Realizacja KPOŚK w woj.opolskim w 2010 r.

Komentarze

Transkrypt

Realizacja KPOŚK w woj.opolskim w 2010 r.
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OPOLU
1/W/2011
Realizacja Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
w województwie opolskim
w 2010 roku
Opole, sierpień 2011 r.
Komunikat 1/W/2011
Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Działania wymagane w celu wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego, a więc działania wymagane na
mocy 11 dyrektyw (m.in.: dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czy też dyrektywy
dotyczącej jakości wody w kąpieliskach) obejmuje całościowo Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) Dyrektywa
2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r.
Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego znajdując swe odzwierciedlenie m.in.: w ustawie
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z poźn. zm.).
RDW wymaga sporządzenia charakterystyki dorzeczy zarówno pod względem form korzystania z wody,
jak i problemów gospodarki wodnej, by określić, przy udziale społeczeństwa, program działań, który pozwoli na
osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód w 2015 r.
Przystępując do Unii Europejskiej zobowiązano się, że przepisy prawne Unii w zakresie odprowadzania i
oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r.
Ponadto cały obszar Polski (położony w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego) został uznany za
„wrażliwy” tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu do wód.
Zobowiązania oznaczają, że do 31 grudnia 2015 r. wszystkie aglomeracje > 2 000 RLM muszą być
wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od
wielkości oczyszczalni, a aglomeracje < 2 000 RLM, wyposażone w dniu przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej w systemy kanalizacyjne, powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające
odpowiednie oczyszczanie. W efekcie tych działań do końca 2015 r. powinna być zapewniona 75% redukcja
związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie Polski i odprowadzanych do
wód.
W celu wypełnienia zapisów prawa wspólnotowego, 16 grudnia 2003 r., zatwierdzony został Krajowy
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), jako instrument koordynujący działania w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych zawierający harmonogram powstawania aglomeracji i
uściślający działania z zakresu kanalizacji. Program określa wykaz aglomeracji o RLM większej od 2 000 wraz z
wykazem niezbędnych przedsięwzięć, jakie należy przeprowadzić w tych aglomeracjach w zakresie budowy,
rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systemów kanalizacyjnych. Realizacja całego Programu została rozłożona na cztery horyzonty czasowe, tj. lata:
2003 – 2005, 2006 – 2010, 2011 – 2013 oraz 2014 – 2015. Poprzez opracowanie Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych dokonano identyfikacji liczby aglomeracji oraz zakresu prac i kosztów
niezbędnych do poniesienia w celu kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w Polsce.
KPOŚK opracowany w 2003 r. obejmował 1378 aglomeracji i przewidywał :
 budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych,
 budowę około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.
Koszt tego zadania oszacowano na ok. 35 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów
kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków
komunalnych – ok. 11 mld zł.
Pierwszą aktualizację przeprowadzono w 2005 r. i zatwierdzono przez Radę Ministrów 7 czerwca 2005 r.
AKPOŚK 2005 przewidywała:
 budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 1734 oczyszczalni ścieków,
 budowę ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.
Koszt realizacji AKPOŚK2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub
modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 32 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację
oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 10,6 mld zł.
Zaawansowanie prac prowadzonych w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszaru i
granic aglomeracji i wydanie przez wojewodów rozporządzeń w tym zakresie spowodowało konieczność
przygotowania kolejnej aktualizacji KPOŚK. Dokonanie aktualizacji KPOŚK wynika także z art. 43 ust. 4c Prawa
wodnego zgodnie, z którym kolejne aktualizacje Programu są dokonywane, co najmniej raz na 4 lata, jak również
1
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Wydział Monitoringu Środowiska
Komunikat 1/W/2011
Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku
z konieczności weryfikacji zapisów Programu w oparciu o prace prowadzone w gminach i województwach w
zakresie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.
Aktualizacja 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez
Radę Ministrów 2 marca 2010 r.
W Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych umieszczono:
1) wszystkie aglomeracje o RLM ≥ 10 000 objęte KPOŚK w jego wersji zaktualizowanej z 2005 r.;
2) wszystkie aglomeracje o RLM zawartej w przedziale ≥ 2 000 < 10 000 utworzone rozporządzeniami
wojewodów wydanymi przed 28 lutego 2008 r.
W Aktualizacji 2009 KPOŚK wyróżniono 4 grupy wielkości aglomeracji (0 RLM  100 000;
1 RLM  15 000 < 100 000; 2 RLM  10 000 < 15 000, 3 RLM  2 000 < 10 000) oraz przedstawiono 4 horyzonty
czasowe:
• 2007 r. – aglomeracje, w których osiągnięto do końca 2007 r. efekt oczyszczania ścieków zgodny z
wymaganiami przepisów prawnych, w latach 2007 – 2015 konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych;
• 2008 – 2010 r. – aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów
prawnych powinien być osiągnięty do 2010 r., w latach 2007 – 2015 konieczna rozbudowa systemów
kanalizacyjnych;
• 2011 – 2013 r. – aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów
prawnych powinien być osiągnięty w latach 2011 – 2013, w latach 2007 – 2015 konieczna rozbudowa systemów
kanalizacyjnych;
• 2014 – 2015 r. – aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów
prawnych powinien być osiągnięty w latach 2014 – 2015, w latach 2007 – 2015 konieczna rozbudowa systemów
kanalizacyjnych.
AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które umieszczono w następujących załącznikach:
 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (1313 aglomeracji
powyżej 2 000 RLM, które stanowią łączny RLM - 44 161 819 - 97% całkowitego RLM Programu),
 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (322
aglomeracje z przedziału ≥ 2 000 < 10 000 RLM, które stanowią łączny RLM – 1 360 434 - 3%
całkowitego RLM Programu),
 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmuje 104 aglomeracje (łączny RLM - 474 956) nowo wyznaczone lub
te, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są
wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009.
Największe znaczenie w implementacji dyrektywy Rady 91/271/EWG przypisane jest osiągnięciu
odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków
aglomeracjom powyżej 15 000 RLM. Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie ładunek zanieczyszczeń
biodegradowalnych sięga 87%. Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009
szacowana na ok. 30,1 mld zł w okresie do 2015 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych
przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Dlatego też, efekty realizacji Programu odniesiono tylko
do aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu
Akcesyjnego.
Realizacja załącznika 1 AKPOŚK 2009 obejmować będzie:
 budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej,
 modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej,
 modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków,
 budowę 177 nowych oczyszczalni.
Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych w
załączniku 1 AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł, w tym:
 na systemy kanalizacyjne 19,2 mld zł,
 na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł,
2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Wydział Monitoringu Środowiska
Komunikat 1/W/2011
Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku
 na zagospodarowanie osadów 1,3 mld zł.
Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 2015 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi i oczyszczalniami
ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców Polski, w tym blisko 100 % ludności miejskiej i ok. 60 % ludności wiejskiej.
Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.
(AKPOŚK 2010).
Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w
aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca
2010 r. Dlatego też, AKPOŚK 2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji
inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień
ustalono, że sytuacja dotyczy 126 aglomeracji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych
pozostały zgodne z dokumentem AKPOŚK 2009.
KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji
zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni poniżej 2 000 RLM oraz redukcji związków azotu
i fosforu. Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 91/271/EWG oraz w celu stymulacji i
egzekwowania oraz koordynacji działań gmin na terenie, których położone są aglomeracje < 2 000 RLM
przygotowano dodatkowe programy:
 Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy
kanalizacji sanitarnej
Stanowi uzupełnienie do KPOŚK. Zawiera wykaz aglomeracji o RLM poniżej 2 000 na terenie, których
istniała w 2004 r. sieć kanalizacji zbiorczej i które powinny być wyposażone w oczyszczalnie zapewniające
odpowiednie (pełne biologiczne lub równoważne) oczyszczanie ścieków w terminie do końca 2015 r.
Aby aglomeracja została zakwalifikowana do Programu musi spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie:
wielkość aglomeracji < 2 000 RLM; wyposażenie aglomeracji w 2004 r. w sieć kanalizacyjną co najmniej o
długości 0,1 km; wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej lub/i oczyszczalnie ścieków, które
wymagają modernizacji lub rozbudowy, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technicznych;
występowania na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków, do których ścieki są dowożone taborem
asenizacyjnym.
