Raport oddziaływania na środowisko

Komentarze

Transkrypt

Raport oddziaływania na środowisko
Spis treści
1. WPROWADZENIE............................................…………………………………….………
1.1. Podstawa formalna raportu. Cel i zakres opracowania.……………………………..……
1.2. Podstawa prawna opracowania……………………………………………….…………..
2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA………………………….………………
2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia…………………………………………………
2.2. Warunki uŜytkowania terenu……………………………………………………………..
2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych…………………..…………
2.4. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, materiałów, paliw oraz energii…….……
2.4.1. Faza realizacji przedsięwzięcia ……………………………………………………
2.4.2. Faza eksploatacji przedsięwzięcia …………………………………………………
2.5. Przewidywane wielkości emisji .…………………………………………………………
2.5.1. Faza realizacji przedsięwzięcia oraz jego likwidacja. Działania w celu
zminimalizowania oddziaływań w fazie realizacji przedsięwzięcia ……..……….
2.5.2. Faza eksploatacji przedsięwzięcia …………………………………………………
2.5.2.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ..………………………..……………..
2.5.2.1.1. Tucz trzody ……….……………………………………………………..
2.5.2.1.1.1. Obiekt projektowany ………………………………………………
2.5.2.1.1.2. Obiekt istniejący w granicach działki …….. .………..……………
2.5.2.1.2. Magazynowanie paszy i zboŜa …….………………………..…………..
2.5.2.2. Odpady i odchody zwierzęce oraz rozwiązania w zakresie gospodarowania
nimi ……………………………………………….…………………………..
2.5.2.3. Źródła hałasu …………………………………………………………..……..
2.5.2.4. Ścieki i wody opadowe. Rozwiązania w zakresie gospodarki wodnościekowej. ……………………………………………………..……………..
4
4
6
8
8
10
14
19
19
20
21
21
29
30
32
32
38
42
43
51
52
3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO………………………………………………
3.1. Charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru lokalizacji przedsięwzięcia……….……
3.2. Warunki klimatyczne i meteorologiczne ……………………..………………..………..
3.3. Warunki hydrograficzne ………………….…..………………………………..……….
3.4. Warunki hydrogeologiczne………………………………………………………………
3.5. Chronione obiekty przyrody……………………………………….…………………….
3.6. PołoŜenie terenu inwestycji i charakterystyka środowiska przyrodniczego ……………
54
54
55
55
57
59
60
4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I
OPIECE NAD ZABYTKAMI……………………………………………..…….…………
63
5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA……………………………….…………
64
6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW………………………………………………
6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny……
6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska………………………………………………
64
64
66
7. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEś W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKśE
MOśLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .
67
Spis treści
8. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W
SZCZEGÓLNOŚCI NA LUDZI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GRZYBY I SIEDLISKA
PRZYRODNICZE, WODĘ, POWIETRZE, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, KLIMAT,
KRAJOBRAZ, DOBRA MATERIALNE, ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY
ORAZ WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI…………
8.1. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę,
powietrze…………………………………………………………………………………
8.2. Oddziaływanie na krajobraz i powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów
masowych ziemi ………………………………………………….…………….….……
8.3. Oddziaływanie na dobra materialne……….…………………………………………….
8.4. Oddziaływanie na zabytki…………………………..…………………………………...
9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWC1) ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO………...................................................................
9.1. Etap realizacji i likwidacji przedsięwzięcia………………………………………..…...
9.2. Etap eksploatacji tuczarni ……………………………………………………………….
9.2.1. Oddziaływanie na klimat akustyczny………………………………………..…….
9.2.1.1. Charakterystyka klimatu akustycznego otoczenia tuczarni …………..………
9.2.1.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku….…………………….………
9.2.1.3. Charakterystyka źródeł dźwięku. Poziom równowaŜnej mocy akustycznej…
9.2.1.4. Obliczenia związane z oceną oddziaływania stacji na środowisko akustyczne
9.2.2. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne……………………………………….
9.2.2.1. Normy imisji oraz aktualny stan zanieczyszczenia powietrza………….……
9.2.2.2. Współczynnik szorstkości terenu. Warunki meteorologiczne………….……
9.2.2.3. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza…………………………..……
9.2.2.4. Normy emisji. Obowiązki inwestora dotyczące regulacji formalno-prawnych
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza ………………………………
9.2.3. Gospodarowanie nawozami naturalnymi ……………….….………………..……
10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO……………………..…….
11. PORÓWNANIE TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJACĄ
WYMAGANIA OKREŚLONE W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA……….…
12. OBSZAR OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA. MOśLIWE KONFLIKTY
SPOŁECZNE………………………………………………………………………………
13. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO….
14. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO,
OPRACOWUJĄC RAPORT. ……………………………………………………………
15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ………………………….
16. ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU…
69
69
70
70
70
70
72
72
72
72
74
74
82
89
89
91
92
97
97
102
103
104
105
106
106
111
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
1. WPROWADZENIE.
1.1. Podstawa formalna raportu. Cel i zakres opracowania.
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony w związku
z wnioskiem skierowanym przez inwestora do Wójta Gminy Kocierzew Południowy o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie budynku inwentarskiego z obiektami towarzyszącymi przeznaczonego do tuczu
świń (tuczników) w ilości do 840 szt. na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy, powiat łowicki. Będzie to realizacja budynku inwentarskiego w ramach
uzupełnienia istniejącego juŜ zagospodarowania działki w części usytuowanej w pasie zabudowy przyległej do drogi. Budynek będzie tuczarnią 12-to komorową z maksymalną obsadą komory do 70 szt. świń. Urządzenia towarzyszące to silos magazynowy do ziarna o ładowności do
60 ton oraz silos magazynowy do paszy o ładowności do 30 ton. Na działce przeznaczonej pod
przedsięwzięcie Inwestor prowadzi juŜ hodowlę tuczników. Maksymalna obsada istniejącego
budynku to 650 szt. zwierząt, w tym 450 szt. hodowanych w technologii płytkiej ściółki i 200
szt. hodowanych na rusztach. Hodowla polega na zakupie u zewnętrznych producentów prosiąt
w wieku ok. dwóch miesięcy i o wadze ok. 25 kg i tuczeniu ich do osiągnięcia wagi ok. 110 kg.
Ta sama metoda hodowli jest przewidywana w projektowanym obiekcie, przy czym będzie on
wykonany w sposób umoŜliwiający prowadzenie chowu na głębokiej ściółce.
Maksymalna obsada budynków inwentarskich1 w przeliczeniu na DJP wg rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyniesie 117,6 DJP dla budynku nowego i 91 DJP dla budynku
istniejącego, razem 208,6 DJP.
Przedsięwzięcie zalicza się do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 102 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
1
Obsada przy załoŜeniu, Ŝe budynki istniejący i projektowany zostaną w tym samym czasie zasiedlone docelową liczbą zwierząt.
_________________________________________________________________________________________
- 4 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
listopada 2010 r. − chów lub hodowla zwierząt, inne niŜ wymienione w §2 ust. 1 pkt 512, w
liczbie nie mniejszej niŜ 60 duŜych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
Część terenu inwestycji nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego
(m.p.z.p.) Gminy Kocierzew Południowy i realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie m.in.
wcześniejszego uzyskania przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy, wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Inna decyzją, konieczną do rozpoczęcia realizacji inwestycji, będzie decyzja o pozwoleniu na
budowę, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Z uwagi
na fakt, iŜ podejmowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, inwestor do wniosku o w/w decyzje obowiązany jest dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą przedsięwzięcia, wydawaną w trybie przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wymagany zakres
Raportu OOŚ, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, został określony postanowieniem Wójta
Gminy Kocierzew Południowy znak: OŚ.6220.8.2013 z dnia 24.06.2013 r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Raportu.
Raport jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko (OOŚ). Jest to część procesu przygotowawczego dla realizacji przedsięwzięcia,
umoŜliwiająca:
⇒ identyfikację – z odpowiednim wyprzedzeniem – istotnych skutków środowiskowych,
jakie mogłyby powstać lub z duŜym prawdopodobieństwem powstaną podczas jego
realizacji, uŜytkowania i likwidacji, a w konsekwencji:
⇒ podejmowanie – juŜ na etapie planowania i projektowania, a następnie realizacji
przedsięwzięcia – przemyślanych i odpowiednio dobranych działań mających na celu
§2 ust. 1 pkt 51 − chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niŜ 210 duŜych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
2
_________________________________________________________________________________________
- 5 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
eliminowanie (zapobieganie) wszelkich negatywnych skutków środowiskowych, a co
najmniej ich ograniczanie, jeŜeli pełne zapobieganie nie jest moŜliwe.
Ogólnie, przedmiotem postępowania OOŚ jest określenie wpływu projektowanej inwestycji na środowisko przy zastosowaniu przyjętej przez inwestora technologii i zakładanych rozwiązań projektowych (o ile są na tym etapie inwestycyjnym sprecyzowane) oraz zbadanie
zgodności inwestycji z wymogami ochrony środowiska. Postępowanie ma takŜe umoŜliwić
udostępnienie zainteresowanym informacji o podejmowanym przedsięwzięciu, w ramach procedury określonej w przepisach ww. ustawy.
Raport, jako jeden z elementów postępowania w sprawie OOŚ, będzie stanowił dla Wójta
Gminy Kocierzew Południowy podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, a takŜe będzie podstawą do uzgodnień tychŜe uwarunkowań z właściwymi terenowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym powiatowym
inspektorem sanitarnym.
1.2. Podstawa prawna opracowania.
1) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami),
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz.
150 ze zmianami);
3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami);
4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
5) ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 147 poz. 1033
ze zmianami);
6) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220
ze zmianami);
7) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zmianami);
_________________________________________________________________________________________
- 6 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397);
9) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 7 października
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i
ich usytuowanie(Dz.U. nr 132, poz. 877 ze zmianami);
10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 ze zmianami).
11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70);
12) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031);
13) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U nr 16, poz. 87);
14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 95, poz. 558);
15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.984 ze zmianami);
16) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz. 826 ze zmianami);
17) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 ze zmianami);
18) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206);
19) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 249, poz. 1673);
20) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. nr 206, poz. 1291);
_________________________________________________________________________________________
- 7 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
21) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoŜycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
(Dz.U.UE L 2009.300.1);
22) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. nr 80, poz. 479 ze zmianami).
2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego z obiektami towarzyszącymi
przeznaczonego do tuczu świń (tuczników) w ilości do 840 szt. na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy, powiat łowicki. Planuje się budowę tuczarni
o wymiarach: długość – 70 m, szerokość – 14 m, wysokość – 6,5 m. PrzybliŜona powierzchnia zabudowy tuczarni to 980 m2. Będzie to tuczarnia 12-to komorowa z maksymalną obsadą
komory do 70 szt. świń. Urządzenia towarzyszące to silos magazynowy do ziarna o ładowności do 60 ton oraz silos magazynowy do paszy o ładowności do 30 ton. Hodowla polegać będzie na zakupie u zewnętrznych producentów prosiąt o wadze ok. 25 kg w wieku ok. dwóch
miesięcy i tuczeniu ich do osiągnięcia wagi ok. 110 kg. Projektowany obiekt wykonany będzie w sposób umoŜliwiający prowadzenie chowu na głębokiej ściółce.
W nowym obiekcie zostanie urządzonych 12 komór hodowlanych o powierzchni 59,60 m2
kaŜda, korytarz paszowy o powierzchni 93,30 m2 biegnący wzdłuŜ całego budynku oraz pomieszczenie magazynowo-paszowe o powierzchni 97,20 m2. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania inwestora, nie przewiduje się
urządzenia w tuczarni części socjalnej.
_________________________________________________________________________________________
- 8 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Budynek tuczarni będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Realizacja systemem tradycyjnym. Stopy oraz ławy fundamentowe - Ŝelbetowe. Ściany fundamentowe do
wysokości 45 cm nad teren szerokości 29 cm, posadowione na głębokości 1,10 m - betonowe
z betonu B-15. Ściany zewnętrzne gr. 29 cm z pustaków „Max” na zaprawie cementowowapiennej. Ściany wewnętrzne gr. 20 cm z pustaków ceramicznych „Max”. Dach dwuspadowy z płyt warstwowych o gr. 15 cm. Posadzki betonowe gr. 5 cm. z izolacją 2 x papa na lepiku lub folia, ocieplane styropianem, na podłoŜu betonowym gr 10 cm i podsypce piaskowej
gr. 15 cm. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III. Wokół budynku
wykonana będzie opaska betonowa o szerokości 0,5 m.
Do kaŜdej komory oraz pomieszczenia magazynowo-paszowego będzie dostęp z zewnątrz budynku przez umieszczone we wschodniej ścianie wrota o szer. 4 m i wys. 2,5 m (13
szt.). W ścianie zachodniej wykonane będą 24 otwory wentylacyjne o szer. 1,0 m i wys. 0,8
m oraz 15 okien oświetleniowych o szer. 1,2 m i wys. 1,0 m. W ścianie południowej będą
umieszczone drzwi do korytarza paszowego o szer. 1,0 m i wys. 2,05 m oraz drzwi do pomieszczenia magazynowo-paszowego o szer. 2,0 m i wys. 2,2 m. W ścianie północnej będą
umieszczone drzwi do korytarza paszowego o szer. 1,0 m i wys. 2,05 m.
Wentylacja budynku – mechaniczna przy uŜyciu wentylatorów z wyrzutniami dachowymi. Doprowadzenie świeŜego powietrza otworami wentylacyjnymi. Zainstalowanych zostanie
6 wentylatorów (jeden dla dwóch komór) o wydajności zapewniającej odpowiedni stan czystości powietrza wewnątrz pomieszczenia hodowlanego. Kominy wyciągowe będą usytuowane ponad dachem budynku, z wylotami na wysokości ok. 6,5 m n.p.t.
Obiekt tuczarni nie będzie ogrzewany.
Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej – wody
opadowe i roztopowe z dachu budynku kierowane będą bez pośrednictwa systemu kanalizacyjnego na tereny zielone w granicach własności.
Obsługa komunikacyjna terenu przedsięwzięcia przewidziana jest przy wykorzystaniu
istniejącego zjazdu z drogi powiatowej. Droga dojazdowa do nowego obiektu zostanie utwardzona tłuczniem i gruzem. Na etapie eksploatacji tuczarni do wywozu obornika słuŜyć będzie
przede wszystkim istniejący w granicach nieruchomości gruntowej nieutwardzony (gruntowy)
ciąg komunikacyjny, wykorzystywanego przez inwestora jako droga dojazdowa do pól zlokalizowanych na północ od siedliska (ok. 80% areału gospodarstwa). Zasilanie obiektu w media, w tym w wodę i energię elektryczną, z istniejących w obrębie działki nr 543 przyłączy do
_________________________________________________________________________________________
- 9 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
zewnętrznych sieci - energetycznej zarządzanej przez zakład energetyczny i gminnej sieci
wodociągowej.
2.2. Warunki wykorzystania terenu.
Miejscem lokalizacji przedsięwzięcia jest południowa część działki nr ewidencyjny 543 obręb 20 Kocierzew. Powierzchnia całkowita działki wynosi 8,23 ha, w tym: 0,53 ha to uŜytki
rolne zabudowane, 7,28 ha to grunty orne klasy IIIb i IVa, 0,37 ha to grunty zadrzewione i zakrzewione i 0,05 ha to rowy. Na zabudowę działki składa się budynek mieszkalny inwestora o
przybliŜonej powierzchni zabudowy 180 m2, dwa budynki gospodarcze o przybliŜonej powierzchni zabudowy 215 m2, budynek składowy o przybliŜonej powierzchni zabudowy 260 m2,
budynek inwentarski – tuczarnia, o przybliŜonej powierzchni zabudowy 670 m2 i budynek garaŜowy o przybliŜonej powierzchni zabudowy 280 m2. Znajdują się na niej równieŜ budowle
rolnicze – płyta obornikowa o powierzchni 360 m2 z podziemnym, szczelnym zbiornikiem na
odcieki z płyty obornikowej, o pojemności 71,4 m3 i podziemny, szczelny zbiornik na gnojowicę z części rusztowej istniejącej tuczarni, o pojemności 125 m3. Powierzchnia zabudowy nowej tuczarni wyniesie 980 m2. Wybudowane zostaną równieŜ płyty fundamentowe pod silosy
paszowy (26 m2) i silos zboŜowy (∼11 m2).
Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, w którego ramach inwestor uŜytkuje ok. 34 ha gruntów rolnych.
Planuje się, Ŝe tuczarnia będzie wybudowana przy zachodniej granicy działki na północ od
istniejących obiektów, w bezpośrednim sąsiedztwie płyty obornikowej funkcjonującej przy
obecnej tuczarni. Teren przeznaczony pod realizację inwestycji sięga ok. 225 m od drogi w głąb
działki. Miejsce przeznaczone pod budowę tuczarni jest obecnie wykorzystywane do uprawy
truskawek. Teren, który zostanie zajęty pod budowę obiektu, w tym silosy i powierzchnie komunikacyjno-manewrowe, pozbawiony jest roślinności w postaci drzew lub krzewów i realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje konieczności ich wycinki.
_________________________________________________________________________________________
- 10 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Powierzchnia części działki objętej opracowaniem wynosi 10 350 m2, w tym m.in.: powierzchnia działki zabudowana 2140 m2, projektowana zabudowa 1016,9 m2 i tereny zielone
3343 m2, co stanowi 32,3% powierzchni objętej opracowaniem.
Grunty, które stanowią część terenu przeznaczonego pod budowę tuczarni są zmeliorowane – występują na nim urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w postaci rurociągu
drenarskiego (zbieracz), który zostanie zlikwidowany bądź przełoŜony, w uzgodnieniu z
Gminną Spółką Wodną w Kocierzewie Południowym i z uwzględnieniem regulacji zawartych
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Roboty ziemne będą poprzedzone zdjęciem i zmagazynowaniem wierzchniej warstwy gleby (humusu) do późniejszego wykorzystania przy odtwarzaniu zieleni na obszarze wykorzystywanym pod prace. Ziemia z wykopów zostanie wykorzystana w ramach terenu inwestycji.
Inwestor na etapie budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, będzie korzystał z istniejącej
infrastruktury siedliska urządzonego w części działki usytuowanej w pasie zabudowy przyległej
do drogi - m.in. wykorzystanie przyłączy do zewnętrznych sieci - wodociągowej i energetycznej, wjazdu na posesję, pomieszczeń socjalnych itp. Teren działki w obrębie zabudowań przy
drodze jest utwardzony płytami betonowymi. Wody opadowe odprowadzane są na tereny zielone w granicach działki.
Zaplecze budowy nowego obiektu zostanie urządzone w sąsiedztwie miejsca posadowienia
nowego obiektu, po jego południowej stronie. Będzie ono funkcjonowało tylko w pierwszej
fazie budowy tj. podczas plantowania terenu pod budowę i wykonywania fundamentu tuczarni.
W kolejnych fazach budowy, do składowania materiałów budowlanych i wykonywania czynności związanych z budową, wykorzystywany będzie teren wewnątrz przyszłego obiektu. Dla
potrzeb socjalnych pracowników budowy przeznaczone będą pomieszczenia w istniejących
zabudowaniach.
Zaplecze budowy posłuŜy do ewentualnego składowania materiałów budowlanych gromadzonych przed rozpoczęciem budowy, przy czym zakłada się, Ŝe przede wszystkim materiały
te będą dostarczane z zewnętrznych składów budowlanych bezpośrednio na plac budowy juŜ w
trakcie jej trwania.
Postój maszyn budowlanych wykorzystywanych w pierwszym etapie budowy jest przewidziany na utwardzonym terenie w sąsiedztwie istniejących budynków gospodarczych.
_________________________________________________________________________________________
- 11 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Część terenu inwestycji jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy – uchwała Nr XVI/75/08 Rady Gminy w Kocierzewie Południowym z dnia 28 lutego 2008 r. Działka połoŜona jest przy drodze publicznej – teren o
symbolu 20.75.KDL – ulica klasy lokalnej w ciągu drogi powiatowej numer 2716E. Po północnej stronie drogi powiatowej numer 2716E plan obejmuje teren w pasie na głębokość 140
m od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy, przy czym w pasie o szerokości 80 m od ulicy
są to tereny o symbolu 20.76.RMu o przeznaczeniu − zabudowa rolnicza z usługową a w
pozostałej części, tj. dalej na północ pas o szerokości 60 m, o symbolu 20.77.RP o przeznaczeniu − zabudowa produkcyjna rolnicza. Po południowej stronie drogi planem objęte są tereny w pasie o szerokości 60 m od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy i są to tereny o symbolu 20.80.RMm o przeznaczeniu − zabudowa zagrodowa z mieszkaniową jednorodzinną.
W §46 m.p.z.p. wskazuje się wyodrębnione w planie tereny jako tereny o dopuszczalnych
poziomach hałasu w środowisku, w tym tereny m.in. o symbolach RMu i RMm jako tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska.
Dla działki nr 543 w wypisie z m.p.z.p. wskazano następujące warunki zabudowy:
dla terenu o symbolu 20.76
1) przeznaczenie terenu – zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu),
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) realizacja budynków mieszkalnych dopuszczalna wyłącznie w pasie terenu o szerokości 25 m licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy w terenie 20.75.,
b) budynki inwentarskie, takŜe obiekty budowlane przeznaczone do prowadzenia innej
działalności produkcyjnej winny być sytuowane poza pasem terenu, o którym mowa
w lit. a,
c) dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków nie spełniających warunków usytuowania, o których mowa w lit. a i b,
d) budynki mieszkalne wolno stojące, o wysokości do 10 m,
e) wysokość budynków pozostałych – do 9 m,
_________________________________________________________________________________________
- 12 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
f) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,7,
g) udział terenów zieleni w obrębie działki – co najmniej 10%,
h) fragment terenu (według rysunku planu) stanowi obszar występowania stanowiska
archeologicznego; prace ziemne w obszarze podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz §49 uchwały,
i) w zagospodarowaniu poszczególnych nieruchomości wymagane zapewnienie dojścia
i dojazdu umoŜliwiających dostępność zabudowy w terenie 20.77. do ulicy w terenie
20.75.
dla terenu o symbolu 20.77
1) przeznaczenie terenu – zabudowa produkcyjna rolnicza (symbol RP),
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) realizacja budynków w ramach uzupełnienia zagospodarowania działek usytuowanych w terenie 20.76 lub w formie samodzielnie funkcjonujących obiektów, z
dostępem do ulicy w terenie 20.75. lub w terenie 20.63. (teren na rysunku planu
nr 67),
b) wysokość budynków – do 9 m,
c) wskaźnik zabudowy działki – do 0,7,
d) udział terenów zieleni w obrębie działki – co najmniej 10%,
e) fragment terenu (według rysunku planu) stanowi obszar występowania stanowiska archeologicznego; prace ziemne w obszarze podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz §49 uchwały,
Rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia nie są sprzeczne z ustaleniami ww.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy.
Wypis i wyrys z planu stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
Lokalizacja terenu inwestycji jest przedstawiona na kopii mapy ewidencyjnej – załącznik
nr 3 do Raportu. Usytuowanie istniejących na działce obiektów oraz projektowanej tuczarni
przedstawia plan zagospodarowania terenu działki – załącznik nr 4 do Raportu.
_________________________________________________________________________________________
- 13 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.
Nowy obiekt będzie tuczarnią 12-to komorową z maksymalną obsadą komory do 70 szt.
świń, w technologii głębokiej ściółki. Tuczarnia komorowa umoŜliwia okresowe zasiedlanie
poszczególnych komór, co ma istotny wpływ na organizację pracy w gospodarstwie.
Projektowany budynek inwentarski będzie przeznaczony do tuczu trzody chlewnej w oparciu
o ok. dwumiesięczne prosięta kupowane u zewnętrznych producentów, o wadze ok. 25 kg i
tuczeniu ich do osiągnięcia wagi ok. 110 kg. W załoŜeniach do inwestycji zakłada się, Ŝe długość cyklu hodowlanego wyniesie 3½ miesiąca i w roku będzie moŜliwość przeprowadzenia
trzech pełnych cykli. Uwzględniając podział świń na prosięta, warchlaki i tuczniki w zaleŜności od ich wieku, przedstawiony w załączniku3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, naleŜy przyjąć, Ŝe tuczarnia zasiedlana będzie warchlakami, które po dwóch miesiącach staną się
tucznikami. Tak więc w obiekcie przez 6 miesięcy w roku przebywać będą warchlaki (3 cykle/rok x 2 m-ce/cykl) i przez 4,5 miesiąca tuczniki (3 cykle/rok x 1½ m-ca/cykl). W pozostałym okresie w roku (3 x ½ m-ca = 1,5 m-ca) obiekt nie będzie zasiedlony i w tym czasie będą
wykonywane w nim czynności związane z jego przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady.
Maksymalna obsada budynków inwentarskich w przeliczeniu na DJP przy załoŜeniu, Ŝe budynki istniejący i projektowany zostaną w tym samym czasie zasiedlone docelową liczbą zwierząt, wyniesie:
nowa tuczarnia
•
840 szt. tuczników
840 x 0,14 = 117,6 DJP
istniejąca tuczarnia
•
650 szt. tuczników
650 x 0,14 = 91 DJP
_________________________________________________________________
Łącznie w gospodarstwie:
208,6 DJP
3
Załącznik przedstawiający współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duŜe jednostki przeliczeniowe
inwentarza (DJP)
_________________________________________________________________________________________
- 14 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Ze względów na organizację prac w gospodarstwie i wymogi technologiczne prowadzenia
hodowli inwestor zakłada, Ŝe obsadzanie obiektu warchlakami odbywać się moŜe partiami po
140 sztuk co dwa miesiące, tj. jednorazowo dwie przylegające do siebie komory hodowlane.
