkowską
oraz wymienił kierunki dalszego partnerstwa. W spotkaniu
wzięli udział: dyrektor Szkoły Dorota Sońska-Jagusztyn z Gronem Pedagogicznym, przedstawiciele Rady Rodziców, Absolwenci SP2, Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula, przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dr.
Izabela Fac, siostrzeniec Stefana Mierzwy Szczepan Gliniak.
To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że sam Prezes Fundacji Kościuszkowskiej odwiedził naszą szkołę. Mamy
nadzieję, że przełoży się to na wiele ciekawych i wartościowych
inicjatyw-dodaje dyrektor Szkoły Dorota Sońska-Jagusztyn.
Opr. Rafał Nowak
FUNDACJA
KOŚCIUSZKOWSKA
została
ustanowiona dnia 10 listopada 2010 roku przez Fundatora – The
Kosciuszko Foundation, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku. Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.
Obrady X Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Wystąpienie Marii Kula Wójta Gminy Rakszawa podczas obrad
X Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zaproszeni goście zwiedzają szkołę.
Profesor John Micgiel z uczestnikami spotkania.
4
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE WYBRANE
Zakończyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich Sołectwach Gminy Rakszawa. W głosowaniach zostali wybrani
reprezentanci poszczególnych sołectw, którzy będą pełnić swoje funkcje w latach 2015-2019. Poniżej podajemy pełne składy.
SOŁECTWO
SOŁTYS
Rakszawa Dolna
Jan Panek
Rakszawa Górna
Marian Frączek
Buszta Sylwester
Kuter Tadeusz
Kuźniar Józef
Szeliga Marian
Wasiuta Józef
Rakszawa Kąty
Czesław Babiarz
Cisek Zbigniew
Pokrzywa Dariusz
Wawrzaszek Zofia
Woś Dariusz
Węgliska
Jan Kuca
Baran Przemysław
Cisek Jerzy
Dobek Teresa
Gołojuch Zbigniew
Letki Tadeusz
Wydrze
Dariusz Szott
Wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej
W
dniu 31 maja 2015 r. odbyły się wybory
do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby
Rolniczej. Z terenu Gminy Rakszawa, ze względu
na powierzchnie użytków rolnych wybierany był
jeden kandydat. Czynne i bierne prawo wyborcze
posiadali wszyscy rolnicy z terenu Gminy Rakszawa posiadający co najmniej hektar gruntów.
Jedynie pan Czesław Babiarz, złożył w wyznaczonym
terminie wymagane dokumenty i został zarejestrowany jako kandydat w niniejszych wyborach.
W związku z powyższym 31 maja głosowanie było
jedynie formalnością, Czesław Babiarz zdobył 20 głosów i został wybrany członkiem Powiatowej Rady
Rolniczej w Powiecie Łańcuckim.
RADA SOŁECKA
Baran Tomasz
Bardjan Marcin
Kulka Damian
Kuszaj Bernard
Lęcznar Józef
Lorenc Marzena
Rozwód Paweł
Zakielarz Krzysztof
Ożóg Zbigniew
Stopyra Wiesław
Tabaka Henryk
Urban Andrzej
Witek Tadeusz
Opr. Bożena Więcław-Babiarz Sekretarz Gminy
Opr. Marcin Szpyrka
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
KWARTALNIK URZĘDU GMINY W RAKSZAWIE
Wydawca: Urząd Gminy w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 506, woj. podkarpackie, tel: (17) 226-12-81, fax: (17) 226-16-77
E-mail: [email protected]
Redaktor naczelna: Maria Nycz/Korekta: Bożena Więcław-Babiarz
Druk i foto-skład: AKAPRINT
Nakład: 3000 egzemplarzy
Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania tekstów. Wydawca nie odpowiada za treść poglądów autorów tekstów.
Zastrzega się możliwość błędów w druku.
„Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa” jest kwartalnikiem o charakterze informacyjnym. Redakcja pragnie nawiązać kontakt
z mieszkańcami naszego lokalnego środowiska. Zwracamy się do Wszystkich, którzy pragną zabrać głos na łamach naszego Biuletynu.
Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i mieszkańcami naszej gminy. Wszelkie informacje i artykuły zamieszczamy bezpłatnie.
Nie publikujemy reklam i artykułów sponsorowanych. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów „Biuletynu Urzędu Gminy
Rakszawa”.
Szczegółowe informacje: pok. 7 Urzędu Gminy w Rakszawie, tel; 17-226-12-81 wew. 44, e-mail; [email protected]
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
5
Wybory Prezydenckie
W
dniach 10 i 24 maja 2015r w całym kraju odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komisje wyborcze
w Rakszawie nie odnotowały nieprawidłowości czy też naruszeń ciszy wyborczej. Frekwencja w wyborach prezydenckich w naszej gminie
wyniosła odpowiednio; I tura – 53,6 %, II tura – 59,9 % . Wyniki wyborów w poszczególnych obwodach głosowania obrazuje tabela poniżej.
Obwodowa komisja
Nr 5 (Wydrze)
Obwodowa komisja
Nr 6 (Kąty)
Obwodowa komisja
Nr 7 (Węgliska)
Obwodowa komisja
Nr 4 (SP3)
Obwodowa komisja
Nr 3 (SP2)
Grzegorz Michał
Braun
16
2
8
4
0
0
0
30
Andrzej Sebstian
Duda
470
392
283
310
190
165
129
1939
Adam Sebastian
Jarubas
10
7
11
2
1
4
2
37
Bronisław Maria
Komorowski
136
99
54
32
17
14
15
367
Janusz Ryszard
Korwin-Mikke
16
28
8
6
1
2
6
67
Marian Janusz
Kowalski
2
5
1
3
1
0
0
12
Paweł Piotr Kukiz
167
140
90
58
22
26
24
527
Magdalena
Agnieszka Ogórek
17
9
4
9
3
6
6
54
Janusz Marian
Palikot
2
7
0
1
1
0
3
14
Obwodowa komisja
Nr 1 (ZSTG)
Razem
Kandydat
Obwodowa komisja
Nr 2 (SP1)
Pierwsza tura - 10 maja 2015r.
Paweł Jan Tanajno
1
3
0
0
0
0
1
5
Jacek Wilk
2
1
0
0
0
0
1
4
Druga tura - 24 maja 2015r.
Kandydat
Obwodowa Obwodowa Obwodowa Obwodowa Obwodowa Obwodowa Obwodowa
komisja
komisja
komisja
komisja
komisja
komisja
komisja
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Razem
Andrzej
Sebastian
Duda
703
604
457
460
264
224
169
2881
Bronisław
Maria
Komorowski
178
127
71
43
29
25
24
497
Opr. Bożena Więcław-Babiarz Sekretarz Gminy
6
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
Z Sesji Rady Gminy
Szósta Sesja Rady Gminy odbyła się 26 marca 2015r.
Na sesji radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola Gminy Rakszawa,
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy
Rakszawa,
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2012-2016” za okres 2012-2014,
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2015 roku,
udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej dla
Powiatu Łańcuckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej,
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
kosztów budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i pompowni
ścieków w miejscowości Rakszawa,
określenia zasad udzielania w 2015r. dotacji celowej z budżetu Gminy Rakszawa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Rakszawa.
30 kwietnia 2015 r. radni obradowali na VII sesji, Rada Gminy
podjęła dwie uchwały:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkola Gminy Rakszawa,
w sprawie zmiany budżetu.
Zmiany w budżecie dotyczyły dwóch spraw (pierwsza
zmiana związana była z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy dot. Podkarpackiego Systemu Administracji Publicznej (PSeAP), druga zmiana powstała w związku ze zwiększeniem dotacji,
którą otrzymały cztery szkoły podstawowe i gimnazjum
z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS”).
Przedmiotem obrad radnych w dniu 29 maja 2015r. były
uchwały w sprawie:
zmiany budżetu na 2015 rok (w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości
1.200.000,00 zł (w transzach w 2015r – 600 tys. i w 2016 r –
600 tys.) z przeznaczeniem na przebudowę sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie.
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2015 – 2020,
zamiany nieruchomości.
Treść uchwał dostępna jest na stronie Internetowej BIP Gminy Rakszawa.
Opr. Bożena Więcław-Babiarz Sekretarz Gminy
Poznaj swojego Dzielnicowego
D
zielnicowy to policjant pierwszego kontaktu w rejonie służbowym. Często to do nich z różnymi problemami zwracają się mieszkańcy z prośbą o pomoc lub poradę. To oni są najbliżej naszych spraw i problemów, z jakimi się borykamy. Bardzo ważne jest, żeby policjant ten był znany przez mieszkańców swojego rejonu.
Kto jest Twoim dzielnicowym?
Kim jest dzielnicowy ?
To policjant który odgrywa bardzo
ważną rolę w systemie działań profilaktycznych. Wstępnie diagnozuje
zjawiska patologiczne i kryminalne
w środowisku, podejmuje działania
mające na celu poprawę poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców danego terenu, udziela porad, przeprowadza interwencje i prowadzi te
czynności, które mają na celu rozwiązanie problemów mieszkańców
rejonu dotyczących przekroczeń
przepisów prawa, realizuje również
procedurę „Niebieska Karta”.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Do dzielnicowego mieszkańcy mogą
zgłosić się z każdą sprawą, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie zaga-dnienia leżą w kompetencjach Policji
i nie zawsze będzie dzielnicowy mógł
pomóc, jednak wskaże instytucje odpowiedzialne za daną problematykę
i wówczas tam należy się zwracać. Ważne jest, aby każdy mieszkaniec naszej
gminy wiedział, jak się ze swoim dzielnicowym szybko i łatwo skontaktować,
znał do niego bezpośredni numer telefonu
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
informuje mieszkańców, że w każdy
poniedziałek w godzinach od 10.00
do 12.00 w pok. nr 2 Urzędu Gminy
w Rakszawie asp. Robert Komorowski-dzielnicowy rejonu (Rakszawa,
Węgliska, Wydrze, Julin) przyjmuje
zainteresowane strony.
Zespół Dzielnicowych z siedzibą
w Czarnej - tel. 17 24 90 372.
Całodobowo dyżur pełni KPP w Łańcucie pod nr 997.
Opr. Maria Nycz
LIPIEC 2015
7
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego LOCUS w Rakszawie
serdecznie zapraszają na
plenerowe widowisko historyczne
pn. „BURZA PRZESZŁA BOKIEM”
Akcje żołnierzy AK Obwodu Łańcut
- odbiór zrzutu Cichociemnych
- atak na magazyn
Rakszawa, 30 sierpnia 2015 r., godz. 16:00
łąki za Browarem Van Pur
obok kamienia Witosa
Narracja dr Andrzej Olejko – historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego
(pirotechnika, efekty specjalne, wybuchy, pojazdy, grupy rekonstrukcji historycznej)
od godz. 14.00 liczne atrakcje
(występy zespołów artystycznych, koncert zespołu „Lesioki”, zabawa taneczna)
ZAPRASZAMY!
Jak zgłosić szkodę łowiecką ?
U
przejmie informujemy, że za szkody w uprawach powstałe w wyniku żerowania dzikich zwierząt w odległości większej niż 100 m od zabudowań odpowiada koło łowieckie. Za szkody powstałe w odległości mniejszej niż
100 m od zabudowań odpowiada Zarząd Województwa Podkarpackiego (35-010 Rzeszów, Al. Ł. Cieplińskiego 4).
Wnioski o zgłoszenie szkód można pobrać w Urzędzie Gminy w Rakszawie pokój nr 9 lub ze strony Internetowej www.rakszawa.pl.
Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający, że osoba zgłaszająca jest
właścicielem lub posiadaczem gruntu, na którym wystąpiła szkoda, a grunt jest gruntem
rolnym, w razie jego braku, należy udać się do Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, gdzie za opłatą można taki dokument uzyskać.
Obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy Rakszawa:
Nr
obwodu
Dzierżawca
obwodu
Adres
korespondencyjny
dzierżawcy
Miejscowości
Telefon osoby
upoważnionej do
przyjmowania zgłoszeń
43
„Dzik”
Leżajsk
37-307
Brzóza Królewska
625
Wydrze
Marian Grabarz,
tel. 601 441 338
Wydrze
Marcin Cyburt,
tel. 797 868 146
Rakszawa
Jerzy Babka
tel. 17 226 16 58
Więcej informacji pod numerem tel.
17 226 12 81 wew. 47 (Urząd Gminy
w Rakszawie).
Mapę obwodów łowieckich, można
znaleźć na stronie Internetowej Gminy
Rakszawa pod adresem:
www.rakszawa.pl.
Rakszawa
Edward Leja
tel. 501 312 799
Opr. Marcin Szpyrka
63
75
8
„Ryś”
Łańcut
37-100 Łańcut,
Wola Dalsza 150
„Kuropatwa”
Żołynia
37-111
Rakszawa 486
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
L
Nowe dowody osobiste
ato, wakacje, urlopy. Mamy doskonałe warunki do swobodnego podróżowania. Szereg umów międzynarodowych gwarantuje
nam swobodę przekraczania granic administracyjnych. Korzystając z tej swobody możemy odwiedzić wiele arcyciekawych
miejsc mając przy sobie jedynie dowód osobisty.