Dla pozostałych aglomeracji < 2 000 RLM powinny zostać opracowane programy wojewódzkie
koordynowane przez urzędy marszałkowskie.
Dla województwa opolskiego wytypowano następujące aglomeracje:
Raków,
Pludry,
Tłustomosty – Langowo,
Sternalice,
Czerwonków,
Rudniki,
Kotlarnia,
Żytniów,
Jakubowice,
Gracze,
Lasocice,
Kadłub.
 Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno – spożywczego o wielkości 4 000 RLM,
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie
prawo standardy ochrony wód
Program obejmuje 114 zakładów różnych branż przemysłu rolno – spożywczego generujących ładunek
zanieczyszczeń biodegradowalnych ok. 3 mln RLM.
Dla województwa opolskiego takich zakładów wytypowano dwa:
• OVITA – NUTRICIA SP. z o.o. w Opolu (obecnie NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.) – oczyszczalnię
zlikwidowano w II półroczu 2007 r.;
• POLSNAK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Nysie (obecnie Truller Poland Sp. z o.o.). RLM oczyszczalni
oszacowano na 8 317.
Aglomeracja zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne oznacza teren, na którym
zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i
przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.
3
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Wydział Monitoringu Środowiska
Komunikat 1/W/2011
Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku
Do 2008 r. obszar i granice aglomeracji były wyznaczane przez właściwego wojewodę zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i
granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841, z późn. zm.).
W chwili obecnej na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne, aglomeracje są wyznaczane w
drodze uchwały przez sejmik województwa, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu
gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii
zainteresowanych gmin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).
Obszar aglomeracji może obejmować jedną lub więcej jednostek osadniczych (miasto, miejscowości
wiejskie) bądź tylko jej część. Pojęcie aglomeracji oraz zastrzeżenie, że na obszarach gdzie występuje mała
koncentracja zabudowy można stosować systemy indywidualne, stanowią podstawę wyznaczania zasięgu
systemu kanalizacyjnego. Istotnym elementem wyznaczania obszaru i granic aglomeracji jest zasadność
techniczna i ekonomiczna wyznaczania zasięgu systemu kanalizacji zbiorczej na terenie gminy.
Na podstawie informacji, uzyskanych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, w tabeli przedstawiono wybrane elementy
sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2010 ujętych w
AKPOŚK 2009 dla województwa opolskiego.
Charakterystykę aglomeracji utworzonych w województwie opolskim (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)
przedstawiono jako załącznik do niniejszego komunikatu wraz z ich lokalizacją na rysunku .
4
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Wydział Monitoringu Środowiska
Tabela. Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2010 dla województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych
w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej ujętych w AKPOŚK 2009
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
3)
Gmina wiodąca
KPOŚK)
i gminy
1)
Numer załącznika
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
7)
oczyszczanych
Udział ścieków
komunalnych
Plan
10)
(%)
inwestycyjny
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
planowanej
Rodzaj 8)
oczyszczalni
inwestycji
Czy
oczyszczalnia
b) dostarczanych do
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
219 163
0
157 302
a) 93,8
b) 6,0
c) 0,2
d) 0,0
638,0 – 158,9
6,9 / 0,4
122 142 – 38 571 12 648,6
73
14%
a) 99,7
b) 0,3
c) 0,0
d) 0,0
Opole
PLOP0010
PUB1
1
MO
145 997
145 997
0
98 780
a) 75,8
b) 13,1
c) 0,2
d) 10,8
312,1 – 99,2
6,9 / 0,0
74 995 – 30 113
72
4 413,4
35%
a) 86,9
b) 0,9
c) 0,1
d) 12,1
Nysa
PLOP0020
PUB1
1
––
Kędzierzyn
– Koźle
Bierawa,
Cisek,
Reńska Wieś
70 000
88 967
1
83 778
a) 82,0
b) 9,0
c) 0,1
d) 8,9
391,4 – 137,4
10,0 / 0,0
67 771 – 0
76
2 988,1
7%
a) 91,4
b) 1,3
c) 0,1
d) 7,2
1) K. – Koźle
––
PLOP0040
PUB 2
1
2) Oczyszczalnia
ZA Kędzierzyn SA
PUB 2
1
3) Oczyszczalnia
ZE Blachownia
B
––
Krapkowice
Strzeleczki,
Prószków,
Gogolin
55 553
49 912
1
31 530
a) 77,1
b) 1,0
c) 0,1
d) 21,8
110,7 – 71,6
0/0
14 100 – 23 500
75
1 476,0
35%
a) 55,2
b) 0,8
c) 0,1
d) 43,9
Krapkowice
PLOP0050
PUB2
1
Opole
(PLOP001)
1
0
Opole
Chrząstowice,
Dąbrowa,
Łubniany,
Komprachcice,
Prószków,
Tarnów Opolski
213 626
2.
Nysa
(PLOP002)
1
0
Nysa
Głuchołazy,
Otmuchów,
Paczków,
Pakosławice
3.
Kędzierzyn
– Koźle
(PLOP004)
1
1
4.
Krapkowice
(PLOP005)
1
1
1.
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
6)
w aglomeracji 5)
kanalizacyjnej
RLM
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
5
2013/2013
MO
2010/2011
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
5.
Brzeg
(PLOP006)
1
1
Brzeg
Lubsza,
Oława,
Olszanka,
Skarbimierz,
Lewin Brzeski
65 368
65 368
1
62 880
a) 98,5
b) 1,4
c) 0,0
d) 0,1
388,5 – 19,9
0,8 / 0,0
32 147 – 22 916
84
2 620,0
16%
a) 98,4
b) 0,1
c) 0,0
d) 1,5
Brzeg
PLOP0060
PUB2
1
––
6.
Prudnik
(PLOP007)
1
1
Prudnik
Głuchołazy
45 734
32 096
1
28 805
a) 84,2
b) 5,7
c) 0,0
d) 10,1
88,3 – 30,5
3,0 / 0,2
20 323 – 3 410
74
1 873,4
7%
a) 93,0
b) 0,2
c) 0,0
d) 6,8
Prudnik
PLOP0070
PUB2
1
M
Namysłów
(PLOP008)
1
1
Namysłów
Domaszowice,
Świerczów,
Wilków
38 155
49 000
1
26 246
a) 64,5
b) bd
c) bd
d) bd
50,0 – 14,4
0,0 / 0,0
16 941 – 9453
54
1 591,7
18%
a) 98,5
b) 1,5
c) 0,0
d) 0,0
Namysłów
PLOP0080
PUB2
1
MO
8.
Zdzieszowice
(PLOP009)
1
1
Zdzieszowice
Walce
44 150
19 452
1
20 227
a) 70,2
b) 29,7
c) 0,1
d) 0,0
50,5 – 31,9
7,4 / 0,0
14 127 – 121
73
1 094,8
bd
a) 92,5
b) 7,4
c) 0,1
d) 0,0
Zdzieszowice
ZK Zdzieszowice
PLOP0090
PUB2
1
––
9.
Kluczbork
(PLOP010)
1
1
Kluczbork
Lasowice Wielkie
51 658
51 658
1
39 219
a) 67,9
b) 31,4
c) 0,7
d) 0,0
76,2 – 26,5
0,3 / 0,0
bd
992,1
10%
a) 97,7
b) 2,2
c) 0,1
c) 0,0
Ligota Dolna
PLOP0100
PUB2
1
––
10.
Strzelce Opolskie
(PLOP011)
1
1
Strzelce Opolskie 49 358
Jemielnica
49 358
1
41 524
a) 60,2
b) 39,6
c) 0,2
d) 0,0
81,0 – 19,5
2,0 / 0,0
24 987 – 1 480
54
3 231,5
3%
a) 98,9
b) 1,0
c) 0,1
d) 0,0
Strzelce Opolskie
PLOP0110
PUB2
1
––
7.
