DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Komentarze

Transkrypt

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Załącznik nr 7 do SIWZ/ Załącznik do umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, obróbek
blacharskich, instalacji odgromowej, elektrycznej, malowaniu elewacji,
remoncie izby tradycji i klatki schodowej budynku nr 9/316 w Lidzbarku
Warmińskim przy ul. Orneckiej 1.
Podstawa opracowania
(§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)
Opracował:
/-/ Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 1
Spis zawartości dokumentacji projektowej:
Lp.
1
3
4
5
Nazwa dokumentu
Strona tytułowa dokumentacji
Rysunki
Przedmiar robót
Decyzja W-M UW w Olsztynie
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Str.
1
5
10
19
Strona 2
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, obróbek
blacharskich, instalacji odgromowej, elektrycznej, malowaniu elewacji,
remoncie izby tradycji i klatki schodowej budynku nr 9/316 w Lidzbarku
Warmińskim przy ul. Orneckiej 1.
Adres obiektu:
Kompleks wojskowy JW. 2039 Lidzbark Warmiński, ul.Ornecka1.
2. Nazwy i kody:
grupy robót:
Prace dotyczące przygotowania placu budowy
Częściowe lub pełne prace budowlane
Prace wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
klasy robót:
Roboty rozbiórkowe
Roboty dekarskie
Roboty malarskie
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty elewacyjne
kategorii robót:
Roboty malarskie
Betonowanie
Instalowanie drzwi i okien
Naprawa dachów
Roboty elewacyjne
Kładzenie rynien i rur spustowych
Piaskowanie fasady budynku
Roboty w zakresie inst. elektrycznej
Roboty w zakresie ochrony odgromowej
3. Nazwa i adres zamawiającego:
22 WOG Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
kod - 45100000-8
kod - 45200000-9
kod - 45400000-1
kod – 45110000-1
kod – 45260000-7
kod – 45440000-3
kod – 45310000-3
kod – 45440000-4
kod –45442100-8
kod – 45262300-4
kod – 45421130-4
kod – 45261910-6
kod – 45443000-4
kod – 45261320-3
kod – 45452100-1
kod – 45311200-2
kod - 45312310-3
4. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania:
22 WOG Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
a) Przedmiar robót budowlanych Roman Siemaszko – 15.03.2016 r.
b) Przedmiar robót elektrycznych Dariusz Nawrocki – 15.03.2016 r.
c) Rysunki Roman Siemaszko – 15.03.2016 r.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 3
5. Rodzaj i zakres robót podstawowych: przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich,
instalacji odgromowej, elektrycznej, malowaniu elewacji, remoncie izby tradycji i klatki
schodowej
Budynek nr 9 – 316: wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja
budynku murowana, fundamenty – ławy betonowe. Ściany zewnętrzne wykonane
z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowany. Budynek
wyposażony jest w instalację elektryczną, wentylację grawitacyjną, centralnego
ogrzewania, wodno – kanalizacyjna i odgromową.
demontaże: rozbiórka pokrycia z dachówki łącznie z gąsiorami, łacenia dachu, rynien
i rur spustowych z, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej nie nadającej się do
użytku. Rozbiórka betonowych czapek kominowych, posadzek
z wykładzin
z tworzyw sztucznych, drewnianych listew przypodłogowych, drewnianych podług
ślepych, posadzek z deszczułek, drewnianych legarów, ścianki działowej. Usunięcie
ślepego pułapu z piasku. Rozebranie boazerii z deszczułek mocowanych na
gwoździe.
przemurowanie kominów z cegły klinkierowej,
czapki kominowe z betonu zbrojonego,
wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze, częściowo
deskowania dach z desek o grubości 25 mm, desek czołowych, dwukrotne
odgrzybianie desek i konstrukcji drewnianej dachu metodą opryskania ciągłego.
Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu.
montaż kontr łat i łacenie połaci dachowej łatami 38 x 50 mm
pokrycie dachu dachówka ceramiczną zakładkową holenderką, z montażem
gąsiorów,
montaż płotka śniegowego, ław kominiarskich,
rynny dachowe okrągłe o śr. 18 cm, rury dachowe o śr. 15 cm. z blachy cynkowo –
tytanowej,
obróbki blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej o grubości 0,55 mm,
wymiana desek profilowanych wiatrownic z dwukrotną impregnacją w kolorze mahoń,
dostawa i montaż 4 wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych,
wykonanie i montaż 4 drabin drewnianych z balustradami i 4 pomostów do wyłazów
dachowych,
wymiana instalacji odgromowej,
wymiana okien w lukarnach, fabrycznie wykończonych z PCV, okien 5 skrzynkowych
na dwudzielne uchylno rozwieralne z PCV,
dostawa i montaż 4 krat stalowych z siatką stalową nieotwieranych i 1 kraty stalowej
z siatką stalową otwieraną, zamykaną na certyfikowaną kłódkę,
dostawa i montaż z obróbką obsadzenia drzwi stalowych antywłamaniowych do
pomieszczenia sali tradycji,
dostawa i montaż z obróbką obsadzenia 3 drzwi stalowych w wersji podstawowej,
zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych, ścianki z płytek gazobetonowych gr. 6 cm,
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 4
odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej, wykonanie
nowych,
wykucie 4 otworów szerokości 1,50 m i w wysokości 2 m w ścianach,
z przesklepieniem belką stalową dwuteownik 180 mm i ich obróbka. Otwory
przejściowe, bez drzwi, rozbiórka ścianki działowej,
gruntowanie emulsją do gruntowania tynków ścian i sufitów,
wykonanie tynku wewnętrznego kat. II na ścianach i sufitach
tynki (gładzie) jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na sufitach
i ścianach,
wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach i sufitach,
ułożenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na ścianach klatki schodowej,
malowanie farbą olejna starej stolarki drzwiowej, rur co, wentylatorów dachowych
izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych w folii polietylenowej,
podkład betonowy grubości 5 cm zbrojony siatką stalową,
posadzka z paneli podłogowych klasy AC 5,
posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, łącznie z cokolikiem,
okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych, łącznie z cokolikiem,
obsadzenie wycieraczek aluminiowych w ramie wpustowej aluminiowej,
oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły,
piaskowanie powierzchni cokołu w strumieniu stężonego powietrza w osłonie mgły
wodnej, wykucie spoin do 2 cm głębokości na ścianach z cegły, spoinowanie
zaprawą cementową barwioną,
opaska betonowa szerokości 50 cm, grubości 15 cm,
roboty przygotowawcze i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi
elewacji, drobnych elementów metalowych farbą olejną,
instalowanie listew elektroinstalacyjnych pod istniejące przewody elektryczne na
elewacji,
wywiezienie i utylizacja odpadu budowlanego.
sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej elektrycznej na podstawie
wytycznych zawartych w specyfikacji i przedmiarze, (wersji cyfrowej edytowalnej
nośnik CD i papierowej – 2 egz.).
demontaż instalacji elektrycznej,
wykonanie przepustów przez ściany,
kucie bruzd i ułożenie przewodów pod tynkiem,
układanie instalacji w zabudowie gipsowo-kartonowej,
montaż osprzętu elektrycznego,
montaż opraw oświetleniowych,
wymiana rozdzielnic,
wymiana linii WLZ,
wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemień,
pomiary i badania ochrony przeciwporażeniowej,
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 5
RYSUNKI
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 6
Rysunek nr 1
Legenda: drzwi dwuskrzydłowe z drewna dębowego warstwowo klejonego, wyposażone w samozamykacz ze
spowalnianiem i hamulcem, dwa zamki certyfikowane typu Gerda, metalową klamkę z szyldem na wzór istniejącej i
blokadę lewego skrzydła. W drzwiach zamontowana plombownica metalowa. W ościeżnicy i progu wpuszczona
brązowa uszczelka akrylowa. Ościeżnica posiada opaski drzwiowe. Próg. Zawiasy regulowane fi „20” - 6 szt.
Zabezpieczone podkładem capon, 2x lakierobejca w kolorze orzech firmy Sadolin. Ostatnia warstwa lakier
wodoodporny w połysku typu Yacht. Szyby mleczne bezpieczne. Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 7
Rysunek nr 2
RZUT DACHU budynek nr 9/316
Wymiary na rysunku podano w centymetrach
ZK1
ZK2
ZK3
ZK4
Płotki śniegowe
Zwody poziome z dFeZn 8 mm
2
4
6
7
8
1656
10
1
9
3
ZK8
5
ZK7
ZK6
ZK5
3827
Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 8
LEGENDA:
1. Zwody poziome z dFeZn
8 mm ułożyć na wspornikach dystansowych na kalenicy i
podsuwach pod dachówkę mocowanych co 1 m.
2. Przewody odprowadzające z poziomu dachu do złącz kontrolnych ZK1 + ZK8 wykonać z
dFeZn
8 mm i poprowadzić na wspornikach dystansujących mocowanych do elewacji
budynku.
3. Złącza kontrolne ZK1÷ZK8 na elewacji budynku na wysokości 1,4 m.
4. Kominy wentylacyjne do przemurowania o wymiarach:
a) nr 1 – 38 x 78 cm
b) nr 2 – 38 x 78 cm
c) nr 3 – 38 x 146 cm
d) nr 4 – 150 x 51 cm
e) nr 5 – 40 x 46 cm
f) nr 6 – 114 x 51 cm
g) nr 7 – 70 x 51 cm
h) nr 8 – 190 x 51 cm
i) nr 9 – 38 x 79 cm
j) nr 10 – 110 x 38 cm
5. Płotki przeciwśniegowe zamontować pomiędzy lukarnami, zgodnie z rys. nr 1
6. Ławy kominiarskie zgodnie z rys. nr 1.
Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 9
Rysunek nr 3
OKNO PCV szt. 5
1250
1850
600
Wymiary na rysunku podano w milimetrach
1240
Legenda:
Wymiar zewnętrzny – 1240 x 1850 mm
Sztuk - 5
System, kolor: PCV typu VEKA z okuciami obwiedniowymi, białe
Parametry wyrobu: pięciokomorowe, zestaw szybowy mleczny U<1,1
Uwaga: przed zamówieniem stolarki dokonać pomiarów przez Wykonawcę
stolarki. Po zamontowaniu stolarki dokładnie uszczelnić i obrobić otwory
Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 10
Rysunek nr 4
OKIENNA KRATA STALOWA Z SIATKĄ STALOWĄ
Wymiary na rysunku podano w milimetrach
1850
szt. 4
1200
Legenda: ramka z kątownika 40 x 40 x 4 mm
oczko 8 x 24 cm
pręt fi 12 mm
kotwy fi min 10 mm, dł. min. 11 cm co 48 cm po obwodzie
siatka fi 1,5 mm oczko 25 mm x 25 mm
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor stalowy
Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 11
Rysunek nr 5
OKIENNA KRATA STALOWA OTWIERANA Z SIATKĄ STALOWĄ
Wymiary na rysunku podano w milimetrach
1850
szt. 1
1200
Legenda: ramka z kątownika 40 x 40 x 4 mm
oczko 8 x 24 cm
pręt fi 12 mm
kotwy fi min 10 mm, dł. min. 11 cm co 48 cm po obwodzie
siatka fi 1,5 mm oczko 25 mm x 25 mm
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor stalowy
Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 12
Rysunek nr 6
OKNO LUKARN
Szt. 15
900
Wymiary na rysunku podano w milimetrach
1300
Legenda:
Wymiar zewnętrzny: 1300 x 900 mm
System – kolor: PCV typ VEKA okucia obwiedniowe białe
Parametry wyrobu: pięciokomorowe, zestaw szybowy U<1,1, uchylne
Sztuk: 15
Uwaga: przed zamontowaniem stolarki dokonać pomiarów przez Wykonawcę
stolarki. Po zamontowaniu stolarki dokładnie uszczelnić
i obrobić otwory.
Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 13
Rysunek nr 7
DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE GERDA ASPEN 2 TT PLUS
z doświetleniem sztuk 1
Legenda:kolor ANTRACYT FKG, kolorystyka oszyldowania – platyna, witraż REFLEKS GRANIT, zamek górny
atestowany w najwyzszej klasie bezpieczeństwa (7), zamek dodatkowy atestowany w wysokiej klasie bezpieczenstwa
(4). Trzy a\stałe bolce antywyważeniowe, trzy ocynkowane regulowane zawiasy trójdzielne, podwójne uszczelnienie.
Grubość skrzydła 58 mm. Stalowa blacha poszycia ocynkowana, pokryta antykorozyjnym lakierem podkładowym, a
następnie laminatem dekoracyjnym. Wymiary: szerokość 1630 mm, wysokość 2100 mm. Opracował: Roman
Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 14
Rysunek nr 8
DRZWI DERDA ASPEN 2
sztuk 3
Legenda: wymiary szerokość 1000 mm, wysokość 2100 mm, wersja podstawowa, skrzydło + okucia + kpl zamków
a kolorze „Platyna”. Kolor drzwi ANTRACYT FKG, zawiasy trójdzielne, stałe bolce antywyważeniowe, uszczelka
przylgowa skrzydła drzwi. Stalowa blacha poszycia ocynkowana, pokryta antykorozyjnym lakierem podkładowym, a
następnie laminatem dekoracyjnym. Opracował: Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 15
Rysunek nr 9
Kinkiet LED nad obraz 100cm srebrny mat, barwa ciepła,
Źródło światła: DIODY LED 57sztx0,38W=21,66W
w komplecie diody z ciepłą barwą światła 2700K
Materiał: elementy wykończenia podstawy, stelażu i oprawy ze stali galwanizowanej kolor srebrny mat
Regulacja kierunku światła, regulowana głowica z ledami
Wymiary:
Szerokość oprawy: 100cm
Długość ramienia od ściany: 10cm
Wymiary podstawy: 18cm x 5,5cm
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 16
Rysunek nr 10
Lampa wbudowana Brick LED DownunderbiałeSpotline
Kolor: Srebrny, Szary
Materiał: Aluminium
Rodzaj trzonka: LED źródło zintegrowane
Kolor: srebrno-szary Materiał: aluminium Napięcie: 230V IP54
Źródło światła: 18 LED's
Maksymalny pobór/obciążenie: 3,6 W
Klasa ochrony: IP54
Wysokość: 10,5 cm
Szerokość: 17 cm
Głębokość montażowa: 7,5 cm
Sposób montażu: ściana, do zabudowania
Wycięcie: 10 x 16 cm
Z puszką montażową
Wbudowany transformator konwencjonalny,
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Rysunek nr 11
Strona 17
Quadro
Oprawa z serii Quadro o nowatorskim kształcie, unikalny sposób perforacji na bokach oprawy zapewnia
wyjątkowy efekt świetlny.
Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz
opal (PMMA).
Montaż: Nastropowy.
Zasilanie: 230V
DANE ELEKTRYCZNE
Źródło światła
Oprawka
Rodzaj osprzętu
Napięcie znamionowe
T8
G13
EVG
230 V
DANE INFORMACYJNE
Kolor
Szary
WYKONANIA
Kod
PX0951115
PX0951122
Moc źródła światła [W]
2×36
4×18
CERTYFIKATY I OZNACZENIA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
Klasa energetyczna
A
CE
Tak
CNBOP
Tak
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 18
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m
Poszcz
Razem
Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, instalacji
odgromowej, elektrycznej, malowaniu elewacji, remoncie izby tradycji i klatki schodowej budynku nr
9/316 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 1.
1 CPV
45110000-1
1 KNR 4-04
d.1 0901-05
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
Krotność = 4
m
15
m
15.00
RAZEM
2 KNR 4-04
d.1 0901-06
Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
Krotność = 4
m
15
m
15.00
RAZEM
3 KNR 4-04
d.1 0901-07
Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
Krotność = 4
m
15
m
Rozbiórka pokrycia z dachówki - nachylenie połaci ponad
85 do 120 % (odpad - gruz ceramiczny)
m2
połać duża
(38.90+27.10)/2*10.90*2
m2
719.40
szczyty
(8.55*8.60)/2*4
m2
147.06
daszki lukarn
-(1.80*2.10)*12
m2
-45.36
-(3.95*2.10)*2
m2
-16.59
RAZEM
5 KNR 4-04
d.1 0507-05
Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory
(odpad - gruz ceramiczny)
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
15.00
15.00
RAZEM
4 KNR 4-01
d.1 0508-03 z.sz.
2.4. 9910-03
15.00
15.00
804.51
m
Strona 19
27.10+(12.30*4)
m
76.30
RAZEM
6 KNR 4-01
d.1 0430-04
Rozebranie elementów więźb dachowych - łacenie dachu o m2
odstępie łat do 24 cm (odpad - drewno)
połać duża
(38.90+27.10)/2*10.90*2
m2
719.40
szczyty
(8.55*8.60)/2*4
m2
147.06
daszki lukarn
-(1.80*2.10)*12
m2
-45.36
-(3.95*2.10)*2
m2
-16.59
RAZEM
7 KNR 4-01
d.1 0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
(odpad - złom)
m
(38.90*2)+(17.10*2)
m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku (odpad - złom)
m
9.50*4
m
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku. (odpad - złom)
m2
daszki lukarn
(2.45*2.40)*12+(4.65*2.40)*2
m2
92.88
daszki małe
wejściowe
(2.95*0.80)*2
m2
4.72
daszek duży
wejściowy
9.60*0.85
m2
8.16
kołnierze
lukarn
(2.60*0.25)*28
m2
18.20
RAZEM
10 KNR 4-01
d.1 0212-04
Rozbiórka betonowych czapek kominowych. (odpad - gruz
ceramiczny)
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
112.00
38.00
RAZEM
9 KNR 4-01
d.1 0535-08
804.51
112.00
RAZEM
8 KNR 4-01
d.1 0535-06
76.30
38.00
123.96
m2
Strona 20
(0.44*0.84)*3+(0.44*1.52)+(0.52*0.46)+(0.44*1.16)
m2
2.53
(0.57*1.56)+(0.57*1.20)+(0.57*0.76)+(0.57*1.96)
m2
3.12
RAZEM
11 KNR 4-04
d.1 0504-06
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulony - (odpad - wykładzina utylizuje Wykonawca)
m2
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
436.98
RAZEM
12 KNR 4-04
d.1 0405-04
analogia
Rozebranie drewnianych listew przyściennych (odpad drewno utylizuje Wykonawca)
163.71
RAZEM
Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na
gwoździe - do 111 deszczułek na 1 m2 posadzki (odpad drewno utylizuje Wykonawca)
436.98
RAZEM
Rozebranie drewnianych podłóg ślepych. (odpad - drewno
utylizuje Wykonawca)
436.98
m2
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
436.98
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
163.71
m2
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
14 KNR 4-04
d.1 0405-01
436.98
m
p.