Kto musi, a kto może mieć dowód osobisty?
Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel,
który mieszka w Polsce. Dowód może mieć również osoba,
która nie ukończyła jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce
podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).
Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. W imieniu dziecka
wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców,
opiekun prawny lub kurator.
Nowa fotografia do dowodu
Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
Jak długo ważny jest dowód osobisty wydany po
1.03.2015 r.?
10 lat od daty wydania - dla wszystkich od 5 roku życia,
5 lat od daty wydania - dla dzieci, które mają mniej niż
5 lat. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
Opr. Teresa Babiarz Kierownik USC
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
9
APEL - Korzystanie z wody w trakcie upałów
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rakszawie zwraca się z gorąca prośbą do mieszkańców gminy o przemyślane i racjonalne korzystanie z wody podczas upałów. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami oraz
zwiększonym poborem wody w tym okresie, nieoszczędne korzystanie z wody może doprowadzić do pogorszenia jej
jakości oraz ograniczenia dostaw wody.
Prosimy o przemyślane korzystanie z wody podczas upałów,
szczególnie na cele inne niż socjalno-bytowe tj.:
– podlewanie: trawników, upraw działkowych i rolnych, szklarni
ogrodowych, klombów,
– mycie pojazdów, napełnianie basenów itp.
Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i racjonalne gospodrowanie wodą.
GZZK w Rakszawie
Jak pozyskać środki na przydomową oczyszczalnię ścieków ?
W
ójt Gminy Rakszawa informuje, że osoby zainteresowane pozyskaniem środków na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków proszone są
o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Rakszawa do
30.09.2015 r. (wnioski będą rozpatrywane w kolejności
zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych).
Na co można uzyskać dofinasowanie?
1. Dotacją w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być objęte:
Ile środków finansowych można pozyskać?
a) zakup i montaż urządzenia przydomowej
oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu
przez specjalistyczną firmę – na podstawie faktury oraz podpisanego przez nią protokołu odbioru,
b) zakup urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku montażu w tzw. „systemie gospodarczym” na podstawie faktury, rachunku oraz podpisanego oświadczenia o montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu.
Dotacja celowa obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej
oczyszczalni ścieków. Wysokość jednorazowej dotacji celowej wynosi do 60% poniesionych kosztów
przez wnioskodawcę na budowę kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie więcej niż
3 000,00 zł. brutto.
2. Z dotacji celowej finansowane mogą być wyłącznie w/w koszty budowy na obszarach:
a) na których budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona (duże rozproszenie zabudowań, niekorzystne ukształtowanie terenu),
b) nie objętych prognozami budowy kanalizacji sanitarnej oraz dla których Gmina Rakszawa posiada dokumenty projektowe
(udostępniane mieszkańcom na ich wniosek) lub przewidzianych w wieloletniej prognozie finansowej,
c) na których budynki mieszkalne położone są
w znacznej odległości od głównej istniejącej lub projektowanej magistrali sieci kanalizacyjnej.
Do wniosku o dotację należy załączyć:
a) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny
do nieruchomości,
b) kserokopię (z potwierdzeniem zgodności z oryginałem) lub oryginał informacji o nie wyrażeniu sprzeciwu w odniesieniu do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5
m3 na dobę wydanej przez Starostę Łańcuckiego,
c) oryginał rachunku lub faktury VAT świadczący o poniesionych kosztach wystawiony w 2015 r.,
d) wystawiony przez firmę montującą przydomowe
oczyszczalnie ścieków protokół odbioru lub oświadczenie właściciela/właścicieli o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją
i schematem montażu zawierające datę montażu,
e) instrukcje eksploatacji lub zalecenia otrzymane
od producenta przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Dotacją objęty jest tylko zakup urządzeń i materiałów fabrycznie nowych i zamontowanych po raz
pierwszy.
Jakie dokumenty należy złożyć?
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania oraz formularze wniosku dostępne są: w Urzędzie Gminy Rakszawa,
pokój nr 9, pod numerem telefonu 17 226 12 81 wew. 47 oraz na stronie Internetowej: www.rakszawa.pl w zakładce aktualności.
Opr. Marcin Szpyrka
10
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
Rakszawa ma swojego Mistrza Świata
H
istoryczny
sukces
odniosła
zawodniczka Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „ZIELONI” Łańcut, mieszkanka Rakszawy na Mistrzostwach Świata w wyciskaniu sztangi leżąc rozgrywanych w dniach 20-24
maja 2015 roku w Szwecji w miejscowości Sundsvall.
Marta Sroczyk życiowym sukcesem zakończyła swój występ w mistrzostwach zdobywając tytuł Mistrza Świata. Po raz pierwszy w historii
klubu w czasie dekoracji zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Nasza Rakszawianka, 20-letnia Marta Sroczyk startowała w grupie wiekowej juniorek do lat 23
w kategorii wagowej do 52 kg. Wynikiem 107.5 kg ustanowiła trzy rekordy Polski; do lat 20, do lat 23 i seniorek.
Marta Sroczyk - Mistrz Świata.
Monika Sroczyk - brązowa medalistka Mistrzostw Świata.
Niewątpliwie jest to wielkie osiągnięcie
i ogromny sukces Naszych Rakszawianek.
Co roku siostry przywożą medale z Mistrzostw Świata. Nie ma lepszej promocji dla Gminy jak poprzez takie sukcesy
- stwierdza Maria Kula Wójt Gminy Rakszawa.
W imieniu zawodników i Zarządu klubu za
okazaną pomoc, zrozumienie i wsparcie finansowe wyjazdu na Mistrzostwa Świata serdecznie dziękuję Pani Wójt -dodał Adam Bielecki.
Opr. Maria Nycz
(na zdjęciu od lewej: Maria Kula Wójt Gminy Rakszawa,
Marta Sroczyk, Monika Sroczyk, Adam Bielecki).
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
11
24
Pobiegli po raz trzeci
maja 2015 roku odbył się III Rakszawski Ćwierćmaraton im.
Jana Pawła II. Honorowy Patronat nad imprezą objął Wójt
Gminy Rakszawa.
„Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym
narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle
przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.
Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów
zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt,
uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację.” W słowach Jana
Pawła II zawarty jest cel wielotygodniowych przygotowań uwieńczonych
już po raz trzeci wspaniałą imprezą zwaną Rakszawskim Ćwierćmaratonem im. Jana Pawła II, która odbyła się 24 maja bieżącego roku. Niedościgniony wzorzec Papieża Polaka stawia organizacyjną poprzeczkę bardzo
wysoko i mimo wielu trudności z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością za słowa, bez fałszywej skromności można powiedzieć – impreza należy do udanych. Organizator, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie,
zaprezentowany przez Panią Dyrektor Martę Radomską w celu właściwego zabezpieczenia imprezy biegowej podjął szereg inicjatyw mających
na celu sprawne i bezpieczne przeprowadzenie skomplikowanych logistycznie zawodów. Osiągnięcie właściwych standardów bezpieczeństwa
możliwe było dzięki podjęciu współpracy z Powiatową Komendą Policji
w Łańcucie, grupą ratownictwa medycznego z Nowej Sarzyny, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rakszawie oraz wolontariuszami, mieszkańcami
Gminy Rakszawa. Należy dodać, że od powstania inicjatywy organizacji
ćwierćmaratonu w 2013 roku wszystkie wymienione wyżej organizacje
i wolontariusze bardzo chętnie i niezawodnie brały na swoje barki ciężar
zabezpieczenia trasy.
Kolejnym niezbędnym ogniwem organizacyjnego łańcucha to oczywiście sponsorzy. Jan Paweł II powiedział „Nig­dy nie jest tak, żeby człowiek,
czy­niąc dob­rze dru­giemu, tyl­ko sam był dob­roczyńcą. Jest równocześnie ob­
da­rowy­wany, ob­da­rowa­ny tym, co ten dru­gi przyj­mu­je z miłością”.
Jesteśmy wdzięczni za każdy dowód wsparcia, za każdą złotówkę, nagrodę, nawet tą najdrobniejszą, bo każdy wyraz dobrej woli stanowi dla
organizatora bezcenną pomoc w osiągnięciu zamierzonego celu.
Gościliśmy grupę rakszawskich motocyklistów, którzy kolejny raz okazali się niezawodni i prócz prezentacji wspaniałych maszyn, które można
było podziwiać na płycie boska sportowego, przejechali rundę honorową
trasą maratonu w eskorcie wozu bojowego OSP Rakszawa. Swój talent
i pasję muzyczną podczas zawodów prezentowała kapela ludowa Brzeziny, nie powtarzając repertuaru wypełniali każdą chwilę imprezy, za co
oddajemy należny podziw i wdzięczność.
Były również atrakcje dla przybyłych kibiców. Na płycie stadionu
szkolnego dzieci korzystać mogły z placu zabaw, młodzież i dorośli mieli
okazję sprawdzić swoje oko na strzelnicy paintballowej, smakoszy potraw
z grilla, popcornu i waty cukrowej również nie zawiedliśmy.
Na III Rakszawskim Ćwierćmaratonie mieliśmy zaszczyt gościć: Wójta
Gminy Rakszawa Marię Kula, Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gołojucha, legendę biegów maratońskich Panią Zofię Turosz, Przewodniczącego Rady Gminy Rakszawa Pana Pawła Przybyło, Dyrektora GOKiC
Panią Agnieszkę Rzepkę oraz radnych Gminy Rakszawa, prezesów firm
i przedsiębiorców, działaczy klubów i stowarzyszeń a także przedstawicieli rakszawskich szkół.
12
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
Goście honorowi dokonywali wręczania nagród uczestnikom biegu, których poziom sportowy pozwolił na zajęcie miejsca na podium. A było
komu wręczać, samych kategorii w ćwierćmaratonie jest aż 10.
Trasa tegorocznego biegu nie uległa zmianie i mierzyła: 8,5 km. dla kategorii Open, 1, 8 km. dla gimnazjalistów i 1 km. dla zawodników szkół
podstawowych. Nowością natomiast była kategoria „Mieszkaniec Gminy
Rakszawa” kobiet i mężczyzn, a w planach już mamy tworzenie nowych:
kategoria 40 +.
Dlatego już dziś zachęcamy do aktywności biegowej i wspólnej zabawy
w przyszłym roku.
Zostawmy jednak plany i powróćmy do sprawy najważniejszej. O trzeciej edycji imprezy nie można z całą pewnością powiedzieć, że zgromadziła rekordową liczbę zawodników i zawodniczek, chociaż za sprawą dwójki
zawodników z Ukrainy sięgnęła rangi międzynarodowej, ale z całą pewnością była to edycja, w której poziom sportowy kategorii Open przekroczył wyobrażenia organizatorów. Wyniki osiągane przez zawodników
były imponujące. Dotychczasowy rekord trasy pobity został o ponad
4 min. przez Pana Mariusza Turczyna z Majdanu Królewskiego czasem
30, 41 min. Zwycięzcą kategorii kobiet została już po raz drugi z rzędu
Pani Małgorzata Cieślachowska z Wysokiej uzyskując czas 44,13 min.
W kategorii Mieszkaniec Gminy Rakszawa wielkimi literami zapisali się w kronice ćwierćmaratonu Mateusz Karpiński czasem 33,46 min.
i Karolina Buszta 45,22 min.
