Sprawozdanie z lat 2002-2007 - Związek Ochotniczych Straży

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z lat 2002-2007 - Związek Ochotniczych Straży
SPRAWOZDANIE
zdziałalności
ZwiązkuOchotniczychStrażyPożarnych
RzeczypospolitejPolskiejijegowładz
zaokresXIkadencji
wlatach2002–2007
Warszawa2007
Wydawca:
Zarz¹d G³ówny
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
SPIS TREŒCI
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w XI kadencji (lata 2002-2007)
Wstęp
1.
2.
3.
.................................................................................................................................................. str. 7
Stan organizacyjny Związku OSP RP
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP - zmiany w statucie Związku
Osobowość prawna
I. Władze Związku OSP RP ................................................................................................................ str. 10
1. Zarząd Główny (skład, przedstawicielstwo, zmiany)
2.
3.
4.
5.
Prezydium Zarządu Głównego
Główna Komisja Rewizyjna
Główny Sąd Honorowy
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP
II. Komisje problemowe Zarządu Głównego Związku OSP RP ........................................................ str. 15
1. Komisja Prawno-Organizacyjna
2. Komisja Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej
3. Komisja Techniczno-Ratownicza
4. Komisja Kobiecych Drużyn Pożarniczych
5. Komisja ds. Młodzieży
6. Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
7. Komisja Kultury
8. Komisja Współpracy Zagranicznej
9. Komisja Historyczna
10. Komisja ds. Odznak Związkowych
11. Komisja Współpracy z Samorządami
12. Komisja Współpracy z Administracją Państwową i Organizacjami Pozarządowymi
13. Rada Programowa miesiêcznika „Strażak”
III. Działalność organizacyjna .......................................................................................................... str. 34
1. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP i jego Prezydium
2. Uchwały podjęte w latach 2002-2007
3 . Uhonorowania odznakami związkowymi
4. System OSP
5. System Zarządzania Jakością
5
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
IV. Realizacja uchwał i wniosków XI Zjazdu Krajowego ZOSP RP na podstawie przyjętego Uchwałą
nr 10/III/2003 Programu realizacji zadań Związku OSP RP na lata 2002-2007 .................str. 53-95
1. Umacnianie jedności wewnętrznej i pozycji społecznej Związku
2. Tworzenie warunków usprawniających działalność ratowniczą ochotniczych straży pożarnych
3. Wyposażanie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy
4. Udział Związku w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
5. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
6. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży
7. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego
8. Dokumentowanie działalności OSP i Związku
9. Rozwijanie współpracy z ogniwami samorządu i organizacjami społecznymi
10. Sprawozdanie z działalności Senackiego Zespołu Strażaków
11. Sprawozdanie z działalności Sejmowego Zespołu Strażaków
12. Współpraca z zagranicznymi organizacjami strażackimi
V. Działalność ratownicza Ochotniczych Straży Pożarnych ......................................................str. 96-113
1. Zdarzenia wymagające interwencji jednostek ratowniczych straży pożarnej – pożary i miejscowe
zagrożenia
2. Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych
3. Siły i środki ratownicze ochotniczych straży pożarnych
4. Wyszkolenie jednostek ratowniczych ochotniczych straży pożarnych
5. Wyposażenie Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP
VI. Finanse Związku OSP RP ...................................................................................................str. 114-116
1. Źródła finansowania
2. Realizacja zadań zleconych
3. Związek jako Organizacja Pożytku Publicznego
VII. Majątek Związku OSP RP ..................................................................................................str. 117-119
VIII. Działalność gospodarcza Związku OSP RP ...................................................................str. 120-124
IX. Działalność wydawnicza Związku OSP RP ........................................................................str. 125-129
Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Honorowego
X. Kalendarium 2002-2007.......................................................................................................str. 136-140
XI. Wykaz porozumień zawartych przez ZOSP RP w latach 2002 – 2007 ...............................str. 141-142
6
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w XI kadencji (lata 2002-2007)
Wstęp
Zarząd Główny w tym sprawozdaniu prezentuje najistotniejsze działania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002 – 2007.
Sprawozdanie zawiera informacje o realizacji postanowień XI Zjazdu Krajowego Związku i
Zjazdu Nadzwyczajnego, wyznaczających kierunki działania w mijającej kadencji. W okresie,
jaki upłynął od XI Zjazdu (19-20 października 2002 r.), w Związku miały miejsce znaczące wydarzenia, a wśród nich: Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP, wprowadzenie zmian
do statutu oraz uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
1. Stan organizacyjny Związku OSP RP
Związek zrzesza 16.850 ochotniczych straży pożarnych, skupiających 629.129 członków, w
tym 497.620 czynnych (uczestniczących w działaniach ratowniczych). Przy OSP działa: 1.626
kobiecych drużyn pożarniczych z 15.205 członkiniami, 10.214 młodzieżowych drużyn pożarniczych, które skupiają 29.856 dziewcząt oraz 68.756 chłopców.
Związek posiada terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, zgodnie z podziałem administracyjnym państwa. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są 2242 oddziały gminne, 339 oddziałów powiatowych i 16 wojewódzkich.
Do prowadzenia swoich spraw Związek zatrudnia pracowników: w biurze Zarządu Głównego
ZOSP RP, w biurach ZOW ZOSP RP, w Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
oraz w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku-Kirach.
7
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Zjazd Krajowy
ZOSP RP
Schemat organizacyjny ZOSP RP
Zarz¹d G³ówny
ZOSP RP
G³ówna Komisja
Rewizyjna
G³ówny S¹d
Honorowy
Komisja Rewizyjna
Oddzia³u
Wojewódzkiego
S¹d Honorowy
Oddzia³u
Wojewódzkiego
Prezydium
ZG ZOSP RP
Zjazd Oddzia³u
Wojewódzkiego
ZOSP RP
Zarz¹d Oddzia³u
Wojewódzkiego
ZOSP RP
Prezydium
ZOW ZOSP RP
Zjazd Oddzia³u
Powiatowego
ZOSP RP
Zarz¹d Oddzia³u
Powiatowego
ZOSP RP
Komisja Rewizyjna
Oddzia³u
Powiatowego
Prezydium
ZOP ZOSP RP
Zjazd Oddzia³u
Gminnego
ZOSP RP
Zarz¹d Oddzia³u
Gminnego
ZOSP RP
Komisja Rewizyjna
Oddzia³u Gminnego
Prezydium
ZOGm ZOSP RP
Walne zebranie OSP
Komisja
Zarz¹d OSP
Rewizyjna OSP
bezp. podleg³oœæ i koordynacja
koordynacja
8
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Zatrudnienie średnioroczne w etatach w ZOSP RP 2002-2007
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
Etaty - biuro ZG
Etaty - biura ZOW
ZOSP RP
Etaty WUS w
Brzezinach
Etaty OSz-W ZOSP
RP w Kościelisku Kirach
29,85
31,05
31,30
30,33
31,22
Wg stanu
na dzień
08.05.2007
31,00
128,63
125,51
120,91
117,31
120,08
117,25
121,00
113,00
116,00
116,00
112,00
112,00
-
8,16
9,00
8,00
9,00
9,00
2. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP – zmiany w statucie Związku
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołany został w dniu 15.03.2004 r. uchwałą ZG ZOSP RP nr
22/V/2003 z dnia 18.12.2003 r. Zwołanie zjazdu nastąpiło w związku z uchwałą nr 17/IV/2003
Zarządu Głównego z dnia 23.10.2003 r. w sprawie ubiegania się przez Związek OSP RP o status
organizacji pożytku publicznego. Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian do statutu
Związku, szczególnie w zakresie dostosowania go do wymogów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Wymagane zmiany musiały dotyczyć następujących zagadnień:
1. rozdziału działalności Związku na działalność odpłatną i nieodpłatną,
2. wymagań stawianych członkom komisji rewizyjnych,
3. uprawnienia Zarządu Głównego do określenia przedmiotu prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej,
4. zakazów stosowanych w działalności gospodarczej Związku.
Cel Zjazdu został osiągnięty. Nadzwyczajny Zjazd przyjętą uchwałą dokonał zmian w statucie
Związku dopisując 4 paragrafy i wnosząc poprawki do 32 paragrafów.
21 kwietnia 2004 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIX Wydziale Gospodarczym
KRS został złożony jednolity tekst przyjętego statutu. Sąd zarejestrował go w dniu 16.06.2004 r.
22 lipca 2004 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy złożone zostały dokumenty dotyczące uzyskania przez Związek OSP RP statusu organizacji pożytku publicznego. W dniu
14.09.2004 r. pod numerem 0000116212 poz. 8 KRS Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej został wpisany do KRS jako stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego
3. Osobowość prawna
Stowarzyszenie ,,Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” posiadając status organizacji pożytku publicznego jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne
osoby prawne wykonując zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony
9
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego. Zgodnie z postanowieniami
statutu jest możliwe za zgodą Zarządu Głównego (forma uchwały) uzyskanie osobowości prawnej przez oddział Związku. Posiadanie tego uprawnienia oznacza nabycie pełnej samodzielności w sferze stosunków majątkowych i możliwość samodzielnego występowania w obrocie
cywilnoprawnym.
Oddział Związku posiadający osobowość prawną jest nadal podporządkowany władzom wyższego szczebla w zakresie działalności statutowej, a prowadzona przez niego działalność gospodarcza jest tożsama z celami Związku.
Jednakże Związek nie odpowiada za zobowiązania oddziałów posiadających osobowość
prawną, zaciągnięte w ramach uzyskanej osobowości prawnej.
W okresie od października 2002 roku do kwietnia 2007 roku Zarząd Główny ZOSP RP wyraził
zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez oddziały wojewódzkie, 18 powiatowych, 1 miejski, 3 miejsko– gminne i 7 gminnych.
I. Władze Związku OSP RP
XI Zjazd Krajowy ZOSP RP zatwierdził Zarząd Główny w składzie 73 członków oraz dokonał
wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego liczących po 16 członków.
Pracami Związku kierowało 23-osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w tym prezes i czterech wiceprezesów. Zarząd Główny powołał 13 komisji problemowych, w tym Komisję do spraw
Młodzieży oraz Radę Programową miesięcznika „Strażak”, jako swoje organy doradcze.
W trakcie kadencji odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP.
1. Zarząd Główny (sk³ad, przedstawicielstwo, zmiany)
XI Zjazd Krajowy Związku OSP RP, 19 października 2002 r., zatwierdził Zarząd Główny do
którego weszli przedstawiciele wszystkich zarządów oddziałów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz powołani przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem w składzie:
1. Andrzej Łabentowicz
2. Ireneusz Niedźwiecki
3. Kazimierz Słabicki
4. Zdzisław Dąbrowski
5. Stefan Kubicki
6. Jan Szczepaniak
7. Bożesław Tafelski
8. Edward Hunek
9. Zdzisław Podkański
- woj. dolnośląskie
- woj. dolnośląskie
- woj. dolnośląskie
- woj. kujawsko-pomorskie
- woj. kujawsko-pomorskie
- woj. kujawsko-pomorskie
- woj. kujawsko-pomorskie
- woj. lubelskie
- woj. lubelskie
10. Marian Starownik
- woj. lubelskie
10
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
11. Ryszard Stanibuła
12. Franciszek Stefaniuk
13. Janusz Szpak
14. Jerzy Pietraszkiewicz
15. Aleksander Frączkowski
16. Józef Misiak
17. Jerzy Olejnik
18. Wojciech Szczęsny Zarzycki
19. Ryszard Szmaja
20. Józef Cholewka
21. Feliks Dela
22. Kazimierz Dzielski
23. Czesław Kosiba
24. Małgorzata Węgrzyn
25. Marek Choiński
- woj. lubelskie
- woj. lubelskie
- woj. lubelskie
- woj. lubuskie
- woj. łódzkie
- woj. łódzkie
- woj. łódzkie
- woj. łódzkie
- woj. łódzkie
- woj. małopolskie
- woj. małopolskie
- woj. małopolskie
- woj. małopolskie
- woj. małopolskie
- woj. mazowieckie
26. Zbigniew Gołąbek
27. Elżbieta Lanc
28. Waldemar Pawlak
29. Jerzy Pełka
30. Zdzisław Remiszewski
31. Witold Sojka
32. Andrzej Borowski
33.Wiesław Penk
34. Edward Dziaduła
35. Janusz Konieczny
36. Mieczysław Kot
37. Edward Szlichta
38. Antoni Milewski
39. Tadeusz Olszewski
40. Tadeusz Wołosiński
41. Stanisław Gajek
42. Grzegorz Pladzyk
43. Zygmunt Tomczonek
44. Piotr Buk
45. Alojzy Gąsiorczyk
46. Zbigniew Meres
47. Marek Trombski
48. Wiesław Chmielewski
49. Ryszard Januszek
50. Mirosław Pawlak
- woj. mazowieckie
- woj. mazowieckie
- woj. mazowieckie
- woj. mazowieckie
- woj. mazowieckie
- woj. mazowieckie
- woj. opolskie
- woj opolskie
- woj. podkarpackie
- woj. podkarpackie
- woj. podkarpackie
- woj. podkarpackie
- woj. podlaskie
- woj. podlaskie
- woj. podlaskie
- woj. pomorskie
- woj. pomorskie
- woj. pomorskie
- woj. śląskie
- woj. śląskie
- woj. śląskie
- woj. śląskie
- woj. świętokrzyskie
- woj. świętokrzyskie
- woj. świętokrzyskie
11
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
51. Józef Maciejewski
52.Stanisław Mikulak
53. Ryszard Jankowski
54. Mikołaj Kołodziejczak
55. Ryszard Kamiński
56. Wacław Skotowski
57. Jan Solak
58. Krzysztof Szamałek
59. Władysław Wesołowski
60. Stanisław Dycha
61. Stanisław Kopeć
62. Wojciech Olejniczak
63. Teofil Jankowski
64. Tadeusz Sławecki
65. Stanisław Bochniarz
- woj. warmińsko-mazurskie
- woj. warmińsko-mazurskie
- woj. wielkopolskie
- woj. wielkopolskie
- woj. wielkopolskie
- woj. wielkopolskie
- woj. wielkopolskie
- woj. wielkopolskie
- woj. wielkopolskie
- woj. zachodniopomorskie
- woj. zachodniopomorskie
- Poseł na Sejm RP
- Komendant Główny PSP
- MEN i S
- NFOŚiGW
66. Eugeniusz Roguski
67. Jan Kopczyk
68. Kazimierz Głowacki
69. Sylwia Gajderowicz
70. Roman Adamczyk
71. Wiesław Golański
72. Krystyna Ozga
73. Teresa Tiszbierek
- SGSP
- KRUS
- PZU S.A.
- PKO S.A.
- PKN „ORLEN”
- OSPZPiSR
- Poseł na Sejm RP
2. Prezydium ZG
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wyłonił ze swego grona Prezydium w składzie:
Prezes
Waldemar Pawlak
Wiceprezesi
Janusz Konieczny
Zbigniew Meres
Marian Starownik
Marek Trombski
Członkowie
Ireneusz Niedźwiecki
Zdzisław Dąbrowski
Jerzy Pietraszkiewicz
Józef Misiak
Czesław Kosiba
Zdzisław Remiszewski
Andrzej Borowski
Tadeusz Olszewski
12
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Zygmunt Tomczonek
Mirosław Pawlak
Stanisław Mikulak
Mikołaj Kołodziejczak
Stanisław Kopeć
Feliks Dela
Teofil Jankowski
Wojciech Olejniczak
Wiesław Penk
Teresa Tiszbierek
W okresie kadencji zmarli członkowie Zarządu Głównego:
Tadeusz Olszewski
Edward Hunek
Jan Szczepaniak
10.XI. 2002
8.VIII. 2006
22.IX. 2006
Mikołaj Kołodziejczak
26. XII. 2006
Uchwałą nr 19/IV/2003 Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 23 października 2003 r. dokonano
zmian w składzie Zarządu Głównego. Na miejsce Tadeusza Olszewskiego – Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego Woj. Podlaskiego desygnował Tadeusza Chołko.
Uchwałą nr 20/IV/2003 Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 23 października 2003 r. w skład
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP wybrano Tadeusza Wołosińskiego – przedstawiciela
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Podlaskiego.
Na miejsce pozostałych zmarłych nie dokooptowano nowych osób.
3. Główna Komisja Rewizyjna
XI Zjazd Krajowy Związku OSP RP w dniu 19 października 2002 roku - uchwałą nr 4/2002
określił liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
na 16 osób (reprezentowany jest każdy oddział wojewódzki Związku) oraz dokonał ich wyboru.
Na swoim pierwszym posiedzeniu GKR ZOSP RP ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący
Antoni Parobek
Wiceprzewodniczący
Marian Mikołajczyk
Ryszard Wudarczyk
Sekretarz
Elżbieta Polak
13
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Członkowie
Marian Komar
Kazimierz Jadwiszczak
Krzysztof Michalak
Jan Padewski
Ludwik Rogowski
Joachim Czernek
Romuald Wiszniewski
Stanisław Bobrowicz
Kazimierz Wroński
Lech Rogowski
Tadeusz Tomaszewski
Piotr Weckwert
W okresie kadencji (14 lutego 2007r.) zmarł przewodniczący GKR ZOSP RP – Antoni Parobek.
Nie zmieniono składu komisji. Komisją kierował jej wiceprzewodniczący – Ryszard Wudarczyk.
4. Główny Sąd Honorowy
W dniu 19 października 2002 roku XI Zjazd Krajowy Związku OSP RP - uchwałą nr 5/2002
określił liczbę członków Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
na 16 osób (reprezentowany jest każdy oddział wojewódzki Związku) oraz dokonał ich wyboru.
Na swoim pierwszym posiedzeniu GSH ZOSP RP ukonstytuował się następująco:
Przewodniczący
Grzegorz Lipowski
Wiceprzewodniczący
Kazimierz Drożdż
Henryk Pilewski
Sekretarz
Bożena Czachur
Członkowie
Zuzanna Pieniak
Lech Cabel
Jan Ryś
Arkadiusz Fularski
Zdzisław Kieszkowski
Kazimiera Tchórzewska
Józef Sawuła
Tadeusz Chołko
Roman Gradulewski
14
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Marian Tworek
Jan Przyborski
Eugeniusz Wróbel
W okresie kadencji w składzie Głównego Sądu Honorowego nastąpiły zmiany.
Przedstawiciel woj. podlaskiego – Tadeusz Chołko złożył rezygnację z funkcji członka GSH
ZOSP RP. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego woj. podlaskiego desygnował do składu GSH
– Kazimierza Dąbkowskiego.
W dniu 13 grudnia 2003 r. zmarła Bożena Czachur - przedstawicielka woj. zachodniopomorskiego – sekretarz GSH ZOSP RP. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego woj. zachodniopomorskiego na swojego przedstawiciela desygnował Grzegorza Czajkowskiego. Sekretarzem GSH
został Marian Tworek. Dokonanie zmian nastąpiło na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 roku
mocą uchwały nr 2/2004 Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP.
5. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy odbył się 15 marca 2004 roku w Teatrze Polskim w Warszawie.
Uczestniczyło w nim 153 delegatów, co stanowiło 86,4 proc. uprawnionych. W zjeździe licznie
uczestniczyli parlamentarzyści, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister rolnictwa i
rozwoju wsi, komendant główny PSP. Zjazd dokonał stosownych zmian w statucie Związku niezbędnych do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Drugim punktem obrad była
ocena realizacji uchwały programowej XI Zjazdu Krajowego Związku OSP RP. Zjazd przyjął
przedłożoną informację w sprawie stanu realizacji zadań Związku na dzień 31 stycznia 2004r.
II. Komisje problemowe Zarządu Głównego
Związku OSP RP
Zarząd Główny ZOSP RP uchwałą nr 11/II/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku na podstawie
statutu Związku (§ 23 ust.3) powołał na obecną kadencję władz Związku komisje problemowe.
Przyjął nazwy, składy osobowe oraz określił obszary ich działalności. W dniu 5 maja 2004
roku Zarząd Główny ZOSP RP podjął uchwałę nr 33/VI/2004 w sprawie uzupełnienia składów
komisji problemowych, a w dniu 12 maja 2005 roku uchwałę nr 53/X/2005 o zmianie składów
osobowych komisji problemowych ZG ZOSP RP.
Komisje problemowe aktywnie uczestniczyły w życiu naszego Związku. Opiniowały dokumenty przyjmowane przez Prezydium Zarządu Głównego (regulaminy, instrukcje, wytyczne) oraz
Zarząd Główny (między innymi plany działalności, budżet i sprawozdania z ich wykonania).
Uczestniczyły w procesie tworzenia aktów prawnych odnoszących się do życia Związku i OSP.
Komisje obradowały w siedzibie biura ZG ZOSP RP w Warszawie oraz w innych miejscowoś15
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
ciach w trakcie posiedzeń wyjazdowych. Najwięcej posiedzeń odbyły: Komisja EkonomicznoFinansowa i Działalności Gospodarczej, Komisja Prawno-Organizacyjna, Komisja Kultury i Komisja Techniczno-Ratownicza. Dwie komisje nie podjęły swej działalności.
1. Komisja Prawno-Organizacyjna
Obszar działalności
Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach projektów aktów prawnych i rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Związku i ochotniczych straży pożarnych.
Skład osobowy
Ireneusz Niedźwiecki - przewodniczący
Wiesław Chmielewski - wiceprzewodniczący
Aleksander Frączkowski – wiceprzewodniczący
Członkowie:
Sekretarz:
Jerzy Olejnik
Zdzisław Remiszewski
Wacław Skotowski
Władysław Wesołowski
Tadeusz Wołosiński
Krzysztof Miazga
Dorota Sawka - od 05.05.2004 r.
Marek Zelent
Tomasz Poręba - od 12.05.2005 r.
Od września 2002 r. Komisja odbyła 14 posiedzeń plenarnych oraz pięć spotkań zespołów
zadaniowych podczas których omówiono następujące zagadnienia :
- ustalono zasady organizacyjne i treści merytorycznej pracy Komisji,
- dokonano bieżącej oceny i korekty treści druków na zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze w OSP oraz odpowiednio druków sprawozdawczych dla oddziałów Związku i
ochotniczych straży pożarnych,
- opracowano wytyczne do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i Związku OSP RP
2006-2007,
- dokonano oceny i korekty projektu uchwały Zarządu Głównego Związku w sprawie wzorów
pieczęci stosowanych w Związku OSP RP i w ochotniczych strażach pożarnych,
- wypracowano wspólnie z Komisją Techniczno-Ratowniczą podstawowe założenia do dokumentu: „Wytyczne w sprawie działalności komendanta gminnego Związku OSP RP” określające
rolę, obowiązki i uprawnienia komendanta,
- opracowano projekt zmiany statutu Związku w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
16
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
- opracowano projekt regulaminu Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku OSP RP,
- wypracowano stanowisko w sprawie organizacyjno-ekonomicznych aspektów dotyczących
proponowanych zmian do „Regulaminu nadawania odznak i wyróżnień”,
- podjęto dyskusję nad wypracowaniem możliwości i zasad finansowego zabezpieczenia działalności oddziałów powiatowych Związku OSP RP,
- dokonano oceny oraz wypracowano uwagi do uchwały ZG ZOSP RP w sprawie zasad tworzenia komisji problemowych Zarządu Głównego na XII kadencję ZOSP RP,
- dokonano oceny projektu instrukcji kancelaryjno-archiwalnej dla Związku,
- dokonano analizy wniosków i uwag zgłaszanych w ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej
w OSP i Związku na szczeblu OSP, oddziałów gminnych, powiatowych i wojewódzkich ZOSP RP,
- opracowano projekt porozumienia z Państwową Strażą Pożarną dotyczący współpracy PSP
i Związku OSP RP,
- dwukrotnie opiniowano projekt „Regulaminu organizacyjnego placówek Związku”,
- wypracowano zapisy zmian w ustawach i rozporządzeniach dotyczących bieżącej działalności OSP i ZOSP RP, które przyjęły formę projektu ustawy „O zmianie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw” złożonej u Marszałka Sejmu RP przez grupę
posłów - członków Poselskiego Zespołu Strażaków,
- opracowano projekt propozycji jednolitych wzorów druków stosowanych w OSP i Związku
(druki na zebrania i zjazdy, wnioski o dofinansowanie, zamówienia zakupów, wnioski na odznaczenia, legitymacje członka OSP oraz działacza Związku,
- opracowano propozycję nowelizacji wzorcowego Regulaminu Pracy Zarządów Oddziałów
Związku,
- wypracowano projekt propozycji zmian do statutu Związku OSP RP dla zespołu statutowego
przed XII Zjazdem Krajowym ZOSP RP.
Komisja Prawno-Organizacyjna uczestniczyła w opracowaniu oraz ocenie projektów aktów
prawnych i dokumentów przygotowywanych na obrady Zarządu Głównego i jego Prezydium.
2. Komisja Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej
Obszar działalności
Doradztwo w sprawach zarządzania środkami finansowymi i majątkiem Związku oraz działalności gospodarczej.
Skład osobowy
Zdzisław Dąbrowski – przewodniczący
Wiktor Lalek - wiceprzewodniczący
Alojzy Gąsiorczyk – wiceprzewodniczący
Członkowie:
Stanisław Bochniarz
Marek Choiński
Józef Cholewka
17
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Stanisław Dycha
Ryszard Jankowski
Ryszard Januszek
Mieczysław Kot
Andrzej Łabentowicz
Józef Misiak
Grzegorz Pladzyk
Kazimierz Słabicki
Kazimierz Pluciński
Renata Cybor
Sekretarz:
Wiesław Golański
W swoim działaniu Komisja postawiła sobie następujące cele:
- tworzenie bazy materialnej dla działalności gospodarczej Związku odpowiadającej współczesnym standardom i generującej w przyszłości dochody na cele statutowe,
- tworzenie właściwych struktur organizacyjnych, w których jej wydzielony pion byłby w pełni
odpowiedzialny za działalność gospodarczą Związku,
- znowelizowanie form i zakresu prezentacji projektu i realizacji budżetu ZG czyniąc go bardziej przejrzystym i czytelnym,
- popieranie inicjatyw w tych obszarach działalności gospodarczej, które przysparzają środków
na działalność statutową.
Problemy te były przedmiotem obrad 21 posiedzeń, które Komisja i jej Prezydium odbyły w
okresie sprawozdawczym, w tym na 7 posiedzeniach wyjazdowych. Uwagi i wnioski ze swych
posiedzeń Komisja zawierała i przedstawiała prezesowi Zarządu Głównego oraz dyrektorowi
Biura ZG w „Stanowisku Komisji”.
W obszarze działalności gospodarczej zainteresowanie Komisji skierowane było na:
- działalność WUS w Brzezinach,
- działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZOSP RP w Kościelisku-Kirach,
- działalność handlową Biura ZG,
- nieruchomość w Poznaniu.
W realizacji postawionych zadań Komisja ściśle współpracowała z biurem ZG oraz kierownictwem podmiotów gospodarczych.
Do pozytywnych efektów takiego współdziałania w omawianej kadencji Komisja zalicza:
- doprowadzenie do końca restrukturyzacji i modernizacji WUS w Brzezinach. Dziś jest to
zakład sprawnie zarządzany, w miarę unowocześniony w zakresie parku maszynowego, o uporządkowanej infrastrukturze,
- rozpoczęcie modernizacji obiektów w Poznaniu, co wpływa nie tylko na ich wartość ale polepsza atrakcyjność, a to z kolei pozwala na pozyskiwanie większych środków z ich wynajmu,
- unormowanie funkcjonowania Ośrodka w Kościelisku-Kirach określając i wprowadzając „Zasady” jego funkcjonowania,
18
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
- wspieranie działań w zakresie remontu budynków „B” i „C” – o podwyższonym standardzie
użytkowania,
- doprowadzenie do przyjęcia przez Prezydium ZG koncepcji rozbudowy i modernizacji Ośrodka poprzez budowę obiektu „A” i pozostałej towarzyszącej infrastruktury.
Współpraca z właściwymi dla ich zakresu działania pionami Biura ZG pozwoliła na zmodyfikowanie tabelarycznej części budżetu ZG – czyniąc ją bardziej czytelną poprzez:
- wyodrębnienie efektów działalności gospodarczej ,
- przyjęcie czystej struktury kosztów funkcjonowania Biura ZG,
- wyodrębnienie dochodów i kosztów wydawnictwa „Strażak”.
W zakresie współpracy z Biurem ZG – Komisja wspierała działania Działu Handlowego w
obszarach:
- centralnych zakupów sprzętu i karosacji samochodów,
- pozyskiwania dochodów na rzecz działalności statutowej.
Zarysowująca się w okresie kadencji niekorzystna sytuacja finansowa ZG i niektórych Biur
Zarządów Oddziałów Wojewódzkich w zakresie obsługi zadań statutowych – coraz większe
uzależnienie pokrywania tych wydatków z pozyskiwanych dochodów z własnej działalności gospodarczej, konsumpcja większości środków z wyprzedaży majątku, a nie przeznaczenie ich na
odtworzenie majątku zobowiązywała Komisję do stawiania przed Biurem ZG w ostatnich latach
wniosków mających na celu podjęcie określonych działań, które mogłyby zapobiec lub znacząco ograniczyć zakres przyszłych niepomyślnych skutków. Dotyczy to:
- głębokiej restrukturyzacji Biura ZG, a w szczególności wyodrębnienie w nim pionu odpowiedzialnego za całokształt działalności gospodarczej,
- dokonania reorientacji i reorganizacji zadań organów statutowych w kierunku przystosowania
ich do zarysowujących się w przyszłości możliwości finansowych Związku (ilościowe składy
osobowe organów, liczba zadań programowych, zbytnia centralizacja),
- zintensyfikowanie wzajemnej współpracy i form realizacji między Biurem ZG a ZOW ZOSP RP
w zakresie dokonywania zakupów przez Oddziały Zarządów Wojewódzkich w ramach struktur
Związku,
- zmiany zasad wynagradzania pracowników Związku – przystosowując je do współczesnych
zasad gospodarki rynkowej,
- przywrócenia wnoszenia przez OSP wpłat na działalność statutową. Komisja uważa tę sprawę nadal za aktualną – zaś za nadzór i monitorowanie tych wpłat odpowiedzialnymi uczynić
należy Prezesów ZOW ZOSP RP.
Uzależnienie pokrywania wydatków na funkcjonowanie organów statutowych Związku od dochodów pozyskiwanych z prowadzonej własnej działalności gospodarczej Związku wymaga
szczególnego zainteresowania się tą problematyką ze strony Prezydium i Biura ZG.
Konieczne jest dokonywanie przez te organy systematycznych ocen aktualnego stanu podmiotów gospodarczych, efektywności ich funkcjonowania oraz opracowania strategii ich rozwoju.
19
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
3. Komisja Techniczno-Ratownicza
Obszary działalności
Współudział w opracowywaniu rozwiązań i doradztwo w sprawach techniki pożarniczej oraz
szkoleń ratowniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych.
Skład osobowy
Stanisław Mikulak - przewodniczący
Ryszard Kamiński - wiceprzewodniczący
Piotr Grabowski - wiceprzewodniczący
Ryszard Szczygieł - wiceprzewodniczący
Członkowie:
Stanisław Gajek
Andrzej Łabentowicz
Antoni Milewski
Eugeniusz Roguski
Bohdan Gagucki
Zbigniew Szablewski
Sekretarz:
Wiesław Golański
24 kwietnia 2003 r. Zarząd Główny Związku Uchwałą nr 11/III/2003r. powołał Komisję Techniczno-Ratowniczą, wyznaczając obszar jej działania w ramach współudziału w opracowywaniu
rozwiązań i doradztwa w sprawach techniki pożarniczej oraz szkoleń ratowniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych.
Korzystając z przysługujących uprawnień Komisja w swoim regulaminie pracy uszczegółowiła
tematykę zadań:
- doradztwo w sprawach techniki, kwatermistrzostwa i infrastruktury,
- udział w pracach związanych z przygotowaniem lub opiniowaniem programów szkoleń ratowniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych,
- opracowywanie koncepcji dotyczących kategoryzacji OSP oraz regulaminów i standardów
działań ratowniczych,
- ocena i opracowywanie normatywnych założeń wyposażenia ochotniczych straży pożarnych,
- wykonywanie dyspozycji Zarządu Głównego Związku dotyczących spraw techniczno-szkoleniowych dla ochotniczych straży pożarnych,
- współpraca z KG PSP i CNBOP w zakresie spraw o charakterze techniczno-ratowniczym i
szkoleniowym w przygotowaniu strażaka ochotnika do prowadzenia akcji ratunkowych,
- opiniowanie projektów wzorów dokumentów przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych i Związku lub wnioskowanie w sprawach druków obowiązujących.
20
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
W wyniku swoich prac Komisja przedstawiła Prezydium ZG ZOSP RP projekty opracowań w sprawie:
- kategoryzacji Jednostek Operacyjno-Technicznych ochotniczych straży pożarnych,
- wzorcowego Regulaminu organizacyjnego Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP,
- wytycznych w sprawie działalności komendanta gminnego Związku OSP RP,
- wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa
technicznego przeznaczonych dla OSP,
- systemu szkolenia strażaków ratowników OSP,
- wytycznych w sprawie wyposażenia JOT OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań
ratowniczych,
- normatywnego wyposażenia ratowników ochotniczych straży pożarnych.
Ponadto Komisja podjęła działania w obszarach:
1. współdziałania w przygotowaniach do Zjazdu Krajowego ZOSP RP (opracowanie m.in.
wzorcowego statutu OSP eliminującego błędy i braki dotychczasowych statutów),
2. opracowania dokumentu określającego wymogi techniczne i funkcjonalno-użytkowe dla
strażnic OSP,
3. współpracy z KG PSP w zakresie operacyjno-technicznym, a w szczególności:
− nowelizacji przepisów dot. weryfikacji KSRG i powoływania do tego systemu OSP,
− opracowania literatury i pomocy szkoleniowych do szkolenia strażaków ratowników, specjalistów i dowódców OSP,
− opracowania zadań (standardów) i procedur ratowniczych dla JOT OSP,
− przygotowania propozycji do porozumienia ZG ZOSP RP – KG PSP w sprawie współdziałania w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
− wprowadzenia gminnych planów ratowniczych.
4. Komisja Kobiecych Drużyn Pożarniczych
Obszary działalności
Propagowanie udziału kobiet w życiu ochotniczych straży pożarnych i działalności Związku.
Skład osobowy
Krystyna Ozga - przewodnicząca
Teresa Tiszbierek - wiceprzewodnicząca
Halina Hirth - wiceprzewodnicząca
Członkowie:
Zofia Czaja
Antonina Dombrowska
Jolanta Glińska
Maria Kłopotowska
21
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Krystyna Krzemińska
Eugenia Kubańska
Maryla Malinowska
Bronisława Szczurowa
Sekretarz:
Regina Rokita
Zgodnie z „Programem realizacji zadań Związku OSP RP na lata 2002 – 2007”, głównymi
zadaniami Komisji były :
- umacnianie jedności wewnętrznej i pozycji społecznej Związku OSP RP,
- wypracowanie i opiniowanie kierunków działań zapewniających aktywny udział kobiet w życiu OSP i ogniw Związku OSP RP oraz w życiu lokalnych środowisk, gmin itp.,
- popularyzowanie ochrony ppoż. i zasad bezpieczeństwa,
- wspieranie i pomoc m.in. w pożarniczym wychowaniu dzieci i młodzieży, w realizacji ciekawych inicjatyw lokalnych itd.,
- wspieranie życia kulturalno-oświatowego, amatorskiego ruchu artystycznego, sportu pożarniczego, dokumentowanie historii i działalności ogniw Związku OSP RP i OSP,
- współudział w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
- rozwijanie współpracy z ogniwami samorządu lokalnego oraz organizacjami pożytku publicznego.
W latach 2002 – 2007 odbyło się 7 posiedzeń Komisji KDP. Odbywały się one w Warszawie,
a także - jako wyjazdowe w województwach: małopolskim, podlaskim, lubelskim, wielkopolskim
i podkarpackim.
Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami:
- ustalenie regulaminu i planu pracy Komisji,
- rola kobiet w OSP, współpraca OSP i KGW, problematyka stresu służby oraz sposoby radzenia sobie ze stresem, profilaktyka uzależnień (posiedzenie Komisji połączone z seminarium
dla członkiń wojewódzkich komisji KDP),
- mobilizacja kobiet do aktywności społecznej i zawodowej - współpraca Stowarzyszenia „Razem dla Niepełnosprawnych” z OSP,
- różnorodna działalność kobiet w OSP; współpraca OSP m. in. z ogniwami samorządu lokalnego, organizacjami pożytku publicznego oraz z lokalną społecznością ,
- współpraca jednostek OSP na terenie gminy i powiatu; współpraca m.in. z: lokalnymi parlamentarzystami i mediami oraz PSP (w posiedzeniu Komisji na ten temat wzięli udział m.in.
członkinie i członkowie z 15 OSP),
- spotkanie Komisji KDP z Komisją Historyczną, kronikarzami i opiekunami izb tradycji OSP
oraz udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Kronik (głównym celem spotkania było pokazanie
metod i form opracowywania kronik oraz dokumentowanie historii i działalności OSP i Związku
OSP RP),
- aktywniejsza współpraca kobiet z organizacjami pozarządowymi na różnych szczeblach. Po22
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
pularyzowanie udziału kobiet w Programie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich na przykładzie woj. podkarpackiego.