Podobnie odbywa to się w istniejącej tuczarni, przy czym zasiedlanie tego obiektu moŜe być
jednorazowe a w przypadku częściowego zasiedlenia musi odbywać się partiami o liczebności
450 szt. (pomieszczenie hodowlane na płytkiej ściółce) i 200 sztuk (pomieszczenie hodowlane
na ruszcie). Z punktu widzenia oddziaływania hodowli na środowisko sposób zasiedlania
obiektów nie ma większego znaczenia w ujęciu średniorocznym ale dla zasiedlania partiami
obsada budynków nigdy nie osiąga wielkości maksymalnej 208,6 DJP czyli nie następuje okresowy wzrost natęŜenia oddziaływania, w szczególności w zakresie emisji substancji do powietrza. W przypadku zasiedlania partiami obsada budynków nigdy nie osiąga teŜ wielkości minimalnej tj. 1490 szt. x 0,07 = 104,3 DJP. Tak więc taki sposób prowadzenia hodowli charakteryzuje się bardziej równomiernym stopniem natęŜenia oddziaływania na środowisko.
Średnioroczna obsada budynków inwentarskich w przeliczeniu na DJP przy uwzględnieniu,
Ŝe przebywają w nich warchlaki i tuczniki a przez określony czas pozostają nie zasiedlone, niezaleŜnie od tego czy będą one obsadzane jednorazowo czy teŜ partiami, wyniesie:
nowa tuczarnia
840 szt. x 0,07 x 6/12 + 840 szt. x 0,14 x 4,5/12 = 73,5 DJP
istniejąca tuczarnia
część hodowlana na płytkiej ściółce
450 szt. x 0,07 x 6/12 + 450 szt. x 0,14 x 4,5/12 = 39,375 DJP
część hodowlana na ruszcie
200 szt. x 0,07 x 6/12 + 200 szt. x 0,14 x 4,5/12 = 17,5 DJP
_________________________________________________________________
Łącznie w gospodarstwie:
130,375 DJP
W nowym obiekcie zostanie urządzonych 12 komór hodowlanych o powierzchni 59,60 m2
kaŜda, korytarz paszowy o powierzchni 93,30 m2 biegnący wzdłuŜ całego budynku oraz pomieszczenie magazynowo-paszowe o powierzchni 97,20 m2.
_________________________________________________________________________________________
- 15 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Obiekt spełniać będzie warunki dotyczące minimalnych norm powierzchni określone w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których
normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. nr 56, poz. 344 ze
zmianami). Zapewnienie warunków, o których mowa w ww. rozporządzeniu będzie podyktowane nie tylko wymogami prawa, ale równieŜ potrzebą bezpieczeństwa i dobrych warunków
chowu w celu osiągnięcia wysokiej efektywności i zminimalizowania śmiertelności zwierząt.
Zgodnie z cyt. rozporządzeniem powierzchnia hodowlana w przeliczeniu na jedną sztukę w
przypadku tuczników o masie od 85 do 110 kg powinna wynosić co najmniej 0,65 m2 a w przypadku tuczników o wadze powyŜej 110 kg – 1,0 m2.
70 szt. x 0,65 m2 = 45,5 m2 < 59,6 m2
Powierzchnia hodowlana nie zapewnia warunków do chowu 70 tuczników do wagi powyŜej
110 kg ale, jak to juŜ zostało wcześniej podkreślone, zamiarem inwestora jest tuczenie zwierząt
do wagi 110 kg. Rezerwa powierzchni hodowlanej zapewni spełnienie warunków dobrostanu
zwierząt w przypadku gdyby z róŜnych przyczyn nastąpiło przekroczenie zakładanej do osiągnięcia wagi zwierząt.
Warunki dotyczące minimalnych norm powierzchni dostępnych dla zwierząt są spełnione
równieŜ w istniejącym obiekcie. Powierzchnia hodowlana w pomieszczeniu ściółkowym wynosi ok. 400 m2
450 szt. x 0,65 m2 = 292,5 m2 < 400 m2
Powierzchnia hodowlana w pomieszczeniu rusztowym wynosi ok. 160 m2
200 szt. x 0,65 m2 = 130 m2 < ok. 160 m2
Systemy technologiczne stosowane w hodowli trzody chlewnej obejmują system utrzymania zwierząt, systemy Ŝywienia, transportu, zadawania paszy i pojenia oraz system usuwania odchodów. Budowana od nowa chlewnia pozwala na uwzględnienie ekonomicznych i
ergonomicznych warunków pracy, jak i na ograniczenie negatywnych skutków produkcji
zwierzęcej dla środowiska naturalnego.
_________________________________________________________________________________________
- 16 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Zadawanie pasz
Przewiduje się Ŝywienie paszą własną i paszami przemysłowymi, dostarczanymi przez
zewnętrzne firmy. W budynku tuczarni przewiduje się wykorzystanie systemu automatycznego zadawanie pasz uzupełnianego przez ręczne podawanie pasz za pomocą wózków paszowych . Zadawana będzie pasza sucha w postaci sypkiej lub granulowanej. Do magazynowania
paszy przemysłowej przewiduje się montaŜ silosu paszowego uzupełnianego pneumatycznie z
autocysterny (paszowozu).
Pojenie
Woda doprowadzona zostanie rurami do poszczególnych poideł smoczkowych lub miseczkowych na ścianach kojców. Zwierzęta będą mieć zapewniony stały dostęp do wody.
Usuwanie odchodów
W ocenianej tuczarni chów będzie prowadzony metodą głębokiej ściółki. Przy tej technologii chowu odchody usuwane są w postaci obornika, który wykorzystywany będzie do nawoŜenia uŜytków rolnych naleŜących do inwestora, a ich nadmiar moŜe być przekazany do rolniczego wykorzystania innym rolnikom. Obornik z projektowanej tuczarni będzie usuwany po zakończeniu kaŜdego cyklu produkcyjnego i wywoŜony z budynku bezpośrednio na tereny rolne
inwestora, przeznaczone do nawoŜenia. W przypadku usuwania obornika z tuczarni w okresie
nieodpowiednim do nawoŜenia będzie on składowany na istniejącej płycie obornikowej, która
nie jest w całości wykorzystywana do obsługi obecnej hodowli.
KaŜdorazowo po zakończeniu cyklu hodowlanego i sprzedaŜy tuczników, ale jeszcze przed
usunięciem obornika, ściany komór będą myte przy uŜyciu myjki wysokociśnieniowej. ZuŜycie
wody do tego celu szacuje się na 0,1 m3 do 0,15 m3 dla pojedynczej komory i do 1,8 m3 dla
całego obiektu, łącznie w roku do 5,4 m3. Woda ta wsiąkać będzie w obornik. Po usunięciu
obornika całe pomieszczenie będzie dokładnie czyszczone i dezynfekowane zgodnie z wytycznymi instruktaŜu zootechnicznego.
W istniejącej tuczarni zadawanie paszy odbywa się ręcznie za pomocą wózków paszowych. Pojenie ze zbiorczych poideł automatycznych przy karmnikach. Obornik z pomieszczenia ściółkowego jest usuwany na płytę obornikową zlokalizowaną w północnym szczycie
budynku inwentarskiego, w początkowej fazie tuczu z częstotliwością 2 razy w tygodniu,
która wzrasta do usuwania raz na dwa dni w końcowej fazie tuczu.
_________________________________________________________________________________________
- 17 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Ogrzewanie
Obiekt przeznaczony do hodowli tuczników nie wymaga ogrzewania i nie przewiduje się
montaŜu instalacji grzewczej.
Wentylacja
Mechaniczna przy uŜyciu wentylatorów z wyrzutniami dachowymi. Doprowadzenie
świeŜego powietrza otworami wentylacyjnymi. Zainstalowanych zostanie 6 wentylatorów
(jeden dla dwóch komór) o wydajności zapewniającej odpowiedni stan czystości powietrza
wewnątrz pomieszczenia hodowlanego poprzez wymianę powietrza w okresie zimowym w
ilości 15 m3/h/sztukę i w okresie letnim w ilości 80 m3/h/sztukę. Kominy wyciągowe będą
usytuowane ponad dachem budynku, z wylotami na wysokości ok. 6,5 m n.p.t.
Zapotrzebowanie na powietrze przytoczono za opracowaniem „Podstawowe wymagania
technologiczne i techniczne w budownictwie inwentarskim dla bydła, trzody chlewnej i owiec
dla projektów objętych programem SAPARD” dr inŜ. Andrzej Dobkowski, Warszawa, 2000
r. Zostały tam przedstawione orientacyjne wymagane ilości wymiany powietrza w pomieszczeniach m.in. dla trzody chlewnej. Te same wartości zostały przedstawione w podstawowych
warunkach utrzymania zwierząt stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów
realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej4 (Dz.U.02.102.928. z dnia 9 lipca
2002 r.)
Na wentylację obiektu złoŜy się 6 szt. wentylatorów z wyrzutniami dachowymi. Przewiduje się zastosowanie wentylatorów firmy FANCOM (wentylatory takie są juŜ uŜytkowane w
istniejącej tuczarni). Zakłada się, Ŝe będą to wentylatory typu 1463 o wydajności 14 600 m3/h
przy braku podciśnienia w wentylowanym pomieszczeniu i 9 070 m3/h przy podciśnieniu 100
Pa. Przy podciśnieniu 30 Pa wydajność wentylatora wynosi 13 200 m3/h i taką wydajność
przyjmuje się jako reprezentatywną dla opisywanego zastosowania. Poziom hałasu dla wentylatora w odległości 2 m został określony na 69 dB(A).
4
Rozporządzenie uchylone z dniem 24.06.2008 r. przez art. 47 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 ze zmianami)
_________________________________________________________________________________________
- 18 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
W istniejącej tuczarni eksploatowane są wentylatory:
część hodowlana na płytkiej ściółce (4 wentylatory Ø50 z wyrzutniami dachowymi z wylotami usytuowanymi na wysokości 8,5 m n.p.t.). Są to wentylatory typu 1450 o wydajności
8550 m3/h przy braku podciśnienia w wentylowanym pomieszczeniu i 5 780 m3/h przy podciśnieniu 100 Pa. Przy podciśnieniu 30 Pa wydajność wentylatora wynosi 7 800 m3/h i taką
wydajność przyjmuje się jako reprezentatywną dla opisywanego zastosowania. Poziom hałasu dla wentylatora w odległości 2 m został określony na 63 dB(A).
część hodowlana na ruszcie (5 wentylatorów Ø35 z wyrzutniami dachowymi z wylotami
usytuowanymi na wysokości ok. 6,5 m n.p.t.). Są to wentylatory typu 1435 o wydajności 3
660 m3/h przy braku podciśnienia w wentylowanym pomieszczeniu i 3 000 m3/h przy podciśnieniu 50 Pa. Przy podciśnieniu 30 Pa wydajność wentylatora wynosi 3 320 m3/h i taką wydajność przyjmuje się jako reprezentatywną dla opisywanego zastosowania. Poziom hałasu
dla wentylatora w odległości 2 m został określony na 57 dB(A).
Zestawienie parametrów technicznych ww. urządzeń stanowi załącznik nr 5 do Raportu.
Dane te zostały udostępnione przez firmę Pro-Agro-Mech Czerwonka Maciej Nowości 32,
95-011 Bratoszewice, która wykonywała montaŜ wentylatorów w gospodarstwie inwestora.
2.4. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, materiałów, paliw oraz energii.
2.4.1. Faza realizacji przedsięwzięcia.
W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na surowce i materiały konieczne do wykonania obiektu budowlanego oraz infrastruktury z nim związanej. Zapotrzebowanie na surowce wystąpi głównie w zakresie piasku i Ŝwiru – inne materiały, które będą
uŜyte w budowie, w tym mieszanka betonowa do wykonania fundamentów, będą produktami
wytwarzanymi w zewnętrznych firmach, dostarczanymi na plac budowy w trakcie jej trwania.
Wystąpi takŜe zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania
budowy oraz zapotrzebowanie na paliwa do zasilania uŜytego na placu budowy sprzętu. W
_________________________________________________________________________________________
- 19 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
fazie budowy, w jej pierwszym etapie zostanie uŜyty do prac ziemnych sprzęt zmechanizowany taki jak spycharka kołowa, koparko – ładowarka kołowa oraz ewentualnie wywrotka
kołowa do przemieszczenia urobku w granicach przedsięwzięcia. Sprzęt taki jest napędzany
silnikami wysokopręŜnymi zasilanymi olejem napędowym.
2.4.2. Faza eksploatacji przedsięwzięcia.
Zapotrzebowanie na wodę.
ZuŜycie wody przez zwierzęta zaleŜy od fazy rozwoju. Dla przedziału 25 – 60 kg Ŝywej
masy ciała, konsumpcja wody wynosi około 4 – 8 litrów/sztukę/dzień, wzrastając do 6 – 10
litrów/sztukę/dzień wraz ze wzrostem masy ciała (wg Dokumentu Referencyjnego o
Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń). Przyjmując
średnie zuŜycie na poziomie 7 l/szt./dzień dla zakładanej obsady zapotrzebowanie wody do
pojenia wyniesie:
840 szt. x 7 l/szt./dzień x (10,5/12 x 365 dni/rok) = 1 877,9 m3/rok
Obecnie zuŜycie wody w gospodarstwie (łącznie z potrzebami bytowymi dla 4 osób)
kształtuje się na poziomie 200 m3 na dwa miesiące, łącznie w roku – 1200 m3.
Tak jak to ma miejsce w istniejącym pomieszczeniu hodowlanym, kaŜdorazowo po zakończeniu cyklu hodowlanego i sprzedaŜy tuczników ale jeszcze przed usunięciem obornika ściany
komór będą myte przy uŜyciu myjki wysokociśnieniowej. ZuŜycie wody do mycia komór szacuje się na 0,1 m3 do 0,15 m3 dla pojedynczej komory i do 1,8 m3 dla całego obiektu, łącznie w
roku do 5,4 m3.
Zapotrzebowanie na pasze.
Sposób Ŝywienia i skład pokarmu dla świń, zaleŜy od Ŝywej wagi i etapu produkcji.
Całkowita ilość pokarmu, skonsumowana w okresie wzrostu i przyrostu wagi, zaleŜy od rasy
hodowlanej, stopnia konwersji pokarmu, dziennych przyrostów, długości okresu tuczenia
i końcowej Ŝywej wagi. Przeciętnie świnie o wadze 25 kg potrzebują 260 kg pokarmu do
_________________________________________________________________________________________
- 20 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
osiągnięcia Ŝywej wagi 110 kg, tj. ok. 3 kg paszy na kg przyrostu wagi. Przy takim zuŜyciu
dla załoŜonego programu tuczu zapotrzebowanie na paszę wyniesie:
840 szt./cykl x 260 kg/szt. x 3 cykle x 10-3 kg/tonę = 655,2 t/rok.
Zapotrzebowanie na słomę (ściółkę).
Zapotrzebowanie na słomę do celów technologicznych określono na podstawie opracowania „Podstawowe wymagania technologiczne i techniczne w budownictwie inwentarskim dla
bydła, trzody chlewnej i owiec dla projektów objętych programem SAPARD” Warszawa,
2000r. Zapotrzebowanie to dla tuczników wynosi 1,5 kg/d wobec czego dla projektowanej obsady wyniesie:
840 szt. x 1,5 kg/szt./dzień x (10,5/12 x 365 dni/rok) x 10-3 Mg/kg = 402 Mg/rok
Zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Szacuje się, Ŝe zuŜycie energii elektrycznej w obiektach nie przekroczy 30 MWh/rok.
2.5. Przewidywane wielkości emisji.
2.5.1. Faza realizacji przedsięwzięcia oraz jego likwidacja. Działania w celu zminimalizowania oddziaływań w fazie realizacji przedsięwzięcia.
Z procesem realizacji przedsięwzięcia związane będą takie zjawiska jak:
• okresowa emisja zanieczyszczeń do powietrza z prac transportowych, ziemnych i
budowlanych,
• emisja hałasu związana z pracą maszyn oraz środków transportu.
_________________________________________________________________________________________
- 21 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
PowyŜsze emisje występują przy wszystkich działaniach tego typu i są praktycznie nie do
uniknięcia, jednakŜe poprzez właściwą organizację robót i nadzór naleŜy dąŜyć do zminimalizowania ich skutków. Teren przedsięwzięcia obsługiwany będzie przez dojeŜdŜające środki
transportu. Nie przewiduje się prowadzenia w miejscu budowy prac konserwacyjnych maszyn
i urządzeń. Nie przewiduje się równieŜ przechowywania, składowania olejów, smarów, rozpuszczalników, itp.
Ze względu na oddalenie terenu inwestycji od zabudowy mieszkaniowej wymienione
wyŜej emisje nie będą mieć istotnego znaczenia, tym bardziej, Ŝe będą one związane z oddziaływaniami krótkotrwałymi związanymi z okresem budowy, i odwracalne. Ustąpią one
wraz z końcem budowy obiektu i nie spowodują kumulacji negatywnych skutków w środowisku
Hałas
Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe (w porównaniu z fazą eksploatacji) i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Maszyny budowlane wykorzystywane zwłaszcza do prac ziemnych (plantowanie terenu, transport mas ziemnych i materiałów budowlanych) są zwykle napędzane silnikami wysokopręŜnymi. W pierwszym etapie budowy, do plantowania terenu i wykopu pod fundamenty zostaną uŜyte spycharka kołowa, koparko – ładowarka kołowa oraz ewentualnie wywrotka kołowa do przemieszczenia urobku w granicach przedsięwzięcia. Na dalszym etapie budowy najistotniejszym źródłem hałasu na terenie budowy będzie betoniarka do przygotowania betonu i zaprawy murarskiej. Nie będzie zachodzić potrzeba instalowania cięŜkiego sprzętu budowanego
(np. dźwigów o wysokim i dalekim zasięgu).
Przewiduje się, Ŝe na placu budowy pracować będą maszyny:
⇒ spycharka kołowa o mocy > 55 kW do 4 godzin w czasie 8-mio godzinnej zmiany,
⇒ koparko-ładowarka kołowa o mocy > 55 kW do 4 godzin w czasie 8-mio godzinnej
zmiany,
⇒ wywrotka kołowa o mocy > 55 kW do 2 godzin w czasie 8-mio godzinnej zmiany,
⇒ betoniarka, do 4 godzin w czasie 8-mio godzinnej zmiany.
_________________________________________________________________________________________
- 22 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Wartości dopuszczalnego gwarantowanego poziomu mocy akustycznej wymienionych
urządzeń5 określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji
hałasu do środowiska.
Typ urządzenia
Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki
wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, Ŝurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania
(walce niewibracyjne), układarka do nawierzchni,
zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia
Zainstalowana moc Dopuszczalny poziom
netto P
mocy akustycznej w
(kW)
dB
P ≤ 55
101
P > 55
82 + 11 lg P
Dla mocy mechanicznej maszyn P = 100 kW dopuszczalny poziom mocy akustycznej
wynosi LWA = 82 + 11 log 100 = 104 dB. Moc akustyczna równowaŜna LWAeqn dla podanego
wyŜej rozkładu czasu pracy maszyn dla czasu odniesienia 8 h (28 800 s) wyniesie 101 dB dla
spycharki i koparko-ładowarki oraz 98 dB dla wywrotki kołowej.
Przykładowo, dla betoniarek elektrycznych o pojemności 130 dm3 producent podaje
zmierzoną moc akustyczną w wysokości 86 dB i gwarantowany poziom mocy akustycznej w
wysokości 89 dB(A). W tym przypadku moc akustyczna równowaŜna LWAeqn dla podanego
wyŜej rozkładu czasu pracy dla czasu odniesienia 8 h (28 800 s) nie przekroczy 86 dB.
Pojazdy stosowane do transportu samochodowego, którym będzie wykonywany dowóz
materiałów budowlanych, w tym gotowa mieszanka betonowa (gruszka), będzie charakteryzowała moc akustyczna6 w zakresie od 101,5 do 111 dB(A) – jak dla pojazdów cięŜkich w
zaleŜności od fazy ruchu (jazda po terenie, start, hamowanie). Częstotliwość przejazdów pojazdów transportujących surowce i materiały budowlane na plac budowy nie przekroczy 5 - 6
przejazdów w czasie 8-miu następujących po sobie godzin, przy czym maksymalna ilość
przejazdów dotyczy betoniarki samochodowej, tzw. gruszka, podczas zalewaniu fundamentów budynku.
5
Z wyjątkiem betoniarki, która zalicza się do urządzeń podlegających tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, dla których proces oceny zgodności jest objęty deklarowaniem zgodności przez producenta urządzenia lub jego upowaŜnionego przedstawiciela
_________________________________________________________________________________________
- 23 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Oddziaływania na otoczenie transportu na etapie budowy będzie porównywalne z występującym podczas uŜytkowania obiektu i, jak to oszacowano w dalszej części Raportu, nie
spowoduje przekroczenia standardów akustycznych na terenach chronionych.
Ze względu na charakter prac budowlanych nie ma moŜliwości wyeliminowania hałasu
powstającego w czasie ich wykonywania. Dlatego teŜ prace z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i transportowego powinny być prowadzone tylko w porze dnia. W czasie przerw
w pracach silniki w maszynach naleŜy wyłączać.
Stosowany sprzęt budowlany powinien charakteryzować się dobrym stanem technicznym
i powinien spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji hałasu określonej wyŜej cytowanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu
do środowiska.
Emisja do atmosfery
W okresie realizacji inwestycji wystąpi emisja spalin z silników maszyn budowlanych
i samochodów cięŜarowych, moŜe wystąpić równieŜ emisja niezorganizowana pyłów w
związku z prowadzonymi pracami ziemnymi, w warunkach utrzymującej się dłuŜej pogody
bezdeszczowej.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie budowy będzie przede wszystkim
praca silników maszyn: spycharki, koparko – ładowarki, wywrotki. Oszacowanie łącznej emisji substancji z ww. maszyn w czasie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na brak na obecnym
etapie projektowania szczegółowych danych opisujących proces budowy obiektu, obarczone
byłoby znacznym błędem. NiŜej oszacowano dla podanego wyŜej rozkładu czasu pracy maszyn ilości substancji zanieczyszczających z silników maszyn roboczych, które będą powstawały w ciągu godziny i 8-mio godzinnej zmiany.
6
Według Instrukcji nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.
_________________________________________________________________________________________
- 24 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Jednostkowe zuŜycie ON w ww. maszynach waha się w granicach 15 – 20 l/h (średnio
17,5 l/h = 14,7 kg/h). Maksymalne godzinowe zuŜycie ON na placu budowy wyniesie więc 3
x 17,5 l/h = 52,5 l/h = 44,1 kg/h a łączne w ciągu 8-miu godzin – 147 kg/8h = 175 l/8h = 2 x
17,5 l/h x 4 h + 17,5 l/h x 2h. W wyniku spalania oleju napędowego w silnikach powstają:
tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, dwutlenek siarki, pyły. Dla oszacowania ilości substancji zanieczyszczających wykorzystano wskaźniki emisji wg pisma MOŚZNiL znak:
PZmot/0631/152/93 z 1.10.1993 r. Wskaźniki emisji przyjęto jak dla maszyn, urządzeń i pojazdów specjalnych, m.in. przemysłowych.
Rodzaj substancji
Tlenek węgla
Tlenki azotu7
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Pyły
Dwutlenek siarki
Wskaźnik emisji
[kg/kg paliwa]
0,020
0,050
0,0055
0,0025
0,004
0,006
Emisja chwilowa
[kg/h]
Emisja
w czasie zmiany
[kg/8 h]
0,882
2,205
0,242
0,110
0,176
0,264
2,9
7,4
0,8
0,4
0,6
0,9
Ze względu na ograniczony czas trwania budowy nie przewiduje się wystąpienia istotnego jej wpływu na stan czystości atmosfery. Wszystkie maszyny i urządzenia będą sprawne i
będą spełniać normy EU pod względem czystości spalin. Emitowane substancje będą ulegały
szybkiemu rozproszeniu z uwagi na fakt, Ŝe eksploatacja odbywać się będzie na otwartym
terenie. Ze względu na brak w sąsiedztwie miejsca budowy zabudowań mieszkalnych nie wystąpią negatywne oddziaływania na ludzi.
Emisja odpadów
Prace budowlane na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczą się do wykopów budowlanych oraz wykonania budynku tuczarni i elementów infrastruktury oraz utwardzenia powierzchni komunikacyjnych, co spowoduje powstanie mas ziemnych oraz odpadowego mate-
7
Tlenek i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
_________________________________________________________________________________________
- 25 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
riału budowlanego. Powstaną równieŜ odpady w postaci opakowań z foli i innych tworzyw
sztucznych (15 01 02), opakowania z papieru i tektury (15 01 01).
L.p.
Rodzaje wytwarzanych odpadów
Kod
Ilość [Mg]
1
Gleba i ziemia, w tym kamieni, niezawierające substancji niebezpiecznych
17 05 04
150
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbió17 01 01
rek i remontów
1,0
2
3
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
0,5
4
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
0,2
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21) przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod
warunkiem, Ŝe materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Przewiduje się, Ŝe masy ziemne z wykopów w
całości będą zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia, tak więc nie będą one kwalifikowane jako odpad. Według przepisów poprzedniej ustawy o odpadach, z 2001 r., byłyby to
odpady o kodzie: 17 05 04 − odpady w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, niezawierających substancji niebezpiecznych.
