Rozdział I. Rys historyczny gminy Dzierzgoń oraz wsi Bągart.

Komentarze

Transkrypt

Rozdział I. Rys historyczny gminy Dzierzgoń oraz wsi Bągart.
Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha
w Bągarcie
Irena Szulga
Historia
Szkoły Podstawowej
im. Świętego Wojciecha
w Bągarcie
w latach 1946 –2016
Bągart, 2016
Spis treści
str.
Wstęp ................................................................................................................................. 3
Rozdział I. Rys historyczny gminy Dzierzgoń oraz wsi Bągart. ....................................... 4
Rozdział II. Geneza powstania Szkoły Podstawowej w Bągarcie i warunki jej działania. 8
Szkolnictwo w Bągarcie do 1945 roku .......................................................................... 8
Szkoła w Bągarcie po 1945 roku ................................................................................... 8
Baza lokalowa .............................................................................................................. 11
Rozdział III. Kadra pedagogiczna, uczniowie. ................................................................ 24
Kadra kierownicza ....................................................................................................... 24
Nauczyciele .................................................................................................................. 25
Pracownicy administracji i obsługi ................................................................................ 9
Uczniowie .................................................................................................................... 10
Działalność wychowawcza szkoły............................................................................... 15
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym ........................................................... 29
Zakończenie ..................................................................................................................... 31
Fotogaleria ....................................................................................................................... 32
2
Wstęp
Tematem niniejszej pracy jest 70-letnia historia Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie. Ramy chronologiczne opracowania zamykają się w latach
1946-2016.
Głównym motywem przygotowania tego opracowania jest Święto Szkoły przygotowywane z okazji 70-lecia istnienia Placówki oraz Zjazd Absolwentów przypadający
23 kwietnia 2016 r. Niewątpliwie jest to chwila zachęcająca do podsumowań i refleksji,
do przypomnienia ludzi, którzy tutaj pracowali, przywołania sytuacji i wydarzeń kształtujących dzień dzisiejszy naszej Szkoły.
Niemniej znaczącym powodem, dla którego autorka podjęła się napisania tej pracy był czynnik osobisty. Autorka, podobnie jak większość obecnych pracowników, jest
absolwentką tejże placówki.
W omówieniu znalazły odbicie wszystkie najważniejsze problemy związane z
wielostronnym funkcjonowaniem szkoły. Ukazane zostały zagadnienia połączone z rolą
szkoły i nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wyszczególniono informacje
zebrane w trakcie badań, a dotyczące liczebności uczniów i absolwentów w poszczególnych latach. Dokonano zestawienia wychowawców poszczególnych klas oraz nauczycieli pracujących w tej placówce od początku jej istnienia, aż do czasów obecnych.
Wymieniono również pracowników administracji oraz obsługi. Podsumowano także
pracę szkolnych organizacji, ukazano sukcesy sportowe uczniów oraz ich osiągnięcia w
olimpiadach przedmiotowych i różnych konkursach na szczeblach pozaszkolnych.
W napisaniu niniejszego opracowania niezwykle pomocne były dokumenty
zgromadzone w czasie funkcjonowania szkoły: protokólarze, kroniki szkolne, dzienniki
lekcyjne, arkusze ocen. Niestety, z powodu braku ciągłości zachowanych niektórych
materiałów źródłowych – chodzi tu o kroniki szkolne i dzienniki lekcyjne - nie wszystkie dane dotyczące tych zestawień są kompletne. Nieocenioną pomocą w ich uzupełnianiu służyli dawni i obecni pracownicy szkoły, uściślając i - zdarzało się – korygując dane zawarte w dokumentacji pisanej.
W tym miejscu autorka dziękuje wszystkim osobom, które były pomocne przy
pisaniu tejże pracy. Ma również nadzieję, iż biorąc do ręki te opracowanie, będzie można wyruszyć w „podróż do przeszłości” i ożywić wspomnienia związane z latami przebytymi w Naszej Szkole.
Osoby chcące na bieżąco śledzić działalność szkolną mogą odwiedzać strony internetowe: www.sp-bagart.pl oraz www.spbagart.edupage.org.
Opracowała Irena Szulga
absolwentka z 1982 roku
3
Rozdział I. Rys historyczny gminy Dzierzgoń oraz wsi Bągart.
Ryc. 1. Położenie wsi Bągart na tle
powiatu sztumskiego.
Źródło: www.sp-bagart.pl
Wieś Bągart administracyjnie przynależy
do gminy Dzierzgoń, powiatu sztumskiego usytuowanego w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego (ryc. 1).
Gmina Dzierzgoń geograficznie leży na
pograniczu Pojezierza Iławskiego i Żuław Wiślanych. Ostatecznie rzeźba terenu uformowała się w
czasie recesji lobu dzierzgońskiego. Na wielce
urozmaiconą rzeźbę powierzchni składa się tutaj
zespół moren czołowych osiągających wysokość
115 m n.p.m., górujących nad doliną, której dnem
wije się zakolami rzeka Dzierzgoń. Wokół miasta
Dzierzgoń (zdj. 1) usytuowane są największe
wzniesienia, co w efekcie daje malowniczą okolicę. Z biegiem rzeki Dzierzgoń, w kierunku północnym, po obu stronach rynny polodowcowej,
teren zaczyna charakteryzować się falistością powierzchni. Od wsi Bągart rzeka, już jako kanał
podąża do oddalonego o około 20 km od Dzierzgonia jeziora Druzno. Rzeka stanowi naturalna
granicę pomiędzy gminą Dzierzgoń, a gminą Rychliki usytuowaną w województwie warmińskomazurskim.
Zdjęcie. 1. Widok Dzierzgonia od strony południowo-wschodniej.
Źródło: zbiory własne
4
Z historycznego punktu widzenia gmina Dzierzgoń leży na terenach Powiśla
Dolnego, które w swoich dziejach były pod rządami różnych organizacji państwowych.
Początków osadnictwa na tych ziemiach należy upatrywać w X w. n.e.. Było to osadnictwo plemienne. „Istnieje przypuszczenie, że już w X w. nad rzeka Sirgune – obecnie
Dzierzgoń – istniał staropruski gród Pomezania.”1O zamieszkiwaniu tych terenów przez
pomezańskich Prusów świadczy także XI-wieczny rękopis Passio Sancti Adalberti według którego święty Wojciech zginął w 997 roku w pobliżu pruskiego grodu Cholin lokalizowanego, jak podaje St. Mielczarski na terenie dzisiejszej wsi Święty Gaj, nieopodal Bągartu.2
Występowało na tych terenach także przedkrzyżackie osadnictwo polskie, którego śladem jest według H. Górniewicza wieś Prakwice, położona niedaleko Dzierzgonia.3
Na te tereny zapuszczali się również Wikingowie. Dowodem na to jest znalezienie w
1895 roku w bagnie trzy kilometry na północ od wsi Bągart łodzi Wikingów zbudowanej z drewna dębowego, a pochodzącej z 700 r. n.e.
Historia wsi Bągart datuje się na kilkaset lat. Na pewno obecności pierwowzoru
wsi, czyli małej osady należy szukać przynajmniej w X w. n.e.. Świadczyć może o tym
„odkrycie dwóch pomostów drewnianych w dolinie rzeki Dzierzgoń, w pobliżu miejscowości Bągart (gm. Dzierzgoń} i Mokajmy (gm. Rychliki). Pierwszy z tych pomostów,
długości 1230 metrów i szerokości od 1,9 do 3,2 metra, to masywna konstrukcja zbudowana z dębowych belek, mająca w kilku odcinkach aż cztery warstwy bierwion z prostokątnymi otworami na końcach, w których tkwiły rzędami dębowe paliki, wiążące z obu
stron całość budowli”.4
Ostatecznie pierwsze wzmianki o założeniu wsi na prawie chełmińskim pochodzą z lat 1311-1316. Datując od pierwszej połowy XIII wieku, Bągart leżący na terenie
Pomezanii przylegającym do Ziemi Chełmińskiej został wcielony do państwa krzyżackiego i aż do roku 1466 należał do zakonu. W tymże to roku, na mocy postanowień pokoju toruńskiego, ziemia dzierzgońska została przyłączona do Polski. Zarówno o Bągarcie, jak i o Dzierzgoniu były częste wzmianki między innymi w lustracji dóbr królewskich. Dzierzgoń po podpisaniu pokoju toruńskiego stał się starostwem, które na mocy
konstytucji sejmowej z roku 1611 zostało przeznaczone na uposażenie wojewodów malborskich. Jednak z dniem 17 września 1772 r. starostwo dzierzgońskie zostało przejęte
przez władze pruskie i wcielone do Prus Książęcych. Po I wojnie światowej tereny ziemi
dzierzgońskiej należały do kwidzyńskiego obszaru plebiscytowego. Mimo klęski plebiscytowe ludność Powiśla w walce o swoje prawa, 30 listopada 1920 r. utworzyła Związek Polaków w Prusach Wschodnich, którego celem była obrona interesów ludności
polskiej w Prusach i obrona przed germanizacją. Związek ten wszedł w 1922 r. do
Związku Polaków w Niemczech jako tzw. Dzielnica IV. Przed 1945 rokiem wieś liczyła
113 rodzin, a rozmieszczenie gospodarstw przedstawia ryc.2 na str. 6; porównaj też
zdj. 2. W obrębie państwa niemieckiego ziemia dzierzgońska była aż do 25 stycznia
1945 r., kiedy to w rezultacie operacji wschodnio-pruskiej wojsk 2 i 3 frontu białoruskiego, została przywrócona Macierzy.
1
- Z. Z. Mojscy: Dzierzgoń, Gdańsk 1967, s. 22.
- St. Mielczarski: Wczesne średniowiecze(w:) Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945
roku. Gdańsk 1978, s.28.
3
- H. Górniewicz: Średniowieczne nazewnictwo regionu Dzierzgonia na tle pradziejów. Rocznik Gdański,
tom VIII, s. 95.
4
- St. Gierszewski: Historia Elbląga, tom I , Gdańsk 1993, s. 50.
2
5
Ryc. 2. Plan Bągartu (stan na styczeń 1945 roku).
Źródło: zbiory szkolne.
Zdjęcie. 2. Bągart przed II wojną światową.
Źródło: zbiory szkolne.
6
Pierwsi osadnicy przybyli już w 1945 roku. Była to ludność przymusowo przesiedlona z południowo-wschodnich województw Polski. Inną grupę stanowili repatrianci
z dawnych rubieży wschodniej Polski oraz osadnicy z różnych części Polski .
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na terenie wsi działały trzy zakłady
rzemieślnicze: piekarnia, zakład garbarski i mechanizacyjny, dwa sklepy spożywczoprzemysłowe, Klub Rolnika oraz Ochotnicza Straż Pożarna.
Obecnie wieś liczy 419 mieszkańców (dane z 2009 r.). Gospodarstwa rolne w
przeważającej mierze są duże, zmechanizowane i specjalistyczne, działające niejednokrotnie jako przedsiębiorstwa. Na terenie wsi znajduje się sklep spożywczoprzemysłowy, działa świetlica wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich. W Bągarcie występuje budownictwo zabytkowe reprezentowane przez kościół z
roku 1320 (zdj. 3) oraz budynki mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku (zdj. 4). Budynek szkolny został wybudowany w latach 30-tych XX wieku. (zdj. 2).
Zdjęcie. 3. Kościół w Bągarcie.
Źródło: zbiory własne.
Zdjęcie. 4. Budynek mieszkalny z przełomu XIX i XX wieku.
Źródło: zbiory własne
7
Rozdział II. Geneza powstania Szkoły Podstawowej w Bągarcie i warunki jej działania.
Szkolnictwo w Bągarcie do 1945 roku
Dziejów szkolnictwa na terenie wsi Bągart należy dopatrywać się co najmniej w
XVII wieku. W ówczesnym czasie wszystkie większe parafie (a do takiej zaliczała się
parafia Bągart) posiadały szkoły, które na ogół nie miały funduszy, ani jasnego programu nauczania. Uczono chłopców przede wszystkim czytania, pisania i rachunków.
Szkołami kierowali przeważnie organiści, dlatego też bardzo duży nacisk kładziono na
śpiew i ceremonie kościelne. Szerszych informacji na temat szkoły w Bągarcie możemy
dowiedzieć się „z protokołu wizytacji kanonicznej z 1716 roku. Szkoła została zbudowana przez chłopów ze wsi Bągart i Brudzędy, za czasów proboszcza przewielebnego Jana
Kazimierza Cichockiego, który uzyskawszy dla nich nakaz sądu zamkowego, wymusił
wybudowanie szkoły. Nie posiadała ona dotąd żadnego placu, ale obecny wojewoda
Piotr Kczewski dał się przekonać proboszczowi, który dowodził, że takowy plac dawniej
był, wydał więc w 1715 r. polecenie, aby ten przywrócić i przekazać kantorowi. Sołtys
wsi Jan Szperling, zaprzysiężony ławnik wiejski Otto oraz radny kościelny (witryk) w
obecności proboszcza plac wytyczyli, w pobliżu szkoły od strony małego rowu, przy domu niejakiego Listewnika. Kantor od każdego gospodarza otrzymuje rocznie ćwierć korca żyta. Dawniej pobierał co kwartał pensję, ale obecnie jej nie otrzymuje. Mieszkańcy
wsi Bągart i Brudzędy zobowiązani są do budowy i konserwacji kościoła, plebanii i innych budynków plebańskich oraz szkoły.”5 Jednak 20 grudnia 1794 budynek szkolny
wraz z kościołem i przylegającymi zabudowaniami spłonął. Kościół udało się odbudować w 1797 r., jednak szkołę dopiero w 1815 roku. Natomiast w 1834 roku na terenie
wsi Bągart funkcjonowały już dwie placówki , mianowicie szkoła katolicka i luterska. W
1854 roku w Bągarcie funkcjonowała szkoła rządowa. Wszystkie dzieci w wieku od 7
do 14 lat zobowiązane były do pobierania w niej nauki.
Do 1945 roku, jak wcześniej już wspominano w tym opracowaniu, tereny bągarckie przynależały do państwa niemieckiego, dlatego też w tym okresie we wsi Bągart
działała tylko szkoła niemieckojęzyczna.
Szkoła w Bągarcie po 1945 roku
Po odzyskaniu tych ziem w roku 1945 najważniejszym zadaniem polskich powojennych władz oświatowych było upowszechnienie wysoko zorganizowanego szkolnictwa podstawowego. Prawo do powszechnej, bezpłatnej i obowiązkowej szkoły podstawowej wszystkim obywatelom bez względu na wiek, wykonywany zawód i sytuację
materialną zapewniała Konstytucja PRL. Aby osiągnąć te cele, zaczęto rozbudowywać
sieć szkolną, zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych. „W woj. gdańskim najwyższą aktywnością w zakresie uruchamiania nowych szkół podstawowych wykazywały się dwa powiaty Ziem Odzyskanych: Elbląg i Sztum”6. Jak wynika z istniejącej dokumentacji
szkolnej, placówka w Bągarcie od lutego 1946 roku, czyli od momentu powstania do
roku 1949 była niepełną szkołą 3-klasową, która borykała się z różnymi problemami
organizacyjnymi. Tak oto w 1947 roku trudności te opisywał ówczesny nauczyciel p.
Antoni Malewski: „Od 8 marca do 2 kwietnia 1947 r nauka odbywała się bez ścisłego
5
- A Szorc: Dzierzgoń. Od początku do dni naszych 1248-1998. Dzierzgoń 1998, s.157
- W. Szlufik: Szkolnictwo podstawowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 –1970.
Kielce 1980, s. 121.
