Renata Klimek-Kowalska Polskie Stowarzyszenie – Europa

Transkrypt

Renata Klimek-Kowalska Polskie Stowarzyszenie – Europa
Renata Klimek-Kowalska
Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur
Tytuł wystąpienia:
„Zaciekawić, zadziwić, zmotywować - metoda stacji dydaktycznych na lekcjach języka obcego na
przykładzie sztuki belgijskiej (regiony Walonii - Brukseli)”
Abstrakt:
Metoda stacji dydaktycznych jest coraz częściej stosowana przez nauczycieli języków obcych. Wymaga
ona zmiany układu przestrzeni klasowej, pozwala na dywersyfikację materiałów dydaktycznych oraz
zróżnicowanie ich pod względem stopnia trudności. Uczniowie współpracują w grupie, ćwiczą
i powtarzają poznany wcześniej materiał i uświadamiają sobie co oznacza autonomia w uczeniu się.
Efekty tej metody możemy zauważyć już po pierwszych zajęciach: zwiększenie motywacji uczniów do
nauki języka obcego, wspieranie indywidualizacji procesu uczenia się oraz chęci samodzielnego
odkrywania nowych obszarów wiedzy, z zakresu kultury interesującego nas kręgu językowego. Taka
forma pracy jest również korzystna dla nauczyciela, który w całym procesie dydaktycznym pełni funkcję
doradcy. Pedagog poprzez obserwację ma możliwość poznawania mocnych i słabych stron uczniów,
a także twórcze doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Podobne dokumenty