Wytworzone odpady podlegające regulacjom określonym w ustawie o odpadach będą
gromadzone selektywnie w pojemnikach na terenie budowy i będą przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Emisja ścieków.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstaną niewielkie ilości ścieków socjalnych, które
zostaną zgromadzone łącznie ze ściekami od mieszkańców posesji w istniejących zbiornikach
bezodpływowych. Zbiorniki te są okresowo opróŜniane przez uprawnioną firmę (stosowne
zezwolenie Wójta Gminy Kocierzew Południowy wydane w trybie ustawy o utrzymaniu czy_________________________________________________________________________________________
- 26 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
stości i porządku na terenie gminy) i transportowane do unieszkodliwienia na czyszczalnię
ścieków.
Działania w celu zminimalizowania oddziaływań w fazie realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z przepisami prawa dotyczącego ochrony środowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się
wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Z uwagi na powyŜsze,
w celu zminimalizowania występujących w fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływań na
poszczególne elementy środowiska, będą podejmowane działania:
•
plac budowy i jej zaplecze oraz drogi techniczne będą zorganizowane w sposób zapewniający
oszczędne korzystanie z terenu oraz ograniczające jego trwałe przekształcenie,
•
miejsca do parkowania maszyn budowlanych zapewnione będą na terenie zabezpieczonym
przed ewentualnym przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo –
wodnego,
•
stosowane będą środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji gazów
i pyłów z terenu inwestycji, powstających podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu materiałów budowlanych (m.in. utrzymanie porządku na placu budowy, stosowanie sprzętu odpowiedniej jakości itp.),
•
uzupełnianie zapasów paliwa w maszynach budowlanych oraz ewentualne naprawy sprzętu
prowadzone będą poza terenem placu budowy,
•
pracownikom budowlanym zostaną udostępnione pomieszczenia o charakterze socjalnym w istniejących w obrębie działki budynkach naleŜących do inwestora,
•
masy ziemne pochodzące z wykopów będą wykorzystane na terenie naleŜącym do inwestora,
_________________________________________________________________________________________
- 27 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
•
prace na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym, w szczególności w otoczeniu
występującej w rejonie inwestycji zabudowy mieszkaniowej, m.in. przez prowadzenie ich wyłącznie w porze dziennej, w godz. 6°° -22°° a takŜe stosowanie sprzętu i urządzeń w dobrym
stanie technicznym, spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu dla środowiska (Dz. U. Nr 263, poz.
2202),
•
wydzielenie na placu budowy miejsc do czasowego gromadzenia wytwarzanych odpadów, w tym odpadów komunalnych,
•
odpady wytworzone w trakcie budowy będą gromadzone selektywnie w sposób uwzględniający dalsze nimi gospodarowanie a następnie przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie tego rodzaju odpadów,
•
prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów,
•
projekt budowlany wykonawczy planowanego obiektu i elementów infrastruktury przedsięwzięcia będzie uwzględniać wymagania, w tym dotyczące lokalizacji obiektów, określone w decyzji o warunkach zabudowy oraz określone w rozporządzeniach:
− Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877 ze zmianami),
− Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 ze zmianami),
−
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
póz. 690 ze zmianami).
Etap likwidacji działalności moŜe być związany z oddziaływaniem na środowisko podobnym jak to opisano dla etapu budowy. Obiekt zostanie zlikwidowany zgodnie z wymogami
_________________________________________________________________________________________
- 28 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
prawa budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę i w sposób uwzględniający wymogi ochrony środowiska. W okresie przed rozbiórką obiektu nastąpi usunięcie wyposaŜenia
technicznego obiektu i ewentualnie infrastruktury zewnętrznej. Przewiduje się, Ŝe działania te
nie spowodują zagroŜeń dla środowiska.
2.5.2. Faza eksploatacji przedsięwzięcia.
Emisje z ferm chowu zwierząt są ściśle związane z ilością, strukturą i składem odchodów
zwierzęcych. Z punktu widzenia ochrony środowiska odchody są odpadem, który naleŜy
unieszkodliwić, przy czym w polskim systemie prawnym ochrony środowiska odchody zwierzęce przeznaczone do rolniczego wykorzystania na określonych zasadach, nie są definiowane
jako odpad i sposób gospodarowania nimi nie podlega regulacjom ustawy o odpadach czy teŜ
ustawy prawo wodne. Kwestia ta zostanie omówiona dokładniej w dalszej części raportu.
Skład odchodów jest uzaleŜniony od jakości pokarmu wyraŜonego zawartością suchej
masy i stęŜeniem składników pokarmowych (N, P., itp.) oraz sprawności z jaką zwierzę
przyswaja pokarm (stopień konwersji pokarmu). W zaleŜności od składu, stosuje się róŜne
sposoby gromadzenia, magazynowania i przetwarzania odchodów, a następnie rozprowadzenia na grunty orne lub pastwiska. Emisje powstają na kaŜdym etapie działalności hodowlanej
ferm. NiŜej w tabeli podano rodzaje działalności spotykane na fermach chowu i rodzaje emisji
do środowiska związane z daną działalnością.
Rodzaje emisji
Surowce i materiały
Potencjalne emisje
Pomieszczenia hodowli:
Energia, ściółka
Emisja do powietrza (NH3),
- sposoby przetrzymywania zwierząt
gazy zapachowo-czynne, ha(klatki, kojce, na wolności),
łas, obornik
- system usuwania i magazynowania
odchodów
WyposaŜenie pomieszczeń:
Energia, pasza, woda Hałas, NOx, CO2
- urządzenia regulujące i utrzymujące mikroklimat,
- urządzenia podające paszę i wodę
Magazynowanie pasz i dodatków pa- Energia
Pył
szowych
Rodzaj działalności na fermie
_________________________________________________________________________________________
- 29 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Magazynowanie obornika
Magazynowanie padliny
WywoŜenie i przywoŜenie zwierząt
Stosowanie nawozów naturalnych na
grunty rolne
Energia
NH3, gazy zapachowoczynne, emisja do gleby i
wody gruntowej
Gazy zapachowo-czynne
Hałas
Emisja do powietrza, gazy
zapachowo-czynne, emisja do
gleby, emisje N, P i K do
wody powierzchniowej i
gruntowej, hałas
2.5.2.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza.
Główne czynniki mające wpływ na emisję z obiektów chowu zwierząt substancji gazowych i pyłowych do powietrza to:
•
rozwiązanie konstrukcyjne pomieszczenia chowu oraz system gromadzenia odchodów,
•
system wentylacji i krotność wymiany powietrza,
•
rodzaj ogrzewania i temperatura wewnętrzna,
•
ilość i jakość odchodów, co zaleŜy od strategii Ŝywienia, składu pokarmu (poziom protein), stosowania ściółki, pojenia i systemów pojenia, liczby zwierząt.
W literaturze najczęściej spotyka się informacje na temat emisji amoniaku, ale wydzielają
się teŜ inne gazy, takie jak: metan (CH4), podtlenek azotu (N2O). W mieszaninie gazów usuwanych z pomieszczeń hodowlanych identyfikuje się ponadto siarkowodór, jednakŜe ilość
tego gazu jest znacznie niŜsza od amoniaku a przy staranności w prowadzeniu hodowli moŜe
on w ogóle nie występować. Wskazuje się, Ŝe siarkowodór moŜe powstawać w przypadku
zaniedbań w hodowli, głównie w tuczu trzody chlewnej, co przy obecnych, nowoczesnych
metodach hodowli zwierząt nie ma miejsca. W warunkach poprawnie prowadzonego tuczu
substancja ta występuje w stęŜeniach, które powodują emisję na zewnątrz nieistotną dla stanu
czystości powietrza. W dostępnych publikacjach zawierających wskaźniki emisji gazów z
hodowli tuczników, w tym wykorzystanej do opracowania niniejszego Raportu (Dokument
Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i
_________________________________________________________________________________________
- 30 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Świń) nie określa się ich wartości dla siarkowodoru. Wobec powyŜszego w niŜej zamieszczonych obliczeniach nie uwzględnia się tej substancji.
W procesie przemiany materii zwierząt powstaje amoniak (NH3) i metan (CH4). Cykl hodowlany związany jest w sposób naturalny z powstawaniem kału i moczu zwierząt. Odchody
zwierząt zawierają znaczne ilości azotu, z którego część występuje w postaci kationu NH4+.
W zakresie pH 6÷8 zachodzi reakcja:
NH4+ + H2O → NH3 + H3O+
Gazowy amoniak uwalnia się z powstającego obornika. Podtlenek azotu (N2O) jest produktem wtórnej reakcji amoniaku z mocznikiem lub moŜe powstać z kwasu moczowego występującego w moczu.
W ocenianym przypadku, tj. hodowli tuczników, w skład emitowanych do atmosfery gazów nie wchodzą substancje, dla których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu8.
Wobec stosunkowo wysokich stęŜeń amoniaku w powietrzu wentylacyjnym z pomieszczeń
inwentarskich przyjmuje się, Ŝe substancja ta jest reprezentatywna do określenia zasięgu oddziaływania obiektu.
W okresie uŜytkowania przedsięwzięcia, poza emisją technologiczną z tuczu zwierząt,
wystąpi takŜe emisja pyłów i gazów w spalinach silnikowych ze środków transportu, które
będą obsługiwały hodowlę. W wyniku spalania oleju napędowego w silnikach powstają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, dwutlenek siarki, pyły. Będą to zwykle pojedyncze
przejazdy pojazdów transportujących zwierzęta, dowoŜące paszę, wywoŜące obornik itp. i
skala ich oddziaływania na czystość powietrza poza granicami działki będzie znikoma. Dlatego teŜ w dalszej części Raportu nie uwzględnia się tego rodzaju oddziaływania na otoczenie
tuczarni.
8
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031)
_________________________________________________________________________________________
- 31 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
2.5.2.1.1. Tucz trzody.
2.5.2.1.1.1. Obiekt projektowany.
Zachowanie odpowiedniego klimatu w fermach wymaga wymiany powietrza w pomieszczeniach hodowlanych, wobec czego instaluje się systemy wentylacyjne słuŜące do wyprowadzania zanieczyszczeń z wewnątrz obiektów do atmosfery. Do oszacowania ilości usuwanego
powietrza z projektowanego obiektu oraz prędkości wylotowej z wyrzutni wentylacyjnych załoŜono, Ŝe instalacja będzie powodować wymianę powietrza w ilościach zapewniających odpowiedni stan czystości powietrza wewnątrz pomieszczenia hodowlanego poprzez wymianę
powietrza w okresie zimowym w ilości 15 m3/h/sztukę i w okresie letnim w ilości 80
m3/h/sztukę.
Opis instalacji wentylacyjne w projektowanym obiekcie a takŜe w istniejącej tuczarni jest
zamieszczony w punkcie 2.3. Raportu.
Emisja amoniaku NH3
Wytwarzanie nawozów zwierzęcych odbywa się w budynkach inwentarskich. Z dostarczanej paszy zwierzęta wykorzystują produkcyjnie tylko 12% do 20% azotu, reszta jest wydalana w odchodach. Potencjalnymi przyczynami strat azotu z nawozów naturalnych jest m.in.
ulatnianie do atmosfery gazowych form azotu. Straty te zaczynają się wkrótce gdy odchody
pojawią się na posadzce obiektu. Poziom emisji amoniaku w budynkach inwentarskich zaleŜy
głównie od takich czynników jak:
•
powierzchnia, na której są wydalane odchody,
•
temperatura nawozów,
•
pH nawozów,
•
zawartość azotu amonowego w nawozach,
•
prędkość powietrza nad powierzchnią nawozów.
_________________________________________________________________________________________
- 32 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
W publikacjach9 dotyczących omawianej problematyki straty azotu w wyniku ulatniania
się w pomieszczeniach inwentarskich N-NH3 w stosunku do całkowitej zawartości azotu
w odchodach szacuje się na 10%.
Straty amoniaku podczas przechowywania nawozów zwierzęcych zaleŜą od takich czynników jak:
• typ i skład nawozów zwierzęcych (obornik, gnojowica),
• czas przechowywania,
• temperatura i prędkość wiatru,
• rozmiary płyty lub zbiornika.
Straty amoniaku z przechowywanego obornika na płytach są znaczne i ich poziom szacuje się na 20% (wg źródła jak wyŜej).
Do oszacowania emisji z obiektów wykorzystano informacje zamieszczone w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i
Świń. Przyjęto średnią wartość emisji dla tuczników > 30 kg utrzymywanych na pełnej podłodze i ściółce10 w wielkości 3,05 kg/miejsce/rok i uwzględniono fakt, Ŝe zwierzęta przebywać
będą w tuczarni 10,5 miesiąca w roku. Dla obsady projektowanego obiektu, tj. 840 tuczników,
ilość amoniaku uwalniającego się z odchodów w tuczarni w ciągu roku i wprowadzanego do
atmosfery systemem wentylacyjnym złoŜonym z 6 wentylatorów z wyrzutniami dachowymi z
wylotami usytuowanymi na wysokości ok. 6,5 m n.p.t. – emitory w_1 ÷ w_6, wyniesie:
840 szt. x 3,05 kg/szt./rok x 10,5/12 = 2 242 kg/rok
Średnią emisję amoniaku z tuczarni oszacowano przy załoŜeniu, Ŝe gazy powstają
z podobnym natęŜeniem w sezonie zimowym jak i letnim (ze względu na podobne warunki
środowiskowe panujące wewnątrz pomieszczeń hodowlanych). ZałoŜono równieŜ, Ŝe wentyla-
9
Stefan Pietrzak „Gospodarowanie nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ochrony jakości wody” IMiUZ Falenty).
10
Tabela 3.35. Zakres emisji z systemów utrzymania świń (kg/miejsce/rok), str.128
_________________________________________________________________________________________
- 33 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
cja (wszystkie emitory) czynna jest przez cały czas przebywania zwierząt w budynku, tj. przez
10,5 m-cy/12 m-cy x 8760 h/rok = 7665 h/rok.
Pojęcia „sezon zimowy” i „sezon letni” są umowne. Czas trwania wydzielonych sezonów,
tj. odpowiednio 2665 h/rok (ok. 35% czasu pracy instalacji) i 5000 h (ok. 65% czasu pracy instalacji), róŜniących się między sobą intensywnością pracy wentylatorów wyciągowych, ustalono w oparciu o informacje Inwestora dotyczące eksploatacji systemu wentylacyjnego w istniejącej tuczarni.
Emisja łączna z pojedynczego emitora
Ea/em. = 2 242 kg/rok : 6 emitorów = 373,7 kg/rok/emitor
Emisja średnia godzinowa z pojedynczego emitora
Eh = 373,7 kg/rok : 7665 h/rok = 0,04875 kg/h
Ilość usuwanego powietrza z pomieszczenia hodowlanego (1 wentylator/dwie komory):
− w okresie zimowym
140 szt. x 15 m3/szt./h = 2 100 m3/h/em. = 0,58 m3/s
− w okresie letnim
140 szt. x 80 m3/szt./h = 11 200 m3/h/em. = 3,11 m3/s
Prędkości wylotowe z kominów wentylacyjnych:
− w okresie zimowym
0,58 m3/s : 0,31 m2 = 1,9 m/s
− w okresie letnim
3,11 m3/s : 0,31 m2 = 10,0 m/s
Parametry wyrzutni wentylacyjnych - emitory w_1 ÷ w_6
Źródło gazów
Nr
emitora
Tuczarnia
projektowana
w_1 ÷ w_6
Parametry emitora
wysokość średnica
temp.
Prędkość wylotu [m/s]
[m]
[m]
[K]
zima
lato
6,5
0,63
293
1,9
10,0
_________________________________________________________________________________________
- 34 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Wskaźnik emisji amoniaku z przechowywania obornika świńskiego w pryzmie został
określony na 2,1 kg /szt/rok - Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach
dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, str.129, tabela 3.36. Emisje NH3 dla róŜnych technik
przechowywania odchodów. Wielkość emisji niezorganizowanej z magazynowania odchodów zwierzęcych, zwłaszcza w przypadku magazynowania obornika na płycie, jest trudna do
oszacowania ze względu na zmienną jego ilość znajdującą się na płycie a takŜe dosyć przypadkowy czas jego przetrzymywania w tych warunkach. Obornik usuwany z nowej tuczarni
(głęboka ściółka) zasadniczo nie będzie magazynowany na płycie w obrębie budynków inwentarskich – będzie on transportowany bezpośrednio na miejsca jego stosowania. Tylko w
przypadku usuwania obornika z tuczarni w okresie nieodpowiednim do nawoŜenia, będzie on
składowany na istniejącej płycie obornikowej, która nie jest w całości wykorzystywana do
obsługi obecnej hodowli.
Pozostała część amoniaku uwolni się w czasie stosowania odchodów zwierzęcych jako
nawóz naturalny na gruntach rolnych.
Emisja pyłu.
W przypadku hodowli trzody chlewnej pyły nie są zaliczane do waŜnych czynników mających wpływ na środowisko otaczające obiekty inwentarskie. Przy bezściołowym systemie
utrzymania proces tuczu w ogóle nie jest związany z powstawaniem i przedostawaniem się do
atmosfery substancji pyłowych. W systemach ściółkowych, w czasie uzupełniania materiału
ściołowego, w atmosferze wewnątrz pomieszczeń hodowlanych mogą pojawiać się zanieczyszczenia pyłowe, przy czym natęŜenie zjawiska nie sprawia problemów obsłudze chlewni
i znajdującym się w niej zwierzętom; tym bardziej nie ma ono znaczenia dla czystości powietrza na zewnątrz obiektów hodowlanych.
W dostępnych publikacjach zawierających wskaźniki emisji substancji z hodowli tuczników, w tym wykorzystanej do opracowania niniejszego Raportu (Dokument Referencyjny o
Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń) nie określa się
ich wartości dla pyłów, wobec czego w obliczeniach nie uwzględnia się tej substancji.
_________________________________________________________________________________________
- 35 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Emisja metanu i podtlenku azotu
Z ocenianą działalnością związane będzie równieŜ powstawanie i emisja do powietrza
metanu (CH4), zaliczanego do gazów powodujących efekt cieplarniany. DuŜym potencjalnym
źródłem metanu są odchody zwierzęce składające się głównie z materii organicznej i wody;
gaz ten powstaje równieŜ w wyniku fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich. PoniewaŜ
metan powstaje w procesie rozkładu materii organicznej tylko w warunkach beztlenowych,
zasadniczy wpływ na wielkość rzeczywistej emisji ma sposób zbierania i przechowywania
odchodów. Pozostawione odchody, wysychające na pastwisku w warunkach dostępu tlenu
prawie nie produkują CH4. Natomiast gromadzenie nawozu w duŜych stosach lub głębokich
zbiornikach w warunkach beztlenowych stwarza optymalne warunki dla powstawania metanu. Innym czynnikiem mającym istotny wpływ na produkcję CH4 z odchodów zwierzęcych
jest temperatura: w chłodnej strefie klimatycznej (średnia roczna temperatura poniŜej 150C)
do której moŜna zaliczyć Polskę, intensywność przemiany substancji organicznych na metan
jest znacznie niŜsza niŜ w strefach cieplejszych.
Na podstawie średnich wartości emisji CH4 (1,0 kg/miejsce/rok) i N2O (1,225
kg/miejsce/rok) z pomieszczeń chowu trzody, przedstawionych w Dokumencie Referencyjnym… (Tabela 3.35. Zakres emisji z systemów utrzymania świń) ich emisję szacuje się odpowiednio na:
metan:
840 szt. x 1,0 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 735 kg/rok
podtlenek azotu:
840 szt. x 1,225 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 900 kg/rok
Dla metanu i podtlenku azotu nie zostały określone dopuszczalne poziomu w powietrzu ani
teŜ wartości odniesienia wobec czego nie uwzględnia się tych substancji w obliczeniach modelowania stanu czystości powietrza.
_________________________________________________________________________________________
- 36 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Gazy zapachowo-czynne.
W Polsce nie są określone standardy czystości powietrza w zakresie gazów zapachowoczynnych. Obecnie obowiązujące normy czystości powietrza ograniczają się do wielkości emisji (standardy emisyjne) oraz poziomu imisji substancji toksycznych – pomijają one sprawy
uciąŜliwości odorotwórczego charakteru wielu substancji wprowadzanych do środowiska. Powoduje to, iŜ ewentualna ocena ilościowa oddziaływania danego źródła na środowisko nie jest
jednoznaczna. Podstawą ograniczenia emisji gazów zapachowo-czynnych jest prawidłowo i
higienicznie prowadzona hodowla. Całkowite wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu z
chowu tuczników (m.in. amoniak) nie jest moŜliwe. W dalszej części Raportu wykazano, Ŝe
ilości amoniaku, które będą wprowadzane do powietrza w związku z projektowaną działalnością, nie spowodują przekroczenia wartości odniesienia. Eksploatacja kaŜdego obiektu hodowli
zwierząt moŜe okresowo powodować pojawianie się uciąŜliwości zapachowej, przy czym
chlewnia znajduje się na terenach rolniczych, a te mają swoją specyfikę – odbywa się tam nawoŜenie obornikiem, gnojowicą, pryzmowanie obornika – co naturalnie związane jest z określoną percepcją zapachową.
Podstawowym sposobem ograniczenie emisji amoniaku jest właściwe Ŝywienie zwierząt
(pozwalające na zmniejszenie ilości wydalanego azotu) oraz zapewnienie właściwego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń. Istotna w ograniczaniu emisji amoniaku jest systematyczna
kontrola zuŜycia wody, której nadmierne pobieranie świadczy o błędach Ŝywieniowych lub
wyciekach z instalacji oraz z poideł (wilgotna ściółka przy podwyŜszonej temperaturze produkuje więcej NH3 niŜ ściółka sucha).
Jeśli to konieczne, w przypadku występowania okresów uciąŜliwości zapachowej, moŜliwe
jest teŜ zastosowanie dodatkowych działań mających na celu ograniczenie emisji uciąŜliwych
gazów:
•
dodawanie do ściółki preparatów mineralnych (glinokrzemiany, kwasy huminowe)
posiadających duŜą zdolność do pochłaniania wody (powodują osuszanie ściółki) i gazów
bez zmiany swojej struktury. Charakteryzują się one równieŜ brakiem szkodliwego
wpływu na zwierzęta i na środowisko, a ich obecność w odchodach przyczynia się do
poprawy wartości nawozowej. Preparaty tego rodzaju redukcją wytwarzanie gazów
(bakterie bytujące w ściółce i wytwarzające gazy złowonne mają utrudnione warunki do
przetrwania, co wynika przede wszystkim z niskiej wilgotności oraz niskiego pH ściółki) a
_________________________________________________________________________________________
- 37 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
takŜe pochłaniają juŜ wytworzone gazy (dzięki właściwościom sorpcyjnym) – w tym
amoniak.
•
stosowanie bezpośrednio do ściółki niewielkich ilości nieszkodliwych dla ludzi, zwierząt i
środowiska preparatów zawierających liofilizowane niepatogenne mikroorganizmy:
Lactobacillus i Bacillus, uzupełnionych enzymami na nośnikach mineralnych lub
organicznych. Ich działanie polega na hamowaniu rozwoju drobnoustrojów patogennych i
amonifikacyjnych, ograniczając w ten sposób rozkład kwasu moczowego do amoniaku i
dwutlenku węgla. Biopreparaty takie ponadto zmniejszają procesy fermentacji gnilnej,
ograniczają emisję odorów ze ściółki, poprawiając tym samym mikroklimat w
pomieszczeniach.
•
stosowanie preparatów zawierających saponiny, które uzyskuje się z roślin: Yucca
schidigera mohavensis i Qulijaya. Saponiny jako związki biologicznie czynne mają
zdolność inhibicji ureazy, enzymu który w końcowej fazie rozkładu kwasu moczowego
uwalnia amoniak z glioksalu i mocznika. Dzięki temu zahamowany zostaje rozkład
mocznika, a przez to ograniczeniu ulega emisja amoniaku ze ściółki. WaŜną zaletą
preparatów saponinowych jest ich uniwersalne działanie, nieszkodliwość dla zwierząt i
środowiska oraz prosty sposób zadawania: do paszy i wody lub na powierzchnię ściółki.
Efektem podawania z paszą preparatów zawierających saponiny, jest kilkakrotne obniŜenie
stęŜenia amoniaku w ściółce i w powietrzu oraz poprawa stanu zdrowia zwierząt
gospodarskich i ich wyników produkcyjnych.
2.5.2.1.1.2. Obiekt istniejący w granicach działki.
Część hodowlana na płytkiej ściółce
Emisja amoniaku NH3
Dla obsady części hodowlanej na płytkiej ściółce istniejącego obiektu, tj. 450 tuczników,
ilość amoniaku uwalniającego się z odchodów w tuczarni w ciągu roku i wprowadzanego do
atmosfery systemem wentylacyjnym złoŜonym z 4 wentylatorów z wyrzutniami dachowymi o
średnicy 0,50 m z wylotami usytuowanymi na wysokości 8,5 m n.p.t. – emitory w_7 ÷ w_10,
wyniesie:
_________________________________________________________________________________________
- 38 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
450 szt. x 3,05 kg/szt./rok x 10,5/12 = 1 373 kg/rok
Średnią emisję amoniaku oszacowano przy załoŜeniach jak w przypadku obiektu projektowanego.
Emisja łączna z pojedynczego emitora
Ea/em. = 1 373 kg/rok : 4 emitorów = 343,3 kg/rok/emitor
Emisja średnia godzinowa z pojedynczego emitora
Eh = 343,3 kg/rok : 7665 h/rok = 0,04478 kg/h
Ilość usuwanego powietrza z pomieszczenia hodowlanego:
− w okresie zimowym
450 szt. x 15 m3/szt./h = 6 750 m3/h/4 em. = 0,47 m3/s/em.
− w okresie letnim11
4 x 7800 m3/h = 31 200 m3/h/4 em. = 2,17 m3/s/em.