Wyniki III Ćwierćmaratonu im. Jana Pawła II:
Kategoria Szkół Podstawowych klasy I- III:
Miejsce
Uczestnik
Nazwa szkoły
Dziewczęta
I
Pelc Liliana
SP1 Rakszawa
II
Pliś Zuzanna
SP1 Rakszawa
III
Skop Martyna
SP Głogów Małopolski
(najmłodsza zawodniczka)
Chłopcy
I
Sowa Sebastian
SP Węgliska
II
Rejman Kacper
SP3 Rakszawa
III
Całka Kamil
SP Węgliska
Kategoria Szkół Podstawowych klasy IV- VI:
Miejsce
Uczestnik
Nazwa szkoły
Dziewczęta
I
Dołęga Katarzyna
SP2 Rakszawa
II
Cieślachowska
Oliwia
SP Węgliska
III
Gargała Zuzanna
SP Łańcut
Chłopcy
I
Panek Szymon
SP1 Rakszawa
II
Wyczarski Wiktor
SP1 Rakszawa
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
13
Kategoria Gimnazja:
Miejsce
Uczestnik
Nazwa szkoły
Dziewczęta
I
Surowiec Patrycja
Gimnazjum Rakszawa
II
Chmiel Monika
Gimnazjum Rakszawa
III
Biezkłubyj Ilona
Gimnazjum Rakszawa
Chłopcy
I
Decowski Sebastian
Gimnazjum Rzeszów
II
Motyl Mateusz
Gimnazjum Rakszawa
III
Babiarz Hubert
Gimnazjum Rakszawa
Kategoria OPEN:
Miejsce
Uczestnik
Czas
Kobiety
I
Cieślachowska Małgorzata
44,13
II
Zaorska Justyna
44,56
III
Buszta Karolina
45,22
Mężczyźni
I
Turczyn Mariusz
30,41
II
Chmaj Piotr
31,44
III
Kuźniar Łukasz
33,21
Kategoria Mieszkaniec Gminy Rakszawa:
Miejsce
Uczestnik
Czas
Kobiety
I
Buszta Karolina
45,22
II
Jękot Patrycja
49,54
III
Fałda Katarzyna
49,55
Mężczyźni
I
Karpiński Mateusz
33,46
II
Babka Przemysław
36,44
III
Noworol Krzysztof
37,00
I czas w końcu na podsumowanie. W III Rakszawskim Ćwierćmaratonie im. Jana Pawła II udział wzięło 119 zawodniczek i zawodników, w tym w kategorii Open: 42, w kategorii Gimnazjalnej: 28, w kategorii Szkół Podstawowych: 49. W służbie zabezpieczenia
trasy i organizacji ruchu: 70 osób, w obsłudze zawodników 20 osób, obsługa sędziowska 12 osób, służba porządkowa: 10 osób, obsługa
artystyczna i dekoracyjna: 20 osób. Łącznie w organizację i prowadzenie zawodów zaangażowanych zostało około 132 osoby, która to
liczba oddaje rzeczywisty ogrom przedsięwzięcia i stopień trudności organizacyjnej. Zwani roboczo „grupą organizacyjną, to oczywiście nauczyciele, pracownicy administracyjno- biurowi i obsługa Publicznego Gimnazjum w Rakszawie ze szczególnym udziałem
„inżyniera” imprezy Pana Artura Skopa i koordynatora organizacji Dyrektor Pani Marty Radomskiej. Trudno w słowniku języka polskiego jest znaleźć słowo, które by w pełni oddawało wdzięczność grupy organizacyjnej wobec wszystkich zaangażowanych osób. Dlatego musi wystarczyć słowo dziękujemy i prosimy o pomoc w kolejnych edycjach. Trudno jest również wymienić z imienia i nazwiska
wszystkie osoby, wobec których wyrazić pragniemy wdzięczność, więc dziękujemy wszystkim: obsłudze i zabezpieczeniu trasy, darczyńcom, przybyłym gościom, publiczności i wszystkim, którzy wspierali nasze działania choćby dobrym słowem. Wyrażamy również
nadzieję, że kolejne edycje rakszawskiego święta biegowego będą jednoczyć we wspólnym działaniu coraz więcej pomocnych dłoni.
Opr. Janusz Figiela
14
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
Zofia Turosz z rakszawską młodzieżą
Z
ofia Turosz ur. 1938. Maratonka, uczestniczka biegów na dystansach ultra, chodziarka. Rekordzistka Polski w chodzie
na 50 km (5:13:49), posiadaczka najlepszego wyniku w historii w Polsce na dystansie 100 km (8:18:04) i w biegu 24-godzinnym (210,51 km). Biegła w 53 maratonach.
Zofia Turosz znana i cenioną biegaczką 22 maja 2015 roku odwiedziła Publiczne Gimnazjum w Rakszawie i spotkała się z młodzieżą.
Pani Zofia z ogromną pasją wprowadziła uczniów w świat prestiżowych maratonów na całym świecie. Mądrość, którą przekazała czerpała z własnych, niejednokrotnie trudnych doświadczeń. Jako jedyna
biegała na bosaka w zawodach ogólnopolskich, ponieważ nie miała
obuwia sportowego (na 80 startujących zawodniczek zajęła wówczas
3 miejsce). Wrodzony hart ducha, upór oraz chęć biegania pomimo
wszystko doprowadziły ją do udziału w licznych biegach na terenie Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Należy podkreślić, że
wszystko to co osiągnęła zawdzięcza tylko sobie. Tak znakomite wyniki uzyskała bez pomocy sztabu doradców, psychologów, specjalistów – dietetyków, środków wspomagających wydajność organizmu,
a także bez bogatych sponsorów. Reasumując Pani Zofia przebiegła
ok. 53 maratony, dwa biegi na 100 km, bieg 24 - godzinny i dystans
ponad 210 km (najlepszy wynik na świecie), ponad 163 km w 24 godzinnym chodzie sportowym, rekordy świata w chodzie na 35, 40 i 50
km, rekord kraju na 20 km. Patrząc na niesamowitą karierę sportową
Pani Zofii Turosz, aż nieprawdopodobnym się wydaje, że jeden człowiek potrafi osiągnąć tak wiele, tylko dzięki samodyscyplinie, ambicji
i hartowi ducha, a przede wszystkim dzięki temu, że kocha to, co robi.
Opr. G. Kochman, A. Werfel
21
Powiatowy Dzień Matki w Węgliskach
maja 2015r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgliskach odbył się Powiatowy Dzień Matki. Honorowy Patronat nad imprezą objął Wójt
Gminy Rakszawa.
Koło Gospodyń Wiejskich w Węgliskach zostało reaktywowane w 2014r. nowo wybraną przewodniczącą została Jolanta Maziarz. Na uroczystym Powiatowym Dniu Matki, które w ubiegłym
roku odbyło się w Brzózie Stadnickiej, przewodnicząca zaprosiła
przedstawicielki KGW powiatu łańcuckiego na kolejny Powiatowy Dzień Matki do Węglisk.
Dlatego w tym roku świętowaliśmy w Węgliskach.
W uroczystościach uczestniczyło wielu znakomitych gości m.in.:
Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula, Poseł na Sejm RP Kazimierz
Gołojuch, przedstawiciele Krajowego i Wojewódzkiego Związku Kół i Organizacji Rolniczych, Przewodnicząca Wojewódzkiej
Rady Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie-Janina Kuźniar,
przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
z Rzeszowa i Leżajska, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wójt
Gminy Czarna Edward Dobrzański, Ks. Jan Krzywiński – Prałat, Dziekan, Proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej, Prezes OSP
w Rakszawie Tadeusz Świątoniowski, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka, Przewodniczący Rady Gminy
Rakszawa Paweł Przybyło, Sekretarz Gminy Bożena Więcław
– Babiarz, Inspektor d/s Promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych Maria Nycz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Rakszawie i Agnieszka Rzepka, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgliskach Andrzej Baran, Radny
Rady Gminy Rakszawa Zenon Tama, Sołtys z Węglisk Jan
Kuca.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
15
Najliczniejszą grupą były matki działaczki społeczne Kół Gospodyń
Wiejskich na co dzień prowadzące dom, wychowujące dzieci oraz
Panie, które otrzymały odznaczenia Order Serca Matkom Wsi, Zespół Śpiewaczy Brzeziny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Rakszawie, nauczyciele i dzieci okolicznej szkoły.
Bezpośrednio po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości odbyło
się wręczenie odznaczeń Order Serca Matkom Wsi Paniom działaczkom społecznym. Z naszej gminy odznaczenia otrzymały: Maria
Kula Wójt Gminy Rakszawa, działaczki społeczne KGW z Węglisk:
Aniela Babiarz, Maria Baran, Czesława Jękot oraz Teresa Rupa
KGW w Wydrzu, Irena Kraska KGW Rakszawa Mościny, Józefa Kilian i Stanisława Figiela KGW Rakszawa Środkowa.
Odbył się również konkurs pt. „Potrawa mojej mamy’’, do
którego udziału zgłosiło się 5 kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Łańcuckiego. I miejsce zajęło KGW Smolarzyny za jabłka w sosie waniliowym, II miejsce KGW z Husowa za kremówkę, III miejsce KGW
Dąbrówki za piernik, IV miejsce Brzóza Stadnicka za przekładaniec
mięsny oraz V miejsce KGW Handzlówka za krem ziemniaczany.
Wszystkie Koła biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez LGD ‘’Ziemia Łańcucka’’.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość degustacji regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Węgliskach.
Spotkanie uprzyjemnił Zespół Śpiewaczy ‘’Brzeziny’’.
Składamy serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy pomogli
nam w zorganizowaniu uroczystości. Opr. Jolanta Maziarz Przewodnicząca KGW Węgliska
Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży
W
dniach 21-22 maja w Leżajsku odbyły się uroczystości w ramach „Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 r.”
Uroczystości te związane były z Peregrynacją Symboli ŚDM - Krzyża oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani (Opiekunki Ludu Rzymskiego). Symbole te zostały podarowane młodzieży całego świata przez świętego Jana Pawła II
i od Ponad dwudziestu lat pielgrzymują po wszystkich kontynentach.
W pierwszym dniu 21 maja, w godzinach porannych, znaki odwiedziły szkoły leżajskie: Miejskie Gimnazjum, Zespół Szkół Licealnych
oraz Zespół Szkół Technicznych, gdzie odbyły się akademie i czuwania. O godzinie 12.00 odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta,
w której uczestniczyli uczniowie szkół wraz z nauczycielami a także
mieszkańcy Leżajska. Zakończenie Drogi Krzyżowej miało miejsce
w kościele Farnym. Uczestnicy Drogi Krzyżowej odmówili wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym nastąpiło przywitanie
symboli przez władze Miasta Leżajsk Powiatu Leżajskiego jak i okolicznych gmin. O godzinie 17.00 przed Krzyżem Misyjnym w Rynku
16
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
odbyło się nabożeństwo majowe, któremu przewodniczył
ks. Piotr Zawadzki. Po majówce w kościele Farnym sprawowana została Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama
Szala oraz kapłanów z trzech dekanatów a homilię wygłosił
ks. Piotr Baraniewicz. Wieczorem odbył się koncert ewangelizacyjny w rynku, podczas którego wystąpili m. in.: chóry
CANTIAMO i BELCANTO, Zespół Wokalny MERITUM
a także gość wieczoru - Wspólnota „SHALOM” z Brazylii.
Młodzież bawiła się bardzo pięknie mimo ulewnego deszczu.
22 maja był dniem odwiedzin Znaków w szpitalu. W godzinach porannych Ikona Matki Bożej przy śpiewie i akompaniamencie muzycznym wraz z grupą młodych wolonta-
P
riuszy oraz ks. Grzegorzem Sochą i ojcem Maksymilianem
Żydowskim (kapelanem szpitala) nawiedziła oddziały Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Oddział
Psychiatryczny, oraz Miejski Zakład Pomocy Społecznej
w Leżajsku. Następnie znaki zostały przeniesione do klasztoru ojców Bernardynów, gdzie o godzinie 17.00 odbyła się
majówka i Eucharystia, a o godzinie 19.00 piękne czuwanie
modlitewne - „Wieczór Chwały”.
W związku z opisanym wyżej wydarzeniem, pragnę serdecznie podziękować wszystkim dobroczyńcom i darczyńcom tamtych uroczystości, a wśród nich Wójtowi Gminy
Rakszawa za objęcie Honorowego Patronatu nad tą imprezą.
Ks. Grzegorz Socha
Rakszawskie Święto Teatru już po raz drugi
ostać Pani Zenony Turskiej żyje w pamięci absolwentów rakszawskiego technikum i w pamięci mieszkańców Rakszawy. Przez siedem lat Publiczne Gimnazjum w Rakszawie podejmowało się przygotowania Przeglądu Teatrów Szkolnych im. Zenony Turskiej, od dwóch lat
organizuje także Rakszawskie Święto Teatru, do udziału w którym zaprasza
wszystkie szkoły z naszej gminy i społeczność rakszawską. Tę pracę wspiera
Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula obejmując corocznie imprezę Honorowym Patronatem. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć niezwykłej osoby
Zenony Turskiej i jednocześnie zaszczepiać w kolejnych pokoleniach miłość
do teatru.
14 czerwca 2015r. młodzi aktorzy i wspaniała publiczność licznie zgromadziła się w sali teatralnej w Rakszawie i pod życzliwym okiem patronki rozpoczęło się II. Rakszawskie Święto Teatru. Po powitaniu przez dyrektora gimnazjum panią Martę Radomską i wysłuchaniu garści wspomnień
o pani Zenonie Turskiej rozpoczęła się prawdziwa uczta dla miłośników teatru. Najpierw wystąpił Teatr Szkolny Publicznego Gimnazjum w Rakszawie „Pampilio” w sztuce pt. „Brzydkie kaczątko”. W barwnym przedstawieniu, przygotowanym przez panią Monikę Figielę, podziwialiśmy kilkunastu
utalentowanych młodych gimnazjalistów, którzy przenieśli nas w świat zaczarowanej baśni. Następnie scena należała do młodych artystów z Grupy
Teatralnej przy Szkole Podstawowej w Węgliskach, którzy rozbawili nas
w spektaklu pt. „Jaś i Małgosia”, opracowanym na podstawie skeczu kabaretu „Potem”. Przedstawienie opracowała pani Małgorzata Kuczma. Ostatnią
grupą zaproszoną na scenę był zespół teatralny „Teatrulki z espetrójki”, który
zabrał wszystkich do niezwykłego „Cyrku „Arlekin”, dostarczając wielu niezwykłych emocji i radości. Reżyserem przedstawienia była pani Małgorzata
Mach.
Za wspaniałe teatralne popołudnie i moc przeżyć wszystkie zespoły zostały
nagrodzone rakszawskimi statuetkami ufundowanymi przez Wójta Gminy,
a wszyscy młodzi aktorzy drobnymi pamiątkami.