6
2012/2010
2010/2013
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
46,8 – 7,0
4,6 / 0,0
10 724 – 0
72
821,0
0
a) 74,1
b) 0,5
c) 0,5
d) 24,9
Praszka
PLOP0120
B
1
22 454
1
20 075
a) 52,0
b) 30,8
c) 0,7
d) 16,5
33,5 – 22,4
0,7 / 0,0
10 968 – 216
50
637,3
4%
a) 72,8
b) 2,8
c) 1,2
d) 23,2
Antoniów
PLOP0130
PUB2
1
MO
29 100
1
27 689
a) 23,8
b) 75,8
c) 0,1
d) 0,3
82,7 – 1,5
24,3 / 0,0
4 733 – 0
16
400,0
0%
a) 78,5
b) 10,0
c) 1,9
d) 9,6
Kotórz Mały
PLOP0140
B
1
MO
11 362
8 632
3
7 969
a) 31,4
b) 68,5
c) 0,1
d) 0,0
5,2 – 13,0
0,1 – 0,0
1 700 – 250
23
109,5
3%
a) 93,6
b) 3,7
c) 2,7
d) 0,0
Kietrz
PLOP0150
B
1
––
16 962
16 962
1
13 304
a) 59,3
b) 8,6
c) 0,0
d) 32,1
38,6 – 20,2
0,0 / 0,0
7 765 – 0
46
390,5
0%
a) 98,8
b) 1,2
c) 0,0
d) 0,0
Głogówek
PLOP0160
B
1
MO
14 951
2
14 129
a) 54,1
b) 5,7
c) 2,5
d) 37,7
27,6 – 16,2
8,7 / 0,0
8 727 – 0
58
650,0
0%
a) 28,7
b) 0,3
c) 5,0
d) 66,0
Wołczyn
PLOP0170
B
1
RM
14 881
Ozimek
(PLOP013)
1
1
Ozimek
22 454
Turawa
(PLOP014)
1
1
Turawa
Łubniany,
Chrząstowice
29 100
14.
Kietrz
(PLOP015)
1
2
Kietrz
15.
Głogówek
(PLOP016)
1
1
Głogówek
Wołczyn
(PLOP017)
1
2
Wołczyn
13.
16.
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
14 660
a) 73,4
b) 3,4
c) 0,6
d) 22,6
Praszka
Gorzów Śląski,
Radłów,
Rudniki
12.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
14 881
2
Praszka
(PLOP012)
1
2
11.
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
14 951
7
––
2010/2013
2013/2013
2015/2015
2015/2013
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
17.
Niemodlin
(PLOP018)
1
3
Niemodlin
7 893
7 893
3
7 293
a) 63,9
b) 9,7
c) 0,0
d) 28,2
16,4 – 17,0
0,0 / 0,0
4 661 – 0
59
482,9
0%
a) 96,3
b) 3,7
c) 0,0
d) 0,0
Gościejowice Małe ––
PLOP0180
B
1
18.
Lewin Brzeski
(PLOP019)
1
3
Lewin Brzeski
9 751
9 751
3
9 588
a) 85,1
b) 14,0
c) 0,9
d) 0,0
41,9 – 6,0
3,0 / 0,0
bd
240,0
0%
a) 95,3
b) 2,4
c) 0,3
d) 0,0
Lewin Brzeski
PLOP0190
B
1
––
19.
Zawadzkie
(PLOP020)
1
2
Zawadzkie
10 591
10 591
2
12 077
a) 61,1
b) 20,3
c) 0,0
d) 18,6
29,7 – 14,5
0,0 / 0,0
8 415 – 0
79
208,0
0%
a) 95,8
b) 4,2
c) 0,0
d) 0,0
Zawadzkie
PLOP0200
B
1
RM
20.
Paczków
(PLOP021)
1
2
Paczków
14 348
14 348
2
10 664
a) 67,3
b) 31,9
c) 0,8
d) 0,0
14,6 – 0,0
3,5 / 0,0
9 708 – 0
68
495,3
0%
a) 96,5
b) 1,6
c) 1,9
d) 0,0
Paczków
PLOP0210
PUB2
1
––
21.
Grodków
(PLOP023)
1
1
Grodków
15 839
18 059
1
15 941
a) 62,4
b) 10,4
c) 0,0
d) 27,2
44,6 – 1,2
14,5 / 0,0
4 920 – 6 501
63
653,9
6%
a) 58,0
b) 2,9
c) 0,0
d) 39,1
Tarnów
Grodkowski
PLOP0230
PUB2
1
MO
Olesno
(PLOP024)
1
2
Olesno
14 964
2
14 868
a) 47,1
b) 51,1
c) 1,8
d) 0,0
16,1 – 25,0
0,1 / 0,0)
7 000 – 96
47
791,6
5%
a) 93,8
b) 2,5
c) 3,7
d) 0,0
Olesno
PLOP0240
B
1
––
22.
14 964
8
2010/2011
2010/2010
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
Korfantów
(PLOP025)
1
2
Korfantów
Prudnik
10 540
Gogolin
(PLOP027)
1
3
Gogolin
8 304
25.
Pawłowiczki
(PLOP029)
1
3
Pawłowiczki
26.
Popielów
– Karłowice
(PLOP031)
1
3
Popielów
23.
24.
27.
Murów
(PLOP032)
2
3
Murów
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
15 876
1
7 113
a) 21,6
b) 77,8
c) 0,6
d) 0,0
6,3 – 0,0
0,0 / 0,0
851 – 0
5
70,2
0%
a) 93,1
b) 6,3
c) 0,6
d) 0,0
Korfantów
PLOP0250
B
1
RM
8 242
3
7 598
a) 70,0
b) 30,0
c) 0,0
d) 0,0
53,9 – 3,1
4,5 / 0,0
5 852 – 0
71
269,0
0%
a) 47,0
b) 53,0
c) 0,0
d) 0,0
Chorula
PLOP0270
B
1
R
4 386
4 386
3
4 012
a) 80,2
b) 11,1
c) 0,0
d) 8,7
43,3 – 20,5
4,5 / 0,3
3 965 – 175
94
86,0
4%
a) 90,2
b) 1,0
c) 0,0
d) 8,8
Pawłowiczki
PLOP0290
B
1
––
8 568
7547
3
8 303
a) 39,3
b) 60,5
c) 0,2
d) 0,0
27,0 – 8,4
0,0 / 0,0)
3 268 – 0
43
106,5
0%
a) 94,2
b) 5,7
c) 0,1
d) 0,0
1) Karłowice
B
1
2) Popielów
PLOP0310
PUB2
1
RM
5 597
a) 38,6
b) 60,3
c) 1,1
d) 0,0
19,7 – 0,0
0,0 / 0,0)
Murów
PLOP0320
B
1
RM
6 067
6 067
3
9
2 163 – 0
36
140,0
0%
a) 87,6
b) 10,9
c) 1,5
d) 0,0
2015/2015
2015/2015
2015/2015
MO
2015/2015
2011/2011
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
Tarnów Opolski
(PLOP033)
1
2
Tarnów Opolski
Izbicko
13 580
29.
Kolonowskie
(PLOP035)
1
3
Kolonowskie
30.
Prószków
(PLOP036)
1
3
Prószków
Dobrodzień
(PLOP037)
1
3
Dobrodzień
Branice
(PLOP039)
1
3
Branice
Trzebiszyn
(PLOP040)
2
3
Lasowice Wielkie 3 521
28.
31.
32.
33.