Prędkości wylotowe z kominów wentylacyjnych:
− w okresie zimowym
0,47 m3/s : 0,196 m2 = 2,4 m/s
− w okresie letnim
2,17 m3/s : 0,196 m2 = 11,1 m/s
Parametry wyrzutni wentylacyjnych - emitory w_7 ÷ w_10
Źródło gazów
Parametry emitora
Nr emitora wysokość średnica
temp.
Prędkość wylotu [m/s]
[m]
[m]
[K]
zima
lato
Tuczarnia istn. –
w_7 ÷ w_10
płytka ściółka
8,5
0,50
293
2,4
11,1
11
Istniejące wentylatory zapewniają wymianę powietrza w pomieszczeniu przy podciśnieniu 30 Pa w ilości max.
4 x 7800 m3h = 31 200 m3/h
_________________________________________________________________________________________
- 39 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Emisja metanu i podtlenku azotu
metan:
450 szt. x 1,0 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 394 kg/rok
podtlenek azotu:
450 szt. x 1,225 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 482 kg/rok
Część hodowlana na ruszcie
Emisja amoniaku NH3
Dla obsady części hodowlanej na ruszcie w istniejącym obiekcie, tj. 200 tuczników, ilość
amoniaku uwalniającego się z odchodów w tuczarni w ciągu roku i wprowadzanego do atmosfery systemem wentylacyjnym złoŜonym z 5 wentylatorów z wyrzutniami dachowymi o
średnicy 0,35 m z wylotami usytuowanymi na wysokości 6,5 m n.p.t. – emitory w_11 ÷
w_15, wyniesie (w tym przypadku wskaźnik emisji wg źródła jak wyŜej wynosi 2,175
kg/miejsce/rok):
200 szt. x 2,175 kg/szt./rok x 10,5/12 = 381 kg/rok
Średnią emisję amoniaku oszacowano przy załoŜeniach jak w przypadku obiektu projektowanego.
Emisja łączna z pojedynczego emitora
Ea/em. = 381 kg/rok : 5 emitorów = 76,2 kg/rok/emitor
Emisja średnia godzinowa z pojedynczego emitora
Eh = 76,2 kg/rok : 7665 h/rok = 0,00994 kg/h
_________________________________________________________________________________________
- 40 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Ilość usuwanego powietrza z pomieszczenia hodowlanego:
− w okresie zimowym
200 szt. x 15 m3/szt./h = 3 000 m3/h/5 em. = 0,17 m3/s/em.
− w okresie letnim
200 szt. x 80 m3/szt./h = 16 000 m3/h/5 em. = 0,89 m3/s/em.
Prędkości wylotowe z kominów wentylacyjnych:
− w okresie zimowym
0,17 m3/s : 0,096 m2 = 1,8 m/s
− w okresie letnim
0,89 m3/s : 0,096 m2 = 9,3 m/s
Parametry wyrzutni wentylacyjnych - emitory w_11 ÷ w_15
Źródło gazów
Nr
emitora
Tuczarnia istn. –
ruszt
w_11÷w_15
Parametry emitora
wysokość średnica
temp.
Prędkość wylotu [m/s]
[m]
[m]
[K]
zima
lato
6,5
0,35
293
1,8
9,3
Emisja metanu i podtlenku azotu
metan:
200 szt. x 1,0 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 175 kg/rok
podtlenek azotu:
200 szt. x 1,225 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 214 kg/rok
Prognozowane skumulowane ilości amoniaku wprowadzanego do powietrza z terenu gospodarstwa po zrealizowaniu przedsięwzięcia zestawiono w tabeli.
_________________________________________________________________________________________
- 41 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Emisja roczna
Emisja chwilowa
kg/h/emitor
kg/rok
kg/rok/emitor
Źródło gazów
Numer
emitora
Tuczarnia
projektowana
w_1 ÷ w_6
2242
373,7
0,04875
Tuczarnia istn. –
w_7 ÷ w_10
płytka ściółka
1373
343,3
0,04478
Tuczarnia istn. –
w_11÷w_15
ruszt
381
76,2
0,00994
3996
X
x
Łącznie
w_1÷w_15
Prognozowane skumulowane ilości metanu i podtlenku azotu wprowadzanego do powietrza z terenu gospodarstwa po zrealizowaniu przedsięwzięcia wyniosą:
metan: 1490 szt. x 1,0 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 1304 kg/rok
podtlenek azotu: 1490 szt. x 1,225 kg/miejsce/rok x 10,5/12 = 1596 kg/rok
2.5.2.1.2. Magazynowanie paszy i zboŜa.
Do magazynowania paszy przewidziany jest silos paszowy „MICHAŁ” typu H514/6
prod. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński w Wysokich Mazowieckich. Silos jest stalową konstrukcją z blachy ocynkowanej przeznaczoną do
magazynowania i przechowywania mieszanek paszowych i otrąb. Obsługa silosu sprowadza
się do jego załadunku poprzez otwory zasypowe (w sposób automatyczny) i następnie etapowego rozładunku w sposób automatyczny. Napełnianie zbiornika odbywa się pneumatycznie
z wozu paszowego za pomocą rury załadowczej zakończonej szybkozłączem. Standardowym
wyposaŜeniem silosów paszowych jest ręcznie otwierana czapka na dachu silosu, umoŜliwiająca załadunek silosu przy wykorzystaniu przenośników mechanicznych.
W czasie załadunku silosu nadmiar powietrza z przestrzeni magazynowej jest usuwany
na zewnątrz rurą odpowietrzającą, której wylot jest skierowany do dołu, na wysokości ok. 0,5
m nad powierzchnia terenu. Odprowadzane powietrze jest w jakimś stopniu zapylone i jest to
_________________________________________________________________________________________
- 42 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
źródło emisji pyłu. W dostępnych publikacjach brak informacji o wielkości emisji z tego typu
operacji, przy czym z obserwacji procesu wynika, Ŝe emisja ta jest znikoma. Stosowane w
praktyce umieszczanie na wylocie rury odpowietrzającej worka jutowego powoduje, Ŝe emisja ta jest śladowa i pozostaje bez wpływu na stan czystości powietrza poza granicami lokalizacji silosów. Wobec powyŜszego w obliczeniach nie uwzględnia się tego źródła emisji.
Rysunek przedstawiający budowę silosu paszowego stanowi załącznik nr 6 do Raportu.
Transport zboŜa do silosu zboŜowego12 odbywa się przy wykorzystaniu systemu otwartego
(przenośnik mechaniczny kubełkowy lub ślimakowy) i w tym przypadku zbiornik magazynowy
nie musi być wyposaŜony w system odpowietrzający przestrzeń magazynową. W czasie załadunku ma miejsce nieznacząca dla stanu czystości powietrza emisja niezorganizowana pyłów
(w postaci kurzu).
Inne źródło emisji substancji pyłowych do powietrza, które wystąpi na terenie przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji, to proces przygotowania paszy do karmienia zwierząt, który mieć będzie miejsce w pomieszczeniu magazynowo-paszowym w nowym obiekcie. Szacuje się, Ŝe czas pracy urządzeń słuŜących do przygotowania paszy (śrutownik, mieszalnik) nie
przekroczy 3 h/d, dwa lub trzy razy w tygodniu. Zakłada się, Ŝe pomieszczenie przygotowania paszy będzie wyposaŜone w wentylację grawitacyjną a emisja pyłu (kurzu) z tego procesu, podobnie jak z pomieszczenia hodowlanego, będzie śladowa. Jej oddziaływanie na czystość powietrza ograniczy się do najbliŜszego otoczenia miejsc powstawania i pozostanie bez
znaczenia dla czystości powietrza poza granicami przedsięwzięcia. W dostępnych publikacjach brak informacji o wielkości emisji z tego typu operacji Wobec powyŜszego w obliczeniach nie uwzględnia się tego źródła emisji.
2.5.2.2. Odpady i odchody zwierzęce oraz rozwiązania w zakresie gospodarowania nimi.
Na terenie gospodarstwa z odpadów bezpośrednio związanych z projektowanym przedsięwzięciem i nie zaliczanych do odpadów komunalnych będą powstawać odpady klasyfikowane jako odpady z produkcji podstawowej w rolnictwie, oznaczone kodem 02 01 82 – zwie12
Przewidziany jest silos do ziarna z lejem typ KONSIL 60 model KONSIL 60/5 prod. Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa „KONSIL” Kaszubski Wojciech w Ślesinie.
_________________________________________________________________________________________
- 43 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
rzęta padłe i ubite z konieczności. Ilość tego rodzaju odpadów szacuje się w ilości do 25 sztuk
w cyklu (norma upadków 3%) tj. 75 sztuk w roku, łącznie do 4 Mg/rok. Zgodnie z art. 2 pkt
10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do tego
rodzaju odpadów, o ile będą one unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych
do spoŜycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o
produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). W praktyce warunek ten będzie spełniony
przez przekazanie martwych zwierząt uprawnionej firmie prowadzącej utylizację tego rodzaju
odpadów, posiadającej stosowne zezwolenie słuŜb weterynaryjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego, padłe zwierzęta muszą być moŜliwie
szybko oddane do zakładu utylizacyjnego.
Właściciel gospodarstwa współpracuje w tym zakresie z działającą na terenie gminy firmą, która odbiera martwe sztuki w czasie 24 godzin od zgłoszenia. Do chwili odbioru martwe
zwierzęta będą przechowywane w zamykanym kontenerze ustawionym na terenie obiektu.
Inne odpady, które będą powstawały w czasie eksploatacji przedsięwzięcia, tak jak to ma
miejsce obecnie, to:
•
zuŜyte świetlówki – kod: 16 02 13*. Szacuje się, Ŝe odpad powstanie w ilości do 0,020 Mg
w roku. ZuŜyte świetlówki będą umieszczane w opakowaniach po nowych wyrobach je
zastępujących i czasowo magazynowane w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu magazynowo-paszowym obiektu. Zakładany sposób postępowania z tym rodzajem odpadu to
pozostawianie ich w miejscu zakupu nowych lamp. Inny moŜliwy sposób to odbiór zuŜytych lamp z terenu gospodarstwa przez specjalistyczną firmę uprawnioną do gospodarowania tego rodzaju odpadami.
•
opakowania szklane po środkach leczniczych stosowanych w leczeniu weterynaryjnym –
kod: 15 01 07. Odpad powstanie w ilości do 20 kg w roku. Puste butelki będą umieszczane w pojemniku ustawionym w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu magazynowopaszowym obiektu. Odpad po zgromadzeniu większej partii będzie odbierany z terenu gospodarstwa przez uprawnioną firmę,
_________________________________________________________________________________________
- 44 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
•
opakowania z papieru, głównie w postaci worków papierowych po premixach stosowanych do wytwarzania paszy dla trzody – kod: 15 01 01. Odpad powstanie w ilości do 200
kg w roku. OpróŜnione worki będą umieszczane w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu magazynowo-paszowym obiektu. Odpad po zgromadzeniu większej partii będzie odbierany z terenu gospodarstwa przez uprawnioną firmę,
W trakcie eksploatacji obiektu pojawią się odchody zwierzęce w postaci obornika, który jest
wartościowym nawozem naturalnym. W istniejącym obiekcie powstaje obornik, gnojówka i
gnojowica. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisów
ustawy nie stosuje się do odchodów (jako biomasy) podlegających przepisom rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoŜycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), wykorzystywanych m.in. w rolnictwie za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi. Dla odchodów zwierzęcych stosowanych w rolnictwie do
nawoŜenia gruntów warunek odnośnie procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi, będzie spełniony w przypadku stosowania nawozów naturalnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o nawozach i nawoŜeniu, w szczególności w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. nr
147, poz. 1033 ze zmianami).
Ilości obornika, który będzie powstawać w nowym obiekcie, oszacowano w oparciu o
dane przedstawione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. W oparciu o zamieszczone tam dane oszacowano równieŜ zawartość azotu
w odchodach zwierząt.
_________________________________________________________________________________________
- 45 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Obornik
Obsada
Ilość
Ilość
Ilość azotu Ilość azotu
*
obornika obornika
Rodzaj zwierząt średnioroczna
szt.
Mg/szt./rok Mg/rok kg/Mg obor.
kg/rok
Warchlaki
420
2,5
1050,0
2,0
2100
Tuczniki
315
Razem
4,5
x
1417,5
2,5
3544
2467,5
x
5644
*
dla potrzeb oszacowania ilości powstających odchodów zwierząt w oparciu o wskaźnik wyraŜony Mg/szt./rok, obsadę średnioroczną określono jako iloczyn liczby zwierząt i współczynnika określającego czas ich przebywania w tuczarni w stosunku do roku tj.:
w przypadku warchlaków
840 szt. x 6 m-cy/12 m-cy = 420 szt.
w przypadku tuczników
840 szt. x 4,5 m-ca/12 m-cy = 315 szt.
Szacunki te dla istniejącej hodowli przedstawiają się następująco:
Część hodowlana na płytkiej ściółce
450 stanowisk, obsada średnioroczna:
w przypadku warchlaków
450 szt. x 6 m-cy/12 m-cy = 225 szt.
w przypadku tuczników
450 szt. x 4,5 m-ca/12 m-cy = 169 szt.
Obornik
Obsada
Ilość
Ilość
Ilość azotu Ilość azotu
*
Rodzaj zwierząt średnioroczna
obornika obornika
szt.
Mg/szt./rok Mg/rok kg/Mg obor.
kg/rok
Warchlaki
225
0,1
22,5
0,5
11
Tuczniki
Razem
169
2,5
X
422,5
2,4
1014
445
x
1025
_________________________________________________________________________________________
- 46 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Gnojówka
Obsada
Ilość
Ilość
Ilość azotu Ilość azotu
Rodzaj zwierząt średnioroczna* gnojówki gnojówki
szt.
m3/szt./rok m3/rok kg/ m3 gnoj.
kg/rok
Warchlaki
225
1,1
247,5
0,8
198
Tuczniki
169
Razem
2,2
X
371,8
3,6
1338
619,3
x
1536
Część hodowlana na ruszcie
200 stanowisk, obsada średnioroczna:
w przypadku warchlaków
200 szt. x 6 m-cy/12 m-cy = 100 szt.
w przypadku tuczników
200 szt. x 4,5 m-ca/12 m-cy = 75 szt.
Gnojowica
Obsada
Ilość
Ilość
Ilość azotu Ilość azotu
*
Rodzaj zwierząt średnioroczna gnojowicy gnojowicy
szt.
m3/szt./rok
m3/rok
kg/m3 gnoj.
kg/rok
Warchlaki
100
1,7
170
1,6
272
Tuczniki
Razem
75
3,5
X
262,5
3,6
945
432,5
x
1 217
Po uruchomieniu nowej tuczarni łącznie w roku w gospodarstwie będzie wytwarzany
obornik w ilości 2912,5 Mg, gnojówka w ilości 619,3 Mg i gnojowica w ilości 432,5 Mg.
Wytworzone nawozy naturalne zawierać będą azot w ilości 9 422 kg.
_________________________________________________________________________________________
- 47 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Obornik z projektowanej tuczarni będzie usuwany po zakończeniu kaŜdego cyklu produkcyjnego i wywoŜony z budynku bezpośrednio na tereny rolne inwestora, przeznaczone do nawoŜenia. W przypadku usuwania obornika z tuczarni w okresie nieodpowiednim do nawoŜenia
będzie on składowany na istniejącej płycie obornikowej, która nie jest w całości wykorzystywana do obsługi obecnej hodowli. Okres nieodpowiedni do nawoŜenia to ok. 4 miesiące w roku
(w tym grudzień-luty, kiedy stosowanie nawozów naturalnych jest zabronione); zakłada się, Ŝe
w tym czasie moŜe mieć miejsce zakończenie tuczu dla pełnej obsady obiektu, tj. 840 tuczników. Średnioroczna obsada w DJP dla jednego cyklu wynosi:
840 szt. x 0,07 DJP/szt. x 2 m-ce/12 m-cy + 840 szt. x 0,14 DJP/szt. x 1,5 m-ca/12 m-cy = 24,5 DJP
Gromadzenie odchodów z istniejącej hodowli pozostanie bez zmian.
W załączniku nr 2 do cyt. wyŜej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005
r. podano sposób obliczania wymaganych powierzchni płyty gnojowej oraz pojemności
zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Wielkości te są zaleŜne od obsady gospodarstwa wyraŜonej w DJP oraz od tego, czy teren gospodarstwa jest połoŜony na obszarze szczególnie naraŜonym, z którego naleŜy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i podziemnych wraŜliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN). Teren gospodarstwa znajduje się poza tymi obszarami, wobec czego wymaganą
powierzchnię płyty gnojowej oraz pojemności zbiorników oblicza się w sposób:
powierzchnia płyty: uwzględnia się łączną obsadę średnioroczną dla części ściółkowej istniejącego obiektu i dla jednego cyklu nowej tuczarni, tj. 39,4 DJP + 24,5 DJP = 63,9 DJP
P [m2] = 2,5 x nDJP = 2,5 x 63,9 = 160 m2 < 360 m2
Powierzchnia istniejącej płyty jest wystarczająca równieŜ dla pełnej ściółkowej obsady
średniorocznej gospodarstwa (obsada średnioroczna 39,4 DJP + 73,5 DJP = 112,9 DJP)
P [m2] = 2,5 x nDJP = 2,5 x 112,9 = 282 m2 < 360 m2
_________________________________________________________________________________________
- 48 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
pojemność zbiornika na gnojówkę
V [m3] = 2 x nDJP = 2 x 39,4 = 78,8 m3 > 71,4 m3
Wynik obliczeń wskazuje na zbyt małą pojemność istniejącego zbiornika na gnojówkę,
przy czym juŜ kilkunastoletnia eksploatacja tuczarni i zbiornika tego nie potwierdza. W czasie
chowu stosuje się właściwe ilości ściółki i mocz zwierząt w całości jest przez nią wiązany. W
zbiorniku gromadzą się przede wszystkim odcieki z płyty obornikowej w ilościach, które nie
powodują konieczności jego opróŜniania nawet w okresie całego roku.
pojemność zbiornika na gnojowicę
V [m3] = 7 x nDJP = 7 x 17,5 = 122,5 m3 < 125 m3
Zagospodarowanie odchodów zwierzęcych.
Ograniczenia dotyczące sposobu prowadzenia produkcji rolnej wprowadzają ustawy z dnia
8 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu. W
art. 47 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) określa się, Ŝe produkcję rolną prowadzi się w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Ogólna zasada została
uszczegółowiona w zbiorze zasad składających się na tzw. Dobre praktyki rolnicze, opracowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Środowiska.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033 ze zmianami) reguluje m.in. sprawy stosowania nawozów oraz zapobiegania zagroŜeniom dla ludzi i
zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstawać w wyniku przewozu, przechowywania i
stosowania nawozów. Przy rolniczym wykorzystaniu odchodów w postaci płynnej (gnojowica,
gnojówka) lub stałej (obornik), zgodnie z wymogami cyt. ustawy obowiązuje ogólna zasada, Ŝe
dawka nawozu naturalnego zastosowana w ciągu roku nie moŜe zawierać więcej niŜ 170 kg
azotu (N) w czystym składniku na 1 ha uŜytków rolnych.
_________________________________________________________________________________________
- 49 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
W odchodach zwierzęcych, które powstaną w gospodarstwie w ciągu roku, zawarte będzie
9 422 kg azotu. Część azotu zostanie utracona bezpośrednio w pomieszczeniach hodowlanych
oraz w czasie magazynowania odchodów. Straty azotu w stosunku do całkowitej zawartości N
w odchodach w wyniku ulatniania w pomieszczeniach inwentarskich w przypadku chlewni są
szacowane13 na 12% dla obornika i tyle samo dla gnojowicy (gnojówki). Straty azotu w wyniku
ulatniania podczas magazynowania są szacowane (źródło jak wyŜej) na 25% w przypadku
obornika na pryzmie, tyle samo w przypadku gnojówki w zbiorniku i na 10% w przypadku gnojowicy w zbiorniku.. Tak więc zawartość azotu w odchodach, które będą wywiezione na pole
wyniesie ok. 6393 kg/rok, w tym
w oborniku:
6669 kg x (1 – 0,12) x (1 – 0,25) = 4415 kg /rok
w gnojówce
1536 kg x (1 – 0,12) x (1 – 0,25) = 1014 kg /rok
w gnojowicy
1217 kg x (1 – 0,12) x (1 – 0,10) = 964 kg /rok
Zagospodarowanie nawozu z taką zawartością azotu wymaga gospodarowania na gruncie o
powierzchni nie mniejszej niŜ 6393 kg /170 kg x ha = 37,6 ha. Inwestor uprawia grunty o powierzchni 34 ha i taka wielkość gospodarstwa nie będzie wystarczająca dla zagospodarowania
nawozów naturalnych, które powstaną po rozszerzeniu produkcji zwierzęcej. Dla zapewnienia
bezpiecznego stosowania nawozów naturalnych inwestor powinien powiększyć uprawiany aerał
do 40 ha. Innym rozwiązaniem będzie zbycie części nawozów naturalnych na zasadzie przekazania innym rolnikom, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o nawozach i nawoŜeniu.
Spodziewane rodzaje i skumulowane ilości odpadów, które mogą powstać na terenie
przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji przedstawia tabela.
13
Stefan Pietrzak „Gospodarowanie nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ochrony
jakości wody” IMiUZ, Falenty. Wydawnictwo „Dobre praktyki w rolnictwie – sposoby ograniczenia zanieczyszczeń wód”. Przysiek 2000 r.
_________________________________________________________________________________________
- 50 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Ilość (Mg/rok)
Odpady inne niŜ niebezpieczne
1
Odchody zwierzęce*
02 01 06
3964,3
2
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności**
02 01 82
4,0
3
Opakowania ze szkła
15 01 07
0,020
4
Opakowania z papieru
15 01 01
0,200
16 02 13
0,020
Odpady niebezpieczne
5
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16
02 12 – zuŜyte świetlówki
*
w przypadku innego sposobu postępowania z odchodami niŜ opisany w Raporcie oraz innego wykorzystania
niŜ w leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska
ani nie stanowią zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi
**
w przypadku braku spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
2.5.2.3. Źródła hałasu.
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią następujące źródła hałasu:
⇒ budynek tuczarni (hałas pochodzący od znajdujących się w nim zwierząt i urządzeń mechanicznych),
⇒ ruch pojazdów po terenie obiektu.
Poziom natęŜenia dźwięku w pomieszczeniach hodowlanych według „Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń”
kształtuje się wysokości 67 dB(A) – tabela 3.44 str. 136. Wystąpi takŜe hałas powstający
podczas przygotowania paszy. Proces ten odbywać będzie się jedynie w ciągu dnia.
Ruchome źródła hałasu, występujące podczas eksploatacji obiektu to pojazdy realizujące
transport zwierząt, zboŜa, paszy oraz wywoŜące obornik, gnojówkę i gnojowicę.
_________________________________________________________________________________________
- 51 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
2.5.2.4. Ścieki i wody opadowe. Rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania inwestora nie przewiduje się urządzenia w obiekcie części socjalnej a więc podejmowana działalność nie będzie związana z powstawaniem dodatkowych ilości ścieków socjalnobytowych. Gospodarstwo ma charakter rodzinny i takie pozostanie po rozbudowie. Ścieki
sanitarne powstające w wyniku bytowania mieszkańców siedliska są obecnie gromadzone w
szczelnym bezodpływowym zbiorniku podziemnym i odbierane na podstawie umowy przez
firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych, działającą na terenie gminy na podstawie stosownego zezwolenia. Inwestor bierze udział w prowadzonym przez Gminę Kocierzew Południowy programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do ziemi w granicach działki i po jej wybudowaniu ścieki
bytowe z domu będą w niej oczyszczane.
Eksploatacja nowej tuczarni nie będzie związana z powstawaniem ścieków technologicznych. Woda zuŜywana do celów porządkowych w nowym obiekcie, podobnie jak to ma miejsce
w istniejącej hodowli na płytkiej ściółce, będzie wchłaniana przez obornik. W części hodowlanej na ruszcie woda uŜyta do celów porządkowych miesza się z gnojowicą gromadzoną w
zbiorniku magazynowym gnojowicy.
Droga dojazdowa do obiektu w obrębie działki zostanie utwardzona tłuczniem i gruzem i
nie będzie generować istotnego spływu wód opadowych. Wody opadowe i roztopowe z dachu
budynku (980 m2) a takŜe wody z płyt fundamentowych pod silosy paszowy (26 m2) i zboŜowy
(11 m2) będą tzw. „wodami umownie czystymi” i kierowane będą bez pośrednictwa systemu
kanalizacyjnego na tereny zielone w granicach własności. Ilość wód opadowych z ww. powierzchni oszacowano niŜej.
Ilość wód opadowych, które będą spływały w czasie deszczu miarodajnego 10-min. i 30min.
Q = qϕψF
gdzie:
q — natęŜenie opadu deszczu [l/s × ha];
_________________________________________________________________________________________
- 52 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
ϕ— współczynnik opóźnienia odpływu (bezw.);
ψ— współczynnik spływu (bezw.)