Dziękujemy wszystkim zespołom, opiekunom, młodym aktorom, za czas poświęcony na przygotowanie tak wspaniałych przedstawień, licznej publiczności
za ciepły odbiór. Cieszy, że rośnie kolejne rakszawskie pokolenie miłośników
teatru. Organizatorzy II. Rakszawskiego Święta Teatru.
Opr. Anna Przybyło
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
17
Koło Gospodyń Rakszawa Środkowa
skutecznie promuje Gminę
O
d początku było aktywne i integrowało mieszkańców. Kiedyś brały udział w konkursie na
najładniejszy ogródek dziś organizują wiele imprez i promują Gminę Rakszawa. Koło Gospodyń
Wiejskich z Rakszawy działa nieprzerwanie od 78
lat.
Koło Gospodyń Wiejskich Rakszawa Środkowa powstało
w 1937 roku. Działa niezwykle prężnie od początku istnienia,
czyli już 78 lat. Bierze udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i imprezach. Panie jeżdżą z tak zwanymi „stołami” i wystawiają swoje produkty wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszone. Dbają o swoja wieś, o tradycje kulinarną i ludową. Trzy lata
temu KGW świętowało 75-lecie swojej działalności. Członkinie
prowadzą kronikę i choć założono ją później niż swą działalność
rozpoczęło KGW, to sięga ona samych początków – na podstawie opowieści pierwszej przewodniczącej odtworzono najważniejsze wydarzenia.
Organizują również wyjazdy i spotkania, integrujące
mieszkańców. Na dożynki, co roku przygotowują wieńce. Tradycyjnie już organizujemy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień
Dziecka – wylicza Krystyna Baran-Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Rakszawa Środkowa.
W okresie Świąt Wielkanocnych zorganizowałyśmy spotkanie
dla ludzi starszych i samotnych. Głównym celem naszej uroczystości było uświadamianie wszystkim osobom, że pomimo swojego wieku są akceptowani takimi jakimi są ze swoimi słabościami
i potrzebami, ale także ze swoimi mocnymi stronami takimi jak:
ich życiowe doświadczenia, zwyczaje, tradycje- wylicza Przewodnicząca. Na feriach zimowych uczyły sztuki kulinarnej
dzieci i młodzież. W przedszkolu „Jaś i Małgosia” w Łańcucie
z maluchami lepiły pierogi. Współpracują ze szkołami na terenie naszej miejscowości, promując wyroby i potrawy regionalne
poprzez stoiska na piknikach rodzinnych, konkursach, uroczystościach organizowanych przez GOKiC w Rakszawie.
Koło ma także swoje popisowe ciasto-sernik. Upieczony przez
Przewodniczącą KGW zdobył II miejsce na konkursie w Albigowej, a jego przepis ukazał się na portalu NOWINY24.
Koło organizuje różne warsztaty, aby podnieść świadomość
mieszkańców naszej wsi na temat zdrowego trybu życia. Bardzo
ważna jest aktywność ruchowa jako źródło zdrowia, w tym celu
organizują wycieczki rowerowe, spotkania plenerowe i z różnymi sympatykami zdrowego stylu życia.
Obecnie do Koła Gospodyń Wiejskich Rakszawa
Środkowa należy około 36 kobiet w różnym wieku. – Wiek nas
nie ogranicza. Są panie nawet po 70-tce, a kiedy organizujemy
spotkania dla mieszkańców, to przychodzi również młodzież –
wyjaśnia Przewodnicząca. Do KGW zaczynają dołączać młode
gospodynie i dziewczęta zachęcone osiągnięciami swoich mam
i teściowych. Współpracujemy ze strażą, młodzieżą i GOKiC.
Wójt również nam bardzo pomaga – wylicza. – Trzeba współpracować i nie zamykać się tylko w granicach gminy – dodaje Pani
Krystyna.
od lewej: Wiesława Skoczylas, Maria Kus, Wiesława Chmiel,
Krystyna Baran, Władysława Jagusztyn, Genowefa Stafa.
W Gniewczynie Trynieckiej
na finale „Konkursu wielkanocnego”
II miejsce za skroik wielkanocny
18
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Dożynkowy wieniec
LIPIEC 2015
W 2015 roku zajęłyśmy II miejsce w konkursie Gokic na „Tradycyjny stroik wielkanocny”, II miejsce w konkursie palm w Albigowej. Reprezentowałyśmy Gminę Rakszawa w „Konkursie
wielkanocnym” organizowanego przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego dla Lokalnych Grup Działania, na którym zdobyłyśmy wyróżnienie. Wzięłyśmy udział w plebiscycie „Na najlepsze koło Gospodyń Wiejskich Województwa Podkarpackiego
w 2015 roku” organizowane przez portal nowiny24 i znalazłyśmy
się pierwszej 30. Nasze przepisy zostały opublikowane w przewodniku kulinarnym ziemi łańcuckiej wydanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Wsi Łańcuckiej” oraz publikacji „Kulinarne Wędrówki po Podkarpaciu”, przygotowane przez Gazetę Codzienną
Nowiny-mówi Przewodnicząca.
Nasze KGW chce nadal prężnie działać i przekazywać swoje
doświadczenie młodemu pokoleniu, matkom oraz służyć swoimi doświadczeniami i pracować dla naszej Małej Ojczyzny
-mówi Bernarda Golec-członkini Koła.
W dniu 19 kwietnia br. w Gniewczynie Trynieckiej odbył się finał „Konkursu wielkanocnego” organizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dla Lokalnych Grup Działania. Konkurs połączony był z XII Ogólnopolską i XXIII
Podkarpacką Paradą Straży Wielkanocnych TURKI 2015.
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łańcucka” w konkursie reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Rakszawa
Środkowa. Panie zaprezentowały stół świąteczny zastawiony tradycyjnymi potrawami i ozdobami wielkanocnymi,
charakterystycznymi dla naszego regionu. Zachwyt komisji konkursowej wzbudziła szynka zapiekana w słoiku znajdująca się na stole wystawowym KGW. Przewodnicząca
Koła Krystyna Baran odebrała z rąk Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara pamiątkowy dyplom oraz wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej.
Opr. Maria Nycz
Festyn rodzinny „Mama, tata, ja i …” w Rakszawie
Festyn rodzinny pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rakszawa zorganizowany 17 maja 2015 r. był
formą wspólnego działania i zabawy dzieci, rodziców i nauczycieli.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie
starannie przygotowali się do festynu. Dzieci wykonały plakaty pod hasłem „Zapobiegajmy nałogom”, które wyeksponowano podczas festynu.
Uczniowie na plakatach ujawnili wiedzę na temat negatywnego wpływu nałogów na życie poszczególnych osób i rodziny. Ludzi ulegających
nałogom ukazywały jako nieatrakcyjnych i przedwcześnie postarzałych.
Rysunkom towarzyszyły wymowne hasła np. „Nie pij łobuzie, będziesz
miał brzydką buzię”. Dzieci zauważyły też to, że nałogi hamują i zaburzają
rozwój człowieka (np. „Palenie nie rozwija, tylko zabija”). Na plakatach
pojawiły się nawet tony oskarżycielskie (np. „Zabiłeś mojego przyjaciela”), które miały wzbudzić głęboką refleksję u uczestników festynu. O dojrzałości uczniów świadczyły hasła typu: „Nie pozwól stoczyć się na dno,
skąd trudno wrócić”; „Twoja szkoła w twoich rękach” lub „Przed wejściem
do Europy, zgaś papierosa”. Ta pobieżna analiza uczniowskich wytworów
przekonuje o konieczności i celowości podejmowanych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. Temu samemu celowi służyło przygotowane przez członków zespołu teatralnego pod kierunkiem p. Małgorzaty Mach przedstawienie teatralne pn. „Cyrk Arlekin”, które wymagało
od uczniów nie tylko zdolności recytatorskich, ale i zręcznościowych,
a było przychylnie przyjęte przez przybyłych na festyn.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
19
Widzom podobały się piosenki w wykonaniu uczennic: Emilki Szewczyk
i Nikoli Piwińskiej, które zostały wyróżnione w Gminnym Konkursie Muzycznym. Atrakcyjną formą rozrywki okazał się rodzinny turniej piłki siatkowej, w którym udział wzięło 7 drużyn – 1 miejsce zajęła rodzina Dominika
Rupara z klasy V.
Swój interesujący program zaprezentował zespół taneczny „Promyczek”,
który corocznie wzbogaca ofertę artystyczną festynu. Dzieci bawiły się
z wodzirejem oraz uczestniczyły w konkursach zręcznościowych wspólnie
z rówieśnikami i rodzicami. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży
cieszyły się zabawy na zjeżdżalni i w kulach wodnych na basenie. Dużo emocji dostarczyła też licytacja przedmiotów pozyskanych od sponsorów przez
dyrektora szkoły, rodziców i nauczycieli. Nadmienić wypada, że udało się
zdobyć wsparcie kilkunastu sponsorów. Imprezę uatrakcyjnił pokaz militariów p. Bogdana Maczugi, rękodzieła artystycznego (m.in. lalki p. M. Ryzner; patchworki p. K. Ostrowska; biżuteria p. A. Kiwała; szydełkowe robótki
pana J. Mączka; obrazki piaskowe p. M. Kluz) oraz przejażdżki na kucyku
(p. Z. Babiarz). Nie zabrakło oczywiście stoisk gastronomicznych przygotowanych przez rodziców. Bogaty program festynu zakończyła wspólna zabawa
z zespołem Mirosława Kiełbasy.
Swoją obecnością zaszczycili m.in: Wójt Gminy Rakszawa Maria
Kula. dyrektor Publicznego Gimnazjum Marta Radomska, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 Dorota Sońska-Jagusztyn, radny Gminy Rakszawa Rafał
Falandysz, dyrektor GOKiC Agnieszka Rzepka, prezes „Energokom” Bogusław Werfel oraz sołtys Sołectwa Rakszawa Górna Marian Frączek.
Ta udana impreza środowiskowa odbyła się dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły Zofii Antosz, rodziców, dzieci i nauczycieli przy życzliwym
wsparciu Wójta Gminy i sponsorów.
Opr. Małgorzata Mach
20
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Formy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
zapobiegania nałogom
Okazuje się, że dla większości ankietowanych, obok zdrowia i pieniędzy, najcenniejszą wartością jest spokojny, bezpieczny dom, nie tylko pod
względem materialnym, ale przede wszystkim dający poczucie wspólnoty i wzajemnej akceptacji, a co
za tym idzie zapewniający możliwość harmonijnego
rozwoju wszystkich członków rodziny. Spokój rodziny burzony jest niekiedy przez wiele czynników.
Są to między innymi problemy związane z brakiem
pracy, chorobami, niezaradnością życiową lub niewłaściwą komunikacją społeczną. Coraz częściej
dezintegracja rodziny spowodowana jest także nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych niebezpiecznych używek, co niekiedy prowadzi do różnych
form przemocy w rodzinie, fizycznej, psychicznej
lub ekonomicznej. W naszym kraju podejmowane są
między innymi przez Kościół, instytucje i stowarzyszenia pozarządowe zmierzające do dowartościowania pozycji i roli rodzin i pomocy w jej prawidłowym
funkcjonowaniu.
W naszej gminie, podobnie jak w pozostałych jednostkach samorządowych realizowane są
programy pomocowe i profilaktyczne, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
zapobieganie nałogom. Realizatorami tych działań
są przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Policja i Ochrona Zdrowia. Szczególną rolę
w tej dziedzinie odgrywają szkoły, które corocznie podejmują szereg działań profilaktycznych
ze szczególnym zwróceniem uwagi na podnoszenie świadomości uczniów o występujących we
współczesnym świecie zagrożeń i sposobach zapobiegania im. Uczą ponadto asertywnego zachowania
w grupie rówieśniczej oraz utrwalają umiejętności
budowania prawidłowych relacji interpersonalnych
w domu, szkole i środowisku. Istotną sprawą działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży jest uświadomienie im że prawdziwe uczucia
i przeżycia – miłości, empatii, akceptacji rodzą się nie
w najbardziej nawet atrakcyjnym, wirtualnym świecie, lecz w najbliższym im otoczeniu. Ważne jest to,
by formy proponowane najmłodszym miały atrakcyjną formę.
Opr. Małgorzata Mach
LIPIEC 2015
16 Festyn Rodzinny „Powitanie lata-Żyjmy zdrowo i sportowo”
31
maja 2015 roku obok Domu Strażaka odbył się 16 Festyn Rodzinny „Powitanie lata-Żyjmy zdrowo i sportowo” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie.
Jak co roku patronat nad festynem objął Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula.
Pokazy OSP z Rakszawy, występ Orkiestry Dętej „Zgoda” zespoły taneczne, żywa lekcja historii w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej REWITA, konkursy-to tylko niektóre atrakcje, które czekały na uczestników
festynu.
Swoje zdolności wokalne zaprezentowały bliźniaczki Gabrysia i Weronika Janas. DJ TEAM z Rakszawy zorganizował dużo zabawnych i pomysłowych konkursów, a ich uczestnicy otrzymali liczne nagrody. Miłośnicy
strzelectwa próbowali swoich sił na strzelnicy. Nie małym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o Lokalnej Grupie Działania Ziemia Łańcucka, w ramach którego ośmiu zwycięzców wróciło do domu z nowym
sprzętem elektronicznym o wartości 3,5 tys. zł. W konkursie o zdrowym
odżywianiu nagrodę główną, rower górski wygrał Bartłomiej Całka uczeń
kl. I z Węglisk.