Członkinie Komisji KDP były informowane na bieżąco o ważnych zadaniach i akcjach podejmowanych przez Związek. W miarę możliwości włączały się do tych działań, aktywizując swoje
środowisko. Dotyczy to m.in. akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz OSP i Związku, propagowania i pomocy w akcjach humanitarnych: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Strażacy
w honorowym krwiodawstwie” czy pomocy powodzianom. Włączyły się czynnie do statutowej
działalności OSP i Związku oraz popularyzowały wśród członkiń OSP – działalność szkoleniową w zakresie ratownictwa medycznego.
5. Komisja ds. Młodzieży
Obszary działalności
Współudział w aktywizacji młodzieży z ochotniczych straży pożarnych na rzecz jej indywidualnych aspiracji i potrzeb środowisk lokalnych.
Skład osobowy
Teresa Tiszbierek - przewodnicząca
Tadeusz Sławecki - wiceprzewodniczący
Ryszard Szmaja – wiceprzewodniczący
Członkowie:
Waldemar Baranowicz
Katarzyna Kurzac
Dariusz Marczyński
Katarzyna Mazurczyk
Jan Padewski
Anna Rokita- Pawłowska
Grzegorz Pladzyk
Marianna Pozorska
Leszek Walczak
oraz 16 przedstawicieli komisji ds. młodzieży zarządów oddziałów wojewódzkich Związku.
Agata Seńków
Piotr Adamczewski
Wiesław Nowak
Marcin Madziała
Paweł Skorupa
Kazimierz Krzowski
Zbigniew Kaliszyk
Waldemar Hołownia
Jan Pac
23
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Stanisław Kirejczyk
Tadeusz Kollek
Andrzej Frejno
Ireneusz Żak
Andrzej Ochlak
Marek Ginalski
Zbigniew Lewandowski
Sekretarz:
Leonarda Bogdan
W celu włączenia młodzieży do szerszej wymiany doświadczeń i poprawy przepływu informacji do władz Związku oraz uchwał Związku do niższych szczebli organizacyjnych Komisja
ds. Młodzieży Zarządu Głównego została rozszerzona o 16 przedstawicieli wszystkich województw.
Komisja spotkała się 6 razy. W 2004 r. członkowie Komisji ds. Młodzieży uczestniczyli w posiedzeniu wyjazdowym komisji połączonym z seminarium z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Programu „Młodzież”, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Członkowie Komisji opracowali i przyjęli wzorcowy regulamin komisji ds. młodzieży. W 2004 r.
został uaktualniony regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku prac komisji powstał również wzorcowy program szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (kandydatów, członków, dowódców) i wzorcowa dokumentacja kursów
MDP, przyjęte przez ZG ZOSP RP Uchwałą 160/28/2006r. Członkowie Komisji opracowali regulamin zdobywania specjalności pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przyjęty
przez Prezydium ZG ZOSP RP Uchwałą 150/26/2006 r. oraz wzór naszywki – oznaki specjalności
opiekuna MDP przyjęty przez ZG ZOSP RP Uchwałą 70/XIV/2006 r. z 9.05.2006 r.
W wyniku konkursu ogłoszonego przez Komisję w 2006 roku został opracowany i przyjęty
znak graficzny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (uchwała ZG ZOSP RP nr 65/XIII/2006).
We współpracy z Wytwórnią Umundurowania Strażackiego w Brzezinach opracowano projekt
ocieplanej kurtki dla członków MDP.
Zespół roboczy komisji przygotował wzór proporca MDP, który został przyjęty uchwałą ZG
ZOSP RP 20. 06. 2007 r.
Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i przeprowadzeniu OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Z ramienia
Zarządu Głównego wizytowali letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków MDP.
Brali udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży i osób pracujących z młodzieżą m.in.
w międzynarodowych sympozjach Komisji Młodzieży CTIF, seminariach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych państw nadbałtyckich, seminariach polsko-niemieckich dla opiekunów MDP,
I Międzynarodowym Forum Młodzieży w Wels w Austrii.
Uczestniczyli w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń i seminariów dla komendantów obozów MDP, wychowawców i kierowników placówek wypoczynku młodzieży.
24
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
6. Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
Obszary działalności
Propagowanie i współudział w rozwoju aktywności ochotniczych straży pożarnych w zakresie
sportu pożarniczego oraz sprawności fizycznej.
Skład osobowy:
Wiesław Penk- przewodniczący
Bożesław Tafelski – wiceprzewodniczący
Leszek Dąbrowski – wiceprzewodniczący
Członkowie:
Ryszard Antonowicz
Ryszard Bownik
Marek Dąbal
Jarosław Klimczak
Jacek Krzycki
Henryk Marcinkiewicz
Leon Piotr Mądry od 05.05.2004 r.
Zdzisław Paszkowski
Tomasz Poręba - od 12.05.2005 r.
Mariusz Roga
Krzysztof Zamysłowski
Sekretarz:
Leonarda Bogdan
Komisja odbyła 11 posiedzeń. W trakcie kadencji członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w
przygotowywaniu kalendarza imprez programowych w zakresie działalności sportowej Związku.
Na bieżąco brali udział w przygotowaniach imprez sportowo-pożarniczych i sportowo-obronnych poprzez wsparcie organizacyjne i merytoryczne.
Komisja przyjęła za główne zadania opracowanie i uaktualnienie istniejących regulaminów zawodów sportowo-pożarniczych, a także wyłonienie osób zajmujących się sportami pożarniczymi.
Przetłumaczono na potrzeby drużyn OSP startujących w eliminacjach do zawodów międzynarodowych regulamin CTIF i usunięto błędy z dotychczasowych wersji. Dla jego przybliżenia
opracowano i wykonano na płycie CD slajdowe ujęcie prawidłowego przebiegu ćwiczeń bojowych i sztafety. Posłużyły one naszym zespołom na zawodach międzynarodowych CTIF w
Varażdin. Płyta CD z ich nagraniem została dołączona do czasopisma „Strażak”.
Podobnie postąpiono z regulaminem dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dokonano tłumaczenia oryginalnego tekstu przyjętego przez Radę Wykonawczą CTIF w roku 2004 w Laibach. W oparciu o ten regulamin startowały nasze drużyny MDP w Varażdin w 2005 roku.
W wyniku prac zespołu problemowego został przygotowany nowy, z dostosowaniem do warunków naszego kraju, regulamin zawodów MDP. Według niego są obecnie przeprowadzane
25
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
zawody sportowo-pożarnicze dziewcząt i chłopców z młodzieżowych drużyn. Wydany został w
roku 2005.
Po odbytych w roku 2003 zawodach sportowo-pożarniczych OSP w Toruniu i zgłoszonych
propozycjach poprawek i uzupełnień regulaminowych przystąpiono do opracowywania nowego
regulaminu zawodów według systemu polskiego. Pracujący nad nim zespół po zebraniu uwag z
całego kraju przygotował nowy tekst zatwierdzony uchwałą Prezydium i następnie podpisany do
stosowania przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendanta Głównego PSP.
W sumie członkowie komisji i powołanego zespołu przygotowali 4 regulaminy zawodów.
Drugim przyjętym kierunkiem działań było przeszkolenie kadry sędziowsko-instruktorskiej do
zawodów. W wyniku prowadzonej współpracy ze szkoleniowcami z Austrii zostały przeprowadzone w Krakowie kursy szkoleniowe, w których brali udział zarówno członkowie OSP jak i funkcjonariusze PSP. W ten sposób powstała grupa przeszkolonych druhów, z której planuje się
zorganizowanie kolegium sędziów szczebla krajowego i wojewódzkiego do obsługi zawodów, a
także do prowadzenia szkolenia dla powiatów i gmin.
Komisja czynnie uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowo-pożarniczych w kraju i za granicą. Na międzynarodowe zawody CTIF w Varażdin po raz pierwszy
wyjechała większa grupa sędziów z OSP uczestnicząc w ich przebiegu. Część z nich została
przeszkolona na specjalnym kursie w Linzu.
Wyjazd ekipy polskiej na zawody w Varażdin, która była jedną z najliczniejszych, należał pod
względem wyników do najbardziej udanych ze wszystkich dotychczasowych olimpiad CTIF.
Podział zadań wśród członków komisji według ich osobistych zainteresowań poszczególnymi
dyscyplinami sportu znalazł swój wyraz również w wynikach, jakie zostały uwidocznione w dalszej części sprawozdania o udziale OSP i MDP w zawodach sportów obronnych czy zawodach
płetwonurków.
7. Komisja Kultury
Obszary działalności
Inspirowanie i wspomaganie ochotniczych straży pożarnych w działalności artystycznej oraz
doradztwo w pracy szkoleniowej na rzecz OSP i Związku.
Skład osobowy
Mikołaj Kołodziejczak – przewodniczący
Marian Chmielewski - wiceprzewodniczący
Józef Cholewka - wiceprzewodniczący
Zdzisław Podkański – wiceprzewodniczący
Stanisław Zając - wiceprzewodniczący
Członkowie:
Franciszek Jerzy Stefaniuk
Władysław Balicki
26
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Leszek Bratkowski - od 05.05.2004 r.
Edward Guzik - od 05.05.2004 r.
Marian Indeka
Barbara Wit- Kargul
Bolesław Kurek
Stanisław Leszczyński
Józef Murawski
Wiesław Pitulski - od 05.05.2004 r.
Dorota Spandel - od 05.05.2004 r.
Franciszek Suwała - od 05.05.2004 r.
Anna Szabat
Halina Święch
Jerzy Wiesław Zawisza
Sekretarz:
Leonarda Bogdan
Komisja Kultury odbyła 15 spotkań. W ramach działalności Komisji pracowały zespoły odpowiedzialne za przygotowanie imprez w ramach przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego ochotniczych straży pożarnych. Komisja opiniowała i zatwierdzała corocznie kalendarz imprez
programowych. W wyniku prac Komisji i konsultacji z dyrygentami orkiestr powstał Regulamin
Przeglądów Orkiestr OSP, zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG 9 lutego 2006 roku. Opracowała
założenia Konkursu Pieśni Patriotycznej i Konkursu Tańca Ludowego, które zostały przeprowadzone w trakcie XIV Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP w 2006 roku.
Członkowie Komisji byli jurorami na wszystkich przeglądach orkiestr i zespołów artystycznych.
Prowadzili warsztaty, konsultacje i kursy szkoleniowe działaczy Związku pracujących w tych zespołach i orkiestrach OSP. Przygotowywali repertuar muzyczny na najważniejsze wydarzenia
i imprezy, w tym na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę, Festiwale ogólnopolskie i przeglądy orkiestr OSP.
8. Komisja Współpracy Zagranicznej
Obszary działalności
Opiniowanie zasad i treści współpracy zagranicznej Związku oraz propagowanie indywidualnych kontaktów ochotniczych straży pożarnych w tym zakresie.
Skład osobowy
Marek Trombski – przewodniczący
Wiesław Penk - wiceprzewodniczący
Członkowie:
Roman Adamczyk
Józef Cholewka
27
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Edward Dziaduła
Alojzy Gąsiorczyk - od 05.05.2004 r.
Edward Hunek
Mirosław Pawlak - od 05.05.2004 r.
Wacław Skotowski
Witold Sojka
Krzysztof Szamałek - od 05.05.2004 r.
Janusz Szpak
Wojciech Szczęsny Zarzycki
Artur Gajewski
Roman Gradulewski
Danuta Raniowska
Kazimierz Sady
Urszula Sienkiewicz
Elżbieta Winnicka
Małgorzata Włodarczyk
Sekretarz:
Leonarda Bogdan
Zgodnie z regulaminem pracy zakres działania Komisji obejmował:
1. wymianę młodzieży,
2. dążenie do pomocy OSP w nawiązywaniu kontaktów,
3. budowanie współpracy między krajami wschodnimi i zachodnimi,
4. kwestie związane z finansowaniem współpracy.
Komisja pracowała zgodnie z rocznymi planami działania. Członkowie Komisji uczestniczyli
w międzynarodowych seminariach, konferencjach, zjazdach. Dzięki zaangażowaniu Komisji w
dniach 18-19 marca 2005 r. w Mysłowicach, woj. śląskie odbyło się Sympozjum Grupy Państw
Naddunajskich CTIF. Komisja obradowała 5 razy.
9. Komisja Historyczna
Obszary działalności
Popularyzacja dorobku historycznego ruchu strażackiego i jego dokumentowanie.
Skład osobowy
Józef Ryszard Szaflik - przewodniczący do 2005 r.
Piotr Matusak - przewodniczący od 2005 r.
Jerzy Pełka – wiceprzewodniczący
Janusz Gmitruk -wiceprzewodniczący od 2005 r.
28
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Członkowie:
Tadeusz Olejnik
Arkadiusz Kołodziejczyk
Władysław Tabasz
Eugeniusz Walczak
Helena Witecka
Zbigniew Zasada
Jacek Bardan
Stanisław Bieleń - od 05.05.2004 r.
Edward Dalibóg
Ludwik Kotoński - od 05.05.2004 r.
Zbigniew Todorski
Mieczysław Witczak
Wiesław Chmielewski - od 05.05.2004 r.
Sekretarz:
Leonarda Bogdan
W roku 2005 prof. Józef Ryszard Szaflik poprosił o zwolnienie z funkcji przewodniczącego,
rekomendując na to miejsce prof. Piotra Matusaka. Propozycja została przyjęta przez członków
Komisji.
Jednocześnie Komisja zaproponowała prof. Józefowi Ryszardowi Szaflikowi funkcję honorowego przewodniczącego. Funkcję wiceprzewodniczącego objął dr Janusz Gmitruk.
W pracach Komisji stale biorą udział: Anna Przybylska, Ewa Marcinkowska, Tadeusz Chwaliński oraz kadra dydaktyczna placówek, w których odbywały się imprezy finałowe konkursów
historycznych.
Komisja koordynowała przebieg Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, konkursu na pamiętniki,
wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” oraz od roku 2006
konkursu na prace popularno-naukowe i dydaktyczne dotyczące historii pożarnictwa. Przygotowywała program sesji popularnonaukowych towarzyszących spotkaniom laureatów konkursów.
Członkowie komisji wygłaszali referaty okolicznościowe podczas uroczystości jubileuszowych w
OSP i jednostkach terenowych Związku oraz w trakcie konferencji naukowych organizowanych
przez inne instytucje.
Komisja przygotowała część historyczną obchodów 85-lecia powstania Związku OSP RP. Z tej
okazji w kościele p.w. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce
został ufundowany witraż Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Rok wcześniej w tym
samym kościele wmurowano tablicę pamiątkow¹ poświęconą Bolesławowi Chomiczowi. Członkowie Komisji opracowywali i przygotowywali wystawy historyczne i okolicznościowe dotyczące
działalności Związku. Brali też udział w opracowaniu wydawnictw:
1. Zeszyt Historyczny nr 3,
2. Zeszyt Historyczny nr 4,
29
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
3. Zeszyt Historyczny nr 5,
4. Jednością Silni - Jednodniówka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
5. 85-lecie Związku OSP RP - Jednodniówka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Komisja odbyła 8 posiedzeń.
10. Komisja ds. Odznak Związkowych
Obszary działalności
Ocena realizacji uprawnień do nadawania odznak. Wnioskowanie w sprawach dotyczących
stosowania zasad uhonorowań i wyróżnień w Związku oraz opiniowanie wzorów nowych odznak.
Skład osobowy
Jerzy Pietraszkiewicz - przewodniczący
Jan Solak - wiceprzewodniczący
Członkowie:
Bohdan Gagucki
Mikołaj Kołodziejczak
Sekretarz:
Tomasz Poręba - od 12.05.2005 r.
Od września 2002 r. Komisja odbyła 7 posiedzeń plenarnych podczas, których zajmowała się
następującymi zagadnieniami:
- ustaliła zasady organizacyjne i treści merytoryczne do pracy Komisji,
- zajmowała stanowiska w sprawach kierowanych do biura ZG ZOSP RP, a wchodzących w
zakres przedmiotowy jej obszaru działalności, w tym między innymi: propozycji ustanowienia
nowych odznak związkowych, zasad postępowania z odznaczeniem w przypadku śmierci osoby
uhonorowanej przed jego wręczeniem, zniesienia limitów odznak, zwiększenia limitów odznak,
pobierania opłat za nadawane odznaki, przywrócenia wizerunku postaci św. Floriana w miejsce stylizowanego płomienia nad górnym ramieniem krzyża Złotego Znaku Związku OSP RP,
ustanowienia odznaki honorowego członka ZOSP RP oraz OSP, możliwości nadawania odznak
związkowych jednostkom organizacyjnym OSP (np. orkiestrom, MDP, JOT),
- przeprowadziła analizę ilościową odznak związkowych nadawanych przez Prezydia ZOW
ZOSP RP oraz wykorzystywanie przez oddziały wojewódzkie ZOSP RP możliwości nadawania
odznaczeń państwowych, resortowych i innych w latach 2005 i 2006. Komisja zwróciła szczególną uwagę na znikome korzystanie przez oddziały wojewódzkie ZOW ZOSP RP z możliwości
nadawania medalu „Za Ofiarność i Odwagę”,
- wykonując postanowienia XI Zjazdu Krajowego ZOSP RP Komisja podjęła się i opracowała
projekt wizerunku odznaki „Krzyż św. Floriana” i regulaminu jego nadawania (projekt ten został
30
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
zatwierdzony Uchwałą ZG ZOSP RP nr 47/IX/2005 z dnia 17.02.2005 r.; do Prezydenta RP zostało skierowane pismo w celu uzyskania zgody na jego stosowanie),
- stwierdziła konieczność nowelizacji zapisów „Regulaminu Nadawania Odznak i Wyróżnień”
oraz „Regulaminu Umundurowania” i wnosi o podjęcie tych działań w XII kadencji ZOSP RP,
- opracowała i przyjęła jako propozycję dla Prezydium ZG kryteria ustalania limitów odznak
Związku OSP RP na 2007 r.
Odnosząc się do przedstawionych Komisji przez Biuro ZG ZOSP RP problemów omawianych
na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP i zjazdach oddziałów gminnych ZOSP RP w
2006 r. a dotyczących głównie zwiększenia limitów odznaczeń oraz zrezygnowania z limitowania - Komisja uznała je za uprawnione do dyskusji jednak niecelowe do realizacji w wersji wnioskowanej. Komisja uważa, że ranga odznaczeń korporacyjnych wymaga surowszych kryteriów
ich przyznawania ze starannie przygotowanym uzasadnieniem. Komisja prosi, aby kryterium
czasookresu nie było jednym z podstawowych warunków, które decydują o przyznaniu odznaczenia. Należy zawsze starannie analizować osiągnięcia, które powinny, w pierwszej kolejności,
decydować o przyznaniu wyższego stopniem odznaczenia.
11. Komisja Współpracy z Samorządami
Obszary działalności
Inspirowanie współpracy oddziałów Związku z samorządami na rzecz wspierania działalności
ochotniczych straży pożarnych.
Skład osobowy:
Kazimierz Głowacki
Józef Maciejewski
Józef Misiak
Ryszard Stanibuła
Małgorzata Węgrzyn
Sekretarz:
Dorota Sawka - od 12.05.2005 r.
Komisja nie podjęła działalności.
12. Komisja Współpracy z Administracją Państwową i Organizacjami Pozarządowymi
Obszary działalności
Ocena wyników działalności Związku oraz jego poczynań w kreowaniu udziału ochotniczych
straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz ochrony ludności.
31
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Skład osobowy
Roman Adamczyk
Zbigniew Gołąbek
Stanisław Kopeć
Mirosław Pawlak
Ryszard Stanibuła
Zygmunt Tomczonek
Krzysztof Szamałek
Sekretarz:
Tomasz Poręba - od 12.05.2005 r.
Komisja nie podjęła działalności.
13. Rada Programowa miesiêcznika „STRAŻAK”
Obszary działalności
Opiniowanie programu wydawniczego „Strażaka” i ocenianie zawartych w czasopiśmie informacji.
Skład osobowy
Ireneusz Niedźwiedzki – przewodniczący
Zdzisław Remiszewski – wiceprzewodniczący
Członkowie:
Czesław Kosiba
Józef Ryszard Szaflik
Ludwik Kotoński
Anna Świtalska
Sekretarz:
Ludwik Kotoński do 2005 r., a następnie Marian Zalewski (po przejściu w 2005 roku redaktora naczelnego Ludwika Kotońskiego na emeryturę, został on członkiem Rady Programowej a
funkcję sekretarza powierzono nowemu redaktorowi naczelnemu „Strażaka” Marianowi Zalewskiemu.
Rada odbywała posiedzenia raz w roku. Uczestniczył w nich zespół redakcyjny i kolegium
„Strażaka”. Odbyły się 4 spotkania. Rada zapoznawała się z działalnością redakcji i sprawami
związanymi z wydawaniem miesięcznika „Strażak”. Oceniano szatę graficzną i tematykę prezentowaną w czasopiśmie. Analizowano wpływy i wydatki redakcji. Zastanawiano się nad przyczynami spadku prenumeraty i sposobami przeciwdziałania temu.
Od 2005 roku odbywają się kilkudniowe posiedzenia wyjazdowe, których głównym celem jest
przybliżenie potencjalnym czytelnikom i prenumeratorom naszego miesięcznika oraz zachęcenie ich do zwiększenia prenumeraty przez jednostki, którym „Strażak” jest znany lub rozpoczęcia
prenumeraty przez tych, którzy dotychczas tego nie robili. W 2005 roku odwiedzono wojewódz32
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
two wielkopolskie, a w 2006 roku województwo podlaskie. Za każdym razem wizyta obejmowała kilka powiatów. Rozmawiano z działaczami Związku OSP RP z danego terenu, strażakami
OSP, kierownictwem PSP, wójtami i burmistrzami, przedstawicielami rad gmin i miast.
Sukcesem pisma były uroczystości (20 czerwca 2007 r.) związane z obchodami 125 lecia powstania „Strażaka”. Grupie kilkudziesięciu osób – dziennikarzy, współpracowników,
przedstawicieli instytucji współpracujących – wręczono odznaczenia korporacyjne bądź pisma z podziękowaniem za współpracę. Redakcja otrzymała szereg okolicznościowych listów
gratulacyjnych. Tego samego dnia odbyła się także konferencja naukowa. W konferencji
zorganizowanej wspólnie przez redakcję pisma, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i
Komisję Historyczn¹ ZG ZOSP RP wygłoszono referaty i komunikaty naukowe. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyło ponad 200 zaproszonych gości. Redakcja podjęła także
wysiłek opracowania albumu zatytułowanego „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.
Rada pozytywnie ocenia działalność redakcji „Strażak”. Pismo jest dobrze redagowane, a
dobór informacji właściwy. Potwierdziły to także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród czytelników w 2006 roku. Systematycznie pracowano nad poprawą szaty graficznej i zwiększeniem zawartości merytorycznej oraz objętości pisma. Efekty w tym zakresie zarówno Rada
Programowa, jak i czytelnicy oceniają pozytywnie. Od sierpnia 2006 roku zwiększono objętość
comiesięcznej edycji pisma z 40 do 60 stron, zmieniono papier (na zdecydowanie lepszy) i
oprawę. Na stronie internetowej (www.strazak.net.pl) czytelnicy mogą obejrzeć poszerzony
serwis fotograficzny ilustrujący poszczególne artykuły prezentowane na łamach „Strażaka”.
Z redakcją można się kontaktować poprzez e-maila: [email protected] Zahamowany
został systematyczny spadek prenumeraty trwający od 1998 roku, a nawet nastąpił wzrost
sprzedaży w latach 2006 i 2007. Na koniec roku 2005 prenumerata wynosiła 10.654 egz. W
2006 roku wzrosła do 10.807 egz. Dalszy wzrost obserwowany jest w roku 2007 (na dzień 30
czerwca tego roku 11.200 egz.). Rozwijana jest forma sprzedaży poza prenumeratą. W 2006
roku sprzedano w ten sposób 3056 egzemplarzy. Świadczy to o wysokiej aprobacie i przydatności w środowisku pożarniczym publikacji zamieszczanych w „Strażaku”. W okresie kadencji
redakcja podjęła skuteczne starania ograniczające koszty wydawania pisma. Systematycznie – raz w miesiącu – odbywają się posiedzenia kolegium „Strażaka” w trakcie, których
dokonywana jest bieżąca ocena poszczególnych numerów pisma oraz konsultowane plany
na przyszłość.
Praca nad zwiększeniem prenumeraty powinna być kontynuowana, aby w przyszłości doprowadzić do tego, żeby każda OSP zamawiała co najmniej 1 egzemplarz. Zadaniem redakcji,
w tym zakresie, jest utrzymywanie dobrego poziomu merytorycznego i edytorskiego czasopisma, a wydawcy (Zarządu Głównego ZOSP RP) wspomaganego przez oddziały terenowe
Związku, dążenie do spopularyzowania „Strażaka” wśród członków OSP i uświadomienie im
korzyści wynikających z prenumeraty pisma Związku OSP RP oraz troska o efektywniejsze
pozyskiwanie reklam.
33
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
III. Działalność organizacyjna
1. Posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP i jego Prezydium
W kończącej się kadencji Zarząd Główny odbył 19 posiedzeń.
W poszczególnych latach terminy posiedzeń, frekwencję i liczbę podjętych uchwał ukazuje
poniższe zestawienie.
Rok
2002
liczba
2003
liczba
2004
liczba
2005
liczba
2006
liczba
2007
liczba
Razem
Data posiedzenia
19 października
20 grudnia
2
24 kwietnia
23 października
18 grudnia
3
5 maja
21 października
16 grudnia
3
17 lutego
12 maja
20 października
19 grudnia
4
2 marca
9 maja
19 października
19 grudnia
4
27 lutego
8 maja
20 czerwca
Frekwencja
100,0%
55,7%
75,3%
72,6%
61,6%
76,7%
52,1%
53,4%
64,4%
68,4%
71,2%
52,0%
68,4%
67,1%
56,3%
60,6%
68,6%
71,4%
67,1%
3
19
Liczba podjętych uchwał
1
1
2
14
5
3
22
13
2
5
20
4
7
3
4
18
4
4
2
6
16
2
5
5
12
90
Dokumenty będące przedmiotem obrad Zarządu Głównego były każdorazowo przedkładane
Prezydium ZG ZOSP RP.
Ponadto Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP na swych posiedzeniach rozpatrywało sprawy i podejmowało uchwały zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami.
Prezydium Zarządu Głównego odbyło 36 posiedzeń. Poniższe zestawienie prezentuje terminy, frekwencję i liczbę podjętych uchwał.
34
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Rok
Data posiedzenia
21 listopada
Frekwencja
86,9%
Liczba podjętych uchwał
7
2002
liczba
20 grudnia
2
30 stycznia
73,9%
60,9%
6
13
3
2003
27 marca
24 kwietnia
78,2%
82,6%
11
4
26 czerwca
25 września
69,6%
91,3%
5
9
23 października
20 listopada
69,6%
86,9%
3
11
18 grudnia
8
22 stycznia
15 kwietnia
22 lipca
31 sierpnia
56,5%
4
50
5
8
4
6
23 września
21 października
25 listopada
16 grudnia
8
3 lutego
17 lutego
21 kwietnia
28 czerwca
15 września
20 października
19 grudnia
7
9 lutego
2 marca
11 kwietnia
9 maja
29 czerwca
8 września
19 października
19 grudnia
8
9 lutego
11 kwietnia
31 maja
20 czerwca
73,9%
52,1%
69,6%
56,5%
liczba
2004
liczba
2005
liczba
2006
liczba
2007
liczba
Razem
73,9%
69,6%
73,9%
82,6%
78,2%
69,6%
60,9%
65,2%
60,9%
52,1%
60,9%
73,9%
73,9%
65,2%
65,2%
69,6%
78,2%
60,9%
73,9%
63,6%
68,2%
63,2%
68,2%
4
37
3
1
3
6
36
4
7
8
6
12
5
8
50
7
3
9
5
7
6
2
9
48
6
4
7
1
18
215
35
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
2. Wybrane uchwa³y podjête w latach 2002-2007
XI Zjazdu Krajowego Związku OSP RP w dniu 19 października 2002
1/2002
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu,
2/2002
w sprawie powołania w skład Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
3/2002
w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
4/2002
w sprawie określenia liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz ich wyboru,
5/2002
w sprawie określenia liczby członków Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz ich wyboru,
6/2002
w sprawie zmiany statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
7/2002
w sprawie uchwalenia programu działania Związku na lata 2002-2007.
Wybrane uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2002
19.10.2002
1/I/2002
20.12.2002
2/II/2002
w sprawie określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym Prezesa i
Wiceprezesów,
w sprawie przyjęcia znaku graficznego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wybrane uchwały Prezydium ZG ZOSP RP w roku 2002
20.12.2002
13/2/2002
w sprawie limitu odznak dla Zarządów Wojewódzkich ZOSP RP.
Wybrane uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2003
24.04.2003
5/III/2003
6/III/2003
10/III/2003
11/III/2003
23.10.2003
17/IV/2003
18/IV/2003
w sprawie planów działalności na rok 2003.
w sprawie uchwalenia budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2003 r.
w sprawie programu realizacji zadań Związku OSP RP w latach 2002 – 2007.
w sprawie powołania komisji problemowych i powoływania zespołów zadaniowych
Zarządu Głównego Związku OSP RP.
w sprawie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
w sprawie wzorów pieczęci stosowanych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, w jego oddziałach i ochotniczych strażach pożarnych.
36
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
18.12.2003
22/V/2003
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.
Wybrane uchwały Prezydium ZG ZOSP RP w roku 2003
27.03.2003
22/4/2003
23/4/2003
24.04.2003
31/5/2003
25.09.2003
40/7/2003
41/7/2003
20.11.2003
49/9/2003
54/9/2003
56/9/2003
w sprawie nadania sztandaru dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Dolnośląskiego,
w sprawie nadania sztandaru dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
w sprawie zwiększenia limitu odznak dla oddziałów wojewódzkich Związku
OSP RP (o 30%).
w sprawie rozpatrzenia przez Zarząd Główny Związku OSP RP wniosku o uzyskanie
przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej statusu
organizacji pożytku publicznego,
w sprawie kandydatury do Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiciela
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie limitu odznak dla zarządów oddziałów wojewódzkich ZOSP RP
(na 2004 r.),
w sprawie jednorazowej zapomogi pieniężnej dla rodziny tragicznie zmarłego druha
Józefa Kulika - członka OSP w Tymowej, woj. małopolskie,
w sprawie „Specyfikacji średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu
z napędem terenowym - Star 266”.
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP
15.03.2004
1/2004
w sprawie zmian w Statucie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Wybrane uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2004
5.05.2004
27/VI/2004
28/VI/2004
29/VI/2004
w sprawie planów działalności na rok 2004,
w sprawie uchwalenia budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2004 r,
w sprawie przedmiotu działalności nieodpłatnej prowadzonej przez Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
37
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
16.12 .2004
40/VIII/2004
w sprawie zmiany uchwały o sztandarach, mundurach, dystynkcjach i odznakach w
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Wybrane uchwały Prezydium ZG ZOSP RP w roku 2004
23.09.2004
88/15/2004
16.12.2004
94/18/2004
95/18/2004
w sprawie rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej (na
zakup sprzętu i wyposażenia OSP - GCR).
w sprawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”,
w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży
pożarnych.
Wybrane uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2005
17.02.2005
45/IX/2005
46/IX/2005
47/IX/2005
20.10.2005
56/XI/2005
19.12.2005
59/XII/2005
w sprawie uchwalenia budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2005 r.,
w sprawie planów działalności na 2005 r.,
w sprawie ustanowienia odznaki „Krzyż św. Floriana”.
w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XII Zjazdem
Krajowym Związku OSP RP.
w sprawie planów działalności na 2006 rok.
Wybrane uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2005
3.02.2005
100/19/2005
21.04.2005
111/21/2005
w sprawie limitu odznak dla Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.
w sprawie nadania sztandaru Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP woj.
wielkopolskiego.
38
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
28.06.2005
124/22/2005
15.09.2005
125/23/2005
127/23/2005
20.10.2005
137/24/2005
19.12.2005
144/25/2005
146/25/2005
w sprawie normatywnego wyposażenia ratowników ochotniczych straży pożarnych.
w sprawie wzorów druków na zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych
strażach pożarnych i wzorów dokumentów na zjazdy oddziałów Związku OSP RP,
w sprawie rozdziału środków finansowych z wpłat 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych.
w sprawie „Wytycznych w sprawie działalności komendanta gminnego ZOSP RP”.
w sprawie zmiany uchwały o kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych
ochotniczych straży pożarnych i wzorcowego regulaminu organizacyjnego tych
jednostek,
w sprawie limitu odznak dla Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.
Wybrane uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2006
2.03.2006
63/XIII/2006
64/XIII/2006
65/XIII/2006
66/XIII/2006
9.05.2006
70/XIV/2006
19.10.2006
71/XV/2006
19.12.2006
73/XVI/2006
74/XVI/2006
w sprawie uchwalenia budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2006 rok,
w sprawie planów działalności na 2006 r.- uchwalenie kalendarza imprez
programowych,
w sprawie zatwierdzenia znaku graficznego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
w sprawie uczczenia 85-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
w sprawie wprowadzenia wzoru naszywki – oznaki specjalności opiekuna MDP do
Regulaminu Umundurowania.
w sprawie zwołania XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP i określenia liczby
delegatów na zjazd oraz przedstawicieli wszystkich zarządów oddziałów
wojewódzkich do składu Zarządu Głównego Związku OSP RP.
w sprawie terminu i porządku obrad XII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie,
w sprawie planów działalności na 2007 rok.
Wybrane uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2006
9.02.2006
150/26/2006
w sprawie przyjęcia regulaminu zdobywania sprawności pożarniczych,
39
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
151/26/2006
152/26/2006
156/26/2006
2.03.2006
157/27/2006
11.04.2006
160/28/2006
163/28/2006
168/28/2006
w sprawie przyjęcia regulaminu przeglądów orkiestr,
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na prace popularno-naukowe dotyczące
historii pożarnictwa,
w sprawie „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów
ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych”.
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Zawodów Sportowo-Pożarniczych
OSP”.
w sprawie wzorcowych programów szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
i wzorcowej dokumentacji kursów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
w sprawie zasad przyznawania dotacji do karosacji i zakupu samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP,
w sprawie zwiększenia o 5 sztuk limitu dla każdego oddziału wojewódzkiego ZOSP
RP i Zarządu Głównego ZOSP RP na Złoty Znak Związku i Medal Honorowy im. B.
Chomicza z okazji 85-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
8.09.2006
181/31/2006
182/31/2006
19.12.2006
193/33/2006
w sprawie powołania zespołów przygotowujących XII Zjazd Krajowy ZOSP RP,
dotycząca wytycznych w sprawie wyposażenia Jednostek Operacyjno-Technicznych
OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań ratowniczych.
w sprawie limitu odznak dla zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP
na 2007 rok.
Wybrane uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2007
27.02.2007
79/XVII/2007
8.05. 2007
81/XVII/2007
82/XVIII/2007
83/XVIII/2007
20.06.2007
86/XIX/2007
87/XIX/2007
90/XIX/2007
w sprawie uchwalenia budżetu Zarządu Głównego Związku OSP RP na 2007 rok.
w sprawie wykonania budżetu Zarządu Głównego Związku OSP za 2006 rok,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku OSP RP za 2006 rok,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wytwórni Umundurowania
Strażackiego w Brzezinach za 2006 rok.
w sprawie regulaminu proporca MDP,
w sprawie wprowadzenia wzoru naszywki oznaki specjalności Kronikarza OSP,
w sprawie interpretacji przyjętej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
40
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Administracji dotyczącej praw członków Ochotniczych Straży Pożarnych do
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu,
Wybrane uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w roku 2007
9.02.2007
199/34/2007
200/34/2007
31.05.2007
209/36/2007
w sprawie rozdziału środków finansowych pochodzących z MSWiA na cele ochrony
przeciwpożarowej w części dotyczącej dopłat do karosacji i zakupu samochodów
ratowniczo- gaśniczych dla OSP,
w sprawie rozdziału środków finansowych pochodzących z firm ubezpieczeniowych
na cele ochrony przeciwpożarowej w części dotyczącej dopłat do zakupu sprzętu i
wyposażenia osobistego.
w sprawie zasad przyznawania dopłat do karosacji, zakupu samochodów
ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu i umundurowania dla OSP.
20.06.2007
215/37/2007
w sprawie nadania sztandaru Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP województwa
podlaskiego.
3. Uhonorowania odznakami związkowymi
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP na wnioski prezydiów zarządów oddziałów wojewódzkich
Związku i z własnej inicjatywy od 1 stycznia 2002 r. do 31.05.2007 r. nadało:
– 2652 Złotych Znaków Związku OSP RP
– 2212 Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza
Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” w stopniach:
– 1037 złotych
– 806 srebrnych
– 535 brązowych
W podziale na poszczególne województwa nadania te prezentują poniższe tabele.
41
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
4.
5.
6.
7.
8.
9.
42
46
61
368
RAZEM
394
15
15
16
29
16
23
32
warmińskomazurskie
18
9
15
15
17
12
28
2
32
29
31
18
40
24
16
207
28
23
15
21
1
9
13
3
24
27
16
15
12
Złoty
156
26
6
19
4
1
6
3
3
16
19
11
13
7
6
6
10
Srebrny
117
48
2
1
3
5
3
4
1
6
21
1
4
8
8
2
Brązowy
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
w 2002 roku
Medal im.
Bolesława
Chomicza
11
27
26
24
31
13
34
23
14
Złoty
Znak
Związku
15. wielkopolskie
16.
zachodniopomorskie
17.
Z inicjatywy
Prezydium ZG
ZOSP RP
14.
12. śląskie
13. świętokrzyskie
10. podlaskie
11. pomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
Województwo
3.
2.
1.