F— powierzchnia zabudowy (1017 m2)
przy czym:
q=
6,6313 H 2 C
Td
0, 667
Przyjmując:
H — średni opad na poziomie 550 mm/rok;
C = 100/p = 2 (p = 50%);
Td — czas trwania deszczu miarodajnego — 10 min.
q10 = 121dm 3 /s ⋅ ha
NatęŜenie 30 – minutowego deszczu miarodajnego wynosi (wg powyŜszej formuły):
q 30 = 58dm 3 /s ⋅ ha
Dla współczynnika opóźnienia ϕ = 1 (powierzchnia zlewni < 1ha) i współczynnika spływu ψ =
0.95 ilość powstających wód opadowych wyniesie:
Qs10 = 121 dm3/s · ha × 1 × 0,95 × 0,1017 ha = 11,7 dm3/s;
Qs30 = 58 dm3/s · ha × 1 × 0,95× 0,1017 ha = 5,6 dm3/s;
Ilość wód opadowych jaka powstanie w czasie trwania deszczu miarodajnego wyniesie:
Q10 = 11,7 dm3/s × 600 s = 7020 dm3/10 min. = 7,0 m3/10 min.;
Q30 = 5,6 dm3/s × 1 800 s = 10 080 dm3/30 min. = 10,1 m3/30 min.
_________________________________________________________________________________________
- 53 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Roczną objętość wód opadowych odpływających z dachu obiektu określono wg wzoru:
Va = 0,81 · H · F · 10
gdzie:
V — roczna objętość wód opadowych odpływających z danej powierzchni zlewni
[m3/rok];
H — roczna wysokość opadów [mm/rok], H = 550 mm/rok;
F — powierzchnia zlewni, F = 0,1017 ha;
Roczna ilość wód opadowych z dachu kurnika wyniesie Va = 453 [m3/rok].
3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO.
3.1. Charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru lokalizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie gminy Kocierzew Południowy, która połoŜona jest na obszarze Niziny Środkowomazowieckiej w mezoregionie Równiny Kutnowskiej.
Jest to pas nizin stanowiących fragment NiŜu Środkowoeuropejskiego. W procesie formowania obecnego krajobrazu tego terenu największą rolę odegrała pokrywa czwartorzędowa, czyli
utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Jest to obszar płaski, typowo równinny
o wysokości 90 – 110 m n.p.m. Obszar ma charakter zdenudowanej wysoczyzny. Rzeźba terenu jest słabo urozmaicona zarówno pod względem hipsometrycznym, jak i budowy geomorfologicznej. Jedynym elementem morfologicznym jest niezbyt rozległa dolina rzeki Witoni.
_________________________________________________________________________________________
- 54 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
3.2. Warunki klimatyczne i meteorologiczne.
Teren przedsięwzięcia leŜy w zasięgu klimatu nizin środkowopolskich, charakteryzującego się duŜą zmiennością elementów meteorologicznych. Suma roczna opadów waha się tu
od 500 do 550 mm. Średnia roczna temperatura powietrza to 7-7,5˚C. Okres wegetacyjny
wynosi 200-210 dni. Teren ten charakteryzuje się duŜą ilością dni ze słońcem i wysoką temperaturą, a takŜe małą ilością opadów. Na danym terenie najczęściej występującymi są wiatry
z zachodu i stanowią około 22% całego zbioru. W następnej kolejności są wiatry południowozachodnie 13% i wschodnie 11%. Osobliwością tego klimatu są fale mrozów występujące w
marcu, kwietniu lub maju, co ma duŜe znaczenie dla rolnictwa.
3.3. Warunki hydrograficzne.
Sieć hydrograficzna w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, tak jak i na obszarze całej gminy, jest uboga – o małej gęstości, z ciekami o niewielkich przepływach. Największym jest rzeka Witonia, która jest oddalona od lokalizacji inwestycji ok. 0,7 km w kierunku południowym.
Rzeka Witonia jest jednym nielicznych lewobrzeŜnych dopływów Bzury. Swój początek bierze
w granicach wsi Osiek, ale biegnie na najdłuŜszym odcinku przez teren gminy Rybno. Drugim
co do wielkości ciekiem, w przewaŜającej części przebiegającym przez teren gminy Kocierzew,
jest Struga, która uchodzi do Bzury na granicy gmin: Łowicz i Nieborów. Brak jest na terenie
gminy duŜych, naturalnych zbiorników wody stojącej. Istnieją małe zbiorniki naleŜące do osób
prywatnych, jednak nie odgrywają one duŜej roli ani jako źródło wody pitnej ani jako zbiorniki
hodowlane dla ryb.
Rzeka Witona stanowi jednolitą część wód powierzchniowych. W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów na
posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. i opublikowanym w M.P. Nr 49, poz.
549 z 21.06.2011 r., jest charakteryzowana opisem:
_________________________________________________________________________________________
- 55 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Europejski kod JCWP
PLRW 2000172727499
Nazwa JCWP
Witonia
Scalona część wód powierzchniowych
SW 1826
Region wodny
Środkowej Wisły
Kod
2000
Nazwa dorzecza
obszar dorzecza Wisły
RZGW
RZGW w Warszawie
Ekoregion
Równiny Centralne (14)
Typ JCWP
potok nizinny piaszczysty (cieki na utworach staroglacjalnych)
Status
naturalna część wód
Ocena stanu
zły
Ocena ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych
niezagroŜona
Derogacje
brak wpisu
Uzasadnienie derogacji
brak wpisu
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły” zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych
wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan
ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie
chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z
uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych.
Przedsięwzięcie, które jest przedmiotem Raportu, nie będzie oddziaływać na wody rzeki
Witoni. Pozostaje ono obojętne w stosunku do celów środowiskowych i tym samym nie spowoduje ono nieosiągnięcia tych celów zawartych w ww. planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły.
_________________________________________________________________________________________
- 56 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
3.4. Warunki hydrogeologiczne.
Według podziału hydrogeologicznego Polski (PIG Warszawa 1991 r.) teren przedsięwzięcia tak jak teren całej gminy połoŜony jest na skraju regionu hydrogeologicznego zwanego południowomazowieckim, a stanowiącego południowo – zachodnią część makroregionu
wschodniego NiŜu Polskiego. Głównym elementem struktury budowy geologicznej regionu
południowomazowieckiego jest Niecka Mazowiecka.
Dla tego regionu hydrogeologicznego charakterystyczną cechą jest występowanie trzech
pięter wodonośnych o zasięgu regionalnym:
•
piętra wodonośnego kredy górnej – paleocenu,
•
piętra wodonośnego oligoceńsko – mioceńskiego ,
•
piętra wodonośnego czwartorzędu.
Piętro wodonośne paleocenu tworzy właściwie jeden zespół wodonośny o wodach porowo – szczelinowych, bez wyraźnego podziału na poziomy wodonośne. Piętro to nie ma znaczenia uŜytkowego dla gminy Kocierzew Południowy.
W rejonie inwestycji piętro trzeciorzędowe ma dwa róŜniące się bardzo poziomy wodonośne: oligoceński i mioceński, które pozostają w łączności hydraulicznej. Dominuje mioceński poziom wodonośny o duŜym znaczeniu uŜytkowym. Występuje on na zmiennej głębokości i ma zmienne parametry hydrogeologiczne.
W gminie Kocierzew dla potrzeb komunalnych ujmowane są wody piętra czwartorzędowego i trzeciorzędowego. Ujęcie w Kocierzewie Południowym, oddalone od miejsca inwestycji ok. 1,5 km na północny-zachód, składa się z dwóch studni, z których jedna eksploatuje
wody piętra czwartorzędowego natomiast druga ujmuje wody trzeciorzędowe. Jest to najbliŜsze ujęcie wód podziemnych w stosunku do miejsca inwestycji. Ujęcie „Płaskocin” zlokalizowane w granicach wsi Sromów jest oddalone od miejsca inwestycji ok. 9 km); eksploatuje
ono wody z utworów czwartorzędowych. Dla obu tych ujęć obowiązują strefy ochrony bezpośredniej w wielkościach 8 – 10 m. Nie ma ustanowionych terenów ochrony pośredniej.
Na obszarze gminy występuje jeden główny zbiornik wód podziemnych, którym jest
GZWP nr 215 – Subniecka Warszawska. Obejmuje on poziomy wodonośne piętra trzeciorzędowego. W obrębie tego zbiornika, na obszarze gminy Kocierzew Południowy, nie wyznaczono Obszarów NajwyŜszej i Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych.
_________________________________________________________________________________________
- 57 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Obszar lokalizacji przedsięwzięcia zaliczony jest do jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW 230080 o nazwie „80”. W „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. i opublikowanym w M.P. Nr 49, poz. 549 z
21.06.2011 r., jest charakteryzowany opisem:
Europejski kod JCWPd
PLGW 230080
Nazwa JCWPd
80
Region wodny
Środkowej Wisły
Kod
2000
Nazwa dorzecza
obszar dorzecza Wisły
RZGW
RZGW w Warszawie
Ekoregion
Równiny Centralne (14)
Ocena stanu ilościowego
zły (w subczęści)
Ocena stanu chemicznego
dobry
Ocena ryzyka
zagroŜony
Derogacje
4(4)-3/4(5)-1
Uzasadnienie derogacji
ze względu na zmiany ilości z uwagi na
znaczne pobory wody z poziomu czwartorzędowego przez ujęcia aglomeracji łódzkiej. Po zastosowaniu Programu działań
osiągnięcie dobrego stanu jest moŜliwe do
2021 r.; odwodnienie planowanej kopalni
"Rogóźno"
Głównymi celami środowiskowymi dla wód podziemnych jest:
o zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
o zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,
o zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
o wdroŜenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stęŜenia kaŜdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności
człowieka.
_________________________________________________________________________________________
- 58 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie
tego stanu.
Przedsięwzięcie, które jest przedmiotem Raportu, przy spełnieniu warunków odnośnie do
gospodarowania odchodami zwierzęcymi, nie będzie oddziaływać na wody podziemne i tym
samym nie spowoduje ono nieosiągnięcia tych celów zawartych w ww. planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
3.5. Chronione obiekty przyrody.
Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.,
nr 151, poz. 1220 ze zmianami). NajbliŜszymi do lokalizacji przedsięwzięcia obszarami sieci
NATURA 2000 są :
− Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029), oddalony ok. 13 km na północny
wschód,
− Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Pradolina Warszawsko - Berlińska
(PLB100001) oddalony ok. 15 km na południowy-zachód,
− Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Przysowy i Słudwi (PLH100003)
oddalony ok. 16 km na zachód.
Inne formy ochrony przyrody występujące w rejonie planowanego przedsięwzięcia to:
− Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, oddalony ok.
10,8 km na południe,
− Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu , oddalony ok. 14,5 km na zachód.
_________________________________________________________________________________________
- 59 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Teren przedsięwzięcia leŜy poza wyŜej wymienionymi obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000 oraz innych
form ochrony przyrody. Wszystkie te obiekty, głównie ze względu na ponad 10-cio kilometrowe oddalenie od lokalizacji inwestycji a takŜe z uwagi na fakt, iŜ prognozowane oddziaływanie tuczarni ograniczy się do jej najbliŜszego otoczenia, znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Zarówno etap realizacji, eksploatacji i likwidacji
tuczarni nie wpłynie na stan ochrony i integralność obszarów chronionych.
3.6.
PołoŜenie terenu inwestycji i charakterystyka środowiska przyrodniczego.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kocierzew Południowy, która leŜy w obrębie mezoregionu Równina Kutnowska, stanowiącego fragment makroregionu pod nazwą
Niziny Środkowomazowieckie. Gmina swoim połoŜeniem geograficznym zamyka od strony
północno-wschodniej terytorium województwa łódzkiego. Gmina Kocierzew Południowy
stanowi jedną z 9-ciu gmin wiejskich powiatu łowickiego i graniczy z siedmioma gminami, z
czego cztery to gminy powiatu łowickiego (Łowicz, Chąśno, Kiernozia i Nieborów) a trzy –
gminy powiatu sochaczewskiego (Iłów, Rybno i Nowa Sucha).
Miejscem lokalizacji przedsięwzięcia jest działka nr ewidencyjny 543 obręb 20 Kocierzew. Grunty wsi Kocierzew Północny połoŜone są w północno-wschodniej części gminy.
Teren gospodarstwa, na którego obszarze będzie realizowane przedsięwzięcie, leŜy po północnej stronie przebiegającej przez wieś drogi powiatowej nr 2716E a teren inwestycji występuje na północ od pasa zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuŜ ww. drogi. Działka
przeznaczona pod przedsięwzięcie, na kierunku zachodnim graniczy z działką nr 542 będącą
w uŜytkowaniu rolniczym. Taki sam charakter mają działki następne. Na kierunku wschodnim teren inwestycji graniczy z działką nr 545/4 będącą w uŜytkowaniu rolniczym oraz z
działką nr 545/3 stanowiącą siedlisko. Kolejne działki w kierunku wschodnim są w uŜytkowaniu rolniczym. Północna granica działki nr 543 przebiega w odległości ok. 1,7 km od lokalizacji obiektu i jest jednocześnie granicą gminy, powiatu i województwa – w tym kierunku
_________________________________________________________________________________________
- 60 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
równieŜ występują tereny rolnicze. Tereny w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, poza pasem
zabudowy zagrodowej wzdłuŜ drogi powiatowej, są terenami rolniczymi.
Po południowej, przeciwnej do zabudowy stronie drogi, w odległości ok. 700 m od drogi,
przebiega koryto rzeki Witonia.
Powierzchnia całkowita działki wynosi 8,23 ha, w tym: 0,53 ha to uŜytki rolne zabudowane, 7,28 ha to grunty orne klasy IIIb i IVa, 0,37 ha to grunty zadrzewione i zakrzewione i 0,05
ha to rowy. Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, w którego ramach inwestor uŜytkuje ok. 34 ha gruntów rolnych. Miejsce przeznaczone pod budowę tuczarni jest obecnie wykorzystywane do uprawy truskawek. Teren, który
zostanie zajęty pod budowę obiektu, w tym silosy i powierzchnie komunikacyjno-manewrowe,
pozbawiony jest roślinności w postaci drzew lub krzewów i realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje konieczności ich wycinki.
Grunty zadrzewione i zakrzewione występują na działce w sąsiedztwie przebiegającego
przez jej teren rowu melioracyjnego i są oddalone ok. 220 m na północ od północnej granicy
terenu przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia. Na gruntach tych występuje przede
wszystkim olcha, topola i wierzba. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z jego oddziaływaniem na tą część działki.
W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obszary o wyróŜniających się walorach
przyrodniczych - bogate róŜnorodnością biocenoz, a więc i bogate róŜnorodnością biologiczną
w krajobrazie tj. róŜnorodnością mierzoną liczbą gatunków, liczbą ekosystemów oraz sposobem
uporządkowania i zaleŜności pomiędzy poszczególnym ekosystemami. Ubogi jest równieŜ krajobraz rozumiany bardzo wąsko - pod względem widokowym i estetycznym. Krajobraz otoczenia inwestycji (wyróŜniany na podstawie cech przyrodniczych) jest typowym dla obszarów
intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Charakteryzuje się fauną i florą w znacznym stopniu
zorganizowaną i kontrolowaną przez człowieka, przy jednocześnie znacznym wpływie antropogenicznym na gleby (melioracje i nawoŜenie) oraz roślinność (zbiorowiska ruderalne i segetalne). Efektem antropogenicznych przekształceń są nie tylko pola uprawne, ale równieŜ nieliczne tutaj, powierzchnie leśne i łąkowe.
NaleŜy tu podkreślić, Ŝe krajobraz całej gminy jest charakterystyczny dla obszarów o wysokiej intensyfikacji rolnictwa. Dominują remizy śródpolne, w tym kształtujące się głównie
wśród oczek wytopiskowych. Obszarami bogatszymi pod względem róŜnorodności biologicz-
_________________________________________________________________________________________
- 61 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
nej z siedliskami łęgowo – olszowymi są rejony rzeki Witoni i jej dopływów. Obszar gminy
moŜna podzielić na dwa róŜniące się pod względem fitosocjologicznym i gatunkowym obszary
występowania flory:
− obszar rolniczy zdenudowanej równiny polodowcowej obejmującej większość obszaru
gminy, w tym teren lokalizacji przedsięwzięcia, z dominacją zbiorowisk segetalnych i
ruderalnych. Na terenach tych występują rośliny towarzyszące uprawom polowym i
ogrodniczym,
− obszar przyrzeczny czyli doliny rzecznej Witoni gdzie występują zbiorowiska łęgowe i
zaroślowe, towarzyszące połaciom uŜytków zielonych. Fragment tego obszaru, najbliŜszy miejsca lokalizacji inwestycji, występuje na kierunku południowym w odległości
ok. 0,7 km.
Zapewne w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, tak jak i na terenie gminy, moŜna spotkać
wiele pospolitych zwierząt i ptaków charakterystycznych dla terenów wiejskich, jak m.in.
sarny, zające, lisy, kuropatwy i baŜanty. Sam teren przeznaczony pod budowę tuczarni wykazuje niewielkie zróŜnicowanie biologiczne wynikające z intensywnych upraw i rolniczej produkcji zwierzęcej. Charakter uŜytkowania działki nie sprzyja zasiedleniu miejsca przez zwierzęta. Z całą pewnością nie występują tu gatunki większej zwierzyny, nie moŜna natomiast
wykluczyć bytowania kretów czy gryzoni z rodziny myszowatych, jak np. mysz polna.
Takie warunki wykorzystania terenu inwestycji i jego sąsiedztwa powodują, Ŝe brak jest
na nim stale bytującej fauny, poza awifauną związaną z obszarami rolniczymi, zwłaszcza w
okresach gdy stanowią one miejsce zdobywania pokarmu w okresie orki, Ŝniw itp. Środowisko terenu inwestycji jest w całości przekształcone antropogenicznie, brak jest róŜnorodności
ekosystemowej i nie przewiduje się moŜliwości wzrostu róŜnorodności biologicznej ani w
sferze florystycznej ani w faunistycznej.
W czasie kilku wizji lokalnych na terenie przedsięwzięcia dokonanych w trakcie sporządzania Raportu autor nie zaobserwował na nim Ŝadnej zwierzyny.
Teren przedsięwzięcia oraz jego najbliŜszego otoczenia przedstawiają zdjęcia zamieszczone w elektronicznej wersji Raportu (CD).
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarem wpływów
eksploatacji górniczych. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. W rejonie lokalizacji
_________________________________________________________________________________________
- 62 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
inwestycji nie występują budynki biurowe, a takŜe budynki Ŝłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów.
Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami wraŜliwymi przyrodniczo, jak
m.in.:
− obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
− obszary górskie lub leśne,
− obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
− obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w
tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
− obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
− obszary o duŜej gęstości zaludnienia (gęstość zaludnienia w gminie Kocierzew Południowy wynosi 49 mieszk./1 km2),
− obszary przylegające do jezior,
− uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarami, o których
mowa w rozporządzeniu nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie
naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć na
terenie województwa łódzkiego.
4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.
Na terenie przedsięwzięcia jak i równieŜ w jego sąsiedztwie nie są zlokalizowane obiekty
klasyfikowane jako zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
_________________________________________________________________________________________
- 63 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
nad zabytkami, w szczególności zabytki archeologiczne. Znaczące oddziaływania związane z
realizacją, eksploatacją oraz likwidacją projektowanego przedsięwzięcia zamkną się w granicach terenu inwestycji tak więc przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagroŜeń i szkód
dla tego typu obiektów.
5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Teren przeznaczony pod inwestycję wykazuje cechy terenu z brakiem wartości przyrodniczych. Niepodjęcie przedsięwzięcia byłoby związane z utrzymaniem dotychczasowego stanu nieruchomości, co nie wpłynie na zmianę warunków środowiskowych w okolicy. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach rolniczych – naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe tereny
uŜytkowane rolniczo mają swoją specyfikę tj. odbywa się tam nawoŜenie, takŜe nawozami
naturalnymi (obornik, gnojówka), pryzmowanie obornika – co naturalnie związane jest z
określoną percepcja zapachową i podwyŜszoną ilością mikroorganizmów w otoczeniu a
zwłaszcza w glebie.
6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW.
6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny.
Analizowanym wariantem przedsięwzięcia jest wariant proponowany przez wnioskodawcę, opisany ze szczegółowością wynikającą z dostępnych informacji w rozdziale 2 i 3 Raportu. Prawo do dysponowania nieruchomością przy jednoczesnym braku dostępu moŜliwości
przeznaczenia na podejmowane przedsięwzięcie innych nieruchomości z dostępem do infrastruktury technicznej i komunikacyjnej powoduje, Ŝe brak jest racjonalnego wariantu lokalizacyjnego, alternatywnego w stosunku do przedstawionego wyŜej. MoŜliwe warianty techniczne związane z doborem urządzeń technicznych i technologicznych instalowanych w tuczarni nie będą róŜniły się stopniem oddziaływania na środowisko poza granicami terenu
przedsięwzięcia.
_________________________________________________________________________________________
- 64 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Przedsięwzięcie mogłoby być zrealizowane w wariancie budowy tuczarni przystosowanej do chowu zwierząt w technologii „na rusztach”. Wariant ten nie był przez Inwestora brany
pod uwagę niemniej jednak ze względu na wymogi formalne odnośnie zakresu Raportu zamieszcza się jego skróconą ocenę.
Podstawowe róŜnice między wariantami dotyczą rodzaju powstających odchodów zwierzęcych i zawartego w nich azotu oraz ilości amoniaku wprowadzanego do atmosfery. Szacunki tych wielkości dokonano w sposób jak w punkcie 2.5.2. Raportu.
Dla hodowli na ruszcie wskaźnik emisji amoniaku wynosi 2,175 kg/miejsce/rok. Tak więc
ilość amoniaku uwalniającego się z odchodów w tuczarni w ciągu roku wyniesie:
840 szt. x 2,175 kg/szt./rok x 10,5/12 = 1 599 kg/rok
Emisja łączna z pojedynczego emitora
Ea/em. = 1 599 kg/rok : 6 emitorów = 266,5 kg/rok/emitor
Emisja średnia godzinowa z pojedynczego emitora
Eh = 266,5 kg/rok : 7665 h/rok = 0,03477 kg/h
Ilości gnojowicy i zawartego w niej azotu
Obsada
Ilość
Ilość
Ilość azotu Ilość azotu
Rodzaj zwierząt średnioroczna gnojowicy gnojowicy
szt.
m3/szt./rok
m3/rok
kg/m3 gnoj.
kg/rok
Warchlaki
420
1,7
714
1,6
1142
Tuczniki
315
Razem
3,5
X
1102,5
3,6
3969
1816,5
x
5111
Dla porównania wariantów oszacowane wielkości zestawiono w tabeli
Źródło gazów
Emisja roczna
Emisja chwilowa
kg/h/emitor
kg/rok
kg/rok/emitor
Głęboka ściółka
2242
373,7
0,04875
Ruszt
1599
266,5
0,03477
_________________________________________________________________________________________
- 65 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
System utrzymania
Ilość
odchodów
Ilość azotu
kg/rok
Głęboka ściółka
2467,5 Mg/rok
5644
Ruszt
3
1816,5 m /rok
5111
Wariant hodowli bezściołowej wiązałby się z koniecznością magazynowania gnojowicy.
Mogłoby to mieć miejsce w kanałach podrusztowych w tuczarni bądź w zewnętrznym zbiorniku. W tym przypadku pojemność zbiornika powinna wynosić co najmniej
V [m3] = 7 x nDJP = 7 x 73,5 = 514,5 m3
6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
KaŜda działalność produkcyjna, takŜe rolnicza, wiąŜe się z oddziaływaniem na środowisko. W przypadku opisywanej inwestycji oddziaływania zamkną się w dopuszczalnych granicach, a załoŜenia programu inwestycji dotyczące w szczególności sposobu postępowania
z odpadami czy odchodami zwierzęcymi oraz rozwiązań chroniących otoczenie przed niekorzystnymi oddziaływaniami podejmowanej działalności, pozwalają stwierdzić, Ŝe przedsięwzięcie nie będzie naruszało standardów jakości środowiska poza obszarem nieruchomości.
Stwierdzenie to jest zasadne zarówno w odniesieniu do wariantu proponowanego przez wnioskodawcę jak i moŜliwego do realizacji wariantu budowy tuczarni przystosowanej do chowu
zwierząt w technologii „na rusztach”. Wariant ten związany byłby z powstaniem odchodów
zwierzęcych w postaci gnojowicy, której zagospodarowanie byłoby podobne jak zagospodarowanie obornika w wariancie przyjętym do realizacji. Dla Inwestora argumentem decydującym o wyborze wariantu jest moŜliwość wykorzystania w nim jako ściółki słomy, która w
gospodarstwie powstaje w znaczących ilościach. Rozwiązanie takie jest dla Inwestora korzystne pod względem ekonomicznym. Jest jednocześnie racjonalne i pozytywne z punktu
_________________________________________________________________________________________
- 66 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
widzenia ochrony środowiska przez zagospodarowanie „produktu ubocznego”, którym w tym
wypadku jest słoma z upraw zboŜowych. Istotnym jest równieŜ fakt, iŜ potocznie uwaŜa się,
Ŝe produkcja zwierzęca prowadzona na ściółce mniej obciąŜa środowisko niŜ ta prowadzona
w systemach bezściołowych.
7. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEś W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ A TAKśE MOśLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko zakładanego wariantu realizacji zamieszczono w rozdziale 9 zawierającym opis oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
na środowisko. Dla podejmowanej działalności oddziaływanie na środowisko jest określone
przez:
•
emisję gazów i energii (hałasu) do powietrza,
•
potencjalne zagroŜenie środowiska gruntowo-wodnego związane ze sposobami postępowania z odchodami zwierzęcymi oraz odpadami.
Ze względu na charakter prowadzonej w gospodarstwie działalności oraz wynikające z
niej rodzaje i ilości surowców i materiałów, które będą gromadzone na jego terenie, nie klasyfikuje się ono do zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o duŜym ryzyku, która to klasyfikacja nawiązuje do moŜliwości wystąpienia powaŜnej awarii w rozumieniu przepisów o
ochronie środowiska. Niemniej jednak na terenie przedsięwzięcia moŜe dojść do zdarzeń, w
wyniku których powstaną zagroŜenia dla środowiska o znacznie większym natęŜeniu niŜ to
mieć będzie miejsce podczas normalnej eksploatacji obiektów.