Odbyła się też licytacja cennych przedmiotów, z których dochód został
przeznaczony na dofinansowanie zielonych szkół, wycieczek, wyjazdów
do kina.
Każdy festyn rodzinny nie może odbyć się bez dodatkowych atrakcji.
Były to: wesołe miasteczko, pokazy kosmetyczne, wystawa biżuterii, stoiska gastronomiczne oraz przysmaki lokalne przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich Rakszawa Środkowa.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie dziękuje wszystkim,
którzy wsparli to przedsięwzięcie, szczególnie Wójtowi Gminy Rakszawa,
Sponsorom, Strażakom i jak zawsze niezawodnym Rodzicom.
Oprac. Maria Kus
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
21
W
Piknik Rodzinny w Wydrzu
dniu 14 czerwca na placu Szkoły Podstawowej
w Wydrzu odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem „Rodzina bez nałogów” pod Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Rakszawa.
W organizację Pikniku czynnie włączyło się Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wydrzu,
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele szkoły. Dzięki ofiarności
wielu sponsorów, odbyły się konkursy z licznymi nagrodami.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa,
w której można było wygrać min. dwa rowery, notebook, rakiety do tenisa. Imprezę uatrakcyjnił występ zespołu śpiewaczego „Brzeziny”, „Flash” z GOKiC w Rakszawie oraz grupa
taneczna ze Szkoły Podstawowej w Wydrzu.
Dzięki inicjatywie pani Krystyny Porębnej, która zachęciła
mamy, ciocie, babcie, dziadziów udało się zorganizować zespół wokalny, który debiutował podczas Pikniku Rodzinnego.
Opr. Grażyna Szeliga, Paulina Młynek
Publiczne Gimnazjum w Rakszawie- Bezpieczną Szkołą
Publiczne Gimnazjum w Rakszawie wzięło udział w IV Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ. Hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Konkurs miał na celu spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce
podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa
obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym
ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie
konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Od listopada 2014r. do marca 2015r. Publiczne Gimnazjum w Rakszawie
realizowało szereg działań, aby zasłużyć na certyfikat „Bezpieczna Szkoła”.
W ramach konkursu „uczniowie spotykali się z funkcjonariuszami Policji,
przedstawicielami Straży Pożarnej – st. kpt. Piotrem Glac oraz komendantem
OSP w Rakszawie druhem Tadeuszem Świątoniowskim, którzy przypominali wszystkim uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania
się w szkole i poza nią. Po spotkaniu z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie Krystyną Kiełbasa dowiedzieli się, gdzie można szukać pomocy w trudnych życiowych sytuacjach. Brali udział w wielu lekcjach wychowawczych i prowadzonych
przez pedagoga na różne ważne tematy, jak: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka; Tytoń, dopalacze, narkotyki - jak przed tym
się bronić; Jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność; Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, nawet ucznia. Wzięli
udział w dniu bezpiecznego Internetu. Uświadomili sobie, że klimat w szkole i w domu zależy od wzajemnego stosunku do siebie, co doskonale pokazali uczniowie w filmikach stworzonych na potrzeby konkursu. Dzięki licznym konwersatoriom gimnazjaliści wiedzą, kiedy i gdzie należy szukać pomocy. Udział szkoły w konkursie „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń” przyniósł uczniom wiele korzyści.
Tematyka konkursu szeroko i intensywnie objęła zagadnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole, na ulicy, w domu. Znając zagrożenia
i sposoby ich unikania, wiemy, jak zadbać o własne bezpieczeństwo. Praca nad zadaniami konkursowymi pochłaniała dużo czasu, pracy
i zaangażowania wielu osób, ale widać, że w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie nie był to czas zmarnowany.
Opr. Anna Przybyło
22
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
25
Przedsiębiorcza młodzież z ZSTG
marca odbyła się już 12 edycja Programu „Dnia Przedsiębiorczości”, która uzyskała Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – około 90 uczniów Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych udało się do wielu firm i instytucji na
jednodniowe praktyki.
„Dzień przedsiębiorczości” to program prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, skierowany do uczniów szkół średnich. Tego dnia młodzież pod okiem pracodawców poznaje tajniki różnych zawodów.
W ramach programu uczniowie odbyli jednodniową praktykę na wybranym stanowisku pracy w firmach pod kierunkiem konsultanta. Były to zarówno
małe jednoosobowe firmy, sklepy, szkoły, zakłady usługowe jak i duże przedsiębiorstwa, urzędy gmin, hotele, restauracje oraz rodzinne firmy. Młodzież poznał
specyfikę wymarzonego zawodu, weryfikując swoje wyobrażenia o nim z rzeczywistością a dorośli mogli podzielić się swoja wiedzą i zawodowym doświadczeniem.
Środowisko zawodowe i rodzice wspomagają w ten sposób szkołę w motywowaniu
uczniów do większego zainteresowania się nauką i samokształceniem na ścieżce
rozwoju zawodowego. Uczestnicy projektu pozytywnie ocenili swój jednodniowy
pobyt w zakładach pracy i instytucjach. Podkreślali miłą atmosferę i życzliwe przyjęcie oraz rzetelną wiedzę jaką im przekazano na temat wybranych przez siebie
stanowisk pracy. Wszyscy uczniowie są zgodni, że było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie, które być może wpłynie na ich przyszłość zawodową.
Wszystkim instytucjom i zakładom pracy, które umożliwiły udział w tym ważnym przedsięwzięciu składamy serdeczne podziękowania. To nowe doświadczenie dla naszej młodzieży stało się bardzo cenne, gdyż mogli chociaż na jeden dzień przenieść
się w swoją zawodową przyszłość i zmierzyć ze swoimi marzeniami. Część uczniów już zadeklarowała swój udział w kolejnej
edycji programu w następnym roku szkolnym.
Opr. Grażyna Rakoczy
Gotowali przez Internet
26
marca 2015 roku w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie odbyła się niecodzienna lekcja
gastronomii.
Uczniowie przygotowywali typowe polskie potrawy
wielkanocne: żur wielkanocny i różne przekąski na bazie jajek.
To co było w tym niezwykłe, to było to, że całą lekcję mogli obserwować przez Skype’a uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły na
Węgrzech. Z kolei uczniowie ZSTG obejrzeli proces przygotowania typowych węgierskich potraw wielkanocnych: sałatki cesarskiej i filetu z kurczaka. Jak widać, bracia Madziarzy jedzą trochę
inaczej w Wielkanoc. Pomimo wcześniejszych obaw, lekcja przebiegła sprawnie i 120 minut pracy zakończyła degustacja przygotowanych potraw. Samo przedsięwzięcie zaczęło się od prezentacji składników i przepisów; uczniowie z ZSTG przedstawili je
przed kamerą opowiadając o nich w języku angielskim. To samo
zaprezentowali ze swojej strony uczniowie węgierscy. Następnym
etapem było gotowanie i przyrządzanie potraw; uczniowie pracując podpatrywali na ekranie to co robią ich rówieśnicy z drugiej
szkoły. Na zakończenie nastąpiła prezentacja gotowych potraw.
Na ekranie wszystko wyglądało smakowicie, ale niestety nie mogliśmy nawzajem posmakować swoich efektów pracy.
Dla uczniów, jak i dla nauczycieli internetowa lekcja
gotowania była nowym doświadczeniem i wzbogaceniem współpracy ze szkołą węgierską. W lekcji gotowania wzięli również
udział nauczyciele: Bernard Kuszaj, Stanisław Dec, Jacek Nicpoń.
Gotowanie przez Internet było kolejną formą współpracy Szkoły
z węgierskimi partnerami. Kolejne internetowe lekcje-wkrótce.
Opr. Stanisław Dec
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
23
X Powiatowe Targi Edukacyjne
W
dniach 28 i 29 kwietnia 2015 roku
odbyły się X Powiatowe Targi
Edukacyjne w Miejskim Domu Kultury w
Łańcucie. Swoja ofertę przedstawił Zespół
Szkół Tekstylno-Gospodarczych z Rakszawy. Był to już dziesiąty, jubileuszowy
udział ZSTG w targach.
Targi edukacyjne pełnią ważną funkcję wspierania gimnazjalistów w procesie podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia, natomiast
szkoły średnie mają doskonałą okazję do
zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej.
Udział ZSTG w targach edukacyjnych poprzedzony był licznymi przygotowaniami,
m.in. realizacją filmu promocyjnego oraz zaprojektowaniem stoiska wystawienniczego.
Wyświetlony w sali kinowej łańcuckiego
MDK film promujący ZSTG oraz przed-
8
stawiający proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2015/2016 został przyjęty przez gimnazjalistów głośnymi brawami.
W filmie wiele miejsca poświęcono nowemu kierunkowi kształcenia w zawodzie
Technik spedytor.
Na stoisku ZSTG prezentowane były liczne
projekty wykonane przez uczniów Technikum budownictwa oraz wyroby gastronomiczne przygotowane przez uczniów Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Nie zabrakło również materiałów reklamowych w postaci ulotek i tradycyjnych już naszych „szyszek” z logo szkoły.
Zwiedzający stoisko podziwiali prace
uczniów Technikum budownictwa i delektowali się owocami oblanymi strumieniem czekolady wypływającym z fontanny
czekoladowej lub zanurzonymi w czekoladowym fondue.
Zachęcani przez reprezentantów ZSTG,
uczniowie gimnazjum zadawali liczne pytania odnośnie nauki w naszej szkole, zajęć
pozalekcyjnych, możliwości znalezienia
pracy po jej ukończeniu, a nawet dojazdu
do Rakszawy.Niewątpliwą atrakcją stoiska
był tort okolicznościowy w postaci księgi,
ze zdjęciem naszej szkoły, profesjonalnie
serwowany przez uczennice: Agnieszkę
Witek i Martę Skoczylas.
Targi Edukacyjne w Łańcucie cieszą
się dużą popularnością. Rokrocznie przyciągają wszystkie szkoły średnie i gimnazjalne powiatu łańcuckiego. Odwiedza je
wiele ważnych dla naszego regionu osób.
Opr. Wanda Płudowska
Dzień otwarty w ZSTG
maja 2015 roku w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie
odbył się Dzień Otwarty Szkoły, w którym udział wzięli uczniowie klas trzecich z okolicznych gimnazjów wraz ze swoimi nauczycielami.
Celem spotkania była promocja szkolnictwa zawodowego i technicznego, zaprezentowanie bazy dydaktycznej szkoły, a zwłaszcza
pracowni zawodowych, w których uczniowie zdobywają wiedzę
i umiejętności z poszczególnych dziedzin i zawodów. Uczestnicy
obejrzeli prezentację multimedialna przedstawiająca proponowane kierunki kształcenia w szkole, a w szczególności film promujący
nowy zawód- technik spedytor. Nie zabrakło popisów tanecznych
uczennic klas gastronomicznych, prezentacji wokalno-muzycznej,
oraz krótkich scenek satyrycznych przygotowanych przez uczniów
klas budowlanych. Duże zainteresowanie wzbudziło zwiedzanie
pracowni budowlanych i gastronomicznych wyposażonych w nowy
sprzęt. Po zwiedzeniu schroniska młodzieżowego uczestnicy udali
24
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
Fot. Marcin Bardjan
się na poczęstunek do stołówki. Dzięki współpracy wielu osób nasza
placówka rzetelnie zaprezentowała swoje atuty.
W swoim przemówieniu Wójt Gminy Rakszawa Maria
Kula, zachęciła gimnazjalistów do wyboru rakszawskiej szkoły. Dzień
Otwarty Szkoły był okazją do spotkania się z nauczycielami innych
szkół , do pokazania gościom panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji drugiego człowieka. Mamy nadzieję,
iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania
przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym,
a zatem ….do zobaczenia we wrześniu.
Opr. Grażyna Rakoczy
U
Szlifują swoje umiejętności
czniowie klas gastronomicznych Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie uczestniczą
przy obsłudze imprez społeczno – kulturalnych na terenie Gminy Rakszawa.
Udział w tak licznych imprezach jest dla uczniów okazją do praktycznego wykorzystania umiejętności nabywanych w trakcie nauki zawodu w szkole. Jest to również
okazja do zaprezentowania mieszkańcom Gminy Rakszawa
oferty edukacyjnej w zakresie zawodów, które w obecnym
czasie wydają się być atrakcyjne dla młodych ludzi szukających swojej szansy na rynku pracy.
Opr. Stanisław Dec
Fot. Bernard Kuszaj
Uczniowie w praktyce uczą się przygotowania dań
i/lub przekąsek zależnie od życzenia organizatora, sali do
konsumpcji, organizacji stołu szwedzkiego, grilla. Wspomniane zadania zależą od charakteru imprezy i nie zawsze
wszystkie występują jednocześnie. Natomiast praktycznie
uczniowie z ZSTG zajmują się obsługą kelnerską, donoszeniem dań do stołów, bieżące uzupełnianie przekąsek i dbanie o porządek na sali. Należy podkreślić, że praca uczniów
spotyka się z uznaniem przybyłych gości, którzy i doceniają wysiłek młodzieży jak i profesjonalne przygotowanie do
wykonywanych zadań.