(8.75+4.84)*2+(3.99+5.24)*2+(3.09+5.24)+(2.58+7.72)*2+( m
102,105,106,1 14.00+7.72)*2+(2.44+7.72)*2+(5.72+6.97)*2
07,108,109,
116
13 KNR 4-04
d.1 0501-02
5.65
436.98
Strona 21
15 KNR 4-01
d.1 0409-01
analogia
Usunięcie ślepego pułapu - piasku - uwaga sama
robocizna - 436,96/2
p.9,10,102,10 436.96/2
5,106,107,108
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
m2
m2
218.48
RAZEM
16 KNR 4-04
d.1 0405-04
p.9,10,102,10
5,106,107,108
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
Rozebranie drewnianych legarów (odpad - drewno utylizuje m
Wykonawca)
(5.18/0.90)*5.04+(4.19/0.90)*5.04+(8.75/0.90)*4.84+(3.99/ m
0.90)*5.24+(3.09/0.90)*5.24+(2.58/0.90)*7.72+(14.00/0.90)
*7.72+(2.44/0.90)*7.72+(5.18/0.90)*5.04+(4.19/0.90)*5.04+
(4.58/0.90)*5.39+(5.90/0.90)*5.39+(5.72/0.90)*6.97+(11.13
/0.90)*1.45
481.36
RAZEM
17 KNR 4-04
d.1 0501-01
analogia
p. 116
Rozebranie boazeri z deszczułek mocowanych na
gwoździe
m2
(5.30+0.46+5.60+0.46+5.30)*1.86
m2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych - opaski budynku o grubości do 15 cm
m3
(0.80*15.00)*0.15
m3
19 KNR 4-04
d.2 0901-01
wycena
indywidualna
1.80
ROBOTY DACHOWE
Analogia: ogrodzenie z przęseł przenośnych - wygrodzenie m
strefy niebezpiecznej
20.00+45.00+20.00
m
85.00
RAZEM
20 KNR-W 4-01
d.2 0434-04
31.84
1.80
RAZEM
2 CPV
45261000-4
481.36
31.84
RAZEM
18 KNR 4-01
d.1 0212-01
218.48
Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do
budynku
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
85.00
m2
Strona 22
(3.00*4.00)*2+(10.00*4.00)
m2
64.00
RAZEM
21 KNR-W 4-01
d.2 0433-02
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do szt.
5m
10
szt.
10.00
RAZEM
22 KNR 4-01
d.2 0310-02
Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej klasy
35 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
Cegła elewacyjna klinkierowa, o wymiarach 25,0 x 12,0 x
6,5 cm, klasy 35, faktura gładka, pełna, kolor czerwony
(0.38*0.78)*4.00*3+(0.38*1.46)*4.00+(0.46*0.40)*4.00+(0.3 m3
8*1.10)*4.00
8.18
(0.51*1.50)*1.30+(0.51*1.14)*1.30+(0.51*0.70)*1.30+(0.51* m3
1.90)*1.30
3.47
Kratki wentylacyjne blaszane typ A o obwodzie do 2400
mm - do przewodów murowanych
szt.
20.00
szt.
Deskowanie konstrukcji żelbetowej czapek kominowych
m
(0.84*3)+1.52+0.46+1.16+1.56+1.20+0.76+1.96
m
Czapki kominowe zbrojone o średniej grubości 7 cm
m2
(0.44*0.84)*3+(0.44*1.52)+(0.52*0.46)+(0.44*1.16)
m2
2.53
(0.57*1.56)+(0.57*1.20)+(0.57*0.76)+(0.57*1.96)
m2
3.12
RAZEM
26 KNR 4-01
d.2 0201-12
Listwy dla zachowania bruzd w betonie
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
20.00
11.14
RAZEM
25 KNR 2-02
d.2 0219-05
11.65
20.00
RAZEM
24 KNR 4-01
d.2 0201-10
10.00
m3
RAZEM
23 KNR 2-17
d.2 0137-02
analogia
64.00
11.14
5.65
m
Strona 23
(0.84*3)+1.52+0.46+1.16+1.56+1.20+0.76+1.96
m
11.14
(0.44*3)+(0.44*2)+0.52+(0.57*4)
m
5.00
RAZEM
27 KNR 4-01
d.2 0412-02
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie
zwykłe i kleszcze. (drewno z wymiany - odpadem
budowlanym)
m
22.0
m
22.00
RAZEM
28 KNR 4-01
d.2 0414-02
m2
85.00
RAZEM
Wymiana desek czołowych
m
(84.40*2)+(11.50*2)
m
Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania
ciągłego - pow. odgrzyb. ponad 20 m2
Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4
Krotność = 2
m2
połać duża
(38.90+27.10)/2*10.90*2
m2
719.40
szczyty
(8.55*8.60)/2*4
m2
147.06
daszki lukarn
(1.80*2.10)*12
m2
45.36
(3.95*2.10)*2
m2
16.59
RAZEM
31 KNR K-05
d.2 0103-02
Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym
deskowaniu
m2
928.41
m2
191.80
928.41
928.41
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
85.00
191.80
RAZEM
30 KNR 4-01
d.2 0615-07
22.00
Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na m2
styk (drewno z wymiany - odpadem budowlanym)
85.00
29 KNR 4-01
d.2 0414-11
16.14
928.41
Strona 24
Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
80 do 100 cm
m2
połać duża
(38.90+27.10)/2*10.90*2
m2
719.40
szczyty
(8.55*8.60)/2*4
m2
147.06
daszki lukarn
-(1.80*2.10)*12
m2
-45.36
-(3.95*2.10)*2
m2
-16.59
32 KNR K-05
d.2 0104-06
RAZEM
Łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
m2
połać duża
(38.90+27.10)/2*10.90*2
m2
719.40
szczyty
(8.55*8.60)/2*4
m2
147.06
daszki lukarn
-(1.80*2.10)*12
m2
-45.36
-(3.95*2.10)*2
m2
-16.59
33 KNR 2-02
d.2 0410-04
RAZEM
Pokrycie dachu dachówką zakładkową ceramiczną, falistą,
holenderką, wraz z montażem gąsiorów.
m2
połać duża
(38.90+27.10)/2*10.90*2
m2
719.40
szczyty
(8.55*8.60)/2*4
m2
147.06
daszki lukarn
-(1.80*2.10)*12
m2
-45.36
-(3.95*2.10)*2
m2
-16.59
34 KNR 19-01
d.2 0501-06
RAZEM
35 KNR K-05
d.2 0202-06
804.51
804.51
Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających szt.
- gąsior początkowy
4
szt.
4.00
RAZEM
36 KNR K-05
d.2 0202-06
804.51
4.00
Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających szt.
- gąsior trójnik
2
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
szt.
2.00
Strona 25
RAZEM
37 KNR AT-09
d.2 0104-06
Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
m
(3.00*10)+(5.00*8)
m
70.00
RAZEM
38 KNR AT-09
d.2 0104-04
Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
m
24.00
m
m
112.00
RAZEM
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo tytanowej + kolanka + lej spustowy + obejma rur z hakiem
m
9.50*4
m
Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego
pionowego o śr. 100 mm
msc.
4
msc.
Ułożenie płyty OSB pod obróbki blacharski na daszkach
wejściowych i lukarnach
płyty OSB 3 grubości 18 mm
m2
daszki małe
wejść
(2.85*0.50)*2
m2
2.85
daszek duży
wejść
9.50*0.50
m2
4.75
daszki lukarn
(2.35*2.10)*12
m2
59.22
(4.55*2.10)*2
m2
19.11
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
38.00
4.00
RAZEM
42 KNR-W 4-01
d.2 0414-08
analogia
112.00
38.00
RAZEM
41 KNR 4-02
d.2 0236-02
24.00
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy cynkowo - m
tytanowej
(38.90*2)+(17.10*2)
40 KNR 2-02
d.2 0511-04
70.00
24.00
RAZEM
39 KNR 2-02
d.2 0509-05
2.00
4.00
Strona 26
RAZEM
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
cynkowo - tytanowej gr 0,55 mm
blacha cynkowo - tytanowa 0.55 mm
m2
kołnierze
lukarn
(2.60*0.25)*28
m2
18.20
parapet
(2.30*0.25)*12
m2
6.90
(4.45*0.25)*2
m2
2.23
(38.90*0.25)*2+(17.10*0.25)*2
m2
28.00
43 KNR 2-02
d.2 0507-01
pas
nadrynnowy
RAZEM
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,55 mm
blacha cynkowo - tytanowa 0.55 mm'
m2
(2.45*2.40)*12
m2
70.56
(4.65*2.40)*2
m2
22.32
daszki małe
wejść
(2.95*0.80)*2
m2
4.72
daszek duży
wejść
9.60*0.85
m2
8.16
obróbka
kominów
(0.70+1.40)*2*0.30*3
m2
3.78
(0.70+2.10)*2*0.30+(2.10+1.10)*2*0.30+(0.70+1.10)*2*0.3 m2
0+(1.80+1.10)*2*0.30+(1.30+1.10)*2*0.30+(2.50+1.10)*2*0
.30+(1.70+1.00)*2*0.30
11.64
44 KNR 2-02
d.2 0507-02
daszki lukarn
RAZEM
45 KNR 4-01
d.2 0414-11
Wymiana desek profilowanych wiatrowych lukarn
m
wiatrownice
(2.10+2.35+2.10)*12+ (2.10+4.55+2.10)*2
m
96.10
podbitka
(2.10+1.80+2.10)*12+ (2.10+4.55+2.10)*2
m
89.50
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
85.93
55.33
121.18
185.60
Strona 27
46 KNR 4-01
d.2 0402-04
ściany lukarn
Wymiana jednostronnego odeskowania ścian lukarn z
desek profilowanych o grubości 25 mm
m2
(1.10*2.10)/2*28
m2
32.34
(0.30*1.10)*28+(0.60*1.10)*2
m2
10.56
RAZEM
47 KNR 4-01
d.2 0615-01
Dwukrotna impregnacja desek lukarn impregnatem w
kolorze mahoń.
m2
(185.60*0.30)+42.90
m2
98.58
RAZEM
48 KNR- W 2-02
d.2 1016-07
Dostarczenie i montaż wyłazów dachowych fabrycznie
wykończone
szt
4
szt
Drabiny wewnętrzne pochyłe z pochwytem o długości do 3
m
m
(3.00*4)+(4.00*4)
m
Wykonanie pomostu z bali o grubości 50 mm na gotowym
belkowaniu
m2
(1.40*1.40)*4
m2
Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane
45x70 mm z drewna iglastego
m
1.40*8
m
52 KNR 4-03
d.3 1140-06
7.84
11.20
RAZEM
3 CPV
45312310-3
28.00
7.84
RAZEM
51 KNR-W 2-02
d.2 1035-01
4.00
28.00
RAZEM
50 KNR- W 2-02
d.2 1121-05
98.58
4.00
RAZEM
49 KNR- W 2-02
d.2 1213-02
42.90
11.20
INSTALACJA ODGROMOWA
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
pręta mocowanego na dachu stromym
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
m
Strona 28
(37.90*2)+(16.10*2)+(11.80*4)+(10.40*4)+(2.00*14)+(2.00* m
10)+27.10
271.90
RAZEM
53 KNR 4-03
d.3 1138-06
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej szt.
na dachu stromym na dachówce
271.90/0.70
szt.
388.43
RAZEM
54 KNR-W 5-08
d.3 0604-05
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej
nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu
stromym pokrytym dachówką
271.90
RAZEM
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
m
8.00*8
m
m
64.00
RAZEM
Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta
ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu - kominy
szt.
10
szt.
64.00
10.00
RAZEM
58 KNR 5-08
d.3 0618-01
64.00
Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 m
mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie
8.00*8
57 KNR-W 5-08
d.3 0615-03
271.90
64.00
RAZEM
56 KNR 5-08
d.3 0606-03
388.43
m
(37.90*2)+(16.10*2)+(11.80*4)+(10.40*4)+(2.00*14)+(2.00* m
10)+27.10
55 KNR 4-03
d.3 1139-08
271.90
10.00
Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy szt.
skręcanych uniwersalnych krzyżowych
35
szt.
35.00
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
35.00
Strona 29
59 KNR-W 5-08
d.3 0619-01
Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
odgromowej
szt.
8
szt.
8.00
RAZEM
60 KNR 5-08
d.3 0619-06
Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik
w instalacji uziemiającej i odgromowej
szt.
8
szt.
8.00
RAZEM
61 KNR 7-08
d.3 0807-01
Montaż tabliczki informacyjnej z numerem zwodu
szt.
8
szt.
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
pomi
ar.
1
pomi
ar.
Następny pomiar instalacji odgromowej
pomi
ar.
8
pomi
ar.
64 KNR-W 2-02
d.4 1006-03
8.00
INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI
Wymiana okien w lukarnach drewnianych na jednoramowe m2
fabrycznie wykończone, uchylne koloru białego z PCV
Krotność = 15
1.30*0.90
m2
1.17
RAZEM
65 KNR 0-19
d.4 0930-10
1.00
8.00
RAZEM
4 CPV
45421130-4
8.00
1.00
RAZEM
63 KNR 4-03
d.3 1205-04
8.00
8.00
RAZEM
62 KNR 4-03
d.3 1205-03
8.00
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2.
Krotność = 5
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
1.17
m2
Strona 30
(1.24*1.85)
m2
2.29
RAZEM
66 KNR-W 4-01
d.4 0306-02
Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży okiennych
m2
(1.80*0.24)*10
m2
4.32
RAZEM
67 KNR-W 4-01
d.4 0604-02
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych
od spodu ościeża okiennego na zaprawie cementowej
Krotność = 5
m2
1.20*0.24
m2
Dostawa i montaż krat stalowych prętowych z siatką
stalową, osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2
kraty stalowe nie otwierane z siatką stalową
Krotność = 4
m2
1.2*1.80
m2
Dostawa i montaż kraty otwieranej stalowej prętowej z
siatką o powierzchni ponad 2 m2
m2
1.2*1.80
m2
Dostawa i montaż z obróbką obsadzenia drzwi stalowych
antywłamaniowych typ Gerda Aspen 2 seria TTPlus z
doświetleniem - sala tradycji
kpl.
1.00
kpl.
Dostawa i montaż z obróbką obsadzenia drzwi stalowych
Gerda typ Aspen 2 wersja podstawowa "Platyna"
kpl.
3.00
kpl.
1.00
3.00
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
2.16
1.00
RAZEM
71 KNR-W 2-02
d.4 1204-01
2.16
2.16
RAZEM
70 KNR-W 2-02
d.4 1204-01
0.29
2.16
RAZEM
69 KNR 2-02
d.4 1211-03
4.32
0.29
RAZEM
68 KNR 2-02
d.4 1210-03
2.29
3.00
Strona 31
72 KNR 4-01
d.4 0354-07
Wykucie z muru ościeżnicy stalowej o powierzchni do 2 m2 szt.
(1.00*2.15)*5
szt.
10.75
RAZEM
73 KNR 0-19
d.4 0928-12 z.sz.
2.2.
analogia
Demontaż i ponowny montaż drzwi z PCV - odzysk drzwi.
Uwaga - bez wartości drzwi
m2
1.00*2.15
m2
2.15
RAZEM
74 KNR 4-01
d.4 0354-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2 (odpad - drewno)
m2
(1.60*2.85)*3
m2
Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z
drewna dębowego klejonego , wykonanych na wzór
istniejących. Wyposażone w samozamykacze, wkładki
Gerda certyfikowane, metalowe klamki z szyldami i
zamkiem z wkładka, 6 zawiasów regulowanych, metalową
plombowniczkę, uszczelki gumowe, szyby bezpieczne
mleczne. 3 krotne malowane ntryskowo na kolor
identyczny do istniejących. Odwzorowanie istniejących
drzwi zabytkowych łącznie z okuciami.
kpl.
3.00
kpl.
76 KNR 2-02
d.5 2011-02
klatka
schodowa
13.68
3.00
RAZEM
5 CPV
45421146-9
2.15
13.68
RAZEM
75
d.4 wycena
indywidualna
10.75
3.00
ZABUDOWY Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
Okładziny gipsowo-kartonowe FARMACELA pojedyncze
na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili
nośnych 40 cm
płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
m2
(0.30+0.15)*(6.80+2.95+6.80+2.95)
m2
8.78
(0.10+0.10+0.10)*(2.40+1.00+2.40+1.00)
m2
2.04
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 32
(0.10+0.10+0.10)*(2.40+2.30+2.40+2.30)
m2
2.82
(0.30+0.15)*(1.30+2.95+1.30)
m2
2.50
(0.30+0.15)*2.95
m2
1.33
zabudowa
(0.10+0.10+0.10)*(2.40+2.30+2.40+2.30)*2
m2
5.64
góra
(0.50+0.15)*(2.58+7.72+7.72)
m2
11.71
zabudowa
(0.10+0.10+0.10)*(2.40+1.50+2.40+1.50)*2
m2
4.68
góra
(0.50+0.15)*(14.00+7.72+7.72)
m2
19.14
zabudowa
(0.10+0.10+0.10)*(2.40+1.50+2.40+1.50)*2
m2
4.68
góra
(0.50+0.15)*(2.44+7.72+7.72)
m2
11.62
p. 107
p. 108
p 109
RAZEM
77 KNR-W 2-02
d.5 0127-01
kl. schodowa
74.94
Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 6 cm - m2
zabudowa
(1.00*0.15)*4+(0.38*0.15)*4
m2
0.83
(2.95*0.15)*2+(0.38*0.15)*4
m2
1.11
p. 107 dół
(2.58+7.72+6.22)*2*0.15+(0.38*0.15)*8
m2
5.41
p. 108 dół
(14.00+6.22+6.22)*2*0.15+(0.38*0.15)*28
m2
9.53
p. 109
(2.44+6.22+7.72)*2*0.15+(0.38*0.15)*28
m2
6.51
RAZEM
78 NNRNKB 202 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych FARMACELA na
d.5 2027-01
ścianach na kleju gipsowym
płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
23.39
m2
Strona 33
(0.50*1.00)*2+(0.50*2.95)+(2.58+7.72+6.22)*0.50+(13.00+ m2
6.22+6.22)*0.50+(2.44+6.22+7.72)*0.50
31.65
RAZEM
79 KNR 2-02
d.5 0815-06
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na płytach
gipsowo - kartonowych
m2
106.59
m2
106.59
RAZEM
6 CPV
45410000-4
80 KNR 4-02
d.6 0521-01
Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego
płytowego jednorzędowego
kpl.
25*2
kpl.
50.00
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowowapiennej na ścianach klatki schodowej - lamperia olejna,
o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2.01+2.94+1.50+5.50+0.50+0.50+2.00+3.65+1.90+2.95+0 m2
.45+1.55+2.12+1.70+0.65+0.60+1.70+0.40+2.00)*1.50
51.93
p. 107 sufit
2.58*7.72
m2
19.92
p. 108 sala
trad.sufit
14.00*7.72
m2
108.08
p. 109 i wc
sufit
(2.44*7.72)+(3.40*3.00)
m2
29.04
RAZEM
Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego
m3
(0.80*2.00)*0.12*2
m3
p. 108
Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowowapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego
m3
(0.30*0.50*2.20)*2
m3
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
208.97
0.38
RAZEM
83 KNR 4-01
d.6 0349-02
50.00
m2
kl. schodowa
lamperia
82 KNR 4-01
d.6 0304-02
106.59
TYNKOWANIE
RAZEM
81 KNR 4-01
d.6 0701-05
31.65
0.38
0.66
Strona 34
RAZEM
84 KNR 4-04
d.6 0102-02
Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej
m3
(4.84*3.15)*0.25
m3
3.81
RAZEM
85 KNR 4-01
d.6 0348-03
wyciąg
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
m2
(0.82+1.49+0.82)*3.15
m2
p.108
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 40 cm
m
(0.50*2.05)*2+(1.00*0.50)+(0.80*2.00)*2
m
p.108
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
m2
(1.50*2.00)*4
m2
p.108
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek
m3
(2.10*0.25*0.15)*6
m3
0.47
(1.90*0.25*0.15)*2
m3
0.14
RAZEM
89 KNR 4-01
d.6 0313-06
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota
szt.
