Komunikat nr 13/SLS/plaża/2015/2016 (ranking po XXII. Turnieju w

Transkrypt

Komunikat nr 13/SLS/plaża/2015/2016 (ranking po XXII. Turnieju w
L. dz. 42/2015
Warszawa, 22.06.2016 r.
Komunikat nr 13/SLS/pla¿a/2015/2016
W dniach 20, 21 i 22 czerwca 2016 r. na boiskach Oœrodka „Moczyd³o” w Warszawie przy ul.Górczewskiej 69/73 odby³ siê
XXII. Turniej Szkolnej Ligi Siatkówki w siatkówce pla¿owej dziewcz¹t i ch³opców o Puchar Dyrektora Sto³ecznego
Centrum Sportu - Aktywna Warszawa. Ze wzglêdu na opady atmosferyczne, turniej móg³ rozpocz¹æ siê dopiero w dniu
21 czerwca. Wp³ynê³o to na liczbê par, które przyst¹pi³y do gry, gdy¿ nie wszystkie pary zg³oszone stawi³y siê w dniu 21
czerwca. Do turnieju zg³osi³y siê 64 pary, w tym 37 par dziewcz¹t i 27 par ch³opców. Ostatecznie w turnieju wziê³o udzia³
tylko 40 par, 22 pary dziewcz¹t i 18 par ch³opców. Rozegrano ³¹cznie 76 spotkañ, 42 dziewczêta i 34 ch³opcy.
Koñcowa kolejnoœæ pierwszych 16 par w turnieju dziewcz¹t
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5-6
5-6
7-8
7-8
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
Imiona i nazwiska
Klaudia Osowska
Klaudia Parzyszek
Gabriela Grunt
Magdalena Tomaszewska
Joanna Górska
Anna Oglêcka
Natalia Kapturowska
Wiktoria Kowalska
Joanna Kuczka
Julia Wid³ak
Aleksandra Stolarek
Dominika Kozyra
Katarzyna Kociszewska
Magdalena Ambor
Kamila Radzik
Magdalena Bañkosz
Aleksandra Kêsik
Natalia Chodkowska
Angelika Burakowska
Anna Dembal
Maria Mikucka
Julia Skipirzepa
Agata Korkiewicz
Julia D¹browska
Paulina Banaszek
Monika Marciniak
Katarzyna Kostrzewa
Urszula Olszewska
Wiktoria Babecka
Zuzanna Hausman
Patrycja Pietroñ
Aleksandra Baratowicz
Szko³a / szko³y
Zespó³ Szkó³ nr 31 im. J. Kiliñskiego
XLV LO im. R. Traugutta
XXVIII LO im. J. Kochanowskiego
LO Sióstr Nazaretanek
III LO im. gen. Sowiñskiego
XXX LO im. J. Œniadeckiego
XXX LO im. J. Œniadeckiego
CV LO im. Zb. Herberta
LO im. I Dywizji Koœciuszkowskiej
XXVII LO im. T. Czackiego
Zespó³ Szkó³ Sport. nr 50 im. J. Kusociñskiego
VI LO im. T. Reytana
II LO im. S. Batorego
LXXII LO im. J. Jasiñskiego
XXX LO im. J. Œniadeckiego
CV LO im. Zb. Herberta
Gimnazjum nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego
XXVIII LO im. J. Kochanowskiego
XXVII LO im. T. Czackiego
Zespó³ Szkó³ nr 77 im. B. Prusa
Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego
Zespó³ Szkó³ Sport. nr 50 im. J. Kusociñskiego
XXX LO im. J. Œniadeckiego
CV LO im. Zb. Herberta
Zespó³ Szkó³ Sport. nr 50 im. J. Kusociñskiego
Zespó³ Szkó³ Sport. nr 50 im. J. Kusociñskiego
Punkty
100
100
80
80
60
60
40
40
35
35
35
35
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
Sêdzia G³ówny Turnieju Dziewcz¹t /-/ Maciej Opi³owski
Koñcowa kolejnoœæ pierwszych 16 par w turnieju ch³opców
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5-6
5-6
7-8
7-8
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
Imiona i nazwiska
Filip Troczyñski
Przemys³aw Ulejczyk
Kacper ¯abicki
Daniel Grzyma³a
Tomasz Piotrowski
Dominik Grot
Micha³ Podgórzak
Maciej Kuæ
Karol Baran
Jan Cybulski
Patryk Zdrodowski
Sebastian Zawadzki
Damian Maicki
Kacper GoŸdzikiewicz
Miko³aj Hryb
Jan Rodowicz
Pawe³ Nowak
Daniel Ajdys
Jan Gawryœ
Piotr Szostek
Bartosz Kania
Jakub Przybylski
Bartosz Janaszek
Stanis³aw Chomczyk
Mateusz Tr¹biñski
Kamil Ga³ecki
Micha³ Assendi
Adam Dêbowski
Jakub Zió³kowski
Bartosz Koperski
Kamil Kuszak
Filip Boczkowski
Szko³a / szko³y
Zespó³ Szkó³ Sport. nr 50 im. J. Kusociñskiego
LO im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku
III LO im. gen. Sowiñskiego
Szko³a Sportowa MGM
Zespó³ Szkó³ Sport. nr 50 im. J. Kusociñskiego
III LO im. gen. Sowiñskiego
III LO im. gen. Sowiñskiego
Sportowe Gimnazjum nr 5 w Wo³ominie
Sportowe Gimnazjum nr 5 w Wo³ominie
Zespó³ Szkó³ Sport. nr 50 im. J. Kusociñskiego
XXIV LO im. C. K. Norwida
XVI LO im. S. Sempo³owskiej
XVI LO im. S. Sempo³owskiej
X LO im. Królowej Jadwigi
Sportowe Gimnazjum nr 5 w Wo³ominie
VI LO im. T. Reytana
LI LO im. T. Koœciuszki
XIII LO im. p³k L. Lisa-Kuli
Zespó³ Szkó³ nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
III LO im. gen. Sowiñskiego
X LO im. Królowej Jadwigi
Sêdzia G³ówny Turnieju Ch³opców /-/ Tomasz Janik
Punkty
100
100
80
80
60
60
40
40
35
35
35
35
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10

Podobne dokumenty