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
11 067
2
10 576
a) 58,5
b) 41,5
c) 0,0
d) 0,0
42,3 – 0,0
0,0 / 0,0
2 603 – 137
25
221,2
5%
a) 97,1
b) 2,9
c) 0,0
d) 0,0
Kosorowice
PLOP0330
B
1
RM
8 070
8 070
3
6 073
a) 57,6
b) 1,6
c) 0,1
d) 40,7
47,3 – 0,0
23,8 / 0,0
4 680 – 0
58
67,8
1%
a) 95,6
b) 1,5
c) 2,9
d) 0,0
Staniszcze Małe
PLOP0350
B
1
––
5 940
6 556
3
5 516
a) 52,4
b) 47,5
c) 0,1
d) 0,0
42,6 – 11,2
0,2 / 0,0
3 278 – 0
50
202,2
0%
a) 99,3
b) 0,6
c) 0,1
d) 0,0
Prószków
PLOP0360
B
1
7 230
3
6 383
a) 32,7
b) 49,6
c) 0,2
d) 17,5
27,7 – 3,3
6,0 / 0,0
2 934 – 0
41
226,0
8%
a) 47,8
b) 17,7
c) 1,8
d) 32,7
Dobrodzień
PLOP0370
B
1
BN
5 011
3
4 733
a) 47,7
b) 31,0
c) 7,9
d) 13,4
18,0 – 4,5
4,8 / 0,0
2 259 – 0
45
141,6
0%
a) 73,4
b) 2,2
c) 4,1
d) 20,3
Branice
PLOP0390
B
1
BN
3 521
3
3 426
a) 28,8
b) 67,2
c) 2,6
d) 0,3
12,3 – 0,0
4,8 / 0,0
989 – 0
28
72,0
0%
a) 35,4
b) 0,0
c) 3,8
d) 60,8
Trzebiszyn
PLOP0400
B
1
R
7 230
5 011
10
2015/2015
RM
2013/2013
2011/2011
2011/2012
2015/2015
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
34.
Baborów
– Sułków
(PLOP041)
1
3
Baborów
4 272
4 272
3
3 352
a) 78,8
b) 21,2
c) 0,0
d) 0,0
12,4 – 0,0
0,0 / 0,0
3 172 – 0
74
187,0
0%
a) 98,9
b) 1,1
c) 0,0
d) 0,0
Baborów
PLOP0410
B
1
––
35.
Polska Cerekiew
(PLOP042)
1
3
Polska Cerekiew
4 000
7 968
3
4 431
a) 58,7
b) 4,6
c) 0,1
d) 36,6
23,1 – 5,1
3,2 / 0,0
810 – 0
10
134,0
0%
a) 28,1
b) 0,0
c) 0,0
d) 71,9
Polska Cerekiew
PLOP0420
B
1
––
36.
Ujazd
(PLOP043)
1
3
Ujazd
7 074
7 074
3
6 298
a) 98,0
b) 2,0
c) 0,0
d) 0,0
97,1 – 11,6
9,5 / 0,0)
6 170 – 0
87
171,0
2%
a) 97,1
b) 2,9
c) 0,0
d) 0,0
Ujazd
PLOP0430
B
1
MO
Skoroszyce
(PLOP044)
2
3
Skoroszyce
3 303
3
6 499
a) 45,5
b) 43,8
c) 1,8
d) 8,9
23,7 – 0,0
0,0 / 0,0
2 277 – 0
69
214,9
0%
a) 89,1
b) 6,0
c) 2,5
d) 2,4
Skoroszyce
PLOP0440
B
1
R
Bodzanowice
(PLOP045N)
1
3
Olesno
3 630
3
2 866
a) 0,0
b) 95,4
c) 4,6
d) 0,0
0,0 – 0,0
0,0 /0,0
0–0
0
55,0
0%
a) 0,0
b) 0,0
c) 0,0
d)100,0
––
BN
37.
38.
39.
Ścinawa
(PLOP046N)
1
3
3 303
3 630
aglomeracja w 2008 r. weszła w skład aglomeracji Korfantów, jednak rozporządzenie ją wyznaczające nie zostało uchylone, stąd brak danych na temat tej aglomeracji
11
2015/2015
2013/2013
2015/2015
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
RLM
według
AKPOŚK 2009
Naczęsławice
(PLOP047N)
2
3
Pawłowiczki
Głogówek
3 441
Zębowice
(PLOP048N)
2
3
Zębowice
4 150
42.
Pokój
(PLOP049N)
1
3
Pokój
43.
Biała
(PLOP050N)
2
3
Biała
Łącznik
(PLOP051N)
2
3
Biała
Mąkoszyce
(PLOP052N)
2
3
Lubsza
40.
41.
44.
45.
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
3 441
3
3 171
a) 6,3
b) 91,6
c) 1,9
d) 0,2
1,0 – 9,2
0,0 / 0,0
200 – 0
6
68,0
0%
a) 6,6
b) 0,0
c) 1,5
d) 91,9
tymczasowo
Urbanowice Os.
PLOP0470N
bd
BN
4 150
3
3 791
a) 0,0
b) 78,1
c) 21,9
d) 0,0
0,0 – 0,0
0,0 / 0,0
0–0
0
71,0
0%
a) 0,0
b) 0,0
c) 25,8
d) 74,2
––
BN
5 594
5 594
3
5 414
a) 12,0
b) 88,0
c) 0,0
d) 0,0
6,5 – 0,7
2,2 / 0,0)
650 – 0
12
51,3
0%
a) 81,5
b) 18,5
c) 0,0
d) 0,0
Pokój
PLOP0490N
B
1
––
9 111
9 111
3
6 496
a) 23,1
b) 76,9
c) 0,0
d) 0,0
8,8 – 0,0
1,2 / 0,0
1 820 – 0
20
220,0
0%
a) 16,4
b) 4,1
c) 0,0
d) 79,5
Biała
PLOP0500N
B
1
BN
4 833
3
3 926
a) 0,0
b) 100,0
c) 0,0
d) 0,0
0,0 – 0,0
0,0 / 0,0
0–0
0
74,0
0%
a) 0,0
b) 0,0
c) 0,0
d) 100,0
––
BN
2 235
3
2 206
a) 37,2
b) 61,9
c) 0,0
d) 0,9
7,2 – 0,7
0,0 / 0,0
505 – 0
23
53,7
0%
a) 43,2
b) 1,3
c) 0,0
d) 55,5
Mąkoszyce
PLOP0520N
B
1
4 833
2 235
12
2015/2015
2015/2015
2015/2015
2018/ 2020
BN
2010/2010
Lp.
Nazwa aglomeracji
(I_d według
Gmina wiodąca 3)
KPOŚK)
i gminy
Numer załącznika 1)
w aglomeracji
Grupa
2)
aglomeracji
Pietrowice
(PLOP053N)
2
3
Głubczyce
47.
Lisięcice
(PLOP054N)
1
3
Głubczyce
48.
Zlewni rzeki Troi
(PLOP055N)
1
3
49.
Leśnica
––
3
3
46.
RLM
według
AKPOŚK 2009
Liczba
rzeczywistych
mieszkańców
Długość sieci
5)
6)
w aglomeracji
RLM
kanalizacyjnej
Udział (%)
RLM
– kanalizacji
korzystających
mieszkańców
zgodnie z
deszczowej
z sieci
rozporządzeniem a) korzystających w aglomeracji
kanalizacyjnej
4)
/ uchwałą
(km)
mieszkańców –
z systemu
przemysłu
kanalizacyjnego
Długość sieci
b) obsługiwanych kanalizacyjnej
grupa RLM
wybudowanej /
przez tabor
zgodnie z
% RLM
zmodernizowanej korzystających
rozporządzeniem asenizacyjny
4)
w 2010 r.
/ uchwałą
z sieci
c) obsługiwanych
(km)
kanalizacyjnej
przez systemy
indywidualne
d) nieobjętych
żadnym system.