6
8
programu, ponieważ dzieci jeszcze prawie wcale nie chodziły do szkoły. Przyzwyczajano
je do porządku szkolnego i czystości droga różnych pogadanek. W religii wyuczono najgłówniejsze modlitwy i pieśnie. Najwięcej czasu poświęcono jęz. polsk. przez szybkie
„przejście” jeszcze Elementarza i czyt. II kl. „ Wśród dzieci” i Ćw. ort. Kubickiej. W
rachunkach techn. usprawnianie pisania i czytania liczb oraz 4 działań II kl. i tabliczki
mnożenia na pamięć. W Geografii przepracowano całość III kl. pozostawiając Przyrodę
po wakacjach.”7 Od roku szkolnego 1949/50 funkcjonowała już jako pełna 7-kasowa
placówka. Jednocześnie z ustaleniem obowiązkowej 7-klasowej szkoły na wsiach zapoczątkowuje się tworzenie systemu szkół zbiorczych, tj. takich, do których w celu ukończenia szkoły podstawowej przechodzą uczniowie ze szkół realizujących program
pierwszych 4 klas. Taką placówką była szkoła w Bągarcie, bowiem do klasy piątej przechodzili uczniowie z dwóch pobliskich 4-klasowych placówek: odległej o 3 km, położonej w ówczesnym powiecie pasłęckim w woj. olsztyńskim SP w Jankowie oraz SP w
Jasnej oddalonej o 7 km od Bągartu ( por. ryc. 1). Utworzenie ze SP w Bągarcie pełnej
szkoły podstawowej wiązało się z dobrą jak na ówczesne czasy bazą lokalową oraz
większą liczbą zatrudnionych nauczycieli. Jednocześnie po wojnie chcąc zlikwidować
problem analfabetyzmu, zaczęto rozbudowę szkolnictwa dla pracujących. 1 listopada
roku szkolnego 1949/50 uruchomiono w omawianej placówce kurs nauki początkowej
dla dorosłych, na który uczęszczało 20 osób. W styczniu 1964 roku również w SP Bągart zorganizowano wieczorowe kursy dokształcające dla dorosłych. Utworzono dwie
klasy: V do której uczęszczało 9 osób oraz VII z 23 osobami. Zajęcia odbywały się codziennie po 5 godzin lekcyjnych. Lekcje prowadziło czworo nauczycieli pracujących w
Szkole Podstawowej w Bągarcie. Kurs został zakończony w kwietniu 1964 roku.8
W wyniku kolejnej reformy oświatowej w roku szkolnym1966/67 nastąpiła następna zmiana organizacyjna w omawianej placówce – powstała ośmioklasowa szkoła
podstawowa. Wśród przeobrażeń w systemie oświatowo-wychowawczym w ówczesnym
czasie, oprócz utworzenia 8-klasowej szkoły podstawowej, należy wymienić także objęcie opieką przedszkolną wszystkich dzieci w mieście i na wsi na rok przed podjęciem
nauki szkolnej. Wiązało się to z wprowadzeniem dużych zmian programowych w nauczaniu początkowym, zmniejszenia nauki w klasach początkowych o jeden rok i ułożeniem całkowicie nowego programu klas I-III. Jednocześnie obie szkoły: SP w Jankowie
i SP w Jasnej w roku szkolnym 1978/79, wraz z wprowadzeniem reformy szkolnej, zostały zredukowane do szkół typu 3-klasowego. Również od tego momentu datuje się
utworzenie przy SP w Bągarcie oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-letnich. Jako 8klasowa szkoła podstawowa omawiana placówka istniała do roku szkolnego 1999/2000.
W wyniku kolejnej reformy oświatowej przeprowadzonej w roku szkolnym 2000/01,
Szkoła Podstawowa w Bągarcie funkcjonuje już jako 6-klasowa placówka.
29 maja 2008 roku Szkole nadano imię Świętego Wojciecha, a rok później,
21 kwietnia 2009 roku odbyło się Święto Wręczenia Szkole Sztandaru wykonanego według projektu dwóch nauczycielek: p. Ireny Szulgi i p. Anny Kani (por. zdjęcie 5 na następnej stronie) oraz dokonano odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci świętego
Wojciecha.
7
- Wpis do dziennika lekcyjnego z roku szkolnego 1946/47 dokonany przez wychowawcę kl. III p. Antoniego Malewskiego.
8
- Informacje zebrane na podstawie analizy kroniki szkolnej z lat 1949-1972.
9
Zdjęcie 5. Sztandar Szkoły.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Natomiast na hymn szkolny zostały wybrane trzy pierwsze zwrotki Pieśni IV
K. I. Gałczyńskiego, do której muzykę skomponował nauczyciel muzyki, p. Władysław
Szewczun.
Ryc. 3. Zapis nutowy melodii hymnu szkolnego.
Pieśń IV
Oto jest nasz dzień codzienny,
nasze małe budowanie,
trud uparty i niezmienny,
nieustanne kształtowanie.
Słońce wschodzi i zachodzi,
drzewa kwitną, liście ronią,
my strumień rzeczywistości
kształtujemy naszą dłonią.
Jesteśmy cząstką w zespole,
z niego płynie nasz siła –
żeby chleb leżał na stole,
a pracom lampa świeciła;
Źródło: www.spbagart.edupage.org.
10
Baza lokalowa
Po zakończeniu II wojny światowej szkolnictwo podstawowe borykało się z
trudnościami lokalowymi. Wiele budynków było całkowicie lub częściowo zniszczonych, zdewastowanych, a te które ocalały, wymagały remontu. Budynek szkolny w Bągarcie podczas wojny nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Wybudowano go w 1932 roku
z przeznaczeniem na szkołę niemiecką.9 Był to budynek jak na przedwojenne czasy oraz
szkołę wiejską okazały, z dużą ilością sal lekcyjnych, zapleczem sanitarnym. Od lutego
1946 roku rozpoczęła w tym budynku swoją działalność placówka polska. Oto jak opisywał budynek szkolny pierwszy kierownik szkoły p. Strzyżewski: „Pracę rozpoczęto w
dość trudnych warunkach. Dotkliwy brak podręczników jak i pomocy naukowych stawały się dominującymi trudnościami w koordynacji rozkładu materiału jak też jego realizacji. Budynek szkolny zastano w fatalnym stanie. Brak ram okiennych, szyb i drzwi nadawał okazałemu budynkowi wygląd bezpański i zaniedbany.”10 Od razu przystąpiono do
remontu szkoły. Istotną rolę przy odnawianiu budynku stanowiła pomoc rodziców.
Pierwszy generalny remont odbył się w okresie wakacyjnym poprzedzającym rok szkolny 1950/51. Obejmował prace zduńskie, murarskie i stolarskie. 6 grudnia 1951 r. w
szkole zostało uruchomione centralne ogrzewane, którego fundatorem był Zakład Rolny
w Jasnej. Pomimo tych prac, budynek nadal wymagał remontu. Borykając się z trudnościami finansowymi, większość prac remontowych wykonywali sami nauczyciele,
uczniowie oraz rodzice. Tak oto te trudności opisywał wcześniej już cytowany kierownik szkoły: „Większość remontów budynków szkolnych musi szkoła wykonać we własnym zakresie wciągając do tego grono nauczycielskie, komitety rodzicielskie i opiekuńcze. W związku z tym młodzież i nauczyciele remontują płot. Komitet Rodzicielski rozbiera dom rozwalony przygotowując dachówkę do reperacji dachu na szkołę, a resztę materiału sprzeda się na pokrycie robotnika”11. Przez długie lata dalsze remonty przeprowadzano doraźnie. W 1971 roku dokonano gruntownego remontu budynku, który obejmował:
 elewację budynku,
 przełożenie dachu,
 prace adaptacyjne w kotłowni,
 wymianę instalacji elektrycznej,
 wymianę posadzek w klasach i na korytarzach
Na remont budynku wydział oświaty przeznaczył 300 tys. zł. Prace wokół szkoły
takie jak: wybetonowanie chodnika, ogrodzenie terenu otaczającego szkołę wykonali w
czynie społecznym rodzice oraz uczniowie klas starszych. Ogólną wartość prac społecznych wyceniono na 120 tys. zł. Po przeprowadzeniu remontu szkoła posiadała (ryc. 3 na
następnej stronie):
 7 izb lekcyjnych,
 aulę szkolną,
 kuchnię,
 szatnię,
 sanitariaty,
 pokój nauczycielski,
9
- Informacja zaczerpnięta z zapisu z dnia 18 lipca 1982 r. w kronice szkolnej z lat 1976-1985, zrobionego podczas wizyty w szkole p. Schulz, która przed 1945 r. wraz z rodziną mieszkała w Bągarcie.
10
- Zapis z kroniki szkolnej z lat 1949-1972.
11
- Wpis do protokołu nr 6 z posiedzenia rady Pedagogicznej spisany w dniu 26 IV 1954r. przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Bągarcie.
11
Ryc. 4. Plan Szkoły Podstawowej w Bągarcie w 1970 roku
piwnica
prywatna
kotłownia i piwnice szkolne
piwnice
p. g.
sala nr 12
piwnica
prywatna
WC
szatnia
pokój nauczycielski
mieszkanie
prywatne
sala nr 2
sala nr 3
sala nr 4
korytarz
sala nr 5
sekretariat
parter
korytarz
biblioteka
mieszkanie
prywatne
mieszkanie
prywatne
p. g.
p. g.
strych
sala nr 6
p. g.
sala nr 7
korytarz
I piętro
WC
aula/
/stołówka
mieszkanie
prywatne
kuchnia
p. g.
strych
p. g.
p. g. – pomieszczenie gospodarcze
Źródło: opracowanie własne.
12


sekretariat,
bibliotekę.
W trakcie prac remontowych prowadzonych w ciągu roku szkolnego, lekcje odbywały się w Klubie Rolnika oraz częściowo w szkole.12
Jedną z ważnych cech prawidłowego budownictwa szkolnego jest funkcjonalność. K. Białoń przez funkcjonalność rozumie „kierunek w architekturze, według którego wszystkie elementy architektoniczne wraz z trwałymi urządzeniami powinny być podporządkowane naczelnej zasadzie praktycznie pojętej celowości, wygody i estetyki tak,
aby w codziennej pracy z dziećmi współgrały wysiłki nauczycieli, wychowawców i
uczniów.13
Budynek szkolny w Bągarcie od czasu jego powstania aż do czasu obecnego nie
zmienił zewnętrznego wyglądu. Jedynie przez cały okres powojenny prowadzone były
adaptacyjne remonty wewnętrzne. W roku 1984/85 powiększono salę oddziału przedszkolnego (ryc. 4 na str. 15; sala nr 1) kosztem zmniejszenia sąsiedniej izby nauczania
zintegrowanego. Na pokój nauczycielski zaadaptowano kuchnię – w tamtym okresie
stołówka szkolna przestała istnieć. W tym samym roku część strychu szkolnego zaadaptowano na harcówkę dla drużyn zuchowych i harcerskich działających w szkole. Jednak
budując harcówkę nie założono tam centralnego ogrzewania, co spowodowało niefunkcjonalność tego pomieszczenia w okresie zimowym. W roku szkolnym 1990/91 następną część strychu przeznaczono na bibliotekę szkolną, która do tego czasu znajdowała się
w małym pokoju należącym do mieszkania prywatnego mieszczącego się w budynku
szkolnym (ryc. 3, str. 12). Pozwoliło to, aby pomieszczenie biblioteczne (zdjęcia 5 i 6,
ryc. 4 na str. 15) zostało podzielenie na wypożyczalnię i czytelnię z dostępem do księgozbioru podręcznego, czasopism, katalogów.
Zdjęcie. 6. Biblioteka szkolna – początek lat 90-tych ubiegłego wieku.
Źródło: zbiory własne.
12
13
- Informacje zebrane na podstawie analizy kroniki szkolnej z lat 1949-1972.
- K. Białoń: Funkcja funkcjonalności/w: „ Głos Nauczyciela” 1971, nr 25.
13
Następnym rokiem, w którym dokonano większych remontów w szkole był rok
szkolny 1993/94. Dokonano wtedy:
 przebudowy komina i założenia wentylacji w kotłowni,
 wymalowania poszczególnych klas oraz korytarzy,
 kapitalnego remontu wc – położono kafelki.
W tym okresie szkoła posiadała (ryc. 4 na następnej stronie):
 8 izb lekcyjnych,
 aulę szkolną,
 pokój nauczycielski,
 sekretariat,
 bibliotekę,
 szatnię,
 harcówkę,
 toalety.
Od początku istnienia placówki remonty są wykonywane cyklicznie. W 2001 roku po zwolnieniu mieszkania prywatnego mieszczącego się na piętrze budynku, pomieszczenia te zostały zaadaptowane na dwie sale oddziału przedszkolnego oraz jedno z
pomieszczeń przeznaczono na gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet logopedy i pedagoga (por. zdjęcie 7).
Zdjęcie 7. Sala oddziału przedszkolnego z przeznaczeniem do zabawy.
Źródło: zbiory własne
14
Ryc. 5. Plan Szkoły Podstawowej w Bągarcie w 1996 roku.
piwnica
prywatna
kotłownia i piwnice szkolne
piwnice
p. g.
sala nr 12
sekretariat
sala nr 1
piwnica
prywatna
WC
szatnia
sala nr 2
centralka
telefoniczna
sala nr 3
sala nr 4
korytarz
sala nr 5
parter
korytarz
mieszkanie
prywatne
mieszkanie
prywatne
magazynek sportowy
biblioteka
p. g.
sala nr 6
sala nr 7
p. g.
kuchnia
korytarz
WC
I piętro
aula/
/stołówka
mieszkanie
prywatne
p. g.
pokój
nauczycielski
strych
p. g.
p. g. – pomieszczenie gospodarcze
Źródło: opracowanie własne.
15
Ponieważ w szkole po długiej przerwie ponownie zaczęła działać stołówka
szkolna (por. zdjęcie 8) i na jej cele potrzebne było pomieszczenie zajmowane dotychczas przez pokój nauczycielski (patrz ryc.4 na str. 15), dlatego dokonano przebudowy
sali nr 3 i przeznaczono ją na sekretariat, pokój dyrektora szkoły oraz pokój nauczycielski (por. ryc. 5 na str. 17).
Zdjęcie 8. Kuchnia szkolna.
Źródło: zbiory własne
Bibliotekę szkolną – zdjęcia 9 i 10 – w 2004 r. przeniesiono z piętra I do sali
nr 12 (sąsiadującej z szatnią), a pomieszczenie po bibliotece przeznaczono na świetlicę
szkolną (porównaj ryc. 4 i 5).
Zdjęcie 9. Biblioteka w roku 2004.
Źródło: zbiory własne.
16
Ryc. 6. Plan Szkoły Podstawowej w Bągarcie w 2009 roku.
piwnica
prywatna
kotłownia i piwnice szkolne
piwnice
p. g.
p. g.
biblioteka
dyrektor
księgowa,
intendentka
sala nr 1
piwnica
prywatna
WC
szatnia
sekretariat
pokój nauczycielski
sala nr 2
sklepik
sala nr 4
korytarz
sala nr 5
parter
korytarz
mieszkanie
prywatne
mieszkanie
prywatne
magazynek sportowy
pedagog,
pielęgniarka
świetlica
p. g.
sala nr 6
sala nr 7
p. g.
korytarz
mieszkanie
prywatne
WC
WC
korytarz
oddział
przedszkolny
I piętro
aula/
/stołówka
p. g.
kuchnia
p. g.
strych
p. g.
p. g. – pomieszczenie gospodarcze
Źródło: opracowanie własne.
17
Zdjęcie 10. Biblioteka w roku 2004.
Źródło: zbiory własne.
W przeciągu następnych lat w szkole wymieniono wszystkie okna, w kotłowni
zainstalowano nowe piece centralnego ogrzewania, wymieniono drzwi zewnętrzne, wymalowano wszystkie klasy oraz odnowiono korytarze szkolne, zakupiono do klas nowe
meble. Położono również nową elewację na szkole, teren przed szkołą wyłożono polbrukiem oraz wykonano przed szkołą dwa parkingi (zdjęcie 11).
Zdjęcie 11. Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie
– stan na 2009 rok.
Źródło: zbiory własne.
18
Ryc.7. Plan Szkoły Podstawowej w Bągarcie w 2016 r.
piwnica
prywatna
kotłownia i piwnice szkolne
piwnice
p. g.
p. g.
biblioteka
dyrektor
księgowa,
intendentka
sala nr 1
piwnica
szkolna
WC
szatnia
sekretariat
pokój nauczycielski
sala nr 2
sklepik
sala nr 4
korytarz
sala nr 5
parter
korytarz
mieszkanie
prywatne
świetlica
magazynek sportowy
pedagog,
pielęgniarka
świetlica
p. g.
sala nr 6
sala nr 7
p. g.
korytarz
mieszkanie
prywatne
WC
WC
korytarz
oddział
przedszkolny
I piętro
aula/
/stołówka
p. g.
kuchnia
p. g.
strych
p. g.
p. g. – pomieszczenie gospodarcze
Źródło: opracowanie własne.
19
W roku szkolnym 2012/13 na cele świetlicy szkolnej zaadaptowano znajdujące
się na parterze mieszkanie prywatne (zdjęcia 12 i 13).
Zdjęcie 12. Świetlica szkolna.
Źródło: zbiory własne.
Zdjęcie 13. Świetlica szkolna
Źródło: zbiory własne.