W minionym roku szkolnym uczniowie klas
gstronomicznych ZSTG na terenie Gminy brali udział
w obsłudze: akcji „Narodowe Czytanie”, uroczystości Święta Niepodległości i Święta Patrona Gminy, Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym w Publicznym Gimnazjum
w Rakszawie, Memoriale im. J. Gondeli w piłce siatkowej,
Powiatowym Dniu Matki w Węgliskach, uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 Rakszawie, III
Rakszawskim Ćwierćmaratonie.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
25
Mój pierwszy rok w Technikum Budownictwa
Co chciałbym robić w życiu? Takie pytanie zadaje sobie wielu nastolatków, trudno przecież komuś, kto zaledwie ukończył gimnazjum, o dobrą decyzję dotyczącą dorosłego życia.
A jednak…Przeglądając oferty szkół zamieszczone w Internecie
natrafiłem na ten właśnie adres www.zstg.pl. To chyba byłoby
dobre – pomyślałem.
Zwłaszcza, że budownictwo i architektura interesowały mnie
od zawsze. Chciałbym robić coś, czego efekty będą szybko widoczne, tworzyć nową rzeczywistość. Ludzie przecież zawsze
będą zmieniać mieszkania, upiększać je … i tak właśnie zaczęła
się moja przygoda z Technikum Budownictwa w Zespole Szkół
Tekstylno- Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie.
Początki, jak zawsze, nie najłatwiejsze: poranne wstawanie, dojazd z Leżajska, całkiem nowe otoczenie, zupełnie inne
przedmioty. Z pewnością łatwiej było wdrożyć się w to wszystko
dzięki cierpliwości i opiece naszych pedagogów, a w szczególności naszej wycho wawczyni Marii Malach, na którą zawsze możemy liczyć. Okazało się, że jeśli czyjąś pasją jest budownictwo,
to takie przedmioty jak: podstawy budownictwa, rysunek techniczny, pracownia dokumentacji technicznej mogą naprawdę
zainteresować i dostarczyć satysfakcji. Wielokrotnie próbowaliśmy też swoich sił i zdolności podczas wykonywania szkiców,
a próbą naszych zdolności było wykonanie bożonarodzeniowej szopki. Jeśli natomiast ktoś ma dodatkowo inne zdolności,
może realizować je biorąc udział w konkursach.
Z pewnością motywują one do dalszego działania. A konkursy, chociaż to szkoła budowlana, bywają najróżniejsze: religijne, humanistyczne. Czas zresztą spędziłem nie tylko na nauce
– nauczyciele zapewnili nam wyjazdy do kina, kręgielni, no
i oczywiście fachowe wycieczki, jak ta związana z poznawaniem
sposobu budowania domu z bali. Myślę, ze na temat konstruowania tych modnych budynków mógłbym błysnąć w niejednym towarzystwie. Chociaż prawdziwym ekspertem w tej
dziedzinie jest pani Anna Grzybowska. Pewnie nie wszyscy
wiedzą, że współczesne kobiety naprawdę znają się na budownictwie. Grono pedagogiczne naszej szkoły jest tego dowodem.
Myślę, że dzisiaj poleciłbym moja szkołę każdemu, kto ma
sprecyzowane zainteresowania i chce wykonywać ciekawy zawód. Wierzę, że właśnie to technikum wyposaży mnie we właściwa wiedzę, która umożliwi mi kontynuowanie nauki na architekturze. Mam nadzieję, że przez okres czterech lat nabędę
wiedzę na temat budownictwa na tyle rozległą, że będę mógł
przygotować się do zaprojektowania domu moich marzeń.
Zresztą, kto wie, może właśnie ja lub moi koledzy będziemy
autorami naprawdę znanych projektów?
Krystian Borkowski
ucz. kl. I Technikum Budownictwa w ZSTG
w roku szkolnym 2014/2015
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”
Szkoła Podstawowa w Węgliskach uczestniczyła w IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Program „Trzymaj Formę!” jest ściśle dopasowany do bieżącej
sytuacji żywieniowej i poziomu aktywności fizycznej młodzieży
w Polsce, wśród której już ponad 30 procent ma problemy z właściwym odżywianiem. Dotyczy to zarówno wzrastającego odsetka
osób z nadwagą i otyłością, jak i liczby młodzieży, u której stwierdza się niedożywienie jakościowe oraz tak niebezpieczne dla zdrowia
choroby jak bulimia i anoreksja. Program wpływa na ograniczenie
tych negatywnych trendów dzięki dostarczeniu praktycznej wiedzy
w zakresie zdrowego stylu życia w wiarygodny i ciekawy dla młodzieży sposób. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych. Realizacja programu
oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie
z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego
stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Na potrzeby „Trzymaj Formę!” opracowano nowoczesne materiały dydaktyczne
przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i uczniów, które gwarantują szybki dostęp do niezbędnej w realizacji programu wiedzy.
W Szkole Podstawowej w Węgliskach zajęcia realizowano
w II semestrze roku szkolnego 2014/2015. Informacją i edukacją objęto również rodziców edukowanych dzieci oraz całą społeczność szkolną.
W ramach organizowanego w szkole Tygodnia Zdrowia, Jolanta
Orzech przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie, wizytowała realizację programu w szkole.
Warsztaty kulinarne w Szkole Podstawowej w Węgliskach
26
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
Dzięki podjętej inicjatywie, uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat racjonalnego odżywiania się, potrzeby codziennej aktywności fizycznej, zdobyli umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych oraz
kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Mamy nadzieję, że kolejne edycje programu „Trzymaj Formę” spotkają się
z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów w dbanie o własne zdrowie.
Opr. Anna Babiarz, Magdalena Kontek
Cała Polska czyta Dzieciom
„Cała Polska czyta dzieciom” to kampania społeczna,
rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI –
Cała Polska czyta dzieciom”, która zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie,
Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości
i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka
zajmują więcej czasu niż szkoła.
Czytanie wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka: intelekt, emocje,
także rozwój społeczny, bo każdy moment czytania i każdy tekst inaczej
działa na dziecko. Czytanie na pewno powoduje rozwój intelektualny,
przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności. Czytanie buduje
zdolności przeżywania: dostrzegania, nazywania emocji i odczuwania ich, nawet tych najsilniejszych, w sposób bezpieczny. Przeżycia są
„ukryte” w bohaterze bajki, historie i bohaterowie budują w dzieciach
odwagę do wyrażania uczuć. Czytanie to czynność, która pozostawia
pole i przestrzeń, by dziecko uczyło się myślenia. Czytając nie tylko
przyjmuje bodźce i reaguje na nie ale też może je przemyśleć, ocenić,
ustosunkować się do nich.
O tym jak ważne jest czytanie przekonywali Państwo Anna i Krzysztof
Solarz ze sklepu zoologicznego z Łańcuta, czytając bajkę „Żółw skorupka”
T
dzieciom z Przedszkola Nr 1 w Rakszawie i z oddziału przedszkolnego w Węgliskach, w Gminnym Ośrodku
Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie.
Dzieci miały również okazję dowiedzieć się o pracy w sklepie zoologicznym, a także zobaczyć zwierzątka (chomika, kraba tęczowego, świnkę morską, fretkę).
Państwo Solarz przybliżyli dzieciom zasady opieki nad
zwierzętami domowymi, opowiedzieli o ich hodowli
i karmieniu. Pan Jerzy Blajer leśniczy z Rakszawy przeczytał najmłodszym bajkę pt. „Chciwy lis i mała kurka”,
a także opowiedział o swojej pracy, pokazał dzieciom
gałęzie drzew liściastych i iglastych rosnących w naszym
regionie, udzielił rad jak należy zachowywać się w lesie.
Najwięcej emocji wzbudziła broń myśliwska oraz lornetka, którą dzieci mogły zobaczyć.
Do czytania wierszy Beaty Jacewicz w bibliotece
filialnej w Szkole Podstawowej w Węgliskach, dzieci z klas
I-III i oddziału przedszkolnego zachęcał - Andrzej Sęk
strażak OSP.
Opr. Krystyna Buszta – bibliotekarz GOKiC w Rakszawie
Spotkanie Miłośników Książek
radycyjnie w miesiącu maju Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie zorganizowała Spotkania Miłośników Książek, na które zostali zaproszeni czytelnicy biblioteki.
Biblioteka zorganizowała kilka interesujących spotkań w których uczestniczyli m.in. Włodzimierz Kłaczyński – pisarz, mieszkający w Mielcu, autor m.in. takich utworów literackich: ”Popielec”, „Wronie pióra”, „Anioł się roześmiał”, „Miejsce”, „Zasiek polski”, Wojciech Figiela – pasjonat, podróżnik mieszkający w Rakszawie, który w swojej prezentacji opowiedział o swoich podróżach
do Afryki, Azji, Ameryki i Europy, Sebastian Sobowiec - ornitolog, współzałożyciel i Prezes Towarzystwa Ochrony Przyrody
OSTOJA działającego na Sandomierszczyźnie, od roku 1994 aktywny uczestnik ruchu ekologicznego. Sebastian Sobowiec zajmuje się również fotografią przyrodniczą, badaniem zasobów przyrody Kotliny Sandomierskiej, przewodnictwem terenowym
w turystyce przyrodniczej oraz pisaniem książek. Napisał m.in. „Do zobaczenia w lesie”, „Powódź pod Sandomierzem 2001”, „Żółtoszara zieleń”, „Dolny San”. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Gniazda ptaków”. W bibliotece filialnej
w Węgliskach gościem spotkania Miłośników Książek był Jan Kuca i Andrzej Sęk związani z Ochotniczą Strażą Pożarną.
W czasie spotkań Najlepsi Czytelnicy 2014 roku otrzymali nagrody.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
27
Najlepsi Czytelnicy 2014 roku w kategorii wiekowej – dorośli:
Elżbieta Górak, Zofia Stopyra, Joanna Mach, Bogusława Gwizdak, Małgorzata Skręt, Katarzyna Całka, Jolanta Grad, Krystyna Guzy, Stanisława Wilczek, Władysława Cyburt, Alicja Dołęga,
Natalia Babiarz, Stefan Wawrzaszek, Czesław Baran, Edward Cisek, Krzysztof Całka
Najlepsi Czytelnicy 2014 roku w kategorii wiekowej – gimnazjum, szkoła średnia: Wioletta Giża, Sławomir Pado, Natalia
Antosz, Katarzyna Kus, sowa Patrycja, Marianna Cisek, Katarzyna Kania.
Najlepsi Czytelnicy 2014 roku w kategorii wiekowej- przedszkole: Tomasz Pufelski, Paulina Sobuś, Liliana Babiarz, Julia
Janas, Weronika Dołęga, Oskar Radomski, Bartek Stopyra, Gabrysia Buszta.
Najlepsi Czytelnicy 2014 roku – kategoria wiekowa- szkoła
podstawowa: Jan Mierzwa, Izabela Kus, Katarzyna Mierzwa,
Aleksandra Stybel, Maja Babiarz, Patryk Kuszaj, Arleta Kłoś,
Bernadeta Kubala, Bogusław Pado, Patrycja Kubala, Wiktoria
Kraska.
Opr. Krystyna Buszta – bibliotekarz GOKiC w Rakszawie
Powiatowe Zawody Szachowe
W dniu 25 marca 2015r. w Centrum Kultury w Markowej odbyły się
Powiatowe Indywidualne Zawody Szachowe o Puchar Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łańcucie.
W zawodach startowało 41 uczniów ze szkół podstawowych powiatu łańcuckiego. Naszą Gminę reprezentowało sześciu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Węgliskach: Barbara Baran, Jakub Baran, Dawid Wałczyk,
Hubert Stopyra, Tomasz Woś i Oliwier Całka, którzy aktywnie uczęszczają na kółko szachowe działające w szkole. Oliwier Całka ucz. kl. II zrobił
nam miłą niespodziankę zajmując IV miejsce w kat. klas I-III. W kategorii
dziewcząt 11 pozycję zajęła Barbara Baran. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Opr. Tomasz Naróg
W
XV Sarzyński Konkurs Chemiczny
dniu 18 marca 2015 roku w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie odbył się II – finałowy etap XV Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rakszawa
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula, Małgorzata Lechowska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dr Jaromir Lechowicz – przedstawiciel Wydziału Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej. Konkurs rozpoczęła Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie Marta Radomska, która
w swoim przemówieniu przedstawiła historię oraz twórców
konkursu. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali duże znaczenie konkursu w rozwijaniu wiedzy gimnazjalistów. Finałowy etap konkursu został wzbogacony pokazami doświadczeń chemicznych dla uczestników, ich opiekunów
i zaproszonych gości w wykonaniu studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Pomysł konkursu chemicznego zrodził się w roku szkolnym 2000/2001 z inicjatywy na
uczycieli: śp. mgr Bożeny Kiebała (Gimnazjum w Woli
Zarczyckiej), mgr inż. Elżbiety Domańskiej (Gimnazjum w No-
28
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
wej Sarzynie), mgr Marty Radomskiej (wówczas wicedyrektor w Gimnazjum w Nowej Sarzynie, obecnie dyrektor w Gimnazjum w Rakszawie) przy aprobacie dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
– mgr Lesława Marciniaka oraz dyrektora Gimnazjum
im. Pamięci Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarczyckiej – mgr
Adama Stanaszka. Od roku 2007 współorganizatorem
Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego zostało Publiczne
Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie. Sarzyński Konkurs Chemiczny przebiega
w dwóch etapach: etap I – szkolny i II etap – finałowy. Zadania do I etapu konkursu opracowuje Międzyszkolny Zespół
Nauczycieli Chemii, natomiast autorem zadań na II etap jest
mgr inż. Dymitr Malec – wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku. Do tej pory w I etapie
konkursu udział brało 2326 uczniów, w II etapie - 609, a laureatami zostało 80 uczniów.
