Sprawozdanie roczne z WRPO za 2012

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie roczne z WRPO za 2012
2012
Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 za rok 2012
Instytucja Zarządzająca
Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata
2007-2013
1
2
SPIS TREŚCI
SPIS WYKRESÓW ............................................................................................................................................ 5
SPIS TABEL ...................................................................................................................................................... 7
SPIS RYCIN ...................................................................................................................................................... 9
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ..................................................................................................................................... 11
WYKAZ SKRÓTÓW ........................................................................................................................................ 13
1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE ........................................................................................... 15
2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO ..................................................................... 17
2.1 REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW ............................................................................................... 18
2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego ............................................ 18
2.1.2 Informacje finansowe ...................................................................................................................... 18
2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji ...................................... 18
2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe ........................................................................................... 24
2.1.5 Pomoc ponownie wykorzystana ..................................................................................................... 24
2.1.6 Analiza jakościowa (poziom programu) .......................................................................................... 25
2.1.6.1 System realizacji programu ..................................................................................................... 25
2.1.6.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego ............................................................................ 36
2.1.6.3 Rekomendacje KE ................................................................................................................... 56
2.1.6.4 Rekomendacje IZ i innych instytucji ........................................................................................ 60
2.1.6.5 Instrumenty inżynierii finansowej ............................................................................................. 61
2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii EU 2020 ..................................................................................... 75
2.1.6.7 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego ......................................................................... 83
2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI ............................... 85
2.2.1 Zasada równości szans .................................................................................................................. 86
2.2.2 Zasada partnerstwa ........................................................................................................................ 86
2.3 NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE ............................ 87
2.4 ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOSOWNYCH
PRZYPADKACH) .................................................................................................................................. 88
2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 1083/2006 ............................. 91
2.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA ............................... 92
2.6.1 Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności
wsparcia ................................................................................................................................................... 92
2.6.2 Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji
i komplementarności wsparcia oraz ich oceny ........................................................................................ 93
2.6.3 Cross-financing ............................................................................................................................... 94
2.6.4 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych ...................................... 95
2.6.5 Przykłady projektów komplementarnych ........................................................................................ 96
2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki
spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki
Rybackiej ................................................................................................................................................. 96
2.6.7 Kontrole krzyżowe .......................................................................................................................... 97
2.7 MONITOROWANIE I OCENA ............................................................................................................... 99
3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG
PRIORYTETÓW/OSI ................................................................................................................................. 105
3.1 PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW .......................................................... 108
3
3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) ........................... 108
3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi ...................... 135
3.2 PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA ................................................................. 138
3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów .......................................................................................... 138
3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi ...................... 162
3.3 PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ............................................................................ 164
3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) ........................... 164
3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi ...................... 188
3.4 PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH .............................................. 190
3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) ........................... 190
3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi ...................... 202
3.5 PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO ................................................ 204
3.5.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) ........................... 204
3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi ...................... 227
3.6 PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE........................................................ 230
3.6.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) ........................... 230
3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi ...................... 245
3.7 PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA............................................................................................ 248
3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) ........................... 248
3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi ...................... 254
4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA .............................................................................. 255
5. DUŻE PROJEKTY..................................................................................................................................... 255
6. POMOC TECHNICZNA ............................................................................................................................. 259
7. PROMOCJA I INFORMACJA ................................................................................................................... 261
4
SPIS WYKRESÓW
Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (dofinansowanie UE w mln EUR) 19
Wykres 2. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO w 2012 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych 20
Wykres 3. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO do końca 2012 r. wg priorytetowych obszarów
tematycznych ......................................................................................................................................... 21
Wykres 4. Stan wdrażania WRPO w okresie sprawozdawczym i narastająco od uruchomienia programu ............ 36
Wykres 5. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach po ocenie formalnej (mln EUR) ........ 37
Wykres 6. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie wg priorytetów ............................ 38
Wykres 7. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln EUR) oraz
procentowa realizacja zobowiązań ........................................................................................................ 38
Wykres 8. Zmiany alokacji WRPO ze względu na różnice kursu euro od grudnia 2011 r. do grudnia 2012 r.
(w mln PLN) ........................................................................................................................................... 39
Wykres 9. Wartość wniosków o płatność (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań ........... 39
Wykres 10. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez
Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (mln EUR) ................................................................. 40
Wykres 11. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach 2007-2011 (w mln EUR) .................................. 41
Wykres 12. Limit kontraktacji - stan na 31 grudnia 2012 r. (w mln EUR) ................................................................ 41
Wykres 13. Liczba projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów ................................... 46
Wykres 14. Dofinansowanie UE wg obszaru wsparcia projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach
innych programów operacyjnych finansowanych z EFRR, EFS lub EFRROW .................................... 52
Wykres 15. Liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych
wg rodzaju funduszu ............................................................................................................................. 52
Wykres 16. Tempo wzrostu PKB w Polsce i UE ...................................................................................................... 88
Wykres 17. Wpływ środków z funduszy europejskich na tempo wzrostu PKB w cenach stałych (odchylenia od
scenariusza bez środków UE w p.p.).................................................................................................... 88
Wykres 18. Stopa inwestycji .................................................................................................................................... 89
Wykres 19. Wzrost PKB oraz relacja wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (SIRiS) do PKB ....... 89
Wykres 20. Konwergencja w regionach – zmiana w latach 2004-2010 PKB per capita w PPS UE 27=100) .......... 90
Wykres 21. Wartość wydatków objętych cross-financingiem w podziale na kategorie interwencji .......................... 95
Wykres 22. Postęp finansowy w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ....... 110
Wykres 23. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu I wg rodzajów beneficjentów .......................... 112
Wykres 24. Postęp finansowy w Działaniu 1.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 114
Wykres 25. Postęp finansowy w Działaniu 1.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 115
Wykres 26. Postęp finansowy w Działaniu 1.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 116
Wykres 27. Postęp finansowy w Działaniu 1.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 117
Wykres 28. Postęp finansowy w Działaniu 1.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 120
Wykres 29. Postęp finansowy w Działaniu 1.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 125
Wykres 30. Postęp finansowy w Działaniu 1.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 126
Wykres 31. Postęp finansowy w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ...... 140
Wykres 32. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II wg rodzajów beneficjentów ......................... 142
Wykres 33. Postęp finansowy w Działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 144
Wykres 34. Postęp finansowy w Działaniu 2.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 145
Wykres 35. Postęp finansowy w Działaniu 2.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 148
5
Wykres 36. Postęp finansowy w Działaniu 2.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 149
Wykres 37. Postęp finansowy w Działaniu 2.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 150
Wykres 38. Postęp finansowy w Działaniu 2.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 152
Wykres 39. Postęp finansowy w Działaniu 2.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 153
Wykres 40. Postęp finansowy w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 166
Wykres 41. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III wg rodzajów beneficjentów ........................ 168
Wykres 42. Postęp finansowy w Działaniu 3.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 170
Wykres 43. Postęp finansowy w Działaniu 3.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 171
Wykres 44. Postęp finansowy w Działaniu 3.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 172
Wykres 45. Postęp finansowy w Działaniu 3.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 173
Wykres 46. Postęp finansowy w Działaniu 3.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 176
Wykres 47. Postęp finansowy w Działaniu 3.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 178
Wykres 48. Postęp finansowy w Działaniu 3.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 180
Wykres 49. Postęp finansowy w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu .... 191
Wykres 50. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV wg rodzajów beneficjentów ........................ 192
Wykres 51. Postęp finansowy w Działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 194
Wykres 52. Postęp finansowy w Działaniu 4.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 194
Wykres 53. Postęp finansowy w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 205
Wykres 54. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V wg rodzajów beneficjentów ......................... 207
Wykres 55. Postęp finansowy w Działaniu 5.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 209
Wykres 56. Postęp finansowy w Działaniu 5.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 213
Wykres 57. Postęp finansowy w Działaniu 5.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 214
Wykres 58. Postęp finansowy w Działaniu 5.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 218
Wykres 59. Skutki realizowanych inwestycji w ramach Działania 5.3 WRPO, N-44 (liczba beneficjentów) .......... 225
Wykres 60. Postęp finansowy w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu .... 231
Wykres 61. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI wg rodzajów beneficjentów ........................ 233
Wykres 62. Postęp finansowy w Działaniu 6.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 235
Wykres 63. Postęp finansowy w Działaniu 6.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ..... 237
Wykres 64. Postęp finansowy w Priorytecie VII w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ... 249
6
SPIS TABEL
Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie
wymienionych obszarów .......................................................................................................................... 18
Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji wynikające z realokacji środków pomiędzy
działaniami WRPO ................................................................................................................................... 22
Tabela 3. Pomoc w podziale na grupy docelowe ..................................................................................................... 24
Tabela 4. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów WRPO na lata 2007-2013 ..................................................... 25
Tabela 5. Zmiany realokacji w ramach WRPO na lata 2007-2013 .......................................................................... 27
Tabela 6. Zmiany w IW IPK dla WRPO ................................................................................................................... 29
Tabela 7. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w ramach WRPO ....................................................................... 42
Tabela 8. Informacje o działaniach WRPO z niższym stopniem realizacji wskaźnika kontraktacji .......................... 43
Tabela 9. Projekty realizowane w ramach WRPO wg sektorów gospodarki ........................................................... 45
Tabela 10. Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów
(EUR) ..................................................................................................................................................... 47
Tabela 11. Obszary wsparcia wg kategorii interwencji w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski
w ramach innych programów operacyjnych (EFRR, EFS) .................................................................... 49
Tabela 12. Projekty wg obszaru wsparcia realizowane na terenie Wielkopolski w ramach innych programów
operacyjnych.......................................................................................................................................... 50
Tabela 13. Analiza powstałych/utrzymanych miejsc pracy ze względu na ich rodzaj w ramach WRPO ................. 54
Tabela 14. Zestawienie wartości wskaźników docelowych zamieszczonych w WRPO oraz otrzymanych w trakcie
badania ewaluacyjnego ......................................................................................................................... 55
Tabela 15. Środki udostępnione pośrednikom finansowym do końca 2012 roku w ramach zawartych Umów
Operacyjnych I Stopnia (EUR) ............................................................................................................... 65
Tabela 16. Środki przekazane ostatecznym beneficjentom (MSP) do końca 2012 roku (EUR) .............................. 65
Tabela 17. Umowy w ramach JEREMIE wg rodzajów instrumentów finansowych (EUR) ....................................... 65
Tabela 18. Realizacja Operacji II Stopnia w 2012 r. w ramach instrumentu finansowego Reporęczenie ............... 66
Tabela 19. Realizacja Operacji II Stopnia w 2012 r. w ramach instrumentu finansowego Pożyczka Globalna ....... 66
Tabela 20. Realizacja Operacji II Stopnia w 2012 r. w ramach instrumentu finansowego Poręczenie portfelowe .. 66
Tabela 21. Realizacja Krajowego Programu Reform przez WRPO ......................................................................... 82
Tabela 22. Liczba projektów realizowanych przy udziale partnerów wg działań ..................................................... 87
Tabela 23. Projekty objęte cross-financingiem w ramach WRPO ........................................................................... 94
Tabela 24. Umowy podpisane w ramach Priorytetu I do końca 2012 r. ................................................................. 109
Tabela 25. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od
uruchomienia programu ....................................................................................................................... 110
Tabela 26. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg sektorów gospodarki ................................................. 111
Tabela 27. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie I .................................... 128
Tabela 28. Umowy podpisane w ramach Priorytetu II do końca 2012 r. ................................................................ 139
Tabela 29. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od
uruchomienia programu ....................................................................................................................... 140
Tabela 30. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg sektorów gospodarki ................................................ 142
Tabela 31. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie II ................................... 158
Tabela 32. Umowy podpisane w ramach Priorytetu III do końca 2012 r. ............................................................... 165
7
Tabela 33. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od
uruchomienia programu ....................................................................................................................... 166
Tabela 34. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg sektorów gospodarki ............................................... 167
Tabela 35. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie III .................................. 183
Tabela 36. Umowy podpisane w ramach Priorytetu IV do końca 2012 r. .............................................................. 190
Tabela 37. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od
uruchomienia programu ....................................................................................................................... 191
Tabela 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu IV wg sektorów gospodarki ............................................... 192
Tabela 39. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie IV .................................. 197
Tabela 40. Umowy podpisane w ramach Priorytetu V do końca 2012 r. ............................................................... 204
Tabela 41. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od
uruchomienia programu ....................................................................................................................... 206
Tabela 42. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg sektorów gospodarki ................................................ 206
Tabela 43. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie V ................................... 221
Tabela 44. Umowy podpisane w ramach Priorytetu VI do końca 2012 r. .............................................................. 230
Tabela 45. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od
uruchomienia programu ....................................................................................................................... 231
Tabela 46. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg sektorów gospodarki ............................................... 232
Tabela 47. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VI .................................. 242
Tabela 48. Podpisane umowy oraz wydane decyzje w ramach Priorytetu VII do końca 2012 r. ........................... 249
Tabela 49. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VII ................................. 252
Tabela 50. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze
środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami
o dofinansowanie)................................................................................................................................ 259
8
SPIS RYCIN
Rycina 1. Projekty realizowane w ramach WRPO wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość
dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) ...................................................... 48
Rycina 2. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE ................................................................................................... 61
Rycina 3. Rozmieszczenie Ostatecznych Beneficjentów (MŚP) wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE
(stan na 31 XII 2012 r.) ............................................................................................................................ 67
Rycina 4. Schemat struktury inicjatywy JESSICA .................................................................................................... 69
Rycina 5. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy
ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale” .............................................. 70
Rycina 6. Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Zmiana sposobu użytkowania budynku
biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie
Wielkopolskim” ......................................................................................................................................... 70
Rycina 7. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w
centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana” ................................................................................. 71
Rycina 8. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu –
etap II” ...................................................................................................................................................... 71
Rycina 9. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Centrum konferencyjno-szkoleniowe. Obsługa
biznesu” ................................................................................................................................................... 72
Rycina 10. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Adaptacja na cele kulturalne zabytkowej
przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego 78” ................................................ 72
Rycina 11. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego
„Maraton” wraz z przebudową hali „Wacław”......................................................................................... 73
Rycina 12. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Budowa multimedialnego Centrum Komunikacji
Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji „Gazety Jarocińskiej” i zarządu spółki wraz z
pomieszczeniami Fundacji „Ogród Marzeń” i ośrodkiem szkoleniowym ............................................... 73
Rycina 13. Projekty wsparte w ramach Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce do końca 2012 r. .............................. 74
Rycina 14. Priorytety i działania realizowane w WRPO spójne z założeniami celów i inicjatyw flagowych Strategii
EU 2020 ................................................................................................................................................. 77
Rycina 15. Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r. ...................... 99
Rycina 16. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość
dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) .................................................. 113
Rycina 17. Centrum Transferu Technologii NUVARRO ........................................................................................ 117
Rycina 18. Park Przemysłowy „Buk”, Strefa Gospodarcza Czachorowo ............................................................... 127
Rycina 19. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie I ...................... 127
Rycina 20. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość
dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) .................................................. 143
Rycina 21. Modernizacja połączenia kolejowego od Poznania do Wągrowca ...................................................... 149
Rycina 22. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego
w Poznaniu .......................................................................................................................................... 151
Rycina 23. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna .................................................................................. 154
Rycina 24. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie II ..................... 157
Rycina 25. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość
dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) .................................................. 169
9
Rycina 26. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grotniki ................................................................................. 174
Rycina 27. Zakupiony sprzęt dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Kaliszu ... 178
Rycina 28. System solarny na dachu Domu Pomocy Społecznej w Kole .............................................................. 181
Rycina 29. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie III .................... 182
Rycina 30. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 oraz w ramach Inicjatywy JESSICA (Działanie 4.1) wg
miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w
zawartych umowach) ........................................................................................................................... 193
Rycina 31. PWSZ w Pile, Wydział Prawa i Administracji UAM .............................................................................. 195
Rycina 32. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie IV .................... 196
Rycina 33. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość
dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) .................................................. 208
Rycina 34. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ........................................................................ 210
Rycina 35. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Pleszewskie Centrum Medyczne .................... 214
Rycina 36. Warsztaty terapii zajęciowej w Wolsztynie ........................................................................................... 219
Rycina 37. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie V ..................... 220
Rycina 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość
dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) .................................................. 234
Rycina 39. Ścieżki rowerowe na trasach: Stary Tomyśl – Róża (od lewej), Zbąszyń-Nądnia (od prawej) ............ 236
Rycina 40. Kościółki południowej Wielkopolski – poddane odnowie i konserwacji (Borków Stary,
Klisz Zawodzie) .................................................................................................................................... 238
Rycina 41. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VI .................... 241
Rycina 42. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VII ................... 251
Rycina 43. Tabor kolejowy wyprodukowany przez firmę PESA ............................................................................. 255
Rycina 44. Trasa tramwajowa Os. Lecha – Franowo w Poznaniu ......................................................................... 256
Rycina 45. Wybór Inżyniera kontraktu, spotkanie związane z notyfikacją KE ....................................................... 257
Rycina 46. Projekt sieci szerokopasmowego Internetu w Wielkopolsce ................................................................ 258
10
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
I. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego
II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro)
III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
IV. Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów
V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe
VI. Tabela 6. EU 2020
VII. Tabela 7. SUE RMB
VIII. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013
IX. Tabela 9. Matryca instrumentów finansowych 2007-2013
X. Formularz dotyczący informacji i promocji
XI. Tabela 10.Informacje nt. projektów kluczowych znajdujących się na IW IPK
XII. Tabela 11. Komplementarność projektów
XIII. Pismo KE po spotkaniu rocznym
XIV. The summary of the Annual Implementation Report
11
12
WYKAZ SKRÓTÓW
AIR 2011
B+R
B+RT
BAEL
BGK
BOF
DPR
DT
EBI
EFI
EFR
EFRR
EFRROW
EFS
EU 2020
FROM
IC
ICT
Annual Implementation Report - Sprawozdanie roczne z wdrażania
Działalność badawczo-rozwojowa
Badania i rozwój technologiczny
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Bank Gospodarstwa Krajowego
Biuro Obsługi Funduszy
Departament Polityki Regionalnej
Dostosowanie techniczne
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Europejski Fundusz Rybacki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Społeczny
Strategia Europa 2020
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich
Instytucja Certyfikująca
Technologie informacyjno - komunikacyjne
IK NSRO
Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
IK RPO
Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne
Instytucja
Pośrednicząca
w
Zarządzaniu
Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
IP WRPO
IPOC
IW IPK WRPO
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013
JEREMIE
JESSICA
JST
KE
Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013
Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises
Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Komisja Europejska
KK NSRO
Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
IZ WRPO
KPR
KRW
KSI (SIMIK 07-13)
LPR
LSI
MNiSW
MRR
MSP
NGO
Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013
Krajowy Program Reform
Krajowa Rezerwa Wykonania
Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13)
Lokalny Program Rewitalizacji
Lokalny System Informatyczny
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Organizacje pozarządowe
NPR 2004-2006
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006
KM WRPO
13
POIG
POIiŚ
POKL
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna
Produkt Krajowy Brutto
Program Operacyjny
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i
Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013
Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PROW 2007-2013
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
PST
PT
PUP
PZP
RCIE
ROEFS
RPO
Poznański Szybki Tramwaj
Pomoc techniczna
Powiatowy Urząd Pracy
Prawo Zamówień Publicznych
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 20072013
OSZiK
PEKA
PKB
PO
PO RYBY2007-2013
RPOWŁ
RPWM
RSI
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020
WRPO
System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach
2014-2020
System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w
latach 2007-2013
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
Technologie informacyjno-komunikacyjne
Unia Europejska
Unijna strategia wzrostu do roku 2020
Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1
stycznia 2007 roku
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Szczegółowy Opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Wspólnota Europejska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
WSS
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
WUP
ZOZ
ZWW
Wojewódzki Urząd Pracy
Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
SEP
SFC2007
SUE RMB
TIK
UE
UE 2020
UE-27
UOKiK
UMWW
UWRPO
WE
WFOŚiGW
14
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 46/2013
Komitetu Monitorującego WRPO
z dnia 26 czerwca 2013 r.
1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE
Cel: Konwergencja
Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie
WIELKOPOLSKI REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY
NA LATA 2007-2013
Okres programowania: 2007-2013
Numer programu (CCI): 2007PL161PO017
Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013
Rok sprawozdawczy: 2012
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WDRAŻANIA PROGRAMU
ZA 2012 ROK
Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet
Monitorujący:
Numer uchwały i dzień akceptacji przez KM
Uchwała Nr 46/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Informacje finansowe podane w sprawozdaniu zostały przeliczone według kursu z dnia
29.11.2012 r. (1 euro = 4,0968 zł).
15
16
2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności
i zatrudnienia.
Cel główny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Zaktualizowanej Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., który brzmi Efektywne wykorzystanie potencjałów
rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia
mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Cel główny WRPO na lata 2007-2013 realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:
 Poprawa warunków inwestowania
 Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
 Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu
Cele Programu realizowane są poprzez następujące priorytety:
 Konkurencyjność przedsiębiorstw,
 Infrastruktura komunikacyjna,
 Środowisko przyrodnicze,
 Rewitalizacja obszarów problemowych,
 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,
 Turystyka i środowisko kulturowe,
 Pomoc techniczna.
Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich obszary
interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych
priorytetów ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu,
bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu.
Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji priorytetów
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ponadto cel główny WRPO realizuje równocześnie cele polityk sformułowanych w następujących
dokumentach:
 Strategia Europa 2020,
 Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
na lata 2007-2013,
 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,
 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy
i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
 Polityka wewnątrzregionalna (Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku).
Alokacja dla WRPO na lata 2007-2013 po zwiększeniu o środki z Krajowej Rezerwy Wykonania
oraz Dostosowania Technicznego wynosi 1 332 573 532 EUR. Z tej kwoty na realizację Strategii
Lizbońskiej zaangażowane zostanie 549 614 937 EUR, co stanowi 41,24% środków
wspólnotowych w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007 – 2013, wersja 8.1).
17
2.1 REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW
2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego
Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny
programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania. Analiza postępu
wskaźników programowych została zamieszczona w pkt. 2.1.6.2.
Dodatkowo zamieszczono informacje o wskaźnikach kontekstowych dla WRPO (załącznik nr V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe) oraz informacje nt. wskaźników kluczowych (załącznik nr VIII Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013).
2.1.2 Informacje finansowe
Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło
finansowania (w euro) w załączniku nr II, a wykresy i analiza danych finansowych zostały
zamieszczone w pkt. 2.1.6.2.
2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji
Informacje na temat wykorzystania funduszy wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli 3.
Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w załączniku nr III. Od
początku realizacji programu do końca 2012 r. podpisano 1 968 umów/decyzji na łączną kwotę
dofinansowania UE 1 192 076 962,50 EUR w ramach 7 priorytetów. W wyniku podpisanych umów
i wydanych decyzji powstało 118 kombinacji kodów i dla każdej kombinacji podana została suma
dofinansowania ze środków UE.
Najwięcej projektów (pod względem wartości dofinansowania UE 156 599 027,67 EUR)
realizowanych jest w kategorii drogi regionalne/lokalne, na obszarze wiejskim, w formie pomocy
bezzwrotnej, w dziale gospodarki - transport. Z kolei najmniej projektów (pod względem wartości
dofinansowania UE 4 979,50 EUR) realizowanych jest w zakresie innych działań mających na celu
pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP, na obszarze wiejskim, w formie pomocy
bezzwrotnej, w dziale gospodarki: nieokreślony przemysł wytwórczy. Wynika to z faktu, że
inwestycje drogowe są bardzo kosztochłonne, a przedsięwzięcia realizowane przez MSP opiewają
na mniejsze kwoty dofinansowania UE za to jest ich znacznie więcej.
Dominującą formą dofinansowania była pomoc bezzwrotna, natomiast pomoc w formie pożyczki,
dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji, pojawiła się w przypadku inicjatyw JEREMIE oraz
JESSICA. Biorąc pod uwagę obszar realizacji projekty realizowane były zarówno na obszarach
wiejskich, jak i miejskich, na terenie województwa wielkopolskiego (kategoria lokalizacja). Podział
udzielonego wsparcia wg rodzaju działalności gospodarczej (sektorów gospodarki) znajduje się
w pkt. 2.1.6.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego. Z kolei szczegółowa analiza podziału
wykorzystania funduszy wg priorytetowych obszarów tematycznych znajduje się poniżej.
Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w
obrębie wymienionych obszarów
Priorytetowy obszar tematyczny
Kod
Kategoria interwencji
5
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
8
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Społeczeństwo informacyjne
10
Infrastruktura telekomunikacyjna
(w tym sieci szerokopasmowe)
Transport
16
Kolej
Badania i rozwój technologiczny,
innowacje i przedsiębiorczość
18
18
23
25
Tabor kolejowy
Drogi regionalne/lokalne
Transport miejski
Energia
43
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona
(kogeneracja), zarządzanie energią
Ochrona środowiska i zapobieganie
zagrożeniem
46
Oczyszczanie ścieków
Turystyka
57
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich
61
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów
miejskich i wiejskich
Inwestycje w infrastrukturę społeczną
75
76
Infrastruktura systemu oświaty
Infrastruktura ochrony zdrowia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (dofinansowanie UE
w mln EUR)
363,60
Transport
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i
przedsiębiorczość
283,66
142,65
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
114,11
Inwestycje w infrastrukturę społeczną
96,01
Społeczeństwo informacyjne
60,51
Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich
44,58
Energia
Pomoc techniczna
32,08
Turystyka
30,35
24,52
Kultura
0
100
200
300
400
Mln EUR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Największa część środków przeznaczona została na infrastrukturę transportową, głównie na
drogi regionalne/lokalne (227 143 175,77 EUR), transport miejski (59 326 940,33 EUR), tabor
kolejowy (39 649 171,87 EUR) i kolej (36 224 167,37 EUR). Dofinansowaniem objęto projekty z
zakresu budowy i przebudowy dróg, infrastruktury towarzyszącej na terenie całego województwa,
a także zakup autobusów i taboru kolejowego.
Spora część środków przeznaczona została także na projekty z zakresu badań i rozwoju
technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości, w szczególności na inwestycje w
przedsiębiorstwa (160 130 770,57 EUR) oraz na usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw (103 058 848,67 EUR). Wsparcie przeznaczono na
podniesienie poziomu innowacyjności, zakup środków trwałych, rozszerzenie działalności
przedsiębiorstw, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy.
19
Kolejna znacząca część środków przeznaczona została na wsparcie projektów z zakresu ochrony
środowiska i zapobiegania zagrożeniom. Najwyższa wartość wsparcia skierowana została na
oczyszczanie ścieków (84 012 297,75 EUR), gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi
(18 981 905,61 EUR) oraz zapobieganie zagrożeniom (18 781 698,02 EUR). Dofinansowano
przede wszystkim projekty budowy kanalizacji sanitarnej na terenie całego województwa i
budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków.
Ponad 114 mln EUR przeznaczono na wsparcie inwestycji w infrastrukturę społeczną:
infrastrukturę systemu oświaty (60 125 475,37 EUR) oraz infrastrukturę ochrony zdrowia (49 091
476,79 EUR).
Dużym wsparciem objęto również projekty dot. społeczeństwa informacyjnego, przede
wszystkim na infrastrukturę telekomunikacyjną (77 684 037,27 EUR), a także projekty na rzecz
rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, których łączna kwota wyniosła 60 512 124,03
EUR.
Wykres 2. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO w 2012 r. wg priorytetowych obszarów
tematycznych
60,00
59,23
50,89
48,67
Mln EUR
40,00
29,38
26,80
24,74
20,00
8,77 7,62
5,49 4,97 4,38
3,45 2,93 2,08
1,67 1,24 0,62
0,00
46
75
23
8
76
85
7
43
41
5
58
86
59
3
2
9
42
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Najwięcej zakontraktowanych środków w ramach WRPO w 2012 roku przeznaczono na
oczyszczanie ścieków (59 225 751,12 EUR), infrastrukturę systemu oświaty (50 890 152,16
EUR) oraz drogi regionalne/lokalne (48 672 489,06 EUR). Swym wsparciem objęto również
projekty z zakresu badania i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości,
energii, kultury, a także pomocy technicznej.
Szczegółowe informacje na temat zakontraktowanych środków (dofinansowanie UE) narastająco
do końca 2012 r. w podziale na obszary wsparcia przedstawia wykres poniżej.
20
Wykres 3. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO do końca 2012 r. wg priorytetowych
obszarów tematycznych
250
200
Mln EUR
150
100
50
0
2
3
5
7
8
9 10 13 15 16 18 23 25 29 33 39 40 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 57 58 59 61 75 76 79 85 86
02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki
badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
03 Transfer technologii i doskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami,
wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz
biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie
przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MSP do TIK i ich wydajne wykorzystanie
16 Kolej
18 Tabor kolejowy
23 Drogi regionalne/lokalne
25 Transport miejski
29 Porty lotnicze
33 Energia elektryczna
39 Energia odnawialna: wiatrowa
40 Energia odnawialna: słoneczna
41 Energia odnawialna: biomasa
42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
46 Oczyszczanie ścieków
51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
52 Promowanie czystego transportu miejskiego
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania
zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
59 Rozwój infrastruktury kultury
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
75 Infrastruktura systemu oświaty
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
79 Pozostała infrastruktura społeczna
85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
21
W 2012 r. przeprowadzono kilka zmian alokacji pomiędzy kategoriami interwencji, które
wynikały z realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu II, III, V i VI. Realokacje
między działaniami wynikały z kolei z potrzeby lepszego wykorzystania środków w Priorytecie i
polegały na przesunięciu środków tam, gdzie było realne zapotrzebowanie wśród beneficjentów i
gotowe do realizacji projekty. Dokonane zmiany miały również na celu zwiększenie wykonania
wskaźników, szczególnie wskaźnika dotyczącego energii odnawialnej.
Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji wynikające z realokacji środków
pomiędzy działaniami WRPO
Działanie, z którego przeniesiono środki
Wysokość
przeniesionych
środków (EUR)
Działanie, do którego przeniesiono
środki
Priorytet II
2.3 Modernizacja regionalnego układu
kolejowego
2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych
przewozów pasażerskich
1 745 981
Kat. int.
18 Tabor kolejowy
2.5 Rozwój miejskiego transportu
zbiorowego
Kat. int.
25 Transport miejski
52 Promowanie czystego transportu miejskiego
5 163 022
Kat. int.
16 Kolej
2.2 Poprawa dostępności do
regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego (drogi wojewódzkie w
miastach na prawach powiatu, drogi
powiatowe i gminne)
Kat. int.
23 Drogi regionalne/lokalne
Priorytet III
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i
ochrona powierzchni ziemi
Kat. int.
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i
przemysłowymi
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku
Kat. int.
43 Efektywność energetyczna, produkcja
skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
3.3 Wsparcie ochrony przyrody
Kat. int.
51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony
przyrody (w tym NATURA 2000)
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i
zapobiegania zagrożeniom
3.5 Wzmocnienie ochrony
przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów
województwa
Kat. int.
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami
naturalnymi i technologicznymi)
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i
zapobiegania zagrożeniom
1 347 060
2 584 488
81 857
2 437 155
22
3.7 Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych zasobów energii
Kat. int.
39 Energia odnawialna: wiatrowa
40 Energia odnawialna: słoneczna
41 Energia odnawialna: biomasa
42 Energia odnawialna: hydroelektryczna,
geotermiczna i pozostałe
43 Efektywność energetyczna, produkcja
skojarzona (kogeneracja), zarządzanie
energią
3.6 Poprawa bezpieczeństwa
środowiskowego i ekologicznego
Kat. int.
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami
naturalnymi i technologicznymi)
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i
zapobiegania zagrożeniom
865 376
Razem środki dla
Działania 3.7
7 315 936
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku
Kat. int.
43 Efektywność energetyczna, produkcja
skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
3.5 Wzmocnienie ochrony
przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów
województwa
Kat. int.
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami
naturalnymi i technologicznymi)
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i
zapobiegania zagrożeniom
1 313 438
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
537 204
Kat. int.
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
46 Oczyszczanie ścieków
Razem środki dla
Działania 3.4
1 850 642
Priorytet V
5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Kat. int.
75 Infrastruktura systemu oświaty
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Kat. int.
75 Infrastruktura systemu oświaty
5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury
społecznej
2 259 516
1 005 590
177 245
Kat. int.
79 Pozostała infrastruktura społeczna
5.3 Poprawa warunków funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w
województwie
Kat. int.
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
Razem środki dla
Działania 5.3
3 442 351
Priorytet VI
6.2 Rozwój kultury i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
6.1 Turystyka
Kat. int.
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług
turystycznych
1 552 527
Źródło: Opracowanie własne
23
Kat. int.
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
59 Rozwój infrastruktury kultury
2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe
Pomoc w podziale na grupy docelowe została przedstawiona w tabeli poniżej i oparto ją na
podziale zawartym w UWRPO, który obrazuje jakie grupy docelowe mogą wystąpić w danym
działaniu. IZ WRPO nie dysponuje podziałem innym niż zaprezentowanym poniżej. W przypadku
Działań: 1.7,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
6.1, 6.2 nie określono grup docelowych.
Tabela 3. Pomoc w podziale na grupy docelowe
Działanie
Grupa docelowa
1.1
Mikroprzedsiębiorstwa
1.2
Przedsiębiorcy sektora MSP
1.3
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. z późn. zm. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych)
1.4
Przedsiębiorstwa, w szczególności MSP, Schemat III - Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia
biznesu na terenach miejskich, realizowane w ramach partnerstw publiczno-prywatnych lub innych
projektów miejskich ujętych w Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich, w
szczególności podmioty prowadzące działalność na rzecz przedsiębiorczości
7.1
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Szkoły wyższe
3. Organizacje pozarządowe
4. Instytucje otoczenia biznesu
5. Partnerstwa ww. podmiotów
6. Przedsiębiorstwa
Uczestnicy powiązań kooperacyjnych (w szczególności przedsiębiorstwa)
Fundusz/Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich inwestują w partnerstwa publiczno-prywatne i inne
projekty ujęte w Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów Miejskich, realizowane w szczególności
przez:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
4. Szkoły wyższe
5. Jednostki naukowe
6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
7. Jednostki kultury
8. Organizacje pozarządowe
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
10. Instytucje otoczenia biznesu
11. Administracja rządowa
12. Partnerzy społeczni i gospodarczy
13. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
14. Przedsiębiorcy/MSP
15. Porozumienia w/w podmiotów
16. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym
Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, beneficjenci ostateczni
7.2
Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, beneficjenci ostateczni
1.5
1.6
4.1
Źródło: Opracowanie własne
2.1.5 Pomoc ponownie wykorzystana
Wartość środków odzyskanych oraz wycofanych (po anulowaniu) w wyniku wykrycia
nieprawidłowości (poświadczone) podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE wynosi 3
679 537,23 EUR – narastająco (2009-2012), natomiast za 2012 r. - 1 688 519,61 EUR.
Środki odzyskane oraz wycofane w wyniku wykrycia nieprawidłowości odnoszą się do wszystkich
priorytetów WRPO. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły głównie naruszenia prawa zamówień
24
publicznych albo wytycznych skierowanych do beneficjentów, którzy są zwolnieni z PZP, bądź
uznania wydatków za niekwalifikowalne. Środki zostaną ponownie wykorzystane w ramach
działań, z których zostały wydatkowane.
W okresie sprawozdawczym w 3 projektach wykryto zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art.
57 Rozporządzenia nr 1083/2006. Wartość środków podlegających odzyskaniu w związku z
wykryciem zasadniczych modyfikacji wynosi 394 000,14 EUR. Kwota ta pozostaje do odzyskania,
zatem nie została ujęta powyżej w ogólnej wartości kwot odzyskanych oraz wycofanych.
2.1.6 Analiza jakościowa (poziom programu)
2.1.6.1 System realizacji programu
DOKUMENTY PROGRAMOWE
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
W okresie sprawozdawczym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 nie
był zmieniany.
Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013
Tabela 4. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów WRPO na lata 2007-2013
Dokument
aktualizujący
Uchwała nr
1576/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 3 lutego
2012 r.
Wersja
Najważniejsze zmiany
5.5
W dokumencie zaktualizowano zapisy w związku z faktem przyznania dla
województwa wielkopolskiego dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy
Wykonania
oraz
Dostosowania
Technicznego,
jednocześnie
zaktualizowano zwiększenie środków pieniężnych w kategoriach
interwencji.
Wprowadzone zostały zmiany zapisów w ramach:
 Działania 1.2 – rozszerzono cel działania, zmodyfikowano kwoty
dofinansowania w schemacie III i uzupełniono zapisy w zakresie
wsparcia mikroprzedsiębiorstw w tym schemacie,
 Działania 2.3 i Działania 2.4 – wynikało to z realokacji środków w
obrębie Priorytetu II,
 Działania 2.7 – aktualizacja zapisów,
 Działania 2.8 – wprowadzenie opisu nowego Działania WRPO 2.8
Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego,
 Działań Priorytetu III – wynikało to z realokacji środków w obrębie
Priorytetu,
 Działania 3.4 i Działania 3.7 – aktualizacja i doprecyzowanie zapisów.
Ponadto zmieniono załączniki:
 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla WRPO
2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem
kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi
działaniami podlegającymi zasadom cross-financingu,
 Załącznik nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy
strukturalnych w ramach WRPO 2007-2013 przeznaczonych na
realizację Strategii Lizbońskiej,
 Załącznik nr 3 Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie
działania,
 Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO
na lata 2007-2013,
Załącznik nr 5 Kryteria Wyboru Projektów w ramach WRPO.
25
Uchwała nr
1595/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 9 lutego
2012 r.
Uchwała nr
1892/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 17 maja
2012 r.
5.6
Zmiany zapisów Szczegółowego opisu priorytetów WRPO dotyczyły
maksymalnej kwoty dofinansowania dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w Schemacie III Działania 1.2.
5.7
Aktualizacja zapisów w ramach Działania 2.3 związana była ze zmianami
organizacyjnymi w spółce PKP PLK S.A. i obejmowała modyfikację danych
spółki.
Uchwała nr
2174/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 12 lipca
2012 r.
5.8
Uchwała nr
2455/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 20
września 2012 r.
5.9
Uchwała nr
2665/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 30
października
2012 r.
5.10
Uchwała nr
2866/2012
Zarządu
Województwa
6.0
Zmiany wynikały z realokacji środków w ramach Priorytetu II WRPO
zatwierdzonej uchwałą KM WRPO nr 40/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku.
Wprowadzone zostały zmiany zapisów w ramach:
 Działania
3.7
–
doprecyzowano
punkt
dotyczący
minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz zapisy dotyczące
minimalnej mocy urządzeń,
 Działania 6.1 – rozszerzono tryb przeprowadzenia naboru o tryb
indywidualny,
 Działania 6.2, Schematu II – wprowadzono kolejny rodzaj projektu
możliwego do dofinansowania.
Uaktualniono również załączniki:
 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla WRPO
2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem
kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi
działaniami podlegającymi zasadom cross-financingu,
 Załącznik nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy
strukturalnych w ramach WRPO 2007-2013 przeznaczonych na
realizację Strategii Lizbońskiej,
 Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO
na lata 2007-2013, ze względu na przyjęcie XII części oraz zmianę II
części IW IPK.
Zmiany wynikały z realokacji środków w ramach Priorytetu III WRPO
zatwierdzonej uchwałą KM WRPO nr 41/2012 z dnia 6 września 2012 roku.
W związku z powyższym uaktualniono:
 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla WRPO
2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem
kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi
działaniami podlegającymi zasadom cross-financingu,
 Załącznik nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy
strukturalnych w ramach WRPO 2007-2013 przeznaczonych na
realizację Strategii Lizbońskiej,
 Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO
na lata 2007-2013, ze względu na przyjęcie XIII i XIV części oraz
zmianę IX części IW IPK.
Zmiany związane były głównie z utworzeniem Schematu II w ramach
Działania 7.1. Utworzenie nowego schematu miało na celu udzielenie
wsparcia potencjalnym beneficjentom dla przygotowania dokumentacji
projektowej przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu,
które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie na ich realizację z funduszy
Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy finansowej.
Ponadto uaktualniono Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w
ramach WRPO na lata 2007-2013, ze względu na przyjęcie XV części IW
IPK.
Zmiany w dokumencie wynikały głównie z realokacji środków
przeprowadzonych uchwałą KM WRPO na lata 2007-2013 w ramach
Priorytetu VI. Realokacja środków spowodowana była:
 wzrostem zainteresowania realizacją projektów w ramach Działania
26
Wielkopolskiego
z dn. 20 grudnia
2012 r.
6.2,
potrzebą zwiększenia efektywności wykorzystania środków w
Priorytecie VI oraz realizacji wskaźników.
Aktualizacji w dokumencie dokonano także w związku z podjęciem przez
KM WRPO w dniu 15 listopada 2012 r. uchwały nr 43/2012 w sprawie
zmiany Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO oraz z przyjęciem
XVI i XVII części IW IPK dla WRPO.
Ponadto w celu zapewnienia jakości i efektywności wdrażania programu
przeprowadzono realokację środków uchwałą KM WRPO w ramach
Priorytetu V (uchwała nr 45/2012 KM WRPO z dnia 21 grudnia 2012 r.).

Źródło: Opracowanie własne
Realokacje w ramach Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
W okresie sprawozdawczym KM WRPO podjął 5 uchwał w sprawie realokacji środków w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Tabela 5. Zmiany realokacji w ramach WRPO na lata 2007-2013
Dokument
aktualizujący
Uchwała nr
37/2012
Komitetu
Monitorującego
z dn. 1 lutego
2012 r.
Najważniejsze zmiany
KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu II Infrastruktura
komunikacyjna oraz Priorytetu III Środowisko przyrodnicze.
Środki w wysokości 1 102 464,00 EUR przeniesiono:
 z Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich na rzecz
Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego. Przesunięcie środków
wynikało z faktu, iż realizowany w ramach Działania 2.4 projekt kluczowy nie
wyczerpywał całej alokacji na Działanie 2.4, stąd przeniesiono wolne środki do
Działania 2.3, na który zorganizowano konkurs w I kwartale 2012 r.
Na rzecz Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
przeniesiono łącznie środki w wysokości 7 315 936,00 EUR, z następujących działań:
 z Działania 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
przeniesiono środki w wysokości 1 347 060,00 EUR,
 z Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku przeniesiono
środki w wysokości 2 584 488,00 EUR,
 z Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody przeniesiono środki w wysokości
81 857,00 EUR,
 z Działania 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów
oraz zwiększenie retencji na terenie województwa przeniesiono środki w wysokości
2 437 155,00 EUR,
 z Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
przeniesiono środki w wysokości 865 376,00 EUR.
W ramach Działań Priorytetu III, z których przesunięto środki pozostałe z oszczędności
poprzetargowych, zakończono już procedury konkursowe i podpisano wszystkie umowy.
Przesunięte do Działania 3.7 środki pozwoliły na ogłoszenie kolejnego konkursu i
przyczyniły się do realizacji założonych wskaźników.
27
Uchwała nr
40/2012
Komitetu
Monitorującego
z dn. 26
czerwca 2012 r.
KM uchwalił realokacje środków EFRR w ramach Priorytetu II Infrastruktura
komunikacyjna:
 z Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
przeniesiono środki w wysokości 643 517,00 EUR do Działania 2.3 Modernizacja
regionalnego układu kolejowego. W Działaniu 2.4 po zakończeniu procedur
zamówień publicznych pozostały oszczędności poprzetargowe. Zdecydowano się
przenieść środki z Działania 2.4 do Działania 2.3, gdyż w dniu 31 maja 2012 r.
zakończono nabór na konkurs 17/II/2012 z Działania 2.3 w ramach którego złożono
dwa wnioski o dofinansowanie, które przekroczyły dostępną alokację,
 z Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego przeniesiono środki w
wysokości 5 163 022,00 EUR do Działania 2.2 Poprawa dostępności do
regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w
miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne). Przesunięcie
dodatkowych środków do Działania 2.2 podyktowane było utrzymującym się dużym
zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów realizacją zadań drogowych.
Uchwała nr
41/2012
Komitetu
Monitorującego
z dn. 6 września
2012 r.
KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze.
 z Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku na rzecz Działania
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości 1 313 438,00 EUR,
 z Działania 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów
oraz zwiększenie retencji na terenie województwa na rzecz Działania 3.4
Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości 537 204,00 EUR.
Całkowita kwota przesunięć na Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa wynosiła 1
850 642,00 EUR.
Uchwała nr
42/2012
Komitetu
Monitorującego
z dn. 15
listopada 2012 r.
KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko
kulturowe:
 z Działania 6.1 Turystyka na rzecz Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie
dziedzictwa kulturowego w wysokości 1 552 527,00 EUR.
Uchwała nr
45/2012
Komitetu
Monitorującego
z dn. 21
grudnia 2012 r.
KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego:
 z Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego w wysokości 2 259 516,00 EUR
na rzecz Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia w województwie,
 z Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
w wysokości 1 005 590,00 EUR na rzecz Działania 5.3 Poprawa warunków
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie,
 z Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej w wysokości
177 245,00 EUR, na rzecz Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w województwie.
Łączna kwota przesunięć wynosiła 3 442 351,00 EUR.
Źródło: Opracowanie własne
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IW IPK WRPO) jest dodatkowym dokumentem
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 i zawiera
najważniejsze inwestycje planowane do realizacji. W okresie sprawozdawczym Indykatywny
Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 zmieniany był 9-krotnie.
28
Tabela 6. Zmiany w IW IPK dla WRPO
Dokument
aktualizujący
Uchwała nr
1575/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 3 lutego
2012 r.
Uchwała nr
1728/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 23 marca
2012 r.
Uchwała nr
1810/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 12 kwietnia
2012 r.
IW IPK
Najważniejsze zmiany
XI cz.
Na liście znalazły się 3 nowe projekty:
 „Aktywizacja
terenów
inwestycyjnych
Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę
bezpieczeństwa w Podaninie”,
 „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu”,
 „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich
Jednostek Ochrony Zdrowia”.
II cz.
Zaktualizowane zostały koszty całkowite projektu pn. „Przedłużenie trasy
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w
Poznaniu”.
XII cz.
Na liście znalazł się projekt pn. „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne”.
Uchwała nr
2251/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 24 lipca
2012 r.
XIII cz.
Na liście znalazły się 3 nowe projekty:
 „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz
wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”,
 „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących
kulturę Wielkopolski”,
 „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka
Pętla Wielkopolski”.
Uchwała nr
2363/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 23 sierpnia
2012 r.
XIV cz.
Na liście znalazł się projekt pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej,
Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”.
Uchwała nr
2364/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 23 sierpnia
2012 r.
IX cz.
Zaktualizowane zostały koszty całkowite projektu pn. „Zakup wyposażenia
dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej
Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.
Uchwała nr
2482/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 27 września
2012 r.
XV cz.
Na liście znalazł się projekt pn. „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o
znaczeniu regionalnym”.
29
Uchwała nr
2664/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 30
października
2012 r.
Uchwała nr
2710/2012
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dn. 14
listopada 2012 r.
XVI cz.
Na liście znalazł się projekt pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr
2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi
oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w
miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz”.
XVII cz.
Na liście znalazły się 2 nowe projekty:
 „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska
strefa aktywności turystycznej”,
 „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego dla potrzeb Instytutu
Rozbitek – Etap I”.
Źródło: Opracowanie własne
Na koniec 2012 r. IW IPK składał się z 46 projektów kluczowych i podzielony był na XVII części.
Część I
 Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na terenie województwa
wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości
z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn – Luboń;
 Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań – Wschód – Bydgoszcz na terenie
województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych
miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód –Gołańcz – Etap I;
 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych;
 Ochrona wód zlewni rzeki Noteć;
 Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w
Koszewie,
Gawronach,
Pątnowie
i Morzysławiu
oraz roboty
pogłębiarskoudrożnieniowe;
 Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i
rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu;
 Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie;
 Budowa Centrum Wykładowo - Dydaktycznego w Koninie;
 Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu;
 Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu;
 Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie;
 Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki,
Giecz, Grzybowo.
Część II
 Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo;
 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego
w Poznaniu;
 Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej;
 Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii
informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury
społecznej i gospodarczej regionu;
 Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej.
Część III
 Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5
km;
 Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km;
 Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km;
30




Część IV

Część V


Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna;
Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe;
Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie;
Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim.
Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce.
Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem;
Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i
wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Część VI
 Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową
oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu.
Część VII
 Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m.
Widziszewo;
 Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Część VIII
 Rozbudowa
zintegrowanego
systemu
bezpieczeństwa
środowiskowego
i ekologicznego województwa wielkopolskiego;
 Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w
Wielkopolsce.
Część IX
 Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku operacyjnego oraz
centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Część X
 Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29.
Część XI
 Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie;
 Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Kaliszu;
 Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia.
Część XII
 Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie
na cele biblioteczne.
Część XIII
 Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu
kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim;
 Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski;
 Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski.
Część XIV
 Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w
Kaliszu.
Część XV
 Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym.
Część XVI
 Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr
92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi
krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz.
31
Część XVII
 Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności
turystycznej;
 Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek – Etap I.
DOKUMENTY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli
W 2012 roku Opis Systemu Zarządzania i Kontroli był zmieniany tylko raz:
 W dniu 23 marca 2012 r. ZWW uchwałą nr 1731/2012 zatwierdził wersję 1.6 Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli dla WRPO. Konieczność zmiany wersji 1.5 OSZiK wynikała
m.in. z uwag/sugestii Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do dokumentu oraz
wypełnienia zaleceń z kontroli nr 2/2011 przeprowadzonej w IZ WRPO przez IPOC.
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013
Instrukcja Wykonawcza zawiera wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej związane z
zarządzaniem i kontrolą programu operacyjnego. W okresie sprawozdawczym w ramach WRPO
na lata 2007-2013 IW IZ WRPO była zmieniana 5 razy:
 15 marca 2012 r. ZWW uchwałą nr 1716/2012 zatwierdził zmiany do wersji 6.0 IW IZ
WRPO, wynikające z wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia płatności dla
przedsiębiorców oraz uszczegółowienia i aktualizacji obecnych zapisów.
 26 kwietnia 2012 r. ZWW uchwałą nr 1850/2012 przyjął tekst jednolity IW IZ WRPO
(wersja 7.0). W tekście jednolitym zostały zawarte zmiany zatwierdzone uchwałami ZWW
od 6 lipca 2011 r. do 15 marca 2012 r. oraz zmiany wynikające z uszczegółowienia i
aktualizacji zapisów.
 8 czerwca 2012 r. ZWW uchwałą nr 1989/2012 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO.
Wprowadzone zmiany dotyczyły doprecyzowania zapisów, w tym w zakresie płatności i
zaliczek, a także z doprecyzowania i aktualizacji zapisów.
 12 października 2012 r. ZWW uchwałą nr 2527/2012 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO,
wynikające z przyjęcia Aneksu nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2008 roku, doprecyzowania zapisów w zakresie
instrumentów inżynierii finansowej (inicjatywa JEREMIE) oraz dostosowania procedur do
praktyki.
 20 grudnia 2012 r. ZWW uchwałą nr 2865/2012 zatwierdził tekst jednolity do wersji 8.0 IW
IZ WRPO, który zawierał zmiany zatwierdzone uchwałami ZWW nr 1989/2012 z 8 czerwca
2012 r., nr 2527/2012 z 12 października 2012 r. oraz zmiany wynikające z
uszczegółowienia i aktualizacji obecnych zapisów.
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
W okresie sprawozdawczym Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 była zmieniana 5 razy:
 27 stycznia 2012 r. ZWW uchwałą nr 1547/2012 przyjął zmiany IW IP WRPO.
Wprowadzenie zmian związane było z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych z
kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Poznaniu, zaleceń z kontroli systemowej
IZ WRPO przeprowadzonych w IP WRPO oraz bieżącą aktualizacją.
 23 marca 2012 r. ZWW uchwałą nr 1729/2012 przyjął zmiany IW IP WRPO, wynikające z
realizacji zaleceń pokontrolnych IPOC oraz zmian regulaminu organizacyjnego Biura
WFOŚiGW w Poznaniu.
 30 marca 2012 r. ZWW uchwałą nr 1782/2012 przyjął kolejne zmiany IW IP. Wprowadzone
zmiany wynikały z realizacją zalecenia pokontrolnego Instytucji Pośredniczącej w
Certyfikacji.
 31 maja 2012 r. ZWW uchwałą nr 1966/2012 przyjął zmiany IW IP WRPO. Wprowadzone
zmiany związane były z bieżącą aktualizacją oraz uszczegółowieniem odpowiednich
procedur dokumentu.
32
 20 września 2012 r. ZWW uchwałą nr 2456/2012 zatwierdził zmiany IW IP WRPO.
Konieczność wynikała z potrzeby dostosowania odpowiednich procedur dokumentu do
Wytycznych IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków
o płatność dla Priorytetu III WRPO oraz bieżącej aktualizacji i uszczegółowienia zapisów
Instrukcji.
Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
W okresie sprawozdawczym Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu III „Środowisko
przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nie było
zmieniane.
Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego
Dnia 6 lipca 2012 r. MRR i ZWW zawarły Aneks nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego dla
Województwa Wielkopolskiego.
ZMIANA WYTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU
Nowe wytyczne
W 2012 roku zatwierdzono 3 nowe Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013:
 8 czerwca 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1987/2012 dot. zatwierdzenia Wytycznych IZ
WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność.
Wytyczne regulowały:
 zasady dot. m.in. terminów składania wniosków, sposobu rozliczania wydatków,
stosowania montażu finansowego, postępowania przy stwierdzeniu braków we
wnioskach o płatność,
 załączniki do wniosku o płatność oraz elementy opisu faktur lub dowodów
księgowych,
 wypełnianie poszczególnych pozycji wniosku o płatność.
 14 sierpnia 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2346/2012 w sprawie przyjęcia Wytycznych IZ
WRPO dot. zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność w ramach
Priorytetu III WRPO. Celem przyjęcia wytycznych było ujednolicenie dokumentów
zawierających zasady realizacji projektów oraz dostosowanie przedmiotowych regulacji do
zapisów umowy o dofinansowanie, w zakresie m.in. zabezpieczania płatności na rzecz
beneficjentów, sposobu rozliczania wydatków, stosowania montażu finansowego,
wypełniania wniosku o płatność oraz opisu faktur i dowodów księgowych.
 12 października 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2529/2012 w sprawie zatwierdzenia
Wytycznych IZ WRPO dot. archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów
finansowanych ze środków EFRR. Przyjęte wytyczne obejmowały wszystkie Priorytety
WRPO na lata 2007-2013 i uwzględniały rodzaje dokumentów typowe dla Priorytetu VII
WRPO – Pomoc techniczna.
Wytyczne zaktualizowane
W 2012 roku zaktualizowano 8 wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013:
 17 lutego 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1610/2012 w sprawie zatwierdzenia
Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – Działanie 1.7
oraz Priorytetów II-VI. Uaktualnienia obejmowały następujące zmiany:
 wprowadzenie zapisów dot. sposobu postępowania w przypadku naruszenia zasady
trwałości projektu,
 doprecyzowanie zapisów dot. kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w
Działaniu 1.7, 2.1 i 2.2 WRPO,
 wprowadzenie zapisów dot. Działania 5.3 (Schemat II) WRPO,
 uaktualnienie podstaw prawnych (wprowadzenia aktualnego tekstu jednolitego do
obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości).
33
 17 lutego 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1611/2012 w sprawie zatwierdzenia
Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i
1.6. Uaktualnione zmiany obejmowały:
 wprowadzenie zapisów dot. sposobu postępowania w przypadku naruszenia zasady
trwałości projektu,
 wprowadzenie zapisów obligujących beneficjentów do rozliczania zaliczek na roboty
budowlane wypłacanych wykonawcom,
 usunięcie z kosztów kwalifikowalnych kosztu nabycia prawa własności lub prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej,
 uaktualnienie podstaw prawnych (wprowadzenie aktualnego tekstu jednolitego do
obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług).
 23 marca 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1730/2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany
Wytycznych IZ WRPO w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy prawo
zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w
ramach Priorytetu III. Konieczność aktualizacji wynikała przede wszystkim z potrzeby
przekazania wnioskodawcom informacji dot. skutków naruszania zasad prowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień w ramach WRPO oraz bieżącej aktualizacji i
ujednolicenia zapisów z dokumentami obowiązującymi w tym zakresie dla pozostałych
priorytetów WRPO.
 26 kwietnia 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1844/2012 w sprawie przyjęcia zmian w
Wytycznych dot. zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie
w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2. Wytyczne określały zasady opracowania
dokumentów pełniących rolę zintegrowanych planów na rzecz trwałego rozwoju obszarów
miejskich oraz programów rewitalizacyjnych wymaganych przy Działaniu 4.2 WRPO. Mając
na względzie ułatwienie sposobu wyznaczania obszarów dysfunkcyjnych, na których
realizowane miały być miejskie projekty rewitalizacyjne, z udziałem środków inicjatywy
JESSICA, zasadnym było przyjęcie zmian w przedmiotowych Wytycznych.
 17 maja 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1891/2012 dot. zatwierdzenia zmiany
Wytycznych IZ WRPO w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej – Priorytet VII WRPO.
Zostały wprowadzone następujące zmiany zgodnie z wytycznymi MRR w zakresie
korzystania z pomocy technicznej z dnia 12 marca 2012 r.:
 wprowadzono zapisy dot. możliwości finansowania działań przygotowujących nową
perspektywę finansową 2014-2020,
 ujednolicono zapisy dot. kwalifikowalności wydatków związanych z wypłacaniem
ekwiwalentu za urlop oraz wydatki ponoszone na najem i utrzymanie pomieszczeń
magazynowych,
 uzupełniono listę wydatków niekwalifikowalnych o wynagrodzenie płacone w okresie
wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy,
 wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji aktów prawnych.
Dodatkowo zaktualizowano wzór Zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników o zapisy dot. ochrony danych osobowych.
 12 października 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2530/2012 w sprawie zatwierdzenia
Wytycznych IZ WRPO w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania
audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Priorytetu I –
Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI. Wprowadzono następujące zmiany:
 doprecyzowano definicję audytu projektu,
 wprowadzono wyłączenia z obowiązku prowadzenia audytu zewnętrznego w
odniesieniu do projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna
WRPO oraz Działania 1.3, 1.4 (Schemat III) i 4.1 WRPO (pkt. 1.1.3),
 doprecyzowano zapisy dot. zasad wyboru audytora poprzez przywołanie, poza
przepisami zamówień publicznych, również Wytycznych IZ WRPO na lata 20072013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy prawo
zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze
środków EFRR i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i
1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI (pkt. 1.3 i 2.3.1),
34

zmieniono zapisy dot. wymaganego doświadczenia audytora poprzez usunięcie
wymogu przeprowadzenia co najmniej jednego badania audytowego w odniesieniu
do projektu finansowanego ze środków publicznych (pkt. 2.2.1),
 zaktualizowano powoływane w Wytycznych podstawy prawne.
 13 grudnia 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2847/2012 w sprawie zatwierdzenia
Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i
1.6, w których opracowano uaktualnione zapisy dot. kwalifikowalności kosztów związanych
z wynagrodzeniami w Działaniu 1.6 WRPO.
 20 grudnia 2012 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2872/2012 w sprawie zatwierdzenia
Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – Działanie 1.7
oraz Priorytetów II-VI. Opracowane uaktualnienia obejmowały następujące zmiany:
 wprowadzenie zapisów dot. Działania 2.8 WRPO,
 doprecyzowanie zapisów dot. wynagrodzeń w części 2.14 Koszty wynagrodzeń oraz
w części 1.7 Koszty niekwalifikowalne.
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU
W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący przyjął 2 uchwały w sprawie zmiany Kryteriów
Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013:
 1 lutego 2012 r. KM podjął uchwałę nr 38/2012 zmieniającą kryteria wyboru projektów w
Działaniu 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa oraz 3.7 Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Propozycja zmiany kryteriów wyboru projektów związana była
ze zmianą systemu naboru i oceny wniosków na jednostopniowy. Zaproponowane zmiany
miały na celu zwiększenie przejrzystości kryteriów dla ich jednoznacznej interpretacji przez
wnioskodawców.
 15 listopada 2012 r. KM podjął uchwałę nr 43/2012 zmieniającą kryteria wyboru dla
projektów Działania 2.8, utworzonego w wyniku podziału dodatkowych środków z Krajowej
Rezerwy Wykonania oraz dla utworzonego w ramach Działania 7.1 Schematu II.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dotyczącej kryteriów wyboru
projektów.
PROGRAMY POMOCOWE
W okresie sprawozdawczym nie przyjęto żadnego Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w sprawie programów pomocowych.
Obowiązujące programy pomocowe:
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach
regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 15.04.2009 (Dz. U. Nr 52, poz.430)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie
udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach
regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 5 czerwca 2009 (Dz. U. Nr 85 poz.719)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych
programów operacyjnych
Weszło w życie 3 listopada 2009 (Dz. U. z 19.10.2009, Nr 174, poz.1356)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej,
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach
regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 31.12.2009 (Dz. U. Nr 214, poz.1661)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie
pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów
operacyjnych
Weszło w życie 25.06.2010 (Dz. U. Nr 113, poz.754)
35
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 16.07.2010 (Dz. U. Nr117, poz.787)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych
Weszło w życie 21.12.2010 (Dz. U. Nr 239, poz.1599)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 14.12.2010 (Dz. U. Nr 236, poz.1562)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 18.12.2010 (Dz. U. Nr 234, poz. 1535)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 21.12.2010 (Dz. U. Nr 235, poz. 1549)
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w
ramach regionalnych programów operacyjnych
Weszło w życie 30.12.2010 (Dz. U. 2010 nr 254 poz. 1709)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie
udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych
programów operacyjnych.
Weszło w życie 24 listopada 2011 r. (Dz.U. nr. 245 poz. 1461)
2.1.6.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego
POSTĘP FINANSOWY
Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło
finansowania (w euro) w załączniku nr II. Natomiast analiza postępu finansowego w okresie
sprawozdawczym oraz narastająco znajduje się poniżej.
Wykres 4. Stan wdrażania WRPO w okresie sprawozdawczym i narastająco od uruchomienia
programu
2 500
2 016,69
2 000
1 403,80
Mln EUR
1 500
1 332,57
1 192,08
871,91
1 000
857,86
284,64
500
102,05
197,76
60,99
200,52
0
Wartość
Wartość dof.
wnioskowanego
ogółem
dofinansowania zatwierdzonych
ogółem (po
wniosków o
ocenie
dofinansowanie
formalnej)
Wartość dof.
UE
podpisanych
umów
Wartość dof.
Wartość dof.
UE
UE deklaracji
zatwierdzonych zatwierdzonych
wniosków o
przez IC
płatność
W okresie sprawozdawczym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
36
Alokacja
Od uruchomienia programu
Od początku realizacji programu do końca 2012 r. złożonych zostało i przeszło ocenę formalną
3 809 wniosków o dofinansowanie, a wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we
wnioskach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2 016 687 938,24 EUR.
Wykres 5. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach po ocenie formalnej
(mln EUR)
900
800
751,85
712,35
700
Mln EUR
600
500
400
300
253,47
195,73
200
81,52
100
20,27
1,50
0
Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Z wykresu wynika, iż najwyższa wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem dotyczyła dwóch
Priorytetów: Priorytetu I - 751 854 607,40 EUR oraz Priorytetu II - 712 345 608,72 EUR.
Liczba podpisanych umów: 1 883
Liczba wydanych decyzji: 85
Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji: 2 146 115 420,04 EUR
Wartość dofinansowania UE: 1 192 076 962,50 EUR
Liczba projektów zakończonych: 1 622
Łącznie w ramach WRPO na koniec okresu sprawozdawczego było 1 968 podpisanych
umów/wydanych decyzji o wartości ogółem 2 146 115 420,04 EUR i dofinansowaniu ze środków
UE 1 192 076 962,50 EUR. Należy tu jednak zaznaczyć, że 3 umowy dotyczą realizacji Inicjatyw
wspólnotowych: w ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia
przedsiębiorczości została podpisana umowa na realizację Inicjatywy JEREMIE, a w ramach
Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć
powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Schemat III została podpisana jedna umowa na
realizację Inicjatywy JESSICA. Ze względów technicznych w systemie KSI (SIMIK 07-13) widnieje
ona jako dwie umowy.
Spośród 1 968 umów 51 dotyczyło realizacji projektów kluczowych (w tym 8 umów w ramach
jednego projektu pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć oraz 7 umów w ramach projektu pn.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony
Zdrowia). Wśród projektów kluczowych znajdują się 3, które są jednocześnie projektami dużymi.
37
Wykres 6. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie wg priorytetów
129
70
116
Priorytet I
8
Priorytet II
Priorytet III
185
Priorytet IV
Priorytet V
Priorytet VI
183
1 277
Priorytet VII
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Do końca okresu sprawozdawczego najwyższą wartość dofinansowania UE w wysokości 452 276
195,20 EUR otrzymali beneficjenci w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, następnie
beneficjenci Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 310 618 937,31 EUR. Jednakże
największa liczba umów, bo aż 1 277, została podpisana w Priorytecie I (zaś dla porównania w
Priorytecie II zostały podpisane tylko 183 umowy). Należy jednak podkreślić, iż wpływ na różnicę w
liczbie podpisanych umów między ww. priorytetami ma fakt, iż w Priorytecie II realizowane są
wszystkie duże projekty oraz inwestycje kosztochłonne np. związane z modernizacją dróg i linii
kolejowych, zaś w Priorytecie I realizowane są znacznie mniejsze projekty - mające na celu
wsparcie MSP.
Wykres 7. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln
EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań
600
130%
111,94%
500
84,12%
90,46%
452,28
96,43%
94,09%
110%
89,27%
Mn EUR
400
78,41%
90%
70%
310,62
300
50%
200
167,61
30%
114,11
100
60,51
54,87
32,08
0
10%
-10%
Priorytet I
Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
W analizowanym okresie % wykorzystania alokacji w Programie wynosił 89,46%. Wartości
procentowe realizacji zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów wahały się od 78,41% w
Priorytecie VII do 111,94% w Priorytecie IV. Największy procentowy wzrost wykorzystania alokacji
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w 2011 r. nastąpił w Priorytecie VII (wzrost
z 59,46% do 78,41%) oraz w Priorytecie V (wzrost z 82,76% do 94,09%).
38
Wykres 8. Zmiany alokacji WRPO ze względu na różnice kursu euro od grudnia 2011 r. do grudnia
2012 r. (w mln PLN)
6 000
5 918
5 846
5 713
5 593
5 569
5 600
5 504
Mln PLN
5 669
5 459
5 518
5 545
5 522
5 491
5 438
5 200
4 800
gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12
Kurs
4,4
4,2
4,1
4,1
4,1
4,3
4,2
4,12
4,20
4,14
4,13
4,10
4,08
Źródło: Opracowanie własne
Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci łącznie ponieśli wydatki objęte wnioskami
o płatność w kwocie 1 528 883 962,10 EUR, z czego wydatki w części odpowiadającej
dofinansowaniu UE wynosiły 871 910 496,79 EUR. Wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych
wniosków o płatność na koniec 2012 r. wyniosło 65,43%. Wartości procentowe w ramach
poszczególnych priorytetów wahały się od 51,14% w Priorytecie III do 109,17% w Priorytecie IV.
Wykres 9. Wartość wniosków o płatność (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja
zobowiązań
400
350
300
120%
109,17%
81,28%
100%
284,02
279,07
74,42%
76,95%
80%
250
200
52,82%
52,79%
52,14%
150
60%
40%
90,64
100
90,26
59,02
50
47,30
20%
21,60
0
0%
Priorytet I
Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Najwięcej wydatków dotyczyło beneficjentów Priorytetu II, którzy wykazali we wnioskach o płatność
wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE w wysokości 284 017 113,61 EUR. Drugim
co do wysokości wykazanych wydatków w zweryfikowanych wnioskach o płatność był Priorytet I, w
którym wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wyniosły 279 073 542,51 EUR. Jest
39
to sytuacja zupełnie odwrotna do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w którym to właśnie
wydatki w Priorytecie I były wyższe od wydatków w Priorytecie II. Taka zmiana wynika z faktu, iż w
Priorytecie II występują projekty generujące wyższe koszty. W 2012 r. największy przyrost w
porównaniu do 2011 r. w wydatkach wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych
wnioskach o płatność w części dofinansowania UE odnotowano w Priorytecie II (przyrost o 114
109 789,10 EUR), następnie w Priorytecie I (przyrost o 48 273 774,85 EUR).
Choć w 2012 r. doszło ponad 1 000 wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone i na
podstawie których wypłacono środki w ramach WRPO to czas od zatwierdzenia wniosku o
płatność a wypłatą środków nie zmienił sie w stosunku do stanu na koniec 2011 r. Nadal
dominują wnioski, w których płatność do beneficjenta jest dokonywana w ciągu 7 dni od
zatwierdzenia wniosku, jednocześnie dla połowy wniosków o płatność czas ten trwał także co
najwyżej 7 dni. Natomiast poprawie uległ fakt, iż wzrósł odsetek wniosków, których płatność
dokonywana jest tego samego dnia co wniosek jest zatwierdzany (15% wniosków).
Do końca okresu sprawozdawczego wydatki całkowite ujęte w poświadczeniach i deklaracjach
do KE, stanowiące podstawę certyfikacji, wyniosły łącznie we wszystkich priorytetach 1 285 082
677,61 EUR.
Wykres 10. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków
skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (mln EUR)
500
460,01
450
405,15
400
Mln EUR
350
300
250
200
150
128,42
112,56
87,02
100
50
71,01
20,92
0
Priorytet I
Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
W okresie sprawozdawczym łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wzrosły
o 226 271 985,23 EUR w porównaniu z rokiem 2011 i wynosiły wg stanu na dzień 31 grudnia 2012
r. 889 269 775,63 EUR.
40
Wykres 11. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach 2007-2011 (w mln EUR)
1 000
889,27
900
790,22
800
663,00
700
Mln EUR
600
499,56
500
366,72
400
300
157,17
200
100
197,45
0,00
0
I 2009
II 2009
I 2010
II 2010
I 2011
II 2011
I 2012
II 2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Wykres 12. Limit kontraktacji - stan na 31 grudnia 2012 r. (w mln EUR)
1,22
9,76
7.1
3,60
1,42
0,02
6.1
4,09
5.3
0,00
0,03
0,00
0,00
5.1
4.1
4,28
0,00
0,00
3.6
5,09
3.4
0,00
0,00
0,00
3.2
38,00
2.8
0,95
0,00
0,00
0,00
2.6
2.4
5,58
12,42
2.2
1,43
3,27
2,29
1.7
0,02
1.5
6,69
0,00
1.3
17,59
2,21
0
1.1
5
10
15
20
Mln EUR
Źródło: Opracowanie własne
41
25
30
35
40
INFORMACJE NT. PROJEKTÓW KLUCZOWYCH
Do końca okresu sprawozdawczego na IW IPK znalazło się 46 projektów, których szacowana
wartość dofinansowania UE wyniosła 518 831 527,05 EUR. Dla 38 projektów podpisano umowy
na łączną wartość dofinansowania UE 334 431 507,52 EUR. W ramach Działania 3.4 realizowany
jest projekt pt. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, który realizowany jest przez 8 beneficjentów (8
podpisanych umów). W ramach Działania 5.3 realizowany jest projekt pt. Poprawa poziomu
funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia, który realizowany
jest w ramach 7 umów. Do końca 2012 r. 13 projektów zostało zakończonych.
Szczegółowe informacje na temat stanu realizacji projektów kluczowych znajdujących się na IW
IPK zostały zawarte w Tabeli 10. Informacje nt. projektów kluczowych znajdujących się w IW IPK,
która stanowi załącznik XI do sprawozdania.
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano większych problemów w realizacji projektów
kluczowych. Jeśli takowe były to informacje te zostały zawarte przy opisie poszczególnych
projektów kluczowych w punkcie 3 Realizacja w podziale na priorytety, postęp wdrażania
programu wg priorytetów/osi.
INFORMACJE NT. KONKURSÓW
W ramach WRPO ogłoszonych zostało łącznie 69 konkursów na wartość 1 043 555 773,90 EUR,
w tym 13 konkursów w okresie sprawozdawczym na wartość alokacji równą 105 804 647,53 EUR.
Informacje nt. liczby konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu w podziale na priorytety i działania wraz z wartością alokacji przeznaczoną na dany
konkurs przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w ramach WRPO
Liczba konkursów
Priorytet
Wartość ogłoszonych konkursów (euro)
w okresie
sprawozdawczym
od uruchomienia
programu
w okresie
sprawozdawczym
od uruchomienia
programu
PRIORYTET I
4
17
19 000 000,00
324 567 174,73
Działanie 1.1.
0
3
–
Działanie 1.2.
1
5
14 000 000,00
168 000 000,00
Działanie 1.3.
0
1
–
90 000 000,00
Działanie 1.4.
1
3
3 500 000,00
36 500 000,00
Działanie 1.5.
0
0
–
–
Działanie 1.6.
2
4
1 500 000,00
6 000 000,00
Działanie 1.7.
0
1
–
15 000 000,00
PRIORYTET II
4
20
60 200 000,00
415 892 177,82
Działanie 2.1.
1
8
18 000 000,00
231 863 778,07
Działanie 2.2.
0
4
–
88 469 955,45
Działanie 2.3.
2
2
8 000 000,00
8 000 000,00
Działanie 2.4
0
0
–
–
Działanie 2.5.
0
2
–
33 078 918,02
Działanie 2.6.
0
3
–
20 279 526,28
Działanie 2.7.
0
0
–
–
Działanie 2.8.
1
1
34 200 000,00
34 200 000,00
PRIORYTET III
4
16
26 504 647,53
163 496 421,35
Działanie 3.1.
0
1
–
22 880 000,00
Działanie 3.2.
0
2
–
25 403 136,74
42
9 067 174,73
Działanie 3.3.
0
3
–
4 152 860,61
Działanie 3.4.
2
3
15 604 647,53
64 077 366,77
Działanie 3.5.
0
2
–
22 283 631,54
3 799 425,69
Działanie 3.6
0
2
–
Działanie 3.7.
3
1
10 900 000,00
20 900 000,00
PRIORYTET IV
2
0
–
2 000 000,00
Działanie 4.1.
0
0
–
Działanie 4.2.
0
1
–
2 000 000,00
PRIORYTET V
0
6
–
75 500 000,00
Działanie 5.1.
0
0
–
–
Działanie 5.2.
0
2
–
13 000 000,00
Działanie 5.3.
0
3
–
57 200 000,00
Działanie 5.4.
0
1
–
5 300 000,00
PRIORYTET VI
1
8
Działanie 6.1.
0
3
Działanie 6.2.
1
5
PRIORYTET VII
0
1
0
5 500 000,00
Działanie 7.1.*
0
1
0
4 950 000,00
Działanie 7.2.*
0
1
0
550 000,00
RAZEM WRPO
13
69
105 804 647,53
100 000,00
–
100 000,00
–
56 600 000,00
43 500 000,00
13 100 000,00
1 043 555 773,90
* Konkurs 01/VII/2009 dotyczy dwóch działań Priorytetu VII
Źródło: Opracowanie własne.
NISKI STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH
Wskaźnik kontraktacji dla WRPO na koniec 2012 r. wyniósł 89,46%. W większości działań
kontraktacja jest na wysokim poziomie, przekraczającym 80% alokacji. W przypadku kilku działań
poziom kontraktacji jest nieco niższy od średniej dla programu, a w Działaniach 1.6, 2.6 oraz 2.8 znacznie niższy. Przyczyny takiego stanu rzeczy oraz podjęte środki zaradcze zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 8. Informacje o działaniach WRPO z niższym stopniem realizacji wskaźnika kontraktacji
Działanie
Działanie 1.1
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.6
Rozwój sieci i
kooperacji
Działanie 1.7
Przygotowanie
terenów
inwestycyjnych
Działanie 2.1
Wzmocnienie
regionalnego układu
powiązań drogowych
(drogi wojewódzkie,
z wyłączeniem dróg
wojewódzkich w
miastach na
Wskaźnik
kontraktacji
Przyczyny oraz środki zaradcze
79,57%
IZ WRPO nie podjęła jeszcze decyzji co do środków
pozostałych w działaniu.
38,99%
Pod koniec okresu sprawozdawczego ogłoszono
konkurs na Działanie 1.6, a wybrane projekty wpłyną na
wzrost kontraktacji w działaniu.
77,21%
IZ WRPO nie podjęła jeszcze decyzji co do środków
pozostałych w działaniu.
81,68%
W II półroczu 2012 r. ogłoszono konkurs na Działanie
2.1, a wybrane projekty wpłyną na wzrost kontraktacji w
Działaniu.
43
prawach powiatu)
Działanie 2.6
Rozwój regionalnej
infrastruktury
lotniczej
Działanie 2.8
Zapewnienie
dostępu do Internetu
szerokopasmowego
Działanie 3.7
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych
zasobów energii
14,85%
0,00%
72,01%
W ramach Działania 2.6 w 2012 r. zatwierdzony został
wniosek o dofinansowanie dla projektu pt. Port Lotniczy
Poznań-Ławica
–
modernizacja
infrastruktury
lotniskowej, a umowa, która zostanie podpisana
wpłynie na wzrost poziomu kontraktacji.
Działanie to zostało dodane w wyniku przyznania
środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz
Dostosowania Technicznego, a konkurs ogłoszony
został w IV kwartale 2012 r. Umowy, które zostaną
podpisane wpłyną na wskaźniki finansowe w Działaniu
2.8.
W 2012 r. ogłoszone zostały 2 konkursy na Działanie
3.7, a wybrane projekty wpłyną na wzrost kontraktacji w
działaniu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI
Analizując rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki można zauważyć wyraźną
dysproporcję. Zarówno pod względem liczby projektów, jak i wartości dofinansowania UE
zdecydowanie dominują projekty z sektora VI Usługi – jest ich aż 1110, co stanowi 56%
wszystkich realizowanych projektów, a ich wartość dofinansowania UE wynosi ponad 652 mln
EUR. Rodzaje usług realizowanych w ramach wspartych projektów zostały przedstawione w tabeli
poniżej. Największą grupę stanowi pozostała działalność usługowa (463 umowy), co wynika z
szerokiego wachlarza usług oferowanych przez beneficjentów i jest jednocześnie
odzwierciedleniem specyfiki wielkopolskiej gospodarki, jak również dynamiki rozwoju jej branż oraz
potrzeb beneficjentów na różnych płaszczyznach. Duży udział mają także projekty z sektora
działalność usługowa związana z turystyką i kulturą, działalność z zakresu ochrony zdrowia
ludzkiego, działalność związana ze środowiskiem naturalnym.
Kolejną dużą grupą pod względem liczby realizowanych projektów jest sektor III Przetwórstwo
przemysłowe (474 umowy na wartość dofinansowania UE prawie 83 mln EUR), natomiast pod
względem wartości dofinansowania UE – sektor V Budownictwo (314 projektów na wartość
dofinansowania UE ponad 341 mln EUR). W sektorze budownictwa znalazły się projekty związane
z działalnością MSP, z transportem, z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, a także z rewitalizacją.
Na dużą wartość dofinansowania projektów z tego sektora wpływają projekty transportowe, które
są szczególnie kosztochłonne i dotyczą m.in. budowy dróg oraz tras tramwajowych, modernizacji
lotnisk oraz linii kolejowych. W sektorze przetwórstwo przemysłowe dominuje nieokreślony
przemysł wytwórczy (434 umowy), do którego zaliczeni zostali beneficjenci Działania 1.1 oraz 1.2,
którzy specjalizują się w wytwarzaniu różnego rodzaju maszyn i urządzeń z różnych dziedzin
gospodarki. Ponadto do tej grupy zaliczono projekty z zakresu produkcji produktów żywnościowych
i napojów, wytwarzania urządzeń transportowych, a także wytwarzania tekstyliów i wyrobów
włókienniczych.
Dużą grupą pod względem wartości dofinansowania UE jest sektor IV Działalność związana z
wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, wodę oraz gospodarowanie
ściekami i odpadami (67 umów na kwotę dofinansowania UE ponad 115 mln EUR). Znalazły się
tu wszystkie projekty z Działania 3.1, 3.4, 3.7, czyli projekty z zakresu systemu gospodarowania
odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także
projekty z Działania 3.2, które dotyczą budowy lub rozbudowy sieci ciepłowniczej.
Najmniejszy udział mają projekty z sektora I Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (3
projekty z Działania 3.3 na kwotę dofinansowania UE 102 tys. EUR), co wynika ze specyfiki
Programu. Wsparcie dla tego sektora udzielane jest w ramach PROW oraz PO RYBY. W ramach
WRPO nie przewidziano wsparcia dla sektora II Górnictwo i wydobywanie.
44
Tabela 9. Projekty realizowane w ramach WRPO wg sektorów gospodarki
Sektor gospodarki
Działanie
WRPO
Liczba
projektów
Dofinansowanie
UE (EUR)
I
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
3.3
3
102 091,80
II
Górnictwo i wydobywanie
-
-
-
III
Przetwórstwo przemysłowe
-
474
82 915 761,19
w tym produkcja produktów żywnościowych i
napojów
1.1, 1.2
27
w tym wytwarzanie tekstyliów i wyrobów
włókienniczych
1.1, 1.2
10
1.2
3
1.1, 1.2
434
3.1, 3.2, 3.4,
3.7
67
115 034 590,70
-
314
341 483 622,15
w tym związane z działalnością MSP
1.1, 1.2
131
w tym związane z uzbrojeniem terenów
inwestycyjnych
1.7
14
w tym związane z rewitalizacją
4.2
7
w tym związane z transportem
2.1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.6
162
-
1 110
1.1, 1.2, 2.7
1.2, 2.4, 2.5
6
20
1.1, 1.2
32
1.1, 1.2, 6.1
22
6.1, 6.2
123
w tym finansowe/pośrednictwo finansowe
1.2, 1.3, 1,4.
4.1
8
w tym obsługa nieruchomości, wynajem i
prowadzenie działalności gospodarczej
1.1, 1.2, 1.4
12
7.1, 7.2
70
1.1, 1.2, 3.3,
5.1, 5.2
60
w tym działalność w zakresie bezpieczeństwa
ludzkiego
2.7
1
w tym działalność w zakresie ochrony zdrowia
ludzkiego
1.1, 1.2, 5.3
156
1.2, 5.4
15
w tym wytwarzanie urządzeń transportowych
w tym nieokreślony przemysł wytwórczy
IV
Działalność związana z wytwarzaniem i
zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz,
wodę oraz gospodarowanie ściekami i
odpadami
V
Budownictwo
VI
Usługi
w tym poczta i telekomunikacja
w tym transport
w tym handel hurtowy i detaliczny
w tym hotele i restauracje
w tym pozostała działalność usługowa
związana z turystyką i kulturą
w tym administracja publiczna
w tym edukacja
w tym opieka społeczna, pozostałe usługi
komunalne, społeczne i indywidualne
45
652 540 896,55
w tym działalność związana ze środowiskiem
naturalnym
w tym usługi w zakresie informatyki
w tym usługi wysokich technologii
w tym pozostała działalność usługowa
1.2, 3.2, 3.3,
3.5, 3.6
99
2.7
1
1.4, 1.6
22
1.1, 1.2, 1.5
463
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WEDŁUG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
Największą grupę beneficjentów pod względem liczby realizowanych projektów stanowią
przedsiębiorcy (65%), którzy realizują swoje projekty głównie w ramach Priorytetu I. Zaraz po
przedsiębiorstwach są jednostki samorządu terytorialnego (494 projekty), w tym gminy, powiaty,
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które pod względem dofinansowania UE są na pierwszym
miejscu (521 969 646,27 EUR). Tak znaczna część środków przekazanych jednostkom samorządu
terytorialnego jest wynikiem wsparcia realizowanych przez te jednostki dużych projektów z zakresu
infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia czy ochrony środowiska. Z kolei WFOŚiGW oraz UMWW
są beneficjentami Priorytetu VII. Przedsiębiorstwa choć realizują 65% wszystkich projektów,
otrzymały mniejszą łączną sumę dofinansowania UE 366 375 156,85 EUR.
Wykres 13. Liczba projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów
14
87
25 20 19
22
przedsiębiorcy
jednostki samorządu
terytorialnego
administracja rządowa/jednostki
państwowe
zakłady opieki zdrowotnej
494
instytucje kultury
szkoły wyższe/jednostki
oświatowe
NGO
1287
pozostałe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Kolejna grupa beneficjentów to administracja rządowa/jednostki państwowe. Beneficjenci
należący do tej grupy realizują niewiele projektów, jednak na dużą wartość dofinansowania UE
(109 757 631,31 EUR), co wynika z faktu, że do tej grupy wliczony został BGK (beneficjent
inicjatywy JEREMIE), a także Komendy Straży Pożarnej i Policji, które realizują projekty z zakresu
bezpieczeństwa środowiskowego oraz projekt kluczowy z zakresu społeczeństwa informacyjnego.
Znaczną grupą pod względem liczby projektów są także zakłady opieki zdrowotnej (87 umów na
kwotę dofinansowania UE 51 371 958,54 EUR), którzy otrzymali wsparcie głównie w Działaniu 5.3
Pod względem wartości dofinansowania wyróżniają się szkoły wyższe/jednostki oświatowe (58
563 689,79 EUR), które realizują 20 projektów. Wyróżniono również grupę: instytucje kultury,
której beneficjenci realizują 25 projektów na kwotę dofinansowania UE 7 593 906,02 EUR.
Wszystkie projekty, których beneficjentami są instytucje kultury wsparte zostały w Działaniu 6.2.
Najmniejszą grupę stanowią organizacje pozarządowe, które realizują 19 projektów na kwotę
dofinansowania UE 5 189 993,20 EUR. Znalazły się tu m.in. Wielkopolska Organizacja
46
Turystyczna, Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" oraz Fundacja Przedsiębiorczości
Akademickiej.
Do grupy pozostałe wliczone zostały: kościoły i związki wyznaniowe, PGL Lasy Państwowe,
spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, a także beneficjent Inicjatywy JESSICA (Europejski
Bank Inwestycyjny). Wyżej wymienione jednostki realizują łącznie 22 projekty na kwotę
dofinansowania UE 71 254 980,52 EUR.
Tabela 10. Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów
beneficjentów (EUR)
Typ beneficjenta
Dofinansowanie UE (EUR)
przedsiębiorcy
jednostki samorządu terytorialnego
administracja rządowa/jednostka państwowa
zakłady opieki zdrowotnej
instytucje kultury
szkoły wyższe/jednostki oświatowe
NGO
pozostałe
Razem
366 375 156,85
521 969 646,27
109 757 631,31
51 371 958,54
7 593 906,02
58 563 689,79
5 189 993,20
71 254 980,52
1 192 076 962,50
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Do końca 2012 r. w ramach WRPO podpisano umowy na realizację 1 968 projektów na kwotę
dofinansowania UE 1 192 076 962,50 EUR. Rozkład projektów w podziale na obszar realizacji
(miejski, wiejski) jest w miarę równomierny. Ponad 56% projektów realizowanych jest na obszarze
miejskim, a pozostałe 44% na obszarach wiejskich.
Rozkład przestrzenny projektów realizowanych w ramach WRPO według miejsca realizacji w
powiatach został przedstawiony na poniżej mapie. Biorąc pod uwagę liczbę wspartych projektów
największą koncentracją odznacza się miasto Poznań oraz powiat poznański. Znaczna część
projektów zlokalizowanych jest także w powiecie gnieźnieńskim oraz ostrowskim. Najmniej
wspartych projektów jest w powiatach: kolskim, międzychodzkim, złotowskim, grodziskim. Z kolei
pod względem wartości dofinansowanych projektów (dofinansowanie UE w przeliczeniu na
jednego mieszkańca) dominują następujące powiaty: wągrowiecki, ostrzeszowski, nowotomyski
oraz turecki.
W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski
nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego
projektów nie odnosi się do tych obszarów.
47
Rycina 1. Projekty realizowane w ramach WRPO wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz
wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW W PODZIALE NA OBSZARY WSPARCIA W RAMACH INNYCH PO
W ramach jedenastu obszarów wsparcia na terenie województwa wielkopolskiego realizowanych
jest 513 909 projektów, które w perspektywie 2007-2013 finansowane są: m.in. z EFRR w ramach
programów operacyjnych: PO IG, PO IiŚ, RPWM i RPO WŁ, z EFS: w ramach PO KL, z
EFRROW: PROW oraz z EFR: PO RYBY. Łączna wartość dofinansowania UE tych projektów
wynosi 3 140 687 337,81 EUR, z czego z EFRR i EFS - 2 236 050 939,41 EUR. Rozkład projektów
i ich kategorii interwencji składających się na obszary wsparcia został przedstawiony w tabelach
poniżej.
48
Tabela 11. Obszary wsparcia wg kategorii interwencji w projektach realizowanych na terenie
Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych (EFRR, EFS)
Obszar wsparcia
Kategoria interwencji
Liczba projektów
1
29
2
8
3
5
Przedsiębiorczość oraz B+R
Społeczeństwo informacyjne
Transport
Energetyka
Środowisko
Turystyka
Kultura
Infrastruktura społeczna
Kapitał ludzki
4
81
5
454
7
183
8
5
9
22
11
4
13
141
14
246
15
238
17
1
19
2
20
2
21
2
22
8
26
2
28
2
29
3
35
39
43
3
3
7
44
4
46
18
47
1
48
2
51
18
52
1
54
13
57
5
58
2
59
1
75
2
76
39
62
271
64
293
65
93
66
256
68
126
69
26
71
575
72
113
73
1053
74
58
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).
49
Tabela 12. Projekty wg obszaru wsparcia realizowane na terenie Wielkopolski w ramach innych
programów operacyjnych
Liczba realizowanych projektów w:
Liczba
projektów
Wartość ogółem
(EUR)
Przedsiębiorczość
oraz B+R
787
1 112 927 335,08
405 296 311,06
779
4
-
3
1
-
-
Społeczeństwo
informacyjne
629
138 223 349,23
81 951 804,28
629
-
-
-
-
-
-
Transport
22
1 279 871 916,77
737 277 237,69
-
22
-
-
-
-
-
Energetyka
13
214 177 328,86
76 404 257,17
-
13
-
-
-
-
-
Środowisko
57
977 152 276,05
420 832 111,56
-
57
-
-
-
-
-
Infrastruktura
społeczna
41
37 581 716,97
30 305 416,05
-
41
-
-
-
-
-
Turystyka
5
24 488 264,15
12 594 324,12
1
-
-
4
-
-
-
Kultura
3
38 208 292,26
20 092 071,23
-
3
-
-
-
-
-
Kapitał ludzki
2 864
536 925 198,76
451 297 406,26
-
-
2864
-
-
-
-
Rybołówstwo
356
18 414 858,88
13 811 144,16
-
-
-
-
-
356
-
890 825 254,24
-
-
-
-
-
-
509 132
140
2 864
7
1
356
509 132
Obszar wsparcia
Obszary wiejskie (wg
PROW)
509 132
1 198 826 799,39
suma
513 909
5 576 797 336,41
Dofinansowanie
UE (EUR)
POIG POIS POKL RPWM
3 140 687 337,81 1 409
RPO
PO
WŁ RYBY
PO
PROW
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz MRR.
Odzwierciedleniem Wielkopolski jako innowacyjnego regionu jest znacząca liczba podpisanych
umów dotyczących obszarów wsparcia przedsiębiorczość oraz B+R i społeczeństwo
informacyjne, realizowanych przede wszystkim w zakresie PO IG. Łącznie do końca 2012 r.
podpisano 1 416 umów na realizację inwestycji z tych obszarów. Jednocześnie od 2011 r. przybyło
301 umów, co daje wzrost o 27%.
Do końca okresu sprawozdawczego projekty w zakresie przedsiębiorczość oraz B+R
zakontraktowane zostały na kwotę dofinansowania UE 405 296 311,06 EUR. Działalność B+R jest
jednym z najważniejszych, obok kapitału i pracy, czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. W
jego ramach realizowane są głównie projekty w zakresie zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw, a także inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio
związane z dziedziną badań i innowacji. Przykładem mogą być projekty firm, które chcą pozyskać
inwestorów zagranicznych (np. REMEDIS S.A. – wspierająca zakłady opieki zdrowotnej oraz
jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu finansami i TESGAS S.A. – działająca w branży
gazowniczej), a także mających na celu podniesienie konkurencyjności (np. MOBILE BOX Sp. z
o.o. – producent rozwiązań zaawansowanych technologicznie i ONE-2-ONE S.A. – specjalizująca
się w komplementarnych interaktywnych rozwiązaniach adresowanych do podmiotów działających
przede wszystkim w sektorze mediów i usług marketingowych).
W dobie Internetu niezwykle istotny jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Najwięcej
beneficjentów sięga po dotacje z zakresu usług i aplikacji dla MSP oraz działań mających na celu
poprawę dostępu MSP do TIK i ich wydajne użytkowanie. Łączna kwota dofinansowania UE
wynosi 81 951 804,28 EUR. Środki przeznaczone zostały m.in. na przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie, zapewnienie dostępu do Internetu
szerokopasmowego w gminach Czerwonak i Koziegłowy oraz stworzenie i wdrożenie
innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją
handlową przez firmę Komputronik S. A. na terenie miasta Poznania.
W ramach obszarów środowisko i energetyka podpisano 70 umów, którym udzielono wsparcia w
ramach PO IiŚ na kwotę dofinansowania UE 497 236 368,73 EUR. Najwięcej środków
dotyczących środowiska przeznaczonych zostało na projekty z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi i przemysłowymi, promowanie czystego transportu miejskiego na terenie miasta
Poznania, a także inwestycji związanych z oczyszczaniem ścieków oraz promowaniem
bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000). Do głównych inwestycji związanych z
50
energią na terenie województwa należy: budowa gazociągu Szczecin – Lwówek i Gustorzyn –
Odolanów, budowa elektrowni wiatrowych czy elektrociepłowni biogazowych.
Do inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej realizowanych w Wielkopolsce w ramach
innych programów operacyjnych należą projekty dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, a także
infrastruktury systemu oświaty (z PO IiŚ). Beneficjenci podpisali 41 umów na kwotę
dofinansowania UE w wysokości 30 305 416,05 EUR. Środki przeznaczono m.in.: na rewitalizację,
przebudowę i rozbudowę placówek oświatowych oraz uczelni wyższych (Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, Państwowej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Zbąszyniu), zakładów
opieki zdrowotnej (Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Szpital Powiatowy w Krotoszynie), a także
zakup sprzętu medycznego czy ambulansów sanitarnych.
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w Wielkopolsce wzrosła liczba inwestycji
transportowych finansowanych w ramach PO IiŚ i na koniec 2012 r. wyniosła 22. Nowe umowy
dotyczyły dofinansowania przeznaczonego m.in.: na przebudowę węzła Antoninek w Poznaniu,
modernizację linii kolejowej na odcinku Wrocław – Poznań, odnowę taboru PKP Intercity S.A. dla
relacji Przemyśl – Szczecin i Wrocław – Gdynia, budowę drogi ekspresowej na odcinku Syców –
Kępno – Wieruszów – Walichnowy, budowę i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego
na stacji Poznań Franowo i na stacji Kórnik koło Poznania oraz rozbudowę i modernizację
infrastruktury lotniskowej i portowej na Ławicy w Poznaniu. Łącznie projekty transportowe
wykorzystują 737 277 237,69 EUR ze środków pochodzących z budżetu UE.
W Wielkopolsce realizowane są również projekty w zakresie turystyki i kultury, w ramach PO IG,
PO IiŚ i RPWM. W porównaniu z ubiegłym okresem sprawozdawczym kwota dofinansowania UE
wzrosła o 37% i wynosi 32 686 395,35 EUR. W ciągu roku podpisano dwie nowe umowy, z czego
jedna dotyczy wsparcia programu promocji turystycznej realizowanej w Partnerstwie Gmin obszaru
LGD „Warmiński Zakątek”, a druga rewaloryzacji i modernizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w
Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Łącznie na analizowane obszary
wsparcia składa się 8 projektów, wśród których znajdują się także projekty dotyczące kampanii
promocyjnych turystyki innych regionów Polski.
Duża część projektów realizowana jest w ramach wsparcia w kapitał ludzki. Do końca okresu
sprawozdawczego podpisano łącznie 2 864 umów. Dzięki dofinansowaniu z EFS w wysokości 451
297 406,26 EUR podniesiona zostanie konkurencyjność gospodarki, elastyczność rynku pracy, a
także spójność społeczeństwa. Najwięcej projektów realizowanych w ramach tego wsparcia
dotyczy działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w
szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania
solaryzacji, zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz działania na rzecz poprawy
jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym.
Wśród projektów z PO RYBY na terenie Wielkopolski realizowanych jest 356 projektów, o łącznej
kwocie dofinansowania UE 13 811 144,16 EUR, pochodzącej z EFR. Warto dodać, iż w
poprzednim okresie sprawozdawczym było ich zaledwie 28. Projekty te dotyczą głównie: inwestycji
w budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację budynków rekreacyjnych, restauracji rybnych,
przystani rybackich, łowisk dla wędkarzy i ścieżek rowerowych, działań wodno-środowiskowych w
gospodarstwie rybackim, zakupu łodzi turystycznych i wyposażenia dla gospodarstwa rybnego
oraz promowania współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej poprzez współdziałanie z
innymi lokalnymi grupami rybackimi, co ma na celu zdobycie wiedzy, wymianę informacji i
doświadczeń oraz promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W Wielkopolsce najwięcej
projektów realizowanych jest w jej zachodniej części (powiat czarnkowsko-trzcianecki,
międzychodzki, szamotulski) oraz w północnej (powiat pilski i wągrowiecki).
Najwięcej projektów zarówno pod względem liczby realizowanych projektów, jak i wartości
dofinansowania UE na terenie województwa wielkopolskiego wdrażanych jest w ramach PROW
finansowanego z EFRROW. Stanowią one 99% wszystkich projektów realizowanych w obrębie
innych programów na terenie Wielkopolski, co wynika z szerokiego zakresu wsparcia tego
51
programu. Kwota dofinansowania UE to ponad 28% całego dofinansowania w ramach EFRR, EFS,
EFRROW, EFR i wynosi 890 825 254,24 EUR.
Wykres 14. Dofinansowanie UE wg obszaru wsparcia projektów realizowanych na terenie
Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych finansowanych z EFRR, EFS lub
EFRROW
28,36%
Przedsiębiorczość oraz B+R
Społeczeństwo informacyjne
Transport
0,44%
12,90%
Energetyka
Środowisko
14,37%
2,61%
Infrastruktura społeczna
Turystyka
Kultura
0,64%
0,40%
0,96%
Kapitał ludzki
23,48%
13,40%
Rybołówstwo
Obszary wiejskie (wg PROW)
2,43%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz MRR
Wykres 15. Liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów
operacyjnych wg rodzaju funduszu
2 864
1 557
EFRR (0,30%)
EFS (0,56%)
EFRROW+EFR (99,14%)
509 488
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz MRR
Podsumowując rozkład projektów w podziale na obszary wsparcia w ramach innych programów
operacyjnych, można zauważyć, iż bardzo dużą rolę w województwie wielkopolskim odgrywają
projekty realizowane w ramach PROW na obszarze wiejskim, jak również projekty z zakresu
transportu wsparte w ramach POIiŚ. Projekty z zakresu wsparcia obszarów wiejskich dominują
zarówno pod względem liczby, jak i wartości dofinansowania UE, z kolei projektów z zakresu
transportu jest mało, ale pochłaniają znaczną część środków UE. Projektów, które finansowane są
52
z EFS w ramach PO KL jest bardzo dużo, ale pod względem wartości dofinansowani UE stanowią
niecałe 14% wszystkich projektów.
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PROGRAMOWYCH
Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny
programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania.
Wśród wskaźników programowych (celu głównego oraz celów szczegółowych) znajdują się takie,
które będą wykazywane corocznie i te, które zostaną wykazane po zakończeniu realizacji
programu.
Do wskaźników, których wartości podawane są w ujęciu rocznym zaliczono 4 wskaźniki celów
szczegółowych:

Utworzone miejsca pracy - w tym mężczyźni, kobiety (brutto, ekwiwalent pełnego etatu),

Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla mężczyzn,

Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla kobiet,

Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery do ogółu gospodarstw
domowych.
Wartość wskaźnika dotyczącego gospodarstw domowych wyposażonych w komputery jest
podawana w przypisach, z uwagi na fakt, że wskaźnik ten nie stanowi ani rezultatu ani produktu
WRPO - jest oddziaływaniem Programu. Ponadto o wpływie Programu na wskaźnik można będzie
mówić dopiero wtedy, gdy projekty z zakresu sieci szerokopasmowej będą zrealizowane. W 2012
r. zakończony został jeden z 3 projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.7
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, a w ramach Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do
Internetu szerokopasmowego ogłoszony został konkurs. Zgodnie z danymi GUS dla roku 2011 r.
(GUS nie dysponuje nowszymi danymi) odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w
komputery wynosi 69,6%. W stosunku do roku poprzedniego (2010) wartość wskaźnika wzrosła o
3,8 pkt. proc. i zbliża się do wartości docelowej określonej w Programie (78%). Wszystkie projekty,
które są lub będą wsparte w ramach ww. działań zapewne wpłyną na wzrost wartości wskaźnika i
w konsekwencji osiągniecie wartości docelowej.
Z kolei w przypadku wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy należy tu zaznaczyć, że
od początku realizacji programu zakładano, iż na ten wskaźnik składać się będą wszystkie miejsca
pracy tj. zarówno miejsca pracy będące bezpośrednim rezultatem wdrażania WRPO, jak i
powstające w jego otoczeniu, jako efekt oddziaływania. Ze względu na brak danych do tej pory do
tego wskaźnika wliczano tylko miejsca pracy monitorowane w KSI (SIMIK 07-13). W związku z
powyższym dla zbadania wpływu interwencji WRPO na zatrudnienie w Wielkopolsce w 2012 r.
zlecone zostało badanie ewaluacyjne pt. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie
wsparcia na tworzenie miejsc pracy. Przedstawienie miejsc pracy w oparciu o ww. badanie
ewaluacyjne pozwoliło na podanie wartości wskaźnika zgodnie z założeniami, a jednocześnie
umożliwiło pełne zobrazowanie sytuacji wpływu WRPO na zatrudnienie w Wielkopolsce.
Badaniem objęte zostały wszystkie projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie w
ramach WRPO od kwietnia 2008 r. do dnia 31.12. 2011 r. zrealizowane lub realizowane na terenie
województwa wielkopolskiego:
 umowy o dofinansowanie w ramach WRPO w priorytetach I-VI na dzień 31.12.2011,
 umowy pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz umowy w ramach Inicjatywy
JESSICA.
W badaniu wyróżniono następujące rodzaje miejsc pracy, które mogą potencjalnie powstać na
skutek realizacji projektu:
 tymczasowe miejsca pracy u beneficjanta, czyli miejsca pracy, które istnieją lub będą istnieć
co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 2 lata, powstałe na potrzeby realizacji projektu (przede
wszystkim w zakresie zarządzania projektem, rozliczania, promocji projektu),
53
 trwałe miejsca pracy u beneficjenta, czyli miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji
projektu, które istnieją lub będą istnieć co najmniej 2 lata, powstałe m.in. w wyniku wzrostu
obrotów firmy, konieczności zatrudnienia osoby do obsługi zakupionych maszyn,
konieczności zatrudnienia pracowników w wyniku wzrostu liczby zamówień etc.,
 utrzymane miejsca pracy u beneficjanta, czyli istniejące miejsca pracy, które są/były
zagrożone i w sytuacji, w której beneficjent nie realizowałby projektu, zostałyby zlikwidowane,
 tymczasowe miejsca pracy w otoczeniu beneficjenta, czyli miejsca pracy powstałe na
potrzeby realizacji projektu, jednak nie u beneficjenta, ale w jego otoczeniu gospodarczym,
przede wszystkim u wykonawców/podwykonawców prac związanych z realizacją projektu,
 trwałe miejsca pracy w otoczeniu beneficjenta, czyli miejsca pracy powstałe w następstwie
realizacji projektu, w konsekwencji jego wpływu na otoczenie gospodarcze, zarówno w
odniesieniu do podwykonawców beneficjenta (wzrost zatrudnienia jako wyższych obrotów w
wyniku wzrostu zamówień ze strony beneficjenta), jak i pośrednio w wyniku powstania
ulepszonej infrastruktury (np. zwiększenie zatrudnienia ze względu na lepsze warunki
transportu drogowego),
 planowane miejsca pracy, czyli takie miejsca pracy, które beneficjent planuje utworzyć w
efekcie potrzeby zaistniałej w wyniku realizacji projektu,
 bezpośrednie miejsca pracy, czyli miejsca pracy utworzone/utrzymane u beneficjenta
realizującego projekt (w przypadku inicjatywy JEREMIE za bezpośrednie miejsca pracy
uznano także miejsca pracy powstałe w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji inwestycji, na
którą udzielono potyczki/reporęczenia w ramach inicjatywy JEREMIE),
 pośrednie miejsca pracy, czyli miejsca pracy utworzone w otoczeniu gospodarczym
beneficjanta.
Badania ankietowe beneficjentów WRPO wykazały, że miejsca pracy tworzone były w wyniku
realizacji ponad 61% badanych projektów. Zdecydowanie najczęściej utworzone zostały trwałe
miejsca pracy u beneficjenta. Dane uzyskane na próbie estymowano na populację wszystkich
projektów, na które podpisano umowy do końca 2011 r.
W powyższym badaniu oszacowano, że na skutek realizacji wszystkich projektów powstało łącznie
7 561 miejsc pracy, z czego prawie 90% to bezpośrednie miejsca pracy, powstałe u beneficjentów.
Podział powstałych miejsc pracy ze względu na rodzaj przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13. Analiza powstałych/utrzymanych miejsc pracy ze względu na ich rodzaj w ramach
WRPO
Lp.
Rodzaj miejsc pracy
1
Liczba tymczasowych miejsc pracy u beneficjenta
2
Liczba trwałych miejsc pracy u beneficjenta
3
Liczba utrzymanych miejsc pracy u beneficjenta
Liczba bezpośrednich miejsc pracy
4
Liczba tymczasowych miejsc pracy w otoczeniu gospodarczym
5
Liczba trwałych miejsc pracy w otoczeniu gospodarczym
Liczba pośrednich miejsc pracy
Liczba wszystkich miejsc pracy
Estymacja punktowa
679
5 298
657
6 634
214
713
927
7 561
Źródło: Raport z badania ewaluacyjnego.
Miejsca pracy powstałe dzięki WRPO (7 561) stanowią 7% wszystkich powstałych w latach 20072012 w Wielkopolsce miejsc pracy netto. Wskaźnik założony dla całego WRPO do osiągnięcia do
końca roku 2013 wynosi 10 090 miejsc pracy, zatem w momencie realizacji badania ankietowego
(koniec II kwartału 2012 r.) został osiągnięty w około 75%. Trzeba tu zaznaczyć, że w 2012 r.
ogłaszane były konkursy, w wyniku których zostały bądź zostaną podpisane umowy o
dofinansowanie. Należy spodziewać się, iż beneficjenci wybierali wskaźnik dotyczący utworzenia
miejsc pracy. Jednocześnie w całkowitej liczbie miejsc pracy utworzonych dzięki realizacji WRPO
należy uwzględnić miejsca pracy, które mogą zostać utworzone w ramach realizacji inicjatyw ze
54
środków, które pozostają jeszcze do dyspozycji. Należy pamiętać, że mowa tu jest o wszystkich
wymienionych rodzajach miejsc pracy a nie tylko bezpośrednich i trwałych. W związku z
powyższym liczba miejsc pracy zarówno bezpośrednich, pośrednich jak i stałych oraz
tymczasowych utworzonych/utrzymanych dzięki wsparciu z WRPO prawdopodobnie przekroczy
wartość wskaźnika celu szczegółowego założoną w Programie.
W ramach badania określono również udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych (31%). Zatem
wartość wskaźnika Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla kobiet
(liczba) wynosi 2343,91, co stanowi 40% wartości docelowej, a wartość wskaźnika Utworzone
miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla mężczyzn (liczba) wynosi 5217,09,
co stanowi 122% wartości docelowej. Zatem zatrudniono więcej mężczyzn niż zakładano, co
wynika z charakteru inwestycji wspartych w ramach WRPO.
Z uwagi na fakt, że wartości oszacowane przez Ewaluatora zostały określone na podstawie
podpisanych umów, dane te zamieszczono w wierszu szacowana realizacja.
W przypadku wskaźnika celu głównego: Zmiana produktu krajowego brutto dla regionu na
głowę mieszkańca (PKB per capita) w wyniku realizacji programu (%), oraz trzech
wskaźników celów szczegółowych: Utworzone miejsca pracy (netto) (liczba), Poziom
zatrudnienia (liczba pracujących), Zmiana bilansu handlowego województwa (w cenach
bieżących) w wyniku realizacji programu (% PKB), zgodnie z zapisami Programu wartości
zostaną podane po zakończeniu realizacji Programu. Warto tu jednak dodać, że w 2012 r. na
potrzeby nowej perspektywy finansowej przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na sytuację społeczno
- gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy
użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) gospodarki województwa
wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO 2014-2020, w
ramach którego w wyniku przeprowadzonych symulacji określono wartości trzech z ww.
wskaźników:
Tabela 14. Zestawienie wartości wskaźników docelowych zamieszczonych w WRPO oraz
otrzymanych w trakcie badania ewaluacyjnego
Nazwa wskaźnika
Zmiana produktu krajowego brutto
dla regionu na głowę mieszkańca
(PKB per capita)
Utworzone miejsca pracy (netto)
(liczba)
Poziom zatrudnienia (pracujący)
Wartość w roku
bazowym
Wartość w roku docelowym (2013)
Wyniki obecnego
WRPO 2007-2013
badania
0
+ 1,71%
+ 1,94%
0
10 000
14 434
1 223 700
(2005 r.)
1 709 900
1 351 631
Źródło: Raport z badania ewaluacyjnego.
Wyniki symulacji pokazują, że w przypadku dwóch pierwszych wskaźników, tj. zmiany PKB per
capita i utworzonych miejsc pracy, nie jest zagrożone osiągnięcie wartości zakładanych na etapie
ex ante. Obecne szacunki wskazują, że zmiana PKB per capita w regionie w 2013 roku w wyniku
realizacji WRPO 2007-2013 ma wynieść 1,94% i być wyższa od wartości zakładanej ex ante o
0,23 pkt. proc. Z kolei liczba dodatkowych miejsc pracy ma kształtować się na poziomie 14 434
tys., czyli o 4 434 tys. wyższym niż zakładano na etapie programowania. W przypadku poziomu
zatrudnienia, obecne szacunki wskazują, że wartość zakładana na etapie ex ante może zostać
nieosiągnięta – wpływ na obniżenie się prognozy dla tego wskaźnika ma wciąż niepewna sytuacja
ekonomiczna na rynkach europejskich, spowodowana kryzysem gospodarczym z przełomu
2008/2009 r., co oddziałuje również na gospodarkę Polski i tym samym na kondycję województwa
wielkopolskiego.
55
Należy tu jednak podkreślić, że celem badania nie było określenie wartości ww. wskaźników i dane
te będą przedmiotem analiz, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu realizacji Programu,
zgodnie z zapisami WRPO.
Warto tu przytoczyć wyniki symulacji makroekonomicznych przeprowadzonych przy zastosowaniu
metodologii HERMIN, które wskazują na pozytywne oddziaływanie środków implementowanych w
ramach WRPO na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego. Nie należy
jednak przeceniać skali wpływu, która determinowana jest w dużej mierze przez relatywnie
niewielkie znaczenie funduszy WRPO w skali całej gospodarki regionu (5,4% PKB regionu z roku
2007). Realizacja WRPO w tych latach przyczynia się do wzrostu PKB średniorocznie o 1,21% w
porównaniu do hipotetycznej sytuacji, kiedy wspomniany program nie byłby realizowany. Uzyskane
rezultaty pozwalają stwierdzić, iż gdyby nie funkcjonował WRPO, stopa bezrobocia byłaby w
województwie wielkopolskim średniorocznie wyższa o 0,63 pkt. proc.
Projekty realizowane w ramach WRPO wpisują się zarówno w cel główny programu tj.
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i
zatrudnienia, jak i jego cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania, Wzrost aktywności
zawodowej mieszkańców oraz Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.
Jednocześnie realizując cele programu dążą do wypełnienia celu generalnego Zaktualizowanej
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. tj. Efektywne wykorzystanie
potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie
jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Skalę realizacji tych założeń
można będzie w pełni wykazać po zakończeniu realizacji programu, gdy wszystkie dane będą
dostępne, by taką analizę przeprowadzić. Wsparcie udzielone beneficjentom wykorzystuje silne
strony regionu wykazane w analizie SWOT m.in. wysoką aktywność mieszkańców (gospodarczą i
społeczną), nadwyżkę dobrze wykształconej siły roboczej, wysoki poziom nakładów samorządów
na cele rozwojowe, duży potencjał produkcyjny by wzmocnić ich efekt. Jednocześnie odpowiednia
dystrybucja tego wsparcia pozwala niwelować słabe strony województwa, m.in. niewystarczającą
podaż odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych, pogłębiające się dysproporcje
między aglomeracją poznańską a resztą województwa czy wysoki poziom bezrobocia (poza
aglomeracją poznańską). Wskaźniki określone na poziomie programu są również powiązane ze
wskaźnikami kontekstowymi m.in. takimi jak Produkt krajowy brutto na mieszkańca, Wzrost PKB
w cenach stałych (rok poprzedni = 100), Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem,
Pracujący ogółem, Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia
(wg BAEL).
WNIOSKI DLA DALSZEJ REALIZACJI WRPO
 zakontraktowanie wszystkich środków pozostałych w programie,
 sprawne dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,
 przeprowadzanie kontroli projektów w zakresie zamówień publicznych,
 przygotowanie do nowej perspektywy finansowej – przeprowadzanie badań ewaluacyjnych,
opracowanie procedur wyboru projektów kluczowych, przygotowanie Lokalnego Systemu
Informatycznego, obsługa SEP, umożliwienie ubiegania się o wsparcie projektów
indywidualnych w ramach nowego Schematu II w Działaniu 7.1.
2.1.6.3 Rekomendacje KE
W sprawozdaniu zostały uwzględnione rekomendacje do sprawozdań za 2007, 2008, 2009, 2010
oraz 2011 rok. Poniżej znajdują się wyjaśnienia do uwag KE zgłoszonych w piśmie z dnia 3
kwietnia 2012 r.: Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania WRPO za rok 2010 r.
zgłoszonych po spotkaniu rocznym oraz wyjaśnienie do uwag KE zgłoszonych w piśmie KE z dnia
23 sierpnia 2012 r.: Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania za rok 2011.
56
Ponadto w załączniku XIII Pismo KE po spotkaniu rocznym zostały zamieszczone Rekomendacje
KE dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 po Rocznym
Spotkaniu podsumowującym wdrażanie RPO z dnia 21.03.2013 r. (data pisma 24.04.2013 r.).
Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania WRPO za rok 2010 po spotkaniu
rocznym – pismo p. Patrica Amblarda z dnia 3 kwietnia 2012 r.
Uwagi ogólne do wszystkich programów operacyjnych
1. Wzmocnienie powiązania między postępem rzeczowym i finansowym w kolejnych
sprawozdaniach.
W sprawozdaniu uwzględniono uwagi KE dotyczące powiązania postępu rzeczowego i
finansowego z określonymi celami zarówno na poziomie programu (punkt 2.1.6.2) jak i
poszczególnych priorytetów (punkt 3).
2. Sprawozdanie z realizacji wskaźników (w tym wskaźników core w SFC 2007) zgodnie z
wynikami przeglądu śródokresowego.
W sprawozdaniu odniesiono się do wszystkich zaktualizowanych i skorygowanych w ramach
renegocjacji programu wskaźników. IZ WRPO zwróci szczególną uwagę na poprawność i
rzetelność danych przesyłanych do KE poprzez system SFC 2007.
3. Należy przedefiniować pojęcie projektów kluczowych.
IZ WRPO uważa, że przygotowanie jasnej i jednolitej definicji projektu kluczowego pozwoli łatwiej
oceniać, który projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa.
4. Należy sprawdzić, czy wszystkie projekty, które uzyskały wsparcie są zgodne z zapisami
Dyrektywy w sprawie Uzdatniania Ścieków Komunalnych oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Dyrektywa wodna
MRR pismem z dnia 16 grudnia 2011 r. zaleciło przeprowadzenie weryfikacji projektów
współfinansowanych ze środków UE pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE. WFOŚiGW zwrócił się do beneficjentów Działania 3.5 WRPO o przekazanie
odpowiednich ekspertyz. Ekspertyzy te zostały dostarczone i zweryfikowane przez WFOŚiGW
oraz przez RZGW w Poznaniu (w przypadku projektu zlokalizowanego w dorzeczu Warty) i przez
RZGW we Wrocławiu (w przypadku projektów zlokalizowanych w dorzeczu Odry).
Dyrektywa ściekowa
W ramach dostosowania projektów zidentyfikowanych w RPO dotyczących oczyszczalni ścieków
oraz innych projektów wodno-ściekowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ogłosi poza trybem konkursowym nabór wniosków na takie projekty (pożyczka na 100%
wartości z możliwością umorzenia do 30%, w przypadku braku możliwości dofinansowania z
POIiŚ). Podczas ubiegania się o pożyczkę NFOŚiGW będzie sprawdzał projekty pod kątem
spełnienia kryteriów POIiŚ, jednak na moment składania wniosku o pożyczkę, beneficjent nie
będzie musiał posiadać wszystkich dokumentów wymaganych w POIiŚ w tym np. studium
wykonalności czy gotowości do realizacji inwestycji (wszystkie decyzje lokalizacyjne,
środowiskowe, minimalny % pozwoleń na budowę itp.). Te dokumenty beneficjent będzie mógł
uzupełnić w momencie zmiany Programu Operacyjnego i umożliwienia wnioskowania o środki
europejskie. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez NFOŚiGW oraz
zmianie POIiŚ inwestycje bez składania odrębnego wniosku (i bez konieczności udziału w
konkursie) zostaną wpisane na Listę Projektów Indywidualnych, będą mogły uzyskać grant POIiŚ
pod warunkiem zakończenia projektu do końca 2015 r. Komponent inwestycji dotyczący
wodociągów nie będzie mógł uzyskać ww. pożyczki NFOŚiGW, jednak będzie mógł otrzymać
dofinansowanie POIiŚ po spełnieniu wszystkich warunków. Pożyczka z NFOŚiGW wraz z
umorzeniem 30% jest zagwarantowana również w przypadku tych projektów, które w wyniku oceny
nie zostaną włączone do POIiŚ.
57
5. Wymagania dot. sprawozdawczości nt. projektów środowiskowych w sprawozdaniach
rocznych dla projektów o wartości całkowitej pomiędzy 25-50 mln euro.
Żaden z projektów środowiskowych realizowanych w ramach WRPO nie ma wartości całkowitej
zawierającej się w przedziale pomiędzy 25-50 mln euro.
6. Innowacje – opracowanie strategii inteligentnej specjalizacji na podstawie regionalnych
startegii innowacji.
Zagadnienie tworzenia strategii przemyślanych specjalizacji jako narzędzia realizacji inicjatywy
flagowej Strategii Europa 2020 - Unii Innowacji, znajduje się obecnie w obszarze szczególnego
zainteresowania władz regionalnych Wielkopolski. Istotna rola specjalizacji lokalnych w
podnoszeniu konkurencyjności regionu znalazła swoje odzwierciedlenie w zapisach
zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020.
Zaktualizowany dokument, prezentujący spójną koncepcję polityki innowacji, uwzględnia
najnowsze trendy światowe (w tym założenia Unii Innowacji) poprzez m.in. systemowe podejście
do zarządzania regionem, oddziaływanie zarówno na stronę podażową jak i popytową procesów
innowacyjnych oraz uwzględnienie roli sektora publicznego w generowaniu popytu na innowacje.
Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski zaplanowano w ramach realizacji
siedmiu programów strategicznych, w tym m.in. programu „Proinnowacyjny samorząd lokalny”,
ukierunkowanego na zwiększanie konkurencyjności i poziomu jakości życia w poszczególnych
subregionach Wielkopolski m.in. poprzez tworzenie wyspecjalizowanej infrastruktury. RSI dla
Wielkopolski podkreśla znaczenie specjalizacji lokalnych. Dokument zwraca przy tym uwagę, iż
podczas poszukiwania obszarów innowacji, które mogłyby powstać w subregionach należy wziąć
pod uwagę nowe pola innowacji pojawiające się w branżach i dziedzinach uznawanych dotychczas
za tradycyjne a dobrze rozwiniętych w niektórych częściach Wielkopolski np. ekoinnowacje w
branży spożywczej.
Dokument strategiczny RSI promuje rozwój innowacji w Wielkopolsce w oparciu o zwiększoną
aktywność poszczególnych aktorów lokalnych, zdolnych tworzyć odpowiedzialne partnerstwa dla
realizacji wytyczonych celów strategicznych. Wśród przyjętych zasad polityki innowacyjnej
priorytetowo traktowane są m.in takie hasła, jak „precyzyjne wsparcie” (podejmowane działania i
wydatkowane środki będą skoncentrowane i precyzyjnie ukierunkowane na cele mogące mieć
największy wpływ na rozwój regionu), „konsekwencja w działaniu” działania kierowane do
poszczególnych grup podmiotów konsekwentnie rozwijają zaplanowane linie wsparcia), „polityka
oparta na faktach”(podejmowane działania służące wdrażaniu strategii opierają się na wynikach
regularnych i porównywalnych badań oraz antycypacji przyszłych trendów).
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach upowszechniania założeń projektu Unia
Innowacji oraz zapisów zaktualizowanej RSI dla Wielkopolski, 25 maja br. podczas
organizowanych już po raz piąty Światowych Dni Innowacji w Poznaniu, zaplanował konferencję
pn. „Smart Specializations – Tożsamość Małych Ojczyzn”. Konferencja, adresowana przede
wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu, połączona
zostanie z dyskusją panelową oraz warsztatami, na których eksperci podpowiedzą jak skutecznie
tworzyć strategie inteligentnych specjalizacji lokalnych.
7. Badania i rozwój: zmiana linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a krajowymi PO.
Uchwałą nr 70 z dnia 11 maja 2012 r. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007-2013 wprowadził zmianę do linii demarkacyjnej w zakresie wsparcia
projektów inwestujących w infrastrukturę badawczą. W województwach, w których zaplanowano
instrument analogiczny do działania 4.2 PO IG tj. dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, opolskim,
podkarpackim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim dopuszczalne są inwestycje o
wartości projektu równej i wyższej niż 400 tys. zł, jednak niższej niż 2 mln zł.
8. Sieci szerokopasmowe – zwiększony poziom kontraktacji, ale wdrażanie nadal kuleje.
Projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest już po notyfikacji pomocy publicznej i
aktualnie czeka na notyfikację dla dużego projektu. W wyniku przetargu zostali wyłonieni
wykonawcy jednakże zgodnie z zaleceniem KE procedura przetargowa jest przedmiotem
opiniowania przez UOKiK.
58
9. Sektor energetyczny o rosnącym znaczeniu, ale ciągle niewykorzystanym potencjale
inwestycji innowacyjnych.
Wspieranie produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii jest planowane w programie
regionalnym dla nowej perspektywy finansowej.
10. Rozwój obszarów miejskich: trendy w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia.
Opis dot. realizacji w ramach WRPO projektów rewitalizacyjnych jako odpowiedzi na problemy
zidentyfikowane w planach rewitalizacji znajduje się w punkcie 3. Realizacja w podziale na
priorytety w punkcie dot. Priorytetu IV.
11. Projekty z zakresu infrastruktury społecznej należy oceniać z punktu widzenia ich
korzyści i słabości oraz ich wkładu w gospodarkę regionalną.
Wszystkie uwagi związane z projektami dot. infrastruktury społecznej będą brane pod uwagę w
następnym okresie finansowania. Obecnie ze względu na wyczerpanie się środków nie są
planowane kolejne konkursy w tym zakresie.
12. Inżynieria finansowa.
W załączniku IX do Sprawozdania za 2012 rok znajduje się matryca instrumentów finansowych
2007-2013 ze szczegółowymi informacjami nt. realizacji instrumentów JEREMIE i JESSICA w
Wielkopolsce w zakresie wymaganym przez KE.
13. Trwałość finansowa inwestycji.
Analiza trwałości finansowej inwestycji w kontekście wsparcia projektów zdolnych do przetrwania
generujące wystarczające przychody na pokrycie wszystkich wydatków operacyjnych na etapie
eksploatacji będzie wykorzystana w przyszłym okresie programowania. W tym okresie środki
programu są już na wyczerpaniu.
14. Weryfikacja zarządzania w obszarze zamówień publicznych.
IZ WRPO weryfikuje i opiniuje dokumentację przesłaną przez beneficjentów dot. zamówień
publicznych. Ponadto organizowane są szkolenia dla beneficjentów dot. tego zagadnienia.
15. Poprawne prognozy finansowe i przesyłanie wniosków o płatność w ciągu roku.
IZ WRPO dokłada wszelkich starań aby prognozy finansowe były jak najbardziej precyzyjne i
rzetelne a wnioski o płatność składane są sukcesywnie z zachowaniem odpowiednich terminów.
Uwagi do WRPO
16. Komplementarność z projektami współfinansowanymi z EFS.
Opis komplementarności z projektami współfinansowanymi z EFS zawarto w Sprawozdaniu w
punkcie 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia.
17. Promocja gospodarki regionalnej – przedstawienie wyniku misji gospodarczych.
Opis i wyniki misji gospodarczych realizowanych ze środków WRPO w ramach Działania 1.5
Promocja regionalnej gospodarki przedstawione są w Sprawozdaniu w punkcie 3. Realizacja w
podziale na priorytety.
Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania za rok 2011 – pismo p. Charliny
Vitchewej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Rekomendacje ogólne dla wszystkich programów operacyjnych
1. Kontynuowanie wysiłków w celu poprawy jakości sprawozdania w oparciu o uwagi KE.
Wszystkie uwagi KE także te z poprzednich lat są uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.
2. Przeprowadzanie ewaluacji i podejmowanie innych kroków w celu lepszego wyjaśnienia
osiągnięcia wszystkich celów WRPO i poprawy wyznaczania celów w przyszłości.
59
W sprawozdaniu zawarta jest analiza wykonania wskaźników na poziomie programu i przy każdym
z priorytetów w oparciu o założone cele.
3. Intensyfikacja kontroli przeprowadzanych przez IZ i IP.
IZ WRPO weryfikuje i opiniuje dokumentację przesłaną przez beneficjentów dot. zamówień
publicznych. Ponadto organizowane są szkolenia dla beneficjentów dot. tego zagadnienia.
4. Poprawa organizacji i planowania posiedzeń komitetów monitorujących.
IZ WRPO dokłada wszelkich starań by materiały dla członków Komitetu Monitorującego były
dostarczane w odpowiednim terminie.
5. Poprawa poziomu kontraktacji i płatności w niektórych priorytetach.
Informacje nt. poziomu kontraktacji i płatności zawarte są w punktach dotyczących poszczególnych
priorytetów w punkcie 3.
6. Wzmocnienie zdolności administracyjnej do oceny aspektów pomocy publicznej w
projektach.
IZ stosuje się do zaleceń KE dotyczących oceny pod kątem występowania pomocy publicznej w
projektach, dla których wcześniej taka ocena nie była dokonywana (np. kultura, środowisko,
transport) a sformułowanych w pismie UOKiK z dnia 28 listopada 2012 r.
7. Zapewnienie zgodności z dyrektywami środowiskowymi.
Odpowiedź została przedstawiona przy uwagach z pisma p. Amblarda.
Rekomendacje dotyczące WRPO
8. Ocena ogólna.
Lista podsumowująca słabiej realizowane działania znajduje się w punkcie 2.1.6.2 Analiza postępu
finansowego i rzeczowego.
9. Wskaźniki
Analizy realizacji wskaźników znajdują się w punkcie 2.1.6.2 (poziom programu) i w punkcie 3
(poziom priorytetów).
10. Wkład w realizację Strategii Europa 2020.
Realizacja założeń Strategii UE 2020 znajduje się w punkcie 2.1.6.6.
11. Komplementarność z projektami wspartymi w ramach EFS.
Opis komplementarności z projektami współfinansowanymi z EFS zawarto w Sprawozdaniu w
punkcie 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia.
12. Sprawozdanie dot. danych priorytetów.
Odpowiednie informacje znajdują się punktach dotyczących poszczególnych priorytetów w punkcie
3.
2.1.6.4 Rekomendacje IZ i innych instytucji
Rekomendacje IZ WRPO dotyczące dalszego przebiegu realizacji WRPO:
 zakontraktowanie i wydatkowanie wszystkich pozostałych w Programie środków,
 przeprowadzenie ewentualnych realokacji środków między działaniami.
Powyższe działania są lub będą dokonywane przy współudziale KM WRPO.
W okresie sprawozdawczym KM WRPO nie przyjmował rekomendacji dotyczących dalszego
przebiegu realizacji Programu.
60
2.1.6.5 Instrumenty inżynierii finansowej
Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE - Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises (wspólne
europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) jest nowym mechanizmem
pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ze środków
publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską, odchodzącym od tradycyjnego dotacyjnego
wsparcia MSP na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego). Decyzją Zarządu
Województwa Wielkopolskiego z czerwca 2009 r. Menadżerem Funduszu Powierniczego
inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce został Bank Gospodarstwa Krajowego. W dniu 21 lipca 2009
r. została podpisana umowa z BGK na realizację projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości
poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce,
na podstawie której alokowano do Funduszu Powierniczego kwotę 122 363 796,13 EUR, w tym
dofinansowanie UE 91 772 847,10 EUR.
W województwie wielkopolskim wdrażanie inicjatywy JEREMIE oparto na trójszczeblowym
schemacie, w ramach którego Menadżer Funduszu Powierniczego kieruje środki do pośredników
finansowych, którzy to oferują zwrotne produkty finansowe ostatecznym beneficjentom. Dzięki
odpowiednio zaprojektowanym produktom (pożyczki, poręczenia), wsparcie trafia do
przedsiębiorstw, które ze względu na brak albo skromną historię kredytową lub brak
wystarczających zabezpieczeń, nie są dla sektora komercyjnego wiarygodnymi partnerami. Dzięki
temu, na pomoc mogą liczyć w szczególności projekty innowacyjne, realizowane w oparciu o
nowoczesne technologie, a także przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą.
Rycina 2. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE
Przeniesienie środków
WRPO na instrumenty
finansowe dla MSP
Fundusz Powierniczy
JEREMIE zarządzany
przez Menadżera - BGK
Pośrednicy
finansowi
Produkty finansowe oferowane
przez pośredników
finansowych dla MSP:
- pożyczki
- poręczenia
Źródło: UMWW
Produkty finansowe wdrażane przez pośredników finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE:
Pożyczka globalna
Określony limit środków Funduszu Powierniczego (linia kredytowa) przeznaczony dla pośredników
finansowych udzielających bezpośredniego wsparcia finansowego w formie pożyczek lub
równoważnych produktów pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Reporęczenie
Określony limit środków Funduszu Powierniczego przeznaczony na reporęczenia dla pośredników
finansowych na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez nich
poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek.
61
Poręczenie portfelowe
Określony limit środków Funduszu Powierniczego przeznaczony na poręczenia dla pośredników
finansowych na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez nich
kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Podmioty aktualnie wdrażające instrumenty inżynierii finansowej w Wielkopolsce:
Menadżer Funduszu Powierniczego
Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach
WRPO na lata 2007 – 2013 jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Pośrednicy finansowi w ramach produktu finansowego: Pożyczka globalna
 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest fundacją, która jako partner władz samorządowych miasta
Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w mieście i regionie.
Celem jej jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju Wielkopolski. Promuje
idee przedsiębiorczości i proaktywności. Wspiera przedsiębiorców, a także zachęca do tworzenia
nowych firm. Ponadto szkoli bezrobotnych oraz udziela bezpłatnych porad dla wszystkich
zainteresowanych zakładaniem własnej działalności lub uzyskaniem pożyczki.
 Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest
instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i
szkoleniowo-doradczą.
 Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie jest organizacją działającą na zasadach niekomercyjnych, utworzoną z inicjatywy
Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 1994 r. Jest organizacją pozarządową, która jako
partner dla władz samorządowych Ostrzeszowa wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy
społecznej dla mieszkańców miasta i regionu. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest
stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w Ostrzeszowie i regionie. Dla
realizacji tego celu został uruchomiony w styczniu 1995 r. Inkubator Przedsiębiorczości ułatwiający
start nowopowstającym i rozwój istniejącym podmiotom gospodarczym.
 Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości powstało z inicjatywy
obywatelskiej mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z projektem Strategii
Rozwoju Gospodarczego Ostrowa Wielkopolskiego. Zadaniem tego podmiotu jest świadczenie
usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym, skierowanych do
osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynających działalność gospodarczą,
osób bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje.
 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Utworzenie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. związane było z
koniecznością powołania podmiotu, który oprócz działalności edukacyjnej, mógłby świadczyć
pomoc zwłaszcza małym przedsiębiorcom w postaci udzielania pożyczek.
Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie pomocy małym przedsiębiorcom działającym na
obszarze województwa wielkopolskiego w rozwijaniu aktywizacji gospodarczej poprzez udzielanie
pożyczek oraz prowadzenie szkoleń, kursów i innych form edukacji ekonomicznej, promocję
eksportu, organizowanie współpracy przedsiębiorstw Wielkopolski z partnerami zagranicznymi.
62
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ARR prowadzi działalność od 1992 r. i jest jedną z poważniejszych instytucji wspierających rozwój
regionalny na terenie województwa wielkopolskiego. Z utworzeniem Agencji wiązała się potrzeba
posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (w szczególności
jeśli chodzi o restrukturyzację gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw),
wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla
samorządów. Agencja realizuje usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla małych i średnich
przedsiębiorstw, a także projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz usługi doradcze i
szkoleniowe dla samorządów. Jej działalność obejmuje także doradztwo finansowe i pozyskiwanie
zewnętrznych źródeł finansowania, a także pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i
poręczeń dla przedsiębiorców. Dodatkowo prowadzi współpracę z samorządami w zakresie
wdrażania projektów rozwoju regionalnego, współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi
z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości, promuje współpracę regionów, instytucji i
przedsiębiorstw za zagranicą.
 IKB Leasing Polska Sp. z o.o.
IKB Leasing to jedno z największych towarzystw leasingowych w Polsce, działające niezależnie
od producentów. Wchodzi w skład grupy IKB Deutsche Industriebank korzystając z jej
doświadczeń w finansowaniu przedsiębiorstw, jest spółką córką wiodącego towarzystwa
leasingowego w Niemczech IKB Leasing GmbH. Dzięki przynależności do grupy IKB Leasing ma
dostęp zarówno do polskich jak i międzynarodowych rynków kapitałowych. Na polskim rynku
działa od 1999 roku. Grupa IKB Leasing obecna jest również na Węgrzech, w Czechach i we
Francji. IKB Leasing specjalizuje się w długofalowym finansowaniu przedsiębiorstw w zakresie
leasingu maszyn i urządzeń (szczególnie w branżach obróbki metalu i blachy, przetwórstwie
tworzyw sztucznych, poligrafii, logistyce, przemyśle spożywczym, obróbce drewna). W tych
branżach IKB Leasing posiada szerokie kontakty partnerskie, prowadzi również doradztwo w
zakresie oferowanych produktów leasingowych oraz budowania długofalowych, partnerskich
kontaktów.
Konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek
Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
powstała w 2004r. Jej celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, prowadzenie działań
polegających na obronie wspólnych interesów członków stowarzyszenia, czynne uczestniczenie
w życiu publicznym i społeczno – gospodarczym oraz podejmowanie działań w szczególności
zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu i przeciwdziałanie bezrobociu. Unia prowadzi
swoje działania m.in. poprzez promowanie idei samorządu terytorialnego, organizowanie
społeczności lokalnych, współpracę z samorządami i instytucjami, organizowanie i prowadzenie
działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej, w tym ukierunkowanej na osoby
rozpoczynające działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców już funkcjonujących, kojarzenie
zamierzeń gospodarczych przedsiębiorców, obsługę funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń
kredytowych, a także promocję regionu i kraju.

Cech Rzemiosł Różnych jest dobrowolną organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi
środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na
rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz
reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
Konsorcjum w składzie: ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K. i
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K. to instytucja zajmująca się doradztwem
gospodarczym, która powstała w 2004r. Zapewnia usługi doradcze dla przedsiębiorstw oraz
jednostek samorządowych. ECDF umożliwia i pomaga ww. jednostkom w zdobywaniu kapitału na
rozwój, uruchamianiu nowych projektów, przeprowadzaniu restrukturyzacji, zwiększaniu
kompetencji pracowników czy podejmowaniu decyzji dynamizujących rozwój firm i zwiększających

63
przychody. ECDF koncentruje się na takich działaniach jak: pozyskiwanie dotacji unijnych,
badania, usługi szkoleniowe, usługi księgowe, obsługa prawna, działalność inwestycyjna.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. działa od 1991r. i zajmuje się
świadczeniem usług finansowych, doradczych, inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw
lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej.
TISE aktywnie udziela pożyczek organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii
społecznej (spółdzielniom socjalnym, przedsiębiorstwom społecznym etc.) oraz MSP.
Pośrednicy finansowi w ramach produktu finansowego: Reporęczenie
 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. został powołany przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego, uchwałą z dnia 29 grudnia 2001 r. i jest jednym z największych,
pod względem wielkości kapitału, funduszem poręczeniowym w Polsce.
Fundusz należy do sieci regionalnych funduszy poręczeniowych, działających na terenie
większości województw w kraju. Fundusze te dysponują wielomilionowymi kapitałami, spełniając
zadanie ułatwiania przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego.
 Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Celem działalności spółki jest czynne wspieranie MSP prowadzących działalność na terenie
Wielkopolski, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem poprzez: inicjowanie przedsięwzięć
biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe i inwestycyjne – doradztwo w tym
zakresie, a także ułatwianie dostępu MSP oraz osobom bezrobotnym chcącym podjąć działalność
gospodarczą do finansowania dłużnego, w drodze udzielania pożyczek i poręczeń.
 Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 1999 roku z inicjatywy władz
Miasta Poznania i Banku PKO BP S.A. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i
średnich przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa
wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Z oferty Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają
zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem. Efektem tych działań
jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy.
 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 roku jako inicjatywa
władz samorządowych. Oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców z
terenu województwa wielkopolskiego. Dzięki udzielonym poręczeniom kredytów/pożyczek
bankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Spółka przyczynia się do ich rozwoju.
Pośrednicy finansowi w ramach produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe
 FM Bank S.A.
FM Bank S.A, który powstał na bazie doświadczeń Funduszu Mikro w 2009r., to pierwsza w Polsce
instytucja finansowa dedykowana obsłudze mikroprzedsiębiorstw. FM Bank S.A posiada ofertę
skonstruowaną specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach tej grupy przedsiębiorców,
umożliwiając małym i mikro firmom dostęp do nowoczesnych usług bankowych, a także do
środków finansowych na rozwój i inwestycje. FM Bank zapewnia łatwy dostęp do finansowania
oraz znajomość specyfiki sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2012 roku ogłoszone zostały następujące konkursy na wybór pośredników finansowych:


Konkurs dla Produktu Pożyczka Globalna na kwotę 36 613 942,59 EUR,
Konkurs dla Produktu Reporęczenie na kwotę 29 291 154,07 EUR;
64
W 2012 roku Menadżer Funduszu Powierniczego zawarł 12 nowych Umów Operacyjnych I Stopnia
i w związku z tym instrumenty finansowe dla MSP z województwa wielkopolskiego oferowane były
w sumie w ramach 26 Umów Operacyjnych I Stopnia zawartych z 14 Pośrednikami Finansowymi,
wyłonionymi w trakcie konkursów dla produktów Pożyczka Globalna, Reporęczenie oraz
Poręczenie Portfelowe.
Tabela 15. Środki udostępnione pośrednikom finansowym do końca 2012 roku w ramach
zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia (EUR)
FP JEREMIE
Całość
142 798 965,05
EFRR
BP
107 099 223,78
35 699 741,26
Środki prywatne
0
Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)
Tabela 16. Środki przekazane ostatecznym beneficjentom (MSP) do końca 2012 roku (EUR)
FP JEREMIE
Całość
196 339 607,89
EFRR
BP
59 025 928,85
19 675 309,62
Środki prywatne
(pośredników
finansowych i innych
instytucji finansowych)
117 638 369,42
Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)
Do końca 2012 roku Pośrednicy Finansowi wsparli łącznie 2 580 Ostatecznych Beneficjentów
(MŚP) działających na terenie województwa wielkopolskiego, z którymi podpisali 3 353 Umowy
Operacyjne II Stopnia.
Tabela 17. Umowy w ramach JEREMIE wg rodzajów instrumentów finansowych (EUR)
Liczba umów z
MSP
Środki Funduszu Powierniczego
JEREMIE
Łączna kwota
Ogółem
3 353
102 253 551,78
78 701 238,47
Reporęczenie
2 227
66 247 858,24
49 585 154,83
Pożyczka globalna
930
33 685 777,31
26 796 167,42
Poręczenie portfelowe
196
2 319 916,23
2 319 916,23
Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)
65
Tabela 18. Realizacja Operacji II Stopnia w 2012 r. w ramach instrumentu finansowego
Reporęczenie
Typ
przedsiębiorstwa
Liczba
umów
Wartość umów (EUR)
Kwota wsparcia (EUR)
mikro
684
17 597 875,05
13 833 523,63
małe
374
17 578 207,65
13 693 328,62
średnie
49
4 834 101,29
3 524 183,98
razem
1 107
40 010 183,99
31 051 036,23
Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)
Tabela 19. Realizacja Operacji II Stopnia w 2012 r. w ramach instrumentu finansowego Pożyczka
Globalna
Typ
przedsiębiorstwa
Liczba
umów
Wartość umów (EUR)
Kwota wsparcia (EUR)
mikro
418
12 628 257,90
10 725 345,94
małe
60
4 408 535,81
3 271 681,90
średnie
13
1 887 122,71
1 269 726,37
razem
491
18 923 916,42
15 266 754,22
Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)
Tabela 20. Realizacja Operacji II Stopnia w 2012 r. w ramach instrumentu finansowego
Poręczenie portfelowe
Typ
przedsiębiorstwa
Liczba
umów
Wartość umów (EUR)
Kwota wsparcia (EUR)
mikro
196
2 319 916,23
2 319 916,23
małe
-
-
-
średnie
-
-
-
razem
196
2 319 916,23
2 319 916,23
Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)
66
Rycina 3. Rozmieszczenie Ostatecznych Beneficjentów (MŚP) wspartych w ramach Inicjatywy
JEREMIE (stan na 31 XII 2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)
67
Postęp rzeczowy realizacji projektu na koniec 2012 r.
w zakresie wskaźników produktu:
 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych został zrealizowany na poziomie
140,00%
 Kwota wsparcia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych został zrealizowany na poziomie
98,90%
w zakresie wskaźników rezultatu:
 Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe został
zrealizowany na poziomie 46,13%
 Wartość udzielonych instrumentów mikrofinansowania (pożyczek) został zrealizowany na
poziomie 26,64%
 Wartość udzielonych instrumentów poręczeniowych został zrealizowany na poziomie 29,91%
 Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE został zrealizowany na poziomie
28,75%
Uwaga: Przy wyliczaniu wskaźników rezultatu drugiego, trzeciego i czwartego jako wartość
udzielonego wsparcia jest brana pod uwagę wysokość wkładu własnego Pośrednika Finansowego.
Informacje o nieprawidłowościach
W okresie sprawozdawczym nie wykryto nieprawidłowości w zakresie wdrażania Inicjatywy
JEREMIE.
Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów w zakresie wdrażania Inicjatywy
JEREMIE.
Inicjatywa JESSICA
Inicjatywa JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
(wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych/trwałych inwestycji na obszarach miejskich)
została stworzona z myślą o wsparciu rewitalizacji obszarów problemowych w miastach i
dostosowaniu ich do wymogów współczesności. Celem inicjatywy JESSICA jest nadanie nowych
funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim, celem zwiększenia ich
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców. W ten
sposób JESSICA umożliwia eksploatację niewykorzystanych dotąd atutów miast.
Inicjatywa JESSICA realizowana jest w ramach Priorytetu I: Konkurencyjność Przedsiębiorstw,
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat III:
Inwestycje wspierające instytucje otoczenia biznesu na obszarach miejskich oraz Priorytetu IV:
Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.
W województwie wielkopolskim inicjatywa JESSICA wdrażana jest w oparciu o trójszczeblowy
schemat implementacyjny. Menadżerem Funduszu Powierniczego JESSICA został Europejski
Bank Inwestycyjny, z którym w dniu 29 kwietnia 2009 r. została podpisana Umowa o finansowaniu
Funduszu Powierniczego JESSICA. Na podstawie podpisanej umowy do EBI została przekazana
kwota 66 264 706 EUR.
68
Rycina 4. Schemat struktury inicjatywy JESSICA
Przeniesienie
środków WRPO
Przykładowi
beneficjenci:
Fundusz Powierniczy
JESSICA zarządzany
przez EBI
Fundusz Rozwoju
Obszarów Miejskich
zarządzany przez BGK
Instrumenty finansowe
oferowane przez BGK:
- preferencyjne pożyczki
- przedsiębiorcy,
- samorządy,
- spółki komunalne,
- jednostki kultury,
- uczelnie wyższe,
-jednostki naukowe,
- kościoły i związki
wyznaniowe,
- administracja
rządowa,
- spółdzielnie i
wspólnoty
mieszkaniowe,
- instytucje otoczenia
biznesu, itp.
Źródło: Opracowanie własne
W wyniku rozstrzygnięcia, ogłoszonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, konkursu na wybór
Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla województwa wielkopolskiego, rolę FROM
powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). FROM finansuje za pomocą
preferencyjnych pożyczek inwestycje w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty
miejskie ujęte w zintegrowanych planach na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich. Na
podstawie zawartej 29 września 2010 r. Umowy dotyczącej deponowania i zarządzania
funduszami zawartej pomiędzy EBI i BGK, Menadżer Funduszu przekazał kwotę 71 907 256,86
EUR do FROM z przeznaczeniem na inwestycje w kwalifikowalne projekty miejskie realizowane na
terenie województwa wielkopolskiego.
29 października 2010 r. rozpoczął się otwarty i nieograniczony nabór wniosków o pożyczkę.
Konkurs ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski przyjmowane są do wyczerpania puli
środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. Projekty miejskie
wspierane są za pomocą preferencyjnych pożyczek, udzielanych na okres maksymalnie do 20 lat,
z karencją w spłacie kapitału do 4 lat od daty pierwszej wypłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż rok
licząc od zakończenia projektu miejskiego.
W okresie sprawozdawczym do FROM wpłynęło 21 aplikacji o pożyczkę na projekty miejskie,
których łączna wnioskowana kwota pożyczki JESSICA wyniosła 45 510 520,23 EUR.
Do 31 grudnia 2012 r. podpisano 8 umów inwestycyjnych na realizację 8 projektów miejskich o
wartości 26 318 141,67 EUR, co stanowi prawie 37% funduszy JESSICA pierwotnie otrzymanych
przez FROM. Pożyczka została przyznana na realizację następujących inwestycji:
 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa
Centrum Biurowego Podwale” – środki z JESSICA - 5 492 091,39 EUR;
69
Rycina 5. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale”
Źródło: Inwestor/BGK
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem,
poprzez modernizację nieruchomości poprzemysłowej, położonej na obszarze dysfunkcyjnym
zlokalizowanym na terenie miasta Poznania. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do
minimalizacji efektów wykluczenia społecznego mieszkańców poprzez udostępnienie powierzchni
szkoleniowej i organizację bezpłatnych warsztatów/kursów, a także do poprawy bezpieczeństwa
na terenie przyległym do inwestycji w wyniku zainstalowania sieci kamer i jej zintegrowania z
systemem monitoringu miejskiego.
 „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalnooświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim” – środki z JESSICA 244
092,95 EUR;
Rycina 6. Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Zmiana sposobu użytkowania
budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w
Koźminie Wielkopolskim”
Źródło: Inwestor/BGK
Projekt polega na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek
kulturalno-oświatowy. Obiekt został ukończony w 2012 r. i zaadaptowany na cele kulturalnooświatowe prowadzone przez gminne Centrum Kultury. W zrewitalizowanym budynku powstała
pracownia muzyczna, studio nagrań, pracownia plastyczna, sala taneczna, pomieszczenia dla
chóru i orkiestry dętej, sala widowiskowa oraz sala konferencyjna.
70
 „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii
Goplana” – środki z JESSICA 12 204 647,53 EUR;
Rycina 7. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Rewitalizacja obszarów
poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana”
Źródło: Inwestor/BGK
Realizacja tego projektu doprowadzi do powstania trzypoziomowej galerii handlowej ze 120
lokalami handlowo-usługowymi. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie poprzemysłowym
po byłych zakładach produkcyjnych w samym centrum Leszna, który obecnie jest nieużytkowany i
zaniedbany. Dodatkowo inwestor bezpłatnie udostępni miastu powierzchnie w odnowionej,
zabytkowej kamienicy, która przeznaczona zostanie pod bibliotekę multimedialną bądź centrum
turystyczne.
 „Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu – etap II” – środki z JESSICA 4 515 111,57
EUR.
Rycina 8. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Budowa Parku Technologicznego
w Poznaniu – etap II”
Źródło: Inwestor/BGK
Pożyczka umożliwi przeprowadzenie drugiego etapu kompleksowej inwestycji, w wyniku której
powstanie nowoczesny park technologiczny, oferujący początkującym przedsiębiorcom korzystne i
komfortowe warunki do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo
realizacja projektu umożliwi nadanie rewitalizowanemu obszarowi nowych funkcji. Efektem będzie
m.in. jego ponowne połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta. Obszar
zlokalizowany jest w strefie zindustrializowanej, w niewielkiej odległości od centrum miasta,
którego potencjał obecnie nie jest w pełni wykorzystywany.
71
 „Centrum konferencyjno-szkoleniowe. Obsługa biznesu” – środki z JESSICA 885 081,04
EUR.
Rycina 9. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Centrum konferencyjnoszkoleniowe. Obsługa biznesu”
Źródło: Inwestor/BGK
Projekt polegać ma na przeprowadzeniu kompleksowych prac modernizacyjno – adaptacyjnych w
obiekcie byłego kasyna wojskowego w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku realizacji projektu
powstaną m.in. sale restauracyjne, sala konferencyjno-szkoleniowa oraz nowe miejsca hotelowe.
Pozwoli to prywatnemu inwestorowi na organizację imprez okolicznościowych, wynajem sali
konferencyjnej lokalnym przedsiębiorcom zainteresowanym przeprowadzaniem różnego rodzaju
szkoleń i prezentacji, a także na świadczenie usług hotelarskich. Ponadto inwestor zadeklarował
nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjno-szkoleniowej organizacjom pozarządowym, których
działania są ukierunkowane na poprawę aktualnie panującej sytuacji na obszarach dysfunkcyjnych
Ostrowa Wielkopolskiego.
 „Adaptacja na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.
Raszkowskiego 78” – środki z JESSICA 1 014 848,66 EUR.
Rycina 10. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Adaptacja na cele kulturalne
zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego 78”
Źródło: Inwestor/BGK, www.skyscrapercity.com
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku dawnej przepompowni ścieków w
Ostrowie Wlkp. wraz z przeprowadzeniem kompleksowych prac adaptacyjnych obiektu na cele
kulturalne. Obok adaptacji budynku zabytkowej przepompowni, zbudowanej na początku XX
wieku, projekt obejmuje także budowę nowego IV kondygnacyjnego budynku oraz parterowego
przeszklonego łącznika. W wyniku realizacji projektu powstaną: powierzchnia, na której
nieodpłatnie udostępniane będą zwiedzającym ekspozycje/wystawy muzealne wraz z
restauracją/kawiarnią muzealną, klub muzyczny/bar, hotel, sala fitness/siłownia. Realizacja
72
projektu wpłynie także pozytywnie na spadek bezrobocia, ponieważ inwestor zakłada, że w
odrestaurowanym i rozbudowanym obiekcie powstaną nowe miejsca pracy.
 „Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego „Maraton” wraz z przebudową hali
„Wacław”” – środki z JESSICA 1 590 214,31 EUR.
Rycina 11. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Rozbudowa i przebudowa
budynku hotelowego „Maraton” wraz z przebudową hali „Wacław”
Źródło: Inwestor/BGK, http://www.szamo.info
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa hotelu „Maraton” w Szamotułach
wraz z częściową przebudową istniejącej hali sportowej „Wacław” na potrzeby hotelowe.
Inwestycja obejmuje połączenie tych dwóch obiektów. Planowana inwestycja ma bezpośrednio
przyczynić się do m.in. zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenia promocji
regionu – powiatu szamotulskiego w Wielkopolsce, wzrostu atrakcyjności sportowo-rekreacyjnej
Gminy Szamotuły, promocji turystyki sportowej oraz wsparcia lokalnych przedsiębiorców.
 „Budowa multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej,
siedziby redakcji „Gazety Jarocińskiej” i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji
„Ogród Marzeń” i ośrodkiem szkoleniowym wolontariatu” – środki JESSICA 372 054,21
EUR.
Rycina 12. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - „Budowa multimedialnego
Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji „Gazety Jarocińskiej” i
zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji „Ogród Marzeń” i ośrodkiem szkoleniowym
Źródło: Inwestor/BGK
Przedmiotowy projekt polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku
zlokalizowanego przy ul. Kasprzaka 1a w Jarocinie pełniącego wcześniej funkcję biurowca oraz
hali warsztatowej z zapleczem na potrzeby funkcjonowania Multimedialnego Centrum Komunikacji
Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji „Gazety Jarocińskiej” i zarządu spółki oraz
siedziby Fundacji „Ogród Marzeń” a także ośrodka szkolenia wolontariatu. W wyniku realizacji
projektu w zmodernizowanym budynku powstanie m.in. nowoczesne centrum zarządzania
portalami informacyjnymi należącymi do Południowej Oficyny Wydawniczej oraz nowa siedziba
„Gazety Jarocińskiej” poszerzona o zespół „Laboratorium nowych technologii medialnych”, którego
celem będzie przygotowanie interaktywnego lokalnego tygodnika oraz miesięcznika „Wieści
73
Rolnicze”. Ponadto, obok centrum zarządzania spółki, w budynku mieścić się będą pomieszczenia
przeznaczone na potrzeby działalności Fundacji „Ogród Marzeń” oraz ośrodka szkolenia
wolontariatu.
Rycina 13. Projekty wsparte w ramach Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce do końca 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne.
74
Realizacja projektu do końca 2012
Postęp rzeczowy realizacji inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce przedstawia się w następujący
sposób:
W 2010 r. zostały osiągnięte wskaźniki na poziomie Menadżera Funduszu Powierniczego
dotyczące liczby wspartych funduszy powierniczych JESSICA oraz kwoty przekazanej do FROM.
W okresie sprawozdawczym FROM podpisał 8 umów inwestycyjnych z promotorami projektów
miejskich na łączną kwotę 26 318 141,67 EUR, co stanowi ok. 37% funduszy JESSICA, pierwotnie
przekazanych do pośrednika finansowego. W związku z powyższym wartości docelowe
wskaźników są nadal osiągane. W okresie sprawozdawczym zakończono całkowitą realizację
jednego projektu miejskiego w Koźminie Wielkopolskim, polegającego na „Zmianie sposobu
użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy”.
Do końca 2012 r. zidentyfikowano m.in. następujące problemy we wdrażaniu inicjatywy JESSICA:
stosunkowo niskie zainteresowanie inwestorów zwrotnymi instrumentami finansowymi
wspierającymi inwestycje z zakresu rewitalizacji miast, niewystarczający poziom przygotowania
projektów miejskich przez wnioskodawców w momencie ich składania, typowo niski zwrot z
inwestycji w projekty miejskie uniemożliwiający spłatę pożyczki na projekt, wysoki poziom
zadłużenia JST, brak projektów w formule PPP oraz obowiązek ujęcia projektu w zintegrowanych
planach na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich.
Aby zniwelować wpływ napotkanych problemów na realizację projektu podjęto m.in. następujące
działania:
 zdywersyfikowano ofertę instrumentów oferowanych inwestorom oraz promotorom projektów
miejskich,
 przeprowadzono szereg spotkań, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych inwestorów z sektora
publicznego oraz prywatnego poświęconych tematyce przygotowywania studium wykonalności
w kontekście inicjatywy JESSICA, zasad pomocy publicznej oraz możliwości finansowania
projektów partnerstwa publiczno-prywatnego ze środków inicjatywy JESSICA,
 zintensyfikowano promocję produktów finansowych w ramach inicjatywy,
 podjęto szersze działania w celu identyfikacji potencjalnych inwestorów i projektów miejskich.
2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii EU 2020
W marcu 2010 r. Unia Europejska przyjęła strategię rozwojową wyznaczającą cele i kierunki
działań dla instytucji UE i państw członkowskich w perspektywie do 2020 r. - „Europa 2020.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu”. Strategia ta zastąpiła obowiązującą przez poprzednie dziesięciolecie Strategię
Lizbońską. Uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną państw członkowskich, na której
mocno odznaczył się kryzys gospodarczy, Unia Europejska wyznaczyła sobie trzy powiązane ze
sobą i wzajemnie się wspierające priorytety:
 rozwój inteligentny (smart growth),
 rozwój zrównoważony (sustainable growth),
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth).
Strategia wyznacza 5 głównych obszarów dla całej Unii Europejskiej, w których prowadzone
mają być działania zmierzające do ich rozwoju i poprawy funkcjonowania, a są to: zatrudnienie,
badania i rozwój oraz innowacje, klimat i efektywność energetyczna, edukacja, ubóstwo/włączenie
społeczne, oraz dwa dodatkowe obszary – społeczeństwo informacyjne i konkurencyjność,
wynikające z inicjatyw flagowych. Dla pięciu głównych obszarów określone zostały cele, a dla nich
z kolei wartości wskaźników wyznaczone dla całej UE, które powinny zostać osiągnięte do 2020
roku.
Komisja Europejska sukcesywnie prezentowała inicjatywy przewodnie tzw. flagowe (7 projektów
przewodnich), stanowiących uzupełnienie Strategii, zawierających katalogi i opisy działań, które
mają umożliwić implementację ww. priorytetów tematycznych. Inicjatywy flagowe to: „Unia
innowacji” „Młodzież w drodze”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca
75
z zasobów”, „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, „Program na rzecz nowych umiejętności i
zatrudnienia”, „Europejski program walki z ubóstwem”. W realizację inicjatyw zaangażowana jest
zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie. Ponadto, na poziomie UE przyjęte zostały
zintegrowane wytyczne w zakresie Strategii 2020, dotyczące polityk gospodarczych i polityk
zatrudnienia państw członkowskich, wyznaczające ramy reform niezbędnych w państwach
członkowskich dla osiągnięcia celów Strategii. Państwa członkowskie podejmują własne
zobowiązania odnośnie działań mających na celu realizację Strategii, formułując je na podstawie
celów głównych wyznaczonych dla całej UE w Strategii, a także celów szczegółowych
wynikających z inicjatyw flagowych oraz zapisów zintegrowanych wytycznych. Zobowiązania te są
elementem Krajowych Programów Reform, których realizacja jest przedmiotem weryfikacji na
poziomie UE w ramach semestru europejskiego. Zgodnie ze Strategią Europa 2020 oraz
inicjatywami flagowymi, jednym z głównych instrumentów realizacyjnych Strategii jest Polityka
Spójności UE, która wyznaczyła główne kierunki interwencji w okresie programowania po 2013 r.
Biorąc pod uwagę założenia Polityki Spójności w okresie programowania 2007-2013,
a w szczególności jej prorozwojowy i innowacyjny charakter, trzeba zauważyć, że już w obecnym
okresie polityka ta w znaczącym stopniu wpisuje się w realizację celów Strategii.
WRPO na lata 2007-2013 wpisuje się w cele strategii EU 2020, które są spójne z celami programu,
mimo że okres tworzenia WRPO przypadał na okres obowiązywania Strategii Lizbońskiej.
Jedynymi kategoriami interwencji ujętymi w WRPO, które nie wpisują się w realizację Strategii
Europa 2020 są: turystyka (57), kultura (58-59) oraz pomoc techniczna (85-86). W ramach WRPO
na kategorie interwencji, które wpisują się w cele Strategii Europa 2020 przypada 1 105 129,28
EUR ze środków EFRR, czyli 92,7% wszystkich środków EFRR w WRPO (1769 projektów spośród
1968 realizowanych w ramach WRPO 2007-2013). Priorytety i działania realizowane w WRPO
spójne z założeniami celi i inicjatyw flagowych Strategii EU 2020 przedstawia poniższy schemat.
Natomiast informacje nt. stanu realizacji celów Strategii EU 2020 w oparciu o kontraktację oraz
wydatki wykazane we wnioskach o płatność przedstawione zostały w Tabeli 6. EU 2020 w
załączniku VI. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych oraz
innych analiz w zakresie Strategii EU 2020.
76
Rycina 14. Priorytety i działania realizowane w WRPO spójne z założeniami celów i inicjatyw flagowych Strategii EU 2020
Priorytety Strategii EU 2020
Rozwój Inteligentny
Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
Obszary/cele Strategii 2020
Badania i rozwój,
innowacje,
przedsiębiorczość
Otoczenie
biznesu
Społeczeństwo
informacyjne
Klimat, energia,
mobilność
Edukacja
Zatrudnienie i
umiejętności
Walka z ubóstwem
Inicjatywy flagowe
Unia innowacji
Polityka
Europejska Agenda
przemysłowa w
Cyfrowa
erze globalizacji
Młodzież w drodze
Program na rzecz
Europa efektywnie
nowych umiejętności
korzystająca z zasobów
i zatrudnienia
Europejski Program
walki z ubóstwem
Osie prioretytowe WRPO i działania
Priorytet I Konkurencyjność
przedsiębiorstw
(Działania 1.1 - 1.6)
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
(Działanie 1.4)
Priorytet II
Infrastruktura
telekomunikacyjna
(Działania 2.7 - 2.8)
Priorytet V
Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego
(Działania 5.1 - 5.2)
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
(Działanie 1.7)
Priorytet IV Rewitalizacja
obszarów problemowych
(Działania 4.1 - 4.2)
Priorytet II Infrastruktura
telekomunikacyjna
(Działania 2.1 - 2.6)
Priorytet V Infrastruktura
dla kapitału ludzkiego
(Działania 5.3 - 5.4)
Priorytet III Środowisko
przyrodnicze
(Działania 3.1 - 3.7)
Źródło: opracowanie własne
77
Rozwój inteligentny - SMARTH GROWTH
Alokacja: 507 850 513,00 EUR
Kontraktacja: 439 794 983,32 EUR
Kwota dofinansowania zatwierdzona we wnioskach o płatność: 320 778 643,72 EUR
Liczba projektów wpisujących się w realizację celu: 1302
Na priorytet Strategii EU 2020 Rozwój inteligentny składają się 4 obszary/cele do których należą:
Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość, Otoczenie biznesu, Społeczeństwo informacyjne
oraz Edukacja, a zakres interwencji WRPO odpowiada wszystkim obszarom w tym priorytecie.
Podobnie jak w roku poprzednim w ramach priorytetu SMART GROWTH realizowana jest
największa ilość projektów (1302), mimo że najwięcej środków zakontraktowano na realizację
priorytetu SUSTAINABLE GROWTH.
Obszary Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość oraz Otoczenie biznesu są ze sobą ściśle
powiązane, a ich realizacja wsparta przez inicjatywy flagowe Unia Innowacji oraz Polityka
przemysłowa w dobie globalizacji. Projekty, które wpisują się w obydwa obszary stanowią 71%
spośród wszystkich projektów realizujących założenia Strategii EU 2020.
Obszar BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to przede wszystkim
projekty z zakresu infrastruktury B+R (Działanie 1.4), tworzenia sieci współpracy (Działanie 1.6) jak
również projekty mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP
(Działanie 1.1 oraz Działanie 1.2). Przypisana do tego celu inicjatywa flagowa Unia Innowacji
zakłada przede wszystkim poprawę dostępu do finansowania badań i innowacji, a co za tym idzie
zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Założenia inicjatywy urzeczywistniają projekty
dotyczące tworzenia inkubatorów wspierających przedsiębiorczość czy klastrów łączących
przedsiębiorstwa o podobnym profilu w celu zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności.
Jednym z projektów tego obszaru jest projekt pn. Inkubator Biznes i Nauka, którego beneficjentem
jest firma Biznes i Nauka Sp. z o.o. z Poznania. Inkubator powstaje w Poznaniu przy ul.
Obornickiej 330, a na jego łącznej powierzchni 2100 m2 będzie 45 biur z ok. 120 stanowiskami
pracy. Przy Inkubatorze powstanie również ok. 40 miejsc parkingowych. Ideą Inkubatora jest
stworzenie w jednym miejscu możliwości funkcjonowania kilku przedsiębiorstw na styku biznesu i
nauki. Inkubator oprócz zapewnienia nowoczesnej, ekologicznej i innowacyjnej infrastruktury
(biura, sale szkoleniowe, serwerownia, dwa specjalistyczne laboratoria: Laboratorium Badań nad
Użytecznością, Doświadczeniami Użytkowników i Dostępności (LabUx) oraz Laboratorium Badań
Technologii Multimedialnych wraz z Pracownią Inteligentnych Technologii Codzienności) ma
zapewniać również kompleksowe wsparcie merytoryczne ze strony sieci współpracujących
podmiotów, m.in. oferujących usługi księgowe, doradztwo finansowe, prawne, usługi informatyczne
oraz marketingowe. Projekt uzyskał dofinansowanie UE w wysokości 1 212 091,77 EUR,
natomiast całkowita jego wartość wynosi 3 169 610,99 EUR.
W obszarze „Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość” zakładana jest realizacja m.in. takich
wskaźników jak: Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP
(szacowana wartość wskaźnika wynosi 1230), Liczba utworzonych miejsc pracy (szacowana
wartość wskaźnika wynosi 3175,87 etatów).
Obszarowi OTOCZENIE BIZNESU przypisana została inicjatywa flagowa pn. Polityka
przemysłowa w dobie globalizacji zakładająca wsparcie przedsiębiorczości, poprawę otoczenia
biznesu oraz wsparcie rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do
konkurowania na rynkach światowych. W ten obszar wpisują się głównie projekty Priorytetu I
WRPO (Działania 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6), których beneficjentami są przedsiębiorstwa, w
szczególności MSP stanowiące najliczniejszą grupę wśród beneficjentów WRPO (pod względem
liczby projektów, kat. 08 i 09). Realizowane projekty obejmują działania dotyczące inwestycji w
78
przedsiębiorstwa oraz mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP
(projekty dotyczące wsparcia klastrów, inkubatorów oraz parków naukowo-technologicznych).
Wsparte w ramach WRPO projekty w dużej mierze dotyczą m.in. wdrażania nowoczesnych
systemów zarządzania przedsiębiorstwem pozwalających na reorganizację przedsiębiorstwa
zwiększając jego efektywność (projekt pn. Wdrożenie zaawansowanej technologii informatycznej –
zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie KRAM), zakupu innowacyjnych linii
technologicznych czy urządzeń (projekt pn. Wzrost innowacyjności firmy DREWTAR poprzez
zakup innowacyjnych linii technologicznych z oprogramowaniem do obróbki mechanicznej i
cieplnej drewna).
W obszarze „Otoczenie biznesu” zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba
wspartych instytucji otoczenia biznesu (szacowana wartość wskaźnika wynosi 17) czy Liczba
nowych usług oferowanych przez IOB (szacowana wartość wskaźnika 2 260).
Obszar SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE tożsamy jest z jednym z działań WRPO tj. z
Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, w ramach którego podpisano 3
umowy, wszystkie na projekty kluczowe dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych. Inicjatywą flagową jaka odpowiada założeniom tego celu
jest Europejska Agenda Cyfrowa, upowszechniająca szybki Internet i umożliwiająca korzystanie z
jednolitego rynku cyfrowego dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Wszystkie 3 projekty odpowiadające założeniom Europejskiej Agendy Cyfrowej realizowane w
ramach Działanie 2.7 opisane zostały w pkt. 3.2 przy opisie Działania 2.7 oraz w pkt. 5 Duże
projekty.
Realizacja celów tego obszaru wspierana jest również przez projekty dotyczące budowy parków
naukowo-technologicznych w ramach Działania 1.4, a w najbliższym czasie przez projekty
realizowane w ramach Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, dla
którego pod koniec 2012 roku ogłoszono pierwszy konkurs.
W obszarze SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE zakładana jest realizacja m.in. takich
wskaźników jak: Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (szacowana wartość
wskaźnika wynosi 4030,05 km) oraz Liczba udostępnionych e-usług (szacowana wartość
wskaźnika 11 szt.).
Ostatni z obszarów tego priorytetu Strategii EU 2020 to EDUKACJA. W obszar ten wpisuje się 36
projektów realizowanych w ramach WRPO. Przypisana obszarowi inicjatywa flagowa Młodzież w
drodze zakłada poprawę wyników systemów kształcenia oraz ułatwienia młodzieży wejścia na
rynek pracy. Zagadnienie problemu dostosowania systemu kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku
pracy oraz powiązanie go z otoczeniem biznesowym pojawiło się wśród Rekomendacji UE dla
Polski. Projekty dofinansowane w ramach WRPO w Działaniu 5.1 i Działaniu 5.2 mają na celu
zwiększenie atrakcyjności i pozycji szkół na rynku, dostępności i jakości kształcenia na wszystkich
poziomach, w tym nałożenie większego nacisku na zdobywanie praktycznych umiejętności
zawodowych zwiększających szanse osób młodych na znalezienie pracy. IZ WRPO kładzie nacisk
na to by wsparte w ramach tych działań projekty przyczyniły się do unowocześnienia infrastruktury
szkół wyższych oraz zwiększenia atrakcyjności infrastruktury edukacyjnej wielkopolskich uczelni,
czego efektem będzie wzrost ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników w regionie
odpowiadających potrzebom rynku pracy.
Dofinansowanie UE otrzymały m.in. takie projekty jak Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i
pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i
Praktycznej czy Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do
ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni. Obydwa projekty mają za zadanie
ułatwić młodym ludziom zdobycie praktycznej wiedzy zawodowej w trakcie nauki w szkole, by
umocnić ich pozycję na rynku pracy.
W obszarze „Edukacja” zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba szkół
wyższych objętych wsparciem (szacowana wartość wskaźnika 10 szt.) czy Liczba objętych
wsparciem szkół i placówek kształcenia ustawicznego (szacowana wartość wskaźnika 26).
79
Rozwój zrównoważony – SUSTAINABLE GROWTH
Alokacja: 606 538 913,00 EUR
Kontraktacja: 550 834 316,24 EUR
Kwota dofinansowania zatwierdzona we wnioskach o płatność: 379 843 032,71 EUR
Liczba projektów wpisujących się w realizację celu: 379
Projekty wpisujące się w priorytet Strategii SUSTAINABLE GROWTH, tj. Rozwój zrównoważony, w
największym stopniu angażują środki EFRR. W tym priorytecie ujęto tylko jeden obszar/cel
Strategii EU 2020 jakim jest KLIMAT, ENERGIA, MOBILNOŚĆ.
Obszar KLIMAT, ENERGIA, MOBILNOŚĆ, skupia wszystkie projekty transportowe, projekty z
zakresu energii oraz ochrony środowiska, zatem jego zakres pokrywa się z zakresem interwencji
dwóch priorytetów WRPO: Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna oraz Priorytetu III Ochrona
środowiska. Wsparte projekty jako cel stawiają sobie ochronę środowiska naturalnego poprzez
racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie
bioróżnorodności oraz wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.
Jednocześnie projekty realizowane w ramach WRPO wpisują się w inicjatywę flagową Europa
efektywnie korzystająca z zasobów, propagując efektywność energetyczną (projekty z Działania
3.2 dotyczące termomodernizacji budynków), wykorzystując odnawialne źródła energii (projekty z
Działania 3.7 dotyczące budowy elektrowni wiatrowych czy systemów solarnych), racjonalizując
gospodarkę odpadami (projekty z Działania 3.1) oraz modernizując infrastrukturę transportową
(projekty z Priorytetu II).
Dużą część wspartych projektów stanowią projekty związane z termomodernizacją budynków czyli
docieplaniem ścian zewnętrznych i stropów, wymianą okien, a także wymianą lub modernizacją
systemów grzewczych. Wszystkie te zabiegi mają na celu zmniejszenie rocznego zapotrzebowania
na energię wykorzystywaną do ogrzewania wody użytkowej, zmniejszenie strat energii, a w
niektórych przypadkach zmianę konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła
niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Przykładem projektu w tym obszarze jest projekt zrealizowany przez Powiat Kolski pn.
Termomodernizacja budynków szkolnych w Powiecie Kolskim – Zespołu Szkół Technicznych w
Kole, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Zakres inwestycji w ramach projektu
obejmował m.in.: modernizację instalacji c.o., modernizację systemu zaopatrzenia c.w.u. (ZST
Koło), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - drewnianej i stalowej na okna i drzwi PCV,
docieplenie stropodachów i ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie filarków
międzyokiennych, montaż OZE tj. pompy ciepła typu powietrze - woda.
Celem projektu było zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska, SO2, NOx,
pyły, CO2, ochrona powietrza, poprzez którą zostanie osiągnięta poprawa stanu środowiska
naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie energią poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania budynków i c.w.u. i wynikające z tego faktu
obniżenie kosztów eksploatacji budynków szkolnych. Całkowita wartość projektu wyniosła
412 490,61 EUR, w tym dofinansowanie 350 196,28 EUR.
W obszarze „Klimat, energia, mobilność” zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak:
Liczba projektów z zakresu energii (szacowana wartość wskaźnika 90) czy Liczba projektów z
zakresu energii - liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szacowana wartość wskaźnika
wynosi 34).
80
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – INCLUSIVE GROWTH
Alokacja: 175 344 097,00 EUR
Kontraktacja: 174 625 225,09 EUR
Kwota dofinansowania zatwierdzona we wnioskach o płatność: 149 279 385,13 EUR
Liczba projektów wpisujących się w realizację celu: 124
Na ten priorytet strategii składają się dwa obszary tematyczne: ZATRUDNIENIE I UMIEJĘTNOŚCI
oraz WALKA Z UBÓSTWEM, jednak zakres interwencji ujęty w WRPO odpowiada tylko jednemu z
nich tj. Walce z ubóstwem, któremu odpowiada Inicjatywa flagowa Europejski Program Walki z
ubóstwem (zapewnienie osobom ubogim i wykluczonym społecznie godnych warunków oraz
umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społeczeństwa, zapewnienie spójności gospodarczej i
społecznej). W założenia inicjatywy wpisują się: Działanie 5.3 dotyczące wsparcia poprawy
warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i Działanie 5.4, w ramach którego wsparcie
finansowe udzielane jest projektom dotyczącym pozostałej infrastruktury społecznej (np. budowa
budynku socjalno-terapeutycznego, przebudowa budynku centrum aktywności zawodowej).
Projekty realizowane w ramach działań 4.1 oraz 4.2 również wpisują się w założenia priorytetu
INCLUSIVE GROWTH, wspierając obszary problemowe wymagające aktywizacji gospodarczej i
społecznej.
Jednym z projektów, który wpisuje się w inicjatywę flagową jest powstały w 2012 roku Park
Orientacji Przestrzennej w Owińskach, którego beneficjentem jest Powiat Poznański (projekt pn.
Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego). Całkowita wartość projektu wyniosła
1 411 532,31 EUR, w tym dofinansowanie UE 719 413,02 EUR. W ramach projektu odtworzono
klimat ogrodu barokowego, a w przestrzeń parku wkomponowane zostały urządzenia dydaktycznozabawowe służące rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących. Obiekt jest
zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach i jest to jedyny taki park w Europie na taka skalę. Urządzenia dydaktycznozabawowe zainstalowane na terenie obiektu służą prowadzeniu aktywnej rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych dotkniętych dysfunkcją wzroku. Wkomponowano specjalne przyrządy
dydaktyczne, takie jak: karylion ziemny, czyli system ziemnych dzwonów rurowych, wydających
dźwięki i wibracje, równoważnie, huśtawki, ślizg linowy, przeplotnie, trampoliny, pajęczyny, na
których poza rozwijaniem sprawności fizycznej, ćwiczący będą mogli uczyć się orientacji
przestrzennej. Na terenie parku nie zabrakło także wieży wiatrów, która sygnalizuje jego kierunek
oraz natężenie. Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom niewidomym
znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na dźwiękach. Ponadto do dyspozycji jest
molo oraz oświetlony mostek. Na terenie parku wytyczono również ścieżki o różnej nawierzchni,
tory przeszkód, równoważnie oraz założono poletka z roślinami. Dzięki korzystaniu z takiej formy
rehabilitacji niewidomi uczą się wykorzystywać wszystkie dostępne im zmysły i rozpoznają
strukturę nawierzchni, kierują się dźwiękiem i zapachem. W ten sposób dzieci są efektywnie
przygotowywane do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w terenie.
W obszarze WALKA Z UBÓSTWEM zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba
wspartych obiektów infrastruktury społecznej (szacowana wartość wskaźnika 18), Liczba projektów
z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów oferujących usługi promujące równość
szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi
młodych (szacowana wartość wskaźnika 5).
81
Krajowy Program Reform
Proces realizacji strategii Europa 2020 obejmuje coroczną aktualizację Krajowych Programów
Reform, stanowiących podstawowy instrument realizacji zobowiązań przyjętych na poziomie
państw członkowskich UE. W dniu 26 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła pierwszy Krajowy
Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, który wytyczył 3 obszary priorytetowe:
 Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego,
 Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego,
 Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Cele programu zakładają budowę trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, o czym świadczy
łączenie celi unijnych z priorytetami krajowymi.
W wyniku corocznej oceny sytuacji krajowej gospodarki i wyzwań jakim musi sprostać, dnia 25
kwietnia 2012 r. Rząd RP przyjął Aktualizację Krajowego Programu Reform 2012/2013. Obszary
priorytetowe i kierunki działań do 2020 r. oraz przedstawione w KPR ich uzasadnienie zachowały
swoją aktualność z pierwotną wersją, aktualizacji uległy zadania przewidziane do realizacji.
Działania oraz zadania do realizacji w latach 2012-2013 wyszczególnienie w KPR odnoszą się do
kompetencji szczebla rządowego, jednak na szczeblu samorządowym, gdzie wdrażane są RPO
można zidentyfikować działania, które w istotny sposób mogą się przyczynić do realizacji założeń
KPR.
Tabela 21. Realizacja Krajowego Programu Reform przez WRPO
Lp.
Odpowiadające obszarowi działania WRPO
Podtemat KPR
Temat KPR: Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego
1
2
3
Zarządzanie
strategiczne
──
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Rozwój i
3.3 Wsparcie ochrony przyrody
modernizacja
infrastruktury
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
ochrony środowiska 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz
zwiększenie retencji na terenie województwa
2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,
z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu
Rozwój i
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i
modernizacja
gminne)
infrastruktury
2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
transportowej
2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
4
5
6
7
Rozwój i
modernizacja
infrastruktury
energetycznej
Rozwój i
modernizacja
infrastruktury
teleinformatycznej i
telekomunikacyjnej
Rozwój i
modernizacja
infrastruktury B+R
Rozwój i
modernizacja
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w
województwie
82
infrastruktury
społecznej
5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Temat KPR: Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego
1
2
Otoczenie prawnoinstytucjonalne
Dostęp do
finansowania
──
1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
(inicjatywa JEREMIE)
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
(inicjatywa JESSICA)
4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (inicjatywa JESSICA)
1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.2 Wsparcie rozwoju MSP
3
Nowe kierunki
rozwoju
innowacyjności
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
1.6 Rozwój sieci i kooperacji
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
4
5
1
2
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Kapitał intelektualny
5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
dla innowacyjności
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
Nauka bliżej
1.6 Rozwój sieci i kooperacji
gospodarki
Temat KPR: Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
Nowoczesny rynek
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
pracy
Przeciwdziałanie
5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
wykluczeniu
społecznemu
Źródło: Opracowanie własne.
2.1.6.7 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Wstęp
Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) została opracowana w celu zacieśnienia
współpracy w regionie oraz jako instrument mający sprostać wyzwaniom stojącym przed
Regionem Morza Bałtyckiego. To pierwsza strategia makroregionalna UE, w której skład wchodzi 8
państw: Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Niemcy, Szwecja oraz Polska.
Działania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)
w dużej mierze wpisują się w cele i obszary wsparcia przewidziane w SUE RMB. Zadania te
obejmują głównie podniesienie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez: ochronę
środowiska naturalnego, rozwój gospodarczy oraz społeczny. Ze względu na położenie
geograficzne, województwo wielkopolskie wpisuje się w większości pośrednio w zagadnienia
priorytetowe zidentyfikowane w Planie Działań Strategii.
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego przyjęta została w trakcie realizacji
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przy znacznym
zaawansowaniu zakontraktowania środków na poszczególne priorytety, działania i projekty.
Sytuacja ta ograniczyła sens, potrzeby i możliwości dostosowania sposobu realizacji programu do
poszczególnych filarów i priorytetów SUE RMB.
83
Pomoc techniczna
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele IZ WRPO nie byli uczestnikami, ani nie organizowali
spotkań, szkoleń, konferencji związanych ze Strategią, w związku z czym nie wykorzystano
środków pomocy technicznej WRPO dla potrzeb związanych z wdrażaniem Planu Działań
Strategii.
W sferze promocji i informacji nie utworzono odrębnego systemu dla SUE RMB. Jednakże
o celach tej strategii każdorazowo informowano beneficjentów, gdy prezentowano strategię
i system realizacji WRPO.
System wdrażania
Po przyjęciu SUE RMB przeprowadzono analizę WRPO z punktu widzenia spójności
i możliwości realizacji poszczególnych priorytetów i obszarów tej Strategii. Z analizy wynikało, że w
gruncie rzeczy całe pole interwencji programu regionalnego służy osiąganiu jej celów. Działania na
rzecz Wielkopolski zrównoważonej pod względem środowiskowym, będącej obszarem dobrobytu,
dostępnej i atrakcyjnej, a zarazem bezpiecznej i chronionej, co wyrażają poszczególne priorytety
SUE RMB, są równocześnie realizacją celów WRPO. Cała Wielkopolska jest częścią regionu
bałtyckiego, gdyż leży w jego zlewisku, a więc działania na rzecz zwiększenia jej konkurencyjności
i spójności są równocześnie działaniami na rzecz SUE RMB. Działania realizowane przez WRPO
są dwojakiego rodzaju. Województwo wielkopolskie, nie będąc regionem nadmorskim, w
większości oddziałuje na Strategię pośrednio. Niektóre jednak z jej działań realizuje bezpośrednio,
np. poprzez projekty z zakresu gospodarki ściekami, które przyczyniają się do zmniejszenia
eutrofizacji Morza Bałtyckiego.
W konkluzji tej analizy uznano, iż nie ma potrzeby modyfikacji pakietu instrumentów interwencji,
czy kryteriów dostępu i oceny projektów. Nie ma możliwości oceny, które projekty realizują cele
bałtyckie w większym, a które w mniejszym stopniu. Z tego punktu widzenia nie ma technicznej
możliwości różnicowania na przykład projektów komunikacyjnych, czy środowiskowych i na tej
podstawie budowy systemu punktacji w kryteriach wyboru projektów.
Wobec powyższego, skupiono się na monitorowaniu przedsięwzięć i projektów, których realizacja
przyczynia się do realizacji celów SUE RMB. Realizowane jest to przez dostarczanie Instytucji
Koordynującej informacji o realizowanych projektach, według priorytetów i obszarów SUE RMB
oraz kategorii interwencji, uznanych przez Instytucję Koordynującą za bałtyckie.
System realizacji
Informacje na temat działań WRPO, w których są realizowane projekty wpisujące się
w poszczególne priorytety i obszary priorytetowe SUE RMB zostały przedstawione
w załączniku VII w Tabeli 7c Projekty wpisujące się w poszczególne obszary priorytetowe Strategii
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w podziale na działania WRPO w 2012 roku i od początku
realizacji programu do końca 2012 roku.
Dane ilościowe
Informacje finansowe nt. projektów realizowanych w ramach WRPO, które wpływają na SUE RMB
zostały przedstawione w załączniku VII w Tabeli 7a Wpływ projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na
Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Tabeli 7b EFRR a SRMB.
Wnioski i rekomendacje
Z przygotowywanych zestawień, zarówno w ramach sprawozdań z wdrażania WRPO, jak i na
potrzeby Instytucji Koordynującej wynika, iż w ramach WRPO uzyskiwane są konkretne efekty
poprawiające sytuację w regionie Morza Bałtyckiego. W poszczególnych Priorytetach SUE MB
sytuacja wygląda następująco:
 Priorytet I – Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony – realizowane są przede
wszystkim projekty związane z gospodarką ściekami, co bezpośrednio przyczynia się do
zmniejszenia nadmiaru substancji odżywczych w Bałtyku i jego zanieczyszczenia.
Pośrednio temu celowi służą projekty zwiększające bioróżnorodność, z zakresu ochrony
84
przyrody, racjonalnej gospodarki odpadami, na rzecz oszczędności energii czy produkcji
energii odnawialnej.
 Priorytet II – Przekształcenie Morza Bałtyckiego w obszar dobrobytu – poza działaniami,
które ze względu na swą specyfikę są w gestii państwa bezpośrednim wkładem WRPO jest
wspieranie przedsiębiorstw, wzmacnianie ich innowacyjności, współpraca z nauką, czy
budowa instytucji otoczenia biznesu i współpracy oraz promocji gospodarczej. WRPO
tworzy warunki do współpracy przedsiębiorstw, także w skali przestrzeni bałtyckiej.
 Priorytet III – Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w miejsce dostępne
i atrakcyjne – realizowane są inwestycje w systemy transportowe oraz w budowę
społeczeństwa informacyjnego. Pośrednio, do realizacji celów tego Priorytetu przyczyniają
się wszelkie inwestycje w infrastrukturę regionu. W tym obszarze wkład WRPO jest
największy i wynosi więcej niż jedna trzecia alokacji programu.
 Priorytet IV – Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar bezpieczny
i chroniony – ze względu na jego specyfikę w sposób ograniczony, realizowane są
działania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego, przeciwpowodziowego, czy
przeciwpożarowego. Mimo tego, że MRR nie przewidziało możliwości wkładu regionów w
realizację tego Priorytetu to wkład ten jest istotny.
W okresie sprawozdawczym w kategoriach interwencji przyporządkowanych do poszczególnych
Priorytetów SUE MB podpisanych zostało łącznie 101 nowych umów na łączną kwotę środków UE
54 106 163 EUR. Od początku realizacji WRPO największe środki, odpowiadające kategoriom
interwencji Strategii, zakontraktowane zostały w obszarze: edukacji, zdrowia, turystyki, wsparcia
przedsiębiorczości – 44% oraz transportu – 37%. Załączone zestawienia interwencji na rzecz SUE
RMB (Tabela 7a oraz Tabela 7b) przedstawiają skalę zaangażowania środków WRPO w
poszczególne priorytety tej strategii. Przygotowano je zgodnie z wytycznymi Instytucji
Koordynującej, uzgodnionymi z Komisją Europejską.
W lipcu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję aktualizacji Planu Działań (PD) SUE
RMB, który ma być przyjęty na początku 2013 r. Istotne z punktu widzenia IZ WRPO zmiany będą
dotyczyły realizowanych w zakresie RPO obszarów priorytetowych 7 i 12, które zostaną połączone
oraz wyodrębnienia OP Kultura, OP Turystyka i OP Zdrowie, wchodzących w skład obecnego
Obszaru 12.
Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. Podręcznik systemu
programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020, IZ WRPO zamierza uwzględnić
zmiany dotyczące wymogów przedsięwzięć powiązanych ze Strategią UE Regionu Morza
Bałtyckiego. Podczas formułowania programu WRPO na lata 2014-2020 zostaną wzięte pod
uwagę wskazówki KE dotyczące celów ogólnych Strategii (ocalenie morza, rozwój połączeń w
regionie, zwiększenie dobrobytu) oraz obszarów priorytetowych. Przeanalizowany zostanie
również Plan Działań pod kątem charakteru przedsięwzięć, które będą realizowane w PO.
Projekty
W ramach WRPO nie są realizowane projekty flagowe zidentyfikowane w Planie Działań Strategii,
jednakże wiele projektów realizowanych w ramach Programu wpisuje się w poszczególne obszary
priorytetowe Strategii. Obszary, dla których zaklasyfikowano projekty realizujące założone w nich
cele to: Obszar 2, Obszar 3, Obszar 7, Obszar 8, Obszar 10, Obszar 11, Obszar 12. Dla każdego
obszaru został przedstawiony przykład projektu zgodnie z kartą przykładowego projektu, a
informacje te zostały zamieszczone w załączniku VII w formacie xls.
2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI
Instytucja Zarządzająca WRPO deklaruje, że w okresie sprawozdawczym powzięła wszelkie
odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie przepisów wspólnotowych, w szczególności
w takich obszarach jak: ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, zamówienia publiczne,
zasada równości szans, pomoc publiczna. IZ WRPO podjęła działania kontrolne służące
zapewnieniu przestrzegania przepisów wspólnotowych wprowadzając liczne mechanizmy służące
zagwarantowaniu zgodności realizacji operacji, zarówno na poziomie Instytucji Zarządzającej, jak i
85
na poziomie beneficjenta. Jednocześnie IZ WRPO informuje, że nie napotkała znaczących
problemów związanych z zachowaniem przepisów wspólnotowych podczas realizacji Programu.
Dane dotyczące ogólnych mechanizmów służących zagwarantowaniu zgodności realizowanych
operacji z prawem wspólnotowym prezentują się tak samo, jak w sprawozdaniu za rok ubiegły.
2.2.1 Zasada równości szans
Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych zasada równości szans była realizowana
przez IZ WRPO na wszystkich etapach: programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji.
Jednocześnie w 2012 r. IZ WRPO nie stworzyła wniosków i rekomendacji w obszarze równości
szans na kolejne okresy realizacji programu. W kolejnych latach IZ WRPO będzie kontynuować
dotychczasowe działania w tym zakresie. W ramach WRPO brak jest uzgodnień partnerskich w
zakresie równości szans.
Działania związane z równouprawnieniem na ww. etapach nie zmieniły się od poprzedniego
okresu i prezentują się tak samo, jak w sprawozdaniu za rok ubiegły. Jedynie w przypadku
zachowania zasady równości szans na etapie ewaluacji warto dodać, że w 2012 r. IZ WRPO
zleciła wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie
wsparcia na tworzenie miejsc pracy, którego wyniki wskazują, iż realizacja projektów
dofinansowanych w ramach WRPO wpłynęła na wzrost zatrudnienia w województwie
wielkopolskim. Na skutek realizacji badanych projektów powstało 7561 miejsc pracy, co stanowi
7% wszystkich powstałych w latach 2007-2012 w Wielkopolsce miejsc pracy netto. Należy zwrócić
uwagę, iż najliczniej zasiloną w miejsca pracy grupą wiekową okazała się być grupa osób w wieku
15 – 24 lata, jest to istotna kwestia zważywszy na fakt, iż ta właśnie kategoria – osób
najmłodszych aktywnych zawodowo ogólnie znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Jednostka Ewaluacyjna WRPO przygotowała także na 2013 r. badanie ewaluacyjne pt. Włączenie
społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów
Strategii Europa 2020 w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020, którego głównym celem jest
sformułowanie rekomendacji dla procesu wyznaczania polityki rozwoju Wielkopolski, w tym w
szczególności dla projektowania WRPO 2014-2020, uwzględniających cele Strategii Europa 2020
w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu. Badania ewaluacyjne w ramach WRPO realizowane są z zachowaniem zasady
równości szans. Świadczy o tym fakt, iż opracowanie koncepcji badania (określenie: tematu
badania, głównych problemów badawczych, pytań i kryteriów ewaluacji, wymagań odnośnie
metodologii i zespołu badawczego, itp.), a także wykonawców dokonywane są w sposób
gwarantujący niedyskryminowanie żadnej grupy społecznej jak i osób z grup defaworyzowanych.
2.2.2 Zasada partnerstwa
W 2012 r. zasada partnerstwa była realizowana na wszystkich etapach: programowania,
wdrażania, monitoringu oraz ewaluacji i obejmowała liczne przedsięwzięcia z zakresu partnerstwa
instytucjonalnego, partnerstwa na poziomie projektów. Partnerstwo instytucjonalne zawarte jest na
etapie programowania/wdrażania (poprzez konsultacje społeczne, spotkania na zasadach
partnerskich).
Wnioski i rekomendacje w obszarze partnerstwa na kolejne okresy realizacji programu
W kolejnych okresach programu należy rozważyć zmianę wytycznych pod kątem zapisów
partnerstwa. Obecne wytyczne dopuszczają udział partnera w projekcie pod warunkiem, że on
sam nie aplikuje o dotacje. Istnieją pewne obszary, którymi zainteresowane są zarówno gmina, jak
i powiat w obrębie jednego konkursu. Wówczas partnerstwo jest niemożliwe, a jednostki składają
odrębne projekty.
Przykłady działań związane z realizacją zasady partnerstwa na wszystkich ww. etapach nie
zmieniły się od poprzedniego okresu i prezentują się tak samo, jak w sprawozdaniu za rok ubiegły.
86
Łączna liczba projektów wspartych do końca okresu sprawozdawczego, w których udział biorą
partnerzy wynosi 97. Całkowita wartość tych projektów to 103 341 312,02 EUR, a wartość
dofinansowania UE to 62 310 017,11 EUR. Zdecydowana większość projektów partnerskich
realizowanych jest w ramach Działania 2.2 przy inwestycjach drogowych. Dużo inwestycji przy
udziale partnera realizowanych jest także w Priorytecie VI Turystyka i środowisko kulturowe (37
projektów). W 2012 r. doszedł jeden nowy projekt partnerski - projekt pt. Aktywizacja terenów
inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i
poprawę bezpieczeństwa w Podaninie. Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 2.2 przez
Powiat Chodzieski w partnerstwie z Gminą Chodzież oraz Gminą Miejską w Chodzieży.
Tabela 22. Liczba projektów realizowanych przy udziale partnerów wg działań
Liczba projektów
partnerskich
Nazwa działania
Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
1
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego
układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiaty,
powiatowe i gminne)
48
Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
7
Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
3
Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i
powojskowych
Działanie 6.1 Turystyka
21
Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
16
Razem
97
1
Źródło: Dane własne UMWW.
2.3 NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE
W okresie sprawozdawczym IZ WRPO nie odnotowała znaczących problemów we wdrażaniu
WRPO.
87
2.4 ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W
STOSOWNYCH PRZYPADKACH)
Na wdrażanie WRPO w roku 2012 miało wpływ spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego
obserwowane w całej UE. W Polsce co prawda to tempo wzrostu należy do najwyższych w Unii
jednakże w porównaniu z 2011 r. zmniejszyło się z 4,3% do 2,0%. W wielu krajach strefy euro
dotkniętej recesją wystąpił nawet ujemny wzrost gospodarczy.
Wykres 16. Tempo wzrostu PKB w Polsce i UE
8,0
6,0
5,1
%
-2,0
3,9
3,6
2,0
0,0
6,8
6,2
5,3
4,0
2,5
2,1
2004
2005
3,3
3,2
2006
2007
4,3
1,6
0,3
2008
2009
2,0
2,1
2010
1,5
2011
-4,0
UE-27
Polska
2012
-0,3
-4,3
-6,0
Źródło: GUS.
Na stosunkowo dobrą sytuację Polski w tym względzie wpłynęło na pewno wdrażanie funduszy
unijnych. Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu środków polityki spójności tempo wzrostu PKB w
2012 r. było wyższe niż w scenariuszu bez funduszy UE o ok. 0,6-1,4 p.p. - można stwierdzić, że
co najmniej jedna trzecia wzrostu gospodarczego w 2012 r. miała swoje źródło w unijnej polityce
spójności.
Wykres 17. Wpływ środków z funduszy europejskich na tempo wzrostu PKB w cenach stałych
(odchylenia od scenariusza bez środków UE w p.p.)
3,0
MaMoR3
EUImpactMod
Hermin
pkt proc.
2,0
1,0
0,0
-1,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Źródło: MRR.
Po globalnym kryzysie finansowym, odczuwalnym w kraju między innymi poprzez spowolnienie
wzrostu gospodarczego w 2009 r. do 1,6%, Polska nie powróciła do wysokiego poziomu
aktywności gospodarczej z lat poprzednich. Średnioroczne tempo wzrostu PKB obniżyło się z
6,0% w latach 2006-2008 poprzedzających kryzys, do 3,4% w okresie 2010-2012, czyli prawie
dwukrotnie.
Przyczyną spowolnienia aktywności gospodarczej w Polsce były zarówno niekorzystne
uwarunkowania zewnętrzne, jak i słaby popyt krajowy. W 2012 r. osłabieniu uległy wszystkie
składniki popytu krajowego, zarówno spożycie, jak i inwestycje. W efekcie bardzo niski wzrost w
skali rocznej obserwowano w odniesieniu do wszystkich znaczących składników popytu krajowego:
spożycie ogółem było wyższe o 0,4%, przy zerowym wzroście spożycia publicznego, a nakłady
brutto na środki trwałe zwiększyły się tylko o 0,6%.
88
Stopa inwestycji zmniejszyła się z 20,3% w 2011 r. do 19,7% w 2012 r.
Wykres 18. Stopa inwestycji
stopa inwestyjcji ogółem
25,0
22,3
21,6
21,2
20,0
20,3
19,9
19,7
stopa inwestycji publicznych
19,7
18,2
18,1
%
15,0
10,0
5,0
5,8
5,2
3,9
4,6
5,6
3,4
4,2
5,2
3,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,0
Źródło: GUS; Program Konwergencji 2012.
Stan gospodarki wpływa niekorzystnie także na kondycję finansową przedsiębiorców a to z kolei
ma znaczenie dla wdrażania programu w województwie. Duża grupa przedsiębiorców aplikujących
o środki programu informowało IZ WRPO o problemach z kondycją ekonomiczną. Miało to wpływ
na inwestycje przez nich realizowane w ramach WRPO. Zmiany do projektu zgłaszane przez
beneficjentów najczęściej dotyczyły przesunięcia terminu realizacji, zakresu przewidzianych prac
czy wartości docelowych wskaźników postępu rzeczowego. Wskaźnikiem, z osiągnięciem którego
przedsiębiorcy mieli problemy, był wskaźnik dotyczący utworzonych miejsc pracy. Beneficjenci
szacując wartość wskaźnika zakładali bardziej dynamiczny rozwój swoich firm. Te problemy
niejednokrotnie powodowały konieczność rezygnacji z dofinansowania i rozwiązania umowy o
dofinansowanie w ramach WRPO.
Również w jednostkach samorządu terytorialnego można zaobserwować skutki spowolnienia
gospodarczego, które szukając oszczędności tną wydatki także poprzez ograniczenie inwestycji
publicznych.
Wykres 19. Wzrost PKB oraz relacja wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych
(SIRiS) do PKB
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-2,0
2010
2011
2012
PKB
Wynik SIRiS w %PKB
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
Źródło: GUS.
Spowolnienie aktywności gospodarczej znalazło odzwierciedlenie na rynku pracy. Szacuje
się, że liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 0,2% w skali rocznej. Przeciętne
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw tylko nieznacznie zwiększyło się w porównaniu z
89
poprzednim rokiem (o 0,1%). W Wielkopolsce utrzymuje się stały wzrost, choć znacznie wolniejszy
niż w 2011 r. (w skali roku wzrost o 0,5%, przed rokiem o 3,4%)
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce jest nadal najniższa w kraju, choć wzrosła do
9,9% (o 0,8 p.p. w porównaniu z rokiem 2011).
Tendencję wzrostową w skali roku utrzymało przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
sektorze przedsiębiorstw. W stosunku do grudnia 2011 r. wzrost ten wyniósł 1,8% wobec 4,5%
przed rokiem.
Proces konwergencji realnej do UE obejmuje wszystkie polskie regiony, przy czym w regionach
słabiej rozwiniętych proces ten przebiegał wolniej. Najszybciej dystans do UE-27 zmniejsza woj.
mazowieckie (103% unijnego poziomu PKB per capita w PPS), dolnośląskie (70% unijnego
poziomu PKB per capita w PPS), śląskie (67% unijnego poziomu PKB per capita w PPS) i
wielkopolskie (65% unijnego poziomu PKB per capita w PPS).
Wykres 20. Konwergencja w regionach – zmiana w latach 2004-2010 PKB per capita w PPS UE
27=100)
Źródło: Eurostat.
Powiązanie działań edukacyjnych z aktywną polityką rynku pracy oraz wsparcie finansowe
i merytoryczne osób planujących działalność gospodarczą, jak również wzmacnianie potencjału
120
102
100
13
12
11
Opolskie
Pomorskie
Lódzkie
Sląskie
Wielkopolskie
Mazowieckie
POLSKA
0
Dolnośląskie
20
PKB pc w PPS UE-27=100 w 2010 r.
11
11
9
8
46
42
8
8
8
7
7
Warmińsko-mazurskie
14
54
52
45
42
Podkarpackie
14
47
Zachodniopomorskie
20
53
Kujawsko-pomorskie
14
53
50
Podlaskie
40
26
Lubelskie
60
58
Swiętokrzyskie
67
65
Malopolskie
70
63
60
Lubuskie
80
wzrost PKB pc w PPS UE-27=100 w 2004-2010
adaptacyjnego już funkcjonujących firm – to przedsięwzięcia sprzyjające tworzeniu warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości. Nie zadowala tu jednak wskaźnik określający udział osób w wieku 2564 lata uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku, który w 2004 r.
wynosił 5%, w 2010 r. wzrósł zaledwie o 0,3 pkt. proc., a w następnym roku spadł do poziomu
4,5%. Trudno więc oczekiwać w 2013 roku tak istotnej poprawy sytuacji na rynku szkoleń, by
zainteresowanie tą formą podwyższania kwalifikacji doprowadziło do dziesięcioprocentowego
udziału omawianej populacji w różnego rodzaju formach dokształcania.
Działania przeprowadzane przez IZ WRPO w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom
spowolnienia gospodarczego
Na beneficjentów WRPO i realizację przez nich projektów finansowanych ze środków UE wpływ
ma ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju i województwie. Mimo tego, że nadal występuje wzrost
gospodarczy to jego tempo spadło co skutkuje z kolei negatywnym oddziaływaniem na
zatrudnienie i stan finansów w jednostkach publicznych (a zwłaszcza JST).
Można zaobserwować spadek aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw co przekłada się w
przypadku przedsiębiorców będących beneficjentami programu regionalnego na realizowane przez
nich projekty. Część MSP aplikujących o środki UE rezygnowała z ubiegania się o wsparcie,
rozwiązywała umowy o dofinansowanie lub je aneksowała. Powodem tego były trudności z
90
uzyskaniem wkładu własnego (niemożność otrzymania kredytu), niedoszacowanie kosztów
projektu, ograniczania środków na inwestycje, przesunięcie terminów realizacji.
Z kolei jednostki samorządu terytorialnego musiały często ograniczać zakres inwestycji, przesuwać
je w czasie, a czasem rezygnować z realizacji. Wpływ na to miały m.in. niższe od przewidywanych
przychody budżetowe, głównie z podatków. Z drugiej strony należy podkreślić, że środki dostępne
w ramach WRPO dla beneficjentów i możliwość ich wykorzystania na inwestycje pozwalające
utrzymać, a niekiedy wręcz kreować koniunkturę, przynajmniej w niektórych dziedzinach
gospodarki.
W 2012 roku Instytucja Zarządzająca WRPO zapewniała sprawną realizację Programu poprzez
dokonywanie płatności dla beneficjentów oraz organizację kolejnych naborów m.in. dla
przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu.
Instytucja Zarządzająca WRPO wspiera przedsiębiorców nie tylko bezpośrednimi dotacjami, ale
także oferując instrumenty finansowe w postaci pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy
JEREMIE. Ma to wpływ na zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności wielkopolskich
przedsiębiorców
Instytucja Zarządzająca WRPO starając się ułatwić beneficjentom dostęp do środków
organizowała szkolenia a także przygotowywała wytyczne w tematach sprawiających największe
trudności aplikującym.
Ponadto IZ WRPO i Komitet Monitorujący dbają o efektywne wykorzystanie środków poprzez stały
monitoring wydatkowania środków oraz w pewnych przypadkach wykorzystują możliwość
elastycznego podejścia do przeprowadzania alokacji środków pomiędzy poszczególnymi
działaniami. W 2012 roku przeprowadzono realokacje środków w Priorytecie II, III, V i VI.
2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 1083/2006
W wyniku przeprowadzonych kontroli trwałości stwierdzono łącznie 3 przypadki zasadniczych
modyfikacji projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006. Modyfikacje dotyczyły
następujących projektów:
 Projekt pt. Realizacja nowych inwestycji w Zakładzie Budowlanym Józefa Tomaszewskiego
wpływających na dalszy dynamiczny jego rozwój oraz wzrost konkurencyjności realizowany
przez Zakład budowlany Józef Tomaszewski. W trakcie kontroli przeprowadzonej w lipcu 2012
r. stwierdzono naruszenie trwałości projektu. Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej beneficjent zaprzestał wykonywania
działalności gospodarczej w dniu 18.06.2012 r. Umowa została rozwiązana w dniu 19
września 2012 r. Wartość dofinansowania do zwrotu to 52 318,82 EUR.
 Projekt pt. Zakup środków trwałych celem dywersyfikacji usług budowlanych realizowany
przez Zakład budowlany Józef Tomaszewski. W trakcie kontroli przeprowadzonej w lipcu 2012
r. stwierdzono naruszenie trwałości projektu. Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej beneficjent zaprzestał wykonywania
działalności gospodarczej w dniu 18.06.2012 r. Umowa została rozwiązana w dniu 19
września 2012 r. Wartość dofinansowania do zwrotu to 292 911,54 EUR.
 Projekt pt. Obudź swoją firmę – najnowsze formy reklamy i promocji w dobie recesji
gospodarczej realizowany przez Eko Invest Partner Sp. z o.o. W trakcie kontroli
przeprowadzonej w sierpniu 2012 r. stwierdzono naruszenie trwałości projektu. Spółka Eko
Invest Partner została w dniu 28.08.2012 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako
spółka w likwidacji. Umowa została rozwiązana w dniu 18 grudnia 2012 r. Wartość
dofinansowania do zwrotu to 48 769,77 EUR.
Całkowita wartość środków podlegających odzyskaniu w związku z wykryciem zasadniczych
modyfikacji wynosi 394 000,14 EUR, a wysokość tej kwoty powiększonej o odsetki wynosi 513
533,43 EUR. Kwoty te pozostają do odzyskania.
91
2.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA
WSTĘP
W systemie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
uwzględniono kwestię komplementarności projektów realizowanych w ramach WRPO z innymi
projektami realizowanymi w ramach WRPO oraz w ramach krajowych programów operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Już w treści WRPO w rozdziale omawiającym
strategię programu stwierdzono, że efektywne wykorzystanie środków WRPO zależeć będzie
także od uzyskania efektu synergii, co znaczy, że działania w ramach WRPO nie mogą być
oderwane od działań innych polityk, w szczególności spójności, rolnej i rybackiej oraz krajowych.
Na etapie konstruowania Programu w opisie każdego z priorytetów wskazano, pomiędzy jakimi
programami, priorytetami i działaniami możliwa jest realizacja projektów komplementarnych.
Zapisano także możliwość wzmacniania działań realizowanych w ramach danego priorytetu
działaniami w ramach innych priorytetów WRPO np.: projekty dotyczące turystyki i środowiska
kulturowego (Priorytet VI) mogą być komplementarne do projektów dotyczących wsparcia
przedsiębiorstw działających w branży turystycznej (Priorytet I), rozbudowy podstawowej
infrastruktury komunikacyjnej (Priorytet II), czy projektów rewitalizacyjnych (Priorytet IV).
Działania w ramach WRPO są komplementarne z:
 PO IG 2007-2013 - w zakresie inwestycji w innowacje, badania i rozwój nowych technologii,
przedsiębiorczość, szkolnictwa, ochrony zdrowia, turystyki;
 PO IiŚ 2007-2013 - w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury drogowej, transportu,
infrastruktury - społeczeństwa informacyjnego, środowiska, energetyki, rewitalizacji,
szkolnictwa, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 PO KL 2007-2013 - w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
rewitalizacji, szkolnictwa, ochrony zdrowia, pozostałej infrastruktury społecznej;
 PROW 2007-2013 - w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury drogowej, środowiska,
turystyki, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 20072013 - w zakresie inwestycji w MSP, środowiska.
2.6.1 Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i
komplementarności wsparcia
Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 jest
instytucją odpowiedzialną za zapewnienie koordynacji pomiędzy instrumentami finansowymi
Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Do zadań komitetu
należy m.in. monitorowanie realizacji NSRO 2007-2013 oraz poszczególnych programów
operacyjnych i komplementarności działań realizowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej
Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Rozwoju
Regionalnego. W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej,
przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi oraz partnerzy społeczni i
gospodarczy.
Na mocy uchwały nr 26 KK NSRO 2007-2013 z dnia 17 grudnia 2008 r. została utworzona Grupa
robocza ds. koordynacji i komplementarności, w której biorą udział także przedstawiciele IZ
WRPO. Do zadań grupy należy m.in. monitorowanie komplementarności wdrażania działań
poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej
oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. W ramach spotkań i konsultacji grupa robocza wypracowała
rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO
w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań.
Ponadto przedstawiciele WRPO biorą udział jako członkowie bądź obserwatorzy w posiedzeniach
Komitetu Monitorującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Podkomitetu
Monitorującego ds. polityki regionalnej, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a także w takich grupach roboczych w ramach KK NSRO
na lata 2007-2013, jak: grupa robocza ds. informacji, promocji i szkoleń, grupa robocza ds. polityki
92
regionalnej, grupa robocza ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie w pracach
Komitetu Monitorującego WRPO biorą udział przedstawiciele komitetów monitorujących z innych
programów operacyjnych.
2.6.2 Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących
zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny
Bezpośredni mechanizm służący zapewnieniu komplementarności projektów w ramach WRPO
został określony w Szczegółowym opisie priorytetów programu operacyjnego, w kryteriach wyboru
projektów. IZ WRPO w celu zapewnienia komplementarności projektów finansowanych w ramach
WRPO z innymi inwestycjami współfinansowanymi np. przez EFRR, EFS wprowadziła
w Kryteriach wyboru projektu WRPO kryterium dotyczące komplementarności. Kryterium
komplementarności zostało zawarte w Działaniach: 1.4 (schemat II), 2.1, 2.2 (schemat II), 2.6, 2.8,
3.4, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 (schemat II), 5.4, 6.1 (schemat I), 6.2. W zależności od działania i charakteru
docelowego przedsięwzięcia komplementarności, kryterium jest różnie sformułowane np.:
- komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi od 2004 r. ze środków
własnych bądź ze środków europejskich – jak w Działaniu 1.4 (schemat II), 2.1,
- komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi projektami przy pomocy środków UE
(dotyczy gospodarki wodno-ściekowej) – jak w Działaniu 3.4,
- komplementarność z innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich, zwłaszcza z
realizowanymi w ramach PO „Kapitał ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka” oraz w Działaniu 2.7
WRPO ”Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (projekty z zakresu e-learningu) –
wybranymi do realizacji – jak w Działaniu 5.1, 5.2 (schemat I),
- komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków
europejskich – jak w Działaniu 5.3 (schemat II).
Beneficjent we wniosku o dofinansowanie może wymienić trzy projekty, z którymi jest
komplementarny podając źródła finansowania i kwoty dofinansowania. W trakcie oceny
merytorycznej, Komisja Oceny Projektów odpowiednio nadaje punkty w zależności od wagi
komplementarności.
Kolejnym mechanizmem służącym zapewnieniu koordynacji i komplementarności jest zachęcanie
podczas spotkań i szkoleń organizowanych dla beneficjentów do tworzenia takich projektów
oraz informowanie o potrzebie tworzenia projektów komplementarnych i korzyści z nich płynących.
IZ WRPO realizuje Rekomendację horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i
koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności
podejmowanych działań m.in. poprzez wprowadzenie kryterium dot. komplementarności na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie, działania mające na celu zachęcenie beneficjentów do tworzenia
projektów komplementarnych (szkolenia dla beneficjentów).
Natomiast komplementarność instytucjonalno-systemowa pomiędzy WRPO a PO KL została
zapewniona poprzez uczestnictwo przedstawicieli IZ WRPO w następujących grupach:
- Podkomitet Monitorujący PO KL (programowanie, monitorowanie i ocenianie postępów wdrażania
PO KL, zatwierdzanie zakresu badań ewaluacyjnych i płynących z nich rekomendacji);
- Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją (opiniowanie zakresu i wyników badań ewaluacyjnych
oraz rekomendacji);
- Regionalna Informacyjna Grupa Robocza (omawianie działań informacyjno-promocyjnych PO
KL).
Koordynacja i komplementarność WRPO z PROW oraz PO RYBY 2007-2013 zapewniona jest
poprzez aktywny udział przedstawiciela z jednostki wdrażającej te programy w KM WRPO.
Przykładem jest komplementarność projektów dotyczących Internetu szerokopasmowego w
zakresie WRPO i PROW 2007-2013, która była omawiana na jednym z posiedzeń KM WRPO.
93
Ze względu na fakt, iż niewielka część środków w ramach WRPO została do zakontraktowania, IZ
WRPO planuje wprowadzić systemowe mechanizmy dot. komplementarności w następnej
perspektywie finansowej, poprzez udoskonalenie narzędzi i procedur, za pomocą których jednostki
wdrażające mogłaby weryfikować czy dany projekt realizowany w ramach np. PO KL jest
komplementarny z RPO nie tylko teoretycznie, ale także w przebiegu i efektach.
IZ WRPO nie dysponuje wynikami badań dot. łącznego wpływu programów na wyzwania oraz
zastosowania mechanizmów na rzecz komplementarności interwencji w kontekście rynku pracy.
Natomiast efekt komplementarności między WRPO a PO KL został przedstawiony w punkcie
2.6.5.
2.6.3 Cross-financing
Łącznie w ramach WRPO wspartych jest 13 projektów, które wykorzystują instrument
elastyczności. Wartość tych inwestycji wynosi 16 489 938,54 EUR, z czego dofinansowanie UE 10
932 096,36 EUR. Natomiast wartość wydatków objętych cross-financingiem równa się 311 348,80
EUR.
W okresie sprawozdawczym zostało podpisanych 8 nowych umów o łącznej wartości
dofinansowania UE w wysokości 1 055 964,86 EUR, w których wystąpił mechanizm finansowania
krzyżowego. Wszystkie umowy dotyczyły Priorytetu VI. Jedna z umów - należąca do
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej dotyczyła finansowania w ramach cross-financingu
organizacji specjalistycznych szkoleń dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju
produktów turystycznych w Wielkopolsce, gdyż jest to niezbędny element mający na celu
podnoszenie kwalifikacji i wiedzy o regionie osób pracujących w punktach IT i w samorządach.
Pozostałe siedem projektów dotyczące przystosowania kin i sal kinowych do przejścia na cyfrowy
system projekcji filmów obejmowało szkolenia kinooperatorów z obsługi zakupionego sprzętu
cyfrowego. Beneficjenci nowopodpisanych umów ubiegali się o cross-finansing w wysokości od
0,5% do 2,66%.
Tabela 23. Projekty objęte cross-financingiem w ramach WRPO
Działanie
Liczba
umów
Wartość umów
(EUR)
Dofinansowanie
UE
(EUR)
Wartość wydatków
objętych
cross-financingiem
(EUR)
1.4. Wsparcie przedsięwzięć
wynikających z Regionalną Strategią
Innowacji
1
2 699 221,49
859 253,66
21 910,97
1.6 Rozwój sieci i kooperacji
1
236 888,68
170 857,51
2 432,21
Priorytet I
2
2 936 110,17
1 030 111,17
24 343,18
3.6. Poprawa bezpieczeństwa
środowiskowego i ekologicznego
2
11 445 224,54
8 810 289,93
255 310,60
3.7. Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych zasobów energii
1
85 078,74
35 730,40
1 217,29
Priorytet III
3
11 530 303,29
8 846 020,33
256 527,89
6.1. Turystyka
1
1 118 068,64
818 405,48
25 611,28
6.2. Rozwój kultury i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
7
905 456,44
237 559,38
4 866,45
Priorytet VI
8
2 023 525,08
1 055 964,86
30 477,73
Źródło: Opracowanie własne.
Ponad 38% projektów objętych cross-finansingiem realizowanych jest przez instytucje kultury,
które ubiegały się o wsparcie w ramach 59 kategorii interwencji. Jednak biorąc pod uwagę wartość
wydatków objętych cross-financingiem w podziale na kategorie interwencji należy zauważyć, iż
94
największy udział we wszystkich wydatkach dot. cross-financingiem stanowi kategoria 53
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i
zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym), w ramach której realizowane są 2
projekty. W ramach WRPO po jednym projekcie realizowanych jest w kategorii interwencji 03, 05,
41 oraz 57.
Wykres 21. Wartość wydatków objętych cross-financingiem w podziale na kategorie interwencji
4,86
25,60
255,20
1,22
21,90
2,43
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
Tysiące EUR
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
41 Energia odnawialna: biomasa
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa
pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami nauk
Źródło: Opracowanie własne.
Monitorowanie cross-financingu odbywa się zarówno na etapie oceny wniosku (zakres i poziom),
jak i na etapie umowy/aneksów oraz wniosków o płatność. IZ WRPO nie planuje przeprowadzić
badania ewaluacyjnego w zakresie dot. cross-financing.
2.6.4 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych
W 2012 r. IZ WRPO nie realizowała badań ewaluacyjnych w zakresie koordynacji i
komplementarności w ramach programu. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym nie
zaplanowała takiego badania na 2013 r.
95
2.6.5 Przykłady projektów komplementarnych
W ramach obecnego sprawozdania rocznego opis praktycznych przykładów komplementarnych
został oparty na przykładach wyłonionych w wyniku badania ewaluacyjnego. Łącznie w badaniu
ewaluacyjnym zidentyfikowano 143 przykłady. Natomiast w sprawozdaniu w załączniku XII
Tabela 11. Komplementarność projektów) podano 12 najciekawszych przykładów.
Przykłady komplementarności zawarte w sprawozdaniu zostały podzielone tematycznie na
komplementarność obejmującą takie dziedziny jak:
 przedsiębiorczość - przykład nr 1,2;
 transport – przykład nr 3;
 środowisko przyrodnicze – przykład nr 4,5;
 rewitalizacja – przykład nr 6;
 edukacja - przykład nr 6, 7;
 zdrowie – przykład nr 8;
 pomoc społeczna – przykład nr 9,10;
 turystyka – przykład nr 11,12.
Ponadto wymienione projekty z załącznika XII obejmują komplementarność inwestycji WRPO z
projektami z takich programów jak:
 ZPORR – przykład nr 5,7,8,11;
 POIG - przykład nr 1, 2;
 POiŚ – przykład nr 11;
 PO KL – przykład nr 6,7,9, 10;
 PROW – przykład nr 4.
Więcej przykładów zostało zawartych w Aneksie do raportu z badań „Komplementarność i synergia
interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy
finansowej UE” dostępnym w IZ WRPO.
Aspekt komplementarności w nawiązaniu do rynku pracy oraz komplementarności w nawiązaniu
do szkolnictwa został przedstawione w sprawozdaniu za 2011 r.
2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w
ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
W celu zwiększania komplementarności instrumentów wsparcia oraz unikania podwójnego
finansowania tych samych projektów w zakresie programów operacyjnych polityki spójności oraz
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej stosuje się zapisy linii demarkacyjnej.
Pierwsza wersja dokumentu Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej została przyjęta uchwałą
Komitetu Koordynacyjnego NSRO w dniu 18 grudnia 2007 roku i jest efektem uzgodnień
wszystkich instytucji zaangażowanych w programowanie rozwoju na lata 2007-2013. Należy
zaznaczyć, że linia demarkacyjna stanowi jedynie uzupełnienie informacji o wsparciu określonych
typów interwencji zawartych w programie i uszczegółowieniu do programu, identyfikując
szczegółowe kryteria wskazujące miejsce realizacji projektów w danym PO/RPO.
W ślad za ustaleniami KK NSRO dostosowywane są zapisy Szczegółowego opisu priorytetów
WRPO. Każda zmiana w tym dokumencie analizowana jest z punktu widzenia przebiegu linii
demarkacyjnej, zarówno na etapie projektowania zmian, jak i podejmowania decyzji przez Zarząd
Województwa oraz Komitet Monitorujący WRPO. Mechanizmy wprowadzone w ramach WRPO
zapewniają z jednej strony koordynację i komplementarność w Programie, z drugiej zaś strony
uwzględniają kryteria demarkacyjne, by zapobiec możliwości finansowania projektów tego samego
rodzaju z różnych programów. Poza zapisami w opisie poszczególnych działań, wskazującymi
ograniczenia wynikające z Linii demarkacyjnej jej zapisy brane są także pod uwagę przy ocenie
wniosków o dofinansowanie. W ramach WRPO przyjęto następujące kryteria demarkacji,
96
chroniące przed podwójnym finansowaniem tj. wartość projektu, kategoria beneficjentów,
lokalizacja projektu oraz charakter projektu (rodzaje i zakres prac). W 2011 r. dokument był
kilkukrotnie aktualizowany, jednakże zmiany te nie miały odniesienia do dokumentów dot. WRPO.
Jednocześnie nie wystąpiły problemy z zapewnieniem przestrzegania linii demarkacyjnej.
W ramach WRPO do mechanizmów unikania podwójnego finansowania należy także:
 składanie oświadczeń beneficjentów wraz z wnioskiem o dofinansowanie, dotyczących
niekorzystania z innych funduszy pomocowych, środków Unii Europejskiej oraz środków
krajowych („Oświadczam, że przy realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach WRPO na
lata 2007 – 2013 nie korzystam z innych funduszy pomocowych, środków Unii Europejskiej
oraz środków krajowych w aspekcie podwójnego dofinansowania”)
 przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów – weryfikacje wniosków o płatność przez IZ
WRPO i/lub IP WRPO:
– w ramach weryfikacji wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów sprawdzane
jest, czy na kopii dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki nie ma
pieczątki/adnotacji, że był sfinansowany z innego programu/źródła,
– w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzane są wnioski o płatność
pod kątem występowania na oryginale dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki
pieczątki/adnotacji o sfinansowaniu z innego programu/źródła,
- w ramach comiesięcznej kontroli krzyżowej programu, horyzontalne z projektami PROW
2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013
 kontrole horyzontalne z innymi programami obecnej perspektywy finansowej (poza PROW
2007-2013 i PO RYBY 2007-2013) – weryfikacja dokonywana przez IK NSRO,
 kontrole międzyokresowe z programami poprzedniej perspektywy finansowej - weryfikacja
dokonywana przez IK NSRO,
 udział przedstawicieli IZ WRPO w pracach innych programów (wskazano w punkcie 2.6.1),
 Komitet Koordynacyjny NSRO – zmiany w ramach Linii demarkacyjnej.
2.6.7 Kontrole krzyżowe
W zakresie przestrzegania zakazu podwójnego finansowania wydatków, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego odpowiedzialne jest za prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach PO dwóch
perspektyw (kontrola krzyżowa międzyokresowa). Natomiast w zakresie przestrzegania zakazu
podwójnego finansowania wydatków, Instytucje Zarządzające odpowiedzialne są za prowadzenie
kontroli krzyżowych w ramach swojego programu operacyjnego (kontrola krzyżowa programu) oraz
za kontrole krzyżowe beneficjentów realizujących projekty równolegle w ramach podlegającego ich
kompetencji programu operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”. W związku ze zmianami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym, zatwierdzonymi dnia 22 grudnia 2009 r., Instytucja Koordynująca NSRO opiniuje
opis metodyki prowadzenia kontroli krzyżowych przez Instytucje Zarządzające i wskazane przez
nie podmioty. Opiniowanie odbywa się w sposób ciągły, gdyż instytucje są zobowiązane
przekazywać opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych po opracowaniu stosownych
procedur i po każdej wprowadzonej modyfikacji.
W zakresie procedur prowadzenia kontroli krzyżowych, Instytucja Koordynująca NSRO
współpracowała w minionym roku z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czego efektem było podpisanie dnia 15 marca 2012 r.
Aneksu nr 2 do trójstronnego Porozumienia o współpracy, na podstawie którego w sposób bardziej
efektywny prowadzony będzie proces wymiany danych między podmiotami systemu wdrażania
PO/RPO, PROW 07-13 i PO RYBY.
W ramach WRPO przeprowadzane są dwa rodzaje kontroli krzyżowej:
 kontrola krzyżowa programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego
finansowania wydatków w ramach WRPO,
97
 kontrola krzyżowa horyzontalna, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego
finansowania wydatków w ramach różnych programów perspektywy finansowej 2007-2013
– tzn. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 07-13) oraz
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).
W IZ WRPO komórką odpowiedzialną za kontrole krzyżowe jest Oddział Monitorowania w
Departamencie Polityki Regionalnej. W 2012 r. kontrole przeprowadzane były przez 3 osoby.
Kontrola krzyżowa programu
Kontrolę krzyżową programu w ramach WRPO przeprowadza raz w miesiącu Instytucja
Zarządzająca WRPO. Objęci są nią wszyscy beneficjenci realizujący projekty w ramach WRPO.
Weryfikacja odbywa się na podstawie nr dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, daty
wystawienia dokumentu i kwoty brutto.
Po analizie danych w przypadku wykrycia wystąpienia tych samych dokumentów we wnioskach o
płatność składanych przez tego samego beneficjenta (identyfikowanego po nr NIP) w różnych
projektach realizowanych w ramach WRPO informacja przekazywana jest do odpowiedniej
jednostki wdrażającej działanie WRPO (IP WRPO – dot. Priorytetu III; jednostek IZ WRPO które,
zajmują się weryfikacją wniosków o płatność – dot. Priorytetu I, II, IV, V, VI, VII), która
przeprowadza analizę dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzana jest kontrola
doraźna.
W 2012 r. przeprowadzono 12 kontroli krzyżowych programu. Do końca 2012 r. nie odnotowano
przypadku podwójnego finansowania wydatków, stąd nie wykryto nieprawidłowości i nie było
potrzeby podjęcia działań zaradczych.
Kontrola krzyżowa horyzontalna w ramach WRPO oraz PROW 07-13
Kontrolę krzyżową horyzontalną z PROW 07-13 przeprowadza raz w miesiącu Instytucja
Zarządzająca WRPO. Objęci są nią wszyscy beneficjenci realizujący projekty jednocześnie w
ramach WRPO oraz PROW 07-13. Weryfikacja odbywa się na podstawie nr dokumentu
potwierdzającego poniesione wydatki, daty wystawienia dokumentu i kwoty brutto.
Po analizie danych w przypadku wykrycia wystąpienia tych samych dokumentów we wnioskach o
płatność składanych przez tego samego beneficjenta (identyfikowanego po nr NIP) w PROW 0713 i WRPO informacja przekazywana jest do odpowiedniej jednostki wdrażającej działanie WRPO
(IP WRPO – dot. Priorytetu III, jednostek IZ WRPO które, zajmują się weryfikacją wniosków o
płatność – dot. Priorytetu I, II, IV, V, VI, VII) oraz PROW (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa i/lub Urząd Marszałkowski województwa, w którym beneficjent podpisał umowę).
Ponadto jednostka wdrażająca PROW proszona jest o przesłanie kopii odpowiednich dokumentów
(faktury, inne dokumenty równoważne). Analizę dokumentacji przeprowadza odpowiednia
jednostka wdrażająca WRPO. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzana jest kontrola
doraźna.
W 2012 r. przeprowadzono 12 kontroli krzyżowych horyzontalnych. Do końca 2012 r. nie
odnotowano przypadku podwójnego finansowania wydatków, stąd nie wykryto nieprawidłowości i
nie było potrzeby podjęcia działań zaradczych.
Kontrola krzyżowa horyzontalna w ramach WRPO oraz PO RYBY
Kontrolę krzyżową horyzontalną z PO RYBY przeprowadza raz w miesiącu Instytucja
Zarządzająca WRPO. Objęci są nią wszyscy beneficjenci realizujący projekty jednocześnie w
ramach WRPO oraz PO RYBY. Weryfikacja odbywa się na podstawie nr dokumentu
potwierdzającego poniesione wydatki, daty wystawienia dokumentu i kwoty brutto.
Po analizie danych w przypadku wykrycia wystąpienia tych samych dokumentów we wnioskach o
płatność składanych przez tego samego beneficjenta (identyfikowanego po nr NIP) w PO RYBY i
WRPO informacja przekazywana jest do odpowiedniej jednostki wdrażającej działanie WRPO (IP
WRPO – dot. Priorytetu III; jednostek IZ WRPO które, zajmują się weryfikacją wniosków o płatność
– dot. Priorytetu I, II, IV, V, VI, VII) oraz PO RYBY (Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i/lub
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i/lub Urząd Marszałkowski województwa, w
którym beneficjent podpisał umowę). Ponadto jednostka wdrażająca PO RYBY proszona jest o
przesłanie kopii odpowiednich dokumentów (faktury, inne dokumenty równoważne). Analizę
98
dokumentacji przeprowadza odpowiednia jednostka wdrażająca WRPO. W uzasadnionych
przypadkach przeprowadzana jest kontrola doraźna.
W 2012 r. przeprowadzono 12 kontroli krzyżowych horyzontalnych. Do końca 2012 r. nie
odnotowano przypadku podwójnego finansowania wydatków, stąd nie wykryto nieprawidłowości i
nie było potrzeby podjęcia działań zaradczych.
2.7 MONITOROWANIE I OCENA
Zmiany w systemie monitorowania i sprawozdawczości
W 2012 r. IZ WRPO kontynuowała dotychczasowe podejście w zakresie systemu wskaźników,
monitorowania oraz sprawozdawczości. Na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl
zamieszczane są bieżące informacje na temat realizacji programu (informacje dotyczące
wysokości zatwierdzonych wydatków oraz wysokości podpisanych umów o dofinansowanie w
ramach Programu). W analizowanym okresie nie odnotowano istotnych problemów związanych z
pozyskiwaniem bądź analizą danych, które są wykorzystywane do monitorowania i
sprawozdawczości WRPO.
Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
W skład KM WRPO wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów
społeczno-gospodarczych. W analizowanym okresie tak jak w 2011 r. w skład Komitetu
Monitorującego WRPO wchodziło 24 członków (oraz 23 zastępców). Także liczba kobiet
wchodzących w skład Komitetu nie zmieniła się i łącznie wśród stałych członków oraz ich
zastępców było 14 kobiet.
W 2012 r. odbyło się 5 spotkań Komitetu Monitorującego WRPO. Uchwały z przeprowadzonych
obrad przedstawia poniższa rycina.
Rycina 15. Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.
XX posiedzenie
KM WRPO
1 lutego
2012 r.
XXI posiedzenie
KM WRPO
26 czerwca
2012 r.
XXII posiedzenie
KM WRPO
6-7 września
2012 r.
XXIII posiedzenie
KM WRPO
15-16 listopada
2012 r.
XXIV posiedzenie
KM WRPO
21 grudnia
2012 r.
• uchwała nr 37/2012 ws. realokacji
• uchwała nr 38/2012 ws. zmiany Kryteriów
wyboru projektów
• uchwała nr 39/2012 ws. przyjęcia Sprawozdania
rocznego z wdrażania WRPO za 2011 r.
• nr 40/2012 ws. realokacji
• uchwała nr 41/2012 ws. realokacji
• uchwała nr 42/2012 ws. realokacji
• uchwała nr 43/2012 ws. zmiany Kryteriów
wyboru projektów
• uchwała nr 44/2012 ws. zmiany regulaminu KM
WRPO
• uchwała nr 45/2012 ws. realokacji
Źródło: Opracowanie własne.
99
Ewaluacja
Jednostka Ewaluacyjna WRPO nie wprowadziła istotnych zmian w systemie ewaluacji w 2012 r. i
nie napotkała problemów z pozyskiwaniem i analizą danych.
Największy wpływa na kierunki działań w systemie ewaluacji WRPO, w tym szczególnie na
realizację badań ewaluacyjnych, ma Grupa Sterująca Ewaluacją WRPO. Najistotniejsze decyzje
podjęte przez Grupę Sterującą Ewaluacją WRPO w 2012 r. to:
 przyjęcie raportów z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w 2012 r.,
 przyjęcie projektu Okresowego planu ewaluacji WRPO na lata 2007 – 2013 w 2013 r.
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej WRPO brali udział w
następujących konferencjach, warsztatach, seminariach:
 spotkanie Zespołu Sterującego Ewaluacją NSRO 2007-2013, MRR, Warszawa 17
października 2012 r. - spotkanie służyło dyskusji nad przygotowaniami do ewaluacji ex – ante
projektów programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
 VIII Konferencja Ewaluacyjna, MRR, PARP, Warszawa 12-13 listopada 2012 r. - coroczna
konferencja poświęcona była szerokiej tematyce z zakresu ewaluacji, jak również tematom
pobocznym, tak istotnym dla sprawnej realizacji procesu ewaluacji programów operacyjnych
jak np. stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w przetargach na realizacje badań
ewaluacyjnych;
 konferencja „Założenia Umowy Partnerstwa na nowy okres programowania Unii Europejskiej
2014-2020”, MRR, Poznań 3 grudnia 2012 r. - konferencja zorganizowana w celu
przeprowadzenia dyskusji nad kształtem perspektywy finansowej 2014-2020, zwłaszcza
w aspekcie umowy partnerstwa.
W procesie tworzenia Okresowych planów ewaluacji WRPO na poszczególne lata, co roku
Jednostka Ewaluacyjna WRPO zwraca się do instytucji zewnętrznych, innych departamentów
UMWW, a także oddziałów Departamentu Polityki Regionalnej o przekazanie informacji w
zakresie potrzeb informacyjnych, badawczych, których rozwiązanie może przynieść realizacja
badań ewaluacyjnych. Takie zagadnienia badawcze poddawane są szerokiej dyskusji na forum
Grupy Sterującej Ewaluacja WRPO, na której rozważa się ich zasadność i wskazuje priorytety
badawcze.
Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 w 2012 roku przyjętym w dniu 19 stycznia 2012 r. przez ZWW uchwałą nr
1515/2011 zostało przeprowadzone przez ewaluatorów zewnętrznych badanie pn. Wpływ
interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na
zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy.
Badanie miało na celu: zidentyfikowanie zmian w zatrudnieniu w wyniku wsparcia w ramach
WRPO, zidentyfikowanie czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) warunkujących powstawanie
nowych miejsc pracy, zidentyfikowanie branż gospodarki kwalifikujących się do wsparcia działań
pro-zatrudnieniowych w nowej perspektywie finansowej UE 2014+, jak także określenie kryteriów
wyboru projektów i działań nakierowanych na pobudzanie zatrudnienia. Wykonawcą zostało
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak – oddział
Poznań a ewaluacje przeprowadzili od kwietnia do września 2012 r.
Do najważniejszych wniosków należą:
 zdecydowana większość utworzonych/utrzymanych miejsc pracy w ramach WRPO przypada
na Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw. Na drugim miejscu znajduje się Priorytet VI
Turystyka i środowisko kulturowe;
 powstające na skutek realizacji projektów WRPO miejsca pracy w minimalnym stopniu były
zajmowane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
 beneficjenci biorący udział w badaniu ankietowym często błędnie kwalifikowali powstałe w
wyniku realizacji projektu miejsca pracy, jako „etaty badawcze:;
 brak odpowiednich narzędzi po stronie IZ WRPO, by wyegzekwować na beneficjentach
wywiązanie się z deklaracji złożonej we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie
zwiększenia zatrudnienia.
100
Do głównych rekomendacji z ukierunkowaniem na przyszłą perspektywę finansową należą:
 stosowanie prozatrudnieniowych kryteriów wyboru projektów przede wszystkim w przypadku
priorytetów/działań kierowanych do przedsiębiorstw, w tym podmiotów ekonomii społecznej,
 ścisłe powiązanie liczby utworzonych nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu z
liczbą punktów, które otrzyma projekt na etapie oceny merytorycznej, z uwzględnieniem
wielkości przedsiębiorstwa oraz wysokości dotacji,
 wypracowanie narzędzi, które dają możliwość skutecznego wyegzekwowania od
beneficjentów osiągnięcia wartości wskaźników zapisanych we wniosku o dofinansowanie
projektu, szczególnie dotyczących zatrudnienia,
 ukierunkowanie bezzwrotnego wsparcia na beneficjentów, którzy w wyniku realizacji projektu
zatrudnią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 ukierunkowanie bezzwrotnego wsparcia na beneficjentów, wdrożą rozwiązania innowacyjne,
a w szczególności rozwiną działy badawczo rozwojowe w przedsiębiorstwach wraz z
zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników,
 zasadne jest znaczące rozszerzenie skali wdrażania zwrotnych instrumentów wsparcia dla
wielkopolskich przedsiębiorstw w przyszłej perspektywie finansowej. Kontynuacja inicjatywy
JEREMIE w obecnym kształcie (bez stosowania kryteriów prozatrudnieniowych przy
przyznawaniu pożyczki/reporęczenia), lecz na znacznie szerszą skalę,
 stworzenie precyzyjnej, jednoznacznej definicji miejsc pracy w sferze badawczo-rozwojowej
oraz „etatów badawczych” na potrzeby wdrażania programu operacyjnego w przyszłej
perspektywie finansowej,
 dokładne określenie przez samorząd województwa wielkopolskiego wagi poszczególnych
czynników zagrożenia wykluczeniem społecznym, a następnie skonstruowanie takiego
systemu oceny projektów w ramach programu operacyjnego, by wyżej oceniać te projekty,
które przyczynią się do zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy.
Ponadto w okresowym planie ewaluacyjnym na 2012 r. zaplanowano 3 badania ad hoc, które
zostały zrealizowane w wyniku bieżących potrzeb informacyjnych powstałych w trakcie
zarządzania i wdrażania WRPO. W 2012 r. do tych badań należało badanie pt.:
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz potrzeby regionu, jako źródła
rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla
perspektywy finansowej UE 2014-2020;
 Ocena wpływu WRPO na sytuację społeczno - gospodarczą w województwie oraz w nowej
perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu
makroekonomicznego (HERMIN) wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego
WRPO 2014-2020;
 Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych
obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz potrzeby regionu, jako źródła
rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla
perspektywy finansowej UE 2014-2020
Badanie przeprowadzone zostało od sierpnia do listopada 2012 r. przez PSDB Sp. z o.o.
Warszawa. Celem badania było sformułowanie rekomendacji dla perspektywy finansowej Unii
Europejskiej po 2013 roku, w zakresie niezbędnych zmian WRPO, uwzględniających potrzeby
dokumentu strategicznego „Europa 2020” – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu w zakresie inteligentnego rozwoju”.
Wykonawca sformułował trzy typy rekomendacji: kluczowe, horyzontalne oraz operacyjne.
Do kluczowych wniosków należą:
 skuteczność dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w WRPO jest największa w obszarze
przedsiębiorczości i zatrudnienia;
101



efekty WRPO w przyszłej perspektywie finansowej, jeśli mają wnieść istotny wkład w rozwój
inteligentny regionu, powinny w znacznie większym stopniu koncentrować się na
innowacyjności o charakterze przełomowym i internacjonalizacji przedsiębiorstw;
z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb, najwięcej braków w instrumentarium dotyczy
sektora B+R;
skoncentrowanie wsparcia na innowacjach produktowych i procesowych, przynoszących
największy efekt brutto i netto, a także pociągających za sobą innowacje w kolejnych
obszarach: organizacji i marketingu.
Do przykładowych rekomendacji odnoszących się do przyszłej perspektywy należą:
 kontynuowanie wsparcia aktywności inwestycyjnej MSP, które okazało się skuteczne i
efektywne w przypadku interwencji WRPO, w szczególności w odniesieniu do
konkurencyjności, zatrudnienia i przedsiębiorczości;
 uzupełnienie instrumentarium WRPO o narzędzia wspierające współprace sektora B+R z
przedsiębiorstwami oraz transfer wiedzy, w szczególności transfer wiedzy realizowany
poprzez wymianę kadr;
 udostępnienie środków publicznych na wsparcie prac B+R realizowanych wspólnie przez
przedsiębiorców i jednostki naukowe oraz stymulować taką współpracę przez finansowanie
bezzwrotne projektów realizowanych w tej formule;
 stymulowanie przekształcania popytu potencjalnego na popyt efektywny poprzez dostęp do
wiedzy na temat konkurencji;
 wzmocnić potencjał istniejących Centrów Transferu Technologii. Należy uzupełnić ich ofertę
usług doradczych o usługi z zakresu praw własności intelektualnej.
Ocena wpływu WRPO na sytuację społeczno - gospodarczą w województwie oraz w nowej
perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu
makroekonomicznego (HERMIN) wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego
WRPO 2014-2020
Wykonawcą badania została Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wrocław, która
przeprowadziła je w terminie od sierpnia do października 2012 r. Głównym celem raportu
ewaulacyjnego było: po pierwsze: dokonać oceny oddziaływania Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013 (WRPO) na rozwój społeczno gospodarczy województwa
wielkopolskiego rozpatrywany poprzez pryzmat szeregu wskaźników makroekonomicznych; po
drugie: zbadać - w oparciu o przeprowadzone szacunki płatności w ramach regionalnego
programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie finansowej 2014-2020
(1 776 mln euro) - wpływ realizacji polityki spójności na gospodarkę regionu przy uwzględnieniu
trzech scenariuszy rozkładu środków finansowych na kategorie ekonomiczne:
 wariant pro-IP - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków
infrastrukturalnych w wydatkach ogółem (ponad 55%, podobnie jak w przypadku WRPO
2007-2013);
 wariant pro-RZL - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków
na rozwój kapitału ludzkiego w wydatkach ogółem (ponad 2-krotnie wyższy w porównaniu do
WRPO 2007-2013, kosztem zmniejszenia wydatków infrastrukturalnych);
 wariant pro-BPSP - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków
w obszarze pomocy sektorowi przedsiębiorstw w wydatkach ogółem (ponad 1,5-krotnie
wyższy w porównaniu do WRPO 2007-2013, kosztem zmniejszenia wydatków
infrastrukturalnych).
Do najważniejszych wniosków należą:
 pozytywne oddziaływanie środków implementowanych w ramach WRPO 2007-2013 na
rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego;
 pozytywne oddziaływanie na stopniowe niwelowanie luki rozwojowej dzielącej województwo
wielkopolskie od zamożniejszych regionów Unii;
 wzrost PKB średniorocznie o 1,21%;
 gdyby nie funkcjonowanie WRPO 2007-2013 stopa bezrobocia byłaby niższa o 0,63 pkt.
proc.
102
W wyniku przeprowadzonego badania stworzono cztery rekomendacje, które mówią o:
 dokonaniu wnikliwego mikroekonomicznego rozpoznania obecnych i zidentyfikowania
perspektywicznych specjalizacji województwa w celu zaprogramowania efektywnego
wsparcia tych obszarów gospodarczych i tym samym podniesienia innowacyjności i
konkurencyjności regionu;
 wprowadzeniu skutecznych procedur w zakresie rozdysponowania środków finansowych
asygnowanych na odpowiednik WRPO w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
ograniczających do minimum wymogi stricte biurokratyczne i ukierunkowanych na wyłanianie
i wsparcie przedsięwzięć, które realnie, a nie tylko deklaratywnie, mogą przełożyć się na:
rzeczywiste umiejętności i wiedzę, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku; innowacyjne
produkty, procedury, metody organizacji i marketingu, etc. – nawet, gdy takie projekty
obarczone są wysokim ryzykiem niepowodzenia;
 przygotowaniu się do wykorzystania wsparcia w postaci instrumentów o charakterze
rewolwingowym na płaszczyźnie organizacyjno-technicznej (przy wykorzystaniu doświadczeń
w ramach inicjatywy JEREMIE w ramach WRPO 2007-2013);
 rozważaniu wyboru jednego z trzech analizowanych wariantów struktury funduszy unijnych
biorąc pod uwagę rzeczywistą wagę i uszeregowanie priorytetów wyartykułowanych w
finalnej wersji Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
Termin wdrożenia rekomendacji upływa końcem 2013 r.
Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów
operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE
Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane w terminie od lipca do listopada 2012 r. przez firmę
Public Profits sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Za cel badania przyjęto identyfikację komplementarności i synergii interwencji w ramach WRPO
oraz z projektami wybranych programów obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE
realizowanymi w województwie wielkopolskim, a także ocenę mechanizmów i narzędzi
komplementarności stosowanych w WRPO.
Do najważniejszych wniosków należą:
 dla zapewnienia komplementarności programów/priorytetów/działań/projektów istotne jest
zdiagnozowanie potrzeb regionu i wyodrębnienie obszarów, w których wdrażanie zasady
komplementarności powinno być elementem prowadzonych działań,
 w obecnej perspektywie finansowej uwagę przywiązywano do projektów kluczowych
mogących zapewnić komplementarność międzyprogramową, czy wewnątrzprogramową;
 w opinii beneficjentów i ekspertów ds. merytorycznej oceny projektów najlepszym systemem
motywacji do stosowania zasady komplementarności na poziomie projektów jest punktowanie
komplementarności na etapie oceny merytorycznej (strategicznej);
 zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia monitoringu uwzględniającego możliwość
weryfikacji efektów prowadzonych działań przez IZ w kolejnej perspektywie finansowej w
pełniejszym wymiarze niż ten prowadzony do tej pory.
Do rekomendacji wytyczonych do wdrożenia w następnej perspektywie finansowej należą:
 położenie nacisku na komplementarność w obszarze:
 transportu w połączeniu z innymi obszarami, w tym turystycznymi i inwestycyjnymi;
 edukacji (z naciskiem na szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo wyższe) w połączeniu z
projektami miękkimi;
 turystyki (w tym działania na styku kilku gmin czy województw) oraz działania promocyjne
danego produktu turystycznego;
 rewitalizacji;
 kontynuacja stosowania kryterium komplementarności w przyszłej perspektywie finansowej
przy stworzeniu kryteriów wyboru projektów stosujących odpowiednie skale pozwalające na
wybór w pierwszej kolejności projektów wykazujących potencjał w kierunku tworzenia
dodatkowych efektów prowadzonych działań;
103




rozważenie stosowania dodatkowych mechanizmów komplementarności w Regionalnym
Programie Operacyjnym dla Wielkopolski na lata 2014 – 2020, poza dotychczas stosowanymi
w WRPO, np. projekty zintegrowane, zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT);
stworzenie i wprowadzenie spójnego systemu monitorowania pozwalającego na pełniejszą
weryfikację prowadzonych działań w zakresie komplementarności;
skonstruować spójny system mierzenia efektu komplementarności;
wskazane nawiązanie sformalizowanej współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi
za wdrażanie różnych programów na poziomie regionu.
Podsumowanie
W związku z tym, że rekomendacje z badań przeprowadzonych w 2012 roku dotyczą głównie
nowej perspektywy finansowej, są one uwzględniane przy pracach nad regionalnym programem
operacyjnym na lata 2014-2020, jednak ze względu na poziom zaawansowania prac nad przyszłą
perspektywą finansową, zarówno na poziomie unijnym, krajowym jak i regionalnym (m.in. nad
opracowaniem różnorodnych dokumentów) nie można na obecną chwilę określić ostatecznie, które
z rekomendacji zostaną wdrożone na poziomie regionalnym. Ponadto, znaczna część
rekomendacji związana jest z etapem wdrożeniowym w nowej perspektywie finansowej, w związku
z tym jeśli dana rekomendacja zostanie wdrożona, nastąpi to nie wcześniej niż w drugiej połowie
2014 roku.
Każde z badań ewaluacyjnych IZ WRPO przedkłada na posiedzeniach KM WRPO, zwracając
szczególną uwagę członków KM WRPO na zestaw wdrażanych rekomendacji z badań. W
przypadku niektórych, jak choćby wcześniej wspomniane badania z 2012 roku, w których
rekomendacje opatrzone zostały odległym terminem realizacji, nie ma możliwości informowania o
wdrażaniu, ale członkowie KM WRPO informowani są o samym fakcie ich wystąpienia.
Pełna treść rekomendacji, jak i szczegółowych wniosków i analiz badanych zagadnień zostały
zawarte w raportach z badania ewaluacyjnego, które dostępne są na stronie internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Plan ewaluacji na 2013 r.
W dniu 31 grudnia 2012 r. na mocy uchwały 2911/2012 ZWW przyjął Okresowy plan ewaluacji
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2013 roku, w
którym zaplanowano przeprowadzenie następujących badań ewaluacyjnych:
 Włączenie społeczne jako przesłanka polityki samorządu województwa wielkopolskiego w
realizacji celów Strategii Europa 2020 w perspektywie finansowej UE 2014-2020
 Analiza luki infrastrukturalnej w infrastrukturze środowiskowej województwa wielkopolskiego
 Ocena ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020
 Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko RPO 2014 – 2020
 Analiza przekazów informacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 z punktu widzenia oddziaływania na odbiorców
Ponadto IZ WRPO zakłada możliwość przeprowadzenia badania ad hoc w przypadku zaistnienia
potrzeb informacyjnych powstałych w trakcie zarządzania i wdrażania WRPO w 2013 r. bądź w
zakresie programowania RPO na lata 2014 – 2020.
104
3. REALIZACJA W PODZIALE NA
PRIORYTETY, POSTĘP
WDRAŻANIA PROGRAMU WG
PRIORYTETÓW/OSI
105
106
Wdrożenie nowej linii technologicznej do nowoczesnej diagnostyki mikroorganizmów
chorobotwórczych i chorób genetycznych
PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Innowacje w zarządzaniu
107
3.1 PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Cel główny Priorytetu I to Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych
przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące
cele szczegółowe:
 Zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw
 Wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego
 Wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką
 Rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw
 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
 Promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
wynosi 343 367 888 EUR.
3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
POSTĘP FIZYCZNY
Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg
priorytetów, w Załączniku nr IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników
priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji
wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej.
POSTĘP FINANSOWY
W ramach Priorytetu I w okresie sprawozdawczym podpisano 43 umowy (Działanie 1.2, 1.4, 1.6), a
od początku uruchomienia programu 1277 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE 310 618
937,31 EUR. Spośród zawartych umów 2 dotyczą realizacji Inicjatyw wspólnotowych: Jeremie
(Działanie 1.3) oraz Jessica (Działanie 1.4 Schemat III). Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu
sprawozdawczego wyniósł 90,46%, co jest nieco powyżej średniej dla Programu (89,46%).
Pozostałe środki zostaną wykorzystane na podpisanie umów z beneficejntami projektów, które
zostały lub zostaną wybrane w konkursach ogłoszonych w 2012 r. Z kolei wykorzystanie alokacji
wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 81,28% - znacznie wyższym
od średniej dla Programu (65,43%). Do końca 2012 r. zostało zakończonych 1151 projektów (90%
wszystkich projektów).
108
Tabela 24. Umowy podpisane w ramach Priorytetu I do końca 2012 r.
Nazwa działania
Liczba
podpisanych
umów/decyzji
Wartość dof. UE
podpisanych
umów/decyzji
(EUR)
Poziom
kontraktacji
Alokacja (EUR)
Liczba
projektów
zakończonych
Działanie 1.1 Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
261
8 508 503,37
79,57%
10 693 634,00
245
Działanie 1.2
Wsparcie rozwoju
MSP
969
155 000 116,82
88,44%
175 256 888,00
893
Działanie 1.3 Rozwój
systemu finansowych
instrumentów
wsparcia
przedsiębiorczości
1
91 772 847,10
101,97%
90 000 000,00
0
Działanie 1.4
Wsparcie
przedsięwzięć
powiązanych z
Regionalną Strategią
Innowacji
21
40 323 404,69
86,04%
46 866 000,00
3
Działanie 1.5
Promocja regionalnej
gospodarki
1
3 010 948,11
99,87%
3 015 000,00
0
Działanie 1.6 Rozwój
sieci i kooperacji
10
1 567 250,65
38,99%
4 020 000,00
1
Działanie 1.7
Przygotowanie
terenów
inwestycyjnych
14
10 435 866,58
77,21%
13 516 366,00
9
1 277
310 618 937,31
90,46%
343 367 888,00
1 151
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
109
Wykres 22. Postęp finansowy w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
800
751,85
700
MLn EUR
600
500
400
316,03
343,37
310,62
279,39
279,07
300
200
163,16
100
0
18,49
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie
formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
23,28
11,74
21,18
Wartość dof. UE Wartość dof. UE Wartość dof. UE
podpisanych
zatwierdzonych
deklaracji
umów
wniosków o
zatwierdzonych
płatność
przez IC
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
KONKURSY
W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie
sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu.
Tabela 25. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz
od uruchomienia programu
Działanie / schemat
Alokacja na
konkurs
(EUR)
Termin naboru
Liczba złożonych
wniosków o
dofinansowanie
Kwota
dofinansowania
złożonych
wniosków
(EUR)
Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym
Działanie 1.2 Wsparcie
rozwoju MSP (Schemat I i
III)
16.03.2012 -19.04.2012
14 000 000,00
1087
212 551 264,18
Działanie 1.4 Wsparcie
przedsięwzięć powiązanych
z Regionalną Strategią
Innowacji (Schemat I i
Schemat II)
27.09.2012 - 30.10.2012
3 500 000,00
11
6 495 723,62
28.06.2012 - 30.07.2012
1 000 000,00
14
1 464 732,28
20.12.2012 - 31.01.2013
500 000,00
-
-
Działanie 1.6 Rozwój sieci
i kooperacji
Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych
Działanie 1.1 Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.2 Wsparcie
rozwoju MSP (Schemat I i
II)
10.03.2008 - 11.04.2008
1 952 743,60
220
6 388 332,91
17.11.2008 - 08.01.2009
3 000 000,00
152
4 280 450,37
31.03.2010 - 31.05.2010
4 300 000,00
469
16 067 208,23
20.06.2008 - 25.07.2008
35 000 000,00
671
79 618 682,35
110
Działanie 1.2 Wsparcie
rozwoju MSP (Schemat I, II
i III)
Działanie 1.2 Wsparcie
rozwoju MSP (Schemat IV)
Działanie 1.3 Rozwój
systemu finansowych
instrumentów wsparcia
przedsiębiorczości
20.02.2009 - 30.03.2009
80 000 000,00
982
186 513 325,84
29.10.2009 - 08.12.2009
19 000 000,00
1 071
202 557 008,38
01.07.2010 - 02.08.2010
20 000 000,00
274
35 213 707,52
24.03.2009 - 24.04.2009
90 000 000,00
3
207 644 991,21
Działanie 1.4 Wsparcie
przedsięwzięć powiązanych
z Regionalną Strategią
Innowacji (Schemat I i II)
29.10.2009 - 29.01.2010
28 000 000,00
17
30 142 444,83
29.09.2011 - 30.11.2011
5 000 000,00
26
28 250 118,00
Działanie 1.6 Rozwój sieci i
kooperacji
31.03.2010 - 01.07.2010
3 000 000,00
19
3 910 729,11
27.06.2011 - 29.07.2011
1 500 000,00
13
2 960 087,39
31.12.2008 - 19.02.2009
15 000 000,00
25
39 356 183,80
Działanie 1.7
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych
Źródło: Opracowanie własne
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI
Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na
działania przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 26. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg sektorów gospodarki
Działanie WRPO
Liczba projektów
Dofinansowanie
UE (EUR)
-
474
82 915 761,19
1.1, 1.2
27
3 304 664,76
1.1, 1.2
10
618 712,13
1.2
3
283 165,20
1.1, 1.2
434
78 709 219,11
-
145
29 291 738,71
1.1, 1.2
131
18 855 872,13
1.7
14
10 435 866,58
-
658
198 411 437,42
1.1, 1.2
5
568 826,91
1.2
2
340 875,02
w tym handel hurtowy i detaliczny
1.1, 1.2
32
2 277 417,27
w tym hotele i restauracje
1.1, 1.2
16
1 748 224,48
Sektor gospodarki
III Przetwórstwo przemysłowe
w tym produkcja produktów
żywnościowych i napojów
w tym wytwarzanie tekstyliów i
wyrobów włókienniczych
w tym wytwarzanie urządzeń
transportowych
w tym nieokreślony przemysł
wytwórczy
V Budownictwo
w tym związane z działalnością MSP
w tym związane z uzbrojeniem
terenów inwestycyjnych
VI Usługi
w tym poczta i telekomunikacja
w tym transport
111
w tym finansowe/pośrednictwo
finansowe
w tym obsługa nieruchomości,
wynajem i prowadzenie działalności
gospodarczej
w tym edukacja
w tym działalność w zakresie ochrony
zdrowia ludzkiego
w tym opieka społeczna, pozostałe
usługi komunalne, społeczne i
indywidualne
w tym działalność związana ze
środowiskiem naturalnym
w tym usługi wysokich technologii
w tym pozostała działalność usługowa
Razem
1.2, 1.3, 1,4
7
103 688 571,21
1.1, 1.2, 1.4
12
22 532 318,05
1.1, 1.2
6
315 039,36
1.1, 1.2
90
4 948 156,13
1.2
1
24 710,75
1.2
2
739 494,42
1.4, 1.6
22
8 155 315,23
1.1, 1.2, 1.5
463
53 072 488,59
-
1 277
310 618 937,31
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
Zdecydowana większość projektów wspartych w Priorytecie I realizowana jest przez
przedsiębiorców (97%). Są to zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie
przedsiębiorstwa. W kilkunastu projektach beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego
(głównie w Działaniu 1.7) oraz zakład opieki zdrowotnej (Działanie 1.1. oraz 1.2). W grupie
pozostałe znalazły się m.in. NGO (Działanie 1.4 i 1.6), BGK (Działanie 1.3) oraz EBI (Działanie
1.4).
Wykres 23. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu I wg rodzajów beneficjentów
15 8
18
przedsiębiorcy
jednostki samorządu
terytorialnego
zakłady opieki zdrowotnej
pozostałe
1 236
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Projekty wsparte w ramach Priorytetu I realizowane są zarówno na obszarze miejskim, jak i
wiejskim. Rozkład ten przedstawia się w miarę równomiernie z niewielką przewagą obszaru
miejskiego.
Obszar miejski 693
Obszar wiejski 584
112
W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski
nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego
projektów nie odnosi się do tych obszarów.
Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie.
Rycina 16. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg miejsca realizacji w powiatach (liczba
oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH
INNYCH PO
Informacje te znajdują się w punkcie 2.1.6.2.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.1.4.
PROJEKTY KLUCZOWE
W ramach Priorytetu I realizowany jest 1 projekt kluczowy pt. Kompleksowa promocja gospodarki i
inwestycji w Wielkopolsce w ramach Działania 1.5. Informacje na temat projektu znajdują się w
113
punkcie 2.1.6.2 w tabeli przedstawiającej zbiorczą informację na temat stanu przygotowania i
realizacji projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych, a szczegółowy opis projektu zamieszczony został poniżej przy analizie
działań.
Wykres 24. Postęp finansowy w Działaniu 1.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
13,51
14
10,77
Mln EUR
12
10,69
8,51
10
8,24
8
6
4
2
2,22
0,00
0,00
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Zdecydowana większość projektów to projekty inwestycyjne, które dotyczą nabycia środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek nowego
produktu lub usługi. Wsparte projekty cechują się wysokim poziomem innowacyjności.
Wprowadzane przez beneficjentów produkty i usługi zarówno te nowe jak i udoskonalane
najczęściej są innowacyjne i wykorzystują innowacyjne technologie (np. projekt dotyczący zakupu
innowacyjnych maszyn do produkcji unikatowych bram przeciwpożarowych, czy też innowacyjnych
systemów do organizacji konferencji, spotkań biznesowych oraz szkoleń). Wiele przedsięwzięć
cechuje pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze np. projekt wdrażający innowacyjną
technologię wytwarzania biodegradowalnych emulsji do uwalniania betonu z form.
Ciekawym przykładem jest inwestycja pt. Zakup technologii do projektowania oraz produkcji
prototypów i modeli przemysłowych a także produkcji słuchawek i wkładek do aparatów
słuchowych. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznych urządzeń (optyczny skaner 3D,
drukarka 3D, frezarka, komputerowa mobilna stacja robocza)
oraz oprogramowania
komputerowego (oprogramowanie do projektowania w trójwymiarze z modułem MES) służącego
do wdrożenia usług szybkiego prototypowania (tzw. „rapid prototyping”). Urządzenia te zostały
zastosowane do udoskonalenia dotychczas realizowanych specjalistycznych usług projektowania
oraz produkcji elementów wyposażenia sklepów, a także do rozpoczęcia produkcji zupełnie
nowych dla firmy wyrobów – wkładek do aparatów słuchowych oraz indywidualnych słuchawek
wewnątrzusznych. Ponadto dzięki wsparciu ze środków WRPO beneficjent mógł przejść z
produkcji ręcznej na produkcję w skali przemysłowej.
Wśród projektów doradczych znalazły się 3 przedsięwzięcia i dotyczą one doradztwa w zakresie
wdrożenia nowej usługi (informatyka finansowa), wdrożenia zaawansowanych technologii
informatycznych, opracowania strategii rozwoju informatycznego firmy.
114
Schemat I Projekty inwestycyjne – 258 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE
8 487 511,37 EUR
Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze – 3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania
UE 20 991,99 EUR
Mln EUR
Wykres 25. Postęp finansowy w Działaniu 1.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
469,28
185,39
16,13
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
175,26
155,00
153,54
12,20
9,31
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
142,24
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Zdecydowana większość umów została podpisana dla Schematu I Projekty inwestycyjne. Projekty
dotyczyły głównie zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu udoskonalenia procesu
technologicznego produkcji, który pozwala na rozszerzenie asortymentu firmy, jak i wprowadzanie
nowych usług do przedsiębiorstwa (np. zakup specjalistycznego sprzętu do gięcia łuków stolarki
okiennej PCV). Z kolei najmniej umów podpisano na projekty doradcze (Schemat II
Specjalistyczne projekty doradcze), a dotyczyły one m.in. wdrożenia innowacyjnego systemu
obiegu dokumentów DMS, czy też systemu oceny zgodności wyrobów i oznakowania CE. Znaczna
część projektów zakłada wysoce innowacyjne rozwiązania (np. Poznańskie Centrum Badań DNA
wdraża innowacyjną technologię badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy).
Do dobrych praktyk można zaliczyć projekt pn. Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie
Mikrofilm-Center, Digital-Center poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji.
W ramach projektu przedsiębiorca zakupił konwerter plików cyfrowych na mikrofilm oraz
automatyczny skaner mikrofilmowy. Dzięki tym urządzeniom firma rozszerzyła wachlarz usług o
realizację zadań związanych z konwersją dużej ilości plików na taśmę mikrofilmową oraz usługę
szybkiego, masowego skanowania mikrofilmów w dużo większym zakresie niż dotychczas. W
ramach projektu firma rozpoczęła już wykonywanie usług konwersji i digitalizacji mikrofilmów dla
takich instytucji jak: Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Centralna Biblioteka Wojskowa, czy włoska
firma Tabula Rasa.
115
Schemat I Projekty inwestycyjne – 693 projekty, na łączną kwotę dofinansowania UE
103 961 624,41 EUR
Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze – 27 projektów, na łączną kwotę
dofinansowania UE 611 846,29 EUR
Schemat III: Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań
technologicznych – 49 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE 33 299 922,75 EUR
Schemat IV: Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de mini mis - 200
projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE 17 126 723,36 EUR
Wykres 26. Postęp finansowy w Działaniu 1.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
250
207,64
Mln EUR
200
150
91,77
100
91,77
90,00
69,21
50
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
0,00
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,00
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 1.3 realizowana jest Inicjatywa Jeremie w ramach projektu pt. Wsparcie
przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy
JEREMIE w Wielkopolsce. Szczegółowe informacje na temat wdrażania Inicjatywy i postępów w
2012 r. zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.5.
116
Wykres 27. Postęp finansowy w Działaniu 1.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
46,87
50
40,32
39,11
Mln EUR
40
31,84
26,09
30
20
9,19
10
1,92
4,66
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Większość projektów wspartych w ramach działania dotyczy budowy lub rozbudowy instytucji
otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem (m.in. inkubatory
przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, centra transferu
technologii). Dzięki interwencji powstały w regionie nowoczesne instytucje otoczenia biznesu (m.in.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Biznes i
Nauka). Oferują one przedsiębiorcom nowoczesne powierzchnie biurowe i usługi, które pomagają
w utrzymaniu się na rynku, współpracy z sektorem B+R i rozwoju własnych innowacyjnych
rozwiązań.
Jako przykład warto przytoczyć tu projekt pt. Budowa Centrum Transferu Technologii NUVARRO
w gminie Kazimierz Biskupi, który wyróżnia się nie tylko lokalizacją na terenie wiejskim, ale
również nowatorską specjalizacją – doradztwem w zakresie odnawialnych źródeł energii i
efektywności energetycznej. Powstały obiekt ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy nauką i
biznesem, a w szczególności wspieranie wyników badań naukowych jednostek B+R i ich
wykorzystanie w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Rycina 17. Centrum Transferu Technologii NUVARRO
Źródło: A. Kędziora, http://www.konin.lm.pl.
117
W ramach Działania 1.4 wsparto też infrastrukturę badawczo-rozwojową głównie poprzez budowę,
adaptację lub wyposażenie laboratoriów. Środki z WRPO przekazane zostały m.in. na
wyposażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT, rozwój Laboratorium skanowania
geometrii ITA, czy też adaptację i wyposażenie Laboratorium Analiz Biotechnologicznych.
Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich wydzielony
został dla Inicjatywy JESSICA, która realizowana jest także w ramach Działania 4.1. Do końca
2012 r. w ramach Inicjatywy JESSICA w Działaniu 1.4 Schemat III dofinansowano jeden projekt pt.
Rozwój Parku Technologiczno-Przemysłowego – etap II (WCWI). Informacje na temat JESSICA i
projektów wspartych w jej ramach zostały zamieszczone w pkt. 2.1.6.5.
Schemat I: Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw – 14 projektów,
na łączną kwotę dofinansowania UE 28 111 193,25 EUR
Schemat II: Infrastruktura badawczo-rozwojowa – 6 projektów, na łączną kwotę
dofinansowania UE 676 378,60 EUR
Schemat III: Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich JESSICA na łączną kwotę dofinansowania UE 11 535 832,85 EUR
OCENA WSPARCIA OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE (uwaga KE, dot. D 1.4 oraz D 1.6)
Oceny wsparcia otoczenia biznesu w regionie oraz wartości dodanej z punktu widzenia biznesu
można dokonać na podstawie projektów zakończonych zarówno w ramach Działania 1.4, jak i
Działania 1.6. Do końca okresu sprawozdawczego zakończone zostały 4 projekty, które mogą
mieć wpływ na otoczenie biznesu w Wielkopolsce i do nich zostały wysłane ankiety dotyczące
przedmiotowej kwestii. Analiza wyników ankiet została zawarta poniżej:

Stworzenie Inkubatora wspierającego firmy rozpoczynające działalność, z uwzględnieniem
osób bezrobotnych z pomysłem na biznes (Działanie 1.4)
Projekt realizowany jest przez spółkę T2 Inkubator sp. z o.o. i w jego ramach utworzony został
inkubator, który dzięki dofinansowaniu udzielił wsparcia 19 przedsiębiorcom, z czego 6 to byli
początkujący przedsiębiorcy. Wsparte podmioty działają głównie w branży finansowej, część
dotyczy energii odnawialnej, branży poligraficznej, handlu, mediów, telewizji, czy też reklamy.
Najczęściej i w większości podmioty te korzystały z przygotowanej w ramach projektu
umeblowanej powierzchni biurowej oraz wyposażenia komputerowego i multimedialnego.
Niektórzy z przedsiębiorców skorzystali również z prowadzonych szkoleń pomocowych przy
inkubacji podmiotów gospodarczych. Wszyscy przedsiębiorcy będący klientami Inkubatora
wykorzystywali przedmiotowe usługi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Potrzeby przedsiębiorstw poznawane są w trakcie wstępnych rozmów prowadzonych podczas
wprowadzenia podmiotów do Inkubatora. W miarę możliwości oferowana jest pomoc techniczna i
merytoryczna w organizacji przedsiębiorstwa na terenie inkubatora. Do tej pory zorganizowano dla
wszystkich przedsiębiorstw, klientów Inkubatora, szkolenia o charakterze edukacyjno-doradczym
przygotowujące przedsiębiorców do realizacji ich własnych pomysłów na biznes i związanych z
najistotniejszymi aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz
pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów. Zdaniem Beneficjenta działalność prowadzona
w ramach projektu jest bardzo pomocna i wprowadza nowatorski standard w oferowanych
usługach.

Budowa Laboratorium precyzyjnych analiz geometrycznych i materiałowych (Działanie 1.4)
Beneficjentem projektu jest firma ITA – Kazimierz Pollak, Michał Wieczorowski Spółka Jawna,
która specjalizuje się w sprzedaży urządzeń pomiarowych i narzędzi skrawających, usługach
doradczych, pomiarowych oraz szkoleniach. Dzięki dofinansowaniu z WRPO wsparcie udzielone
zostało 26 podmiotom, z czego 22 to przedsiębiorcy (przede wszystkim z branży medycznej,
elektronicznej, narzędziowej oraz opakowań). Podmioty te korzystały najczęściej z takich usług jak:
118
badanie składu chemicznego materiałów i powłok, badanie wytrzymałości, badanie momentu
obrotowego, czy też badanie twardości materiałów m. Rocwella.
Firma stara się dostosowywać ofertę produktowo-usługową do bieżących potrzeb przedsiębiorstw i
bada ich potrzeby poprzez bezpośrednie wizyty u przedsiębiorców i przeprowadzanie wywiadów,
uczestnictwo w konferencjach, targach. Beneficjent dokonując oceny wartości dodanej swojej
działalności dla otoczenia biznesu w Wielkopolsce podkreśla, że jest jedynym w regionie
przedsiębiorcą, który posiada tak innowacyjny sprzęt pomiarowy i jako jedyny świadczy ww. usługi
pomiarowe.

Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w
celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski (Działanie 1.4)
Projekt realizowany jest przez Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej, który dzięki
dofinansowaniu nabył dwa nowe urządzania pomiarowe, doposażając już istniejące laboratorium
badań strukturalnych w nowoczesny dyfraktometr rentgenowski z bazą danych oraz unikatowy w
skali całego kraju aparat do wyznaczania kinetyki sorpcji gazów. Z usług laboratorium skorzystały
4 przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. produkcją maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej, powłok
ceramicznych, autobusów miejskich. Przedsiębiorstwa, a także inne podmioty odbiorcze zostały
poinformowane o nowym sprzęcie i jego możliwościach poprzez ogłoszenia w gazetach, listy
ofertowe, czy też ulotki informacyjne.
Pozyskany sprzęt znacząco wzmocnił zarówno ofertę badawczą jak i usługową Instytutu Inżynierii
Materiałowej. Głównym zamierzeniem działań projektu stało się wzmocnienie wykorzystania
istniejącego silnego potencjału nanotechnologii dla wzrostu konkurencyjności krajowego przemysłu
i zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych, związanych z ochroną zdrowia i środowiska
naturalnego. Rozwój nanomateriałów i nanotechnologii wpływa pośrednio poprzez badania oraz
bezpośrednio poprzez ich wdrażanie na poprawę komfortu życia wprowadzając nowe materiały i
wyroby (np. nowoczesne implanty nanokompozytowe) do bezpośredniego użycia. Pozyskana
nowoczesna aparatura zwiększa tym samym potencjał badawczy oraz atrakcyjność Wielkopolski i
Polski jako miejsca inwestycji i rozwoju firm o zaawansowanej technologii, ale również wpływa na
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Realizacja niniejszego projektu stanowi istotny
element w tworzeniu środowiska przyjaznego innowacjom, które jest podstawą założeń
Regionalnej Strategii Innowacji. Udział nowych innowacyjnych produktów i usług dla gospodarki w
rynku międzynarodowym przyczyni się do tworzenie nowych trwałych i lepszych miejsc pracy. W
wyniku realizacji projektu stworzono ofertę 10 nowych innowacyjnych usług skierowanych do
przedsiębiorstw jak i jednostek naukowych zlokalizowanych w regionie jak i w obrębie kraju.
Możliwość realizacji wysoce zaawansowanych analiz i badań przy użyciu nowoczesnej aparatury
znacząco wpływa na poprawę poziomu konkurencyjności jak również atrakcyjności oferty
rynkowej. Najważniejsze korzyści dla otoczenia społeczno – gospodarczego w regionie to:
 rozwój i wzrost konkurencyjności regionalnych ośrodków przemysłowych i B+R:
nowoczesna i unikatowa aparatura wykorzystywana na potrzeby naukowe, dla potrzeb
wdrażania nowych technologii, oraz rozwiązywania problemów technicznych,
 zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego:
aparatura wykorzystywana w opracowywaniu nowych źródeł energii – materiałów na
baterie wodorkowe,
 poprawa komfortu życia – opracowywane są nowe materiały na implanty z nanostrukturą,
które mogą poprawić i wydłużyć czas ich eksploatacji (wydłużony okres pomiędzy
operacjami, w których są wymieniane),
 zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarki regionu,
 wzrost ilości miejsc pracy.