20












Obecnie w szkole znajduje się (patrz ryc. 7 na następnej stronie):
7 izb lekcyjnych w tym sala komputerowa,
świetlica szkolna,
biblioteka,
aula szkolna,
sekretariat,
pokój nauczycielski,
księgowość,
gabinet pielęgniarki szkolnej/gabinet logopedy i pedagoga szkolnego,
kuchnia,
szatnia,
toalety,
sklepik szkolny.
Zdjęcie 14-15. Pracownia komputerowa.
Źródło: zbiory własne.
21
Zdjęcie 16. Widok korytarza dolnego
Źródło: zbiory własne
Zdjęcie 17. Sala lekcyjna nauczania zintegrowanego
Źródło: zbiory własne
22
Zdjęcie 18. Gabloty ze Sztandarem Szkolnym, informacjami na temat
św. Wojciecha – patrona Szkoły oraz z trofeami sportowymi.
Źródło: zbiory własne.
Oprócz funkcjonalności budynku szkolnego, duże znaczenie mają także boiska i
tereny wokół budynku szkolnego. Tereny te stają się ważnym zapleczem przy zaspokajaniu naturalnej potrzeby ruchu dzieci i młodzieży, przy odreagowaniu na napięcie psychiczne ucznia spowodowane rozmaitymi stresami szkolnymi.
Początek budowy boiska datowany jest na rok szkolny 1978/79, kiedy to teren
znajdujący się przy szkole, a pełniący dotychczas funkcję boiska szkolnego, poddano
przebudowie. Przy budowie w czynie społecznym pracowali rodzice dzieci uczęszczających do SP w Bągarcie, którzy przygotowali teren.
Wylanie powierzchni asfaltowej sfinansował Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Dzierzgoniu. Skocznię znajdującą się przy boisku oraz bieżnię wykonał
zakład opiekuńczy – ZR Jasna. W roku 1996 na obrzeżach boiska zamontowano dwa
kosze do gry w piłkę koszykową. Innym terenem, na którym odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz po lekcjach mogą odpoczywać dzieci jest teren „zielonego
boiska” położony z drugiej strony szkoły (w dawnym sadku), a przeznaczony do gry w
piłkę siatkową oraz obok znajdujący się plac zabaw dla dzieci.
Jednak szkoła w Bągarcie nie dysponuje odpowiednią bazą lokalową, mianowicie drastycznie odczuwalny jest brak sali gimnastycznej, której funkcję w okresie zimowym pełni nadal aula szkolna, a w okresie jesienno-wiosennym lekcje wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym.
23
Rozdział III. Kadra pedagogiczna, uczniowie.
Kadra kierownicza
Funkcjonowanie szkoły w bardzo dużym stopniu zależy od osoby dyrektora, który jest najważniejszym ogniwem zarówno doradztwa metodycznego, jak i nadzoru pedagogicznego. Jako osoba sprawująca nadzór nad szkołą, dyrektor szkoły jest podstawowym realizatorem polityki państwa w dziedzinie edukacji. W obecnych czasach każda szkoła ma prawo do własnej tożsamości dlatego, gdyż „wiele aktów prawnych ma
charakter przepisów tworzących tylko ogólne ramy, nie nakazujących lub zakazujących
szczególnych rozwiązań, a stwarzających warunki dla różnorodności nie naruszającej
jednak pewnego wewnętrznego ładu.”14 W jakim stopniu szkoła będzie wykorzystała te
szanse zależy od dyrektora, od jego inicjatywy i chęci działania, stopnia przygotowania i
doświadczenia zawodowego.
Od roku 1946 do 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bągarcie funkcję kierownika i
dyrektora szkoły sprawowało 9 osób, co uwidoczniono w poniższym zestawieniu:
1. Bronisław Strzyżewski kierownik
1946 – styczeń 1952
2. Józef Bator
kierownik
styczeń 1952 – lipiec 1952
3. Maria Mejgier
kierownik
lipiec 1952 – 1955
4. Józef Kukliński
kierownik
1955 – 1969
5. Roman Rzoska
kierownik
1969 – 1979
6. Leon Sekuła
dyrektor
1979 – 1983
7. Barbara Kamińska
dyrektor
1983 – 2006
8. Andrzej Kapczyński
dyrektor
2006 – do chwili obecnej
Zdjęcie 19. Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Bągarcie.
Od lewej: Józef Kukliński, Roman Rzoska, Leon Sekuła, Barbara Kamińska,
Andrzej Kapczyński.
Źródło: opracowanie własne.
W szkole nie istnieje funkcja zastępcy dyrektora, ponieważ jest to placówka licząca do 200 uczniów, a w takich placówkach nie przewiduje się takowej funkcji. Jedynie w przypadkach dłuższej nieobecności dyrektora w pracy, spowodowanej różnymi
czynnikami, wyznacza się osobę pełniącą obowiązki, lub gdy ta nieobecność przedłuża
się – osobę działającą w zastępstwie dyrektora. W 63-letnim okresie funkcjonowania SP
w Bągarcie zaistniały tylko cztery takie sytuacje. Od 1968 r. do 1969 r., kiedy to ówcze14
J. Pielachowski, I. Król: Organizacja i kierowanie szkołą. Poznań 1994, s. 81.
24
sny kierownik Józef Kukliński przebywał na rocznym urlopie zdrowotnym, obowiązki
kierownika pełniła p. Halina Kołakowska. Od kwietnia 1984 r. do czerwca 1984 r. szkołą w zastępstwie kierowała p. Irena Ligenza-Ozimek. Dyrektor szkoły p. Barbara Kamińska przebywała na urlopie macierzyńskim. Ponowna konieczność powołania osoby
pełniącej obowiązki dyrektora, zaistniała w roku szkolnym 1996/97. Obowiązki dyrektora szkoły objął p. Wincenty Szulga i piastował je dwukrotnie – od września 1996 r. do
końca listopada 1996 r. oraz od 1 lutego 1997 r. do 30 czerwca 1997 r. Spowodowane to
było przedłużającą się chorobą dyrektora szkoły p. B. Kamińskiej. Następną osobą pełniącą obowiązki dyrektora szkoły był p. Andrzej Kapczyński, który pełnił tę funkcję od
17 marca 2006 roku do 20 lipca 2006 roku. Dotychczasowy dyrektor szkoły, Pani Barbara Kamińska, po długiej i wyczerpującej chorobie zmarła 16 marca 2006 r.
Nauczyciele
Nauczyciel jest jedną z centralnych postaci w każdym systemie oświatowym.
Osoba i osobowość nauczyciela, jego przygotowanie i umiejętności odgrywają decydującą rolę w procesie nauczania i wychowania w szkole. Bowiem nauczyciel jest zarówno
organizatorem, kierownikiem jak i opiekunem tego procesu. W pracy nauczyciela najwyższą wartością jest dobro dziecka. Nauczyciel odpowiedzialny jest za los dziecka i
wobec dziecka. W deklaracji Praw Dziecka ONZ podkreśla się, że dobro dziecka powinno być zasadą przewodnią tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wychowanie dziecka i kierowanie nim. Aby dobrze kierować dzieckiem niezbędne jest posiadanie
odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych, a więc wiedzy i wartości moralnych. W
latach 50-tych, 60-tych czy 70-tych wystarczało średnie wykształcenie pedagogiczne.
Ponieważ wówczas nieliczni nauczyciele posiadali wyższe wykształcenie pedagogiczne,
często do tego zawodu przyjmowane były osoby bez przygotowania pedagogicznego
mające tylko maturę, które w trakcie pracy uzupełniały swoje kwalifikacje zawodowe.
Zdjęcie 20. Grono Pedagogiczne z 1982 roku. I rząd od prawej: p. Barbara
Kamińska, p. Irena Ligenza-Ozimek, p. Joanna Paszkiewicz, p. Halina Wangin.
II rząd od prawej: p. Leon Sekuła dyrektor szkoły, p. Krzysztof LigenzaOzimek, p. Elżbieta Sokalska, p. Teresa Lip, p. Ryszard Szczepankiewicz.
Źródło: dokumentacja szkolna.
25
Obecnie nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Bągarcie są doskonale
przygotowani do zawodu: oprócz wyższego wykształcenia magisterskiego, posiadają
dodatkowe studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne uprawniające ich do prowadzenia różnych zajęć. Dzisiejsze Grono Pedagogiczne liczy 13 nauczycieli: 11 posiada
stopień nauczyciela dyplomowanego, a 2 nauczyciela kontraktowego.
Poniżej przedstawiono wychowawców klas w poszczególnych latach od 1946 do
2016 roku:
klasa III – Pielak Józefa
luty 1946 rok
klasa IV – Łuszcz Donat
klasa I – brak danych
klasa V – Łuszcz Donat
klasa II – brak danych
klasa VI – Mejgier Maria
klasa III – brak danych
klasa VII – Mejgier Maria
rok szkolny 1946/47
rok szkolny 1953/54
klasa I – brak danych
klasa I – Kwaśniak Adela
klasa II – brak danych
klasa II – Łuszcz Donat
klasa III – brak danych
klasa III – Kwaśniak Adela
rok szkolny 1947/48
klasa IV – Pielak Józef
klasa I – brak danych
klasa V – Pielak Józef
klasa II – brak danych
klasa VI – Mejgier Maria
klasa III – brak danych
klasa VII – Mejgier Maria
rok szkolny 1948/49
rok szkolny 1954/55
klasa I – brak danych
klasa I – Paterek Krystyna
klasa II – brak danych
klasa II – Kwaśniak Adela
klasa III – brak danych
klasa III – Hoffman Albin
klasa IV – Kwaśniak Adela
rok szkolny 1949/50
klasa V – Pielak Józef
klasa I – brak danych
klasa VI – brak danych
klasa II – brak danych
klasa VII – Pielak Józef
klasa III – brak danych
rok szkolny 1955/56
rok szkolny 1950/51
klasa I – Pielak Józef
klasa I –Koziczyńska Gabriela
klasa II – Braun Zbigniew
klasa II – Koziczyńska Gabriela
klasa III – Kwaśniak Adela
klasa III – Koziczyńska Gabriela
klasa IV – Kukliński Józef
klasa IV – Bogunówna Teresa
klasa V – Kwaśniak Adela
klasa V – Bogunówna Teresa
klasa VI – Pielak Józef
klasa VI – Strzyżewski Bronisław
klasa VII – Kukliński Józef
klasa VII – Strzyżewski Bronisław
rok szkolny 1956/57
rok szkolny 1951/52
klasa I – Kukliński Józef
klasa I – Koziczyńska Gabriela
klasa II – Rutkowska Józefa
klasa II – Koziczyńska Gabriela
klasa III – Braun Zbigniew
klasa III – Koziczyńska Gabriela
klasa IV – Kwaśniak Adela
klasa IV – Bator Józef
klasa V – Kukliński Józef
klasa V – Bator Józef
klasa VI – Kwaśniak Adela
klasa VI – Strzyżewski Bronisław
klasa VII –Rutkowska Józefa
klasa VII – Strzyżewski Bronisław
rok szkolny 1957/58
rok szkolny 1952/53
klasa I – Tutaj Wanda
klasa I – Pielak Józefa
klasa II – Korupska Regina
klasa II – Pielak Józefa
26
klasa III – Bardoński Józef
klasa IV – Korupska Regina
klasa V – Tutaj Wanda
klasa VI – Kukliński Józef
klasa VII – Bardoński Józef
klasa II – Kukliński Józef
klasa III – Kania Stanisława
klasa IV – Kulik Józef
klasa VI – Kulik –chyba
klasa VI – Zaręba Sabina
klasa VII – Zaręba Sabina
rok szkolny 1958/59
klasa I – Jakubek Urszula
klasa II – Tutaj Wanda
klasa III – Szatkowski Włodzimierz
klasa IV – Tutaj Wanda
klasa V – Jakubek Urszula
klasa VI – Szatkowski Włodzimierz
klasa VIII – Kukliński Józef
rok szkolny 1964/65
klasa I – Kulik Józef
klasa II – Kołakowski Marian
kasa III – Kukliński Józef
klasa IV – Kania Stanisława
klasa V – Kukliński Józef
klasa VI – Kulik Józef
klasa VII – Zaręba Sabina
rok szkolny 1959/60
klasa I – Jarmołowska Zenona / Potocka
klasa II – Jakubek Urszula
klasa III – Tutaj Wanda
klasa IV – Jarmołowska Zenona/ Potocka
klasa V – Tutaj Wanda
klasa VI – Jakubek Urszula
klasa VII – Kukliński Józef
rok szkolny 1965/66
klasa I – brak danych
klasa II – Sawicki Kazimierz
klasa III – Kołakowski Marian
klasa IV – Kukliński Józef
klasa V – Kołakowski Marian
klasa VI – Kukliński Józef
klasa VII - Kulik Józef
rok szkolny 1960/61
klasa I – Tutaj Wanda
klasa II – Spychalska
klasa III – Wysocka Urszula
klasa IV – Kukliński Józef
klasa V – Spychalska Zofia
klasa VI – Tutaj Wanda
klasa VII – Wysocka Urszula
rok szkolny 1966/67
klasa I – Kołakowski Marian
klasa II – brak danych
klasa III – Sawicki Kazimierz
klasa IV – Kołakowski Marian
klasa V – Kukliński Józef
klasa VI – Kołakowski Marian
klasa VII – Kukliński Józef
klasa VIII – Kołakowska Halina
rok szkolny 1961/62
klasa I – Wysocka Urszula
klasa II – Stankiewicz ?
klasa III – Malej Zofia
klasa IV – Wysocka Urszula
klasa V – brak danych
klasa VI – Malej Zofia
klasa VII – Kulik Józef
rok szkolny 1967/68
klasa I – Sawicki Kazimierz
klasa II – Kołakowski Marian
klasa III – Demczuk Barbara
klasa III – Demczuk Barbara
klasa IV – Okraska Henryk lub Szwed
Ewa
klasa VI – Kukliński Józef
klasa VII – Kołakowska Halina
klasa VIII – Kukliński Józef
rok szkolny 1962/63
klasa I – Kukliński Józef
klasa II – Wysocka Zofia
klasa III – Stankiewicz A.