Do tych zdarzeń naleŜy zaliczyć przede wszystkim poŜar. W ocenianym obiekcie moŜe
on wywołać:
•
skutki wobec osób i zwierząt w nim przebywających,
_________________________________________________________________________________________
- 67 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
•
szkody w mieniu ograniczające się do gospodarstwa, bez uszkodzeń w obiektach na terenach sąsiednich.
Wpływ poŜaru na środowisko sprowadzi się przede wszystkim do uwolnienia do powietrza produktów spalania. UwaŜa się, Ŝe byłoby to zdarzenie powodujące lokalne zanieczyszczenie bez długotrwałych skutków dla środowiska.
Innego rodzaju zdarzenie to moŜliwość awarii instalacji wentylacyjnej co, zwłaszcza
w okresie letnich upałów i nie podjęcia odpowiednio szybko właściwych działań, moŜe prowadzić do uduszenia się zwierząt. Powstaje wtedy konieczność sprawnego zagospodarowania
odpadów w postaci martwych zwierząt – w przeciwnym razie sytuacja taka moŜe prowadzić
do znacznego zagroŜenia środowiska.
Zabezpieczeniem przed tego typu skutkami jest np. rozwiązanie polegające na instalacji
systemu awaryjnego otwierania zaworów wlotowych powietrza i przepustnicy w kanale wyciągowym w razie zaniku napięcia prądu.
Rozwiązania projektowe inwestycji ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń,
o których mowa wyŜej oraz zapewnią zminimalizowanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko w przypadku, gdyby jednak miały one miejsce. UwaŜa się, Ŝe obligatoryjnie wymagane uzgodnienia projektu budowlanego oraz odbiór obiektów po ich zrealizowaniu przez
instytucje właściwe w sprawach bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego zapewnią wykonanie
przedsięwzięcia w sposób minimalizujący moŜliwość wystąpienia poŜaru oraz jego negatywnych skutków dla środowiska.
Realizacja, eksploatacja oraz likwidacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie
związana z moŜliwością wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
_________________________________________________________________________________________
- 68 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
8. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA LUDZI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODĘ, POWIETRZE, KLIMAT, DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ, ORAZ WZAJEMNE
ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI.
8.1. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze.
W rozdziale „9” zamieszczono opis przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego eksploatacji. Powstaną oddziaływania w zakresie emisji substancji i energii do środowiska, w szczególności w postaci gazów i pyłów do powietrza,
odpadów oraz hałasu do otoczenia. Wykazano, Ŝe funkcjonowanie obiektu nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia substancji w powietrzu. Gospodarowanie odpadami w sposób
uwzględniający zasady określone w przepisach o odpadach gwarantuje bezpieczne dla środowiska ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie. Tym samym naleŜy uznać, Ŝe podejmowana
działalność nie będzie miała znaczącego, negatywnego wpływu na ludzi, powietrze i klimat.
Inwestycja polega na zwiększeniu skali prowadzonej juŜ działalności rolniczej w zakresie
hodowli tuczników i zlokalizowana będzie na terenach rolnych wykorzystywanych pod uprawy jednorocznych roślin uprawnych, czy jak to ma miejsce obecnie, pod uprawę truskawek.
Opis obszaru pod kątem jego wartości przyrodniczych zamieszczono w punkcie 3.6 Raportu.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia z terenu budowy zostanie usunięta roślinność istniejącej
agrocenozy. UŜytkowanie obiektu po jego wybudowaniu nie wniesie do sąsiadującego z nim
otoczenia przyrodniczego oddziaływań o nowym charakterze. W związku z powyŜszym naleŜy uznać, Ŝe realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze znaczącym, negatywnym
wpływem na faunę, florę, grzyby i siedliska przyrodnicze.
Podejmowana działalność nie będzie generowała powstawania ścieków. Przewidywany
sposób postępowania z obornikiem, polegający na rolniczym jego wykorzystaniu, nie spowoduje zagroŜenia dla wód. W związku z powyŜszym naleŜy uznać, Ŝe realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z negatywnym wpływem na wody powierzchniowe lub podziemne.
_________________________________________________________________________________________
- 69 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
8.2. Oddziaływanie na krajobraz i powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych
ziemi.
Miejsce usytuowania przedsięwzięcia mieści się w krajobrazie rolniczym i projektowany
obiekt nie zmieni tego charakteru. Jest to faktycznie tylko powiększenie istniejącego juŜ siedliska rolniczego z budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi i inwentarskimi.
Teren przedsięwzięcia nie zalicza się do zagroŜonych ruchem masowym ziemi a realizacja, eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie będzie związana z moŜliwością spowodowania ruchów masowych ziemi.
8.3. Oddziaływanie na dobra materialne.
Realizacja, eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie będzie związana z oddziaływaniem na dobra materialne.
8.4. Oddziaływanie na zabytki.
Realizacja, eksploatacja oraz likwidacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie
związana z oddziaływaniem na zabytki.
9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.
Raport wykonano metodą opisowo - obliczeniową opierając się na danych z wizji lokalnej
terenu przedsięwzięcia i informacjach inwestora odnośnie do planowanych działań. Wykorzystano równieŜ dane zawarte w publikacjach dotyczących problematyki tuczu trzody chlewnej
oraz szereg informacji, w tym środowiskowych dotyczących otoczenia terenu przedsięwzięcia,
dostępnych w oficjalnych dokumentach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (Inter_________________________________________________________________________________________
- 70 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
net). Dokumenty te a takŜe inne źródła informacji zostały wyszczególnione w rozdziale 16 Raportu.
Zastosowane metody prognozowania przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko oparte zostały równieŜ na doświadczeniu z funkcjonowania podobnych, istniejących obiektów inwentarskich słuŜących do hodowli zwierząt.
Prognozowanie wpływu planowanej działalności na warunki akustyczne otoczenia przeprowadzono z wykorzystaniem komputerowego programu SON2 wersja 3 firmy „EKO-SOFT”
w Łodzi. Program SON2 oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego wg normy PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w
przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Wykorzystano równieŜ Instrukcję ITB Nr
338/2008 - „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”.
Prognozowanie wpływu planowanej działalności na jakość powietrza atmosferycznego w
otoczeniu terenu przedsięwzięcia przeprowadzono z wykorzystaniem komputerowego programu „OPA03” wersja 4.0, autorstwa j.w. Program realizuje algorytmy obliczeniowe przedstawione w metodyce referencyjnej modelowania poziomów substancji w powietrzu, przedstawionej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Opis przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczony w Raporcie obejmuje głównie jego bezpośrednie oddziaływanie w fazie eksploatacji w zakresie emisji substancji i hałasu do powietrza. Prognozowanie skutków tych oddziaływań odniesione do standardów jakości środowiska wykazało, Ŝe oddziaływania te nie
spowodują przekraczania standardów jakości środowiska.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko związane z wykorzystaniem zasobów środowiska to przede wszystkim zuŜycie paliw, energii oraz pobór wody na potrzeby funkcjonowania obiektu. Zapotrzebowanie na wymienione zasoby będzie niewielkie i jego pokrycie
pozostanie bez widocznego wpływu na środowisko. Wykorzystanie zasobów będzie miało
charakter pośredni i np. pobór wody będzie się odbywać z sieci gminnej i jego wpływ na ujęcie jest kontrolowany przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Podobny charakter będzie miało
wykorzystanie energii elektrycznej.
_________________________________________________________________________________________
- 71 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
9.1. Etap realizacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Oddziaływania na środowisko, które wystąpią na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz przewidywane działania podejmowane w celu zminimalizowania tych oddziaływań opisano w punkcie 2.5.1. Raportu.
9.2. Etap eksploatacji tuczarni
Opis przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji obejmuje jego oddziaływanie na otoczenie poprzez emisję gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu. Będą to przede wszystkim chwilowe oddziaływania
bezpośrednie na środowisko wynikające z emisji do niego substancji i energii. Oszacowane
natęŜenie emisji nie spowoduje kumulacji negatywnych oddziaływań natomiast stopień oddziaływań pośrednich i wtórnych będzie niewielki. Przedstawiono równieŜ problematykę
związaną z gospodarowaniem odchodami zwierząt, które przy określonych warunkach traktuje się jako naturalne nawozy organiczne.
9.2.1. Oddziaływanie na klimat akustyczny.
9.2.1.1. Charakterystyka klimatu akustycznego otoczenia tuczarni.
Miejscem lokalizacji przedsięwzięcia jest działka nr ewidencyjny 543 obręb 20 Kocierzew. Teren gospodarstwa, na którego obszarze będzie realizowane przedsięwzięcie, leŜy po
północnej stronie przebiegającej przez wieś drogi powiatowej nr 2716E a teren inwestycji
występuje na północ od pasa zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuŜ ww. drogi. Działka przeznaczona pod przedsięwzięcie, na kierunku zachodnim graniczy z działką nr 542 będącą w uŜytkowaniu rolniczym, której właścicielem jest Krzysztof Jabłoński zam. Kocierzew
Północny 58. Taki sam charakter mają działki następne. Na kierunku wschodnim teren inwestycji graniczy z działką nr 545/4 będącą w uŜytkowaniu rolniczym i naleŜącą do Rafała Ta_________________________________________________________________________________________
- 72 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
raski (syn Inwestora), zam. Kocierzew Północny 59 oraz z działką nr 545/3 stanowiącą siedlisko i naleŜącą do Andrzeja i Marioli małŜ. Osieckich, zam. Kocierzew Północny 60. Kolejne
działki w kierunku wschodnim są w uŜytkowaniu rolniczym. Północna granica działki nr 543
przebiega w odległości ok. 1,7 km od lokalizacji obiektu i jest jednocześnie granicą gminy,
powiatu i województwa – w tym kierunku równieŜ występują tereny rolnicze. NajbliŜsza
miejscu lokalizacji nowej tuczarni zabudowa mieszkaniowa występuje na działce nr 542 na
południowy-zachód od planowanego posadowienia obiektu, w odległości ok. 125 m oraz na
działce nr 545/3 na południowy-wschód od planowanego posadowienia obiektu, w odległości
ok. 130 m, w pasie zabudowy wzdłuŜ drogi. Zabudowa ta, jak i inna występująca wzdłuŜ drogi, jest zasłonięta od lokalizacji chlewni istniejącymi obiektami gospodarskimi. Tereny w
rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, poza pasem zabudowy zagrodowej wzdłuŜ drogi powiatowej, są terenami rolniczymi.
Część terenu inwestycji jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy – uchwała Nr XVI/75/08 Rady Gminy w Kocierzewie Południowym z dnia 28 lutego 2008 r. Działka połoŜona jest przy drodze publicznej – teren o
symbolu 20.75.KDL – ulica klasy lokalnej w ciągu drogi powiatowej numer 2716E. Po północnej stronie drogi powiatowej numer 2716E plan obejmuje teren w pasie na głębokość 140
m od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy, przy czym w pasie o szerokości 80 m od ulicy
są to tereny o symbolu 20.76.RMu o przeznaczeniu − zabudowa rolnicza z usługową a w
pozostałej części, tj. dalej na północ pas o szerokości 60 m, o symbolu 20.77.RP o przeznaczeniu − zabudowa produkcyjna rolnicza. Po południowej stronie drogi planem objęte są tereny w pasie o szerokości 60 m od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy i są to tereny o symbolu 20.80.RMm o przeznaczeniu − zabudowa zagrodowa z mieszkaniową jednorodzinną.
Pozostała część terenu inwestycji nie jest objęta ww. planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocierzew Południowy.
Występujące w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia tereny o symbolach RMu i RMm
wskazane są w §46 m.p.z.p. jako tereny o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, w
szczególności jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska.
_________________________________________________________________________________________
- 73 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
9.2.1.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Wymogi ochrony środowiska oraz standardy jego jakości w zakresie oddziaływań akustycznych ustala ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, w szczególności rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zmienione
rozporządzeniem z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U. z dnia 8.10.2012 r.). Rozporządzenie to
określa m.in. dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D,
LAeq N dla terenów o róŜnym przeznaczeniu. Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze
środowiska zastosowanie mają dwa ostatnie z ww. wskaźników, odnoszące się do pory dnia
(LAeq D) i nocy (LAeq N).
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB(A)]
Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu
Rodzaj terenu
Tereny
mieszkaniowo-usługowe
LAeq D
LAeq N
LAeq D
LAeq N
pora dnia –
przedział
czasu odniesienia równy
16 godzinom
pora nocy –
przedział
czasu odniesienia równy 8 godzinom
pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8
najmniej korzystnym godzinom
dnia kolejno po
sobie następującym
pora nocy –
przedział czasu
odniesienia
równy 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy
60
50
55
45
9.2.1.3. Charakterystyka źródeł dźwięku. Poziom równowaŜnej mocy akustycznej.
Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji na klimat akustyczny
terenów sąsiadujących z lokalizacją wytypowano następujące źródła hałasu:
(a) źródła stacjonarne:
⇒ 1 źródło przestrzenne typu budynek: tuczarnia projektowana (b_1),
_________________________________________________________________________________________
- 74 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
⇒ 7 źródeł punktowych: 6 kominów wentylacyjnych dachowych (w_1 ÷ w_6) i miejsce
postoju ładowarki podczas załadunku obornika z płyty obornikowej na środki transportu
(z_1),
(b) źródła ruchome:
⇒ dojazd i ruch maszyn rolniczych (ciągnika) na terenie gospodarstwa, w szczególności podczas wywoŜenia obornika z wykorzystaniem drogi powiatowej (r_1 ÷
r_12).
Dla wentylatorów Fancom typu 1463 (źródła o numerach w_1 do w_6) poziom hałasu w
odległości 2 m został określony na 69 dB(A). Moc akustyczną wentylatora oszacowano wg
wzoru:
LWA = 69 dB(A) + 20 log 2 + 11 dB(A) = 86 dB(A)
Wentylatory w dachowych kominach wentylacyjnych o numerach w_1 do w_6 uznano za
źródła zewnętrzne, podczas gdy w rzeczywistości znajdą się one wewnątrz tuczarni (ponad
dach wyprowadzona będzie górna część komina) więc hałas pochodzący od nich tłumiony będzie w znacznym stopniu przez ich obudowy oraz elementy konstrukcyjne dachu. Uwzględniając to usytuowanie wentylatorów do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu przyjęto moc akustyczną mniejszą o 5 dB(A) od katalogowej, tj. 81 dB(A).
Poziom natęŜenia dźwięku w pomieszczeniach hodowlanych według „Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń”
kształtuje się wysokości 67 dB(A) – tabela 3.44 str. 136.
W obliczeniach uwzględniono takŜe hałas powstający podczas przygotowania paszy. Proces ten odbywać będzie się jedynie w ciągu dnia i czas jego trwania nie przekroczy 3 godzin
dziennie, dwa lub trzy razy w tygodniu. Poziom hałasu w pomieszczeniu przygotowania paszy przyjęto zgodnie z danymi zamieszczonymi w ww. opracowaniu – w wysokości 90
dB(A). Przyjęto, Ŝe w okresach poza wykonywaniem czynności związanych z przygotowaniem paszy (5 h) poziom hałasu w pomieszczeniu wynosi podobnie jak w pomieszczeniach
hodowlanych – 67 dB(A). RównowaŜny poziom dźwięku w pomieszczeniu w przedziale cza-
_________________________________________________________________________________________
- 75 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
su odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
oszacowano wg wzoru:
N
L Aeq
= 10 log( 1 / T ∑ t n 10
0 , 1 L Aeqn
)[ dB ]
n =1
gdzie:
LAeqn – równowaŜny poziom dźwięku,
LAqn – równowaŜny poziom dźwięku A dla czasu działania tn,
tn – czas występowania danego poziomu dźwięku,
N – liczba okresów o róŜnym poziomie dźwięku, N = 2,
T – czas obserwacji, dla którego oblicza się poziom równowaŜny, T = 28 800 s.
RównowaŜny poziom dźwięku w pomieszczeniu wyniesie 85,8 dB(A).
Izolacyjność pionowych ścian zewnętrznych budynku (pustak Max 29 cm + tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne) przyjęto w wysokości 46 dB(A). Izolacyjność
dachu (dach z płyt warstwowych o gr. 15 cm) - 20 dB(A).
Do kaŜdej komory oraz pomieszczenia magazynowo-paszowego będzie dostęp z zewnątrz budynku przez umieszczone we wschodniej ścianie wrota o szer. 4 m i wys. 2,5 m (13
szt.). W ścianie zachodniej wykonane będą 24 otwory wentylacyjne o szer. 1,0 m i wys. 0,8
m oraz 15 okien oświetleniowych o szer. 1,2 m i wys. 1,0 m. W ścianie południowej będą
umieszczone drzwi do korytarza paszowego o szer. 1,0 m i wys. 2,05 m oraz drzwi do pomieszczenia magazynowo-paszowego o szer. 2,0 m i wys. 2,2 m. W ścianie północnej będą
umieszczone drzwi do korytarza paszowego o szer. 1,0 m i wys. 2,05 m.
Wrota do komór tuczarni oraz drzwi do pomieszczenia magazynowo-paszowego i drzwi
do korytarza paszowego wykonane będą w konstrukcji przypominającej płytę warstwową z
blachy stalowej z rdzeniem styropianowym lub z pianki poliuretanowej o grubości 8 cm –
Izolacyjność akustyczną przyjęto w wysokości 24 dB(A).
Izolacyjność akustyczną okien doświetleniowych przyjęto w wysokości 24 dB(A). ZałoŜono, Ŝe otwory wlotowe powietrza nie wykazują właściwości izolacyjności akustycznej.
_________________________________________________________________________________________
- 76 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
KaŜdą z powierzchni ograniczających bryłę budynku zastąpiono wtórnymi źródłami hałasu. W obliczeniach uwzględniono średnią izolacyjność przegród budowlanych, którą określono z zaleŜności:
R A = 10log
∑
100
p i 10 −0.1R Ai
i
gdzie:
pi
- procentowy udział powierzchni i-tego elementu,
RAi - izolacyjność akustyczna i-tego elementu , dB (A).
Średnia izolacyjność akustyczna elementów budynku.
Element
konstrukcji
Izolacyjność
akustyczna
RAi
Ściana południowa(S) o powierzchni 73,5 m 2
RAi = 24 dB(A)
• drzwi: 1 szt. x 1 m x
2,05 m + 1 szt. x 2 m x
2,2 m = 6,45 m2
RAi = 46 dB(A)
• murowana, 67,05 m2
Ściana wschodnia (E) o powierzchni 280 m 2
• drzwi: 13 szt. x 4 m x
RAi = 24 dB(A)
2,5 m = 130 m2
RAi = 46 dB(A)
• murowana, 150 m2
Ściana północna (W) o powierzchni 73,5 m 2
• drzwi: 1 szt. x 1 m x
RAi = 24 dB(A)
2,05 m = 2,05 m2
RAi = 46 dB(A)
• murowana, 71,45 m2
Ściana zachodnia (W) o powierzchni 280 m 2
RAi = 0 dB(A)
• wentyl. otwory wlotowe
powietrza: 24 szt. x 1 m
x 0,8 m = 19,2 m2
RAi = 24 dB(A)
• okna oborowe: 15 szt. x
2
1,2 m x 1 m = 18 m
RAi = 46 dB(A)
• murowana: 242,8 m2
Dach
RAi = 20 dB(A)
Procentowy udział
powierzchni
elementu
Średnia
izolacyjność akustyczna - RA
8,8%
RA = 34,3 dB(A)
91,2%
46,4%
RA = 27,3 dB(A)
53,6%
2,8%
RA = 38,7 dB(A)
97,2%
6,9%
RA = 11,6 dB(A)
6,4%
86,7%
100%
RA = 20 dB(A)
_________________________________________________________________________________________
- 77 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Wielkości określające izolacyjność akustyczną elementów przyjęto posiłkując się Instrukcją
338/96 Instytutu Techniki Budowlanej.
Przez większość czasu jedynymi źródłami hałasu będzie budynek tuczarni wraz z pracującymi wentylatorami. Ruchome źródła hałasu, pojawiające się okresowo podczas eksploatacji
obiektu to pojazdy realizujące transport zwierząt, paszy, zboŜa oraz wywoŜące odchody zwierzęce. Za najmniej korzystną pod względem akustycznym sytuację jaka moŜe wystąpić w ciągu
8 kolejnych godzin dziennych uznano zachodzące jednocześnie:
•
pracę wentylatorów wraz z hałasem wewnątrz pomieszczeń hodowlanych,
•
wywoŜenie obornika z wykorzystaniem drogi powiatowej.
Za najmniej korzystną pod względem akustycznym sytuację jaka moŜe wystąpić w ciągu 1
godziny w porze nocnej uznano pracę wentylatorów wraz z hałasem wewnątrz pomieszczeń
hodowlanych.
Operacja wywoŜenia obornika wiązała się będzie z hałasem podczas przejazdu ciągnika z
rozrzutnikiem oraz ładowaniem obornika na rozrzutnik. Ze względów praktycznych nie wykonuje się w tym samym dniu dostarczania i uzupełnianie zapasów zboŜa, transportu zwierząt
itp., dlatego teŜ w obliczeniach nie uwzględniono tego rodzaju operacji.
W przedziale czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po
sobie następującym odbędzie się do 4 kursów ciągnika wywoŜącego obornik. ZałoŜono, Ŝe
ciągnik porusza się po terenie działki ze średnią prędkością 10 km/h = 2,8 m/s i przejeŜdŜa w
jedną stronę 120 m. Czas pojedynczego przejazdu wynosi 43 sek Drogę przejazdu ciągnika
zamieniono na zastępcze punktowe źródła dźwięku r_1 ÷ r_12 (trasę podzielono na jednostkowe odcinki o długości 10 m w jego środku umieszczając źródło punktowe) scharakteryzowane równowaŜnym poziomem mocy akustycznej pojazdu w czasie operacji związanej z emisją
hałasu. Uwzględniono start, jazdę i zatrzymywanie się ciągnika (wyjazd z posesji, miejsce załadunku). Ładowanie obornika z płyty obornikowej na rozrzutnik trwa do 15 min., łącznie
w czasie ośmiu godzin – 60 min. Operacja ta jest reprezentowana w obliczeniach poziomów
hałasu punktowym źródłem hałasu oznaczonym „z_1”.
Dla ruchomych źródeł dźwięku emitujących hałas zaleŜny od fazy ruchu równowaŜny poziom mocy akustycznej – LAWeqn oszacowano ze wzoru:
_________________________________________________________________________________________
- 78 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
N
L AWeqn
= 10 log( 1 / T ∑ t n 10
0 ,1 L Wn
)[ dB ]
n =1
gdzie:
LAWeqn – równowaŜny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu,
LWn – poziom mocy akustycznej dla danej opcji ruchowej [dB],
tn – czas trwania danej opcji ruchowej [s],
N – liczba operacji ruchowych w czasie T,
T – czas obserwacji, dla którego oblicza się poziom równowaŜny [s].
Do obliczenia poziomu mocy akustycznej punktowych źródeł zastępczych wykorzystano
zaleŜność:
LAWeqZ = LAWeq – 10log(n),
gdzie
n – ilość punktowych źródeł zastępczych dla danego odcinka.
Poziom mocy akustycznej ciągnika i ładowarki przyjęto zgodnie z instrukcją nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej, jak dla pojazdów cięŜkich.
Operacja
Start
Hamowanie
Jazda po terenie
Moc akustyczna LMA [dB]
Pojazdy lekkie
Pojazdy cięŜkie
(DMC<3,5 Mg)
(DMC>3,5 Mg)
100
105
98
111
99,5
101,5
Czas operacji [s]
5
3
ZaleŜy od długości
drogi i prędkości
pojazdu
⇒ r_1 ÷ r_12, ruch po terenie działki od miejsca załadunku obornika w rejonie płyty
obornikowej w kierunku wyjazdu z posesji na drogę powiatową i z powrotem, czterokrotnie w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących,
odcinek o dł. 120 m, czas pojedynczego przejazdu 43 sek, operacje: start, hamowanie i
zatrzymanie przy wyjeździe, start, hamowanie i zatrzymanie przy miejscu załadunku,
_________________________________________________________________________________________
- 79 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Ilość
operacji
LAW
v
s
temisji
Σ temisji
t bserwacji
LAWeq
dB
m/s
m
s
s
s
dB
Jazda na
wprost
8
101,5
2,8
120
43
344
28800
74,2
start
8
105
-
-
5
40
hamowanie
8
111
-
-
3
24
Rodzaj
operacji
Poziom mocy akustycznej ładowarki podczas załadunku obornika na rozrzutnik przyjęto jak
dla jazdy pojazdów cięŜkich – 101,5 dB(A). Łączny czas trwania operacji – 60 min. = 3600 sek.
RównowaŜny poziom mocy akustycznej opisanego źródła LAWeqn = 92,5 dB(A).
RównowaŜny poziom mocy akustycznej oszacowano wg wzoru:
N
L AWeqn
= 10 log( 1 / T ∑ t n 10
0 ,1 L Wn
)[ dB ]
n =1
gdzie:
LAWeqn – równowaŜny poziom mocy akustycznej źródła,
LWn – poziom mocy akustycznej dla danego rodzaju pracy, LWn = 101,5 dB(A),
tn – czas trwania danego rodzaju pracy, t1 = 3600 s,
N – liczba okresów pracy w czasie T, N = 1,
T – czas obserwacji, dla którego oblicza się poziom równowaŜny, T = 28 800 s.