8.0
szt.
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
12.00
0.61
8.00
RAZEM
90 KNR 4-01
d.6 0313-04
5.75
12.00
RAZEM
88 KNR 4-01
d.6 0313-02
9.86
5.75
RAZEM
87 KNR 4-01
d.6 0329-02
3.81
9.86
RAZEM
86 KNR 4-01
d.6 0708-03
0.66
8.00
m
Strona 35
2.10+6
m
8.10
1.90*2
m
3.80
RAZEM
91 NNRNKB 202 Przygotowanie starego podłoża pod tynkowanie d.6 1134-01
jednokrotne gruntowanie emulsją "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie sufitów
m2
p. 107
2.58*7.72
m2
19.92
p.108 sala
trad.sufit
14.00*7.72
m2
108.08
p.109
2.44*7.72
m2
18.84
sufit WC bud
nr 3
3.40*3.00
m2
10.20
RAZEM
92 NNRNKB 202 Przygotowanie starego podłoża pod tynkowanie d.6 1134-02
jednokrotne gruntowanie emulsją "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie ścian
(2.01+2.94+1.50+5.50+0.50+0.50+2.00+3.65+1.90+2.95+0 m2
.45+1.55+2.12+1.70+0.65+0.60+1.70+0.40+2.00)*1.50
51.93
p. 107 ściany
(0.29+2.58+7.72+2.58+0.29)*3.15-(1.50*2.00)
m2
39.40
ściany sali
trad.
(14.00+14.00+7.72)*3.15-(1.50*2.00)*4
m2
100.52
p. 109 ściany
(2.44+7.72+2.44+7.24)*3.15-(1.50*2.00)*2
m2
56.50
RAZEM
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na
podłożu z betonu, na stropach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2
m2
p. 107
2.58*7.72
m2
19.92
sala trad.sufit
14.00*7.72
m2
108.08
p.109
2.44*7.72
m2
18.84
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
157.04
m2
kl. schodowa
93 KNR 4-01
d.6 0715-10
11.90
248.35
Strona 36
sufit WC bud
nr 3
3.40*3.00
m2
10.20
RAZEM
94 KNR 4-01
d.6 0715-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na
m2
podłożu z cegły na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5
m2
kl. schodowa
(2.01+2.94+1.50+5.50+0.50+0.50+2.00+3.65+1.90+2.95+0 m2
.45+1.55+2.12+1.70+0.65+0.60+1.70+0.40+2.00)*1.50
otwór
drzwiowy
(0.90*2.05)*4
m2
51.93
7.38
RAZEM
Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2
p. 107
2.58*7.72
m2
19.92
sala trad.sufit
14.00*7.72
m2
108.08
p. 109
2.44*7.72
m2
18.84
p.110
5.18*5.04
m2
26.11
sufit WC bud
nr 3
3.40*3.00
m2
10.20
kl. sch sufit
(2.96*6.90)+(1.94*2.96)+(1.42*3.25)+(2.96*1.70)
m2
35.81
kl. schodowa
lamperia
(2.01+2.94+1.50+5.50+0.50+0.50+2.00+3.65+1.90+2.95+0 m2
.45+1.55+2.12+1.70+0.65+0.60+1.70+0.40+2.00)*1.50
51.93
kl. schod.
ściany
(2.94+1.70+1.40)*2.70+(3.24*6.80)+(3.24*2.96)+(6.30*7.68 m2
)+(5.30*2.96)+(4.37*7.40)+(3.30*2.96)+(3.60+1.50+1.60)*0
.60
158.13
p.102
(8.75+4.84)*2*3.15
m2
85.62
p.107 ściany
(2.58+7.72)*3.15-(1.50*2.00)*2
m2
26.45
95 KNR 0-23
d.6 2611-02
157.04
59.31
SUFITY
ŚCIANY
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 37
p.108 ściany
sali tradycji
(14.00+7.72)*3.15-(1.50*2.00)*4
m2
56.42
p.109 ściany
(2.44+7.72)*3.15-(1.50*2.00)*2
m2
26.00
p.9,110
(5.18+5.04)*4*3.15
m2
128.77
p.10,111
(4.19+5.04)*4*3.15
m2
116.30
p.114
(4.58+5.39)*2*3.15
m2
62.81
p.115
(5.90+5.39)*2*3.15
m2
71.13
p.116
(5.72+6.97)*2*3.15
m2
79.95
RAZEM
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku
m2
p. 107
2.58*7.72
m2
19.92
sala trad.sufit
14.00*7.72
m2
108.08
p. 109
2.44*7.72
m2
18.84
p.110
5.18*5.04
m2
26.11
sufit WC bud
nr 3
3.40*3.00
m2
10.20
kl. sch sufit
(2.96*6.90)+(1.94*2.96)+(1.42*3.25)+(2.96*1.70)
m2
35.81
96 KNR-W 2-02
d.6 2011-04
RAZEM
97 KNR 2-02
d.6 0815-05
Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach
m2
218.96
m2
kl. schodowa
lamperia
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku
218.96
m2
(2.01+2.94+1.50+5.50+0.50+0.50+2.00+3.65+1.90+2.95+0 m2
.45+1.55+2.12+1.70+0.65+0.60+1.70+0.40+2.00)*1.50
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
218.96
218.96
RAZEM
98 KNR-W 2-02
d.6 2011-02
1082.47
51.93
Strona 38
kl. schod.
ściany
(2.94+1.70+1.40)*2.70+(3.24*6.80)+(3.24*2.96)+(6.30*7.68 m2
)+(5.30*2.96)+(4.37*7.40)+(3.30*2.96)+(3.60+1.50+1.60)*0
.60
158.13
p.102
(8.75+4.84)*2*3.15
m2
85.62
p.107 ściany
(2.58+7.72)*3.15-(1.50*2.00)*2
m2
26.45
p.108 ściany
sali tradycji
(14.00+7.72)*3.15-(1.50*2.00)*4
m2
56.42
p.109 ściany
(2.44+7.72)*3.15-(1.50*2.00)*2
m2
26.00
p.9,110
(5.18+5.04)*4*3.15
m2
128.77
p.10,111
(4.19+5.04)*4*3.15
m2
116.30
p.114
(4.58+5.39)*2*3.15
m2
62.81
p.115
(5.90+5.39)*2*3.15
m2
71.13
p.116
(5.72+6.97)*2*3.15
m2
79.95
RAZEM
99 KNR 2-02
d.6 0815-03
Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2
863.51
m2
863.51
RAZEM
100 KNR AT-31
d.6 0505-03
klatka
schodowa
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Putz wykonany ręcznie na ścianach
m2
34.62*1.50
m2
51.93
ROBOTY MALARSKIE
Wykonanie okładziny z płyt dekoracyjnych z
polakierowaniem - cegła na ścianach na klej
płyty dekoracyjne - cegła SteguPerma w kolorze białym
m2
p.107
(2.58+7.72+6.22)*0.15+(2.40*2.30)*2
m2
13.52
p. 108
(13.00+6.22+6.22)*0.15+(7.72*3.15)*2
m2
52.45
101 KNR 2-02
d.7 2005-01
analogia
863.51
51.93
RAZEM
7 CPV
45440000-3
863.51
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 39
p.109
(2.44+6.22+7.72)*0.15+(7.72*3.15)
m2
26.78
kl. schodowa
(2.40*1.00)+(2.40*2.30)
m2
7.92
RAZEM
102 KNR-W 2-02
d.7 1510-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
m2
kl. schodowa
sufit
(2.96*6.90)+(1.94*2.96)+(1.42*3.25)*(2.96*1.70)
m2
49.39
kl. schod.
ściany
(2.94+1.70+1.40)*2.70+(3.24*6.80)+(3.24*2.96)+(6.30*7.68 m2
)+(5.30*2.96)+(4.37*7.40)+(3.30*2.96)+(3.60+1.50+1.60)*0
.60
158.13
p.102
(8.75+4.84)*2*3.15+(8.75*4.84)
m2
127.97
p.104 wc
(2.00+2.70)*2*1.20+(2.00*2.70)
m2
16.68
p.105
(5.24+3.99)*2*3.15+(5.24*3.99)
m2
79.06
p.106
(5.24+3.09)*2*3.15+(5.25*3.09)
m2
68.70
p.107
(2.87+7.72+2.87)*3.15+(2.87*7.72)-(1.50*2.00)*2
m2
58.56
p.107A
(4.59+2.18)*2*1.55+(4.59*2.18)
m2
30.99
p.108 sala
tradycji
(14.00+14.00+7.72)*3.15+(14.00*7.72)-(1.50*2.00)*2.00
m2
214.60
p.109
(2.44+7.72)*2*3.15+(2.44*7.72)-(1.50*2.00)*2.00
m2
76.84
p. 9,110
(5.18+5.04)*4*3.15+(5.18*5.04)*2
m2
180.99
p.10,111
(4.19+5.04)*4*3.15+(4.19*5.04)*2
m2
158.53
p.114
(4.58+5.39)*2*3.15+(4.58*5.39)
m2
87.50
p.115
(5.90+5.39)*2*3.15+(5.90*5.39)
m2
102.93
p.116
(5.72+6.97)*2*3.15+(5.72*6.97)
m2
119.82
sufit WC bud
nr 3
3.40*3.00
m2
10.20
RAZEM
103 KNR 4-01
d.7 1212-05
Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady z prętów
prostych
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
100.67
1540.89
m2
Strona 40
31.00*1.0
m2
31.00
RAZEM
104 KNR 4-01
d.7 1207-02
z.sz.2.3.
analogia
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi poręcze - klatki
schodowe
m
64.00
m
64.00
RAZEM
105 KNR 19-01
d.7 1014-04
Wymiana odcinków i skrętów 90-180 st. poręczy
(pochwytów) schodowych z drewna twardego
szt.
4
szt.
Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania
m2
(4.59+2.18)*2*1.55
m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydła
płytowe pełne +ościeżnice
m2
(0.80*2.00)*12
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników
szt.
25.00
szt.
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm
m
2.50
m
25.00
2.50
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
19.20
25.00
RAZEM
109 KNR 4-01
d.7 1212-28
20.99
19.20
RAZEM
108 KNR 4-01
d.7 1209-14
4.00
20.99
RAZEM
107 KNR 4-01
d.7 1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
64.00
4.00
RAZEM
106 KNR 4-01
d.7 1206-01
31.00
2.50
Strona 41
110 KNR-W 7-12
d.7 0101-06
analogia
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości wentylatorów - wyciągów dachowych
metalowych (stan wyjściowy powierzchni B)
m2
3.00*5
m2
15.00
RAZEM
111 KNR 7-12
d.7 0201-06
analogia
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania kolor szary
metalowych wentylatorów - wyciągów dachowych
m2
3.00*5
m2
15.00
RAZEM
8 CPV4543212
0-1
112 KNR-W 2-02
d.8 0608-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych m2
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
436.98
RAZEM
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
436.98
RAZEM
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome nadposadzkowe
436.98
m2
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
436.98
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
436.98
m2
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
114 KNR 2-02
d.8 0607-01
15.00
INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
113 KNR 2-02
d.8 0607-01
15.00
436.98
Strona 42
115 NNRNKB 202 Podkłady betonowe grubości 5 cm wykonywane przy
d.8 1125-01
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1125-02
m2
m2
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
436.98
RAZEM
116 KNR-W 2-02
d.8 1116-07
Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową
m2
p.9,10,102,10 (5.18*5.04)+(4.19*5.04)+(8.75*4.84)+(3.99*5.24)+(3.09*5.2 m2
5,106,107,108 4)+(2.87*7.72)+(14.00*7.72)+(2.44*7.72)+(5.18*5.04)+(4.1
9*5.04)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)+(11.13*1.45)
,109, 110,
111,114,115,1
16,korytarz
436.98
RAZEM
117 NNRNKB 202 Ułożenie posadzki z paneli podłogowych Dąb Szampański
d.8 1136-01
klasy AC 5 grubości 12 mm, na matach wygłuszających
grubości 3 mm i foli paroizolacyjnej grubości 0,2 mm z
montażem listew przyściennych
listwy przypodłogowe z gumką 2500x60x20 mm
130.74
RAZEM
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 60 x 60 cm na zaprawie klejowej układane
metodą regularną
Terakota Negros GREY 12 - poler
m2
p.107
2.58*7.72
m2
19.92
p.108
14.00*7.72
m2
108.08
p.109
2.44*7.72
m2
18.84
RAZEM
119 KNR-W 2-02
d.8 1115-02
p.107
Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej
Terakota Negros GRAFIT 13 - poler 60 x 60
m
2.58
m
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
436.98
m2
p.9,10,105,10 (5.10*5.04)+(4.19*5.04)+(3.99*5.24)+(3.09*5.24)+(5.10*5.0 m2
6,110,111,
4)+(4.19*5.04)
118 KNR-W 2-02
d.8 1111-04
436.98
130.74
146.84
2.58
Strona 43
p.108
14.00
m
14.00
p.109
2.44
m
2.44
RAZEM
120 KNR 4-04
d.8 0301-01
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5
cm
m3
kl. schod. pod. (3.30*1.70*0.05)+(1.00*0.50*0.05)+(2.95*1.60*0.05)+(2.70* m3
1.45*0.05)+(2.00*1.50*0.05)+(2.95*1.90*0.05)
korytarz
(1.45*3.05)+(3.07*1.45)+(4.79*1.45)+(2.37*4.95)
m3
1.17
27.55
RAZEM
121 KNR-W 4-01
d.8 0211-01
7.85
RAZEM
(3.30*1.70)+(1.00*0.50)+(2.95*1.60)+(2.70*1.45)+(2.00*1.5 m2
0)+(2.95*1.90)
23.35
korytarz
(1.45*3.05)+(3.07*1.45)+(4.79*1.45)+(2.37*4.95)
27.55
m2
RAZEM
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane
na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".
Terakota Gres Milton szary 29,7x29,7
m2
korytarz
(1.45*3.05)+(3.07*1.45)+(4.79*1.45)+(2.37*4.95)
m2
27.55
p. 102,
114,115,116
(4.84*8.75)+(4.86*5.39)+(5.90*5.39)+(5.72*6.97)
m2
140.21
RAZEM
124 KNR-W 2-02
d.8 1115-02
7.85
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
m2
(samopoziomującej) pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20
mm
klatka
schodowa
123 KNR 2-02
d.8 1118-09 z.sz.
5.7.d
28.72
Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokości m2
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - cokolik
(10.40+1.70+0.60+0.60+1.90+2.60+0.90+1.60+0.40+2.95+ m2
1.90+1.90+2.95+1.60+0.70+0.70+0.96+0.50+0.50+1.00+0.
70+0.55+1.65)*0.20
122 KNNR 2
d.8 1202-02
19.02
Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej
Terakota Gres Milton szary 29,7x29,7
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
50.90
167.76
m
Strona 44
korytarz
24.50
m
24.50
p. 102,
114,115,116
(8.75+4.84)*2 +
(4.86+5.39)*2+(5.90+5.39)*2+(5.72+6.97)*2
m
95.64
RAZEM
Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych
układanych na zaprawie klejowej
Terakota Tartan 11 G1 330x330 mm
m2
(1.40*0.16)*31
m2
6.94
kl. schod. pod. (3.30*1.70)+(1.00*0.50)+(2.95*1.60)+(2.70*1.45)+(2.00*1.5 m2
0)+(2.95*1.90)
23.35
125 KNR-W 2-02
d.8 1120-02
policzki
RAZEM
126 KNR-W 2-02
d.8 1115-02
analogia
Ułożenie terakoty na stopniach schodowych na zaprawie
klejowej
Terakota Tartan 11 G1 stopniowa
m
1.40*31
m
Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej
Terakota Tartan 11 G1 330x330 mm
0.40+1.70+0.60+0.60+1.90+2.60+0.90+1.60+0.40+2.95+1. m
90+1.90+2.95+1.60+0.70+0.70+0.96+0.50+0.50+1.00+0.7
0+0.55+1.65
29.26
bieg
schodowy
(0.30+0.16)*31
14.26
m
RAZEM
Obsadzenie wycieraczki Aluminiowej wewnętrznej wys. 24
mm, w ramie wpustowej Aluminiowej o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w posadzce z płytek terakotowych
m2
Bud. nr 9
1.50*1.00
m2
1.50
Bud. nr 8
(0.40*0.80)*3
m2
0.96
RAZEM
9
43.40
m
kl. schodowa
podest
128 KNR 4-01
d.8 0320-02
analogia
30.29
43.40
RAZEM
127 KNR-W 2-02
d.8 1115-02
120.14
43.52
2.46
COKÓŁ - WEJŚCIE DO BUDYNKU
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 45
129 KNR-W 4-01
d.9 0737-01
Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły
m2
(37.76+16.05)*2*1.60
m2
172.19
RAZEM
130 KNR 0-23
d.9 2611-01
analogia
Piaskowanie powierzchni cokołu w strumieniu sprężonego
powietrza w osłonie mgły wodnej
m2
(37.76+16.05)*2*1.60
m2
172.19
RAZEM
131 KNR 4-01
d.9 0347-09
analogia
Wykucie spoinowania do 2 cm głębokości na ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m2
(37.76+16.05)*2*1.60
m2
Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1
szt.
szt.
5
szt.
Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną
m2
(37.76+16.05)*2*1.60
m2
piwnica
Dostawa i montaż w otworze okiennym piwnicznym
wentylatora z automatyczną żaluzją mocy 25 W
wentylator okienny z automatyczną zaluzją
szt.
1
szt.
172.19
1.00
RAZEM
135 KNR 4-01
d.9 0213-01
5.00
172.19
RAZEM
134 KNR 0-38
d.9 0104-05
analogia
172.19
5.00
RAZEM
133 KNR-W 2-02
d.9 0921-02
172.19
172.19
RAZEM
132 KNR 4-01
d.9 0308-01
172.19
1.00
Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości m2
15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu
gruntowym przy budynku
15.00*0.80
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
m2
12.00
Strona 46
RAZEM
10
12.00
ELEWACJA
136 KNR-W 2-02
d.1 0923-01
0
Osłony okien folią polietylenową
m2
(1.20*1.80)*25
m2
54.00
RAZEM
137 KNR AT-05
d.1 1651-01
0
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
m2
(37.76+16.05)*2*13.00
m2
1399.06
RAZEM
Czas pracy rusztowań
m2
do poz. 4 - 15 (37.76+16.05)*2*13.00
m2
138
d.1 wycena
0 indywidualna
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem
nierówności - praca na wysokości 5-10 m - gzyms
m2
(0.50+37.76+0.50)*0.50*2
m2
38.76
(16.05*0.50)*2
m2
16.05
RAZEM
Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
m2
gzyms
(0.50+37.76+0.50)*0.50*2+(16.05*0.50)*2
m2
54.81
ściany
(37.76*8.20)*2
m2
619.26
(16.05*8.20)*2
m2
263.22
140 KNR 0-23
d.1 2611-01
0
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
1399.06
1399.06
RAZEM
139 KNR 4-01
d.1 1204-08 z.sz.