klasa IV – Kulik Józef
klasa V – Wysocka Urszula
klasa VI – Kulik Józef
klasa VII – Kulik Józef
rok szkolny 1968/69
klasa I – Kuklińska Krystyna
klasa II – Kołakowska Halina
klasa III – Kołakowska Halina
klasa IV – Demczuk Barbara
klasa V – Okraska Henryk
klasa VI – Kuklińska Krystyna
rok szkolny 1963/64
klasa I – Kulik Józef
2
klasa VII – Kołakowski Marian
klasa VIII – Kołakowska Halina
klasa I – Kołakowska Halina
klasa II – Mańkowska Irena
klasa III – Rzoska Krystyna
klasa IV – Kołakowska Halina
klasa V – Obzejta Bożena
klasa VI – Rzoska Roman
klasa VII – Rzoska Roman
klasa VIII – Butkiewicz Stanisław
rok szkolny 1969/70
klasa I –Demczuk Barbara
klasa II – Rzoska Krystyna
klasa III – Kołakowski Marian
klasa IV – Demczuk Barbara
klasa V – Kołakowska Halina
klasa VI – Kołakowska Halina
klasa VII – Okraska Henryk
klasa VIII – Rzoska Roman
rok szkolny 1975/76
klasa I – Rzoska Krystyna
klasa II – Nowakowska Grażyna
klasa III – Sawicka Wanda
klasa IV – Mańkowska Irena
klasa V – Butkiewicz Stanisław
klasa VI – Obzejta Bożena
klasa VII – Rzoska Roman
klasa VIII – Rzoska Krystyna
rok szkolny 1970/71
klasa I – Kołakowski Marian
klasa II – Rzoska Krystyna
klasa III – Rzoska Krystyna
klasa IV – Kołakowski Marian
klasa V – Rzoska Roman
klasa VI – Kołakowska Halina
klasa VII – Kołakowska Halina
klasa VIII – Okraska Henryk
rok szkolny 1976/77
klasa I – Mańkowska Irena
klasa II – Rzoska Krystyna
klasa III – Mańkowska Irena
klasa IV – Bielicka Anna
klasa V – Obzejta Bożena
klasa VI – Lip Teresa
klasa VII – Obzejta Bożena
klasa VIII – Rzoska Roman
rok szkolny 1971/72
klasa I – Wirkus Wanda
klasa II – Kołakowsko Marian
klasa III – Demczuk Barbara
klasa IV – Rzoska Krystyna
klasa V – Wieczorek Teresa
klasa VI – Rzoska Roman
klasa VII – Kołakowska Halina
klasa VIII – Kołakowska Halina
rok szkolny 1977/78
klasa I – Kołakowska Halina
klasa II – Mańkowska Irena
klasa III – Rzoska Krystyna
klasa IV – Mańkowska Irena
klasa V – Rzoska Roman
klasa VI – Jarzębska Teresa
klasa VII – Lip Teresa
klasa VIII – Sokalska Bożena
(z. d. Obzejta )
rok szkolny 1972/73
klasa I – Rzoska Krystyna
klasa II – Wirkus Wanda
klasa III – Kołakowski Marian
klasa IV – Demczuk Barbara
klasa V – Rzoska Krystyna
klasa VI – Wieczorek Teresa
klasa VII – Rzoska Roman
klasa VIII – Kołakowska Halina
rok szkolny 1978/79 - brak danych
rok szkolny 1973/74
klasa I – Demczuk Barbara
klasa II – Rzoska Krystyna
klasa III – Skucha Anna
klasa IV – Kołakowska Halina
klasa V – Demczuk Barbara
klasa VI – Rzoska Krystyna
klasa VII – Wieczorek Teresa
klasa VIII – Roman Rzoska
rok szkolny 1979/80
OP – Kołakowska Halina
klasa I – Lip Teresa
klasa II – Mańkowska Irena
klasa III – Sokalska Bożena
klasa IV – Mańkowska Irena
klasa V – Lip Teresa
klasa VI – Sokalska Bożena
klasa VII – Sekuła Leon
klasa VIII – Szczepankiewicz Ryszard
rok szkolny 1974/75
rok szkolny 1980/81
3
OP – Piekarska Małgorzata
klasa I – Mańkowska Irena
klasa II – Lip Teresa
klasa III – Mańkowska Irena
klasa IV – Sokalska Elżbieta
klasa V – Mańkowska Irena
klasa VI – Lip Teresa
klasa VII – Kamińska Barbara
klasa VIII – Szczepankiewicz Ryszard
klasa VIII – Uniejewski Sylwester
rok szkolny 1985/86
OP – Niczyporuk Maria
klasa I – Boguta Iwona
klasa II – Mackiewicz Agnieszka
klasa III – Blicharz Mariola
klasa IV – Frątczak Małgorzata
klasa V – Sokalska Elżbieta
klasa VI – Szczepankiewicz Ryszard
klasa VII – Walczak Violetta
klasa VIII – Kamińska Barbara
rok szkolny 1981/82
OP – Wangin Halina
klasa I – Lip Teresa
klasa II – Mańkowska Irena
klasa III – Lip Teresa
klasa IV – Sekuła Leon
klasa V – Sekuła Leon
klasa VI – Mańkowska Irena
klasa VII – Ligenza–Ozimek Zdzisław
klasa VIII – Kamińska Barbara
rok szkolny 1986/87
OP –Boguta Iwona
klasa I – Blicharz Mariola
klasa II – Mańkowska Irena
klasa III – Mackiewicz Agnieszka
klasa IV – Wójcik Liliana
klasa V – Mankowska irena
klasa VI – Sokalska Elżbieta
klasa VII – Szczepankiewicz Ryszard
klasa VIII – Walczak Violetta
rok szkolny 1982/83
OP – Wangin Halina (?)
klasa I – Mańkowska Irena
klasa II – Wangin Halina
klasa III – Uniejewska Maria
klasa IV – Uniejewska Maria
klasa V – Kamińska Barbara
klasa VI – Uniejewski Sylwester
klasa VII – Ligenza-Ozimek Irena
klasa VIII – Ligenza-Ozimek Zdzisław
rok szkolny 1987/88
OP – Mackiewicz Agnieszka
klasa I – Boguta Iwona
klasa II – Blicharz Mariola
klasa III – Mackiewicz Agnieszka
klasa IV – Kapczyńska Marzenna
klasa V – Walczak Violetta
klasa VI – Mańkowska Irena
klasa VII – Kapczyński Andrzej
klasa VIII – Blicharz Jadwiga
rok szkolny 1983/84
OP – Niczyporuk Maria
klasa I – Mariola Blicharz
klasa II – Mańkowska Irena
klasa III – Boguta Iwona
klasa IV – brak danych
klasa V – Walczak Violetta
klasa VI – Kamińska Barbara
klasa VII – brak danych
klasa VIII – Ligenza-Ozimek Irena
rok szkolny 1988/89
OP – Mackiewicz Agnieszka
klasa I – Bloch Ryszarda
klasa II – Boguta Iwona
klasa III – Blicharz Mariola
klasa V – Kapczyńska Marzenna
klasa VI – Walczak Violetta
klasa VII – Mańkowska Irena
klasa VIII – Kapczyński Andrzej
rok szkolny 1984/85
OP – Niczyporuk Maria
klasa I – Mackiewicz Agnieszka
klasa II – Blicharz Mariola
klasa III – Mańkowska Irena
klasa IV – Boguta Iwona
klasa V – Szczepankiewicz Ryszard
klasa VI – Walczak Violetta
klasa VII – Kamińska Barbara
rok szkolny 1989/90
OP – Szulga Irena
rok szkolny 1990/91
OP – Szulga Irena
klasa I – Mańkowska Irena
klasa II – Mackiewicz Mariola
klasa III – Bloch Ryszarda
klasa IV – Bloch Ryszarda
4
klasa V – Blicharz Jadwiga
klasa VI – Szulga Wincenty
klasa VII – Kapczyńska Marzenna
klasa VIII – Kapczyński Andrzej
klasa II – Błażejewska Ryszarda
klasa III – Szulga Iwona
klasa IV – Szulga Wincenty
klasa V – Zmysłowska Anna
klasa VI – Mańkowska Irena
klasa VII – Kapczyńska Marzenna
klasa VIII – Kapczyński Andrzej
rok szkolny 1991/92
OP – Szulga Irena
klasa I – Bloch Ryszarda
klasa II – Szulga Iwona
klasa III – Mackiewicz Mariola
klasa IV – Kapczyński Andrzej
klasa V – Kania Anna
klasa VI – Blicharz Jadwiga
klasa VII – Szulga Wincenty
klasa VIII – Kapczyńska Marzenna
rok szkolny 1996/97
OP – Szulga Irena
klasa I – Szulga Iwona
klasa II – Mackiewicz Mariola
klasa III – Błażejewska Ryszarda
klasa IV – Blicharz Jadwiga
klasa V – Szulga Wincenty
klasa VI – Zmysłowska Anna
klasa VII – Kapczyński Andrzej
klasa VIII – Kapczyńska Marzenna
rok szkolny 1992/93
OP – Szulga Irena
klasa I – Mackiewicz Mariola
klasa II – Bloch Ryszarda
klasa III – Szulga Iwona
klasa IV – Kapczyńska Marzenna
klasa V – Kapczyński Andrzej
klasa VI – Kania Anna
klasa VII – Blicharz Jadwiga
klasa VIII – Szulga Wincenty
rok szkolny 1997/98
rok szkolny 1998/99
OP – Błażejewska Ryszarda
klasa I – Szulga Irena
klasa II – Rogowska Lucyna
klasa III – Szulga Iwona
klasa IV – Kapczyńska Marzenna
klasa V – Kania Anna
klasa VI – Blicharz Jadwiga
klasa VII – Szulga Wincenty
klasa VIII – Zmysłowska Anna
rok szkolny 1993/94
klasa OP – Szulga Irena
klasa I – Szulga Iwona
klasa II – Mackiewicz Mariola
klasa III – Błażejewska Ryszarda
(z. d. Bloch )
klasa IV – Mańkowska Irena
klasa V – Kapczyńska Marzenna
klasa VI – Kapczyński Andrzej
klasa VII – Kania Anna
klasa VIII – Blicharz Jadwiga
rok szkolny 1999/2000
OP – Szulga Iwona
klasa I – Błażejewska Ryszarda
klasa II – Szulga Irena
klasa III – Rogowska Lucyna
klasa IV – Kapczyński Andrzej
klasa V – Kapczyńska Marzenna
klasa VI – Kania Anna
klasa VII – Blicharz Jadwiga
klasa VIII – Szulga Wincenty
rok szkolny 1994/95
OP – Szulga Irena
klasa I – Błażejewska Ryszarda
klasa II – Szulga Iwona
klasa III – Mackiewicz Mariola
klasa IV – Zmysłowska Anna
klasa V – Mańkowska Irena
klasa VI – Kapczyńska Marzenna
klasa VII – Kapczyński Andrzej
klasa VIII – Kania Anna
rok szkolny 2000/01
OP – Kapczyńska Marzenna
klasa I – Szulga Iwona
klasa II – Błażejewska Ryszarda
klasa III – Szulga Irena
klasa IV – Zmysłowska Anna
klasa V – Kapczyński Andrzej
klasa VI – Kapczyńska Marzenna
rok szkolny 1995/96
OP – Szulga Irena
klasa I – Mackiewicz Mariola
rok szkolny 2001/02
OP – Szulga Irena
5
klasa I – Kapczyńska Marzenna
klasa II – Szulga Iwona
klasa III – Błażejewska Ryszarda
klasa IV – Szulga Wincenty
klasa V – Zmysłowska Anna
klasa VI – Kapczyński Andrzej
OP – Szulga Iwona
klasa I – Błażejewska Ryszarda
klasa II – Szulga Irena
klasa III – Kapczyńska Marzenna
klasa IV – Kania Anna
klasa V – Wnuk Zofia
klasa VI – Blicharz Jadwiga
rok szkolny 2002/03
OP – Błażejewska Ryszarda
klasa I – Szulga Irena
klasa II – Kapczyńska Marzenna
klasa III – Szulga Iwona
klasa IV – Kapczyński Andrzej
klasa V – Szulga Wincenty
klasa VI – Zmysłowska Anna
rok szkolny 2008/09
OP – Kapczyńska Marzenna
klasa I – Szulga Iwona
klasa II – Błażejewska Ryszarda
klasa III – Szulga Irena
klasa IV – Szulga Wincenty
klasa V – Kania Anna
klasa VI – Blicharz Jadwiga
rok szkolny 2003/04
OP – Szulga Iwona
klasa I – Błażejewska Ryszarda
klasa II – Szulga Irena
klasa III – Kapczyńska Marzenna
klasa IV – Kania Anna
klasa V – Kapczyński Andrzej
klasa VI – Szulga Wincenty
rok szkolny 2009/10
OP – Szulga Irena
klasa I – Kapczyńska Marzenna
klasa II – Szulga Iwona
klasa III – Błażejewska Ryszarda
klasa IV – Blicharz Jadwiga
klasa V – Szulga Wincenty
klasa VI – Kania Anna
rok szkolny 2004/05
OP – Jaciw Mirosława
OP – Kapczyńska Marzenna
klasa I – Szulga Iwona
klasa II – Błażejewska Ryszarda
klasa III – Szulga Irena
klasa IV – Szulga Wincenty
klasa V – Kania Anna
klasa VI – Kapczyński Andrzej
rok szkolny 2010/11
OP – Błażejewska Ryszarda
klasa I – Szulga Irena
klasa II – Kapczyńska Marzenna
klasa III – Szulga Iwona
klasa IV – Nowak Elżbieta
klasa V – Blicharz Jadwiga
klasa VI – Szulga Wincenty
rok szkolny 2005/06
OP – Szulga Irena
klasa I – Kapczńska Marzenna
klasa II – Szulga Iwona
klasa III – Błażęjewska Ryszarda
klasa IV – Blicharz Jadwiga
klasa V – Kania Anna
klasa VI – Szulga Wincenty
rok szkolny 2011/12
OP – Szulga Iwona
klasa I – Błażejewska Ryszarda
klasa II – Szulga Irena
klasa III – Kapczyńska Marzenna
klasa IV – Galińska Marzena
klasa V – Nowak Elżbieta
klasa VI – Blicharz Jadwiga
rok szkolny 2006/07
OP – Błażejewska Ryszarda
klasa I – Szulga Irena
klasa II – Kapczyńska Irena
klasa III – Szulga Iwona
klasa IV – Zmysłowska Anna
klasa V – Blicharz Jadwiga
klasa VI – Szulga Wincenty
rok szkolny 2012/13
OP – Kapczyńska Marzenna
klasa I – Szulga Iwona
klasa II – Błażejewska Ryszarda
klasa III – Szulga Irena
klasa IV – Blicharz Jadwiga
klasa V – Galińska Marzena
klasa VI – Nowak Elżbieta
rok szkolny 2007/08
rok szkolny 2013/14
6
OP – Szulga Irena
klasa I – Kapczyńska Marzenna
klasa II – Szulga Iwona
klasa III – Błażejewska Ryszarda
klasa IV – Szulga Wincenty
klasa V – Blicharz Jadwiga
klasa VI – Płączyńska Joanna
klasa IV – Płączyńska Joanna
klasa V – Szulga Wincenty
klasa VI – Blicharz Jadwiga
rok szkolny 2015/16
OP – Szulga Iwona
klasa I – Błażejewska Ryszarda
klasa II – Szulga Irena
klasa III – Kapczyńska Marzenna
klasa IV – Blicharz Jadwiga
klasa V – Płączyńska Joanna
klasa VI – Szulga Wincenty
rok szkolny 2014/15
OP – Błażejewska Ryszarda
klasa I – Szulga Irena
klasa II – Kapczyńska Marzenna
klasa III – Szulga Iwona
Poniższe zestawienie przedstawia listę nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Bągarcie od początku jej istnienia, aż do chwili obecnej. Od początku działalności szkoły do 2016 r. udało się odtworzyć listę 103 nauczycieli pracujących w
Szkole Podstawowej w Bągarcie. W celu wykonania poniższego zestawienia, kwerenda
objęła zachowane od 1946 roku dokumenty, takie jak: dzienniki lekcyjne, księgi ocen
uczniów, protokólarze z posiedzeń Rad Pedagogicznych, kroniki szkolne. Z powodu
istniejących luk w dokumentacji w latach 1946-1970 możliwe jest, że zestawienie jest
niekompletne. Przede wszystkim nie udało się ustalić dokładnego stażu pracy poszczególnych nauczycieli w okresie od 1946 roku do 1970 roku. Przy niektórych nazwiskach
w tym okresie zamieszczono lata pracy w SP w Bągarcie, jednak nie udało się ustalić
dokładnej daty zatrudnienia i odejścia z tej placówki.
Lista nauczycieli pracujących w SP Bągart od 1946 do 2016 roku:
*nauczyciele pracujący w punkcie filialnym w Jasnej.
**nauczyciele zatrudnieni w punkcie filialnym w Jasnej, a następnie w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.
*** pracownicy szkoły będący absolwentami placówki.
(?)- oznaczono lata zatrudnienia, których nie udało się dokładnie ustalić.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Strzyżewski Bronisław
Malewski Antoni
Lesińska Genowefa
Koziczyńska Gabriela
Bogunówna Teresa
Bator Józef
Mejgier Maria
Łuszcz Donat
Peterek Krystyna
Hoffman Albin
Bałasz Stanisław
Kukliński Józef
Kwaśniak Adela
Pielak Józefa
Braun Zbigniew
Rutkowska Józefa
1946 – 1955
1946 – ?
1948 – ?
1950 – ?
1950 – ?
1951 – 1952
1952 – 1955
1952 – ?
1953 – 1955(?)
1954 – 1955(?)
1954 – 1954(?)
1955 – 1969
1953(?) – 1957
1952(?) – 1956
1955 – 1957
1956 – 1957
7
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Tutaj Wanda
Korupska Regina
Bardoński Jerzy
Szatkowski Włodzimierz
Jakubek Urszula
Jarmołowska Zenona
Isajewicz Barbara (secundo voto Demczuk)
Majerowicz
Kuklińska Krystyna
Kołakowska Halina
Kołakowski Marian
Okraska Henryka
Malinowska Danuta
Rzoska Krystyna
Rzoska Roman
Wirkus Wanda
Wieczorek Teresa
Brzeziński Bogdan *
Brzezińska Irena *
Skucha Anna*
Sokalska Irena (secundo voto Mańkowska)***
Obzejta Bożena (secundo voto Sokalska)
Butkiewicz Stanisława
Nowakowska Grażyna
Sawicka Wanda
Bielicka Anna
Lip Teresa
Jarzębska Teresa**
Blicharz Maria*
Szczepankiewicz Ryszard
Jankowska Halina
Dumanowska Grażyna
Szwonder Marek
Idzikowski Ryszard
Sekuła Leon
Skórkiewicz Gabriela
Sokalska Elżbieta***
Kamińska Barbara
Piekarska Małgorzata
Blicharz Mariola (secundo voto Mackiewicz)**
Ligenza-Ozimek Irena
Ligenza-Ozimek Zdzisław
Wangin Halina (secundo voto Grużewska)***
Fidurski Kazimierz (?)