Budowa wielopłaszczyznowej platformy współpracy dla rozwoju wielkopolskiej branży
biotechnologicznej (Działanie 1.6).
Beneficjentem projektu jest jedna z wiodących Instytucji Otoczenia Biznesu w Poznaniu - Centrum
Biotechnologii. Firma zlokalizowana jest na terenie parku technologicznego, w obrębie którego
swoją siedzibę ma obecnie 55 firm zatrudniających ponad 800 pracowników. Dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu z WRPO IOB mogła udzielić wsparcia 13 przedsiębiorcom z branży bio i Life
Science, w tym 2 przedsiębiorcom początkującym. Pomoc polegała na doradztwie badawczo-
119
rozwojowym. Do tej pory podmioty skorzystały z usług doradczych oraz okołobiznesowych w celu
rozwoju własnej działalności i optymalizacji kosztów. Potrzeby przedsiębiorstw badane są przez
IOB poprzez spotkania, ankiety i analizy rynku.
Zdaniem Beneficjenta wsparcie publiczne otrzymywane w ramach środków unijnych, pozwala
zarówno z jednej strony oferować wyspecjalizowaną powierzchnię laboratoryjno-biurową, a z
drugiej strony świadczyć dedykowane usługi okołobiznesowe, wpływające w znaczący sposób na
funkcjonowanie oraz rozwój firm-lokatorów parku. Dzięki otrzymywanej pomocy Centrum
Biotechnologii może w pełni realizować swoją misję, będąc partnerem w rozwoju podmiotów
zlokalizowanych na jego terenie. Rozwój Centrum Biotechnologii wpływa pozytywnie na rozwój
przedsiębiorczości w regionie oraz tworzenie nowych, innowacyjnych miejsc pracy.
Do końca okresu sprawozdawczego zakontraktowanych było jeszcze 30 projektów, które zapewne
wpłyną na otoczenie biznesu w Wielkopolsce, co będzie monitorowane przez IZ WRPO, a ich
wpływ zostanie wykazany w kolejnym sprawozdaniu.
Wykres 28. Postęp finansowy w Działaniu 1.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
3,27
3,5
3,27
3,02
3,01
Mln EUR
3,0
2,5
1,92
2,0
1,5
0,73
1,0
0,5
0,0
0,00
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
0,00
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW/PROJEKTY KLUCZOWE
W ramach Działania 1.5 realizowany jest jeden projekt kluczowy pn. Kompleksowa promocja
gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce, dla którego została wydana decyzja o dofinansowanie
w 2009 r. W okresie sprawozdawczym podpisano dwa aneksy do umowy (8 marca, 31 maja 2012
r.), które nie zmieniły kwoty dofinansowania. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.
Celem projektu jest budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną
i gospodarczą Wielkopolski oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych, która
odbywa się poprzez organizacje misji gospodarczych oraz udział w imprezach promocyjnych
promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny Wielkopolski na rynkach krajowym i
zagranicznych. Misje mają na celu stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie
przedsiębiorstwa, uczelnie i samorządy bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi
i naukowymi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych. Do końca 2012 r. odbyły się misje
120
gospodarcze m.in. do Brazylii, Indii, Japonii, Kazachstanu, Rosji, Korei. Są to szybko rozwijające
się i obiecujące rynki krajów Azji i Ameryki Południowej.
Misje gospodarcze oraz targi, które odbyły się w 2012 r.:
1)
W dniach 5-12 lutego 2012 r. odbyła się misja gospodarcza do Korei Południowej
(Daejeon, Seul) i Chin (Shenzhen i Pekin). Przedsiębiorcy z 6 wielkopolskich firm odwiedzili m.in.
fabrykę Hyundai Heavy Industries Co., firmę BYD Co. (specjalizującą się w produkcji rożnych
baterii, a także przygotowującą się do wypuszczenia na rynek samochodów napędzanych energią
elektryczną), firmę teleinformatyczną ZTE (poruszono temat ewentualnej pomocy budowy WSS),
firmę Mindray Co. (produkującą sprzęt medyczny) oraz poznali specyfikę prowadzenia działalności
biznesowej w Korei Południowej podczas spotkania z przedstawicielami Ambasady
Rzeczypospolitej w Seulu. Dnia 8 lutego 2012 r. delegacja odwiedziła Shenzhen Hi-Tech Park &
Virtual University, czyli wirtualną platformę zrzeszającą instytucje naukowe z całego świata, które
prowadzą wspólne badania. Dnia 10 lutego 2012 r. doszło do spotkania polskiej delegacji z
przedstawicielami Głównej Izby Gospodarczej Shenzhen w celu nawiązania kontaktów
umożliwiających wyszukanie odpowiednich partnerów biznesowych zainteresowanych
odpowiednio działalnością na rynku chińskim i polskim. Odbyły się również indywidualne spotkania
biznesowe.
2)
W dniach 6-9 marca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
wraz z przedstawicielami 8 jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Czerwonak, Miasta
Gniezna, Gminy Murowana Goślina, Gminy Piła, Gminy Stare Miasto, Gminy Śrem,
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Centrum Wspierania
Inwestycji, uczestniczyli w roli wystawcy w tegorocznych targach inwestycyjnych MIPIM
w Cannes, gdzie zaprezentowali 8 projektów inwestycyjnych na terenie Wielkopolski. Wystawcy
szukali partnerów do projektów które mają być realizowane w ramach PPP.
3)
Kolejnym wydarzeniem , w jakim mogli uczestniczyć przedstawiciele wielkopolskich firm
były targi oprogramowania sprzętu komputerowego i nowych technologii CeBIT 2012 w
Hanowerze (w dniach 6-10 marca 2012 r.). Tematem przewodnim targów było bezpieczeństwo
tzw. cloud computing czyli możliwości korzystania z tysięcy użytkowych serwisów sieciowych online i różnych usług dostępnych poprzez standardową przeglądarkę internetową. Stanowisko
UMWW zostało udostępnione 25 wielkopolskim firmom z branży IT, liczna reprezentacja, świadczy
o tym, że nasz region przykłada dużą wagę do rozwoju branży IT, która jest wyznacznikiem
innowacyjności i kreatywności gospodarki.
4)
W dniach 17-22 kwietnia 2012 r. UMWW wraz z przedsiębiorstwami z Wielkopolski
uczestniczył w targach meblowych Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie (Włochy),
podczas których przedstawiona została wystawa „Polish design. Design from Wielkopolska” w
ramach Fouri Salone. Na wystawie zaprezentowane zostały takie wielkopolskie marki jak:
ASTROMAL, COCCODRILLO, COMFORTY, MARMORIN, MEBLE VOX, NOTI, PORCELANA
CHODZIEZ, PROFIM. Centrum – serce wystawy – stanowiły uczelnie: Uniwersytet Artystyczny i
School of Form oraz niedawno powstała Concordia Design. Wokół przestrzeni dedykowanej
uczelniom, zbudowana została artystyczna narracja wystawy oparta na prezentacji najlepszych
wielkopolskich firm, których wzornictwo przemysłowe znalazło uznanie nie tylko w kraju, lecz
również wśród zagranicznych odbiorców. Wystawa była prezentacją najbardziej innowacyjnych
pod względem wzornictwa przemysłowego przedsiębiorstw, ale również kreacją Wielkopolski jako
regionu.
5)
W dniach 23-27 kwietnia 2012 r. przedstawiciele z branży spożywczej oraz IT wzięli udział
w misji gospodarczej do Gruzji. Wielkopolscy przedsiębiorcy spotkali się w Międzynarodowej
Izbie Handlu Gruzji, gdzie uzyskali informacje o sytuacji gospodarczej Gruzji i uregulowaniach
prawnych koniecznych do prowadzenia biznesu, uczestnikom wskazane zostały najbardziej
rozwojowe sektory gruzińskiej gospodarki (IT, rolno-spożywczy). Zaprezentowana została również
oferta z jaką przyjechali wielkopolscy przedsiębiorcy oraz odbyło się forum i spotkania z
121
gruzińskimi firmami zainteresowanymi nawiązaniem bezpośredniej współpracy w dziedzinie IT i
przetwórstwa rolno-spożywczego.
6)
W dniach 21-25 maja 2012 r. odbyła się misja gospodarczo-naukowa do Iraku
(Autonomicznego Regionu Kurdystanu). W delegacji wzięli udział przedstawiciele firm z branży
energetycznej, budowlanej oraz spożywczej, którzy zainteresowani byli nawiązaniem
bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi i zwiększeniem aktywności polskich firm na
rynku irackim. Program wizyty obejmował spotkania z władzami regionu, jak i spotkania biznesowe
z firmami zrzeszonymi w Izbach Przemysłowo-Handlowych oraz Stowarzyszeniu Inwestorów.
Prowadzono także rozmowy nt. współpracy naukowej między regionami podczas wizyt na
lokalnych uniwersytetach (uczelnie polskie zostaną umieszczone na liście studiów
rekomendowanych na wyjazdy studentów kurdyjskich). Duże zainteresowanie ze strony
wielkopolskich firm i pozytywny odzew władz kurdyjskich przyczyniły się do zaplanowania kolejnej
oficjalnej wizyty na jesień 2012 r.
7)
W dniach 19-23 czerwca 2012 r. odbyła się misja gospodarcza do Danii, w której udział
wzięli przedstawiciele branży energetycznej oraz firm upatrujących swój rozwój w sektorze energii
odnawialnej, m.in. EKOENERGIA- Raszków Sp. z o.o., ZAP - BIZNES PARK Sp. z o.o., Watis
Sp. z o.o. Większość uczestników należy do Ostrowskiego Klastra Automatyki, który wystąpił z
inicjatywą zorganizowania tego wyjazdu. Przedstawiciele wielkopolskich firm spotkali się z istotnym
dla przedsiębiorców potencjalnym partnerem – firmą Danfoss, a rozmowy zakończyły konkretne
plany współpracy. Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielem Samsø Energiakademi, który
przedstawił projekt realizowany na wyspie Samsø (wyspa samowystarczalna energetycznie) oraz z
firmą CENERGIA Energy Consultants, która posiada olbrzymie doświadczenie w ramach
projektów międzynarodowych dotyczących zwiększenia wydajności energetycznej budynków.
Uczestnicy misji mieli okazję współuczestniczyć w programie Projektu ZERO, który zakłada, że
gmina Sønderborg będzie wolna od wydzielania dwutlenku węgla do roku 2029. Nasi
przedsiębiorcy podczas prezentacji projektu nawiązali również kontakty z EUC Syd. (college
zawodowy). Duńskie rozwiązania są świetnym spektrum możliwości w zakresie energii
odnawialnej. Przedstawiciele wielkopolskich firm mogli zapoznać się z nimi osobiście oraz
nawiązać kontakty w bezpośrednich spotkaniach z potencjalnymi partnerami na rynku duńskim.
8)
W dniach 10 – 16 września 2012 r. na terenie berlińskiego lotniska Schoenefeld odbywały
się targi przemysłu lotniczego ILA Berlin Air Show 2012, na których swoje stanowisko miało
województwo wielkopolskie wraz z 8 reprezentantami branży lotniczej z regionu: P.W. Bartesko,
Vac Aero Kalisz Sp. z o.o., Teknequip Kalisz Sp. z o.o., Meyer Tool Poland Sp. z o.o., Pratt &
Whitney Sp. z o.o., eN-Tank Oddz. Leszno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”. Na
targach prezentowano najnowsze rozwiązania z zakresu szeroko pojętej branży lotniczej oraz
pokrewnych, w tym przemysłu obronnego.
9)
W dniach 16-20 września 2012 odbyła się misja gospodarcza wielkopolskich
przedsiębiorstw do Rosji, połączona z udziałem w targach spożywczych, World Food
Moscow 2012. W misji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji z Wielkopolski
m.in. Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A., „INKA” Sp. z o.o., Jutrzenka
Colian Sp. z o.o., Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenie. Podczas misji
gospodarczej przedsiębiorcy zapoznali się z ofertą firm wystawców targów World Food Moscow
2012. Ponadto wzięli udział w konferencjach tematycznych poświęconych poszczególnym
zagadnieniom rynku spożywczego m.in.: Rynek produktów mlecznych (17.09.2012), Rynek
owoców i warzyw (18.09.2012), Rynek mięsny i przetwórstwo (18.09.2012), Rynek cukierniczy
(19.09.2012). Podczas w/w konferencji poruszono najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące
wymiany handlowej, w tym zmiany stawek taryfowych w handlu z Rosją, związane z
przystąpieniem Rosji do WTO, prawne aspekty kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów.
Przedsiębiorcy mieli także możliwość zaproszenia swoich partnerów biznesowych na stoisko
polskie przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego, w ramach programu branżowego „Polskie
specjalności żywieniowe”. W ramach targów odbyło się również seminarium pt. „Potencjał
eksportowy polskich specjalności żywnościowych” przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego
122
we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji
przy Ambasadzie RP w Moskwie.
10)
W dniach 8-10 października Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z
przedstawicielami 8 jednostek samorządu terytorialnego, m.in. : Gminy Murowana Goślina,
Stowarzyszenia A2 Wielkopolska, Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, uczestniczył w
roli wystawcy w tegorocznych targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium. Podczas
targów na stoisku Województwa Wielkopolskiego zaprezentowanych zostało 8 projektów
inwestycyjnych wielkopolskich wystawców, m.in. „Budowa Centrum Animacji i Rekreacji” (Gmina
Śrem), „Europejska Akademia Muzyki i Sztuki w Chodzieży” (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski). Podczas targów przeprowadzono wiele rozmów z potencjalnymi inwestorami
i przedstawicielami firm konsultingowych, w tym m.in. z inwestorem poszukującym dużych
powierzchni pod specjalistyczne centra handlowe, z inwestorami zainteresowanymi założeniem
farm wiatrowych, czy z firmami zainteresowanymi konkretnymi lokalizacjami i projektami w naszym
regionie (np. CBRE US, Strabag, Vamed, Franzke Architekten).
11)
W dniach 26 listopada – 3 grudnia 2012 r. odbyła się misja wielkopolskich
przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki do Autonomicznego Regionu Kurdystanu
(Irak). Wielkopolskę reprezentowało 13 firm z branży budowlanej i spożywczej oraz prorektorzy i
przedstawiciele ośmiu najważniejszych wielkopolskich uczelni, m.in. Politechniki Poznańskiej,
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Program misji obejmował spotkania w 3
subregionach Autonomicznego Regionu Irackiego Kurdystanu (Erbil, Sulajmanija, Duhok) i
sprofilowany był oddzielnie dla uczelni oraz przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy branży rolnospożywczej wzięli udział w targach AgroFood w Erbilu. Prócz spotkań z izbami gospodarczymi w
poszczególnych prowincjach, zorganizowane zostały dla przedsiębiorców spotkania B2B z firmami
o zbliżonych profilach oraz spotkania informacyjne z Prezesem Zarządu ds. Inwestycji w Regionie
Kurdystan i odpowiednimi przedstawicielami administracji ds. gospodarki, infrastruktury, rolnictwa i
inwestycji. Z kolei przedstawiciele wielkopolskich uczelni uczestniczyli w spotkaniach z władzami i
studentami uniwersytetów Salah ad Din w Erbilu oraz uniwersytetów Sulajmanija i Duhok.
Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wymiany studentów oraz zacieśnienia i zdynamizowania
współpracy naukowej między regionami.
Efekty misji gospodarczych:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w świetle obowiązujących przepisów nie ma
możliwości egzekwowania od przedsiębiorców uczestniczących w misjach szczegółowych
informacji nt. umów zawartych z kontrahentami zagranicznymi (tajemnica przedsiębiorstwa
zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503). Jedyną formą ewaluacji misji jest ankieta, którą każdy uczestnik misji zobowiązany jest
wypełnić po zakończeniu misji. W ankiecie beneficjenci proszeni są m.in. o opinię nt. jakości
obsługi, efektywności misji w kontekście przeprowadzonych rozmów i spotkań biznesowych,
atrakcyjności i potencjału rynku oraz korzyści dla firmy wynikłych z udziału. Treść ankiety
uzupełniono również o pytania dotyczące szczegółów zawartych umów i porozumień. Dodatkowo
w połowie 2012 roku do 120 dotychczasowych beneficjentów wysłana została ankieta dotycząca
rezultatów udziału w misji ze szczególnym uwzględnieniem nawiązanych kontaktów biznesowych.
Analiza wyników nadesłanych ankiet wskazuje, że przedsiębiorcy najbardziej cenią sobie
możliwość poznania nowych potencjalnych rynków dla swoich produktów i usług, a misje są dla
nich często inspiracją do nowych pomysłów biznesowych. Zdecydowanie dominuje opinia, że
warto organizować misje gospodarcze, ponieważ stanowią one skuteczne narzędzie rozwoju
i zdobywania kontaktów biznesowych, a pieniądze przeznaczone na wyjazd są dobrą inwestycją.
Znajdują się w nich również informacje potwierdzające, że udział w misji wygenerował nowe
możliwości eksportowe lub importowe, jednak ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie
można podać ich konkretnej wartości. W kilku przypadkach zawarte zostały kontrakty handlowe
pomiędzy polskimi firmami a inwestorami z zagranicy (m.in. odpowiedzi uczestników misji do Rosji
oraz Dani, targów w Hanowerze). W pozostałych przypadkach na efekty będzie trzeba jeszcze
poczekać, co wynika m.in. z długiego okresu negocjowania dostaw dóbr inwestycyjnych. Kilku
uczestników zaznaczyło, że jest w trakcie rozmów lub ustalania warunków współpracy z
123
potencjalnymi kontrahentami (uczestnicy misji do Rosji oraz Danii). Z kolei w wyniku misji
gospodarczej do Iraku w 2012 r. wielkopolskie uczelnie podjęły decyzję o powołaniu konsorcjum
oraz została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a Uniwersytetem
Duhok. Ponadto Uniwersytet Medyczny podjął rozmowy i prace nad powołaniem Centrum
Doskonałości Badawczo-Rozwojowej w Kurdystanie, która prócz kształcenia kadr medycznych
zorientowana będzie w pierwszym etapie na problematykę epidemiologii, cukrzycy i chorób
metabolicznych. Wielkopolskie firmy otrzymały od strony kurdyjskiej propozycje do rozważenia w
zakresie współpracy lub inwestycji na rynku kurdyjskim.
Przykładem przedsiębiorstwa, które dzięki udziałowi w misji nawiązało współpracę handlową z
rynkiem zagranicznym są Zakłady Drobiarskie Koziegłowy Sp. z o.o., których przedstawiciel
uczestniczył w misji gospodarczej do Chin w 2009 r. Misja umożliwiła uczestnikom zobaczenie
najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie koncernów oraz pozwoliła na
zaprezentowanie firmy przed szerokim gremium władz, stowarzyszeń i izb gospodarczych. Po
trzech latach rozmów i starań produkty zakładu umieszczone zostały na liście dopuszczonych do
obrotu w Chinach.
Misje przyczyniają się nie tylko do nawiązywania bezpośredniej współpracy handlowej między
firmami z Wielkopolski a partnerami zagranicznymi, ale również promują województwo
wielkopolskie jako region przyjazny inwestorom, zachęcając ich do zainteresowania się wejściem
na nasz rynek. Świadczą o tym liczne inwestycje zagraniczne w naszym regionie z krajów, do
których organizowane były misje (m. in. Samsung we Wronkach, UFLEX we Wrześni).
Niebagatelne znaczenie ma również wzrost świadomości wśród wielkopolskich przedsiębiorstw o
korzyściach płynących z ekspansji na nowe rynki. Jak zaznaczył w ankiecie jeden z uczestników:
„Nie można oceniać efektów misji gospodarczej na podstawie podpisanych umów tylko na
podstawie prowadzonych rozmów polegających na badaniu rynku i ewentualnych możliwości
współpracy w przyszłości”.
Podsumowując IZ WRPO prowadzi stały monitoring jakości rezultatów misji gospodarczych,
jednakże jego ocena przez pryzmat zmian wskaźników ekonomicznych będzie możliwa w
późniejszym okresie. Wynika to z faktu, iż efekty samych misji bardzo często są widoczne dopiero
po kilku latach od ich przeprowadzenia, a ich przełożenie na wskaźniki ekonomiczne będzie miało
miejsce jeszcze później. Można jedynie przypuszczać, że wyjazdy te mogą wpłynąć na wzrost
obrotów handlowych z krajami, do których były organizowane misje, na zmiany wskaźników
importu oraz eksportu towarów i usług, czy też na wzrost kapitału zagranicznego w regionie. Warto
tu jednak zaznaczyć, że na zmiany ww. wskaźników wpływa cały szereg czynników, dlatego
oddziaływanie samych misji nie będzie tutaj decydujące.
124
Wykres 29. Postęp finansowy w Działaniu 1.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
5,51
6,0
5,0
4,02
Mln EUR
4,0
3,0
2,02
1,57
2,0
1,0
0,43
0,43
0,51
0,40
0,60
0,0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach działania realizowane są projekty, dzięki którym powstają oraz rozwijają się
wielkopolskie klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych
przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność
w atrakcyjnych lokalizacjach i wypromować się. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą
utworzenia, promocji lub rozwoju klastrów w różnych obszarach m.in.:
 branży spożywczej (Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, sieć Leszczyńskie Smaki),
 lotnictwie (Wielkopolskiego Klaster Lotniczy),
 edukacji (Poznański Klaster Edukacyjny),
 biobranży (Centrum Biotechnologii),
 budownictwie (sieć firm w sektorze budownictwa w pd-zach Wielkopolsce).
Jako dobry przykład warto tu przedstawić projekt pt. Rozwój Wielkopolskiego Klastra –
Innowacyjny Dom, który jest realizowany w dwóch etapach. Kilkanaście firm zrzeszających
wielkopolskich projektantów tworzy klaster, którego celem jest wdrażanie innowacyjnych
produktów i usług dla domu, mieszkań i wnętrz, konkurencyjnych na globalnym rynku. W ramach
projektu przeprowadzono badania pięciu modeli funkcjonalnych wybranych przedmiotów
użytkowych i wyposażenia budynków mieszkalnych, a także zakupiono usługi doradcze. W wyniku
realizacji badań oraz usług doradczych powstaną modele i techniki, które zostaną wykorzystane do
rozwoju innowacyjnych produktów.
125
Wykres 30. Postęp finansowy w Działaniu 1.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
13,53
13,53
13,52
14
12
10,44
Mln EUR
10
8,21
8
6
3,07
4
2
0
0,00
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
0,00
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Wsparte projekty dotyczą kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych, ich uzbrojenia
oraz rozwoju infrastruktury technicznej. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obejmuje m.in.
inwestycje z zakresu budowy dróg, urządzeń wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
kanalizacji deszczowej. Dzięki dofinansowaniu WRPO wsparto tereny inwestycyjne m.in. w
Pniewach, Buku, Lesznie, Gostyniu, Wrześni, Starym Mieście, Kaliszu, Turku.
Wśród inwestycji wspartych w ramach działania warto tu wymienić projekt pt. Kompleksowe
uzbrojenie terenów Aktywności Gospodarczej w Niepruszewie – Gmina Buk, który realizowany jest
na terenie Parku Przemysłowego „Buk”. Za pozyskane środki wybudowano 2 km dróg asfaltowych
wraz z siecią gazową, wodociągową i teleinformatyczną. Do tej pory na wspartym terenie powstało
m.in. centrum logistyczne firmy Amica, Claas Polska, Davex, Goodman. Kolejnym ciekawym
przykładem jest projekt pt. Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo,
realizowany na terenie gminy Gostyń. Dzięki wsparciu z WRPO w latach 2007-2008 zbudowano
kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg, drogę oraz rów melioracyjny.
Atrakcyjność gminy podnosi także system zwolnień podatkowych dla potencjalnych inwestorów. W
strefie Czachorowo działają głównie lokalne przedsiębiorstwa, obecnie jest ich 12 (m.in. WIX
Filtron).
126
Rycina 18. Park Przemysłowy „Buk”, Strefa Gospodarcza Czachorowo
Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Gostyniu/Marek Kaczmarczyk
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA
Rycina 19. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie I
WSKAŹNIKI
REZULTATU
WSKAŹNIKI
PRODUKTU
1277 podpisanych
umów na kwotę
dofinansowania
UE
310 618 937,31
EUR
90,46% poziom
kontraktacji
1151 projektów
zakończonych, na
kwotę
dofinansowania
UE
147 980 150,57
EUR
3 175,87 nowych
miejsc pracy
1 230 wspartych
przedsiebiorstw
5 455 nowych
/udoskonalonych
produktów lub
usług
11 wspartych
funduszy
pożyczkowych i
poręczeniowych**
7 269
beneficjentów
wspartych w
ramach
Inicjatywy
JEREMIE
17 wspartych IOB
8 wspartych
powiąząń
kooperacyjnych
46 inwestycji
zlokalizowanych
na wspartych
terenach
inwestycyjnych
*
619,47 ha
uzbrojonych
terenów
inwestycyjnych
*
CEL
Poprawa warunków
dla zwiększenia
konkurencyjności
regionalnych
przedsiębiorstw na
rzecz wzrostu i
zatrudnienia.
Zwiększenie
potencjału
ekonomicznego
przedsiębiorstw
Wzmocnienie
regionalnego
systemu
innowacyjnego
Wzmocnienie
powiązań nauki
z gospodarką
Rozwój
instytucjonalnych,
finansowych
i usługowych
instrumentów
wsparcia
przedsiębiorstw
Przygotowanie
terenów
inwestycyjnych
Promocja gospodarki
przyjaznej dla
środowiska
* dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów
**dane dotyczą Działania 1.3 oraz Działania 1.4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
127
Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu I na konkurencyjność
wielkopolskich przedsiębiorstw określono 21 wskaźników priorytetowych (17 wskaźników produktu,
4 wskaźniki rezultatu) oraz 19 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat
tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr
IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów
zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu
szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych
przypadkach realizacja za 2012 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 2012 r., ze względu na
trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności
kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 2013 r. wniosków o płatność dla projektów, które
zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu I
zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych
dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych
projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu I realizowane są w ramach 1277 projektów, z
których 1151 zostało już zakończonych. W 2012 r. odnotowano postęp w ramach działania 1.2, 1.4
oraz 1.6, gdzie podpisano łącznie 43 umowy o dofinansowanie.
Tabela 27. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie I
Szacowana realizacja
Realizacja
Nazwa wskaźnika
Wartość docelowa
(2013 r.)
wartość
%
osiągnięcia
wartość
%
osiągnięcia
Liczba projektów z zakresu B+R w
MSP
30
25
83%
4
13%
Liczba projektów współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
20
24
120%
2
10%
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP
1270
1230
97%
1138
90%
Beneficjenci wsparci przez
fundusz w ramach inicjatywy
finansowej JEREMIE
7269
7269
100%
0
0%
Powierzchnia uzbrojonych
terenów inwestycyjnych (ha)
250
619,47
248%
429,56
172%
Liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto, odpowiedniki zatrudnienia
w pełnym wymiarze godzin)
4200
3175,87
76%
2649,74
63%
Liczba utworzonych miejsc pracy
w zakresie B+R – etaty badawcze
(w okresie 5 lat od rozpoczęcia
projektu)
150
10
7%
1
1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Na obecnym etapie wdrażania postęp odnotowany w Priorytecie I pozwala stwierdzić, że w
większości przypadków wartości docelowe określone dla 2013 r. zostaną osiągnięte. Poziom
realizacji przeważającej części wskaźników określony na podstawie podpisanych umów nie
odbiega więcej niż 25% od wartości docelowych. Niektóre wartości wskaźników wskazują na nieco
wyższą niż zakładano efektywność udzielonego wsparcia. W szczególności dotyczy to uzbrojenia
terenów inwestycyjnych (248% wartości docelowej). Z kolei w innych przypadkach stopień
osiągnięcia wartości docelowych jest na niskim poziomie (np. etaty B+R – 7% wykonania).
Odpowiednie wyjaśnienia zostały zawarte w analizie poszczególnych wskaźników poniżej. Przy
128
wielu wskaźnikach realizacja na podstawie projektów zakończonych jest na niskim lub zerowym
poziomie. Jednakże przy obecnym poziomie kontraktacji osiągnięte zostaną wartości zbliżone
bądź przekraczające wartości docelowe. Dotyczy to przede wszystkim działań, w których niewiele
projektów zostało zakończonych (Działanie 1.4 oraz 1.6) oraz Działania 1.3 (JEREMIE) i Działania
1.5 (projekt kluczowy Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce). Ze względu
na specyfikę tych dwóch ostatnich projektów wartości docelowe zostaną osiągnięte odpowiednio w
2015 r. oraz 2013 r.
MSP
Głównym beneficjentem pomocy w ramach Priorytetu I są przedsiębiorcy, którzy uzyskali
dofinansowanie głównie w ramach Działania 1.1 oraz 1.2. Do końca 2012 r. wsparto 1138
projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP (90% wartości docelowej), a
szacuje się wzrost wartości wskaźnika do 1230 (97% wartości docelowej). Rozkład projektów w
podziale na miasto – wieś jest w miarę równomierny (54% projektów realizowanych jest w
miastach), co jest zgodne z założeniami (stopień szacowanej realizacji obydwu podwskaźników
oscyluje wokół 100%). Dzięki temu na obszarach wiejskich rozwijają się przedsiębiorstwa, stając
się coraz bardziej konkurencyjne co się przekłada na rozwój tychże obszarów, a w rezultacie
zmniejsza się pogłębianie dysproporcji między aglomeracją poznańską, a resztą województwa,
określoną w analizie SWOT jako słaba strona Wielkopolski. Zdecydowana większość projektów
dotyczy innowacyjnych rozwiązań (prawie 84% projektów), co przyczynia się do wzmocnienia
regionalnego systemu innowacyjnego (cel Priorytetu) oraz do zniwelowania słabej strony
regionu określonej w analizie SWOT tj. niski udział przedsiębiorstw innowacyjnych w gospodarce
regionu. Wspierając przedsiębiorstwa innowacyjne na tak dużą skalę WRPO przyczynia się do
realizacji celów określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 20102020, w której to podmioty te zostały szczególnie wyróżnione. Innowacyjne przedsiębiorstwa to
jeden z programów strategicznych RSI, który ma charakter priorytetowy do realizacji misji i wizji
określonej w RSI dla Wielkopolski. Zgodnie z zapisami Strategii przedsiębiorstwa stanowią
kluczowy element absorpcji, generowania i indukowania innowacji, stąd ich szczególna rola nie
tylko w analizie, ale i w planowanych działaniach w ramach strategii. Ponad połowa projektów
dotyczy rozwiązań w zakresie ekoefektywności (747 projektów, co stanowi 101% wartości
docelowej). Rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorców przyczyniają się do zmniejszenia
różnych źródeł zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (takie
zagrożenie zostało określone w analizie SWOT), a jednocześnie przyczyniają się do realizacji celu
szczegółowego promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska. Biorąc pod uwagę wielkość
przedsiębiorstw najwięcej wspartych zostało mikroprzedsiębiorstw (512) co wynika z faktu, iż całe
Działanie 1.1 było poświęcone tego typu beneficjentom. Do końca okresu sprawozdawczego swoje
inwestycje zakończyło 480 mikroprzedsiębiorców, co stanowi 89% wartości docelowej. Ponadto
wsparto 425 małych przedsiębiorstw oraz 293 średnie przedsiębiorstwa. Przy obecnym poziomie
kontraktacji wszystkie trzy podwskaźniki (Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP mikro, małe, średnie) osiągną wartości zbliżone do wartości docelowych. Z
WRPO wsparto 261 projektów, gdzie przedsiębiorca składając wniosek o dofinansowanie
funkcjonował na rynku do 2 lat, z czego 245 projektów zostało już zakończonych. Śledząc sytuację
społeczno-gospodarczą zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju istotne jest aby wspierać nowo
powstające przedsiębiorstwa, bowiem w czasach kryzysu takim firmom trudniej jest utrzymać się
na rynku oraz stać się konkurencyjnym w stosunku do przedsiębiorstw, które poprzez wieloletnią
działalność mają umocnioną pozycję na rynku.
W ramach Działania 1.1 wsparto 245 mikroprzedsiębiorstw, które dzięki dofinansowaniu stworzyły
863 nowe lub udoskonalone produkty lub usługi oraz utworzyły 325,24 miejsc pracy. Z kolei w
ramach Działania 1.2 wsparto 893 MSP, które wygenerowały 3 865 nowych lub udoskonalonych
produktów lub usług oraz stworzyły 2320,50 miejsc pracy. Zakontraktowane środki na obydwa
działania wskazują na wzrost wartości wskaźników w kolejnych latach i brak zagrożenia w
osiąganiu wartości docelowych. Dzięki zakupionym przez MSP środkom trwałym, wartościom
niematerialnym i prawnym wprowadzili oni do swej oferty nowe bądź ulepszone usługi oraz
produkty, przez co przedsiębiorstwa zwiększyły swój potencjał ekonomiczny, a tym samym
przyczyniły się do realizacji celu szczegółowego priorytetu.
129
IOB/Powiązania kooperacyjne/B+R
Wsparcie z WRPO skierowano zostało również na działania prowadzące do wzmocnienia
potencjału przedsiębiorstw, ich innowacyjności, powiązań kooperacyjnych oraz współpracy z
nauką. Dlatego też wspierano projekty z zakresu B+R oraz projekty współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. Poziom realizacji obydwu wskaźników (Liczba
projektów z zakresu B+R oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi) jest na dość niskim poziomie (odpowiednio 13%, 10%), jednakże przy
obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte na zadowalającym poziomie
(odpowiednio 83%, 120%). Na realizację ww. wskaźników wpływają projekty dofinansowane w
ramach Działania 1.4, w ramach którego powstanie 17 instytucji otoczenia biznesu (m.in. Turecki
Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie), oraz Działania 1.6, w
ramach którego powstanie 8 powiązań kooperacyjnych (m.in. sieć Leszczyńskie Smaki,
Wielkopolski Klaster Lotniczy). W przypadku obydwu wskaźników działania realizacja jest na
niskim poziomie, co podobnie jak w przypadku wskaźników priorytetowych wynika z małej liczby
projektów zakończonych, jednak szacowana realizacja wskazuje na osiągniecie wartości
docelowych na poziomie odpowiednio 85% oraz 80%. Wszystkie tego typu projekty wpisują się w
RSI dla Wielkopolski, która kładzie duży nacisk na współpracę jednostek naukowo-badawczych z
przedsiębiorcami oraz skuteczność i dostępność IOB w regionie. Budowa nowych oraz wsparcie
istniejących IOB oraz tworzenie powiązań kooperacyjnych nie tylko w stolicy regionu, ale również
w subregionach (np. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości,
Klaster spożywczy południowej Wielkopolski) sprawia, że dostępność infrastruktury innowacyjnej
jest coraz większa, a jednocześnie usługi IOB są coraz lepiej dopasowywane do potrzeb lokalnych
przedsiębiorstw i sektora nauki. Wszystkie te działania wpisują się w programy strategiczne RSI
dla Wielkopolski. Dzięki realizacji projektów z zakresu działalności badawczo-rozwojowej,
wspierania IOB oraz powiązań kooperacyjnych niwelowana jest słaba strona województwa
określona w analizie SWOT jako ograniczone powiązania nauki z gospodarką oraz niski stopień
powiązań kooperacyjnych i jednocześnie osiągany jest cel Priorytetu - Wzmocnienie powiązań
nauki z gospodarką.
JEREMIE
Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości część środków z WRPO została
przeznaczona na realizację Inicjatywy JEREMIE (Działanie 1.3). Dzięki temu instrumentowi wiele
wielkopolskich firm miało możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu, co pozwoliło im na rozwój
firmy. Na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego szacuje się, że
wspartych zostanie 7 269 beneficjentów w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE (100%
realizacja wartości docelowej). Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy wyniesie 355 667 838
EUR. Ostatecznie wsparcie zostanie udzielone 10 podmiotom (fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe), a wartość udzielnych pożyczek wyniesie około 126 mln EUR. Realizacja inicjatywy
JEREMIE wpływa na osiągnięcie celu szczegółowego określonego dla priorytetu - rozwój
instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw.
Promocja regionalnej gospodarki
Część alokacji w Priorytecie I została przeznaczona na promocję regionalnej gospodarki. W
ramach Działania 1.5 realizowany jest projekt kluczowy, którego efekty mierzone są za pomocą
wskaźników: Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe
technologie (wartość szacowana wynosi 1), Liczba przedsięwzięć w ramach kompleksowego
projektu promocyjnego (wartość szacowana wynosi 3) oraz Liczba podmiotów biorących udział w
regionalnym projekcie promocji gospodarczej (wartość szacowana wynosi 80). Przy obecnym
poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte w 100%.
Tereny inwestycyjne
Wielkopolska charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem społeczno-gospodarczym,
co wynika m.in. z różnego poziomu atrakcyjności inwestycyjnej. W celu poprawy istniejącej sytuacji
w ramach WRPO udzielono wsparcie na budowę lub rozwój istniejącej infrastruktury terenów
inwestycyjnych. Do końca 2012 r. dofinansowano 14 takich projektów (m.in. w Bolechowie, w
Niepruszewie, Pniewach), co wpłynęło na realizację wskaźnika Powierzchnia uzbrojonych terenów
inwestycyjnych (619,47 ha). Wartość wskaźnika znacznie przekracza wartość docelową (stopień
130
realizacji-172%, szacowanej realizacji-248%) co jest zjawiskiem pozytywnym, bo za środki
przeznaczone na działanie udało się wesprzeć więcej terenów inwestycyjnych niż zakładano.
Ponad połowa tychże terenów położona jest na obszarach wiejskich (55%). Dzięki dofinansowaniu
z WRPO na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych zostanie 46 inwestycji (obecnie jest ich już
26), co daje 102% realizacji wartości docelowej. Projekty z tego obszaru wpłyną na realizację celu
priorytetu: przygotowanie terenów inwestycyjnych.
Miejsca pracy
Zdecydowanie najważniejszym efektem interwencji w ramach Priorytetu I są utworzone miejsca
pracy. Do końca 2012 r. utworzono 2 649,74 etatów, a szacuje się, że będzie ich 3175,87, co daje
76% realizacji wartości docelowej. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy
powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów. Jednakże należy mieć na uwadze, iż
środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, a także o charakterze
m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktów lekarskich, menadżerskich oraz w ramach
inicjatyw wspólnotowych JEREMIE i JESSICA. Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn.
Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy
przeprowadzonego w 2012 r. liczba pośrednich miejsc pracy powstałych w wyniku interwencji
WRPO to 546. Efekty Inicjatyw będą widoczne po 2015 r., tj. po zakończeniu realizacji projektów.
Udział kobiet w ogólnej liczbie nowych etatów został określony w ramach ww. badania
ewaluacyjnego i wynosi 31% (984,52 etaty). Mimo, że jest to sytuacja niekorzystna należy
podkreślić, że celem WRPO nie jest rozwiązywanie problemów rynku pracy. Realizacja WRPO
pomaga tworzyć nowe/utrzymywać istniejące miejsca pracy, jednocześnie nie dyskryminując
żadnych z marginalizowanych grup.
Istotne z punktu widzenia konkurencyjności oraz innowacyjności wielkopolskich firm są miejsca
pracy w sferze B+R. Na podstawie dotychczas podpisanych umów w ramach WRPO szacuje się,
iż dzięki WRPO beneficjenci stworzą 10 etatów badawczo-rozwojowych. Jednocześnie
uwzględniając wyniki analiz z ww. badania ewaluacyjnego dotyczącego zatrudnienia można
stwierdzić, iż takich miejsc pracy stworzonych będzie prawie 450. Choć wartość ta odnosi się do
całego programu to należy zauważyć, iż projekty sprzyjające tworzeniu tego typu miejsc pracy
występują przede wszystkim w Priorytecie I. Wykonawca badania zwraca uwagę na to, że
wartości te są prawdopodobnie zawyżone, gdyż respondenci dość luźno traktowali podaną w
ankietach definicję etatów badawczych (miejsca pracy zajmowane przez specjalistów zajmujących
się bezpośrednio realizacją prac badawczo-rozwojowych). Mimo to można stwierdzić, iż projekty
realizowane w ramach WRPO poprawiają strukturę wielkopolskiego rynku pracy w tym zakresie.
Jednym z powodów dlaczego tak niewielu beneficjentów wykazywało etaty badawczo-rozwojowe
na etapie wniosku o dofinansowanie/umowy jest ich niepewność co do tego czy na pewno utworzą
taki etat. Ostatecznie część beneficjentów, którzy nie deklarowali takiego miejsca pracy, utworzyła
etat B+R w trakcie realizacji projektu, a takie miejsca pracy nie są już wykazywane w umowach, a
co za tym idzie w KSI (SIMIK 07-13).
Projekty wybrane do dofinansowania w Priorytecie I powiązane są z Regionalną Strategią
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 i przyczyniają się do realizacji określonej w niej
misji w zakresie polityki innowacyjnej regionu: Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi
politykę innowacyjną opartą na systemowym podejściu do wspierania przedsiębiorczości,
innowacyjności i internacjonalizacji podmiotów Wielkopolskiego Systemu Innowacji. Warto tu
również zaznaczyć, że wnioski z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w zakresie
innowacji przedsiębiorstw (pt. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz potrzeby
regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji
przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 2014-2020), potwierdzają pozytywny wpływ
WRPO na wzrost innowacyjności w regionie. WRPO określone zostało w raporcie jako instrument
stymulowania innowacyjności w regionie. Wykonawca badania dokonał analizy w obszarze:
Innowacyjność projektów realizowanych przy wsparciu WRPO a wartość dodana - efekt brutto i
netto, z której wysnuł kilka ciekawych wniosków:
1) Beneficjenci WRPO zanotowali poprawę wskaźników konkurencyjności i innowacyjności w
stosunku do roku bazowego (dodatni efekt brutto).
131
2) Ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że przyrost wskaźników charakteryzujących
przedsiębiorstwa korzystające z WRPO był większy (dodatni efekt netto) niż w grupie
przedsiębiorstw „podobnych” (grupa kontrolna), które nie korzystały ze wsparcia WRPO.
3) Odsetki przedsiębiorstw, które zanotowały wzrost wskaźników, odpowiednio, w grupie
beneficjentów i w niekorzystających ze wsparcia są następujące:
a) w zakresie konkurencyjności:
 wzrost liczby klientów – 80,1% (grupa interwencji zw. eksperymentalną) vs. 55,6% (grupa
kontrolna),
 wejście na nowe rynki - 72,1% vs. 42% (największe różnica na rynku regionalnym i
krajowym),
 wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług - 76,2% vs. 59,2%;
b) w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw i potencjału innowacyjnego:
 wzrost udziału przychodów ze sprzedaży nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i usług
w przychodach firmy ogółem - 22,9 vs. 13,3%,
 wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach
zarządzania 24,1% vs. 9,3%,
 w kategoriach netto widać przewagę beneficjentów WRPO w przypadku transferu wiedzy:
istotne różnice można zaobserwować przy wzroście znaczenia praw ochronnych na wzór
użytkowy, znaku firmowego, kooperacji z innymi przedsiębiorstwami, współpracy z firmami
doradczymi oraz udziale w targach i misjach gospodarczych;
c) w zakresie zatrudnienia i wydajności pracy:
 wzrost zatrudnienia - 71,4% vs 36,5%,
 wzrost wydajności pracy - 70,3% vs. 59,7%,
 obniżenie jednostkowych kosztów pracy – 11,9% vs. 9,6%,
 w przypadku beneficjentów interwencji WRPO mamy do czynienia z racjonalizacją
zatrudnienia: wzrosło zatrudnienie w firmach przy jednoczesnej poprawie pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstw i wzroście wydajności pracy.
4) Realizacja projektów współfinansowanych w ramach WRPO w sposób znaczący wpłynęła także
na uruchomienie mechanizmów stymulowania innowacyjności. Odsetek przedsiębiorstw
planujących wprowadzenie nowych rozwiązań w okresie 12 miesięcy jest większy wśród
beneficjentów WRPO niż w grupie kontrolnej.
Przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie I mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności
wielkopolskiej gospodarki oraz wzrost zatrudnienia. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w
zmianach wskaźników kontekstowych, które są ściśle powiązane ze wskaźnikami
priorytetowymi. Szczególnie może to być zauważalne w przypadku wskaźnika programu Liczba
projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP, który pokazuje skalę
zainteresowania przedsiębiorców dofinansowaniem z UE, a przez to rozwojem własnej firmy. W
ramach WRPO nie jest wspierane tworzenie nowych firm ale wsparcie istniejących. To wsparcie
może w wielu przypadkach uchronić firmę przed zamknięciem i dlatego wpływa na wskaźnik
kontekstowy Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys.
ludności. Ponadto realizacja wskaźnika Liczba projektów z zakresu B+R w MSP z dużym
prawdopodobieństwem wpłynie w przyszłości na wskaźnik kontekstowy Nakłady na działalność
badawczo-rozwojową w relacji do PKB. Obydwa wskaźniki kontekstowe z roku na rok wykazują
tendencję wzrostową. Przedsiębiorcy wparci w ramach Priorytetu I deklarowali tworzenie wielu
nowych miejsc pracy, co obrazuje wskaźnik Priorytetu I: Liczba utworzonych miejsc pracy. Zatem
można założyć, że utworzone miejsca pracy mogą wpłynąć na wskaźniki kontekstowe dotyczące
zatrudnienia, tj. Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej) oraz wskaźnik Pracujący ogółem.
Choć wzrosło zatrudnienie w Wielkopolsce wzrosła także stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia w
latach 2007 do 2010 ulegała wahaniom, wyższy poziom w 2010 r. w stosunku do 2007 r. należy
upatrywać w kryzysie, który w Wielkopolsce także nieznacznie się odznaczył, a także z wejściem
wyżu demograficznego na rynek pracy. Wartości wskaźników związanych z przedsiębiorczością
osiągnięte w 2012 r. w ramach WRPO wskazują na rozwój MSP w regionie i tworzenie nowych
132
miejsc pracy. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz tendencję wzrostową w latach 2007 – 2011 r.
widoczną we wskaźnikach kontekstowych można zakładać, że ten rozwój będzie się utrzymywać.
KRAJOWY PROGRAM REFORM
Zbiorcza informacja nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi
priorytetami znajduje się w pkt. 2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii UE 2020.
Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu I odpowiadają na wyzwania ujęte w
Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie „Innowacyjność dla wzrostu
inteligentnego”.
Dostęp do finansowania – realizowany jest poprzez ofertę instrumentów zwrotnych do
przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE (Działanie 1.3)
Wskaźnik WRPO:
Beneficjenci wsparci przez fundusz w ramach inicjatywy finansowej
JEREMIE – 7 269
Nowe kierunki rozwoju innowacyjności – wsparcie bezzwrotne oferowane przedsiębiorcom
(Działanie 1.1 i 1.2)
Wskaźnik WRPO:
Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP przedsiębiorstwa innowacyjne – 1 030
Nauka bliżej gospodarki – projekty współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a
przedsiębiorstwami mające na celu wykorzystanie badań naukowych w praktyce (Działanie 1.4 i
1.6)
Wskaźnik WRPO: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami
badawczymi - 24
Projekty z Działania 1.4 realizują także KPR w temacie „Infrastruktura dla wzrostu
zrównoważonego”.
Rozwój i modernizacja infrastruktury B+R – wsparcie infrastruktury B+R
Wskaźnik WRPO:
Liczba projektów z zakresu B+R w MSP – 25
RÓWNOŚĆ SZANS
Przedsiębiorstwa realizują zasadę równości szans m.in. poprzez elastyczne dostosowanie czasu
pracy przy tworzeniu miejsc pracy dla kobiet z dziećmi, a także usługi dostosowane do
specyficznych potrzeb niepełnosprawnych (np. usługi medyczne), w tym dostosowanie budynków,
w których oferowane są usługi.
CROSS-FINANCING
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.6.3.
BADANIA EWALUACYJNE
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego
rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 2014-2020, które
odnosi się do Priorytetu I. Podstawowe informacje, wnioski oraz rekomendacje z badania zostały
przedstawione w pkt. 2.7 Monitorowanie i ocena oraz w analizie postępów w Priorytecie I powyżej.
ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

problem osiągania wskaźników korowych (…) szczególnie w sferze B+R - informacje te
zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu I powyżej.

ocena wskaźników i skuteczności wsparcia – informacje na temat poziomu osiągnięcia
wskaźnika dotyczącego nowych miejsc pracy we wspartych projektach – informacje te zostały
zawarte w analizie jakościowej Priorytetu I powyżej.

Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki – monitoring misji gospodarczych –
informacje na ten temat zostały zawarte przy opisie Działania 1.5.
133

Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji - szczegółowa ocena wsparcia otoczenia biznesu w
regionie – analiza została zawarta przy opisie Działania 1.4.
REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu I.
PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA
Podsumowując można stwierdzić, że przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu I przyczyniają
się do poprawy konkurencyjności wielkopolskich firm, są zatem odpowiedzią na problemy i cele
określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO). Ponadto projekty realizowane w
Priorytecie I nawiązują do celów określonych w Regionalnej Strategii Innowacji oraz
Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. (m.in. w
zakresie zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju sieci i kooperacji, czy tez
rozbudowy IOB). Ponadto inwestycje te są także odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w
analizie SWOT w Programie. Rola wsparcia z WRPO w obszarze konkurencyjności
przedsiębiorstw została także poparta badaniami ewaluacyjnymi przeprowadzonymi w okresie
sprawozdawczym w obszarze zatrudnienia i innowacji. O znaczeniu, jakie przywiązuje się do
rozwoju przedsiębiorczości świadczy fakt, że firmy mogły skorzystać z bezpośredniego wsparcia w
postaci dotacji bezzwrotnych oraz z pożyczek i poręczeń oferowanych w ramach inicjatywy
JEREMIE, co można również uznać za ważne osiągniecie we wdrażaniu priorytetu.
Wszystkie wybrane projekty są zgodne z logiką interwencji przyjętą dla programu. Podobnie jak w
latach poprzednich bardzo dużym powodzeniem cieszyły się ogłaszane konkursy (zwłaszcza dla
Działania 1.1 oraz 1.2), wartość złożonych wniosków przekroczyła alokację przeznaczoną na
konkurs, czasem nawet kilkakrotnie. Dzięki WRPO powstają oraz rozwijają się wielkopolskie
inkubatory i klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych
przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność
w atrakcyjnych lokalizacjach i wypromować się. Przykład wielkopolskich klastrów pokazuje, że
wspólne przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i w efekcie do osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej, a zrzeszone w nich firmy nawiązują zagraniczne kontakty (Działanie
1.6). Z kolei powstające Instytucje Otoczenia Biznesu podnoszą innowacyjność wielkopolskich firm
(Działanie 1.4). Na terenie wielu gmin powstają strefy aktywizacji gospodarczej z doprowadzonymi
niezbędnymi mediami oraz drogami dojazdowymi (Działanie 1.7). Dzięki dofinansowaniu w ramach
Działania 1.5 Wielkopolscy przedsiębiorcy docierają do najodleglejszych zakątków świata w
poszukiwaniu nowych kontaktów biznesowych. Prowadzą rozmowy z potencjalnymi kontrahentami,
obecni są też na najważniejszych imprezach targowych od Paryża po san Francisco. Istotnym
osiągnięcie jest także sprawne wdrażanie Inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Cieszą się one
dużym powodzeniem, zwłaszcza JEREMIE, z którego skorzystało już ponad 3300 przedsiębiorstw.
Uruchomiona inicjatywa stanowi atrakcyjne uzupełnienie komercyjnej oferty bankowej,
przeznaczone dla początkujących i przekwalifikowujących się przedsiębiorstw.
Także w
przypadku inicjatywy JESSICA Wielkopolska jest liderem. Do końca 2012 r. podpisano 8 umów w
ramach Działania 1.4 oraz 4.1.
Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w Priorytecie I wyniósł 90,46% i
większość projektów została już rozliczona i zakończona. Postęp rzeczowy na podstawie
podpisanych umów został wykazany we wszystkich wskaźnikach. Mimo zerowej realizacji na
podstawie projektów zakończonych przy niektórych wskaźnikach obecny poziom kontraktacji
pozwala stwierdzić, że cele zostaną osiągnięte.
Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie
wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w
realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w
przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu.
134
3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami
zaradczymi
W ramach Priorytetu I nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania.
135
136
Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Obwodnica Murowanej Gośliny
137
3.2 PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi
wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i
gminne)
Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego
Cel główny Priorytetu II to Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu
zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:
 Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego,
łączności oraz informatycznej
 Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności
 Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
wynosi 537 661 547 EUR.
3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów
POSTĘP FIZYCZNY
Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg
priorytetów, w załączniku nr IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników
priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji
wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej.
POSTĘP FINANSOWY
W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów/decyzji (Działanie 2.1 oraz 2.2), a od początku
uruchomienia programu 183 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE 452 276 195,20 EUR.
Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 84,12%, i jest poniżej średniej
dla Programu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na podpisanie umów z beneficjentami
projektów, które zostały lub zostaną wybrane w konkursach ogłoszonych w 2012 r. Natomiast
wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie
52,82%, poniżej średniej dla Programu. Do końca 2012 r. zostało zakończonych 139 projektów
(76% wszystkich projektów).
W ramach przeprowadzonych w I półroczu 2012 r. realokacji przeniesiono z Działania 2.4 do
Działania 2.3 środki w wysokości 1 102 464,00 EUR, z Działania 2.5 do Działania 2.2 5 163 022,00 EUR, oraz z Działania 2.4 do Działania 2.3 - 643 517,00 EUR.
138
Tabela 28. Umowy podpisane w ramach Priorytetu II do końca 2012 r.
Liczba
podpisanych
umów/decyzji
Wartość dof. UE
podpisanych
umów/decyzji
(EUR)
Poziom
kontraktacji
Alokacja (EUR)
Liczba
projektów
zakończonych
19
120 638 717,82
81,68%
147 691 119,00
5
138
102 904 114,42
89,72%
114 696 070,00
116
Działanie 2.3
Wsparcie ochrony
przyrody
2
36 224 167,37
88,65%
40 864 208,00
0
Działanie 2.4
Gospodarka wodnościekowa
1
39 649 171,87
102,38%
38 725 696,00
0
19
72 113 590,72
104,96%
68 704 001,00
16
Działanie 2.6
Poprawa
bezpieczeństwa
środowiskowego i
ekologicznego
1
1 259 995,81
14,79%
8 520 453,00
1
Działanie 2.7
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii
3
79 486 437,19
98,79%
80 460 000,00
1
Działanie 2.8
Zapewnienie dostępu
do Internetu
szerokopasmowego
0
0
0%
38 000 000,00
0
183
452 276 195,20
84,12%
537 661 547,00
139
Nazwa działania
Działanie 2.1
Racjonalizacja
gospodarki odpadami i
ochrona powierzchni
ziemi
Działanie 2.2
Infrastruktura
energetyczna przyjazna
środowisku
Działanie 2.5
Wzmocnienie ochrony
przeciw- powodziowej
zagrożonych obszarów
oraz zwiększenie
retencji na terenie
województwa
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
139
Wykres 31. Postęp finansowy w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
712,35
800
644,35
700
537,66
Mln EUR
600
452,28
500
284,02
400
278,80
300
200
100
0
107,57
99,93
44,37
35,51
Wartość
Wartość dof.
wnioskowanego
ogółem
dofinansowania zatwierdzonych
ogółem (po
wniosków o
ocenie formalnej) dofinansowanie
8,52
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Wartość dof. UE
deklaracji
zatwierdzonych
przez IC
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
KONKURSY
W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie
sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu.
Tabela 29. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz
od uruchomienia programu
Działanie / schemat
Termin naboru
Alokacja na
konkurs
(EUR)
Liczba
złożonych
wniosków o
dofinansowanie
Kwota
dofinansowania
złożonych
wniosków (EUR)
Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym
Działanie 2.1
Wzmocnienie regionalnego
układu powiązań drogowych
(drogi wojewódzkie, z
wyłączeniem dróg
wojewódzkich w miastach
na prawach powiatu)
Działanie 2.3 Modernizacje
regionalnego układu
kolejowego
Działanie 2.8 Zapewnienie
dostępu do Internetu
szerokopasmowego
28.06.2012-31.08.2012
18 000 000,00
1
27 695 568,64
29.03.2012-31.05.2012
4 000 000,00
2
8 818 849,79
06.11.2012-20.11.2012
4 000 000,00
2
8 861 476,47
27.12.2012- 30.04.2013
34 200 000,00
-
-
Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych
Działanie 2.1
Wzmocnienie regionalnego
układu powiązań drogowych
(drogi wojewódzkie, z
wyłączeniem dróg
25.02.2008 - 26.03.2008
44 424 917,01
12
45 023 984,68
29.10.2009 - 30.11.2009
30 000 000,00
2
29 483 977,68
140
wojewódzkich w miastach
na prawach powiatu)
Działanie 2.2
Poprawa dostępności do
regionalnego i
ponadregionalnego układu
drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na
prawach powiatu,
powiatowe, gminne)
Działanie 2.2
Poprawa dostępności do
regionalnego i
ponadregionalnego układu
drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na
prawach powiatu,
powiatowe, gminne)
(Schemat II)
Działanie 2.5
Rozwój miejskiego
transportu drogowego
(Schemat II)
Działanie 2.6
Rozwój regionalnej
infrastruktury lotniczej
04.03.2010 - 16.04.2010
45 000 000,00
1
24 456 388,68
13.05.2010 - 14.06.2010
20 000 000,00
1
12 380 692,35
15.07.2010 - 16.08.2010
10 000 000,00
2
14 798 283,39
16.09.2010 - 22.10.2010
56 660 552,98
5
63 019 844,02
05.09.2011 - 07.10.2011
12 000 000,00
5
11 624 817,87
25.02.2008 - 26.03.2008
58 582 308,14
185
114 913 861,32
06.08.2009 - 05.11.2009
11 200 000,00
57
39 535 248,99
04.03.2010 - 27.05.2010
5 000 000,00
52
23 518 639,97
29.07.2010 -04.10.2010
19 254 713,57
69
61 750 046,83
31.03.2009 - 08.05.2009
20 000 000,00
8
22 571 351,69
30.08.2010 - 04.10.2010
13 078 918,02
15
17 253 380,67
31.12.2009 - 26.02.2010
7 000 000,00
1
2 827 369,41
30.09.2010 - 15.11.2010
6 000 000,00
1
7 366 996,59
07.10.2011 -08.11.2011
7 279 526,28
1
9 139 939,24
Źródło: Opracowanie własne
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI
Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na
działania przedstawione zostały w poniższej tabeli.
141
Tabela 30. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg sektorów gospodarki
Sektor gospodarki
Działanie WRPO
Liczba
projektów
Dofinansowanie UE
(EUR)
-
162
298 832 476,17
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6
162
298 832 476,17
-
21
153 443 719,04
2.7
1
69 235 098,11
2.4, 2.5
18
73 957 281,84
2.7
1
3 018 261,22
2.7
1
7 233 077,86
-
183
452 276 195,20
V Budownictwo
w tym związane z transportem
VI Usługi
w tym poczta i telekomunikacja
w tym transport
w tym działalność w zakresie
bezpieczeństwa ludzkiego
w tym usługi w zakresie informatyki
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu II w ponad 91% udzielone zostało jednostkom
samorządu terytorialnego. Poza JST dofinansowanie uzyskało 14 przedsiębiorców (na realizację
projektów głównie w Działaniu 2.5) oraz 1 jednostka państwowa (Działanie 2.7).
Wykres 32. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II wg rodzajów beneficjentów
14
1
jednostki samorządu
terytorialnego
przedsiębiorcy
168
administracja
rządowa/jednostki
państwowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Projekty wsparte w ramach Priorytetu II realizowane są zarówno na obszarach wiejskich jak i
miejskich, z niewielką przewaga obszarów wiejskich.
Obszar wiejski 112
Obszar miejski 71
W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski
nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego
projektów nie odnosi się do tych obszarów.
Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie.
142
Rycina 20. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg miejsca realizacji w powiatach (liczba
oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH
INNYCH PO
Informacje te znajdują się w punkcie 2.1.6.2.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.1.4.
PROJEKTY KLUCZOWE
Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących
się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w
punkcie 2.1.6.2. Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej, przy
analizie działań Priorytetu II.
Na IW IPK znajduje się 17 projektów kluczowych, które są realizowane w ramach Priorytetu II (3 z
Działania 2.1, 6 z Działania 2.2, 2 z Działania 2.3, 1 z Działania 2.4, 2 z Działania 2.5 oraz 3 z
Działania 2.7). W okresie sprawozdawczym dla Priorytetu II zgłoszone zostały 4 nowe projekty
kluczowe.
143
Wykres 33. Postęp finansowy w Działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
291,86
350
Mln EUR
300
251,62
250
147,69
200
120,64
150
75,50
100
50
0
27,70
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
27,70
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
8,29
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
25,03
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 służą wzmocnieniu układu powiązań dróg
wojewódzkich. Większość z nich dotyczy przebudowy/modernizacji istniejących dróg np.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wlkp.) wraz z przebudową
wiaduktu nad linią PKP, Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy
Europejskiej) oraz budowy obwodnic takich miast jak: Czarnków, Kostrzyn, Murowana Goślina.
Wsparte inwestycje bardzo często uwzględniają tworzenie elementów infrastruktury drogowej
takich jak oświetlenie, chodniki itp.
PROJEKTY KLUCZOWE
Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od marca 2010 r. do
sierpnia 2011 r. We wrześniu 2011 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
W wyniku wsparcia ze środków UE wybudowano 3,11 km drogi wojewódzkiej, która jednocześnie
stanowi obwodnicę. Uciążliwy ruch tranzytowy został wyprowadzony ze Śremu oraz Zbrudzewa,
nowa droga w znacznym stopniu ułatwia przejazd i skraca czas przejazdu.
Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km
Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W okresie
sprawozdawczym beneficjent podpisał 2 aneksy. Aneks nr 6 zawarty 23 lutego 2012 r. zwiększył
wartość ogółem inwestycji i wydłużył okres jej realizacji do połowy marca 2012 r., natomiast aneks
nr 7 zawarty 12 lipca 2012 r. również zwiększył ogólną wartość inwestycji, a termin realizacji
wyznaczył na połowę lipca 2012 r. Wartość całkowitą projektu zmieniono na 22 091 166,04 EUR,
natomiast dofinansowanie UE pozostało bez zmian w wysokości 16 014 484,74 EUR. Uroczyste
144
oddanie do użytku, liczącej prawie 10 km obwodnicy Murowanej Gośliny nastąpiło 29 czerwca
2012 r. Budowa obwodnicy pozwoliła na wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego m.
Murowana Goślina i przeniesienie go na nową trasę, łączącą poza terenem zabudowanym
miejscowości, dwie drogi wojewódzkie – nr 196 oraz 187. Droga o długości 9,3 km i nośności 115
kN/oś zapewnia bezpieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny, mający wpływ na atrakcyjność
inwestycyjną tego obszaru. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, który pod koniec 2012
roku był w trakcie rozliczania.
Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł.
42,791 km
Jest to największa inwestycja w ramach projektów kluczowych realizowanych w Działaniu 2.1,
której beneficjentem jest również Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Swoim zasięgiem
obejmuje obszar gmin: Śrem, Dolsk, Gostyń, Krobia, Miejska Górka, Rawicz w powiatach:
śremskim, gostyńskim oraz rawickim. Jego wartość ogółem w okresie sprawozdawczym
zwiększyła się blisko o 2 mln zł i zgodnie z aneksem nr 4 zawartym dnia 23 lutego 2012 r. wynosi
20 718 035,40 EUR. Jednocześnie aneks ten zmniejszył wartość dofinansowania UE na
16 722 217,55 EUR. W okresie tym beneficjent przedstawił wydatki związane z pełnieniem
nadzoru inwestorskiego dla zadania, audytem zewnętrznym projektu, odszkodowaniami za
przejęcie prawa własności nieruchomości. W związku z upadłością konsorcjum realizującego
inwestycję, problemami z płynnością finansową zagrożeniem braku środków na ukończenie
projektu, wypowiedziano konsorcjum umowę.
Mln EUR
Wykres 34. Postęp finansowy w Działaniu 2.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
156,87
137,97
114,70
102,90
94,45
28,12
0,26
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
0,26
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,23
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Wszystkie wsparte w Działaniu projekty dotyczą przebudowy lub budowy dróg w miastach na
prawach powiatów i na obszarach wiejskich. W ramach Schematu I wsparcie dotyczy dróg w
miastach powyżej 50 tys. mieszkańców (np. budowa ulicy Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim,
przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu, przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie), natomiast
w Schemacie II dotyczy dróg w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich
(np. Przebudowa drogi powiatowej Kotlin – Sławoszew, Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole).
Inwestycje realizowane w ramach Schematu II stanowią blisko 90% wszystkich projektów z
145
Działania 2.2. Ponadto większość projektów dotyczy również inwestycji w infrastrukturę
towarzyszącą tj. w kanalizację deszczową, ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie
uliczne.
Schemat I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców- 14
projektów na kwotę dofinansowania UE 26 792 847,72 EUR
Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na
obszarach wiejskich – 124 projekty na kwotę dofinansowania UE 76 111 266,70 EUR
PROJEKTY KLUCZOWE
Budowa drogi powiatowej łączącej Drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m.
Widziszewo
Projekt jest realizowany przez Powiat Kościański, a jego przedmiotem jest budowa drogi
powiatowej o długości 2,10 km. W okresie sprawozdawczym beneficjent podpisał 3 aneksy do
umowy. Pierwsza zmiana umowy z dnia 8 lutego 2012 r. wynikała ze zmniejszenia wartości
całkowitej projektu o prawie 146 tys. EUR, jednocześnie wydłużony został okres realizacji
inwestycji do końca grudnia 2012 r. Kolejne 2 aneksy z 8 sierpnia i 28 grudnia 2012 roku
zwiększyły wartość całkowitą projektu na kwotę 1 364 168,62 EUR, w tym dofinansowanie UE
573 869, 05 EUR, oraz skróciły okres realizacji do 17 października 2012 roku. We wniosku o
płatność beneficjent przedstawił m.in. wydatki związane: z robotami budowlanymi, które dotyczyły
budowy skrzyżowania z drogą krajową nr 5, z budową drogi powiatowej; pełnieniem funkcji
inspektora nadzoru na budowie; z odszkodowaniami za przejęcie nieruchomości. Prace budowlane
zakończyły się w analizowanym okresie, a złożony przez beneficjenta wniosek o płatność końcową
jest w trakcie rozliczania.
Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie
Strefy
Projekt realizowany jest przez Powiat Chodzieski, a jego przedmiotem jest budowa drogi
powiatowej w Podaninie wraz z potrzebną infrastrukturą w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Na początku 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne dla tego projektu, a dnia 3
lutego 2012 r. projekt został zamieszczony w IW IPK. Umowa została podpisana 7 lipca 2012 roku,
a dofinansowanie UE wyniosło 255 793,59 EUR, natomiast w sierpniu 2012 roku beneficjent
podpisał aneks do umowy zmieniający kwotę dofinansowania UE na 230 870,63 EUR. Realizacja
projektu obejmowała okres od kwietnia do sierpnia 2012 r. Realizacja projektu została zakończona,
złożony wniosek o płatność końcową jest w trakcie rozliczania.
Zrealizowanie inwestycji wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, który
niewystarczająco silnie powiązany jest z centrum województwa. Zwiększyła się także
przepustowość drogi i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nowe warunki infrastrukturalne to
zachęta do lokalizacji kolejnych firm na terenie strefy ekonomicznej.
Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu
kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 11 czerwca do 11 lipca 2012
r., a dnia 24 lipca 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację
projektu jest Miasto Ostrów Wielkopolski. W okresie sprawozdawczym beneficjent złożył wniosek o
dofinansowanie, który został wycofany w celu ponownego przygotowania dokumentów. Pod koniec
roku beneficjent był w trakcie przygotowywania poprawnego i kompletnego wniosku o
dofinansowanie.
Przedmiotowy projekt polegać będzie na przebudowie ciągu drogowego biegnącego wzdłuż ulic
Brzozowej, Siewnej i Długiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z jednoczesną przebudową
146
zlokalizowanego w ciągu ulicy Brzozowej wiaduktu kolejowego. Rama komunikacyjna ma
docelowo spełniać funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne
przemieszczanie się pojazdów pomiędzy odległymi osiedlami mieszkalnymi, centrami sportowo –
rekreacyjnymi czy też terenami aktywizacji gospodarczej. Realizacja powyższego projektu ma
spełniać swoją funkcję wyprowadzając ruch kołowy z centrum miasta. Efektem przedmiotowego
projektu ma być kompleksowe przygotowanie południowej części Ostrowa pod inwestycje, co w
znacznym stopniu poprawi atrakcyjność inwestycyjną i warunki ekonomiczne nie tylko samego
miasta, ale i całej południowej Wielkopolski.
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w
Kaliszu
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 6 lipca do 6 sierpnia 2012 r.,
a dnia 23 sierpnia 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację
projektu jest Miasto Kalisz. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to marzec 2013 r.
Przedmiotem projektu jest przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i
Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności (skrzyżowanie z DK nr 12 i nr 25) – na łącznej
długości ok. 9070 m. Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie dostępności do regionalnego układu
drogowego, poprawę płynności ruchu pojazdów i eliminację utrudnień w ruchu poprzez
przebudowę ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej w Kaliszu. Projekt
przyczyni się również do likwidacji różnic wewnątrzregionalnych, poprawi dostępność terenów (jak
m.in. Podstrefa Kaliska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, połączenie z południową
strefą gospodarczą miasta), obiektów oraz instytucji zlokalizowanych w pobliży ciągu w/w ulic,
przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 24 sierpnia do 24 września
2012 r., a dnia 27 września 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za
realizację projektu jest Gmina Piła. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to styczeń
2013 r.
Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Philipsa w Pile, gminnej drogi zbiorczej na odcinku od ul.
Podchorążych (droga powiatowa nr 1231P) do al. Wyzwolenia wraz z nowym przebiegiem
odcinków ul. Podchorążych i al. Wyzwolenia, z odwodnieniem i oświetleniem oraz skrzyżowaniami
typu rondo z al. Powstańców Wielkopolskich (droga wojewódzka nr 188), ul. Kossaka (droga
powiatowa nr 1177P) i skrzyżowaniem zwykłym z ul. Chodkiewicza. Powyższa inwestycja jest
elementem tworzonej drugiej ramy komunikacyjnej miasta Piła. Projekt ma docelowo spełniać
funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się
pojazdów pomiędzy osiedlami mieszkalnymi, terenami aktywności gospodarczej. Realizacja
powyższego projektu ma spełniać funkcję wyprowadzającą i udrożniającą ruch kołowy w Pile, a
także podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 251P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92
wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej
nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 3 sierpnia do 3 września
2012 r., a dnia 30 października 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za
realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu w partnerstwie z Gminą Swarzędz.
Wniosek o dofinansowanie został złożony 31.12.2012 r.
Przedmiotem projektu jest budowa drogi powiatowej łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92
w miejscowości Jasin wraz z przebudową odcinka drogi krajowej oraz budową dróg serwisowych w
rejonie skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z drogą krajową, obsługujących tereny po
północnej i południowej stronie drogi krajowej. Celem projektu jest poprawa obsługi
komunikacyjnej podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej
między ul. Rabowicką a linią kolejową E – 20, jak również poprawa jakości życia mieszkańców
Gminy Swarzędz poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta.
147
Wykres 35. Postęp finansowy w Działaniu 2.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
70
53,88
60
45,02
Mln EUR
50
40,86
36,22
32,06
40
30
20
10,53
8,86
10
0,00
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Umowy podpisane w ramach Działania 2.3 dotyczą modernizacji linii kolejowych i szeroko
rozumianej infrastruktury towarzyszącej takiej jak: perony i wiaty peronowe, nowoczesne
urządzenia zabezpieczające ruch na przejazdach kolejowych.
PROJEKTY KLUCZOWE
Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów- Luboń na terenie województwa
wielkopolskiego mającej duże znaczenie dla w obsłudze połączeń małych miejscowości
z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn – Luboń
Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji
Inwestycji Oddział w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym pomiędzy IZ WRPO a PKP Polskie
Linie Kolejowe Spółką Akcyjną Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu zawarto aneks
nr 4 do umowy, który wydłużył czas realizacji inwestycji do końca czerwca 2013 r. Ponadto w
okresie tym beneficjent złożył wniosek o płatność, w którym wykazał koszty związane z pełnieniem
nadzoru i funkcji Inżyniera Kontraktu typu "Projektuj i Buduj" na zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych objętych projektem. Modernizacja ta ma na celu podniesienie standardu
technicznego ważnej dla regionalnych przewozów pasażerskich linii w zakresie nawierzchni
torowej, podtorza i obiektów inżynieryjnych. Efektem planowanej inwestycji będzie skrócenie czasu
jazdy, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. Jest to szczególnie ważne ze względu
na fakt, że z trasy korzystają osoby dojeżdżające codziennie do pracy, co wpływa na mobilność
zawodową mieszkańców województwa wielkopolskiego.
148
Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz na terenie województwa
wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z
aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód- Gołańcz- Etap I
Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną Centrum Realizacji
Inwestycji Oddział w Poznaniu. Dnia 7 lutego 2012 r. między beneficjentem a IZ WRPO został
zawarty aneks nr 3, którego celem było wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja
ma zostać zakończona pod koniec 2013 r. W okresie sprawozdawczym beneficjent wykazał
wydatki związane z pełnieniem nadzoru i funkcji Inżyniera w imieniu Zamawiającego dla Kontraktu
typu "Projektuj i Buduj" na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych projektem.
Rycina 21. Modernizacja połączenia kolejowego od Poznania do Wągrowca
Źródło: SmartLink/Beneficjenci
Wykres 36. Postęp finansowy w Działaniu 2.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
60
48,35
48,35
50
38,73
39,65
Mln EUR
40
30
17,57
20
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
149
Alokacja
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW/PROJEKTY KLUCZOWE
Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
Jedyny realizowany w ramach Działania 2.4 projekt pt. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych
pasażerskich przewozów kolejowych jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został
przedstawiony w punkcie 5 Duże projekty.
Wykres 37. Postęp finansowy w Działaniu 2.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
72,14
72,14
80
72,11
68,70
60,20
70
Mln EUR
60
50
35,23
40
30
20
10
0,00
0,00
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Przeważająca część wspartych w tym Działaniu inwestycji dotyczy zakupu nowych autobusów
(niskopodłogowych, klimatyzowanych i monitorowanych) dla miejskiego systemu transportu
publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej. Nowe autobusy
zostały zakupione m.in. w Lesznie, Jarocinie, Luboniu, Ostrowie Wielkopolskim, czy tez gminie
Swarzędz. Cześć projektów dotyczyła także zakupu autobusów hybrydowych.
Duża cześć alokacji działania została przeznaczona na 2 projekty infrastrukturalne, które są
projektami kluczowymi i dotyczą budowy tras tramwajowych w Poznaniu.
Schemat I Projekty infrastrukturalne – 2 projekty na kwotę dofinansowania UE 37 805 480,70
EUR
Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego – 17
projektów na kwotę dofinansowania UE 34 308 109,97 EUR
150
PROJEKTY KLUCZOWE
Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo
Realizowany w ramach Działania 2.5 projekt pt. Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha- Franowo
jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5 Duże
projekty.
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego
w Poznaniu
W okresie sprawozdawczym podpisane zostały z Beneficjentem dwa aneksy do umowy (3 kwietnia
2012 r. i 24 października 2012 r.). Ze względu na złożony charakter inwestycji i stopień
skomplikowania pod względem technologicznym wartość inwestycji została zmieniona na 31 630
800,22 EUR, natomiast dofinansowanie UE na 13 427 174,94 EUR. Jednocześnie aneksy zmieniły
w umowie zapisy dot. terminu zakończenia projektu. Oddanie trasy do użytku planowane jest na
przełom I i II kwartału 2013 r., a zakończenie całej realizacji projektu zostało przesunięte na koniec
czerwca 2013 r.
W 2012 r. prace nad nową trasą tramwajową znajdowały się w zaawansowanej fazie.
Wybudowano już mur oporowy oraz zabezpieczającą konstrukcję, na której spoczywać będzie
jezdnia. Rozpoczęto roboty budowlane związane z położeniem kanalizacji, instalacji oraz
torowiska. Oddano do użytku wyremontowany odcinek torów na ul. Głogowskiej. Rozpoczęto
również pracę nad oszkleniem nowo powstałej konstrukcji tunelu przy Dworcu Zachodnim. Na
nowej trasie powstaną dwa dodatkowe przystanki – pod rondem Kaponiera oraz pętla na Dworcu
Zachodnim. Pod koniec okresu sprawozdawczego gotowe już było włączenie nowej trasy w stare
torowisko niedaleko mostu Teatralnego.
Rycina 22. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca
Zachodniego w Poznaniu
Źródło: SmartLink/Beneficjenci
151
Wykres 38. Postęp finansowy w Działaniu 2.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
Mln EUR
9,71
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9,71
8,52
7,56
7,56
1,26
0,00
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
1,21
0,00
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 2.6 zawarta została jedna umowa na projekt pt. Modernizacja Portu
Lotniczego Poznań-Ławica w zakresie infrastruktury lotniskowej, który realizowany jest przez Port
Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. Inwestycja zakończona została w 2011 r. i dotyczyła
modernizacji i rozbudowy poznańskiego lotniska. Zadania inwestycyjne dofinansowane z EFRR
dotyczyły powierzchni postojowych samolotów - przebudowy przewężenia płyty postojowej
samolotów, przebudowy i rozdzielenia kanalizacji deszczowej i stawów oraz modernizacji stacji
transformatorowych. Ich realizacja wpłynie na zwiększenie liczby obsługiwanych samolotów, jak
również na poprawę bezpieczeństwa w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz poprawę
systemu odwodnienia, co ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego.
W okresie sprawozdawczym w trakcie oceny znajdował się 1 wniosek, który został złożony
w naborze ogłoszonym w IV kwartale 2011 r. Jednocześnie przeszedł on pozytywnie ocenę
zarówno formalną, jak i merytoryczną, a dnia 23 lutego 2012 r. ZWW podjął decyzję ws.
dofinansowania projektu pt. Port Lotniczy Poznań-Ławica – modernizacja infrastruktury
lotniskowej. Orientacyjny całkowity koszt dofinansowania projektu wyniesie 7 559 740,42 EUR.
Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na początek 2013 r.
152
Wykres 39. Postęp finansowy w Działaniu 2.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
90
79,53
79,53
80,46
79,49
80
70
Mln EUR
60
50
40
30
20
10
0,00
0,00
0,00
1,02 3,02
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG /PROJEKTY KLUCZOWE
W ramach Działania 2.7 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe, dla których podpisano 3
umowy. Projekty, które otrzymały dofinansowanie zakładają budowę oraz rozbudowę lokalnych lub
regionalnych szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi
lub krajowymi jak również tworzą publiczne punkty dostępu do Internetu.
Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Realizowany w ramach Działania 2.7 projekt pt. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5 Duże
projekty.
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii
informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury
społecznej i gospodarczej regionu
Projekt zakończony.
Projekt realizowany był przez Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu od 14 grudnia 2009 r. do
30 września 2011 r. W lutym 2012 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
Rozbudowa infrastruktury i systemów teleinformatycznych stanowiących elementy Systemu
Wspomagania Dowodzenia (SWD) jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji, w tym elementy
udostępniania informacji (Internet dla mieszkańców) pozwoliły na wzmocnienie potencjału
rozwojowego Wielkopolski
poprzez rozwój
zintegrowanej
regionalnej
infrastruktury
teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) w sektorze publicznym, umożliwiających wzrost skuteczności
wielkopolskiej Policji oraz udział jak największej liczby Wielkopolan w społeczeństwie
informacyjnym. Realizacja projektu umożliwiła sprawniejsze dysponowanie, kontrolę i
monitorowanie sił, a także środków dla KMP i KPP oraz Sztabu Policji KWP w Poznaniu.
Jednocześnie w 30 jednostkach Policji zostały utworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu,
co wesprze działania Policji poprzez ułatwienie mieszkańcom i turystom kontaktu z Policją, a
153
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym da możliwość uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym.
Poznańska elektroniczna Karta Aglomeracyjna
Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań. Beneficjent zasygnalizował potrzebę przedłużenia
okresu realizacji projektu i pod koniec 2012 r. trwały prace w celu skompletowania dokumentacji i
podpisania aneksu do umowy.
Do pierwszych usług oferowanych przez kartę, której wykonawcą jest Bank Zachodni WBK S.A.,
należą: pełnienie funkcji komkarty – karty komunikacji miejskiej oraz karty zbliżeniowej. Kolejne
funkcje karty mają zostać wdrożone w najbliższych miesiącach. Docelowo karta ma posiadać
funkcje nośnika podpisu elektronicznego, biletu okresowego komunikacji zbiorowej zarówno na
terenie Poznania jak i aglomeracji, płatność kartą za bilety jednorazowe poprzez wyposażenie
pojazdów w odpowiednie terminale i kasowniki oraz karty płatniczej umożliwiającej dokonywanie
płatności za drobne zakupy (do 50 zł).
Rycina 23. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna
Źródło: www.blog.bzwbk.pl
SZCZEGÓŁOWA JAKOŚCIOWA ANALIZA INWESTYCJI EFRR W E-ADMINISTRACJĘ (uwaga
KE)
Nadrzędnym celem projektów realizowanych w ramach WRPO z zakresu społeczeństwa
informacyjnego jest zwiększenie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych. Cel ten jest
w pełni zgodny z zapisami Europejskiej Agendy Cyfrowej. Projekty realizowane w ramach
Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego przyczyniają się do eliminowania
obszarów pozbawionych infrastruktury podstawowego dostępu do Internetu, w szczególności
projekt duży dotyczący budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.
Projekty realizowane w ramach WRPO przyczyniają się do realizacji dokumentu e-wielkopolska
Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim.
Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku, formułuje
następujący cel: budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. W Strategii e-Wielkopolska
wyraźnie wskazano dwa główne, strategiczne cele do osiągnięcia:
 niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia,
 zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży przez transformację
wielkopolskiej gospodarki do gospodarki elektronicznej, opartej na wiedzy.
Zarówno Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, jak i nowoutworzone
Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, mają na celu tworzenie
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, zatem wpisują się w cele strategii e-Wielkopolska. Ponadto wszystkie projekty
wsparte w ramach Działania 2.7 przyczyniają się do dostarczenia rozwiązań w e-administracji w
Wielkopolsce.
Szczególny wkład w realizacje powyższych celów ma projekt duży pt. Budowa Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej, który polega na budowie sieci szerokopasmowej na obszarze
województwa wielkopolskiego w technologii NGA (sieci nowej generacji). Projekt ma na celu
154
zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, organom administracji publicznej możliwości
dostępu do wybranego operatora łączności elektronicznej i wybranej platformy technologicznej
oraz dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA. Drugim celem projektu jest
umożliwienie korzystania z nowej sieci, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie
podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej
infrastruktury szerokopasmowej. Powstała sieć obejmie swoim zasięgiem większość obszaru
regionu, co w znacznym stopniu wpłynie na wyeliminowanie zjawiska społecznego wykluczenia w
kwestii dostępu do podstawowych usług szerokopasmowych. Całkowite wyeliminowanie obszarów
pozbawionych infrastruktury podstawowego dostępu do Internetu nie jest możliwe w ramach
projektu ze względu na ograniczenia budżetowe. Jednakże budowana infrastruktura otwarta jest
na dalszą jej rozbudowę.
Infrastruktura, powstała w ramach projektu będzie dostępna również dla administracji publicznej
zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. W związku z powyższym nastąpi
upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji
samorządowej i instytucji publicznych oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności. Realizacja
projektu pozwoli wdrożyć ogólnie dostępne usługi elektroniczne (w tym zwłaszcza administracji
elektronicznej, edukacji elektronicznej i e-zdrowia) i korzystać z nich. Możliwe dzięki realizacji
projektu świadczenie usług instytucji publicznych drogą elektroniczną sprawi, że koszty
funkcjonowania instytucji publicznych zostaną zminimalizowane. Nastąpi dzięki temu usprawnienie
kontaktów obywateli z władzami wszystkich szczebli i przyspieszenie procedur załatwiania spraw
urzędowych. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w urzędach
pozwoli na oszczędności czasu oraz zmniejszenie nakładów finansowych i obciążeń urzędników.
Wymiernym efektem realizacji projektu i jego wkładu w rozwój e-administracji będzie wskaźnik
produktu: Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu.
Odpowiada on liczbie gmin i powiatów, w których węzeł WSS zostanie zrealizowany w
miejscowości, w której znajduje się siedziba urzędu gminy lub powiatu, dzięki czemu z
zachowaniem procedur zamówień publicznych dana gmina lub powiat będą miały stworzoną
możliwość dostępu do sieci WSS na potrzeby dostępu do Internetu. Docelowa wartości wskaźnika
wynosi 257.
Kolejnym projektem przyczyniającym się do rozwoju e-administracji oraz zapobieganie
postępującemu cyfrowemu wykluczeniu części społeczeństwa jest Poznańska Elektroniczna
Karta Aglomeracyjna. Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie narzędzia
ułatwiającego codzienne życie mieszkańców aglomeracji poznańskiej oraz przyspieszenie i
usprawnienie sposobu obsługi obywateli przez instytucje publiczne. Jednym z podstawowych
celów, uwzględnionych przy opracowywaniu koncepcji PEKA była stymulacja rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie tzw. wykluczeniu cyfrowemu przede wszystkim
starszego pokolenia oraz populacji o niskich dochodach.
Projekt zakłada stworzenie i uruchomienie karty PEKA, która będzie zapewniała użytkownikom
kilka funkcjonalności (m.in. jednolity system płatności za komunikację, jednolity bilet parkingowy w
całej aglomeracji). Celem działania jest wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie rozwoju
infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego. Miasto Poznań widząc rozwój gospodarczy i
postępujące procesy społeczne, powodujące wzrost migracji wewnątrz aglomeracji poznańskiej
zdecydowało się na działania zmierzające do współpracy instytucjonalnej pomiędzy gminami
powiatu poznańskiego a miastem Poznań w zakresie komunikacji zbiorowej i sposobów obsługi
obywateli.
Realizacja projektu ułatwi obywatelom komunikowanie się z instytucjami samorządowymi i
sprawniejsze załatwianie spraw urzędowych. Dzięki karcie sprawniejsze działania będą mogły
podjąć także lokalne ośrodki pomocy społecznej
Znaczny wkład w rozwój e-administracji ma projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką
Policji w Poznaniu pt. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez
zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz
budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu. Projekt zakłada rozbudowę
infrastruktury i systemów teleinformatycznych stanowiących elementy Systemu Wspomagania
Dowodzenia (SWD) jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji, w tym elementy udostępniania
informacji (Internet dla mieszkańców). Generalnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału
155
rozwojowego Wielkopolski
poprzez rozwój
zintegrowanej
regionalnej
infrastruktury
teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) w sektorze publicznym, umożliwiających wzrost sprawności wielkopolskiej
Policji oraz udział jak największej liczby Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym. Projekt
przyczyni się także do wyrównywania różnic w dostępie do informacji związanych z działalnością
instytucji bezpieczeństwa publicznego dla obywateli regionu. Zrealizowane w ramach projektu
przedsięwzięcia, m.in. wybudowana szerokopasmowa sieć teletransmisyjna, rozbudowane centra
danych, czy też utworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz Internetowy Portal
Informacyjny, przyczynią się do zwiększenia udziału Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym.
Realizacja projektu umożliwi sprawniejsze dysponowanie, kontrolę i monitorowanie sił i środków
dla KMP i KPP oraz Sztabu Policji KWP w Poznaniu dzięki stworzonej infrastrukturze
teleinformatycznej. Jednocześnie zapewnienie publicznego dostępu do informacji, łącznie z
umożliwieniem korzystania z PIAP, wesprze działania Policji poprzez ułatwienie mieszkańcom i
gościom (turystom) kontaktu z Policją, a osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym da
możliwość uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.
Warto również zaznaczyć, że nowoutworzone Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu
szerokopasmowego, które powstało dzięki środkom z KRW oraz DT, również w pełni przyczynia
się do realizacji celów określonych w Agendzie Cyfrowej oraz w Strategii e-Wielkopolska. Działanie
ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do
Internetu na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności na obszarach zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA. Realizacja działania
przyczyni się do wzrostu innowacyjności gospodarki w regionie, poprzez zapewnienie możliwości
prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, w tym NGA, przedsiębiorcom z terenu
Wielkopolski. Projekty realizowane w ramach Działania 2.8 zapewniać będą możliwość
szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie
występowałyby lub byłyby niewystarczające. Wsparcie w tym zakresie będzie miało wpływ na
zmniejszenie przepaści cyfrowej i zapewni wyrównanie szans i uzyskanie spójności w zakresie
usług szerokopasmowego dostępu w całym regionie.
Na mocy uchwały z dnia 3 lutego 2012 r. nr 1576/2012 ZWW przyjął wersję 5.5 Szczegółowego
Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
która to wprowadziła Działanie 2.8 do Priorytetu II. Dodanie nowego działania wynikało z
przyznania dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania
Technicznego dla województwa wielkopolskiego, które mają zostać przeznaczone m.in. na Internet
szerokopasmowy.
Środki przeznaczone na to Działanie to 38 000 000 EUR. Pierwszy konkurs na Działanie 2.8
został ogłoszony przez IZ WRPO pod koniec grudnia 2012 roku.
156
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA
Rycina 24. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie II
WSKAŹNIKI
REZULTATU
WSKAŹNIKI
PRODUKTU
183 podpisane
umowy na kwotę
dofinansowania
UE
452 276 195,20
EUR
84,12% poziom
kontraktacji
139 projektów
zakończonych, na
kwotę
dofinansowania
UE
139 674 378,68
EUR
195,87 km
wspartych dróg
wojewódzkich
680,81 km
wspartych dróg
powiatowych i
gminnych
123,28 km
przebudowanych
linii kolejowych
231 zakupionych
jednostek taboru
komunikacji
zbiorowej
129,2 mln EUR
oszczędności dla
przewozów
pasażerskich i
towarowych na
nowych i
zrekonstruowany
ch drogach
2,5 mln EUR
oszczędność dla
przewozów
pasażerskich i
towarowych na
nowych i
zrekonstruowany
ch liniach
kolejowych
1 433 384 osób
korzystajacych
ze wspartych
lotnisk
4030,05 km
wybudowanej
sieci internetu
szerokopasmowe
go
*
11
udostepnionych
e-usług
*
CEL
Zwiększenie
wymiany
gospodarczej z
otoczeniem na
rzecz wzrostu
zatrudnienia.
Podniesienie
jakości
infrastruktury
drogowej,
kolejowej,
lotniczej,
transportu
zbiorowego,
łączności oraz
informatycznej
Zwiększenie
wewnątrzregionaln
ej spójności
Powiązanie
infrastruktury
regionalnej z
systemami
zewnętrznymi
* dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu II na poprawę stanu
infrastruktury komunikacyjnej w Wielkopolsce określono 26 wskaźników priorytetowych (13
wskaźników produktu, 13 wskaźników rezultatu) oraz 21 wskaźników na poziomie działań.
Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny
wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione
informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność
końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie
zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 2012 r. nie odpowiada szacowanej
realizacji dla 2012 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o
płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 2013 r.
wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego.
Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu II zobrazowane są za pomocą wskaźników, które
stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji
wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu II
realizowane są w ramach 183 projektów, z których 139 zostało już zakończonych. W 2012 r.
odnotowano postęp w ramach Działania 2.1 i 2.2, gdzie podpisano łącznie 6 umów.
157
Tabela 31. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie II
Szacowana realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
(2013 r.)
wartość
% osiągnięcia
wartość
%
osiągnięcia
Liczba projektów z
zakresu transportu
100
180
180%
138
138%
Długość nowych dróg
(km)
64
59,22
93%
35,19
55%
Długość
zrekonstruowanych dróg
(km)
780
817,46
105%
563,93
72%
Długość
zrekonstruowanych linii
kolejowych (km)
80
123,28
154%
0
0%
Liczba projektów z
zakresu społeczeństwa
informacyjnego
27
3
11%
1
4%
Oszczędność czasu dla
przewozów pasażerskich
i towarowych na nowych i
zrekonstruowanych
drogach (EUR)
130 500000,00
129 197 994,17
99%
56 052 205,84
43%
Oszczędność czasu w
euro dla przewozów
pasażerskich i
towarowych na nowych i
zrekonstruowanych
liniach kolejowych (EUR)
2 542 000,00
2 482 565,69
98%
0
0%
Nazwa wskaźnika
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Przy obecnym poziomie kontraktacji większość wskaźników osiągnie wartości docelowe określone
dla 2013 r. Jedynie wskaźniki dotyczące projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego
osiągnięte zostaną na dość niskim poziomie (np. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa
informacyjnego 11%), a postęp we wskaźnikach określonych dla nowoutworzonego Działania 2.8
zostanie wykazany po zakończeniu konkursu dla tego działania. W przypadku wskaźników
odnoszących się do modernizacji linii kolejowych i tramwajowych oraz zakupu taboru kolejowego
realizacja jest na zerowym poziomie, co wynika z charakteru tych inwestycji.
Do mocnych stron województwa wielkopolskiego zdiagnozowanych w analizie SWOT dla WRPO
należy bardzo korzystne położenie w przestrzeni europejskiej oraz w głównym pasie infrastruktury
komunikacyjnej zachód-wschód. Poprawa stanu tej infrastruktury dzięki interwencji w Priorytecie II
da szansę na rozwój inwestycji wspólnotowych i krajowych w infrastrukturę komunikacyjną
korytarzy transportowych, a także pozwoli na zwiększenie liczby inwestycji zewnętrznych. Do
końca 2012 r. dofinansowano 180 projektów transportowych, z czego 138 zostało zakończonych.
Były to projekty drogowe, kolejowe, lotnicze oraz związane z transportem zbiorowym. Wartość
docelowa dla 2013 r. została przekroczona, co świadczy nie tylko o dużych potrzebach regionu i
dużym zainteresowaniu wnioskodawców projektami drogowymi, ale powiązane też jest z faktem,
że dofinansowano więcej projektów na mniejsze kwoty. Wszystkie projekty transportowe dążą do
rozwinięcia sieci komunikacyjnej w całym województwie przyczyniając się do zwiększenia
158
wewnątrzregionalnej spójności oraz podniesienia jakości infrastruktury
kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego (cel szczegółowy Priorytetu II).
drogowej,
Infrastruktura drogowa
Projekty z zakresu infrastruktury drogowej mają na celu podniesienie jakości dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych oraz poprawę stanu połączeń między głównymi ośrodkami regionu.
Zgodnie z podpisanymi umowami dla Działania 2.1 oraz 2.2 w Wielkopolsce powstanie 59,22 km
nowych dróg, a 817,46 km zostanie zmodernizowanych. Widać zatem, że większy nacisk
kładziono na poprawę istniejących dróg niż na budowę nowych. Zdecydowana większość
inwestycji dotyczy dróg powiatowych i gminnych i szacuje się, że zmodernizowanych zostanie
642,86 km dróg, a 37,95 km zostanie wybudowanych. W przypadku obydwu wskaźników wartości
docelowe dla 2013 r. zostaną osiągnięte w nieco ponad 100%. Drogi wojewódzkie wspierane były
w Działaniu 2.1 oraz 2.2 i łącznie wybudowanych zostanie 21,27 km nowych dróg, a
przebudowanych zostanie 174,60 km, co daje odpowiednio 79% oraz 109% wartości docelowej.
Do końca 2012 r. oddano do użytku 37,41 km dróg wojewódzkich (m.in. droga wojewódzka nr 187
na odcinku Pniewy – Otorowo, droga wojewódzka nr 307 na odcinku Poznań – Zakrzewo), oraz
561,71 km dróg powiatowych i gminnych (m.in. droga powiatowa nr 2037P Jaracz- Rożnowo,
droga gminna Wielopole – Wróblina). Istotnym mankamentem sieci drogowej w województwie są
„wąskie gardła”, wynikające z braku obwodnic, dlatego też w ramach Działania 2.1 i 2.2. wspierane
były projekty mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych miast poprzez budowę tych
obiektów. Do końca 2012 r. wybudowano 7 obwodnic (m.in. Piły, Międzychodu, Kostrzyna), a
szacuje się, że powstaną jeszcze 4.
Inwestycje w infrastrukturę drogową dały oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i
towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach w wysokości 56 052 205,84 EUR. Szacuje
się, że wartość ta wzrośnie do 129 197 994,17 EUR, co da 99% wartości docelowej. Do końca
2012 r. wzrósł udział nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg finansowanych z WRPO w
ogólnej długości dróg publicznych regionu i wyniósł 2,20%, natomiast wartość tego wskaźnika dla
obszarów wiejskich wynosi 1,88%. Z podpisanych umów wynika, iż udział ten wzrośnie
odpowiednio do 3,22% oraz 2,25%.
Infrastruktura kolejowa
Zły stan techniczny regionalnych linii kolejowych oraz postępujące niszczenie taboru kolejowego
sprawiają, że spada liczba przewozów pasażerów i ładunków towarowych koleją. W celu
odwrócenia tej tendencji z WRPO wsparto dwa projekty, których przedmiotem była modernizacja
linii kolejowych (Działanie 2.3). Polskie Linie Kolejowe zamierzają do końca 2013 r.
zmodernizować 123,28 km linii kolejowych (osiągnięte zostanie 154% wartości docelowej dla
programu), co ma przynieś oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych rzędu
2 482 565,69 EUR (98% wartości docelowej). Do końca okresu sprawozdawczego żaden z
projektów nie został zakończony, co wynika z charakteru tego typu inwestycji. Ponadto w ramach
Działania 2.4 zakupione zostaną 22 jednostki taboru kolejowego, co odpowiada wartości docelowej
dla 2013 r.
Infrastruktura miejskiego transportu zbiorowego
Transport zbiorowy, który funkcjonuje w miastach regionu, wymaga unowocześnienia oraz
dostosowania do potrzeb mieszkańców regionu. W ramach Działania 2.5, które zostało dla tego
celu utworzone, do końca 2012 r. podpisano umowy na zakup 209 jednostek taboru komunikacji
zbiorowej (100% wartości docelowej), z czego 203 jednostki zostały już zakupione. O nowe
autobusy wzbogaciły się m.in. miasto Ostrów Wlkp., Kalisz, Jarocin, Leszno. Ponadto dzięki
wsparciu z WRPO wybudowane zostanie 8,45 km sieci transportu szynowego, co da 77% wartości
docelowej. Na wartość tego wskaźnika składają się 2 linie tramwajowe budowane w Poznaniu.
Realizacja tego typu projektów przyczynia się do niwelowania słabej strony regionu określonej w
analizie SWOT dla WRPO jako niewystarczający rozwój komunikacji zbiorowej.
Łącznie zakupionych zostanie 231 jednostek taboru komunikacji zbiorowej (tabor kolejowy oraz
miejski), co odpowiada wartości docelowej określonej w Programie. Pojemność zakupionego
taboru komunikacji zbiorowej wyniesie 17 786 osób.
159
Infrastruktura lotnicza
Do kolejnych projektów z zakresu transportu należy inwestycja dotycząca modernizacji Portu
Lotniczego Poznań-Ławica (wskaźnik realizacji Liczba wspartych lotnisk - 1), która została już
zakończona. Z usług Ławicy skorzystało 794 762 osób, co daje 57% wartości docelowej. W
okresie sprawozdawczym zatwierdzony został wniosek o dofinansowanie złożony na realizację
kolejnego projektu dotyczącego Portu Lotniczego Poznań-Ławica, którego realizacja z pewności
wpłynie na wzrost wartości wskaźnika Liczba osób korzystających ze wspartych lotnisk.
Społeczeństwo informacyjne
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wspierana jest w ramach Działania 2.7 oraz Działania
2.8. Do końca 2012 r. dofinansowano 3 projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego
(Działanie 2.7), z czego 1 został już zakończony. W stosunku do wartości docelowej jest to
zaledwie 11%, ale wartość ta zapewne wzrośnie po zakończeniu konkursu dla nowoutworzonego
Działania 2.8. Zatem nie ma zagrożenia w realizacji określonych celów. Spośród wspartych
projektów 1 dotyczy e-usług, i 1 jest realizowany na obszarach wiejskich.
W ramach projektów wspartych w Działaniu 2.7 wybudowane zostanie 4 030,05 km sieci Internetu
szerokopasmowego, co da 101% wartości docelowej. Pierwszy zakończony projekt (Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu) daje wartość realizacji ww. wskaźnika 25,33 km. Ponadto w
wyniku realizacji projektu powstało 30 PIAP (tym samym została zrealizowana wartość docelowa).
W efekcie realizacji projektów z Działania 2.7 udostępnionych zostanie 11 e-usług.
W Programie oraz UWRPO zostały jeszcze określone wskaźniki dla Działania 2.8, dla których
szacowane wartości zostaną określone po zakończeniu naboru wniosków.
Dla wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku
zrealizowanych projektów nie została wykazana realizacja, ani szacowana realizacja. Wynika to, z
faktu, iż na etapie przygotowywania programu zakładano, że w ramach działania dot.
społeczeństwa informacyjnego będzie przeprowadzony konkursu i będą realizowane projekty
związane z e-usługami. Te projekty miały generować miejsca pracy w branży informatycznej.
Jednakże postanowiono, że zamiast tego będą realizowane trzy projekty kluczowe, które
nastawione są przede wszystkim na tworzenie infrastruktury teleinformatycznej, a ich głównym
celem nie jest generowanie miejsc pracy. Miejsca pracy mogą pojawić się w terminie późniejszym
w efekcie oddziaływania projektu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i projektów z nowego
Działania 2.8.
Miejsca pracy
Projekty transportowe nie mają na celu tworzenia nowych miejsc pracy, jednak mimo to niektórzy
beneficjenci zakładają zatrudnienie nowych pracowników, co jest dodatkową wartością dodaną
tych projektów. Do końca 2012 r. utworzonych zostało 7 etatów z 24,5 zakładanych. Nowe miejsca
pracy powstały w Działaniu 2.5 w obszarze transportu miejskiego, a powstaną jeszcze w Działaniu
2.4 i 2.6. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio
w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO
mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których zgodnie z wynikami badania
ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie
miejsc pracy przeprowadzonego w 2012 r. w ramach Priorytetu II powstanie 215 (etaty).
Przedsięwzięcia realizowane w priorytecie mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na zwiększenie dostępności województwa i
wymiany gospodarczej z otoczeniem. Ponadto wpływają na poprawę stanu infrastruktury
komunikacyjnej w województwie. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników
kontekstowych. Wszystkie projekty, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 2.1 oraz
Działania 2.2 wpływają na wskaźnik kontekstowy Długość dróg publicznych (o twardej
nawierzchni) ogółem poprzez wykazywany w nich wskaźnik z WRPO dotyczący długości nowych
dróg lub długości zrekonstruowanych dróg. W 2007 r. wartość wskaźnika kontekstowego wyniosła
25 791,5 km, natomiast w 2010 r. już 27 193 km. Także modernizacji regionalnego układu
kolejowego (Długość zrekonstruowanych linii kolejowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik
kontekstowy Linie kolejowe eksploatowane ogółem. Kolejną grupą projektów wpływającą na
zmianę wartości wskaźników kontekstowych, są inwestycje wsparte w ramach Działania 2.7
160
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wskaźniki dot. społeczeństwa informacyjnego
WRPO pośrednio wpływają na taki wskaźnik kontekstowy jak Gospodarstwa domowe wyposażone
w komputer osobisty z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych.
KRAJOWY PROGRAM REFORM
Zbiorcza informacja nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi
priorytetami znajduje się w pkt. 2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii UE 2020.
Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu II odpowiadają na wyzwania ujęte w
Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie „Infrastruktura dla wzrostu
zrównoważonego”.
Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej – projekty związane z infrastrukturą drogową
(Działanie 2.1 i 2.2), kolejową (Działanie 2.3 i 2.4) i lotniczą (Działanie 2.6)
Wskaźniki WRPO: Długość nowych dróg – 59 km
Długość zrekonstruowanych dróg – 817 km
Długość zrekonstruowanych linii kolejowych – 123 km
Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego - 22
Liczba osób korzystających ze wspartych lotnisk – 1,4 mln osób/rok
Rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej – projekty związane z
rozwojem społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci szerokopasmowej i oferowanie eusług (Działanie 2.7 i 2.8).
Wskaźniki WRPO: Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 4 030 km
Liczba osób, które uzyskały dostęp do siec NGA (sieci internetowej nowej
generacji) – 500 000 osób
RÓWNOŚĆ SZANS
Istotnym elementem wielu projektów Priorytetu II jest wprowadzanie do inwestycji rozwiązań
(dźwiękowa sygnalizacja świetlna, niższe progi krawężników, autobusy niskopodłogowe), które
przyczyniają się do likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Tabor kolejowy posiadać będzie
rozwiązania techniczne dostosowane dla osób o ograniczonej mobilności (niskopodłogowe
jednostki taborowe, windy/podesty zewnętrzne, toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich). Zakupione autobusy również dostosowane będą do osób niepełnosprawnych i kobiet
z wózkami m.in. poprzez niskopodłogowe zawieszenie, specjalne przyciski informujące kierowcę o
wsiadaniu/wysiadaniu osób, szerokie drzwi, funkcje przyklęku.
CROSS-FINANCING
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.6.3.
BADANIA EWALUACYJNE
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w
ramach Priorytetu II.
ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

problem osiągania wskaźników korowych (…) szczególnie w sferze społeczeństwa
informacyjnego - informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu II powyżej.

Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - szczegółowa jakościowa
analiza inwestycji EFRR w e-administrację – informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej
Priorytetu II powyżej.

Poprawa poziomu kontraktacji i płatności w niektórych priorytetach (w Priorytecie II)
W porównaniu z rokiem 2011 kontraktacja w ramach Priorytetu II wzrosła prawie o 5 pkt. proc., a
płatności o 20 pkt. proc., zatem można stwierdzić, że wdrażanie priorytetu zostało usprawnione.
Mimo to poziom płatności jest na niższym poziomie niż w pozostałych priorytetach, co
spowodowane jest tym, iż w jego ramach realizowane są głównie projekty transportowe, których
okres realizacji jest dłuższy niż pozostałych projektów. Ponadto w ramach Priorytetu II realizowane
161
są dwa duże projekty (Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, Zakup taboru kolejowego
dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych), które wykorzystują dużą część alokacji, a
ich zakończenie przewidziane jest odpowiednio na 2013 i 2014 r. Należy także dodać, iż w 2012 r.
ogłoszono 3 konkursy w dla Działania 2.1, 2.3 oraz 2.8, których rozstrzygniecie na pewno wpłynie
na wzrost poziomu kontraktacji, a następnie płatności.
REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu II.
PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA
Podsumowując można stwierdzić, że interwencja w ramach Priorytetu II przybliża nas do
osiągnięcia celów określonych zarówno w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO),
jak i w Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. (Cel
strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu). Ponadto projekty
realizowane w ramach Priorytetu II są także odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w analizie
SWOT dla WRPO. Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego przyczyniają się też do
zwiększenia dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych, zatem są zgodne z Agendą
Cyfrową.
Dużym osiągnięciem we wdrażaniu priorytetu jest znaczący postęp finansowy we wdrażaniu
zwłaszcza w poziomie płatności. Wzrósł również poziom kontraktacji i na koniec 2012 r. wyniósł
84,12%, a większość projektów została już rozliczona i zakończona. Duży postęp odnotowano
również przy wskaźnikach postępu rzeczowego. Mimo, że realizacja przy niektórych wskaźnikach
jest na niskim poziomie, to szacowana realizacja wskazuje, że cele osiągnięte zostaną w około
100%, stąd nie ma zagrożenia niezrealizowania wskaźników. Taka sytuacja wynika z faktu, iż
projekty drogowe są inwestycjami, których realizacja trwa wiele lat, a inwestycje, które zakończyły
się zgodnie z ich harmonogramem muszą przejść jeszcze kontrole oraz weryfikację wniosków o
płatność. Jedynie wskaźniki określone dla obszaru społeczeństwa informacyjnego wykazują niższe
wartości, ale zapewne wzrosną po zakończeniu konkursów dla Działania 2.8.
W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp
w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w
przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu.
3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami
zaradczymi
W ramach Priorytetu II nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania.
162
Elektrownia wiatrowa w Tokarzewie
PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu
163
3.3 PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów
oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Cel główny Priorytetu III to Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami
przyrodniczymi regionu. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:
 Zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska
 Poprawa zaopatrzenia w wodę
 Poprawa gospodarki odpadami
 Ochrona przyrody
 Ochrona powietrza
 Rozbudowa systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 Racjonalne gospodarowanie energią
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet III Środowisko przyrodnicze wynosi
173 821 000 EUR.
3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
POSTĘP FIZYCZNY
Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg
priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników
priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji
wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej.
POSTĘP FINANSOWY
W ramach Priorytetu III w okresie sprawozdawczym podpisano 19 umów (Działanie 3.4 i 3.7), a od
początku uruchomienia programu 185 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE
167 608 691,64 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 96,43% i
jest powyżej średniej dla wszystkich priorytetów w programie. Pozostałe środki zostaną
wykorzystane na podpisanie umów z beneficjentami projektów, które zostały lub zostaną wybrane
w konkursach ogłoszonych w 2012 r. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków
o płatność kształtowało się na poziomie 52,14% (poniżej średniej dla Programu). Do końca 2012 r.
zostało zakończonych 109 projektów (59% wszystkich projektów).
W 2012 r. przeprowadzono 2 realokacje w ramach Priorytetu III. Uchwałą nr 37/2012 z dnia 1
lutego 2012 r. przeniesiono z Działania 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 oraz 3.6 do Działania 3.7 łączne środki w
wysokości 7 315 936,00 EUR. Natomiast uchwałą nr 41/2012 z dnia 6 września 2012 r.
przeniesiono z Działania 3.2 oraz 3.5 do Działania 3.4 środki w wysokości 1 850 642,00 EUR.
164
Tabela 32. Umowy podpisane w ramach Priorytetu III do końca 2012 r.
Nazwa działania
Działanie 3.1
Racjonalizacja
gospodarki odpadami i
ochrona powierzchni
ziemi
Działanie 3.2
Infrastruktura
energetyczna
przyjazna środowisku
Działanie 3.3
Wsparcie ochrony
przyrody
Działanie 3.4
Gospodarka wodnościekowa
Działanie 3.5
Wzmocnienie ochrony
przeciw- powodziowej
zagrożonych obszarów
oraz zwiększenie
retencji na terenie
województwa
Działanie 3.6
Poprawa
bezpieczeństwa
środowiskowego i
ekologicznego
Działanie 3.7
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii
Razem
Liczba
podpisanych
umów/decyzji
Wartość dof. UE
Liczba
podpisanych
Poziom
Alokacja (EUR)
projektów
umów/decyzji kontraktacji
zakończonych
(EUR)
2
18 981 905,61
102,72%
18 479 591,00
0
75
29 581 216,17
102,79%
28 777 892,00
53
22
850 222,07
100,65%
844 710,00
21
48
84 266 259,63
95,78%
87 981 373,00
12
3
10 480 097,78
102,31%
10 242 991,00
1
20
12 250 576,48
102,56%
11 944 325,00
18
15
11 198 413,90
72,01%
15 550 118,00
4
185
167 608 691,64
96,43%
173 821 000,00
109
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
165
Wykres 40. Postęp finansowy w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
300
253,47
Mln EUR
250
208,56
200
173,82
167,61
150
90,64
85,14
100
50,60
50
0
38,89
21,61
Wartość
Wartość dof.
wnioskowanego
ogółem
dofinansowania zatwierdzonych
ogółem (po
wniosków o
ocenie
dofinansowanie
formalnej)
37,87
17,34
Wartość dof. UE Wartość dof. UE Wartość dof. UE
podpisanych
zatwierdzonych
deklaracji
umów
wniosków o
zatwierdzonych
płatność
przez IC
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
KONKURSY
W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie
sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu.
Tabela 33. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym
oraz od uruchomienia programu
Działanie / schemat
Termin naboru
Alokacja na
konkurs
(EUR)
Liczba
złożonych
wniosków o
dofinansowanie
Kwota
dofinansowania
złożonych
wniosków (EUR)
Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym
Działanie 3.4
Gospodarka wodnościekowa
Działanie 3.7
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych zasobów
energii (Schemat III i V)
Działanie 3.7
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych zasobów
energii
27.02.2012-30.03.2012
12 204 647,53
18
23 399 213,88
28.09.2012-31.10.2012
3 400 000,00
20
16 397 398,63
26.03.2012-30.05.2012
7 000 000,00
9
5 741 090,74
22.08.2012-28.09.2012
3 900 000,00
33
21 777 987,99
Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych
Działanie 3.1
Racjonalizacja
gospodarki odpadami i
30.03.2009 - 29.05.2009
22 880 000,00
166
7
28 750 513,80
ochrona powierzchni
ziemi
Działanie 3.2
Infrastruktura
energetyczna przyjazna
środowisku
29.12.2008 - 27.02.2009
15 866 041,79
126
69 574 111,42
30.04.2010 – 31.05.2010
12 204 647,53
81
39 529 997,93
27.02.2008 - 31.03.2008
1 171 646,16
11
576 050,33
30.06.2008 -01.09.2008
1 708 650,65
11
616 331,19
20.07.2009 - 21.08.2009
1 708 650,65
18
872 530,33
08.10.2008 - 05.12.2008
53 562 780,71
70
129 570 904,05
22.12.2008 - 23.02.2009
9 153 485,65
2
10 772 687,66
20.07.2009 - 21.08.2009
14 000 000,00
5
13 756 896,24
22.12.2008 - 23.02.2009
2 221 245,85
13
2 210 673,84
31.08.2009 - 02.10.2009
1 977 152,90
10
2 236 571,47
29.12.2008 - 27.02.2009
10 000 000,00
67
62 841 649,20
Działanie 3.3
Wsparcie ochrony
przyrody
Działanie 3.4
Gospodarka wodnościekowa
Działanie 3.5
Wzmocnienie ochrony
przeciwpowodziowej
zagrożonych obszarów
oraz zwiększenie retencji
na terenie województwa
Działanie 3.6
Poprawa bezpieczeństwa
środowiskowego i
ekologicznego
Działanie 3.7
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych zasobów
energii
Źródło: Opracowanie własne
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI
Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na
działania przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 34. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg sektorów gospodarki
Sektor gospodarki
I Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
IV Działalność związana z
wytwarzaniem i
zaopatrywaniem w energię
elektryczną, gaz, wodę oraz
gospodarowanie ściekami i
odpadami
VI Usługi
Działanie WRPO
Liczba projektów
Dofinansowanie
UE (EUR)
3.3
3
102 091,80
3.1, 3.2, 3.4, 3.7
67
115 034 590,70
-
115
52 472 009,14
167
w tym edukacja
w tym działalność związana ze
środowiskiem naturalnym
3.3
18
717 877,53
3.2, 3.3, 3.5, 3.6
97
51 754 131,61
-
185
167 608 691,64
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu III zostało udzielone głównie jednostkom samorządu
terytorialnego. Mniejszą grupę stanowiły przedsiębiorcy (głównie Działanie 3.7) oraz administracja
rządowa i jednostki państwowe (głównie w Działaniu 3.6). Projekty związane ze środowiskiem
przyrodniczym realizowane były również przez zakłady opieki zdrowotnej (Działanie 3.2), szkoły
wyższe i jednostki oświatowe (Działanie 3.2), a także PGL Lasy Państwowe (Działanie 3.3). ZOZ
oraz szkoły otrzymały wsparcie głównie na termomodernizację budynków.
Wykres 41. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III wg rodzajów beneficjentów
12
8
5
5
6
jednostki samorządu
terytorialnego
przedsiębiorcy
19
administracja rządowa/jednostki
państwowe
zakłady opieki zdrowotnej
szkoły wyższe/jednostki
oświatowe
PGL Lasy Państwowe
130
pozostałe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Projekty wsparte w ramach Priorytetu III realizowane są zarówno na obszarach wiejskich jak i
miejskich.
Obszar wiejski 101
Obszar miejski 84
W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski
nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego
projektów nie odnosi się do tych obszarów.
Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie.
168
Rycina 25. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg miejsca realizacji w powiatach (liczba
oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH
INNYCH PO
Informacje te znajdują się w punkcie 2.1.6.2.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.1.4.
169
PROJEKTY KLUCZOWE
Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących
się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w
punkcie 2.1.6.2. Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej przy
analizie działań Priorytetu III.
W ramach Priorytetu III realizowane są 4 projekty kluczowe (2 z Działania 3.4, 1 z Działania 3.5
oraz 1 z Działania 3.6), które znajdują się w IW IPK. W okresie sprawozdawczym w ramach
Priorytetu III nie zgłoszono nowych projektów kluczowych.
Wykres 42. Postęp finansowy w Działaniu 3.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
25
21,27
21,27
18,98
Mln EUR
20
18,48
15
10
5
0,00
0
0,00
Wartość
Wartość dof.
wnioskowanego
ogółem
dofinansowania zatwierdzonych
ogółem (po
wniosków o
ocenie formalnej) dofinansowanie
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
0,00 0,07
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 3.1 realizowane są 2 projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów
gospodarki odpadami. Żaden z nich do końca okresu sprawozdawczego nie został zakończony.
Dla projektu pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn
dnia 28 maja 2012 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dodatkowych prac budowlanych m.in. robót
pomiarowych i umocnień, w wyniku którego jako wykonawcę zlecenia wybrano firmę Control
Process z Krakowa, która prowadziła już wcześniej prace budowlane na terenie składowiska. Do
końca października 2012 r. postawiona została już m.in. stalowa konstrukcja wiaty kompostowni,
ukończono też budowę kwatery składowania odpadów o powierzchni 2,4 ha z kominami
odgazowującymi.
Dla drugiego projektu realizowanego w ramach Działania 3.1 pn. Modernizacja systemu
gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego dnia 6
marca 2012 r. w Ratuszu w Kępnie podpisano umowę pomiędzy spółką „Inwestor”
z Kępna a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego. Umowa dotyczy pełnienia przez WARR
funkcji Inżyniera Kontraktu. Z dniem podpisania umowy WARR przystąpiła do wykonywania zadań
przewidzianych w zakresie prac. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 23 listopada 2012
roku wyłoniono wykonawcę robót dla projektu - firmę Skanska S.A., z którą 10 grudnia 2012 r.
spółka Inwestor-Kępno podpisała umowę. W dniu 14 grudnia 2012 r. teren budowy został
przekazany wykonawcy w celu rozpoczęcia realizacji I Etapu, czyli budowy palcu dojrzewania
kompostu w miejscowości Olszowa. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na rok 2014.
170
Schemat I Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami – 2
projekty, na łączną kwotę dofinansowania UE 18 981 905,61 EUR
Schemat II Projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o
wszystkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy - brak projektów
Wykres 43. Postęp finansowy w Działaniu 3.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
60
52,40
Mln EUR
50
36,73
40
29,58
30
21,71
20
10
0
28,78
10,05
0,00
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
0,00
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 3.2 realizowane są projekty obejmujące inwestycje związane z
termomodernizacją lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych,
systemami grzewczymi oraz systemami zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i energię cieplną
obiektów użyteczności publicznej. 96% projektów wpisuje się w Schemat II Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. Termomodernizacji poddawane są
budynki szkół, szpitali, urzędów gmin, a także innych budynków użyteczności publicznej. Wśród
wspartych inwestycji 17 będzie uzyskiwać energię ze źródeł odnawialnych.
W drugiej połowie 2012 roku ukończony został projekt pn. Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w gminie Pleszew. Projekt realizowany był w 3 etapach, I i II etap
obejmował termomodernizację budynków szkolnych ZSP w Kowalewie i w ZSP nr 2 w Pleszewie
łącznie z Salą Gimnastyczną i został zrealizowany w 2011 r., natomiast III etap obejmował
termomodernizację budynków szkolnych ZSP nr 3 w Pleszewie i został zrealizowany w 2012 roku.
W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nastąpiła poprawa jakości stanu środowiska
naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery związanych z
procesami spalania węgla. Nastąpiło podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie
kosztów eksploatacji i konserwacji budynków.
171
Schemat I Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci
przesyłowych - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 237 234,30 EUR
Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy72 projekty na łączną kwotę dofinansowania UE 28 755 970,31 EUR
Schemat III Budowa i przebudowa (modernizacja) lokalnych systemów zaopatrzenia w
energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną- 2 projekty na łączną kwotę
dofinansowania UE 588 011,56 EUR
Schemat IV Instalacja i przebudowa (modernizacja) urządzeń filtrujących gazy i urządzeń
odpylających w lokalnych systemach grzewczych- brak projektów
Wykres 44. Postęp finansowy w Działaniu 3.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
1,23
1,4
Mln EUR
1,2
0,98
0,85
1,0
0,84
0,84
0,8
0,6
0,4
0,2
0,00
0,00
0,06
0,00
0,0
Wartość
Wartość dof.
wnioskowanego
ogółem
dofinansowania zatwierdzonych
ogółem (po ocenie
wniosków o
formalnej)
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Wsparcie udzielane w ramach Działania 3.3 dotyczy projektów związanych z odbudową
zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych, wodnych oraz czynną ich ochroną, z budową
infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych i wyposażeniem centrów edukacji
ekologicznej. Projekty dotyczą również promocji obszarów chronionych, w szczególności obszarów
Natura 2000.
Ciekawym przykładem jest projekt pn. Budowa infrastruktury na obszarze Natura 2000- Dolina
Środkowej Warty wraz z wyposażeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Ochle k.
Koła realizowany przez Gminę Koło. Dzięki dofinansowaniu rozbudowano infrastrukturę rowerową,
w tym oznakowano ścieżki rowerowe i stworzono miejsce postoju dla turystów. Wyremontowana
została również droga łącząca ścieżki rowerowe i dydaktyczne. W Centrum Edukacji Ekologicznej
zaadaptowano i wyposażono pomieszczenia na dwie sale dydaktyczne - jedną mniejszą o
charakterze multimedialnym dla prowadzenia zajęć w małych grupach oraz drugą o charakterze
konferencyjnym, służącą jednorazowo większej liczbie uczestników. Centrum dysponuje 15
rowerami turystycznymi, dlatego w swojej ofercie proponuje gościom wycieczki rowerowe po
172
obszarze chronionym Natura 2000. Centrum Edukacji Ekologicznej w Dolinie Środkowej Warty ma
przyczynić się do promocji i popularyzacji regionu.
Działanie 3.3 (bez schematu) - 11 projektów na kwotę dofinansowania UE 477 439,76 EUR
Schemat I Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych oraz czynna
ich ochrona - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 30 252,73 EUR
Schemat II Budowa infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych (w tym Natura
2000) oraz wyposażenie centrów edukacji ekologicznej - 5 projektów na kwotę
dofinansowania UE 176 999,07 EUR
Schemat III Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych - brak projektów
Schemat IV Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe na poziomie
ponadpowiatowym - 5 projektów na kwotę dofinansowania UE 165 530,50 EUR
Schemat V Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb - brak projektów
Schemat VI Plany ochrony dla obszarów chronionych (w tym Natura 2000) - brak
projektów
Wykres 45. Postęp finansowy w Działaniu 3.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
140
122,89
108,11
120
Mln EUR
100
87,98
84,27
80
47,83
60
40
30,10
15,32
20
13,99
21,19
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Projekty realizowane w Działaniu 3.4 związane są przede wszystkim z budową systemów
kanalizacji zbiorczej, w tym także w połączeniu z budową/rozbudową lub modernizacją
173
oczyszczalni ścieków komunalnych. Systemy kanalizacji zbiorczej dofinansowanej ze środków UE
powstały już między innymi w takich miejscowościach jak: Dubin, Opatów, Kłodawa, Sulmierzyce
czy Pakosław. Projekty dotyczące rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zostały już
zrealizowane m.in. w takich miejscowościach jak Grotniki oraz Wyszki.
Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach w gminie Włoszakowice została uroczyście oddana do użytku
14 września 2012 r. Obecnie ilość ścieków, która może być przyjęta do oczyszczania to ok. 1.100
m3 /dobę. Po modernizacji obiekt pracuje bardziej stabilnie i efektywniej.
Rycina 26. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grotniki
Źródło: www.ekowodrol.pl
Schemat I Budowa systemów kanalizacji zbiorczej - 27 projektów na kwotę dofinansowania
UE 37 373 331,49 EUR
Schemat II Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków
komunalnych - 6 projektów na kwotę dofinansowania UE 3 576 307,19 EUR
Schemat III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową
(modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych - 15 projektów na kwotę dofinansowania
UE 43 316 620,95 EUR
PROJEKTY KLUCZOWE
Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową
oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu
Projekt realizowany jest przez Gminę Wieleń w ramach Schematu III Budowa systemów kanalizacji
zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków
komunalnych. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2014 r.
Roboty budowlane wykonywane w ramach projektu realizowane są od początku roku
z wyprzedzeniem w stosunku do założonego harmonogramu. Regularnie raz na dwa miesiące
odbywa się Rada Budowy Projektu Kluczowego. Podczas spotkań przedstawiciele samorządu i
wykonawcy omawiają zagadnienia techniczne związane z robotami budowlanymi. Ukończona
została już zlewnia H przy ul. Jaryńskiej, kontynuowane są prace przy ulicy Ogrodowej i na os.
Zatorze, a w maju 2012 r. omawiano rozpoczęcie prac w zlewni obejmującej ul. Portową,
Nadnotecką i Nowe Miasto.
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć
Projekt realizowany jest w ramach 8 umów przez 8 beneficjentów ze Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Nadnoteckich (gm. Białośliwie, Czarnków, Krajenka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie,
Szamocin, Ujście, Wyrzysk). Do końca czerwca 2012 r. została zakończona inwestycja
realizowana przez Gminę Szamocin, natomiast zakończenie pozostałych inwestycji planowane jest
174
do końca 2013 r. Przedsięwzięcia realizowane są w obrębie dwóch schematów I oraz III, poziom
ich realizacji zaznacza się następująco:
Schemat I - Budowa systemów kanalizacji zbiorczej
a. Aglomeracja Lubasz
W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę o dofinansowanie z uwagi na:
 korektę kosztów będącą skutkiem przeprowadzonych postępowań w zakresie wyłonienia
dostawców,
 zmiany w kwalifikowalności kosztów,
 opóźnienie realizacji spowodowane utrudnieniami w wykonywaniu robót budowlanych
wynikającymi z podwyższenia stanu wód gruntowych.
W 2012 roku ogłoszono 2 przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej: w dniu 15.02.2012 r. jako
wykonawcę wyłoniono firmę PIPiS „Ce-STA” Słupsk oraz 8.10.2012 r. jako wykonawcę wyłoniono
firmę ZRI-I Hieronim Gładysz Złotów.
b. Aglomeracja Wyrzysk
W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane
realizowane są terminowo.
c. Aglomeracja Białośliwie
W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę z uwagi na korektę harmonogramu wydatków.
Nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane realizowane są terminowo.
d. Aglomeracja Ujście
W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę z uwagi na korektę harmonogramu wydatków.
Nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane realizowane są terminowo.
e. Aglomeracja Krajenka
W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę z uwagi na korektę harmonogramu wydatków.
Dnia 30 marca 2012 r. nastąpił IV odbiór robót budowlanych. Wykonawca w I kwartale 2012 r.
wybudował prawie 5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz część obiektów na rurociągu tłocznym.
Dnia 23 kwietnia 2012 r. został ogłoszony przetarg na objęcie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, natomiast dnia 29 maja 2012 r. zamówienie to udzielono firmie
Optimum s. c. A. Trzoska, M. Trzoska z Bydgoszczy.
Schemat III - Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową,
przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych
a. Aglomeracja Szamocin
Projekt zakończony
Projekt realizowany był od lutego 2009 r. do lipca 2011 r. W połowie listopada 2012 r. zatwierdzony
został wniosek o płatność końcową.
W ramach projektu realizowano zadanie polegające na budowie kolektora sanitarnego w północnej
części miasta. W ramach zadania, na komunalnej oczyszczalni ścieków zbudowany został
separator, oddzielający ze ścieków surowych skratki, piasek i tłuszcze, co poprawi właściwości
fizyko – chemiczne ścieków i pozytywnie wpłynie na proces technologiczny oczyszczania. W
zakresie rzeczowym projektu wybudowano: cztery przepompownie ścieków, sieć kanalizacji
grawitacyjnej z rur PCV o łącznej długości ok. 4,5 km, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości
ponad 700 mb. Do granic posesji w objętym projektem rejonie wybudowano 142 przyłącza, o
łącznej długości ok. 1 km.
b. Aglomeracja Miasteczko Krajeńskie
Przewidziane w projekcie roboty budowlane zostały ukończone do końca okresu
sprawozdawczego, jednak do dnia 31 grudnia 2012 roku beneficjent nie złożył wniosku o płatność
końcową.
175
c. Aglomeracja Brzeźno
W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę o dofinansowanie z uwagi na:
 korektę kosztów będącą skutkiem przeprowadzonych postępowań w zakresie wyłonienia
dostawców,
 zmianę kwalifikowalności kosztów,
 korektę harmonogramu wydatków.
W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane
realizowane są terminowo.
Wykres 46. Postęp finansowy w Działaniu 3.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
16
14,74
14,74
14
10,48
Mln EUR
12
10,24
10
8
6,16
6
2,48
4
2
0
0,00
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
0,00
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 5.3 dofinansowano 3 projekty, które dotyczą regulacji rzeki i budowy polderów
zalewowych, budowy zbiornika wodnego oraz remontu istniejących już śluz.
Jako przykład przedstawiony zostanie projekt pt. Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, który w
2012 został zakończony. Oficjalne otwarcie zbiornika miało miejsce 14 grudnia 2011 roku. Zbiornik
ma o objętości 2,1 mln metrów sześciennych i długości 2100 m. Ciekawostką są cztery zagłębienia
zrobione w czaszy, schronią się w nich ryby gdy opróżniony z wody zbiornik będzie
konserwowany. Przewidywane efekty budowy zbiornika to w szczególności zapewnienie potrzeb
wodnych dla nawodnień rolniczych oraz redukcja fali powodziowej na rzekach Radęcy i Orli.
Powstanie zbiornika to także szansa na uaktywnienie różnych form turystyki związanej
bezpośrednio z wodą i nie tylko: wykorzystanie wody i terenów przy zbiorniku dla wypoczynku,
sportów wodnych i wędkarstwa, ale również dla turystyki pieszej czy jeździeckiej. Rozwój turystyki,
a co za tym idzie bazy turystycznej przyczyni się do aktywizacji działalności gospodarczej na
terenie gminy Jutrosin i gmin sąsiednich.
176
Schemat I Regulacja cieków wodnych - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 3 011 945,95
EUR
Schemat II Tworzenie polderów oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych - brak
projektów
Schemat III Przebudowa (modernizacja) i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o
pojemności od 250 tys. m do 10 mln.m) - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE
4 364 453,64 EUR
Schemat IV Przebudowa (modernizacja)i budowa wałów przeciwpowodziowych - brak
projektów
Schemat V Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli piętrzących - 1 projekt na kwotę
dofinansowania UE 3 103 698,20 EUR
PROJEKTY KLUCZOWE
Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Kostrzewie,
Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.- udrożnieniowe
W okresie sprawozdawczym (27 stycznia 2012 r.) beneficjent - Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu podpisał z IZ WRPO drugi aneks do umowy, który zmniejszył wartość
całkowitą projektu do 4 492 915,86 EUR.
Projekt przebudowy Kanału Ślesińskiego przewiduje kapitalny remont budowli hydrotechnicznych z
nim powiązanych, m. in. śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu, jazu w Gawronach
i wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu oraz budowę pompowni i wykonanie robót
pogłębieniowych.
Dnia 20 marca 2012 r. ogłoszono przetarg na usługę nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem,
w wyniku którego 6 kwietnia 2012 r. jako wykonawcę wybrano Biuro Studiów i Projektów
Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Poznań Sp. z o.o. Roboty budowlane prowadzi firma
„MELBUD” z Grudziądza. Prowadzone prace wymagają czasowych zamknięć śluz na kanale. Do
końca marca 2012 r. prowadzono remont na śluzie w Morzysławiu, którą otwarto 27 kwietnia 2012
r. Śluza wyposażona jest w napęd elektryczny, umożliwia poruszanie się po odcinku wodnym
Konin - Ślesin. Śluzy w Pątnowie i Gawronach wyłączono z eksploatacji w terminie od 12 marca
2012 do 29 listopada 2012 r., by przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Ostatnią
remontowaną śluzą będzie śluza w Koszewie. Jej remont przewidywany jest na 2013 r., wtedy
zostanie ona wyłączona dla żeglugi ograniczając przemieszczanie się na odcinku między Wartą a
jeziorami Konińsko-Ślesińskimi.
177
Wykres 47. Postęp finansowy w Działaniu 3.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
14
12,47
12,47
12,25
11,94
12
Mln EUR
10
7,18
8
6
4,43
4
2
0,00
0,00
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Inwestycje wsparte w tym Działaniu związane są przede wszystkim z budową i doskonaleniem
stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym
zakup sprzętu specjalistycznego: samochodów ratowniczo-gaśniczych, rozpoznawczoratowniczych oraz sprzętu chemiczno-ekologicznego). Specjalistyczne samochody ratownicze
zostały już zakupione m.in. dla OSP w Siedlcu, Jaraczewie, Malanowie czy Witkowie.
Dzięki dofinansowaniu z WRPO projektu pn. Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne
Wielkopolski zakupiono specjalistyczny sprzęt dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu. Sprzęt służyć będzie do ochrony środowiska naturalnego, zabezpieczania przed
wystąpieniem awarii, likwidacji katastrof chemicznych i ekologicznych oraz usuwania ich skutków.
Rycina 27. Zakupiony sprzęt dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego
w Kaliszu
Źródło: www.kalisz.pl
178
Działanie 3.6 (bez schematu) - 13 projektów na kwotę dofinansowania UE 2 116 334,23
EUR
Schemat I Opracowywanie baz danych dotyczących zanieczyszczania lasów, jakości gleb,
wód i powietrza - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 21 735,50 EUR
Schemat II Budowa systemów pomiarów zanieczyszczeń - brak projektów
Schemat III Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania
zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego).
Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - 6 projektów na kwotę
dofinansowania UE 10 112 506,75 EUR
Schemat IV Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń brak projektów
Schemat V Utworzenie stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód,
tworzenie map, terenów zalewowych, tworzenie monitoringu środowiska, w tym
reagowania na zagrożenia - brak projektów
PROJEKTY KLUCZOWE
Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
województwa wielkopolskiego
Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
która w okresie sprawozdawczym podpisała 2 aneksy do umowy. Pierwszy aneks został zawarty 2
kwietnia 2012 r. - aneks zwiększający wartość całkowitą projektu do 10 465 557,31 EUR, przy
jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania UE do 8 260 368,29 EUR, natomiast drugi
zmniejszający wartość całkowitą projektu do 10 451 498,30 EUR podpisany został 12 lipca 2012
roku.
Projekt kluczowy zakłada 5 priorytetowych działań, na które przeznaczone zostanie
dofinansowanie:
 Zbudowanych zostanie 6 stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i
prognozowania zagrożeń oraz kierowania działaniami ratowniczymi w pięciu lokalizacjach
(Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań – 2 stanowiska),
 Utworzona będzie Wojewódzka Sieć Teleinformatyczna, która zapewni szerokopasmowe
połączenie pomiędzy jednostkami PSP w Wielkopolsce,
 Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt ratowniczy,
 Ratownicy przejdą specjalistyczne szkolenia (w ramach cross - financingu),
 Przeprowadzona będzie nowatorska promocja, w ramach której m.in. bezpośrednio do
domów Wielkopolan będą dostarczane informacje o przedsięwzięciach projektowych
umieszczone na czujkach dymu i tlenku węgla.
W 2012 roku ogłoszono następujące przetargi, dla których wyłoniono poniższych wykonawców:
 13.01.2012 r. zakup sprzętu ratownictwa - FIRE-MAX Sp. z o.o. Warszawa,
 07.03.2012 r. zakup samochodu - Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o.
Warszawa,
 22.06.2012 r. ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu łączności - Elvys S.R.O. Koszyce
(Republika Słowacji)
 14.11.2012 r. zakup pojazdów pożarniczych i kontenerów ratowniczych – nie wyłoniono
jeszcze wykonawcy
179
Wykres 48. Postęp finansowy w Działaniu 3.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
30
Mln EUR
25
28,48
20,51
20
15,55
14,26
15
11,20
10
3,35
5
0
6,86
6,29
0,69
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Projekty zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, na które dofinansowanie
otrzymali beneficjenci w Działaniu 3.7 dotyczą głównie budowy i rozbudowy elektrowni wiatrowych
(m.in. w Graboszowie czy na terenie gminy Września), kolektorów słonecznych i ogniw
fotowoltaicznych, urządzeń grzewczych opalanych biomasą, elektrowni wodnych o mocy do 10
MW, urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną, a także urządzeń i instalacji do
produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu.
Wśród zrealizowanych projektów wybudowano już 2 elektrownie wiatrowe, zabudowano układ
kogeneracyjny oraz zamontowano system solarny w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole.
Inwestycja zrealizowana przez Powiat Kolski pn. Montaż systemu solarnego w budynku Domu
Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21 przyczyni się do poprawy efektywności
energetycznej budynku oraz powiatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Przedmiotem zrealizowanego projektu był montaż kolektorów słonecznych w ilości 80 szt. o
łącznej powierzchni 185,6 m2 na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul.
Poniatowskiego 21 wraz z montażem urządzeń towarzyszących w budynku. Ponadto zostało
wykonane przyłącze cieplne z rur preizolowanych z budynku głównego do budynku kotłowni.
Głównym założeniem było wykonanie takiego systemu podgrzewania wody użytkowej, który
pozwoli zminimalizować koszty eksploatacyjne kotłowni olejowej DPS-u, zwłaszcza w okresie
letnim i przejściowym.
180
Rycina 28. System solarny na dachu Domu Pomocy Społecznej w Kole
Źródło: www.e-kolo.pl
Schemat I Budowa i rozbudowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii - 3
projekty na kwotę dofinansowania UE 4 928 712,24 EUR
Schemat II Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją
do przesyłu energii - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 111 676,88 EUR
Schemat III Budowa i rozbudowa urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacja do
przesyłu energii - 7 projektów na kwotę dofinansowania UE 3 235 655,81 EUR
Schemat IV Budowa i rozbudowa elektrowni wodnych o mocy 10 MW z instalacją do przesyłu
energii - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 450 351,49 EUR
Schemat V Budowa i rozbudowa urządzeń grzewczych zasilanych energii geotermiczną z
instalacja do przesyłu energii - 2 projekty na kwotę dofinansowania UE 2 303 433,40 EUR
Schemat VI Budowa i rozbudowa urządzeń do produkcji energii i instalacji do przesyłu energii
w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii - brak projektów
Schemat VII Budowa i rozbudowa urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii
elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja) wykorzystujących OZE - 1 projekt na kwotę
dofinansowania UE 168 584,08 EUR
181
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA
Rycina 29. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie III
WSKAŹNIKI
PRODUKTU
185 podpisanych
umów na kwotę
dofinansowania
UE
167 608 691,64
EUR
96,43% poziom
kontraktacji
109 projektów
zakończonych, na
kwotę
dofinansowania
UE
42 637 500,81
EUR
WSKAŹNIKI
REZULTATU
251 obiektów
objetych
termomodernizacją
282 816 osób
objetych
systemem
zagospodarowan
ia odpadów
646,48 km
wybudowanej sieci
kanalizacji
sanitarnej
77 399 osób
podłączonych do
sieci kanalizacji
sanitarnej
10 wspartych
obiektów ochrony
przeciwpowodziow
ej
20 172 osoby
zabezpieczone
przed powodzią
31 zakupionych
wozów
pożarniczych
25,82 MW
zainstalowanej
energii ze źródeł
odnawialnych
*
143 jednostki
wytwarzające
energię ze źródeł
odnawialnych
*
CEL
Poprawa stanu
środowiska i
racjonalne
gospodarowanie
zasobami
przyrodniczymi
regionu.
Zmniejszenie
rozmiarów emisji
zanieczyszczeń do
środowiska
Poprawa
zaopatrzenia w
wodę
Poprawa gospodarki
odpadami
Ochrona przyrody
Ochrona powietrza
Rozbudowa
systemów
bezpieczeństwa
środowiskowego i
technologicznego
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii
Racjonalne
gospodarowanie
energią
* dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu III na środowisko
przyrodnicze Wielkopolski określono 17 wskaźników priorytetowych (10 wskaźników produktu, 7
wskaźników rezultatu) oraz 13 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat
tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr
IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów
zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu
szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych
przypadkach realizacja za 2012 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 2012 r., ze względu na
trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności
kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 2013 r. wniosków o płatność dla projektów, które
zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu
III zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych
dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych
projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu III realizowane są w ramach 185 projektów, z czego
109 zostało już zakończonych. W 2012 r. odnotowano postęp w ramach Działania 3.4 oraz 3.7,
gdzie podpisano łącznie 19 umów o dofinansowanie.
182
Tabela 35. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie III
Szacowana realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
(2013 r.)
wartość
%
osiągnięcia
wartość
%
osiągnięcia
Liczba projektów mających na celu
poprawę jakości powietrza
30
75
250%
53
177%
Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami
2
2
100%
0
0%
Liczba projektów z zakresu energii liczba projektów z zakresu energii
odnawialnej
30
34
113%
14
47%
Dodatkowa moc zainstalowana
produkcji energii ze źródeł
odnawialnych (MW)
50
25,82
52%
6,63
13%
Liczba projektów z zakresu
prewencji zagrożeń
5
20
400%
18
360%
Liczba osób podłączonych do sieci
wodociągowej w wyniku realizacji
projektów
20 000
1 000
5%
0
0%
Liczba osób podłączonych do sieci
kanalizacji sanitarnej w wyniku
realizacji projektów
25 000
77 399
310%
2 684
11%
Liczba osób zabezpieczonych przed
powodzią w wyniku realizacji
projektów
6 000
20 172
336%
480
8%
Nazwa wskaźnika
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Przy obecnym poziomie kontraktacji dla większości wskaźników cele określone dla 2013 r. zostaną
osiągnięte w ponad 100%. Jedynie wskaźniki dotyczące sieci wodociągowej mają rażąco niski
stopień realizacji (5%), co zostało wytłumaczone poniżej. Niektóre wartości wskaźników znacznie
przekraczają wartości docelowe, co wskazuje na wyższą niż zakładano efektywność udzielonego
wsparcia. Warto tu również zaznaczyć, że w 2012 r. przy wielu wskaźnikach nastąpił znaczny
wzrost ich wartości, co wynika z faktu, że wiele inwestycji zostało zakończonych.
Ochrona powietrza/Energia, w tym energia odnawialna
Od kilku lat zmniejsza się w Wielkopolsce zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększa się produkcja
energii z odnawialnych źródeł, przy jeszcze dość niskim stopniu wykorzystania energii
odnawialnej, co zostało zdiagnozowane w analizie SWOT dla WRPO. W celu utrzymania tych
tendencji, ale również ich zintensyfikowania w ramach Priorytetu III wspierane są projekty mające
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie (Działanie 3.2) oraz zwiększenie
udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju (Działanie 3.7).
Do wspartych inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza należy 75 projektów z
Działania 3.2, docelowo zakładano, że takich przedsięwzięć będzie tylko 30. Odchylenie wartości
wskaźnika od celu w kierunku jego przekroczenia należy traktować jako pozytywne zjawisko w
kontekście zleceń KE dotyczących inwestowania w efektywność energetyczną. Ten typ interwencji
jest również kluczowy dla celów Strategii Europa 2020. Wsparte projekty obejmują przede
wszystkim termomodernizację, dzięki której uda się zaoszczędzić energię w 251 obiektach (m.in.
pływalnia w Turku, budynki Zespołu Szkół w Dębnicy, budynki użyteczności publicznej na terenie
powiatu wrzesińskiego, w Ostrzeszowie, czy też gminie Wilczyn). Wszystkie tego typu inwestycje
przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych Priorytetu III, tj. racjonalne
183
gospodarowanie energią oraz ochrona powietrza. Interesujący jest fakt, iż wielu beneficjentów
przy okazji termomodernizacji budynków inwestuje także w odnawialne źródła energii np. kolektory
słoneczne. Ponadto na jakość powietrza mają wpływ projekty, w ramach których dokonywano
modernizacji lokalnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach. Do końca 2012 r.
zakończono 53 projekty związanych z poprawą jakości powietrza, co daje 177% realizacji celu.
Spośród wszystkich tego typu inwestycji 32% realizowanych jest na obszarze wiejskim (24
projekty). Obecnie na terenach wiejskich zakończono 16 projektów, co stanowi 160% wartości
docelowej.
Do końca 2012 r. z WRPO wsparto 90 projektów z zakresu energii, z czego 57 zostało już
zakończonych. Zarówno realizacja, jak i szacowana realizacja przekracza wartości docelową
(143% oraz 225%). Prawie połowa projektów realizowanych jest na obszarach wiejskich, jest to
nieco więcej niż zakładano i wynika ze specyfiki tych inwestycji. Wielkopolska charakteryzuje się
dużym potencjałem zasobów energii odnawialnej, szczególnie w zakresie energii wiatrowej i
geotermalnej. Stąd beneficjenci dbając o środowisko i korzystając z tego potencjału ubiegali się o
dofinansowanie na budowę elektrowni wiatrowych oraz systemów wykorzystujących wody
termalne. Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 34 projekty z zakresu energii odnawialnej,
z czego 14 zostało już zakończonych. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
nastąpił znaczny postęp w realizacji tego wskaźnika (wzrost o 13) i ostatecznie poziom realizacji
na koniec 2012 r. wyniósł 14, z czego 4 projekty dotyczyły Działania 3.7. Nie ma tu znacznego
odchylenia od założonego celu (stopień realizacji na podstawie podpisanych umów wynosi 113%).
Wśród zakończonych inwestycji znalazły się budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu
energii w Tokarzewie oraz na terenie gminy Września, montaż systemu solarnego w budynku
Domu Pomocy Społecznej w Kole oraz zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni
Ścieków w Rąbczynie.
Łącznie dzięki realizacji wszystkich projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii zostanie
zainstalowane 25,82 MW dodatkowej mocy, z czego 78% będzie pochodzić z projektów
realizowanych na obszarach wiejskich. Na koniec okresu realizacja dla wskaźnika Dodatkowa moc
zainstalowana w produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 6,63 MW, a dla obszarów
wiejskich aż 5,04 MW. Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe realizowane są w
52%. Jest to konsekwencja znacznie większej liczby projektów z zakresu oszczędności energii,
jakie zgłoszono do konkursu i jakie okazały się najlepsze. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż
zostaną podpisane jeszcze umowy w ramach Działania 3.7 z konkursów ogłoszonych w
analizowanym okresie, należy się spodziewać, iż wartość wskaźnika dotyczącego mocy
zainstalowanej jeszcze wzrośnie. Dodatkowym efektem inwestycji z zakresu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii jest ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji
projektów (Działanie 3.7), która na koniec 2012 r. wyniosła 19 781,81 GJ/rok, z kolei na podstawie
umów 709 475,62 GJ/rok.
Wszystkie ww. projekty wykorzystują zasoby naturalne, zwiększają stopień wykorzystania energii
odnawialnej przez co realizują cel szczegółowy Priorytetu III, tj. zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Gospodarka odpadami
W ramach Priorytetu III dofinansowane zostały 2 projekty z zakresu gospodarki odpadami, co jest
równe wartości docelowej dla 2013 r. Do końca 2012 r. żaden z projektów nie został zakończony.
Obydwie inwestycje zlokalizowane są na obszarze wiejskim i dotyczą modernizacji systemu
gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego oraz
budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w północno-wschodniej części województwa.
Szacuje się, iż wspartymi systemami zagospodarowania odpadów zostanie objętych 282 816
osób, co daje 100% wartości docelowej (wskaźnik działania). Wsparte projekty przyczynią się do
osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu III, tj. poprawa gospodarki odpadami.
Ochrona przyrody
W ramach dofinansowanych inwestycji znalazły się 22 projekty związane z ochroną przyrody, co
stanowi 100% wartości docelowej dla 2013 r. Zdecydowana większość wspartych projektów
została już zakończona. Dzięki projektom polegającym na: zadrzewianiu dróg śródpolnych (np. na
terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego, na terenie powiatu Kościańskiego),
renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 Biedrusko, budowie Szlaku
184
Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych, prowadzeniu
kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie
zmniejszana jest antropopresja na środowisko, w tym na terenach chronionych. Uwzględniając
przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 3.3 można stwierdzić, iż kompleksowo wpływają
na ochronę przyrody i realizują cel szczegółowy priorytetu.
Gospodarka wodno-ściekowa
W Wielkopolsce pomimo systematycznego wzrostu sieci kanalizacji sanitarnej, nadal mało
mieszkańców regionu ma możliwość korzystania z niej. Sytuacja ta jeszcze gorzej kształtuje się
wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Stąd tak istotne jest wspieranie budowy sieci
kanalizacyjnej w ramach WRPO (Działanie 3.4). Do końca 2015 r. ma powstać 646,48 km sieci
kanalizacji sanitarnej, a do końca okresu sprawozdawczego wybudowana już 92,84 km tej sieci
(m.in. w Kąkolewie, Buku, Zbąszyniu, Opalenicy). Choć na koniec 2012 r. osiągnięto 19% wartości
docelowej, szacuje się, iż poziom ten wyniesie 129%. Dzięki dofinansowaniu WRPO
przebudowanych zostanie 16 oczyszczalni ścieków, a 5 zostanie wybudowanych. Szacuje się, że
wartość wskaźnika Liczba nowych i przebudowanych oczyszczalni ścieków (21) znacznie
przekroczy wartość docelową dla 2013 r. (350% realizacji). Spośród wspartych inwestycji 5 zostało
już zakończonych (m.in. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach,
rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki gm. Kotlin).
W efekcie projektów wspartych w Działaniu 3.4 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych
zostanie 77 399 osób, z czego 74% zamieszkuje obszary wiejskie. W obydwu przypadkach
wartości docelowe dla 2013 r. zostały znacznie przekroczone (powyżej 300%), co wskazuje na
większą niż zakładano efektywności wsparcia. Natomiast do sieci wodociągowej podłączonych
zostanie 1000 osób (5% wartości docelowej), z czego 681 osób zamieszkuje obszary wiejskie. Tak
niewielka liczba wynika nie tylko z faktu, iż w Wielkopolsce jest duży stopień zwodociągowania, ale
także z realizacji projektów wodociągowych w ramach PROW. W ramach WRPO nie można
realizować wyłącznie projektów wodociągowych. Działania w zakresie zaopatrzenia i poprawy
jakości wody stanowią działania uzupełniające. Duże przekroczenie wartości dla kanalizacji
sanitarnej oraz mała realizacja celu dla kanalizacji wodociągowej wynika z większej potrzeby
wsparcia projektów dotyczących kanalizacji sanitarnej aniżeli wodnej, co z kolei uwarunkowane
jest dostępem do obydwu sieci w regionie. Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
poprzez wspieranie budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków przyczyniają się do
realizacji celu szczegółowego Priorytetu, tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
środowiska, szczególnie tych odprowadzanych do wód i gruntu.
Bezpieczeństwo środowiskowe
Jedną ze słabych stron regionu w obszarze środowiska przyrodniczego w analizie SWOT dla
WRPO jest zły stan infrastruktury zabezpieczającej środowisko, dlatego też część środków została
przeznaczona na poprawę tej sytuacji (Działanie 3.6). Dzięki dofinansowaniu z WRPO do końca
okresu sprawozdawczego zrealizowano 18 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, a zgodnie z
podpisanymi umowami do końca 2015 r. będzie ich 20, co przekracza wartość szacowaną o 15.
Tak duże przekroczenie wartości docelowej wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu
inwestycje w regionie i należy je traktować jako zjawisko pozytywne, gdyż za środki przeznaczone
na działanie udało się zrealizować więcej projektów niż zakładano. W ramach zakończonych
projektów zakupiono 20 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutków katastrof, a na podstawie podpisanych umów będzie
zakupionych 31 takich wozów, co daje 94% realizacji wartości docelowej. Ponadto do
sprawowania prewencji zagrożeń zakupiono (bądź zmodernizowano) już 60 stanowisk
pomiarowych i innych narzędzi do monitoringu środowiska. Przewiduje się, że wartość ta wzrośnie
o 1, co da 100% realizacji celu dla 2013 r. Ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami
ochrony objęta jest ludność całej Wielkopolski. Wszystkie zakupione w ramach ww. projektów
pojazdy i sprzęty przyczynią się do rozbudowy systemów bezpieczeństwa środowiskowego i
technologicznego (tym samym zostanie realizowany cel szczegółowy Priorytetu III).
Ochrona przeciwpowodziowa
W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Wielkopolsce dofinansowano 3
projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, z których 1 został już zakończony. W ramach
185
tych 3 projektów wspartych zostanie 10 obiektów ochrony przeciwpowodziowej, które pomieszczą
2 138 150 m3 wody (Pojemność nowych i zmodernizowanych zbiorników wielozadaniowych).
Łącznie realizowane przedsięwzięcia obejmą obszar wielkości 37,35 km2 (Powierzchnia terenów
objętych ochronę przeciwpowodziową) i zabezpieczą przed powodzią 20 172 osoby. Wartość
wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów ponad
trzykrotnie przekracza cel założony w programie, co wskazuje na znacznie większą niż zakładano
efektywność wsparcia.
Miejsca pracy
Analizując miejsca pracy utworzone w ramach priorytetu odnoszącego się do środowiska
przyrodniczego, należy zaznaczyć, iż jego głównym celem nie jest tworzenie miejsc pracy. Przy
obecnym poziomie kontraktacji zakłada się, że w ramach Priorytetu III utworzonych zostanie
100,75 etatów. Do końca 2012 r. utworzone zostały 3,5 etaty. Prezentowane dane uwzględniają
wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO.
Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy
pośrednich, których zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie
w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 2012
r. w ramach Priorytetu III powstanie 546 (etaty).
Przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie III mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na poprawę stanu środowiska przyrodniczego
poprzez m.in. polepszenie dostępu do podstawowych mediów (np. kanalizacji sanitarnej). Ma to
swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych określonych dla WRPO.
Projekty realizowane w ramach Działania 3.4 dotyczące budowy oczyszczalni ścieków, budowy
sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej wpływają na wartości takich
wskaźników jak: Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, Długości
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz Długość wybudowanej sieci wodociągowej i mogą
wpłynąć na podtrzymanie tendencji wzrostowej wskaźników kontekstowych tj.: Ludność
obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności, Ludność korzystająca z
kanalizacji oraz Ludność korzystająca z wodociągów. Ponadto realizacja projektów zakładających
korzystanie ze źródeł energii odnawialnej w ramach Działania 3.7 również wpływa na
podtrzymanie wzrostu wartości wskaźnika kontekstowego Ilość energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych (moc zainstalowana).
KRAJOWY PROGRAM REFORM
Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami
znajduje się w pkt. 2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii UE 2020.
Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu III odpowiadają na wyzwania ujęte
w Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie „Infrastruktura dla wzrostu
zrównoważonego”.
Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska – wsparcie gospodarki odpadami,
ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodno-ściekowej (Działania 3.1, 3.5 i 3.4).
Wskaźniki WRPO:
Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – 283 tys.
osób
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów
– 20 tys. osób
Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji
projektów – 77 tys. osób
Rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej – wsparcie infrastruktury energetycznej także
związanej z odnawialnymi źródłami energii (Działania 3.2 i 3.7)
Wskaźniki WRPO: Liczba projektów z zakresu energii – 90
Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych –
26 MW
186
RÓWNOŚĆ SZANS
Przeprowadzane kampanie informacyjno-promocyjne ukierunkowane są na dotarcie do wszystkich
grup społecznych na terenie województwa bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce
zamieszkania, zatem wpłynie to na wyrównanie szans edukacyjnych zwłaszcza na obszarach
wiejskich. Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich wyrównuje poziom życia między
mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich. Z kolei w budynkach, które podlegają
termomodernizacji zostały zniesione bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych poprzez
odpowiednią konstrukcję drzwi i okien umożliwiających swobodne użytkowanie i wejście do
obiektów,
CROSS-FINANCING
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.6.3.
BADANIA EWALUACYJNE
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w
ramach Priorytetu III.
ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

problem osiągania wskaźników korowych (…) szczególnie w sferze środowiska (projekty z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii) - informacje te zostały zawarte
w analizie jakościowej Priorytetu III powyżej.

Poprawa poziomu kontraktacji i płatności w niektórych priorytetach (w Priorytecie III)
W porównaniu z rokiem 2011 poziom kontraktacji w ramach Priorytetu III wzrósł o ponad 12 pkt.
proc., a płatności wzrosły prawie dwukrotnie, zatem można stwierdzić, że wdrażanie zostało
usprawnione. Mimo to poziom płatności jest na niższym poziomie niż w pozostałych priorytetach, a
wpływ na to miały m.in. opóźnienia spowodowane zastosowaniem procedury preselekcji, która
wydłużyła proces wdrażania projektów. Ponadto inwestycje dofinansowane w ramach priorytetu to
przedsięwzięcia wieloletnie, a ich efekty będą widoczne w kolejnych latach. Kilka projektów, w tym
kluczowych zajmujących znaczą część alokacji zgodnie z zapisami umów zostanie zakończonych
w 2013 r. lub 2014 r. Są to m.in. projekt z Działania 3.1 pt. Modernizacja systemu gospodarki
odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego, projekt kluczowy
z Działania 3.6 pt. Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i
ekologicznego województwa wielkopolskiego oraz projekt kluczowy z Działania 3.4 pt. Ochrona
wód zlewni rzeki Noteć (poza aglomeracją Szamocin). Warto tu również zaznaczyć, że w 2012 r. w
ramach Priorytetu III ogłoszono 4 konkursy: 2 w ramach Działania 3.4 oraz 2 ramach Działania 3.7.
Umowy, które zostaną podpisane z beneficjentami po rozstrzygnięciu konkursów niewątpliwie
zwiększą poziom kontraktacji, a następnie płatności w Priorytecie III.
REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu III.
PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA
Jak wynika z powyższej analizy projekty realizowane w ramach Priorytetu III wpisują się w cele i
założenia określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO), a także odnoszą się
do problemów zidentyfikowanych w analizie SWOT dla WRPO. Ponadto przedsięwzięcia wsparte
w priorytecie odnoszą się także do zapisów Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 r. wpisując się w 2 cele strategiczne, tj. Cel 2 Poprawa stanu
środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Cel 3 Lepsze zarządzanie energią).
Warto również zaznaczyć, że zarówno inwestycje w odnawialne źródła energii, jak i w działania z
zakresu efektywności energetycznej są kluczowe dla celów strategii Europa 2020 w obszarze
oszczędności energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Oczekuje się, że
przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu wpłyną na poprawę stanu środowiska w regionie
oraz racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi.
W okresie sprawozdawczym odnotowano znaczny postęp we wdrażaniu priorytetu, co jest
niewątpliwie dużym osiągnięciem. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w
187
Priorytecie III wyniósł 96,43%, a ponad połowa projektów została już rozliczona i zakończona.
Postęp rzeczowy na podstawie podpisanych umów został wykazany we wszystkich wskaźnikach.
Mimo zerowej realizacji na podstawie projektów zakończonych przy niektórych wskaźnikach
obecny poziom kontraktacji pozwala stwierdzić, że cele zostaną osiągnięte.
Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, a w ostatnim okresie nastąpił
znaczny postęp. W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby
utrudniać postęp w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji
Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z
wdrażania programu.
3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami
zaradczymi
W ramach Priorytetu III nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania.
188
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Nowa część dydaktyczna Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu
189
3.4 PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i
powojskowych
Cel główny Priorytetu IV to Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i
zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:
 Rewitalizację terenów miejskich
 Rewitalizację terenów powojskowych i poprzemysłowych
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet IV Rewitalizacja obszarów
problemowych wynosi 54 060 000 EUR.
3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
POSTĘP FIZYCZNY
Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg
priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników
priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji
wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej.
POSTĘP FINANSOWY
W ramach Priorytetu IV w okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, natomiast od
początku uruchomienia programu zawartych zostało 8 umów na kwotę dofinansowania UE
60 512 124,03 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 111,94% jest najwyższy wśród wszystkich priorytetów i znacznie powyżej średniej dla Programu. Z kolei
wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie
109,17%, znacznie powyżej średniej dla Programu i najwięcej ze wszystkich priorytetów. Do końca
2012 r. zostały zakończone 2 projekty (25% wszystkich projektów).
Tabela 36. Umowy podpisane w ramach Priorytetu IV do końca 2012 r.
Nazwa działania
Liczba
Wartość dof. UE
podpisanych
podpisanych
umów
umów (EUR)
Poziom
kontraktacji
Alokacja (EUR)
Liczba
projektów
zakończonych
Działanie 4.1
Rewitalizacja
obszarów miejskich
1
47 152 716,75
115,36%
40 875 000,00
0
Działanie 4.2
Rewitalizacja terenów
powojskowych i
poprzemysłowych
7
13 359 407,28
101,32%
13 185 000,00
2
Razem
8
60 512 124,03
111,94%
54 060 000,00
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
190
Wykres 49. Postęp finansowy w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
70
60,51
59,02
59,00
54,06
60
Mln EUR
50
40
30
20,27
15,51
20
10
5,79
0,00
0,00
5,67
0,00
0
Wartość
Wartość dof. Wartość dof. UE Wartość dof. UE Wartość dof. UE
wnioskowanego
ogółem
podpisanych
zatwierdzonych
deklaracji
dofinansowania zatwierdzonych
umów
wniosków o
zatwierdzonych
ogółem (po
wniosków o
płatność
przez IC
ocenie
dofinansowanie
formalnej)
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
KONKURSY
W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie
sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu.
Tabela 37. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym
oraz od uruchomienia programu
Działanie / schemat
Termin naboru
Alokacja na
konkurs
(EUR)
Liczba złożonych
wniosków o
dofinansowanie
Kwota
dofinansowania
złożonych
wniosków (EUR)
Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych
Działanie 4.2
Rewitalizacja
zdegradowanych
obszarów
poprzemysłowych i
powojskowych
30.09.2009 –30.03.2010
2 000 000,00
10
17 892 730,41
Źródło: Opracowanie własne
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI
Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na
działania przedstawione zostały w poniższej tabeli.
191
Tabela 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu IV wg sektorów gospodarki
Sektor gospodarki
V Budownictwo
w tym związane z rewitalizacją
VI Usługi
w tym finansowe/pośrednictwo
finansowe
Razem
Działanie WRPO
Liczba projektów
Dofinansowanie UE
(EUR)
-
7
13 359 407,27
4.2
7
13 359 407,27
-
1
47 152 716,75
4.1
1
47 152 716,75
-
8
60 512 124,02
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
Dominujący typ beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV to jednostki
samorządu terytorialnego (3) oraz szkoły wyższe (2). Po jednym projekcie realizuje
przedsiębiorstwo, kościół (Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie)
oraz Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Inicjatywy JESSICA.
Wykres 50. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV wg rodzajów beneficjentów
1
jednostki samorządu
terytorialnego
1
3
1
szkoły wyższe
przedsiębiorcy
kościoły i związki
wyznaniowe
pozostałe (JESSICA)
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Projekty wsparte w ramach Priorytetu IV w przeważającej części realizowane są na obszarze
miejskim.
Obszar miejski 7
Obszar wiejski 1
W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski
nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego
projektów nie odnosi się do tych obszarów.
Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie.
192
Rycina 30. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 oraz w ramach Inicjatywy JESSICA
(Działanie 4.1) wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na
mieszkańca w EUR w zawartych umowach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH
INNYCH PO
Informacje te znajdują się w punkcie 2.1.6.2.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.1.4.
PROJEKTY KLUCZOWE
W ramach Priorytetu IV nie jest realizowany żaden projekt kluczowy.
193
Wykres 51. Postęp finansowy w Działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
47,15
50
47,15
40,88
Mln EUR
40
30
20
10
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 4.1 realizowana jest Inicjatywa Jessica. Szczegółowe informacje na temat
wdrażania Inicjatywy i postępów w 2012 r. zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.5.
Wykres 52. Postęp finansowy w Działaniu 4.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
25
20,27
20
Mln EUR
15,51
13,36
15
10
11,86
13,19
5,79
5
0,00
0,00
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
194
Alokacja
Od uruchomienia programu
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W
ramach
Działania
4.2
realizowane
są
głównie
projekty
dotyczące
rewitalizacji/rozbudowy/przebudowy, a także adaptacji budynków zdegradowanych wskutek
zaprzestania użytkowania obiektów i obszarów pełniących poprzednio funkcje militarne lub
wojskowe. Dofinansowane zostały także projekty dotyczące rewitalizacji terenów pogórniczych i
poprzemysłowych. Zrewitalizowano m.in. obszar powojskowy przy Al. Niepodległości 53 w
Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I,
powojskowy budynek J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
Rycina 31. PWSZ w Pile, Wydział Prawa i Administracji UAM
Źródło: Smartlink/Beneficjenci
Ciekawym przykładem projektu jest także inwestycja pn. Adaptacja budynków pokoszarowych przy
ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego, która
polega na rewitalizacji zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację
budynków pokoszarowych i nadaniu im nowej funkcji edukacyjnej. W ramach projektu
przebudowany został główny budynek koszar oraz jeden z budynków pełniący dotychczas funkcję
usługową. Budynki zaadaptowane zostały na cele edukacyjne dla trzech szkół
ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Mieszczą się tam także
Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk.
Mniejszy budynek zaadaptowany został na budynek pracowni gastronomiczno - hotelarskiej
kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę zdobywać będą uczniowie technikum
należącego do ZSP nr 4.
195
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA
Rycina 32. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie IV
8 podpisanych
umów na kwotę
dofinansowania
UE
60 512 124,03
EUR
111,94% poziom
kontraktacji
2 projekty
zakończone, na
kwotę
dofinansowania
UE
6 451 449,49
EUR
WSKAŹNIKI
PRODUKTU
20 projektów z
zakresu odnowy i
rewitalizacji miast
12 projektów z
zakresu
rewitalizacji
terenów
poprzemysłowych i
powojskowych
*
WSKAŹNIKI
REZULTATU
10 km2
zrewitalizowanych
obszarów
miejskich
0,49 km2
zrewitalizowanych
obszarów
powojskowych i
poprzemysłowych
449 nowych miejsc
pracy utworzonych
na obszarach
problemowych
*
CEL
Restrukturyzacja
obszarów
problemowych na
rzecz wzrostu i
zatrudnienia.
Rewitalizację
terenów miejskich
Rewitalizację
terenów
powojskowych i
poprzemysłowych
* dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV na poprawę sytuacji
obszarów problemowych w regionie określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników
produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje
na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w
załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt.
projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei
w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W
niektórych przypadkach realizacja za 2012 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 2012 r., ze
względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające
czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 2013 r. wniosków o płatność dla
projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w
ramach Priorytetu IV zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji
celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp
finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu IV realizowane są w ramach 8
projektów, z których 2 zostały zakończone.
196
Tabela 39. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie IV
Szacowana realizacja
Realizacja
Nazwa wskaźnika
Wartość
docelowa
(2013 r.)
wartość
%
osiągnięcia
wartość
%
osiągnięcia
Liczba projektów z zakresu odnowy i
rewitalizacji miast
20
20
100%
0
0%
Liczba projektów z zakresu
rewitalizacji terenów
poprzemysłowych i powojskowych
10
12
120%
2
20%
Powierzchnia obszarów
odnowionych w wyniku realizacji
projektów z zakresu rewitalizacji
2
miast (km )
10
10
100%
0
0%
Liczba miejsc pracy utworzonych na
obszarach problemowych
450
449
100%
18
4%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zdecydowanej większości wskaźników
zostaną osiągnięte w 100%. Wyjątek stanowią dwa wskaźniki rezultatu (Liczba miejsc pracy
utworzonych na obszarach problemowych – dla kobiet – 56%, Powierzchnia obszarów
odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i
powojskowych – 10%), a wyjaśnienie niskiej realizacji zostało zamieszczone poniżej przy analizie
wskaźników. Z kolei na podstawie projektów zakończonych ponad połowa wskaźników wykazuje
0% realizacji celu, co wynika z faktu, że wskaźniki te są miernikiem realizacji Inicjatywy JESSICA,
której zakończenie planowane jest na 2015 r.
Rewitalizacja miast
Wiele miast Wielkopolski, pełniących rolę ponadlokalnych i lokalnych ośrodków rozwoju, w
rezultacie przemian gospodarczo-społecznych ulegało systematycznej degradacji gospodarczej i
społecznej. W miastach tych występują znaczne obszary charakteryzujące się degradacją
fragmentów zabudowy, wysokim stopniem dekapitalizacji infrastruktury technicznej,
niedostępnością transportową oraz koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, które nie
wykorzystują potencjalnych możliwości rozwoju. Właśnie dla tych terenów zostało skierowane
wsparcie udzielone w ramach Działania 4.1 za pośrednictwem Inicjatywy JESSICA. Zgodnie z
zapisami umowy z EBI do końca 2015 r. zrealizowanych zostanie 20 projektów z zakresu odnowy i
realizacji miast, w tym 10 projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających
atrakcyjność miast, 5 projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych
technologii, 5 projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających
wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych. W efekcie
zrealizowanych inwestycji planowane jest odnowienie obszarów miejskich o powierzchni 10 km2.
Jeśli wartości określone w umowie zostaną osiągnięte to wszystkie wskaźniki dla Inicjatywy
JESSICA osiągną wartości docelowe wskazane w Programie w 100%. Z kolei poziom realizacji dla
ww. wskaźników na podstawie projektów zakończonych wynosi 0%, co wynika z faktu, że
Inicjatywa JESSICA zostanie zakończona w 2015 r. i wtedy też zostaną wykazane wartości
realizacji. Projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA poprzez odnowę zdegradowanych
terenów miejskich przyczyniają się do niwelowania słabych stron regionu określonych w analizie
SWOT dla WRPO tj. złego stanu części przestrzeni miejskiej, czy też wzrostu patologii
społecznych.
197
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
W ramach Priorytetu wsparcie zostało także udzielone na nadanie nowych funkcji oraz
zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenia warunków dla wzrostu
zatrudnienia na obszarach poprzemysłowych i powojskowych. Do końca 2012 r. dofinansowano 12
projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych, w tym 7 w ramach
Działania 4.2 (pozostałe 5 realizowane są w ramach JESSICI). Tym samym stopień realizacji
wartości docelowej dla 2013 r. na podstawie podpisanych umów wyniósł - 120%, natomiast na
podstawie projektów zakończonych - 20%. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku
realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych na
podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,49 km2, w tym 0,43
km2 w ramach Działania 4.2. Wśród rewitalizowanych obszarów znalazły się obszar powojskowy z
Pleszewa, Rawicza, Piły, Poznania, Gniezna oraz obszar poprzemysłowy ze Śremu i z gminy
Kleszczewo. Pozostałe 5 projektów dotyczących wsparcia terenów poprzemysłowych i
powojskowych zostało wspartych w ramach Inicjatywy JESSICA i są to inwestycje realizowane w
Lesznie, Poznaniu, Koźminie Wlkp., Ostrowie Wlkp. i Jarocinie. Z kolei na podstawie projektów
zakończonych wartość wskaźnika wyniosła zaledwie 0,03 km2. Wartość docelowa dla tego
wskaźnika (5 km2) osiągnięta zostanie na niewielkim poziome (10% szacowanej realizacji), a
wynika to z faktu, że pierwotnie zakładano, że zgłaszane będą projekty „obszarowe”. Ostatecznie
do konkursów zgłoszono projekty, które dotyczyły poszczególnych obiektów zlokalizowanych na
tych terenach, a nie całych terenów. Nie oznacza to jednak, że nie uzyskano w tym przypadku
zakładanych efektów. Sytuacja ta świadczy o tym, że powierzchnia nie zawsze jest dobrym
wskaźnikiem dla rewitalizacji. Zważywszy jednak na fakt, iż w ramach inicjatywy JESSICA będą
podpisywane kolejne umowy powierzchnia ta może się jeszcze zwiększyć.
Miejsca pracy
Jednym z efektów projektów realizowanych w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych jest
wzrost zatrudnienia. Na obecnym etapie szacuje się, że powstanie 449 miejsc pracy, z czego 109
w ramach Działania 4.2, a 340 w ramach Inicjatywy JESSICA. Obecny poziom kontraktacji
wskazuje na 100% realizację wartości docelowej. Do końca 2012 r. utworzonych zostało 18 etatów
na terenie zrewitalizowanym w ramach Działania 4.2 w ramach projektu pt. Rewitalizacja obszaru
powojskowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej
Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I. Można zatem stwierdzić, że projekty wspierane w
Priorytecie przyczyniają się do realizacji jego celu jakim jest m.in. wzrost zatrudnienia.
Przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie IV mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na zwiększenie powierzchni obszarów poddanych
rewitalizacji oraz wzrost zatrudnienia. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach
wskaźników kontekstowych. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 dotyczące
rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych wpływają na podtrzymanie tendencji
wzrostowej (odnotowanej w ostatnich latach) wskaźnika kontekstowego: Powierzchnia
zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji. Ponadto
wskaźnik Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach zrewitalizowanych może również w
pośredni sposób wpłynąć na zmiany następujących wskaźników kontekstowych: Wskaźnik
zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia (wg BAEL), Pracujący ogółem.
KRAJOWY PROGRAM REFORM
Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami
znajduje się w pkt. 2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii UE 2020.
Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu IV odpowiadają na wyzwania ujęte
w Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie „Infrastruktura dla wzrostu
zrównoważonego”.
Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej – wsparcie m.in. infrastruktury społecznej na
obszarach poddawanych rewitalizacji (Działania 4.1 i 4.2).
Wskaźnik WRPO:
Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych – 449
Projekty z Działania 4.1 realizują także KPR w temacie „Innowacyjność dla wzrostu
inteligentnego”.
198
Dostęp do finansowania – realizowany jest poprzez ofertę instrumentów
przeznaczonych na rewitalizację terenów miejskich
Wskaźnik WRPO:
Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast – 20
zwrotnych
RÓWNOŚĆ SZANS
Wiele projektów dotyczących rewitalizacji zakłada wprowadzenie udogodnień dla osób
niepełnosprawnych (np. w projekcie dot. rewitalizacji budynku i terenu powojskowego na cele
oświatowe w Rawiczu obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę
rampy). Ponadto wiele obiektów zrewitalizowanych w Działaniu 4.2, jak i w ramach JESSICI,
będzie przeznaczonych na organizację imprez, spotkań dla grup marginalizowanych(np. dla dzieci
z rodzin o trudnej sytuacji materialnej).
CROSS-FINANCING
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.6.3.
BADANIA EWALUACYJNE
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w
ramach Priorytetu IV.
ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

informacje, na temat tego, w jaki sposób realizowane projekty przyczyniają się do obniżenia
poziomu ubóstwa w regionie – do opisania wpływu projektów wspartych w ramach WRPO na
zmniejszenie ubóstwa w regionie konieczne będzie przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. W
związku z tym po zakończeniu realizacji Programu takie badanie ewaluacyjne zostanie
przeprowadzone, a informacje na jego temat zostaną opisane w sprawozdaniu końcowym. Poniżej
przedstawiony został opis wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 oraz 4.2 na
obniżenie poziomu ubóstwa w regionie na podstawie danych, jakimi dysponowała IZ WRPO na
bazie założeń wspartych projektów. Realny wpływ tych projektów zostanie oceniony po ich
zakończeniu poprzez badanie ewaluacyjne.
Wszystkie projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA (Działanie 4.1) zlokalizowane są
na obszarach problemowych/dysfunkcyjnych, które zgodnie z lokalnymi/miejskimi programami
rewitalizacji wymagają przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Obszary te bardzo często
cechuje wysoki poziom ubóstwa i przestępczości, trudne warunki mieszkaniowe, a także niski
poziom przedsiębiorczości. Koncentracja funduszy na tych obszarach ma przyczynić się do
obniżenia poziomu ubóstwa, poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia tych terenów. We
wszystkich projektach realizowanych w ramach JESSICI kładziony jest nacisk na efekty społeczne
realizowanych inwestycji. Dlatego tez wykazują one pozytywny wpływ na ludność zamieszkującą
rewitalizowane obszary m.in. poprzez umożliwienie tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenie
dostępności do instytucji kultury, sztuki, obiektów rekreacyjno-sportowych, poprawę
bezpieczeństwa, stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.
Pierwszy projekt realizowany w Europie w ramach JESSICI dotyczy Budowy Galerii Goplana w
Lesznie i zlokalizowany jest w Śródmieściu, które boryka się z problemem postępującej degradacji
przestrzennej połączonej z nasileniem problemów społecznych. Nowoczesny obiekt handlowy z
pewnością ożywi Śródmieście, zwiększona zostanie dostępność mieszkańców do usług oraz
rozrywki: kino w galerii, muzeum i biblioteka w kamienicy, możliwość organizowania imprez
kulturalnych na przyległym placu miejskim. Ponadto nastąpi aktywizacja zawodowa mieszkańców
(nowe miejsca pracy powstałe w galerii).
Z kolei projekt dotyczący budowy Centrum Biurowego „Podwale” w Poznaniu będzie
aktywizować lokalną społeczność oraz przyczyni się do minimalizacji efektu wykluczenia
społecznego m.in. poprzez organizowanie comiesięcznych nieodpłatnych szkoleń dla okolicznych
mieszkańców oraz udostępnienie powierzchni szkoleniowej. Z kolei rewitalizacja obszaru wokół
nowego budynku (m.in. monitoring wizyjny na okolicznych ulicach, założenie terenów zielonych
wraz z placem zabaw dla dzieci) przyczyni się od poprawy bezpieczeństwa, minimalizacji
występujących na tym obszarze patologii społecznych, a także podniesienia estetyki regionu.
Dzięki modernizacji i zagospodarowaniu zabytkowego budynku kasyna wojskowego w Ostrowie
Wielkopolskim na cele restauracyjne, konferencyjne i hotelowe powstanie centrum
199
konferencyjno-szkoleniowe. W ramach projektu prywatny inwestor zapewni możliwość
nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń dla lokalnych organizacji pozarządowych. Podobnie ma
być przy adaptacji na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wlkp. Dzięki
inwestycji oddane do użytku zostaną m.in. restauracja, klub muzyczny, hotel i powierzchnia
muzealna. Wytworzona infrastruktura (sale konferencyjno-szkoleniowe, ekspozycje muzealne)
będzie nieodpłatnie udostępniana organizacjom pozarządowym. Rewitalizowanym obiektom
zostaną nadane nowe funkcje użytkowe, a w powstałych obiektach zostaną utworzone miejsca
pracy, co spowoduje spadek lokalnego bezrobocia. Ponadto powstałe obiekty sprawią, że
zwiększony zostanie dostęp mieszkańców do instytucji kultury i sztuki, obiektów rekreacyjnych i
sportowych. Wszystko to przyczyni się do częściowego rozwiązania problemów tego obszaru oraz
poprawy jakości życia mieszkańców.
Projekty wspierane w ramach Działania 4.2 zgodnie z dokumentami programowymi zlokalizowane
są na obszarach poprzemysłowych oraz powojskowych, a ich celem jest zwiększenie atrakcyjności
gospodarczej i społecznej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia poprzez nadanie
tym obszarom nowych funkcji. Bardzo często są to obszary o wysokim poziomie ubóstwa i
bezrobocia, trudnych warunkach mieszkaniowych, zjawisku wykluczenia społecznego, niskim
poziomie przedsiębiorczości.
Większość projektów, na które do tej pory podpisano umowy dotyczy adaptacji obiektów
powojskowych lub poprzemysłowych na cele oświatowe lub kulturalne. Szerszy dostęp do
placówek oświatowych przyczyni się do wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców, a co za tym
idzie poprawi ich sytuację na rynku pracy. Ponadto poszerzona oferta edukacyjna wspartych
placówek przyczynia się do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na edukację ze strony
mieszkańców rewitalizowanych obszarów. W części projektów w zrewitalizowanych obiektach
powstaną nowe miejsca pracy, co odpowie na problem wysokiego bezrobocia na tych obszarach.
Doskonałym przykładem jest tutaj projekt dotyczacy rozbudowy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Pile. W nowowybudowanym obiekcie znajdą się pomieszczenia dydaktyczne dla
studentów mechaniki i budowy maszyn oraz budownictwa. Realizacja studiów na ww. kierunkach
odpowiada potrzebom gospodarczym, społecznym i naukowym miasta Piły oraz subregionu.
Zwiększenie dostępu do uzyskania wyższego wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku
pracy wpłynie na wzrost zatrudnienia, na rozwój kapitału ludzkiego, podniesienie poziomu życia
mieszkańców i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.
Z kolei w Gnieźnie na terenie pokoszarowym, który jest obszarem kumulacji negatywnych zjawisk
społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, istniejącym obiektom nadane zostaną funkcje
edukacyjne i społeczne. Obiekty pokoszarowe zaadaptowane zostaną na cele edukacyjne dla
trzech szkół ponadgimnazjalnych oraz na pracownię gastronomiczno-hotelarską kształcenia
zawodowego. Nowopowstałe obiekty polepszą jakość oferty edukacyjnej oraz przyczynią się do
przynajmniej częściowej eliminacji zjawiska wykluczenia społecznego