Lp
482
68
20
52
16
15
28
20
17
29
10
44
28
28
12
43
27
25
Złoty
Znak
Związku
385
11
20
44
11
21
24
18
21
31
8
31
35
24
9
33
29
15
Medal im.
Bolesława
Chomicza
254
17
54
3
12
16
3
4
19
15
34
22
30
14
10
1
141
18
3
18
7
4
6
1
7
10
3
9
26
7
3
7
6
6
Złoty Srebrny
76
28
3
3
3
3
2
1
1
8
5
2
3
6
2
5
1
Brązowy
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
w 2003 roku
550
94
20
49
21
22
29
15
22
25
12
53
35
40
12
47
29
25
Złoty Znak
Związku
430
11
20
44
11
21
24
18
21
31
8
31
33
45
30
12
38
32
Medal im.
Bolesława
Chomicza
177
16
23
1
9
10
1
4
18
5
15
35
9
4
20
7
Złoty
108
22
2
5
2
5
5
3
13
4
7
19
3
5
5
4
4
Srebrny
86
41
1
10
1
2
6
3
4
4
1
6
7
Brązowy
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
w 2004 roku
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Uhonorowania odznakami zwi¹zkowymi w latach 2002-2007
Województwo
43
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
RAZEM
16. zachodniopomorskie
Z inicjatywy
17. Prezydium ZG
ZOSP RP
14. warmińskomazurskie
15. wielkopolskie
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2.
1. dolnośląskie
Lp
21
14
449
124
587
21
46
27
47
8
30
35
49
4
36
17
20
29
25
33
172
1
6
7
7
19
1
14
16
27
2
14
3
2
8
12
32
179
5
6
23
11
18
5
4
19
13
4
9
3
1
8
7
49
112
2
6
3
2
3
2
2
2
7
13
2
8
9
Medal za Zasługi dla
Medal im.
Pożarnictwa
Bolesława
Chomicza Złoty Srebrny Brązowy
20
11
2
21
21
45
20
47
12
40
35
53
13
36
22
20
29
25
24
Złoty
Znak
Związku
w 2005 roku
38
575
25
28
55
32
52
17
35
40
52
18
35
28
26
34
30
30
Złoty
Znak
Związku
19
484
25
27
36
26
26
17
36
39
53
9
41
25
24
32
30
19
Medal im.
Bolesława
Chomicza
47
196
8
15
17
13
25
4
21
2
3
12
12
3
14
51
215
8
5
11
7
18
2
14
21
10
15
13
7
2
3
5
Złoty Srebrny
23
53
138
5
1
7
1
4
6
3
30
2
9
7
3
4
Brązowy
3
Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa
w 2006 roku
61
406
12
11
32
27
43
12
25
28
42
15
17
13
14
21
12
21
Złoty
Znak
Związku
12
315
9
6
45
28
26
12
25
29
23
9
14
11
16
18
16
9
139
1
1
26
10
9
13
10
6
2
5
9
7
6
25
22
117
2
2
7
4
6
3
8
20
3
5
15
4
2
3
2
67
91
2
3
1
2
1
2
2
3
2
3
3
Medal za Zasługi dla
Medal im.
Pożarnictwa
Bolesława
Chomicza Złoty Srebrny
Brązowy
16
9
w 2007 roku
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Rok 2007 – liczby wg stanu na dzieñ 31.05.2007 r.
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Zarząd Główny ZOSP RP przeprowadzał coroczną analizę zapotrzebowania zarządów wojewódzkich na medale, której wyniki były podstawą do określenia wielkości zakupów. Każdorazowy zakup medali i odznaczeń poprzedzony był działaniami formalnoprawnymi.
W roku 2006 na prośbę ZOW ZOSP RP wprowadzono dodatkowe odznaczenie „Za wysługę
lat – 70” i przewiduje się roczne zapotrzebowanie około 200 szt. w skali kraju.
W związku z tym, iż na polskim rynku nie istnieje producent, który mógłby konkurować z Mennicą Państwową S.A., w ciągu pięciu ostatnich lat produkcja naszych odznaczeń zlecana była
właśnie temu wykonawcy. W latach 2002 – 2006 dokonano zakupu medali i odznaczeń korporacyjnych na łączną kwotę ok. 6 072 948,49 zł.
Środki na zakup odznaczeń pochodziły ze źródeł MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych wg
poniższych proporcji:
Od roku 2005 Związek nie może korzystać ze środków MSWiA na zakup odznaczeń.
4. System OSP
Związek OSP RP jako duża organizacja społeczna zawsze borykała się z problemem sprawozdawczości. Powszechny wśród OSP i oddziałów Związku problem braku zasobów informatycznych (sprzęt i wyszkoleni ludzie) powodował, że Związek nie był w stanie zaprezentować w
sposób sprawny i wiarygodny danych prezentujących obraz całej organizacji. Została dostrzeżona potrzeba uregulowania tej sytuacji.
Pierwszą próbą rozwiązania tego problemu był pomysł stworzenia tzw. „Raportu OSP” zawierającego dane statystyczne zebrane z OSP.
Prezydium ZG ZOSP RP 13 grudnia 2001 r. podjęło uchwałę nr 206/29/2001 w sprawie gromadzenia i przetwarzania danych o działalności statutowej ochotniczych straży pożarnych.
Uchwała ta zatwierdzała nowy druk zawierający dane z działalności ochotniczej straży pożarnej
oraz sposób przekazywania ich do Zarządu Głównego ZOSP RP. Tak rozpoczął się proces katalogowania danych i budowanie sprawozdawczości w OSP i Związku.
Realizując zapisy Uchwały programowej przyjętej przez XI Zjazd Krajowy ZOSP RP Zarząd
Główny podjął działania mające na celu utworzenie bazy danych obejmującej „Raporty OSP”.
W pierwotnej wersji „Raporty OSP” zbierane były pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres
– [email protected] Wg wstępnych założeń dane te mieli przesyłać prezesi ochotniczych straży
44
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
pożarnych. Jednak brak bezpośredniego kontaktu z OSP spowodował podjęcie decyzji, aby w
proces zbierania danych włączyć samorządy lokalne (urzędy gmin i starostwa powiatowe). W
związku z tym został przygotowany program komputerowy generujący raporty. Dokonano również
zmian w bazie danych w ten sposób, aby można było importować wygenerowane raporty bezpośrednio do bazy danych. Dopuszczono również przesyłanie raportów w wersji papierowej.
W 2003 r. do wszystkich urzędów gmin i starostw powiatowych zostały wysłane nazwy użytkownika i hasła umożliwiające korzystanie z programu „Raport OSP”.
W wyniku tej akcji do końca 2005 r. w „Raporcie OSP” znalazło się 10 597 OSP.
W tym czasie również na bieżąco była modyfikowana i rozwijana zarówno baza danych jak i
aplikacja ją obsługująca.
W obecnej formie „Raport OSP” przyjął ostateczną nazwę „System OSP” i jest aplikacją internetową opart¹ na bazie danych MySQL a interface zbudowany jest za pomocą języka PHP.
System OSP funkcjonuje na wydzielonym serwerze pod adresem www.osp.org.pl.
Aplikacja „System OSP” została udostępnioną dla 4 szczebli Związku OSP RP:
– szczebel gminny – Zarządy Oddziałów Gminnych(równorzędnych) ZOSP RP.
– szczebel powiatowy – Zarządy Oddziałów Powiatowych ZOSP RP.
– szczebel wojewódzki – Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.
– szczebel krajowy – Zarząd Główny ZOSP RP.
Ponadto integralną częścią „Systemu OSP” jest dostęp do poczty elektronicznej dla użytkowników (oddziałów Związku).
W ten sposób „System OSP” łączy w sobie narzędzie rozwiązujące sprawy sprawozdawczości
oraz komunikacji w poszczególnych ogniwach Związku.
Pod koniec roku 2005 do wszystkich prezesów zarządów oddziałów gminnych/równorzędnych, powiatowych i wojewódzkich zostały wysłane instrukcje „System OSP” wraz z loginami i
hasłami dostępowymi.
Było to połączone z rozpoczęciem kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP a druk „raport OSP”
był jednym z elementów dokumentacji. Rok 2006 był rokiem intensywnej promocji „Systemu OSP”.
Wsparcie techniczne dla użytkowników prowadzi Dział Organizacyjno– Prezydialny. W wyniku
uwag i opinii użytkowników w „Systemie OSP” dokonano i dokonuje się na bieżąco modyfikacji
doskonalących system.
W celu propagowania „Systemu OSP”, pracownicy biura Zarządu Głównego ZOSP RP brali
udział w spotkaniach terenowych z działaczami. Dla usprawnienia pracy zarządów oddziałów
wojewódzkich do „Systemu OSP” zostały wprowadzone kwerendy przedstawiające aktualny
stan wpisywania danych (liczba raportów, liczba informacji z kampanii sprawozdawczo-wyborczej). Dane te prezentowane są w odniesieniu do gmin i powiatów.
Po dokonaniu zmian w „Systemie” została opracowana nowa instrukcja obsługi. Jest ona dostępna dla użytkownika po zalogowaniu się do „Systemu OSP” i jest ona na bieżąco aktualizowana.
Ponadto zostały podjęte działania w celu objęcia „Systemu OSP” szyfrowaniem SSL 2.0 i zakupem certyfikatu dla witryny.
45
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Wg danych z 16 lipca 2007 r. w „Systemie OSP” jest skatalogowanych 16.352 OSP, z których
13.443 wypełniło w roku 2007 r. „Raport OSP”.
Informacja dot. stopnia zaawansowania wpisywania danych
do „Systemu OSP” przez Oddziały ZOSP RP
wg stanu na dzień 16.07.2007 r.
1. Liczba wypełnionych „Raportów OSP”
Województwo
dolnośląskie
kujawskopomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
Razem
Średnia
627
84%
119
16%
746
Liczba OSP
wg danych z ZOW
ZOSP RP ze stycznia
2007 r.
732
774
999
141
939
1332
1740
514
1138
708
712
486
530
88%
60%
40%
65%
100%
91%
96%
89%
96%
100%
52%
61%
109
668
214
506
0
170
19
144
31
1
445
344
12%
40%
60%
35%
0%
9%
4%
11%
4%
0%
48%
39%
883
1667
355
1445
1332
1910
533
1282
739
713
931
874
902
1782
370
1498
1324
2018
536
1297
774
756
974
882
535
1880
388
13443
96%
100%
77%
82%
81%
22
0
117
2909
4%
0%
23%
18%
19%
557
1880
505
16352
588
1928
489
16850
wypełnione
niewypełnione
46
razem
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
2. Liczba wypełnionych informacji z przebiegu walnych zebrań na poziomie powiatowym
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem
Średnia
wypełnione
8
31%
2
10%
3
15%
0
0%
5
23%
4
20%
0
0%
3
25%
8
36%
2
14%
4
22%
2
6%
1
8%
1
5%
20
63%
1
5%
64
19%
18%
niewypełnione
18
69%
18
90%
17
85%
12
100%
17
77%
16
80%
38
100%
9
75%
14
64%
12
86%
14
78%
29
94%
12
92%
18
95%
12
37%
19
95%
275
81%
82%
razem
26
20
20
12
22
20
38
12
22
14
18
31
13
19
32
20
339
3. Liczba wypełnionych informacji z przebiegu walnych zebrań na poziomie gminnym
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem
Średnia
wypełnione
100
68%
45
35%
91
46%
19
24%
81
49%
121
72%
100
36%
46
66%
94
64%
59
57%
48
46%
36
26%
31
32%
53
52%
190
89%
48
46%
1162
52%
51%
47
niewypełnione
48
32%
85
65%
105
54%
60
76%
85
51%
46
28%
181
64%
24
34%
52
36%
44
43%
56
54%
101
74%
65
68%
48
48%
24
11%
56
54%
1080
48%
49%
razem
148
130
196
79
166
167
281
70
146
103
104
137
96
101
214
104
2242
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
4. Liczba wypełnionych informacji z przebiegu zjazdów na poziomie powiatowym
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem
Średnia
wypełnione
24
92%
12
60%
13
65%
3
25%
15
68%
20
100%
16
42%
12
100%
14
64%
7
50%
11
61%
12
39%
8
62%
18
95%
31
97%
11
55%
227
67%
67%
niewypełnione
2
8%
8
40%
7
35%
9
75%
7
32%
0
0%
22
58%
0
0%
8
36%
7
50%
7
39%
19
61%
5
38%
1
5%
1
3%
9
45%
112
33%
33%
razem
26
20
20
12
22
20
38
12
22
14
18
31
13
19
32
20
339
5. Liczba wypełnionych informacji z przebiegu zjazdów na poziomie gminnym
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem
Średnia
wypełnione
109
74%
71
55%
128
65%
43
54%
108
65%
167
100%
108
38%
69
99%
110
75%
81
79%
73
70%
64
47%
83
86%
97
96%
212
99%
76
73%
1599
71%
73%
niewypełnione
39
26%
59
45%
68
35%
36
46%
58
35%
0
0%
173
62%
1
1%
36
25%
22
21%
31
30%
73
53%
13
14%
4
4%
2
1%
28
27%
643
29%
27%
48
razem
148
130
196
79
166
167
281
70
146
103
104
137
96
101
214
104
2242
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
5. System Zarządzania Jakością
Dla podniesienia efektywności i skuteczności zarządzania w Biurze ZG, celem uzyskania satysfakcji klientów oraz stron zainteresowanych Zarząd Główny podjął działania, które stworzyły
podstawy prawne i organizacyjne do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania, w oparciu
o wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2001.
Zakres systemu zarządzania jakością obejmuje realizację zadań wynikających ze Statutu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podlega ciągłym modyfikacjom i doskonaleniu dla
jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów i wymagań prawnych. Jest znany i respektowany
przez wszystkich pracowników uczestniczących w systemie zarządzana jakością. Opiera się na
opracowanej, wdrożonej i aktualnej dokumentacji systemowej.
Polityka Jakości jest podstawą do określania celów i zadań w obrębie jakości dla wszystkich
komórek organizacyjnych Biura ZG, a także punktem odniesienia dla poszczególnych mierników
procesów.
Realizacja celów odbywa się poprzez:
1. poprawę gospodarowania środkami publicznymi,
2. pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych na realizację celów statutowych,
3. ujednolicenie procedur organizacyjnych i operacyjnych we wszystkich komórkach organizacyjnych Biura ZG ZOSP RP,
4. poprawę realizacji skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa zadań,
5. poprawę komunikacji wewnątrz Biura ZG ZOSP RP,
6. zwiększenie świadomości pracowników w zakresie jakości,
7. uzyskanie certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001 jako zewnętrznego potwierdzenia spełnienia standardów UE.
Podczas projektowania i budowy systemu zarządzania jakością zastosowano podejście procesowe lansowane w normie PN-EN ISO 9001: 2001. W tym celu system zarządzania Biura ZG
został ujęty w mniejsze, wzajemnie powiązane ze sobą elementy – procesy.
W ramach każdego procesu zidentyfikowano i określono procedury postępowania dla pracowników Biura ZG, których działania mają istotny wpływ na zadania realizowane w ramach całego
systemu zarządzania. Kryterium identyfikacji procesów i procedur (podprocesów) systemu zarządzania jakością były te elementy systemu, które mają istotny wpływ na uzyskanie satysfakcji
klientów jak również te elementy systemu, które determinują powtarzalną jakość realizacji usług
stanowiących przedmiot działalności Biura ZG.
Każdy ze zidentyfikowanych podprocesów ma wyznaczonego „właściciela procesu”, który odpowiada za nadzorowanie realizacji podprocesów oraz ich monitorowanie. Realizacja procesów
wg określonych w dokumentacji standardów postępowania ma zapewnić osiągnięcie celów zawartych w polityce systemu zarządzania jakością.
W skład dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wchodzą:
– polityka jakości,
– księga jakości,
49
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
– procedury i instrukcje postępowania,
– wewnętrzne akty normatywne takie jak: Statut ZOSP RP, Regulamin Placówek ZOSP RP,
– inne dokumenty przywołane w procedurach i instrukcjach.
Dokumentacja systemu zarządzania jakością, w zakresie procesów i procedur, powstała przy
wykorzystaniu narzędzia informatycznego DGA Process, które to narzędzie służy do tzw. „modelowania procesów” systemu zarządzania organizacją. Język graficzny oprogramowania DGA
Process operuje obiektami odnoszącymi się do zdarzeń, funkcji, osób odpowiedzialnych za
wykonanie funkcji, załączników, rejestrów, dokumentów związanych oraz miejsc powiązania z
innymi procedurami i procesami. Przygotowana dokumentacja została wprowadzona poprzez
zatwierdzenie przez Prezesa ZG ZOSP RP. Procesy wyspecyfikowane w ramach systemu zarządzania jakością zostały przedstawione w diagramie „Struktura procesów (VACD)” (w serwisie SZJ) i podzielone na sześć obszarów:
– proces komunikacji z klientem,
– proces działalności statutowej,
– proces działalności handlowo-gospodarczej,
– proces obsługi finansowej,
– proces obsługi administracyjnej,
– proces nadzorowania i doskonalenia SZJ.
Polityka Jakości została opracowana przez kierownictwo Biura ZG i zatwierdzona przez prezesa Zarz¹du G³ównego ZOSP RP jako obowiązująca. Postanowienia zawarte w Polityce Jakości
mają swoje odzwierciedlenie w celach poszczególnych procesów, oraz celach i zadaniach ustanawianych dla poszczególnych szczebli i funkcji w organizacji podczas przeglądów systemu.
Działalność Biura ZG związana jest z doskonaleniem organizacji w zakresie jakości świadczonych usług. Cele są określone, dokumentowane, okresowo przeglądane i aktualizowane przez
najwyższe Kierownictwo Biura ZG.
Dokumenty SZJ oraz dokumenty istotne z punktu widzenia funkcjonowania systemu są opracowywane, zatwierdzane i dystrybuowane zgodnie z udokumentowanymi procedurami. Zasady
opracowywania i dystrybucji nowych lub zmienionych dokumentów jak również tworzenie zapisów potwierdzających spełnienie wymagań normy opisane są w procedurach. Audyty wewnętrzne w Biurze ZG stanowią podstawowe narzędzie oceny skuteczności i efektywności systemu.
Prowadzone są w oparciu o roczny plan audytów opracowany przez pełnomocnika prezesa ds.
jakości i zatwierdzony przez prezesa ZG ZOSP RP oraz wyznaczonych przez niego adytorów:
posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zakresie wymagań normy PN – EN
ISO 9001:2001 oraz metod auditowania potwierdzone certyfikatami polskich i międzynarodowych organizacji audytorskich (m.in. BSI) Konsekwencją audytów są podejmowane działania
korygujące i zapobiegawcze oraz wdrażanie rozwiązań doskonalących funkcjonowanie systemu
w poszczególnych jego obszarach.
Wyniki z przeprowadzonych audytów wewnętrznych, obok informacji zwrotnych od klienta, oceny funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu oraz statusu działań korygujących i zapobiegaw50
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
czych, stanowią podstawowe dane wejściowe do przeglądu systemu zarządzania dokonywanego
przez najwyższe kierownictwo Biura ZG. Przegląd inicjuje i przeprowadza prezes ZG.
Celem przeglądu jest zapewnienie ciągłej przydatności i efektywności systemu oraz wskazanie
kierunków jego rozwoju i zaleceń dotyczących doskonalenia. W trakcie przeglądu ustanawiane są
cele i zadania dotyczące systemu zarządzania dla odpowiednich funkcji i szczebli w organizacji.
Powyższe ustalenia wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych, dokumentowane są w raporcie
z przeglądu zarządzania. Zasady i tryb postępowania podczas organizowania, przeprowadzania
i dokumentowania przeglądu reguluje udokumentowana procedura.
Działania korygujące i zapobiegawcze prowadzone są zgodnie z wymaganiami udokumentowanej
procedury. Rozwiązywanie problemów realizuje się poprzez analizę przyczyn niezgodności
lub potencjalnych niezgodności oraz podejmowanie takich działań, które w sposób efektywny
umożliwiają wyeliminowanie tych przyczyn i zapobiegną powstaniu niezgodności w przyszłości.
Efekty podjętych działań podlegają ocenie, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.
Nadzór nad usługą niezgodną określono w procedurze. Jako usługę niezgodną zdefiniowano
- postępowanie niezgodne z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
Procedury systemu zarządzania jakością w Biurze ZG:
Proces
Lp.
Oznaczenie
Nazwa Procedury
1
E/01
Planowanie i realizacja budżetu
2
E/02
Dotacje MSWiA na zadania zlecone
1
OP/01
Archiwizacja
2
OP/02
Ewidencja odznak
O b s ł u g a 3
administracyjna
4
OP/03
Przygotowanie posiedzeń GSH
OP/ 04
Przygotowanie posiedzeń ZG i Prezydium ZG
5
K/01
Rekrutacja
6
K/02
Szkolenia pracowników
2
HA/04
Obsługa reklamacji
3
HA/12
Badanie satysfakcji klienta
Obsługa finansowa
51
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Działalność
statutowa
Nadzorowanie i
doskonalenie SZJ
1
P/02
Organizacja imprezy programowej
2
P/03
Organizacja kursów szkoleniowych
3
P/04
Przygotowanie kalendarza imprez programowych
5
P/06
Wnioski o dotację na działalność programową
6
P/07
7
HA/01
8
HA/03
Wnioski o dotacje z PNWM
Zakup sprzętu z dopłatą ze środków z firm
ubezpieczeniowych
Karosacja samochodów ratowniczo-gaśniczych
9
HA/08
Udzielanie zamówień publicznych
10
HA/09
11
HA/10
13
HA/11
Wnioski o dofinansowanie dla OSP
Zakup
nowych
samochodów
gaśniczych
Zakup odznak korporacyjnych
1
SZ/01
2
SZ/02
Opracowanie i nadzorowanie
zapisów SZJ
Audit wewnętrzny
3
SZ/03
Działania korygujące i zapobiegawcze
4
SZ/04
Nadzór nad usługą niezgodną
5
SZ/05
Przegląd Systemu Zarządzania
52
ratowniczo-
dokumentacji
i
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
IV. Realizacja uchwał i wniosków XI Zjazdu
Krajowego ZOSP RP na podstawie przyjętego
uchwałą nr 10/III/2003 „Programu realizacji
zadań Związku OSP RP na lata 2002-2007”
1. Umacnianie jedności wewnętrznej i pozycji społecznej Związku
Instruktaż i poradnictwo ułatwiające realizację rozliczeń i prowadzenie działalności gospodarczej oraz dochodzenie praw własności majątku OSP, w tym: opracowywanie i upowszechnianie
informacji dotyczących zasad rozliczeń finansowych. Zarząd Główny ZOSP RP wydał w 2002 r.
podręcznik „Rachunkowość w OSP”. Celem tego opracowania było dostosowanie obowiązujących przepisów finansowych, w tym Ustawy o rachunkowości, do warunków finansowania
ochotniczego pożarnictwa. Jednocześnie w oparciu o ww. opracowanie przeprowadzono w zarządach oddziałów wojewódzkich szkolenia skarbników OSP, a ponadto Biuro Zarządu Głównego przeszkoliło centralnie w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Kościelisku-Kirach
skarbników z każdego oddziału powiatowego.
Corocznie organizowano szkolenia głównych księgowych biur terenowych i biur ZOW ZOSP
RP. Tematem szkoleń były obowiązujące przepisy finansowe w tym rozliczenia podatkowe.
Również corocznie organizowano szkolenia głównych księgowych biur ZOW ZOSP RP w celu
omówienia sposobu sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych /bilansu/ Związku.
Na stronie internetowej ZOSP RP umieszczano na bieżąco przepisy dotyczące spraw finansowych Związku OSP RP i OSP.
Zespoły i Komisje Problemowe w ramach prac podejmowanych zgodnie z przyjętym planem
rocznym podjęły działania zmierzające do poprawy formularzy, druków i zasad prowadzenia
rozliczeń w ramach prowadzonej działalności. Zostały opracowane:
– zasady przyznawania i rozliczania dopłat z dotacji MSWiA do budowy, remontu i modernizacji strażnic,
– formularz wniosku o dofinansowanie budowy, remontu, modernizacji strażnicy (MSWiA) i (FU),
– formularz wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu,
– zasady przyznawania i rozliczania dopłat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.
1999.53.564), (środki finansowe z firm ubezpieczeniowych),
– zasady rozdziału środków finansowych uzyskanych z firm ubezpieczeniowych,
– zbiorcze zestawienie wniosków OSP (na potrzeby rozliczeń z FU),
– wzory załączników do planu budżetu Zarządu Głównego ZOSP RP.
Wystąpiono do Poselskiego Zespołu Strażaków o zapis w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, że Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczające swoje dochody na działalność statutową
53
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
prowadzą rachunkowość wg przepisów wewnętrznych (wydanych przez Zarząd Główny ZOSP
RP). Uchwalenie przez Sejm proponowanej zmiany pozwoli na uproszczenie dokumentacji finansowo-księgowej w OSP.
2. Tworzenie warunków usprawniających działalność ratowniczą ochotniczych straży
pożarnych
Działania podejmowane przes osobę świadczącą obsługę prawną ZOSP RP w okresie od
listopada 2002 do lipca 2007 r.
W okresie sprawozdawczym podejmowane były prace wspomagające od strony techniki legislacyjnej działania Związku związane z przeprowadzaniem procedur mających na celu zmiany
istniejących regulacji prawnych. Polegało to między innymi na formułowaniu propozycji zapisów
zmieniających obowiązujące przepisy prawne, współdziałaniu z Poselskim Zespołem Strażaków, przygotowywanie wystąpień do organów państwa mających wpływ na tworzenie, wykładnię i egzekwowanie prawa.
W czasie obecnej kadencji władz Związku wpłynęło bardzo wiele zapytań, próśb o wyjaśnienie i pomoc (pisemnych, w drodze elektronicznej, telefonicznie i ustnie) z zewnątrz tzn. z OSP,
od ich członków i sympatyków oraz organów samorządu terytorialnego i innych instytucji, dotyczących OSP i ochrony przeciwpożarowej, w tym w przedmiocie poradnictwa w dochodzeniu
praw własności i innych praw majątkowych. Na większość z nich były udzielane odpowiedzi w
takiej samej formie w jakiej pochodziło zapytanie (wystąpienie) od zainteresowanej osoby.
W sprawach istotnych z punktu widzenia Związku wydawane były opinie prawne na piśmie.
Poza opiniami na piśmie opiniowane były wszystkie umowy podpisywane w Zarządzie Głównym ZOSP RP oraz wszystkie pełnomocnictwa udzielane przez Prezesa Zarządu Głównego
Związku (w tym część przygotowywana była przez osobę świadczącą obsługę prawną Związku) - kilkaset sztuk rocznie. W przypadku zastrzeżeń korekty dokumentów były dokonywane w
trakcie ich opracowywania.
W latach 2003-2004 udzielono 142 pisemne opinie, porady oraz informacje i stanowiska prawne. W latach 2005-2007 w formie pisemnej sporządzono: 92 opinie prawne, 145 wystąpień i
informacji, 228 projektów odpowiedzi. Przeciętnie tygodniowo udzielanych jest po kilkanaście
odpowiedzi ustnych (w tym także telefonicznych) oraz w formie poczty elektronicznej.
Szkolenia medyczne członków OSP
Według danych Zarządu Głównego Związku OSP RP w latach 2002 – 2007, na 500 kursach podstawowych w zakresie ratownictwa medycznego zostało przeszkolonych około 14 tysięcy członków OSP. Kursy te są organizowane przez biura ZOW, w oparciu o PSP: ośrodki
szkolenia, szkoły pożarnicze lub komendy PSP. Program kursów podstawowych – wg „Wytycznych KG PSP”.
54
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Wyszkolenie cz³onków OSP
w zakresie ratownictwa medycznego na kursach podstawowych
w latach 2002-2007 (wg danych z ZG i ZOW ZOSP RP)
Lp.
Województwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
RAZEM
Przeszkolonych
członków OSP
w 1999-2001
Przeszkolonych
w 2002 – 2006
członków OSP
Zaplanowanych
do przeszkolenia
w 2007
116
89
112
69
98
163
143
27
101
59
90
171
73
68
104
65
587
555
1.574
246
987
619
1.153
396
483
546
818
1.274
342
541
955
453
30
35
60
20
50
50
70
25
50
30
30
35
35
25
80
25
przeszkolono
1.548 członków
OSP na
59 kursach
podstawowych
przeszkolono
11.529 członków
OSP
na 470 kursach
podstawowych
zaplanowano
przeszkolenie
minimum 650
członków OSP
Od 2004 r. organizowane są kursy recertyfikacyjne (medyczne) odnawiające uprawnienia
dla ratowników OSP, którzy ukończyli kursy podstawowe. Kursy są organizowane w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Koœcielisku-Kirach. Patronat nad kursami objęli: Szkoła
Aspirantów PSP i Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie. Zakupiono nowoczesny sprzęt
ratownictwa medycznego do wykładów i ćwiczeń.
Tabela dot. kursów recertyfikacyjnych (medycznych w latach 2004 – 2007)
- dot. przeszkolonych ratowników OSP w OSW Zw. OSP RP w Koœcielisku-Kirach
Lp.
R o k
Liczba kursów
Liczba przeszkolonych
ratowników OSP
1.
2.
3.
4.
2004
21
478
2005
21
557
2006
32
910
2007
plan 32
plan 900
Razem
106 kursów
przeszkolonych 2.845
Każdy z uczestników obu szkoleń medycznych otrzymuje: aktualny podręcznik „Pierwsza pomoc”
(opracowany w 2000 r. przez WAM w Łodzi, a wydawany przez ZOW ZOSP RP w Gdańsku – w
55
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
2007 r. została wydana już IV edycja poprawiona i uzupełniona) oraz podręczny pakiet do pierwszej pomocy – „Ratownik OSP”, który otrzymują wszyscy członkowie OSP uczestniczący w ww.
kursach. OSP starają się również, w oparciu o PSP, szkolić ratowników we własnym zakresie.
Zawody sportowo-pożarnicze
Sprawdzeniem wyszkolenia strażaków są zawody sportowo-pożarnicze.
Do udziału w XI Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP zgłoszone zostały drużyny
ze wszystkich województw. Zawody przeprowadzone zostały w Toruniu w dniach 12-14 września 2003 roku. Organizatorem zawodów były Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
i Zarząd Główny Związku OSP RP. Gospodarzem i bezpośrednim organizatorem – Komenda
Wojewódzka PSP, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, Komenda
Miejska PSP w Toruniu oraz członkowie OSP Solec Kujawski i OSP Młyniec.
W zawodach wzięło udział 17 KDP i 33 męskie drużyny pożarnicze. Sędzią głównym był st.
bryg. Adam Kopka z SA PSP w Krakowie.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyły:
1) w grupie C – kobiece drużyny pożarnicze,
I miejsce – OSP Rozprza, woj. łódzkie – zdobywając złote medale, puchar prezesa ZG ZOSP
RP, puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz zestaw ratowniczy „LUKAS UNIVERSAL” (ufundowany przez prezesa ZG ZOSP RP),
II miejsce – OSP Biestrzykowice Miodary, woj. opolskie – zdobywając srebrne medale, puchar
komendanta głównego PSP i pompę pływającą „NIAGARA” (ufundowane przez komendanta
głównego PSP i WSP „Ogniochron”),
III miejsce – OSP Gać, woj. podkarpackie – zdobywając brązowe medale, puchar ZG ZOSP
RP i 10 kompletów ubrań UPS (ufundowane przez ZG ZOSP RP i WUS Brzeziny).
2) w grupie A – męskie drużyny pożarnicze,
I miejsce – OSP Drzewce, woj. łódzkie – zdobywając złote medale, puchar prezesa ZG ZOSP
RP i lekki samochód pożarniczy „FORD TRANSIT” (ufundowane przez prezesa ZG ZOSP RP i
prezesa Zarządu Ford Polska Sp. z o.o.),
II miejsce – OSP Parczew, woj. lubelskie – zdobywając srebrne medale, puchar komendanta głównego PSP, zestaw ratowniczy „LUKAS UNIVERSAL” (ufundowane przez komendanta
głównego PSP i Firmę „FIRE MAX”),
III miejsce – OSP Lądek, woj. wielkopolskie – zdobywając brązowe medale, Puchar ZG ZOSP
RP i 2 aparaty BD 96 z hełmem (ufundowane przez ZG ZOSP RP i Firmę „MSA AUER”).
Wszystkie pozostałe drużyny otrzymały nagrody i wyróżnienia ufundowane przez producentów sprzętu i zabezpieczeń przeciwpożarowych, firmy współpracujące oraz Zarząd Główny
Związku OSP RP. Wszyscy uczestnicy zawodów zostali zaproszeni na koncert Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze” przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. KujawskoPomorskiego i Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu. Drużyny zaproszono do współpracy przy
opracowaniu aneksu do regulaminu zawodów sportowo - pożarniczych OSP i KDP.
We wrześniu 2004 roku w Rymanowie (woj. podkarpackie) odbyły się Ogólnopolskie Zawo56
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
dy Sportowo-Pożarnicze MDP wg CTIF, w których udział wzięło 36 drużyn reprezentujących
wszystkie województwa. Zwycięzcami zostały drużyny: dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Skotnik, woj. świętokrzyskie i chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kawęczyna, woj. wielkopolskie.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy folder, plecak oraz koszulkę z logo Związku, a
wszystkie OSP nagrody w postaci dopłaty do umundurowania (w obu kategoriach I miejsce - 5
tys. zł, II - 4 tys. zł, III - 3 tys. zł, pozostałe OSP − po 1 tys. zł.) do realizacji w Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. Zawody były w części dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Do Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP wg regulaminu CTIF w Parczewie (wrzesień
2004 r.) zostało zakwalifikowanych 65 drużyn, z których. 58 drużyn reprezentowało OSP, a 5 - PSP.
Czołówka klasyfikacji generalnej:
W klasie „A”:
I miejsce - OSP Kowalew – wielkopolskie
II miejsce - OSP Lądek I – wielkopolskie
II miejsce - OSP Parczew – lubelskie
W klasie „B”:
I miejsce - OSP Lądek III – wielkopolskie
II miejsce - OSP Pszów – œl¹skie
III miejsce - OSP Niechobrz Dolny – podkarpackie
W klasie „C”:
I miejsce - OSP Bucz – wielkopolskie
II miejsce – OSP Lądek IV – wielkopolskie
III miejsce – OSP Hanna – lubelskie
Rok 2005 to przygotowanie i udział drużyn OSP, KDP i MDP w Olimpiadzie Strażackiej w Varażdin.
Przygotowano (w WUS) wyposażenie osobiste zawodników, ustalono formy pomocy w organizacji wyjazdu (w tym finansowanie kosztów). W XIII Międzynarodowych zawodach wg regulaminu CTIF w Varażdin wzięło udział :
5 drużyn OSP w grupie A (OSP Lądek II woj. wielkopolskie; OSP Parczew woj. lubelskie; OSP
Jordanów woj. małopolskie; OSP Niechobrz Dolny, I woj. podkarpackie; OSP Kowalew woj.
wielkopolskie)
3 drużyny OSP w grupie B (OSP Lądek III woj. wielkopolskie; OSP Niechobrz Dolny II, woj.
podkarpackie; OSP Pszów woj. śląskie)
2 drużyny kobiece (OSP Bucz, woj. wielkopolskie; OSP Lądek I, woj. wielkopolskie)
2 drużyny MDP (OSP Skotniki, woj. świętokrzyskie – dziewczęta; OSP Kawęczyn, woj. wielkopolskie – chłopcy).
Drużyny zdobyły 6 złotych medali, 3 srebrne, 1 brązowy.
W prezentacji swego kraju drużyny młodzieżowe zajęły 1 miejsce (program przygotowała
druhna Halina Święch z Komisji Kultury ZG).
57
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Olimpiadę młodzieżową poprzedził obóz przygotowawczy w Buczu służący przygotowaniu
młodzieży.
W roku 2006 odbyły się Krajowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF.
Zawody odbyły się w Słubicach w woj. lubuskim w dniach 30 września – 1 października. Wzięły
w nich udział 42 drużyny (20 żeńskich i 22 męskie).
Czołówka klasyfikacji końcowej zawodów:
Dziewczęta:
1. MDP Wróblówka – małopolskie
2. MDP Rozprza – łódzkie
3. MDP Brzyska – podkarpackie
Chłopcy:
1. MDP Nowy Korczyn – świętokrzyskie
2. MDP Kleszczele – podlaskie
3. MDP Rozprza – łódzkie
MDP Wróblówka i MDP Nowy Korczyn reprezentowały polską młodzież w 16. Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Pożarniczej w Revinge w Szwecji w lipcu 2007 roku, gdzie zdobyły
odpowiednio 4 i 9 miejsce. Ponadto w olimpiadzie obozowej chłopcy zdobyli 2 miejsce, a dziewczęta nagrodę fair play.
XII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, wg regulaminu krajowego – Płock w dniach
31.08 – 2.09.2007.
We współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej na stałe do kalendarza imprez sportowych weszły zawody sportowo-obronne.
III Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych odbyła się w lipcu
2003 roku na bazie obiektów 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Budowie k. Złocieńca. W spartakiadzie wzięło udział 19 drużyn (w tym 5 dziewczęcych). W wyniku rozgrywek w konkurencjach: wielobój sprawnościowy, bieg na orientację, sztafeta pływacka, strzelanie z KBKS, Wojskowy Tor Przeszkód zwyciężyły następujące drużyny:
zespoły dziewczęce: I miejsce – OSP Krypno, woj podlaskie, II miejsce – OSP Warniłęg, woj
zachodniopomorskie, III – miejsce OSP Dąbrowice – woj łódzkie;
zespoły chłopięce: I miejsce – OSP Warniłęg, woj zachodniopomorskie, II miejsce – OSP Koziniec, woj małopolskie, III miejsce – OSP Siennica, woj mazowieckie.