W zamieszczonych niŜej obliczeniach poziomów hałasu, który będzie przenikał do otoczenia z terenu przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji, uwzględniono skumulowane oddziaływanie z istniejącym w granicach działki budynkiem inwentarskim. Jest to opisana juŜ wcześniej
tuczarnia, z którą są związane stacjonarne źródła hałasu:
⇒ 2 źródła przestrzenne typu budynek: tuczarnia (b_2) i budynek składowy, do którego
przylega tuczarnia (b_3),
⇒ 9 źródeł punktowych: 9 kominów wentylacyjnych dachowych (w_7 ÷ w_15).
_________________________________________________________________________________________
- 80 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Dla wentylatorów Fancom typu 1450 (źródła o numerach w_7 do w_10) poziom hałasu w
odległości 2 m został określony na 63 dB(A). Moc akustyczną wentylatora oszacowano wg
wzoru:
LWA = 63 dB(A) + 20 log 2 + 11 dB(A) = 80 dB(A)
Dla wentylatorów Fancom typu 1435 (źródła o numerach w_11 do w_15) poziom hałasu w
odległości 2 m został określony na 57 dB(A). Moc akustyczną wentylatora oszacowano wg
wzoru:
LWA = 57 dB(A) + 20 log 2 + 11 dB(A) = 74 dB(A)
Ww. wentylatory w dachowych kominach wentylacyjnych uznano za źródła zewnętrzne,
podczas gdy w rzeczywistości znajdują się one wewnątrz budynku (ponad dach wyprowadzona
jest górna część komina) więc hałas pochodzący od nich tłumiony jest w znacznym stopniu
przez ich obudowy oraz elementy konstrukcyjne dachu. Uwzględniając to usytuowanie wentylatorów do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu przyjęto moc akustyczną mniejszą o 5 dB(A)
od katalogowej, tj. 75 dB(A) dla źródeł o numerach w_7 do w_10 i 69 dB(A) dla źródeł o numerach w_11 do w_15.
Poziom natęŜenia dźwięku w pomieszczeniach hodowlanych na płytkiej ściółce i na rusztach przyjęto w wielkościach jak w budynku projektowanym, tj. 67 dB(A). Budynek składowy, do którego przylega istniejąca tuczarnia, w północnej ścianie posiada otwory ścienne,
które umoŜliwiają zarówno obserwację przestrzeni hodowlanej w tuczarni jak i komunikację z
nią. Powoduje to, Ŝe w budynku słyszalne są odgłosy zwierząt oraz pracujących urządzeń, w
związku z czym przyjęto, Ŝe panują w nim warunki akustyczne jak w pomieszczeniu hodowlanym tj. występuje hałas o poziomie 67 dB(A).
Średnią izolacyjność pionowych, bocznych ścian zewnętrznych istniejącego budynku tuczarni (ściany z pustaków „Alfa” z wewnętrzną izolacją 8-mio centymetrową warstwą styropianu, o grubości 48 cm, z otworami wlotowymi powietrza i oknami doświetleniowymi) przyjęto
jak dla oszacowanej dla nowego obiektu, tj. 11,6 dB(A). Izolacyjność północnej ściany szczytowej, w której występują jedne wrota o konstrukcji zbliŜonej do opisanej dla nowego obiektu
oraz jedne drzwi drewniane, przyjęto w wysokości 24 dB(A) czyli tyle ile wynosi izolacyjność
wrót. Izolacyjność południowej ściany szczytowej, przylegającej do budynku składowego, w
_________________________________________________________________________________________
- 81 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
której występują otwory komunikacyjne, przyjęto jak dla ściany z otworami w nowym obiekcie,
tj. 11,6 dB(A). Tuczarnia nad całą powierzchnią hodowlaną posiada strop betonowy, wobec
czego w obliczeniach izolacyjność akustyczną dachu (płyty eternitowe) przyjęto w wielkości 46
dB(A).
Izolacyjność akustyczną ścian szczytowych (wschodnia i zachodnia) budynku składowego,
które są masywnymi ścianami murowanymi z pustaka i białej cegły przyjęto w wielkości 46
dB(A), ściany południowej z wrotami (3 szt.) o konstrukcji zbliŜonej do opisanej dla nowego
obiektu - w wysokości 24 dB(A) czyli tyle ile wynosi izolacyjność wrót. Izolacyjność północnej
ściany szczytowej, wspólnej z tuczarnią – 11,6 dB(A). Izolacyjność dachu, który jest wykonany
z płyt eternitowych - 20 dB(A).
9.2.1.4. Obliczenia związane z oceną oddziaływania stacji na środowisko akustyczne.
Analizę akustyczną przedsięwzięcia wykonano z zastosowaniem programu SON2 wersja 3
firmy „EKO-SOFT” w Łodzi. Program SON2 oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji
hałasu przemysłowego wg normy PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Wykorzystano równieŜ Instrukcję
ITB Nr 338/2008 - „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”.
Uwzględniono trzy elementy ekranujące w postaci budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce inwestora (e 1 ÷ e 3). Zdjęcia tych obiektów zamieszczono w wersji elektronicznej dokumentacji na CD.
Do kartograficznego przedstawienia wyników obliczeń wykorzystano dostępny wycinek
mapy zasadniczej w skali 1:2000 – załącznik nr 8 do Raportu.. Fragment tej mapy z lokalizacją wyrzutni wentylacyjnych tuczarni, obiektów ekranującymi hałas oraz innymi elementami
zagospodarowania działki stanowi załącznik nr 9 do Raportu.
Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu wykonano dla następujących załoŜeń:
•
obiekt funkcjonuje w ruchu ciągłym, w porze dziennej i nocnej,
•
wentylacja mechaniczna funkcjonuje całodobowo,
•
hałas pochodzący od źródeł ruchomych występuje tylko w porze dziennej.
_________________________________________________________________________________________
- 82 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Obliczenia wykonano dla:
⇒ najmniej korzystnej pod względem akustycznym sytuacji, jaka moŜe wystąpić
w ciągu 8 kolejnych godzin dziennych tj. mająca miejsce jednocześnie praca
wentylatorów wraz z hałasem wewnątrz pomieszczeń hodowlanych oraz wywoŜenie obornika z wykorzystaniem drogi powiatowej,
⇒ najmniej korzystnej pod względem akustycznym sytuacji, jaka moŜe wystąpić
w ciągu 1 godziny w porze nocnej tj. praca wentylatorów wraz z hałasem wewnątrz pomieszczeń hodowlanych.
Obliczenia wykonano w siatce punktów obliczeniowych na wys. 1,5 m i 4 m (n.p.t.)
Siatka punktów obliczeniowych
Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] ∆X, ∆Y [m]
0
400
0
450
25
0
400
0
450
25
Z[m]
1,5
4
Ltła[dB]
0.00
0.00
W doborze siatki obliczeniowej kierowano się wskazaniami zawartymi w postanowieniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4240.518.2013.EG z dnia
11.06.2013 r. w sprawie opinii odnośnie do obowiązku przeprowadzenia postępowania OOŚ
dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwzględniono równieŜ kryteria lokalizacji punktów pomiarowych przedstawione w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4
listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody. Parametry opisujące warunki pogodowe w uŜytym programie SON2 (temperatura i wilgotność powietrza) przyjęto z zakresu zalecanego w ww. rozporządzeniu dla wykonywania pomiarów hałasu w terenie, przy czym jako temperaturę przyjęto
wartość średniej temperatury sezonu letniego dla obszaru lokalizacji przedsięwzięcia.
Dla terenu objętego obliczeniami rozprzestrzeniania się hałasu współczynnik porowatości
gruntu oszacowano w sposób:
1) na podstawie wizji lokalnej terenów sąsiadujących z miejscem lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, Ŝe do gruntów twardych charakteryzowanych w programie
współczynnikiem G = 0 moŜna zaliczyć grunty występujące w pasie zabudowy wzdłuŜ
drogi powiatowej, łącznie z tą drogą. Pozostałe grunty w otoczeniu inwestycji to grunty
porowate charakteryzowane w programie współczynnikiem G = 1,
_________________________________________________________________________________________
- 83 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
2) teren przedsięwzięcia został określony jako część działki inwestora na głębokość 225 m
od północnej linii rozgraniczającej drogi. Doliczając do tego pas drogowy (10m) będzie
to 235 m,
3) grunty twarde o współczynniku G = 0 występują w pasie zabudowy, łącznie z drogą, o
szerokości 70 m, pozostały pas o szerokości 165 m to grunty porowate w współczynniku G = 1,
4) średni współczynnik porowatości wyniesie Gśr. = (70 x 0 + 165 x 1)/(70 + 165) = 0,7
Dane i wyniki14 obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu, zawierają załączniki do Raportu:
•
załącznik nr 10 – obliczenia dla pory dnia i nocy w receptorach na wysokości 1,5 m
n.p.t.,
•
załącznik nr 11 – obliczenia dla pory dnia i nocy w receptorach na wysokości 4 m
n.p.t.
Wartości maksymalne prognozowanego hałasu na wys. 1,5 m n.p.t.:
•
LAeq (dzień) − wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie
(175, 200, 1.5) i wynosi 48.8 dB(A),
•
LAeq (noc) − wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie
(250, 225, 1.5) i wynosi 45.6 dB(A).
Wartości maksymalne prognozowanego hałasu na wys. 4 m n.p.t.:
•
LAeq (dzień) − wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie
(175, 200, 4.0) i wynosi 51.3 dB(A),
•
LAeq (noc) − wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie
(250, 225, 4.0) i wynosi 47.6 dB(A)
Przebieg izofon w otoczeniu projektowanego i istniejącego kurnika obrazują niŜej zamieszczone rysunki.
14
W wersji papierowej załącznika wydrukowano tylko wyniki w punktach, w których poziom hałasu przekracza
45 dB(A). Pełne zestawienie wyników zawiera wersja elektroniczna załącznika.
_________________________________________________________________________________________
- 84 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Pora dnia, wysokość 1,5 m
_________________________________________________________________________________________
- 85 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Pora dnia, wysokość 4 m
_________________________________________________________________________________________
- 86 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Pora nocy, wysokość 1,5 m
_________________________________________________________________________________________
- 87 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Pora nocy, wysokość 4 m
_________________________________________________________________________________________
- 88 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
W porze nocy na wysokości 4 m izofona 45 dB(A) wkracza częściowo na obszar o symbolu 20.76.RMu, podlegający ochronie akustycznej. Jest to bezpośrednie otoczenie istniejącej tuczarni i zamontowanych na jej dachu wyrzutni wentylacyjnych. Izofona wyznacza obszar połoŜony na działce inwestora nr ewid. 543 oraz na działce sąsiedniej nr ewid. 545/4,
naleŜącej do syna Inwestora. Mając to na uwadze oraz to, Ŝe zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. na
terenach oznaczonych symbolem 20.76.RMu realizacja budynków mieszkalnych dopuszczalna jest wyłącznie w pasie terenu o szerokości 25 m licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy naleŜy stwierdzić, Ŝe standardy jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem będą dotrzymane.
9.2.2. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.
Na terenie przedsięwzięcia występować będą źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Substancje wprowadzane do powietrza wpływać będą na stan jego czystości. Celem
raportu jest m.in. określenie wielkości tego wpływu. Określenie to polegać będzie na obliczeniu
stęŜeń substancji wprowadzanych do atmosfery i porównaniu ich z dopuszczalnymi poziomami
lub, w przypadku gdy dla danej substancji takie poziomy nie są określone – z wartościami odniesienia. Wymaga to odniesienia się do:
1) norm czystości powietrza atmosferycznego,
2) istniejącego tła zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji,
3) źródeł emisji oraz rodzajów i ilości powstających zanieczyszczeń,
4) warunków wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery.
9.2.2.1. Normy imisji oraz istniejący stan zanieczyszczenia powietrza.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności
przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniŜej dopuszczalnych dla nich pozio-
_________________________________________________________________________________________
- 89 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
mów lub co najmniej na tych poziomach, a takŜe na zmniejszaniu poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Dopuszczalne poziomy
niektórych substancji w powietrzu, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
W razie braku określenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu stosuje się, o
ile dla danej substancji zostały określone, wartości odniesienia w powietrzu. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy,
dla których są uśrednione wartości odniesienia zostały określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu. Dla amoniaku, który jest charakterystyczną substancją gazową powstająca w hodowli zwierząt, wartości odniesienia przedstawiają się następująco:
Nazwa substancji
Amoniak
Numer CAS
7664-41-7
Wartości odniesienia lub poziomy
dopuszczalne w µg/m3
uśrednione dla okresu
1 godziny
D1
roku kalendarzowego
Da
400
50
W celu określenia wpływu wprowadzanej do powietrza substancji na stan jego czystości
obliczone stęŜenia substancji w powietrzu porównuje się z wartościami odniesienia.
Uznaje się, Ŝe wartość odniesienia w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, jeŜeli wartość ta (dla amoniaku) nie jest przekraczana więcej niŜ przez 0,2 % czasu
w roku.
Aktualny stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia określił Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach, w piśmie
znak: M-Sk.6778.1.62.2013 z dnia 4.07.2013 r. – załącznik nr 12 do Raportu. Tło zanieczyszczeń dla poszczególnych substancji wynosi (wartości średnioroczne):
_________________________________________________________________________________________
- 90 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
•
SO2 – 6 µg/m3,
•
NO2 – 14 µg/m3,
•
CO – 350 µg/m3,
•
pył zawieszony PM10 – 20,0 µg/m3,
•
pył zawieszony PM2,5 – 15,0 µg/m3.
Tło zanieczyszczenia powietrza amoniakiem, wyraŜone jako stęŜenie średnioroczne,
przyjęto w wysokości 10 % normy, zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.
Emisja amoniaku z rolnictwa, głównie z produkcji zwierzęcej, jest postrzegana jako zagroŜenie dla środowiska wynikające z jego zanieczyszczania związkami azotu. Wyemitowany
amoniak reaguje w atmosferze z kwasami, głownie z aerozolem kwasu siarkowego i kwasem
azotowym. Ta duŜa reaktywność amoniaku z kwasami ma skutki środowiskowe, gdyŜ aerozol
amonu NH4+ nie jest skutecznie usuwany z suchym opadem i jeśli nie pada, to moŜe przemieszczać się na większe odległości. Amoniak z atmosfery jest potencjalnie waŜnym czynnikiem zakwaszającym środowisko. Cząsteczka amoniaku jest źródłem takiego samego zakwaszenia jak cząsteczka SO2 z atmosfery i dwa razy większego niŜ cząsteczka dwutlenku azotu.
Związki azotu w postaci amoniaku czy tlenków azotu wyemitowane do atmosfery z rolnictwa
podlegają procesom nitryfikacji i denitryfikacji, których ubocznym produktem jest podtlenek
azotu. Jego obecność w atmosferze przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego oraz
jest jednym z głównych czynników niszczenia warstwy ozonowej.
9.2.2.2. Współczynnik szorstkości terenu. Warunki meteorologiczne.
W promieniu 50 x hmax = 425 m od lokalizacji przedsięwzięcia (hmax = 8,5 m – najwyŜszy
emitor w zespole emitorów na terenie gospodarstwa z uwzględnieniem istniejących obiektów)
przewaŜający charakter zagospodarowania terenów to pola uprawne z występującymi za_________________________________________________________________________________________
- 91 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
krzewieniami i skupiskami drzew. Występują takŜe tereny zwartej zabudowa wiejskiej w pasie o szer. 60 m, F = 850 m x 60 m x 10-4 ha/m2 = 5,1 ha. Powierzchnię terenów zadrzewionych określono przy uŜyciu narzędzi dostępnych na stronie http://maps.geoportal.gov.pl
Współczynnik szorstkości terenu z0 oszacowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu, według wzoru:
z
0
=
1
F
∑ F ⋅z
c
c
0c
gdzie:
F – powierzchnia w zasięgu 50 x hmax od przedsięwzięcia, F = 56,7 ha,
Fc – powierzchnie cząstkowe o róŜnym pokryciu terenu, w tym:
•
F1 - zwarta zabudowa wiejska – 5,1 ha, z01 = 0,5
•
F2 – sady, zarośla, zagajniki – 7,3 ha, z02 = 0,4
•
F3 – pola uprawne – 44,3 ha, z03 = 0,035
Wartość tak określonego współczynnika szorstkości terenu wynosi 0,12.
Warunki meteorologiczne, w szczególności statystyka kierunków i prędkości wiatru oraz
stanów równowagi atmosfery a takŜe średnie temperatury powietrza dla okresów obliczeniowych uwzględnione są w programie komputerowym obliczającym rozprzestrzenianie się substancji w powietrzu, zastosowanym w niniejszym opracowaniu. Dane meteorologiczne pochodzą ze stacji w Kole, reprezentatywnej dla rejonu lokalizacji inwestycji.
9.2.2.3. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza.
Dla prognozy wpływu planowanej działalności na jakość powietrza atmosferycznego wykorzystano program „OPA03” wersja 4.0 firmy „EKO-SOFT” w Łodzi. Program realizuje algo_________________________________________________________________________________________
- 92 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
rytmy obliczeniowe przedstawione w metodyce referencyjnej modelowania poziomów substancji w powietrzu, przedstawionej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Obliczenia rozprzestrzeniania się amoniaku w powietrzu wykonano dla wielkości emisji oszacowanych w punkcie
2.5.2.1.1. Raportu.
Wstępne obliczenia stęŜeń Smm − załącznik nr 13 do Wniosku, pozwoliły określić wymagany, dalszy zakres obliczeń stęŜeń w sieci receptorów. Warunek ΣSmm ≤ 0,1 D1 jest spełniony,
wobec czego naleŜało wykonać obliczenia w pełnym zakresie.
Obliczenia pełne w sieci receptorów wykonano z uwzględnieniem skumulowania oddziaływań z emisjami z istniejącej w granicach działki tuczarni. Z obszaru obliczeń wyłączono teren
przeznaczony pod inwestycję – część działki od ulicy na głębokość 225 m.
W rejonie lokalizacji inwestycji, w odległości mniejszej niŜ 10 h, nie występują wyŜsze
niŜ parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takŜe budynki Ŝłobków, przedszkoli, szkół,
szpitali lub sanatoriów.
Siatka punktów obliczeniowych
Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] ∆X, ∆Y [m]
0
400
0
450
25
Z[m]
0
W obliczeniach uwzględniono dwa podokresy róŜniące się ilością usuwanego powietrza z
pomieszczeń hodowlanych a więc i takŜe prędkościami wylotowymi powietrza. Są to okresy
„sezon zimowy” i „sezon letni”. Pojęcia te są umowne. Czas trwania wydzielonych okresów, tj.
odpowiednio 2665 h/rok (ok. 35% czasu pracy instalacji) i 5000 h (ok. 65% czasu pracy instalacji), róŜniących się między sobą intensywnością pracy wentylatorów wyciągowych, ustalono w
oparciu o informacje Inwestora dotyczące eksploatacji systemu wentylacyjnego w istniejącej
tuczarni.
_________________________________________________________________________________________
- 93 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Dane do obliczeń, ich wyniki15 i zestawienie wartości najwyŜszych dla roku oraz porównanie ich z wartościami odniesienia, zawiera załącznik nr 14 do Raportu:
Wyniki z obliczeń przedstawiono równieŜ w tabeli.
Substancja
St. max.
1-godz.
[µg/m3]
Amoniak
232,853
Maks. częstość
przekroczeń
wartości D1
[%]
brak przekroczeń
Maks. wartość Dop. wartość stęŜestęŜenia średnio- nia średniorocznego
rocznego
Da-R
[µg/m3]
[µg/m3]
6,334
45
Z wykonanych obliczeń wynika, iŜ amoniak wprowadzany do powietrza z istniejącej juŜ
w granicach działki tuczarni oraz nowego obiektu nie spowoduje przekraczania standardów
czystości powietrza.
Wyniki z obliczeń stęŜeń amoniaku przedstawiono w postaci kartograficznej przy pomocy
izolinii stęŜeń: godzinnych S1 i średniorocznych Sa.
15
Wersja papierowa załącznika zawiera tylko dane do obliczeń i zestawienie wartości najwyŜszych dla roku
oraz porównanie ich z wartościami odniesienia. Pełne zestawienie wyników zawiera wersja elektroniczna załącznika
_________________________________________________________________________________________
- 94 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- 95 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- 96 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
9.2.2.4. Normy emisji. Obowiązki inwestora dotyczące regulacji formalno-prawnych w
zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Dla ocenianego procesu (tucz trzody chlewnej) nie zostały ustalone standardy emisyjne. Ze
względu na łączną obsadę istniejącej i projektowanej tuczarni, która po zrealizowaniu inwestycji nie przekroczy 2 tys. stanowisk, inwestor nie jest zobowiązany do posiadania pozwolenia
zintegrowanego. Eksploatacja instalacji nie wymaga równieŜ uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – wymagać natomiast będzie dokonania zgłoszenia w
trybie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.
9.2.3. Gospodarowanie nawozami naturalnymi.
Nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego są bogatym źródłem azotu, fosforu, potasu
oraz innych makro i mikro elementów przez co stanowią cenne źródło składników pokarmowych dla roślin. Zawarta w nich materia organiczna wpływa takŜe na polepszenie struktury
oraz właściwości fizycznych i biologicznych gleby. Jednocześnie przy niewłaściwym postępowaniu z tego rodzaju nawozami mogą powstać zagroŜenia dla środowiska. Ograniczenia
dotyczące sposobu prowadzenia produkcji rolnej wprowadzają ustawy z dnia 8 lipca 2001 r.
Prawo wodne oraz ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu.
W art. 47 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne określa się, Ŝe produkcję rolną prowadzi się w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami
azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Ogólna zasada została uszczegółowiona w zbiorze
zasad składających się na tzw. Dobre praktyki rolnicze, opracowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Środowiska.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu reguluje m.in. sprawy stosowania
nawozów oraz zapobiegania zagroŜeniom dla ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, które mogą
powstawać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów. Przy rolniczym wykorzystaniu odchodów w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) lub stałej (obornik), zgodnie z
wymogami cyt. ustawy obowiązuje ogólna zasada, Ŝe dawka nawozu naturalnego zastosowana
_________________________________________________________________________________________
- 97 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
w ciągu roku nie moŜe zawierać więcej niŜ 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha
uŜytków rolnych.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, które jest rozbudową istniejącej juŜ instalacji hodowli
zwierząt, pojawią się odchody zwierząt, których ilości oszacowano w punkcie 2.5.2.2. Raportu na 3964,3 Mg/rok, w tym obornik w ilości 2912,5 Mg/rok, gnojówka w ilości 619,3
Mg/rok i gnojowica w ilości 432,5 Mg/rok. Wytworzone nawozy naturalne zawierać będą
azot w ilości 9 422 kg.
Zagospodarowanie nawozu z taką zawartością azotu wymaga gospodarowania na gruncie o
powierzchni nie mniejszej niŜ 37,6 ha. Inwestor uprawia grunty o powierzchni 34 ha i taka
wielkość gospodarstwa nie będzie wystarczająca dla zagospodarowania nawozów naturalnych,
które powstaną po rozszerzeniu produkcji zwierzęcej. Dla zapewnienia bezpiecznego stosowania nawozów naturalnych inwestor powinien powiększyć uprawiany areał do 40 ha. Innym
rozwiązaniem będzie zbycie części nawozów naturalnych na zasadzie przekazania innym rolnikom, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o nawozach i nawoŜeniu. W tym przypadku osoba przyjmująca nawóz powinna dysponować uprawianymi gruntami rolnymi o łącznej powierzchni co najmniej 3,7 ha.
Wykorzystanie nawozów naturalnych do nawoŜenia uŜytków rolnych powinno uwzględniać zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w
sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania, w tym:
− nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od
dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy
pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),
− nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na uŜytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spoŜycia przez ludzi,
− nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niŜ następnego dnia
po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na uŜytkach zielonych,
_________________________________________________________________________________________
- 98 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
− nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co
najmniej 5 m od brzegu:
o jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
o cieków wodnych,
o rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
o kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
− gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:
o jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
o cieków wodnych,
o rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
o kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
− nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:
o brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyŜej 50 ha,
o stref ochronnych ujęć wody,
o obszarów morskiego pasa nadbrzeŜnego,
− nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
o gdy poziom wody podziemnej jest poniŜej 1,2 m,
o poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.
Wykorzystanie nawozów naturalnych do nawoŜenia uŜytków rolnych powinno uwzględniać
równieŜ zasady ich stosowania wynikające z dobrych praktyk rolniczych. Przestrzeganie tych
zasad skutecznie eliminuje negatywny wpływ nawozów naturalnych na wody powierzchniowe i
środowisko gruntowo-wodne.
PoniŜej przedstawiono podstawowe zasady dobrej praktyki rolniczej dotyczące postępowania z nawozami naturalnymi.
_________________________________________________________________________________________
- 99 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Dawki.
Przy ustalaniu wielkości dawek nawozów naturalnych bierze się za podstawę jeden tylko
składnik – azot. Fosfor i potas wnoszone są do gleby w ilościach wynikających ze stosowania
określonych dawek nawozu, obliczanych na podstawie zawartości w nim azotu.
Terminy.
Najkorzystniej ze względów środowiskowych i gospodarczych jest stosować nawozy
zwierzęce krótko przed lub na początku sezonu wegetacyjnego. Przyrosty plonu w wyniku ich
zastosowania wiosną są znacznie wyŜsze, a z kolei wymycie azotu w głąb gleby jest znacznie
niŜsze (tym samym mniejsze zanieczyszczenie wód gruntowych) niŜ w przypadku zastosowania jesienią. Brak okrywy roślinnej i ustanie wegetacji powoduje, ze z nawozów zastosowanych jesienią następuje zwiększone wymycie azotu do wód gruntowych. W efekcie mniejsza ilość tego składnika pozostaje do dyspozycji roślin w okresie wiosennym. Szacunkowe
straty azotu z zastosowanych nawozów w zaleŜności od terminu wywiezienia na pole zawierają się w przedziale od 5 do 40%.