Rozwój obszarów miejskich: trendy w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia – (…)
zaleca się włączenie w przyszłe sprawozdania z wdrażania wstępnej oceny, jak wsparte projekty
odpowiedziały na problemy zidentyfikowane w planach rewitalizacji i zwrócenie uwagi na
komplementarność z projektami wspartymi z EFS.
Rozwój obszarów miejskich wspierany jest w Działaniu 4.1, w ramach którego wdrażana jest
Inicjatywa JESSICA. Do końca 2012 r. z JESSICI dofinansowano 8 projektów miejskich, z których
1 został zakończony. W związku z tym oceny tego, jak wsparte projekty odpowiedziały na
problemy zidentyfikowane w Lokalnych Programach Rewitalizacji będzie można dokonać po ich
zakończeniu. Na chwilę obecną można jedynie przedstawić taką analizę na podstawie założeń
projektów, na które podpisano umowy. Należy również podkreślić, że wszystkie projekty
realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny zostać dopasowane do określonych w
Programie Rewitalizacji potrzeb obszaru zdegradowanego, na którym realizowana będzie
inwestycja.
Projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego „Maraton” wraz z przebudową hali
„Wacław’’ w Szamotułach wpisuje się w cele określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta
Szamotuły na lata 2011-2016, tj. przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z
rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z
200
działalnością gospodarcza. Obszar, na którym realizowany ma być projekt zidentyfikowany został
w LPR jako Obszar dysfunkcyjny nr II, na którym konieczne jest przeprowadzenie działań
rewitalizacyjnych. Realizacja projektu odpowie na problem określony w LPR dla tego obszaru, tj.
Niewykorzystany potencjał turystyczny w postaci hotelu Maraton, którego wielkość i stan nie
spełnia potrzeb rozwijającego się miasta, a co za tym idzie hamuje ruch turystyczny. Za cel
określono modernizację hotelu w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, a wsparta
inwestycja z pewnością przyczyni się do jego realizacji. Projekt jest również komplementarny z
planowanymi do działania w LPR projektami finansowanymi z PO KL m.in. Szkolenia dla
bezrobotnych z terenu Szamotuł, Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób uzależnionych, które
mają na celu podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez organizację dla grup
wykluczonych i marginalizowanych kursów, szkoleń.
Obydwa projekty wsparte w ramach JESSICI w Ostrowie Wlkp. zgodnie z Zintegrowanym
Programem Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2015 realizowane są na
obszarach wyraźnie zdegradowanych na tle miasta i niezdolnych do pełnienia funkcji
prorozwojowych, które wymagają zdecydowanych działań rewitalizacyjnych. Zarówno inwestycja
dotycząca przebudowy i rozbudowy dawnej przepompowni ścieków, jak i adaptacja byłego kasyna
wojskowego, odpowiedzą na problemy zidentyfikowane w Programie Rewitalizacji i przyczyniają
się do realizacji celów określonych w dokumencie m.in. w zakresie przekształcenia funkcjonalnego
terenów i obiektów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych; tworzenia miejsc pracy
we wspartych obiektach; zwiększenia dostępu do instytucji kultury; działań na rzecz grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Z kolei Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2010-2015 wskazuje, że
najtrudniejsza sytuacja występuje na Starym Mieście, gdzie powstanie Galeria Goplana. Zgodnie z
ww. dokumentem głównym problemem jest Postępująca degradacja przestrzenna połączona z
nasileniem problemów społecznych, a w efekcie niedostatecznie rozwinięta funkcjonalność
obszaru Starego Miasta w kontekście jego roli centrum ośrodka subregionalnego oraz w
kontekście roli lokalnej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców. Nowoczesny obiekt handlowy,
który powstanie dzięki dofinansowaniu z JESSICI, z pewnością ożywi śródmieście, poprawi jego
atrakcyjność i może także wpłynąć na poprawę sytuacji w obszarze zatrudnienia, gdyż w
nowopowstałym obiekcie powstaną nowe miejsca pracy. Poprawa sytuacji na Starym Mieście
nastąpi zarówno w sferze przestrzennej (zagospodarowanie terenu poprzemysłowego),
gospodarczej (stworzenie miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej), jak i społecznej
(nowe miejsc pracy, dostępność do usług i rozrywki).
Obszar, na którym realizowany będzie projekt pt. Rozwój Poznańskiego Parku TechnologicznoPrzemysłowego jest ujęty w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych
oraz Powojskowych miasta Poznania w załączniku 1 Obszary poprzemysłowe i powojskowe
zgłoszone do objęcia Miejskim Programem Rewitalizacji – zestawienie opisowe, jako:
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Dębcu na cele rozbudowy Poznańskiego Parku
Technologicznego. Etap II – budowa segmentów B i C. Zgodnie z ww. dokumentem konieczna jest
restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych, powojskowych oraz pokolejowych. Projekt
realizowany w ramach JESSICI z pewnością odpowie na problemy zidentyfikowane na tych
obszarze. Przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miasta i regionu dla inwestorów krajowych i
zagranicznych.
Na podstawie założeń kolejnego projektu realizowanego na terenie Poznania, a dotyczącego
budowy Centrum Biurowego Podwale widać konkretne odniesienie poszczególnych elementów
projektu do problemów zidentyfikowanych w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania
dla obszaru, na którym projekt będzie realizowany. Stworzenie nowoczesnego budynku biurowego
z przeznaczeniem na wynajem wpłynie na rozwiązanie problemu związanego z niskim poziomem
aktywności gospodarczej i inwestycji, zainstalowanie sieci kamer i jej zintegrowanie z systemem
monitoringu miejskiego rozwiąże problem przestępczości na tym terenie. W ramach projektu
powstaną również miejsca parkingowe oraz odrestaurowany i utrzymany zostanie przyległy park
miejski, co rozwiąże problem niedostatecznej ilości miejsc postojowych w tej części miasta oraz
zbyt małej ilości zieleni urządzonej.
REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Brak zaleceń odnoszących się do Priorytetu IV
201
PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA
Podsumowując można stwierdzić, że interwencja w Priorytecie IV spełnia cele założone w
dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO), a także odnosi się do problemów
zidentyfikowanych w analizie SWOT dla WRPO. Ponadto przedsięwzięcia wsparte w priorytecie
odnoszą się także do zapisów Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 r. wpisując się w 2 cele operacyjne, tj. Cel 5.3. Aktywizacja obszarów o
najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, Cel 5.4. Wsparcie
terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. Zarówno realizacja wybranych do
dofinansowania projektów w ramach Działania 4.2, jak również realizacja Inicjatywy JESSICA
przyczyniają się do wspierania trwałych i zrównoważonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na
obszarach miejskich, poprzemysłowych oraz powojskowych.
Zdecydowanie największym osiągnięciem we wdrażaniu Priorytetu IV jest wysoki i największy
wśród priorytetów poziom wykorzystania alokacji przeznaczonej na Priorytet zarówno na
podstawie podpisanych umów, jak i zatwierdzonych wniosków o płatność. Ponadto bardzo dużym
osiągnięciem jest wdrożenie Inicjatywy JESSICA, w ramach której do końca 2012 r. podpisano 8
umów o dofinansowanie. Warto tu również dodać, że w 2012 r. zakończono realizacje pierwszego
w Europie projektu sfinansowanego z Inicjatywy JESSICA (projekt dotyczący budowy Centrum
kultury w Kożminie). Postęp rzeczowy na podstawie podpisanych umów został wykazany we
wszystkich wskaźnikach. Mimo zerowej realizacji na podstawie projektów zakończonych przy
niektórych wskaźnikach obecny poziom kontraktacji pozwala stwierdzić, że cele zostaną
osiągnięte.
Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie
wdrażania priorytetu nie zidentyfikowane wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w
realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w
przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu.
3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami
zaradczymi
W ramach Priorytetu IV nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania.
202
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO
Nowoczesna Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe
Politechniki Poznańskiej
203
3.5 PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO
Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w
województwie
Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
Cel główny Priorytetu V to Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej
regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele
szczegółowe:
 Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy,
 Poprawa standardów opieki medycznej,
 Zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby społeczne,
 Wyrównywanie dysproporcji wewnątrz regionalnych w dostępie do infrastruktury
społecznej,
 Wzmocnienie infrastruktury sektora pozarządowego.
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet V Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego wynosi 121 284 097,00 EUR.
3.5.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
POSTĘP FIZYCZNY
Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg
priorytetów, w Załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników
priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji
wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej.
POSTĘP FINANSOWY
W ramach Priorytetu V w okresie sprawozdawczym podpisano 11 umów (Działanie 5.1, 5.2, 5.3),
a od początku uruchomienia programu 116 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE 114 113
101,06 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 94,09%, co jest
powyżej średniej dla Programu. Pozostała alokacja zostanie wykorzystana na zakontraktowanie
projektów kluczowych. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność
kształtowało się na poziomie 74,42% (powyżej średniej dla Programu). Do końca 2012 r. 80%
wszystkich projektów zostało już zakończonych i rozliczonych (93 projekty).
W 2012 r. w ramach Priorytetu V przeprowadzono jedną realokację środków. Z Działania 5.1, 5.2
oraz 5.4 przeniesiono środki w wysokości 3 442 351,00 EUR na rzecz Działania 5.3.
Tabela 40. Umowy podpisane w ramach Priorytetu V do końca 2012 r.
Nazwa działania
Liczba
Wartość dof. UE
Poziom
podpisanych
podpisanych
kontraktacji
umów/decyzji
umów (EUR)
Alokacja (EUR)
Liczba
projektów
zakończonych
Działanie 5.1
Infrastruktura
szkolnictwa wyższego
10
48 430 666,47
95,05%
48 694 956,00
6
Działanie 5.2 Rozwój
infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
26
11 694 808,89
91,98%
11 708 854,00
20
204
Działanie 5.3
Poprawa warunków
funkcjonowania
systemu ochrony
zdrowia w
województwie
Działanie 5.4
Wzmocnienie
pozostałej
infrastruktury
społecznej
Razem
66
49 091 476,79
93,29%
56 062 351,00
55
14
4 896 148,91
98,02%
4 817 936,00
12
116
114 113 101,06
94,09%
121 284 097,00
93
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Wykres 53. Postęp finansowy w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
Mln EUR
195,73
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
150,68
121,28
114,11
90,26
23,46
23,46
15,06
11,89
88,32
11,11
Wartość
Wartość dof.
Wartość dof. UE Wartość dof. UE Wartość dof. UE
wnioskowanego
ogółem
podpisanych
zatwierdzonych
deklaracji
dofinansowania zatwierdzonych
umów
wniosków o
zatwierdzonych
ogółem (po
wniosków o
płatność
przez IC
ocenie
dofinansowanie
formalnej)
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
KONKURSY
W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie
sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu.
205
Tabela 41. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym
oraz od uruchomienia programu
Działanie / schemat
Alokacja na
konkurs (EUR)
Termin naboru
Liczba złożonych
wniosków o
dofinansowanie
Kwota
dofinansowania
złożonych
wniosków (EUR)
Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych
Działanie 5.2
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
(Schemat I)
13.06.2008 - 14.07.2008
10 000 000,00
165
106 587 961,98
Działanie 5.2
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
(Schemat II)
31.12.2009 - 18.02.2010
3 000 000,00
19
4 410 549,47
20.06.2008 -21.07.2008
20 000 000,00
50
23 848 960,05
07.11.2008- 07.01.2009
16 200 000,00
49
21 945 809,85
14.05.2009 -18.06.2009
21 000 000,00
34
69 443 444,87
23.07.2009 - 24.08.2009
5 300 000,00
32
14 571 444,17
Działanie 5.3
Poprawa warunków
funkcjonowania
systemu ochrony
zdrowia w
województwie
Działanie 5.4
Wzmocnienie
pozostałej
infrastruktury
społecznej
Źródło: Opracowanie własne
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI
Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na
działania przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 42. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg sektorów gospodarki
Sektor gospodarki
VI Usługi
w tym edukacja
w tym działalność w zakresie
ochrony zdrowia ludzkiego
w tym opieka społeczna,
pozostałe usługi komunalne,
społeczne i indywidualne
Razem
Dofinansowanie
UE (EUR)
Działanie WRPO
Liczba projektów
5.1, 5.2
36
60 125 475,37
5.3
66
49 091 476,79
5.4
14
4 896 148,91
-
116
114 113 101,06
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
206
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
Główną grupą beneficjentów, do których skierowane zostało wsparcie w Priorytecie V to zakłady
opieki zdrowotnej. Dużą grupę stanowiły także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące
projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz infrastruktury
społecznej. Ponadto projekty realizowane są przez szkoły wyższe (Działanie 5.1) oraz fundacje,
stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe (Działanie 5.4).
Wykres 54. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V wg rodzajów beneficjentów
2
10
40
jednostki samorządu
terytorialnego
zakłady opieki zdrowotnej
fundacja, stowarzyszenie lub
organizacja pozarządowa
64
szkoły wyższe/jednostki
oświatowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Projekty wsparte w ramach Priorytetu V w przeważającej części realizowane są na obszarze
miejskim. Wynika to z faktu, że beneficjentami Priorytetu V są głównie zakłady opieki zdrowotnej
(Działanie 5.3), które zlokalizowane są zazwyczaj w ośrodkach miejskich. Ponadto wszystkie
projekty z Działania 5.1 dotyczą wsparcia szkół wyższych, które również działają na terenie dużych
miast (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno).
Obszar miejski 93
Obszar wiejski 23
W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski
nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego
projektów nie odnosi się do tych obszarów.
Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie.
207
Rycina 33. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg miejsca realizacji w powiatach (liczba
oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH
INNYCH PO
Informacje te znajdują się w punkcie 2.1.6.2.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.1.4.
PROJEKTY KLUCZOWE
Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących
się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w
punkcie 2.1.6.2. Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej, przy
analizie działań Priorytetu V.
Na IW IPK znajduje się 15 projektów kluczowych, które są realizowane w ramach Priorytetu V (10
z Działania 5.1 oraz 5 z Działania 5.3). W okresie sprawozdawczym miały miejsce konsultacje
społeczne 3 nowych projektów kluczowych, dla 3 projektów zostały podpisane umowy o
dofinansowanie (łącznie 9 umów, w tym 7 dotyczy projektu pt. Poprawa poziomu funkcjonowania i
208
świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia), a 3 projekty zostały zakończone
(zatwierdzono wniosek o płatność końcową).
Wykres 55. Postęp finansowy w Działaniu 5.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
65,94
70
64,49
60
48,69
48,43
Mln EUR
50
36,47
40
30
20
15,56
15,56
9,49
2,82
10
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW / PROJEKTY KLUCZOWE
W ramach Działania 5.1 środki przeznaczone zostały na realizację projektów związanych z
budową oraz rozbudową bądź adaptacją infrastruktury szkolnictwa wyższego. Tworzone były
zarówno sale dydaktyczne, laboratoria, aule wykładowe, jak i obiekty mające charakter socjalnonoclegowy. Wraz z tworzeniem sal ćwiczeniowych i laboratoriów beneficjenci otrzymali
dofinansowanie na wyposażenie swych obiektów w specjalistyczną aparaturę badawczą,
pracownie komputerowe i inne wyposażenie służące polepszeniu warunków kształcenia.
W ramach Działania 5.1 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe. Na IW IPK znajduje się 10
projektów dotyczących wsparcia infrastruktury szkolnictwa wyższego:
Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa od
września 2009 r. do marca 2011 r. W grudniu 2011 r. zatwierdzony został wniosek o płatność
końcową.
Obiekt wyższej szkoły został rozbudowany m.in. o nowoczesne i komfortowe sale komputerowe,
wykładowe, sportowe, aulę wielofunkcyjną. Aula wielofunkcyjna stanowi wielopoziomową
przestrzeń z balkonami, ruchomą sceną i częściowo mobilną widownią, wyposażona w
nowoczesny sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy i oświetleniowy. Będzie doskonałym miejscem
do organizowania inauguracji, absolutoriów, koncertów, przedstawień teatralnych, przeglądu
filmów.
209
Adaptacja
obiektów
powojskowych
i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu
na potrzeby
dydaktyczno-laboratoryjne
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r. W listopadzie 2011 r.
zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
Dzięki wsparciu zaadaptowano stary magazyn lotniczy na rzecz budynku dydaktycznolaboratoryjnego wraz z salami wykładowymi, laboratoriami, czytelnią, natomiast budynki
powojskowe o charakterze warsztatowo-magazynowym na budynki socjalno-noclegowe. Ponadto
komfortowe warunki studiowania zostaną zapewnione przez budynek dydaktyczny z aulą, która
została przekształcona z budynku sztabowego.
Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Politechnikę Poznańską od listopada 2008 r. do grudnia 2010 r. W
październiku 2011 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
Na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej oprócz biblioteki wyposażonej w najnowsze
media elektroniczne, w budynku powstały także sale wykładowe przeznaczone dla studentów
wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej. Ponadto w budynku tym mieści się siedziba
Instytutu Informatyki oraz Centrum Genomiki i Bioinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania.
Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od maja 2010 r. do kwietnia
2012 r. W lipcu 2012 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
W okresie sprawozdawczym (5 czerwca 2012 r.) został zawarty aneks nr 4 do umowy, który
zwiększył wartość projektu do 6 312 376,56 EUR, przy jednoczesnym zmniejszeniu
dofinansowania UE do 4 443 114,72 EUR. W lutym 2012 r. uniwersytet otrzymał decyzję
zezwalającą na użytkowanie obiektu, a także ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu
zewnętrznego. Uroczyste otwarcie Biocentrum miało miejsce 24 kwietnia 2012 r. Nowy obiekt
składa się z jednokondygnacyjnego budynku audytoryjnego oraz trzech trzykondygnacyjnych
budynków dydaktycznych. W części audytoryjnej znajduje się w pełni wyposażona i posiadająca
wysokie parametry akustyczne aula dla 400 osób. Swoją siedzibę znalazły tu: Katedra Biochemii i
Biotechnologii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Agronomii oraz Katedra Łąkarstwa i
Krajobrazu Przyrodniczego.
Rycina 34. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl; http://www.kompasinwestycji.pl
210
Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i
wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu od października 2009 r. do
stycznia 2011 r. W grudniu 2012 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
Pod koniec 2012 r. (26 października) między beneficjentem a IZ WRPO został zawarty aneks nr 3,
który zmienił wartość projektu do 7 811 174,89 EUR, w tym dofinansowanie UE 4 616 232,03
EUR. Inwestycja dotyczyła działań polegających na przebudowie istniejących obiektów
dydaktycznych i obiektów, którym zostały nadane funkcje służące dydaktyce na poziomie
wyższym. Integralną część stanowi wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt AV oraz zakup
pomocy dydaktycznych, które umożliwiają studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla
lekarza. Symulatory pacjenta stanowią wyposażenie adaptowanych w tym celu sal. Ponadto
wyposażono bibliotekę uniwersytecką.
Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Państwowa Wyższa Szkołę Zawodową im. J.A. Komeńskiego w
Lesznie od września 2008 r. do grudnia 2012 r. W grudniu 2012 r. zatwierdzony został wniosek o
płatność końcową.
Dnia 26 stycznia 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie auli, której powierzchna zajmuje ponad 2 tys.
m². Obiekt jest bezpośrednio połączony z istniejącym budynkiem PWSZ. W skład auli wchodzi:
sala wykładowa mieszcząca 90 osób, sala chóru i dyrygentów, sala wykładowców oraz 3 sale
audytoryjne z przestawnymi ścianami pozwalającymi na ich połączenie w jedno pomieszczenie na
666 osób. Dodatkowo, sale wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt (system audiowizualny,
nagłośniający, tłumaczeń symultanicznych, konferencyjny i głosowania).
Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu
Beneficjent projektu (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
w 2012 r. dwukrotnie aneksował umowę. Wartość całkowita inwestycji została zmniejszona do 8
423 288,64 EUR, w tym dofinansowanie ze środków UE do 6 256 048,26 EUR. Nowy obiekt o
powierzchni 14 tys. 412 m² ma pięć kondygnacji i podzielony jest na dwie części: wysoką (z
funkcją dydaktyczną i zapleczem socjalnym) oraz przyziemie. W przyziemiu wybudowano
nowoczesne laboratoria (m.in. zwierzętarnia) i pomieszczenia do zajęć praktycznych (np.
profesjonalny bar i nowoczesne pomieszczenie kuchenne z pełnym wyposażeniem). W części
dydaktycznej znajdują się dwie 160 metrowe sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny
oraz elektronicznie opuszczane rolety. Stworzono dodatkowe miejsce dla Wydziału Turystyki i
Rekreacji, Zakładu Żywienia i Żywności, jak i Zakładu Neurobiologii. Budowa gmachu trwała 22
miesiące, a obiekt otwarto 21 maja 2012 r. Zakończenie realizacji całej inwestycji planowane jest
na I kwartał 2013 r.
Budowa Centrum Wykładowo – Dydaktycznego w Koninie
Dnia 15 lutego 2012 r. beneficjent (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) podpisał z IZ
WRPO aneks nr 3, który zwiększył wartość projektu do 3 628 594,05 EUR, natomiast wartość
dofinansowania z WRPO zmniejszył do 1 599 136,19 EUR. Oficjalne otwarcie nowoczesnego
Centrum odbyło się 8 kwietnia 2011 r. Powierzchnia użytkowa nowego centrum wynosi 4 tys. m2.
W budynku mieści się aula na 650 miejsc, dwie sale wykładowe oraz laboratoria do prowadzenia
zajęć z fizjoterapii, biochemii i anatomii. W Centrum Wykładowo – Dydaktycznym poza zajęciami
dydaktycznymi oraz uroczystościami uczelnianymi, odbywają się konferencje naukowe, sympozja,
prelekcje, itp. Poza tym obiekt wykorzystywany jest do organizowania imprez kulturalnych i
sportowych. Pod sceną znajduje się orkiestron dla zespołu muzycznego, dzięki czemu w auli mogą
211
odbywać się spektakle teatralne, operowe i operetkowe. Obiekt jest całkowicie przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W II połowie 2011 r. beneficjent złożył wniosek o płatność
końcową, a w okresie sprawozdawczym projekt znajdował się nadal w trakcie rozliczenia
końcowego.
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, który w styczniu 2012 r.
złożył wniosek o dofinansowanie. Umowa między IZ WRPO a uczelnią została zawarta 20 kwietnia
2012 r., a dnia 23 listopada 2012 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający całkowitą wartość projektu
na 13 959 826,88 EUR, a wartość dofinansowania UE na 7 524 827,20 EUR. Zakończenie
inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2015 r. Początkowo Beneficjent miał problem z
uzyskaniem finansowania z MNISW, jednak udało się go rozwiązać. Beneficjent realizuje projekt
zgodnie z założeniami.
Na początku kwietnia został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. W nowo powstałym
budynku swoją siedzibę znajdą dwa wydziały: Gospodarki Międzynarodowej oraz Informatyki i
Gospodarki Elektronicznej. Na pięciu naziemnych kondygnacjach oraz w salach wykładowych,
seminaryjnych i laboratoriach, będzie mogło uczyć się jednocześnie 2 tys. studentów. Powstanie
również centrum konferencyjne i parking podziemny.
Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Kaliszu
Konsultacje społeczne projektu trwały od 30 grudnia 2011 r. do 30 stycznia 2012 r., a dnia 3 lutego
2012 r. projekt został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Przedmiotem projektu jest uruchomienie Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych (CDBKZ), w
skład którego wchodzić będzie laboratorium precyzyjnych pomiarów geometrycznych i
materiałowych. Centrum ukierunkowane będzie na proces dydaktyczny na pierwszym i drugim
stopniu studiów obejmującym: precyzyjne pomiary geometryczne, materiałowe i wytrzymałościowe
kół zębatych walcowych i stożkowych, ale również jego potencjał wykorzystany będzie do
pomiarów całych przekładni zębatych elementów produkowanych przez przemysł lotniczy i
samochodowy warunkujących bezpieczeństwo ich użytkowania oraz przemysł maszynowy i
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Wniosek o dofinansowanie został złożony przez beneficjenta 1 marca 2012 r., a 5 lipca 2012 roku
została podpisana z beneficjentem umowa. Wartość całkowita inwestycji wynosi 6 102 323,76
EUR, w tym wnioskowane dofinansowanie stanowi 1 967 999,41 EUR. Przetarg na budowę
obiektu ogłoszony we wrześniu 2012 r. został unieważniony, ponieważ najniższa oferta
przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uczelnia przystąpiła do przygotowywania dokumentacji przetargowej w celu rozstrzygnięcia
nowego przetargu na roboty budowlane, by w marcu 2013 r. móc rozpocząć budowę obiektu.
Planowane zakończenie realizacji centrum dydaktycznego przewidziane jest na grudzień 2013 r.
212
Wykres 56. Postęp finansowy w Działaniu 5.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
15,74
15,74
14
11,71
11,69
Mln EUR
12
10,43
10
8
6
2,52
4
2
0
0,69
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
0,69
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,69
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 5.2 wspierane są dwa główne typy projektów: z zakresu wsparcia
infrastruktury edukacyjnej oraz z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego.
Spośród projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej dominują projekty z zakresu budowy sal
sportowych oraz boisk szkolnych na terenach wiejskich (np. budowa sali sportowej przy SSP w
Chwalibogowie i przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach). Dzięki temu wsparciu
możliwe jest wyrównanie szans w rozwoju uczniów w zajęciach sportowych. Ponadto udzielono
wsparcia na budowę, przebudowę lub modernizację szkół oraz rozbudowę bazy dydaktycznej (np.
Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2
przy ul. Armii Krajowej w Kórniku). Ważnym elementem tych inwestycji poza tworzeniem obiektów,
jest także ich wyposażenie.
W ramach wsparcia kierowanego do placówek kształcenia ustawicznego beneficjenci otrzymali
przede wszystkim dofinansowanie na wyposażenie placówek, np. zakup wyposażenia
specjalistycznego do laboratorium pomiarowego, pracowni CNC, pracowni spawalniczej i pracowni
elektromechaniki pojazdowej dla Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. W Zespole Szkół nr 3 w Ostrzeszowie zakupiono m.in.
sprzęt rolniczy, który umożliwił utworzenie nowego kierunku kształcenia – agrobiznes.
Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej – 16 projektów, na łączną
kwotę dofinansowania UE 9 908 811,32 EUR
Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego – 10
projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE 1 785 997,57 EUR
213
Wykres 57. Postęp finansowy w Działaniu 5.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
103,32
100
Mln EUR
80
64,59
56,06
60
49,09
39,00
40
20
0
7,21
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
7,21
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
5,48
4,88
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 5.3 wspierane są głównie przedsięwzięcia związane z zakupem
specjalistycznego sprzętu medycznego, a także z zakresu modernizacji, przebudowy i rozbudowy
funkcjonujących obiektów ochrony zdrowia. Do najczęściej kupowanych sprzętów należy sprzęt
diagnostyczny (aparaty RTG, USG, tomograf komputerowy, wykorzystywany w diagnostyce
różnych schorzeń), anestezjologiczny i endoskopowy. Szpitale otrzymały dofinansowanie m.in. na
EKG w tym holtery, kardiomonitory, aparaturę endoskopową, stoły operacyjne i zabiegowe, pompy
infuzyjne i strzykawkowe. W zakupiony sprzęt były najczęściej doposażone bloki operacyjne,
pracownie RTG, pracownie endoskopowe, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, oddziały
ginekologiczno-położnicze, oddziały chirurgiczne, a także oddziały okulistyczne, pracownie
tomografii komputerowej i USG. Doposażenie bloków operacyjnych czy oddziałów anestezjologii i
intensywnej terapii dotyczyło głównie szpitali powiatowych, natomiast szpitale wojewódzkie
otrzymały dofinansowanie na sprzęt wykorzystywany na oddziałach specjalistycznych np. oddział
chirurgii szyi, głowy i onkologii radiologicznej, oddział pulmonologii, oddział chirurgii klatki
piersiowej itp.
Jednym ze wspartych projektów był zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
który umożliwi badania, do których dostęp na terenie Wielkopolski był do tej pory utrudniony.
Innymi przykładami są takie jednostki jak: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie ,
który wzbogacił się m.in. o aparat USG – ginekologiczny oraz aparat z opcja echokardiografu,
kardiomonitory, respiratory, aparat RTG, aparat do znieczulania,; Pleszewskie Centrum Medyczne,
które dzięki dofinansowaniu zakupiło sprzęt diagnostyczny.
Rycina 35. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Pleszewskie Centrum Medyczne
214
Źródło: Smartlink/beneficjenci
Oprócz zakupu sprzętu medycznego, beneficjenci w ramach Działania 5.3 mają możliwość
pozyskania środków na rozbudowę i modernizację istniejących obiektów infrastruktury ochrony
zdrowia, a także rozbudowę i modernizację sal operacyjnych, zabiegowych i bloków
diagnostycznych wraz z zakupem i montażem wyposażenia związanego bezpośrednio z procesem
leczenia. Przykładem może być tu projekt realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Szamotułach. W ramach realizacji projektu wydzielone zostały cztery sale
operacyjne – ortopedyczna, ginekologiczno-chirurgiczna, do cięć cesarskich oraz chirurgiczna.
Każda z tych sal wyposażona jest w nowoczesne stoły operacyjne, lampy bezcieniowe oraz
laminarny system nawiewu powietrza. Stworzono pomieszczenia, w których przygotowywani są
pacjenci do zabiegów i wybudzania. Powstała także sala resuscytacji noworodków, w której
znajduje się stół reanimacyjny oraz inkubator transportowy.
Działanie 5.3 (bez schematu) – 59 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE
44 215 386,41 EUR
Schemat I Inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę ochrony zdrowia w województwie –
brak projektów
Schemat II Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek
ochrony zdrowia – 7 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE
4 876 090,38 EUR
PROJEKTY KLUCZOWE
Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej
Projekt zakończony
Projekt realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od czerwca 2008 r. do marca 2010 r. W maju 2010 r.
zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
Wsparcie polegało na zakupie rezonansu magnetycznego oraz dostosowaniu pomieszczeń w celu
prawidłowego funkcjonowania aparatu.
Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie
Projekt zakończony
Projekt realizowany był przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie od kwietnia 2009 r. do
grudnia 2010 r. W sierpniu 2011 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
W ramach projektu oddziały i komórki szpitalne zostały wyposażone w wysokiej klasy
specjalistyczny sprzęt medyczny. Zakupiono m.in. sprzęt reanimująco-monitorujący, okulistyczny,
ortopedyczny, laryngologiczny, urologiczny, anestezjologiczny i neurochirurgiczny. Ponadto w
215
ramach inwestycji wyposażono Zakład Diagnostyki Obrazowej,
Gastroenterologicznej oraz zakupiono nowe aparaty do hemoterapii.
Poprawa wykrywalności,
w Wielkopolsce
standardów
diagnostyki
Pracownię
i radioterapii
Endoskopii
nowotworów
Projekt realizowany jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, a jego
przedmiotem jest rozbudowa Zakładu Radioterapii, Oddziału Radioterapii i Onkologii
Ginekologicznej, a także utworzenie Oddziału Endoskopii, Endoskopii Laryngologicznej i Stomii
oraz Zakładu Radiobiologii. W analizowanym okresie beneficjent przedstawił kolejne wydatki
związane z rozbudową centrum. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane jest na IV
kwartał 2013 r.
Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz
Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Projekt realizowany jest przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Realizacja projektu pozwoli na
stworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego pozwalającego w sprawny sposób realizować
planowe zabiegi, jak również elastycznie reagować na pacjentów z urazami i innymi nagłymi
przypadkami, którzy muszą być operowani w trybie pilnym bez kolizji z operacjami w trybie
planowym. W okresie sprawozdawczym przygotowywany był aneks mający na celu przedłużenie
okresu realizacji inwestycji do marca 2013 r., z uwagi na złożoność projektu.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia
Konsultacje społeczne projektu trwały od 30 grudnia 2011 r. do 30 stycznia 2012 r., a dnia 3 lutego
2012 r. projekt został wpisany do IW IPK. Projekt będzie realizowany przez sześć Wojewódzkich
Jednostek Ochrony Zdrowia, podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego
(poprzez zadania projektowe) w ramach siedmiu umów.
Przedmiotem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju
ludności. Wyznaczony cel jest ukierunkowany na zwiększenie dostępności do usług
specjalistycznych oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, czego istotnym elementem
jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, a także standardów wyposażenia w sprzęt medyczny.
W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów dotyczących ww. projektu.
 Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w
Kościanie
Wniosek o dofinansowane złożono w marcu 2012 r. Umowa pomiędzy beneficjentem a IZ
WRPO została zawarta 22 czerwca 2012 r., a inwestycję rozpoczęto w maju analizowanego
okresu. W dniu 9 października 2012 r. podpisany został aneks nr 1 do ww. umowy. Całkowita
wartość projektu wynosi 986 097,48 EUR, z czego dofinansowanie UE to 737 940,30 EUR.
Realizacja przedsięwzięcia polega na unowocześnieniu oddziału psychiatrycznego. Jeszcze w
czerwcu 2012 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie modernizacji szpitalnego oddziału
psychiatrycznego polegający na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza.
Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2013 r.
 Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
Wniosek o dofinansowanie został złożony w instytucji IZ WRPO w marcu 2012 r. Umowa z
beneficjentem podpisana została 26 czerwca 2012 r., a w dniu 18 października 2012 r.
podpisany został aneks nr 1. Całkowita wartość projektu to 2 270 064,44 EUR, w tym
1 011 313,71 EUR ze środków WRPO. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie
kompleksowy remont 10 obiektów szpitalnych. Potrzeba ta wynika z funkcjonowania oddziałów
szpitalnych w warunkach niedostosowanych do wymogów rozporządzenia Ministerstwa
216





Zdrowia. Realizacja projektu rozpoczęła się już w maju 2012 r., a planowana data zakończenia
to grudzień 2014 r.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
Wniosek o dofinansowanie został złożony w instytucji IZ WRPO w lipcu 2012 r., a podpisanie
umowy na realizację ww. projektu nastąpiło 26 listopada 2012 r. Przewidywany całkowity koszt
projektu wynosi 192 711,18 EUR, a dofinansowanie z środków UE 169 142,60 EUR.
Przedmiotem projektu jest modernizacja Zakładu Patomorfologii (przebudowa zakładu,
modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu), a
przewidywana data zakończenia inwestycji to początek 2013 r.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia – Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPZOZ w Śremie
Wniosek o dofinansowanie został złożony w instytucji IZ WRPO w sierpniu 2012 r. Umowa na
dofinansowanie została podpisana dnia 6 grudnia 2012 r., a całkowity koszt projektu wynosi 292
911,54 EUR, w tym dofinansowanie UE 219 683,66 EUR. W ramach inwestycji planuje się
zakup cyfrowego aparatu RTG diagnostycznego z infrastrukturą. Beneficjent planuje
uruchomienie procedury przetargowej, wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na przełomie
I i II kwartału 2013 r. Planowana data zakończenia inwestycji to czerwiec 2013 r.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i
Janusza Zeylandów w Poznaniu
Beneficjent jako pierwszy złożył wniosek o dofinansowanie w ramach kompleksowego projektu
(w lutyn 2012 r.). Umowa o dofinansowanie została podpisana 4 lipca 2012 r., a w dniu 6
grudnia 2012 r. podpisano aneks nr 1. Wartość całkowita projektu wynosi 2 415 378,10 EUR, a
przewidywane dofinansowanie ze środków UE 1 719 616,08 EUR. Inwestycja obejmuje
modernizację pomieszczeń szpitala w Ludwikowie (gmina Mosina) - Pawilon Chorych nr 1,
Oddział Leczenia Gruźlicy. W lipcu 2012 r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, a
we wrześniu na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. Planowana data
zakończenia inwestycji to grudzień 2013 r.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 1)
Dnia 16 marca 2012 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie złożył wniosek
o dofinansowanie, a w dniu 3 lipca 2012 r. podpisana została umowa z Beneficjentem projektu,
a w dniu 9 listopada 2012 r. podpisano aneks nr 1.Całkowita wartość projektu wynosi 781
902,86 EUR, w tym dofinansowanie UE 774 083,83 EUR. Przedmiotem projektu będzie
wymiana instalacji klimatyzacyjnej dla Bloku Operacyjnego. W kwietniu 2012 r. ogłoszono
przetarg na roboty budowlane. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2013 r.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 2)
W marcu 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, który następnie przeszedł
pozytywną ocenę. Umowa o dofinansowanie podpisana została 3 lipca 2012 r., na kwotę 246
777,97 EUR, w tym dofinansowanie UE 244 310,19 EUR. Wsparcie przeznaczone będzie na
zakup urządzeń medycznych dla rozwoju nowoczesnej diagnostyki i terapii w obszarze
ginekologiczno-położniczym. Beneficjent nie odebrał sprzętu, który okazał się niezgodny z
wymogami SIWZ. Kwota za Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego oraz 5 aparatów
KTG została przeniesiona na 2013 r. Wszelkie zmiany w projekcie zostaną wprowadzone w
formie aneksu do umowy o dofinansowanie.
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia – etap II
Dnia 11 grudnia 2012 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne propozycji nowego projektu
kluczowego, które mają potrwać do 11 stycznia 2013 r. Przewidywany okres realizacji inwestycji to
rok 2013. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków
rozwoju ludności. Na wspomnianą inwestycję składać się będą następujące zadania projektowe:
217

Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia (etap II) – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – modernizacja
Oddziałów
Wojewódzkiego
Szpitala
Zespolonego
w
Kaliszu:
Kardiologicznego,
Neurochirurgicznego, Okulistyki i części Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, a także Apteki
szpitalnej.
 Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
w Gnieźnie (etap II) – montaż szybu dźwigowego i windy oraz budowa zamkniętego podjazdu
dla karetek szpitalnych.
 Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek
Ochrony Zdrowia (etap II) – Wojewódzki Szpital w Koninie – modernizacja i przebudowa
pomieszczeń w segmencie B oraz zakup endoskopów wraz z wyposażeniem i torem wizyjnym
oraz zakup i montaż aparatu cyfrowego RTG.
Realizacja projektu umożliwi stworzenie optymalnych warunków do wykonywania świadczeń
zdrowotnych, zapewnienie wysokiego standardu zabiegów oraz poprawę warunków pracy
personelu medycznego i funkcjonowania ww. zakładów. Będzie to kolejny krok w celu
dostosowania jednostek ochrony zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Wykres 58. Postęp finansowy w Działaniu 5.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
10,73
10
Mln EUR
8
5,87
6
4,90
4,37
4,82
4
1,07
2
0,00
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
0,00
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
W okresie sprawozdawczym
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 5.4 realizowane są projekty dotyczące przebudowy, adaptacji oraz budowy
obiektów służących przede wszystkim świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej oraz
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wraz z pracami budowlanymi
beneficjenci otrzymali wsparcie na wyposażenie obiektów (m.in. pokoi do dziennego pobytu, terapii
zajęciowej, fizjoterapii). Do przykładów projektów wspartych w ramach działania należą
modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku, Pakówce, Liskowie, czy też
przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy (gmina Brudzew) z przeznaczeniem na Gminny
218
Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze,
niepełnosprawnych z rówieśnikami, rehabilitacje.
spotkania
integracyjne
osób
Do projektów wzmacniających infrastrukturę społeczną w regionie należy projekt pt. Budowa
warsztatów terapii zajęciowej w Wolsztynie, którego całkowita realizacja została zakończona w
grudniu 2012 r. Nowo powstały budynek łączy się z Zespołem Szkół Specjalnych w Wolsztynie.
Celem powstania warsztatów była aktywizacja osób niepełnosprawnych z powiatu wolsztyńskiego
oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Z budynku będą mogły korzystać zarówno
dzieci, młodzież, jak i dorośli, w sumie 80 niepełnosprawnych. Budynek składa się z parteru i
poddasza. Na dole znajdują się między innymi szatnia, gabinet lekarski, stołówka i pomieszczenia
biurowe. Na poddaszu jest pracownia komputerowa, krawiecka i poligraficzna oraz kilka innych
pomieszczeń. W budynku zamontowana jest również winda dostosowana do osób
niepełnosprawnych. Dzięki Warsztatom Terapii Zajęciowej powstanie dwanaście nowych miejsc
pracy.
Rycina 36. Warsztaty terapii zajęciowej w Wolsztynie
Źródło: www.wolsztyn.blogspot.com
219
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA
Rycina 37. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie V
116 podpisanych
umów na kwotę
dofinansowania
UE
114 113 101,06
EUR
94,09% poziom
kontraktacji
93 projekty
zakończone, na
kwotę
dofinansowania
UE
72 563 354,58
EUR
WSKAŹNIKI
PRODUKTU
10 wspartych
szkół wyższych
26 wspartych
szkół i placówek
kształcenia
ustawicznego
60 doposazonych
instytucji ochrony
zdrowia
18 wspartych
obiektów
infrastruktury
społecznej
*
WSKAŹNIKI
REZULTATU
60 200 studentów
korzystajacych z
efektów projektów
13 915 uczniów
korzystajacych z
efektów projektów
723 353
specjalistycznych
badań
medycznych
przeprowadzonyc
h zakupionym
sprzętem
*
CEL
Rozwój kapitału
ludzkiego oraz
wzmocnienie
spójności społecznej
regionu na rzecz
wzrostu zatrudnienia
Dostosowanie
systemu edukacji do
potrzeb rynku pracy,
Poprawa standardów
opieki medycznej
Zmniejszenie poziomu
zachorowalności na
choroby społeczne
Wyrównywanie
dysproporcji wewnątrz
regionalnych w
dostępie do
infrastruktury
społecznej
Wzmocnienie
infrastruktury sektora
pozarządowego
* dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu V na rozwój infrastruktury
społecznej w województwie wielkopolskim określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników
produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 9 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje
na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w
załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt.
projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei
w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W
niektórych przypadkach realizacja za 2012 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 2012 r., ze
względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające
czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 2013 r. wniosków o płatność dla
projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w
ramach Priorytetu V zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji
celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp
finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu V realizowane są w ramach
116 projektów, z których 93 zostały już zakończone. W 2012 r. odnotowano postęp w ramach
Działania 5.1, 5.2, 5.3, gdzie podpisano łącznie 11 umów.
220
Tabela 43. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie V
Szacowana realizacja
Realizacja
Nazwa wskaźnika
Wartość
docelowa
(2013 r.)
wartość
%
osiągnięcia
wartość
%
osiągnięcia
Liczba projektów z zakresu edukacji
32
36
113%
26
81%
Liczba projektów z zakresu ochrony
zdrowia
65
66
102%
55
85%
Liczba projektów z zakresu innej
infrastruktury społecznej
10
14
140%
12
120%
Liczba studentów korzystających z
efektów projektów
20 000
60 200
301%
55 107
276%
Specjalistyczne badania medyczne
przeprowadzone sprzętem
zakupionym w wyniku realizacji
projektów (potencjalna liczba)
700 000
723 353
103%
788 695
113%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Stopień realizacji zdecydowanej większości wskaźników priorytetowych oraz działań określony na
podstawie podpisanych umów przekracza 100% (poza wskaźnikiem działania Liczba osób
korzystających z obiektów infrastruktury społecznej – 71%). Natomiast znaczące przekroczenie
wartości docelowych dotyczy dwóch wskaźników rezultatu (Liczba studentów korzystających z
efektów projektów oraz Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych
wsparciem (potencjalna liczba)) i wskazuje na wyższą niż zakładano efektywność wsparcia. Biorąc
pod uwagę powyższe dane można stwierdzić, że nie ma zagrożenia osiągnięcia wartości
docelowych określonych dla 2013 r.
Edukacja
Diagnoza dotycząca oświaty zawarta w WRPO wskazuje, że w strukturze wykształcenia ludności
w wieku 15 lat i więcej dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym
zawodowym, a poziom i dostęp do edukacji na obszarze województwa jest zróżnicowany.
Wsparcie placówek edukacyjnych przyczyni się do częściowej likwidacji niewystarczającej i
niedostosowanej do potrzeb oferty edukacyjnej, a ich realizacja na terenie wiejskim zmniejszy
pogłębiające się dysproporcje między aglomeracją poznańską a resztą województwa, a
jednocześnie zwiększy dostęp do edukacji na obszarach wiejskich. Do końca okresu
sprawozdawczego wsparto 36 projektów z zakresu edukacji (co daje 113% realizacji wartości
docelowej), z czego 26 zostało zakończonych. Są to zarówno projekty realizowane przez uczelnie
wyższe, jak i szkoły podstawowe, gimnazja, a także placówki kształcenia ustawicznego. Prawie
połowa dofinansowanych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (m.in. w
Rakoniewicach w powiecie grodziskim, Wapnie w powiecie wągrowieckim, Pakosławiu w powiecie
rawickim), co daje 114% wartości docelowej. Ograniczony dostęp do edukacji na obszarach
wiejskich zdiagnozowany został w analizie SWOT WRPO jako słaba strona, a wszystkie projekty
wsparte na obszarach wiejskich przyczyniają się do jej niwelowania. Jednocześnie projekty te
wpływają
na
cel
szczegółowy
Priorytetu
V:
Wyrównywanie
dysproporcji
wewnątrzregionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej. Ponadto wszystkie projekty z
zakresu edukacji przyczyniają się do podniesienia wskaźnika skolaryzacji oraz wyrównywania
szans edukacyjnych, co zostało określone jako jeden z celów Strategii rozwoju oświaty dla
województwa wielkopolskiego. Ponadto wsparte szkoły często dostosowują swe oferty
edukacyjne do zmieniających się potrzeb rynku, a pomoce dydaktyczne zakupione ze środków
unijnych będą służyć realizacji nowych ofert edukacyjnych. Dzięki temu przyczyniają się do
realizacji celu Priorytetu V: Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
221
Z uwagi na fakt, iż liczba studentów w Wielkopolsce jest duża, a rozwój szkolnictwa wyższego
znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
część środków z WRPO przeznaczona została na wsparcie szkół wyższych (Działanie 5.1). Do
końca 2012 r. wsparto 10 szkół wyższych (125% realizacji celu dla 2013 r.), z czego 6 zostało
zakończonych. Wśród wspartych placówek znalazły się m.in. Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Kaliszu, Politechnika Poznańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Liczba studentów korzystających z efektów projektów
znacząco przekroczyła zakładane wartości docelowe (301% realizacji na podstawie podpisanych
umów) i wynosi 60 200. Tak wysoka wartość jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o większej
efektywności wsparcia niż zakładano.
Mimo, iż województwo charakteryzuje się gęstą siecią placówek szkolnych, wyraźne są
dysproporcje, szczególnie w zakresie wyposażenia w pracownie, laboratoria, niezbędny sprzęt,
czy pomoce naukowe. Stan infrastruktury edukacyjnej zróżnicowany jest na wszystkich poziomach
kształcenia, dlatego też wsparcie w ramach Działania 5.2 zostało skierowane do placówek
oświatowych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a także kształcenia
ustawicznego. Do końca 2012 wsparto 26 szkół i placówek kształcenia ustawicznego, z czego 20
zostało zakończonych (m.in. wsparcie Szkoły Podstawowej w Dzierzbinie-Kolonii, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim). Odnosząc się do celu dla 2013 r. nie ma
zagrożenia jego realizacji (108%). Podobnie jak w przypadku projektów z zakresu szkolnictwa
wyższego efektywność wsparcia jest nieco wyższa niż zakładano. Z efektów projektów będzie
korzystać 13 915 uczniów (139% realizacji wartości docelowej).
Ochrona zdrowia
Brak znacznego odchylenia pomiędzy określonymi celami a rzeczywistą realizacją odnotowano
także w obszarze ochrony zdrowia (Działanie 5.3). Do końca 2012 r. dofinansowano 66 projektów
z zakresu ochrony zdrowia, z czego 55 zostało już zakończonych (m.in. Zakup sprzętu i aparatury
medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Zakup specjalistycznego
sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku). Przy obecnym poziomie
kontraktacji cele realizowane są w 102%. Większość wspartych projektów dotyczyła zakupu
urządzeń medycznych, stąd wysoki poziom realizacji wskaźnika: Liczba doposażonych instytucji
ochrony zdrowia (wartość wskaźnika realizacji wynosi 54, a szacowanej realizacji – 60, dzięki
czemu wartość docelowa dla 2013 r. zostanie osiągnięta na poziomie 109%). Sprzęt zakupiony w
ramach projektów był sprzętem najnowszym, o wysokich parametrach, zakupy przyczyniły się do
polepszenia jakości wykonywanych badań i zabiegów. Można zatem stwierdzić, że zrealizowany
został cel szczegółowy Priorytetu V: Poprawa standardów opieki medycznej. Ponadto szacuje
się, że do końca 2012 r. przebudowanych zostanie 11 instytucji ochrony zdrowia, tym samym
zostanie przekroczona wartość docelowa dla 2013 r. (wartość 6). Ze względu na fakt, iż inwestycje
związane z przebudową są przedsięwzięciami wieloletnimi, stąd wartość realizacji wskaźnika
Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia wynosi 3 i są to następujące placówki:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach oraz SP ZOZ w Gostyniu.
Jak istotne jest wsparcie w Wielkopolsce szpitali świadczy wskaźnik dotyczący liczby osób
korzystających z obiektów opieki zdrowotnej. Choć nie wszystkie inwestycje zostały zakończone to
już teraz znacznie została przekroczona wartość docelowa dla wskaźnika Liczba osób
korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem – na podstawie wniosków o
płatność końcową wartość wskaźnika wynosi 695 735, przy wartości docelowej wynoszącej
350 000. Natomiast z podpisanych umów wynika, iż ze wspartych szpitali skorzysta 973 230 osób
(278% wartości docelowej). Oznacza to, że realizowane projekty obejmują znacznie większą grupę
odbiorców niż zakładano na etapie programowania. Świadczy to jednocześnie o wysokiej
skuteczności tychże projektów. Dużą liczbę osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej
należy również upatrywać w sytuacji społecznej. Stopniowo społeczeństwo staje się
społeczeństwem starzejącym, a rozwój cywilizacji powoduje coraz to większy stopień
zachorowalności na choroby cywilizacyjne, które z czasem przekształcają się w choroby
społeczne. Ważnym efektem projektów realizowanych w obszarze zdrowia są specjalistyczne
222
badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów, których
zgodnie z podpisanymi umowami będzie 723 353, co daje nieco ponad 100% realizacji celu dla
2013 r.
Pozostała infrastruktura społeczna
Trzeci typ inwestycji realizowany w ramach Priorytetu V stanowi wsparcie pozostałej infrastruktury
społecznej (Działanie 5.4). Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 14 projektów z zakresu
innej infrastruktury społecznej, z czego 12 zostało zakończonych. Nie ma zagrożenia w realizacji
określonych celów (140% wartości docelowej na podstawie podpisanych umów). W okresie
sprawozdawczym zakończono pierwsze 4 inwestycje, które realizowane są na obszarze wiejskim –
należą do nich projekty zlokalizowane w Kolnicy, Cerekwicy, Liskowie oraz jeden projekt dotyczący
inwestycji w Osieku oraz Pakówce. Szacuje się, że projektów, które zlokalizowane są na terenie
wiejskim będzie 5 (o 1 projekt więcej niż założono w WRPO). Dzięki dotacji udało się wesprzeć 18
obiektów pomocy społecznej, z czego z 15 można już w pełni korzystać (m.in. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., DPS w Liskowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Puszczykowie). Jednocześnie osiągnięto już wartość docelową która wyniosła 10. Dzięki realizacji
projektów ze wspartych obiektów infrastruktury społecznej skorzysta 8 316 osób (na podstawie
podpisanych umów), co stanowi 71% wartości docelowej dla 2013 r. Jest to nieco mniej niż
zakładano, jednakże wartość na podstawie projektów zakończonych jest nieco wyższa niż na
podstawie umów, stąd możliwe jest, iż po zakończeniu wszystkich projektów zostanie osiągnięta
wartość docelowa tego wskaźnika.
Miejsca pracy
W ramach wsparcia infrastruktury dla kapitału ludzkiego wygenerowanych zostanie 227,5 nowych
miejsc pracy. Najwięcej etatów zostanie utworzonych w ramach Działania 5.4 (133,5). Do końca
2012 r. dzięki dofinansowaniu powstało już 196,75 etatów, głównie w obszarze pomocy
społecznej oraz ochrony zdrowia. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy
powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na
uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których
zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 2012 r. w ramach
Priorytetu V powstanie 19 takich etatów.
W JAKIM STOPNIU REZULTATY PROJEKTÓW PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI
I DOSTĘPU DO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I OPIEKI ZDROWOTNEJ W REGIONIE (UWAGA
KE)
W Rekomendacjach Krajowych dla Polski wskazano, że system kształcenia i szkoleń nie jest w
pełni dostosowany do potrzeb rynku pracy, a uniwersytety, instytuty badawcze oraz przemysł są ze
sobą słabo połączone. Zalecenia dla Polski obejmują wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego,
tak aby lepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.
Większość projektów, realizowanych przez szkoły wyższe, które dostały dofinansowanie w ramach
WRPO ma na celu poprawę jakości i dostępności kształcenia oraz dostosowanie oferty
edukacyjnej do rynku pracy. Wsparte projekty przyczynią się do unowocześnienia infrastruktury
szkół wyższych, zwiększenia dostępności oraz atrakcyjności infrastruktury edukacyjnej
wielkopolskich uczelni. Wszystko to przyczynia się do wzrostu wysoko wykwalifikowanych
pracowników w regionie, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności Wielkopolski. Polepszenie
warunków kształcenia odbywa się m.in. poprzez wzrost powierzchni dydaktycznej na jednego
studenta, zapewnienie nowoczesnego wyposażenia, w tym specjalistycznej aparatury badawczej,
dostosowanie infrastruktury do niepełnosprawnych, czy też zwiększenie dostępu do
specjalistycznej aparatury badawczej.
Projekt dotyczący utworzenia Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych w PWSZ w Kaliszu
będzie miało za zadanie dostarczenie najnowszej wiedzy technicznej dla kadr przemysłu
lotniczego i maszynowego. Inwestycja jest odpowiedzią na sygnały płynące z rynku pracy –
223
zidentyfikowany brak wykształconej kadry inżynierskiej i związane z tym problemy w rozwoju
regionalnych przedsiębiorstw skutkujące spadkiem konkurencyjności gospodarki. Z kolei dzięki
dofinansowaniu budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu powstanie nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, na której
rozwijane będą innowacyjne kierunki studiów łączące wiedzę techniczną z informatyczną i
ekonomiczną (np. Techniczne Zastosowanie Internetu). W efekcie uczelnia wykształci osoby
poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości
kształcenia jest celem kolejnego projektu realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu. Wybudowane Biocentrum, pozwoli na polepszenie warunków kształcenia, poprzez
wzrost powierzchni dydaktycznej na jednego studenta, zapewnienie nowoczesnego wyposażenia
oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej. Ponadto, projekt zakłada
wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką, poprzez tworzenie nowoczesnych technologii i ich
komercjalizację. Warto tu również wspomnieć o projekcie Politechniki Poznańskiej, która dzięki
wsparciu z WRPO wybudowała Bibliotekę Techniczną i Centrum Wykładowe. W pomieszczeniach
dydaktycznych i laboratoryjnych nowopowstałego Centrum będą realizowane specjalistyczne
zajęcia dla studentów makrokierunku Bioinformatyka, prowadzonym wraz z Uniwersytetem im.
Adama Mickiewicza, który stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju nauki i jeden z
ważniejszych nośników gospodarki opartej na wiedzy. Zmieniający się rynek pracy potrzebuje
coraz więcej inżynierów, a politechnika umożliwia zdobycie tego tytułu i zwiększa szanse jej
absolwentów na znalezienie pracy.
Wpływ projektów realizowanych w ramach Działania 5.3 na poprawę opieki zdrowotnej w
Wielkopolsce był przedmiotem badania ewaluacyjnego pt. Ocena dostępności usług medycznych
poprzez realizację projektów priorytetu V Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 w aspekcie perspektywy finansowej UE 2013+ przeprowadzonego w 2011 r. na
zlecenie IZ WRPO. Jeden z celów szczegółowych badania to: Ocena poprawy jakości,
dostępności oraz wzrostu ilości usług medycznych poprzez realizację projektów w ramach
Działania 5.3. Badaniem objęto 51 projektów, jest to zatem zdecydowana większość projektów
dofinansowanych w ramach działania. Wyniki badania potwierdzają, że wszystkie inwestycje z
zakresu wsparcia infrastruktury zdrowia w Wielkopolsce dofinansowane z WRPO wpływają na
polepszenie jakości świadczonych usług, zwiększenie liczby specjalistycznego sprzętu, objęcie
większej ilości pacjentów świadczonymi usługami oraz zwiększenie zasięgu terytorialnego
świadczonych usług. Przedstawiciele placówek służby zdrowia realizujących projekty
dofinansowane ze środków UE związane z zakupem sprzętu medycznego wskazali, że 52%
wykonanych inwestycji dotyczyło wymiany zużytego sprzętu na sprzęt o wysokich parametrach, co
przyczyniło się do znaczącej poprawy jakości wykonywanych badań i zabiegów. 48% zakupionego
sprzętu zwiększało zakres świadczonych przez placówki usług. Wielu beneficjentów wskazało
również na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania medyczne, czy też zabiegi.
Dodatkowo polepszone zostało bezpieczeństwo i warunki pracy personelu (szczególnie w
przypadku zakupów związanych ze sprzętem RTG). Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
i aparatury medycznej (m.in. zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego,
aparatury do radiologicznej diagnostyki nowotworów, czy też tomografu komputerowego) pozwala
na wczesne diagnozowanie, leczenia chorób, a także ułatwia dostęp do wysokospecjalistycznych
świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.
224
Wykres 59. Skutki realizowanych inwestycji w ramach Działania 5.3 WRPO, N-44 (liczba
beneficjentów)
polepszenie jakości świadczonych dotychczas usług
100,0%
zwiększenie liczby specjalistycznego sprzętu
medycznego
90,2%
polepszenie warunków leczenia pacjentów
90,2%
skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie
zabiegu
80,4%
wymianę zużytego sprzętu
80,4%
skrócenie czasu oczekiwania na badanie
76,5%
zwiększenie liczby typów świadczeń medycznych
oferowanych przez placówkę
68,6%
objęcie większej liczby pacjentów usługami medycznymi
52,9%
zwiększenie zasięgu terytorialnego świadczonych usług
25,5%
Źródło: Badanie ewaluacyjne pt „Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów
Priorytetu V Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w aspekcie
perspektywy finansowej UE 2013+
Przedsięwzięcia realizowane w obszarze kapitału ludzkiego mają pozytywny wpływ na sytuację
społeczno-gospodarczą Wielkopolski, m.in. na poprawę wykształcenia ludności, wyposażenie
szkół w komputery oraz placówek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny. Ma to swoje
odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych. Projekty realizowane w ramach
Działania 5.1 oraz 5.2 dotyczące inwestycji z zakresu budowy, przebudowy oraz doposażenia
placówek edukacyjnych zobrazowane wskaźnikami: Liczba projektów z zakresu edukacji, a także
związane z nim rezultaty Liczba studentów korzystających z efektów projektów może wpłynąć na
wartość wskaźnika kontekstowego:
 Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL) – np. wykształcenie wyższe
wzrosło z 12,7% (2007 r.) do 17,2% (2011 r.)
Ponadto placówki oświaty ubiegały się o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego co w
efekcie realizacji może wpłynąć na wskaźnik kontekstowy:
 Udział szkół wyposażonych w komputery – np. w szkołach podstawowych i gimnazjach
udział wzrósł z 88,4% (2007 r.) do 91,4% (2011 r.)
 Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu – np. w szkołach
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w 2007 r. na jeden komputer przypadało 12,4
osób natomiast w 2011/2012 r. 8,7 osób.
Z kolei miejsca pracy, które tworzone są dzięki realizacji projektów ze wszystkich działań Priorytetu
V mogą również w pośredni sposób wpłynąć na zmiany takich wskaźników kontekstowych jak:
Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia (wg BAEL),czy
Pracujący ogółem.
KRAJOWY PROGRAM REFORM
Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami
znajduje się w pkt. 2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii UE 2020.
Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu V odpowiadają na wyzwania ujęte w
Krajowym Programie Reform w temacie „Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego”.
Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej – dofinansowanie przebudowy i doposażenia
infrastruktury ochrony zdrowia i pozostałej infrastruktury społecznej (Działania 5.3 i 5.4).
Wskaźnik WRPO:
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia – 66
Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej – 14
225
Projekty z Działania 5.1 realizują także KPR w temacie „Innowacyjność dla wzrostu
inteligentnego”.
Kapitał intelektualny dla innowacyjności – wsparcie infrastruktury szkół wyższych
Wskaźnik WRPO:
Liczba studentów korzystających z efektów projektów – 60 tys. osób
Ponadto Działania 5.2 i 5.4 wpisują się w temat KPR „Aktywność dla wzrostu sprzyjającego
włączeniu społecznemu”.
Nowoczesny rynek pracy – realizacja projektów związanych z infrastrukturą szkół także na
terenach wiejskich (Działanie 5.2)
Wskaźnik WRPO: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów – 14 tys. osób
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – wsparcie infrastruktury społecznej także na terenach
wiejskich (Działanie 5.4).
Wskaźnik WRPO: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej – 8,3 tys. osób
RÓWNOŚĆ SZANS
Wszystkie szkoły wyższe dostosowały budynki dla osób niepełnosprawnych. Ponadto duża część
projektów z Działania 5.2 również zastosowała rozwiązania ułatwiające korzystanie osobom
niepełnosprawnym (np. budowana nowa sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Pakosławiu będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych - podjazdy, szatnia i WC
przeznaczone dla ich potrzeb, co umożliwi im udział we wszystkich możliwych zajęciach).
Wsparcie dot. szkół na obszarach wiejskich wyrównuje szanse w dostępie do edukacji dzieci z tych
terenów. Z kolei projekty z działania 5.4 dotyczą wsparcia ośrodków, które mają na celu
rehabilitacje społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
CROSS-FINANCING
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.6.3
BADANIA EWALUACYJNE
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w
ramach Priorytetu V.
ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

informacje, na temat tego, w jakim stopniu rezultaty projektów przyczyniają się do poprawy
jakości i dostępu do szkolnictwa wyższego i opieki zdrowotnej w regionie - informacje te zostały
zawarte w analizie jakościowej Priorytetu V powyżej.