W lipcu 2004 roku w oparciu o bazę szkoleniową 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej im. kpt. Ignacego Gazurka odbyła się IV Ogólnopolska Spartakiada
MDP OSP w sportach obronnych.
W zawodach wzięły udział 23 drużyny, w tym 8 dziewczęce. W sumie 135 uczestników.
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody zespołowe, a 3 zwycięskie przebywały w nagrodę na
dwutygodniowym obozie surwiwalowym w Wędrzynie, woj. lubuskie zorganizowanym przez
Fundację Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM”. Zawody umożliwiły wyłonienie
5 zespołów: dwóch dziewczęcych – OSP Warniłęg, woj. zachodniopomorskie, OSP Stołpno
58
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie oraz trzech męskich: OSP Stołpno z Międzyrzeca
Podlaskiego, woj. lubelskie, OSP Kołaczkowo 1, woj. wielkopolskie i OSP Mińsk, woj. świętokrzyskie, które reprezentowały Związek OSP RP na X Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego we Wrocławiu w dniach 2 - 4 września 2004 r. Chłopięce zespoły zajęły następujące miejsca: V miejsce − OSP Kołaczkowo1, VI miejsce − OSP
Ćmińsk, VII miejsce − OSP Stołpno. Podkreślić trzeba, że postawa strażaków została zauważona publicznie przez Ministra Obrony Narodowej. Związek ufundował koszulki z logo
Związku dla wszystkich uczestników zawodów (razem 25 zespołów przedstawicieli różnych
stowarzyszeń).
W roku 2005 Ogólnopolska Spartakiada MDP zorganizowana została przy pomocy Dowództwa
14. Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach.
Spartakiada odbyła się w lipcu z udziałem 5 drużyn dziewczęcych MDP i 17 drużyn chłopięcych
MDP reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z dziewięciu województw.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:
- drużyna dziewczęca OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie;
- drużyna chłopięca OSP Stołpno 1 z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie;
uzyskując prawo reprezentowania Związku na XI Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego we Wrocławiu.
Na forum innych stowarzyszeń drużyny MDP zajęły następujące miejsca:
- w generalnej klasyfikacji zespołowej: I miejsce – drużyna OSP Stołpno
z Międzyrzeca Podlaskiego,
- w klasyfikacji zespołów żeńskich: III miejsce - OSP Stołpno 1 z Międzyrzeca Podlaskiego.
W roku 2006 zawody sportowo-obronne zorganizowane zostały we współpracy z Dowództwem 22 Brygady Piechoty Górskiej OT w Kłodzku. Zawody odbyły się w lipcu z udziałem 7
drużyn dziewczęcych MDP i 15 drużyn chłopięcych MDP reprezentujących Ochotnicze Straże
Pożarne z jedenastu województw.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:
- drużyna dziewczęca OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie
- drużyna chłopięca OSP Stołpno 1 z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie.
Uzyskały one prawo reprezentowania Związku na XII Ogólnopolskich Zawodach SportowoObronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego w Zamościu. Na forum innych stowarzyszeń drużyny MDP zajęły następujące miejsca:
- w generalnej klasyfikacji zespołowej: I miejsce – drużyna OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego,
- w klasyfikacji zespołów żeńskich: I miejsce - OSP Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego.
W 2007 roku Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach obronnych odby³y się w Warszawie na
bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki w Wesołej. W klasyfikacji general59
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
nej zwyciê¿yli zawodnicy OSP Sto³pno 2 z Miêdzyrzeca Podlaskiego (dru¿yny – dziewczêca i
ch³opiêca)
Kursy sędziów
Na bazie Szkoły Aspirantów w Krakowie organizowane były kursy szkoleniowe dla sędziów
zawodów sportowo-pożarniczych MDP wg regulaminu CTIF.
W 2003 roku zorganizowany został kurs szkoleniowy dla sędziów zawodów sportowo - pożarniczych OSP wg regulaminu CTIF. Zajęcia prowadzili przedstawiciele CTIF. Kurs ukończyło 20 osób.
W roku 2004 zorganizowany został kurs szkoleniowy dla instruktorów sportów pożarniczych
MDP wg regulaminu CTIF. Zajęcia prowadzili sędziowie Związku Straży Pożarnych Dolnej Austrii. Kurs ukończyło 28 osób.
Przetłumaczone zostało VI wydanie z 2002 r. „Regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych
Zawodów Pożarniczych wg CTIF”. Ukazało się w serii „ABC Strażaka Ochotnika cz. 14”.
W 2006 roku Zarząd Główny Związku OSP RP zorganizował szkolenia:
- szkolenie dla sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTIF w Szkole
Aspirantów PSP w Krakowie (w szkoleniu wzięło udział 40 osób),
- szkolenie dla sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Międzylesiu pod Warszawą (w szkoleniu wzięło udział 37 osób),
W roku 2007 Zarząd Główny Związku OSP RP zorganizował szkolenie dla sędziów Zawodów
Sportowo-Pożarniczych MDP wg regulaminu CTIF w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie - w
szkoleniu wzięły udział 42 osoby.
Kursy płetwonurków
Szkolenie płetwonurków organizowane było wg programów MENiS dla członków MDP oraz
programów MENiS i KG PSP dla członków OSP.
W roku 2003 w Pile Młyn (woj. kujawsko-pomorskie) zorganizowano 2 turnusy kursów dla płetwonurków na stopień podstawowy, prowadzone przez instruktorów z OSP „Centrum” w Szczecinie i Wodnego Klubu Płetwonurków „MERES” OSP Koszalin. Uprawnienia płetwonurka P1
KDP/CMAS uzyskało 52 członków OSP.
W 2004 roku w miejscowości Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie) na Jeziorze Cekcyńskim odbyły się cztery turnusy kursów na płetwonurka na stopień podstawowy wg rozporządzenia MENIS. Kursy ukończyło zdobywając uprawnienia 88 osób.
Kurs ten był dofinansowany częściowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W 2005 roku w Cekcynie (woj. kujawsko-pomorskie) zorganizowano dwa turnusy kursów dla
płetwonurków na stopień podstawowy prowadzone przez instruktorów z OSP „Centrum” w
Szczecinie i Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares” OSP Koszalin. Uprawnienia płetwonurka
P1 KDP/CMAS uzyskało 74 członków OSP.
W 2006 roku w Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) zorganizowano dwa turnusy kursów dla
płetwonurków na stopień podstawowy prowadzone przez instruktorów z Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares” OSP Koszalin. Kurs odbył się na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu. Uprawnienia płetwonurka P1 KDP/CMAS uzyskało 52 członków OSP.
60
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Pomocy finansowej w realizacji kursów płetwonurków udzieliło MON.
Uczestnicy kursu kwaterowani byli w strażnicach w celu obniżenia kosztów szkolenia.
Współorganizatorem kursów był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. KujawskoPomorskiego.
Kurs ratownika i młodszego ratownika wodnego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników obozów realizowanych przez oddziały
Związku różnych szczebli we współpracy z Policyjnym Klubem Sportowym przy Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie zorganizowano kursy na młodszych ratowników wodnych i ratowników wodnych: Uprawnienia młodszego ratownika uzyskało:
w 2003 r. – 30 osób
w 2004 r. – 46 osób
w 2005 r. – 34 osób
w 2006 r. – 17 osób
w 2007 r. – 33 osób
Uprawnienia ratownika wodnego uzyskało: w 2005 r. – 7 osób, w 2006 r. – 5 osób.
Współudział w innych imprezach
Zarząd Główny Związku wspiera różne formy rywalizacji sportowej wspomagając finansowo
ich organizatorów i nagradzając laureatów. W roku 2003 byliśmy współorganizatorami następujących imprez sportowych:
− II Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach w Jarnołtówku,
− IV Memoriał Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke w Starym Drawsku k/Czaplinka,
− XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym w Starym Drawsku
k/Czaplinka,
− XV Międzynarodowe Mistrzostwa Strażaków Płetwonurków w Bornem Sulinowie
− III Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie
− I Mistrzostwa Strażaków Ochotników Stihl TimberSports w Choczni
W roku 2004 byliśmy współorganizatorami następujących imprez:
− III Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach w Jarnołtówku,
− V Memoriał Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke w Starym Drawsku k/Czaplinka,
− XXXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym w Starym Drawsku
k/Czaplinka,
− XV Międzynarodowe Mistrzostwa Strażaków Płetwonurków w Bornem Sulinowie,
− IV Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie,
− II Mistrzostwa Strażaków Ochotników Stihl TimberSports w Choczni,
− IV Zimowy Turniej Piłki Nożnej „Zdrowy Targówek” w Warszawie,
− X Ogólnopolskie Zawody Sportowo - Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych we Wrocławiu,
− 61 Tour de Pologne – prezentacja ogólnopolska 22.04.2004 r. (Hotel „Victoria” w Warszawie),
− II Krajowe Regaty Żeglarskie Służb Ratowniczych w Mikołajkach,
− XXX Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy – Ligi Obrony Kraju w Białobrzegach.
61
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
W roku 2005 byliśmy współorganizatorami następujących imprez:
− IV Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach w Jarnołtówku,
− VI Memoriał Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke w Starym Drawsku k/Czaplinka,
− XXXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Strażaków Płetwonurków w Starym Drawsku k/Czaplinka,
− I Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym i drogowym w Kurowie,
− I Ogólnopolskie Zawody Wodnych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w Murzynowie
k/Płocka,
− III Mistrzostwa Strażaków Ochotników Stihl TimberSports w Rewalu,
− XI Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych we Wrocławiu,
− V Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie,
− IV Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków w Bornem Sulinowie,
W roku 2006 byliśmy współorganizatorami następujących imprez:
− V Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Jarnołtówku,
− II Ogólnopolskie Zawody Ratownictwa Wodnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Murzynowie koło Płocka,
− VI Mistrzostwa Strażaków Ochotników Stihl TimberSports w Rewalu,
− XII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych w Zamościu,
− VI Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie,
− XVIII Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków w Bornem Sulinowie.
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe ZOSP RP zostały umieszczone na płycie CD dołączonej do czasopisma
„Strażak” w czerwcu 2006 roku:
- Film instruktażowy: Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg Regulaminu CTIF,
- Prezentacja w programie PowerPoint – dotycząca Regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych,
- Uchwała nr 150/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie przyjęcia
regulaminu zdobywania specjalności pożarniczych,
- Uchwała nr 151/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie przyjęcia
regulaminu przeglądów orkiestr,
- Uchwała nr 152/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie przyjęcia
regulaminu konkursu na prace popularno-naukowe dotyczące historii pożarnictwa,
- Uchwała nr 156/26/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 09.02.2006 r. – w sprawie wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego,
- „Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP”,
- „Kalendarz imprez programowych Związku OSP RP na 2006 r.”,
- Uchwała nr 65/XIII/2006 Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 02.03.2006 r. – w sprawie zatwierdzenia znaku graficznego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - Film „Zespół Taneczny
Kankan” OSP Koszęcin,
62
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
- System szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w
działaniach ratowniczych
- Uchwała nr 160/28/2006 r. Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 11.04.2006 r.– w sprawie wzorcowych programów szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i dokumentacji kursów
MDP,
- Uchwała nr 70/XIV/2006 Zarządu Głównego ZOSP RP z 09.05.2006 r. – w sprawie zatwierdzenia oznaki specjalności opiekuna MDP.
Nakładem ZOW ZOSP RP w Gdańsku zostały wydane w serii ABC Strażaka Ochotnika:
– ABC Strażaka Ochotnika cz. 17 Regulamin zawodów CTIF MDP,
– ABC Strażaka Ochotnika cz. 18 Regulamin zawodów OSP gr. A i C,
– ABC Strażaka Ochotnika cz. 19 Regulaminy MDP,
– ABC Strażaka Ochotnika cz. 22 Szkolenie OSP,
– ABC Strażaka Ochotnika cz.23 Normatyw wyposażenia w sprzęt.
Imprezy otwarte
Organizowano imprezy otwarte o bogatym i wielostronnym charakterze. Od 2000 roku zawsze18 maja w Wadowicach OSP Chocznia i ZOW ZOSP RP województwa małopolskiego organizują koncert pod hasłem „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w darze” z udziałem
orkiestr OSP.
W 2005 roku – w związku ze śmiercią Wielkiego Polaka formuła koncertu została zmieniona
– na hasło „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”.
W maju 2005 roku orkiestry OSP wzięły udział w I Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w
Licheniu „Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności”. Głównym organizatorem Zlotu był Polski
Związek Chórów i Orkiestr. Pomocy organizacyjnej udzieliła OSP w Licheniu. II Zlot odbył się
19 maja 2007 roku. Zarząd Główny, do Wadowic i Lichenia, przygotowuje okolicznościowe karty
pocztowe, pieczęcie okolicznościowe, datowniki.
V Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się 7 maja 2005 roku. Wzięło
w niej udział około 100 tysięcy strażaków, 2 tys. pocztów sztandarowych oraz około 130 orkiestr
OSP, które zapewniły oprawę muzyczną Mszy Świętej oraz zaprezentowały koncert poprzedzający ją, wykonując wspólnie 24 utwory. Towarzyszył im chór CANTUS z Połczyna Zdroju.
Z tej okazji przygotowano w ramach komitetu organizacyjnego Pielgrzymki wydawnictwa okolicznościowe (plakaty, znaczki, medale, itp.). Związek wydał karty pocztowe, wykonał datownik
okolicznościowy.
Na potrzeby imprez programowych zorganizowane zostały wystawy tematyczne i okolicznościowe, które prezentowane były szerszej publiczności na różnego rodzaju spotkaniach:
63
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
− na 18. Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO w
Poznaniu,
− na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Działalność gaśnicza i pozaogniowa jednostek
ochrony przeciwpożarowej w dobie II Rzeczypospolitej na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, Zarząd Główny Związku OSP RP, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku – w Audytorium Maximum WSHE im. Jana Pawła II we Włocławku
− w Kościele pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce,
− w Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,
− w miastach - gospodarzach przeglądów dorobku ruchu artystycznego OSP,
− podczas Ogólnopolskich Zawodów MDP w Sportach Obronnych ,
− na zawodach sportowo-pożarniczych MDP i OSP,
− podczas podsumowania ogólnopolskich konkursów historycznych,
− podczas finałów centralnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
− corocznie na podsumowaniach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
3. Wyposażanie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy
Związek OSP RR prowadzi działalność polegającą na zaopatrywaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego, publicznego, ochronie
zdrowia, życia, mienia, prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące wyposażenie osobiste strażaka ochotnika w świetle obowiązujących przepisów. Opracował i realizuje programy dot. zakupu sprzętu i urządzeń ratowniczych przydatnych dla ochotniczych straży pożarnych
w ramach pozyskiwanych środków finansowych (MSWiA, NFOŚiGW i firm ubezpieczeniowych),
które realizowane są w oparciu o zawierane umowy i porozumienia.
Działalność handlowa
Podstawowym celem prowadzenia przez ZG ZOSP RP działalności handlowej było i jest pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Związku. Na przestrzeni ostatnich pięciu
lat podjęte zostały różnorodne inicjatywy zmierzające do rozwinięcia działalności handlowej
prowadzonej przez poszczególne biura Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku za pośrednictwem Biura Zarządu Głównego.
Zaliczyć do nich można: negocjacje z producentami i przedstawicielami producentów sprzętu
przeciwpożarowego, dzięki którym oferowane przez Zarząd Główny ceny były konkurencyjne w
stosunku do cen detalicznych; intensywne zbieranie ofert i docieranie do producentów sprzętu
przeciwpożarowego najwyższej jakości, co pozwalało na stałe rozszerzanie oferty handlowej;
utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej,
dzięki czemu na bieżąco uzyskiwano informacje dotyczące parametrów technicznych przewidy64
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
wanego do zakupu sprzętu; bieżącą analizę (prowadzoną drogą elektroniczną) wykazu wydanych przez CNBOP certyfikatów oraz aktów prawnych dotyczących sprzętu przeciwpożarowego;
komputeryzację i instalację poczty elektronicznej usprawniającej kontakty z Biurami Zarządów
Oddziałów Wojewódzkich i Biurami Terenowymi, a także ułatwiającej bieżące przekazywanie
informacji o nowych ofertach handlowych i promocjach cenowych; zapraszanie przedstawicieli firm do prezentowania swoich wyrobów podczas imprez strażackich; organizowanie stoiska
Związku na targach producentów sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego EDURA.
Działania te wpłynęły na intensywność kontaktów handlowych oraz na systematyczny wzrost
zainteresowania tą formą pozyskiwania środków finansowych przez poszczególne Zarządy
Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP. Stwierdzić jednak należy, że ogółem wartość transakcji
przeprowadzonych przez Biura Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Biura Terenowe za pośrednictwem Biura ZG ZOSP RP stanowi jedynie ok. 40% wartości obrotów handlowych dokonywanych przez struktury organizacyjne Związku.
Dane o wysokości obrotów i wysokości dochodów przedstawiają poniższe tabele.
Wysokoœæ obrotów uzyskana w latach 2002-2006
województwo
2002
2003
2004
2005
2006
dolnośląskie
86 418,84
67 230,96 52 658,80 436 483,42 280 103,10
kujawsko-pom.
135 938,13 208 646,21 209 749,25 377 588,49 374 231,36
lubelskie
276 646,60 363 142,81 396 693,32 267 066,82 332 841,24
lubuskie
138 628,22 90 002,92 322 297,79 385 265,09 415 758,55
2 215
1 132
³ódzkie
252 080,84 178 561,93 1 215 835,78
423,76
281,53
1 633
małopolskie
653 613,43 715 266,27
953 723,10 696 523,91
653,34
mazowieckie
533 877,32 459 708,56 183 771,68 255 999,84 1 082 523,78
opolskie
202 411,66 213 091,21 16 022,93 27 767,99
80 799,72
podkarpackie
320 097,95 312 325,75 425 482,26 507 215,77 653 091,94
podlaskie
240 720,96 171 579,77 299 468,10 677 594,69 734 584,58
1 140
pomorskie
373 669,02 513 436,91
350 030,07 376 006,39
573,72
1 243
1 329
1 138
œląskie
161 239,70 452 128,51
725,84
576,76
299,30
œwiętokrzyskie
110 758,09 117 572,10 127 609,20 234 862,76 207 459,29
warmińsko-maz.
194 305,23 248 597,81 38 033,06 351 916,19 201 242,02
wielkopolskie
489 622,69 409 633,67 228 588,70 258 232,48 366 133,36
zachodniopomorskie
489622,69 560 561,70 72 740,39 250 959,41 326 119,48
Razem obroty
7 254
6 912
6 537
5 674
7 795 383,01
w zł netto
286,35
654,94
722,68
507,95
65
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
OBROTY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZOSP RP W LATACH 2002 - 2006
Karosacja samochodów pożarniczych
Związek OSP RP opracował i realizuje Program karosacji (zabudowy) – proces produkcyjny
w wyniku, którego na podwoziu samochodu (ciężarowego „cywilnego”) powstaje samochód ratowniczo-gaśniczy. Najczęściej odbywa się to na zasadzie zamontowania na ramie samochodu nadwozia ratowniczo-gaśniczego, wyposażeniu go w zbiornik wodny, autopompę, skrytki,
uchwyty i inne akcesoria. Początek realizacji programu 1994 rok.
W latach 2002-2006 wykonano 737 samochodów pożarniczych różnych typów
i rodzajów za łączną kwotę 99 946 880 zł. Program karosacji wspierany jest dotacją MSWiA oraz
NFOŚiGW, pozostałą pokrywały OSP ze środków WFOŚiGW, Urzędów Gmin, KSRG, zasobów
własnych OSP, sponsorów lokalnych a nawet kredytów bankowych (na wykresie oznaczone
jako „inne”).
Na przestrzeni lat 2002-2006 w związku z wprowadzonymi wymogami na samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP wartość zabudowy wzrosła ze względu na konieczność zastosowania przez
producentów droższych materiałów i technologii. W związku z tym zmianie ulegały również wysokości dopłat do poszczególnych typów zabudowy. W roku 2002 dopłaty te wynosiły odpowiednio
15 tys. zł do karosacji samochodów lekkich i 30 tys. zł do karosacji samochodów średnich i ciężkich. Po kolejnych zmianach dopłaty te osiągnęły wysokość 45 tys. zł do karosacji samochodów
średnich i ciężkich i 60 tys. zł do karosacji samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu Star
266 przy czym firma wykonująca zabudowę zobligowana została do uzyskania pozytywnej Opinii
CNBOP na tego typu zabudowę. Dopłaty do karosacji samochodów lekkich nie uległy zmianie.
66
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Ilość wykonanych karosacji w poszczególnych typach przedstawia poniższy wykres
Zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych
Prowadzony od 1998 roku program zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w latach
2002-2006 cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród ochotniczych straży pożarnych. Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dostosowywał program do potrzeb OSP.
W wyniku takiego działania na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się wyposażenie lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych a także do programu wpisane zostały nowe typy pojazdów
ratowniczo-gaśniczych. Począwszy od roku 2004 ZG ZOSP RP organizował przetarg na średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 4x2.
W roku 2005 zostały zakupione średnie oraz lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 4x4. W roku 2006 do programu zakupu „dołączyły” samochody średnie z napędem 6x6
oraz ciężkie.
Dzięki programowi w latach 2002-2006 do OSP trafiło 917 nowych pojazdów. Liczba zakupionych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w ostatnich latach spadła za przyczyną
przeniesienia środków na zakup samochodów innego typu.
67
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Poniższy wykres przedstawia zróżnicowanie typów pojazdów zakupionych przez Związek
Wszystkie zakupione samochody spełniają parametry określone „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla
Ochotniczych Straży Pożarnych – edycja druga – marzec 2006” lub „wymaganiami ogólnymi i
szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002”.
Ewoluowały również rozwiązania konstrukcyjne związane z parametrami podwozi jak również
zabudowy pożarniczej wraz z układem wodno-pianowym. Zastosowanie materiałów nierdzewnych pozwala na stwierdzenie, iż samochody te będą służyły ochotniczym strażom pożarnym
przez wiele lat bez konieczności ich renowacji.
W finansowaniu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych korzystano ze środków MSWiA,
PZU S.A., NFOŚiGW oraz firm ubezpieczeniowych, które były przekazywane w formie dotacji.
Środki te pozwoliły na pokrycie około 40 % wartości pojazdów. Pozostałą część musiały zabezpieczyć OSP (na wykresie oznaczone jako „inne”). Środki te pochodziły z WFOŚiGW, urzędów
gmin, KSRG, zasobów własnych OSP, sponsorów lokalnych a nawet kredytów bankowych.
Łączna wartość samochodów wyniosła prawie 150 milionów złotych.
68
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Zakupy sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka
Od 1998 roku prowadzony jest przez ZG ZOSP RP program zakupu sprzętu i wyposażenia
osobistego strażaka. Każdorazowo przed przeprowadzeniem procedur zakupów centralnych,
rodzaje i ilości sprzętu były określane przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP w ramach przydzielonych Uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP dotacji zgodnie z przyjętymi zasadami
– proporcjonalnie do ilości OSP w danym województwie.
Wartoœæ zakupionego sprzêtu i wyposa¿enia osobistego stra¿aka w latach 2002-2006
ROK
KWOTA
2002
2003
2004
2005
2006
10 805 966,00 10 541 334,00 10 556 495,00 9 689 174,91 10 585 720,00
Rodzaje i ilości sprzętu zakupionego w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.
Nazwa sprzętu
2002 2003 2004 2005 2006 Razem
Motopompy
61
40
57
40
67
265
Motopompa pływająca
275
346
199
203
231
1 254
Aparat oddechowy
192
236
386
268
451
1 533
Agregat prądotwórczy
276
226
217
198
222
1 139
Walizka rat. przedlekarskiego
174
197
141
121
69
702
Zestaw OSP R-1
0
0
22
149
154
325
Ubranie specjalne
3500 3731
158
624
843
8 856
Piła do drewna
415
301
280
318
242
1 556
Piła do betonu i stali
82
100
121
142
176
621
Radiotelefon przewoźny
453
372
426
428
461
2 140
Radiotelefon samochodowy
809
582
308
266
210
2 175
Pompa szlamowa
140
173
158
189
182
842
Sprzęt do rat. technicznego
56
69
80
69
47
321
Drabina pożarnicza dwuczęściowa
188
120
151
40
201
700
z elementem podporowym
Ponton z silnikiem zaburtowym na
9
12
6
5
7
39
przyczepie
Tor na zawody
13
41
26
26
106
Maszt oświetleniowy
0
0
0
0
54
54
Wentylator oddymiający
0
0
0
0
25
25
W dniu 11 czerwca 2003 roku Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP wystąpiło do jednostek OSP
za pośrednictwem urzędów miast i gmin z propozycją współpracy w realizacji projektu polegającego na zakupie i dostarczeniu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych z możliwością spłat w
systemie ratalnym w okresie 5 lat (z uwzględnieniem częściowego dofinansowania przez ZOSP
RP) jako element rozwiązujący problem bieżącego finansowania zakupu sprzętu stanowiącego
wyposażanie OSP.
Zgłoszenia były przyjmowane do 15 lipca 2003 r. i można je było składać zarówno tradycyjną
metodą (pocztową) oraz po raz pierwszy poprzez formularz dostępny na stronie www w domenie europa.pl.
69
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Propozycja zyskała bardzo duże zainteresowanie. Spośród szerokiej gamy produktów zostały
wybrane trzy: zestaw ochrony indywidualnej składający się z 6 kompletów ubrań USP, 6 hełmów KZPT, 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu; sprzęt ratownictwa technicznego oraz zestaw gminnego centrum reagowania tzw. GCR gdzie dofinansowanie ze strony
ZOSP RP wynosiło 50% ceny.
Ponadto pod koniec roku do programu włączono Zestaw Umundurowania Sekcji zawierający
6 kompletów ubrań USP.
System ratalny zezwalał na spłatę zobowiązania w równych miesięcznych ratach określanych
indywidualnie wg potrzeb OSP. Dodatkowo wymagane było poręczenie przez gminę spłaty kredytu zaciągniętego przez OSP w formie weksla z deklaracją wekslową, trójstronnej umowy poręczenia oraz uchwały rady gminy o zabezpieczeniu środków na spłatę kredytu.
W latach 2003-2004 przyczyniliśmy się do utworzenia 122 punktów GCR – gminnego centrum
reagowania.
Do chwili obecnej trwają poszukiwania systemu informatyczno-telefonicznego, który połączy
wszystkie punkty GCR z Biurem Zarządu Głównego oraz z Zarządami Oddziałów Wojewódzkich
ZOSP RP. Wybrany system ma zapewnić szybką, bezkolizyjną i o zminimalizowanych kosztach
łączność.
4. Udział Związku w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju
Od października 2005 r. podejmowane były działania promocyjne projektu modelowego „Remiza OSP jako centrum nowoczesnych technologii w gminie” przygotowanego przez Oddział
Powiatowy Związku OSP RP w Żywcu. Informacja o projekcie była prezentowana na posiedzeniu ZG ZOSP RP w październiku 2005 r. a informacja o nim prezentowana w czasopiśmie „Strażak”, na stronie internetowej Związku oraz przy okazji wielu szkoleń i narad organizowanych
przez biuro ZG.
Gminne Centra Reagowania (GCR)
Zgodnie z Konstytucją RP, podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która
stanowi wspólnotę samorządową, posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Mając to na uwadze gmina powinna stanowić
podstawowy poziom zarządzania kryzysowego, a do obowiązków władz gminy należy zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.
Ustawa o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z dnia 22 maja 2002 r.) w art. 9 ust.1 mówi, iż „W
czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje
działaniami prowadzonymi na obszarze gminy (...)” a ustęp 2 tego artykułu stanowi: „W zakresie
działań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydawać polecenia
wiążące organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy ... .” Z kolei art. 12. 1 Działania w celu zapobieżenia skutkom klęski
70
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
żywiołowej lub ich usunięcia wójt (burmistrz, prezydent miasta), (...) wykonują przy pomocy
gminnego zespołu reagowania ...” Aktem wykonawczym do wspomnianej ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego
Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2002 r. z późn.
zm.), które precyzuje:
– organizację i funkcjonowanie gminnego zespołu reagowania,
– podporządkowanie zespołu,
– zasady jego finansowania,
– niezbędne warunki techniczne jakie zespół musi spełniać,
– standardy wyposażenia zespołu,
– tryb pracy zespołu,
– system dokumentowania działań i prac zespołu.
Rozporządzenie to w § 10 określa, że w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich
usunięcia zespoły pracują w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
W ramach gminnych zespołów reagowania powołuje się grupy stałe i czasowe. Część z nich
pracuje stale, na przykład grupa do spraw planowania cywilnego i grupa do spraw monitorowania zagrożeń. Jednym z najlepszych „narzędzi” niezbędnych do monitorowania zagrożeń są
centra informacyjne (gminne centra reagowania). Funkcjonowanie gminnego centrum reagowania opiera się na systemie zarządzania kryzysowego.
Zarządzanie kryzysowe polega na działalności realizowanej przez organy władzy wykonawczej, poprzez zapobieganie sytuacjom kryzysowym lub przejmowanie nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu na podstawie wcześniej opracowanych planów i procedur reagowania z
wykorzystaniem fundamentalnych zasad zarządzania kryzysowego.
Schemat zarządzania kryzysowego na poziomie gminy:
PREWENCYJNE
wg. w³asnych
kompetencji
REAGOWANIE
OPERACYJNE
(ze wspó³udzia³em)
ODBUDOWA
ZAPOBIEGANIE
PRZYGOTOWANIE
wg. kompetencji innych
s³u¿b i podmiotów
rutynowe
GOTOWOή
* opracowanie procedur
* planowanie operacyjne
* planowanie zintegrowane
* przydzia³ obowi¹zków
* edukacja
* szkolenie i trening
* analiza reagowania
* ograniczanie Ÿrde³ ryzyka
* administracja i logistyka
71
nadzwyczajne
* szacowanie strat
* szacowanie wartoœci
odbudowy
* analiza przyczyn
* planowanie modernizacji
* planowanie odbudowy
* ograniczanie Ÿrde³ ryzyka
* opieka socjalna
* opieka psychologiczna
* opieka medyczna
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Do powołania GCR zobowiązuje gminy Ustawa z dnia 22 maja 2002 r. o stanie klęski żywiołowej wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558 z późniejszymi zmianami).
Ważnymi dla potrzeb tworzenia GCR są też Ustawy :
− o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami z 2001 r.),
− o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami z 2002 r.).
Założenia funkcjonalne dotyczące GCR
Gminne Centra Reagowania powinny być narzędziem wspomagającym władze samorządowe
w kreowaniu polityki bezpieczeństwa oraz zarządzaniu bezpieczeństwem.
Szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie i logiczne umiejscowienie GCR na poziomie gminnym w kontekście nowych uwarunkowań formalno-prawnych budowy systemu ochrony ludności.
Nie do przecenienia jest także rola Centrów w realizacji innych zadań na rzecz gminy.
Jasny i klarowny podział kompetencji pomiędzy organami administracji na wszystkich szczeblach oraz z góry ustalone procedury działania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego są w stanie zapewnić szybką reakcję i minimum strat w przypadku kryzysu. Niezwykle
istotnym i ważnym jest także reagowanie prewencyjne koordynowane i wspierane przez Gminne
Centra Reagowania.
Problem informatyzacji systemu zarządzania kryzysowego staje się jednym z najistotniejszych
problemów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w naszym państwie.
Do podstawowych funkcji Gminnych Centrów Reagowania należą:
Wspomagająca – (wynika z cytowanych powyżej aktów prawnych) polegająca na wspomaganiu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w kierowaniu doraźnymi akcjami ratowniczymi i sytuacjami kryzysowymi, oraz monitorowanie zagrożeń i nadzór, kontrola nad procesem odbudowy
średnio i długofalowej po katastrofach lokalnych.
Informacyjna – jednym z ważnych zadań GCR jest informowanie społeczności lokalnej o nadchodzących zagrożeniach, ich charakterze oraz o sposobach postępowania, np. ostrzeganie o
intensywnych opadach, wiatrach, śnieżycach, przyborach wód i innych zjawiskach niekorzystnych lub informowanie o niedogodnościach życia codziennego np. o zalecanych objazdach w
związku z remontami dróg. Ta funkcja właściwie realizowana pozwala na tworzenie pomostu
informacyjnego pomiędzy władzami gminy, a społecznością lokalną.
Administracyjna – dzięki infrastrukturze technicznej (informatycznej) GCR może wspomóc
administrację lokalną poprzez uruchomienie funkcji internetowych dotyczących: informowania o
gminie, serwis www, biuletyn informacji publicznej.
Usługowa – infrastruktura niezbędna do funkcjonowania GCR może dać społeczności lokalnej dostęp do usług telefonicznych, dostęp do Internetu, usługi dla administracji publicznej.
Gospodarcza – promocja turystyczna terenów wiejskich (agroturystyka), tworzenie małego
biznesu, prowadzącego w konsekwencji do zmniejszenia bezrobocia oraz przyciągnięcia specjalistów z większych aglomeracji.
72
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
W myśl obowiązujących przepisów każda gmina została zobowiązana do utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Reagowania) do końca 2005 r.
Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
2003 r. zlecił Szkole Głównej Służby Pożarniczej przygotowanie dwóch opracowań:
1) Analiza systemów bazodanowych GCR pod kątem opracowania aplikacji dialogowej do
wspomagania zarządzaniem kryzysowym w fazie przygotowania i reagowania.
2) Analiza struktury informacji niezbędnych dla GCR oraz opracowanie koncepcji baz danych
wraz z załącznikami.
Na podstawie ww. opracowań została przygotowana aplikacja internetowa lokalnego systemu
zarządzania kryzysowego pt. Gminne Centrum Reagowania.
W 2003 r. Związek wystąpił z inicjatywą przyznawania grantów rzeczowych dla OSP pomocnych w tworzeniu GCR. Uchwałą Prezydium ZG nr 53/9/2003 i 55/9/2003 z dnia 20.11.2003 r.
podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania na utworzenie 46 GCR, uchwałą nr 62/10/2003 z
dnia 18.12.2003 r. 4 GCR.
OSP w porozumieniu z gminą i na jej rzecz otrzymały w grancie: 3 komputery (1 serwer główny i 2 zapasowe), sprzęt Wi-Fi (antena dookólna, karty sieciowe etc.), agregat prądotwórczy,
UPS, oprogramowanie GCR, szkolenia (2 osoby 5 dniowe).
W roku 2004 uchwałą Prezydium ZG nr 88/15/2004 z dnia 23.09.2004 r. z podjęto decyzję o
uruchomieniu kolejnego grantu, który dotyczył 72 lokalizacji.
Szczególnie duże zainteresowanie tym grantem wykazały 2 regiony:
− województwo świętokrzyskie z racji dofinansowania ze strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz
− powiat Nakło, gdzie planowane było w kolejnych etapach sprzęgnięcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wdrażanie przydzielonych grantów odbyło się na przełomie lat 2004/2005.
W dniu 10.03.2005 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Zarząd Główny Związku OSP RP
i Firma Plocman podpisały porozumienie, przedmiotem którego jest prowadzenie prac badawczych nad rozwojem GCR, wdrażanie koncepcji informatycznych w gminach, promocja koncepcji GCR oraz działalności edukacyjno-szkoleniowej i pozyskiwanie środków finansowych służących finansowaniu zakresu współpracy.
W wyniku uwag od użytkowników, a także stwierdzonych nieścisłości pierwszej wersji oprogramowania, we wrześniu 2005 r. Plocman oddał a ZG ZOSP przyjął, nową wersję oprogramowania.
Główne zmiany w stosunku do wersji 1.0 to wprowadzanie danych do systemu tylko raz i w jednym miejscu, możliwość pracy w wersji off-line (odpowiednia konfiguracja urządzeń zewnętrznych), większa ilość podpowiedzi z list rozwijalnych.
Plocman opracował dokumentację techniczno-uruchomieniową, która będzie przekazana
wszystkim użytkownikom wraz ze szczegółowym szkoleniem.
Oprogramowanie w nowej wersji zostało wgrane na serwer główny w Plocmanie i można z
niego korzystać w wersji on-line.
73
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
W roku 2007 planowana jest kontynuacja programu zgodnie z planem przyjętym w uchwale
Prezydium ZG nr 105/20/2005 z dnia 17.02.2005 r. w sprawie programu „Organizacji i wyposażenia GCR” oraz ww. trójstronnym porozumieniem.
5. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
Związek posiada stronę internetową www.zosprp.pl, która jest na bieżąco modyfikowana i uzupełniana o nowe informacje. W trakcie tworzenia jest również Biuletyn Informacji Publicznej
ZOSP RP www.osp.bip.org.pl .
Wg posiadanych informacji, współpraca z mediami (centralnymi, regionalnymi i lokalnymi)
prowadzona jest przez wszystkie ogniwa Związku OSP RP.
W tej kadencji m.in.:
1. Na spotkaniach, naradach i szkoleniach z działaczami i członkami OSP prowa
dzone były zajęcia dot. współpracy z mediami,
2. Zorganizowano 2 seminaria (dla powołanych w 2000 r.) nieetatowych rzeczników
prasowych ZOW: 24-25 lutego 2005 r. i 9-10 lutego 2007 r.