0 2.2 9912-01
54.00
1399.06
54.81
937.29
Strona 47
141 KNR 0-23
d.1 2611-02
0
Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2
937.29
m2
937.29
RAZEM
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowowapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
m2
ściany
4.00
m2
4.00
gzyms
1.00*0.8
m2
0.80
142 KNR 4-01
d.1 0701-05
0 analogia
RAZEM
143 KNR 4-01
d.1 0308-03
0
Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5
szt.
szt.
10.00
szt.
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o
podłożach z betonów żwirowych,( do 1 m2 w 1 miejscu ) gzyms
m2
1.00*0.8
m2
Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane na ścianach
płaskich wykonywane ręcznie z zaprawy gruboziarnistej
m2
4.00
m2
0.80
4.00
RAZEM
146 KNR 4-01
d.1 1204-03
0
10.00
0.80
RAZEM
145 KNR-W 2-02
d.1 0909-02
0
4.80
10.00
RAZEM
144 KNR 4-01
d.1 0726-04
0
937.29
4.00
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki m2
gładkie - gzyms
(0.50+37.76+0.50)*0.50*2+(16.05*0.50)*2
m2
54.81
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
54.81
Strona 48
147 KNR-W 4-01
d.1 1204-04
0
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi
elewacji - ściany kolor biały
Farba elewacyjna farba silikonowa
m2
(37.76*8.20)*2+(16.05*8.20)*2
m2
882.48
RAZEM
148 KNR-W 4-01
d.1 1212-05
0
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych
m2
(1.20*1.80)*3
m2
6.48
RAZEM
149 KNR 4-01
d.1 1305-08
0
Przecinanie poprzeczne palnikiem zbędnych prętów
okrągłych o śr. do 20 mm z elewacji
szt.
15.00
szt.
Zdjęcie zbędnych instalacji elektrycznych i telefonicznych
m
1
m
Wymiana tabliczki numerycznej budynku, o tych samych
wymiarach
szt
1
szt
Listwy elektroinstalacyjne z PCW ścienne przykręcane do
cegły - pod istniejące przewody elektryczne na elewacji
m
(30.00+15.00)*2
m
1.00
90.00
RAZEM
153 KNR 4-01
d.1 1212-55
0
1.00
1.00
RAZEM
152 KNNR 5
d.1 0110-04
0
15.00
1.00
RAZEM
151 TZKNBK XXI
d.1 0104-01
0 analogia
6.48
15.00
RAZEM
150
d.1 kalk. własna
0
882.48
90.00
Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych szt.
o powierzchni do 0.1 m2
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 49
5
szt.
5.00
RAZEM
154 KNR 4-04
d.1 1105-01
0 1105-02
Transport gruzu, mat. budowlanych samochodem
samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km
m3
gruz
budowlany
(804.51*0.03)+5.65+11.65+1.80
m3
43.24
drewno
(804.00*0.04*0.04)/0.30+(437.00*0.025)+(487*0.06*0.10)/0 m3
.90+(163.00*0.03*0.05)+(427.00*0.03)
31.51
wykładzina
dywanowa
437.00*0.01
m3
4.37
RAZEM
Opłata za utylizację odpadów budowlanych
m3
gruz
budowlany
(804.51*0.03)+5.65+11.65+1.80+3.81
m3
47.05
drewno
(804.00*0.04*0.04)/0.30+(437.00*0.025)+(487*0.06*0.10)/0 m3
.90+(163.00*0.03*0.05)+(427.00*0.03)
31.51
wykładzina
dywanowa
437.00*0.01
155
d.1 kalk. własna
0
m3
Wycena materiału z demontażu - złomu. Wykonawca
demontażu wyceni wartość złomu na podstawie cen skupu
złomu i surowców wtórnych w punkcie skupu. Wartość
uzyskanego przychodu pomniejszy wycenę kosztorysu
ofertowego ( średnia cena na dzień 14.03.2016 r wynosi
0,65 zł/kg).
79.12
4.37
RAZEM
156
d.1 analiza
0 indywidualna
5.00
82.93
zł.
poz. 7 - złom blaszany z rynien ocynkowanych112,0*0,25
kg = 28,0 kg
poz. 8 - złom blaszany z rur spustowych ocynkowanych
38,0*0,35 kg = 13,30 kg
poz. 9 - złom blaszany ocynkowany 123,96*0,15 kg =
18,59 kg
poz.40 - złom przewód odgromowy 271,90*0,35 kg = 76,2
kg
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 50
poz.41 - wspornik instalacji odgromowej 390*0,09 kg =
35,1 kg
Razem wartość do pomniejszenia = 171,00 kg x 0,65 zł. =
111,00 zł.
zł.
-111.00
-111.00
RAZEM
-111.00
PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
Modernizacja inst.elektr. bud nr 9 - Sala Tradycji i pomieszczenia pomocnicze
1 713200007
1 d.1 Analiza
Własna
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji instalacji
elektrycznej.
kpl
1
kpl
1.000
RAZEM
2 453112002
2 d.2 KNR 4-03
1134-01
Roboty instalacyjne - Demontaż
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym
szt.
18
szt.
18.000
RAZEM
3 d.2 KNR 4-03
1133-02
Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
szt.
12
szt.
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
szt.
16
szt.
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2
szt.
22
szt.
3.1
6 KNR 5-08
d.3.1 0502-10
22.000
Roboty instalacyjne pom. 107,108,109
Oswietlenie pom. 107,108,109
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
kpl.
21
kpl.
21.000
RAZEM
7 KNR 5-08
d.3.1 0511-09
16.000
22.000
RAZEM
3
12.000
16.000
RAZEM
5 d.2 KNR 4-03
1122-01
18.000
12.000
RAZEM
4 d.2 KNR 4-03
1124-01
1.000
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych oprawy
świetlówkowa QADRO 4x18W T8
szt.
3+15+3
szt.
21.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
21.000
21.000
Strona 51
8 KNR 5-08
d.3.1 0502-05
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
kpl.
5
kpl.
5.000
RAZEM
9 KNR 5-08
d.3.1 0504-03
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych. Analogia: Montaz opraw Ewakuacyjnych
LED 1h
szt.
2+1+2
szt.
5.000
RAZEM
10 KNR 5-08
d.3.1 0217-01
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2)układane w tunelach na gotowej konstrukcji bez mocowania Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 Rura karbowana, giętka typ lekki RG
18mm
m
312
m
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Żarówka LED GU10; 7W OSRAM 385lm 36st.
Oprawka GU10 - 230V wpuszczana, ruchoma, biała
kpl.
(2+6+2+6)+(14+6+14+6)+(6+2+6+2)
kpl.
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Analogia oprawy w zabudowie przypodłogowej.
SPOTLINE BRICK LED 3,6W IP54 100x160x75mm 230V srebr.szary
kpl.
(3+1+3)+(3+8+3)+(3+1+3)
kpl.
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Analogia: OŚWIETLENIE liniowe LED wnęki 2,4x1,5m
Profil LED ALU anod. Zasilacz LED 12V/24V DC, 150W Taśma led 3528 60
led/1m
kpl.
6
kpl.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
145
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
203
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
m
145
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
19
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
15
szt.
19.000
15.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
145.000
19.000
RAZEM
18 KNR 5-08
d.3.1 0302-01
203.000
145.000
RAZEM
17 KNR 5-08
d.3.1 0301-20
145.000
203.000
RAZEM
16 KNR 4-03
d.3.1 1012-02
6.000
145.000
RAZEM
15 KNR 5-08
d.3.1 0210-01
28.000
6.000
RAZEM
14 KNR 4-03
d.3.1 1001-01
72.000
28.000
RAZEM
13 KNR-W 5d.3.1 08 0512-01
312.000
72.000
RAZEM
12 KNR-W 5d.3.1 08 0512-01
5.000
312.000
RAZEM
11 KNR-W 5d.3.1 08 0512-01
5.000
15.000
Strona 52
19 KNR 5-08
d.3.1 0302-03
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
20 KNR 5-08
d.3.1 0307-03
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Ramka dla osprzętu
podtynkowego potrójna
szt.
5
szt.
5.000
RAZEM
21 KNR 5-08
d.3.1 0307-02
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem Ramka
dla osprzętu podtynkowego potrójna
szt.
10
szt.
22 KNR 4-03
d.3.2 1001-01
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
102
m
102.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
102
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
102
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
16
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
4+8+4
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. System Ramkowy
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy
szt.
4+8+4
szt.
4.1
28 KNR 4-03
d.4.1 1001-01
16.000
Roboty instalacyjne pom. 110,111
Oświetlenie pom. 110,111
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
68
m
68.000
RAZEM
29 KNR 5-08
d.4.1 0210-01
16.000
16.000
RAZEM
4
16.000
16.000
RAZEM
27 KNR 5-08
d.3.2 0309-03
102.000
16.000
RAZEM
26 KNR 5-08
d.3.2 0302-01
102.000
102.000
RAZEM
25 KNR 5-08
d.3.2 0301-20
102.000
102.000
RAZEM
24 KNR 4-03
d.3.2 1012-01
10.000
Gniazda 230V. pom. 107,108,109
RAZEM
23 KNR 5-08
d.3.2 0210-02
5.000
10.000
RAZEM
3.2
4.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
68
m
68.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
68.000
68.000
Strona 53
30 KNR 4-03
d.4.1 1012-02
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
m
68
m
68.000
RAZEM
31 KNR 5-08
d.4.1 0301-20
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
32 KNR 5-08
d.4.1 0302-01
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Ramka dla osprzętu p/t
pojedyncza BASIC 55
szt.
2
szt.
35 KNR 4-03
d.4.2 1001-01
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
88
m
88.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
88
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
88
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
5+5
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
5+5
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. System Ramkowy
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy
szt.
5+5
szt.
5.1
10.000
10.000
RAZEM
5
10.000
10.000
RAZEM
40 KNR 5-08
d.4.2 0309-03
88.000
10.000
RAZEM
39 KNR 5-08
d.4.2 0302-01
88.000
88.000
RAZEM
38 KNR 5-08
d.4.2 0301-20
88.000
88.000
RAZEM
37 KNR 4-03
d.4.2 1012-01
2.000
Gniazda 230V. pom. 110,111
RAZEM
36 KNR 5-08
d.4.2 0210-02
2.000
2.000
RAZEM
4.2
2.000
2.000
RAZEM
34 KNR 5-08
d.4.1 0307-03
4.000
2.000
RAZEM
33 KNR 5-08
d.4.1 0302-03
68.000
10.000
Roboty instalacyjne pom. 114,115
Oświetlenie pom. 114,115
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 54
41 KNR 5-08
d.5.1 0217-01
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2)układane w tunelach na gotowej konstrukcji. bez mocowania Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 Rura karbowana, giętka typ lekki RG
18mm
m
40
m
40.000
RAZEM
42 KNR-W 5d.5.1 08 0512-01
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Żarówka LED GU10; 7W OSRAM 385lm 36st.
kpl.
(4+4+4)+(3+4+3)
kpl.
22.000
RAZEM
43 KNR 4-03
d.5.1 1001-01
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
77
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
77
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
m
77
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
4
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Ramka dla osprzętu
podtynkowego podwójna
szt.
2
szt.
50 KNR 4-03
d.5.2 1001-01
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
97
m
97.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
97
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
97.000
97.000
RAZEM
52 KNR 4-03
d.5.2 1012-01
2.000
Gniazda 230V. pom. 114,115
RAZEM
51 KNR 5-08
d.5.2 0210-02
2.000
2.000
RAZEM
5.2
2.000
2.000
RAZEM
49 KNR 5-08
d.5.1 0307-03
4.000
2.000
RAZEM
48 KNR 5-08
d.5.1 0302-03
77.000
4.000
RAZEM
47 KNR 5-08
d.5.1 0302-01
77.000
77.000
RAZEM
46 KNR 5-08
d.5.1 0301-20
77.000
77.000
RAZEM
45 KNR 4-03
d.5.1 1012-02
22.000
77.000
RAZEM
44 KNR 5-08
d.5.1 0210-01
40.000
97.000
m
Strona 55
97
m
97.000
RAZEM
53 KNR 5-08
d.5.2 0301-20
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
4+5
szt.
9.000
RAZEM
54 KNR 5-08
d.5.2 0302-01
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
4+5
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. System Ramkowy
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy
szt.
4+5
szt.
6.1
56 KNR 4-03
d.6.1 1001-01
Gniazda 230V. pom. 116
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
45
m
45.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
45
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
45
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
6
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
6
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. System Ramkowy
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy
szt.
6
szt.
62 KNR 5-08
d.6.2 0217-01
6.000
Oswietlenie pom. 116
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2)układane w tunelach na gotowej konstrukcji.bez mocowania Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 Rura karbowana, giętka typ lekki RG
18mm
m
30
m
30.000
RAZEM
63 KNR-W 5d.6.2 08 0512-01
6.000
6.000
RAZEM
6.2
6.000
6.000
RAZEM
61 KNR 5-08
d.6.1 0309-03
45.000
6.000
RAZEM
60 KNR 5-08
d.6.1 0302-01
45.000
45.000
RAZEM
59 KNR 5-08
d.6.1 0301-20
45.000
45.000
RAZEM
58 KNR 4-03
d.6.1 1012-01
9.000
Roboty instalacyjne pom. 116
RAZEM
57 KNR 5-08
d.6.1 0210-02
9.000
9.000
RAZEM
6
9.000
9.000
RAZEM
55 KNR 5-08
d.5.2 0309-03
97.000
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Żarówka LED GU10; 7W OSRAM 385lm 36st.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
30.000
kpl.
Strona 56
(5+5+5+5)
kpl.
20.000
RAZEM
64 KNR 4-03
d.6.2 1001-01
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
40
m
40.000
RAZEM
65 KNR 5-08
d.6.2 0210-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
40
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
m
40
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
4
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Ramka dla osprzętu
podtynkowego podwójna
szt.
2
szt.
7.1
71 KNR 5-08
d.7.1 0217-01
Oświetlenie pom. 102
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2)układane w tunelach na gotowej konstrukcji.bez mocowania Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 Rura karbowana, giętka typ lekki RG
18mm
m
41
m
41.000
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Żarówka LED GU10; 7W OSRAM 385lm 36st.
kpl.
(4+6+4+6)
kpl.
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych. Uzupełnienie istn.
opraw typ ELGO 4x18W T8
kpl.
2
kpl.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
23
m
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
20.000
2.000
RAZEM
74 KNR 4-03
d.7.1 1001-01
41.000
20.000
RAZEM
73 KNR-W 5d.7.1 08 0511-09
2.000
Roboty instalacyjne pom. 102
RAZEM
72 KNR-W 5d.7.1 08 0512-01
2.000
2.000
RAZEM
7
2.000
2.000
RAZEM
70 KNR 5-08
d.6.2 0307-03
4.000
2.000
RAZEM
69 KNR 5-08
d.6.2 0302-03
40.000
4.000
RAZEM
68 KNR 5-08
d.6.2 0302-01
40.000
40.000
RAZEM
67 KNR 5-08
d.6.2 0301-20
40.000
40.000
RAZEM
66 KNR 4-03
d.6.2 1012-02
20.000
2.000
23.000
Strona 57
RAZEM
75 KNR 5-08
d.7.1 0210-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
23
m
23.000
RAZEM
76 KNR 4-03
d.7.1 1012-02
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
m
23
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
4
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Ramka dla osprzętu
podtynkowego podwójna
szt.
2
szt.
81 KNR 4-03
d.7.2 1001-01
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
35
m
35.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
35
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
35
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
10
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
10
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. System Ramkowy
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
10.000
10.000
RAZEM
86 KNR 5-08
d.7.2 0309-03
35.000
10.000
RAZEM
85 KNR 5-08
d.7.2 0302-01
35.000
35.000
RAZEM
84 KNR 5-08
d.7.2 0301-20
35.000
35.000
RAZEM
83 KNR 4-03
d.7.2 1012-01
2.000
Gniazda 230V. pom. 102
RAZEM
82 KNR 5-08
d.7.2 0210-02
2.000
2.000
RAZEM
7.2
2.000
2.000
RAZEM
80 KNR 5-08
d.7.1 0307-03
4.000
2.000
RAZEM
79 KNR 5-08
d.7.1 0302-03
23.000
4.000
RAZEM
78 KNR 5-08
d.7.1 0302-01
23.000
23.000
RAZEM
77 KNR 5-08
d.7.1 0301-20
23.000
10.000
szt.
Strona 58
10
szt.
10.000
RAZEM
8
8.1
87 KNR 4-03
d.8.1 1001-01
Roboty instalacyjne pom. 11,12
Gniazda 230V. pom. 11,12
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
39
m
39.000
RAZEM
88 KNR 5-08
d.8.1 0210-02
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
39
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
39
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
4+5+1
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
4+5
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
1
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. System Ramkowy
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy
szt.
4+5
szt.
94 KNR 4-03
d.8.2 1001-01
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
17
m
17.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
17
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
m
17
m
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych. Opraw typ ELGO
Rastra 4x18W T8
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
17.000
17.000
RAZEM
97 KNR-W 5d.8.2 08 0511-09
17.000
17.000
RAZEM
96 KNR 4-03
d.8.2 1012-02
9.000
Oswietlenie pom. 11
RAZEM
95 KNR 5-08
d.8.2 0210-01
1.000
9.000
RAZEM
8.2
9.000
1.000
RAZEM
93 KNR 5-08
d.8.1 0309-03
10.000
9.000
RAZEM
92 KNR 5-08
d.8.1 0302-03
39.000
10.000
RAZEM
91 KNR 5-08
d.8.1 0302-01
39.000
39.000
RAZEM
90 KNR 5-08
d.8.1 0301-20
39.000
39.000
RAZEM
89 KNR 4-03
d.8.1 1012-01
10.000
17.000
kpl.
Strona 59
4
kpl.
4.000
RAZEM
98 KNR 5-08
d.8.2 0301-20
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
2
szt.
2.000
RAZEM
99 KNR 5-08
d.8.2 0302-01
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
1
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
1
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Ramka dla osprzętu p/t
pojedyncza BASIC 55
szt.
1
szt.
9.1
102 KNR 4-03
d.9.1 1001-01
Gniazda 230V.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
23
m
23.000
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
23
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
23
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
4
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
4
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. System Ramkowy
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy
szt.
2+2
szt.
108 KNR 5-08
d.9.2 0502-10
4.000
4.000
RAZEM
9.2
4.000
4.000
RAZEM
107 KNR 5-08
d.9.1 0309-03
23.000
4.000
RAZEM
106 KNR 5-08
d.9.1 0302-01
23.000
23.000
RAZEM
105 KNR 5-08
d.9.1 0301-20
23.000
23.000
RAZEM
104 KNR 4-03
d.9.1 1012-01
1.000
Roboty instalacyjne w budynkach - klatka schod
RAZEM
103 KNR 5-08
d.9.1 0210-02
1.000
1.000
RAZEM
9
1.000
1.000
RAZEM
101 KNR 5-08
d.8.2 0307-03
2.000
1.000
RAZEM
100 KNR 5-08
d.8.2 0302-03
4.000
4.000
Oświetlenie
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
kpl.