informacje, na temat tego, w jaki sposób realizowane projekty przyczyniają się do obniżenia
poziomu ubóstwa w regionie – do opisania wpływu projektów wspartych w ramach WRPO na
zmniejszenie ubóstwa w regionie konieczne będzie przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. W
związku z tym po zakończeniu realizacji Programu takie badanie ewaluacyjne zostanie
przeprowadzone, a informacje na jego temat zostaną opisane w sprawozdaniu końcowym.
REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu V.
PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA
Jak wynika z powyższej analizy projekty realizowane w ramach Priorytetu V wpisują się w cele i
założenia określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO), a także odnoszą się
do problemów zidentyfikowanych w analizie SWOT dla WRPO. Ponadto wsparcie w obszarze
szkolnictwa oraz ochrony zdrowia nawiązuje do zapisów Strategii rozwoju oświaty dla
województwa wielkopolskiego oraz Narodowego Planu Zdrowotnego na lata 2004-2013.
Przedsięwzięcia wsparte w priorytecie odnoszą się także do zapisów Zaktualizowanej Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. wpisując się w 2 cele strategiczne (Cel 7.
Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, Cel 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie
potencjałów społecznych województwa). Oczekuje się, że przedsięwzięcia realizowane w ramach
priorytetu wpłyną na poprawę poziomu świadczonych usług medycznych, poprawę sytuacji
szkolnictwa na różnych poziomach, a także na wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych.
226
Znaczna część zrealizowanych inwestycji objętych badaniem ma oddziaływanie co najmniej
subregionalne oraz ogólnowojewódzkie.
Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w Priorytecie V wyniósł 94,09%, a
zdecydowana większość projektów została już rozliczona i zakończona. Postęp finansowy
wspartych projektów jest skorelowany z postem rzeczowym, który został wykazany we wszystkich
wskaźnikach. Przy obecnym poziomie kontraktacji zdecydowana większość wskaźników osiągnie
wartości w niewielkim stopniu przekraczające wartości docelowe dla 2013 r., co można uznać za
duże osiągniecie we wdrażaniu priorytetu. Nie ma zatem odchylenia pomiędzy określonymi celami
a ich rzeczywista realizacją.
Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie
wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w
realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w
przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu.
3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami
zaradczymi
W ramach Priorytetu V nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania.
227
228
Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w
Wolsztynie
PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE
Turek - miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele
NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej
229
3.6 PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE
Działanie 6.1 Turystyka
Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Cel główny Priorytetu VI to Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla
zwiększenia atrakcyjności regionu. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele
szczegółowe:
 Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu
 Wzrost udziału kultury w życiu mieszkańców
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
wynosi 61 470 000 EUR.
3.6.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
POSTĘP FIZYCZNY
Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg
priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników
priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji
wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej.
POSTĘP FINANSOWY
W ramach Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym podpisano 22 umowy (Działanie 6.2), a od
początku uruchomienia programu 129 umów na kwotę dofinansowania UE 54 872 020,18 EUR.
Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 89,27%, co jest nieco poniżej
średniej dla Programu. Pozostała alokacja zostanie wykorzystana na podpisanie umów z
beneficjentami projektów kluczowych, które znajdują się w IW IPK. Z kolei wykorzystanie alokacji
wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 76,95% - powyżej średniej
dla Programu. Do końca 2012 r. zostało zakończonych 79 projektów (61% wszystkich projektów).
W 2012 r. w ramach Priorytetu VI przeprowadzono jedną realokację środków. Z Działania 6.2
przeniesiono środki w wysokości 1 552 527,00 EUR do Działania 6.1.
Tabela 44. Umowy podpisane w ramach Priorytetu VI do końca 2012 r.
Liczba
podpisanych
umów
Wartość dof.
UE
podpisanych
umów (EUR)
Poziom
kontraktacji
Alokacja (EUR)
Liczba
projektów
zakończonych
Działanie 6.1
Turystyka
69
30 354 536,16
90,46%
33 557 473,00
48
Działanie 6.2
Rozwój kultury i
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
60
24 517 484,01
87,94%
27 912 527,00
31
Razem
129
54 872 020,18
89,27%
61 470 000,00
79
Nazwa działania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
230
Mln EUR
Wykres 60. Postęp finansowy w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
81,52
67,23
61,47
54,87
47,30
46,28
12,43
2,40
2,40
11,92
1,44
Wartość
Wartość dof. Wartość dof. UE Wartość dof. UE Wartość dof. UE
wnioskowanego
ogółem
podpisanych zatwierdzonych
deklaracji
dofinansowania zatwierdzonych
umów
wniosków o
zatwierdzonych
ogółem (po
wniosków o
płatność
przez IC
ocenie
dofinansowanie
formalnej)
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
KONKURSY
W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie
sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu.
Tabela 45. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym
oraz od uruchomienia programu
Działanie /
schemat
Termin naboru
Alokacja na konkurs
(EUR)
Liczba złożonych
wniosków o
dofinansowanie
Kwota
dofinansowania
złożonych
wniosków (EUR)
Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym
Działanie 6.2
Rozwój kultury i
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
(Schemat III)
28.06.2012–31.07.2012
100 000,00
3
106 738,77
Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych
Działanie 6.1
Turystyka
(Schemat I)
20.03.2009 - 30.04.2009
20 000 000,00
59
40 531 496,29
26.08.2009 - 26.11.2009
22 000 000,00
63
57 781 432,07
Działanie 6.1
Turystyka
(Schemat II)
31.03.2010 - 14.05.2010
1 500 000,00
36
6 313 421,62
Działanie 6.2
Rozwój kultury i
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
(Schemat I)
10.10.2008 - 10.11.2008
10 000 000,00
73
63 829 142,61
231
Działanie 6.2
Rozwój kultury i
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
(Schemat II)
Działanie 6.2
Rozwój kultury i
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
(Schemat III)
31.03.2010 - 14.05.2010
1 500 000,00
33
4 264 052,59
04.08.2011 - 05.09.2011
1 000 000,00
17
617 076,42
16.12.2011–17.01.2012
500 000,00
4
134 774,36
Źródło: Opracowanie własne
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI
Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na
działania przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 46. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg sektorów gospodarki
Sektor gospodarki
VI Usługi
w tym hotele i restauracje
w tym pozostała działalność
usługowa związana z turystyką i
kulturą
Razem
Działanie WRPO
Liczba projektów
Dofinansowanie
UE (EUR)
6.1
6
4 448 012,07
6.1, 6.2
123
50 424 008,10
-
129
54 872 020,18
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
Główną grupą beneficjentów, do których skierowane zostało wsparcie w Priorytecie VI to jednostki
samorządu terytorialnego. Dużą grupę stanowiły także instytucje kultury, realizujące projekty z
zakresu kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto projekty realizowane są przez
przedsiębiorców (głównie w Działaniu 6.1), fundacje i stowarzyszenia, kościoły i związki
wyznaniowe (głównie Działanie 6.2).
232
Wykres 61. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI wg rodzajów beneficjentów
11
8
jednostki samorządu
terytorialnego
instytucje kultury
2 1
17
przedsiębiorcy
NGO
25
65
kościoły i związki
wyznaniowe
szkoły wyższe
PGL Lasy
Państwowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Projekty wsparte w ramach Priorytetu VI w przeważającej części realizowane są na obszarze
miejskim.
Obszar miejski 89
Obszar wiejski 40
W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski
nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego
projektów nie odnosi się do tych obszarów.
Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie.
233
Rycina 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg miejsca realizacji w powiatach (liczba
oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH
INNYCH PO
Informacje te znajdują się w punkcie 2.1.6.2.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.1.4.
PROJEKTY KLUCZOWE
Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących
się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w
234
punkcie 2.1.6.2. Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej przy
analizie działań Priorytetu VI.
Na IW IPK znajduje się 9 projektów kluczowych, które są realizowane w ramach Priorytetu VI (2 z
Działania 6.1 oraz 7 z Działania 6.2). W okresie sprawozdawczym dla Priorytetu VI zgłoszonych
zostało 5 nowych projektów kluczowych i miały miejsce ich konsultacje społeczne. Ponadto dla 2
projektów zostały podpisane umowy o dofinansowanie, a 2 projekty zostały zakończone
(zatwierdzono wniosek o płatność końcową).
Wykres 62. Postęp finansowy w Działaniu 6.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
53,50
60
Mln EUR
50
39,22
33,56
30,35
40
26,46
30
20
10
0
6,55
1,13
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po ocenie
formalnej)
1,13
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
0,00
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 6.1 realizowane są projekty dotyczące wsparcia na rzecz wzmocnienia usług
turystycznych, są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i promocyjne. Większość środków
przeznaczona została na realizację projektów związanych z budową oraz rozbudową infrastruktury
turystycznej. Projekty dotyczą m.in. budowy lub rozbudowy bazy noclegowej, budowy lub
rozbudowy ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także
sportowo – rekreacyjnych. Wsparte zostały również projekty zagospodarowujące obszary
przyjeziorne czy nadbrzeżne (np. zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Wolsztyńskim, czy też
Jeziorem Miejskim w Chodzieży). Licznie wsparto także projekty związane z szeroko pojętą
aktywnością ruchową, są to projekty dotyczące: budowy ścieżek rowerowych (np. trasy rowerowe
Ziemi Kościańskiej w powiecie Kościańskim), kąpielisk (np. w popularnym Boszkowie w powiecie
leszczyńskim) czy nawet szlaków kajakowych (szlak kajakowy „Puszcza Zielonka” w Gminie
Pobiedziska).
235
Rycina 39. Ścieżki rowerowe na trasach: Stary Tomyśl – Róża (od lewej), Zbąszyń-Nądnia (od
prawej)
Źródło: Smartlink/Beneficjent
Poza projektami inwestycyjnymi wsparto także projekty z obszaru promocji i informacji
turystycznej. Dotyczą one głównie promocji produktów lub też walorów turystycznych Wielkopolski
jako całości lub poszczególnych jej obszarów np. promocja walorów turystycznych miasta
Wągrowiec.
Schemat I Infrastruktura turystyczna – 59 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE 27
458 860,22 EUR
Schemat II Promocja i informacja turystyczna – 10 projektów, na łączną kwotę
dofinansowania UE 2 895 675,95 EUR
PROJEKTY KLUCZOWE
Kompleksowa
Wielkopolski
promocja
markowego
produktu
turystyki
wodnej
Wielka
Pętla
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 11 czerwca do 11 lipca 2012
r., a dnia 24 lipca 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację
projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie
zostanie podpisana w I kwartale 2013 r.
Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego
produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski. Wielka Pętla Wielkopolski łączy
drogi wodne regionu Wielkopolski w wodny szlak turystyczny. Produkt uznany został za rozwojowy
i unikatowy w skali kraju, ze względu na wykorzystanie równoleżnikowego kierunku przepływu
głównych rzek regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta – Gopło.
Szlak ten, liczący 690 km, przebiega przez tereny województwa wielkopolskiego, lubuskiego i
kujawsko – pomorskiego.
Projekt promować będzie walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na szlaku
miast i miasteczek. Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na
wzmocnienie wizerunku Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie i wzrost popytu na
jego wiodące produkty turystyczne. Skutkować to będzie zwiększeniem ruchu turystycznego na
obszarach wokół Wielkiej Pętli Wielkopolski tj. wzrostem wykorzystania bazy noclegowej,
gastronomicznej oraz wypożyczalni sprzętu wodnego, wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej
obszaru.
236
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności
turystycznej
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 8 października do 9 listopada
2012 r., a dnia 14 listopada 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za
realizację projektu jest Gmina Piła. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to
kwiecień 2013 r.
Przedmiotem projektu jest stworzenie produktu turystycznego regionu pn. Pilska strefa aktywności
turystycznej. Zakres projektu obejmuje wybudowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno rekreacyjnej łączącej 4,5 km szlaku wodnego rzeki Gwdy, ścieżki pieszo – rowerowe z miejscami
piknikowymi i rekreacyjnymi wzdłuż brzegów rzeki oraz na wyspie miejskiej. Projekt realizowany
będzie na terenie Gminy Piła.
W skład przedmiotowego projektu wchodzą następujące części projektu:
 Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż lewego brzegu rzeki Gwdy od Mostów Królewskich do
kładki na wyspie miejskiej przy restauracji Młyn.
 Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego od kładki na wyspie miejskiej od strony al.
Niepodległości wzdłuż bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu
Staszica.
 Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne centrum wyspy miejskiej wraz z ciągiem
pieszo – rowerowym i małą architekturą.
 Uzupełnienie programu rekreacyjnego wyspy o bezpieczny plac zabaw dla dzieci.
 Budowa turystycznych przystani wodnych na rzece Gwdzie w Pile.
Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki wodnej i rowerowej w rozwoju subregionu pilskiego
i Wielkopolski, poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na rzece Gwdzie i w jej
otoczeniu. Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała istotny wpływ na podniesienie
atrakcyjności turystycznej miasta Piły i regionu oraz wzmocnienie potencjału turystycznego
Wielkopolski.
Wykres 63. Postęp finansowy w Działaniu 6.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
30
28,01
28,01
27,91
24,52
Mln EUR
25
20,85
20
15
10
5
5,88
1,28
1,28
1,44
0
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie formalnej)
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
W ramach Działania 6.2 realizowane są projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa
kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej, są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i
237
promocyjne. Wsparcie zostało rozłożone równomiernie pomiędzy projekty inwestycyjne,
promocyjne oraz dotyczące infrastruktury kin. Projekty inwestycyjne dotyczą głównie renowacji,
rewaloryzacji czy adaptacji obiektów historycznych i zabytkowych na cele kulturalne, a także
renowacji i konserwacji zabytków ruchomych (np. odnowa i konserwacja drewnianych kościołów
południowej Wielkopolski).
Rycina 40. Kościółki południowej Wielkopolski – poddane odnowie i konserwacji (Borków Stary,
Klisz Zawodzie)
Źródło: Smartlink/Beneficjenci
Natomiast przedsięwzięcia promocyjne dotyczyły głównie promocji kultury oraz dziedzictwa
kulturowego Wielkopolski i poszczególnych jej obszarów (np. Regionu Średzkiego, Ziemi
Ostrzeszowskiej). Działania te obejmują prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych,
organizację wydarzeń kulturalnych.
Z kolei w ramach Schematu III wsparto 21 kin z Wielkopolski, które zostały przystosowane do
przejścia na cyfrowy system projekcji filmów. Cyfryzacji dokonano miedzy innymi w kinie
Przedwiośnie w Krotoszynie, kinie Echo w Jarocinie, czy tez kinie Noteć w Chodzieży.
Schemat I Projekty inwestycyjne – 18 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE
21 354 377,93 EUR
Schemat II Projekty promocyjne – 21 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE
2 458 800,59 EUR
Schemat III Infrastruktura kin - 21 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE
704 305,50 EUR
PROJEKTY KLUCZOWE
Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie
na cele biblioteczne
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 2 marca do 2 kwietnia 2012
r., a dnia 12 kwietnia 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację
projektu jest Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie. W okresie sprawozdawczym beneficjent
złożył wniosek o dofinansowanie oraz podpisał umowę o dofinansowanie (17 października 2012
r.).
Projekt zakłada adaptację części kościoła Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne
oraz powstanie czytelni w części klasztornej, bezpośrednio przylegającej do planowanej biblioteki.
238
Renowacja pomieszczeń kościoła będzie polegała m.in. na renowacji ścian zakrystii, wykonaniu
drewnianej podłogi, zaopatrzeniu części zakrystii w instalację elektryczną. Jedno z pomieszczeń
bibliotecznych zostanie wydzielone na tzw. akwarium, ze szklanych ścian. W części klasztornej
wydzielona zostanie czytelnia. Zostanie tam zlokalizowanych klika stanowisk czytelniczych, w tym
2 stanowiska komputerowe dostępne dla czytelników.
Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na uatrakcyjnienie regionu.
Powstanie nowoczesna biblioteka naukowa, która będzie nową instytucją kulturalną i naukową,
dającą dostęp do specjalistycznej literatury w tym również z możliwością studiowania zabytkowych
starodruków.
Projekt jest realizowany planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Beneficjent
planuje kontynuować prace remontowe, konserwatorskie i budowlane w obiekcie, tj. związane z
pracami konserwatorskimi, montażem regałów, ścian szklanych oraz przygotowaniem obiektu pod
kątem budowlanym.
Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 11 czerwca do 11 lipca 2012
r., a dnia 24 lipca 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację
projektu jest Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to luty 2013 r.
Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna szeroko
zakrojonego projektu promocyjnego, który zakłada realizację pięciu komponentów:
 „KULTURA-WIEDZA-SUKCES” – stworzenie Centrów Kompetencji pełniących rolę
koordynującą i doradczą dla osób i podmiotów już działających lub zamierzających podjąć
działalność w sferze kultury.
 Wielkopolska Marka Kulturalna – stworzenie logotypu oraz hasła promującego
Wielkopolskę, mających związek z kulturą; przeprowadzenie kampanii promującej
Wielkopolskę jako region o silnej identyfikacji kulturowej; wyłanianie ambasadorów
wielkopolskiej kultury,
 Wielkopolski Portal Kulturalny – stworzenie i redagowanie wielofunkcyjnego,
opiniotwórczego i kulturotwórczego portalu internetowego,
 Cykl wizyt studyjnych zagranicznych kuratorów sztuki w Wielkopolsce – organizacja pięciu
wizyt studyjnych zagranicznych kuratorów teatralnych, sztuk wizualnych, filmowych,
muzealnych oraz muzycznych,
 Wystawa mobilna „WIELKOPOLSKA – KOLEBKA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI” –
stworzenie modułowej, mobilnej wystawy prezentującej Wielkopolskę jako kolebkę polskiej
państwowości – zakłada się 5 do 10 prezentacji w Polsce oraz za granicą.
Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na wzmocnienie potencjału
kulturowego regionu.
Rewitalizacja
- Etap I
zespołu
pałacowo
-
parkowego
dla
potrzeb
Instytutu
Rozbitek
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 8 października do 9 listopada
2012 r., a dnia 14 listopada 2012 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za
realizację projektu jest Fundacja Instytut Rozbitek w Poznaniu – organizacja non profit, założona
przez Jana A.P. Kaczmarka. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to luty 2013 r.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja spichlerza – jednego z obiektów zespołu folwarcznego i
adaptacja jego powierzchni w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni dydaktyczno – wystawowej
z niewielkimi przestrzeniami dydaktycznymi oraz warsztatowymi dla organizacji różnego rodzaju
wystaw i wernisaży.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do budowy artystycznej platformy, która poprzez
muzykę i film chce budować silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem.
Ponadto realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na większy udział kultury w życiu
mieszkańców, ma szanse przyczynić się do zachowania oraz wzmocnienia tożsamości kulturowej
społeczeństwa województwa wielkopolskiego, co skutkować będzie rozwojem kapitału ludzkiego,
239
wzmocnieniem spójności społecznej regionu i zwiększeniem znaczenia kultury jako czynnika
stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu, wzmacniając tym samym jego potencjał.
Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku
Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29
głównego
Uniwersytetu
W okresie sprawozdawczym (16 kwietnia 2012 r.) podpisana została umowa o dofinansowanie z
Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, który realizuje projekt.
W ramach realizacji projektu w 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w
wyniku, którego na wykonawcę usługi wybrano firmę ADEXBUD Przedsiębiorstwo MontażowoBudowlane z Obornik. Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi nadzoru
konserwatorskiego i budowlanego, jako wykonawcę wybrano firmę DEMIURG Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa z Poznania.
Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim
W okresie sprawozdawczym podpisano aneks do umowy, który m.in. skrócił czas realizacji
projektu do końca czerwca 2012 r. Projekt jest zakończony rzeczowo, pozostała do rozliczenia
ostatnia część finansowa.
W dniu 29 czerwca 2012 r. pierwsi goście mogli obejrzeć rezerwat o nazwie „Genius loci”
mieszczący się na Ostrowie Tumskim. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów muzealnych
w Polsce, prezentujący relikty wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego, jakim był Ostrów
Tumski w X wieku oraz zrekonstruowane pozostałości renesansowego muru obronnego
okalającego Ostrów Tumski. W części podziemnej znajduje się sala ekspozycyjna reliktów wału
grodu poznańskiego, a także korytarz z ekspozycją fundamentów muru Lubrańskiego. Na parterze
znajduje się sala multimedialna, w której prezentowane są tematyczne filmy 3D, a tuż przy wejściu
zlokalizowano infokioski oraz holograficzny obraz grodu z czasów jego świetności.
Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie
Projekt zakończony.
Projekt realizowany był przez Archidiecezję Gnieźnieńską od września 2008 r. do września 2011 r.
W połowie marca 2012 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
Rewaloryzacja Wzgórza Lecha objęła prace budowlane i konserwatorskie obiektów kompleksu
Wzgórza Lecha. W ramach projektu wspartych zostało 5 obiektów dziedzictwa kulturowego Katedra Gnieźnieńska, Relikty Kaplicy Łaskiego, kanonia przy ul. Kolegiaty 6 wraz z otoczeniem
(brama wjazdowa i mur okalający), budynek przy ul. Kolegiaty 2 oraz budynek przy ul. Kolegiaty 5.
W tym 3 obiekty zostały poddane konserwacji - Katedra Gnieźnieńska, Relikty Kaplicy Łaskiego,
kanonia przy ul. Kolegiaty 6. Ponadto 2 rodzaje zbiorów zostały zabezpieczone - zbiory Archiwum
oraz Muzeum Archidiecezjalnego. Dofinansowanie pozwoliło na rewaloryzację wieży katedralnej i
reliktów najstarszej w Polsce kaplicy renesansowej Łaskiego.
Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz,
Grzybowo
Projekt zakończony.
Projekt realizowany był przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy od 12 czerwca 2008 r. do
19 maja 2011 r. W lipcu 2012 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową.
Projekt obejmował przeprowadzenie prac restauracyjnych i modernizacyjnych oraz poprawę
wyposażenia obiektów na terenie rezerwatów Archeologicznych dot. Początków Państwa
Polskiego. Dzięki temu zwiększyła się atrakcyjność oferty programowej muzeum i poprawił się
komfort zwiedzania Rezerwatów Archeologicznych. Powstały też lepsze warunki ekspozycji oraz
przechowywania zbiorów muzealnych.
240
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA
Rycina 41. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VI
129 podpisanych
umów na kwotę
dofinansowania
UE
54 872 020,18
EUR
89,27% poziom
kontraktacji
79 projektów
zakończonych, na
kwotę
dofinansowania
UE
36 205 758,48
EUR
WSKAŹNIKI
PRODUKTU
835 km wspartych
szlaków
turystycznych
WSKAŹNIKI
REZULTATU
275,66 nowych
miejsc pracy
91 wspartych
obiektów
turystycznych i
rekreacyjnych
2 129 203 osób
korzystających
ze wspartych
obiektów
turystycznych
22 nowe lub
zmodyfikowane
produkty
turystyczne
1 823 731 osób
odwiedzających
wsparte obiekty
kultury i
dzidzictwa
kulturowego
*
43 wsparte obiekty
kultury lub
dziedzictwa
kulturowego
103 obiekty zbiory
poddane
konserwacji
*
CEL
Wykorzystanie
środowiska
przyrodniczego i
kulturowego dla
zwiększenia
atrakcyjności
regionu
Wzrost udziału
turystyki w
gospodarce
regionu
Wzrost udziału
kultury w życiu
mieszkańców
* dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI na obszar turystyki i
kultury w województwie wielkopolskim określono 7 wskaźników priorytetowych (4 wskaźniki
produktu, 3 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje
na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w
załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt.
projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei
w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W
niektórych przypadkach realizacja za 2012 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 2012 r., ze
względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające
czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 2013 r. wniosków o płatność dla
projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w
ramach Priorytetu VI zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji
celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp
finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu VI realizowane są w ramach
129 projektów, z których 79 zostało już zakończonych. W 2012 r. odnotowano postęp w obszarze
kultury, gdzie podpisano 22 umowy o dofinansowanie.
241
Tabela 47. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VI
Szacowana realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
(2013 r.)
wartość
%
osiągnięcia
wartość
%
osiągnięcia
Liczba projektów z zakresu turystyki
40
69
173%
48
120%
Liczba zbudowanych /
zmodernizowanych obiektów kultury i
dziedzictwa kulturowego
40
43
108%
28
70%
Długość nowych i przebudowanych
szlaków turystycznych (km)
841
835
99%
824
98%
Liczba nowych i przebudowanych
obiektów turystycznych i
rekreacyjnych
77
91
118%
77
100%
Liczba utworzonych miejsc pracy
500
276
55%
103
21%
Nazwa wskaźnika
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Na obecnym etapie wdrażania postęp odnotowany w Priorytecie VI pozwala stwierdzić, że nie ma
zagrożenia osiągnięcia wartości docelowych określonych dla 2013 r. W większości przypadków
poziom realizacji wskaźników określony na podstawie podpisanych umów wynosi ok. 100%.
Jedynie w 2 przypadkach odnotowano odchylenie pomiędzy określonymi celami a ich rzeczywistą
realizacją: w przypadku wskaźnika dotyczącego miejsc pracy (poniżej celu) oraz liczby projektów z
zakresu turystyki (powyżej celu). Ma to jednak swoje przyczyny, które opisano poniżej.
Turystyka
Wielkopolska dzięki doskonałym warunkom przyrodniczym, niskiemu poziomowi degradacji
środowiska oraz dużej bioróżnorodności jest regionem o znacznych walorach turystycznych.
Walory te są jednak w niedostatecznym stopniu wykorzystywane do wzmocnienia potencjału
rozwojowego Wielkopolski. Interwencja w ramach Priorytetu VI ma na celu wzmocnienie tego
potencjału poprzez m.in. poprawę i rozbudowę istniejącej infrastruktury turystycznej, wypracowanie
systemu promocji Wielkopolski i rozwój lokalnych oraz regionalnych produktów turystycznych.
Projekty wsparte w ramach Priorytetu VI są odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane w regionie w
tym zakresie.
Liczba projektów z zakresu turystyki na podstawie podpisanych umów do końca 2012 r. wyniosła
69, z czego 48 zostało już zakończonych. Jest to nieco więcej niż początkowo zakładano i wynika
z faktu, iż projekty te uznano za istotne dla rozwoju Wielkopolski i osiągania określonych wcześniej
celów. Przekroczenie wartości docelowej należy uznać za pozytywne zjawisko, gdyż za pieniądze
przeznaczone na działanie udało się zrealizować więcej projektów niż zakładano, a wsparcie
udzielone zostało większej liczbie projektów o mniejszej wartości. Połowa projektów z obszaru
turystyki realizowanych jest na obszarach wiejskich. Podstawowym efektem rzeczowym projektów
realizowanych w obszarze turystyki są nowe lub przebudowane obiekty turystyczne i rekreacyjne.
Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 77 takich projektów (projekty zakończone), co
odpowiada dokładnie wartości docelowej dla 2013 r. Na podstawie podpisanych umów szacuje się,
że wartość wskaźnika wyniesie 91, jest to jednak niewielkie przekroczenie. Wśród wspartych
obiektów znalazły się m.in. Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie, Bulwar Nadwarciański w
Koninie, czy też kąpielisko nad Jeziorem Stepuchowskim. Dużo jezior w Wielkopolsce zyskało
nowe lub odnowione promenady m.in. promenada nad jeziorem Miejskim w Chodzieży,
promenada nad Jeziorem Kórnickim. Ciekawym obiektem, który został oddany do użytku w maju
2012 r. jest kolejka górska alpinie coaster. Najnowsza atrakcja kompleksu rekreacyjnego nad
Maltą w Poznaniu to efekt realizacji projektu pt. Budowa Alpine Coaster wraz z
242
zagospodarowaniem przyległego terenu w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej
poznańskiej Malty.
Wielkopolska posiada dobre warunki do uprawiania turystyki aktywnej – rowerowej, wodnej, czy
też konnej. Dlatego też w ramach interwencji w Priorytecie VI wybudowano lub przebudowano
prawie 824 km szlaków turystycznych, co stanowi 99% wartości docelowej. Z kolei szacowana
realizacja wynosi nieco ponad 835 km. Ponadto w zakontraktowanych projektach zakłada się
wsparcie prawie 38 km ścieżek rowerowych, m.in. ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska do
Woźnik, ścieżki rowerowej na trasie Zbąszyń-Nądnia, czy też ścieżki rowerowej wokół Zbiornika
Murowaniec na terenie gminy Koźminek. Poza szlakami pieszo-rowerowymi wsparto również
szlaki wodne m.in. Szlak kajakowy Puszcza Zielonka.
Odpowiedzią na brak wyspecjalizowanych systemów promocji oraz profesjonalnych produktów
turystycznych w Wielkopolsce są przedsięwzięcia w obszarze informacji i promocji.
Dofinansowane projekty zakładają utworzenie 141 punktów informacji turystycznej oraz 7 portali
informacyjnych. Ponadto wsparcie zostało udzielone na stworzenie lub modyfikację 22 produktów
turystycznych. Wśród działań promocyjnych warto tu wspomnieć o kompleksowym projekcie pt.
Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski realizowanym przez
Wielkopolską Organizację Turystyczną. Projekty te z pewnością przyczyniają się do wzrostu
znaczenia turystyki w gospodarce regionu, co jest celem określonym dla tego obszaru.
Kultura
Wielkopolska odznacza się bogatym dziedzictwem kultury materialnej w postaci zabytków
architektury sakralnej i świeckiej, jednak stan techniczny obiektów zabytkowych ulega stałej
degradacji. Wsparcia wymagają także instytucje kultury, których stan techniczny i wyposażenie nie
są w najlepszej kondycji. W związku z tym część środków priorytetu została przekazana na
ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury. Miernikiem
realizowanych działań w tym zakresie jest wskaźnik liczba zbudowanych/zmodernizowanych
obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego, którego szacowana realizacja na koniec 2012 r.
wyniosła 43, co stanowi 108% wartości docelowej. Wśród wspartych obiektów znalazły się m.in.
drewniane kościółki południowej Wielkopolski objęte projektem odnowy i konserwacji, XVIIIwieczny Pokarmelicki Zespół Klasztorny w Kłodawie, który poddany został renowacji.
Zdecydowana większość wspartych obiektów zlokalizowanych jest na obszarach miejskich. Na
obszarze wiejskim wsparto jedynie 7 takich projektów, co jest zjawiskiem normalnym, gdyż
większość obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego znajduje się w miastach.
Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr kultury, jako jeden z celów priorytetu,
zostanie uzyskana w wyniku szeroko zakrojonych akcji promocyjnych i informacyjnych. Ciekawym
przykładem jest tu projekt pt. Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa
kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej jako przykładu wielkopolskiej tradycji. Dzięki realizacji
projektu przeprowadzona została kampania reklamowa gminy przy użyciu najnowszych form
komunikacji (ogłoszenia i spoty w prasie), wydany został album i foldery w wersji elektronicznej, a
także publikacje dotyczące dziejów ziemi żerkowskiej.
Zwiększenie dostępu do dóbr kultury, zwłaszcza w małych miastach, nastąpiło również dzięki
cyfryzacji kin, która została dofinansowana w ramach osobnego schematu utworzonego dla
Działania 6.2. Wsparcie z WRPO udzielone zostało dla 21 kin, w wielu przypadkach inwestycja w
sprzęt uchroniła je przed zamknięciem, szczególnie w małych miejscowościach. Renesans jaki
przezywają małe kina studyjne sprawia, że przemieniają się one w obiekty kultury o wysokim
standardzie projekcji. Jest to kolejny dowód na to, jak fundusze unijne wpłynęły na poprawę
dostępu do dóbr kultury, co jest celem priorytetu i odpowiedzią na potrzeby regionu w tym
zakresie.
Miejsca pracy
Turystyka jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który wpływa na rozwój rynku pracy, a
także jest swego rodzaju metodą przeciwdziałania bezrobociu. Dowodem na to są projekty
wybrane do dofinansowania w ramach Priorytetu VI, które generują nowe miejsca pracy. Zgodnie z
podpisanymi umowami utworzonych zostanie prawie 276 nowych etatów, co stanowi 55% wartości
docelowej. Projekty zakończone do końca 2012 r. wygenerowały 103 nowe miejsca pracy. Miejsca
pracy tworzone są głównie w ramach projektów inwestycyjnych, zarówno w Działaniu 6.1, jak i
243
Działaniu 6.2, a także w przypadku projektów dotyczących cyfryzacji kin. Zdecydowanie najwięcej
miejsc pracy powstaje w Działaniu 6.1 Turystyka (244 etaty), co wynika z charakteru inwestycji
wspieranych w jego ramach. Ponad 60% utworzonych miejsc pracy powstało na obszarach
wiejskich, co jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż sytuacja rynku pracy na tych obszarach jest
gorsza niż w miastach. Zatem wsparcie ukierunkowane zostało na poprawę tej sytuacji. Biorąc pod
uwagę płeć osób zatrudnionych, odsetek miejsc pracy, na których zatrudnione zostały kobiety
określony został na podstawie badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 2012 r. Ewaluator
określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych - jest to nieco mniej niż zakładano na
początkowym etapie programowania, jednakże wynika to z charakteru wspieranych inwestycji.
Należy tu jednak zaznaczyć, że w ramach Priorytetu VI tworzone są również pośrednie miejsca
pracy, a także tymczasowe miejsca pracy, które nie są ujęte we wskaźniku na poziomie osi
priorytetowej. Zgodnie z wynikami ww. badania ewaluacyjnego w ramach Priorytetu VI powstaną
73 pośrednie miejsca pracy.
Przedsięwzięcia realizowane w obszarze turystyki i kultury maja pozytywny wpływ na sytuację
społeczno-gospodarczą Wielkopolski. Oddziałują na wzrost znaczenia turystyki w gospodarce
regionu oraz na poprawę życia kulturalnego jego mieszkańców, a także wzrost zatrudnienia. Ma to
swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych. Wskaźnik działania:
Liczba nowych i przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych jest powiązany ze
wskaźnikiem kontekstowym: Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców. Nowa baza noclegowa, jak i ta podlegająca modernizacji
staje się atrakcyjną ofertą zarówno dla Wielkopolan, jak i turystów z innych regionów. W ostatnich
latach widoczny jest wzrost wartości wskaźnika kontekstowego – w ciągu 5 lat nastąpił przyrost o
70,3 tys. osób. Także wskaźnik dotyczący miejsc pracy tworzonych w turystyce oraz w środowisku
kulturowym ma wpływ na zmiany następujących wskaźników kontekstowych: Wskaźnik
zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia (wg BAEL), Pracujący ogółem.
KRAJOWY PROGRAM REFORM
Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami
znajduje się w pkt. 2.1.6.6 realizacja założeń Strategii UE 2020.
RÓWNOŚĆ SZANS
W wielu projektach stosowane są rozwiązania umożliwiające korzystanie z nich osobom
niepełnosprawnym, m.in. budowany park sportowo - rekreacyjny w mieście Luboń będzie
dostosowany dla osób niepełnosprawnych m.in. poprzez system zjazdów z balustradami; projekt
dot. zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie zakłada system zjazdów o spadkach
nie przekraczających 6%. W przypadku kilku projektów beneficjenci wykazali wskaźnik: Liczba
obiektów dziedzictwa kulturowego/instytucje kultury zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych.
CROSS-FINANCING
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.6.3.
BADANIA EWALUACYJNE
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w
ramach Priorytetu VI.
ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Brak zaleceń odnoszących się do Priorytetu VI.
REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu VI.
244
PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA
Podsumowując można stwierdzić, że interwencja w ramach Priorytetu VI przybliża nas do
osiągnięcia celów określonych zarówno w dokumentach programowych, jak i w Zaktualizowanej
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Ponadto są one także
odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w analizie SWOT w Programie. Projekty wybrane do
dofinansowania w Priorytecie VI wpisują się również w cel generalny określony w Strategii
rozwoju turystyki w województwie Wielkopolskim, tj. Zwiększenie efektywności
zrównoważonego wykorzystania potencjału kulturowego, przyrodniczego i społecznego
Wielkopolski przez rozwój turystyki krajowej i zagranicznej, skutkujące lokalnym rozwojem
gospodarczym oraz wzrostem poziomu życia ludności oraz w jego cele szczegółowe. Wszystkie
wybrane projekty są zgodne z logiką interwencji przyjętą dla programu. Oczekuje się również, że
projekty wsparte w ramach priorytetu pośrednio wpłyną na rozwój turystyki w Wielkopolsce, jako
jednej z gałęzi gospodarki regionu, a jednocześnie na wzrost jej konkurencyjności.
Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w Priorytecie VI wyniósł 89,27%, a
ponad połowa projektów została już rozliczona i zakończona. W przypadku wszystkich wskaźników
określonych dla Priorytetu VI wykazany został postęp. Na podstawie podpisanych umów widać, że
w większości przypadków wartości docelowe zostaną osiągnięte w 100%. Nie ma zatem
zagrożenia w osiąganiu celów określonych dla Priorytetu VI.
Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie
wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w
realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w
przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu.
3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami
zaradczymi
W ramach Priorytetu VI nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania.
245
246
Konferencja Innowacyjna Wielkopolska w Budowie
PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA
Szkolenie dla beneficjentów
247
3.7 PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA
Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania
WRPO
Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO
Cel główny Priorytetu VII to Efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych
w ramach programu. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
 Sprawna realizacja WRPO,
 Pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu,
 Odpowiednie przygotowanie projektów dla podniesienia efektywności ich wdrażania,
 Skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat WRPO oraz promocja Programu.
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet VII Pomoc techniczna wynosi
40 909 000 EUR.
3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
POSTEP FIZYCZNY
Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg
priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników
priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji
wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej.
POSTĘP FINANSOWY
W 2012 r. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III WRPO złożyła 5 wniosków o
dofinansowanie. Spośród złożonych wniosków 4 zostały zatwierdzone, a 1 odrzucono. Dla
zatwierdzonych wniosków zostały podpisane umowy o dofinansowanie:
 Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko
przyrodnicze WRPO za grudzień 2009r. oraz za rok 2010 – umowa została podpisana 10
lipca 2012 r. Wartość dofinansowania UE w projekcie wynosi 17 525,73 EUR. Projekt został
zakończony (5 grudnia 2012 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową).
 Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko
przyrodnicze WRPO za rok 2011 - umowa została podpisana 13 lipca 2012 r. Wartość
dofinansowania UE w projekcie wynosi 48 457,04 EUR.
 Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez Instytucję
Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO za rok 2011 – umowa została podpisana 8 sierpnia
2012 r. Wartość dofinansowania UE w projekcie wynosi 10 419,94 EUR.
 Wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie
Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO 2007-2013 w 2011r.- umowa została
podpisana 8 listopada 2012 r. Wartość dofinansowania UE w projekcie wynosi 474 345,97
EUR.
Niska wartość dofinansowania we wnioskach ocenionych formalnie oraz zatwierdzonych wynika z
faktu, że w Priorytecie VII do końca 2012 r. podpisano 10 umów o dofinansowanie, a pozostałe to
decyzje o dofinansowanie dotyczące projektów IZ WRPO.
Wartość dofinansowania UE podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach Priorytetu VII
do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 32 075 893,06 EUR, co stanowi 78,41% realizacji
zobowiązań UE na lata 2007 – 2013 na Priorytet VII. Pozostała alokacja zostanie wykorzystana na
wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w 2013 r. i częściowo w 2014 r. Do końca 2012 r.
wydano 60 decyzji o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 30 635 768,40 EUR oraz
podpisano 10 umów o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Priorytetu VII na kwotę dofinansowania UE 1 440
124,66 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów z WFOŚiGW oraz wydano 9 decyzji
248
o dofinansowanie projektów realizowanych przez IZ WRPO. Wykorzystanie alokacji wg
zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 52,79% - poniżej średniej dla
Programu, co wynika ze specyfiki Priorytetu (projekty są rozłożone równomiernie na cały okres
programowania).
Tabela 48. Podpisane umowy oraz wydane decyzje w ramach Priorytetu VII do końca 2012 r.
Liczba
podpisanych
umów/decyzji
Wartość dof.
UE
podpisanych
umów/decyzji
(EUR)
Poziom
kontraktacji
Alokacja
(EUR)
Liczba
projektów
zakończonych
Działanie 7.1
Wsparcie
instytucjonalnokadrowe
procesu
zarządzania i
wdrażania
WRPO
60
28 977 188,88
78,51%
36 909 000,00
42
Działanie 7.2
Informacja i
promocja WRPO
10
3 098 704,18
77,47%
4 000 000,00
7
Razem
70
32 075 893,06
78,41%
40 909 000,00
49
Nazwa
działania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Wykres 64. Postęp finansowy w Priorytecie VII w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia
programu
40,91
45
40
32,08
Mln EUR
35
30
21,60
25
20,92
20
15
6,88
10
5
0
0,64 1,50
Wartość
wnioskowanego
dofinansowania
ogółem (po
ocenie
formalnej)
5,55
5,20
0,58 1,44
Wartość dof.
ogółem
zatwierdzonych
wniosków o
dofinansowanie
Wartość dof. UE
podpisanych
umów
Wartość dof. UE
zatwierdzonych
wniosków o
płatność
Wartość dof. UE
deklaracji
zatwierdzonych
przez IC
W okresie sprawozdawczym
Alokacja
Od uruchomienia programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII w 100% finansowane są z EFRR, zatem kwota
ogółem jest równa kwocie dofinansowania UE. W ramach Priorytetu nie przewiduje się realokacji
pomiędzy działaniami.
W okresie sprawozdawczym utworzony został nowy Schemat II Inwestycje strategiczne w
ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania
249
(Uchwała ZWW Nr 2665/2012 z 30 października 2012 r.) . Utworzenie nowego schematu w
ramach przedmiotowego Działania 7.1 ma na celu udzielenie wsparcia potencjalnym
beneficjentom dla przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięć o charakterze
strategicznym dla rozwoju regionu, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie na ich
realizację z funduszy Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy finansowej.
KONKURSY
W ramach Priorytetu VII projekty IZ WRPO wybierane są w trybie systemowym, natomiast projekty
IP WRPO w trybie konkursowym. W okresie sprawozdawczym trwał konkurs na Działalnie 7.1
oraz Działanie 7.2, który został ogłoszony w 2009 r. i potrwa do 30 marca 2015r.
lub do wyczerpania środków. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania
w ramach konkursu wynosi 5 500 000 EUR (Działanie 7.1 – 4 950 000 EUR, Działanie 7.2 – 550
000 EUR). Uprawnionym do składania wniosków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na podstawie Porozumienia z dnia 1
października 2007 r. z późniejszymi zmianami.
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII złożonych zostało 5 wniosków o
dofinansowanie przez WFOŚiGW w Poznaniu (2 wnioski dotyczyły Działania 7.1,
3 – Działania 7.2).
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI
W ramach Priorytetu VII występują wyłącznie projekty dotyczące usług z zakresu administracji
publicznej.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW
W Priorytecie VII jest dwóch beneficjentów: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW
Wszystkie projekty wsparte w ramach Priorytetu VII realizowane są na obszarze miejskim.
INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH
INNYCH PO
Informacje na ten temat znajdują się w p. 2.1.6.2
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.1.4.
ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW
Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII zawarte są w
pkt. 6 Pomoc techniczna.
250
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA
Rycina 42. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VII
70 wydanych
decyzji/podpisan
ych umów na
kwotę
dofinansowania
UE
32 075 893,06
EUR
78,41% poziom
kontraktacji
49 projektów
zakończonych,
na kwotę
dofinansowania
UE
20 063 368,46
EUR
WSKAŹNIKI
PRODUKTU
225,48
zatrudnionych
przy zarządzaniu
i wdrażaniu
WRPO
244 szkolenia
współfinansowa
ne z PT
(szkolenia
grupowe )
269 zakupionych
zestawów
komputerowych
*
WSKAŹNIKI
REZULTATU
2 206
przeszkolonych
osób (szkolenia
grupowe
finansowane z PT)
15 639
przeszkolnych
beneficjentów
(szkolenia
finansowane z PT)
*
CEL
Efektywne
wykorzystanie
środków
strukturalnych
dostępnych
w ramach
programu
Sprawna realizacja
WRPO
Pełne uczestnictwo
w jednolitym
komputerowym
systemie monitoringu
Odpowiednie
przygotowanie
projektów dla
podniesienia
efektywności ich
wdrażania
Skuteczne
rozpowszechnianie
informacji na temat
WRPO oraz promocja
Programu
* dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Dla zmierzenia efektywności wykorzystania środków strukturalnych dostępnych w ramach WRPO
określono 10 wskaźników priorytetowych (7 wskaźników produktu, 3 wskaźniki rezultatu) oraz 3
wskaźniki na poziomie działań (2 dla Działania 7.1, 1 dla Działania 7.2). Szczegółowe informacje
na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w
załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt.
projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei
w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W
niektórych przypadkach realizacja za 2012 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 2012 r., ze
względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające
czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 2013 r. wniosków o płatność dla
projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w
ramach Priorytetu VII zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji
celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp
finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu VII realizowane są w ramach
70 projektów, z których 49 zostało już zakończonych. W 2012 r. podpisano 14 umów/decyzji w
obydwu działaniach priorytetu.
251
Tabela 49. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VII
Szacowana realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
(2013 r.)
wartość
%
osiągnięcia
wartość
%
osiągnięcia
Zatrudnieni przy przygotowaniu i
wdrażaniu Programu,
współfinansowani ze środków
pomocy technicznej
150
225
150%
209
139%
Szkolenia współfinansowane ze
środków pomocy technicznej
210
244
116%
240
114%
Zestawy komputerowe zakupione na
potrzeby wdrażania Programu
współfinansowane ze środków
pomocy technicznej
200
269
135%
232
116%
Egzemplarze publikacji promocyjnoinformacyjnych nt. Programu
współfinansowanych ze środków
pomocy technicznej
335 000
256 500
77%
106 512
32%
Osoby uczestniczące w szkoleniach
dla beneficjentów
współfinansowanych ze środków
pomocy technicznej
10 000
15 639
156%
9 143
91%
Osoby zaangażowane we
wdrażanie Programu, objętych
szkoleniami współfinansowanymi ze
środków pomocy technicznej
2 100
2 206
105%
1 766
84%
Nazwa wskaźnika
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)
Jak wynika z powyższej tabeli oraz Tabeli 4 (Załącznik nr IV do Sprawozdania) w większości
przypadków na podstawie szacowanej realizacji następuje przekroczenie wartości docelowych,
zatem nie ma zagrożenia w osiągnięciu założonych celów. Zjawisko takie należy uznać za
pozytywne, gdyż za pieniądze przeznaczone na Priorytet udało się zrealizować więcej niż
zakładano.
Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania WRPO
W 2012 r. przy przygotowaniu i wdrażaniu WRPO zaangażowane były osoby na 208,96 etatach,
które finansowano z pomocy technicznej. Szacuje się, iż w następnym roku liczba etatów wzrośnie
do 225,48. Jednocześnie przekroczona została wartość założona na etapie programowania. W
celu jak najefektywniejszego wdrażania programu osoby zatrudnione przeszły liczne szkolenia. Do
końca analizowanego okresu IZ WRPO oraz IP WRPO zorganizowały 240 szkoleń, a szacowana
wartość dla 2013 r. wynosi 244. Mały wzrost wartości wskaźnika dla 2013 r. i w stosunku do roku
poprzedniego (220) wynika z faktu, że największe zapotrzebowanie na szkolenia jest w
początkowej fazie wdrażania programu. Stopień realizacji wskaźnika wynosi 114%, zatem mamy
tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem wartości docelowej. W efekcie przeprowadzonych
szkoleń przeszkolono łącznie 1 766 osób, w tym 69% to kobiety. Szacuje się, że do końca 2015 r.
przeszkolonych będzie 2 206 osób, zatem wartość docelowa osiągnięta zostanie w 105%. Dla
osób pracujących przy przygotowaniu i wdrażaniu WRPO zakupiony został sprzęt komputerowy
(232 szt.). Szacuje się, że w 2013 r. zakupionych zostanie jeszcze 37 sztuk. Wartość docelowa
wskaźnika dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego została przekroczona, co wynika z faktu,
iż wyeksploatowany sprzęt został wymieniony, a z zakupionego sprzętu korzystają także osoby,
które są zatrudnione na niepełnym etacie.
252
Zarówno zatrudnienie osób z odpowiednim wykształceniem i dodatkowo doszkolonych w ramach
pomocy technicznej WRPO, jak i odpowiedni sprzęt komputerowy służący sprawnej pracy
sprawiają, iż realizowany jest cel szczegółowy Priorytetu VII Sprawna realizacja WRPO.
Informacja i promocja WRPO
W ramach WRPO organizowane są liczne przedsięwzięcia o charakterze informacyjnopromocynym. Do końca 2012 r. zorganizowano 25 konferencji/spotkań, natomiast do końca 2014 r.
planuje się, że będzie ich 51 – tym samym osiągnięte będzie 102% wartości docelowej wskaźnika.
Wszystkie te imprezy, spotkania, konferencje wpływają na realizację celu szczegółowego, jakim
jest skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat WRPO oraz promocja Programu.
Jednym z takich wydarzeń była konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO pt. Innowacyjna
Wielkopolska w Budowie, która odbyła się w marcu 2012 r.
W celu poprawnego przygotowania przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie, wniosków o
płatność, a także zaznajomienia się z przepisami, które są niezbędne do prowadzenia projektu IZ
WRPO oraz IP WRPO organizują dla beneficjentów szkolenia. Do końca 2012 r. łącznie
przeszkolono już 9 143 osoby, w tym 5 129 kobiet. Stopień realizacji wskaźnika Osoby
uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy
technicznej wynosi 91%, a dla wskaźnika dot. kobiet – 93%. Z kolei szacowana realizacja
wskazuje na przekroczenie wartości docelowej, co wynika z dużego zainteresowania
wnioskodawców dotacjami. Szkolenia te przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego tj.
odpowiednie przygotowanie projektów dla podniesienia efektywności ich wdrażania.
Do końca 2012 r. zlecono 11 badań ewaluacyjnych/opracowań, a szacuje się, że będzie ich
jeszcze 11. Znaczny szacowany wzrost wartości wskaźnika wynika z dużej potrzeby
przeprowadzenia rozmaitych analiz dotyczących różnych aspektów z obecnej perspektywy, jak i
potrzeb odnoszących się do nowej perspektywy finansowej. Wydano także 106 512 egzemplarzy
publikacji promocyjno-informacyjnych na temat WRPO. IZ WRPO szacuje, iż takich publikacji w
2013 r. będzie ponad 256 tys., co stanowi 77% wartości docelowej. Pośród wydanych publikacji są
m.in. Monitor Wielkopolski, Nasz Region, publikacje w Gazecie Wyborczej, Głosie Wielkopolskim.
KRAJOWY PROGRAM REFORM
Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami
znajduje się w pkt. 2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii UE 2020.
RÓWNOŚĆ SZANS
Zasada równości szans realizowana jest m.in. poprzez równy dostęp do szkoleń dla wszystkich
pracowników oraz beneficjentów. Także przy zatrudnieniu osób do obsługi programu nie
dyskryminowano żadnej z grup społecznych.
CROSS-FINANCING
Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2.6.3.
BADANIA EWALUACYJNE
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w
ramach Priorytetu VII.
ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Brak zaleceń odnoszących się do Priorytetu VII.
REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
W związku z dodaniem nowego schematu dla Działania 7.1 (Schemat II Inwestycje strategiczne) w
przyszłym okresie sprawozdawczym IŻ WRPO umożliwi ubieganie się o wsparcie w trybie
indywidualnym potencjalnym beneficjentom na przygotowanie dokumentacji projektowej
przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu, którzy będą mogli się ubiegać o
dofinansowanie na ich realizację z funduszy Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy
finansowej.
253
PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA
Wszystkie projekty realizowane w ramach priorytetu VII mają za zadanie wspierać proces
zarządzania i wdrażania WRPO oraz zapewniać odpowiednią informacje i promocje programu,
zatem spełniają cele określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO). Na
podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że cele te są realizowane.
Realizacja Priorytetu ze względu na jego specyfikę rozłożona jest w czasie na cały okres
programowania. Wskaźnik kontraktacji dla Priorytetu VII wyniósł 78,41%, a postęp rzeczowy
wykazany został przy wszystkich wskaźnikach określonych dla Priorytetu VII. Za główne
osiągnięcie uznać można sprawne wydatkowanie środków w programie dzięki m.in. efektom
projektów realizowanych w Priorytecie VII (szkolenia dla beneficjentów, dla pracowników, badania
ewaluacyjne itd.).
W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł. Cele priorytetu są wypełniane
przez realizowane w jego ramach projekty. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z
oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną
wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu.
3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami
zaradczymi
W ramach Priorytetu VII nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania.
254
4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA
Nie dotyczy.
5. DUŻE PROJEKTY
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizowane
są trzy duże projekty (w rozumieniu art. 39 rozporządzenia nr 1083/2006). Projekty te wsparte
zostały w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna i do końca okresu sprawozdawczego
nie były jeszcze zakończone. W 2012 r. nie zaszły zmiany w wykazie dużych projektów. Żaden z
dużych projektów nie ma w umowach krajowych zawartych klauzul warunkowych dot. kwestii
Oceny Oddziaływania na Środowisko. IZ WRPO nie identyfikuje „wąskich gardeł” ani problemów w
realizacji dużych projektów.
 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
Projekt realizowany jest przez Departamentem Transportu UMWW w ramach Działania 2.4. Tabor
kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Jego całkowita wartość wynosi 114 749
368,01 EUR, w tym wartość dofinansowania UE 39 649 171,87 EUR. Zakończenie projektu
przewidziane jest na koniec lipca 2014 r.
Wykonanie nowoczesnych pociągów zostało zlecono bydgoskiej firmie - zakłady Pojazdy Szynowe
PESA. Pierwszy z zamówionych przez województwo pojazdów trafił do Wielkopolski w sierpniu
2012 r. po przejściu prób technologicznych i wykorzystywany był do szkoleń, w których
uczestniczyli pracownicy samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie (maszyniści i serwisanci).
Niskopodłogowy, czteroczłonowy skład jest w pełni monitorowany, ma 200 miejsc siedzących i
może pomieścić w sumie 450 pasażerów. Wyposażony jest także w klimatyzację i biletomaty oraz
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Może rozwijać prędkość 160 km/h. W 2012 r.
do Wielkopolski trafiło pięć „elfów”, w 2013 r. na tory wyjedzie kolejnych 15 pociągów, a pozostałe
dwa – w 2014 r. Zelektryfikowane najnowsze pociągi typu „elf” rozpoczęły obsługę pasażerów w
grudniu 2012 r. na linii Zbąszynek – Poznań Główny – Konin – Kutno. W 2013 r. „elfy” pojawią się
również na linii z Poznania do Gniezna.
Projekt zakupu nowoczesnego taboru kolejowego będzie miał pozytywny wpływ na mobilność
mieszkańców miejscowości położonych przy analizowanych trasach kolejowych np. w celach
podjęcia nauki lub/i pracy w mieście Poznaniu, a także pozwoli wyeliminować zakłócenia ruchu
pociągów związane z awaryjnością obecnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Rycina 43. Tabor kolejowy wyprodukowany przez firmę PESA
Źródło: UMWW
255
 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo
Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Poznania w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego
transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym został podpisany pierwszy aneks do umowy
(29 marca 2012 r.), który zmniejszył wartość całkowitą projektu na 64 889 018,75 EUR oraz
dofinansowanie UE na 24 378 305,81 EUR. Jednocześnie został przesunięty czas zakończenia
realizacji projektu na koniec 2013 r. ze względu na potrzebę kompleksowej realizacji.
W 2012 r. trwały zaawansowane prace związane z budową trasy tramwajowej m.in. powstał tunel,
przystanki tramwajowe, zostało położone całe torowisko. Trzykilometrowa linia połączyła
wschodnie dzielnice Poznania z Franowem i przyszłą zajezdnią tramwajową. Połowa trasy biegnie
w tunelu, spośród sześciu nowych przystanków dwa usytuowane są pod ziemią z efektownie
oszklonym dachem i windami. Trasa uruchomiona została w sierpniu 2012 r. Wraz z budową
nowej trasy tramwajowej na Franowie powstaje nowa zajezdnia, która na 17 hektarach będzie
mogła pomieścić ponad 150 pojazdów. Zajezdnia powstanie w 2013 roku.
Rycina 44. Trasa tramwajowa Os. Lecha – Franowo w Poznaniu
Źródło: www.mmpoznan.pl, www.poznan.pl
 Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Projekt realizowany przez Spółkę Akcyjną – Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. w ramach
Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Inwestycja powstaje w formule
publiczno-prywatnej. Inwestorem jest Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. z kapitałem
samorządu województwa oraz dwaj prywatni partnerzy wybrani do współpracy w końcu 2010 r. –
poznańska firma telekomunikacyjna Inea i pilska spółka Asta Net, które objęły około 90% akcji
spółki WSS. Całkowita wartość inwestycji wynosi 99 372 729,06 EUR, z czego dofinansowanie z
UE 69 235 098,11 EUR. Planowane zakończenie projektu przewidziane jest na I kwartał 2015 r.
(harmonogram uzależniony od ustaleń notyfikacyjnych z KE, dane te nie zostały jeszcze
zaktualizowane w KSI (SIMIK 07013)).
Dnia 28 lutego 2012 r. WSS S.A. ogłosiła przetarg ograniczony na usługi inżyniera kontraktu dla
projektu pt. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Natomiast 30 maja 2012 r. ogłoszono,
iż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamówienia publicznego złożyło 9
wykonawców, z czego zgodnie z treścią zamówienia do złożenia ofert zaproszono 5 wykonawców.
W dniu 19 listopada 2012 r. podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu, którym została wybrana
firma Egis Polska sp. z o.o.
W maju 2012 r. Komisja Europejska podjęła decyzję notyfikacyjną nr SA.33222 (2011/N)
stwierdzającą, iż projekt jest zgodny z rynkiem wewnętrznym UE. Jednocześnie zakończyła się
trwająca niemal rok procedura notyfikacyjna pomocy publicznej w projekcie, co potwierdza, że
przyjęta koncepcja nie narusza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. KE akceptuje
dotychczasowe działania samorządu województwa (założenie spółki WSS SA, wybór inwestorów
kapitałowych do spółki) oraz zaprojektowane przez samorząd województwa warunki udzielenia
256
pomocy jako zgodne z prawem unijnym (budowę sieci światłowodowej przez WSS SA, wybór
operatora infrastruktury, który zapewni otwarty i równy hurtowy dostęp innym operatorom). Proces
notyfikacji wspierany był przez ekspertów z programu JASPERS, a współpraca z nimi objęła
praktycznie każdy aspekt inwestycji m.in.:
 Studium wykonalności,
 Inwentaryzację istniejącej infrastruktury,
 Proces konsultacji publicznych,
 Notyfikację pomocy publicznej,
 Przegląd opisu technicznego,
 Zasady wyłonienia inwestorów prywatnych – akcjonariuszy WSS S.A.,
 Ocenę Oddziaływania na Środowisko.
Dnia 13 listopada 2012 r. JASPERS przekazał Action Completion Note dla Projektu, a w dniu 31
grudnia 2012 r. wysłano do KE przedmiotowy projekt i uruchomiono procedurę notyfikacji dużego
projektu.
Rycina 45. Wybór Inżyniera kontraktu, spotkanie związane z notyfikacją KE
Źródło: www.szerokopasmowawielkopolsa.pl
Ponadto w dniu 16 sierpnia 2012 r. ogłoszono sześć postępowań w trybie przetargu
ograniczonego na realizację obiektu budowlanego jakim jest regionalna wielkopolska sieć
szerokopasmowa. Pod koniec 2012 r. odbyły się także spotkania informacyjne władz spółki z
operatorami telekomunikacyjnymi sieci, gdzie podejmowana m.in. takie zagadnienia jak
usytuowanie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych WSS, rodzaj usług sprzedawanych przez
WSS, zapotrzebowanie operatorów na usługi oferowane przez WSS.
Budowa sieci rozpocznie się z chwilą dokonania wyboru Wykonawcy dla każdego z 6 obszarów
projektowych oraz zawarcia przez WSS umowy z wybranym Wykonawcą. W ramach zobowiązań
Wykonawcy są przewidziane wszelkie działania inwestycyjne. Harmonogram projektu na 2013 r.
zakłada zakończenie postępowań na realizację obiektu budowlanego, uruchomienia postępowania
na wybór operatora infrastruktury, zawarcia umów z wykonawcami obiektu oraz uruchomienia
postępowania na dostawę urządzeń aktywnych.
257
Rycina 46. Projekt sieci szerokopasmowego Internetu w Wielkopolsce
Źródło: Mac Map
258
6. POMOC TECHNICZNA
Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet VII Pomoc techniczna wynosi
40 909 000 EUR, co stanowi 3,07% całej alokacji na WRPO. Wartość dofinansowania UE
podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach Priorytetu VII do końca okresu sprawozdawczego
wyniosła 32 075 893,06 EUR, co stanowi 78,41% realizacji zobowiązań UE na lata 2007 – 2013 na
Priorytet VII. Do końca 2012 r. wydano 60 decyzji o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE
30 635 768,40 EUR oraz podpisano 10 umów o do finansowanie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Priorytetu VII na kwotę
dofinansowania UE 1 440 124,66 EUR. Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych w
związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej WRPO wyniosła w
2012 r. - 5 549 488,54 EUR, a od początku realizacji programu - 21 597 542,15 EUR.
Tabela 50. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu
dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte
decyzjami/ umowami o dofinansowanie)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Typ projektu
10
10
11
7
Wartość projektów objętych
decyzjami/ umowami (w
części dofinansowania
ze środków UE)
od uruchomienia programu
(EUR)
867 721,16
3 098 704,18
20 623 377,85
1 232 531,29
7
4 149 895,31
6
6
396 004,44
63 635,03
6
930 884,35
6
679 930,19
1
33 209,27
70
32 075 893,06
Liczba projektów
objętych decyzjami/
umowami od
uruchomienia
programu
Szkolenia
Promocja i informacja
Zatrudnienie
Sprzęt komputerowy
Wyposażenie/ remont/ wynajem
powierzchni biurowych
Ekspertyzy/ doradztwo*
Ewaluacje
Kontrola/ audyt
Organizacja procesu wyboru
projektów
Organizacja komitetów
monitorujących i podkomitetów
Inne
Razem
*Ekspertyzy są realizowane w ramach projektu „Koszty związane z oceną projektów w 2012 r., który został ujęty w typie
projektu Organizacja procesu wyboru projektów.
Źródło: Opracowanie własne
W 2012 r. realizowanych było 14 projektów w ramach pomocy technicznej WRPO
(3 projekty, na które wydano decyzje w 2010 r.; 9 projektów, na które wydano decyzje w 2011 r.; 2
projekty, w ramach których podpisano umowy z WFOŚiGW w 2012 r.). Ponadto pod koniec 2012 r.
wydano decyzje o dofinansowanie dla 9 projektów, które realizowane będą w 2013 r. Całkowita
wartość projektów realizowanych w 2012 r. wynosi 9 994 566,58 EUR. W okresie
sprawozdawczym zawarto także 3 umowy o dofinansowanie na projekty realizowane przez IP
WRPO w latach 2009-2011.
Charakterystyka projektów realizowanych w 2012 r. według typów projektów:
1) Szkolenia: 1
W ramach projektu zostały poniesione koszty związane ze szkoleniami grupowymi i
indywidualnymi (w tym koszty delegacji krajowych), studiami podyplomowymi, kursem języka
angielskiego, organizacją stażu, zakupem wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji
pracowników, prenumeratą czasopism na potrzeby pracowników zaangażowanych w
realizację WRPO w 2012 r.
259
2)
3)
4)
5)
6)
Promocja i informacja: 3
W ramach projektu dotyczącego promocji, informacji i szkoleń WRPO w 2012 r. zostały
poniesione koszty związane z organizacją konferencji podsumowującej WRPO, kampanią
medialną „Zmieniliśmy Wielkopolskę”, konkursami o tematyce WRPO, opracowaniem, drukiem
oraz zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych, wydawaniem biuletynu informacyjnego
„Nasz Region”, publikacjami prasowymi i internetowymi, organizacją szkoleń dla
beneficjentów, funkcjonowaniem 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich oraz innymi działaniami mającymi zwiększyć świadomość społeczną w zakresie
udzielanej pomocy w ramach WRPO.
Z kolei w ramach projektu dotyczącego promocji, informacji i szkoleń WRPO w 2011 r.
sfinansowano druk materiałów informacyjno – promocyjnych, publikacje prasowe, szkolenia
dla beneficjentów, kampanię medialną pt. „Wielkopolska w akcji” oraz rozliczono zaliczki
wypłacone Lokalnym Punktom Informacyjnym Funduszy Europejskich na pokrycie kosztów
funkcjonowania w grudniu 2011 r.
Trzeci projekt realizowany jest przez IP WRPO i dotyczy działań informacyjnych, promocyjnych
i szkoleniowych dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za rok 2011. W jego ramach
poniesione zostały koszty na działania informacyjno – promocyjne w tym m.in.: akcje medialne,
wydarzenia i materiały informacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla beneficjentów w zakresie
Priorytetu III – Środowisko przyrodnicze WRPO.
Zatrudnienie: 3
W tej grupie znalazły się 3 projekty dotyczące wynagrodzenia pracowników zaangażowanych
we wdrażanie WRPO: 2 dotyczą wynagrodzenia pracowników UMWW zaangażowanych w
WRPO (jeden za 2011 i drugi za 2012 r.); 1 projekt realizowany jest przez IP WRPO i dotyczy
wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III WRPO
w 2011 r. W ramach ww. projektów zostały poniesione koszty wynagrodzeń brutto, nagród,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wraz z kosztami ponoszonymi przez
pracodawcę pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.
Sprzęt komputerowy: 1
W ramach projektu zostały poniesione koszty zakupu sprzętu komputerowego,
oprogramowania, materiałów i wyposażenia, tuszy i tonerów dla pracowników
zaangażowanych w realizację WRPO oraz koszty związane z Lokalnym Systemem
Informatycznym do obsługi WRPO w 2012 r.
Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych: 2
W ramach projektów zostały poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu
Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej,
Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) na potrzeby
pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. Koszty wynajmu pomieszczeń obejmowały
m.in.: czynsz, opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie wody, energii elektrycznej i
cieplnej, sprzątanie powierzchni biurowych oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem
siedziby ww. departamentów. Pierwszy projekt obejmuje ww. koszty za 2011 r. a drugi za 2012
r.
Ewaluacje: 1
Projekt dotyczy ewaluacji i oceny w 2012 r. i w jego ramach zrealizowano łącznie 4 badania
ewaluacyjne dotyczące WRPO pn.:
- Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako
źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla
perspektywy finansowej 2014-2020,
- Ocena wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na
sytuację społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (Hermin) gospodarki
województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO
2014-2020,
- Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych
obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE.
260
7)
Kontrola/audyt: 1
W ramach projektu zostały poniesione koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami
na kontrole na miejscu realizacji projektów WRPO na lata 2007-2013 oraz na wizyty
monitorujące w 2012 r.
8) Organizacja procesu wyboru projektów: 1
W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z oceną projektów w 2012 r., tj. koszty
wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO oraz wynagrodzeń ekspertów pracujących w
komisjach odwoławczych wraz z pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto, sfinansowano
ekspertyzy dotyczące prawidłowości studiów wykonalności oraz zakupiono artykuły spożywcze
na potrzeby spotkań Komisji Oceny Projektów.
9) Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów: 1
W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego
WRPO oraz koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację
WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej, w tym koszty obejmujące: organizację spotkań i
konferencji oraz wyjazdy służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne). Ponadto, poniesiono
wydatki na stworzenie Systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach
2014-2020 (w skrócie "SEP") w związku z przygotowaniem do perspektywy finansowej na lata
2014 – 2020.
Środki przeznaczone na realizację projektów w 2012 r. w ramach Priorytetu VII – Pomoc
Techniczna były wystarczające i nie odnotowano problemów z ich wykorzystaniem. Poniesione
wydatki nie przekraczały kwot na nie zarezerwowanych.
7. PROMOCJA I INFORMACJA
Dane w zakresie informacji i promocji znajdują się w Formularzu dotyczącym informacji i promocji
w załączniku X do sprawozdania.
261
Załącznik I
Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego
Kod
wskaźnika
Wskaźniki
Jednostka
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
0,91*
-
2012
2013
2014
2015
Ogółem
-
1,71*
-
-
1,71*
1,94******
1,94******
1,94******
1,94******
1,94******
-
10 090
-
-
10 090
7 561,00
7 561,00
7 561,00
7 561,00
7 561,00
-
4 268
-
-
4 268
5 217,09
5 217,09
5 217,09
5 217,09
5 217,09
-
5 822
-
-
5 822
2 343,91
2 343,91
2 343,91
2 343,91
2 343,91
-
10 000
--
-
10 000
14434******
14434******
14434******
14434******
14434******
-
- 0,44**
-
-
- 0,44**
-
1 709,9
-
-
1 709,9
1351631******
1351631******
1351631******
1351631******
1351631******
-
78,0
-
-
78,0
%
Wskaźniki celu głównego
Realizacja
1. Zmiana produktu krajowego brutto dla
regionu na głowę mieszkańca (PKB per
capita) w wyniku realizacji programu (%) ***
%
Wartość docelowa
-
-
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
113
Wskaźniki celów szczegółowych
Realizacja
2. Utworzone miejsca pracy - w tym
mężczyźni, kobiety (brutto, ekwiwalent
pełnego etatu) (liczba) ****
szt.
Wartość docelowa
-
-
-
5 045
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
75
Realizacja
3. Utworzone miejsca pracy - (brutto,
ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla
mężczyzn (liczba) ****
szt.
Wartość docelowa
-
-
-
2 134
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
122
Realizacja
4. Utworzone miejsca pracy - (brutto,
ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla kobiet
(liczba) ****
szt.
Wartość docelowa
-
-
-
2 911
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
40
Realizacja
5. Utworzone miejsca pracy (netto) (liczba)
***
szt.
Wartość docelowa
-
-
-
5 000
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
6. Zmiana bilansu handlowego województwa
(w cenach bieżących) w wyniku realizacji
programu (% PKB) ***
144
Realizacja
% PKB
Wartość docelowa
-
-
-
-0,26**
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Realizacja
7. Poziom zatrudnienia (liczba pracujących)
***
liczba pracujących Wartość docelowa
(tys.)
Wartość bazowa
-
-
-
1 466,8
-
1 223,7 (2005r.)
Szacowana realizacja
79
Realizacja
8. Odsetek gospodarstw domowych
wyposażonych w komputery do ogółu
gospodarstw domowych *****
%
Wartość docelowa
Wartość bazowa
-
-
-
-
38,6 (2005r.)
Szacowana realizacja
Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym.
Komentarz
* do poziomu bazowego wzrostu. Poziom bazowy wzrostu gospodarczego bez obciążeń kosztami realizacji WRPO.
** do poziomu bazowego. Według prognozy makroekonomicznej dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej przez WARR we Wrocławiu przy pomocy modelu HERMIN, bilans handlowy regionu w latach 2007-2013 jest dodatni, a wartość ujemna wskaźnika pokazuje
zmniejszenie wartości bilansu poprzez obciążenie kosztami realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Efekt dodatni pojawi się (według prognozy makroekonomicznej) po 2013 roku.
*** Zgodnie z zapisami Programu wartości wskaźników nr 1, 5, 6, 7 zostaną określone po zakończeniu realizacji Programu. Ze względu na skalę błędu modelu HERMIN nie jest możliwe monitorowanie wpływu kolejnych, skumulowanych rocznych alokacji na sytuację
makroekonomiczną województwa.
**** Na wartość wskaźników nr 2, 3 i 4 składają się wszystkie miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji WRPO (zarówno pośrednie, bezpośrednie, jak i te utworzone w wyniku realizacji Instrumentów Inżynierii Finansowej). Ze względu na brak danych do tej pory do tego
wskaźnika wliczano tylko miejsca pracy monitorowane w KSI (SIMIK 07-13). W ramach badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 2012 r. określona została liczba wszystkich miejsc pracy utworzonych dzięki WRPO. Wartość ta obrazuje stan na 31
XII 2011 r. i określona została na podstawie podpisanych umów, zatem jest ujęta w rubryce "szacowana realizacja". Z kolei wartość "realizacji" podana zostanie po zakończeniu realizacji Programu oraz projektów dotyczących IIF w 2015 r. W ramach badania określono również
udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych (31%).
***** wg danych GUS wartość wskaźnika nr 8 dla Wielkopolski dla roku 2011 wynosi 69,6% (brak nowszych danych). Dana ta nie może być wykazywana w wierszu "realizacja" ani "szacowana realizacja" dlatego, że nie stanowi ona rezultatu ani tym bardziej produktu WRPO jest oddziaływaniem Programu. Z uwagi na fakt, iż na wartość tego wskaźnika wpływ może mieć wiele innych czynników, wykazujemy ją w przypisach. Ponadto o wpływie Programu na wskaźnik można będzie mówić dopiero wtedy, gdy projekty z zakresu sieci szerokopasmowej
będą zrealizowane.
****** Wartości wskaźników nr 1, 5, 7 zostały określone w wyniku symulacji makroekonomicznych modelu HERMIN w ramach badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na sytuację społeczno gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO 2014-2020
Załącznik II
Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (EUR) – w danym roku oraz narastająco
0
Kwota środków
(wspólnotowych i
krajowych)
przeznaczonych na
realizację programu
operacyjnego zgodnie z
tabelami finansowymi
danego programu
1
Środki stanowiące
podstawę wyliczania
wkładu UE
Wydatki kwalifikowalne
wykazane w
poświadczeniach i
deklaracjach wydatków
skierowanych przez
Instytucję Certyfikującą
do Komisji Europejskiej
Wydatki publiczne
wykazane w
poświadczeniach i
deklaracjach
wydatków
skierowanych przez
Instytucję
Certyfikującą do
Komisji Europejskiej
2
3
4
Kwota środków
(wspólnotowych i
Procentowy
krajowych)
poziom
Łączne płatności
przeznaczonych na
wykorzystani otrzymane od Komisji
realizację programu
operacyjnego zgodnie z
a alokacji 1)
tabelami finansowymi
danego programu
5 = 3/1 lub 4/1
6
7
Środki stanowiące
podstawę wyliczania
wkładu UE
8
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFS
520 946 139,00
0,00
520 946 139,00
0,00
42 365 205,59
17 169,52
23 930 350,49
0,00
9
10
11=9/7 lub 10/7
Dane narastająco od uruchomienia programu
Okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
(EFRR)
Wydatki kwalifikowalne
Wydatki publiczne
wykazane w
wykazane w
poświadczeniach i
poświadczeniach i
Procentowy
deklaracjach wydatków deklaracjach wydatków
poziom
Łączne płatności
skierowanych przez
skierowanych przez wykorzystani otrzymane od Komisji
Instytucję
Instytucję
a alokacji 1)
Certyfikującą do
Certyfikującą do
Komisji Europejskiej
Komisji Europejskiej
8,13%
nd
520 946 139,00
0,00
520 946 139,00
0,00
460 005 271,99
17 169,52
322 619 439,29
0,00
88,30%
nd
W tym wydatki
odpowiadające
zakresem interwencji
EFRR
520 946 139,00
520 946 139,00
42 365 205,59
23 930 350,49
8,13%
520 946 139,00
520 946 139,00
460 005 271,99
322 619 439,29
88,30%
Priorytet II
Infrastruktura
komunikacyjna
(EFRR)
668 726 404,00
668 726 404,00
159 371 307,08
157 815 537,89
23,83%
668 726 404,00
668 726 404,00
405 151 495,76
399 385 152,01
60,59%
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFS
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFRR
668 726 404,00
668 726 404,00
159 371 307,08
157 815 537,89
23,83%
668 726 404,00
668 726 404,00
405 151 495,76
399 385 152,01
60,59%
Priorytet III
Środowisko
przyrodnicze (EFRR)
216 845 098,00
216 845 098,00
50 360 069,24
48 686 770,86
23,22%
216 845 098,00
216 845 098,00
112 558 733,88
109 168 556,38
51,91%
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFS
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFRR
Priorytet IV
Rewitalizacja
obszarów
problemowych
(EFRR)
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFS
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
0,00
0,00
1 269,26
0,00
nd
216 845 098,00
216 845 098,00
50 360 069,24
48 686 770,86
23,22%
216 845 098,00
216 845 098,00
112 558 733,88
109 168 556,38
51,91%
72 080 000,00
72 080 000,00
9 384 753,61
8 808 864,49
13,02%
72 080 000,00
72 080 000,00
87 018 716,02
86 440 536,81
120,73%
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
12
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFRR
Priorytet V
Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego
(EFRR)
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFS
72 080 000,00
72 080 000,00
9 384 753,61
8 808 864,49
13,02%
72 080 000,00
72 080 000,00
87 018 716,02
86 440 536,81
120,73%
159 458 149,00
159 458 149,00
19 314 277,36
18 592 911,92
12,11%
159 458 149,00
159 458 149,00
128 419 428,41
122 224 460,52
80,53%
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFRR
159 458 149,00
159 458 149,00
19 314 277,36
18 592 911,92
12,11%
159 458 149,00
159 458 149,00
128 419 428,41
122 224 460,52
80,53%
Priorytet VI Turystyka
i środowisko
kulturowe
(EFRR)
87 118 921,00
87 118 921,00
22 404 077,02
18 151 641,87
25,72%
87 118 921,00
87 118 921,00
71 013 581,53
59 877 695,15
81,51%
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFS
0,00
0,00
7 791,10
0,00
nd
0,00
0,00
7 791,10
0,00
nd
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFRR
87 118 921,00
87 118 921,00
22 404 077,02
18 151 641,87
25,72%
87 118 921,00
87 118 921,00
71 013 581,53
59 877 695,15
81,51%
Priorytet VII Pomoc
techniczna (EFRR)
40 909 000,00
40 909 000,00
5 203 917,39
5 203 917,39
12,72%
40 909 000,00
40 909 000,00
20 915 450,02
20 915 450,02
51,13%
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFS
W tym wydatki
związane z zakresem
interwencji EFRR
Ogółem WRPO
Wydatki w rodzaju EFS
w ramach sumy
całkowitej, jeżeli
program operacyjny
jest współfinansowany
przez EFRR 3)
Wydatki w rodzaju
EFRR w ramach sumy
całkowitej, jeżeli
program operacyjny
jest współfinansowany
przez EFS 2)
0,00
0,00
0,00
0,00
nd
40 909 000,00
40 909 000,00
5 203 917,39
5 203 917,39
12,72%
1 766 083 711,00
1 766 083 711,00
308 403 607,29
281 189 994,91
17,46%
0,00
1 766 083 711,00
0,00
1 766 083 711,00
24 960,62
389 642 412,99
0,00
281 189 994,91
nd
17,46%
0,00
226 271 985,23
0,00
0,00
0,00
nd
40 909 000,00
40 909 000,00
20 915 450,02
20 915 450,02
51,13%
1 766 083 711,00
1 766 083 711,00
1 285 082 677,61
1 120 631 290,18
72,76%
0,00
1 766 083 711,00
0,00
1 766 083 711,00
26 229,88
1 285 082 677,61
1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 10/7.
2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.
0,00
1 120 631 290,18
nd
72,76%
889 269 775,63
Załącznik III
Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
Kod*
Kod*
Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5
Kod*
Kod*
Kod*
Wartość
Klasyfikacja 1
Klasyfikacja 2
Klasyfikacja 3
Klasyfikacja 4
Klasyfikacja 5
(EUR)
Priorytetowy obszar
tematyczny
Forma
finansowania
Obszar realizacji
Rodzaj działalności
gospodarczej
Lokalizacja
**
23
23
33
45
45
46
61
61
51
54
8
8
8
8
8
8
7
8
8
9
9
39
40
41
42
42
43
43
8
10
8
16
18
23
23
25
29
52
8
8
9
8
8
9
8
8
57
57
5
8
9
61
5
5
8
10
15
15
85
86
8
8
51
51
54
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
5
1
5
5
1
5
5
1
5
1
5
1
5
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
5
5
1
1
5
1
1
1
5
1
5
1
5
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
5
1
1
5
1
1
1
5
1
1
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
2 186 828,85
1 413 514,68
3 803 139,58
1 727 454,29
1 037 460,88
267 468,31
803 699,08
12 555 708,20
175 400,41
48 186,20
1 118 672,36
2 185 992,39
399 348,27
219 363,85
189 670,76
93 494,43
976 223,50
22 865 999,74
54 826 744,93
35 271,43
4 979,50
4 928 712,24
111 676,88
1 027 978,17
2 152 210,02
450 351,49
2 656 260,89
448 490,35
568 826,91
69 235 098,11
340 875,02
36 224 167,37
39 649 171,87
66 943 804,57
156 599 027,67
59 326 940,33
1 259 995,81
12 786 650,39
11 781 550,89
6 490 925,41
583 395,82
1 263 895,06
794 134,06
219 388,15
1 061 058,97
687 165,51
3 263 558,66
1 184 453,41
91 772 847,10
360 363,83
19 527,44
47 152 716,75
2 933 778,49
2 744 103,56
332 810,79
5 430 677,93
5 819 989,46
5 270 957,82
28 581 184,44
3 494 708,62
94 074,32
220 965,05
180 435,66
31 661,28
45 644,24
Kod*
Kod*
Kod*
Kod*
Kod*
Wartość
Klasyfikacja 1
Klasyfikacja 2
Klasyfikacja 3
Klasyfikacja 4
Klasyfikacja 5
(EUR)
Priorytetowy obszar
tematyczny
Forma
finansowania
Obszar realizacji
Rodzaj działalności
gospodarczej
Lokalizacja
**
75
75
8
8
54
76
76
8
79
79
8
41
42
43
43
44
45
46
46
51
51
53
53
54
54
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
5
5
5
1
1
1
5
1
5
5
5
1
5
5
5
1
5
1
1
5
1
5
1
5
1
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
51 926 706,61
8 198 768,76
4 385 400,77
562 755,36
36 559,90
1 772 272,92
47 319 203,87
24 710,75
1 036 986,51
103 856,94
739 494,42
348 158,01
151 223,38
8 208 120,32
20 296 448,31
12 066 991,34
521 430,18
46 091 355,14
16 647 348,91
91 206,58
168 324,29
11 294 049,73
5 679 562,62
55 457,80
3 157 603,80
398 404,27
277 974,32
11 535 832,85
3
3
5
5
7
8
8
9
9
10
13
44
46
46
53
53
54
54
57
57
58
58
59
79
79
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
5
1
1
1
5
5
1
1
5
1
5
5
1
5
1
1
1
5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
220 344,39
1 346 906,26
2 800 507,71
2 807 611,81
1 165 656,12
23 366 374,50
25 156 102,20
67 760,20
3 620 162,02
3 018 261,22
7 233 077,86
6 914 914,27
10 285 030,51
10 721 094,89
1 719 075,71
89 009,96
499 609,54
309 108,61
10 490 621,24
15 415 902,85
3 063 845,79
20 204 886,97
1 248 751,25
1 743 486,88
2 011 818,58
1 192 076 962,50
Ogółem
* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium
** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów
Załacznik IV
Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Wskaźniki na poziomie priorytetów
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
Realizacja
0
0
Wartość docelowa
-
-
2009
2010
2011
2012
0
0
2
-
15
-
Ogółem
%
-
4
13
-
30
2013
2014
2015
4
-
-
-
30
-
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z zakresu B+R
w MSP
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2. Liczba projektów współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
szt.
17
25
25
25
25
83
Realizacja
0
0
0
0
0
2
-
-
-
2
10
Wartość docelowa
-
-
-
10
-
-
20
-
-
20
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
3. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP
szt.
P.8.2.1
14
24
24
24
24
120
Realizacja
0
0
139
557
965
1 138
-
-
-
1 138
90
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
1 270
-
-
1 270
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
4. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP - w
miastach
5. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP - na
obszarach wiejskich
6. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP przedsiębiorstwa innowacyjne
7. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP przedsiębiorstwa wdrażające
projekty w zakresie
ekoefektywności
8. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP - mikro
szt.
1 191
1 227
1 230
1 230
1 230
97
Realizacja
0
0
83
306
525
636
-
-
-
636
88
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
720
-
-
720
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
658
663
663
663
663
92
Realizacja
0
0
56
251
440
502
-
-
-
502
91
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
550
-
-
550
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
533
564
567
567
567
103
Realizacja
0
0
118
503
763
938
-
-
-
938
88
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
1 060
-
-
1 060
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
991
1 027
1 030
1 030
1 030
97
Realizacja
0
0
71
340
593
683
-
-
-
683
92
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
740
-
-
740
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
713
744
747
747
747
101
Realizacja
0
0
67
210
363
480
-
-
-
480
89
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
540
-
-
540
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
9. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP - małe
szt.
506
512
512
512
512
95
Realizacja
0
0
52
224
362
395
-
-
-
395
90
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
440
-
-
440
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
10. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP - średnie
szt.
410
424
425
425
425
97
Realizacja
0
0
20
123
240
263
-
-
-
263
91
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
290
-
-
290
275
291
293
293
293
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
101
11. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP - w tym
przez pierwsze 2 lata po
rozpoczęciu działalności
12. Beneficjenci wsparci przez
fundusz w ramach inicjatywy
finansowej JEREMIE
szt.
Realizacja
0
0
39
72
158
245
-
-
-
245
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
R.5.8.1, R.5.8.3
*
260
261
261
261
261
131
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
7 269
-
-
7 269
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
13. Powierzchnia uzbrojonych
terenów inwestycyjnych
ha
P.8.1.2
0
0
0
7 269
7 269
100
Realizacja
0
0
0
196,35
293,12
429,56
-
-
-
429,56
172
Wartość docelowa
-
-
-
125
-
-
250
-
-
250
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
14.Powierzchnia uzbrojonych
terenów inwestycyjnych - w tym na
obszarach wiejskich
ha
580,26
619,47
619,47
619,47
619,47
248
Realizacja
0
0
0
190,35
242,15
292,88
-
-
-
292,88
293
Wartość docelowa
-
-
-
50
-
-
100
-
-
100
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
15. Łączna suma wsparcia w
ramach Inicjatywy JEREMIE **
euro
303,58
342,79
342,79
342,79
342,79
343
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
265 000 000,00 €
-
-
265 000 000,00 €
Wartość bazowa
0
0
0
0
355 667 838,31 €
355 667 838,31 €
134
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
1
-
-
1
Szacowana realizacja
16. Liczba projektów promujących
przedsiębiorstwa,
przedsiębiorczość i nowe
technologie
17. Liczba podmiotów biorących
udział w regionalnym projekcie
promocji gospodarczej
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
123
0
1
1
1
1
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
80
-
-
80
0
80
80
80
80
100
30
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
18. Dodatkowe inwestycje
wykreowane dzięki wsparciu **
euro
Realizacja
0
0
0
0
148 421 721,50 €
182 508 142,09 €
-
-
-
182 508 142,09 €
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
600 000 000,00 €
-
-
600 000 000,00 €
0
Wartość bazowa
0
220 044 336,39 €
252 390 439,73 €
253 150 702,20 €
253 150 702,20 €
253 150 702,20 €
42
Realizacja
0
0
266,70
1 104,65
2 238,37
2 649,74
-
-
-
2 649,74
63
Wartość docelowa
-
-
-
2 100
-
-
4 200
-
-
4 200
Szacowana realizacja
19. Liczba utworzonych miejsc
pracy (brutto, odpowiedniki
zatrudnienia w pełnym wymiarze
godzin)
20. Liczba utworzonych miejsc
pracy (brutto, odpowiedniki
zatrudnienia w pełnym wymiarze
godzin) - w tym kobiety ***
szt.
R.100
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
3 009,87
3 144,87
3 148,87
3 175,87
3 175,87
76
Realizacja
0
0
76,70
276,16
559,59
821,42
-
-
-
821,42
36
Wartość docelowa
-
-
-
1 150
-
-
2 300
-
-
2 300
933,06
974,91
976,15
984,52
984,52
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
43
21. Liczba utworzonych miejsc
pracy w zakresie B+R – etaty
badawcze (w okresie 5 lat od
rozpoczęcia projektu)
szt.
R.101
Realizacja
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
Wartość docelowa
-
-
-
75
-
-
150
-
-
150
5
9
9
10
10
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
1
0
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym.
Komentarz
* Wartość wskaźnika nr 12 pochodzi z KSI (SIMIK 07-13) - wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe"
** Wartości wskaźników nr 15 i 18 przeliczone są wg kursu 1 euro = 4,0968 zł
*** Wartość wskaźnika nr 20 została okreslona na podstawie wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 2012 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych.
7
Wskaźniki na poziomie działania
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
88
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wskaźniki produktu
1. Liczba mikroprzedsiębiorstw
wspartych przez inwestycje
szt.
P.8.2.1
Realizacja
0
0
39
72
159
245
-
-
-
245
Wartość docelowa
-
-
-
72
-
-
280
-
-
280
260
261
261
261
261
93
65
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
2. Liczba nowych/udoskonalonych
produktów lub usług
szt.
R.8.2.1, R.8.2.2
Realizacja
0
0
147
249
583
863
-
-
-
863
Wartość docelowa
-
-
-
666
-
-
1 332
-
-
1 332
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
3. Liczba utworzonych nowych
miejsc pracy
etat
R.100
973
976
976
976
976
73
Realizacja
0
0
38,50
89,70
199,62
325,24
-
-
-
325,24
65
Wartość docelowa
-
-
-
359
-
-
500
-
-
500
395,12
396,12
396,12
396,12
396,12
79
90
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Wskaźniki produktu
4. Liczba MSP wspartych przez
inwestycje
szt.
P.8.2.1
Realizacja
0
0
100
485
806
893
-
-
-
893
Wartość docelowa
-
-
-
485
-
-
990
-
-
990
931
966
969
969
969
98
111
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
5. Liczba nowych/udoskonalonych
produktów lub usług
szt.
R.8.2.1, R.8.2.2
Realizacja
0
0
365
1 891
3 482
3 865
-
-
-
3 865
Wartość docelowa
-
-
-
1 740
-
-
3 480
-
-
3 480
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
6. Liczba nowych utworzonych
miejsc pracy
etat
R.100
4 308
4 469
4 479
4 479
4 479
129
Realizacja
0
0
228,20
1 014,95
2 038,75
2 320,50
-
-
-
2 320,50
77
Wartość docelowa
-
-
-
1 521
-
-
3 000
-
-
3 000
2 537,75
2 640,75
2 644,75
2 644,75
2 644,75
88
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Wskaźniki produktu
7. Liczba wspartych funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych
szt.
P.5.8.1, P.5.8.2
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
0
0
0
10
10
100
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
8. Liczba przedsiębiorstw
wspartych przez fundusze
pożyczkowe i poręczeniowe
szt.
R.5.8.1, R.5.8.2
*
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
7 269
-
-
7 269
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
9. Wartość udzielonych pożyczek
**
mln PLN
R.5.8.2
0
0
0
7 269
7 269
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
126 000 000,00 €
-
-
126 000 000,00 €
0
0
0
126 000 000,00 €
126 000 000,00 €
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
100
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
Wskaźniki produktu
10. Liczba wspartych instytucji
otoczenia biznesu
szt.
P.3.2.1
P.5.1.1
Realizacja
0
0
0
0
1
1
-
-
-
1
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
20
-
-
20
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
11. Liczba wspartych podmiotów
prowadzących działalność
badawczo-rozwojową
szt.
P.2.1.1
5
12
16
16
17
17
85
Realizacja
0
0
0
0
1
2
-
-
-
2
33
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
6
-
-
6
4
4
4
4
4
67
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
12. Liczba nowych usług
oferowanych przez IOB
szt.
R.3.2.1
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
95
-
-
95
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
13. Liczba utworzonych nowych
miejsc pracy
etat
R.100
60
2 260
2 260
2 260
2 260
2 379
Realizacja
0
0
0
0
0
2
-
-
-
2
2
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
100
-
-
100
35
58
58
85
85
85
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
Wskaźniki produktu
14. Liczba przedsięwzięć w
ramach kompleksowego projektu
promocyjnego
szt.
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
3
-
-
3
0
3
3
3
3
100
10
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
Wskaźniki produktu
15. Liczba wspartych powiązań
kooperacyjnych
szt.
P.3.1.1
Realizacja
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
4
8
8
8
8
80
8
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
16. Liczba projektów współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
szt.
Realizacja
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
12
-
-
12
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
17. Liczba transferów technologii
dokonanych pomiędzy
zaangażowanymi podmiotami
szt.
R.3.1.1
4
10
10
10
10
83
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
4
-
-
4
2
2
2
2
2
50
172
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Wskaźniki produktu
18. Powierzchnia uzbrojonych
terenów inwestycyjnych
ha
P.8.1.2
Realizacja
0
0
0
196,35
293,12
429,56
-
-
-
429,56
Wartość docelowa
-
-
-
125
-
-
250
-
-
250
580,26
619,47
619,47
619,47
619,47
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
248
Wskaźniki rezultatu
19. Liczba inwestycji
zlokalizowanych na
przygotowanych terenach
szt.
R.8.1.1
Realizacja
0
0
0
4
7
26
-
-
-
26
Wartość docelowa
-
-
-
4
-
-
45
-
-
45
46
46
46
46
46
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
Komentarz
* Wartość wskaźnika nr 8 pochodzi z KSI (SIMIK 07-13) - wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe"
** Wartość wskaźnika nr 9 przeliczona jest wg kursu 1 euro = 4,0968 zł
58
102
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
Wskaźniki na poziomie priorytetów
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
Realizacja
0
0
Wartość docelowa
-
-
2009
2013
2014
2015
Ogółem
%
138
-
-
-
138
138
-
100
-
-
100
2010
2011
2012
2
38
88
-
50
-
Wskaźnik produktu
1. Liczba projektów z zakresu
transportu
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2. Długość nowych dróg
km
P.23.1.1, P.23.1.2,
P.23.1.3, P.23.3.2
168
179
180
180
180
180
Realizacja
0
0
0
8,38
23,72
35,19
-
-
-
35,19
55
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
64
-
-
64
Wartość bazowa
38 025,80
Szacowana realizacja
3. Długość nowych dróg wojewódzkie
km
P.23.1.1
52,58
59,22
59,22
59,22
59,22
93
Realizacja
0
0
0
0
3,11
3,99
-
-
-
3,99
15
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
27
-
-
27
Wartość bazowa
2 705,20
Szacowana realizacja
4. Długość nowych dróg- gminne i
powiatowe
km
P.23.1.2, P.23.1.3,
P.23.3.2
15,67
21,27
21,27
21,27
21,27
79
Realizacja
0
0
0
8,38
20,61
31,2
-
-
-
31,2
84
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
37
-
-
37
Wartość bazowa
35 320,60
Szacowana realizacja
Realizacja
5. Długość zrekonstruowanych
dróg
km
P.23.2.1, P.23.2.2, Wartość docelowa
P.23.2.3
Wartość bazowa
36,91
37,95
37,95
37,95
37,95
103
0
0
21,42
133,39
325,15
563,93
-
-
-
563,93
72
-
-
-
290
-
-
780
-
-
780
38 025,80
Szacowana realizacja
6. Długość zrekonstruowanych
dróg - wojewódzkie
km
P.23.2.1
768,82
817,46
817,46
817,46
817,46
105
Realizacja
0
0
0
8,97
8,97
33,42
-
-
-
33,42
21
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
160
-
-
160
Wartość bazowa
2 705,20
Szacowana realizacja
7.Długość zrekonstruowanych
dróg - gminne i powiatowe
km
P.23.2.2, P.23.2.3
143,23
174,60
174,60
174,60
174,60
109
Realizacja
0
0
21,42
124,42
316,18
530,51
-
-
-
530,51
86
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
620
-
-
620
Wartość bazowa
35 320,60
Szacowana realizacja
8. Długość zrekonstruowanych linii
kolejowych
km
P.16.1.2
625,59
642,86
642,86
642,86
642,86
104
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
80
-
-
80
Wartość bazowa
2 066,00
Szacowana realizacja
9. Liczba zakupionych jednostek
taboru komunikacji zbiorowej
szt.
P.18.1.1, P.25.2.1
0
123,28
123,28
123,28
123,28
154
Realizacja
0
0
0
31
75
203
-
-
-
203
88
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
230
-
-
230
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
10. Pojemność zakupionego
taboru komunikacji zbiorowej
szt.
P.18.1.3, P.25.2.2
209
209
231
231
231
100
Realizacja
0
0
0
1 824
5 956
6 515
-
-
-
6 515
26
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
25 000
-
-
25 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
11. Liczba projektów z zakresu
społeczeństwa informacyjnego
szt.
7 886
7 886
17 786
17 786
17 786
71
Realizacja
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
4
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
27
-
-
27
2
3
3
3
3
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
11
12. Liczba projektów z zakresu
społeczeństwa informacyjnego e-usługi
szt.
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
5
-
-
5
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
13. Liczba projektów z zakresu
społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich
szt.
0
1
1
1
1
1
20
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
20
-
-
20
0
1
1
1
1
5
56
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
14. Udział nowowybudowanych i
zmodernizowanych dróg w
ogólnej długości dróg publicznych
regionu
15. Udział nowowybudowanych i
zmodernizowanych dróg w
ogólnej długości dróg publicznych
regionu - powiatowych i gminnych
na obszarach wiejskich
%
0,08
0,53
1,29
2,20
-
-
-
2,20
-
-
1,9
-
-
3,9
-
-
3,9
Wartość bazowa
0
3,02
3,22
3,22
3,22
3,22
83
Realizacja
0
0
0,10
0,48
1,16
1,88
-
-
-
1,88
59
Wartość docelowa
-
-
-
1,6
-
-
3,2
-
-
3,2
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
17. Liczba miejsc pracy
utworzonych do obsługi
technologii informacyjnych w
wyniku zrealizowanych projektów liczba miejsc pracy dla kobiet *
szt.
18. Oszczędność czasu dla
przewozów pasażerskich i
towarowych na nowych i
zrekonstruowanych drogach **
euro
21. Liczba powiatów, w których
wybudowano węzły sieci
szerokopasmowej
0
-
%
szt.
20. Przyrost liczby ludności
korzystającej z komunikacji
miejskiej wspartej w ramach
programu
0
Wartość docelowa
Szacowana realizacja
16. Liczba miejsc pracy
utworzonych do obsługi
technologii informacyjnych w
wyniku zrealizowanych projektów
*
19. Oszczędność czasu w euro
dla przewozów pasażerskich i
towarowych na nowych i
zrekonstruowanych liniach
kolejowych **
Realizacja
R.100
2,20
2,25
2,25
2,25
2,25
70
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
800
-
-
800
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
450
-
-
450
-
-
-
56 052 205,84 €
130 500 000,00 €
-
-
130 500 000,00 €
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
euro
R.23.1.1, R.23.1.2,
R.23.2.1, R.23.2.2,
R.23.3.1, R.23.3.2
***
R.16.1.1, R.16.1.2
Realizacja
0
0
0
3 056 688,23 €
37 346 465,13 €
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
Wartość bazowa
56 052 205,84 €
110 784 053,14 € 129 197 994,17 € 129 197 994,17 € 129 197 994,17 € 129 197 994,17 €
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
2 542 000,00 €
-
-
2 542 000,00 €
Wartość bazowa
Realizacja
0
0
0
****
****
Wartość docelowa
-
-
-
100 000
-
Wartość bazowa
0
2 482 565,69 €
2 482 565,69 €
2 482 565,69 €
2 482 565,69 €
****
-
-
-
****
osoby
0
-
100 000
-
-
100 000
****
****
98
0
Szacowana realizacja
szt.
99
0
Szacowana realizacja
osoby
43
0
Szacowana realizacja
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
35
-
-
35
Wartość bazowa
0
0
Szacowana realizacja
22. Liczba osób, które uzyskały
dostęp do siec NGA (sieci
internetowej nowej generacji)
0
0
35
35
35
35
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
500 000
-
-
500 000
*****
*****
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
23. Liczba osób, które uzyskały
dostęp do siec NGA (sieci
internetowej nowej generacji) - na
obszarach wiejskich
24. Liczba osób, przyłączonych do
szerokopasmowego Internetu
osoby
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
200 000
-
-
200 000
*****
*****
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
osoby
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
100 000
-
-
100 000
*****
*****
Wartość bazowa
osoby
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
80 000
-
-
80 000
*****
*****
Wartość bazowa
osoby
0
0
Szacowana realizacja
26. Liczba osób, przyłączonych do
szerokopasmowego Internetu - na
obszarach wiejskich
0
0
Szacowana realizacja
25. Liczba osób, przyłączonych do
szerokopasmowego Internetu - w
technologii FTTH/FTTB
0
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
20 000
-
-
20 000
*****
*****
Wartość bazowa
0
0
Szacowana realizacja
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym.
Komentarz
* Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego nie generują nowych miejsc pracy, w związku z tym wartości wskaźników nr 16 i 17 są równe zeru i zostaną one usunięte podczas kolejnych ewentualnych zmian Programu.
** Wartości wskaźników nr 18 i 19 do KSI (SIMIK 07-13) zawsze wpisywano w PLN i przeliczone zostały wg kursu 1 euro = 4,0968 zł
*** Wartości Realizacji i Szacowanej realizacji wskaźnika nr 18 nie jest liczona z raportu „Wskaźniki postępu rzeczowego”, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została w nim pomniejszona o wartość bazową, co jest błędne. Wartość liczona
jest z raportu szczegółowego na podstawie tylko wartości docelowej, która stanowi róznicę pomiedzy tym co było, a efektem po realizacji projektu.
**** Wartość wskaźnika nr 20 zostanie określona w ramach badania ewaluacyjnego po zakończeniu realizacji projektów z Działania 2.5.
***** Wartości wskaźników nr 22-26 zostaną oszacowane po podpisaniu umów z Działania 2.8.
Wskaźniki na poziomie działania
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
15
Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
Wskaźniki produktu
1. Długość nowych dróg
wojewódzkich *
km
P.23.1.1
Realizacja
0
0
0
0
3,11
3,99
-
-
-
3,99
Wartość docelowa
-
-
-
5
-
-
27
-
-
27
Wartość bazowa
2705,2
Szacowana realizacja
2. Długość przebudowanych dróg
wojewódzkich
km
P.23.2.1
15,67
21,27
21,27
21,27
21,27
79
Realizacja
0
0
0
7,87
7,87
28,35
-
-
-
28,35
19
Wartość docelowa
-
-
-
24
-
-
150
-
-
150
Wartość bazowa
2705,2
Szacowana realizacja
3. Liczba wybudowanych
obwodnic
szt.
P.23.3.1
134,80
166,17
166,17
166,17
166,17
111
Realizacja
0
0
0
0
1
2
-
-
-
2
33
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
6
-
-
6
4
5
5
5
5
83
9
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
4. Oszczędność czasu w
przewozach pasażerskich i
towarowych **
euro/rok
R.23.1.1,
R.23.1.2, R.23.2.1,
R.23.2.2, R.23.3.1,
R.23.3.2
***
Realizacja
0
0
0
379 809,60 €
1 128 537,87 €
5 924 891,61 €
-
-
-
5 924 891,61 €
Wartość docelowa
-
-
-
1 556 003,96 €
-
-
63 945 000,00 €
-
-
63 945 000,00 €
49 494 833,57 €
63 629 122,28 €
63 629 122,28 €
63 629 122,28 €
63 629 122,28 €
100
51
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 2.2 Poprawa dostepności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Wskaźniki produktu
5. Długość przebudowanych dróg
wojewódzkich
km
P.23.2.1
Realizacja
0
0
0
1,10
1,10
5,07
-
-
-
5,07
Wartość docelowa
-
-
-
1
-
-
10
-
-
10
8,43
8,43
8,43
8,43
8,43
84
5
-
-
-
5
100
-
5
-
-
5
Wartość bazowa
2705,2
Szacowana realizacja
6. Liczba wybudowanych
obwodnic
szt.
P.23.3.1
Realizacja
0
0
0
1
1
Wartość docelowa
-
-
-
1
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
7. Długość nowych dróg
powiatowych i gminnych
km
P.23.1.2, P.23.1.3,
P.23.3.2
6
6
6
6
6
120
Realizacja
0
0
0
8,38
20,61
31,2
-
-
-
31,2
84
Wartość docelowa
-
-
-
85
-
-
37
-
-
37
Wartość bazowa
35320,6
Szacowana realizacja
8. Długość przebudowanych dróg
powiatowych i gminnych
km
P.23.2.2, P.23.2.3
36,91
37,95
37,95
37,95
37,95
103
Realizacja
0
0
21,42
124,42
316,18
530,51
-
-
-
530,51
86
Wartość docelowa
-
-
-
265
-
-
620
-
-
620
625,59
642,86
642,86
642,86
642,86
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
35320,6
104
Wskaźniki rezultatu
9. Oszczędność czasu w
przewozach pasażerskich i
towarowych **
euro/rok
R.23.1.1,
R.23.1.2, R.23.2.1,
R.23.2.2, R.23.3.1,
R.23.3.2
***
Realizacja
0
0
Wartość docelowa
-
-
0
11 739 959,22 €
36 217 927,26 €
48 096 265,94 €
-
Wartość bazowa
50 127 314,22 €
-
-
-
50 127 314,22 €
66 555 000,00 €
-
-
66 555 000,00 €
65 568 871,89 €
65 568 871,89 €
65 568 871,89 €
65 568 871,89 €
99
0
75
0
61 289 219,57 €
Szacowana realizacja
Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
Wskaźniki produktu
10. Długość przebudowanych linii
kolejowych
km
P.16.1.2
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
80
-
-
80
0
123,28
123,28
123,28
123,28
154
0
Wartość bazowa
2 066,00
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
11. Oszczędność czasu w
przewozach pasażerskich i
towarowych **
euro/rok
R.16.1.1, R.16.1.2
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
2 542 000,00 €
-
-
2 542 000,00 €
0
2 482 565,69 €
2 482 565,69 €
2 482 565,69 €
2 482 565,69 €
98
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
Wskaźniki produktu
12. Liczba zakupionych jednostek
taboru kolejowego
szt.
P.18.1.1
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
22
-
-
22
0
0
22
22
22
100
98
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
Wskaźniki produktu
13. Liczba zakupionych jednostek
taboru komunikacji zbiorowej
szt.
P.25.2.1
Realizacja
0
0
0
31
75
203
-
-
-
203
Wartość docelowa
-
-
-
31
-
-
208
-
-
208
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
14. Długość wybudowanej sieci
transportu szynowego
km
P.25.1.1
209
209
209
209
209
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
11
-
-
11
0
8,45
8,45
8,45
8,45
77
100
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
Wskaźniki produktu
15. Liczba wspartych lotnisk
szt.
P.29.1.2
Realizacja
0
0
0
0
1
1
-
-
-
1
Wartość docelowa
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
1
1
1
1
1
100
57
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
16. Liczba osób korzystających ze
wspartych lotnisk
osoby/rok
R.29.1.1
***
Realizacja
0
0
0
0
794 762
794 762
-
-
-
794 762
Wartość docelowa
-
-
-
1 400 000
-
-
1 400 000
-
-
1 400 000
1 433 384
1 433 384
1 433 384
1 433 384
1 433 384
102
1
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Wskaźniki produktu
17. Długość wybudowanej sieci
internetu szerokopasmowego
km
P.10.1.1
Realizacja
0
0
0
0
0
25,33
-
-
-
25,33
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
4 000
-
-
4 000
25,33
4 030,05
4 030,05
4 030,05
4 030,05
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
101
18. Liczba uruchomionych PIAP
szt.
P.10.2.1
Realizacja
0
0
0
0
0
30
-
-
-
30
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
30
-
-
30
30
30
30
30
30
100
0
Wartość bazowa
100
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
19. Liczba udostępnionych eusług
szt.
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
11
-
-
11
11
11
11
11
11
100
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego
Wskaźniki produktu
20. Długość wybudowanej sieci
NGA (sieci internetowej nowej
generacji)
km
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
****
-
-
****
*****
*****
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
21. Liczba osób, które uzyskały
możliwość dostępu do sieci NGA
(sieci internetowej nowej
generacji)
osoby
Realizacja
0
0
0
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
Wartość bazowa
0
-
-
-
0
500 000
-
-
500 000
*****
*****
0
0
Szacowana realizacja
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
Komentarz
* W zakresie wskaźnika nr 1 budowane obwodnice leżą w ciagu dróg wojewódzkich.
** Wartości wskaźników nr 4,9,11 do KSI (SIMIK 07-13) zawsze wpisywano w PLN i przeliczone zostały wg kursu 1 euro = 4,0968 zł
*** Wartości Realizacji i Szacowanej realizacji wskaźników nr 4,9,16 nie jest liczona z raportu „Wskaźniki postępu rzeczowego”, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została w nim pomniejszona o wartość bazową, co jest błędne. Wartość
liczona jest z raportu szczegółowego na podstawie tylko wartości docelowej, która stanowi równicę pomiędzy tym co było, a efektem po realizacji projektu.
**** Wartość docelowa wskaźnika nr 20 zostanie określona po zakończeniu naboru wniosków.
***** Wartości wskaźników nr 20-21 zostaną oszacowane po podpisaniu umów z Działania 2.8.
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Wskaźniki na poziomie priorytetów
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
Realizacja
0
0
Wartość docelowa
-
-
2009
2013
2014
2015
Ogółem
%
53
-
-
-
53
177
-
30
-
-
30
2010
2011
2012
0
0
17
-
0
-
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów mających na
celu poprawę jakości powietrza *
szt.
P.47.1.1
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2. Liczba projektów mających na
celu poprawę jakości powietrza na obszarach wiejskich
szt.
67
74
75
75
75
250
Realizacja
0
0
0
0
6
16
-
-
-
16
160
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
3. Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami
szt.
P.44.2.1
20
24
24
24
24
240
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
4.Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami - na
obszarach wiejskich
szt.
1
1
2
2
2
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
5. Liczba projektów z zakresu
energii
szt.
1
1
2
2
2
100
Realizacja
0
0
0
0
18
57
-
-
-
57
143
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
40
-
-
40
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
6. Liczba projektów z zakresu
energii - liczba projektów z
zakresu energii odnawialnej
szt.
76
89
90
90
90
225
Realizacja
0
0
0
0
4
14
-
-
-
14
47
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
30
-
-
30
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
7. Liczba projektów z zakresu
energii -na obszarach wiejskich
szt.
25
33
34
34
34
113
Realizacja
0
0
0
0
7
19
-
-
-
19
190
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
8. Dodatkowa moc zainstalowana
produkcji energii ze źródeł
odnawialnych **
MW
28
37
37
37
37
370
Realizacja
0
0
0
0
2,08
6,63
-
-
-
6,63
13
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
50
-
-
50
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
9. Dodatkowa moc zainstalowana
produkcji energii ze źródeł
odnawialnych - na obszarach
wiejskich
10. Liczba projektów z zakresu
prewencji zagrożeń
MW
11,46
25,70
25,82
25,82
25,82
52
Realizacja
0
0
0
0
2,06
5,04
-
-
-
5,04
20
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
25
-
-
25
9,54
20,16
20,16
20,16
20,16
81
18
-
-
-
18
360
-
5
-
-
5
19
20
20
20
20
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
Realizacja
0
0
0
3
15
Wartość docelowa
-
-
-
4
-
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
400
Wskaźniki rezultatu
11. Liczba osób podłączonych do
sieci wodociągowej w wyniku
realizacji projektów
osoby
R.45.1.1, R.46.1.1
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
20 000
-
-
20 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
12. Liczba osób podłączonych do
sieci wodociągowej w wyniku
realizacji projektów - na obszarach
wiejskich
13. Liczba osób podłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej w
wyniku realizacji projektów
osoby
319
959
1 000
1 000
1 000
5
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10 000
-
-
10 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
osoby
R.45.1.2, R.46.1.2
Realizacja
0
0
0
0
1 124
Wartość docelowa
-
-
-
2 951
-
Wartość bazowa
15. Liczba ludności objętych
ochroną przeciwpożarową lasów i
innymi środkami ochrony ***
osoby
640
681
681
681
7
-
-
-
2 684
11
-
25 000
-
-
25 000
23 988
61 226
72 394
77 399
77 399
310
Realizacja
0
0
0
0
1 124
2 684
-
-
-
2 684
18
Wartość docelowa
-
-
-
2 951
-
-
15 000
-
-
15 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
osoby
0
2 684
0
Szacowana realizacja
14. Liczba osób podłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej w
wyniku realizacji projektów - na
obszarach wiejskich
Realizacja
0
0
0
3 414 185
3 419 426
Wartość docelowa
-
-
-
***
-
Wartość bazowa
21 270
49 400
52 437
57 442
57 442
3 461 719
-
-
-
3 461 719
-
***
-
-
***
***
***
osoby
R.44.1.1
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
500 000
-
-
500 000
Wartość bazowa
osoby
*****
0
0
Szacowana realizacja
17. Liczba osób zabezpieczonych
przed powodzią w wyniku realizacji
projektów
383
0
Szacowana realizacja
16. Liczba osób objętych
selektywną zbiórką odpadów ****
0
146 221
146 221
282 816
282 816
282 816
57
Realizacja
0
0
0
0
0
480
-
-
-
480
8
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
6 000
-
-
6 000
480
580
20 172
20 172
20 172
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
336
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym.
Komentarz
* W przypadku wskaźnika nr 1 wartość realizacji i szacowanej realizacji jest o jeden większa niż wychodzi to z raportu KSI (SIMIK 07-13) "Wskaźniki postepu rzeczowego". Wynika to z faktu , iż w przypadku jednej umowy wskaźnik "Liczba projektów w zakresie ochrony
powietrza" został dodany dopiero w styczniu 2013 r.
** Wskaźnik nr 8 nie mapuje się z KSI (SIMIK 07-13).
*** W przypadku wskaźnika nr 15 w Programie jest następujący zapis: "wśród projektów realizowanych w tym zakresie realizowane będą projekty obejmujące cały obszar województwa", zatem liczba ludności objęta ochroną będzie odpowiadać liczbie ludności województwa.
Wartość realizacji dla kolejnych półroczy podawana była na podsatwie danych BDL, odpowiednio:
I półorcze 2010 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 30 czerwca 2009 r. Źródło: BDL
II półrocze 2010 r. i I półrocze 2011 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 30 czerwca 2010 r. Źródło: BDL
II półrocze 2011 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 31 grudnia 2010 r. Źródło: BDL
I półrocze 2012 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 31 marca 2011 r. Źródło: WUS
II półrocze 2012 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 30 września 2012 r. Źródło: BDL
**** Wskaźnik nr 16 zostanie podczas kolejnych ewentualnych zmian w Programie zastąpiony przez wskaźnik: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów, gdyż jest on bardziej adekwatny do realizowanych projektów i był wykazywany przez beneficjantów.
***** W WRPO dla wskaźnika nr 17 jako jednostkę wpisano "ha", jednostka ta będzie zmieniona podczas kolejnych ewentualnych zmian Programu.
Wskaźniki na poziomie działania
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
0
Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami
szt.
P.44.2.1
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
2
-
-
2
1
1
2
2
2
100
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
2. Liczba osób objętych systemem
zagospodarowania odpadów
osoby
R.44.1.1
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
282 817
-
-
282 817
146 221
146 221
282 816
282 816
282 816
100
177
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Wskaźniki produktu
3. Liczba projektów mających na
celu poprawę jakości powietrza *
szt.
P.47.1.1
Realizacja
0
0
0
0
17
53
-
-
-
53
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
30
-
-
30
67
74
75
75
75
250
95
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody
Wskaźniki produktu
4. Liczba projektów związanych z
ochroną przyrody
szt.
Realizacja
0
0
2
8
17
21
-
-
-
21
Wartość docelowa
-
-
-
8
-
-
22
-
-
22
22
22
22
22
22
100
19
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa
Wskaźniki produktu
5.Długość wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej
km
P.46.1.3
Realizacja
0
0
0
8,60
50,64
92,84
-
-
-
92,84
Wartość docelowa
-
-
-
8,60
-
-
500
-
-
500
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
6. Liczba nowych i
przebudowanych oczyszczalni
ścieków
szt.
P.46.1.5,
P. 46.1.6
181,61
503,95
584,99
646,48
646,48
129
Realizacja
0
0
0
1
2
5
-
-
-
5
83
Wartość docelowa
-
-
-
1
-
-
6
-
-
6
12
17
20
21
21
350
50
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
Wskaźniki produktu
7. Liczba projektów z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej
szt.
Realizacja
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
2
-
-
2
1
2
3
3
3
150
100
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
8. Pojemność nowych i
zmodernizowanych zbiorników
wielozadaniowych
m3
R.53.2.1
Realizacja
0
0
0
0
0
2 100 000
-
-
-
2 100 000
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
2 100 000
-
-
2 100 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
9. Powierzchnia terenów objętych
ochronę przeciwpowodziową
km
2
R.53.2.2
2 100 000
2 100 000
2 138 150
2 138 150
2 138 150
102
Realizacja
0
0
0
0
0
25,80
-
-
-
25,80
96
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
27
-
-
27
25,80
26,85
37,35
37,35
37,35
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
138
Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
Wskaźniki produktu
10. Liczba zakupionych wozów
pożarniczych wyposażonych w
sprzęt do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutków
katastrof
11.Liczba
nowych/zmodernizowanych
stanowisk pomiarowych i innych
narzędzi w zakresie monitoringu
środowiska
szt.
P.53.1.1
Realizacja
0
0
0
3
15
20
-
-
-
20
Wartość docelowa
-
-
-
3
-
-
33
-
-
33
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
P.53.3.1, P.53.3.2
61
26
31
31
31
31
94
Realizacja
0
0
0
0
52
60
-
-
-
60
98
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
61
-
-
61
60
61
61
61
61
100
13
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Wskaźniki produktu
12. Liczba projektów z zakresu
energii odnawialnej
szt.
Realizacja
0
0
0
0
1
4
-
-
-
4
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
30
-
-
30
9
15
15
15
15
50
7
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
13. Ilość zaoszczędzonej energii
pierwotnej w wyniku realizacji
projektów
GJ/rok
R.39.1.2, R.40.1.2,
R.41.1.5, R.42.1.1
Realizacja
0
0
0
0
5 354,25
19 781,81
-
-
-
19 781,81
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
300 000
-
-
300 000
298 612,45
709 475,62
709 475,62
709 475,62
709 475,62
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
Komentarz
* W przypadku wskaźnika nr 3 wartość realizacji i szacowanej realizacji jest o jeden większa niż wychodzi to z raportu KSI (SIMIK 07-13) "Wskaźniki postepu rzeczowego". Wynika to z faktu , iż w przypadku jednej umowy wskaźnik "Liczba projektów w zakresie ochrony
powietrza" został dodany dopiero w styczniu 2013 r.
236
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego
Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
Wskaźniki na poziomie priorytetów
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
Realizacja
0
0
Wartość docelowa
-
-
2009
2010
2011
2012
0
0
0
-
0
-
Ogółem
%
-
0
0
-
20
2013
2014
2015
0
-
-
-
20
-
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z zakresu
odnowy i rewitalizacji miast
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2.Liczba projektów z zakresu
odnowy i rewitalizacji miast - liczba
projektów zapewniających
zrównoważony rozwój oraz
poprawiających atrakcyjność miast
0
0
0
20
20
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
3.Liczba projektów z zakresu
odnowy i rewitalizacji miast - liczba
projektów promujących
przedsiębiorczość i zastosowanie
nowych technologii
4. Liczba projektów z zakresu
odnowy i rewitalizacji miast - liczba
projektów oferujących usługi
promujące równość szans i
zapobiegających wykluczeniu
społecznemu przedstawicieli
mniejszości narodowych i ludzi
młodych
5. Liczba projektów z zakresu
rewitalizacji terenów
poprzemysłowych i powojskowych
szt.
0
0
0
10
10
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
5
-
-
5
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
0
0
0
5
5
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
5
-
-
5
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
0
0
0
5
5
100
Realizacja
0
0
0
0
0
2
-
-
-
2
20
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
7
7
7
12 *
12 *
120
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
6. Powierzchnia obszarów
odnowionych w wyniku realizacji
projektów z zakresu rewitalizacji
miast
7. Powierzchnia obszarów
odnowionych w wyniku realizacji
projektów z zakresu rewitalizacji
terenów powojskowych i
poprzemysłowych
8. Liczba miejsc pracy
utworzonych na obszarach
problemowych
km 2
P.61.1.2
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
km 2
0
0
0
10
10
100
Realizacja
0
0
0
0
0
0,03
-
-
-
0,03
1
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
5
-
-
5
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
R.100
0,43
0,43
0,43
0,49**
0,49**
10
Realizacja
0
0
0
0
0
18
-
-
-
18
4
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
450
-
-
450
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
9. Liczba miejsc pracy
utworzonych na obszarach
problemowych - dla kobiet ***
szt.
109
109
109
449
449
100
Realizacja
0
0
0
0
0
5,58
-
-
-
5,58
2
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
250
-
-
250
33,79
33,79
33,79
139,19
139,19
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
56
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym.
Komentarz
* W przypadku wskaźnika nr 5 poza projektami realizowanymi w ramach Działania 4.2 brane są pod uwagę także projekty, które realizowane są na obszarze poprzemysłowym i powojskowym w ramach JESSICA (wartości zostały podane zgodnie z wiedzą IZ WRPO, gdyż ze
względu na formę umowy dot. Inicjatywy JESSICI nie jest możliwe wykazywanie ich na podstawie umowy).
** W przypadku wskaźnika nr 7 poza powierzchnią z projektów realizowanych w ramach Działania 4.2 brana jest pod uwagę także powierzchnia z projektów, które realizowane są na obszarze poprzemysłowym i powojskowym w ramach JESSiCI (wartości zostały podane
zgodnie z wiedzą IZ WRPO, gdyż ze względu na formę umowy dot. Inicjatywy JESSICA nie jest możliwe wykazywanie ich na podstawie umowy).
*** Wartość wskaźnika nr 9 została okreslona na podstawie wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 2012 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych.
Wskaźniki na poziomie działania
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
0
Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z zakresu
odnowy i rewitalizacji miast
szt.
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
20
-
-
20
0
0
0
20
20
100
0
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
2. Powierzchnia zrewitalizowanych
obszarów miejskich
ha
P.61.1.2
Realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
1 000
-
-
1 000
0
0
0
1 000
1 000
100
20
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Wskaźniki produktu
3. Liczba projektów z zakresu
rewitalizacji obszarów
poprzemysłowych i powojskowych
szt.
Realizacja
0
0
0
0
0
2
-
-
-
2
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
10
-
-
10
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
4. Powierzchnia zrewitalizowanych
obszarów poprzemysłowych i
powojskowych
ha
P.61.1.2
7
7
7
7
7
70
Realizacja
0
0
0
0
0
3,11
-
-
-
3,11
1
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
500
-
-
500
43,45
43,45
43,45
43,45
43,45
9
19
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
5. Liczba miejsc pracy
utworzonych na obszarach
zrewitalizowanych
etat
R.100
Realizacja
0
0
0
0
0
18
-
-
-
18
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
93
-
-
93
109
109
109
109
109
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Komentarz
0
Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazanopostępu w 2012 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.
117
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Wskaźniki na poziomie priorytetów
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
Realizacja
0
0
Wartość docelowa
-
-
2009
2013
2014
2015
Ogółem
%
26
-
-
-
26
81
-
32
-
-
32
2010
2011
2012
1
4
17
-
-
-
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z zakresu
edukacji
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2.Liczba projektów z zakresu
edukacji - na obszarach wiejskich
szt.
33
34
35
36
36
113
Realizacja
0
0
1
3
9
12
-
-
-
12
86
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
14
-
-
14
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
3. Liczba projektów z zakresu
ochrony zdrowia
szt.
15
15
16
16
16
114
Realizacja
0
0
4
41
52
55
-
-
-
55
85
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
65
-
-
65
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
4. Liczba projektów z zakresu
innej infrastruktury społecznej
szt.
59
65
66
66
66
102
Realizacja
0
0
0
1
7
12
-
-
-
12
120
Wartość docelowa
-
-
-
6
-
-
10
-
-
10
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
5. Liczba projektów z zakresu
innej infrastruktury społecznej - na
obszarach wiejskich
szt.
13
14
14
14
14
140
Realizacja
0
0
0
0
0
4
-
-
-
4
100
Wartość docelowa
-
-
-
2
-
-
4
-
-
4
5
5
5
5
5
125
276
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
6.Liczba studentów korzystających
z efektów projektów
osoby
R.75.1.2, R.75.2.1
*
Realizacja
0
0
0
0
23 488
55 107
-
-
-
55 107
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
20 000
-
-
20 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
7. Liczba uczniów korzystających z
efektów projektów
osoby
R.75.1.1, R.75.2.2
*
52 285
52 703
52 703
60 200
60 200
301
Realizacja
0
0
661
1 063
3 500
5 996
-
-
-
5 996
60
Wartość docelowa
-
-
-
1 063
-
-
10 000
-
-
10 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
8. Liczba osób korzystających z
obiektów opieki zdrowotnej
objętych wsparciem (potencjalna
liczba)
9. Specjalistyczne badania
medyczne przeprowadzone
sprzętem zakupionym w wyniku
realizacji projektów (potencjalna
liczba)
osoby
R.76.1.1
*
13 715
13 715
13 915
13 915
13 915
139
Realizacja
0
0
18 615
253 888
624 941
695 735
-
-
-
695 735
199
Wartość docelowa
-
-
-
175 000
-
-
350 000
-
-
350 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
R.76.2.1
783 277
959 022
973 230
973 230
973 230
278
Realizacja
0
0
14 483
118 262
497 933
788 695
-
-
-
788 695
113
Wartość docelowa
-
-
-
-
-
-
700 000
-
-
700 000
697 353
723 353
723 353
723 353
723 353
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym.
Komentarz
* Wartości Realizacji i Szacownej realizacji dla wskaźników nr 6,7,8 nie jest liczona z raportu „Wskaźniki postępu rzeczowego”, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została pomniejszona o wartość bazową
103
Wskaźniki na poziomie działania
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
75
Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Wskaźniki produktu
1. Liczba szkół wyższych objętych
wsparciem
szt.
Realizacja
0
0
0
0
3
6
-
-
-
6
Wartość docelowa
-
-
-
4
-
-
8
-
-
8
8
9
9
10
10
125
276
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
2. Liczba studentów
korzystających z efektów
projektów
osoby
R.75.1.2, R.75.2.1
*
Realizacja
0
0
0
0
23 488
55 107
-
-
-
55 107
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
20 000
-
-
20 000
52 285
52 703
52 703
60 200
60 200
301
83
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
Wskaźniki produktu
3. Liczba objętych wsparciem
szkół i placówek kształcenia
ustawicznego
szt.
Realizacja
0
0
1
3
14
20
-
-
-
20
Wartość docelowa
-
-
-
13
-
-
24
-
-
24
25
25
26
26
26
108
60
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
4. Liczba uczniów korzystających z
efektów projektów
osoby
R.75.1.1, R.75.2.2
*
Realizacja
0
0
661
1 063
3 500
5 996
-
-
-
5 996
Wartość docelowa
-
-
-
1 063
-
-
10 000
-
-
10 000
13 715
13 715
13 915
13 915
13 915
139
50
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
Wskaźniki produktu
5. Liczba przebudowanych
instytucji ochrony zdrowia
szt.
P.76.1.2
Realizacja
0
0
0
0
2
3
-
-
-
3
Wartość docelowa
-
-
-
5
-
-
6
-
-
6
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
6. Liczba doposażonych instytucji
ochrony zdrowia
szt.
P.76.2.1
5
10
11
11
11
183
Realizacja
0
0
0
41
52
54
-
-
-
54
98
Wartość docelowa
-
-
-
45
-
-
55
-
-
55
57
60
60
60
60
109
113
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
7. Potencjalna liczba
specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną
wykonane zakupionym sprzętem
szt./rok
R.76.2.1
Realizacja
0
0
14 483
118 262
497 933
788 695
-
-
-
788 695
Wartość docelowa
-
-
-
700 000
-
-
700 000
-
-
700 000
697 353
723 353
723 353
723 353
723 353
103
150
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
Wskaźniki produktu
8. Liczba wspartych obiektów
infrastruktury społecznej
szt.
P.79.1.1
Realizacja
0
0
0
1
7
15
-
-
-
15
Wartość docelowa
-
-
-
1
-
-
10
-
-
10
16
18
18
18
18
180
76
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
9. Liczba osób korzystajacych z
obiektów infrastruktury społecznej
osoby/rok
R.79.1.1
Realizacja
0
0
0
1 724
3 445
8 927
-
-
-
8 927
Wartość docelowa
-
-
-
1724
-
-
11 701
-
-
11 701
7 616
8 316
8 316
8 316
8 316
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Komentarz
0
* Wartości Realizacji i Szacownej realizacji dla wskaźników nr 2 i 4 nie jest liczona z raportu „Wskaźniki postępu rzeczowego”, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została pomniejszona o wartość bazową.
71
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego
Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
Wskaźniki na poziomie priorytetów
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
Realizacja
0
0
Wartość docelowa
-
-
2009
2013
2014
2015
Ogółem
%
48
-
-
-
48
120
-
40
-
-
40
2010
2011
2012
0
6
25
-
14
-
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z zakresu
turystyki
szt.
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2. Liczba projektów z zakresu
turystyki - na obszarach wiejskich
szt.
60
69
69
69
69
173
Realizacja
0
0
0
3
11
24
-
-
-
24
80
Wartość docelowa
-
-
-
7
-
-
30
-
-
30
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
3. Liczba zbudowanych /
zmodernizowanych obiektów
kultury i dziedzictwa kulturowego
szt.
P.59.1.1,
P.59.1.2,
P.58.1.1
32
33
33
33
33
110
Realizacja
0
0
0
0
1
28
-
-
-
28
70
Wartość docelowa
-
-
-
3
-
-
40
-
-
40
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
4. Liczba zbudowanych /
zmodernizowanych obiektów
kultury i dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich
szt.
41
43
43
43
43
108
Realizacja
0
0
0
0
0
3
-
-
-
3
20
Wartość docelowa
-
-
-
3
-
-
15
-
-
15
7
7
7
7
7
47
21
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
5. Liczba utworzonych miejsc
pracy
szt.
R.100
Realizacja
0
0
0
4
37,33
103,16
-
-
-
103,16
Wartość docelowa
-
-
-
35
-
-
500
-
-
500
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
6.Liczba utworzonych miejsc pracy
- dla kobiet *
szt.
271,66
275,66
275,66
275,66
275,66
55
Realizacja
0
0
0
1
9,33
31,98
-
-
-
31,98
12
Wartość docelowa
-
-
-
17
-
-
275
-
-
275
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
7. Liczba utworzonych miejsc
pracy - na obszarach wiejskich
szt.
84,21
85,45
85,45
85,45
85,45
31
Realizacja
0
0
0
2
10,33
43,16
-
-
-
43,16
17
Wartość docelowa
-
-
-
17
-
-
250
-
-
250
176,66
176,66
176,66
176,66
176,66
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym.
Komentarz
* Wartość wskaźnika nr 6 została okreslona na podstawie wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 2012 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych.
71
Wskaźniki na poziomie działania
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
98
Działanie 6.1. Turystyka
Wskaźniki produktu
1. Długość nowych i
przebudowanych szlaków
turystycznych
km
P.57.1.8,
P.57.1.9
Realizacja
0
0
0
0
0
823,88
-
-
-
823,88
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
841
-
-
841
835,23
835,23
835,23
835,23
835,23
99
77
-
-
-
77
100
-
77
-
-
77
90
91
91
91
91
118
19
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2. Liczba nowych i
przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych
szt.
P.57.1.3,
P. 57.1.4
Realizacja
0
0
0
12
44
Wartość docelowa
-
-
-
12
-
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
3. Liczba utworzonych nowych
miejsc pracy
etat
R.100
Realizacja
0
0
0
4
37,33
84,16
-
-
-
84,16
Wartość docelowa
-
-
-
4
-
-
450
-
-
450
240,66
243,66
243,66
243,66
243,66
54
70
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Wskaźniki produktu
4. Liczba
zbudowanych/zmodernizowanych
obiektów kultury i dziedzictwa
kulturowego
szt.
P.59.1.1, P.59.1.2,
P.58.1.1
Realizacja
0
0
0
0
1
28
-
-
-
28
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
40
-
-
40
41
43
43
43
43
108
38
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
5. Liczba utworzonych nowych
miejsc pracy
etat
R.100
Realizacja
0
0
0
0
0
19
-
-
-
19
Wartość docelowa
-
-
-
0
-
-
50
-
-
50
31
32
32
32
32
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Komentarz
0
64
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego
Priorytet VII Pomoc techniczna
Wskaźniki na poziomie priorytetów
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
Realizacja
0
87,8
Wartość docelowa
-
-
2009
2013
2014
2015
Ogółem
%
208,96
-
-
-
208,96
139
-
150
-
-
150
2010
2011
2012
155,45
209,37
211,21
-
75
-
Wskaźniki produktu
1. Zatrudnieni przy przygotowaniu i
wdrażaniu Programu,
współfinansowani ze środków
pomocy technicznej *
2. Zorganizowane konferencje,
spotkania, seminaria
osoby
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
P.86.1.2
217,02
225,48
225,48
225,48
225,48
150
Realizacja
0
1
2
9
13
25
-
-
-
25
50
Wartość docelowa
-
-
-
9
-
-
50
-
-
50
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
3. Szkolenia współfinansowane ze
środków pomocy technicznej
szt.
39
45
51
51
51
102
Realizacja
0
79
184
203
220
240
-
-
-
240
114
Wartość docelowa
-
-
-
105
-
-
210
-
-
210
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
4. Zestawy komputerowe
zakupione na potrzeby wdrażania
Programu współfinansowane ze
środków pomocy technicznej
5. Oceny, ekspertyzy, analizy,
studia, opracowania i koncepcje
wykonywane przez ewaluatorów
zewnętrznych
6. Osoby uczestniczące w
szkoleniach dla beneficjentów
współfinansowanych ze środków
pomocy technicznej
7. Osoby uczestniczące w
szkoleniach dla beneficjentów
współfinansowanych ze środków
pomocy technicznej - kobiety
szt.
P.85.1.3
232
244
244
244
244
116
Realizacja
0
56
124
173
205
232
-
-
-
232
116
Wartość docelowa
-
-
-
100
-
-
200
-
-
200
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
P.86.1.1
249
269
269
269
269
135
Realizacja
0
3
4
7
9
11
-
-
-
11
73
Wartość docelowa
-
-
-
8
-
-
15
-
-
15
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
18
22
22
22
22
147
Realizacja
0
1 486
4 143
6 284
7 547
9 143
-
-
-
9 143
91
Wartość docelowa
-
-
-
5 000
-
-
10 000
-
-
10 000
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
osoby
15 139
15 639
15 639
15 639
15 639
156
Realizacja
0
817
2 251
3 460
4 287
5 129
-
-
-
5 129
93
Wartość docelowa
-
-
-
2 750
-
-
5 500
-
-
5 500
8 646
8 996
8 996
8 996
8 996
164
84
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu
8. Osoby zaangażowane we
wdrażanie Programu, objętych
szkoleniami współfinansowanymi
ze środków pomocy technicznej
9. Osoby zaangażowane we
wdrażanie Programu, objętych
szkoleniami współfinansowanymi
ze środków pomocy technicznej kobiety
10. Egzemplarze publikacji
promocyjno-informacyjnych nt.
Programu współfinansowanych ze
środków pomocy technicznej
Komentarz
osoby
Realizacja
0
83
279
903
1 301
1766
-
-
-
1766
Wartość docelowa
-
-
-
1 120
-
-
2 100
-
-
2 100
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
osoby
1 956
2 206
2 206
2 206
2 206
105
Realizacja
0
57
195
628
885
1 218
-
-
-
1 218
102
Wartość docelowa
-
-
-
600
-
-
1 200
-
-
1 200
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
szt.
1 326
1 501
1 501
1 501
1 501
125
Realizacja
0
5 000
15 000
33 000
41 000
106 512
-
-
-
106 512
32
Wartość docelowa
-
-
-
33 000
-
-
335 000
-
-
335 000
155 500
256 500
256 500
256 500
256 500
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
77
* Z uwagi na specyfikę wskaźnika nr 1 wartość realizacji i szacowanej realizacji nie jest podawana kumulatywnie. W wierszu realizacja podany jest stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową, a w wierszu
szacowana realizacja stan zatrudnienia na podstawie podpisanych umów/wydanych decyzji do końca 2012 r.
Wskaźniki na poziomie działania
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadającego
wskaźnika z KSI
(SIMIK 07-13)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
139
Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
Wskaźniki produktu
1. Liczba osób zatrudnionych przy
przygotowaniu i wdrażaniu
programu *
osoby
Realizacja
0
87,8
155,45
209,37
211,21
208,96
-
-
-
208,96
Wartość docelowa
-
-
-
75
-
-
150
-
-
150
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
2. Liczba zestawów
komputerowych zakupionych na
potrzeby wdrażania programu
szt.
P.85.1.3
217,02
225,48
225,48
225,48
225,48
150
Realizacja
0
56
124
173
205
232
-
-
-
232
116
Wartość docelowa
-
-
-
100
-
-
200
-
-
200
249
269
269
269
269
135
50
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
Działanie 7.2. Informacja i promocja WRPO
Wskaźniki produktu
3. Zorganizowane konferencje,
spotkania, seminaria
szt.
P.86.1.2
Realizacja
0
1
2
9
13
25
-
-
-
25
Wartość docelowa
-
-
-
9
-
-
50
-
-
50
39
45
51
51
51
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Komentarz
0
102
* Z uwagi na specyfikę wskaźnika nr 1 wartość realizacji i szacowanej realizacji nie jest podawana kumulatywnie. W wierszu realizacja podany jest stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową, a w wierszu
szacowana realizacja stan zatrudnienia na podstawie podpisanych umów/wydanych decyzji do końca 2012 r.
Załącznik V
Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe
Ogółem (średnia)
Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Lp.
Rok*
Jedn. Miary
Źródło
Województwo
wielkopolskie
UE 27
Polska
53,7
52,5
52,0
52,5
50,4
50,4
50,4
50,2
49,9
51,6
51,8
53,1
52,4
65,9
64,6
64,1
64,2
37,5
35,1
34,0
33,5
78,1
75,9
74.9
74,7
82,1
80,7
80,0
80,0
78,3
77,5
77,6
77,8
45,6
46,0
46,3
47,4
59,2
59,3
59,3
59,7
27,4
26,8
26,3
24,9
78,5
77,9
76,7
76,5
83,0
82,8
82,0
81,8
71,7
72,8
73,2
73,7
31,6
32,3
34,0
36,9
57,6
60,2
60,2
60,8
60,7
27,5
31,7
31,9
32,1
29,9
76,7
78,0
77,3
78.1
77,1
82,5
83,0
82,3
82,2
82,2
70,3
74,1
75,2
73,0
73,2
27,7
30,5
30,3
33,8
37,1
46,6
46,1
45,7
45,8
61,3
59,4
58,8
58,7
42,9
43,2
43,4
42,8
58,6
58,5
58,1
58,3
41,3
42,4
42,9
44,1
42,8
59,4
62,0
61,9
62,9
62,7
48,8
49,1
7,0
8,9
9,6
10,5
7,5
8,9
9,6
10,5
2,6
3,0
3,8
4,1
-
47,2
48,9
50,4
43,4
49,7
49,2
50,4
44,5
7,1
8,2
9,6
9,6
8,0
8,7
10,0
10,4
9,5
12,1
12,4
12,5
4,8
4,9
5,7
3,6
13 711,0
13 449,1
13 778,3
13 911,2
110,5
108,3
111,0
112,1
79,9
75,7
76,5
77,2
69,9
68,8
73,7
73,8
44,9
44,2
42,1
52,1
38,6
48,3
47,4
49,7
54,4
33,8
8,3
6,1
7,5
8,8
8,7
10,3
8,0
9,5
10,1
10,5
7,8
6,4
9,2
9,2
9,1
4,7
2,8
3,0
3,7
3,3
1 318,6
1 332,0
1 310,5
1 327,8
1 350,2
109,0
110,1
108,3
109,7
111,6
79,8
80,3
80,8
79,1
70,3
71,4
74,8
74,4
Kontekst dla
wskaźników WRPO
SPOŁECZEŃSTWO
1
Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL)
2007
2008
2009
2010
2011
%
GUS-BDL
%
Eurostat
%
Eurostat
%
Eurostat
%
Eurostat
%
Eurostat
%
Eurostat
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
a) wg grup wieku
15-64 lat
15-24 lat
25-34
35-44
45-54
55-64
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
b) ogółem wg płci
kobiety
mężczyźni
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
c) ogółem wg miasto/wieś
miasto
wieś
2
Stopa bezrobocia (wg BAEL)
- w tym: kobiety
2a Stopa bezrobocia rejestrowanego
- w tym: bezrobocia długotrwałego
3
Pracujący ogółem
rok 2004 =100
- w tym: w sektorze prywatnym
- w tym: MSP
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
%
Eurostat/ RSW
w tys
GUS-publ
%
GUS-publ
%
GUS-publ
%
GUS-publ
-
Kontekst dla
wskaźników na
poziomie WRPO
Ogółem (średnia)
Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Lp.
4
Jedn. Miary
Źródło
Województwo
wielkopolskie
UE 27
Polska
25,4
24,3
23,4
22,3
59,3
59,0
58,5
56,9
15,3
16,6
18,1
18,1
4,7
4,7
5,3
4,4
78,2
79,0
79,6
81,2
91,0
91,4
91,6
91,7
59,4
61,5
63,8
64,3
41,8
42,9
45,1
45,3
11,2
10,5
10,0
9,6
12,0
11,4
10,8
10,4
9,4
8,9
8,5
8,0
13,1
11,2
11,8
13,4
24,5
23,9
23,4
21,9
20,2
62,8
62,8
63,1
61,4
60,0
12,7
13,3
13,4
16,7
17,2
4,1
4,1
3,7
4,7
3,7
75,2
75,6
69,7
78,7
79,7
88,4
90,6
90,3
91,1
91,4
46,9
55,9
57,5
60,5
61,6
58,5
33,9
31,9
37,8
37,9
14,7
11,9
11,2
10,5
9,9
14,9
12,5
11,9
11,0
10,4
12,4
10,6
9,9
9,3
8,7
11,4
12,6
14,7
14,4
15,2
45,7
53,4
59,6
62,3
x
x
-38 850,0
-41 073,0
-45 951,0
-39 799,0
38 850,0
41 073,0
45 951,0
39 799,0
-14 865,0
-1 196,0
-2 114,0
-4 334,0
1 486,1
1 442,1
1 461,1
1 483,4
266,9
251,9
263,6
275,7
36,5
42,9
51,0
59,4
64,3
3 126,0
2 004,0
1 852,0
1 706,0
1 887,0
-5 099,0
-5 278,0
-5 226,0
-5 474,0
-5 509,0
8 225,0
7 282,0
7 078,0
7 180,0
7 396,0
-1 254,0
-876,0
-284,0
-433,0
-482,0
802,8
891,1
819,7
896,5
873,1
132,8
155,9
143,1
140,3
140,6
Kontekst dla
wskaźników WRPO
Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL):
podstaw i niepełne podstaw (w tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 1997)
ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997)
wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997)
5
Udział osób uczących się i dokształ. w liczbie lud. w wieku 25-64 lat
6
Udział szkół wyposażonych w komputery
- w tym: szkoły podstawowe i gimnazja
- w tym: szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
- w tym: szkoły policealne
6a Liczba uczniów przypadajacych na 1 komputer z dostępem do internetu
- w tym szkoły podstawowe i gimnazja
- w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
- w tym szkoły policealne
7
Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z
dostępem do internetu
7a
Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do
internetu w % ogółu gospodarstw domowych
8
Saldo migracji wewnętrznych:
- w miastach
- na wsi
8a Saldo migracji zagranicznych
9
Rok*
Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterow
na 1 tys. mieszkańców
w tym turystom zagranicznym
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
%
GUS-BDL
%
RSW
37,7*
37,7*
37,7*
37,7*
41,4*
41,4*
41,4*
41,4*
17,5*
17,5*
17,5*
17,5*
9,5
9,3
9,1
8,9
-
RSW
-
RSW
-
RSW
-
RSW
-
RSW
-
RSW
-
RSW
-
%
Eurostat
BDL
%
Eurostat
BDL
%
Eurostat
BDL
%
%
%
osoby
osoby
osoby
osoby
-
%
GUS/BDL
osoby
GUS-BDL
60,0
65,0
70,0
73,0
-
RSW
-
RSW
-
GUS-BDL
-
GUS/BDL
-
RSW
-
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
-
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
V WRPO
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
II WRPO
Kontekst dla
wskaźników na
poziomie WRPO
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
VI WRPO
Ogółem (średnia)
Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Lp.
10 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych:
- na 100 tys. Ludności
- na 100 tys. zarejestrowanych pojazdów
- (rok poprzedni=100)
11 Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską
12 Długość dróg publicz. (o twardej nawierzchni) ogółem
- na 100 km2
- w tym wojewódzkich
- w tym powiatowych
- w tym gminnych
13 Linie kolejowe eksploatowane ogółem
- na 100 km2
Rok*
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Jedn. Miary
osoby
osoby
osoby
%
mln
km
km
km
km
km
km
km
Źródło
Województwo
wielkopolskie
UE 27
Polska
GUS/BDL
-
GUS/BDL
-
GUS/BDL
-
GUS/BDL
-
GUS-publ
-
GUS/BDL
-
GUS-publ
-
GUS/BDL
-
GUS/BDL
-
GUS/BDL
-
GUS/BDL
-
GUS/BDL
-
5 437,0
4 572,0
3 907,0
4 189,0
14,3
12,0
10,2
10,9
25,5
20,8
17,0
17,3
101,6
84,1
85,5
107,2
4 066,0
3 779,0
3 904,9
3 890,0
261 232,9
268 372,2
273 759,8
280 400,5
83,5
85,8
87,6
89,7
28 474,4
28 410,2
28 399,3
28 412,6
114 384,3
114 402,0
114 478,0
116 364,1
99 855,4
106 983,1
112 276,9
116 824,6
20 196,0
20 360,0
20 228,0
20 228,0
6,5
6,5
6,5
6,5
511,0
553,0
403,0
343,0
405,0
15,0
16,3
11,8
10,1
11,7
26,0
25,2
17,9
14,6
16,4
100,0
108,2
72,9
85,1
118,1
293,0
284,0
270,0
381,5
290,2
25 791,5
26 208,9
26 767,5
26 944,6
27 193,0
86,5
87,9
89,7
90,3
91,2
2 695,8
2 693,4
2 693,3
2 693,0
2 695,4
11 356,4
11 366,7
11 324,8
11 309,8
11 301,3
10 015,4
10 421,0
11 020,3
11 211,0
11 453,2
2 057,0
2 058,0
2 115,0
2 131,0
2 131,0
6,9
6,9
7,1
7,1
7,1
100,0
100,0
100,0
-
30 873,0
33 462,0
37 096,0
54,4
56,2
62,0
103,6
106,2
106,8
105,1
101,6
103,9
66 541,0
70 696,0
75 550,0
78 784,0
84 976,0
90 193,0
29 279,0
34 934,0
38 629,0
55,1
58,6
65,0
102,9
103,9
105,1
103,7
102,1
102,8
65 285,0
68 286,0
72 266,0
75 567,0
83 470,0
86 352,0
Kontekst dla
wskaźników WRPO
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
II WRPO
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
II WRPO
GOSPODARKA
14 Produkt krajowy brutto na mieszkańca
14a Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS - UE27=100
15 Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 100)
16 Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
zł
GUS-BDL
%
Eurostat
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
Kontekst dla
wskaźników na
poziomie WRPO
Ogółem (średnia)
Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Lp.
Polska=100
w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A)
Polska=100
w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E)
Polska=100
w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)
Polska=100
w tym: Budownictwo (sekcja F)
Polska=100
w tym: Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i
gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i
komunikacja (sekcje: G, H, I, J)
Polska=100
w tym: Usługi : Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku
nieruchomości (sekcje: K, L)
Polska=100
w tym: Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T)
Polska=100
Rok*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jedn. Miary
Źródło
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
%
GUS/BDL
zł
GUS/BDL
%
GUS/BDL
UE 27
Polska
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17 004,0
16 940,0
18 774,0
17 666,0
18 324,0
21 285,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
73 170,0
78 587,0
83 080,0
85 989,0
97 810,0
106 373,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
67 236,0
73 377,0
78 428,0
79 025,0
88 106,0
95 143,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
63 419,0
72 732,0
88 592,0
93 220,0
99 601,0
108 887,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83 159,0
87 335,0
89 184,0
91 098,0
102 120,0
105 899,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
195 602,0
205 162,0
229 810,0
230 022,0
210 093,0
224 204,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
61 214,0
64 251,0
67 657,0
72 738,0
77 643,0
78 427,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Województwo
wielkopolskie
98,1
96,6
95,7
95,9
98,2
95,7
30 295,0
28 741,0
28 760,0
25 196,0
28 107,0
31 475,0
178,2
169,7
153,2
142,6
153,4
147,9
66 576,0
72 585,0
75 602,0
79 411,0
93 761,0
95 585,0
91,0
92,4
91,0
92,4
95,9
89,9
63 495,0
70 380,0
72 351,0
75 382,0
87 086,0
88 058,0
94,4
95,9
92,3
95,4
98,8
92,6
61 051,0
69 865,0
84 930,0
91 043,0
97 518,0
102 719,0
96,3
96,1
95,9
97,7
97,9
94,3
80 621,0
81 538,0
85 039,0
87 525,0
100 292,0
101 911,0
96,9
93,4
95,4
96,1
98,2
96,2
173 162,0
179 543,0
198 976,0
198 508,0
172 482,0
194 082,0
88,5
87,5
86,6
86,3
82,1
86,6
59 412,0
61 710,0
63 884,0
69 539,0
74 666,0
75 209,0
97,1
96,0
94,4
95,6
96,2
95,9
Kontekst dla
wskaźników WRPO
Kontekst dla
wskaźników na
poziomie WRPO
Ogółem (średnia)
Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Lp.
Rok*
Jedn. Miary
Źródło
UE 27
Polska
1,90
2,01
2,03
-
16,6
16,0
15,7
15,8
17,3
17,1
100,0
100,2
99,8
99,3
111,7
99,9
28,6
29,1
28,8
28,1
27,4
27,4
104,6
106,2
101,0
95,6
99,7
101,0
24,8
25,0
25,6
25,0
24,5
24,4
102,5
105,4
104,1
96,0
100,2
100,7
3,8
3,9
4,0
3,9
3,9
3,9
104,0
105,1
105,1
96,1
101,6
102,1
26,2
26,0
25,9
27,1
27,0
27,2
102,0
103,6
101,6
102,5
102,1
101,7
985,0
981,0
1 024,0
1 004,0
99,9
99,9
99,9
99,9
5,7
5,7
5,7
6,3
65,5
59,6
56,5
55,1
3,8
4,0
4,2
4,3
0,57
0,60
0,74
0,15
0,14
0,14
0,16
0,18
0,18
24,4
22,0
18,9
18,1
16,9
Województwo
wielkopolskie
Kontekst dla
wskaźników WRPO
17 Struktura pracujących wg sektorów ekonom (województ=100)
w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A)
rok poprzedni =100
w tym: Przemysł i Budownictwo (sekcje: B, C, D, E, F)
rok poprzedni =100
Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i
gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i
komunikacja (sekcje: G, H, I, J)
rok poprzedni =100
Usługi : Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku
nieruchomości (sekcje: K, L)
rok poprzedni =100
Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T)
rok poprzedni =100
18
18a
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
na 10 tys. ludności
- w tym: udział MSP
19 Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca;
19a
- w tym: udział sektora prywatnego
20 Kapitał zagraniczny w podmiotach z kap. zagranicznym na 1 mk
21 Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB
21a
22
- w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze
Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w
przemyśle w % przedsiębiorstw w przemyśle
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
%
GUS/BDL
licz bezwz
GUS-BDL
%
GUS-publ
w tys.zł
GUS-publ
%
GUS-publ
w tys.zł
GUS-publ
%
GUS-BDL
%
GUS/BDL
%
GUS
16,7
15,9
15,8
15,9
16,0
15,7
100,2
99,8
100,3
99,1
102,2
99,7
32,6
33,2
32,9
32,1
31,8
31,8
103,1
106,8
99,9
96,1
100,4
101,7
24,3
24,7
25,4
25,2
25,2
25,1
104,3
106,4
104,0
97,4
101,5
101,2
3,3
3,2
3,4
3,2
3,1
3,2
102,5
103,3
105,6
93,7
98,1
104,6
23,1
23,0
22,6
23,6
23,8
24,2
102,6
104,3
99,2
103,0
102,3
103,2
1 040,0
1 063,0
1 054,0
1 098,0
1 090,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
4,9
5,9
5,4
5,5
6,0
72,3
71,4
66,9
62,2
59,6
3,4
3,8
3,9
4,2
4,3
0,46
0,52
0,52
0,59
0,11
0,10
0,15
0,13
0,12
0,11
20,2
19,4
16,9
17,1
18,9
Kontekst dla
wskaźników na
poziomie WRPO
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
I WRPO
Ogółem (średnia)
Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Lp.
Rok*
Jedn. Miary
Źródło
Województwo
wielkopolskie
UE 27
Polska
-
197,3
158,3
199,9
183,9
80,4
188,2
173,9
71,6
101,3
92,0
1 511,4
118,9
92,4
1 051,7
1 660,6
1 609,9
78,3
1 027,7
1 220,0
157,0
109,9
96,9
1 033,0
97,7
118,7
827,3
1 089,0
1 061,7
97,6
801,6
810,5
290,5
105,4
97,5
96,9
101,1
2 005,4
2 031,4
2 059,4
2 085,7
2 163,6
371,0
390,6
412,8
435,8
486,8
59,2
59,8
60,4
61,0
62,6
25,1
26,3
27,6
28,9
31,8
3 117,3
3 136,4
3 150,1
3 164,3
3 201,3
1 268,0
1 286,7
1 301,4
1 316,8
1 340,2
92,0
92,4
92,4
92,5
92,6
85,8
81,6
87,0
87,3
87,5
Kontekst dla
wskaźników WRPO
ŚRODOWISKO
23
Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza:
pyłowych
(rok poprzedni=100)
dwutlenku siarki (bez CO2)
(rok poprzedni=100);
tlenków azotu
(rok poprzedni=100)
24 Ludność korzystająca z kanalizacji
- w tym: na wsi
- w % ludności ogółem
- w tym: na wsi
25 Ludność korzystająca z wodociągów
- w tym: na wsi
- w % ludności ogółem
- w tym: na wsi
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
kg/km2
%
kg/km2
%
kg/km2
%
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
tys.
GUS-BDL
tys.
GUS-BDL
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
tys.
GUS-BDL
tys.
GUS-BDL
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
23 474,5
23 737,8
24 487,0
3 503,2
3 706,4
4 207,8
61,5
62,1
63,5
23,5
24,8
27,8
33 296,7
33 410,2
33 776,5
11 126,2
11 238,8
11 472,9
87,2
87,5
87,6
74,7
75,2
75,7
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
III WRPO
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
III WRPO
Ogółem (średnia)
Nazwa zmiennej lub wskaźnika
Lp.
Rok*
Jedn. Miary
Źródło
UE 27
26
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby
ludności,
- w tym: na wsi
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
%
GUS-BDL
%
GUS-BDL
-
Polska
Województwo
wielkopolskie
26,9
28,8
30,6
61,8
63,9
77,0
63,0
63,3
26,5
29,5
28,7
31,9
32,0
6,6
7,4
7,3
93,8
92,4
92,3
73,4
74,3
71,8
263,4
262,9
255,0
1 814,0
2 218,4
3 116,6
5,7
6,9
8,0
32,3
32,4
32,5
0,32
0,20
0,20
3,1
2,9
3,8
201 534,9
214 451,6
219 263,1
5,3
5,6
5,7
6,4
6,2
6,2
6,7
7,5
98,7
97,9
97,4
99,7
99,8
63,3
58,8
60,8
65,8
66,5
265,0
261,6
263,4
267,6
268,7
21,4
29,9
42,0
231,4
258,5
2,3
4,0
4,5
7,3
7,8
31,6
31,6
31,8
31,8
31,8
0,34
0,34
0,32
0,32
0,33
2,5
4,9
9,2
4,5
4,2
17 516,8
16 722,2
16 616,1
5,1
4,9
4,8
75,9
65,2
65,7
Kontekst dla
Kontekst
dla
wskaźników
Priorytetu
wskaźników
WRPO
III WRPO
27 Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane:
2007
2008
m3/km2
2009
2010
2011
2007
2008
- w % ścieków wymagających oczyszczania
%
2009
2010
2011
2007
2008
Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z
%
2009
wyłączeniem komunalnych) wytworzonych
2010
2011
2007
2008
Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca
kg
2009
2010
2011
2007
2008
Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc
MW
2009
zainstalowana)
2010
2011
2007
2008
Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem
%
2009
2010
2011
2007
2008
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
%
2009
chroniona w % powierzchni ogólnej
2010
2011
2007
2008
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji do
%
2009
ogólnej powierzchni
2010
2011
2007
2008
Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do
%
2009
ogółu wymagających rekultywacji
2010
2011
2007
2008
Emisja CO2 z zakładów uciążliwych Ogółem
tys. Ton/rok
2009
2010
2011
2007
2008
na 1 mk
ton
2009
2010
2011
* - dane dla UE 27za 2010 r. są niedostępne, w związku z czym zostały podane dla roku 2006.
- na km2 powierzchni
28
29
30
31
32
33
34
35
GUS
GUS-BDL
GUS-BDL
GUS-BDL
ARE publ.
ARE publ./BDL
GUS
GUS
GUS
GUS
GUS
512,0
502,0
503,0
16,7
18,2
20,44
-
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
IV WRPO
Kontekst dla
wskaźników Priorytetu
III WRPO
Załącznik VI
Tabela 6. EU 2020
Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013
Obszary/cele Startegii
Priorytety Strategii UE
UE 2020 stanowiące cel
2020
jej głównych działań
1
2
Badania i rozwój,
innowacje,
przedsiębiorczość
Wskaźniki dla
obszarów/celów Startegii
UE 2020
Wstępne wskaźniki dla
obszarów/celów
Polski
Inicjatywy flagowe UE
3
4
5
3% PKB - wydatki Unii na
inwestycje w B+R
Kategorie
interwencji PS
Alokacja UE
Kwota
2007-2013
WRPO na lata 2007- dofinansowania
wpisujące się w
2013 (EUR)
UE w
realizację Strategii
- ujęcie
podpisanych
2020 - ujęcie
indykatywne**
umowach (EUR)
indykatywne*
6
7
8
9
10
11
309 230 482,00
283 661 445,54
91,73
265 056 742,57
85,71
139 081 040,00
96 008 062,41
69,03
8 829 780,18
6,35
72, 73, 74, 75, 77
59 538 991,00
60 125 475,37
100,99
46 892 120,97
78,76
16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37,38
,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,48,49,50,5
1,52,53,54
606 538 913,00
550 834 316,24
90,82
379 843 032,71
62,62
Otoczenie biznesu
cel określony w Inicjatywie
flagowej
Polityka przemysłowa w erze globalizacji –
inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu,
szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania
rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej,
przygotowanej do konkurowania na rynkach
światowych;
Społeczeństwo
informacyjne
cel określony w Inicjatywie
flagowej
Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz
upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia
10,11,12,13,14,15
gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom
czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego;
Edukacja
Rozwój
zrównoważony wspieranie gospodarki
efektywniej
korzystającej z
zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku
i bardziej
konkurencyjnej;
suistainable growth
Klimat, energia,
mobilność
% realizacji wg
wniosków o
płatność
Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy
warunków ramowych i dostępu do finansowania
1,7% - wydatki Polski na badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły
inwestycje w B+R
przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z
kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i
tworzenia nowych miejsc pracy;
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Rozwój inteligentny rozwój gospodarki
opartej na wiedzy i
innowacji
smart growth
% realizacji wg
kontraktacji
Kwota
dofinansowania
UE w
zatwierdzonych
wnioskach o
płatność (EUR)
10% - maksymalny odsetek
osób przedwcześnie
kończących naukę szkolną;
40% - minimalny odsetek
osób z wyższym
wykształceniem
4,5% - maksymalny
odsetek osób
przedwcześnie
kończących naukę
szkolną;
Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy
45% - minimalny
wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania
odsetek osób z wyższym
młodzieży wejścia na rynek pracy;
wykształceniem
75% - wskaźnik
zatrudnienia osób
w wieku 20-64 lat
71% - wskaźnik
zatrudnienia osób w
wieku 20-64 lat
cel „20/20/20” w zakresie
klimatu i energii - 20%
redukcja emisji gazów
cieplarnianych, 20% udział
OZE w konsumpcji energii,
20% wzrost efektywności
energetycznej
19% redukcja emisji
gazów cieplarnianych,
15% udział OZE w
konsumpcjji energii,
13,6% wzrost
efektywności
energetycznej
Europa efektywnie korzystająca z zasobów –
inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu
gospodarczego od wykorzystania zasobów,
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
modernizacji transportu oraz propagowania
efektywności energetycznej;
75% - wskaźnik
71% - wskaźnik
zatrudnienia osób w wieku zatrudnienia osób w
wieku 20-64 lat
20-64 lat
Rozwój sprzyjający
włączeniu
społecznemu wspieranie gospodarki
o wysokim poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej
spójność społeczną i
terytorialną.
inclusive growth
Zatrudnienie i
umiejętności
Walka z ubóstwem
Program na rzecz nowych umiejętności i
zatrudnienia – inicjatywa na rzecz modernizacji
rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli
62,63,64,65,66,67,6
poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu
8,69,70,71
zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i
lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku
pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej;
10% - maksymalny odsetek
osób przedwcześnie
kończących naukę szkolną;
40% - minimalny odsetek
osób w wieku 30-34 lat z
wyższym wykształceniem
4,5% - maksymalny
odsetek osób
przedwcześnie
kończących naukę
szkolną;
45% - minimalny
odsetek osób z wyższym
wykształceniem
20 mln - zmniejszenie
liczby osób zagrożonych
ubóstwem
Europejski program walki z ubóstwem –
inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności
1,5-2mln - zmniejszenie społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące
61,75,76,77,78,79,8
liczby osób zagrożonych ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były
0
ubóstwem
szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone
społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć
w życiu społeczeństwa.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175 344 097,00
174 625 225,09
99,59
149 279 385,13
85,14
* Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu. Kategorie 55-60,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE 2020.
** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw
flagowych.
Załącznik VII
Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Liczba projektów
Lp.
Priorytet i Obszar Priorytetowy
Nr kategorii
interwencji
_
_
_
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
6.
7.
Region Morza Bałtyckiego jako obszar
zrównoważony
Redukcja środków odżywczych w morzu do
akceptowalnego poziomu
Zachowanie stref przyrodniczych oraz
bioróżnorodności, uwzględniając łowiska
morskie
Redukcja użytkowania oraz wpływu
substancji niebezpiecznych
Region wzorcowy dla czystej żeglugi i
transportu morskiego
Łagodzenie skutków oraz adaptacja do
zmian klimatycznych
Region Morza Bałtyckiego jako obszar
dobrobytu
Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym
w regionie Morza Bałtyckiego w tym
poprawa współpracy w zakresie ceł i
podatków
Wykorzystanie pełnego potencjału regionu
w zakresie badań i innowacji
8.
Wdrożenie Small Business Act: promocja
przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz
podniesienie poziomu efektywnego
wykorzystania zasobów ludzkich
9.
Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
III.
Region Morza Bałtyckiego jako obszar
dostępny i atrakcyjny
Poprawa dostępności, efektywności i
10.
bezpieczeństwa rynków energetycznych
11.
12.
IV.
13.
14.
15.
Wzmocnienie wewnętrznych i
zewnętrznych połączeń transportowych
Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności
Regionu Morza Bałtyckiego w
szczególności poprzez edukację, turystykę i
poziom zdrowotności
Region Morza Bałtyckiego jako obszar
bezpieczny
Uzyskanie statusu wiodącego regionu w
zakresie bezpieczeństwa morskiego
Wzmocnienie ochrony przed głównymi
zagrożeniami na morzu i lądzie
Obniżenie poziomu przestępczości
przygranicznej i szkód powstałych w jej
wyniku
V. Ogółem
W okresie
sprawozdawczym
Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO)
Od uruchomienia
programu
Wydatki ogółem
Wydatki
kwalifikowalne
Dofinansowanie ze
środków publicznych
Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO)
Dofinansowanie ze środków
publicznych w części
odpowiadającej środkom UE
Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie ze
środków publicznych
Dofinansowanie ze środków publicznych
w części odpowiadającej środkom UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12
95
29 743 273
23 246 246
13 985 415
13 985 415
218 890 609
183 764 671
126 575 100
126 575 100
46, 51
12
64
29 743 273
23 246 246
13 985 415
13 985 415
151 109 203
123 548 027
84 659 326
84 659 326
44, 53, 54
0
31
0
0
0
0
67 781 406
60 216 644
41 915 774
41 915 774
43
1 259
28 208 322
22 575 879
11 742 057
11 742 057
554 859 943
477 988 891
322 091 680
283 661 446
01-04, 07
10
20
7 133 128
5 826 341
3 056 105
3 056 105
23 037 726
21 449 822
17 957 077
15 921 342
05, 08-09, 63,
64, 66
33
1 239
21 075 194
16 749 538
8 685 952
8 685 952
531 822 217
456 539 069
304 134 603
267 740 104
46
499
51 371 702
47 930 240
34 111 301
28 378 691
1 070 086 445
897 915 866
595 810 027
579 508 271
33-43
7
91
8 943 287
7 342 097
3 351 149
3 351 149
78 978 144
64 067 311
44 582 770
44 582 770
16-29
6
176
10 503 919
10 053 720
8 524 101
8 524 101
701 224 787
575 000 018
370 600 364
363 603 451
13, 55-57, 58,
59, 62, 75, 76
33
232
31 924 496
30 534 423
22 236 051
16 503 441
289 883 514
258 848 536
180 626 894
171 322 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
1 853
109 323 297
93 752 364
59 838 772
54 106 163
1 843 836 997
1 559 669 427
1 044 476 807
989 744 816
_
30-32
49
_
_
_
_
_
Tabela 7b. EFRR a SRMB
Country (specify)
Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg obszarów
wsparcia
Convergence/competitiveness/territorial cooperation (specify the objective)
programme (specify name of the programme) 2007/2013
Total ERDF amount of the programme:
2%
Główne obszary priorytetowe
Strategii
Kwota EFRR w projektach
wpisujących się w Strategię
(suma 3 i 4)
Kwota EFRR w projektach
flagowych wskazanych w
Action plan of the strategy
Kwota EFRR w pozostałych
projektach wpisujących się w
Strategię
1
2
3
4
B+R, Innowacje
Energia
15 921 341,72
0,00
4%
B+R, Innowacje
Energia
15 921 341,72
44 582 769,65
0,00
44 582 769,65
Transport
363 603 451,14
0,00
363 603 451,14
Środowisko
126 575 099,70
0,00
126 575 099,70
Inne:
439 062 154,00
0,00
439 062 154,00
Przedsiębiorczość, wsparcie dla MSP,
bardziej efektywne wykorzystanie
zasobów ludzkich
267 740 103,81
0,00
267 740 103,81
Edukacja, turystyka i zdrowie
171 322 050,19
0,00
171 322 050,19
Suma
989 744 816,21
0,00
989 744 816,21
44%
37%
Transport
Środowisko
Inne:
13%
Tabela 7c. Projekty wpisujące się w poszczególne obszary priorytetowe Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w podziale na działania WRPO w 2012 roku i od początku
realizacji programu do końca 2012 roku
Priorytet
WRPO
Działanie WRPO
Priorytet
SUE RMB
Zawarte
umowy/decyzje - liczba
0
34
od
uruchom.
programu
261
969
0
w okresie
spraw.
1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.2 Wsparcie rozwoju MSP
1.3 Rozwój systemu finansowych
instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
I
1
0,00
91 772 847,10
4
7
408 240,58
12 212 211,44
2
10
1 515 658,23
11 589 568,04
0
1
0,00
3 010 948,11
3
10
505 984,89
1 567 250,65
0
1
0,00
267 468,31
0
1
0,00
3 803 139,58
0
6
0,00
3 600 343,52
5
19
8 293 230,58
120 638 717,82
1
138
230 870,63
102 904 114,42
0
2
0,00
36 224 167,37
0
1
0,00
39 649 171,87
2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
0
9
0,00
59 326 940,33
2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
0
1
0,00
1 259 995,81
0
1
0,00
7 233 077,86
0
2
0,00
18 981 905,61
0
75
0,00
29 581 216,17
0
16
0,00
647 028,22
0
6
0,00
203 193,85
12
47
13 985 414,81
83 744 829,44
0
3
0,00
10 480 097,78
0
20
0,00
12 250 576,48
7
15
3 351 148,78
11 198 413,90
2
10
9 492 826,61
48 430 666,47
2
26
690 333,45
11 694 808,89
7
66
4 876 090,38
49 091 476,79
0
69
0,00
22
60
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych
z Regionalną Strategią Innowacji
II
1.5 Promocja regionalnej gospodarki
II
1.6 Rozwój sieci i kooperacji
II
2.1 Wzmocnienie regionalnego układu
powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,
z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach
na prawach powiatu).
2.2 Poprawa dostępności do regionalnego
i ponadregionalnego układu drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na prawach powiatu,
powiatowe i gminne)
2.3 Modernizacja regionalnego układu
kolejowego
2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych
przewozów pasażerskich
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i
ochrona powierzchni ziemi
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku
3.3 Wsparcie ochrony przyrody
V
VI
od uruchom.
programu
8 508 503,37
155 000 116,82
2.7 Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego
III
Wdrożenie Small Business Act: promocja
przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP
oraz podniesienie poziomu efektywnego
wykorzystania zasobów ludzkich
Wykorzystanie pełnego potencjału regionu
w zakresie badań i innowacji
Wdrożenie Small Business Act: promocja
przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP
oraz podniesienie poziomu efektywnego
wykorzystania zasobów ludzkich
Wdrożenie Small Business Act: promocja
przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP
oraz podniesienie poziomu efektywnego
wykorzystania zasobów ludzkich
Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w
zakresie badań i innowacji
w okresie
spraw.
0,00
9 312 172,94
II
I
Zachowanie stref przyrodniczych oraz
bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie
III
Poprawa dostępności, efektywności i
bezpieczeństwa rynków energetycznych
Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych
połączeń transportowych
1.7 Wsparcie terenów inwestycyjnych
II
Dofinansowanie UE (euro)
Obszar priorytetowy SUE RMB
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
3.5 Wzmocnienie ochrony
przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów
oraz zwiększenie retencji na terenie
województwa
3.6 Poprawa bezpieczeństwa
środowiskowego i ekologicznego
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
zasobów energii
5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego
5.3 Poprawa warunków funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w województwie
6.1 Turystyka
6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
III
III
I
III
I
Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych
połączeń transportowych
Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu
Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez
edukację, turystykę i poziom zdrowotności
Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji
niebezpiecznych
Poprawa dostępności, efektywności i
bezpieczeństwa rynków energetycznych
Zachowanie stref przyrodniczych
oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska
morskie
Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji
niebezpiecznych
I
Zachowanie stref przyrodniczych oraz
bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie
I
Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji
niebezpiecznych
III
Poprawa dostępności, efektywności i
bezpieczeństwa rynków energetycznych
III
Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu
Morza Bałtyckiego w szczególności
poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
1 444 190,78
30 354 536,16
24 517 484,01
Przykłady projektów realizujących obszary priorytetowe SUE RMB
Priorytet SRMB
Priorytet I Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony
Obszar priorytetowy SRMB
Obszar 2 Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska
morskie
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie,
poddziałanie PO
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa
Schemat III. Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową
(modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych
Tytuł projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga
Beneficjent
Gmina Stawiszyn
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
2010/07/13
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
2 094 973,89
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
1 690 632,33
Okres realizacji projektu
od 2009-08-14 do 2011-12-30
Projekt przewidywał budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej w
miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni wprowadzane są do rzeki Bawół
zlokalizowanej na terenie Długiej Wsi Drugiej, biegnącej 150 m od oczyszczalni. W wyniku
oczyszczania ścieków w ciągu doby powstają osady nadmierne, które po odwodnieniu na prasie
poddane są higienizacji wapnem tlenkowym wysokoreaktywnym. Osady tak przygotowane
gromadzone są na placu składowym z przeznaczeniem do przyrodniczego i rolniczego ich
Opis projektu, w tym informacja
wykorzystania. Głównym celem projektu jest obniżenie zanieczyszczenia środowiska
na temat zgodności ze
naturalnego, zwłaszcza w zakresie poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz
Strategią
poprawa warunków życia mieszkańców poprzez udostępnienie właściwego odprowadzenia
ścieków poprzez ciągi kanalizacyjne.
Projekt jest zgodny z obszarem 2 SUE RMB, który zakłada m.in. ochronę obszarów naturalnych i
różnorodności biologicznej regionu Morza Bałtyckiego. Województwo wielkopolskie leży w
zlewisku Morza Bałtyckiego, zatem rozbudowa oczyszczalni ścieków przyczyni się bezpośrednio
do zmniejszenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Priorytet I Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony
Obszar priorytetowy SRMB
Obszar 3 Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie,
poddziałanie PO
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
Tytuł projektu
Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w
Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski
Beneficjent
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
2009/09/14
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
145 652,70
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
87 333,04
Okres realizacji projektu
od 2008-12-18 do 2010-09-30
Przedmiotem projektu był zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa ChemicznoEkologicznego odpowiedzialnej za bezpieczeństwo chemiczno-ekologiczne na terenie
chronionym i województwie wielkopolskim. Specjalistyczny sprzęt, niezbędny jest do
zabezpieczania miejsca wystąpienia awarii oraz katastrof ekologicznych i chemicznych, a także
usuwania ich skutków. Projekt zlokalizowany został w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu.
Jednakże zakupiony w jego ramach sprzęt wykorzystywany będzie na terenie całego
województwa. Dzięki dofinansowaniu Komenda Miejska PSP w Kaliszu wzbogaciła się między
innymi o:
• przyczepę chemiczno - ekologiczną,
• kamerę termowizyjną,
• ratowniczy sprzęt pneumatyczny,
• sprzęt ochrony osobistej strażaków,
Opis projektu, w tym informacja • namiot do dekontaminacji masowej z osprzętem,
• hydrauliczny zestaw ratowniczy,
na temat zgodności ze
• pompy do materiałów niebezpiecznych,
Strategią
• sprzęt do likwidacji rozlewisk olejowych na ciekach wodnych,
• łódź z silnikiem spalinowym,
• agregat prądotwórczy,
• komputer przenośny z bazami danych o materiałach niebezpiecznych.
Projekt pośrednio przyczynia się do realizacji celu wyznaczonego w obszarze 3 Strategii, który
zakłada ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych występujących w
Morzu Bałtyckim, pochodzących z jego regionu jak i spoza. Zakupiony sprzęt będzie używany do
zabezpieczania miejsca wystąpienia awarii, katastrof ekologicznych, chemicznych oraz usuwania
ich skutków. Wielkopolska jest obszarem leżącym w zlewisku Morza Bałtyckiego, dlatego
zapobieganie zanieczyszczeniom w tym regionie wpłynie na ochronę Bałtyku przed substancjami
niebezpiecznymi.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Priorytet II Region Morza Bałtyckiego jako obszar dobrobytu
Obszar priorytetowy SRMB
Obszar 7 Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie,
poddziałanie PO
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalną Strategią Innowacji
Schemat II: Infrastruktura badawczo-rozwojowa
Tytuł projektu
Rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA - K.Pollak, M.Wieczorowski Spółka
Jawna
Beneficjent
ITA Spółka z organiczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
2012/04/27
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
70 708,66
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
32 495,13
Okres realizacji projektu
od 2012-08-27 do 2012-10-19
Projekt pt. „Rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA – K.Pollak, M.Wieczorowski Spółka
Jawna” polegał na zakupie nowoczesnego skanera 3D wraz z oprogramowaniem do obróbki
danych, a także laptopa z oprogramowaniem Windows i Office. Realizacja projektu pozwoli na
wprowadzenie do oferty 2 nowych usług:
• skanowanie powierzchni i przedmiotów trudno dostępnych,
• mobilne skanowanie obiektów przemysłowych.
Cel ogólny projektu to rozwój Laboratorium skanowania geometrii świadczącego usługi
w sferze B+R i wykonującego projekty badawcze oparte na technologii skanowania 3D dla
wielkopolskich przedsiębiorstw. Cele szczegółowe to:
Opis projektu, w tym informacja • zwiększenie dostępności nowoczesnej aparatury badawczej dla przedsiębiorstw
produkcyjnych,
na temat zgodności ze
• realizacja nowych projektów przez wielkopolskie przedsiębiorstwa,
Strategią
• wzrost liczby badań opartych na technologii skanowania 3D prowadzonych na rzecz
przedsiębiorstw,
• rozwój współpracy pomiędzy Laboratorium a jednostkami naukowymi.
W ramach projektu Spółka ITA planuje rozwinąć usługi badań opartych na technologii
skanowania 3D świadczonych przez Laboratorium Skanowania Geometrii.
Projekt wpisuje się w obszar 7 SUE RMB, dla którego priorytetem jest wykorzystanie potencjału
regionu i jego sektorów, w których region ten jest szczególnie mocny. Gwarantuje to większą
spójność regionalną i trwały wzrost gospodarczy.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Priorytet II Region Morza Bałtyckiego jako obszar dobrobytu
Obszar priorytetowy SRMB
Obszar 8 Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości,
wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania
zasobów ludzkich
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie,
poddziałanie PO
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalną Strategią Innowacji
Schemat I: Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw
Tytuł projektu
Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa
Beneficjent
Eureka Technology Park Sp. z o.o.
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
2010/07/01
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
6 013 640,24
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
2 744 103,56
Okres realizacji projektu
od 2010-02-19 do 2012-06-30
Przedmiotem projektu była inwestycja polegająca na budowie parku naukowotechnologicznego Eureka Technology Park, zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa, w
powiecie poznańskim (woj. wielkopolskie). Jego działalność przyczyni się do promocji
kultury innowacyjnej oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji
sektora B+R, a tym samym całego regionu, poprzez:
• zapewnienie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi innowacyjnemu,
• skoncentrowanie w jednym miejscu usług okołobiznesowych,
Opis projektu, w tym informacja
• wsparcie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy sektorami nauki i gospodarki.
na temat zgodności ze
Strategią
Działalność Parku wpłynie na poprawę skali współpracy między środowiskiem naukowym
a gospodarką, będzie stymulować przenikanie kadry naukowej do biznesu, a także
umożliwi większe dostosowanie zakresu prowadzonych badań do potrzeb biznesu.
Projekt wpisuje się w obszar 8 SUE RMB, dla którego priorytetem jest rozwój społecznogospodarczy poprzez wzmocnienie współpracy w obszarach, w których region posiada
mocną pozycję oraz znaczny potencjał dalszego rozwoju.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Priorytet III Region Morza Bałtyckiego jako obszar dostępny i atrakcyjny
Obszar priorytetowy SRMB
Obszar 10 Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków
energetycznych
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie,
poddziałanie PO
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Schemat II. Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z
instalacją do przesyłu energii
Tytuł projektu
Montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul.
Poniatowskiego 21
Beneficjent
Powiat kolski
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
2010/09/14
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
131 616,83
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
111 676,88
Okres realizacji projektu
od 2008-11-06 do 2012-06-29
Przedmiotem zrealizowanego projektu był montaż kolektorów słonecznych w ilości 80 szt.
o łącznej powierzchni 185,6 m2 na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole przy
ul. Poniatowskiego 21 wraz z montażem urządzeń towarzyszących w budynku. W
projekcie wykorzystane zostały kolektory słoneczne składające się z obudowy
wysokoselektywnego absorbera aluminiowego z powłoką Eta Plus i rur miedzianych.
Zadaniem niniejszego projektu było wykonanie takiego systemu podgrzewu ciepłej wody
Opis projektu, w tym informacja użytkowej, który pozwoli zminimalizować koszty eksploatacyjne kotłowni olejowej DPS-u,
na temat zgodności ze
zwłaszcza w okresie letnim i przejściowym. Energia słoneczna za pomocą kolektorów
zostanie zamieniana na energię cieplną, która następnie będzie gromadzona w
Strategią
zasobnikach lub bezpośrednio użyta w budynku Domu Pomocy Społecznej do produkcji
ciepłej wody. Kolektory zainstalowane są na dachu na wolnostojących stelażach.
Projekt ma na celu wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a mianowicie energii
słońca, co jest zgodne z obszarem 10 SUE RMB. Energetyka słoneczna jest praktycznie
najmniej wykorzystywaną formą energii w Polsce, a istnieją dość dobre warunki do jej
pozyskiwania.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Priorytet III Region Morza Bałtyckiego jako obszar dostępny i atrakcyjny
Obszar priorytetowy SRMB
Obszar 11 Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie,
poddziałanie PO
Priorytet II infrastruktura komunikacyjna
Działanie 2.3. Modernizacja regionalnego układu kolejowego
Tytuł projektu
Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów - Luboń na terenie województwa
wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych
miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn - Luboń
Beneficjent
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Oddział
w Poznaniu
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
2009/10/09
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
20 621 382,08
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
12 876 230,47
Okres realizacji projektu
od 2010-03-22 do 2013-06-30
Przedmiotem projektu jest modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów - Luboń na
odcinku Wolsztyn - Luboń od km 38,550 do 111,552 na terenie województwa
wielkopolskiego, tak aby dostosować infrastrukturę kolejową do kursowania pociągów
towarowych z prędkością V = 70 km/h oraz pociągów pasażerskich przy wykorzystaniu
konwencjonalnego taboru z prędkością V = 100 km/h. Projekt zakłada także pobudowanie
nowego przystanku osobowego Kotowo, co umożliwi dostępność do transportu
kolejowego mieszkańcom nowo powstałych osiedli.
Poprawa płynności i podniesienie prędkości ruchu umożliwi operatorom kolejowym
inwestowanie w nowoczesny tabor a tym samym poprawę ich sytuacji ekonomicznej
Opis projektu, w tym informacja
(wzrost zatrudnienia) i zmniejszenie uciążliwości transportu kolejowego dla środowiska
na temat zgodności ze
naturalnego. Docelowo na linii będą mogły kursować pociągi lokalne, regionalne i
Strategią
międzyregionalne, pasażerskie i towarowe różnych operatorów, co sprzyjało będzie
wzrostowi konkurencji, poprawie jakości świadczonych usług oraz zwiększeniu
dostępności do sieci transportu kolejowego.
Projekt jest zgodny z Obszarem 11 Strategii, którego celem jest m.in. poprawa
wewnętrznych połączeń transportowych, zwiększenie wydajności systemów
transportowych i zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko. Projekt przyczyni się do
uzupełnienia obszaru transportu o poprawę stanu połączeń kolejowych, w tym
wchodzących w skład sieci TEN-T oraz poprawę obsługi pasażerów w międzynarodowym
i międzyregionalnym transporcie kolejowym.
Zdjęcia lub wizualizacje
Priorytet SRMB
Priorytet III Region Morza Bałtyckiego jako obszar dostępny i atrakcyjny
Obszar priorytetowy SRMB
Obszar 12 Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w
szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności
Projekt flagowy (tak/nie)
nie
Priorytet, działanie,
poddziałanie PO
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w
województwie
Tytuł projektu
Modernizacja Bloku Operacyjnego w SPZOZ w Szamotułach gwarancją rozwoju
szpitala i świadczenia usług na najwyższym poziomie
Beneficjent
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Lider projektu flagowego
(tak/nie)
nie
Data podpisania umowy
2009/11/09
Wartość podpisanej umowy
(ogółem)
1 493 832,43
Wartość podpisanej umowy
(dofinansowanie UE)
1 111 238,44
Okres realizacji projektu
od 2009-06-30 do 2011-05-04
W ramach tego zadania zaprojektowano wydzielenie czterech sal operacyjnych
(ortopedycznej, do cięć cesarskich, ginekologiczno-chirurgicznej i chirurgicznej),
pomieszczeń przygotowania pacjenta oraz sali wybudzeń i sali resuscytacyjnej.
Dodatkowo dostosowano część szatniową do obowiązujących przepisów, a także
wydzielono niezbędne pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze. W ramach remontu
wykonana została modernizacja wszystkich instalacji do zgodności z obowiązującymi
przepisami i normami oraz aktualnie obowiązującymi standardami. Sale operacyjne
wyposażono w laminarny system nawiewu powietrza, wyposażony w filtry absolutne. Na
każdej z sal została zamontowana kolumna zasilająca i anestezjologiczna z gniazdami
podłączeń dla gazów medycznych i gniazdami elektrycznymi. Każda z sal wyposażona
Opis projektu, w tym informacja
jest w nowoczesne stoły operacyjne i lampy bezcieniowe. Przy sali do cięć cesarskich
na temat zgodności ze
wydzielono pomieszczenie do resuscytacji noworodków dostępne bezpośrednio z sali
Strategią
operacyjnej wyposażone w stół reanimacyjny dla noworodka i inkubator transportowy.
Projekt realizuje obszar 12 Strategii, którego celem jest utrzymanie i zwiększenie
atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego poprzez m.in. działania mające na celu
eliminację nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz poziomu ochrony zdrowia. Cel ma
być osiągniety m.in. poprzez realizację jednego z działań określonych w tymże obszarze
tj. "Walka z nierównościami w dziedzinie zdrowia poprzez poprawę podstawowej opieki
zdrowotnej". W wyniku realizacji wyżej opisanegp projektu, nastąpi poprawa jakości usług
świadczonych przez SPZOZ w Szamotułach, co w efekcie przyczyni się do poprawy
jakości życia i zdrowotności mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Zdjęcia lub wizualizacje
Załącznik VIII
Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013
Wskaźnik
Jednostka
Priorytet
Początkowy
punkt
odniesienia
Ostateczny cel
2007 Realizacja
2008 Realizacja
2009 Realizacja
2010 Realizacja
2011 Realizacja
2012 Realizacja
0
1090
-
-
-
-
-
-
0
4268
-
-
-
-
-
-
1
Job created
Liczba utworzonych miejsca pracy
szt.
2
Jobs created for men
dla mężczyzn
szt.
3
Jobs created for women dla kobiet
szt.
0
5822
-
-
-
-
-
-
4
liczba projektów z dziedziny B+R Liczba
Number of RTD projects projektów w zakresie badań i rozwoju
technologicznego
szt.
0
30
0
0
0
0
2
4
5
Number of cooperation
project enterprices research institution
liczba projektów dotyczących współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
szt.
0
20
0
0
0
0
0
2
6
Research jobs created
liczba utworzonych miejsc pracy (B&R)
szt.
0
150
0
0
0
0
0
1
7
Number of direct
investment aid projects
to SME
liczba projektów (z zakresu
bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla
MSP) Liczba projektów dotyczących
bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla
MŚP
szt.
0
1 270
0
0
139
557
965
1 138
8
Number of starts - ups
supported
liczba założonych przedsiębiorstw,
którym udzielono wsparcia
szt.
0
200
0
0
39
72
158
245
9
liczba utworzonych miejsc pracy (brutto,
odpowiedniki zatrudnienia w pełnym
Jobs created (gross, full
wymiarze godzin) kat. 8 Liczba
time equivalent)
utworzonych miejsc pracy (brutto, w
ekwiwalentach pełnego czasu pracy)
szt.
0
4 200
0
0
266,70
1 104,65
2 238,37
2 649,74
10
Investment induced
(milion E)
dodatkowe (przeciętne) inwestycje
wykreowane dzięki wsparciu (w
milionach euro)
euro*
0
600 000 000,00 €
0
0
0
0
148 421 721,50 €
182 508 142,09 €
11
Number of information
society projects
liczba projektów (z zakresu
społeczeństwa informacyjnego) liczba
projektów związanych z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego
0
27
0
0
0
0
0
1
12
Number of additional
population covered by
broadband access
liczba osób, które uzyskała
szerokopasmowy dostęp do Internetu
Liczba ludności nowo objętej dostępem
szerokopasmowym
13
Number of transport
projects
liczba projektów (z zakresu transportu)
Liczba projektów transportowych
szt.
0
100
0
0
2
38
88
138
13a
km of new or
reconstucted roads
liczba km nowych lub zmodernizowanych
dróg km nowych lub zmodernizowanych
dróg
km
76 051,60
844
0
0
21,42
141,77
348,87
599,12
13b
km of new or
reconstucted railways
liczba kilometrów nowych bądź
zrekonstruowanych linii kolejowych km
nowej lub zmodernizowanej sieci
kolejowej
km
2 066,00
80
0
0
0
0
0
0
14
km of new roads
liczba kilometrów nowych dróg
km
38 025,80
64
0
0
0
8,38
23,72
35,19
15
km of new TEN roads
w tym w ramach TEN
16
km of reconstructed
roads
liczba kilometrów zmodernizowanych
dróg
38 025,80
780
0
0
21,42
133,39
325,15
563,93
17
km of new railroads
liczba kilometrów nowych linii kolejowych
18
km of TEN railroads
w tym w ramach TEN
szt.
km
Poziom programu
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
Priorytet II
Infrastruktura
komunikacyjna
Priorytet II
Infrastruktura
komunikacyjna
Priorytet II
Infrastruktura
komunikacyjna
liczba kilometrów zmodernizowanych linii
kolejowych km zmodernizowanej sieci
kolejowej
19
km of reconstructed
railroads
20
wartość oszczędności czasu dla
przewozu pasażerów i towaru wyrażona
Value for timesavings in
w euro/rocznie, uzyskanych dzięki
Euro/year stemming
budowie i modernizacji dróg Wartość
from new and
oszczędności w czasie wynikających z
reconstructed roads
budowy lub modernizacji infrastruktury
drogowej wyrażona w euro/rok**
21
wartość oszczędności czasu dla
przewozu pasażerów i towaru wyrażona
Value for timesavings in w euro/rocznie, uzyskanych dzięki
Euro/year stemming
budowie i modernizacji linii kolejowych
from new and
Wartość oszczędności w czasie
reconstructed railroads wynikających z budowy lub modernizacji
infrastruktury kolejowej wyrażona w
euro/rok
22
Additional population
served with improved
urban transport ********
dodatkowa liczba pasażerów
obsłużonych przez usprawniony
transport miejski - Liczba ludności
dodatkowo obsługiwanej w związku z
ulepszeniem komunikacji miejskiej
23
Number of renevable
energy projects
24
Additional capacity of
revenable energy
production
25
liczba osób, która uzyskała dostęp do
sieci wodociągowej Liczba ludności
Additional population
obsługiwanej dodatkowo w związku z
served by water projects
projektami w zakresie sieci
wodociągowej
osoby
km
2 066,00
80
0
0
0
0
0
0
euro*
0
130 500 000,00 €
0
0
0
3 056 688,23 €
37 346 465,13 €
56 052 205,84 €
euro*
0
2 542 000,00 €
0
0
0
0
0
0
osoby
0
100 000,00
-
-
-
-
-
-
liczba projektów z zakresu energii
odnawialnej Liczba projektów
związanych z energią odnawialną
szt.
0
30
0
0
0
0
1
14
dodatkowa moc produkcji energii ze
źródeł odnawialnych (MW) Dodatkowe
możliwości wytwarzania energii
odnawialnej***
MW
0
50
0
0
0
0
2,08
6,63
0
20 000
0
0
0
0
0
0
Priorytet II
Infrastruktura
komunikacyjna
Priorytet III
Środowisko
przyrodnicze
26
Additional population
served by waste water
projects
liczba osób podłączonych do systemu
kanalizacji sanitarnej Liczba ludności
obsługiwanej dodatkowo w związku z
projektami w zakresie oczyszczania
ścieków
osoby
0
25 000
0
0
0
0
1 124
2 684
27
Number of waste
projects
liczba projektów gospodarowania
odpadami Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami
szt.
0
2
0
0
0
0
0
0
28
Number of projects on
improvment of air
quality
liczba projektów służących poprawie
jakości powietrza****
szt.
0
30
0
0
0
0
17
53
29
Area rehabilited (km2)
powierzchnia terenów zrekultywowanych
(km2)
30
Reduction greenhouse
emissions (Co2 and
equivalents, kt)
redukcja emisji gazów cieplarnianych
(CO2 i ekwiwalentów, kt/rok)
31
Number of risk
prevention projects
liczba projektów (z zakresu zapobiegania
zagrożeniom)
szt.
0
5
0
0
0
3
15
18
32
Number of people
benefiting from flood
protection measures
liczba ludności objętej ochroną
przeciwpowodziową Liczba osób
korzystających ze środków ochrony
przeciwpowodziowej
osoby
*****
0
6 000
0
0
0
0
0
480
33
Number of people
benefiting from forest
protection and other
protection measures
liczba ludności objętej ochroną
przeciwpożarową lasów i innymi
środkami ochrony******
osoby
0
******
0
0
0
3 414 185
3 419 426
3 461 719
Priorytet III
Środowisko
przyrodnicze
34
35
36
37
38
Number of tourism
projects
Number of
in tourism
Number of
projects
Number of
students
Number of
projects
liczba projektów (turystyka) Liczba
projektów z branży turystycznej
jobs created liczba utworzonych miejsc pracy
(turystyka)
education
liczba projektów (edukacja) - Liczba
projektów edukacyjnych
benefiting
liczba korzystających studentów Liczba
studentów-beneficjentów**
health
liczba projektów (zdrowie) Liczba
projektów prozdrowotnych
szt.
Priorytet VI Turystyka i
środowisko kulturowe
szt.
osoby
Priorytet V
Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego
szt.
0
40
0
0
0
6
25
48
0
32
0
0
1
4
17
26
0
20 000
0
0
0
0
23 488
55 107
0
65
0
0
4
41
52
55
39
Number of projects
ensuring sustainability
and improving the
attractiveness of towns
and cities
liczba projektów zapewniających
zrównoważony rozwój oraz
poprawiających atrakcyjność miast
Liczba projektów zapewniających
zrównoważony rozwój miast i miasteczek
oraz zwiększający ich atrakcyjność
szt.
Priorytet IV
Rewitalizacja obszarów
problemowych
0
10
0
0
0
0
0
0
40
Number of projects
seeking to promote
business,
entrepreneurship new
technology
liczba projektów promujących
przedsiębiorczość i zastosowanie
nowych technologii Liczba projektów
mających na celu promowanie
przedsiębiorstw, przedsiębiorczości,
nowych technologii
szt.
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
0
1
0
0
0
0
0
0
41
Number of projects
offering services to
promote equal
opportunities and social
inclusion for minorities
and young people
liczba projektów oferujących usługi
promujące równość szans i
zapobiegających wykluczeniu
społecznemu przedstawicieli mniejszości
narodowych i ludzi młodych
szt.
Priorytet IV
Rewitalizacja obszarów
problemowych
0
5
0
0
0
0
0
0
56
Number of interregiobnal co-operation
projects
Liczba międzyregionalnych projektów
współdziałania
Na szaro zaznaczono wskaźniki, które nie mają swoich odpowiedników w WRPO.
Komentarz
* Wartości wskaźników nr 10, 20 i 21 przeliczone są wg kursu 1 euro = 4,0968 zł
** Wartości Realizacji i Szacowanej realizacji wskaźników nr 20 i 37 nie jest liczona z raportu „Wskaźniki postępu rzeczowego”, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została w nim pomniejszona o wartość bazową, co jest błędne. Wartość liczona jest z raportu szczegółowego na podstawie tylko
wartości docelowej, która stanowi róznicę pomiedzy tym co było, a efektem po realizacji projektu.
*** Wskaźnik nr 24 nie mapuje się z KSI (SIMIK 07-13).
**** W przypadku wskaźnika nr 28 wartość realizacji i szacowanej realizacji jest o jeden większa niż wychodzi to z raportu KSI (SIMIK 07-13) "Wskaźniki postepu rzeczowego". Wynika to z faktu , iż w przypadku jednej umowy wskaźnik "Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza" został dodany dopiero w styczniu 2013 r.
***** W WRPO dla wskaźnika nr 32 jako jednostkę wpisano "ha", jednostka ta będzie zmieniona podczas kolejnych ewentualnych zmian Programu.
****** W przypadku wskaźnika nr 33 w Programie jest następujący zapis: "wśród projektów realizowanych w tym zakresie realizowane będą projekty obejmujące cały obszar województwa", zatem liczba ludności objęta ochroną będzie odpowiadać liczbie ludności województwa. Wartość realizacji dla kolejnych półroczy podawana
była na podsatwie danych BDL, odpowiednio:
I półorcze 2010 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 30 czerwca 2009 r. Źródło: BDL
II półrocze 2010 r. i I półrocze 2011 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 30 czerwca 2010 r. Źródło: BDL
II półrocze 2011 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 31 grudnia 2010 r. Źródło: BDL
I półrocze 2012 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 31 marca 2011 r. Źródło: WUS
II półrocze 2012 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 30 września 2012 r. Źródło: BDL
******** Wartośc wskaźnika nr 22 zostanie określona w ramach badania ewaluacyjnego po zakończeniu realizacji projektów z Działania 2.5.
Załącznik IX
Tabela 9. Matryca instrumentów finansowych 2007-2013
Required information/data
Wymagane informacje/dane
Pytanie 1 Number of financial engineering instrument operations implemented with a holding fund
Operacje instrumentów inżynierii finansowej zrealizowane z udziałem funduszu
powierniczego
No.
Pytanie 2 Number of financial engineering instrument operations implemented without a holding fund
Operacje instrumentów inżynierii finansowej zrealizowane bez udziału funduszu
powierniczego
Exchange rate
(1EUR=[·] PLN)
4,1174
Required format
Wymagany format
1
0
Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with a holding fund
Szablon 1: Operacje Instrumentów Inżynierii Finansowej wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy
I. Description and identification of the entities which implement the financial engineering instrument(s) - level of holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
I. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej na poziomie funduszu
powierniczego (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
I.1
I.2
I.2.1*
I.3
I.3.1
Holding fund (name and registered place of business)
Fundusz powierniczy (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of holding fund
Status prawny funduszu powierniczego
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi
partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
name and registered place of business of co-financing partners
nazwa i zarejestrowana siedziba partnerów
współfinansujących
Holding fund manager
Podmiot zarządzający funduszem powierniczym
European Investment Bank (EIB)
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
European Investment Fund (EIF)
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
financial institution other than the EIB/EIF
instytucja finansowa inna niż EBI/EFI
other body
inny podmiot
name and registered place of other body
nazwa i zarejestrowana siedziba innego podmiotu
JEREMIE Holding Fund
for Wielkopolska Region Bank Gospodarstwa
Krajowego, Warszawa
-
Bank Gospodarstwa
Krajowego, Polska,
Warszawa
Procedure for selecting the holding fund manager
Procedura wyboru podmiotu zarządzającego funduszem powierniczym
award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych
I.4
I.5
I.6
award of a grant (in the meaning of Article 44, second paragraph, point (b) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)
przyznanie dotacji (w rozumieniu art. 44 akapit drugi lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006)
award of a contract directly to the EIB or the EIF
przyznanie kontraktu bezpośrednio EBI lub EFI
Date of signature of funding agreement with Managing Authority
Data podpisania umowy o finansowaniu z Instytucją Zarządzającą
Number of financial engineering instruments implemented under this specific holding fund
Liczba instrumentów inżynierii finansowej wdrożonych w ramach danego funduszu
powierniczego
21/07/2009
26
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
III.2
III.2.1
Operational Programme contributions paid to the holding fund
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony na rzecz funduszu powierniczego
Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the holding fund
Kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych wypłacona na rzecz funduszu powierniczego
III.2.1.1*
ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
Kwoty pomocy z EFRR zadeklarowane w umowie o finansowaniu z IZ (w EUR)
91 313 693,11
III.2.1.2
ERDF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
Kwoty pomocy z EFRR wypłacone na rzecz funduszu powierniczego (w EUR)
91 313 693,11
III.2.1.3*
ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
Kwoty pomocy z EFS zadeklarowane w umowie o finansowaniu z IZ (w EUR)
-
ESF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
Kwoty pomocy z EFS wypłacone na rzecz funduszu powierniczego (w EUR)
Amounts of national co-financing paid to the holding fund
Kwoty z krajowych środków współfinansowania wpłaconych na rzecz funduszu
powierniczego
-
III.2.1.4
III.2.2
III.2.2.1*
National public co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
Krajowe publiczne środki współfinansowania zadeklarowane w umowie o finansowaniu z IZ
(w EUR)
30 437 897,70
III.2.2.2
National public co-financing paid to the holding fund (in EUR)
Krajowe publiczne środki współfinansowania wpłacone na rzecz funduszu powierniczego (w
EUR)
30 437 897,70
III.2.2.3*
National private co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
Krajowe prywatne środki współfinansowania zadeklarowane w umowie o finansowanie z IZ (w
EUR)
-
III.2.2.4
III.2.3
National private co-financing paid to the holding fund (in EUR)
Krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz danego funduszu
powierniczego (w EUR)
Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the holding fund
Wkład EFRR lub EFS do funduszu powierniczego z innego Programu Operacyjnego
-
III.3*
Amounts of other assistance paid to the holding fund outside this Operational Programme (in EUR)
Inny wkład na rzecz danego funduszu powierniczego dokonany poza programem
operacyjnym (w EUR)
-
III.4
Management costs and fees paid to the holding fund ( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council
Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wypłacone na rzecz funduszu powierniczego (w
rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
2 314 102,06
IV.5
IV.5.1*
Indicators
Wskaźniki
Number of jobs created
Liczba utworzonnych miejsc pracy
-
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Poznań
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Poznań
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
III.5.1*
III.5.1.1*
III.5.2
III.5.3
III.5.4
III.5.5
III.6
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
8 500 510,03
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
6 375 382,52
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
8 500 510,03
6 375 382,52
2 125 127,51
-
453 126,76
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.1
IV.1.1
IV.1.2*
IV.1.2.1*
IV.1.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.1.2.3*
IV.1.2.4*
IV.1.2.5*
IV.1.3*
IV.1.4*
IV.1.4.1*
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
w tym wkład z programu operacyjnego
pożyczka
289
11 161 844,61
8 500 510,03
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
8 500 510,03
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
6 375 382,52
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
29/07/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Poznań
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Poznań
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
9 714 868,61
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
7 286 151,45
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
9 714 868,61
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
7 286 151,45
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
2 428 717,15
EUR)
III.5.5
III.6
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
-
280 419,00
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.1
IV.1.1
IV.1.2*
IV.1.2.1*
IV.1.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.1.2.3*
IV.1.2.4*
IV.1.2.5*
IV.1.3*
IV.1.4*
IV.1.4.1*
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
w tym wkład z programu operacyjnego
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
239
12 403 592,07
9 714 868,61
9 714 868,61
7 286 151,45
17/11/2011
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific financial
engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Poznań
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or
equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including
in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla inwestycji
dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne instrumenty dotyczące
efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w
istniejącym budownictwie mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i równoważne
środki)
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Poznań
przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi
partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal agreement with
holding fund (in EUR)
III.5.1*
19 429 737,21
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
14 572 302,91
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal agreement
with holding fund (in EUR)
III.5.2
1 942 973,72
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z umową
z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
1 457 230,29
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
III.5.4
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w EUR)
III.5.5
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
485 743,43
-
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the meaning
of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na rzecz
pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006) (w EUR)
0,00
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of Council
Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.1
IV.1.1
IV.1.2*
IV.1.2.1*
IV.1.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.1.2.3*
IV.1.2.4*
IV.1.2.5*
IV.1.3*
IV.1.4*
IV.1.4.1*
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie pożyczki
Name of loan product
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
w tym wkład z programu operacyjnego
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie pożyczki (w
EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this loan
product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a pośrednikiem
finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
7
369 165,01
308 932,82
308 932,82
231 699,62
19/11/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Stowarzyszenie Ostrowskie
Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, Ostrów
Wielkopolski
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
II.3.4
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
Stowarzyszenie Ostrowskie
Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, Ostrów
Wielkopolski
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.5 w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
III.5.1*
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
485 743,43
364 307,57
485 743,43
364 307,57
121 435,86
-
28 504,23
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
40
541 253,11
485 743,43
485 743,43
364 307,57
06/09/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Stowarzyszenie Ostrowskie
Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, Ostrów
Wielkopolski
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
II.3.4
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
Stowarzyszenie Ostrowskie
Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, Ostrów
Wielkopolski
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
1 214 358,58
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
910 768,93
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
971 486,86
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
728 615,15
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
III.5.4
III.5.5
III.6
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
242 871,72
-
24 626,25
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
45
921 698,16
829 528,34
829 528,34
622 146,26
30/12/2011
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie
Centrum Przedsiębiorczości,
Ostrzeszów
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana Centrum Przedsiębiorczości,
Ostrzeszów
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
III.5
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
III.5.1*
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
485 743,43
III.5.1.1*
III.5.2
III.5.3
III.5.4
III.5.5
III.6
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
364 307,57
485 743,43
364 307,57
121 435,86
-
30 881,26
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.1
IV.1.1
IV.1.2*
IV.1.2.1*
IV.1.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.1.2.3*
IV.1.2.4*
IV.1.2.5*
IV.1.3*
IV.1.4*
IV.1.4.1*
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
w tym wkład z programu operacyjnego
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
27
539 809,76
485 743,43
485 743,43
364 307,57
06/08/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie
Centrum Przedsiębiorczości,
Ostrzeszów
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana Centrum Przedsiębiorczości,
Ostrzeszów
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
485 743,43
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
364 307,57
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
III.5.2
III.5.3
III.5.4
III.5.5
III.6
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
485 743,43
364 307,57
121 435,86
-
10 878,06
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.1
IV.1.1
IV.1.2*
IV.1.2.1*
IV.1.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.1.2.3*
IV.1.2.4*
IV.1.2.5*
IV.1.3*
IV.1.4*
IV.1.4.1*
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
w tym wkład z programu operacyjnego
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
19
406 810,12
366 129,11
366 129,11
274 596,83
09/12/2011
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific financial
engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or
equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings,
including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla inwestycji
dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne instrumenty dotyczące
efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w
istniejącym budownictwie mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i równoważne
środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi
partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości, Kalisz
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości, Kalisz
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal agreement
with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal agreement
with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
III.5
III.5.4
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w EUR)
III.5.5
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
485 743,43
364 307,57
485 743,43
364 307,57
121 435,86
-
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na rzecz
pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006) (w EUR)
29 059,87
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.1
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie pożyczki
Name of loan product
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie pożyczki (w
EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this loan
product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
30
541 603,92
485 743,43
485 743,43
364 307,57
06/08/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości, Kalisz
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
II.3.4
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości, Kalisz
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
728 615,15
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
546 461,36
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
437 169,09
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
327 876,82
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
109 292,27
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.5 w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
16 393,84
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
IV.1
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
pożyczka
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
14
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
346 092,19
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
311 482,97
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
311 482,97
233 612,23
09/12/2011
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Polska Fundacja
Przedsiębiorczości, Szczecin
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
II.3.4
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
Polska Fundacja
Przedsiębiorczości, Szczecin
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
III.5
1 214 358,58
910 768,93
1 214 358,58
910 768,93
III.5.4
III.5.5
III.6
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
303 589,64
-
68 028,05
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
58
1 447 454,70
1 214 358,58
1 214 358,58
910 768,93
15/11/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Polska Fundacja
Przedsiębiorczości, Szczecin
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
II.3.4
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
Polska Fundacja
Przedsiębiorczości, Szczecin
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
7 286 151,45
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
5 464 613,59
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
4 371 690,87
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
3 278 768,15
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
1 092 922,72
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.5 w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
133 144,60
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
125
3 720 430,37
3 057 427,02
3 057 427,02
2 293 070,26
01/12/2011
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A w Koninie, Konin
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Agencja Rozwoju Regionalnego
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
S.A w Koninie, Konin
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.5 w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
III.5
728 615,15
546 461,36
364 307,57
273 230,68
91 076,89
-
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
7 095,83
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
19
284 451,35
256 006,22
256 006,22
192 004,66
04/06/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
IKB Leasing Polska Sp. z o.o.,
Poznań
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
IKB Leasing Polska Sp. z o.o.,
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
Poznań
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
5 100 306,02
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
3 825 229,51
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
728 615,15
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
546 461,36
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
182 153,79
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.5 w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
19 165,92
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
9
633 639,00
466 170,08
466 170,08
349 627,56
31/07/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Konsorcjum w składzie: Unia
Gospodarcza Regionu
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Śremskiego - Śremski Ośrodek
Wspierania Małej
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Przedsiębiorczości i Cech
Rzemiosł Różnych, Śrem
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Konsorcjum w składzie: Unia
Gospodarcza Regionu
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Śremskiego - Śremski Ośrodek
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
Wspierania Małej
siedziba przedsiębiorstwa)
Przedsiębiorczości i Cech
Rzemiosł Różnych, Śrem
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
III.5
728 615,15
546 461,36
163 938,41
122 953,81
III.5.4
III.5.5
III.6
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
40 984,60
-
2 849,55
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
8
126 536,16
113 882,55
113 882,55
85 411,91
22/08/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
Konsorcjum w składzie: ECDF
Spółka z ograniczoną
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
odpowiedzialnośćią Sp. K. i
Towarzystwo Inwestycji
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Społeczno - Ekonomicznych
S.A., Poznań
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No
1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy
in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final
recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii finansowej
odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
II.3.4
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
II.4
Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana
siedziba przedsiębiorstwa)
II.7
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or
shareholders
niezależna
osoba
prawna
zarządzana
na
podstawie
umów
między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
Konsorcjum w składzie: ECDF
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnośćią Sp. K. i
Towarzystwo Inwestycji
Społeczno - Ekonomicznych
S.A., Poznań
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do pośrednika
finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
6 557 536,31
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między pośrednikiem
finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
4 918 152,23
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
728 615,15
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego zgodnie z
umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
546 461,36
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników finansowych (w
182 153,79
EUR)
III.5.5
III.6
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz pośrednika
finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy na
rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
-
0,00
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
Wkład z Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
pożyczki
Name of loan product
IV.1.1
Nazwa produktu pożyczkowego
Number of final recipients supported
IV.1.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.1.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.1.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.1.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.1.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.1.2.5*
w tym pozostali wsparci odbiorcy końcowi
Number of loan contracts signed with final recipients
IV.1.3*
Liczba umów o pożyczkę podpisanych z odbiorcami końcowymi
Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)
IV.1.4* Całkowita wartość pożyczek zadeklarowana w umowach podpisanych z odbiorcami
końcowymi (w EUR)
out of which Operational Programme contributions
IV.1.4.1*
w tym wkład z programu operacyjnego
IV.1
IV.1.5
IV.1.5.1
IV.1.6
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
Kwota z Programu Operacyjnego wpłacona odbiorcom końcowym w formie
pożyczki (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this
loan product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym dany produkt pożyczkowy
pożyczka
1
72 861,51
65 575,36
65 575,36
49 181,52
20/09/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Samorządowy Fundusz Poręczeń
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba
Kredytowych Sp. z o.o., Gostyń
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Samorządowy Fundusz Poręczeń
business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i Kredytowych Sp. z o.o., Gostyń
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
7 286 151,45
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
5 464 613,59
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the
legal agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
7 286 151,45
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
5 464 613,59
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
1 821 537,86
finansowych (w EUR)
III.5.5
III.6
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
-
256 085,72
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
IV.2.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.2.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.2.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.2.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.2.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.2.2.5*
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
IV.2.3*
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee
contracts for loans paid to final recipients (in EUR)
IV.2.4
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
IV.2.4.1
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
IV.2.5*
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
IV.2.6
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
IV.2.1
IV.2.7
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
7 286 151,45
7 286 151,45
5 464 613,59
470
24 786 619,58
09/09/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Samorządowy Fundusz Poręczeń
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba
Kredytowych Sp. z o.o., Gostyń
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Samorządowy Fundusz Poręczeń
business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i Kredytowych Sp. z o.o., Gostyń
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
III.5.2
III.5.3
III.5.4
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the
legal agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
finansowych (w EUR)
7 286 151,45
5 464 613,59
7 286 151,45
5 464 613,59
1 821 537,86
III.5.5
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
-
III.6
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
61 150,12
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
IV.2.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.2.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.2.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.2.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.2.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.2.2.5*
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
IV.2.1
IV.2.3*
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee
contracts for loans paid to final recipients (in EUR)
IV.2.4
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
IV.2.4.1
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
IV.2.5*
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
IV.2.6
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
IV.2.7
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
7 286 151,45
7 286 151,45
5 464 613,59
306
19 008 855,87
24/02/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Samorządowy Fundusz Poręczeń
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba
Kredytowych Sp. z o.o., Gostyń
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Samorządowy Fundusz Poręczeń
business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i Kredytowych Sp. z o.o., Gostyń
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the
legal agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
finansowych (w EUR)
III.5
9 714 868,61
7 286 151,45
4 857 434,30
3 643 075,73
1 214 358,58
III.5.5
III.6
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
-
0,00
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
IV.2.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.2.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.2.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.2.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.2.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.2.2.5*
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
IV.2.3*
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee
contracts for loans paid to final recipients (in EUR)
IV.2.4
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
IV.2.4.1
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
IV.2.5*
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
IV.2.6
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
IV.2.1
IV.2.7
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
1 752 081,60
1 752 081,60
1 314 061,20
62
5 032 369,94
19/11/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Fundusz Rozwoju i Promocji
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba Województwa Wielkopolskiego S.A.,
Poznań
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Fundusz Rozwoju i Promocji
business)
Województwa Wielkopolskiego S.A.,
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i
Poznań
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
7 286 151,45
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
5 464 613,59
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the
legal agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
7 286 151,45
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
5 464 613,59
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
1 821 537,86
finansowych (w EUR)
III.5.5
III.6
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
-
308 584,85
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
IV.2.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.2.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.2.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.2.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.2.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.2.2.5*
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
IV.2.3*
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee
contracts for loans paid to final recipients (in EUR)
IV.2.4
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
IV.2.4.1
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
IV.2.5*
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
IV.2.6
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
IV.2.1
IV.2.7
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
7 286 151,45
7 286 151,45
5 464 613,59
352
29 250 006,99
29/07/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Fundusz Rozwoju i Promocji
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba Województwa Wielkopolskiego S.A.,
Poznań
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Fundusz Rozwoju i Promocji
business)
Województwa Wielkopolskiego S.A.,
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i
Poznań
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the
legal agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
III.5.4 w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
finansowych (w EUR)
III.5
7 286 151,45
5 464 613,59
7 286 151,45
5 464 613,59
1 821 537,86
III.5.5
III.6
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
-
72 703,15
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
IV.2.2*
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
IV.2.2.1*
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
IV.2.2.2*
w tym MŚP
out of which microenterprises
IV.1.2.2.1*
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
IV.2.2.3*
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
IV.2.2.4*
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
IV.2.2.5*
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
IV.2.3*
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee
contracts for loans paid to final recipients (in EUR)
IV.2.4
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
IV.2.4.1
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
IV.2.5*
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
IV.2.6
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
IV.2.1
IV.2.7
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
7 286 151,45
7 286 151,45
5 464 613,59
137
23 296 008,94
22/03/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Fundusz Rozwoju i Promocji
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba Województwa Wielkopolskiego S.A.,
Poznań
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Fundusz Rozwoju i Promocji
business)
Województwa Wielkopolskiego S.A.,
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i
Poznań
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
III.5
III.5.1*
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
9 714 868,61
III.5.1.1*
III.5.2
III.5.3
III.5.4
III.5.5
III.6
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
finansowych (w EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
7 286 151,45
9 714 868,61
7 286 151,45
2 428 717,15
-
0,00
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
IV.2.1
IV.2.2*
IV.2.2.1*
IV.2.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.2.2.3*
IV.2.2.4*
IV.2.2.5*
IV.2.3*
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
for loans paid to final recipients (in EUR)
IV.2.4
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
IV.2.4.1
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
IV.2.5*
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
IV.2.6
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
IV.2.7
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
2 040 140,28
2 040 140,28
1 530 105,21
51
4 224 791,65
19/11/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Poznański Fundusz Poręczeń
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba
Kredytowych Sp. z o.o., Poznań
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Poznański Fundusz Poręczeń
business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i Kredytowych Sp. z o.o., Poznań
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
III.5
III.5.1*
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
7 286 151,45
III.5.1.1*
III.5.2
III.5.3
III.5.4
III.5.5
III.6
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
finansowych (w EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
5 464 613,59
7 286 151,45
5 464 613,59
1 821 537,86
-
248 319,68
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
IV.2.1
IV.2.2*
IV.2.2.1*
IV.2.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.2.2.3*
IV.2.2.4*
IV.2.2.5*
IV.2.3*
IV.2.4
IV.2.4.1
IV.2.5*
IV.2.6
IV.2.7
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
for loans paid to final recipients (in EUR)
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
7 286 151,45
7 286 151,45
5 464 613,59
455
26 555 667,99
09/09/2010
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Poznański Fundusz Poręczeń
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba
Kredytowych Sp. z o.o., Poznań
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla
inwestycji dotyczących wsparcia podlegającego zwrotowi lub równoważne
instrumenty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania energii
odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie
mieszkaniowym
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Poznański Fundusz Poręczeń
business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i Kredytowych Sp. z o.o., Poznań
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
III. Wkład z Programu Operacyjnego wpłacony na rzecz instrumentu inżynierii finansowej (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (iii)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
7 286 151,45
5 464 613,59
III.5.2
III.5.3
III.5.4
III.5.5
III.6
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
finansowych (w EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika finansowego (w rozumieniu art. 78 ust. 6 lit. d)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (w EUR)
7 286 151,45
5 464 613,59
1 821 537,86
-
52 169,37
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
IV.2.1
IV.2.2*
IV.2.2.1*
IV.2.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.2.2.3*
IV.2.2.4*
IV.2.2.5*
IV.2.3*
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of final recipients supported
Liczba odbiorców końcowych objętych wsparciem
out of which large enterprises
w tym duże przedsiębiorstwa
out of which SMEs
w tym MŚP
out of which microenterprises
w tym mikroprzedsiębiorstwa
out of which individuals
w tym osoby prywatne
out of which urban projects
w tym projekty miejskie
out of which other recipients supported
w tym pozostali wparci odbiorcy końcowi
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients
(in EUR)
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby zawartych
umów o gwarancje z Odbiorcami Końcowymi (w EUR)
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
for loans paid to final recipients (in EUR)
IV.2.4
Kwota wkładu Programu Operacyjnego zablokowana na potrzeby umów o
gwarancje dla wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
IV.2.4.1
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients
IV.2.5*
Liczba pożyczek wypłaconych odbiorcom końcowym w odniesieniu do
zawartych umów gwarancji z odbiorcami końcowymi.
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)
IV.2.6
Kwota wypłaconych pożyczek odbiorcom końcowym dzięki zawartym
umowom gwarancji (w EUR)
IV.2.7
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product
Data podpisania umowy o finansowaniu między funduszem powierniczym a
pośrednikiem finansowym oferującym przedmiotową gwarancję
poręczenie
-
7 286 151,45
7 286 151,45
5 464 613,59
305
21 016 738,83
16/02/2012
II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific
financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
II. Opis i określenie podmiotów wdrażających dany instrument inżynierii finansowej - na poziomie pośredników finansowych
wdrażanych poprzez Fundusz Powierniczy (art. 67 ust. 2 lit. j) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
II.1
II.2
II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.4
II.7
Financial engineering instrument (name and registered place of business)
Poznański Fundusz Poręczeń
Instrument inżynierii finansowej (nazwa i zarejestrowana siedziba
Kredytowych Sp. z o.o., Poznań
przedsiębiorstwa)
Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation
(EC) No 1083/2006)?
Czy jest objęty art. 44 akapit pierwszy lit. a), b) lub c) rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006?
(a) financial engineering instruments for enterprises
a) instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw
(b) urban development funds
b) fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable
energy in buildings, including in existing housing
c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewn
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to
the final recipients
Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument inżynierii
finansowej odbiorcom końcowym
equity
kapitał własny
loan
pożyczka
guarantee
gwarancja
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)
Inny produkt (dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne i
równoważne środki)
Financial engineering instrument manager (name and registered place of
Poznański Fundusz Poręczeń
business)
Podmiot zarządzający instrumentem inżynierii finansowej (nazwa i Kredytowych Sp. z o.o., Poznań
zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa)
Legal status of the financial engineering instrument
Status prawny instrumentu inżynierii finansowej
independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między
współfinansującymi partnerami lub udziałowcami
separate block of finance within a financial institution
wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii)
Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific
fund
III.5
Wkład Programu Operacyjnego wpłacony z funduszu powierniczego do
pośrednika finansowego
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.1*
Wkład z Programu Operacyjnego zadeklarowany w umowie między
pośrednikiem finansowym a funduszem powierniczym (w EUR)
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.1.1*
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)
III.5.2
Wkład z Pragramu Operacyjnego wypłacony do pośrednika finansowego
zgodnie z umową z funduszem powierniczym
out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
III.5.3
w tym kwota pomocy z Funduszy Strukturalnych (w EUR)
9 714 868,61
7 286 151,45
2 428 717,15
1 821 537,86
III.5.4
III.5.5
III.6
out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe publiczne środki wypłacone na rzecz pośredników
finansowych (w EUR)
out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
w tym krajowe prywatne środki współfinansowania wypłacone na rzecz
pośrednika finansowego (w EUR)
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in
the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in
EUR)
Koszty zarządu i opłaty za zarządzanie wypłacone przez fundusz powierniczy
na rzecz pośrednika
607 179,29
-
0,00
IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
IV.2
IV.2.1
IV.2.2*
IV.2.2.1*
IV.2.2.2*
IV.1.2.2.1*
IV.2.2.3*
IV.2.2.4*
IV.2.2.5*
IV.2.3*
IV.2.4
IV.2.4.1
IV.2.5*
IV.2.6
IV.2.7
Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees
Wkład Programu Operacyjnego wypłacony odbiorcom końcowym w formie
gwarancji
Name of guarantee product
Nazwa produktu gwarancji
Number of f