3. ZG ZOSP RP :
a) organizował, wspólnie z Redakcją Rolną Polskiego Radio SA, coroczne Ogólnopolskie Konkursy Radiowe pt. „Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą” (na pięć
edycji konkursu; w latach 2002 – 2006; 128 dziennikarzy radiowych nadesłało
308 reportaży radiowych, dot. różnorodnej działalności strażaków ochotników; audycje te były nadawane w Rozgłośniach Regionalnych PR i w Programie I PR SA. X Ogólnopolski Konkurs Radiowy, zostanie zakończony w grudniu
2007; konkursem byli zainteresowani (jako sponsorzy) przedstawiciele władz
centralnych instytucji i organizacji; np. Kancelaria Prezydenta RP, BBN, Wicepremierzy, MSWiA, Ministerstwo Kultury, Senacki i Parlamentarny Zespół Strażaków, Ministerstwo Obrony Narodowej, KG PSP, KRUS, Generalna Dyrekcja
Lasów Państwowych),
b) wspólnie z KG PSP, współuczestniczył w latach 2004 – 2006 w akcji prewencyjnej
przeznaczonej dla ludności dotyczącej powodzi. Wydano ,,Poradnik na wypadek
powodzi” w nakładzie 300 tys. egzemplarzy,
c) organizował średnio rocznie 2 – 3 konferencje prasowe: z okazji Dnia Strażaka
(wspólnie z KG PSP), wyjazdową w celu zebrania materiałów prasowych (np.
wspólnie z GDLP), kilka spotkań tematycznych oraz obsługę prasową ważnych
imprez programowych Związku,
d) Związek uczestniczy w organizowanym rokrocznie konkursie TVP S.A. na „Wójta
Roku”. W kapitule konkursu zasiada redaktor naczelny miesięcznika „Strażak” (laureaci konkursu są jednocześnie strażakami ochotnikami często prezesami ZOG ZOSP
RP; przedsięwzięcia medialne związane z tym konkursem, szczególnie w TVP S.A. i
„Strażaku” służą popularyzacji bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej),
74
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
e) organizował wspólnie ze SA PSP w Krakowie – Ogólnopolskie Konkursy Fotograficzne
pt. „Nasza straż pożarna” (na 5 edycji konkursu 125 uczestników nadesłało ponad 400
zdjęć o tematyce pożarniczej; tegoroczna edycja zakończy się w grudniu 2007),
f) redakcja „Strażak” szeroko propagowała ochronę przeciwpożarową w cyklach artykułów
tematycznych a także organizując własny konkurs fotograficzny, na dotychczasowe edycje zgłoszono łącznie kilkaset prac,
g) współuczestniczył w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Redakcję
Rolną PR , np. Bezpieczne „Zielone Lato” ,
h) współuczestniczył w trzech edycjach Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowane przez KRUS, pod patronatem Prezydenta RP,
i) współuczestniczył w II Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
w 2006 r., w III Mistrzostwach – w 2007,
j) wspólnie z ZG PCK i KG PSP – uczestniczy w Programie Strażacy OSP i PSP w
honorowym krwiodawstwie „Ognisty ratownik – gorąca krew”. W ciągu 2 miesięcy 2006
r. I edycja - strażacy OSP i PSP oddali honorowo 1.300 litrów krwi.
6. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży
Związek – poprzez Komisje ds. Młodzieży – propagował i dostosowywał do nowych warunków
formy pracy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Regulamin organizacyjny MDP oraz specjalności pożarnicze były przedmiotem dyskusji
i prac Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP. Regulamin zdobywania specjalności pożarniczych został przyjęty uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 9.02.2006
r. (uchwała 150/26/2006). Dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej Związku
OSP RP. W celu upowszechnienia nowych specjalności zostały wydane karty pocztowe z
rysunkiem i opisem danej specjalności. Głównym forum prezentacji omawianych regulaminów były letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP organizowane przez oddziały wojewódzkie, powiatowe i gminne Związku. Zasady zdobywania specjalności były też tematem
szkolenia dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą i seminarium polsko-niemieckiego dla opiekunów MDP.
Najbardziej powszechną formą zorganizowanego szkolenia są letnie obozy szkoleniowo - wypoczynkowe członków i dowódców MDP.
Ramowy program obozów przygotowany został przez Radę ds. Młodzieży w poprzedniej kadencji i przekazany do oddziałów Związku oraz wszystkich uczestników kursów szkoleniowych.
Po ukonstytuowaniu się Komisji ds. Młodzieży (uzupełnionej o przedstawicieli województw)
program ten został przeanalizowany ponownie i dostosowany do wymogów stawianych przez
młodzież i potrzebę spojrzenia na zadania w zakresie przygotowania młodzieży do aktywności
w OSP i Związku.
Uchwałą 160/28/2006 r. z 11.04.2006 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku przyjęło do
stosowania wzorcowe programy szkolenia dla kandydatów, członków i dowódców MDP oraz
75
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
wzorcową dokumentację kursów MDP. Zarząd Główny zabezpiecza środki na pomoc finansową
obozów szkoleniowo-wypoczynkowych MDP w budżecie, przekazując je Oddziałom Wojewódzkim Związku. Środki na dofinansowanie obozów przekazywane są w ramach dotacji MSWiA.
Do roku 2003 Związek otrzymywał również pomoc w organizacji obozów z Ministerstwa Obrony Narodowej – do realizacji uzgodnionego programu szkoleniowego.
Od 2004 roku Związek uzyskuje dotację Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników na dofinansowanie udziału w letnich obozach dzieci rolników.
W ramach pomocy w organizacji letnich obozów szkoleniowo-wypoczynkowych MDP Zarząd
Główny zorganizował i przeprowadził szkolenia dla kierowników i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dla komendantów obozów MDP. Podczas tych spotkań dyskutowano nad projektem programu szkolenia MDP, poruszano tematy związane z bezpieczeństwem uczestników obozów oraz patologiami występującymi wśród dzieci i młodzieży.
W celu zapewnienia właściwej oprawy uroczystości i udziału młodzieży podczas różnych form
szkoleniowych prezentowane są zasady ceremoniału pożarniczego.
Z myślą o młodzieżowych drużynach pożarniczych wydano szereg materiałów, w tym w serii
ABC strażaka – ochotnika – Biblioteka MDP :
- ABC strażaka ochotnika nr 17 Regulamin zawodów CTIF MDP,
- ABC strażaka-ochotnika nr 19 Biblioteka MDP Regulaminy,
- ABC strażaka-ochotnika nr 20 Programy szkolenia MDP.
Wzbogacony był o nowe treści i formy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.
Tematyka Turnieju Wiedzy Pożarniczej zawarta w regulaminie zawiera wszystkie sfery zagadnień
strażackiej służby i organizacji ochrony przeciwpożarowej – od historii i tradycji poprzez zasady działalności ratowniczej, pytania sponsorów. Do finału Turnieju na szczeblu krajowym wprowadzone zostały
pytania praktyczne. Materiały pomocnicze do przygotowania się do Turnieju zamieszczone zostały
na płycie CD dołączonej do „Strażaka” w maju 2003 roku. Testy te opracowane zostały przez druhów
z OSP Karsin i Biuro ZW ZOSP RP w Gdańsku. Ponadto zostały przygotowane wydawnictwa z serii
„ABC strażaka – ochotnika” służące przygotowaniu młodzieży do udziału w Turnieju.
Zarząd Główny starał się o uatrakcyjnienie programu finałów centralnych Turnieju. W 2003
roku XXVI final OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” odbył się w dniach 9 - 13 maja na bazie
Ośrodka Szkolenia Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W finale wzięło udział
99 laureatów szczebla wojewódzkiego z 16 województw. W wyniku rozgrywek finałowych laureatami zostali :
– w młodszej grupie wiekowej – Michał Ścimborski z woj. dolnośląskiego,
– w starszej grupie wiekowej – Tomasz Beyer z woj. kujawsko-pomorskiego.
XXVII finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbył się w dniach 21-23 maja 2004 r. w Malborku. W wyniku rozgrywek finałowych
laureatami zostali:
– w grupie szkół podstawowych i gimnazjum – Sebastian Bączek, woj. świętokrzyskie,
– w grupie szkół ponadgimnazjalnych – Łukasz Bezulski, woj. łódzkie.
76
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
W 2005 roku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” rozszerzony został na trzy grupy – zgodnie z systemem edukacji.
W finale krajowym wprowadzono 2 zadania praktyczne w części ustnej (z zakresu pierwszej
pomocy oraz techniki pożarniczej).
XXVIII Finał OTWP odbył się w dniach 27-29 maja w Rakszawie k/ Łańcuta w woj. podkarpackim.
Zwycięzcami zostali:
– w grupie szkół podstawowych - Jakub Ratajczak, woj. lubuskie,
– w grupie gimnazjum - Sylwester Ostrowski, woj. świętokrzyskie,
– w grupie szkół ponadgimnazjalnych - Michał Popowicz, woj. wielkopolskie.
XXIX Finał w 2006 roku odbył się w dniach 19-21 maja w Białowieży, woj. podlaskie.
Zwycięzcami zostali:
– w grupie szkół podstawowych – Justyna Kuś, woj. łódzkie,
– w grupie gimnazjów – Tomasz Krzysztoszek, woj. mazowieckie,
– w grupie szkół ponadgimnazjalnych – Karol Molenda, woj. świętokrzyskie.
XXX finał centralny odbył się w Gnieźnie w dniach 25-27 maja 2007 roku. Laureatami zostali:
– w grupie szkól podstawowych - Izabela Raczyńska, woj. lubelskie,
– w grupie gimnazjów - Emil Wydra woj. łódzkie,
– w grupie szkól ponadpodstawowych – Krzysztof Rydlewski, woj. kujawsko-pomorskie.;
Wszyscy uczestnicy finałów otrzymywali dyplomy i upominki, finaliści – nagrody rzeczowe.
Nagrody fundowane były przez współorganizatorów i firmy współpracujące, Zarząd Główny
Związku OSP RP, Komendę Główną PSP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w Warszawie, Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Centrum Informacyjne
Lasów Państwowych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych FLORIAN, PPHU „Mały Strażak”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu
Ratowniczego oraz redakcja czasopisma „Strażak”.
Kontynuowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”. Prace obejmują
różne dziedziny sztuki i różne grupy wiekowe. Spotkania laureatów organizowane były corocznie w Warszawie. Połączone były ze zwiedzaniem muzeów, galerii, zabytków Warszawy.
Prace laureatów zostały wydane w postaci kalendarzyków i kart pocztowych. Wystawa prac
prezentowana jest podczas różnych spotkań działaczy w ramach realizacji kalendarza imprez
programowych. Prace wykorzystywane były również jako wzór plakatów na Dzień Strażaka.
Dla laureatów (w wieku powyżej 12 lat) organizowane były corocznie plenery artystyczne.
W plenerach brała udział grupa dzieci i młodzieży pochodzących przede wszystkim z małych
miast i wsi (często o wysokim stopniu bezrobocia). Zajęcia, prowadzone w sposób ciekawy i różnorodny, sprzyjają rozwojowi talentu młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Celem plenerów
była pomoc młodzieży uzdolnionej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z
terenów wiejskich poprzez naukę i wypoczynek w atrakcyjnej formie. Plenery obejmowały zajęcia z takich dziedzin jak: malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, teatr, wikliniarstwo, rękodzieło. W
77
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
analizowanym okresie plenery odbyły się w: Bartoszycach - woj. warmińsko-mazurskie, w Jarosławcu - woj. zachodniopomorskie, w Suwałkach - woj. podlaskie, w Roskoszy - woj. lubelskie,
w Krynicy-Zdroju - woj. małopolskie.
Wszystkie formy adresowane do młodzieży mają charakter otwarty, skierowane są do młodzieży zainteresowanej problematyką strażackiej działalności, nie tylko członków MDP.
Niewielkiej pomocy w organizacji pracy z młodzieżą udzielało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
7. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego
Sprawdzoną formą prezentacji dorobku amatorskich zespołów artystycznych działających pod
patronatem Ochotniczych Straży Pożarnych są spotkania, przeglądy i festiwale. Odbywały się
one zgodnie z przyjętymi na każdy rok kalendarzami imprez programowych. Szczególne miejsce – z uwagi na ich liczebność i skalę w środowisku – zajmują w tym ruchu orkiestry strażackie.
Zapewniają oprawę muzyczną imprez na różnych szczeblach, rywalizują systematycznie z innymi na różnych szczeblach eliminacji – do festiwalu ogólnopolskiego.
W 2003 roku – po raz siedemnasty – odbył się w Warszawie Ogólnopolski Festiwal Orkiestr
OSP. Do udziału w Festiwalu zaproszono dwadzieścia pięć orkiestr, w tym laureatkę XVI Festiwalu Orkiestrę OSP Konopiska Orkiestrę z Mehle (Niemcy) oraz najlepsze orkiestry po przeglądach regionalnych przeprowadzonych w roku poprzednim. Ponadto orkiestry wystąpiły z koncertami na Placu Zamkowym, w Łazienkach, w Wilanowie. Współorganizatorem Festiwalu była
Telewizja Polska Program 2. W konkursie zwyciężyła Orkiestra OSP Wilamowice, w konkursie
parady – Orkiestra OSP Dobrynin. Koncert finałowy nagrany został przez TVP 2. Wyemitowana
została relacja z Festiwalu (50 minut – 12 lipca 2003 r.).
W 2004 roku XVIII Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP odbyły się w siedmiu rejonach: Połczyn Zdrój, Ciechocinek, Lubartów, Siemiatycze, Busko-Zdrój, Krynica- Zdrój, Polanica- Zdrój.
Wszystkie przeglądy merytorycznie nadzorowane były przez Komisję Kultury Zarządu Głównego Związku OSP RP. W przeglądach wzięło udział ogółem 70 orkiestr, w tym: w konkursie
68 orkiestr.
Wszystkie orkiestry biorące udział w Przeglądach otrzymały Kryształową Buławę i okolicznościowe dyplomy ufundowane przez Zarząd Główny Związku OSP RP oraz nagrody ufundowane
przez organizatorów i sponsorów.
W czerwcu 2005 roku w Krynicy – Zdroju odbył się XVIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP z
udziałem 20 orkiestr – laureatek przeglądów regionalnych (nie wzięła udziału zakwalifikowana
Młodzieżowa Orkiestra ZHP-OSP z Uniejowa). Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach:
konkursu koncertowego i parady marszowej. Orkiestry prezentowały też wspólne wykonanie
utworów połączone ze wspólnym tańcem grup dziewczęcych. Laureatką Festiwalu została Orkiestra OSP Dobrynin zajmując pierwsze miejsca w obu kategoriach. Dalsze miejsca w koncercie zajęły:
II - Młodzieżowa Orkiestra OSP Mykanów, III Orkiestra OSP Pisarzowice;
w konkursie parady:
II - Orkiestra OSP Koszęcin, III Młodzieżowa Orkiestra OSP Suchowola.
78
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
W 2006 roku XIX Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP odbyły się w: Lubartowie, Busku-Zdroju,
Połczynie Zdroju, Ciechocinku, Krynicy-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Siemiatyczach. Wzięło w nich
udział 61 orkiestr. Rywalizacja przebiegała w dwu kategoriach: konkursu koncertowego i parady
marszowej. Orkiestry prezentowały też wspólne wykonanie utworów połączone ze wspólnym
tańcem grup dziewczęcych. Najlepsze orkiestry zostały zakwalifikowane do udziału w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w 2007 roku.
XIX Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP odbył się w Krynicy-Zdroju w czerwcu 2007 roku z
udziałem 23 orkiestr OSP. W koncercie konkursowym zwyciężyły zajmując równorzędne I miejsca: Młodzieżowa Orkiestra OSP w Mykanowie oraz Orkiestra OSP w Wilamowicach. II miejsce
zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Pisarzowicach, III - Orkiestra OSP w Choczni. W konkursie parady najlepiej zaprezentowała się zajmując I miejsce Harcersko-Strażacka Orkiestra Dęta
OSP w Uniejowie, II miejsce zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Suchowoli, III miejsce
- Orkiestra Dęta Nakielskiego Ośrodka Kultury przy OSP w Nekli.
Formą prezentacji dorobku zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych jest Festiwal Piosenki Strażackiej – organizowany tradycyjnie w Ciechocinku.
W VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strażackiej wzięło udział łącznie 36 zespołów i solistów. Duże zainteresowanie festiwalem zmusiło do wymiennego przyjazdu niektórych zespołów
(piątek/sobota lub sobota/niedziela). W koncercie otwarcia („Piękna nasza Polska cała”) zaprezentowane zostały pieśni i tańce z różnych regionów kraju, w koncercie finałowym („Piosenka
jest dobra na wszystko”) najlepsze piosenki o tematyce strażackiej zaprezentowane podczas
koncertów konkursowych. Grand Prix festiwalu zdobyła Anita Tołkin z Połczyna Zdroju, Nagrodę Główną kapela „Pod Rydlem” z Kleczewa. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali nagrody i
upominki ufundowane przez organizatorów.
IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej odbył się w 2005 roku z udziałem 23 zespołów
i solistów. W klasyfikacji konkursowej zwyciężyły zespoły:
I – „Siedemnastka” z Tczewa,
II – „Mirana” z Kisielic,
III – „Narwianie” z Dobrzyniewa.
X – jubileuszowy Festiwal odbył się w czerwcu 2007 roku. W konkursie piosenki strażackiej
zwyciężyły zespoły:
I miejsce – „Niezapominajki” z Jastrzębia Szerokiej oraz ,,Pogranicze” z Szypliszek,
II miejsce – „Narwianie” z Dobrzyniewa oraz ,,Podzamcze” z Podzamcza,
III miejsce – „Jarzębina” z Sieniawy Żarskiej.
Szerszej prezentacji zespołów artystycznych służą regionalne i Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP organizowane w różnych miejscowościach na terenie kraju. W prezentacji
każdy zespół ma prawo przedstawić wybrany przez siebie dowolny fragment repertuaru.
W 2003 roku zorganizowane zostały Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP: w
Krynicy-Zdroju (woj. małopolskie) i w Becejłach k/Szypliszek (woj. podlaskie). Przeglądami dorobku ruchu artystycznego kieruje Komisja Kultury Zarządu Głównego.
79
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
XIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP odbyły się w 2004 roku w Krynicy Zdroju. W konkursie wystąpiły 22 zespoły reprezentujące 12 województw: zachodniopomorskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, małopolskie,
lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie.
Na podstawie ocen występów konkursowych Rada Artystyczna Spotkań w uzgodnieniu z Komitetem Organizacyjnym – przyznała:
– wyróżnienie dla najlepszej grupy tanecznej i nagrodę Zarządu Głównego Związku OSP RP:
Zespołowi Pieśni i Tańca „Wrzosowianie” z Wrzosowej,
– wyróżnienie dla najlepszego zespołu wokalnego i nagrodę Zarządu Głównego Związku OSP RP:
Kameralnemu Chórowi Mieszanemu „Cantus” z Połczyna Zdroju, Zespołowi Folklorystycznemu „Niezapominajki” z Jastrzębia Szerokiej, Zespołowi Folklorystycznemu „Wesoła Gromadka” z Tychnowach,
– wyróżnienie za najlepsze widowisko sceniczne i nagrodę Zarządu Głównego Związku OSP
RP: Zespołowi Wokalno-Tanecznemu „Siedemnastka” z Tczewa, Zespołowi Folklorystycznemu
„Pogranicze” z Szypliszek, Regionalnemu Zespołowi Ludowemu „Ziemia Sanocka” z Nowosielc,
Zespołowi Pieśni i Tańca Ludowego „Klekociaki” z Bociek,
– nagrodę Zarządu Głównego Związku OSP RP: Zespołowi Folklorystycznemu „Swojacy” z
Baruchowa, Zespołowi „Geguzio Ziedai” z Litwy,
– wyróżnienie dla solistów i nagrody Zarządu Głównego Związku OSP RP: Joannie Kędzior z
Połczyna Zdroju, Anicie Tołkin z Połczyna Zdroju,
Wszystkie zespoły uczestniczące w Spotkaniach otrzymały albumy o Krynicy – Zdroju i płyty
Jana Kiepury ufundowane przez burmistrza Krynicy-Zdroju oraz dyplomy i pamiątkowe dzbany
od Zarządu Głównego Związku OSP RP.
Gościnnie wystąpiły zespoły: Zespół Tańca Artystycznego „Miniatury” z Krynicy -Zdroju, Orkiestra OSP Wilamowice, Orkiestra OSP Grobla, Orkiestra OSP Koszęcin, Orkiestra Zdrojowa
z Krynicy-Zdroju.
Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w 2005 roku zorganizowane zostały: w
Krynicy-Zdroju, woj. małopolskie, w Zbójnej – woj. podlaskie i w Ciechocinku – woj. kujawskopomorskie. Wzięło w nich udział łącznie 35 zespołów.
W 2006 roku w Krynicy-Zdroju odbyły się XIV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP z udziałem 26 zespołów. W ramach spotkań przeprowadzone zostały (przygotowane
przez Komisję Kultury) dwa konkursy:
– konkurs Pieśni Patriotycznej
– konkurs Tańca Ludowego.
W I Konkursie Pieśni Patriotycznej udział wzięło 17 zespołów z terenu całego kraju.
W I Konkursie Tańca Ludowego udział wzięło 7 zespołów.
W 2007 roku zespoły prezentowały swój dorobek w Krynicy-Zdroju, w Augustowie, w Ciechocinku, w Giżynie, w Polanicy-Zdroju i Opatowie.
Wszystkie spotkania konkursowe służą dokształcaniu się członków i kierowników orkiestr i
zespołów artystycznych, wymianie doświadczeń, możliwości prezentacji i porównania swego
dorobku z osiągnięciami innych zespołów.
80
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Dla dyrygentów orkiestr organizowane były spotkania szkoleniowe obejmujące tematy wynikające z ceremoniału pożarniczego (oprawa muzyczna imprez, regulamin umundurowania),
przemarszów, pokazów wspólnych, sprawy muzyczne. Tradycyjnie każdy koncert obejmuje też
wspólne wykonanie utworów zgodnie z sugestiami dyrygentów i decyzją Komisji Kultury. Repertuar nutowy do wspólnych występów zapewnia Komisja Kultury.
Ponadto członkowie Komisji Kultury pomagają w nawiązaniu kontaktów z aranżerami i kompozytorami oraz służą pomocą merytoryczną w kwestiach doboru repertuaru i prowadzenia orkiestry
dętej.
Kapelmistrzowie i członkowie orkiestr podczas imprez organizowanych przez Zarząd Główny
mają możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących ich zainteresowań muzycznych. Orkiestry i zespoły biorące udział w przeglądach i w Spotkaniach otrzymują okolicznościowe
dyplomy, puchary, najlepsze – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i gospodarzy.
Specjalną nagrodą dla orkiestr i zespołów jest umieszczenie utworów z ich repertuarem na
płytach dołączonych do pisma „Strażak”.
W 2006 roku decyzją Prezydium ZG ZOSP RP członkowie orkiestr biorących udział w XIX
Regionalnych Przeglądach Orkiestr OSP oraz w Koncercie w Wadowicach i członkowie zespołów artystycznych uczestniczących w XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych
OSP otrzymali pomoc w postaci dotacji na zakup umundurowania. Wyróżniono w ten sposób
154 OSP patronujące orkiestrom i zespołom.
Z okazji 85-lecia Związku wyróżniono odznakami organizacyjnymi osoby szczególnie zasłużone dla amatorskiego ruchu artystycznego OSP – uroczystość wręczenia odbyła się na Zamku
Królewskim 9 września 2006 roku.
Podczas przeglądów dorobku ruchu artystycznego zwykle nagrywany jest przebieg konkursów. Materiał z tych nagrań służy pomocą przy doskonaleniu następnych prezentacji.
8. Dokumentowanie działalności OSP i Związku
Organem doradczym w zakresie dokumentowania działalności historycznej Związku jest Komisja Historyczna Zarządu Głównego. Komisja corocznie przyjmowała ramowy plan pracy, omawiała przygotowania do podsumowania konkursów historycznych. We wrześniu 2003 roku w
Zielonej Górze odbyło się podsumowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i X Konkursu na
pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. Wszyscy kronikarze i autorzy
opracowań otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody. Uczestnicy spotkania zwiedzili Międzyrzecki Rejon Umocnień, Lubuskie Muzeum Pożarnictwa w Kęszycy Leśnej i Zieloną Górę. W
sesji historycznej zaprezentowane zostały referaty dotyczące historii ochrony przeciwpożarowej
w regionie, stan i potrzeby w zakresie badania dziejów OSP i Związku po roku 1945, wartości
dokumentacyjne kronik i monografii okolicznościowych. Uczestnicy spotkania otrzymali Zeszyty
Historyczne Związku OSP RP – nr 3 i 4.
W 2004 roku w Zamościu odbyło się podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i
XI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” połączone z
jednodniową wycieczką laureatów do Lwowa.
81
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Kolejny XII Ogólnopolski Konkurs Kronik i Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i
opracowania „Z dziejów OSP” podsumowany został we Wrocławiu we wrześniu 2005 roku. Na
Konkurs wpłynęło ogółem 112 kronik z 14 województw oraz 43 opracowania. Spotkaniu towarzyszyła sesja popularno-naukowa prezentująca tradycję i historię regionu, w tym organizację
ochrony przeciwpożarowej.
W Spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Niemiec i Czech. Zaprezentowano wystawę przygotowaną przez OSP w Wolborzu oraz wystawy ZG ZOSP RP. Uczestnicy zwiedzili Wrocław w
tym: Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski, Uniwersytet, Halę Ludową, Ogród Japoński i Rynek
Starego Miasta. Wszyscy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe (w tym „Pamięć i tożsamość”
Jana Pawła II) oraz drobne nagrody rzeczowe.
Członkowie Komisji Historycznej biorą udział w spotkaniach kronikarzy, konferencjach historycznych, udzielają pomocy w opracowaniu monografii okolicznościowych. Materiały z sesji w
Zielonej Górze oraz Wrocławia, uzupełnione o fragmenty wspomnień Bolesława Chomicza,
zaprezentowane zostały w V Zeszycie Historycznym ZG ZOSP RP.
XIII Ogólnopolski Konkurs Kronik i Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania
„Z dziejów OSP” podsumowany został w Gnieźnie we wrześniu 2006 roku. Na Konkurs wpłynęło ogółem 86 kronik z 13 województw oraz 36 opracowań. Spotkaniu towarzyszyła sesja popularno-naukowa prezentująca tradycje i historię regionu, w tym organizację ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy zwiedzili Gniezno, a także wyruszyli na wycieczkę Szlakiem Piastowskim.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe (w tym „Św. Florian i jego rycerze
w Archidiecezji Poznańskiej”) oraz drobne nagrody rzeczowe.
Do Gniezna zaproszeni zostali także uczestnicy Konkursu na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa, którego podsumowanie odbyło się 14 grudnia w Warszawie.
XIV Ogólnopolski Konkurs Kronik i Opracowań planowany jest w Kołobrzegu we wrześniu
2007 roku.
Rozwija się idea klubu kronikarzy. Podczas spotkań ogólnopolskich ważną sprawą jest wymiana doświadczeń prowadząca do rozwoju ruchu kronikarskiego i przeglądów ich dorobku
we wszystkich województwach. Dotychczas, niestety, działalność ta jest bardzo zróżnicowana.
Kontakty z uczelniami wyższymi, przygotowania Konkursów Kronik na szczeblu krajowym, organizowanych corocznie w innym województwie z zaangażowaniem kolejnych uczelni wyższych
przynosi poprawę w kontaktach straży z historykami zawodowymi, w tym zwiększa się liczba
prac dyplomowych i magisterskich. Dotyczy to częściowo też szkół pożarniczych. Pozwala to
komisjom wojewódzkim na nawiązanie szerszych kontaktów z uczelniami na swoim terenie poprzez prezentację i wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych województw i uczelni.
Kontynuacja ogólnopolskich spotkań laureatów konkursów historycznych wpływa na doskonalenie warsztatu kronikarskiego autorów kronik, motywuje do prowadzenia kronik ludzi młodych, zachęca do badania dziejów ochrony przeciwpożarowej studentów i młodych pracowników nauki.
Członkowie Komisji Historycznej ZG i pracownicy nauki współpracujący ze Związkiem wspierają OSP w opracowaniu własnych rodowodów, uczestniczą w spotkaniach kronikarzy, prowadzą konsultacje.
82
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Komisja Historyczna wspiera też działania OSP i oddziałów Związku stosownie do możliwości,
głównie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej badaniu dziejów pożarnictwa w poszczególnych
województwach.
9 lutego 2006 uchwałą 152/26/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP przyjęło
regulamin Konkursu na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.
Celem konkursu jest zainteresowanie studentów i młodych pracowników nauki badaniami dziejów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, dziejów ochrony przeciwpożarowej we wszystkich jej dziedzinach oraz szerokiego ruchu społecznego skupionego
wokół Ochotniczych Straży Pożarnych.
Służyć to powinno wypełnieniu luki w opisywaniu dziejów polskiego pożarnictwa, umożliwić
młodym historykom publikowanie swoich opracowań, działaczom Ochotniczych Straży Pożarnych będzie pomocą w opracowaniu rodowodów własnych jednostek. Rozstrzygnięcie I edycji
Konkursu miało miejsce 14 grudnia 2006 roku w Warszawie.
W 2003 roku przygotowane zostały dwa Zeszyty Historyczne Związku OSP RP obejmujące dorobek sesji historycznych towarzyszących podsumowaniu ogólnopolskich konkursów historycznych:
w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Dodatkowo
zawartość zeszytów uwzględnia dorobek Andrzeja Frycza Modrzewskiego w zakresie tworzenia
prawno-organizacyjnych podstaw bezpieczeństwa – w pięćsetną rocznicę jego urodzin. Przygotowana została jednodniówka okolicznościowa prezentująca najważniejsze wydarzenia w 80-letniej działalności Związku. Dokumenty XI Krajowego Zjazdu ukazały się w kolejnej jednodniówce.
Uchwały XI Zjazdu Krajowego oraz regulaminy wewnątrzorganizacyjne określające funkcjonowanie Związku i OSP zawarte zostały na płycie dołączonej do pisma „Strażak” w grudniu 2002 roku.
Na potrzeby organizatorów i uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom” przygotowane zostało wydawnictwo z serii „ABC strażaka – ochotnika” zawierające kompendium wiedzy historycznej do roku 1918, dalsze lata zostaną zaprezentowane
w drugiej części tego wydawnictwa. Dodrukowano – z powodu wykorzystania wcześniejszego nakładu – Zeszyt Historyczny nr 2 „Muzea i izby tradycji pożarniczej”. Na płycie dołączonej do „Strażaka” we wrześniu 2003 roku umieszczone zostały uchwały XI Zjazdu Krajowego Związku.
Z okazji wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej Bolesławowi Chomiczowi (w Kościele Matki
Boskiej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie na Chomiczówce) 12.09.2004 r. została wznowiona jednodniówka poświęcona B. Chomiczowi, przygotowana z okazji obchodów 75-lecia Związku
oraz wydawnictwo okolicznościowe poświęcone Bolesławowi Chomiczowi i kontynuacji jego idei.
Rok 2006 przebiegał pod hasłem obchodów 85-lecia działalności OSP RP. Zadania zrealizowane w ramach obchodów:
1. Wydawnictwa okolicznościowe (marzec):
– plakat „85 lat Związku OSP RP”,
– plakat na przeglądy dorobku ruchu artystycznego OSP,
– karty pocztowe (36 wzorów) prezentujące historię i tradycje OSP i Związku OSP RP,
– list Prezesa ZG ZOSP RP do Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek Państwowej Straży
Pożarnej, działaczy Związku,
83
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
– jednodniówka okolicznościowa prezentująca organizacje tworzące Związek w roku 1921,
dorobek I Zjazdu,
– zaproszenie – druk uniwersalny na różne imprezy i spotkania,
– kalendarzyki z pracami plastycznymi tegorocznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”,
– płyta DVD z filmem „Strażacy – ochotnicy, tradycja i współczesność”, reż. Andrzej Sapija
– dodatek do nr 9 czasopisma „Strażak”.
2. Wystawy okolicznościowe.
– Na 18. Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO w Poznaniu została przygotowana wystawa prezentująca tradycje i teraźniejszość Związku; wystawa
została połączona z prezentacją prac laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” oraz plakatów z archiwum ZG ZOSP RP.
– Dyrekcja Targów udostępniła także miejsce w katalogu Targów SAWO do prezentacji Związku i wręczyła Związkowi Puchar z okazji Jubileuszu.
3. Dzień Strażaka – inauguracja obchodów jubileuszu. Ogólnopolskie uroczystości obejmowały:
– Jubileusz 120 – lecia Warszawskiej Straży Pożarnej,
– 85-lecie Związku OSP RP,
– promocję oficerów pożarnictwa.
We wszystkich materiałach prezentowanych na konferencji prasowej poprzedzającej Dzień
Strażaka, podczas uroczystości uwzględnione zostały tradycje i jubileusz Związku.
– 7 maja – w Kościele pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce odsłonięty został witraż ufundowany przez Związek. W dolnej części Kościoła przygotowane zostały
wystawy okolicznościowe:
– „Bolesław Chomicz,”
– „85-lat Związku OSP RP – krótki rys historyczny”,
– zdjęcia z aktualnych wydarzeń,
– wystawa przygotowana przez OSP Wolbórz pt. „200 lat ochrony przeciwpożarowej”,
– plakaty i prace laureatów Konkursu Plastycznego.
Przygotowana została pieczęć okolicznościowa.
Wystawa prezentowana była od 30 kwietnia do 14 maja.
4. Emisja w 3 Programie TVP filmu „Strażacy – ochotnicy, tradycja i współczesność”, reż. Andrzej Sapiji – luty br.
5. Wystawy przygotowane przez Zarząd Główny prezentowane były podczas imprez programowych i na innych spotkaniach, w tym:
– na konferencji „Z dziejów Straży Pożarnych w okresie II Rzeczypospolitej” we Włocławku,
– w czasie XIV Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP i XIX Regionalnego
Przeglądu Orkiestr OSP w Pijalni Głównej Uzdrowiska w Krynicy – Zdroju,
– podczas VI Ogólnopolskich Zawodów MDP w Sportach Obronnych (Kłodzko – 17-22 lipca br.),
– na VII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP wg CTIF w Słubicach w dniach 29
września – 01 października br.,
84
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
– podczas XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” (Gniezno – 22-24 września br.).
Materiały przesłane zostały na konferencję „Ochotnicza Straż Pożarna i jej rola w społeczeństwie III RP” zorganizowaną w Cieninie Zabornym w gm. Słupca.
6. W ramach XIV Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy – Zdroju
przeprowadzone zostały (przygotowane przez Komisję Kultury) dwa konkursy:
– Konkurs Pieśni Patriotycznej,
– Konkurs Tańca Ludowego.
W I Konkursie Pieśni Patriotycznej udział wzięło 17 zespołów z terenu całego kraju.
Laureatami zostały:
− Kameralny Chór Mieszany CANTUS z Połczyna-Zdroju
− Zespół „Viva la Musica” ze Strzelec Opolskich,
− Świdwiński Chór Kameralny SONORES ze Świdwina,
− Folklorystyczny Zespół Ludowy „Klekociaki” z Bociek.
W I Konkursie Tańca Ludowego udział wzięło 7 zespołów.
Laureatami zostały:
− Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” z Wrzosowej,
− Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” z Przewrotnego,
− Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” z Nowosielc,
− Zespół „Kujawioki” z Osięcin.
7. Przygotowany został przez Komisję Historyczną Regulamin konkursu na prace naukowe i
badawcze dotyczące historii pożarnictwa. Pierwsze podsumowanie Konkursu połączone będzie
z posiedzeniem Komisji Historycznej Zarządu Głównego w grudniu br.
8. W trakcie podsumowania pleneru artystycznego dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego zaprezentowano wystawę okolicznościową prac wykonanych przez uczestników
pleneru (Roskosz − 2-14 lipca br.).
9. Otwarcie wystawy plakatu i wystawy „85-lecie Związku OSP RP” 8 września 2006 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie z udziałem prezydium ZG ZOSP RP,
GKR, GSH, Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, zaproszonych gości.
10. Spotkania okolicznościowe w Zamku Królewskim − 9 września 2006 r.
− Uroczysta Msza Św. w Katedrze Św. Jana,
− Spotkanie w Zamku Królewskim – wręczenie odznak organizacyjnych,
− spotkanie w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
11. Podsumowanie konkursów historycznych − Ogólnopolskie Spotkania Kronikarzy – 22-24
września 2006 r.– Gniezno, połączone z sesją popularno-naukową nt. historii pożarnictwa, ze
szczególnym uwzględnieniem historii Związku OSP RP.
12. Spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”
– Warszawa, 21 października 2006 r.:
– zwiedzanie wystaw historycznych w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
85
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
– udział w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej w Pałacu Ujazdowskim, spacer po Łazienkach Królewskich,
– wystawa prac laureatów, podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród – sala
konferencyjna w Hotelu Łazienkowskim.
13. Święto Niepodległości Polski – uroczysta msza św. w Bazylice Katedralnej św. Floriana w
intencji strażaków poległych w walce o niepodległość Ojczyzny, złożenie wieńców pod tablicą i
na grobach poległych strażaków.
14. Podsumowanie obchodów jubileuszu na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku OSP
RP: podziękowanie współorganizatorom – grudzień 2006 r.
Wystawy przygotowane z okazji jubileuszu prezentowane będą ponadto w placówkach muzealnych, szkołach, remizach (podobnie jak wystawy z okazji 80-lecia w następnych latach), będą
elementem oprawy XII Zjazdu Krajowego Związku).
W uzgodnieniu z OSP Wesoła powstał pomysł utworzenia biblioteki historycznej Związku.
W strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej wyremontowane zostały pomieszczenia,
przygotowano meble w celu gromadzenia dokumentacji działalności Związku, w tym przede
wszystkim:
− wydawnictw książkowych, jednodniówek,
− filmów, płyt,
− plakatów,
− kart pocztowych, kalendarzy,
− zdjęć, pucharów, dyplomów, odznak, medali,
− monografii: opracowań okolicznościowych przygotowanych przez OSP i Oddziały Związku z
okazji jubileuszu lub innych uroczystości.
Baza jest przygotowana do przyjmowania materiałów, głównie prac zgłoszonych do konkursów historycznych organizowanych przez Związek oraz innych wydawnictw: PSP, uczelni wyższych itp.
9. Rozwijanie współpracy z ogniwami samorządu i organizacjami społecznymi
W okresie sprawozdawczym Związek prowadził różnorodne działania pogłębiające współpracę Związku z samorządem i organizacjami społecznymi. Szczególnie istotne były prace służące pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, uczestnictwu Związku w procesie społecznych
konsultacji:
− w dniach 27.11.-01.12.2005 r. zorganizowane zostało szkolenie dla działaczy OSP i Związku
OSP RP pt. „Fundusze Unii Europejskiej jako narzędzie wspierania działalności statutowej OSP
i Związku OSP RP”. Uczestnicy szkolenia opracowali mapę potrzeb OSP i Związku, która posłużyła do opracowania krótkiego materiału opisowego. Był on pomocny oddziałom wojewódzkim
ZOSP RP podczas konsultacji społecznych Regionalnych Programów Operacyjnych,
− przygotowano (luty 2006 r.) opracowanie pt. „Zestawienie działań i priorytetów w wojewódzkich RPO na lata 2007-2013”. Podstawą do opracowania tego materiału były projekty RPO
zamieszczone na stronach internetowych urzędów marszałkowskich. Powyższy materiał wraz z
86
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
właściwym RPO został przesłany w formie elektronicznej do wszystkich oddziałów wojewódzkich. Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się z prośbą o aktywne włączenie się oddziałów wojewódzkich ZOSP RP w proces uzgodnień i konsultacji społecznych RPO. Do pisma zostały dołączone
propozycje zapisów do wykorzystania podczas konsultacji;
− w ramach dwudniowej narady dla dyrektorów biur oddziałów wojewódzkich w marcu 2006 r.
zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone przede wszystkim
omówieniu RPO oraz przekazaniu informacji na temat zapisów o jakie można wnioskować podczas konsultacji społecznych,
− przedstawiciel biura ZG ZOSP RP uczestniczył w naradzie w Komendzie Głównej PSP poświęconej włączeniu przedstawicieli komend wojewódzkich PSP w proces konsultacji społecznych RPO oraz Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Komenda Główna przychylnie ustosunkowała się do prośby o informowanie Biura ZG o działaniach podejmowanych
w zakresie programowania i konsultacji funduszy na lata 2007-2013 deklarując również taką
współpracę na szczeblu oddziałów wojewódzkich. W tym celu udostępniła dane teleadresowe
do pracowników komend wojewódzkich PSP odpowiedzialnych za ten zakres działań. Zostały
one przesłane do oddziałów wojewódzkich Związku,
− Biuro ZG ZOSP RP informowało na bieżąco (w formie elektronicznej) o konsultacjach społecznych Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Programem tym objęte jest pięć
województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W celu
ułatwienia aktywnego włączenia się tych oddziałów w proces konsultacji społecznych zostało
przygotowane na zlecenie Biura ZG opracowanie pt. „Bezpieczeństwo jako niezbędny element
zrównoważonego rozwoju − ze szczególnym uwzględnieniem roli Ochotniczych Straży Pożarnych”. Materiał ten ze względu na uniwersalny charakter został przesłany w formie elektronicznej do oddziałów wojewódzkich Związku;
− przesłano w formie elektronicznej do oddziałów wojewódzkich Związku oraz kierowników
w Biurze ZG wstępny projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z prośbą
o zapoznanie oraz przesyłanie uwag w formie konkretnych propozycji zapisów. Przesłane uwagi oraz własna analiza tego materiału będą podstawą do zbiorczego wstąpienia Związku OSP
RP w konsultacjach społecznych tego Programu;
− W okresie od maja do listopada 2006 r. biuro ZG ZOSP RP brało czynny udział w procesie
konsultacji społecznych Programów Operacyjnych: „Infrastruktura i Środowisko”, „Kapitał Ludzki” oraz „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013”;
− na przełomie lipca i sierpnia 2006 na terenie woj. podkarpackiego odbyło się szkolenie dla
działaczy OSP i ZOSP RP z zakresu pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie to było finansowane ze środków tego
właśnie funduszu. Pozwoliło ono dokładnie zapoznać się z potrzebami szkoleniowymi OSP
w tym zakresie. Kontynuując ten temat w dniach 28-29.11.2006 oraz 9-10.12.2006 r. również
na terenie woj. podkarpackiego odbyły się dwa szkolenia poświęcone głównie nauce pisania
projektów oraz ukazywaniu źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową OSP. W
szkoleniach tych uczestniczyło około 40 osób;
87
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
– Biuro ZG ZOSP RP wspierało kwotą 4 mln zł działania ZOW w Zielonej Górze i Opolu w
zakresie pozyskiwania środków finansowych na zakup samochodów pożarniczych. Do OSP w
woj. lubuskim trafiło 13 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych w 75% sfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej;
– do Ministerstwa Edukacji Narodowej został złożony wniosek na realizację projektu pt. „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi” w ramach działania 2.1 SPO Rozwój Zasobów
Ludzkich. Wniosek uzyskał akceptację i jest w trakcie realizacji. W wyniku realizacji projektu
powstanie w OSP 480 centrów edukacyjno – oświatowych;
– w marcu 2007 r. Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do wszystkich marszałków województw z
prośbą o włączenie przedstawicieli Związku OSP RP do informowania o szkoleniach potencjalnych beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Dyrektor Biura ZG ZOSP RP zwrócił się z prośbą do wszystkich
Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce o informowanie
biur ZOW ZOSP RP o bezpłatnych szkoleniach organizowanych dla beneficjentów EFS. - Do
Ministerstwa Edukacji Narodowej został złożony wniosek na realizację projektu pt. „Internetowe
centra edukacyjno-oświatowe na wsi” w ramach działania 2.1 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich.
Wniosek uzyskał akceptacje i jest w trakcie realizacji. W wyniku realizacji projektu powstanie w
OSP 480 centrów edukacyjno-oświatowych.
- Do Ministerstwa Edukacji Narodowej został złożony wniosek na realizację projektu pt. „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi” w ramach działania 2.1 SPO Rozwój Zasobów
Ludzkich. Wniosek uzyskał akceptacjê i jest w trakcie realizacji. W wyniku realizacji projektu
powstanie w OSP 480 centrów edukacyjno-oświatowych.
10. Sprawozdanie z działalności Senackiego Zespołu Strażaków
1. Sprawozdanie za lata 2002-2005 w V kadencji Senatu
W okresie sprawozdawczym w latach 2002-2005 działał Senacki Zespół Strażaków, skupiający 35
senatorów z różnych opcji politycznych. Członkami Zespołu byli, począwszy od sympatyków ochotniczego pożarnictwa, poprzez działaczy szczebla podstawowego, gminnego, wojewódzkiego do członków Zarządu Głównego ZOSP RP oraz byli zawodowi oficerowie pożarnictwa do komendanta wojewódzkiego włącznie (w stanie spoczynku). Przewodniczącym Zespołu był senator Grzegorz Lipowski
Na spotkaniach omawiano sprawy dotyczące nowelizacji i uchwalenia problemów związanych
z bezpieczeństwem państwa, a szczególnie dotyczących ochotniczego pożarnictwa i Państwowej Straży Pożarnej.
Korzystając z materiałów Zarządu Głównego ZOSP RP członkowie Zespołu informowani byli
na bieżąco o działalności Związku, trudnościach i potrzebach. Członkowie Zespołu otrzymywali
systematycznie egzemplarze naszego pisma „Strażak”.
Najistotniejszą sprawą, na której koncentrowano swoją działalność było dbanie o to, aby na
wszystkich komisjach, w tym szczególnie Komisji Gospodarki i Finansów, przekonać członków
i przewodniczącego o potrzebie przeznaczania większych kwot przy ustalaniu corocznego budżetu na potrzeby pożarnictwa w ogóle, w tym też na ochotnicze pożarnictwo.
88
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Należy podkreślić, że w tym zakresie rokrocznie odnotowywano pozytywny wynik.
Senacki Zespół Strażaków utrzymywał stały kontakt z Poselskim Zespołem Strażaków i na
zaproszenie nasz przedstawiciel uczestniczył w spotkaniach. Członkowie Zespołu brali udział
w uroczystościach centralnych i lokalnych, zawsze informując o istnieniu Zespołu i jego działalności. Zespół dysponował własnym funduszem pochodzącym ze składek członków, który był
przeznaczany m. in. na ufundowanie nagród dla uczestników corocznego konkursu organizowanego przez Polskie Radio na najlepszy reportaż o ochronie przeciwpożarowej.
2. Sprawozdanie za lata 2006 – 2007 w VI kadencji Senatu
Senacki Zespół Strażaków VI Kadencji został utworzony w 2006 roku w celu wspierania poprawy bezpieczeństwa kraju w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tworzący go senatorowie mieli
również na względzie rozwój szkół pożarniczych i jednostek ochrony przeciwpożarowej, zainicjowali wiele działań mających na celu wsparcie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Do głównych zadań Zespołu należy opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji oraz
projektowanie rozwiązań prawnych z zakresu pożarnictwa. Zespół zgodnie ze swoim regulaminem organizacyjnym podejmuje inicjatywy ustawodawcze i występuje z wnioskami do komisji
senackich i sejmowych.
Wykonując swoje zadania Senacki Zespół Strażaków współpracuje z komisjami senackimi i
sejmowymi, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi. Szczególną rolę w pracach zespołu odgrywają: Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze
straże pożarne oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Pracami Zespołu kieruje czteroosobowe Prezydium pod przewodnictwem senatora Jana Szafrańca. Posiedzenia Zespołu są zwoływane co najmniej 2 razy w roku. Z każdego posiedzenia
Zespołu sporządza się protokół, który podobnie jak wiele innych informacji z prac Zespołu jest
publikowany na stronie internetowej Senatu.
W dniu 24 kwietnia 2007 r. Senacki Zespół Strażaków wraz z Komisją Kultury
i Środków Przekazu zorganizował konferencję naukową „Strażacy ochotnicy w polskiej kulturze
i tradycji” podczas której szeroko omawiano działalność ochotniczych straży pożarnych, ich rolę
w społeczeństwie zarówno w skali kraju, jak i w środowisku lokalnym, wykraczającą znacznie
poza statutowe ratownictwo. Senacki Zespół Strażaków liczy 25 osób.
11. Sprawozdanie z działalności Poselskiego Zespołu Strażaków
1) Sprawozdanie za lata 2002-2005 w IV kadencji Sejmu
Okres obecnej kadencji Związku OSP RP obejmuje koniec IV i początek V kadencji Sejmu. Zespół Poselski Strażaków IV kadencji rozpoczął działalność 24 października 2001 roku w składzie 109 posłanek i posłów. W dniu 31.07.2005 r. liczba członków zespołu wynosiła 119.
Na zebraniu organizacyjnym wybrano przewodniczącego i zastępców oraz Prezydium Zespołu. Władze Zespołu liczą (Prezydium) 16 osób. W Prezydium reprezentowane są wszystkie Klu89
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
by Parlamentarne. Zespół pracował na podstawie własnego regulaminu oraz rocznych planów
pracy.
Dochody Zespołu uzyskane ze składek członków kierowane były na:
− prenumeratę „Strażaka” i „Przeglądu Pożarniczego”,
− dofinansowanie imprez strażackich ponadregionalnych i ogólnokrajowych,
− pomoc dla strażaków i ich rodzin poszkodowanych w wyniku choroby lub wypadków,
− dofinansowanie stowarzyszenia na rzecz sierot i wdów po strażakach, którzy zginęli w akcjach i wypadkach.
Zespół obradował na: posiedzeniach Prezydium − 14 razy i na posiedzeniach plenarnych −
13 razy.
Najważniejsze problemy realizowane przez Zespół:
I .Ustawy
− Wsparcie ustaw tzw. „klęskowych” zwiększających uprawnienia strażaków w zwalczaniu zagrożeń nadzwyczajnych,
− Wprowadzenie wielu korzystnych poprawek w ustawie dostosowującej polskie przepisy do
UE tzw. ustawa o „Ocenie Zgodności”,
− Udział w pracach nad ustawami o „Zarządzaniu Kryzysowym, Bezpieczeństwie Cywilnym”,
− Prace nad ustawą o „Organizacjach pożytku publicznego”,
− Wypracowanie stanowiska Zespołu i głosowanie w sprawie zmiany czasu pracy – ustawa o
PSP,
− W ramach polityki podatkowej Zespół skutecznie utrzymywał stawkę VAT na zakupy dla
ochrony przeciwpożarowej do końca 2004 r. Pomimo zaleceń UE na 2005 r. Sejm pod presją
Zespołu uchwalił 7% stawkę VAT (planowana była 22%).
− Zdecydowane działania Zespołu w sprawie ustawowych gwarancji ubezpieczeniowych dla
członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
− Dokonanie zmian w ustawie podatkowej zwalniające OSP, które nie prowadzą działalności
gospodarczej, z prowadzenia ksiąg finansowych (dotyczy ok. 15.000 OSP),
− Promowanie w Sejmie prac nad ustawą o „Krajowym Systemie Ratowniczym”.
II.Negocjacje
− Rozmowy z KG PSP i centrami związkowymi w sprawie podwyżek płac i zmian organizacji
czasu pracy,
− Ustalenia z MON o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych pojazdów dla OSP,
− Organizowanie cyklicznych spotkań i udział w negocjacjach w sprawie zakupów i finansowania ochrony ppoż. I JRG z następującymi instytucjami:
– NFOŚiGW,
– Grupą PZU SA
– ERA GSM
90
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
– Współpraca – negocjacje stosownych ustaleń – porozumień w sprawach:
1. interpretacja Urzędów Skarbowych w sprawie podatku VAT,
2. ułatwienie w rejestracji pojazdów sprowadzanych przez OSP z zagranicy,
3. rozliczenie energii elektrycznej zasilającej syreny strażackie,
4. okresowe spotkania z URE w sprawie zasad rozliczania energii elektrycznej w OSP,
5. zasady zwolnień pracowników – członków OSP do akcji i na badania lekarskie,
6. obniżenie opłat za rejestrację OSP w Krajowym Sądzie Rejestrowym,
7. włączenie do KSRG kolejnych jednostek przez Komendanta Głównego PSP,
8. spotkania z krajowymi producentami sprzętu strażackiego zarówno w sprawach jakości jak
również gwarancji bezpieczeństwa strażaków,
9. rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Szkół Aspiranckich w Krakowie, Częstochowie, Poznaniu i Bydgoszczy,
10. realizacji uchwał X i Nadzwyczajnego Zjazdu Związku OSP RP,
11. współpracy z ZG ZOSP RP w zakresie możliwości zwiększenia limitu karosacji pojazdów
bojowych oraz pozyskiwania nowych samochodów patrolowo-ratowniczych i sprzętu dla OSP,
12. podpisanie stosownych porozumień pomiędzy NFOŚiGW a KG PSP i ZG ZOSP RP w zakresie pomocy finansowej na zakupy sprzętu specjalistycznego.
III.Finanse
Działanie Zespołu podczas prac nad kolejnymi budżetami państwa miało szczególny
charakter. Członkowie w swoich Klubach i właściwych Komisjach propagowali potrzeby finansowe PSP, OSP i szkół pożarniczych.
W wyniku szczególnie zgodnej współpracy z Komisją Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisją Finansów Publicznych, Resortem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Finansów, KG PSP i ZG ZOSP RP w poszczególnych latach zwiekszono środki na
ochronę przeciwpożarową o:
− 2002 r. – 21 mln zł
− 2003 r. – 10 mln zł
− 2004 r. – 48 mln zł oraz 50 mln zł na płace służb mundurowych w tym PSP IV kw. 2004 r.
− 2005 r. – 41 mln zł
Ponadto do końca 2003 r. utrzymano finansowanie dodatkowe w ramach centralnej inwestycji
KSRG. Inwestycja miała być zakończona w 2001 roku. Na zadania zrealizowane w centralnej
inwestycji wydano w latach 1996 – 2003 r. kwotę 537 mln zł poza budżetem MSWiA. Uznajemy
to poza „0” stawką VAT za największe osiągnięcie lobby strażackiego w parlamencie.
IV.Współpraca
Zespół, poza wspomnianymi resortami, funduszami i organizacjami współpracował z:
− Krajowym Duszpasterstwem Strażaków,
− Miesięcznikiem „Strażak” oraz „Przeglądem Pożarniczym”,
− Regionalnymi strukturami PSP i ZOSP RP,
91
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
− Samorządami wszystkich szczebli,
− Nasi członkowie utrzymywali stałe kontakty z JRG i OSP w swoich regionach.
− Setki wniosków poselskich o pomoc dla strażaków były pozytywnie rozpatrywane przez
wszystkie struktury.
− Naszą troską było wspieranie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Sprawozdanie za lata 2005-2007 w V kadencji Sejmu
Po wyborach w 2005 roku po raz IV w polskim parlamencie powstał Poselski Zespół Strażaków, który skupia 117 posłów.
Na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybrano Prezydium Zespołu w skład, którego
weszli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. To zespołowe działanie ponad podziałami politycznymi uważamy za konieczne, aby móc skutecznie wspierać rozwiązywanie narastających problemów zawodowego i ochotniczego pożarnictwa.
8 grudnia 2006 roku Zespół Poselski Strażaków wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24.VIII.1991 r. z późniejszymi zmianami – o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ten wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska strażackiego wyrażonego przez
Komisję Prawno-Organizacyjną Zarządu Głównego ZOSP RP. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach parlamentarnych nad projektem ustawy upoważniono poseł Krystynę Ozgę.
Pod projektem podpisało się 217 posłów reprezentujących wszystkie kluby i koła. Pierwsze
czytanie odbyło się 30 marca br. W wystąpieniach klubowych wyrażona była duża przychylność
do zaproponowanych zmian. Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do dalszych prac.
Najwięcej kontrowersji budzi zapis o dodatku do emerytury i renty dla członka ochotniczej
straży pożarnej, który udokumentuje co najmniej 30-letni straż członkowski w OSP. Należy nadmienić, że dodatek ten był przedmiotem inicjatywy Zespołu Poselskiego Strażaków w II kadencji
Sejmu. W trzecim czytaniu (głosowanie nad ustawą 27.VI.1997 r.) projekt ten nie uzyskał większościowego poparcia. Po 10 latach Sejm po raz drugi pochylił się nad tą inicjatywą.
Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 22.08.2006 r. skierował projekt „o rządowym projekcie ustawy
o zarządzaniu kryzysowym (druk nr 770)” do stosownych komisji w celu rozpatrzenia. W projekcie tym pominięto ochotnicze straże pożarne. Zgłoszona poprawka mówiąca o „organizowaniu współdziałania ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych”, w
trzecim czytaniu dzięki posłom Zespołu Poselskiego Strażaków uzyskała poparcie Izby.
Działanie Zespołu miało szczególny charakter podczas prac nad kolejnymi budżetami państwa.
Zgłoszone poprawki i ich przyjęcie podczas głosowania skutkowały zwiększeniem budżetów w:
- 2006 r. – wydatki majątkowe dla OSP o 5.583.000 zł
- 2007 r. – wydatki majątkowe dla OSP o 2.500.000 zł
Sprawozdanie nie obejmuje udzielania odpowiedzi na szereg pism, wniosków oraz indywidualnych inicjatyw i przedsięwzięć posłów na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a tym samym
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
92
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
12. Współpraca z zagranicznymi organizacjami strażackimi
Jednym z priorytetów działań w obszarze współpracy zagranicznej było opracowanie i podpisanie porozumień z innymi organizacjami pożarniczymi. Zostały zawarte następujące umowy o
współpracy:
1) z Węgierskim Związkiem Straży Pożarnych 18 września 2003 r.,
2) ze Związkiem Strażaków Czech, Moraw i Śląska 15 sierpnia 2004 r.,
3) ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Republiki Słowackiej 19 września 2004 r.
W latach 2002-2007 podjęto wiele działań, których celem było nawiązanie bliższej współpracy z CTIF.
Na prośbę Zarządu Głównego Komenda Główna PSP dokonała w dniu 23.12.2003 r. zgłoszenia przedstawicieli Związku do prac w komisjach CTIF:
− Teresy Tiszbierek do Komisji Młodzieżowej CTIF,
− Wiesława Penka do Komisji Międzynarodowych Zawodów CTIF.
Przedstawiciele Związku regularnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji, w konferencjach i
sympozjach organizowanych w ramach tej organizacji:
1) Posiedzenia Komisji Młodzieżowej CTIF:
− 62. posiedzenie – 22.03.2003 r. w Krakowie,
− 63. posiedzenie – 25.07.2003 r. w Kapfenbergu (Austria),
− 64. posiedzenie – 04.10.2003 r. w Varażdin (Chorwacja),
− 65. posiedzenie – 06.03.2004 r. w Mondorf-les-Bains (Luksemburg),
− 66. posiedzenie – 21.05.2004 r. w Birmingham (Wielka Brytania),
− 67. posiedzenie – 23.10.2004 r. w Dunajsky Klatov (Słowacja),
− 68. posiedzenie – 09.04.2005 r. w St. Polten (Austria),
− 69. posiedzenie – 22.07.2005 r. w Varażdin (Chorwacja),
− 70. posiedzenie – 30.10.2005 r. w Trento (Włochy),
− 71. posiedzenie – 25-28 maja 2006 r. w Ig (Słowenia),
− 72. posiedzenie – 08.10.2006 r. w Wels (Austria),
− 73. posiedzenie – 20-22.04.2007 r. w Revinge (Szwecja).
2) Sympozja MDP:
− VII Międzynarodowe Sympozjum Komisji Młodzieżowej CTIF „Młodzież – naszą przyszłością” w dniach 20-23 maja 2004 r. w Birmingham (Wielka Brytania)
− VIII Międzynarodowe Sympozjum Komisji Młodzieżowej CTIF „Marketing w Młodzieżowych
Drużynach Pożarniczych” w dniach 25-28 maja 2006 r. w Ig (Słowenia)
− I Międzynarodowe Forum Młodzieży w dniach 06-08 października 2006 r. w Wels (Austria).
3) Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF:
− Kapfenberg (Austria ) 2003 r.,
− Varażdin (Chorwacja) 2005 r.,
− Revinge (Szwecja) 2007 r.
4) Międzynarodowe Seminaria Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Państw Nadbałtyckich:
− 25-27 kwietnia 2003 r. w Helsinkach,
93
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
− 15-18 kwietnia 2004 r. w Zakopanem,
− 07-10 kwietnia 2005 r. w Wilnie.
5) Posiedzenia Komisji Międzynarodowych Zawodów CTIF:
− 18-19 czerwca 2004 r. w Varażdin (Chorwacja),
− 21 lipca 2005 r. w Varażdin (Chorwacja),
− 26-29 września 2005 r. w Salzburgu (Austria).
6) Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP wg CTIF:
− Varażdin (Chorwacja) 2005 r.
Dużą rolę odegrały spotkania w ramach Komisji Państw Naddunajskich CTIF. Podstawowy
skład Komisji tworzą: Austria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Słowacja, Słowenia, Niemcy, Serbia
i Czarnogóra, Polska. W przypadku zainteresowania ze strony innych państw zapraszani są
również ich przedstawiciele.
Członkowie Zarządu Głównego Związku uczestniczyli w następujących sympozjach:
1. „Formy wzajemnej współpracy ochotniczego pożarnictwa i zadania związane z budową efektywnego partnerstwa na szczeblu regionów” w dniach 18-20 marca 2003 r. w Mala Lucivna (Słowacja),
2. „Współpraca ponadgraniczna na podstawie porozumień bilateralnych w ramach Unii Europejskiej” w dniach 25-27 marca 2004 r. w Eisenstadt (Austria) i Sopron (Węgry) i w dniach 24-25
czerwca 2004 r. w Bratysławie (Słowacja),
3. „Współpraca między organizacjami pożarniczymi na szczeblu międzynarodowym”, „Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków UE” w dniach 18-20 marca 2005 r. w
Mysłowicach (organizator: Zarząd Główny Związku OSP RP, współorganizatorzy: Komenda
Wojewódzka PSP w Katowicach, ZOW ZOSP RP woj. śląskiego),
4. „Rola związków straży pożarnych w ochronie przeciwpożarowej w krajach naddunajskich” w
dniach 06-07 kwietnia 2005 r. w Budapeszcie (Węgry),
5. „Praca z młodzieżą pożarniczą w poszczególnych krajach członkowskich” w dniach 21-23
września 2005 r. w Senec (Słowacja),
6. „Specjalistyczne przygotowanie strażaków ochotników” w dniach 24-26 marca 2006 r. w
Lazne Bohdanec (Czechy),
7. „Działalność sportowa w MDP i OSP ” w dniach 14-16 czerwca 2007 r. w Litomericach
(Czechy).
Przedstawiciele Zarządu Głównego Związku uczestniczyli w jubileuszach, zjazdach i innych
ważnych wydarzeniach u naszych partnerów zagranicznych. Były to m.in.:
− 150-lecie Związku Straży Pożarnych Niemiec w dniach 04-05 lipca 2003 r.,
− 140-lecie ochotniczego pożarnictwa w Republice Czeskiej w dniach 04-07 czerwca 2004 r.,
− 40-lecie Deutsche Jugendfeuerwehr w dniach 03-04 września 2004 r.,
− Zjazd Delegatów Deutsche Jugendfeuerwehr w dniu 03 września 2005 r.,
− 135-lecie Węgierskiego Związku Straży Pożarnych w dniach 02-03 grudnia 2005 r.,
− Zjazd Delegatów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Republiki Słowackiej w dniach
20-21 kwietnia 2007 r.
94
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Delegacje Związku, drużyny OSP i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze były zapraszane do
udziału we wspólnych obozach MDP, zawodach pożarniczych wg regulaminów krajowych i
CTIF. Najaktywniejsza współpraca w tym zakresie odbywała się tradycyjnie z organizacjami
pożarniczymi z Niemiec, Słowacji, Czech, Węgier, Austrii.
W ramach działalności szkoleniowej Zarząd Główny Związku wspólnie z Deutsche Jugendfeuerwehr zorganizował następujące seminaria dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
- 30.09.-06.10.2003 r. w Humpfershausen (Niemcy)
- 13-16 października 2004 r. w Piotrowie, woj wielkopolskie
- 26-31 października 2005 r. w Essen (Niemcy)
- 11-15 października 2006 r. w Borzechowie, woj pomorskie.
Dbając o wyszkolenie kadry sędziowskiej zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg
regulaminu CTIF wspólnie ze Związkiem Straży Pożarnych Dolnej Austrii został zorganizowany
dwuetapowy kurs dla sędziów. Kurs odbył się w dniach 22-25 kwietnia 2004 r. i 22-25 lipca 2004 r.
na bazie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Szkolenie prowadził kierownik Międzynarodowych Zawodów MDP CTIF Ignaz Mascha. Podobne szkolenie zostało powtórzone w dniach
26-29 kwietnia 2007 r.
Ponadto przedstawiciele Związku uczestniczyli w szkoleniach przeznaczonych dla sędziów
zawodów sportowo - pożarniczych organizowanych przez CTIF. Tradycyjnie szkolenia te odbywały się w Linzu (Austria).
W celu ułatwienia pozyskiwania środków na najbardziej liczną polsko-niemiecką wymianę
młodzieży Zarząd Główny Związku w 2003 r. rozpoczął działalność jako jednostka centralna
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
95
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
V. Działalność ratownicza
ochotniczych straży pożarnych
1. Zdarzenia wymagające interwencji jednostek ratowniczych straży pożarnej – pożary
i miejscowe zagrożenia.
W latach 2002 – 2006 zarejestrowano w Polsce 1.898.505 zdarzeń (pożarów i miejscowych
zagrożeń) wymagających podjęcia działań ratowniczych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze
państwowej straży pożarnej, jednostki operacyjno-techniczne ochotniczych straży pożarnych i
inne jednostki ratownicze.
Średnioroczna liczba zdarzeń (pożarów i miejscowych zagrożeń) w wy¿ej wymienionym okresie wyniosła 379 687, z czego na pożary przypada 173 624 (45,7%) i na miejscowe zagrożenia
206 063 (54,3%).
Najwyższy średnioroczny wskaźnik pożarów z lat 2002 – 2006 wyliczony na 10.000 mieszkańców miały województwa: lubuskie – 73, zachodniopomorskie – 68, śląskie – 61; natomiast
najniższy województwa: podkarpackie – 30, małopolskie – 31, wielkopolskie – 34.
Najwyższy średnioroczny wskaźnik miejscowych zagrożeń w latach 2002 – 2006 wyliczony na
10.000 mieszkańców miały województwa: warmińsko-mazurskie – 73, pomorskie – 69, dolnośląskie – 65, natomiast najniższy województwa: świętokrzyskie – 43, lubelskie – 43, mazowieckie – 46.
Najwyższy łączny wskaźnik pożarów i miejscowych zagrożeń w 2006 r. wyliczony na 10.000
mieszkańców miały województwa: lubuskie – 156, warmińsko-mazurskie – 153, zachodniopomorskie – 141, a najniższy województwa: podkarpackie – 95, małopolskie – 97, wielkopolskie
– 100.
Porównanie liczby pożarów i miejscowych zagrożeń w roku 2002 i 2006 wskazuje na wyraźny
wzrost, zarówno liczbowy jak i procentowy miejscowych zagrożeń:
− w 2002 r. miejscowych zagrożeń – 348.517 tj. 56,7%; w 2006 r. miejscowych zagrożeń
– 426.534 tj. 61,2% ogólnej liczby zdarzeń. O ile w 2002 r. jeszcze w trzech województwach ww
wskaźnik miejscowych zagrożeń był niższy od 50% (mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie),
to w 2006 r. w województwie zachodniopomorskim wynosił 50% a w pozostałych województwach powyżej 50% - małopolskie – 72,8%, podkarpackie – 68%, śląskie – 67,2%, wielkopolskie
– 66,2%.
Analizując wielkość pożarów w latach 2002 – 2006 można stwierdzić, że pożary duże i bardzo
duże stanowią tylko ok. 0,5% ogólnej liczby pożarów (wyjątek 2003 r. – 0,8%), natomiast pożary
średnie – 10,2% a małe 89,3%.
W miejscowych zagrożeniach: duże zagro¿enia (gigantyczne klęski) stanowiły w ww latach
średniorocznie zaledwie 0,05%, natomiast średnie tylko 1,9%, a lokalne i małe 98,1%. W okresie tym (2002 – 2006) zanotowano szczególnie wzrost zagrożeń lokalnych.
Na ogólną liczbę 165.190 pożarów zarejestrowanych w 2006 r.
− 34.505 tj. 20,9% powstało na polach,
− 29.587 tj. 17,9% w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
96
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
− 11.828 tj. 7,2% w lasach,
− 9439 tj. 5,7% w budynkach produkcyjnych i magazynowych,
− 8144 tj. 4,9% w środkach transportu.
Na ogólna liczbę 261.344 miejscowych zagrożeń zarejestrowanych w 2006 r.:
− 48.331 tj. 18,5% powstało na drogach (wypadki drogowe),
− 33.165 tj. 12,7% było wynikiem opadów atmosferycznych i zalań terenów i obiektów,
− 18.643 tj. 7,1% spowodowanych przez wichury, huragany i silne wiatry,
− 4117 tj. 1,4% w wyniku zagrożeń chemicznych i ekologicznych,
− 3783 tj. 1,4% spowodowanych katastrofami, wypadkami, awariami komunalnymi i budowlanymi.
Zagrożenia miejscowe wystąpiły: - 83.632 razy w budynkach mieszkalnych (31,9%), 47.577
w środkach transportu (18,2%), 28.204 w obiektach użyteczności publicznej (10,8%), 6982 na
terenach rolniczych (2,7%), 6071 w obiektach produkcyjnych i magazynowych.
Pożary i miejscowe zagrożenia spowodowały w 2006 r. straty ok. 1.447.086 tys. zł (51% pożarów). Natomiast wartość uratowanego przez jednostki straży pożarnych mienia oszacowano w
przybliżeniu na 19.757.998 tys. zł, z czego przy pożarach 17.325.347 tys. zł.
W działaniach ratowniczych w 2006 r. śmierć poniosło 3 ratowników OSP, natomiast 544 zostało rannych (z OSP i PSP).
97
98
151 026
7 862
16 zachodniopomorskie
Razem
8 704
15 wielkopolskie
6 356
8 319
podkarpackie
9
4 500
14 warmińsko-mazurskie
opolskie
8
23 949
5 609
mazowieckie
7
9 119
13 œwiętokrzyskie
małopolskie
6
10 143
19 001
³ódzkie
5
4 460
12 œląskie
lubuskie
4
7 608
8 276
lubelskie
3
6 872
11 pomorskie
kujawsko-pomorskie
2
14 873
5 375
dolnośląskie
1
2002
10 podlaskie
województwo
Lp.
220 855
17 016
15 426
9 636
7 429
26 334
11 390
5 385
8 564
6 192
29 697
13 524
14 359
11 659
10 108
9 979
24 157
2003
146 728
10 071
10 686
6 965
4 493
16 831
8 538
4 210
4 520
3 932
20 514
7 735
9 921
6 760
7 037
8 138
16 377
2004
184 316
10 286
10 816
8 212
7 790
22 588
10 439
5 426
6 176
4 675
31 495
10 960
13 621
6 115
9 446
10 102
16 169
2005
Pożary w latach 2002 - 2006
165 190
11 948
11 586
9 132
5 843
16 204
10 347
5 895
6 343
3 783
24 393
8 655
10 156
7 660
8 743
8 456
16 046
2006
868 115
57 183
57 218
42 264
31 164
100 958
48 990
26 291
31 959
23 082
130 048
49 993
58 200
36 654
42 942
43 547
87 622
Razem 20022006
173 624
11 437
11 444
8 453
6 233
20 192
9 798
5 258
6 392
4 616
26 010
9 999
11 640
7 331
8 588
8 709
17 524
Średnia z
5-ciu lat
45
68
34
59
49
43
46
44
30
44
50
31
45
73
39
42
61
Średnia na 10000
mieszkańców
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
99
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
³ódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
œląskie
œwiętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Razem
województwo
Lp.
8 389
169 221
197 491
12 411
8 404
4 753
20 432
12 607
4 169
10 115
4 691
19 951
15 782
8 704
5 260
8 777
10 078
14 698
2003
9 398
17 390
10 098
4 730
21 961
14 785
4 288
9 189
5 593
21 875
15 971
11 555
6 653
8 270
11 783
23 952
2002
200 553
8 101
14 828
9 989
5 012
26 209
15 462
6 087
12 402
6 051
23 096
19 440
11 830
5 588
8 282
12 259
15 917
2004
201 781
9 435
16 222
10 861
5 482
21 750
14 951
6 232
12 914
4 902
25 792
16 751
12 763
5 277
9 468
12 174
16 807
2005
261 344
11 895
22 656
12 734
7 471
33 238
17 891
7 309
13 501
6 897
29 011
23 188
16 608
8 038
11 889
16 248
22 770
2006
Miejscowe zagrożenia w latach 2002 - 2006
1 030 390
47 218
83 507
52 086
27 448
123 590
75 696
28 085
58 121
28 134
119 725
91 132
61 460
30 816
46 686
62 542
94 144
Razem 20022006
206 063
9 444
16 707
10 397
5 490
24 718
15 139
5 617
11 624
5 627
23 945
18 226
12 292
6 163
9 337
12 508
18 829
Średnia z
5-ciu lat
53
56
50
73
43
53
69
47
55
54
46
56
48
61
43
60
65
Średnia na 10000
mieszkańców
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
100
5 609
8 319
8 704
7 862
13 œwiętokrzyskie
14 warmińsko-mazurskie
15 wielkopolskie
16 zachodniopomorskie
9 398
17 390
10 098
4 730
21 961
14 785
4 288
9 189
5 593
21 875
15 971
11 555
6 653
8 270
11 783
23 952
miejscowe
zagrożenia
17 260
26 094
18 417
10 339
40 962
23 061
9 663
15 545
10 093
45 824
25 090
21 698
11 113
15 878
18 655
38 825
Razem
- pożary i
miejscowe
zagrożenia
151 026 197 491 348 517
19 001
12 œląskie
Razem
8 276
11 pomorskie
23 949
7 mazowieckie
5 375
9 119
6 małopolskie
10 podlaskie
10 143
5 ³ódzkie
6 356
4 460
4 lubuskie
9 podkarpackie
7 608
3 lubelskie
4 500
6 872
2 kujawsko-pomorskie
8 opolskie
14 873
pożary
1 dolnośląskie
Lp. województwo
2002
43,3
45,6
33,4
45,2
54,3
47,4
35,9
55,6
40,9
44,6
52,3
36,4
46,7
40,1
47,9
36,8
38,3
wskaźnik
pożarów
%
56,67
54,4
66,6
54,8
45,7
52,6
64,1
44,4
59,1
53,4
47,7
63,6
53,3
59,9
52,1
63,2
61,7
wskaźnik miejscowe
zagrożenia
%
11 895
22 656
12 734
7 471
33 238
17 891
7 309
13 501
6 897
29 011
23 188
16 608
8 038
11 889
16 248
22 770
23 843
34 242
21 866
13 314
49 442
28 238
13 204
19 844
10 680
53 404
31 843
26 764
15 698
20 632
24 704
38 816
zagrożenia
Razem
miejscowe - pożary i
zagrożenia miejscowe
165 190 261 344 426 534
11 948
11 586
9 132
5 843
16 204
10 347
5 895
6 343
3 783
24 393
8 655
10 156
7 660
8 743
8 456
16 046
pożary
2006
Pożary i miejscowe zagrożenia w 2002 i 2006 roku
38,8
50,1
33,8
41,8
43,9
32,8
36,6
44,6
32,0
35,4
45,7
27,2
37,9
48,8
42,4
34,2
41,3
wskaźnik
pożarów
%
61,2
49,9
66,2
58,2
56,1
67,2
63,4
55,4
68,0
64,6
54,3
72,8
62,1
51,2
57,6
65,8
58,7
110
141
100
153
104
106
128
110
95
102
104
97
104
156
113
119
134
średnia
pożarów i
wskaźnik miejscowych
miejscowe
zagrożeń
zagrożenia
w 2006 r.