Krajnik Joanna
Kaczmarczyk Elżbieta*
Boguta Iwona (secundo voto Szulga)
Uniejewska Maria*
Uniejewski Sylwester
Mackiewicz Agnieszka***
8
1957 – ?
1957 – 1958
1957 – 1958
1958 – ?
1958 – ?
1959 – ?
1965 – 1974
1965(?) – ?
1968(?) – 1969
1965 – 1997
1964(?) – 1975(?)
1968(?) – 1971
1969 – 1970
1969 – 1979
1969 – 1979
1971 – 1973
1971 – 1974
1971(?) – ?
1972(?) – ?
1973 – 1974
1974 – 1999
1974 – 1980
1974 – 1976
1975 – 1976
1975 – 1976
1976 – 1977
1976 – 1982
1977 – 1980
1979 - ?
1979 – 1987
1979 – 1980
1979 – 1980
1979 – 1980
1979(?) – 1980
1979 – 1984
1979 – 1980
1980 – 1987
1980 – 2006
1980 – 1982
1980 – 1998
1980 – 1988
1980 – 1988
1981 – 1983
1981 – 1982
1981 – 1982
1982(?) – ?
1982 – do chwili obecnej
1982 – ?
1982 – 1986
1982 – 1989
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Niczyporuk Maria
Walczak Violetta
Wójcik Liliana
Frątczak Małgorzata***
Ligenza-Ozimek Jadwiga (secundo voto Blicharz)
Szulga Wincenty***
Kania Anna
Kapczyński Andrzej
Kapczyńska Marzenna
Szewczun Władysław
75. Borkowski Cezary
76. Bloch Ryszarda (secundo voto Błażejewska)
77. Szulga Irena***
78. Borkowska Bogusława
79. ks. Piątkowski Henryk
80. Zmysłowska Anna
81. ks. Pietruszka Tadeusz
82. Cieciora Danuta
83. Kraszewska Anna***
84. Rogowska Lucyna**
85. Krauze Irena**
86. Wnuk Zofia***
87. Tuszyńska Czesława
88. ks. Gaborczak Piotr
89. Jaciw Mirosława
90. ks. Karwat Jacek
91. Koziara Małgorzata
92. Worowiec Bogumiła
93. Kutkiewicz Magdalena
94. Tonkowicz Zygmunt
95. Marciniszyn Małgorzata
96. Niechciał-Wodnicka Magdalena***
97. Nowak Elżbieta
98. Zaporowicz Katarzyna
99. Galińska Marzena
100. Wojciul Sylwia
101. Płączyńska Joanna
102. Lip-Jaszewska Paulina
103. Lip Anna
1983 – 1986
1983 – 1989
1983 – 1988
1984 – 1986
1984 – do chwili obecnej
1985 – do chwili obecnej
1986 – do chwili obecnej
1987 – do chwili obecnej
1987 – do chwili obecnej
1988 – 1991,
2007 – do chwili obecnej
1988 – 1994
1988 – do chwili obecnej
1989 – do chwili obecnej
1990 – 1991
1990 – 1994
1991 – 2007
1994 – 1996
1996 – 2002
1996 – 1997
1997 – 2000
1997 – 2001
1997 – do chwili obecnej
1999
2003 – do chwili obecnej
2004 – do chwili obecnej
2004 – 2005
2006 – 2007
2008 - VI 2008
2007 – 2008
2007 – 2008
2008 – 2009
2008 – 2009
2008 – do chwili obecnej
2008 – 2009
2009 – 2015
2014 – 2015
2013 – do chwili obecnej
2013 – do chwili obecnej
III 2014 – VI 2014
Pracownicy administracji i obsługi
Zasadnicze znaczenie dla życia i sprawnego funkcjonowania szkoły oprócz kadry
pedagogicznej i uczniów ma również kadra administracyjna i pracownicy obsługi. Niestety, brak jest dokładnych danych dotyczących pracowników obsługi od początku istnienia szkoły, aż do lat 90-tych XX wieku. Jednak na podstawie rozmowy z emerytowanym pracownikiem szkoły p. Michałem Winiarskim oraz aktualnymi pracownikami
szkoły, można wymienić następujące osoby zatrudnione w szkole: p. Kolago Stanisława
9
– kucharka, p. Narloch Anna – kucharka, p. Skwierczyńska Maria – kucharki, p. Halina
Cieplińska*** – sekretarka, p. Marzena Zima – intendentka, p. Sikora Anna,
p. Ziółkowska Elżbieta, p. Sikora Hanna, p. Trąbicka Beata*** – sprzątaczki. Natomiast
poniższe zestawienie przedstawia listę pracowników, których okres zatrudnienia można
było ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.
Kadra administracyjna:
1. Kołakowska Ewa***
(secundo voto Rakowska)
2. Leoniak Renata***
3. Kwolek Iwona
4. Sawicka Wiesława
Kadra techniczna:
1. Guściora Wacław
2.
Pawłowska Maria
3. Michał Winiarski
4. Czyżo Danuta
5. Rakowska Ewa***
6. Nazarewicz Romana***
7.
8.
Czaja Iwona***
Kamińska Agata***
9.
Trzaska Jolanta***
10. Najdrowski Janusz
11. Szwamber Dorota***
12. Winiarska Marta
½ sekretarka 1983- 1995
½ intendent
sekretarka 1993 – do chwili obecnej
księgowa 2000 – 2007
księgowa 2007 – do chwili obecnej
woźny
sprzątaczka
woźny, palacz
sprzątaczka
sprzątaczka
sprzątaczka,
pomoc kuchenna
kucharka
intendentka,
sprzątaczka
intendentka,
sprzątaczka
woźny, palacz
sprzątaczka
sprzątaczka
(?)1954 – (?)
? – 1971(?)
1971 – 2008
1981 – 2000
1995 – 2009
1999 – do chwili obecnej
2002 – do chwili obecnej
2004 – 2006
2006 – do chwili obecnej
2008 – do chwili obecnej
2009 – do chwili obecnej
2009 – 2010
Uczniowie
Od początku istnienia Szkoły Podstawowej w Bągarcie, jak już wcześniej wspominano w tym opracowaniu, dzieci uczące się w tej placówce do 2015 roku zamieszkiwały następujące miejscowości: Bągart, Jasną wieś, Jasną osiedle, Chartowo, Kamienną
Górę, Lisi Las, Spalonki, Jankowo i Święty Gaj. Uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie określenia sieci i obwodów szkolnych w Gminie Dzierzgoń do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha
w Bągarcie przyłączono następujące miejscowości: Ankamaty, Nowiec, Nowiny, Poliksy, Litewki, Nowa Karczma.
Poniższe zestawienie obrazuje liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych
klas od początku istnienia szkoły, aż do chwili obecnej. Niestety z powodu braków we
wcześniejszej dokumentacji, lista ta jest niepełna. Analizując te zestawienie można zauważyć wzrost liczby dzieci w klasie piątej w stosunku do klasy czwartej. Przyczyną
tego jest to, iż dzieci z Jankowa i Świętego Gaju przez pierwsze cztery lata pobierały
naukę w Szkole Podstawowej w Jankowie, a następnie od klasy V kontynuowały naukę
w placówce w Bągarcie. Od momentu zlikwidowania placówki w Jankowie, tj. w
1980 r., uczniowie z Jankowa i Świętego Gaju – pomimo, iż te miejscowości należą do
innego obwodu szkolnego – zaczynając od oddziału przedszkolnego, pobierają naukę w
Szkole Podstawowej w Bągarcie. Podobna sytuacja była z dziećmi z Jasnej i ZR Jasna.
Te dzieci początkową naukę w zakresie czterech pierwszych klas, a później trzech, po10
bierały w punkcie filialnym SP Bągart, czyli w Szkole Podstawowej w Jasnej, która
przestała istnieć w 1998 roku.
Tab. 1. Liczba uczniów SP Bągart według oddziałów klasowych w latach
1946-2016.
Klasy
Rok
Lp
Razem
szkolny OPa I
II III IV V VI VII VIII
1. 1946/47
b. d.
b.d.
2. 1947/48
b. d.
b. d.
3. 1948/49
b. d.
b. d.
4. 1949/50
7 13 9 10 15 11
65
5. 1950/51
5
8 11 10 11 16 8
69
6. 1951/52
9
7
7 13 21 11
8
76
7. 1952/53
10 10 6 11 16 16 5/1
74
8. 1953/54
9 12 10 6 12 22 12
83
9. 1954/55
9 11 b. d. 9 b. d. 13 13
b.d.
b.
d.
b.
d.
b.
d.
b.
d.
b.
d.
b.
d.
10. 1955/56
12
b. d.
11. 1956/57
17 13 10 15 20 12 6
93
12. 1957/58
12 20 b. d. b. d. 16 12 9
b. d.
b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 11
13. 1958/59
b. d.
14. 1959/60
20 22 15 19 16 15 8
115
15. 1960/61
18 20 24 19 18 13 13
125
16. 1961/62
26 16 16 19 18 25
12
132
17. 1962/63
25 22 20 17 17 14 19
134
18. 1963/64
20 22 20 20 13 27 13
135
19. 1964/65
16 17 23 20 23 22 22
143
20. 1965/66
17 16 17 25 33 29 20/7
157
21. 1966/67
19 18 16 17 39 29 27
15
180
22. 1967/68
14 13 18 12 28 34 32
19
170
23. 1968/69
18 15 18 18 27 21 34
29
180
24. 1969/70
22 19 13 23 28 24 21
26
176
25. 1970/71
18 21 14 17 29 24 22
19
164
26. 1971/72
17 18 18 17 29 25 24
14
162
27. 1972/73
14 14 18 18 27 27 23
21
161
28. 1973/74
24 18 20 23 38 35 33
22
213
29. 1974/75
19 19 16 18 31 33 38
27
201
30. 1975/76
21 16 18 16 33 27 22
29
182
31. 1976/77
20 19 15 16 30 32 29
22
183
32. 1977/78
15 18 17 14 27 29 31
25
176
33. 1978/79 b. d. 21 16 24 27 31 38 39
33
229
34. 1979/80
10 16 6 16 29 24 31 35
36
203
35. 1980/81
10 14 22 16 30 29 22 33
34
210
36. 1981/82
11 11 14 17 24 31 28 24
29
189
37. 1982/83
17 11 10 14 27 26 27 25
19
176
38. 1983/84
15 18 10 10 22 24 28 23
21
171
39. 1984/85
16 15 18 8 23 24 23 24
19
170
40. 1985/86
12 16 12 19 16 22 23 21
21
162
41. 1986/87
13 12 17 14 23 16 22 25
17
159
42. 1987/88
9
11 9 17 16 23 18 22
25
150
11
43. 1988/89
13
44. 1989/90
11
45. 1990/91
12
46. 1991/92
15
47. 1992/93
18
48. 1993/94
12
49. 1994/95
16
50. 1995/96
20
51. 1996/97
19
52. 1997/78
18
53. 1998/99
17
54. 1999/2000 22
55. 2000/01
18
56. 2001/02
16
57. 2002/03
24
58. 2003/04
17
59. 2004/05 27b
60. 2005/06
12
61. 2006/07
20
62. 2007/08
16
63. 2008/09
12
64. 2009/10
16
65. 2010/11
14
66. 2011/12
17
67. 2012/13
10
68. 2013/14
13
69. 2014/15
15
15
13
12
16
15
16
12
14
17
20
21
17
22
19
12
24
18
26
13
16
10
10
9
12
16
8
11
10
13
13
12
14
14
16
13
16
19
23
21
19
22
18
11
20
17
25
12
17
11
9
9
10
16
7
7
11
11
13
11
15
14
15
13
23
19
23
23
19
21
18
11
20
16
25
13
16
12
9
9
10
16
21
16
18
20
19
17
21
24
22
20
22
20
26
23
22
23
17
10
21
16
24
13
14
12
8
9
8
18 19 18
20 16 18
16 19 14
16 16 18
20 17 15
17 22 17
18 16 24
20 16 18
23 20 16
22 23 21
20 21* 22
21 19* 21
20 22
24 20
20 24
18 18
24 17
22 22
11 16
17 10
15 19
24 16
12 24
13 11
12 12
8 12
8
8
-
18
17
17
13
17
16
14
21
19
16
19*
22*
-
139
135
132
139
146
146
151
161
165
182
184
186
150
143
141
129
134
129
122
112
110
106
94
83
77
76
73
a – Oddział Przedszkolny; b – w roku szkolnym 2004/05 były dwie grupy oddziału przedszkolnego, liczące odpowiednio 14 i 13 dzieci.
* – w roku szkolnym 1998/99 oraz 1999/2000 były po dwa roczniki absolwentów: kl. VI i
kl. VIII.
Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz arkuszy ocen, dzienników
lekcyjnych, protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej oraz księgi rejestru
uczniów.
Od początku funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w
Bągarcie, jej mury opuściło 1193 absolwentów.
Tab. 2. Lista absolwentów kończących Szkołę Podstawową w Bągarcie z wyróżnieniem (ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz z dwoma najwyższymi ocenami ze
sprawowania) w latach 1946-2016.
Rok szkolny
1946/47 – 1948/49
1949/50
1950/51 – 1959/60
1960/61
Lp.
Nazwisko i imię
Średnia ocen Sprawowanie
-
1.
2.
Stróżyk Marianna
Wangin Romuald
5,00
4,82
bardzo dobre
bardzo dobre
5,00
5,00
bardzo dobre
bardzo dobre
3.
4.
Kuklińska Krystyna
Szwed Ewa
12
1961/61 – 1963/63
1964/65
1965/66 – 1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
19776/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87 – 1987/88
1988/89
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
5.
Kukliński Kazimierz
5,00
bardzo dobre
4,80
4,92
4,86
5,00
4,86
4,78
4,86
4,86
5,00
4,78
4,86
4,78
4,93
5,00
4,93
5,00
5,00
4,86
4,93
4,78
4,86
4,78
4,86
4,86
4,86
4,93
4,86
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wyróżniające
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
4,93
wzorowe
4,93
4,77
4,92
4,92
4,92
5,15
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
5,00
5,08
4,85
5,00
5,00
4,85
4,77
5,08
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wyróżniające
wzorowe
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Iwasiej Stefania
Krauze Justyna
Pietraszkiewicz Teresa
Połumackanycz Irena
Niechciał Ewa
Mackiewicz Stanisław
Połumackanych Jan
Augustyn Elżbieta
Buńko Maria
Sitek Teresa
Mackiewicz Agnieszka
Sokalska Stanisława
Ślęzak Joanna
Szulga Zofia
Szajko Renata
Pawluczuk Zofia
Szulga Arkadiusz
Szulga Wincenty
Winiarska Małgorzata
Osiowa Regina
Pawluczuk Halina
Wangin Julian
Szulga Grażyna
Szulga Irena
Walczak Lucyna
Wróblewski Andrzej
Kołodziejski Zbigniew
-
33. Sikora Iwona
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Szajko Genowefa
Jankowski Mariusz
Urbanowicz Jan Radosław
Sokalska Joanna
Niechciał Magdalena
Nazarewicz Marta
Kałużny Marcin
Dudek Ziemowit
Kałużna Dorota
Urbanowicz Barbara
Jankowski Maciej
Nazarewicz Sabina
Pawłowski Rafał
Wesołowska Justyna
13
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
VIII
VI
1999/2000
VIII
VI
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Lewko Renata Katarzyna
Mamczńska Kamila
Żurek Iwona
Branecki Patryk
Dudek Barbara
Kałużna Marta
Fil Anna
Soukup Bartłomiej
Wesołowski Jarosław
Kamiński Bartosz
Kapczyńska Alicja
Lewczuk Dorota
Nienadowska Gabriela
Sikora Tomasz
Sokołowski Marcin
Kapczyński Adam
Rogowski Roman
Soukup Jakub
Stefański Jarosław
Szczepankiewicz Karolina
Wnuk Anita
Branecka Joanna
Mańkowski Grzegorz
Połumackanycz Marta
Zwierz Arkadiusz
Połumackanycz Marcin
Żych Agnieszka
Giza Paweł
Grocholska Marlena
Struzik Katarzyna
Zasowska Katarzyna
Denis Natalia
Haber Seweryn
Szulga Jagoda
Haber Martyna
Iwasiej Katarzyna
Król Natalia
Pytka Przemysław
Sokołowska Klaudia
Soukup Aleksandra
Trzaska Magdalena
Zasowska Justyna
Rakowski Mateusz
Branecki Arkadiusz
Wiśniewski Adam
14
5,08
5,00
5,15
4,77
5,23
4,77
5,08
4,92
5,08
5,58
5,85
4,85
5,10
4,77
4,77
5,18
5,18
5,27
5,09
5,18
5,18
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
5,15
4,77
5,23
5,38
4,82
5,27
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
dobre
wzorowe
5,11
5,00
5,11
4,77
5,11
5,00
5,11
5,13
5,13
5,13
4,75
5,00
5,13
5,00
4,88
5,00
4,90
4,80
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
93. Kraśniewska Katarzyna
5,20
wzorowe
94. Pacanek Wojciech
4,90
wzorowe
95. Struzik Małgorzata
5,00
wzorowe
96. Trzaska Adam
5,00
wzorowe
97. Zielińska Joanna
4,80
wzorowe
2007/08
98. Kołodziejski Dawid
4,80
bardzo dobre
99. Najdrowska Aleksandra
4,90
wzorowe
100. Rutkowska Ewelina
5,50
wzorowe
101. Stępniakowski Sylwester
5,45
wzorowe
102. Wiśniewska Diana
5,20
wzorowe
2009/10
103. Mulart Natalia
5,09
bardzo dobre
104. Najdrowska Anna
4,82
wzorowe
105. Skwarek Jolanta
4,82
wzorowe
106. Stapurewicz Piotr
5,00
wzorowe
2010/11
107. Czaja Pamela
4,82
wzorowe
108. Krauze Angelika
4,82
wzorowe
109. Lezner Małgorzata
5,09
wzorowe
110. Link Marika
5,55
wzorowe
111. Nazarewicz Karolina
5,18
wzorowe
112. Nazarewicz Nikola
5,09
wzorowe
113. Panek Magdalena
5,55
wzorowe
114. Trzaska Joanna
5,36
wzorowe
115. Wesołowski Wojciech
5,27
bardzo dobre
2011/12
116. Blicharz Natalia
5,00
wzorowe
117. Grzybowska Patrycja
5,54
wzorowe
118. Kruszewska Katarzyna
5,09
wzorowe
119. Szulga Karolina
5,64
wzorowe
2012/13
120. Blicharz Krzysztof
5,27
wzorowe
121. Link Konrad
5,09
wzorowe
122. Szota Kornelia
5,09
wzorowe
123. Szwamber Magdalena
4,91
wzorowe
124. Wangin Karolina
5,18
wzorowe
2013/14
125. Blicharz Amadeusz
5,27
wzorowe
126. Grzybowska Anna
5,18
wzorowe
127. Nazarewicz Natalia
5,45
wzorowe
128. Wiśniewski Maciej
5,09
wzorowe
2014/15
129. Branecka Klaudia
5,45
wzorowe
130. Polakowska Martyna
5,45
wzorowe
Objaśnienia: po pierwsze – w różnych latach obowiązywała różna gradacja ocen ze
sprawowania; po drugie – w roku szkolnym 1991/92 wprowadzono 6-ciostopniową
skalę ocen (do istniejącej dodano ocenę „szóstkę” oraz „jedynkę”).
