Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i - Winners

Transkrypt

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i - Winners
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i ryzyk montaŜowych .
jest adresowane do duŜych, średnich i małych przedsiębiorstw będących Inwestorem,
Wykonawcą czy Podwykonawcą.
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są prace kontraktowe, materiały i urządzania będące
przedmiotem budowy, montaŜu z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, ogólnego,
przemysłowego, inŜynieryjnego, drogowego.
Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:
•
•
•
•
•
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
sprzęt i wyposaŜenie placu budowy,
maszyny budowlane,
mienie istniejące,
odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich.
Zakres ubezpieczenia
•
•
•
Ubezpieczenie typu „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Zakres ubezpieczenia
obejmuje: utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń losowych
o charakterze nagłym i niespodziewanym, jeŜeli nie zostały one wyraźnie wyłączone.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia m.in. takie jak: poŜar, uderzenie
pioruna, huragan, deszcz nawalny, kradzieŜ z włamaniem.
Zakres ubezpieczenia moŜe zostać dostosowany do potrzeb i wymagań
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego za pomocą klauzul indywidualnych.
Okres ubezpieczenia moŜe rozpocząć się od chwili rozładowania materiałów budowlanomontaŜowych na terenie budowy/ montaŜu lub zaczyna się z dniem rozpoczęcia robót
kontraktowych.
MoŜliwość zawierania umów ubezpieczenia w róŜnych formach:
•
•
•
dla pojedynczego kontraktu,
obrotowej,
generalnej.

Podobne dokumenty