%
na 10000
mieszkańców
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Lp.
119 274
74 252
3 876
86
1małe
2lokalne
3średnie
4duże
gigantyczne
lub klęska
5żywiołowa
Razem:
101
0
169 221
102 320
63 271
3 583
47
187 250
31 767
1 716
122
220 855
2003
4
200 553
9
201 781
2
261 344
2005
2006
POŻARY
132 411
167 465
152 604
13 519
16 123
11 925
722
651
675
76
77
76
146 728
184 316
165 280
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
116 392
114 180
160 680
79 977
83 365
96 857
4 108
4 125
3 736
72
102
69
2004
(O) wskaźnik procentowy bardzo niski (poniżej 0,05%)
3
197 491
135 552
14 778
623
73
151 026
2002
Lata
18
1 030 390
612 846
397 722
19 428
376
775 282
88 112
4 387
424
868 205
Razem
Pożary i miejscowe zagrożenia w latach 2002 - 2006 wg rodzaju i wielkości
1małe
2średnie
3duże
4bardzo duże
Razem:
Rodzaj i
wielkość
zdarzenia
4
206 089
122 570
79 554
3 886
75
155 062
17 622
877
85
173 646
Liczba
(O)
100,0
59,5
38,6
1,9
0,0
89,3
10,2
0,5
(O)
100,0
%
średnia z 5 lat
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
2. Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych
Podstawowym zadaniem ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działań ratowniczych.
Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1997 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 19
pkt. 1 a i art. 22 ust. 1) , a także własnego statutu.
Działania ratownicze w rozumieniu ww. ustawy (art. W pkt. 2) to każda czynność podjęta w
celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych każda OSP powinna powołać zgodnie z
wytycznymi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP jednostkę operacyjno-techniczną (JOT)
odpowiadającą ustalonym wymogom. JOT-y podlegają kategoryzacji określającej ich zdolność
do podejmowania działań oraz normatywne stany osobowe i wyposażenie sprzętowe.
102
1
Lp.
103
2
II
I
Kategoria
* 3 d-ców sekcji
4) minimum jeden z pozostałych
rodzajów ratownictwa
20 ratowników OSP w tym:
* naczelnik i z-ca naczelnika
* d-ca plutonu
* 2 d-ców sekcji
1) działania ratownicze podczas
pożarów
2) ratownictwo techniczne i
komunikacyjne
3) ratownictwo medyczne
4) działania zabezpieczające
5) działania zabezpieczające
* d-ca plutonu
* naczelnik i z-ca naczelnika
2) ratownictwo techniczne i
komunikacyjne
3) ratownictwo medyczne
30 ratowników OSP w tym:
Stan osobowy JOT - tym dowódcy
1) działania ratownicze podczas
pożarów
Zakres działań - rodzaj
ratownictwa
Normatyw
wyszkolenia
* 6 kierowcówoperatorów
* wszyscy
wyszkolenie
podstawowe
ratownika OSP
* 4 kierowcówoperatorów
* 4 ratowników
medycznych
* wszyscy
wyszkolenie
podstawowe
ratownika OSP
* 1 ciężki lub średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
* 1 lekki samochód ratowniczogaśniczy
2 szt. środków transportu, w tym: * 5 dowódców
* 1 średni lub lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
* 1 inny środek transportu
(przyczepa, środek pływający
itp.)
* 1 średni samochód ratowniczo- * 6 ratowników
gaśniczy
medycznych
* 1 ciężki samochód ratowniczogaśniczy
4 szt. środków transportu, w tym: * 6 dowódców
Normatywne wyposażenie w
środki transportu
* 2 radiostacje
samochodowe
*radiowy system
alarmowania DSP
* punkt alarmowodyspozycyjny
* 4 radiostacje
samochodowe
* radiowy system
alarmowania DSP
* gminne centrum
reagowania lub
punkt alarmowodyspozycyjny
Normatyw łączności
i alarmowania
OSP powinna być
włączona do KSRG
JOT powinna
być włączona
do odwodu
wojewódzkiego
OSP powinna być
włączona do KSRG
Uwagi
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
4
3
104
* naczelnik i z-ca naczelnika
10 ratowników OSP w tym:
* 1 d-ca sekcji
* samochód zastępczy lub
doraźny środek transportu
JOT specjalistyczna - wymogi organizacyjno-techniczne ustalane indywidualnie dla każdej jednostki
2) działania zabezpieczające
1) działania ratownicze podczas
pożarów
3) działania zabezpieczające
* naczelnik i z-ca naczelnika
3) ratownictwo medyczne
* 1 ciężki, średni lub lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy
* 2 kierowcówoperatorów (jeżeli
OSP posiada
samochód
* wszyscy
wyszkolenie
podstawowe
ratownika OSP
* 2 dowódców
* 2 ratowników
medycznych
* wszyscy
wyszkolenie
podstawowe
ratownika OSP
* 2 kierowcówoperatorów
* 3 dowódców
W zależności od potrzeb miejscowych JOT szczególnie I i II kat. może być wyposażona dodatkowo w samochody (środki transportu)
specjalne np.. Drabinę mechaniczną lub podnośnik, statek ratowniczy itp., a także inny specjalistyczny sprzęt ratowniczy i pomocniczy
5
IV
III
15 ratowników OSP w tym:
1) działania ratownicze podczas
pożarów
* 1 radiostacja
samochodowa
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Wyjazdy do akcji strażaków ratowników OSP powołanych do JOT odbywają się załogami (zastępami) stanowiącymi obsady samochodów pożarniczych lub innych środków
transportu.
W 2006 r. w działaniach ratowniczych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń uczestniczyło 219.201 załóg (samochodów) z JOT-OSP oraz 1.109.573 strażaków ratowników – stanowią
oni 44,5% wszystkich ratowników (2.503.223) uczestniczących w likwidacji skutków pożarów i
miejscowych zagrożeń.
Udział strażaków ratowników OSP w akcjach pożarowych wyniósł w 2006 r. 50,5%, a w akcjach
likwidujących miejscowe zagrożenia 38,6%. Średnia liczba wyjazdów do akcji przypadająca na
1 OSP w 2006 r. wyniosła 11, a na OSP z KSRG – 36. Obciążenie działaniami ratowniczymi
jednostek OSP w 2006 r. wykazuje zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi województwami.
Największe procentowe wskaźniki udziału we wszystkich akcjach w 2006 r. miały OSP z województw:
– dolnośląskiego – 48,6% strażaków ratowników oraz średnia liczba wyjazdów na 1 OSP – 25
a na OSP z KSRG – 58,
– warmińsko-mazurskiego – 50% ratowników i 20 wyjazdów na 1 OSP, a na OSP z KSRG – 54,
– lubuskiego – 51% ratowników i 21 wyjazdów na 1 OSP, a na OSP z KSRG – 53,
– zachodniopomorskiego – 46,7% ratowników i 22 wyjazdy na 1 OSP, a na OSP z KSRG – 51.
Natomiast najniższe wskaźniki w ww zakresie miały województwa:
– śląskie – 28,8% strażaków ratowników OSP, oraz średnia liczba wyjazdów na 1 OSP 14, a
na OSP z KSRG – 31,
– łódzkie – 39,9% ratowników i 8 wyjazdów na 1 OSP, a na OSP z KSRG – 25,
– opolskie – 42,7% ratowników i 7 wyjazdów na 1 OSP, a na OSP z KSRG – 24,
– podkarpackie – 46,3% ratowników i 7 wyjazdów na 1 OSP, a na OSP z KSRG – 18.
W 2006 r. z 426.534 pożarów i miejscowych zagrożeń 106.825 (25,1%) samodzielnie zlikwidowały jednostki operacyjno-techniczne OSP.
Najwyższe wskaźniki samodzielnych działań ratowniczych uzyskały jednostki OSP z województw:
– wielkopolskiego 47,2%,
– warmińsko-mazurskiego 33,3%,
– świętokrzyskiego 31,3%.
natomiast najniższe:
– łódzkiego 18,5%,
– śląskiego 19,3%,
– opolskiego i lubelskiego 21,8%.
Szczególną rolę w działaniach ratowniczych odgrywają jednostki operacyjno-techniczne z
OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowią one 21% wszystkich OSP, ich udział w działaniach ratowniczych w 2006 r. liczony załogami wynosił 160.709
105
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
tj. 73,7% załóg OSP uczestniczących w likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń i
25,8% wszystkich załóg (OSP, PSP i inne) likwidujących ww zdarzenia.
Jednostki OSP włączone do KSRG uczestniczyły w 2006 r. w likwidacji 32,5% zdarzeń (pożarów i miejscowych zagrożeń), z czego w 49,0% w gaszeniu pożarów i 24% miejscowych zagrożeń.
Przeprowadziły one także 86.382 samodzielne działania ratownicze z udziałem 463.059 ratowników. Największe obciążenie wyjazdami do akcji tych jednostek występuje w woj. dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim – ponad 50 wyjazdów rocznie na
jednostkę, a najmniejsze w woj. podkarpackim, lubelskim, opolskim – poniżej 50 wyjazdów.
Kilkaset spośród 3.565 OSP włączonych do KSRG miało w latach 2002 – 2006 średniorocznie
ponad 100 wyjazdów do działań ratowniczych.
Rekordowe liczby wyjazdów w ww latach odnotowały:
1) 542 w 2003 r.
- OSP Świerzowa, woj. dolnośląskie,
2) 496 w 2003 r.
- OSP Olszanica, woj. dolnośląskie,
3) 461 w 2006 r.
- OSP Góra Kalwaria, woj. mazowieckie,
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
397 w 2006 r.
378 w 2005 r.
369 w 2006 r.
358 w 2006 r.
355 w 2006 r.
355 w 2005 r.
350 w 2006 r.
- OSP Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie,
- OSP Zielonka, woj. mazowieckie,
- OSP Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
- OSP Orneta, woj. warmińsko-mazurskie,
- OSP Zabierzów, woj. małopolskie,
- OSP Piaseczno woj. mazowieckie,
- OSP Aleksandrów woj. łódzkie.
Ochotnicze Straże Pożarne mają dominujący udział w działaniach ratowniczych w miejscowościach (terenach) gdzie nie ma jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Ratownicy OSP stanowili w 2006 r. 72,2% wszystkich ratowników uczestniczących w likwidacji zdarzeń w tych miejscowościach. Natomiast ich udział w likwidacji skutków zdarzeń w
miastach będących siedzibą JRG z PSP wynosił tylko 7,6%. Świadczy to o wyraźnym podziale
terenu działań ratowniczych między PSP i OSP oraz szczególnym znaczeniu tych ostatnich dla
ochrony przeciwpożarowej małych miast, wsi, obszarów leśnych i terenów rolnych a także w
czasie zdarzeń dużych, bardzo dużych i klęsk żywiołowych (powodzi, huraganów itp.).
W 2006 r. udział ratowników z OSP przy pożarach dużych i bardzo dużych wynosił 74%
wszystkich ratowników (OSP z KSRG 44%) a przy pożarach średnich 77%. Podobnie było przy
likwidacji skutków klęsk żywiołowych i dużych miejscowych zagrożeń, gdzie udział strażaków
ratowników z OSP wyniósł ok. 55%.
106
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
48,4
46,9
59,6
60,3
50,4
48,5
50,8
52,1
57,3
57,8
41,0
32,0
61,0
53,2
59,3
51,1
50,5
50 427
27 570
41 548
31 825
44 478
35 613
96 590
15 289
32 130
24 576
28 662
38 608
26 936
30 278
58 253
38 861
621 644
Ogółem Ratownicy z Ratownicy
ratownicy
OSP
z OSP %
104 235
dolnośląskie
58 744
kujawsko-pomorskie
69 671
lubelskie
52 825
lubuskie
88 358
³ódzkie
73 430
małopolskie
190 169
mazowieckie
29 320
opolskie
56 034
podkarpackie
42 550
podlaskie
69 922
pomorskie
120 543
œląskie
44 153
œwiętokrzyskie
warmińsko-mazurskie 56 897
98 259
wielkopolskie
76 070
zachodniopomorskie
1
231 180
Razem:
Lp. województwo
Pożary
107
1 273 051
32 392
64 288
29 757
88 472
179 147
37 622
59 004
110 423
53 154
113 533
75 145
52 695
38 758
79 031
117 621
142 009
Ogółem
ratownicy
489 929
11 062
23 572
11 816
35 607
47 722
16 132
27 592
55 092
21 472
55 344
34 043
20 885
14 124
22 317
48 715
44 434
38,5
34,2
36,7
39,7
40,2
26,6
42,9
46,8
49,9
40,4
48,7
45,3
39,6
36,4
28,2
41,4
31,3
Miejscowe zagrożenia
23 351
55 702
36 392
64 269
86 330
43 068
57 870
113 345
60 333
105 771
61 613
62 433
46 949
66 795
84 328
141 024
2 503 223 1 109 573
61 712
120 322
72 307
158 394
299 690
81 775
115 901
208 682
129 224
217 768
133 889
122 366
90 583
167 389
191 051
332 170
44,3
42,7
46,3
50,3
40,5
28,8
52,7
50,0
54,3
46,7
48,6
46,0
51,0
51,8
39,9
44,1
42,5
11
7
7
8
16
14
8
20
12
22
25
12
6
21
8
10
11
36
24
18
31
44
31
29
54
46
51
58
49
23
53
25
28
38
Przybliżona
Średnia liczba
średnia
wyjazdów do
liczba
Ratownicy Ratownicy Ogółem Ratownicy Ratownicy z
akcji na 1 OSP
wyjazdów
z OSP
z OSP % ratownicy
z OSP
OSP %
z KSRG
do akcji na 1
Razem pożary i miejscowe
zagrożenia
Udział strażaków ratowników z OSP w działaniach ratowniczych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w 2006 r.
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
108
85253
54398
36304
27907
81589
68136
149704
19738
37711
21228
74531
185152
25929
40734
71367
52658
1032339
ogółem ratowników
Uwaga: dane obejmują także fałszywe alarmy
dolnośląskie
kujawsko - pomorskie
lubelskie
lubuskie
³ódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
œląskie
œwiętokrzyskie
warmińsko - mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
RAZEM W KRAJU
województwo
8483
2598
2448
1973
4444
5331
9265
1903
4385
857
3329
19779
2491
2615
6252
2677
78830
liczba
9,95
4,78
6,74
7,07
5,45
7,82
6,19
9,64
11,63
4,04
4,47
10,68
9,61
6,42
8,76
5,08
7,64
% w stosunku
do ogólnej liczby
ratowników
Działania ratownicze w miejscowościach z siedzibą JRG PSP
139314
88520
105692
71447
91755
129388
194548
44383
82752
51305
86162
133572
64648
74318
139406
75702
1572912
ogółem
ratowników
95813
61062
60306
43670
63675
80236
128308
26062
51136
33413
60692
69023
45439
54657
103750
56012
1033254
liczba
% w stosunku
do ogólnej
liczby
ratowników
68,77
68,98
57,06
61,12
69,40
62,01
65,95
58,72
61,79
65,13
70,44
51,67
70,29
73,54
74,42
73,99
65,69
Działania ratownicze na terenach pozostałych
Udział ratowników OSP w działaniach ratowniczych likwidujących skutki zdarzeń w 2006 r.
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
38 816
24 704
20 632
15 698
26 764
31 843
53 404
10 680
19 844
13 204
28 238
49 442
13 314
21 866
34 242
23 843
1 dolnośląskie
2 kujawsko-pomorskie
3 lubelskie
4 lubuskie
5 ³ódzkie
6 małopolskie
7 mazowieckie
8 opolskie
9 podkarpackie
10 podlaskie
11 pomorskie
12 œląskie
13 œwiętokrzyskie
14 warmińsko-mazurskie
15 wielkopolskie
16 zachodniopomorskie
Razem:
109
426 534
Ogółem pożary
i miejscowe
zagrożenia
Lp. województwo
113 057
7 031
16 170
7 271
4 172
9 527
7 090
2 979
4 344
2 326
12 157
7 797
5 045
4 446
4 500
6 946
11 256
OSP
26,5
29,5
47,2
33,3
31,3
19,3
25,1
22,6
21,9
21,8
22,8
24,5
18,5
28,3
21,8
28,2
29,0
%
86 382
6 149
10 238
6 054
3 587
7 317
6 069
2 388
2 854
1 514
9 708
5 826
4 387
3 461
3 455
5 988
7 387
z KSRG
20,2
25,8
29,9
27,7
26,9
14,8
21,5
18,1
14,4
14,2
18,2
18,3
16,4
22,0
16,7
24,3
19,3
%
2 495 795
129 994
208 682
115 901
81 775
299 690
158 394
72 307
120 322
61 713
332 971
191 051
157 389
91 583
122 366
133 889
217 768
Ogółem
595 943
40 595
63 848
39 757
22 944
50 245
37 989
12 749
24 378
11 761
64 971
35 100
29 840
25 557
22 191
53 465
60 553
z OSP
23,9
31,4
30,6
34,3
28,1
16,8
24,0
17,6
20,3
19,1
19,6
18,4
19,0
27,9
18,1
39,9
27,8
%
463 059
35 548
54 750
33 057
19 707
39 122
32 608
10 456
15 904
7 586
51 694
31 327
24 373
19 592
17 519
31 314
38 502
OSP z KSRG
Pożary i miejscowe zagrożenia zlikwidowane samodzielnie przez:
OSP
ratownicy
Samodzielne działania ratownicze OSP w 2006 r. likwidujące pożary i miejscowe zagrożenia
18,6
27,5
26,2
28,5
24,1
13,1
20,6
14,5
13,2
12,3
15,6
16,4
15,5
21,4
14,3
23,4
17,7
%
Uwagi
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
3. Siły i środki ratownicze OSP
Ochotnicze straże pożarne dysponują bardzo dużym potencjałem ratowniczym, wyrażającym
się możliwością wprowadzania do akcji ponad 18 tys. załóg samochodowych i postawieniem w
stan gotowości do działań ok. 300 tys. ratowników (członków czynnych w wieku 18 – 60 lat).
Jak już wcześniej zaznaczono, siły i środki OSP zabezpieczają głównie miejscowości i tereny,
w których nie ma JRG OSP oraz są niezbędne do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń dużych (pożarów, katastrof ) wymagających znacznych ilości ratowników.
Jednostki operacyjno-techniczne OSP dysponowały na koniec 2006 r. około:
– 15.000 załogami do działań gaśniczych,
– 2.500 załogami zdolnymi do usuwania skutków zdarzeń (katastrof, wypadków, awarii) komunikacyjnych i komunalnych,
– 550 załogami zdolnymi do prowadzenia działań nawodnych,
– 50 załogami wyposażonymi w sprzęt do ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Ponadto ok. 2.700 JOT OSP przygotowane jest do udzielania skutecznej pomocy medycznej
(„przedlekarskiej”). Największe możliwości ratownicze posiadają OSP włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego stan na koniec 2006 r. był następujący:
Liczba OSP
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
³ódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podlaskie
podkarpackie
pomorskie
œląskie
œwiętokrzyskie
warmińsko-Mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem
Ogółem
732
902
1782
370
1498
1324
2018
536
774
1297
756
974
882
588
1928
489
16.850
OSP w KSRG
196
169
267
97
288
315
415
106
140
267
188
334
185
139
305
154
3.565
% OSP
w KSRG
26,8
18,7
15,0
26,2
19,2
23,8
20,6
19,8
18,1
20,6
24,9
34,3
21,0
23,6
15,8
31,5
21,2
Jak wynika z powyższej tabeli wskaźnik procentowy OSP w KSRG w województwach jest
zróżnicowany: najniższy w woj. lubelskim 15,0%, a najwyższy w śląskim 34,3% przy średnim
krajowym 21,2%.
110
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
4.Wyszkolenie jednostek ratowniczych OSP
Analiza działań ratowniczych ochotniczych straży pożarnych oraz zwiększająca się ilość i
rodzaj tych działań wykazały konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia
członków OSP biorących udział w akcjach likwidujących skutki pożarów i miejscowych zagrożeń. Wymóg taki wprowadziła zmiana przepisów w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 19 ust. 1b). Zapewnić ma to przejrzysty system szkolenia strażaków ratowników OSP uwzględniający nowe zadania ratownicze oraz zwiększenie liczby szkoleń
specjalistycznych. Wprowadza się także obowiązek przeszkolenia uzupełniającego wszystkich
ratowników z zakresu BHP i obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych, a także ukończenie
kursu ratownictwa technicznego przez wszystkich dowódców OSP, w tym również naczelników
i ich zastępców.
Wprowadzony w życie 11 maja 2006 r. system opiera się na trzech poziomach: od szkolenia
podstawowego dla ratowników, poprzez szkolenia specjalistyczne do szkoleń dowódczych. Na
każdym z ww poziomów występują bloki szkoleniowe, które ułożone są w kolejności chronologicznej przez co tworzą tzw. ścieżkę szkoleniową .
Organizatorem szkoleń są przede wszystkim powiatowe lub miejskie komendy Państwowej
Straży Pożarnej oraz komendy wojewódzkie dysponujące specjalistycznymi ośrodkami szkoleniowymi. Część zajęć szkoleniowych szczególnie poziomu podstawowego oraz uzupełniającego może być przeprowadzona również w wyznaczonych i odpowiednio wyposażonych OSP.
Pogłębiające się od wielu lat braki w wyszkoleniu jednostek ratowniczych OSP oraz dodatkowe
zadania szkoleniowe a także efektywne wprowadzenie i realizowanie założeń nowego systemu
doprowadziły do bardzo trudnej, wręcz dramatycznej sytuacji i postawiły poważne wyzwanie
przed Państwową Strażą Pożarną i Związkiem OSP RP.
Przyjmując bardzo zaniżone standardy i stany wyszkolenia strażaków OSP można przyjąć z
dużym prawdopodobieństwem na koniec 2006 r. następujące potrzeby szkoleniowe:
szkolenie podstawowe strażaków ratowników – ok. 80.000 osób,
− szkolenie uzupełniające z zakresu bhp i obsługi aparatów oddechowych – ok. 300.000
osób,
− szkolenie dowódców – ok. 20.000 osób,
− szkolenie naczelników – ok. 12.000 osób,
− szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego – ok. 70.000 osób,
− szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa medycznego – ok. 25.000 osób.
Łącznie zatem potrzeby wynoszą (bez nie wymienionych szkoleń specjalistycznych) ponad
500.000 osób, z czego ok. 300.000 na szkoleniach uzupełniających.
Założenie przez KG PSP zlikwidowania ww braków w latach 2007 – 2011 wymagać będzie
przeszkolenia corocznie ok. 100.000 członków OSP bezpośrednio uczestniczących w działaniach ratowniczych. Natomiast w 2006 r. przeszkolono na wszystkich szkoleniach 35.160 ratowników OSP.
111
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2002 - 2006
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nazwa szkolenia
Liczba przeszkolonych członków OSP
w KSRG
Szkolenie szeregowych OSP wg programu z
dnia 13 stycznia 1994 r.
Szkolenie dowódców OSP wg programu z
dnia 13 stycznia 1994 r.
Szkolenie dowódców OSP wg programów z
dnia 11 maja 2006 r.
Szkolenie naczelników OSP wg programu z
dnia 13 stycznia 1994 r.
Szkolenie naczelników OSP wg programu z
dnia 13 stycznia 1994 r.
Szkolenie operatorów sprzętu OSP wg
programu z dnia 13 stycznia 1994 r.
Szkolenie strażaków ratowników cz. I
(dwuetapowe)
Szkolenie strażaków ratowników cz. II
(dwuetapowe)
Szkolenie strażaków ratowników OSP - kurs
jednolity
Szkolenie z zakresu ratownictwa
technicznego dla strażaków ratowników OSP
Szkolenie kierowców, konserwatorów sprzętu
ratowniczego OSP
Szkolenie strażaków ratowników OSP z
zakresu działań przeciwpowodziowych oraz
ratownictwa na wodach
Kurs specjalistyczny ratownictwa
medycznego
Egzamin sprawdzający nadający uprawnienia
do prowadzenia medycznych działań
ratowniczych co trzy lata, po ukończeniu
kursu (certyfikacja)
Kurs specjalistyczny kierowania ruchem
drogowym
Szkolenie komendantów gminnych Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Razem
pozostałych
razem
24 708
42 607
67 315
4 266
6 418
421
1 004
1 805
3 058
185
571
4 132
6 848
10 980
816
1 061
1 877
2 998
5 802
8 800
10 238
2 174
12 412
1 280
928
2 208
403
828
1 231
143
305
448
2 094
924
3 018
859
121
980
306
385
691
42
54 696
16
73 050
58
127 746
12 109
5 619
5. Wyposażenie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP
W oparciu o dane z 13.443 raportów OSP (80% OSP) jednostki operacyjno-techniczne OSP
dysponowały na koniec 2006 r. następującym podstawowym wyposażeniem ratowniczym:
− samochody ratowniczo-gaśnicze – 15.385, w tym 1.917 ciężkich, 6.352 średnich i 7.116
lekkich,
− samochody specjalne – 115,
− samochody i pojazdy pomocnicze – 925,
− łodzie i pontony − 565,
− motopompy M-8/8 – 20.061,
112
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
− motopompy szlamowe – 4.028,
− hydrauliczne zestawy ratownicze – 1.600,
− piły mechaniczne do drewna – 7.770,
− piły mechaniczne do betonu i stali – 1.795,
− agregaty prądotwórcze – 4.573, w tym 530 trójfazowych,
− aparaty ochrony dróg oddechowych – 7.221, w tym 3.831 nadciśnieniowych,
− aparaty do nurkowania dla płetwonurków – 333,
− selektywne wywołanie alarmowe 4.129,
− radiostacje przenośne – 9.080,
− zestawy (walizki) do ratownictwa medycznego – 2.742, w tym 1.068 z tlenoterapią,
− ubrania ochronne specjalistyczne (UPS) – 78.918,
− ubrania koszarowe – 110.624,
− buty specjalne – 77.156,
− hełmy – 135.712.
Stan ilościowy i jakościowy ww wyposażenia uległ w okresie sprawozdawczym wyraźnej poprawie, głównie dzięki kontynuowaniu i rozwijaniu systemu dofinansowania z różnych źródeł
zakupów sprzętowych dla OSP.
Uległy także poprawie wskaźniki czasu używalności (wieku) samochodów ratowniczo-gaśniczych:
− samochody ww. do 15 lat – 3.553 tj. 23%,
− samochody ww. ponad 25 lat – 5.074 tj. 33%.
Jeszcze raz należy podkreślić, że ww dane dotyczące wyposażenia sprzętowego OSP są
przybliżone i zaniżone, gdyż dotyczą 80 proc. OSP.
113
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
VI. Finanse Związku OSP RP.
1.Źródła finansowania
Głównym źródłem finansowania ochotniczych straży pożarnych są budżety gmin. Ustawa o
ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje gminy do ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP. Według posiadanych informacji z budżetów gmin ochotnicze straże pożarne uzyskują rocznie około 230 mln zł.
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową ochotniczych straży pożarnych i
Związku było ciągłym zadaniem dla działaczy i pracowników ochotniczego pożarnictwa.
Wysokość środków finansowych uzyskanych przez Zarząd Główny w latach 2002-2006
przedstawia się następująco (zł):
Najwięcej środków finansowych uzyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
– 116.022.000 zł. Znaczące kwoty otrzymano również z firm ubezpieczeniowych - 69.784.877
zł, NFOŚiGW - 17.543.272 zł oraz PZU S.A.-14.500.000 zł.
Łącznie Zarząd Główny ZOSP RP pozyskał w latach 2002-2006 z wymienionych w tabeli
źródeł kwotę 245.092.098 zł.
2. Realizacja zadań zleconych
Opracowano propozycje w zakresie finansowania i rozliczeń na zadania zlecane ochotniczym
strażom pożarnym. Corocznie przy opracowywaniu budżetu i przekazywaniu środków na zadania zlecone opracowywane były zasady ich rozdziału oraz sposób rozliczeń.
Wspierano pomocą materialną budowę i modernizację strażnic OSP.
Na budowę i remonty remiz przeznaczono następujące środki finansowe (zł) :
2002
2003
2004
2005
2006
Ogó³em
MSWiA
1 565 000
2 030 000
2 067 000
1 570 580
1 061 000
8 293 580
Firmy ubezpieczeniowe
3 391 600
4 481 000
1 746 000
2 715 500
2 936 300
15 270 400
114
Razem
4 956 600
6 511 000
3 813 000
4 286 080
3 997 300
23 563 980
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Środki te były rozdzielane po rozpatrzeniu wniosków ochotniczych straży pożarnych popartych przez zarządy oddziałów powiatowych i wojewódzkich Związku, proporcjonalnie do liczby OSP w województwach.
3. Związek jako Organizacja Pożytku Publicznego
Uchwałą nr 17/IV/2003 z dnia 23 października 2003r., Zarząd Główny Związku OSP RP wyraził wolę ubiegania się przez Związek o status organizacji pożytku publicznego.
Kolejne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji tych zamierzeń to m.in.:
− przyjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP (15 marzec 2004 r.) zmian
do statutu Związku uwzględniających m. in. zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
− 21 kwietnia 2004 r. w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zostały złożone dokumenty dot. rejestracji zmian statutu;
− 16 czerwca 2004 r. sąd dokonał rejestracji zmian;
− 22 lipca 2004 r. w tymże Sądzie Rejestrowym złożone zostały dokumenty związane z uzyskaniem przez Związek OSP RP statusu organizacji pożytku publicznego;
− 14 września 2004 roku w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP został
zarejestrowany jako organizacja pożytku publicznego i został wpisany do KRS pod numerem
0000116212 poz.8.
Po przyjęciu przez Związek OSP RP statusu organizacji pożytku publicznego po dogłębnej
dyskusji wśród pracowników i działaczy Związku opracowany został harmonogram realizacji
zadań związanych z tzw. „Kampanią 1%”. Był on zaprezentowany na posiedzeniu Prezydium
Zarządu Głównego Związku OSP RP 23 września 2004 roku, a następnie przekazany do biur
Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP.
Realizacja tego harmonogramu przez działy Biura Zarządu Głównego Związku polegała na
zrealizowaniu niżej wymienionych zadań.
1. Dział Ekonomiczno-Finansowy dokonał wyodrębnienia oddzielnego konta bankowego, na
które dokonywane były wpłaty z tytułu pożytku publicznego. Wyodrębniono także ewidencję
księgową otrzymywanych na ten cel środków.
2. W dziale Organizacyjno-Prezydialnym opracowany został Apel, który został zamieszczony
w czasopiśmie „Strażak” – numer 11 z 2004 r. / nakład 12 000 egz./ i na stronie internetowej
Związku OSP RP.
3. W numerze 12/2004 miesięcznika „Strażak” zamieszczona zastała informacja przygotowana przez Dział Ekonomiczno-Finansowy o sposobie przekazywania środków finansowych wzór
przelewu bankowego i przekazu pocztowego. Ponowiono tę informację w numerze 4/ 2005 r.
4. Dział Programowy spowodował wydanie „widokówek” przedstawiających prace dzieci z
konkursów plenerowych w nakładzie 90 000 na rewersach których również znajdowała się odezwa dotycząca celowości pozyskiwania środków na pożytek publiczny. W tym też celu wydano
w nakładzie 100 000 kalendarzyki MDP na rok 2005.
115
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
5. Dział Handlowo–Administracyjny, na wydawanych rokrocznie kalendarzach zamieścił również stosowny apel. Kalendarze wydane zostały w nakładzie 500 000. Wymienione wydawnictwa były kolportowane przy każdej nadarzającej się ku temu okazji, podczas posiedzeń, narad,
czy też organizowanych imprez programowych.
6. Starania działów biura wsparte zostały zamieszczeniem naszego apelu w innych czasopismach przez redaktorów współpracujących z rzecznikiem prasowym Zarządu Głównego („Przegląd Pożarniczy”, „Strażak Mazowiecki”).
7. W styczniu 2005 roku (7 stycznia) skierowane zostało pismo do Dyrektora Generalnego
Poczty Polskiej o wyrażenie zgody na zwolnienie z opłat pocztowych wpłat jednego procenta
podatku dochodowego od osób fizycznych. Efektem było zmniejszenie tej opłaty do wysokości
1 złotego.
8. Sprawa pozyskiwania środków z pożytku publicznego przedstawiana była także na posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu Strażaków, oraz na konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) – styczeń 2005r. Wnioskowaliśmy o
nowelizację druków PIT tak, aby dokonywanie wpłat następowało niejako automatycznie – po
wpisaniu adresu organizacji na którą dokonywana byłaby wpłata.
9. W czerwcowym „Strażaku” i na stronie internetowej dział O-P zamieścił podziękowanie
wszystkim, którzy dokonali wpłaty 1% podatku na rzecz Związku OSP RP.
Przedstawione powyżej zadania zostały zrealizowane bez ponoszenia kosztów.
Jedynym poniesionym wydatkiem było zamieszczenie naszego apelu w dodatku specjalnym
„Gazety Wyborczej”, który ukazał się w wydaniu sobotnio – niedzielnym w dniach 16 – 17 kwietnia 2005 r. w nakładzie 485 000 egz. Koszt tego ogłoszenia wynosił 1201,7 zł.
Na 31 maja 2005 roku z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Zarząd
Główny ZOSP RP uzyskał kwotę 143 650,27 zł.
Kwota dla wskazanych OSP wyniosła 108 918,82 zł i dotyczyła 666 jednostek. Wpłaty bez
wskazań wyniosły 34 731,45 zł.
Zgromadzone środki finansowe przekazano do Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP
RP z zaleceniem ich wykorzystania na dopłatę do zakupu sprzętu przeciwpożarowego, odzieży
ochronnej bądź remontów remiz dla wskazanych przez darczyńców OSP.
W roku 2006 kontynuowano działania związane z pozyskaniem przez Związek OSP RP jako
organizację pożytku publicznego wsparcia finansowego z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponawiano apele o dokonywanie wpłat, zamieszczano stosowne informacje w czasopiśmie „Strażak” i na stronie internetowej Związku OSP RP.
W oddziałach wojewódzkich Związku powołani zostali koordynatorzy „Akcji 1%”, a Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w dniu 20 października 2005r. przyjęło uchwałę nr 140/24/2005 w sprawie
regulaminu „Akcji 1 procent dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
W efekcie tych działań za rok 2005 kwota uzyskana z wpłat została podwojona (w stosunku
do roku poprzedniego) i wyniosła 299 137,35 z³.
W roku 2007 Związek OSP RP nadal kontynuował podjęte w latach wcześniejszych działania w
zakresie pozyskiwania wpłat 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego w ramach „Akcji 1%
116
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
dla strażaka”. Na dzień 30 czerwca 2007 roku uzyskana przez Związek OSP RP kwota za rok podatkowy 2006 wynosiła 393 691,87 zł. Jest ona wyższa od ubiegłorocznej o około 94 554,00 zł.
W 2008 roku będą obowiązywać przy rozliczaniu podatków nowe zasady. Zgodnie z art. 45 ust.
5c – 5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2) to naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika będzie przekazywał na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej
1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego darczyńcy. Jednakże pozyskanie z
tego źródła wsparcia finansowego wymaga w dalszym ciągu podejmowania długofalowych i wielokierunkowych działań skierowanych zarówno do członków Związku jak też do całego środowiska
pożarniczego, do instytucji współpracujących, sympatyków i lokalnych społeczności będących bezpośrednim odbiorcą realizowanych przez Związek i ochotnicze straże pożarne celów i zadań.
VII . Majątek Związku OSP RP
Na majątek Związku składają się nieruchomości położone w kilku województwach. Działania
prowadzone przez Zarząd Główny ZOSP RP w trakcie całej kadencji zmierzały do jak najlepszego gospodarowania nimi oraz do odzyskania tych, które nie były w posiadaniu ZOSP RP lub
dla których tytuł własności był kwestionowany.