2006/07
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Działalność wychowawcza szkoły
Środowisko wychowawcze jest naturalnym miejscem, w którym toczy się życie
dziecka. Takim naturalnym środowiskiem jest rodzina, dom, podwórko, ale również
przedszkole i szkoła. Współczesna szkoła nie ogranicza się tylko do funkcji dydaktycz-
15
nej – przekazywania wiedzy – ale także szeroko rozwija działalność wychowawczoopiekuńczą. Proces wychowania młodego pokolenia jest ściśle powiązany z dokonującymi się przemianami w życiu społecznym, do którego powinno się właściwie przygotować wychowanków. Celem wychowania jest nie tyle ukształtowanie człowieka, ale
przede wszystkim zaszczepienie mu umiejętności i chęci samodzielnej pracy nad sobą.
Dlatego każda szkoła jako naczelne zadanie wychowawczo-opiekuńcze stawia przed
sobą tworzenie warunków dla jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków.
Jednak nie uzyska tego tylko poprzez wyłączne przestrzeganie realizacji programu nauczania, musi rozwijać zarówno naukowe jak i pozanaukowe życie dzieci i młodzieży.
Do pozanaukowego życia młodzieży można między innymi zaliczyć ich przynależność
do organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły, a których plany pracy
włączane są do rocznego planu wychowawczego szkoły.
Analizując dostępną dokumentację można stwierdzić, iż w Szkole Podstawowej
w Bągarcie od początku jej istnienia działały różne organizacje młodzieżowe. Były to:
Szkolna Kasa Oszczędności, Koło Odbudowy Warszawy, Spółdzielnia Uczniowska,
Samorząd Uczniowski, Związek Harcerstwa Polskiego, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyjaźni PolskoRadzieckiej. Pod koniec lat 60-tych dodatkowo zaczęło działać Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci oraz Szkolny Klub Sportowy.
Obecnie, czyli w roku szkolnym 2015/2016 na terenie omawianej placówki istnieją: Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub Sportowy
„Start”, sklepik szkolny, koło ekologiczne, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Szkolne
Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Sznurówka”.
Bardzo ważną sprawą w działalności organizacji jest ich umiejętność stałych
kontaktów z całą społecznością uczniowską, a także bezpośredni i systematyczny kontakt przedstawicieli młodzieży z dyrekcją szkoły. Związkiem takim, którzy tworzą
wszyscy uczniowie szkoły jest Samorząd Uczniowski, który spełnia swoje zadania wtedy, gdy poprzez bogatą działalność, wielostronne formy działania wychowawczego służy najpełniejszemu rozwojowi osobowości wychowanków. Działalność Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Bągarcie datuje się od roku 1946, czyli związana jest z początkiem działalności omawianej placówki. Do roku 1991 Rada Samorządu
Uczniowskiego była wybierana spośród trójek klasowych. W wyborach nie uczestniczyła cała społeczność uczniowska, tylko kandydaci będący najlepszymi uczniami, którzy
podczas jawnego głosowania w swoim gronie wybierali przedstawicieli SU. Opiekunami
organizacji byli nauczyciele odgórnie przydzieleni przez dyrektora szkoły. W skład organizacji wchodzili uczniowie klas IV-VIII. Rada Samorządu składała się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Na strukturę SU składały
się cztery sekcje: sekcja naukowa, sekcja gospodarcza, sekcja sportowa i kulturalna.
Rok 1991 stanowił przełom w organizacji samorządu, jak i jego działalności. W
tym roku po raz pierwszy w SP w Bągarcie odbyły się demokratyczne wybory. Do chwili obecnej, to jest do roku 2016, są one powszechne, tajne oraz zachowujące zasadę
większości głosów. Prawo kandydowania i głosowania ma każdy uczeń od klasy IV do
VI. Uczniowie sami wybierają tzw. Radę Pięciu, składającą się z przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i trzech przewodniczących sekcji. Opiekunami SU są nauczyciele dobrowolnie podejmujący się tej funkcji. Od 1991 roku zmieniła się także
struktura organizacji. Zlikwidowano funkcję skarbnika i sekretarza, a z czterech sekcji
utworzono trzy: sekcję naukową, sekcję sportową i kulturalno-porządkową. Kadencja
SU trwa tylko jeden rok. Samorząd Uczniowski jak i każda z sekcji wchodząca w jego
skład ma prawo do organizowania zebrań bez udziału opiekunów, którym w późniejszym terminie przekazywane są sprawozdania z zebrań.
16
Struktura, praca oraz prawa i obowiązki SU zawarte są w regulaminie pracy organizacji. Zadania jakie podejmują i rozwiązują są w zasadzie zadaniami codziennego
życia szkoły, a także bliższego i dalszego środowiska. Z tego też powodu SU współpracuje z innymi organizacjami działającymi w szkole. Są to: koło ekologiczne, sklepik
szkolny, Szkolny Klub Sportowy „Start”, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Szkolne
Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Sznurówka”. Wspólnie z nimi współdziała przy tworzeniu i realizacji rocznego planu pracy, który pozwala usprawnić życie szkoły, zwiększa szanse samorealizacji uczniów w działalności intelektualnej, kulturalnej, organizacyjnej, sportowej, rekreacyjnej itp. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowują
apele z okazji różnych świąt państwowych, rocznic historycznych. Aktywnie biorą
udział w różnych zawodach sportowych i konkursach na szczeblu szkolnym jak i pozaszkolnym. Corocznie wyjeżdżają na różne wycieczki, biwaki oraz piesze rajdy.
Niewątpliwie ogromny wpływ na wyniki nauczania i wychowania ma planowo i
systematycznie prowadzone czytelnictwo. Biblioteka stanowi niezbędną część składową
dobrze funkcjonującej szkoły, dostarcza materiałów pomocniczych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Jest to centrum informacyjne, z którego korzystają uczniowie, nauczyciele
i inni pracownicy szkoły, a także rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. Wdraża uczniów do samokształcenia, przygotowuje ich również do korzystania z
różnych źródeł informacyjnych w innego typu bibliotekach i ośrodkach informacyjnych.
Dokładnych informacji o działalności biblioteki w SP Bągart do 1991 roku w istniejącej
dokumentacji szkolnej nie odnaleziono. Wiadomo tylko, że do tego roku biblioteka
szkolna zajmowała niewielkie pomieszczenie należące uprzednio do mieszkania prywatnego mieszczącego się w budynku szkolnym. Funkcję nauczyciela bibliotekarza przejmowali nauczyciele innych przedmiotów i z tego względu biblioteka działała tylko jako
wypożyczalnia dostępna dla uczniów tylko podczas przerw. W roku szkolnym 1990/91
zaadaptowano część strychu na cele biblioteki szkolnej. Od tego momentu możliwe było
podzielenie pomieszczenia na wypożyczalnię i czytelnię z dostępem do księgozbioru
podręcznego, czasopism, katalogów. W roku 2004 zbiory biblioteczne zostały przeniesione do sali nr 12 (znajdującej się obok szatni, na poziomie piwnic, por. ryc. 6, str.22),
gdzie biblioteka szkolna znajduje się do dzisiaj. Zaletą obecnej lokalizacji jest oddalenie
jej od korytarzy szkolnych, co zapewnia ciszę podczas przerw. Od roku szkolnego
1991/92 do grudnia 2007 r. w bibliotece szkolnej pracowały dwie nauczycielki – Anna
Zmysłowska i Jadwiga Blicharz. Po przejściu na emeryturę p. Anny Zmysłowskiej,
obecnie pieczę nad biblioteką sprawuje p. Jadwiga Blicharz. Według Statutu Szkoły,
który określa organizację i zadania biblioteki, jest ona pracownią szkolną, służącą do:
 realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
 zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
Księgozbiór biblioteki systematycznie jest zwiększany i odnawiany. Zakup książek do biblioteki finansowany jest przez szkołę. W bibliotece szkolnej odbywają się
cieszące się wśród uczniów i nauczycieli wielką popularnością kiermasze książek.
Szkolne Koła Sportowe tworzone są przy szkołach podstawowych w celu organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. Z dostępnych informacji wynika, iż
SKS przy SP Bągart zaczęło działalność w 1968 roku. Pierwszym opiekunem organizacji była p. Barbara Demczuk. W latach 70-tych ubiegłego wieku pieczę nad organizacją
sprawował ówczesny kierownik szkoły p. Roman Rzoska. Organizacja posiadała wtedy
trzy sekcje: piłki ręcznej dziewcząt, tenisa stołowego oraz lekkoatletyczną. Do ważniejszych osiągnięć sportowych należało zdobycie w roku szkolnym 1970/71:
17
 w Mistrzostwach Powiatowych Wiejskich Szkół Podstawowych o Puchar redakcji „Głosu Wybrzeża” i Rady Wojewódzkiej LZS III miejsca w rozgrywkach piłki ręcznej,
 zdobycie I miejsca w piłce ręcznej dziewcząt podczas rozgrywek rejonowych w
Dzierzgoniu
 rok szkolny 1975/76 charakteryzował się zdobyciem podczas Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Kwidzynie:
 dwóch I-ych miejsc przez uczennice Stanisławę Sokalską i Joannę Ślęzak
w pojedynczej grze w tenisa stołowego,
 III miejsca w grze mieszanej przez uczniów Stanisławę Sokalską i Wiesława Struzika.
W roku szkolnym 1979/80 funkcję opiekuna objął p. Leon Sekuła, który pełnił ją
przez cztery lata, do roku szkolnego 1982/83. W tych latach do ważniejszych osiągnięć
sportowych szkoły należy zaliczyć:
 w roku szkolnym 1980/81 podczas wojewódzkiego turnieju tenisa stołowego w
Prabutach drużyna dziewcząt zdobyła I miejsce;
 w roku szkolnym 1981/82 zdobycie podczas zawodów organizowanych przez zarząd Miejsko-Gminny SZS w sztafetowych biegach przełajowych:
 I miejsca w sztafecie chłopców,
 II miejsca w sztafecie dziewcząt.
 W biegach przełajowych na dystansie 2000 m w kategorii indywidualnej:
 I miejsca przez ucznia Zbigniewa Falkowskiego,
 II miejsca przez ucznia Jana Dudka.
.
Sukcesów sportowych odnoszonych przez uczniów SP Bągart było o wiele więcej. Wymienione zostały najważniejsze z nich. Za swoje osiągnięcia sportowe za rok
szkolny 1981/82 Szkoła Podstawowa w Bągarcie zdobyła I miejsce w województwie w
klasyfikacji szkół wiejskich.
W roku szkolnym 1983/84 opiekę nad Szkolnym Klubem Sportowym objął
p. Ryszard Szczepankiewicz, który prowadził koło do roku szkolnego 1986/87. Jednak
scharakteryzowanie osiągnięć sportowych z tego okresu jest niemożliwe z powodu całkowitego braku dokumentacji dotyczącej tego tematu, a pochodzącej z tamtych lat.
Następnym nauczycielem zajmującym się SKS po roku 1988, aż do chwili obecnej jest p. Wincenty Szulga. Staraniem opiekuna, 22 listopada 1995 r. przy Szkole Podstawowej w Bągarcie powstał Szkolny Klub Sportowy „Start”. Działalność Klubu widoczna jest zarówno w szkole, jak i poza nią. Corocznie opiekun Klubu organizuje zawody wewnątrzszkolne:
 Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Tenisa Stołowego,
 Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Warcaby 64-polowe,
W 21-letniej historii swojej działalności SKS „Start” może poszczycić się następującymi osiągnięciami sportowymi, nawiązującymi do sukcesów lat ubiegłych:
 1995/96:
 finał ogólnopolski Turnieju Tenisa Stołowego Mini Olimpic Games; 14-16.06. 1996,
Ciechanów; 40-48 m. Sokalska Edyta kl. IV, 49-58 m. Pawłowska Anna kl. IV;
 III miejsce Indywidualnych Mistrzostw Okręgu Młodziczek w Tenisie Stołowym;
14.04.1996, Elbląg; Mulart Agnieszka kl. V;
 III miejsce Drużynowych Mistrzostw Okręgu Młodziczek w Tenisie Stołowym;
13.04.1996, Elbląg; Mulart Agnieszka kl. V, Gwiazdowska Małgorzata kl. IV;
18
 III miejsce Drużynowych Mistrzostw Okręgu Kadetek w Tenisie Stołowym;
30.03.1996, Elbląg; Rogowska Wiesława kl. VIII, Sakowska Joanna kl. VIII;
 III miejsce Drużynowych Mistrzostw Okręgu Juniorek w Tenisie Stołowym;
27.04.1996, Elbląg; Lewko Renata kl. VIII, Sokołowska Aleksandra kl. VIII
 finał wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych; Elbląg, 35 m.; Sokołowska
Aleksandra kl. VIII.
 1996/97:
 II miejsce w tenisie stołowym drużynowym rozgrywanym w ramach XXII Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej; Kapczyńska Alicja kl. VI, Mulart Agnieszka
kl. VI;
 III miejsce Drużynowych Mistrzostw Okręgu Młodziczek w Tenisie Stołowym;
23.02.1997, Kwidzyn; Gwiazdowska Małgorzata kl. V, Sokalska Edyta kl. V;
 III miejsce Drużynowych Mistrzostw Okręgu Juniorek w Tenisie Stołowym;
26.04.1997, Elbląg; Kapczyńska Alicja kl. VI, Mulart Agnieszka kl. VI;
 finał wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych; Frombork 5 m. Sokalska
Edyta kl. V, Dawid Pytka kl. I.
 1997/98:
 II miejsce w tenisie drużynowym klas VII-VIII rozgrywanym w ramach XXIII Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej; 24.03.1998, Elbląg; Kapczyńska Alicja kl.