3
kpl.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
3.000
Strona 60
RAZEM
109 KNR 5-08
d.9.2 0511-05
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych. QADRO
2x36W T8
szt.
3
szt.
3.000
RAZEM
110 KNR 5-08
d.9.2 0505-06
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
strugo-, pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wykonanych przewodem
kabelkowym z gwintem E27-przykręcanych końcowych. Oprawa RICOSTA IP54
E27 alu czarna 260X100mm
szt.
3
szt.
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych Kinkiet LED57 21,6W100cm, srebro mat ,
2700K
szt.
1+3+4+3
szt.
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Żarówka LED GU10; 7W OSRAM 385lm 36st.
kpl.
(2+3+2)+(3+4+3+4)
kpl.
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Analogia: OŚWIETLENIE liniowe LED wnęki 2,4x1,0m
Profil LED ALU anod. Zasilacz LED 12V/24V DC, 150W Taśma led 3528 60
led/1m
kpl.
1
kpl.
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych,
halogenowych, compact. Analogia: OŚWIETLENIE liniowe LED wnęki 2,4x2,3m
Profil LED ALU anod. Zasilacz LED 12V/24V DC, 150W Taśma led 3528 60
led/1m
kpl.
1
kpl.
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2)układane w tunelach na gotowej konstrukcji.bez mocowania Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 Rura karbowana, giętka typ lekki RG
18mm
m
41
m
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
49
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
98
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
49
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
98.000
49.000
RAZEM
119 KNR 5-08
d.9.2 0301-20
49.000
98.000
RAZEM
118 KNR 4-03
d.9.2 1012-01
41.000
49.000
RAZEM
117 KNR 5-08
d.9.2 0210-02
1.000
41.000
RAZEM
116 KNR 4-03
d.9.2 1001-01
1.000
1.000
RAZEM
115 KNR 5-08
d.9.2 0217-01
21.000
1.000
RAZEM
114 KNR-W 5d.9.2 08 0512-01
11.000
21.000
RAZEM
113 KNR-W 5d.9.2 08 0512-01
3.000
11.000
RAZEM
112 KNR-W 5d.9.2 08 0512-01
3.000
3.000
RAZEM
111 KNR 5-08
d.9.2 0504-03
3.000
49.000
szt.
Strona 61
11
szt.
11.000
RAZEM
120 KNR 5-08
d.9.2 0302-01
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm. Puszka PK60 pogłebiana łączona
szt.
7
szt.
7.000
RAZEM
121 KNR 5-08
d.9.2 0302-03
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2
szt.
4
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem Ramka
dla osprzętu p/t pojedyncza BASIC 55
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem Ramka
dla osprzętu p/t pojedyncza BASIC 55
szt.
5
szt.
124 KNR-W 5d.9.3 08 0405-07
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 Rozdzielnica
wnękowa RWN 4x12
szt
1
szt
1.000
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
szt
1
szt
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1biegunowy G61 B10 GE lub równoważne
szt
10
szt
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1biegunowy G61 B16 GE lub równoważne
szt
10
szt
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/0,03A AC
szt.
3
szt.
Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
szt
1
szt
Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
szt
1
szt
1.000
1.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
3.000
1.000
RAZEM
130 KNR-W 5d.9.3 08 0408-04
10.000
3.000
RAZEM
129 KNR-W 5d.9.3 08 0408-03
10.000
10.000
RAZEM
128 KNNR 5
d.9.3 0407-03
1.000
10.000
RAZEM
127 KNR-W 5d.9.3 08 0407-01
1.000
1.000
RAZEM
126 KNR-W 5d.9.3 08 0407-01
5.000
Wymiana RG-0p
RAZEM
125 KNR-W 5d.9.3 08 0407-04
2.000
5.000
RAZEM
9.3 453112002
4.000
2.000
RAZEM
123 KNR 5-08
d.9.2 0307-04
7.000
4.000
RAZEM
122 KNR 5-08
d.9.2 0307-02
11.000
1.000
Strona 62
131 KNNR 5
d.9.3 0205-03
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Analogia: Kabel Cu YKY0,6/1kV, 5x16mm2
m
35
m
35.000
RAZEM
9.4 453112002
132 KNR-W 5d.9.4 08 0405-07
Wymiana RG 1p
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 Rozdzielnica
wnękowa RWN 4x12
szt
1
szt
1.000
RAZEM
133 KNR-W 5d.9.4 08 0407-04
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
szt
1
szt
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1biegunowy G61 B10 GE lub równoważne
szt
12
szt
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1biegunowy G61 B16 GE lub równoważne
szt
12
szt
Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
szt
1
szt
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/0,03A AC
szt.
6
szt.
Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
szt
1
szt
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. Analogia: Kabel Cu YKY0,6/1kV, 5x16mm2
m
42
m
140 KNNR 5
d.9.5 0602-02
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach
ściennych na podłożu innym niż drewno. Taśma stal oc. 25x4mm. RG piwnica ZK - uziom.
m
15
m
15.000
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.I-II
szt.
1
szt.
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
15.000
1.000
RAZEM
142 KNNR 5
d.9.5 0605-02
42.000
Połączenia ochr. i uziomy
RAZEM
141 KNNR 5
d.9.5 0606-02
1.000
42.000
RAZEM
9.5
6.000
1.000
RAZEM
139 KNNR 5
d.9.4 0205-03
1.000
6.000
RAZEM
138 KNR-W 5d.9.4 08 0408-04
12.000
1.000
RAZEM
137 KNNR 5
d.9.4 0407-03
12.000
12.000
RAZEM
136 KNR-W 5d.9.4 08 0408-03
1.000
12.000
RAZEM
135 KNR-W 5d.9.4 08 0407-01
1.000
1.000
RAZEM
134 KNR-W 5d.9.4 08 0407-01
35.000
1.000
m
Strona 63
6
m
6.000
RAZEM
10 453112002
143 KNR-W 5d.10 08 0901-03
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Pomiary Elektryczne
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar
pomiar
2
pomiar
2.000
RAZEM
144 KNR-W 5d.10 08 0901-01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar
pomiar
2
pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy
następny pomiar
pomiar
34
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy
pomiar
2
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny
pomiar
94
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy
pomiar
2
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny
pomiar
7
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy
pomiar
1
pomiar
7.000
1.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
2.000
7.000
RAZEM
150 KNR-W 5d.10 08 0902-03
94.000
2.000
RAZEM
149 KNR-W 5d.10 08 0902-06
2.000
94.000
RAZEM
148 KNR-W 5d.10 08 0902-05
34.000
2.000
RAZEM
147 KNR-W 5d.10 08 0902-02
2.000
34.000
RAZEM
146 KNR-W 5d.10 08 0902-01
2.000
2.000
RAZEM
145 KNR-W 5d.10 08 0901-02
6.000
1.000
Strona 64
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 65
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, obróbek
blacharskich, instalacji odgromowej, elektrycznej, malowaniu elewacji,
remoncie izby tradycji i klatki schodowej budynku nr 9/316 w Lidzbarku
Warmińskim przy ul. Orneckiej 1.
Podstawa opracowania
(§ 12, 13, 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)
Opracował:
/-/ Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 66
Spis treści:
Treść
Lp.
str.
1.
1.
Część ogólna
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm
5.
3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną
jakością.
5.
4.
Wymagania dotyczące środków transportu
5.
5.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem
sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i
ograniczeń, a także wymagania specjalne
6.
6.
Wymagania od Wykonawcy
8.
7.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów
odniesienia
8.
8.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
8.
9.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych
8.
10.
Opis sposobu
towarzyszących
11.
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do
wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
rozliczenia
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
robót
tymczasowych
i
prac
9.
15.
Strona 67
1. Część ogólna
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, obróbek
blacharskich, instalacji odgromowej, elektrycznej, malowaniu elewacji,
remoncie izby tradycji i klatki schodowej budynku nr 9/316 w Lidzbarku
Warmińskim przy ul. Orneckiej 1.
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane polegające wymianie pokrycia dachu z dachówki holenderki łącznie
z częściową wymianą deskowania, łacenia, obróbkami blacharskimi. Montaż rynien
i rur spustowych z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,55 mm. Wymiana instalacji
odgromowej. W lukarnach wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednodzielne
fabrycznie wykończone. Wymiana jednostronnego odeskowania ścian lukarn z desek
profilowanych impregnowanych w kolorze mahoń. Wymiana 5 okien skrzynkowych
okna z PCV, łącznie z dostawą i montażem krat z siatką stalową. Zabudowy z płyt
gipsowo – kartonowych i z płytek gazobetonowych gr. 6 cm. Częściowa wymiana
tynków wewnętrznych z wykonaniem tynków z gipsu szpachlowego. Wykucie
otworów w ścianie i wykonanie przesklepień, rozbiórka ścianki działowej. Okładziny
z płyt dekoracyjnych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych tynków z gruntowaniem. Instalowanie nawierzchni podłogowych
z paneli podłogowych, płytek z kamieni sztucznych. Dwukrotnie malowanie farbą
olejna balustrad z prętów prostych, wentylatorów dachowych. Dwukrotne malowanie
farbami emulsyjnymi silikonowymi zewnętrznymi elewacji. Oczyszczenie ścierne
murów gładkich z cegły, piaskowanie powierzchni cokołu w strumieniu sprężonego
powietrza w osłonie mgły wodnej, wykucie i spoinowanie ścian zaprawą cementową
barwioną. Wymiana 3 drzwi drewnianych na drzwi stalowe dwuskrzydłowe
konstrukcji lekkiej. Dostawa i montaż 3 drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych
drewnianych wykonanych na wzór istniejących.
W zakres robót budowlanych wchodzi:
Wymiana pokrycia ceramicznego dachu.
Rozebranie pokrycia z dachówki, z gąsiorów, elementów więźb dachowych, rynien
i rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku.
Dwukrotne odgrzybianie desek metodą opryskania ciągłego. Mocowanie potrójnej
membrany dachowej na pełnym deskowaniu. Częściowa wymiana deskowania
dachu z desek o grubości 25 mm na styk. Montaż kontrłat na dachu. Łacenia połaci
dachowych łatami 38 x 50 mm. Częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych
dachu krokwie zwykłe i kleszcze. Wymiana desek czołowych z odtworzeniem na
wzór istniejących wycięć ozdobnych. Pokrycie dachu dachówka ceramiczną
holenderką zakładkową. Montaż gąsiorów łącznie z uzupełnieniem w elementy
gąsiory początkowe i trójniki. Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej
klasy 35, kolor czerwony łącznie z czapkami betonowymi i kratkami wentylacyjnymi.
Montaż płotka przeciwśniegowego i metalowych ław kominiarskich. Wymiana
w lukarnach desek wiatrowych i wymiana jednostronnego odeskowania ścian lukarn
z desek profilowanych, dwukrotna zaimpregnowanych impregnatem w kolorze
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 68
mahoń. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm i rury spustowe okrągłe o śr.15 cm
z blachy tytanowo – cynkowej. Ułożenie płyty OSB3 grubości 18 mm pod obróbki
blacharskie daszków lukarn i daszków wejściowych. Obróbki przy szerokości
w rozwinięciudo25 kołnierze lukarn, parapety, pas nadrynnowy i ponad 25 cm daszki
lukarn, daszki wejściowe do budynku, obróbki kominów z blachy tytanowo –
cynkowej. Dostawa i montaż 4 wyłazów dachowych. Wymiana w lukarnach 15 okien
zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV. Wykonanie 4 drabin drewnianych
wewnętrznych z pochwytem i 4 pomostów drewnianych z bali o grubości 50 mm do
wyłazów okiennych dachowych. Oczyszczenie i malowanie dwukrotne pędzlami
farbami do gruntowania miniowymi metalowych wentylatorów dachowych.
Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
Wymiana 3 drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych drewnianych na identyczne
odwzorowane na istniejących. Zużyte okna drewniane w lukarnach 15 szt. należy
wymienić na nowe wykonane z kształtowników PCV uchylne w kolorze białym.
Wymiana 5 okien skrzynkowych drewnianych na okna PCV uchylno – rozwieralne
w pomieszczeniu izby tradycji z obróbka obsadzenia. Po wymianie okien od góry
przykleić styropian, przymurować ścianki do ościeżnic tak aby zakryć styk ramy
okiennej z murem minimum na 1,0 cm po bokach, otynkować ościeże. Dostawa
i montaż 4 krat stalowych prętowych z siatką stalową nie otwieranych i 1 krata
stalowa z siatką otwierana i zamykana na kłódkę certyfikowaną. Krata otwierana na
zewnątrz budynku. Dostawa i montaż z obróbka obsadzenia drzwi stalowych
antywłamaniowych typ Gerda Aspen 2 seria TT Plus z doświetleniem do izby tradycji,
i 3 drzwi Gerda typ Aspen 2 wersja podstawowa „Platyna”. Wykucie z muru
ościeżnicy stalowej i w to miejsce montaż zdemontowanych drzwi z PCV. Parametry
techniczno – użytkowe patrz rysunki nr 1,3,4,5,6.
Instalacja odgromowa.
Demontaż nadziemnej części instalacji odgromowej (w trakcie demontażu pokrycia
dachowego) do poziomu złącz kontrolnych. Zakłada się, że zdemontowana instalacja
odgromowa nie będzie nadawała się do ponownego montażu i po pomniejszeniu
wartości kosztorysowych o wartość złomu stalowego jako surowiec wtórny
przechodzi na własność Wykonawcy. Montaż nowej instalacji odgromowej po
uprzedni istniejących ciągach. Instalację należy wykonać z materiałów
pełnowartościowych tj. pręta (drutu) ocynkowanego o średnicy 8 mm, umocowanych
na odpowiednich wspornikach ocynkowanych z zaciskiem śrubowym (s). Zaciski
krzyżowe, złącza kontrolne i złącza rynnowe ocynkowane, połączenia skręcane
zabezpieczyć pokryciem cienką warstwą wazeliny. Złącza kontrolne oznaczyć
zgodnie ze metryką urządzenia, wykonać w sposób umożliwiający wygodny dostęp
do nich z możliwością rozłączenia. Prowadzenie zwodów poziomych i pionowych
zgodnie ze stanem istniejącym, uwzględniając połączenia do nowych elementów
metalowych na dachu budynku. Połączyć wszystkie elementy metalowe oraz nowe
obróbki blacharskie dachu z instalacją odgromowa. Dokonać pomiarów instalacji
odgromowej. Parametry patrz rysunki nr 2.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 69
Instalacja elektryczna.
sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej elektrycznej na podstawie
wytycznych zawartych w specyfikacji i przedmiarze, (wersji cyfrowej
edytowalnej nośnik CD i papierowej – 2 egz.).
demontaż instalacji elektrycznej,
wykonanie przepustów przez ściany,
kucie bruzd i ułożenie przewodów pod tynkiem,
układanie instalacji w zabudowie gipsowo-kartonowej,
montaż osprzętu elektrycznego,
montaż opraw oświetleniowych,
wymiana rozdzielnic,
wymiana linii WLZ,
wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemień,
pomiary i badania ochrony przeciwporażeniowej,
Instalowanie nawierzchni podłogowych
Rozebranie drewnianych listew przyściennych, posadzek z deszczułek, drewnianych
podłóg ślepych, legarów drewnianych, piasku. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa
z płyt styropianowych na sucho w folii polietylenowej szerokiej. Grubość płyt
styropianowych dobrać do uzyskania wymaganej wysokości. Ułożenie podkładu
betonowego grubości 5 cm wykonanego przy użyciu „Miksokreta”, zbrojone siatką
stalową w pomieszczeniach 9,10,102,105,106,107,108,1o9,110,111,114,115,116,
część korytarza. W pomieszczeniu izby tradycji nr 107,108 i 109 wykonać posadzkę i
górę zabudowy gk z płytek z kamieni sztucznych 60 x 60 na zaprawie klejowej
układane metodą regularną – terakota CISA CERAMICHE Negros „GREY” 12 –
poler, natomiast boki posadzki (obwodnicę) ułożyć z terakoty Negros „GREY” 13 –
poler, łącznie z wykonaniem spoinowania i cokolikiem. W pomieszczeniu nr
102,114,115,116 i części korytarza ułożyć w „karo” płytki terakotowe Terakota Gres
Milton szary, łącznie z cokolikiem, spoinowaniem na zaprawie klejowej. Taki sam
gatunek i kolor jak w korytarzu 102 A. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego
o grubości do 5 cm na części korytarza, podestach klatki schodowej i cokoliku na
podestach i biegach klatki schodowej. Po zagruntowaniu wykonanie warstwy
samopoziomującej. Okładziny schodów łącznie z podestami, cokolikiem
i spoinowaniem z płytek terakotowych Terakota Tartan 11 G1 i płytkami stopniowymi
Terakota Tartan 11 G 1. W pomieszczeniach 9,10.105,106,110,111 ułożyć na
matach wygłuszających posadzki z paneli podłogowych Dąb Szampański klasy AC5
gr. 12 mm. W podeście wejściowym z płytek terakotowych osadzić 1 wycieraczkę
aluminiową wewnętrzną wys. 24 mm, w ramie wpustowej aluminiowej. W budynku nr
9 w wejściu osadzić 3 wycieraczki aluminiowe w ramce aluminiowej.
Roboty malarskie.
Zmycie i zeskrobanie starej farby klejowej i emulsyjnej z naprawą uszkodzonych
miejsc i zagruntowanie. Wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbą emulsyjną
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 70
sufitów i ścian dwukrotnie w kolorze jasnym. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.
Po wymianie odcinków i skrętów poręczy schodowych dwukrotne malowanie farbą
olejną balustrady schodowej z prętów prostych, poręczy i rur co. Po oczyszczeniu
przez szczotkowanie ręczne metalowych wyciągów dachowych dwukrotne
malowanie na kolor szary. Dwukrotne malowanie farbami zewnętrznymi emulsyjnymi
elewacji – ściany i gzyms. Wymiana tabliczki numerycznej budynku. Montaż listew
elektroinstalacyjnych z PCV ściennych przykręcanych pod istniejące przewody
elektryczne na elewacji. Zdjęcie zbędnych instalacji elektrycznych i telefonicznych.
Przy wykonywaniu robót malarskich należy stosować normy PN – 69/B 10280 i PN –
69/B – 10285.
W wyznaczonych miejscach i zabudowach pom. 107,108, 109, kl. schodowa z płyt
karton gips należy przykleić płyty dekoracyjne – cegła biała Stegu Perma
z polakierowaniem.
Cokół.
Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły. Piaskowanie powierzchni cokołu
w strumieniu sprężonego powietrza w osłonie mgły wodnej. Wykucie spoinowania do
2 cm głębokości na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej. Naprawa
uszkodzonych w murze cegieł i powierzchni do 0,50 m 2. Spoinowanie ścian zaprawą
cementową barwioną przeznaczoną do spoinowania. Po częściowej rozbiórce opaski
betonowej budynku wykonanie nowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm. Dostawa
i montaż w otworze piwnicznym wentylatora z automatyczną żaluzją, mocy 25 W.
Obsadzenie wycieraczki aluminiowej wewnętrznej wys. 24 mm w ramie wpustowej
aluminiowej i 3 wycieraczek zewnętrznych aluminiowych w ramie aluminiowej.
Tynkowanie.