Ilość ścieków
komunalnych
powstających
w aglomeracji
ogółem
3
(tys. m /rok)
Szacunkowy
udział ścieków
przemysłowych
w ściekach
oczyszczanych 7)
Udział ścieków
komunalnych
Plan
(%)
inwestycyjny 10)
Nazwa
a) odprowadzanych
Termin
oczyszczalni
zbiorczym systemem
zakończenia
(I_d)
kanalizacyjnym do
8)
planowanej
Rodzaj
oczyszczalni
inwestycji
b) dostarczanych do Czy oczyszczalnia
zgodnie
spełnia
warunki
oczyszczalni
z AKPOŚK2009/
Rozporządzenia
taborem
faktyczny termin
Ministra
asenizacyjnym
zakończenia
Środowiska z dnia
planowanych
c) oczyszczanych
9)
24 lipca 2006 r.
inwestycji
systemami
indywidualnymi
d) nieoczyszczonych
2 300
3
2 040
a) 0,0
b) 28,9
c) 0,0
d) 71,1
7,5 – 0,0
4,0 / 0,0
0–0
0
88,5
0%
a) 0,0
b) 17,0
c) 0,0
d) 83,0
Pietrowice
2 703
2 703
3
2 457
a) 0,0
b) 15,7
c) 0,0
d) 84,3
0,0 – 0,0
(0,0/0,0)
0–0
0
106,6
0%
a) 0,0
b) 12,2
c) 0,0
d) 87,8
––
––
Głubczyce
2 100
2 100
3
2 060
a) 0,0
b) 14,4
c) 0,0
d) 85,6
24,3 – 0,0
17,5 / 0,0
0–0
0
90,2
0%
a) 0,0
b) 12,2
c) 0,0
d) 87,8
Głubczyce
nonPUB2
1
––
Leśnica
5 395
5 395
3
4 412
a) 81,2
b) 18,8
c) 0,0
d) 0,0
39,6– 0,0
9,0 / 0,0
3 581 – 0
66
320,0
0%
a) 97,0
b) 3,0
c) 0,0
d) 0,0
Zdzieszowice
ZK Zdzieszowice
PUB2
1
––
2 300
13
BN
2010/2010
bd – brak danych
1) załącznik z Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
1 – aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego
2 – aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego
3 – pozostałe aglomeracje
2) grupa RLM aglomeracji według Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
0  100 000; 1 15 000< 100 000; 2  10 000< 15 000; 3  2 000< 10 000
3) za gminę wiodącą w aglomeracji uważa się tę na terenie, której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków
4) zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody (do dnia 15.11.2008 r.) / Uchwałą Sejmiku Województwa (od dnia 15.11.2008 r.) ustanawiającymi aglomerację, stan na 31.XII.2010 r.
0  100 000; 1 15 000< 100 000; 2  10 000< 15 000; 3  2 000< 10 000
5) stan na 31.XII.2010 r.
6) długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej – tłocznej, ciśnieniowej, podciśnieniowej, grawitacyjnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2010 r.
7) wartość oszacowana na podstawie rozliczeń z odbiorcami usług kanalizacyjnych
8) rodzaj oczyszczalni: B – biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <15 000 RLM, non B – biologiczna nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <15 000 RLM
PUB1 – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (N, P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji  100 000 RLM, non PUB1 – oczyszczalnia j.w. nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w
zakresie usuwania biogenów, PUB2 – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (N, P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji 15 000< 100 000 RLM, non PUB2 – oczyszczalnia j.w. nie spełniająca
standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania biogenów
9) informacja stwierdzająca czy oczyszczalnia ścieków spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.); 1- jeżeli oczyszczalnia spełnia wymagania tego rozporządzenia, 0- jeśli nie spełnia
10) rodzaj planowanej inwestycji na lata 2010-2015: BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków, M –istniejąca oczyszczalna ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji z powodu jakości
odprowadzanych ścieków, MO – istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji gospodarki osadowej, R – istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na
przepustowość, RM – istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów
14
WYKAZ
utworzonych aglomeracji z terenu województwa opolskiego
Stan na dzień 31.12.2010 r.
Lp.
1.
Aglomeracja
Opole
Gminy
w aglomeracji
1) Opole;
2) Chrząstowice;
3) Dąbrowa;
4) Komprachcice;
5) Łubniany;
6) Prószków;
7) Tarnów Opolski.
Miejscowości w aglomeracji
1) w gminie Opole: Opole;
2) w gminie Chrząstowice: Chrząstowice, Lędziny,
Dębska Kuźnia, Suchy Bór;
3) w gminie Dąbrowa: Chróścina, Dąbrowa,
Ciepielowice, Mechnice, Karczów, Sławice,
Wrzoski;
4) w gminie Komprachcice: Dziekaństwo,
Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice, Osiny,
Polska Nowa Wieś, Wawelno, Ochodze,
Domecko;
5) w gminie Łubniany: Kępa, Luboszyce, Biadacz;
6) w gminie Prószków: Boguszyce, Winów, Górki,
Chrzowice, Folwark, Zimnice Małe, Źlinice;
7) w gminie Tarnów Opolski: Przywory, Kąty
Opolskie.
RLM
219163
Oczyszczalnia
Opole
Stan prawny
Rozporządzenie
Nr 0151/P/6/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 24 czerwca 2005r.
(Dz.U. nr 44 poz. 1417)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/39/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2008r.
(Dz.U. nr 69 poz. 1849)
2.
3.
Grodków
Lewin Brzeski
Grodków
Lewin Brzeski
1) Bąków;
2) Gola Grodkowska;
3) Gnojna;
4) Grodków;
5) Jeszkotle;
6) Jędrzejów;
7) Kolnica;
8) Lipowa;
9) Lubcz;
10) Młodoszowice;
11) Nowa Wieś Mała;
12) Polana;
13) Przylesie Dolne;
14) Starowice Dolne;
15) Strzegów;
16) Tarnów Grodkowski;
17) Wierzbnik;
18) Wojsław;
19) Wójtowice.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Borkowice – Niwa;
Buszyce;
Chróścina;
Kantorowice;
Leśniczówka;
Lewin Brzeski (miasto);
Nowa Wieś Mała;
Oldrzyszowice;
Przecza;
Raski;
Skorogoszcz.
18059
Tarnów Grodkowski
Rozporządzenie
Nr 0151/P/7/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 19 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 50 poz. 1518)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/46/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 9 grudnia 2005r.
(Dz.U. nr 86 poz. 2927)
Uchwała Sejmiku
Województwa Opolskiego
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Nr XLI/409/2010
9751
Lewin Brzeski
Rozporządzenie
Nr 0151/P/8/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 19 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 50 poz. 1519)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/4/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2006r.
(Dz.U. nr 10 poz. 368)
4.
Olesno
Olesno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Borki Małe;
Grodzisko;
Łowoszów;
Olesno;
Sowczyce;
Stare Olesno;
Świercze;
Wachowice;
Wachów;
Wojciechów;
Wysoka.
14964
Olesno
Rozporządzenie
Nr 0151/P/9/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 19 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 50 poz. 1520)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/30/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 października
2005r.
(Dz.U. nr 69 poz. 2200)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/20/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 16 października
2007r.
(Dz.U. nr 78 poz. 2356)
5.
Kolonowskie
Kolonowskie
1)
2)
3)
4)
Kolonowskie;
Staniszcze Wielkie;
Staniszcze Małe;
Sporok.
8070
Staniszcze Małe
Rozporządzenie
Nr 0151/P/10/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 50 poz. 1521)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/31/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 październik
2005r.,
(Dz.U. nr 69 poz. 2199)
rozporządzenie uchylające
Nr 0151/P/44/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 25 listopada 2005r.,
(Dz.U. nr 80 poz. 2662)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/49/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 grudnia 2005r.
(Dz.U. nr 86 poz. 2929)
6.
7.
Pokój
Turawa
Pokój
1 ) Turawa;
2) Łubniany;
3) Chrząstowice.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Pokój;
Domaradz;
Jagienna;
Kozubry;
Paryż;
Żabiniec;
Domaradzka Kuźnia;
Dąbrówka Dolna;
Fałkowice;
Świercowskie;
Lubnów;
Kopalina;
Zawiść;
Zieleniec;
Krogulna;
Krzywa Góra;
Ładza.
5594
1) w gminie Turawa: Bierdzany, Kadłub Turawski,
29100
Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska,
Osowiec Śląski, Trzęsina, Rzędzów, Turawa,
Marszałki, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada
oraz kanalizacja okolic Jeziora Turawskiego tj.
brzeg północny Jeziora Turawskiego z ulicami:
Boczną, Biwakową, Energetyczną, Grzybową,
Harcerską, Krótką, Pływacką, Promenada, Prostą,
Strażacką, Jagodową oraz brzeg południowy
Jeziora Turawskiego z ulicami: Aleją Błękitną,
Aleją Mokrą, Aleją Słowikową, Aleją Suchą,
Jezioro Średnie, Leśną, Spacerową, Spokojną,
Średnią, Pogodną, Żeglarską;
2) w gminie Łubniany: Dąbrówka Łubniańska,
Grabie, Jełowa, Kobylno, Kolanowice, Łubniany,
Masów;
3) w gminie Chrząstowice: Niwki.