LIPIEC 2015
KONKURSY
W obecnym roku szkolnym w XV Sarzyńskim Konkursie Chemicznym w I etapie udział wzięło 217 uczniów z 29 gimnazjów z powiatów: łańcuckiego, leżajskiego, stalowowolskiego, przemyskiego,
rzeszowskiego, krośnieńskiego. Do finałowego etapu zakwalifikowało
się 64 uczniów. Publiczne Gimnazjum w Rakszawie reprezentował
Wojciech Lorenc – uczeń klasy III c.
Laureatami XV Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego zostali:
Uczestnik
Nazwa szkoły
Krzysztof Negacz
Gimnazjum Nr 9 im. Św. Królowej
Jadwigi w Rzeszowie
Michał Wyskiel
Gimnazjum im. Anny Jenke
w Błażowej
Karolina Zając
Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr
Prezentek w Rzeszowie.
Wyróżnieni zostali:
Uczestnik
Nazwa szkoły
Patryk Dubiel
Gimnazjum Nr 4 w Stalowej Woli
Aleksandra Leja
Zespół Szkół w Giedlarowej
Michał Sobolak
Gimnazjum nr 9 im. Św. Królowej
Jadwigi w Rzeszowie
Wiktoria Wojturska
Gimnazjum nr 9 im. Św. Królowej
Jadwigi w Rzeszowie
Uroczyste podsumowanie XV Sarzyńskiego Konkursu
Chemicznego oraz wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych odbyło się 27 maja 2015r. w Miejskim Domu
Kultury w Nowej Sarzynie. To wielkie przedsięwzięcie nie
mogłoby się odbyć bez instytucji patronackich i sponsorów,
którym serdecznie dziękujemy.
Opr. Katarzyna Miś
Gminny Konkurs Języka Angielskiego Złotej i Srebrnej Ligi
Po kolejnej edycji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Złotej i Srebrnej Ligi okazało się, że młodzież z naszej gminy nie tylko świetnie się odnajduje w zadaniach sprawdzających wiedzę i umiejętności lingwistyczne, ale
również daje sobie radę w bardziej skomplikowanych konkurencjach opartych o logiczne myślenie i kreatywność
uczestników.
Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych tym razem odwiedzili Publiczne Gimnazjum w Rakszawie 24 marca aby spróbować swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego. Test
był, jak stwierdzili sami uczestnicy, trudny, jednak dzięki ciekawym poleceniom otwartym udało się wyłonić grupę najlepszych.
Sporą niespodzianką było to, że najlep szym z najlepszych okazał
się uczeń klasy V-Michał Sroczyk reprezentujący ZSPiP nr 1, który pobił nawet starszych kolegów znaczącą ilością punktów.
A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Złota Liga:
1 miejsce: Michał Sroczyk - SP nr 1
2 miejsce: Jacek Sroczyk - SP nr 2
3 miejsce: Szymon Frączek SP nr 1
Srebrna Liga:
1 miejsce: Martyna Walawender - SP nr 1
2 miejsce: Nikola Cisek - SP w Węgliskach
3 miejsce: Natalia Cisek - SP nr 3, Maksymilian Kulka - SP nr 1
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz składamy podziękowania nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do
konkursu. Dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji Konkursu.
Opr. Katarzyna Karasiewicz
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
29
KONKURSY
Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości
W dniu 9 marca 2013 roku w Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie odbyła się XII edycja
Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości pod hasłem „Podejmowanie działalności
gospodarczej i jej funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej”.
Tegoroczna edycja Konkursu spotkała się z szerokim zainteresowaniem uczniów.
Najpierw w szkołach przystępujących do Konkursu odbyły się eliminacje wewnętrzne. Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego wzięli udział w eliminacjach II etapu. Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych reprezentowały: Agnieszka Dyrda,
Katarzyna Janusz i Karolina Klim. Wszyscy uczestnicy Konkursu mieli do rozwiązania test
wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Taka forma edukacji miała na celu zwiększenie aktywności młodzieży poprzez pogłębianie wiedzy teoretycznej, rozwijanie umiejętności, wykorzystanie teorii w praktyce oraz kształtowanie zachowań przedsiębiorczych.
Opr. Bożena Tomasiewicz
XIII Gminny Konkurs Wielkanocny-Palmy, Pisanki, Stroiki
W dniu 30 marca 2015 r. odbył się finał XIII Gminnego
Konkursu Wielkanocnego-Palmy, Pisanki, Stroiki zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie.
W tej edycji konkursu uczestnikami były grupy
twórcze tj. dzieci z rodzicami, dzieci szkolne, dorośli, organizacje, stowarzyszenia itp. z terenu gminy Rakszawa. Na
konkurs wpłynęło 41 prac. Zgodnie z regulaminem oceniane były stroiki świąteczne w formie przestrzennych prac
plastycznych. Jury w składzie: przewodnicząca – Irena Wilczek, Anna Góreczna, Agata Zielińska przyznało laureatom
konkursu nagrody pieniężne, a pozostałym uczestnikom nagrody książkowe: „Fabryka Sukna w Rakszawie”, „Orkiestra
Dęta Zgoda”, „Rok Obrzędowy w Gminie Rakszawa”.
Komisja wytypowała zwycięzców:
I miejsce: Oliwia Sroczyk, Teresa Sroczyk, Damian Sroczyk – SP nr 3 w Rakszawie
II miejsce: Krystyna Baran, Bernarda Golec, Helena Dołęga – KGW Rakszawa Środkowa
III miejsce: Lena Słysz, Kacper Muskus, Filip Falandysz – Przedszkole „Tygrysek”
Wyróżnienie: Natalia Wałczyk, Izabela Wałczyk, Aneta Wałczyk – SP nr 3
Wyróżnienie: Danuta Całka, Oliwier Całka, Wiktoria Całka – SP w Wydrzu
Wyróżnienie: Kacper Rejman, Patryk Rejman, Aneta Rejman – Rakszawa
Opr. Agnieszka Rzepka – dyrektor GOKiC w Rakszawie
Międzyszkolny Konkurs Słuchania
w Języku Angielskim
28 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie odbył się I Międzyszkolny Konkurs
Słuchania w Języku Angielskim. W konkursie wzięło udział 22
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Rakszawa.
I miejsce zajęła Wiktoria Marcinek (SP1), II i III miejsca zajęli odpowiednio Karol Panek (SP3) oraz Oliwia Panek (SP1).
Wyróżnienia otrzymali: Szymon Frączek (SP Nr 1), Mateusz Cisek (SP Nr 3), Marek Prus (SP Nr 1) oraz Agata Dudzic (SP Nr
2). Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe
dyplomy.
Opr. Rafał Babka
30
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Gminny Konkurs
Logicznego Myślenia
12 maja 2015 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie odbył się konkurs logicznego myślenia
dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych
i rozwijanie twórczego myślenia. Do rywalizacji przystąpiło 8
uczniów ze szkół z gminy Rakszawa.
Na podium stanęli uczniowie z SP1.
I miejsce: Kamil Kus – SP nr 1 w Rakszawie
II miejsce: Borys Rupa – SP nr 1 w Rakszawie
III miejsce: Kacper Pliś – SP nr 1 w Rakszawie
Opr. Małgorzata Golec
LIPIEC 2015
KONKURSY
Gminny Konkurs Muzyczny DO RE MI
Już po raz dziewiąty z myślą o młodych muzykach z gminy Rakszawa 13 maja 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa odbył się Konkurs Muzyczny DO RE MI.
Zainteresowanie konkursem sprawiło, że na scenie swoje umiejętności wokalne i instrumentalne zaprezentowały dzieci
i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, i ponadpodstawowych. Łącznie wystąpiło 56 osób. Uczestnicy konkursu zachwycili
publiczność i jury nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale także tańcem oraz wspaniałymi strojami. Po wysłuchaniu wszystkich
utworów jury w składzie: Jakub Kobylarek – przewodniczący, Benedykt Kuźniar, Krystyna Wilczek oraz Krystyna Buszta, kierując się przy ocenie: doborem repertuaru, znajomością tekstu i melodii śpiewanego utworu, elementami taneczno-ruchowymi oraz
ogólną prezentacją uczestnika, przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
Kategoria-(przedszkole 5, 6 lat) - Soliści
Laureat: Zespół „Stokrotki” z Przedszkola Nr 1 w Rakszawie
Wyróżnienie: Zespół „Żabki” z Przedszkola Nr 1 w Rakszawie
Kategoria - Zespół Instrumentalny
Laureat: Zespół „Misiowa Kapela” z Prywatnego Przedszkola „Tygrysek”
Wyróżnienie: Miłosz Żamojda z Prywatnego Przedszkola „Tygrysek”
Kategoria (szkoły podstawowe klasa I - III) - Soliści
I Miejsce: Emilia Szewczyk – SP3 w Rakszawie
II Miejsce: Liliana Pelc – SP1 w Rakszawie
III Miejsce: Amelia Wawrzaszek, Nikola Piwińska -SP 3 w Rakszawie
Kategoria (szkoły podstawowe klasa IV- VI) - Soliści
Laureaci:
- Justyna Szląskiewicz – SP1w Rakszawie
- Weronika Janas, Gabriela Janas – SP2 w Rakszawie
Wyróżnienie:
- Szymon Frączek – SP1 w Rakszawie
- Iwona Stopyra – SP3 w Rakszawie
- Weronika Maziarz - SP w Węgliskach
Kategoria (gimnazjum) - Soliści
Laureaci: Klaudia Buszta, Aleksandra Sierżęga – PG w Rakszawie
Wyróżnienie:
Kamil Sroczyk – PG w Rakszawie
Kategoria (młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat) – Soliści
Laureaci- Aleksandra Frączek - Liceum w Łańcucie
Opr. Agnieszka Rzepka – dyrektor GOKiC w Rakszawie
Konkurs Czytelniczy „Lubię Baśnie Andersena”
28 maja 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie odbył się Konkurs Czytelniczy pt. „Lubię
baśnie Andersena” adresowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych z Gminy Rakszawa.
Celem Konkursu było rozbudzanie zamiłowania do czytania bajek i baśni, przybliżenie uczniom twórczości Hansa
Christiana Andersena, kojarzenie autora z tekstem baśni, rozbudzanie zainteresowań dzieci literaturą dziecięcą, wykazywanie
się własną wiedzą i umiejętnościami, rozwijanie umiejętności korzystania w codziennym życiu z nauk płynących z baśni.
W Konkursie udział wzięło 9 osób – trzy trzyosobowe drużyny – ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Rakszawie.
Zadaniem każdej drużyny było rozwiązanie 5 zadań konkursowych, które dotyczyły znajomości baśni H. Ch. Andersena i jego
biografii. Każde zadanie było punktowane. Za prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania można było zdobyć ogółem 32
punkty.
Wyniki drużyn biorących udział w Konkursie przedstawiają się następująco:
I Miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie w składzie:
Krzysztof Dołęga, Maciej Nowicki, Kacper Pliś zdobywając 32 punkty
II Miejsce - zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie w składzie: Weronika Frączek, Dorota Janas, Aleksandra Polak zdobywając 29 punktów
III Miejsce – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie w skła
dzie: Izabela Kus, Mateusz Bardjan, Borys Rupa zdobywając 28 punktów.
Uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy dla Drużyny.
Opr. Krystyna Buszta – bibliotekarz GOKiC w Rakszawie
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
31
FOTORELACJA Z WYDARZEŃ
Prawa kobiet to prawa człowieka. W ramach projektu „Prawa kobiet to prawa człowieka” członkinie Klubu Aktywnych w dniu 16
kwietnia 2015 roku obejrzały film pt. „Utracone chwile Marii Larsson” w reżyserii Jana Troell. Po seansie filmowym panie wzięły
udział w dyskusji na temat antydyskryminacji i przeciwdziałaniu przemocy. Spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Rakszawie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet VICTORIA w Rzeszowie.
Opr. Agnieszka Rzepka – dyrektor GOKiC w Rakszawie
Pożegnanie maturzystów. 24 kwietnia 2015 roku odbyło się
Rodzice na lekcji otwartej. 20 kwietnia 2014 roku rouroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów
dzice uczniów z klasy IVa Zespołu Szkoły Podstawowej
klas IV technikum budownictwa i technikum organizacji
i Przedszkola nr 1 w Rakszawie przyglądali się jak ich
usług gastronomicznych Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodardzieci pracują na lekcji języka polskiego.
czych w Rakszawie.