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach klatki
schodowej – dawna lamperia, sufitu izby tradycji i wc bud. nr 3. Gruntowanie podłoży
preparatami gruntującymi podłoży ścian i sufitów. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na
podłożu betonowym stropy i powierzchnie pionowe ścian. Zeskrobanie i zmycie starej
farby ścian i sufitów. Tynki (gładzie) wewnętrzne z gipsu szpachlowego gr. do 5 mm
na podłożu z tynku stropy pomieszczenia – izba tradycji, wc, kl. schodowa. Tynki
(gładzie) z gipsu szpachlowego na ścianach na podłożu z tynku gr. do 5 mm
pomieszczeń – kl. schodowa, ściany sali tradycji, pom. 109. Po wykonanych tynkach
z gipsy szpachlowego wykonać wewnętrzne gładzie gipsowe. Tynk cienkowarstwowy
mozaikowy na ścianach klatki schodowej. Wykucie otworów w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo – wapiennej. Otwory należy przesklepić belkami stalowymi
dwuteownikami 180 i obrobić z obmurowaniem końców, jako oddzielna robota.
Poszerzenie otworu drzwiowego do izby tradycji, tynk ościeży drzwiowych. Wykucie
2 drzwiowych otworów w ścianie pomiędzy izbą tradycji a pom. 109. Wykonanie
przesklepień z wykuciem bruzd dla belek. Gruntowanie powierzchni poziomych
i pionowych sufitów i ścian. Ułożenie tynku mozaikowego Atlas na ścianach klatki
schodowej (po lamperii).
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 71
WYMAGANIA DLA WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Należy zastosować cienkowarstwowy tynk mineralny na ścianach korytarzyHydrofobowy,
przepuszczający
parę
wodną,
cienkowarstwowy
o granulacji faktury 1,5 mm.
Należy stosować tynk posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu
Higieny, - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu pakietu
kolorów.
Podłoże pod tynk mozaikowy powinno być nośne, równe, suche, oczyszczone
z
powłok
antyadhezyjnych,
takich
jak
kurz,
tłuszcz,
pyły
i bitumy, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej
przyczepności(odspojone tynki i powłoki malarskie) należy usunąć.
Przed nakładaniem akrylowego tynku mozaikowego, każde podłoże należy
zagruntować preparatem gruntującym.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej należy podłoże
zagruntować zgodnie ze wskazówkami producenta tynku. Użycie
przypadkowego preparatu gruntującego może spowodować odpadanie tynku.
Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5 oC do +25oC.
Nakładanie i przytarcie tynku zależne od wskazań producenta podanych na
opakowaniu produktu.
Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy
wyprawę w cienkiej warstwie na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali
nierdzewnej. Po krótkim czasie, zależnym od warunków występujących
w czasie nakładania, możemy ją dowolnie fakturować przy pomocy pacy
plastikowej.
Tynk następnie należy zatrzeć do uzyskania żądanej faktury. Podczas
nakładania tynku należy przestrzegać generalnej zasady nakładając „mokre
na mokre”.
Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych
przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej.
Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Pracownicy
muszą posiadać uprawnienia do pracy na wysokości. Inwestor odpowiada za
ich bezpieczeństwo.
Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach.
Zaleca się w miarę możliwości używać materiału z tej samej serii.
WYMAGANIA DLA WYPRAWY Z TYNKU MINERALNEGO
Do wykonania wyprawy tynkarskiej ścian elewacji należy zastosować tynk
strukturalny mineralny o strukturze baranka grubości faktury 2,0 mm.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 72
Należy stosować tynk posiadający Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
Podłoże pod tynk mineralny powinno być nośne, równe, suche, oczyszczone
z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Podłoże o słabej przyczepności (odspojone
tynki i powłoki malarskie) należy usunąć.
Przed nałożeniem silikatowego tynku podłoże należy zagruntować preparatem
gruntującym.
WYMAGANIA DLA TERAKOTY
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków
i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się, że
nie ma niezamierzonych różnic koloru czy odcieni płytek. Następnie przygotować
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po
podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50 0. Kompozycja powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Powierzchnia
z nałożona warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin
w ciągu10 min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się w wyznaczonej
linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić
w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa klejąca pod płytki miała grubość 6 do 8
mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można
stosować wkładki dylatacyjne. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć
nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Zaleca się, aby szerokość
spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm około 2 mm,
- od 100 do 200 m około 3 mm,
- od 200 do 600 m około 4 mm.
powyżej 600 mm około 5 do 20 mm.
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do
fugowania. Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10 cm
z przyklejonych płytek cokołowych lub przyciętych płytek.
barwa wg wzorca producenta,
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5 %,
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,
mrozoodporność – liczba cykli nie mniej niż 20,
kwasoodporność nie mniej niż 20,
ługoodporność nie mniej niż 90 %,
dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość do 1,5mm, grubość do
0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 73
płytki w dwóch kolorach – ciemniejszy po obwodzie, jaśniejszy w środku / do
ustalenia z Zamawiającym,
sposób ułożenia terakoty: wzdłuż ścian korytarza ułożyć pas terakoty
o odcieniu ciemniejszym, na szerokość jednej płytki, natomiast środek ułożyć
terakotę o odcieniu jaśniejszym,
Materiały pomocnicze:
klej np. „Atlas” ( Świadectwo ITB nr 919/93),
do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN – 75/B-10121, zaprawę
z cementu portlandzkiego 35 białego i mączki wapiennej, zaprawę
z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny,
nie dopuszcza się stosowania gresu technicznego.
UKŁADANIE PODŁOGI Z PANELI PODŁOGOWYCH AC5
Podłoga zachowuje wszystkie cechy fizyczne i mechaniczne drewna:
izolacyjność termiczną,
izolacyjność akustyczną,
naturalną regulację mikroklimatu w pomieszczeniu,
dużą wytrzymałość mechaniczna,
prostota montażu,
łatwość regulacji.
Przygotowanie.
Do układania podłogi z paneli nadaje się każde suche, czyste i równe podłoże.
Warunki te spełniają najczęściej:
- podłoża betonowe,
- podłoża z jastrychu.
Wilgotność podłoża powinna wynosić dla betonu i jastrychu do 3%.
Pomieszczenia, w których będziemy układać podłogę należy w razie potrzeby
osuszyć tak, aby wilgotność powietrza spadła poniżej 60% i utrzymywać ja zarówno
w trakcie układania jak i po ułożeniu podłogi. Temperatura powietrza
w pomieszczeniach nie powinna być niższa od 180C i wyższa od 260C.
Podłogi z paneli montujemy w systemie pływającym. System ten polega na sklejeniu
pojedynczych desek bez przyklejenia do podłoża. Przed rozpoczęciem układania nie
należy rozpakowywać fabrycznie zapakowanych paczek. Paczki otwieramy w miarę
postępu układania podłogi.
Ostatnim etapem przygotowawczym układania podłogi jest sprawdzenie, czy podłoże
jest równe, przy pomocy łaty kontrolnej. Jeśli stwierdzimy występowanie nierówności
podłoża powyżej 2 mm/1 mb, należy je wyrównać w następujący sposób: nierówne
podłoże betonowe i jastrychowe wyrównać masą szpachlową.
Pamiętajmy o tym, że drewno jest materiałem higroskopijnym i zmienia swe wymiary
liniowe pod wpływem działania wilgoci. Dlatego konieczne jest pozostawienie między
ułożona podłoga a ścianą lub innymi stałymi przegrodami szczelin dylatacyjnych
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 74
o szerokości około 15 mm, które umożliwią swobodne pęcznienie i kurczenie się
podłogi. W przypadku, gdy wymiary liniowe podłogi będą większe niż 10 m,
przeliczamy szerokość szczeliny dylatacyjnej przyjmując 1,5 mm na mb podłogi.
W miejscu zetknięcia z innymi podłogami jak i przegrodami stałymi stosujemy
szczeliny dylatacyjne o tej samej szerokości.
Do podkładu wyrównująco – tłumiącego stosujemy naturalne materiały, takie jak:
tektura falista, maty korkowe, mineralne, maty z włókniny.
Kierunek układania podłogi.
Aby uzyskać lepszy efekt wizualny, podłogę z paneli należy układać wzdłuż
głównego (równolegle do) kierunku padania światła dziennego. Jeżeli zdecydujemy
się
na
inny
kierunek
układania
podłogi,
musimy
się
liczyć
z wyeksponowaniem łącz wzdłużnych desek przez padające światło.
Kontrola jakości.
Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów,
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych
w naturze.
Odbiór robót.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości,
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom
technicznym.
Nie
należy
stosować
również
materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; należy wykonać przez
ocenę wzrokową.
Montaż stolarki drzwiowej:
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże trzeba naprawić
i oczyszczać.
Osadzenie stolarki wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 75
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla ścian murowanych wykończonych
wyprawą tynkarską wynoszą: szerokość +10 mm, wysokość + 10 mm,
dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm.
Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie
z wymogami producenta stolarki. W zależności od rodzaju łączników
zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w trwały sposób ich
elementy kotwiące w ościeżach. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie
i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu
i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie
powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4
mm powyżej 2 m długości przekątnej. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny
pionowej nie może być większe niż 2 mm. Po ustawieniu stolarki drzwiowej należy
sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu
dociskać skrzydła do ościeżnicy. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za
pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej. Po stwierdzeniu
prawidłowości osadzenia ościeżnicy w pionie i poziomie, ościeżnicę należy
zaklinować i następnie otwarte przestrzenie pomiędzy ramą a murem należy
wypełnić zaprawą M10. Osadzone drzwi po wykonaniu wszystkich prac związanych
z osadzeniem należy dokładnie zamknąć.
a)
Osadzanie stolarki wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla ścian murowych wykończonych
wyprawą tynkarską wynoszą:
szerokość + 10mm, wysokość +10 mm, dopuszczalna różnica długości
przekątnych 10 mm
Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeże zgodnie
z wymogami producenta stolarki. W zależności od rodzaju łączników
zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w trwały sposób ich
elementy
kotwiące
w ościeżach. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz
dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm
na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny
pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie
powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4
mm powyżej 2 m długości przekątnej. Po ustawieniu stolarki okiennej należy
sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu
dociskać skrzydła do ościeżnicy. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za
pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki okiennej i drzwiowej. Po
stwierdzeniu prawidłowości osadzenia ościeżnicy w pionie i w poziomie, ościeżnicę
należy zaklinować i następnie otwarte przestrzenie pomiędzy ramą a murem
należy wypełnić pianką poliuretanową. Gdy pianka montażowa stwardnieje, należy
usunąć kliny i wypełnić luki pianką poliuretanową. Osadzone okna i drzwi po
wykonaniu wszystkich prac związanych z osadzeniem należy dokładnie zamknąć.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 76
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 15 km. Materiały pochodzące
z rozbiórki (w tym złom) należy zutylizować lub zagospodarować we własnym
zakresie. Dokument potwierdzający z dokonanej utylizacji dołączyć do dokumentów
w dniu odbioru robót.
Złom uzyskany z demontażu i rozbiórki w trakcie realizacji zadania, który nie
przedstawia żadnej wartości użytkowej Wykonawca usunie z placu budowy i dokona
utylizacji we własnym zakresie. Wartość uzyskanego złomu Wykonawca wyceni na
podstawie aktualnych cen obowiązujących w miejscowych Punktach Skupu Złomu
i uwzględni w kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie wartości złomu od
wartości oferowanej ceny wykonania zleconego zadania.
Wszystkie użyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki
handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą
jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są
wskazaniem producenta!. Należy stosować materiały o parametrach technicznych
i jakościowych nie gorszych niż wskazano w dokumentacji.
W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegółowej nie
podano wymagań technicznych dla materiałów i wyrobów lub je podano w sposób
ogólny, należy dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru oraz spisać notatkę
służbową.
c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Prace Towarzyszące:
utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania się pracowników,
wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzebna odległość i w pionie na potrzeba
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnego do wykonania robót,
zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, sprzętu oraz odpadu
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,
segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub pochodzących
z rozbiórki na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,
obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszanie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół stref zagrożenia,
przygotowywanie materiałów,
zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,
niezwłoczne oczyszczanie zabrudzonych elementów obiektu,
materiały nadające się do dalszego użytkowania zdać do magazynu WOG,
wywóz na stanowisko zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w skutek
prowadzenia robót,
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 77
Wykonawca po wykonaniu zleconych robót uporządkuje miejsce pracy i przyległy
teren.
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne
z punktu widzenia: organizacji robót budowlanych:
Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest przed przystąpieniem do
realizacji robót budowlanych do uzgodnienia z użytkownikiem (gospodarzem
terenu) sposobu poruszania się po terenie wojskowym, oraz zobowiązany jest
podporządkować się jego wymaganiom związanym z wojskowym charakterem
obiektu tzn. dostarczyć żądane dokumenty (listy pracowników, listy pojazdów itp.)
posługiwać się wydanymi przepustkami na żądanie umożliwić przeprowadzenie
kontroli pojazdów, osób itp.
Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na
miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania się pracowników.
Czas realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego jako maksymalny.
Założono realizację robót w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin)
wynikającym z przedmiaru robót, w dziennym wymiarze pracy – 8 godzin.
Realizacja robót budowlanych może odbywać się w dni powszednie w godz. od
7.00 do 15.00.
Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyć zespół roboczy
gwarantujący terminową realizację zamówienia w wyżej określonych warunkach
czasowych.
Wykonawca – kierownik budowy koordynował będzie prace związane z bieżącym
przebiegiem robót z zamawiającym (Użytkownikiem).
realizacja robót możliwa będzie wyłącznie w godzinach służbowych;
przystąpienie wykonawcy do realizacji robót na terenie kompleksu będzie możliwe
tylko z kierownikiem robót (lub osobą przez niego uprawnioną) i na podstawie
wystawionych przepustek osobowych dla pracowników oraz przepustek na
pojazdy wykonawcy;
sprawy wymagające dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji zadania,
wykonawca będzie uzgadniał poprzez osobę wskazaną w umowie z ramienia
zamawiającego (w przypadkach wymagających zmian w stosunku do pkt. 1);
osoba wskazana w umowie będzie nadzorowała zasady bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie kompleksu oraz inne ustalenia wynikające przepisów
obowiązujących w jednostce;
zabezpieczenia interesów osób trzecich:
Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem Własności publicznej oraz prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności musi być nie
gorszy niż przed powstaniem szkody.
W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji, Wykonawca
natychmiast powiadomi użytkownika oraz przedstawiciela zamawiającego
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 78
(Inspektora nadzoru) i będzie współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi
służbami specjalistycznymi.
ochrony środowiska:
W wyniku robót naprawczych i konserwacyjnych Zamawiający przewiduje
powstanie odpadów budowlanych - niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby wytwarzanie odpadów ograniczyć do
minimum.
Po stronie Wykonawcy leży utylizacja odpadów powstałych w wyniku robót
budowlanych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21).
Warunków bezpieczeństwa pracy pod względem p. poż
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, a w szczególności:
Nie przystępować do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania ognia otwartego i stosowania
innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych
pożarowo z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
Przestrzegać zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej.
Przestrzegać zakazu ustawiania i składowania jakichkolwiek materiałów
i przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji.
Przestrzegać zakazu pozostawiania po zakończonej pracy maszyn i urządzeń bez
uprzedniego oczyszczenia ich z pyłów, smarów i innych odpadów produkcyjnych
itp.
Przestrzegać zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napięciem po
skończonej pracy.
Przestrzegać zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia się czy nie
zachodzi niebezpieczeństwo powstania pożaru.
Przestrzegać zakazu składowania materiałów palnych pod ścianami budynków.
Przestrzegać zakazu zastawiania dostępu do obiektu na wypadek działań
ratowniczo-gaśniczych.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie
z przepisami BHP i Ppoż.
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do
zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 07.06.20110 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlach i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 2010 r.) w zakresie dotyczącym realizowanych robót budowlanych,
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do
zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji
z dnia 07.06.20110 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 79
obiektów budowlach i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) w zakresie
dotyczącym realizowanych robót budowlanych,
Wykonawca każdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym, zagrożonych wybuchem ma obowiązek przed ich
rozpoczęciem, poinformowania przedstawiciela Zamawiającego (administratora)
w celu komisyjnego dokonania oceny występującego zagrożenia oraz w celu
określenia rodzaju przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstania
pożaru lub wybuchu. W skład komisji wchodzą: inspektor ochrony ppoż.
Zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. Rozpoczęcie prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje wyłącznie na podstawie
pisemnego „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym” wydanego przez inspektora ochrony ppoż. Zamawiającego.
Informacja dotycząca BHP
Ogólne warunki BHP w stosunku do Wykonawców realizujących roboty
budowlane:
1. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy Wykonawcy
i Podwykonawcy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad BHP, za
które odpowiada Wykonawca jak za własne działania i zaniechania.
2. Wykonawca potwierdza, że przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za sprawy
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, którą wykonuje na terenie Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, żeby wszystkie czynności były
wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie niebezpieczne,
niezgodne z procedurami, nieformalne i ryzykanckie praktyki przy wykonywaniu
robót budowlanych są bezwzględnie zabronione.
4. Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole bhp, ppoż., ochrony środowiska
przez osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia oraz o dowolnej porze.
Jeżeli w trakcie takiej kontroli zamawiający wykryje zaniedbania ma prawo
wydawać polecenie doraźne, w ww. zakresie, pracownikom dozoru Wykonawcy,
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Przedstawicieli Stron.
5. W przypadku stwierdzenia rażących niedociągnięć w przestrzeganiu przepisów
i zasad BHP Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonywanej
czynności lub odsunięcia od pracy na terenie Zamawiającego pracownika
Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy lub też wstrzymania części lub całości
prac na terenie Zamawiającego.
6. Wykonawca ma obowiązek dbać o utrzymanie czystości i porządku na terenie
budowy. Teren budowy musi być sprzątany regularnie podczas wykonywania
prac, jak również po ich zakończeniu.
7. Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio składowanych
materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania pracy.
8. Wykonawca odpowiada za odpowiednią ilość, rodzaj, oznakowanie oraz
usytuowanie zgodnie z wymogami przepisów ochrony ppoż. urządzeń gaśniczych.
9. Wszelkie niebezpieczne źródła energii, które narażałyby na niespodziewane lub
nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej o charakterze
mechanicznym, hydraulicznym w trakcie robót budowlanych powinny zostać
wyłączone lub zabezpieczone, a miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio
oznakowane.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 80
10. Przy pracach na wysokości należy stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz
sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
11. Montaż i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych powinien być
przeprowadzany przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zgodnie
z instrukcją.
12. Wszelkie prace ziemne mogą zostać rozpoczęte po zatwierdzeniu ich lokalizacji
przez Zamawiającego, a wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć i wykonać
w taki sposób aby nachylenie ich ścian było zgodne z przepisami prawa.
13. Prace związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia .
14. Każdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, które spowodowało lub w sposób
realny mogło spowodować uraz lub stratę materialną, w tym przerwanie pracy,
należy natychmiast zgłosić osobie uprawnionej przez Zamawiającego
odpowiadającej za BHP.
15. Na terenie Zamawiającego obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osobom
będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
substancji psychotropowych i innych środków.