Pokój
Rozporządzenie
Nr 0151/P/11/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 50 poz. 1522)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/50/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 grudnia 2005r.
(Dz.U. nr 86 poz. 2930)
Kotórz Mały
Rozporządzenie
Nr 0151/P/12/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 50 poz. 1523)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/32/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 14 października
2005r.,
(Dz.U. nr 69 poz. 2202)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/22/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 25 maja 2006r.
(Dz.U. nr 37 poz. 1245)
8.
9.
Ozimek
Bodzanowice
Ozimek
Olesno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Ozimek;
Antoniów;
Biestrzynnik;
Dylaki;
Chobie;
Grodziec;
Mnichus;
Krasiejów;
Krzyżowa Dolina;
Schodnia;
Nowa Schodnia;
Pustków;
Szczedrzyk.
22454
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Bodzanowice;
Borki Wielkie;
Kucoby;
Kolonia Łomnicka;
Łomnica;
Kuźnica Borecka.
3630
Antoniów
Rozporządzenie
Nr 0151/P/13/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 21 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 51 poz. 1535)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/2/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2006r.
(Dz.U. nr 10 poz. 366)
Bodzanowice
Rozporządzenie
Nr 0151/P/14/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 21 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 51 poz. 1536)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/34/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 października
2005r.
(Dz.U. nr 69 poz. 2197)
10.
11.
Prószków
Murów
Prószków
Murów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Prószków;
Chrząszczyce;
Nowa Kuźnia;
Złotniki;
Przysiecz;
Jaśkowice;
Ligota Prószkowska;
Stara Kuźnia.
6556
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Murów;
Zagwiździe;
Bukowo;
Dębiniec;
Grabczok;
Grabice;
Młodnik;
Nowe Budkowice;
Okoły;
Radomierowice;
Stare Budkowice;
Święciny;
Kały.
6067
Prószków
Rozporządzenie
Nr 0151/P/15/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 21 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 51 poz. 1537)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/33/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 października
2005r.
(Dz.U. nr 69 poz. 2201)
Murów
Rozporządzenie
Nr 0151/P/16/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 21 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 51 poz. 1538)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/3/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2006r.
(Dz.U. nr 10 poz. 367)
12.
13.
Biała
Łącznik
Biała
Biała
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
Biała;
Browiniec Polski;
Gostomia;
Kolnowice;
Krobusz;
Ligota Bialska;
Miłowice;
Olbrachcice;
Prężyna;
Radostynia;
Rostkowice;
Solec;
Śmicz;
Wasiłowice;
Wilków.
9111
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Brzeźnica;
Chrzelice;
Dębina;
Górka Prudnicka;
Grabina;
Łącznik;
Mokra;
Ogiernicze;
Otoki;
Pogórze.
4833
Biała
Rozporządzenie
Nr 0151/P/17/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 28 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 52 poz. 1567)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/21/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 19 maja 2006r.
(Dz.U. nr 37 poz. 1244)
Łącznik
Rozporządzenie
Nr 0151/P/18/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 28 lipca 2005r.
(Dz.U. nr 52 poz. 1568)
14.
Ujazd
Ujazd
Ujazd;
Balcarzowice;
Jaryszów;
Klucz;
Niezdrowice;
Nogowczyce;
Olszowa;
Sieroniowice;
Stary Ujazd;
Zimna Wódka.
7074
Zębowice;
Kadłub Wolny;
Knieja;
Łąka;
Osiecko;
Poczołków;
Prusków;
Radawie;
Siedliska.
4150
Zębowice
Rozporządzenie
Nr 0151/P/20/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 28 lipca 2005r.
(Dz.U. nr 52 poz. 1570)
15876
Korfantów
Rozporządzenie
Nr 0151/P/21/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 5 sierpnia 2005r.
(Dz.U. nr 54 poz. 1601)
15.
Zębowice
Zębowice
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
16.
Korfantów
1) Korfantów,
2) Prudnik
3) w gminie Korfantów: Korfantów, Rączka,
Włostowa, Przechód, Kuźnica Ligocka, Borek,
Rzymkowice, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe,
Jegielnica, Gryżów, Ścinawa mała, Ścinawa
Nyska, Węża;
4) w gminie Prudnik: Piorunkowice.
Ujazd
Rozporządzenie
Nr 0151/P/19/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 28 lipca 2005r.,
(Dz.U. nr 52 poz. 1569)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/30/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 17 października
2006r.
(Dz.U. nr 784 poz. 2288)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/41/08
Wojewody Opolskiego z
dnia 13 listopada 2008r.
(Dz.U. nr 89 poz. 2092)
17.
Paczków
Paczków
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Paczków;
Gościce;
Kamienica;
Kozielno;
Lisie Kąty;
Unikowice.
14348
Paczków
Rozporządzenie
Nr 0151/P/22/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 5 sierpnia 2005r.
(Dz.U. nr 54 poz. 1602)
18.
Pawłowiczki
Pawłowiczki
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Pawłowiczki;
Ostrożnica;
Ucieszków;
Chrósty;
Radoszowy;
Dobrosławice;
Maciowakrze;
Dobieszów.
4386
Pawłowiczki
Rozporządzenie
Nr 0151/P/23/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 5 sierpnia 2005r.
(Dz.U. nr 54poz. 1603)
19.
Ścinawa
1) Korfantów;
2) Prudnik.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Jegielnica;
Gryżów;
Przydroże Małe;
Ścinawa Mała;
Ścinawa Nyska;
Węża;
Piorunkowice.
3249
Ścinawa Mała
Rozporządzenie
Nr 0151/P/24/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 5 sierpnia 2005r.
(Dz.U. nr 54poz. 1604)
20.
Gogolin
Gogolin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Gogolin;
Kamień Śląski;
Kamionek;
Chorula;
Malnia;
Zakrzów;
Dąbrówka;
Górażdże.
8242
Chorula
(Cementownia
GÓRAŻDŻE)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/25/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 8 września 2005r.
(Dz.U. nr 60 poz. 1745)
21.
Strzelce
Opolskie
1) Strzelce Opolskie;
2) Jemielnica.
1) w gminie Strzelce Opolskie: Strzelce Opolskie, 49358
Dziewkowice, Szczepanek, Warmątowice,
Błotnica Strzelecka, Rozmierka, Rozmierz, Sucha,
Grodzisko, Szymiszów, Różniątów, Kadłub,
Osiek, Jędrynie;
2) w gminie Jemielnica: Jemielnica, Centawa,
Barut, Piotrówka, Łaziska, Wierchlesie,
Gąsiorowice, Bokowe.
Strzelce Opolskie
Rozporządzenie
Nr 0151/P/26/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 8 września 2005r.,
(Dz.U. nr 60 poz. 1746)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/47/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 9 grudnia 2005r.
(Dz.U. nr 86 poz. 2928)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/15/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 maja 2007 r.
(Dz.U. nr 41 poz. 1477)
22.
Dobrodzień
Dobrodzień
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Dobrodzień;
Błachów (część);
Główczyce;
Gosławice;
Ligota Dobrodzieńska;
Rzędowice;
Warłów;
Szemrowice;
Zwóz;
Wystrzyca.
7230
Dobrodzień
Rozporządzenie
Nr 0151/P/27/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 8 września 2005r.,
(Dz.U. nr 60 poz. 1747)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/35/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 października
2005r.
(Dz.U. nr 69 poz. 2198)
23.
Kietrz
Kietrz
1)
2)
3)
4)
5)
Kietrz,
Wojnowice,
Kozłówki,
Rogożany,
Nowa Cerekwia;
8632
Kietrz
Rozporządzenie
Nr 0151/P/36/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 październik
2005r.,
(Dz.U. nr 71 poz. 2227)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/10/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 21 marca 2006r.
(Dz.U. nr 23 poz. 769)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/36/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2008r.,
(Dz.U. nr 47 poz. 1606)
24.
Mąkoszyce
Lubsza
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Mąkoszyce;
Nowy Świat;
Tarnowiec;
Rogalice;
Borucice;
Roszkowice;
Raciszów.
2235
Rozporządzenie
Nr 0151/P/37/05
Wojewody Opolskiego z
dnia 20 października
2005r.
(Dz.U. nr 71 poz. 2228)
25.
26.