VII, Mulart Agnieszka kl. VII;
 II miejsce w tenisie stołowym drużynowym klas VI i mł. rozgrywanym w ramach
XXIII Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej; 26.03.1998, Elbląg; Gwiazdowska Małgorzata kl. VI, Sokalska Edyta kl. VI;
- w rozgrywkach tenisa stołowego w ramach XXIII Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej do finału wojewódzkiego dotarło 7 z 8 startujących drużyn;
 II miejsce Drużynowych Mistrzostw Okręgu Kadetek w Tenisie Stołowym;
18.03.1998, Elbląg; Mulart Agnieszka kl. VII, Gwiazdowska Małgorzata kl. VI;
 III miejsce Drużynowych Mistrzostw Okręgu Kadetek w Tenisie Stołowym;
18.03.1998, Elbląg; Kapczyńska Alicja kl. VII, Sokalska Edyta kl. VI.
 1998/99:
 II miejsce w punktacji drużynowej Mistrzostw Szkół Wiejskich Regionu Elbląskiego
w Tenisie Stołowym; 27.03.1999, Elbląg;
 finał wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych; Sadlinki 4 m. Sokalska
Edyta kl. VII.
 2000/01:
 finał wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych; Przechlewo 61 m. Małgorzata Lis kl. VI.
 2003/04:
 finał wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych; 3.04.2004 Rumia; Pytka
Przemysław kl. VI;
 półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt; 5.11.2003, Nebrowo Wielkie; 4. miejsce: Golędzik Karolina (VI), Król Natalia (VI), Kudryk Ewelina
(VI).
 2004/05:
 półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym chłopców; 4.11.2004 Czernin;
2. miejsce: Barcikowski Mateusz (VI), Branecki Paweł (VI), Zieliński Marcin (VI).
 2005/06:
 półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców;
26.10.2005, Czernin;
19



















2. m-ce ch: Kruczkowski Patryk (VI), Milewski Dawid (VI), Sienkiewicz
Bartosz (VI);

2. m-ce dz: Golędzik Dominika (VI), Kawka Magdalena (VI), Struzik Małgorzata (V).
2007/08:
półfinał wojewódzki w unihokeju dziewcząt; Czernin.
2008/09:
półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców; grudzień 2008 Czernin: III miejsce – Adrianna Haber (VI), Agata Wac (VI), Alicja Zielińska (VI); III miejsce – Kamil Golędzik (VI), Maciej Sitek (VI);
eliminacje powiatowe w unihokeja Sztum: III miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców;
eliminacje powiatowe w halowej piłce nożnej szkół wiejskich w Czerninie – III miejsce;
2009/10
półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym; Nebrowo Wielkie:
 II miejsce – Karolina Kruszewska (VI), Małgorzata Lezner (V), Anna Najdrowska (VI);
 III miejsce – Mateusz Dubień (V), Marcin Kościński (VI);
eliminacje powiatowe unihokeja chłopców w Mikołajkach Pomorskich – III miejsce:
Dariusz Iwasiej (VI), Mateusz Dubień (V), Marcin Kościński (VI), Dawid Kozłowski (VI), Piotr Orliński (VI), Piotr Stapurewicz (VI), Wojciech Wesołowski (V), Adrian Zawadzki (VI);
2010/11
półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt w Kwidzynie: II
miejsce – Marta Kruczkowska (VI), Małgorzata Lezner (VI);
finał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym chłopców w Gdyni: IV miejsce –
Mateusz Dubień (VI), Jakub Sitek (IV), Wojciech Wesołowski (VI);
eliminacje powiatowe w unihokeja dziewcząt i chłopców w Mikołajkach Pomorskich:
 III miejsce – Pamela Czaja (VI), Dominika Czyżo (VI), Dorota Gwiazdowska(VI), Marta Kruczkowska (VI), Małgorzata Lezner (VI), Nikola Nazarewicz
(VI), Aleksandra Sikora (V), Karolina Szulga (V);
 III miejsce – Michał Demczuk (V), Mateusz Dubień (VI), Marcin Lezner (IV),
Grzegorz Mulart (VI), Sebastian Sawicki (IV), Wojciech Skwarek (VI), Tomasz
Struzik (VI), Wojciech Wesołowski (VI);
2011/12
eliminacje powiatowe w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców w
Czerninie:
 II miejsce – Patrycja Grzybowska (VI), Katarzyna Kruszewska (VI), Karolina
Szulga (VI);
 II miejsce – Adrian Golędzik (VI), Marcin Lezner (VI), Jakub Sitek (V);
2012/13
półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców w
Otłowcu:
 II miejsce – Natalia Nazarewicz (V), Kornelia Szota (VI), Karolina Wangin (VI);
 II miejsce – Amadeusz Blicharz (V), Marcin Lezner (VI), Jakub Sitek (VI);
eliminacje powiatowe w halowej piłce nożnej szkół wiejskich w Sztumie: III miejsce
– Amadeusz Blicharz (V), Damian Czyżo (V), Jan Dunst (IV), Marcin Lezner (VI),
20









Krzysztof Mazurek (VI), Jakub Rumniak(VI), Sebastian Sawicki (VI), Jakub Sitek
(VI), Kamil Więsek (VI), Maciej Wiśniewski (V);
2013/14
półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym chłopców w Otłowcu : II
miejsce – Amadeusz Blicharz (VI), Mikołaj Sitek (IV), Igor Zieliński (III);
eliminacje powiatowe w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt w Czerninie: II
miejsce – Klaudia Branecka (V), Marlena Kruczkowska (VI), Natalia Nazarewicz
(VI);
2014/15
półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym chłopców w Otłowcu: II
miejsce – Szymon Dubień (V), Mikołaj Sitek (V), Igor Zieliński (V);
eliminacje powiatowe w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt w Czerninie: II
miejsce – Klaudia Branecka (VI), Martyna Polakowska (VI), Zuzanna Panek (V);
2015/16
półfinał wojewódzki w tenisie stołowym drużynowym chłopców w Otłowcu: II
miejsce – Szymon Dubień (VI), Mikołaj Sitek (VI), Igor Zieliński (V);
eliminacje powiatowe w halowej piłce nożnej szkół wiejskich w Sztumie: V miejsce
– Szymon Dubień (VI), Gabriel Kawka (V), Norbert Kołodziejski (IV), Krzysztof
Laborowski (IV), Sebastian Lis (IV), Patryk Sawicki (III), Mikołaj Sitek (VI), Igor
Zieliński (V).
Zdjęcie 21. Szkolne trofea sportowe.
Źródło: zbiory własne.
Oprócz osiągnięć sportowych uczniowie Szkoły Podstawowej w Bągarcie mogą
również poszczycić się wysokimi wynikami w olimpiadach przedmiotowych szczebla
gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, a także ogólnopolskiego i międzynarodowego. Poniżej zamieszczono listę sukcesów, które udało się odtworzyć z istniejącej dokumentacji:
21
rok szkolny 1979/80
 w Wojewódzkiej Olimpiadzie Geograficznej Wincenty Szulga zajął IX miejsce;
1980/81
 II miejsce w Gminnej Olimpiadzie Biologicznej zajęła uczennica Halina Pawluczuk;
1981/82 zdobycie:
 trzech pierwszych miejsc na Powiatowej Olimpiadzie z Biologii w Sztumie:
I miejsce - Irena Szulga, II - miejsce Lucyna Walczak, III - miejsce Grażyna
Szulga. Uczennice również zajęły wysokie lokaty w Wojewódzkiej Olimpiadzie
Biologicznej w Elblągu.
1982/83
 W Rejonowej Olimpiadzie Biologicznej w Sztumie Anna Sobolewska zajęła I
miejsce, II miejsce zajęła Małgorzata Sitek;
 Wojewódzka Olimpiada Biologiczna w Elblągu – I miejsce Anna Sobolewska;
w roku szkolnym 1984/85 szkoła może poszczycić się uzyskaniem:
 VI miejsca przez Teresę Szulga w Wojewódzkiej Olimpiadzie Historycznej w
Elblągu;
 w Rejonowej Olimpiadzie Biologicznej w Sztumie – I miejsca zdobyła Iwona
Sikora, II miejsce Sylwia Marczuk oraz VIII i XV miejsca w Wojewódzkiej
Olimpiadzie Biologicznej w Elblągu
1993/94
 uzyskanie wysokiej lokaty przez Barbarę Dudek w eliminacjach Rejonowego
Konkursu Geograficznego w Malborku „Morze Śródziemne oraz charakterystyka
fizyczna i społeczno-gospodarcza państw basenu Morza Śródziemnego”;
1996/97
 uzyskanie wysokiej lokaty w Rejonowym Konkursie Geograficznym przez Barbarę Dudek;
 zdobycie wysokiej lokaty w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym przez Barbarę Dudek;
1997/98
 Alicja Kapczyńska uzyskała wysoka lokatę w Konkursie Matematycznym na
szczeblu rejonowym;
1998/99
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”: 18 miejsce Jakuba Soukupa, wysokie lokaty Alicji Kapczyńskiej i Krzysztofa Lewko;
2000/01
 nagroda dla Marty Wiekiery w Rejonowym Konkursie Plastycznym pt.: ”Jak
ochraniać i pomagać zwierzynie w lesie i na polach” zorganizowanym przez Koło Łowieckie „Cyranka” w Sztumie;
 Międzygminny Turniej Wiedzy Ekologicznej w Dzierzgoniu – drużyna szkolna
zajęła:
 I miejsce w kategorii „Karuzela Ekologiczna”,
 II miejsce w kategorii „Scenka Ekologiczna”,
 III miejsce za wykonanie piosenki o tematyce ekologicznej;
2001/2002
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”: Sokołowska Klaudia (IV
kl.) uzyskała 100 pkt. na 120 pkt. możliwych, Haber Martyna 93 pkt.. Obie
otrzymały nagrody książkowe;
22
 Regionalny Przegląd Piosenki „Śpiewać każdy może” organizowany przez
Gminny Ośrodek kultury Sportu i Turystyki w Rychlikach:
 kl. I zajęła I miejsce w kategorii „zespół”,
 kl. III zdobyła II miejsce w tej samej kategorii;
2002/03
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „O złote usta” w Sztumie: Natalia Denis (VI
kl. ) – wyróżnienie, Jagoda Szulga (kl. VI) – wyróżnienie,
 Powiatowy Konkurs Ortograficzny: Denis Natalia – I miejsce w kategorii
klas VI,
 Gminny Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą palmę, pisankę, stroik wielkanocny organizowany przez Dzierzgoński Ośrodek Kultury: I miejsce dla SP w Bągarcie oraz wiele wyróżnień indywidualnych;
 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce drużynowo,
 Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – IV miejsce
drużynowo;
2003/04
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez Wydawnictwo Edukacyjne: za najlepszą ilustrację do opowiadania z Ekoludkiem – dzieci z oddziału
przedszkolnego otrzymały wyróżnienie,
 Konkurs Plastyczny pt.”Co jesień nam przyniesie” zorganizowany przez Zespół
Szkół w Starym Polu: I miejsce – Adrianna Haber, wyróżnienie – Daria Szutko,
 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – II miejsce drużynowo,
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Złote Usta” w Sztumie: Katarzyna Iwasiej
(kl. VI) – wyróżnienie;
2004/05
 IX Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie i ptakom przetrwać zimę” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu: Denis Oksana III miejsce w kategorii klas IV-VI;
 Powiatowy Konkurs „Żyj w przyjaźni z naturą – segreguj odpady”: Pacanek
Wojciech (kl. IV) – III miejsce, Żych Anna (kl. IV), Golędzik Dominika – wyróżnienia;
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Złote Usta” w Sztumie – Haber Adrianna
(kl. II) III miejsce w kategorii klas I-III,
 Powiatowy Konkurs Matematyczny w Sztumie: Rohde Dominik (kl. II) – III
miejsce w kategorii klas I-III;
 Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Czesława Miłosza w Dzierzgoniu: Pacanek Wojciech (kl. IV) – III miejsce;
 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce drużynowo; Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego –
II miejsce drużynowo; Zieliński Marcin (kl. VI) zdobył II miejsce w punktacji
indywidualnej w tymże konkursie;
2005/2006
 Powiatowy Konkurs Matematyczny w Sztumie: Link Marika (kl. II) – V miejsce;
 Gminny Konkurs Policyjny Programu Edukacyjnego „POPO” – I i II miejsce;
 Powiatowy konkurs Piosenki Ekologicznej w Sztumie: Szutko Daria i Haber
Adrianna, uczennice kl. III, zdobyły w duecie I miejsce;
23

Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce drużynowo; Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego –
IV miejsce drużynowo;
2006/07
 XI Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie i ptakom przetrwać zimę” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu: Wiśniewska Diana (kl. V) – wyróżnienie;
 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce drużynowo,
2007/08
 Gminny Konkurs Pisanek Wielkanocnych organizowany przez Dzierzgoński
Dom Kultury – klasa II uzyskała wyróżnienie;
 XII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie i ptakom przetrwać zimę” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu: Trzaska Joanna (kl. III) miejsce II, Rutkowska Ewelina
(kl. VI) – III miejsce, Lewandowski Karol, Skwarek Jolanta – wyróżnienia;
2008/09
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj Ziemio! Witaj Wiosno!” – wyróżnienie
dla klasy I;
 „Pocztówka z Dzierzgonia” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzierzgoński Ośrodek Kultury oraz Młodzieżową Radę Miejską – I miejsce Trzaska Joanna (kl. IV);
 XIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie w lasach i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu, Sztumskie Centrum Kultury oraz nadleśnictwo Kwidzyn: 3 wyróżnienia Sikora Aleksandra (kl. III), Najdrowska Anna (kl. V), Mulart Natalia
(kl. V);
 Gminny Konkurs Plastyczny: „Stroiki, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne”
organizowany przez Dzierzgoński Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną w
Dzierzgoniu – wyróżnienia dla pracy zbiorowej oraz liczne nagrody indywidualne;
 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – II miejsce drużynowo;
2009/10
 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce drużynowo;
 Gminny Konkurs Plastyczny ”Symbole Dzierzgonia” oraz „Patronka Dzierzgonia” zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzierzgoński Ośrodek Kultury oraz Młodzieżową Radę Miejską: 3 wyróżnienia – Link Konrad (kl. III), Link Marika (kl. V), Trzaska Joanna (kl. V);
 XIV Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie w lasach i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu, Sztumskie Centrum Kultury oraz Nadleśnictwo Kwidzyn – 2 wyróżnienia: Trzaska Joanna (kl. V) i Zasowski Jakub (kl. V);
 Gminny Konkurs Plastyczny „Śmieciarka i jej przyjaciele” ogłoszony przez
Burmistrza Miasta i Gminy Dzierzgoń”: 10 wyróżnień dla uczniów klasy IV;
2010/11
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”: Link Marika (kl. VI) wyróżnienie;
24
 XV Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie w lasach i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu, Sztumskie Centrum Kultury oraz Nadleśnictwo Kwidzyn: 3 wyróżnienia – Branecka Julia (kl. I), Szulga Karolina (kl. V), Grzybowska Patrycja
(kl. V);
 Powiatowy Konkurs Plastyczny – „Dzierzgońskie przypinki”: wyróżnienia – Blicharz Krzysztof (kl. IV), Mazurek Krzysztof (kl. IV), Link Konrad (kl. IV),
Szwamber Magdalena (kl. IV);
2011/12
 XVI Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie w lasach i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu, Sztumskie Centrum Kultury oraz Nadleśnictwo Kwidzyn: 5 wyróżnień – Wnuk Julia (kl. I), Branecka Julia (kl. II), Skwarek Justyna (kl. II),
Szulga Karolina (kl. VI), Grzybowska Patrycja (kl. VI);
 II miejsce dla Braneckiej Julii (kl. II) w Konkursie Plastycznym o św. Wojciechu
zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świętego Gaju;
2012/13
 XVII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie w lasach i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu, Sztumskie Centrum Kultury oraz Nadleśnictwo Kwidzyn: wyróżnienie dla Wnuk Julii (kl. II)
 Konkurs plastyczny pt.: „Makieta Ruchu Drogowego” organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku : 2 laureatki – Nazarewicz Natalia (kl. V), Grzybowska Anna (kl. V);
2013/14
 Powiatowy Konkurs Matematyczny w Sztumie: Lip Nadia (kl. II) – II miejsce w
kategorii klas II,
 Konkurs Powiatowy „Powiślańskie Dyktando” – III miejsce drużynowo: Grzybowska Anna (kl. VI), Kruczkowska Marlena (kl. VI), Domańska Alicja (kl. VI);
 I Konkurs Piosenki Dziecięcej w Dzierzgoniu: Wiśniewski Piotr (kl. II) – II
miejsce;
 Wojewódzki Konkurs Ortograficzny organizowany przez Samorządową Szkołę
Podstawową w Gościcinie. Sikora Zuzanna(kl. III) – 15 miejsce, Wnuk Julia
(kl. III) – 16 miejsce, Kruszewska Weronika (kl. III) 18 miejsce;
 Powiatowy Konkurs Matematyczny „Czar Par” w Czerninie: duet Nazarewicz
Natalia (kl. VI) i Blicharz Amadeusz (kl. VI) – II miejsce;
 XVIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie w lasach i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu, Sztumskie Centrum Kultury oraz Nadleśnictwo Kwidzyn: Moroz
Dawid (oddział przedszkolny) I miejsce w kategorii klas młodszych;
2014/15
 XVIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać i pomagać
zwierzynie w lasach i na polach” organizowany przez Koło Łowieckie „Cyranka” ze Sztumu, Sztumskie Centrum Kultury oraz Nadleśnictwo Kwidzyn: wyróżnienia – Kawicka Nadia (kl. I), Moroz Wiktoria (kl. II);
 Powiatowy konkurs Matematyczny w Sztumie „Matematyka – królowa nauk”:
Lis Bartosz (kl. I) – III miejsce w kategorii klas I, Mączkowska Klaudia (kl. II) –
II miejsce w kategorii klas II, Fil Oliwia (kl. III) – III miejsce w kategorii klas
III,
25
 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – I miejsce drużynowo;
 Gminny Konkurs na filmik nakręcony telefonem komórkowym organizowany
przez Młodzieżową Radę Miejską w Dzierzgoniu – I miejsce kl. V;
2015/16
 Gminny Konkurs Plastyczny na projekt graficzny opaski odblaskowej: I miejsce
Oliwia Szponikowska (IV).