Obchody Dnia Flagi po raz pierwszy w Węgliskach.
W dniu 30 kwietnia 2015r. dzieci z oddziału przedszkolnego w Węgliskach po raz pierwszy włączyły się aktywnie
w obchody Dnia Flagi. Biało- czerwone chorągiewki wręczały przechodniom.
Kurs nauki gry w szachy. W dniach 27-28 kwietnia
2015 roku 52 uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola nr 1 w Rakszawie uczestniczyło w 1,5 godzinnym kursie gry w szachy. Przeprowadzenie kursu,
zakup szachownic i zegarów szachowych było możliwe
dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji Wspierania
Rozwoju Lokalnego „LOCUS” w Rakszawie w ramach
projektu „Logika dla każdego”. Koordynatorzy projektu: Małgorzata Przybyło, Robert Babiarz, Mariusz Konieczny.
Eksperymenty chemiczne. 14 maja 2015 r. w Zespole Szkoły Podstawowej
i Przedszkola nr 1 w Rakszawie studenci z Politechniki Rzeszowskiej, przygotowali i zaprezentowali młodzieży pokazy chemiczne. Była to wyjątkowa
lekcja przeprowadzona metodą „burzy mózgów”. Dzieci dowiedziały się,
co to jest „suchy lód”, poznały właściwości ciekłego azotu, dwutlenku węgla,
tlenu, perhydrolu, zobaczyły zmianę barwy roztworów po dodaniu wskaźników pH, którym może być nawet wyciąg z czerwonej kapusty. Mogły zaobserwować sublimację, czyli przejście stałego dwutlenku węgla w stan gazowy,
wybuch małego wulkanu czy wywoływanie ducha z perhydrolu i nadmanganianu potasu. Zastanawiały się, dlaczego jedne substancje mieszają się, a inne
nie, co to są reakcje egzotermiczne i jakie znaczenie ma gęstość. Doświadczenia z pogranicza fizyki i chemii z użyciem ciekłego azotu przekonały uczniów,
że gwoździa można wbić bananem, a przedmioty (np. balony) w niskich temperaturach kurczą się. Pokaz doświadczeń chemicznych był możliwy dzięki
wsparciu finansowemu z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS”
w Rakszawie w ramach projektu „Logika dla każdego”. Koordynatorzy projektu: Małgorzata Przybyło, Robert Babiarz, Mariusz Konieczny.
32
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Z podróżnikiem do Chin
15 maja 2015 r. uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie z podróżnikiem
Ryszardem Stabacha z grupy „Trzask”, udali się w wirtualną podróż po Państwie Środka, czyli Chinach. Barwną
opowieść wzbogacił pokaz zdjęć z podróży oraz przywiezione pamiątki. Dzieci obejrzały Purpurowe Zakazane
Miasto – pałac cesarski w Pekinie oraz poznały historię
budowy Wielkiego Muru. Ich zainteresowanie wzbudziły
„krzaczkowate” znaki pisma chińskiego oraz oryginalne, kulinarne upodobania Chińczyków, w których menu
można znaleźć szczypawice, skorpiony, psy i kurze nóżki.
Żywiołowe reakcje uczniów świadczyły o dużym zainteresowaniu tematem i opowieścią podróżnika.
Opr. Marta Majczak
LIPIEC 2015
Warsztaty przyrodnicze. 30 kwietnia 2015 r. 43-osobowa grupa młodych przyrodników z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie uczestniczyła
w plenerowych warsztatach „Laboratorium bioróżnorodności” oraz zajęciach na
wodzie prowadzonych w ramach „Rzeszowskiej Amazonii” przez trenerów-ekologów z Rzeszowskiego Stowarzyszenia EKOSKOP wspieranych przez wolontariuszy
z Francji i Hiszpanii. Młodzież szkolna z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach nad Zalewem Rzeszowskim w otulinie Rezerwatu Przyrody „Lisia
Góra”, wykorzystując mikroskopy, badała mikroświat zwierzęcy akwenu wodnego
i na tej podstawie określała stopień czystości wody. Uczniowie zaopatrzeni w lornetki obserwowali również bioróżnorodność w trakcie rejsu cichobieżnym katamaranem po Zalewie Rzeszowskim, podglądając dziką przyrodę m.in. ptactwo wodne:
błotniaka stawowego, czaplę siwą, łabędzia niemego i kaczkę krzyżówkę oraz żeremia bobrów. Wędrowali ścieżkami położonego na lessowej skarpie Rezerwatu „Lisia
Góra”, podziwiając wiekowe dęby i oznaczając rośliny runa. Realizacja warsztatów
były możliwa dzięki udziałowi Szkoły w 2-letnim projekcie „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”.
Opr. Marta Majczak
Doświadczenia fizyczne. 27 maja 2015 r. w ramach projektu edukacyjnego „Logika dla każdego” uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1
w Rakszawie uczestniczyli w lekcji fizyki w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie.
Dzieci pracowały w grupach, wykonując ciekawe doświadczenia. Sprawdzały m.
in. przewodnictwo substancji, próbowały wyjaśnić, dlaczego nartniki chodzą po
wodzie, jak powstają i jaki mogą mieć kształt bańki mydlane. Mogły zobaczyć „statek w butelce” oraz „żywe wykałaczki” i sprawdzić za pomocą ciasta, jak szybko
z cieczy nienewtonowskiej zrobić ciało stałe i odwrotnie. Pokaz doświadczeń fizycznych był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS” w Rakszawie.
Opr. Marta Majczak, Bożena Waniowska
Kurs komputerowy w Rakszawie. Osoby bezrobotne z Gminy Raksza- Podróże kształcą. 11 czerwca 2015 roku uczniowie z Zewa uczestniczyły w bezpłatnym kursie komputerowym, który odbył się społu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie uczestw Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. Szkolenie zo- niczyli w siedmiokilometrowym spływie kajakowym po rzestało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego ce Tanwi.
Funduszu Społecznego „Człowiek - Najlepsza Inwestycja” oraz Spółdzielnię Socjalną „Stawiamy Ślady” w Łańcucie. Projekt realizowany był od
marca do maja br. Uczestnicy zdobyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności
z zakresu obsługi komputera na poziomie ECDL Start. Kurs zakończył się
egzaminem zewnętrznym umożliwiającym uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Start.
Opr. Agnieszka Rzepka – dyrektor GOKiC w Rakszawie
„Na teatralnym szlaku”- to projekt realizowany przez Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne „GATE” w Rzeszowie, mający charakter objazdu po małych miejscowościach województwa podkarpackiego i prezentacji
spektaklu teatralnego. 28 maja br. mieszkańcy Rakszawy mieli możliwość poznania współczesnej sztuki oraz
zaznajomienia się z nowymi trendami i formami teatralnymi, które zaproponował Teatr Przedmieście z Rzeszowa. Tym razem wystawiony został spektakl pt. „Tchnienie”. Jest to kameralna opowieść o miłości, śmierci
i cierpieniu. Życie bohaterów toczy się tu na pograniczu jawy i snu, rzeczywistości i wspomnienia. Jest
i śmiesznie, i tragicznie, i całkiem zwyczajnie, jak to w życiu. Historia wg scenariusza i reżyserii Anety Adamskiej, w której wystąpili: Aneta Adamska, Paweł Sroka i Maciej Szukała. Po spektaklu widzowie spotkali się
z samymi twórcami (aktorami i reżyserem), pytali o inspiracje i metody pracy nad przedstawieniem.
Opr. Agnieszka Rzepka – dyrektor GOKiC w Rakszawie
Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza. 23 czerwca 2015 roku uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Wydrzu zwiedzili skansen Troja Karpacka w Trzcinicy, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, tunel kolejowy z okresu II wojny światowej w miejscowości Stępiny-Cieszyny.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
33
Współpraca Szkół. Współpraca Szkół Podstawowych w Wydrzu i w Węgliskach zaowocowała wspólnym wyjazdem uczniów obu szkół do Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie. Celem wyjazdu było poznanie kultury i tradycji własnego regionu. Uczniowie wzięli
udział w lekcji muzealnej: „W chłopskiej chacie i zagrodzie - O tym jak i gdzie się mieszkało
kiedyś na wsi” oraz bardzo interesujących warsztatach rękodzieła: „Ptaki-cudaki”. Pod kierunkiem pracownika muzeum dzieci wykonały z filcu zawieszki-sylwety ptaków, własnoręcznie
je formując i ozdabiając, przyszywając różnorodne koraliki, cekiny, barwne ozdoby. Warsztaty
cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci pracowały z ogromnym zaangażowaniem, a efekty pracy dały im wiele satysfakcji.
Opr. Grażyna Szeliga, Paulina Młynek
Podróż przez Układ Słoneczny. Z okazji Dnia Dziecka młodzież Zespołu Szkół TekstylnoGospodarczych w Rakszawie odbyła podróży przez Układ Słoneczny. Uczniowie z nauczycielami wzięli udział w seansie „Najlepsza planeta na wakacje”. Pokaz odbył się w mobilnym planetarium, przywiezionym do ZSTG przez p. Wojciecha Figielę – znanego dobrze wszystkim
geografa i pasjonata astronomii. We wnętrzu siedmiometrowej kopuły p. Wojciech przedstawił budowę Układu Słonecznego oraz historię jego powstania. Opowieść wzbogacona była
filmem wyświetlanym na ścianach planetarium. Dzięki specjalnej technice wszyscy znaleźli
się w przestrzeni kosmicznej, mogli „polatać” między planetami, „pochodzić” po powierzchni Słońca, czy „dotknąć” zorzy polarnej. Połączenie nauki z rozrywką, rozbudzenie wyobraźni, uruchomienie jak największej liczby zmysłów to najlepszy sposób na zdobycie wiedzy
o zjawiskach zachodzących w przyrodzie, a im więcej wiemy tym więcej rozumiemy. Dzięki
niecodziennej lekcji, uczniowie ZSTG poszerzyli wiedzę z zakresu astronomii i z pewnością
zostali zachęceni do samodzielnych obserwacji nieba.
Opr. Renata Natońska
Na Zielonej Szkole. W maju i czerwcu w ramach współpracy, uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie
uczestniczyli w pięciodniowych „zielonych szkołach” we Władysławowie i Rymanowie Zdroju.
Dzieci zwiedziły: Muzeum Iluzji, Muzeum Motyli oraz Ocean Park we Władysławowie, ZOO,
Katedrę Oliwską, gdańską Starówkę, Hel, Fokarium, Operę Leśną w Sopocie, oraz fabrykę
cukierków. Odbyli również rejs po Bałtyku. Podczas pobytu w Rymanowie Zdroju dzieci zwiedzili Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Magurski Park Krajobrazowy.
Opr. Maria Kus, Lucyna Golenia
Wycieczka z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie13 czerwca 2015 roku. Uczestnicy wycieczki zwiedzili: Dębowiec znany jest jako
Polskie La Salette, kościoły: oo. Bernardynów i św. Marii Magdaleny w Dukli,
Pustelnię św. Jana z Dukli na Puszczy.
Fabryka dobrej zabawy. Pod takim hasłem odbył się piknik w Przedszkolu
w Rakszawie. We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci z przedszkola Nr 1, przedszkola Tygrysek, oddziałów przedszkolnych z Węglisk, Wydrza, SP2 i SP3. Gry
i zabawy prowadził DJ „Marco”. Dzieci bawiły się w kąciku zabaw plastycznych,
tańczyły, śpiewały, startowały w konkursach.
Opr. Dorota Śliż, Zofia Kukla
Więź międzypokoleniowa. W Szkole Podstawowej w Wydrzu odbyły się warsztaty rękodzieła tradycyjnego. Dzieci poznały rękodzieło
w zakresie bibułkarstwa, szydełkowania. Zajęcia warsztatowe połączone z pokazem i prezentacją własnych prac przeprowadziły: Bogusława
Dziurzyńska, Bożena Nawój i Elżbieta Stopyra. Dorota Fergisz i Elżbieta Wawrzaszek prowadziły warsztaty wyszywania serwet i elementów
stroju na szydełku. Dzieci chętnie wykonały bukiety kwiatów z bibuły, poznając w ten sposób tradycję naszego regionu oraz zapoznały się
z szydełkowaniem. Ważnym efektem było również pogłębienie więzi
międzypokoleniowej.
Opr. Grażyna Szeliga, Paulina Młynek
34
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
LIPIEC 2015
fot. Arkadiusz Zakielarz
Jubileusz 25-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie

Podobne dokumenty

urzędu gminy - Gmina Rakszawa

urzędu gminy - Gmina Rakszawa Wydawca: Urząd Gminy w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 506, woj. podkarpackie, tel: (17) 226-12-81, fax: (17) 226-16-77 E-mail: [email protected] Redaktor naczelna: Maria Nycz/Korekta: Bożena Więcław...

Bardziej szczegółowo

biuletyn marzec niedziela

biuletyn marzec niedziela Sołectwo Wydrze od nr 101 do końca

Bardziej szczegółowo