16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom nieodpłatne środki ochrony
indywidualnej .
17. Pojazdy silnikowe, w tym wózki widłowe, spychacze, dźwigi i windy obsługiwać
mogą tylko osoby posiadające wymagane uprawnienia.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa pracy oraz
w/w uregulowania Zamawiającego.
19. Do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich
pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu przez Zamawiającego
i Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Koordynatora BHP: Pana Adama
Ostrzewskiego.
zaplecza dla potrzeb wykonawcy:
Zamawiający nie zapewni Wykonawcy dostęp do poboru wody.
Energia elektryczna z rozdzielni głównej budynku poprzez przystawkę licznikową
z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi- Wykonawcy robót,
Zamawiający udostępni pomieszczenia z przeznaczeniem na cele magazynowe –
– pomieszczenie w budynku nr 9,
Zamawiający wskaże miejsca na placu budowy do składowania materiałów
budowlanych na wolnym powietrzu (Materiały z rozbiórki kwalifikujące się do
zwrotu na magazyn powinny być zabezpieczone przed zamoknięciem).
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót oraz by były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
warunków dotyczących organizacji ruchu:
Na terenie placu budowy należy wykorzystać istniejące drogi i dojazdy, wjazd na
plac budowy od ulicy Orneckiej.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 81
Drogi i dojazdy na plac budowy należy utrzymywać w czystości, a szczególnie
w okresie wywozu gruzu i odpadów.
ogrodzenia: teren budowy powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, które powinno
być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Strefę niebezpieczna
(miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować
i ogrodzić poręczami. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazuoraz dobrze oświetlone. Na placu
budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów budowlanych.
rusztowania: rusztowania elewacyjne winny posiadać wszelkie niezbędne
zabezpieczenia, powinny być ustawione prawidłowo na utwardzonym i wyrównanym
terenie, posiadać odpowiednie zakotwienia oraz siatkę zabezpieczająca z zewnątrz.
Wciągarka powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem po zakończeniu pracy
przez osoby trzecie. Pracownicy winni być przeszkoleni i posiadać dopuszczenia do
pracy na wysokości.
zabezpieczenia chodników i jezdni: wszelkie uszkodzenia dróg i chodników
powstałe w czasie wykonywania robót naprawi Wykonawca.
e) nazwy i kody:
grupy robót:
Prace dotyczące przygotowania placu budowy
kod - 45100000-8
Częściowe lub pełne prace budowlane
kod - 45200000-9
Prace wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod - 45400000-1
klasy robót:
Roboty rozbiórkowe
kod – 45110000-1
Roboty dekarskie
kod – 45260000-7
Roboty malarskie
kod – 45440000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
kod – 45310000-3
Roboty elewacyjne
kod – 45440000-4
kategorii robót:
Roboty malarskie
kod – 45442100-8
Betonowanie
kod – 45262300-4
Instalowanie drzwi i okien
kod – 45421130-4
Naprawa dachów
kod – 45261910-6
Roboty elewacyjne
kod – 45443000-4
Kładzenie rynien i rur spustowych
kod – 45261320-3
Piaskowanie fasady budynku
kod – 45452100-1
Roboty w zakresie inst. elektrycznej
kod – 45311200-2
Roboty w zakresie ochrony odgromowej
kod - 45312310-3
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu
jednoznacznego
rozumienia
zapisów
dokumentacji
projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: Brak
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, składowaniem i kontrolą, jakości - poszczególne wymagania
odnosi się do postanowień norm.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 82
a) Dostawy materiałów na budowę organizuje wykonawca robót. Materiały winny
być zabezpieczone przed kradzieżą, oraz składowane w taki sposób, aby nie
zmniejszyć ich właściwości technicznych. Dostarczać na budowę
systematycznie w miarę potrzeb, a ilości dostarczone składować pod
przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach, aby nie dopuścić do ich
zawilgocenia. Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone:
b) Znakiem CE – potwierdzającym dokonania oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną z europejską aprobatą techniczną, krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznaną przez komisję Europejską za zgodną z wymogami
podstawowymi.
c) Znakiem budowlanym „B” – potwierdzające, że producent wyrobu mający
swoją siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub
Aprobatą Techniczną i wydał na własną odpowiedzialność deklarację
zgodności lub dostarczył oświadczenie, że wyrób wytworzony tradycyjnie na
danym terenie został wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi
w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego).
d) Dla wyrobów umieszczonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa - producent
winien wydać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
e) Dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oświadczenie o zgodności
wyrobu z dokumentacją oraz przepisami.
f) Zastosowane do robót materiały muszą spełniać wymagania norm
zestawionych w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O
wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności PN-88/B10085 dla stolarki okiennej oraz PN-77/B-10180 dla robót szklarskich –
posiadać wymagane aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.
g) Sprawdzenie materiałów Zamawiający przeprowadzi pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń, o jakości (atestów), oceny
zgodności lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych
materiałów
z wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba
i wydajność sprzętu powinna gwarantować terminowe zrealizowanie robót,
zgodnie z ofertą. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości
do pracy.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 83
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia za pomocą własnych środków
transportu i narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich
środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych,
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania
specjalne.
WYMAGANIA DLA ROBÓT MALARSKICH
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie a także kontroli materiałów. Roboty malarskie polegać będą na
zeskrobaniu i zmyciu starej farby oraz na wstępnym wyrównaniu powierzchni ścian,
zgruntowaniu powierzchni .Po zagruntowaniu powierzchni ścian należy wykonać tynk
jednowarstwowy z gipsu szpachlowego z jednokrotnym pogrubieniem i wyszlifować
powierzchnie ścian . Po zakończeniu czynności związanych przygotowaniem podłoża
powierzchnie ścian należy pokryć 2 krotnie farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym
z użytkownikiem.
Podczas prowadzenia robót malarskich należy przestrzegać następujących zasad;
roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po
wyschnięciu tynków,
przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna
występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 oC oraz przeciągi;
do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 o C.
podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte,
a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń
grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
w temperaturze poniżej +5 OC nie należy wykonywać robot malarskich. Zbyt
niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki;
powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 2-3 dniowym.
powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie,
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub
zeszlifować.
podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.
wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi
nie większa niż 3% masy.
przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do
zastosowanej farby.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 84
wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać
po całkowitym zakończeniu robot poprzedzających tj. po ukończeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu drzwi.
drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu
i wyposażenia, ułożeniu posadzek.
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg BN082/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 50C.
Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi zaleca się zagruntowania tynków środkiem
gruntującym.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować.
Przygotowanie podłoży.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków zaprawy, itp..
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo – wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H=97050, dla danego typu farby podkładowej.
Wykonywanie powłok malarskich.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez
uszkodzeń, smug i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą,
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam
i zmian odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowania lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska
pracy.
Ilość
robót
określa
się
na
podstawie
projektu
z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych
przez Inspektora
Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
Odbiór robót.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do
stosowania
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione
przez wypełnienie drobnych ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówka.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze
wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek,
nierozdartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy,
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 85
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego
koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub
szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
OBRÓBKI BLACHARSKIE
Blacha tytanowo - cynkowa płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B 10245
i PN- 73/H-92122.
Grubość blachy 0,55 mm.
RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemowych,
składane w elementy wieloczłonowe z blachy tytanowo – cynkowej płaskiej gr.
0,55 mm, powinny spełniać warunki zawarte w normach PN – EN 1304:
2002/Ap1:2004,
Należy zastosować rynny dachowe półokrągłe 180 mm i rury spustowe okrągłe
150 mm.
Uchwyty do rynien metalowe ocynkowane.
Rynna nie powinna wystawać więcej niż 1/3 swej średnicy poza krawędź okapu
i musi być ułożona ze spadkiem minimum 0,2% w kierunku rur spustowych.
Rozstaw haków wg zaleceń producenta.
Rynny łączyć ze sobą za pomocą łączników.
Montaż rynien dachowych i rur spustowych wg zaleceń producenta.
Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany
w normie PN-EN 612: 1999 oraz w normach PN-EN 1462:, PN-B-94701;
1999PN-94702:1999.
OBRÓBKI BLACHARSKIE
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne
i termiczne tak, aby zapobiec rozszczelnianiu obróbki i zahamowaniu odpływu.
W dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziak okopowych
należy zamocować haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia
w kierunku podłużnym.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością
zanieczyszczenia i niedrożnością rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni
z jakiej odprowadzone są wody opadowe.
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemowych,
składane w elementy wieloczłonowe, z blachy stalowej tytanowo – cynkowej
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 86
płaskiej 0,55 mm; powinny spełniać warunki zawarte w normach PN-EN
1304:2002/Ap1:2004.
Mocowanie uchwytów do rynien nie może być większe niż 50 cm.
Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie a w złączach ukośnych
zakład 40 mm z polutowaniem – szwem na zewnątrz.
Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha.
Montaż sześciu czyszczaków żeliwnych,
Przeczyszczenie w 4 miejscach rurociągu instalacji deszczowej,
Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany
w normie PN-EN 612:1999 oraz w normach PN-EN 1462:2001, PN- B –
94701:1999, PN – 94702 : 1999.
PŁOTEK PRZECIWŚNIEŻNY
Ocynkowany ogniowo kątownik stalowy 20x20x2 mm (szkielet płotka).
Wysokość – 155 mm.
Odległość między szczeblami płotka – 110 mm
Uchwyt płotka przeciwśnieżnego BD – 350, ocynkowany ogniowa płaskownik
stalowy.
Kolorystyka – pod kolor dachówki (brązowy), malowany proszkowo.
Montaż płotka przeciwśnieżnego do połaci dachowych należy wykonać zgodnie
z instrukcją i zaleceniami producenta. Wsporników nie należy montować poniżej
murłaty. Odległość między wspornikami powinna wynosić od 40 do 80 cm.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POKRYĆ DACHOWYCH
Deskowanie pełne z desek gr. 19 mm na całej połaci, deski należy łączyć na
krokwiach.
Układanie membrany paro przepuszczalnej z zakładami min. 10 cm.
Podkład z kontr łat o min. Przekroju 75x25 mm powinien być przymocowany
prostopadle do łat w osiach istniejących krokwi drewnianych o minimalnym
przekroju 45x50 mm, powinien być mocowany do każdej krokwi przez kontr łaty.
Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. Łata mocowana wzdłuż okapu
powinna mieć wymiary minimum 65x50 mm.
Odchylenie od poziomu łat nie może przekraczać 2 mm na długości jednego
metra i 3 mm na całej długości dachu.
Wzdłuż kalenicy i naroży powinny zostać przybite dodatkowe łaty do mocowania
gąsiorów; łaty, kontr łaty i deski poszycia należy zabezpieczyć środkami
grzybobójczymi mającymi aprobaty techniczne.
Pod gąsiorami zastosować szczotkę.
Do robót pokrywczych przystąpić po zakończeniu robót budowlanych
wykonywanych na powierzchni przewidzianej do pokrycia.
Pokrycie należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej 5oC.
Dachówki układać prostopadle swoją długością do łacenia.
Dolne brzegi dachówek sprawdzone za pomocą poziomicy lub sznura nie mogą
wykazywać odchyleń większych niż 5 mm na odcinku 3,0 m.
Kalenica i naroża winny być przykryte gąsiorami zachodzącymi na około 8 cm,
gąsiory należy mocować do gwoździ lub wkrętów przybitych na łatach
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 87
i przewiązanych drutem i przewleczonym przez gąsiory w otworze. Zamocowanie
gąsiorów uzależnione jest od przyjętego producenta i może być zastosowane
mocowanie systemowe.
Rząd gąsiorów nie może wykazywać większych odchyłek niż 10 mm.
Miejsca przecięcia grzbietu z kalenicą lub połacią należy zabezpieczyć nakrywką
systemową lub obróbką blacharską.
Pokrycie z dachówki ceramicznej zgodnie z normą powinno być zakotwione
minimalnie co 3 lub 5 dachówką w rzędzie poziomym.
Dachówki oraz uzupełniające wyroby ceramiczne winny spełnić wymogi zawarte
w PN-EN 1304:2002 oraz PN-EN 1304:2002/Ap1:2004.
Zamontować akcesoria wyposażenia dachu tj. ławy kominiarskie, płotki
przeciwśniegowe, wyrzutnie dachowe.
W stropie wykuć otwory, na których należy zamontować rury z PCV do wyrzutni
dachowych.
Wymienić opierzenie lukarn oraz deski czołowe i wiatrownice z tarcicy
profilowanej gr. 25 mm, zabezpieczyć impregnatem w kolorze mahoniowym.
INSTALACJA ODGROMOWA
Całość instalacji odgromowej części nadziemnej podlega wymianie. Nową instalację
odgromową wykonać z materiałów pełnowartościowych tj. drut ocynkowany fi 8mm,
zaciski krzyżowe, złącza kontrolne i złącza rynnowe ocynkowane, połączenia
skręcane zabezpieczyć pokryciem cienka warstwa wazeliny. Prowadzenie zwodów
poziomych i pionowych zgodnie ze stanem istniejącym, uwzględniając połączenia do
nowych elementów metalowych na dachu budynku. Montaż zwodów poziomych
i pionowych na wspornikach ostępowych(mocowanie drutu śrubowe M5).Przewód
odprowadzający -taśma stalowa, osłonić kątownikiem stalowym z uchwytami do
mocowania na kołki rozporowe, całość ocynkowana ogniowo. Złącza kontrolne
oznaczyć zgodnie z metryką urządzenia. Połączyć wszystkie elementy metalowe
oraz nowe obróbki blacharskie dachu z instalacją odgromowa. Sporządzić protokoły
z pomiarów i schemat powykonawczy instalacji odgromowej.
COKÓŁ
Celem obecnych prac przy elewacji jest powstrzymanie procesów niszczenia lica
ceglanego i tynku gruboziarnistego elewacji oraz konserwacja i przywrócenia jej do
pierwotnego wyglądu. Obecnie występują liczne zniszczenia cegieł, ubytki fug pomiędzy
cegłami, szczeliny i pęknięcia oraz farba akrylowa cokołu i silikatowa elewacji.
Naprawa uszkodzonych pomierzch.
Ściany są wykończone farbą. Najlepiej i najszybciej użyć do tego celu wiertarki
z okrągłą szczotką drucianą. Pamiętajmy, aby nie dociskać mocno narzędzia do muru,
gdyż będzie to skutkowało powstaniem głębokich rys na jego powierzchni. Musimy też
wyskrobać wierzchnią warstwę zaprawy spoinującej. Po całkowitym usunięciu starej
farby ścianę należy oszlifować i wygładzić. Można to zrobić wiertarką z gumową tarczą,
na którą nakłada się krążek papieru ściernego lub ręcznie – papierem ściernym
nawiniętym na drewniany klocek.
Piaskowanie oraz śrutowanie.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 88
Piaskowanie – potoczna nazwa procesu technologicznego polegającego na
czyszczeniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego
powietrza w osłonie mgły wodnej. Poprzez piaskowanie uzyskujemy wymaganą
zarówno szorstkość jak i czystość.
Naprawa cegieł.
Zaprawa do uzupełnienia ubytków w cegle
Zaprawa do renowacji cegieł w budownictwie zabytkowym do pigmentowania,
Właściwości – wysokoplastyczne,
Odporna na działanie wody,
Odporna na zabrudzenia i pleśnie,
Mrozoodporna, możliwość dobrania odpowiedniego koloru.
Całą powierzchnię lica ściany należy oczyścić za pomocą piaskowania albo
hydropiaskowania oraz usunąć spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. Jeżeli
wielkość ubytków w cegle przekracza objętość ½ jej wymiaru, należy ją raczej wymienić
niż odbudować za pomocą zapraw naprawczych. W pozostałych przypadkach,
reprofilację cegieł można przeprowadzić przy użyciu np. zaprawy Ceresit CR 43, która
służy do naprawy, odtwarzania pierwotnego kształtu czy formy zniszczonych przez
czynniki atmosferyczne cegieł. Przed przystąpieniem do właściwych prac, metodą prób,
należy dobrać na budowie kolor zaprawy poprzez dodanie pigmentu proszkowego. Ze
względu na ilość odmian cegły występujących w praktyce, nie jest możliwe
wyprodukowanie gotowych materiałów naprawczych, dla każdej z nich. Na matowo
wilgotne podłoże, przed aplikacją zaprawy naprawczej, należy nałożyć pędzlem
warstwę kontaktową, którą uzyskuje się z gotowej zaprawy naprawczej poprzez
wymieszanie z wodą do konsystencji farby emulsyjnej. Na przeschniętą, ale matowo
wilgotną
warstwę
kontaktową,
za
pomocą
szpachelki
lub
kielni
o odpowiednio dobranym wymiarze i kształcie, nakłada się zaprawę naprawczą,
przygotowaną przez wymieszanie z wodą suchej, gotowej. Materiał należy nanosić na
podłoże w jednej czynności roboczej warstwą umożliwiającą w drugim kroku nałożenie
warstwy finalnej o grubości do 5 mm. W przypadku uzupełniania większych ubytków,
o głębokości powyżej 20 mm, narożników cegieł zaleca się przed aplikacją zaprawy
zazbrojenie naprawianego elementu za pomocą wklejanych dybli lub drutów ze stali
nierdzewnej. Nałożenie końcowej warstwy zaprawy naprawczej o grubości do 5 mm,
musi być poprzedzone obfitym zwilżeniem podłoża. Po naprawieniu ubytków, należy
uzupełnić spoiny za pomocą tynku renowacyjnego podkładowego np. Ceresit CR 61.
Spoinowanie.
Przed spoinowaniem ceglany mur przecieramy mokrą gąbką co pozwala na usunięcie
z jej powierzchni resztek pyłu. Zwilżenie ściany ma jeszcze jedną zaletę. Mianowicie
wtedy podłoże nie odciąga z zaprawy do spoinowania wody użytej do jej przygotowania,
a niezbędnej do jej związania i stwardnienia. Zaprawę nanosi się
w spoiny za pomocą bardzo wąskiej stalowej szpachelki, tzw. spoinówki, której
szerokość powinna być mniejsza od szerokości spoiny. Staramy się nie zabrudzić
cegieł, gdyż usunięcie z nich resztek zaprawy nie będzie łatwe. Świeżą fugę
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 89
wygładzamy, przecierając
z murem i lekko wklęsła.
delikatnie
szmatką.
Spoina
powinna
być
licowana
Zabezpieczenie naprawionych powierzchni.
Zaleca się, aby naprawione powierzchnie zabezpieczyć przed bezpośrednim
oddziaływaniem czynników atmosferycznych a zwłaszcza wody opadowej. Można to
zrobić przy użyciu hydrofobizatora np. Ceresit CT 9. Nadaje się on do zabezpieczenia
fasad budynków zabytkowych. Impregnat nanosić na podłoże miękkim pędzlem lub
szczotką (na większych powierzchniach zaleca się natryskiwanie), aż do nasycenia
podłoża w taki sposób, aby tworzył zacieki długości około 50 cm. Preparat wnika
głęboko w podłoże i reaguje z wilgocią, co powoduje hydrofobizację porów
powierzchniowych. Abu uzyskać odpowiednią głębokość penetracji preparat nanosić
przynajmniej dwa razy. Następną warstwę nanosić przed wyschnięciem poprzedniej.