W praktyce w zaleŜności od rodzaju upraw zaleca się stosowanie nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego w następujących okresach.
Jesienią:
-
naprzemienne uŜytki zielone po ostatnim pokosie (gnojowica, gnojówka, obornik – jeśli jest moŜliwe jego równomierne rozrzucenie),
Wiosną:
-
pod uprawy o długim okresie wegetacji: kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki (obornik, gnojowica),
-
pod uprawy z wsiewką mieszanek traw (gnojowica, obornik),
-
naprzemienne uŜytki zielone (dwuletnie i starsze) jeśli moŜna stosować bardzo wcześnie
(gnojowica, gnojówka),
Latem:
-
naprzemienne uŜytki zielone natychmiast po 1, 2 lub 3 pokosie (gnojowica, gnojówka),
_________________________________________________________________________________________
- 100 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Nie naleŜy stosować nawozów pochodzenia zwierzęcego:
− jesienią pod Ŝyto, pszenicę, jęczmień ozimy i pszenŜyto (ze względu na wymycie azotanów),
− na przemienne uŜytki zielone jeśli w następnym odroście będą przeznaczone na spasanie,
− na pastwiska jeśli odrost nie będzie przeznaczony na siano lub sianokiszonkę (pastwisko
ma niskie zapotrzebowanie na P i K),
− świńskiej gnojowicy oraz gnojówki na pastwiska.
Podstawowe zasady nawoŜenia.
− po wywiezieniu na pole nie pokryte roślinnością nawozy zwierzęce powinny być
moŜliwie najszybciej przykryte glebą (zaorane w przypadku obornika, zabronowane
w przypadku gnojówki i gnojowicy). Jest to waŜne ze względu na to, ulatnianie amoniaku jest najintensywniejsze w pierwszych godzinach po rozrzuceniu (obornik) bądź
rozlaniu nawozów. Dla zminimalizowania strat amoniaku zaleca się, aby w przypadku obornika jego przykrycie nastąpiło w ciągu 24 godzin po rozrzuceniu. Obornik
musi być całkowicie przykryty glebą, orka jest zazwyczaj najefektywniejszym środkiem w tym celu. Im dłuŜej nawóz przebywa na polu nie przykryty tym większe występują w nim straty azotu w wyniku ulatniania amoniaku.
− straty amoniaku z rozprowadzonych na polu nawozów zwierzęcych powiększają się
teŜ ze wzrostem temperatury i z tego teŜ względu korzystniej jest wywozić je w dni
chłodne, bezwietrzne i dŜdŜyste.
− nie naleŜy stosować nawozów zwierzęcych na glebę zamarzniętą i pokrytą śniegiem,
z uwagi na moŜliwość spłukania zawartych w nich składników powodujących zanieczyszczenie wód do cieków wodnych podczas odwilŜy.
_________________________________________________________________________________________
- 101 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.
Działania w celu zminimalizowania oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, w tym na
zdrowie ludzi, na etapie jego realizacji są określone w punkcie 2.5.1. Raportu. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą to działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagać działań
związanych z kompensacją przyrodniczą. Na działania, o których mowa wyŜej, złoŜą się:
•
prawidłowo i higienicznie prowadzona hodowla z zastosowaniem nowoczesnych systemów utrzymania wewnątrz pomieszczenia hodowlanego właściwych warunków środowiskowych określanych jako „dobrostan zwierząt”, co jednocześnie skutecznie
ogranicza negatywne oddziaływania hodowli na otoczenie,
•
zastosowanie w instalacji wentylacyjnej kominów wyciągowych z wbudowanymi
wentylatorami, umieszczonymi wewnątrz pomieszczenia pod dachem, montowanych
w sposób ograniczający emisję hałasu do otoczenia,
•
przechowywanie martwych zwierząt w zamykanym kontenerze ustawionym na terenie
obiektu, w miejscu niedostępnym do osób postronnych i zwierząt, do czasu przekazania ich uprawnionej firmie prowadzącej utylizację tego rodzaju odpadów, posiadającej
stosowne zezwolenie słuŜb weterynaryjnych,
•
postępowanie z odpadami wytwarzanymi na terenie obiektu polegające na ich czasowym magazynowaniu w pojemnikach ustawionych w wydzielonym i oznaczonym
miejscu i ich przekazywaniu do zagospodarowania przez specjalistyczne firmy uprawnione do gospodarowania odpadami. W przypadku odpadów w postaci zuŜytych świetlówek moŜliwy sposób postępowania to pozostawianie ich w miejscu zakupu nowych
lamp,
•
podstawowy sposób postępowania z nawozami naturalnymi w postaci odchodów
zwierzęcych polegający na ich rolniczym wykorzystaniu w gospodarstwie Inwestora,
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o nawoŜeniu, zapewniający właściwe
wykorzystanie substancji nawozowych zawartych w odchodach zwierząt,
_________________________________________________________________________________________
- 102 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
•
uzupełniającym działaniem w zakresie zagospodarowania nawozów będzie przekazanie ich do rolniczego wykorzystania innym rolnikom dysponującym moŜliwością jego
zagospodarowania zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o nawoŜeniu,
•
umieszczenie na wylocie rury odpowietrzającej silos paszowy worka jutowego w celu
wyeliminowania emisji pyłu, który jest zawarty w powietrzu usuwanym z przestrzeni
magazynowej silosu w czasie jego napełniania.
NaleŜy ponadto podkreślić, Ŝe:
1) na terenie gospodarstwa znajdują się budowle umoŜliwiające magazynowanie odchodów zwierzęcych w czasie, który zapewnia ich dalsze rolnicze wykorzystanie
w sposób bezpieczny dla środowiska,
2) lokalizacja budynków inwentarskich oraz zbiorników i płyty obornikowej przeznaczonych do magazynowania odchodów zwierzęcych, z uwagi na kierunki najczęściej wiejących wiatrów jest korzystna w stosunku do zabudowy mieszkaniowej wsi i spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
11. PORÓWNANIE TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJACĄ WYMAGANIA
OKREŚLONE W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA.
Planowane przedsięwzięcie jest związane z uŜyciem instalacji, której eksploatacja nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Przedstawione wyŜej opisy, szacunki i
obliczenia wskazują, Ŝe zastosowana technologia spełni wymagania, o których mowa w art.
143 ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności uwzględniające:
stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń – nie przewiduje się stosowania
substancji niebezpiecznych zawierających substancje rakotwórcze, mutagenne czy teŜ
działające szkodliwie na rozrodczość,
_________________________________________________________________________________________
- 103 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii – wykorzystanie energii elektrycznej głównie dla potrzeb instalacji wentylacji, która będzie sterowana automatycznie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb odnośnie do ilości usuwanego powietrza,
zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody oraz materiałów i paliw – wystąpi tylko zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych (pojenie zwierząt) i porządkowych,
stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych – powstaną głównie odpady nierozerwalnie związane z rodzajem podejmowanej działalności,
rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji – zasięg oddziaływania emisji substancji do środowiska, ze względu na jej rodzaj i wielkość, ograniczy się do bliskiego sąsiedztwa
obiektu,
wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; postęp naukowo-techniczny – powszechnie stosowane
w rolnictwie metody produkcji zwierzęcej.
postęp naukowo-techniczny – w obiekcie zastosowane będą nowoczesne systemy pojenia i karmienia zwierząt oraz automatyka sterująca instalacjami utrzymującymi warunki składające się na dobrostan zwierząt.
12. OBSZAR OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA. MOśLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE.
W przypadku eksploatacji budynków inwentarskich wykorzystywanych do produkcji
zwierzęcej, w ustawie Prawo ochrony środowiska nie przewiduje się tworzenia obszarów
ograniczonego uŜytkowania. Metody prowadzenia tego rodzaju działalności powinny zapewnić wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania na środowisko, co w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będzie osiągnięte.
Jednym z elementów postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko planowanego przedsięwzięcia na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest stworzenie moŜliwości udziału społeczeństwa w tym postępowaniu, zgodnie z
procedurą przedstawioną w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
_________________________________________________________________________________________
- 104 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W wyniku postępowania mogą być zgłoszone uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji, które organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ma obowiązek rozpatrzyć.
W przypadku chowu trzody chlewnej najczęściej sygnalizowaną uciąŜliwością jest emisja
gazów odorotwórczych, których źródłem są odchody zwierząt. UciąŜliwość ta pojawia się
najczęściej w przypadku niewłaściwego magazynowania odchodów (źle zlokalizowana w
stosunku do zabudowy mieszkaniowej płyta obornikowa) czy w wyniku zaniedbań w hodowli.
W przypadku ocenianego przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania uciąŜliwości
zapachowych w skali, która powodowałaby protesty mieszkańców sąsiednich siedlisk. W
otoczeniu obiektu będą występować gazy odorotwórcze wprowadzane do powietrza systemem wentylacyjnym, wyczuwalne zwłaszcza w końcowych fazach cyklów hodowlanych.
UciąŜliwość dla ludzi powodowana ich występowaniem będzie w duŜym stopniu niwelowana
korzystną lokalizacją obiektu tj. na kierunku najczęściej występujących wiatrów (południowo-zachodnie). Kolejnym argumentem jest fakt, Ŝe obiekt jest zlokalizowany na terenach
rolniczych – występowanie określonych gazów nie będzie stanowić istotnego elementu pogarszającego warunki aerosanitarne w tym rejonie. NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe tereny uŜytkowane rolniczo mają swoją specyfikę tj. odbywa się tam nawoŜenie obornikiem, gnojowicą,
pryzmowanie obornika – co naturalnie związane jest z określoną percepcja zapachową. Powoduje to, Ŝe juŜ obecnie w rejonie zabudowy okresowo występuje podwyŜszona percepcja
zapachowa i budowa obiektu nie pogorszy istniejących warunków.
13. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.
Przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji to przede wszystkim chwilowe oddziaływania bezpośrednie, których oszacowane
natęŜenia nie spowodują kumulacji negatywnych oddziaływań oraz oddziaływań pośrednich i
wtórnych. Emisja do atmosfery amoniaku i metanu, które są nierozerwalnie związane z produkcją rolniczą, powoduje zakwaszenie środowiska (amoniak) i efekt cieplarniany (amoniak,
metan), jednakŜe ze względu na cel opracowania oraz skalę przedsięwzięcia ograniczono się
_________________________________________________________________________________________
- 105 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
do analizy oddziaływań bezpośrednich na ludzi, w szczególności do norm związanych z toksycznością amoniaku. Oszacowane w raporcie natęŜenie tych oddziaływań a takŜe poziom
hałasu przenikający do środowiska z terenu inwestycji nie wymaga prowadzenia monitoringu
środowiskowego.
Podobnie, z uwagi na przewidywany niewielki zakres i nieuciąŜliwy dla środowiska charakter prac budowlanych oraz instalacyjnych związanych z realizacją obiektu, nie widzi się potrzeby prowadzenia na etapie budowy monitoringu oddziaływania na środowisko.
14. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.
Podejmowana działalność w zakresie hodowli świń opierać się będzie na sposobach i metodach działania ogólnie stosowanych zarówno na terenie Polski jak i innych krajów UE. Są
to powszechnie stosowane w rolnictwie metody produkcji zwierzęcej, której wpływ na środowisko, w tym zdrowie ludzi, są znane i zidentyfikowane. Tak więc przy opracowaniu Raportu nie wystąpiły trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.
Przedsięwzięcie polega na budowie tuczarni świń (tuczników) w ilości do 840 szt. w m.
Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy, powiat łowicki. Będzie to realizacja budynku inwentarskiego w ramach uzupełnienia istniejącego juŜ zagospodarowania działki. Na działce przeznaczonej pod przedsięwzięcie Inwestor prowadzi juŜ hodowlę tuczników. Maksymalna
obsada istniejącego budynku to 650 szt. zwierząt, w tym 450 szt. hodowanych w technologii
płytkiej ściółki i 200 szt. hodowanych na rusztach. Hodowla polega na zakupie u zewnętrznych
producentów prosiąt w wieku ok. dwóch miesięcy i o wadze ok. 25 kg i tuczeniu ich do osią-
_________________________________________________________________________________________
- 106 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
gnięcia wagi ok. 110 kg. Ta sama metoda hodowli jest przewidywana w projektowanym
obiekcie, przy czym będzie on wykonany w sposób umoŜliwiający prowadzenie chowu na głębokiej ściółce.
Maksymalna obsada budynków inwentarskich w przeliczeniu na duŜe jednostki przeliczeniowe (DJP) wyniesie 117,6 DJP dla budynku nowego i 91 DJP dla budynku istniejącego,
razem 208,6 DJP. Średnioroczna obsada budynków inwentarskich przy uwzględnieniu, Ŝe
przebywają w nich warchlaki i tuczniki a przez określony czas pozostają nie zasiedlone, wyniesie 130,375 DJP
Budynek tuczarni nie będzie ogrzewany. Pomieszczenia hodowlane wyposaŜone będą w
automatyczną wentylację mechaniczną (6 wentylatorów kanałowych z wyrzutniami dachowymi). Wentylacja sterowana będzie automatycznie w systemie, w którym wydajność pracujących wentylatorów zaleŜy od panujących w pomieszczeniach warunków środowiskowych
(temperatura, wilgotność).
Na terenie gospodarstwa znajduje się juŜ tuczarnia oraz budowle rolnicze – płyta obornikowa o powierzchni 360 m2 z podziemnym, szczelnym zbiornikiem na odcieki z płyty obornikowej, o pojemności 71,4 m3 i podziemny, szczelny zbiornik na gnojowicę z części rusztowej
istniejącej tuczarni, o pojemności 125 m3.
Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, w którego ramach inwestor uŜytkuje ok. 34 ha gruntów rolnych.
Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków kierowane są bez pośrednictwa systemów kanalizacyjnych na tereny zielone w granicach własności. Źródłem zaopatrzenia gospodarstwa w wodę jest wodociąg gminny, w energię elektryczną zewnętrzna sieć elektroenergetycznej. Obsługa komunikacyjna terenu przedsięwzięcia realizowana jest przy wykorzystaniu
istniejącego zjazdu z drogi publicznej.
Nie przewiduje się zatrudniania pracowników do obsługi tuczarni – gospodarstwo ma
charakter rodzinny i takie pozostanie po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.
Miejscem lokalizacji przedsięwzięcia jest część działki nr ewidencyjny 543 obręb 20 Kocierzew. Powierzchnia całkowita działki wynosi 8,23 ha a powierzchnia części działki objętej
opracowaniem wynosi 10 350 m2. Miejsce przeznaczone pod budowę tuczarni jest obecnie wykorzystywane do uprawy truskawek. Teren, który zostanie zajęty pod budowę obiektu, w tym
_________________________________________________________________________________________
- 107 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
silosy i powierzchnie komunikacyjno-manewrowe, pozbawiony jest roślinności w postaci
drzew lub krzewów i realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje konieczności ich wycinki.
Roboty ziemne będą poprzedzone zdjęciem i zmagazynowaniem wierzchniej warstwy gleby (humusu) do późniejszego wykorzystania przy odtwarzaniu zieleni na obszarze wykorzystywanym pod prace. Ziemia z wykopów zostanie wykorzystana w ramach terenu inwestycji.
Inwestor na etapie budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, będzie korzystał z istniejącej
infrastruktury siedliska urządzonego w części działki usytuowanej w pasie zabudowy przyległej
do drogi - m.in. wykorzystanie przyłączy do zewnętrznych sieci - wodociągowej i energetycznej, wjazdu na posesję, pomieszczeń socjalnych itp. Teren działki w obrębie zabudowań przy
drodze jest utwardzony płytami betonowymi. Wody opadowe odprowadzane są na tereny zielone w granicach działki.
Część terenu inwestycji jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Kocierzew Południowy. Rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia nie są
sprzeczne z ustaleniami ww. planu.
Dla zakładanej obsady zapotrzebowanie wody wyniesie ok. 1900 m3/rok, zapotrzebowanie na paszę wyniesie ok. 655 ton/rok, zapotrzebowanie na ściółkę – ok. 400 ton/rok.
Z procesem realizacji przedsięwzięcia związane będą takie zjawiska jak okresowa emisja
zanieczyszczeń do powietrza z prac transportowych, ziemnych i budowlanych oraz emisja
hałasu związana z pracą maszyn oraz środków transportu. Ze względu na oddalenie terenu
inwestycji od zabudowy mieszkaniowej wymienione wyŜej emisje nie będą mieć istotnego
znaczenia, tym bardziej, Ŝe będą one związane z oddziaływaniami krótkotrwałymi związanymi z okresem budowy, i odwracalne. Ustąpią one wraz z końcem budowy obiektu i nie spowodują kumulacji negatywnych skutków w środowisku
Emisje w czasie uŜytkowania tuczarni będą związane z ilością, strukturą i składem odchodów zwierzęcych. Z punktu widzenia ochrony środowiska odchody są odpadem, który
naleŜy unieszkodliwić, przy czym w polskim systemie prawnym ochrony środowiska odchody zwierzęce przeznaczone do rolniczego wykorzystania na określonych zasadach, nie są definiowane jako odpad i sposób gospodarowania nimi nie podlega regulacjom ustawy o odpadach czy teŜ ustawy prawo wodne.
_________________________________________________________________________________________
- 108 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Powstaną oddziaływania w zakresie emisji substancji i energii do środowiska, w szczególności w postaci gazów do powietrza (amoniak - 2 242 kg/rok z nowego obiektu i 3996
kg/rok łącznie z terenu gospodarstwa), odpadów oraz hałasu do otoczenia.
Wykazano, Ŝe funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia substancji w powietrzu. Gospodarowanie odpadami w sposób uwzględniający zasady określone
w przepisach o odpadach gwarantuje bezpieczne dla środowiska ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie. Tym samym naleŜy uznać, Ŝe podejmowana działalność nie będzie miała
znaczącego, negatywnego wpływu na ludzi, powietrze i klimat.
Po uruchomieniu nowej tuczarni łącznie w roku w gospodarstwie będzie wytwarzany
obornik w ilości 2912,5 Mg, gnojówka w ilości 619,3 Mg i gnojowica w ilości 432,5 Mg. Wytworzone nawozy naturalne zawierać będą azot w ilości 9 422 kg. Zagospodarowanie nawozu z
taką zawartością azotu wymaga gospodarowania na gruncie o powierzchni nie mniejszej niŜ
6393 kg /170 kg x ha = 37,6 ha. Inwestor uprawia grunty o powierzchni 34 ha i taka wielkość
gospodarstwa nie będzie wystarczająca dla zagospodarowania nawozów naturalnych, które powstaną po rozszerzeniu produkcji zwierzęcej. Dla zapewnienia bezpiecznego stosowania nawozów naturalnych inwestor powinien powiększyć uprawiany aerał do 40 ha. Innym rozwiązaniem będzie zbycie części nawozów naturalnych na zasadzie przekazania innym rolnikom,
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o nawozach i nawoŜeniu.
Teren przedsięwzięcia leŜy poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody.
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarem wpływów
eksploatacji górniczych. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. W rejonie lokalizacji
inwestycji nie występują budynki biurowe, a takŜe budynki Ŝłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami wraŜliwymi
przyrodniczo
Przedsięwzięcie mogłoby być zrealizowane w wariancie budowy tuczarni przystosowanej do chowu zwierząt w technologii „na rusztach”. Wariant ten związany byłby z powstaniem odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy, której zagospodarowanie byłoby podobne
jak zagospodarowanie obornika w wariancie przyjętym do realizacji. Dla Inwestora argumen-
_________________________________________________________________________________________
- 109 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
tem decydującym o wyborze wariantu jest moŜliwość wykorzystania jako ściółki słomy, która
w gospodarstwie powstaje w znaczących ilościach.
Inwestycja polega na zwiększeniu skali prowadzonej juŜ działalności rolniczej w zakresie
hodowli tuczników i zlokalizowana będzie na terenach rolnych wykorzystywanych pod uprawy jednorocznych roślin uprawnych, czy jak to ma miejsce obecnie, pod uprawę truskawek.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia z terenu budowy zostanie usunięta roślinność istniejącej
agrocenozy. UŜytkowanie obiektu po jego wybudowaniu nie wniesie do sąsiadującego z nim
otoczenia przyrodniczego oddziaływań o nowym charakterze. W związku z powyŜszym naleŜy uznać, Ŝe realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze znaczącym, negatywnym
wpływem na faunę, florę, grzyby i siedliska przyrodnicze.
Podejmowana działalność nie będzie generowała powstawania ścieków. Przewidywany
sposób postępowania z obornikiem, polegający na rolniczym jego wykorzystaniu, nie spowoduje zagroŜenia dla wód. W związku z powyŜszym naleŜy uznać, Ŝe realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z negatywnym wpływem na wody powierzchniowe lub podziemne.
Miejsce usytuowania przedsięwzięcia mieści się w krajobrazie rolniczym i projektowany
obiekt nie zmieni tego charakteru. Jest to faktycznie tylko powiększenie istniejącego juŜ siedliska rolniczego z budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi i inwentarskimi.
Realizacja, eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie będzie związana z oddziaływaniem na dobra materialne.
Realizacja, eksploatacja oraz likwidacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie
związana z oddziaływaniem na zabytki.
W przypadku chowu trzody chlewnej najczęściej sygnalizowaną uciąŜliwością jest emisja
gazów odorotwórczych, których źródłem są odchody zwierząt. UciąŜliwość ta pojawia się
najczęściej w przypadku niewłaściwego magazynowania odchodów (źle zlokalizowana w
stosunku do zabudowy mieszkaniowej płyta obornikowa) czy w wyniku zaniedbań w hodowli. W przypadku ocenianego przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania uciąŜliwości
zapachowych w skali, która powodowałaby protesty mieszkańców sąsiednich siedlisk.
_________________________________________________________________________________________
- 110 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji to przede wszystkim chwilowe oddziaływania bezpośrednie, których oszacowane
natęŜenia nie spowodują kumulacji negatywnych oddziaływań oraz oddziaływań pośrednich i
wtórnych. Emisja do atmosfery amoniaku i metanu, które są nierozerwalnie związane z produkcją rolniczą, powoduje zakwaszenie środowiska (amoniak) i efekt cieplarniany (amoniak,
metan), jednakŜe ze względu na cel opracowania oraz skalę przedsięwzięcia ograniczono się
do analizy oddziaływań bezpośrednich na ludzi, w szczególności do norm związanych z toksycznością amoniaku. Oszacowane w raporcie natęŜenie tych oddziaływań a takŜe poziom
hałasu przenikający do środowiska z terenu inwestycji nie wymaga prowadzenia monitoringu
środowiskowego.
16. ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU.
1) Informacje inwestora dotyczące zamierzeń projektowych oraz wizje lokalne na terenie
przedsięwzięcia.
2) Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu
Drobiu i Świń.
3) „Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” Ministerstwo
Środowiska 2003 r.
4) Stefan Pietrzak „Gospodarowanie nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego w
aspekcie ochrony jakości wody” IMiUZ, Falenty.
5) Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, 2002 r.
6) Informacja na temat wyznaczania w Polsce obszarów szczególnie naraŜonych na azotany
pochodzenia rolniczego i niezbędnych działań z tym związanych, Ministerstwo Środowiska
2003 r.,
7) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew
Południowy, 2010 r.
_________________________________________________________________________________________
- 111 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
8) „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kocierzew Południowy na lata 2008 – 2013” – załącznik
do uchwały Nr XXII/101/08 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 15.10.2008 r.
9) „Dokumentacja geotechniczna dla systemowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kocierzew Południowy”, 2012 r.,
10) Programy komputerowe „OPA03” wersja 4 oraz „SON2” wersja 3, Zakładu Usług Obliczeniowych „EKO-SOFT” w Łodzi,
11) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 308/91 i 338/96 dotyczące metod określania
emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku,
Opracował:
________________________
mgr Sylwester Malka
_________________________________________________________________________________________
- 112 -
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Budowa budynku inwentarskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów tuczników
na dz. nr ewid. 543 w m. Kocierzew Północny, gm. Kocierzew Południowy
__________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1
Postanowienie Wójta Gminy Kocierzew Południowy w sprawie
obowiązku sporządzenia raportu oraz jego zakresu.
Załącznik nr 2
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kocierzew Południowy
Załącznik nr 3
Lokalizacja terenu inwestycji na kopii mapy ewidencyjnej.
Załącznik nr 4
Projekt zagospodarowania terenu działki
Załącznik nr 5
Parametry techniczne wentylatorów.
Załącznik nr 6
Budowa silosu paszowego
Załącznik nr 7
Opinia Wójta Gminy Kocierzew Południowy w trybie art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska
Załącznik nr 8
Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:2000
Załącznik nr 9
Lokalizacja wyrzutni wentylacyjnych tuczarni, obiektów ekranującymi hałas oraz innych elementów zagospodarowania działki
Załącznik nr 10
Dane i wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu – obliczenia dla
pory dnia i nocy w receptorach na wysokości 1,5 m n.p.t.
Załącznik nr 11
Dane i wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu – obliczenia dla
pory dnia i nocy w receptorach na wysokości 4 m n.p.t.
Załącznik nr 12
Aktualny stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.
Załącznik nr 13
Wstępne obliczenia stęŜeń Smm
Załącznik nr 14
Dane do obliczeń rozprzestrzeniania się amoniaku w powietrzu,
zestawienie wartości najwyŜszych dla roku oraz porównanie ich z
wartościami odniesienia.
_________________________________________________________________________________________
- 113 -

Podobne dokumenty