27.
Brzeg
Naczęsławice
Niemodlin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Miasto Brzeg;
Skarbimierz;
Lubsza;
Lewin Brzeski;
Olszanka;
Oława.
1) Pawłowiczki;
2) Głogówek.
Niemodlin
Rozporządzenie
Nr 0151/P/39/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 października
2005r.,
(Dz.U. nr 72 poz. 2232)
1) Miasto Brzeg;
65368
2) w gminie Skarbimierz: Żłobizna, Pawłów,
Osiedle Skarbimierz, Skarbimierz, Bierzów,
Łukowice Brzeskie, Małujowice, Zielęcice, Lipki,
Brzezina, Pępice, Kopanie, Zwanowice, Kruszyna,
Prędocin;
3) w gminie Lubsza: Błota, Dobrzyń, Myśliborzyce,
Pisarzowice, Michałowice, Szydłowice, Lubsza,
Piastowice, Kościerzyce, Czepielowice, Leśna
Woda, Garbów;
4) w gminie Lewin Brzeski: Łosiów, Strzelniki,
Różyna;
5) w gminie Olszanka: Przylesie, Obórki,
Krzyżowice, Olszanka, Pogorzela, Janów;
6) w gminie Oława: Gać, Maszków, Psary,
Jankowice Małe, Chwaliborzyce, Osiek, Niemil,
Stary Otok, Stary Górnik, Janików, Bystrzyca.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Gościęcin;
Grodzisko;
Karchów;
Mierzęcin;
Naczęsławice;
Trawniki;
Urbanowice;
Wróblin.
3441
1)
2)
3)
4)
Gościejowice;
Niemodlin;
Piotrowa;
Wydrowice.
7893
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/52/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 grudnia 2005r.
(Dz.U. nr 88 poz. 2972)
Naczęsławice
Rozporządzenie
Nr 0151/P/40/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 października
2005r.,
(Dz.U. nr 72 poz. 2233)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/53/05
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 grudnia 2005r.
(Dz.U. nr 88 poz. 2973)
Gościejowice Małe
Rozporządzenie
Nr 0151/P/41/05
Wojewoda Opolski z dnia
27 października 2005r.
(Dz.U. nr 72 poz. 2234)
28.
Branice
Branice
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Branice;
Bliszczyce;
Boboluszki;
lewice;
Michałkowice;
Wysoka.
5011
Branice
Rozporządzenie
Nr 0151/P/5/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2006r.,
(Dz.U. nr 11 poz. 378)
rozporządzenie uchylające
Nr 0151/P/25/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 28 lipca 2006r.
(Dz.U. nr 52 poz. 1652)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/17/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 23 lipca 2007r.,
(Dz.U. nr 57 poz. 1770)
29.
Kluczbork
1) Kluczbork;
2) Lasowice Wielkie.
1) w gminie Kluczbork: Bogacica, Bąków,
Kluczbork, Kuniów, Borkowice, Bażany,
Łowkowice, Krasków, Ligota Dolna, Smardy
Dolne, Smardy Górne, Stare Czaple, Krzywizna,
Gotartów, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne,
Biadacz, Ligota Górna, Ligota Zamecka,
Bogdańczowice, Maciejów;
2) w gminie Lasowice Wielkie: Chocianowice,
Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie.
51658
Ligota Dolna
Rozporządzenie
Nr 0151/P/6/06
Wojewody Opolskiego z
dnia 30 stycznia 2006r.
(Dz.U. nr 11 poz. 379)
30.
Prudnik
1) Prudnik;
2) Głuchołazy.
1) w gminie Prudnik: Prudnik, Niemysłowice,
Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice, Wierzbiec,
Łaka Prudnicka, Moszczanka;
2) w gminie Głuchołazy: Pokrzywna, Jarnołtówek.
32096
Prudnik
Rozporządzenie
Nr 0151/P/7/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2006r.
(Dz.U. nr 11 poz. 380)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/37/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 1 lipca 2008r.,
(Dz.U. nr 48 poz. 1620)
31.
Trzebiszyn
Lasowice Wielkie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Wędrynia;
Chudoba;
Lasowice Wielkie;
Trzebiszyn;
Tuły;
Laskowice.
3521
Trzebiszyn
Rozporządzenie
Nr 0151/P/8/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2006r.,
(Dz.U. nr 11 poz. 381)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/28/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 7 września 2006r.
(Dz.U. nr 63 poz. 1991)
32.
Zawadzkie
Zawadzkie
1) Zawadzkie;
2) Żędowice.
10591
Zawadzkie
Rozporządzenie
Nr 0151/P/9/06
Wojewody Opolskiego z
dnia 30 stycznia 2006r.
(Dz.U. nr 11 poz. 382)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/1/08
Wojewody Opolskiego z
dnia 24 stycznia 2008r.
(Dz.U. nr 8 poz. 206)
33.
Tarnów
Opolski
1) Tarnów Opolski;
2) Izbicko.
1) w gminie Tarnów Opolski: Tarnów Opolski,
Miedziana, Nakło, Kosorowice;
2) w gminie Izbicko: Izbicko, Borycz, Grabów,
Krośnica, Ligota Czamborowa, Otmice, Utrata.
111067
Kosorowice
Uchwała Sejmiku
Województwa Opolskiego
z dnia 26 maja 2009 r. Nr
XXXII/337/2009
Rozporządzenie
Nr 0151/P/11/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 7 kwietnia 2006r.
(Dz.U. nr 28 poz. 1009)
rozporządzenie
zmieniające
Nr 0151/P/27/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 28 lipca 2006r.
(Dz.U. nr 52 poz. 1654)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/38/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 14 sierpnia 2008r.,
(Dz.U. nr 66 poz. 1827)
34.
Lisięcice
Głubczyce
1)
2)
3)
4)
Lisięcice;
Biernatów;
Kietlice;
Klisino.
2703
Lisięcice
Rozporządzenie
Nr 0151/P/13/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 kwietnia2006r.,
(Dz.U. nr 32 poz. 1111)
rozporządzenie uchylające
Nr 0151/P/26/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 28 lipca 2006r.
(Dz.U. nr 52 poz. 1653)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/13/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 18 maja 2007r.,
(Dz.U. nr 38 poz. 1427)
35.
Pietrowice
Głubczyce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Pietrowice;
Chomiąża;
Krasne Pole;
Lenarcice;
Opawica;
Radynia;
Mokre Kolonia;
Mokre;
Braciszów;
Ciermięcice;
Chróstno.
2300
Pietrowice
Rozporządzenie
Nr 0151/P/14/06
Wojewoda Opolski
z dnia 27 kwietnia 2006r.
(Dz.U. nr 32 poz. 1112)
36.
37.
Głubczyce
Baborów –
Sułków
Głubczyce
Baborów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Głubczyce;
Gadzowice;
Gołuszowice;
Głubczyce Sady;
Nowe Gołuszowice;
Grobniki;
Widok;
Bernacice;
Bernacice Górne;
Bogdanowice;
Debrzyca;
Dobieszów;
Krzyżowice;
Lwowiany;
Nowa Wieś Głubczycka;
Nowy Rożnów;
Równe;
Zopowy;
Zopowy Osiedle;
Zubrzyce.
1) Baborów;
2) Sułków.
65400
Głubczyce
Rozporządzenie
Nr 0151/P/15/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 kwietnia2006r.,
(Dz.U. nr 32 poz. 1113)
rozporządzenie uchylające
Nr 0151/P/15/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 5 czerwca 2006r.
(Dz.U. nr 40 poz. 1317)
4272
Baborów
Rozporządzenie
Nr 0151/P/20/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 9 maja 2006r.
(Dz.U. nr 35 poz. 1183)
38.
Głogówek
Głogówek
39.