Roboty elewacyjne:
Przemurować pęknięcia muru. Cokół elewacji budynku składa się cegły licówki, którą
należy oczyścić z resztek starej farby, wymienić spoinowanie na nowe z zaprawy
barwionej; wymienić, uzupełnić uszkodzone cegły. Tynk elewacji zmyć z pozostałości
starej farby, brudu i innych luźnych cząstek. Gruntowanie powierzchni. Elewacja pokryta
tynkiem gruboziarnistym wymaga miejscowych napraw. Tynki gruboziarniste i gzymsu
pomalować farbą silikatową białą. Tynki ościeży wymalować w kolorze RAL 1019 –
piaskowy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania tynków należy podłoże
oczyścić z kurzu i resztek luźnego podłoża, zbyt suche powierzchnie należy zwilżyć
wodą. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej o odpowiedniej konsystencji
i grubości 3-4mm. Podkład należy wykonać po związaniu obrzutki lecz przed jego
stwardnieniem. Powierzchnia podkładu powinna być porysowana w odstępach co 510cm. Nanoszenie warstwy wierzchniej zaleca się wykonywać gdy podkład jest jeszcze
świeży lecz nie ulega wgnieceniu pod naciskiem palca. Tynk gruboziarnisty musi być
o jednakowej strukturze na całej powierzchni. Niedopuszczalne są pęknięcia tynku;
głębokość wgłębień nie powinna być większa niż połowa średnicy największego ziarna
użytego kruszywa. Niedopuszczalne są wykwity, zacieki, pęcherze, odparzenia
i odstawanie wierzchniej warstwy od podkładu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Do wykonania instalacji elektrycznej i robót budowlanych mogą być stosowane
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą
posiadać aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptację
pisemną inspektora nadzoru. Materiały wbudowane przed ich uzgodnieniem
i zatwierdzeniem będą podlegać demontażowi na koszt Wykonawcy. Wszystkie
użyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem
producenta! Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i osprzętu
równoważnego. Jako równoważne zamawiający rozumie materiały i akcesoria o
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 90
parametrach technicznych i jakościowych nie
w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji
szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla
podano w sposób ogólny, należy dokonać uzgodnień
spisać notatkę służbową.
gorszych
niż wskazano
technicznej lub specyfikacji
materiałów i wyrobów lub je
z inspektorem nadzoru oraz
6. Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W oparciu o wytyczne zawarte w specyfikacji i wizje lokalną na obiekcie przed
rozpoczęciem realizacji robót wykonać dokumentację projektową instalacji elektrycznej
obejmującą m. in: rozmieszczenie urządzeń i osprzętu, schematy instalacji elektrycznej,
schemat tablic rozdzielczych, obliczenia. Dokumentacje przedstawić do uzgodnienia
i zatwierdzenia z inspektorem nadzoru i użytkownikiem obiektu. Dokumentację
sporządzić w wersji edytowalnej Cad-rysunek, Word 97-2003. Dokumentację złożyć do
inspektora nadzoru branży elektrycznej w wersji papierowej i na nośniku CD (x2 egz.).
WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
6.1. Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania instalacji elektrycznej i mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca przed
wbudowaniem materiałów (wyrobów) zamiennych, uzyska akceptację pisemną
inspektora
nadzoru.
Materiały
wbudowane
przed
ich
uzgodnieniem
(zatwierdzeniem) i niespełniające parametrów jakościowych, funkcjonalnych
i estetycznych,
materiałów
przywołanych
w
specyfikacji
i
dokumentacji
technicznej podlegać będą demontażowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca
wbuduje ponownie osprzęt i materiały zgodnie z dokumentacja i specyfikacja
techniczna własnym kosztem i staraniem. Wszystkie użyte w dokumentacji technicznej,
specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. Należy stosować materiały
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazano w dokumentacji.
W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegółowej nie podano
wymagań technicznych dla materiałów i wyrobów lub opisano je w sposób ogólny,
należy dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru oraz spisać stosowną notatkę
służbową.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 91
6.2. Wymagania dotyczące demontażu
Prace demontażowe przeprowadzać tak aby obwody instalacji elektrycznej
czynne i zasilające inne urządzenia w budynku, pozostawić w stanie nienaruszonym,
w przypadku uszkodzenia niezwłocznie naprawić przywracając ich funkcjonalność.
Wszelkie usterki Wykonawca usuwa niezwłocznie własnym kosztem i staraniem
informując użytkownika i inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do demontażu
osprzętu elektrycznego, w obecności użytkownika obiektu i przy udziale inspektora
nadzoru określić szczegółowo zakres podlegający demontażowi demolacyjnemu.
Materiały z demontażu przeznaczone do odzysku protokolarnie przekazać Inwestorowi,
pozostałe Wykonawca utylizuje w własnym zakresie!. Osprzęt przeznaczony do
odzysku a zniszczony przez Wykonawcę w trakcie niewłaściwego demontażu lub
przechowywania podlegać będzie zwrotowi przez Wykonawcę na rzecz 22 WOG w
postaci nowego pełnowartościowego osprzętu (materiału).
6.3. Instalacja oświetlenia
Pomieszczenie 107,108,109
Oświetlenie podstawowe wykonać oprawami typ QADRO 4x18W T-8
montowanymi na suficie, klosz poliwęglanowy, korpus aluminiowy, szary, żebrowany z
rzędami otworów. Układ zapłonowy elektroniczny. Oświetlenie dekoracyjne w
zabudowach gipsowo kartonowych i murowanych, stanowić będą oprawy typ:
a) GU10 - 230V wpuszczane, ruchome, białe, źródło LED GU10; 7W OSRAM
385lm 36st.
b) SPOTLINE BRICK LED ciepły biały, wym.100x160x75, moc 3,6W/230V
kolor srebrno szary z puszką montażową.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne instalowane nad drzwiami - ONTEC S W2
5W/2Xled, 1h, (soczewka).
Oświetlenie korytarza
Oprawy natynkowe typ:
a) QADRO 2x36W T-8 (3 szt.),
b) oprawy LED do oświetlania obrazów typ: KINKIET LED 100cm srebrny mat,
57led,2700k, 21,6W, ramię 10cm, podstawa 18x5,5cm
c) oprawy do zabudowy górnej typ jw/w.
Do oświetlenia dziewięciu wnęk z tablicami opisowymi zastosować taśmy LED
barwa ciepła biała mocowane w profilach aluminiowych. Zasilacze zainstalować w
każdej zabudowie tak aby możliwy był dostęp do sprawdzenia połączeń i czynności
serwisowo -eksploatacyjnych (puszki instalacyjne).
Pomieszczenie 102 zainstalować dodatkowe oprawy rastrowe typ ELGO 4x18W T8,
oraz oprawy do zabudowy górnej typ jw/w.
Pomieszczenia 110,111,114,115,116, oświetlenie wykonać w oparciu o istniejące
oprawy rastrowe oraz oprawy do zabudowy górnej typ jw/w.
Wejście do budynku wymienić 3 oprawy zewnętrzne, zastosować oprawy typ
RICOSTA czarna 260X100 IP54 korpus Al. E27, żarówka Led 14W.
Załączanie oświetlenia pomieszczeń realizowane za pomocą łączników pojedynczych,
świecznikowych i świecznikowych schodowych w wykonaniu podtynkowym do systemu
ramkowego. Ramki grupowe 2/3-krotne oraz ramki pojedyncze. Łączniki instalować na
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 92
wysokość 1,4m nad posadzką. Połączenia przewodów instalacji oświetlenia realizować
w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Instalację układać w bruzdach pod tynkiem.
Ostateczny montaż uzgodnić w trakcie realizacji prac z inspektorem nadzoru. Instalację
oświetleniową
wykonać
przewodami
YDYpżo
3x1,5mm 2/750V,
YDYpżo
2
4x1,5mm /750V. Obwody oświetlenia zasilić z rozdzielnic klatki schodowej.
Obwody oświetlenia:
1. Oświetlenie ewakuacyjne pom. 107,108,109,
G61 B10 – 1szt.
2. Oświetlenie podstawowe pom. 108,
G61 B10 – 1szt.
3. Oświetlenie podstawowe pom. 107,109,
G61 B10 – 1szt.
4. Oświetlenie podstawowe pom. 110,111,
G61 B10 – 1szt.
5. Oświetlenie podstawowe pom. 114,115,116,
G61 B10 – 1szt.
6. Oświetlenie dekoracyjne górne pom. 107,109,
G61 B10 – 1szt.
7. Oświetlenie dekoracyjne górne pom. 108,
G61 B10 – 1szt.
8. Oświetlenie dekoracyjne dolne pom. 108,
G61 B10 – 1szt.
9. Oświetlenie dekoracyjne dolne pom. 107,109,
G61 B10 – 1szt.
10. Oświetlenie dekoracyjne tablice/wnęki pom. 107,108,109,
G61 B10 –
2szt.
11. Oświetlenie podstawowe klatka schodowa
G61 B10 – 1szt.
12. Oświetlenie dekoracyjne górne 1p.klatka schodowa
G61 B10 – 1szt.
13. Oświetlenie dekoracyjne górne 0p.klatka schodowa
G61 B10 – 1szt.
14. Oświetlenie dekoracyjne tablice/wnęki 1p. klatka schodowa G61 B10 – 1szt.
15. Oświetlenie dekoracyjne tablice/wnęki 0p. klatka schodowa G61 B10 – 1szt.
16. Oświetlenie dekoracyjne obrazy klatka schodowa
G61 B10 – 1szt.
6.4. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe 2x230V N+PE podtynkowe wykonać na wys. 0,3m, nad
posadzką dla potrzeb ogólnych i gablot. W pomieszczeniu 108 dodatkowo gniazdo na
suficie do zasilania projektora cyfrowego. Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać
przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2 - 750V. Obwody zasilić z rozdzielnic 0p. i 1p.
zabezpieczyć zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym typu G61 charakterystyka B
oraz dobezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowym.
Obwody gniazd wtykowych:
1. Gniazda pom 107(4szt.) 109(4szt.)
2. Gniazda pom 108(8szt.)
3. Gniazda pom 110 (5 szt.) 111(5szt.)
4. Gniazda pom 114/115 (9 szt.)
5. Gniazda pom 116 (6 szt.)
6. Gniazda pom 102 (10 szt.)
7.Gniazda klatka schodowa (4szt)
16A
16A
16A
16A
16A
16A
16A
6.5. Rozdzielnice R-0 i R-1
Na parterze i 1p. klatki schodowej wymienić istniejące rozdzielnice.
Rozdzielnice modułowe 4x12 wyposażyć w zabezpieczenia na potrzeby istniejących
i nowych obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych. Rozdzielnica głęboka podtynkowa,
demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35, 12
modułów w rzędzie, kolor biały, listwa przyłączeniowa PE i N, osłony modułów,
maskownica obudowy, drzwi metalowe pełne płaskie, dźwignia z zamkiem na klucz,
układ TN-S. Osprzęt modułowy w rozdzielnicach stosować jednego rodzaju - typu
(producenta). Połączenia w rozdzielnicy wykonywać za pomocą listew zaciskowych,
szyn łączeniowych izolowanych i przewodów typu LgY o odpowiednim przekroju.
Wymienić linie WLZ do rozdzielnicy parteru i 1p. odrębnie (yky 5x16mm2 w rurach RL
pod tynkiem). Uwzględnić obróbkę murarską.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 93
6.6. Uziemienie i połączenia wyrównawcze
Wykonać połączenie wyrównawcze - szyna PE miedzy rozdzielnicą RG
w piwnicy a złączem kablowym ZK-3 na budynku. Złącze ZK-3 uziemić taśma stalowa
oc.25x4mm, uziom prętowy miedziowany typ Galmar Ø18, R<10Ω.
6.7. Prowadzenie przewodów i kabli
Należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach
prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Przy prowadzeniu tras należy
zachować normatywne odległości określone przepisami od innych urządzeń i instalacji.
ODBIORY ROBÓT
Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru będzie dokonywał odbioru części lub
etapu robót. Odbiór części robót potwierdzony zostanie protokółem odbioru części
robót wykonanych w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru po
sprawdzeniu jakości wykonania, zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, użycia właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami
określonymi w specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny być
odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywna, a dostarczone przez
Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
WYMAGANIA:
a) Prace należy wykonać pod kierownictwem osoby posiadających właściwe
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz zrzeszonej w Izbie
Inżynierów Budownictwa.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego
(Inspektora Nadzoru).
c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowiązany do likwidacji placu budowy
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
d) Elementy (otoczenie) obiektu, które w czasie robót naprawczych mogą ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed
zabrudzeniem.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów
i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
a) Barwa powłok malarskich powinna być jednolita i równomierna, bez smug,
b) Nie dopuszcza się spękań łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz
widocznych łączeń lub poprawek.
c) Powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.
d) Odbiór materiałów dokonywany będzie bezpośrednio na budowie.
e) Odbiór materiałów obejmować będzie sprawdzenie ich parametrów i właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
certyfikatów.
f) Zamawiający dla dokonania oceny jakości wyrobów sprawdzi między innymi:
zgodność wymiarów, jakość materiałów, z których to została wykonana,
prawidłowość wykonana z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 94
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
a) Przedmiar robót (obmiar) musi zawierać opis robót budowlanych w kolejności
technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót
wynikających z nakładów rzeczowych (nr katalogu tablicy i kolumny).
b) Książka obmiarów powinna być wyprowadzona z podpisami kierownika budowy
(przedstawiciela Zamawiającego) i inspektora nadzoru dostarczona przez
Wykonawcę Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
a) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót oraz złoży
oświadczenie o gotowości do odbioru.
b) Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni potwierdzi gotowość do odbioru wykonanych
robót dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemną informację jakie
warunki musi spełnić, aby roboty budowlane mogły zostać uznane za gotowe do
odbioru. Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakończenia robót
określonego
w umowie.
c) W przypadku nie zajęcia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od
daty zgłoszenia Zamawiający uzna gotowość do odbioru deklarowaną przez
Wykonawcę,
d) W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru lub
nie zajęcia przez niego stanowiska w ciągu 7 dni, Zamawiający wyznaczy termin
odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez
wykonawcę gotowości do odbioru.
e) Zamawiający dokona końcowego odbioru robót komisyjnie.
f) Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla Zamawiającego komplet dokumentów
będących podstawą oceny prawidłowości wykonania robót i zastosowanych
materiałów budowlanych, a w szczególności takich jak: aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności itp. dotyczące wbudowanych materiałów, oświadczenie
kierownika budowy o prawidłowym (zgodnym z wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną) wykonaniu robót i uporządkowaniu placu budowy, protokóły odbioru
robót zanikowych, książkę obmiarów.
g) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych
uniemożliwiających prawidłową eksploatację obiektu Zamawiający będzie żądał
od Wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robót na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wpływu na umowny termin
realizacji umowy.
h) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych,
które nie uniemożliwiają prawidłowej eksploatacji obiektu, a Wykonawca odstąpi
od ich usunięcia, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację
określonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidłowości
(uznanego
prze
komisję
odbiorową)
wyrażonego
współczynnikiem procentowym w stosunku do wielkości wynagrodzenia za
poprawne wykonanie elementu.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 95
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Materiały z demontażu – drewno opałowe, złom Wykonawca zagospodaruje we
własnym zakresie, a o wartość zagospodarowanego odzysku pomniejszy cenę
oferty.
Wartości robót tymczasowych i towarzyszących określonych w punkcie 1 litera c
specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogólne budowy, które uwzględni
w złożonej ofercie.
10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst
jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1118) (Dz. U. 2006, nr
170, poz. 1217);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92,poz 85.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz.1229.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122,
poz.1321 z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 2013,poz. 21).
Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.
U. nr 63/2001, poz. 638 ze zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz.2086 z późniejszymi zmianami.).
Rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz.
690.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia
1999r. Dz. U. Nr 74, poz. 836
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów Dz. U. nr 112, poz. 1206
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym , nie będącym przedsiębiorstwami do wykorzystania
na ich własne potrzeby Dz. U. nr 74 poz.686
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 96
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z 2002
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169,poz. 1650 z 1997r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z 2004r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.
U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki.
Inne dokumenty i instrukcje:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Poradnik
projektanta kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.
Dokumentacja projektowa.
Warunki technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
Część I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Instytut
Techniki Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1990.
PN-69/B-10280-Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1304:2002 - Dachówki oraz wyroby ceramiczne
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane
BN-7917150-02-Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 - Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180-Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowo-tytanowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-EN ISO 12944-5:2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.
PN-EN ISO 12944-8:2001 - Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe na konstrukcje.
PN-71/H-86020 -Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna).
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego
PN-EN 62305-1;2008 Ochrona odgromowa
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 97
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-86/H-84018 - Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.
PPN-62/H-93200 - Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Deklaracje zgodności i certyfikaty.
Instrukcje wykonawcze producenta.
OPIS TECHNICZNY
Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia remontu budynku
nr 9/316 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 1.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem;
Wytyczne Inwestora;
Ustalenia z Użytkownikiem;
Wizja lokalna;
Dokumentacja projektowa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.1126).
2. ZAKRES ROBÓT
Zakres prac opisany w dokumentacji projektowej.
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Remontowany obiekt – budynek nr 9 zlokalizowany jest na terenie kompleksu
wojskowego w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Orneckiej 1
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA IZDROWIA LUDZI
Zakres opracowania obejmuje roboty zewnętrzne i wnętrzowe takie jak: wymiana
istniejącego poszycia dachu na nowe, przemurowanie kominów z cegły klinkierowej,
naprawa tynków, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie
elewacji, pomieszczeń wewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej i elektrycznej.
Posadzki z płytek ceramicznych.
5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH:
prowadzenia prac budowlanych w terenie nie dostępnym dla osób
postronnych –zorganizowanie placu budowy - wygrodzenie terenu budowy,
urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na
placu budowy, urządzenie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego
i socjalnego dla pracowników;
prace rozbiórkowe – właściwa kolejność wykonywania prac;
roboty budowlane – zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości,
zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, wygrodzenie strefy
niebezpiecznej, drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się
oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę
ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DOREALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 98
Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani
z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Na placu
budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników;
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad bhp.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:
niewłaściwa ogólna organizacja pracy;
niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
niewłaściwe polecenia przełożonych;
brak nadzoru;
brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy;
brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii;
dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań
lekarskich;
niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: niewłaściwe usytuowanie urządzeń
na stanowiskach pracy;
nieodpowiednie przejścia i dojścia;
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
niewłaściwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego, będące źródłem zagrożenia;
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lubnapraw;
niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiałów zastępczych;
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
wady materiałowe czynnika materialnego:
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 99
ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;
organizować,
przygotowywać
i
prowadzić
prace,
uwzględniając
zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy;
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;
określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych;
koordynowanie
realizacji
zadań
zapobiegających
zagrożeniom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego
przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,
wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników
o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Zgodnie z Prawem Budowlanym, kierownik budowy jest obowiązany
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danego zadania.
Opracował:
/-/ Roman Siemaszko
Oznaczenie sprawy 98/26/RB/PN/16/ZC/Z
Strona 100

Podobne dokumenty