REGULAMIN KONKURSU „WSPIERAM SZKOLENIE PSA

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „WSPIERAM SZKOLENIE PSA
REGULAMIN KONKURSU
„WSPIERAM SZKOLENIE PSA-PRZEWODNIKA”
1. Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Royal Canin Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do
rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000008815, NIP: 675-125-64-30, REGON: 356296252 (dalej „Royal Canin”
lub „Organizator”).
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 6 sierpnia 2012 roku i trwać będzie do dnia
30 marca 2013 roku do godziny 23:59.
2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może zostać dowolna osoba fizyczna posiadająca
autentyczny profil w serwisie Facebook.
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin, jak również osoby pozostające z nimi we wspólnym
pożyciu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu Akcji w serwisie
Facebook znajdującego się pod adresem facebook.com/akcja.labrador (dalej
„Profil”) i
akceptacja uprawnień aplikacji znajdującej się pod adresem
apps.facebook.com/akcja_labrador (dalej „Aplikacja”).
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Zasady konkursu
1. Celem konkursu jest zdobycie jak największej liczby punktów.
2. Uczestnik konkursu zdobywa punkty korzystając z Aplikacji.
3. Uczestnik otrzymuje punkty za następujące aktywności w ramach Aplikacji:
a) Polubienie Profilu Akcji www.facebook.com/akcja.labrador – 50 pkt;
b) Zarejestrowanie kodu z naklejki na produktach BREED – 150 pkt za
każdy kod;
c) Zaproszenie znajomych do udziału w Aplikacji – 10 pkt za każdego
znajomego
d) Znajomy, który otrzymał zaproszenie do aplikacji od Uczestnika i
wszedł do aplikacji – 5 pkt za każdego znajomego
e) Znajomy, który otrzymał zaproszenie do aplikacji od Uczestnika i
zarejestrował kod w aplikacji – 50 pkt za każdego znajomego
4. Aplikacja zawiera ranking Uczestników z największą liczbą punktów.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Nagrodami w konkursie są kubki i koszulki akcji „Wspieram szkolenie psa-
przewodnika”.
2. Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów w danym tygodniu otrzyma
kubek, zaś Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów w danym
miesiącu otrzyma koszulkę.
3. Wyniki i dane zwycięzców będą publikowane na Profilu Akcji oraz w Aplikacji.
4. Zwycięzcy otrzymają również wiadomość e-mail z informacją o wygranej
i prośbą o podanie adresu do wysyłki nagrody.
5. Nagrody będą przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 30 dni
od dnia otrzymania od Uczestnika zwrotnego e-maila z danymi do wysyłki.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody
rzeczowe.
5. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, nowy regulamin
obowiązywał będzie od chwili opublikowania go na Profilu Organizatora lub
stronie Aplikacji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu
w każdym czasie i bez podania przyczyn.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody
na przetwarzanie przez Organizatora i Aplikację jego danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr
133 poz. 833 z póz. zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich
zmiany lub poprawienia.
4. Organizator ma prawo do zmiany zapisów zawartych w Regulaminie
niniejszego konkursu.

Podobne dokumenty