Namysłów
1)
2)
3)
4)
Namysłów;
Domaszowice;
Świerczów;
Wilków.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
1)
Biedrzychowice;
16926
Błażejowice Dolne;
Ciesznów;
Dzierżysławice;
Głogówek;
Góreczno;
Kazimierz;
Kierpień;
Leśnik;
Mionów;
Mochów;
Nowe Kotkowice;
Racławice Śląskie;
Rzepcze;
Stare Kotkowice;
Szonów;
Tomice;
Twardawa;
Wierzch;
Zawada;
Zwiastowice.
w gminie Namysłów: Barzyna, Jastrzębie,
49000
Józefków, Kamienna, Kowalowice, Ligota
Książęca, Łączany, Michalice, Namysłów, Nowe
Smarchowice, Nowy Folwark, Objazda, Rynchów,
Smarchowice Wielkie, Smarchowice Śląskie,
Smogorzów, Ziemiełowice;
2) w gminie Domaszowice: Domaszowice,
Strzelce;
3) w gminie Świerczów: Biestrzykowice, Miodary,
Świerczów;
4) w gminie Wilków: Idzikowice, Jakubowice,
Pągów, Wilków.
Głogówek
Rozporządzenie
Nr 0151/P/29/06
Wojewody Opolskiego z
dnia 27 września 2006r.
(Dz.U. nr 68 poz. 2092)
Namysłów
Rozporządzenie
Nr 0151/P/31/06
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 listopada 2006r.
(Dz.U. nr 85 poz. 2528)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/40/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 24 października
2008r. (Dz.U. nr 82 poz.
2009)
40.
Wołczyn
Wołczyn
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Brzezinki;
Gierałcice;
Komorzo;
Krzywiczyny;
Ligota Wołczyńska;
Markotów Duży;
Różnów;
Skałągi;
Szum;
Szymonków;
Świniary Wielkie;
Wąsice;
Wierzbica Dolna;
Wierzbica Górna;
Wierzchy;
Wołczyn.
14951
Wołczyn
Rozporządzenie
Nr 0151/P/9/07
Wojewody Opolskiego z
dnia 16 lutego 2007r.
(Dz.U. nr 13 poz. 438)
41.
Skoroszyce
Skoroszyce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Skoroszyce;
Brzeziny;
Chróścina;
Czarnolas;
Giełczyce;
Makowice;
Mroczkowa;
Pniewie;
Sidzina;
Stary Grodków.
3303
Skoroszyce
Rozporządzenie
Nr 0151/P/10/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 16 lutego 2007r.
(Dz.U. nr 13 poz. 439)
42.
Popielów –
Karłowice
Popielów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Karłowice;
Kaniów;
Kuźnica Katowska;
Kurznie;
Nowe Siołkowice;
Popielów;
Rybna;
Stare Kolnie;
Stare Siołkowice;
Stobrawa.
7547
1) Popielów,
2) Karłowice.
Rozporządzenie
Nr 0151/P/11/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 29 marca 2007r.
(Dz.U. nr 27 poz. 1191)
1) w gminie Krapkowice: Krapkowice, Dąbrówka
Górna, Rogów Opolski, Gwoździce, Kórnica,
Pietna, Steblów, Ściborowice, Żywocice;
2) w gminie Strzeleczki: Strzeleczki, Dziedzice,
Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Racławiczki,
Ścigów, Zielina;
3) w gminie Prószków: Boguszyce, Zimnice Małe,
Zimnice Wielkie, Źlinice;
4) w gminie Gogolin: Gogolin, Odrowąż.
55553
Krapkowice
Rozporządzenie
Nr 0151/P/12/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 26 kwietnia 2007r.
(Dz.U. nr 34 poz. 1321)
Głubczyce
1)
2)
3)
4)
2255
Głubczyce
Rozporządzenie
Nr 0151/P/14/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 18 maja 2007r.
(Dz.U. nr 38 poz. 1428)
Praszka
1)
2)
3)
4)
1) w gminie Praszka: Gana, Praszka, Rozterk,
Szyszków, Wygieldów;
2) w gminie Gorzów Śląski: Gorzów Śląski,
Jastrzygowice, Krzyżanowice;
3) w gminie Radłów: Kościeliska;
4) w gminie Rudniki: Dalachów.
14881
Praszka
Rozporządzenie
Nr 0151/P/18/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 sierpnia 2007r.
(Dz.U. nr 63 poz. 1893)
Polska
Cerekiew
Polska Cerekiew
7968
Polska Cerekiew
Rozporządzenie
Nr 0151/P/19/07
Wojewody Opolskiego
z dnia 20 sierpnia 2007r.
(Dz.U. nr 63 poz. 1894)
43.
Krapkowice
1)
2)
3)
4)
44.
Zlewnia rzeki
Troi
45.
46.
Krapkowice;
Strzeleczki;
Prószków;
Gogolin.
Praszka;
Gorzów Śląski;
Radłów;
Rudniki.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Bogdanowice;
Zopowy;
Zopowy Osiedle;
Zubrzyce.
Ciężkowice;
Dzielawy;
Grzędzin;
Jaborowice;
Ligota Mała;
Łaniec;
Polska Cerekiew;
Witosławice;
Wronin;
Zakrzów.
47.
Nysa
1)
2)
3)
4)
5)
Nysa;
Głuchołazy;
Otmuchów;
Paczków;
Pakosławice.
1) w gminie Nysa: Nysa, Biała Nyska,
145997
Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki
Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica,
Konradowa, Koperniki, Kubice, Morów, Niwnica,
Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice,
Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice,
Wierzbięcice, Wyszków Śląski, Złotogłowice;
2) w gminie Głuchołazy: Głuchołazy, Biskupów,
Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, Gierałcice,
Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów,
Świętów Polski, Sławniowice, Stary Las, Sucha
Kamienica, Wilamowice Nyskie;
3) w gminie Otmuchów: Otmuchów, Broniszowice,
Buków, Goraszowice, Grądy Janowa, Jarnołtów,
Jasienica Górna, Jodłów, Kałków, Kijów,
Kwiatków, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów,
Łąka, Maciejowice, Malerzowice Małe, Meszno,
Nadziejów, Nieradowice, Piotrowice Nyskie,
Ratnowice, Sarnowice, Siedlec, Starowice,
Suszkowice, Śliwice, Ulanowice, Wierzbno,
Wójcice, Zwanowice;
4) w gminie Paczków: Ścibórz;
5) w gminie Pakosławice: Strobice, Prusinowice,
Pakosławice, Reńska Wieś, Nowaki.
Nysa – Konradowa
Rozporządzenie
Nr 0151/P/2/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 24 stycznia 2008r.
(Dz.U. nr 8 poz. 207)
48.
Kędzierzyn –
Koźle
1)
2)
3)
4)
1) w gminie Bierawa: Brzeźce, Bierawa,
Bierawa;
Cisek;
Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek,
Kędzierzyn – Koźle;
Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stara
Reńska Wieś.
Kuźnia, Stare Koźle;
2) w gminie Cisek: Błażejowice, Cisek, Dzielnica,
Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie,
Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowice,
Roszowicki Las, Steblów, Sukowice;
3) w gminie Kędzierzyn – Koźle: Kędzierzyn –
Koźle;
4) w gminie Reńska Wieś: Bytków, Dębowa,
Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka,
Komorno, Łężce, Mechnica, Naczysławki,
Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów
Reńska Wieś, Większyce.
49.
Zdzieszowice
1) Zdzieszowice;
2) Walce.
1) w gminie Zdzieszowice: Zdzieszowice,
Januszkowice, Krępa, Rozwadza, Żyrowa;
88967
1) Kędzierzyn – Koźle,
2) ZA Kędzierzyn S.A.,
3) ZE Blachowania
sp. z o.o.
Rozporządzenie
Nr 0151/P/4/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 13 lutego 2008r.
(Dz.U. nr 15 poz. 428)
19452
Zdzieszowice
(ZK ZDZIESZOWICE)
Rozporządzenie
Nr 0151/P/33/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 10 kwietnia 2008r.
(Dz.U. nr 27 poz. 975)
2) w gminie Walce: Walce, Grocholub, Kromołów,
Rozkochów, Stradunia, Zabierzów.
50.
Leśnica
Leśnica
1)
2)
3)
4)
Leśnica;
Góra Św. Anny;
Krasowa;
Raszowa.
5395
Zdzieszowice
(ZK ZDZIESZOWICE)
Uchwała Sejmiku
Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Nr XXXI/330/2009
Rozporządzenie
Nr 0151/P/35/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 27 maja 2008r.
(Dz.U. nr 39 poz. 1346)

Podobne dokumenty