Inną ważną organizacją młodzieżową, która działa na terenie Szkoły jest Związek Harcerstwa Polskiego, którego działalność po dziesięcioletniej przerwie reaktywowano w 2000 roku. Działalność drużyn zuchowych i harcerskich w szkole stanowi ważny element procesu wychowania dzieci i młodzieży. Wprawdzie cele i zadania organizacji harcerskiej w szerokim zakresie korelują z programem wychowawczym szkoły, jednak swoistość harcerstwa w odniesieniu do szkoły dotyczy jego odrębności. Społeczność
harcerska składa się z dzieci i młodzieży ochotniczo zgłaszających się do ZHP. Harcerstwo jest organizacją działającą przy placówkach szkolnych, jednak stanowi autonomiczny związek młodzieżowy, ze swoją strukturą: starszymi druhami i władzami organizacyjnymi usytuowanymi poza resortem oświaty. Z przeprowadzonych badań wynika,
iż o działalności harcerstwa przy Szkole Podstawowej w Bągarcie można mówić już
roku 1950. Jednak nie było to harcerstwo wywodzące się ze skautingu, lecz organizacja
polityczna, której struktura była zgodna z ideologia socjalistyczną. Wówczas niejednokrotnie przynależność do harcerstwa była przymusowa, a działalność ograniczała się do
brania udziału w obchodach 1-majowych.
Od roku szkolnego 1980/81 do roku 1990 przy Szkole Podstawowej w Bągarcie
działały:
 dwie drużyny harcerskie:
 21 drużyna im. Michała Kajki,
 22 drużyna im. Obrońców Pokoju;
 - oraz gromada zuchowa Leśne Skrzaty.
Z analizy dostępnych dokumentów wynika, iż opiekunowie drużyn podlegali
częstej zmianie. Najdłużej w tym okresie w harcerstwie działała dh. pwd. Iwona Szulga,
pełniąca funkcję komendantki III szczepu ZHP od 1983 do 1990 roku. Od 1982 roku
szczep działający na terenie omawianej placówki przyłączono do Hufca ZHP im. Rodziny Nalazków w Dzierzgoniu. W tym czasie komendantka Hufca dh. D. Motycka nawiązała współpracę z instruktorami wojskowymi wywodzącymi się z Kręgu Instruktorów
Wojskowych „Orliki” przy Ośrodku Szkolenia Wojsk Kadrowych im. Rodziny Nalazków w Elblągu. Do każdego szczepu działającego na terenie hufca zostało przydzielonych po dwóch instruktorów wojskowych, którzy byli bardzo pomocni przy organizowaniu obozów, biwaków oraz rajdów. Jednak w roku 1990 nastąpiło rozwiązanie Komendy Hufca w Dzierzgoniu, a tym samym także III Szczepu Harcerskiego działającego
przy Szkole Podstawowej w Bągarcie.
W roku 2000 reaktywowano działalność harcerstwa na terenie omawianej placówki i zaczęły działać:
 9 drużyna harcerzy młodszych „Kajtki”, której opiekunem była dh. pwd. Iwona
Szulga,
 zastęp harcerzy starszych „Watra” pod opieką dh. pwd. Iwony Szulgi,
 8 gromada zuchowa „Leśne Ludki”, opiekowała się nią dh. Irena Szulga,
 gromada zuchowa „Ekoludki” z opiekunem dh. Marzenną Kapczyńską.
Drużyna harcerska i gromady zuchowe wchodzą w skład Komendy Hufca ZHP
im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Sztumie. Harcerze i zuchy działający przy SP w Bą26
garcie od 2000 roku brali udział w licznych imprezach harcerskich organizowanych na
terenie Hufca. Corocznie biorą udział w:
 hufcowych wigilijkach, na których przekazywane jest Światełko Betlejemskie,
 hufcowych zlotach Gromad Zuchowych,
 biwakach organizowanych na terenie hufca,
 letnich obozach harcerskich i koloniach zuchowych.
Po kilku latach działalności ZHP w szkole istniała jedna gromada zuchowa „Leśne Ludki” z opiekunem dh. Ireną Szulgą , 9 drużyna harcerzy młodszych „Kajtki” oraz
zastęp harcerzy starszych „Watra” pod opieką dh. pwd. Iwony Szulgi,
Warto nadmienić, iż zuchy i harcerze z SP Bągart niejednokrotnie byli gospodarzami imprez hufcowych. Wraz z pwd. Iwoną Szulga i dh.Ireną Szulga organizowali:
 w roku szkolnym 2002/03 w SP w Bągarcie 3-dniową Harcerską Akcję Zimową
Hufca ZHP w Sztumie;
 2004/05 zorganizowali biwak w Świętym Gaju „Po złoty liść” dla harcerzy i zuchów
gminy Dzierzgoń;
 2005/06, 21 grudnia 2005 roku zorganizowali w Bągarcie Hufcowe Wigilijki dla
zuchów i harcerzy;
 2006/07 zorganizowali I Hufcowy Biwak Ekologiczny w Świętym Gaju;
 2007/08 zorganizowali 2-dniowy II Hufcowy Bieg Ekologiczny Bągart-Jankowo;
 2008/09 organizacja Hufcowych Wigilijek w Bągarcie;
 2009/10 organizacja Katarzynek zuchowych i harcerskich Bągart-Święty Gaj;
 2012/13, 21-22 VI 2013 organizacja biwaku Bągart-Jankowo.
W przygotowywanie biwaków chętnie włączali się również inni nauczyciele nie zrzeszeni w harcerstwie, a pracujący w szkole oraz rodzice zuchów i harcerzy.
Obecnie w szkole działa jedna gromada zuchowa „Leśne Ludki”, którymi opiekuje się pwd. Iwona Szulga.
Zdjęcie 22. Hufcowy biwak w Świętym Gaju. 2006 rok. Wyjście do
lasu w poszukiwaniu oznak jesieni.
Źródło:www.sp-bagart.pl.
27
We wrześniu 2011 roku w szkole zaczęło działać Szkolne Koło KrajoznawczoTurystyczne „Sznurówka”, które znajduje się pod patronatem Oddziału PTTK „Ziemia
Elbląska”. Założycielem i opiekunem koła jest p. Jadwiga Blicharz. Funkcję opiekuna
do czerwca 2013 roku pełniła również p. Elżbieta Nowak, a od września tegoż roku zastąpiła ją p. Zofia Wnuk. Uczniowie należący do koła co roku biorą udział w imprezach
turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Elblągu. Są to:
 Jesienny Rajd po Wysoczyźnie Elbląskiej,
 Złaz Mikołajkowy,
 Ogólnopolski Zlot Pamięci Narodowej do Nadbrzeża,
 Ogólnopolski Rajd Wiosenny EL-WI-RA,
Uczniowie do tej pory wzięli również udział w dwóch spływach kajakowych zorganizowanych przez KTkaj „Druzno”.
Zdjęcie 23.. Spływ kajakowy 2011 rok.
Źródło: archiwum Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego
„Sznurówka”.
Zdjęcie 24. jesienny Rajd po Wysoczyźnie Elbląskiej 2012 rok.
Źródło: archiwum Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego
„Sznurówka”.
28
W ciągu pięciu lat istnienia koła uczniowie wzięli udział w 21 imprezach turystycznych, przewędrowali łącznie 155 km i przepłynęli kajakami 10 km zdobywając
punkty na Odznaki Turystyki Pieszej.
Na terenie szkoły od roku szkolnego 2003/04 działa Sklepik Szkolny. Nieodpłatnie opiekuje się nim sekretarka szkolna – pani Renata Leoniak. Opiekun sklepiku wspiera pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły poprzez fundowanie wielu nagród w konkursach szkolnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Pokrywa również
część kosztów zakupu książek do biblioteki szkolnej. Niejednokrotnie finansuje wyjazdy
członków SKS „Start” na zawody sportowe oraz funduje dyplomy wręczane uczniom na
zakończenie szkolnych rozgrywek sportowych.
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
W historii swojej działalności szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem
lokalnym. Współpraca jej polega na przygotowywaniu różnych imprez i uroczystości nie
tylko na terenie szkoły, ale i poza nią. W 2000 roku na terenie omawianej placówki odbywały się w ramach projektu opracowanego przez samorząd Gminy w Dzierzgoniu
„Unia Europejska w szkole” – Dni Danii i Grecji. Celem projektu było przybliżenie
mieszkańcom osiągnięć i kultury państw Unii. W 2002 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Kultury na Wsi w Jonkowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Sportu i Turystyki w Rychlikach, Radami Sołeckimi wsi Bągart i Święty Gaj, nauczyciele przygotowali wystawy pt. „Skąd jesteśmy”, które odbywały się na terenie wsi Bągart
w dniach 25-26.05.2002 r. i Świętego Gaju – w terminie 28.04-1.05.2002 r. Celem projektu było zintegrowanie środowisk wiejskich i ochrona dziedzictwa kulturowego. Taką
samą wystawę w listopadzie 2007 roku nauczyciele przy współpracy mieszkańców zorganizowali również w Jasnej. Oprócz tego, corocznie 1 czerwca w szkole organizowany
jest Festyn Rodzinny. Rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi spędzają czas biorąc udział
w różnych konkurencjach sportowych, oglądając przygotowane przez dzieci występy
artystyczne i wspaniale się bawiąc. Od 2014 roku miejscem spotkań jest las w Jankowie,
gdzie zaprzyjaźnieni leśnicy przybliżają dzieciom tajniki życia leśnego. Tradycją szkolną jest organizowanie Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki. Uczniowie klas młodszych pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowują programy artystyczne, prezenty i słodki poczęstunek. Te święta cieszą się ogromną popularnością wśród seniorów
i rodziców, którzy w tych dniach bardzo licznie przybywają do szkoły. Ogromnym powodzeniem cieszą się również zabawy andrzejkowe i karnawałowe, w których uczestniczą także mamy z dziećmi jeszcze nie uczęszczającymi do szkoły. Od kilku lat szkoła
wypożyczając sprzęt sportowy wspomaga organizowanie dla dzieci z Jankowa, Świętego Gaju i okolic Dnia Dziecka w Jankowie oraz wprowadzonego po raz pierwszy w
2015 r. Powitania Wakacji w Świętym Gaju. Niejednokrotnie występy uczniów uatrakcyjniały różne święta organizowane przez społeczność wsi Jasna.
Realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze Szkoła współpracowała i nadal
współpracuje z różnymi organizacjami. Są to: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu
oraz w Rychlikach, Komenda Hufca ZHP w Sztumie, PTTK w Elblągu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu i w Rychlikach, Koło
Łowieckie „Cyranka” w Sztumie, Leśnictwo „Kwiatowo” w Kwietniewie, Dzierzgoński
Ośrodek Kultury, RTI – Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu, Komenda Policji w Dzierzgoniu, Powiatowa Komenda Policji w Sztumie, Koło Gospodyń
Wiejskich w Bągarcie, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Jasna i Okolic, Ośrodki Dosko-
29
nalenia Nauczycieli, Ochotnicza Straż Pożarna w Bągarcie, Rady Sołeckie: wsi Bągart
oraz wsi Jasna.
30
Zakończenie
W swojej 70-letniej działalności szkoła ulegała wielokrotnym przeobrażeniom.
Niewątpliwie pozytywną stroną działalności placówki jest w pełni wykwalifikowana
kadra pedagogiczna, której wysiłki skierowane są na to, aby uczniowie kończąc szkołę
podstawową byli wyposażeni w wiedzę, którą będą posługiwać się w dalszej edukacji.
Organizacje działające na terenie placówki, a zwłaszcza Samorząd Uczniowski,
ZHP, Szkolne Koło Sportowe „Start”, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Sznurówka” przez swoje funkcjonowanie wkładają wiele pracy w proces wychowania dzieci
i młodzieży.
Budynek szkolny stale ulega przeobrażeniom. W szkole wymieniono we wszystkich klasach okna, odmalowano sale lekcyjne, odnowiono korytarze szkolne, drzwi wejściowe, zaadaptowano mieszczące się w budynku dwa mieszkania na cele szkolne, odnowiono elewację, zagospodarowano teren przed budynkiem oraz dokonano wielu innych prac remontowych. Wynikiem tych prac jest systematycznie zmieniający się wygląd budynku szkolnego.
Niestety nadal czynnikami utrudniającymi proces dydaktyczno-wychowawczy
jest brak sali gimnastycznej oraz zbyt mała ilość pomocy dydaktycznych i naukowych.
Mimo tych trudności Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie
przez 70 lat istnienia funkcjonuje sprawnie, co niewątpliwie jest zasługą wszystkich pracowników oraz osób i instytucji z nią związanych, dzięki którym Szkoła pulsuje życiem
i nadal będzie aktywnie działała, mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych jej dzieci.
31
Fotogaleria
Fotografia 1. Absolwenci z 1961 roku
.
Źródło: dokumentacja szkolna.
Fotografia 2. Zespół teatralny złożony z uczniów klas starszych podczas noworocznej inscenizacji w 1994 r. Opiekun p. Anna Zmysłowska.
Źródło: zbiory własne.
32
Fotografia 3. Zespół teatralny klas młodszych po zakończeniu inscenizacji baśni J. Ch.
Andersena pt. „Słowik” – rok 2000. Opiekun p. Irena Szulga
Źródło: zbiory własne.
Fotografia 4. Rekonstrukcja starej klasy lekcyjnej podczas wystawy w Bągarcie pt.
„Skąd jesteśmy” 2002 r. Na zdjęciu są: od lewej z tyłu stoją: p. Barbara Kamińska
(ówczesna dyrektor szkoły), p. Jadwiga Blicharz; w ławce siedzą od lewej: p. Marzenna Kapczyńska, Irena Szulga; w roli nauczyciela p. Iwona Szulga.
Źródło: zbiory własne.
33
Fotografia 5. Wyróżnieni uczniowie konkursu plastycznego: Joanna Trzaska i Jakub Zasowski z
opiekunem p. Anną Kanią. Rok 2010.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Fotografia 6. Mikołajki 2010 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
34
Fotografia 7. Święto Szkoły 2010 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Fotografia 8. Powitanie wiosny 2013 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
35
Fotografia 9. Biwak 2013 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Fotografia 10. Dzień rodzica 2015 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
36
Fotografia 11. Dzień dziecka 2014 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Fotografia 12. Półfinał wojewódzki tenisa stołowego drużynowego chłopców,
Otłowiec 2015 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
37
Fotografia 13. Święto Szkoły 2015 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Fotografia 14. Wigilijni szkolne 2015 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
38
Fotografia 15. Wycieczka do Warszawy 2015 r.
Źródło: www.sp-bagart.pl.
Fotografia 16. Rajd EL-WI-RA 2014 r.
Wycieczka do lesu w Jankowie. 2015 r.
Źródło: dokumentacja szkolna.
39
Fotografia 17. Wycieczka do lasu w Jankowie, 2015 r.
Źródło: dokumentacja szkolna.
40

Podobne dokumenty