Warszawa, ul. Oboźna 1 – zabudowana działka o pow. 248 m2 i budynek
o powierzchni użytkowej 1045 m 2 i kubaturze 5350 m3, o pięciu kondygnacjach, podpiwniczony, a
w części o sześciu kondygnacjach - DOM STRAŻAKA – właścicielem gruntu jest gmina Warszawa
Śródmieście. Od 31.12.1988 r. ZOSP RP jest wieczystym użytkownikiem gruntu – księga wieczysta nr KW – 58918, od 11.06.1997 r. jest właścicielem budynku. Budynek zbudowany w ok. 1935 r.
w czasie wojny spalony, po wojnie użytkowany prowizorycznie jako obiekt mieszkalny a później
przemysłowo-magazynowy. Po przejęciu przez ZOSP RP wykonano: wymianę ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej, wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę
podłóg i posadzek, wymianę instalacji c.o., gazowej, elektrycznej, teletechnicznej. Prace remontowe i naprawcze były i są kontynuowane przez kolejne lata w zależności od potrzeb. Dom Strażaka jest siedzibą Zarządu Głównego ZOSP RP. W latach 2002 – 2006 wykonany został remont
pomieszczeń biurowych w części budynku po prawej stronie na parterze, I, II i V piętrze. Ponadto
wyremontowano pomieszczenia magazynowe i socjalne w piwnicy i bunkrze oraz wymieniono pion
kanalizacyjny w części budynku po lewej stronie. Dzięki przychodom uzyskiwanym z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych odpłatnie gościom z zewnątrz Zarząd Główny ZOSP
RP pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem nieruchomości, przeprowadzaniem remontów
i bieżącym utrzymaniem Domu Strażaka.
Poznań, ul. Norwida 14 – zabudowana działka gruntu o pow. 5197 m 2. Właścicielem gruntu
jest miasto Poznań. Wieczystym użytkownikiem – postanowieniem Sądu z dnia 03.08.1992 r. – jest
Zarząd Główny ZOSP RP. Właścicielem budynków – księga wieczysta KW – 51558 – jest Zarząd
Główny ZOSP RP. Z dniem 31.01.2001 r. nastąpiło przejęcie nieruchomości od SUPON Poznań.
Posesja Zarządu Głównego ZOSP RP w Poznaniu położona jest przyul. C.K. Norwida 14 w dzielnicy
117
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Jeżyce usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie z nasypem kolejowym trasy wiodącej z Poznania
w kierunku Szczecina. Dzielnica ta bezpośrednio przylega do ścisłego centrum miasta oraz terenów
Międzynarodowych Targów Poznańskich, od których posesję dzieli odległość około 2,0 km.
Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Norwida 14 została odzyskana po wieloletnim dewastacyjnym użytkowaniu przez firmę SUPON. W połowie 2001 roku opracowany został szczegółowy
plan przedsięwzięć remontowo-modernizacyjnych. Zostały przeprowadzone liczne niezbędne remonty, tak aby stan techniczno-użytkowy kompleksu budynków znajdujących się na nieruchomości
doprowadzić do poziomu spełniającego obowiązujące wymogi. Na terenie posesji znajdują się cztery
budynki o zróżnicowanym charakterze. Pierwszy to budynek biurowy trzykondygnacyjny z wysokim
parterem i podpiwniczeniem. Jest typowym budynkiem biurowym z powierzchnią handlową i przylegającą do niej powierzchnią magazynową usytuowaną na parterze z osobnym wejściem. Drugi to
dwukondygnacyjny budynek z wysokim parterem i podpiwniczeniem. Jest to były budynek magazynowy zaadoptowany jeszcze przed przejęciem przez ZG ZOSP RP na budynek biurowy. Kolejne dwa to
parterowe budynki o charakterze biurowo-magazynowym. Jeden z pomieszczeniami warsztatowymi
zaś drugi z boksami garażowymi. Dzięki przychodom uzyskiwanym z wynajmu pomieszczeń biurowych, magazynowych, sal wykładowych, miejsc parkingowych i boksów garażowych Zarząd Główny
ZOSP RP pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem nieruchomości, przeprowadzaniem remontów i bieżącym jego utrzymaniem. Oddział Wojewódzki ZOSP RP wraz z Oddziałem Miejskim ZOSP
RP w Poznaniu zajmują łącznie I piętro budynku A o powierzchni całkowitej 292,80 m2 oraz sklep
o powierzchni 78,90 m2.
Do najważniejszych prac wykonanych w latach 2002 – 2006 zaliczyć należy remont dachu budynku głównego, wykonanie nowych toalet, wykonanie nowego ogrodzenia i bram wjazdowych,
uporządkowanie przyłączy telekomunikacyjnych, ocieplenie i otynkowanie budynków, wykonanie
orynnowania, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i węzła c.o., tak aby stan techniczno-użytkowy kompleksu budynków spełniał obowiązujące wymogi.
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Brzeziny w woj. łódzkim, ul. Żeromskiego 3 - działki
nr 2750;2751/1;2749/1 o powierzchni 3692 m2 przy ul. Żeromskiego 3 zabudowane 4 budynkami o łącznej powierzchni 1851,50 m2 –księga wieczysta nr KW 6408 oraz działka nr 2747/1
o powierzchni 1454 m2 przy ul. Żeromskiego 1 zabudowana budynkiem o powierzchni 847m2
– księga wieczysta nr KW 16520.
W dniu 6 listopada 2006 roku została sprzedana nieruchomość przy ul. Polnej 6.działka nr
2879/2 o powierzchni 1508 m2 zabudowana 3 budynkami o powierzchni 567,7 m2 – księga wieczysta nr 17010.
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Kościelisko-Kiry, ul. Groń 6 – zabudowana działka
gruntu o pow. 4591 m2. Właścicielem jest Związek OSP RP na podstawie umowy sprzedaży z
dnia 2 lipca 2002 r. w formie Aktu Notarialnego Rep. A nr 83/03/02 – księga wieczysta KW 5367,
10271, 10549, 11990, 11989.
Nieruchomość położona jest w odległości 8 km od Zakopanego przy drodze Zakopane – Czarny Dunajec, u wlotu do Doliny Kościeliskiej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
118
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Na nieruchomości zlokalizowane są budynki i budowle ośrodka wypoczynkowego:
−budynek A, murowany, czterokondygnacyjny, składający się z przyziemia, parteru, I piętra
i poddasza z pokojami mieszkalnymi, kuchnią, stołówką, świetlicą i administracją, posiada 13
pokoi na ok. 27 osób, sanitariaty w korytarzach, dach kryty blachą,
− budynek B drewniany, składa się z przyziemia, parteru, I piętra i poddasza z pokojami mieszkalnymi dla 14 osób,
− budynek C drewniany, składa się z parteru i piętra, podpiwniczony z zagospodarowaną piwnicą – salka konferencyjna, z pokojami mieszkalnymi przeznaczony dla 15 osób,
− budynek D garażowo – magazynowy, murowany z kamienia o powierzchni ok. 110 m2.
− teren ze stołami dla imprez na otwartym powietrzu,
− całość terenu jest ogrodzona i posiada urządzone alejki i parking.
Nieruchomość posiada elektryczność, wodę z własnej lokalnej studni głębinowej, kanalizację,
telefony, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z lokalnej kotłowni opalanej piecem olejowym.
W dniu zakupu pod względem funkcjonalnym obiekt nie spełniał wymagań dla ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, mógł pełnić jedynie funkcję ośrodka wypoczynkowego dla młodzieży po wcześniejszym wykonaniu niezbędnych prac naprawczych i remontowych.
W 2002 r. były porządkowane dokumenty prawne i rejestracyjne dotyczące nieruchomości,
np.: rejestracja w Zakładzie Energetycznym, TP. S.A., Sanepid, Geodezji. Zdobycie stosownych zezwoleń na możliwość funkcjonowania, przegląd istniejących instalacji oraz wykonanie
niezbędnych prac remontowych w celu uruchomienia działalności.
W latach 2002 – 2005 wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych. W budynku A:
uruchomiono ogrzewanie, odmalowano pokoje gościnne, przeprowadzono remont kuchni oraz
zakupiono niezbędne wyposażenie, przebudowano recepcję.
W budynkach B i C wykonano generalny remont wraz z wymianą pokrycia dachowego, które
zostało wykonane z blachy Metro Bond imitującej gonty. Ponadto zostały wykonane prace związane z odwodnieniem terenu i renowacją parkingu. Wyłożono teren stanowiący łąkę ziemią,
drogę wysypano żwirem.
Uchwałą Nr 246/34/2002 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie 27.09.2002 r.
został powołany Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZOSP RP w Kościelisku-Kirach. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie wydzielonego zakładu samodzielnie sporządzającego bilans. Ośrodek jest jednostką pracowniczą Związku i działa w
oparciu o Regulamin Organizacyjny Jednostek Pracowniczych Związku OSP RP przyjęty uchwałą nr 214/30/2002 Prezydium Zarządu Głównego dniu 24.01.2002 wraz ze zmianami przyjętymi
Uchwałą Prezydium 106/20/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. Ośrodek posiada własny Regulamin
wynagradzania i pracy pracowników. Prowadzi gospodarkę finansową na podstawie opracowanego Zakładowego Planu Kont zatwierdzonego w dniu 1 czerwca 2004 r. przez Kierownika Ośrodka.
Działa w oparciu o „Zasady funkcjonowania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Kościelisko-Kiry - ul. Groń 6 z dnia 17 lutego 2005 r.
Kobylnica, ul. Widzyńska 4 – zabudowana działka gruntu o pow. 1900 m 2. Właścicielem w
1/2 – księga wieczysta KW 5484 – jest Związek OSP RP. Nieruchomość jest wynajmowana.
119
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
VIII. Działalność gospodarcza Związku OSP RP (WUS Brzeziny, OSz-W w Kościelisku-Kirach)
Zrealizowane projekty, wdrożenia i wyniki WUS Brzeziny w okresie 2002- 2007
2002 rok:
– uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001 w zakresie projektowania,
produkcji, sprzedaży, serwisu umundurowania i odzieży ochronnej (specjalnej)
– uzyskanie certyfikatu CE na ubranie ochronne WUS 2-GORE-TEX®,
– otrzymanie Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Środków Ochrony
Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „SAWO 2002” w Poznaniu i wyróżnienie targów EDURA za
ubranie ochronne WUS-2 Gore-Tex.
2003 rok:
– uzyskanie przedłużenia certyfikatu na ubranie specjalne popularne (certyfikat
CNBOP 375/2000/2003),
– opracowanie nowych ubrań ochronnych z włókien aramidowych ( ubrania WUS-3 i WUS-4)
i ich certyfikacja w Instytucie Inżynierii Materiałowej,
– uzyskanie certyfikatu W.L. GORE& ASSOCIATES potwierdzającego spełnienie
standardów GORE-TEX® przez ubranie WUS-3,
– otrzymanie wyróżnienia Prezesa KRUS „DOBROSŁAW” za ubranie dla rolnika na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach,
– zatwierdzenie nowego wzoru i dokumentacji techniczno-technologicznej ubrania
koszarowego przez KG PSP,
– remont generalny Wytwórni,
– uruchomienie sprzedaży eksportowej: Litwa ,Słowacja, Białoruś,
2004 rok:
– uzyskanie certyfikatów oceny typu WE na ubranie ochronne-specjalne WUS-3 i WUS-4 (certyfikat IIMW-1406-0001/2004 i IIMW-1406-0002/2004),
– przedłużenie certyfikatów CNBOP na ubrania ochronne WUS-3 i WUS-4 oraz
WUS-2 Gore-Tex®,
– opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznych ubrania 2-częściowego i
kombinezonu dla grup poszukiwawczych PSP i wdrożenie ich do produkcji,
– otrzymanie Grand Prix SAWO 2004 w kategorii „sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży
pożarnych ” za ubranie ochronne WUS-4,
– otrzymanie wyróżnienia za ubrania ochronne WUS-3 i WUS-4 na Międzynarodowej Wystawie „EDURA ”.
2005 rok:
– Pozytywny audyt odnowienia PCBC sprawdzający funkcjonowanie i doskonalenie Systemu
Zarządzania Jakością w WUS- certyfikat ISO na dalsze 3 lata,
– wybudowanie nowego budynku produkcyjno-magazynowego,
– uzyskanie certyfikatów oceny typu WE na ubranie ochronne-specjalne WUS-4 model WUS4/S/G , WUS-4/S/T, WUS-4/O/G, WUS-4/O/T,
120
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
– opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej ubrania ochronnego z
odpinaną podpinką łącznie z uzyskaniem pozytywnej opinii po przejściu próby
deszczu tego ubrania CNBOP w Józefowie,
– opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznych kapelusza strażaka PSP oraz
ubrania specjalnego dla kadry dowódczo–sztabowej ( KDS),
– opracowanie programu -„ZOSP RP jako sieć sprzedaży,
– udział WUS w międzynarodowych targach INTERSCHUTZ 2005,
– udział WUS w III Edycji Brzezińskiego Tygodnia Mody,
– udział w Sympozjum Państw Naddunajskich – Mysłowice.
2006 rok:
– opracowanie wzoru kominiarki, uzyskanie certyfikatów oceny typu WE i CNBOP i wprowadzenie kominiarek do produkcji,
– uzyskanie certyfikatu oceny typu WE dla ubrań ochronnych na zgodność z nową normą PNEN 469:2006 (u ),
– zdobycie tytułu „Lidera Przedsiębiorczości” Powiatu Brzezińskiego,
– zdobycie GRAND PRIX Targów SAWO za ubranie ochronne WUS-4/O/T,
– wyposażenie magazynu wyrobów gotowych i towarów handlowych w nowoczesne urządzenia oraz uruchomienie sprzedaży i produkcji w nowym budynku produkcyjno-magazynowym.
Inne działania w latach 2002-2007:
– aktywny udział w pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego,
– stała współpraca z Politechniką Łódzką oraz instytutami: Instytutem Inżynierii Materiałów
Włókienniczych, CNBOP, CIOP-em., Tricotextil-em,
– udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach min.„Protective Clothing ” Gdynia
2006, „Clotech” –wszystkie edycje, międzynarodowym sympozjum w Józefowie organizowanym
przez CNBOP i OSPZPiSR-2006,
– szkolenia strażaków ratowników na temat wyposażenia w środki ochrony indywidualnej,
– praca na rzecz środowiska strażackiego (liczne spotkania, prezentacje, sponsorowanie nagród itp.),
– udział
w pracach Komisji Ekonomiczno-Finansowej i Działalności Gospodarczej
ZOSP RP,
– udział w pracach Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa łódzkiego,
– udział jako ekspert w projekcie „Loris Tex- Transformacja przemysłu tekstylno- odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny”(2006 r.),
– udział w Radzie Zarządzającej Zakładu Certyfikacji Wyrobów ITWW „Moratex ”
w Łodzi,
– udział w pracach zespołu ds. doskonalenia i standaryzacji sprzętu i ochron indywidualnych
(KG PSP) do 2004 roku,
– stała współpraca z Komendą Główną PSP.
121
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Perspektywy rozwoju
Na przyszłość i bieżącą działalność WUS wyznaczyła sobie priorytetowe cele w przyjętej
przez Dyrekcję WUS „Polityce jakości ”:
– utrzymanie i umocnienie pozycji głównego dostawcy umundurowania i odzieży ochronnej dla
OSP,
– osiągnięcie wzrostu sprzedaży wyrobów do jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
– zdobycie pozycji lidera innowacyjności wśród firm odzieżowych produkujących odzież ochronną i zawodową dla strażaków,
– wejście na rynek innych służb mundurowych ( straż graniczna ,poczta, policja, wojsko, leśnicy itp.) oraz na rynek umundurowania dla szkół,
– rozszerzenie sprzedaży na rynkach zagranicznych,
– stała minimalizacja nieprodukcyjnych kosztów wytwarzania odzieży.
Realizacja tych celów wymaga:
– dostępu do nowych technologii (targi, szkolenia, konferencje),
– rozwoju nowoczesnego marketingu i e- marketingu,
– wykorzystania internetu jako narzędzia sprzedaży - sklep internetowy,
– unowocześnienie oprogramowania komputerowego i sieci, w tym sprzętu komputerowego,
– stałego unowocześniania parku maszynowego,
– wysoko wyspecjalizowanej kadry zawodowej (szkolenia, studia podyplomowe, itp.).
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno – finansowe
w latach 2002 - 2006 oraz plan na 2007
L.p.
Wyszczególnienie
1
Przychód ogółem
(w tys. zł)
Koszty uzyskania
przychodu
(w tys. zł)
Dochód
(zysk brutto
w tys. zł)
Podatek dochodowy
(w tys. zł.)
Zysk netto
w tys. zł)
Średnie zatrudnienie
(bez urlopów
wychowawczych)
2
3
4
5
6
2002
2003
2004
2005
2006
2007
plan
11.472
14.890
15.507
15.771
18.821
16.490
10.405
12.409
13.300
13.990
16.694
15.300
1.067
2.481
2.207
1.781
2.127
1.190
306
771
421
400
467
226
761
1.709
1.786
1.381
1.660
964
121
113
116
116
112
112
122
2002
123
Wartośćwtys.zł:
RAZEM
wtys.zł
2003
168,2
658,4
105,00
Remont pomieszczenia
krojowni i korytarza
głównego
Remont kuchni i jadalni przy
wydziałach produkcji
Montaż wyciągów –okapów
nad urządzeniami
prasowalniczymi
Remont i konserwacja dachów
Remont pomieszczeń
administracji
490,2
Wymiana samochodu
osobowo – dostawczego
Ford - Fokus
Zakup sprzętu
komputerowego,
Zakup – telefaxu
Zakup projektora
multimedialnego
Zakup maszyn i urządzeń
szwalniczych:
wytwornica pary – 1 szt.,
maszyny szwalnicze
– 31 szt.
Wyłożenie kostką brukową
placu zakładu
917,7
Remont pomieszczeń
socjalnych przy
wydziałach produkcji i
magazynu
Remont korytarza budynku
administracji
812,7
Wartośćogółem
wtys.zł:
Remonty
Zakup samochodu
dostawczego marki Ford
-T– 2 szt.
Zakup samochodu osobowo
–dostawczego marki Ford
– Focus
Zakup zestawów
komputerowych
Zakup maszyn i urządzeń
technicznych:
stebnówki – 20 szt.,
maszyny specjalistyczne
– 5 szt.,
klejarka taśmowa,
urządzenia
prasowalnicze, w tym
manekin prasowalniczy
- parowy
Montaż instalacji
wentylacyjno
–klimatyzacyjnej
Termorenowacja budynku
produkcyjno magazynowego
Przebudowa kanalizacji
deszczowej
Inwestycje
technicznotechnologiczne
Inwestycje
budowlanoremontowe
337,5
53,8
Remont pomieszczeń
sanitarnych ,korytarza przy
szwalni koszul
Remont pomieszczeń ,magazynu
surowca
Uporządkowanie i budowa
terenów zielonych WUS
Remont korytarza i szatni
męskiej przy szwalni
mundurów
Naprawa i konserwacja
ogrodzenia
283,7
Zakup samochodu ciężarowego
Ford - Mondeo
Zakup samochodu dostawczego
Ford - Transit
Modernizacja sieci
komputerowej
Zakup maszyn
i urządzeń
szwalniczych: stół krojczy
”Wastema”, przewijarko
–przeglądarka, stebnówki
– 6 szt., maszyny
specjalistyczne (guzikarka i
dziurkarka)
2004
1.138,6
13,0
Zakup form odzieżowych
Wymiana drzwi i okien przy
szwalni czapek
Naprawa i spawanie drzwi
garażowych
Usunięcie awarii sieci w.k.
1.125,6
Zakup prasulca elektrycznego
do formowania czapek,
Zakup zestawów
komputerowych – 2 szt.
Budowa budynku
produkcyjnomagazynowego
2005
485,9
30,1
Demontaż i montaż sprzętu
prasowalniczego
Wymiana i montaż szyb
zespolonych w oknach
Wyposażenie wydziałów
produkcji w wózki
produkcyjne i formy
odzieżowe
Odśnieżanie dachów i wywóz
śniegu
455,8
Wyposażenie pomieszczeń
produkcyjno
– magazynowych: regały
wysokiego składowania,
palety, wózki, drabiny
Zakup zgrzewarki do szwów
i urządzenia do badania
szczelności szwów
Zakup zestawów
komputerowych
2006
Inwestycje i remonty w latach 2002 –2006 oraz plan na 2007 rok
410,0
40,0
Remonty bieżące
370,0
Wymiana środków
transportu (samochodów
dostawczych)
Zakup maszyn i urządzeń
produkcyjnych
Doposażenie biura w sprzęt
komputerowy
Modernizacja
oprogramowania
komputerowego
2007plan
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Działalność szkoleniowo-wypoczynkowa Ośrodka w Kościelisku-Kirach
1.Przedmiot działania
Rok 2006 był piątym rokiem działania Ośrodka. Przedmiotem działania OSW jest prowadzenie działalności:
- szkoleniowej,
- hotelarskiej,
- turystyczno – wypoczynkowej.
W latach 2004 – 2006 przeszkolono około 2500 strażaków na recertyfikacyjnych kursach medycznych. Z usług hotelowo-gastronomicznych Ośrodka skorzystało około 6.000 gości . Z roku
na rok wzrasta frekwencja pobytowa.
Ośrodek stanowi więc bardzo dobrą wizytówkę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
2. Kapitał Ośrodka
Fundusz Zasobowy na 31.12.2006 roku wyniósł − 2 965 374,29 zł
3. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe OSW za okres
2002-2006 (zł):
2002
2003
2004
2005
2006
Przychody
10 855,6
309 983,0
621 661,0
665 030,7
904 949,0
Koszty
Dochód
45 089,3
-34 233,7
492 773,8
-182 790,8
648 417,6
-26 756,6
751 331,6
-86 300,9
902 570,7
2 378,3
124
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
IX. Działalność wydawnicza Związku
1. Wydawnictwa ZG Związku OSP RP 2002 - 2007
W okresie sprawozdawczym Związek prowadził szeroką działalność wydawniczą. Część wydawnictw ( czasopismo „Strażak” ) ukazywała się cyklicznie, a pozostałe były wydawnictwami
okolicznościowymi publikowanymi z okazji rocznic, świąt czy zawodów sportowych i wydarzeń
kulturalnych. Ukazywały się nakładem Zarządu Głównego ZOSP, a także oddziałów wojewódzkich Związku. Szeroką działalność wydawnicza – w porozumieniu z Biurem ZG ZOSP – prowadziło Biuro Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku.
Wydawnictwa realizowane przez Biuro ZG ZOSP RP:
Lp.
Rok wydania
Autor
1.
2.
Edward Karwowski
3.
Eugeniusz Walczak
4.
Tytuł
Strażak nr 1 - 12
Rachunkowość w OSP
Kroniki ochotniczych straży pożarnych.
Wskazówki metodyczne
Nakład (egz)
141 000
5 000
200
XI Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- sprawozdanie z działalności ZG ZOSP RP
2002
5.
6.
1.
2.
Paweł Rochala
3.
4.
5.
6.
7.
2003
10.
11.
15 000
Multimedialna pocztówka dźwiękowa Strażackie Święto
15 000
Strażak nr 1 - 12
Taktyka
137 500
2 001
Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
25 000
Program realizacji zadań ZOSP RP w latach
2002 - 2007
25 000
Eugeniusz Walczak
Kompedium historii pożarnictwa i straży
pożarnych na ziemiach polskich do 1918 r.
Praca zbiorowa
Zeszyt Historyczny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
1 500
Praca zbiorowa
Zeszyt Historyczny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypo9spolitej Polskiej
1 500
Informator XVII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych
2 500
Karty pocztowe
42 000
Multimedialna pocztówka dźwiękowa - Hasłem
naszym zgoda będzie…
15 000
Multimedialna pocztówka dźwiękowa - Swojskie
melodie
15 000
8.
9.
Multimedialna pocztówka dźwiękowa Szczęśliwego Nowego Roku
125
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
1.
Strażak nr 1 - 12
2.
XIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów
Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych
3.
XVII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych
4.
Eugeniusz Walczak
5.
6.
7.
133 850
Dokumentowanie historii. Monografia,
pamiętnik, kronika. Wskazówki metodyczne
Zawody CTIF - OSP. Regulamin tradycyjnych
międzynarodowych zawodów pożarniczych
2004
Jednością silni - jednodniówka
8.
Janusz Krasucki,
Zbigniew Hawryluk
Biuletyn Ogólnopolskie Zawody SportowoPożarnicze według regulaminu CTIF
1 500
Biuletyn Informacyjny. OgólnopolskieZawody
Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych wg regulaminu CTIF
9.
1.
Multimedialna pocztówka dźwiękowa Strażackie granie
15 000
Strażak nr 1 - 12
134 200
XVIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych
2.
Stanisław Dydek
3.
2 500
Ludzie spod znaku św. Floriana. Zarys dziejów
ochrony przeciwpożarowej ziemi brzozowskiej
na tle Podkarpacia i kraju 1865-2001
XI Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- jednodniówka
5.
2005
Praca zbiorowa
6.
Zeszyty historyczne Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Z
dziejów ochotniczych straży pożarnych.
1 500
Karty pocztowe
42 000
Multimedialna pocztówka dźwiękowa- Pierwsza
pomoc medyczna
15 000
Multimedialna pocztówka dźwiękowaSzczęśliwego Nowego Rok
15 000
Kampania sprawozdawczo-wyborcza Zbiór dokumentów dla oddziałów gminnych
powiatyowych i wojewódzkich ZOSP RP
2 783
7.
8.
9.
1.
2006
2.
3.
1.
2007
Strażak nr 1 - 12
Multimedialna pocztówka dźwiękowa- Materiały
Szkoleniowe ZOSP RP
Multimedialna pocztówka dźwiękowa 85 lat
Związku OSP RP
136 720
Strażak nr 1 - 8
93 100
126
15 000
15 000
Wydawnictwa cykliczne: foldery ZOSP RP, plakaty z okazji Dnia Strażaka, listy okolicznościowe, kalendarzyki
kieszonkowe, kalendarze strażackie, kalendarze tłoczone, druki na kampanię sprawozdawczą dla OSP.
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
2. Wydawnictwa okolicznościowe
W roku 2003 na Dzień Strażaka oraz poszczególne imprezy programowe przygotowano okolicznościowe plakaty prezentujące program imprez i działalność straży pożarnych. Prace nagrodzone w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom” prezentowano w formie kart pocztowych. Prace te zostały również wykorzystane jako projekt plakatu na Dzień Strażaka. Na Dzień
Strażaka, Festiwal Orkiestr, Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze wydane też zostały przez Pocztę Polską - na wniosek ZG ZOSP RP - okolicznościowe datowniki, dostępne w urzędach pocztowych i stoiskach okolicznościowych w miejscu przebiegu imprezy.
Na potrzeby organizatorów OTWP przygotowane zostały dwa opracowania w serii „ABC strażaka
– ochotnika”:
- „Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku - cz. I”
- „Taktyka” – w oparciu o aktualne przepisy.
W 2004 roku – podobnie jak w latach poprzednich – na Dzień Strażaka oraz poszczególne imprezy
programowe zostały przygotowane okolicznościowe plakaty prezentujące program imprez i działalność straży pożarnych.
Prace nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom” zostały wykorzystane jako projekt plakatu na Dzień Strażaka 2004.
Dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przygotowano publikację na temat działalności
B. Chomicza wydaną w formie jednodniówki.
Na potrzeby uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej B. Chomiczowi dodrukowano jednodniówkę wydaną z okazji 75 rocznicy Zjednoczenia Ruchu Strażackiego.
Na Dzień Strażaka, Ogólnopolskie Zawody Sportowo – Pożarnicze oraz z okazji wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej B. Chomiczowi wydane zostały przez Pocztę Polską – na wniosek ZG
ZOSP RP – okolicznościowe datowniki, dostępne w urzędach pocztowych i stoiskach okolicznościowych w miejscu przebiegu imprezy.
Z okazji XIII Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP został opracowany i wydany
przy pomocy finansowej burmistrza Krynicy – Zdroju informator, w którym znalazły się informacje na
temat zespołów biorących udział w imprezie, sponsorów, miasta Krynicy – Zdroju oraz woj. małopolskiego.
Na Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze dla MDP oraz OSP wg CTIF wydane zostały biuletyny informacyjne o zawodach oraz zawierające informacje o OSP biorących udział w Zawodach.
Dodrukowano karty pocztowe z pracami plastycznymi laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
W serii „ABC strażaka – ochotnika” ukazał się „Regulamin „Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych” VI wydanie z 2002 r. - wydany dla „Straży Pożarnych”, „Młodzieżowych Straży Pożarnych” i „Międzynarodowych Zawodów Straży Pożarnych” uchwalony przez Zgromadzenie
Delegatów CTIF w dniu 18 września 2002 r.” oraz przyjęty do stosowania w Państwowej Straży
Pożarnej i Ochotniczych Strażach Pożarnych.
W 2005 roku na Dzień Strażaka oraz poszczególne imprezy programowe zostały przygotowane
127
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
okolicznościowe plakaty prezentujące program imprez i działalność straży pożarnych oraz listy okolicznościowe.
Prace nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom” zostały
wykorzystane jako projekt plakatu na Dzień Strażaka 2005. Na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków, XVIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP, XXVIII finał OTWP w Rakszawie wydane zostały
przez Pocztę Polską, na wniosek ZG ZOSP RP, okolicznościowe datowniki, dostępne w urzędach
pocztowych i stoiskach okolicznościowych w miejscu przebiegu imprezy. Z okazji XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP został opracowany i wydany przy pomocy finansowej burmistrza
Krynicy – Zdroju informator, w którym znalazły się informacje na temat orkiestr OSP biorących udział
w imprezie, sponsorów, miasta Krynicy – Zdroju oraz woj. małopolskiego.
Dodrukowano karty pocztowe z pracami plastycznymi laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Ukazał się V Zeszyt Historyczny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP – „Z dziejów OSP” pod redakcją Janusza Gmitruka i Eugeniusza Walczaka zawierający materiały z sesji historycznych towarzyszących podsumowaniom Konkursów historycznych w
2004 roku.
Wydawnictwa okolicznościowe popularyzujące ochronę przeciwpożarową wydane w roku 2006:
− plakat „85 lat Związku OSP RP”,
− plakat na przeglądy dorobku ruchu artystycznego OSP,
− karty pocztowe (36 wzorów) prezentujące historię i tradycję OSP i Związku OSP RP,
− list prezesa ZG ZOSP RP do Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek Państwowej Straży
Pożarnej, działaczy Związku,
− jednodniówka okolicznościowa prezentująca organizacje tworzące Związek w roku 1921, dorobek I Zjazdu,
− kalendarzyki z pracami plastycznymi laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”,
− płyta PC-VCD z materiałami szkoleniowymi ZOSP RP m.in.: film instruktażowy dotyczący Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych wg CTIF, film muzyczny Zespołu Tanecznego KANKAN OSP Koszęcin – dodatek do czasopisma „Strażak”,
płyta DVD z filmem „Strażacy – ochotnicy, tradycja i współczesność”, reż. Andrzej Sapija – dodatek do nr 9 czasopisma „Strażak”.
W roku 2007 wydane zostały 3 wzory plakatów na Dzień Strażaka (w tym dwie prace plastyczne z
Konkursu), karty pocztowe do Wadowic, Lichenia oraz na imprezy programowe.
Przygotowany jest Informator Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr w Krynicy Zdroju oraz okolicznościowy informator na X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej w Ciechocinku.
128
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
3. Publikacje wydane przez Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Gdańsku
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
NAZWA WYDAWNICTWA
ABC strażaka ochotnika cz. 3.
(pierwsza pomoc) Waldemar Machała - aktualizacja 2006 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 4
(materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP) Władysław Karczmarz – 2005 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 6
(regulamin umundurowania) praca zbiorowa – aktualizacja 2005 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 11
(regulamin dla wszystkich komisji rewizyjnych ZOSP) praca zbiorowa – 2005 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 12
(historia ochrony przeciwpożarowej do 1918r – biblioteka MDP)
Eugeniusz Walczak – 2003 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 13
(taktyka – biblioteka MDP) Paweł Rochala – 2003 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 14
(CTIF – zawody OSP) praca zbiorowa – 2004 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 15
(Monografia, pamiętnik, kronika –wskazówki metodyczne - poradnik)
Eugeniusz Walczak – 2004 r
ABC strażaka ochotnika cz. 16 Statystyka OSP (instrukcja) 2005 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 17 Reg. zawodów CTIF MDP praca zbiorowa – 2005 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 18 Reg. zawodów OSP gr. A i C praca zbiorowa – 2006 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 19 Regulaminy MDP (zbiór) praca zbiorowa – 2006 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 20 Programy szkolenia MDP praca zbiorowa – 2006 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 21 Armatura pożarnicza i węże w nowoczesnej OSP
Piotr Placek – 2006 r.
ABC strażaka ochotnika cz. 22 Szkolenie OSP praca zbiorowa – 2006 r.
ABC strażaka Ochotnika cz.23 Normatyw wyposażenia w sprzęt – praca zbiorowa –
2006 r.
Kategoryzacja jednostek operacyjno-technicznych OSP praca zbiorowa – 2006 r.
Wytyczne dot. Komendanta Gminnego ZOSP RP praca zbiorowa – 2006 r.
Książka skarbnika OSP
Książka gospodarza OSP
Książka pracy OSP
Książka naczelnika OSP
Książka ewidencji odznaczeń (powiatowe)
Książka ewidencji odznaczeń (gminna)
Książka przychodu i rozchodu paliwa
Książka pracy MDP
Książka działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP
129
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Sprawozdanie z działalności Głównej
Komisji Rewizyjnej
Główna Komisja Rewizyjna Związku OSP RP (GKR), zgodnie z postanowieniami § 15 pkt. 4
statutu, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 116212 w dniu 8 lipca 2004 r.
jest jedną z władz Związku, do zadań której należy kontrola wewnętrzna Związku. Komisja ta
została wybrana i zatwierdzona uchwałą nr 4/2002 z dnia 19 października 2002 roku na XI Zjeździe Krajowym Związku OSP RP w składzie podanym w rozdziale „Władze Związku OSP RP”,
rozszerzając skład osobowy GKR z 11 do 16 członków po jednym przedstawicielu z każdego
województwa. Ponadto zwiększono liczbę wiceprzewodniczących GKR do dwóch osób.
Na pierwszym posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej w dniu 19 października 2002 roku
przewodniczącym GKR wybrany został dh Antoni Parobek, przedstawiciel województwa podkarpackiego. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani dh Marian Mikołajczyk – przedstawiciel
województwa kujawsko-pomorskiego i dh Ryszard Wudarczyk – przedstawiciel województwa
śląskiego. Funkcję sekretarza powierzono druhnie Elżbiecie Polak z województwa lubuskiego.
W 2005 roku uchwałą nr 1/2005 GKR przyjęty został znowelizowany regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych niższych szczebli. Do tego czasu obowiązywał regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej i regulaminy komisji rewizyjnych wojewódzkich, powiatowych i
gminnych oraz ochotniczych straży pożarnych uchwalone przez Główną Komisję Rewizyjną w
dniu 16 grudnia 1999 roku.
W pracach Głównej Komisji Rewizyjnej w ostatnim 2007 roku i w końcówce 2006 roku nie
mógł uczestniczyć przewodniczący GKR z uwagi na chorobę a następnie zgon.
Główna Komisja Rewizyjna przez całą kadencję pracowała w oparciu o własne roczne plany.
W tym czasie realizowano również doraźne zadania w odniesieniu do konkretnych spraw i wydarzeń w ogniwach poszczególnych szczebli Związku. Były to głównie skargi działaczy lub pracowników Związku, kierowane również do organów wymiaru sprawiedliwości lub bezpośrednio
do Głównej Komisji Rewizyjnej.
Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczący od początku swojej działalności
przyjęli zasadę realizacji zadań statutowych. Kontrole w terenie przeprowadzały zespoły trzyosobowe, w skład których obowiązkowo wchodził jeden z członków Prezydium GKR, który jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego zespołu.
Posiedzenia plenarne GKR odbywały się 2 do 3 razy w roku, zgodnie z potrzebami i uchwalonym planem pracy GKR na dany rok. Na posiedzenia plenarne zapraszano prezesa ZG
ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka i Dyrektora Biura ZG ZOSP RP dh Janusza Boneckiego oraz w uzasadnionych przypadkach innych członków kierownictwa biura. Tak obradująca Główna Komisja Rewizyjna przy udziale kierownictwa Związku przynosiła spodziewane
efekty, bowiem omawiano np. wyniki kontroli a wnioski z niej wynikające natychmiast wprowadzano w życie.
130
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Materiały z kontroli tj. ustalenia i wnioski końcowe wypracowane na posiedzeniach plenarnych GKR przekazywano dyrektorowi Biura Zarządu Głównego ZOSP RP. Protokóły pokontrolne jednostek organizacyjnych Związku omawiano bezpośrednio w kontrolowanej jednostce w
obecności dyrektorów tych jednostek. Jeżeli kontrole dotyczyły oddziałów wojewódzkich, wnioski końcowe omawiane były w obecności prezesów zarządów oddziałów wojewódzkich i przewodniczących wojewódzkich komisji rewizyjnych, których zapraszano do uczestnictwa w przeprowadzanej kontroli.
Plenarne posiedzenia GKR odbywały się w siedzibie Zarządu Głównego Związku OSP RP,
zgodnie z planem pracy Komisji. Dwukrotnie, w trakcie kadencji zaproszono na posiedzenie
przewodniczących poszczególnych wojewódzkich komisji rewizyjnych.
Ze względów już wyżej omówionych (choroby przewodniczącego) oraz ograniczonych środków finansowych przeznaczonych na działalność GKR, nie organizowano wyjazdowych posiedzeń plenarnych.
W mijającej kadencji obyło się łącznie 16 posiedzeń plenarnych GKR w części poprzedzanych
posiedzeniami Prezydium. Frekwencja na posiedzeniach Komisji wahała się od 60% do 90%.
Członkowie Prezydium brali udział w posiedzeniach w zasadzie w 100%.
Przewodniczący GKR był zapraszany i brał udział w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP a w posiedzeniach Zarządu Głównego – przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz GKR. Począwszy od 19 lipca 2006 roku w posiedzeniach Zarządu Głównego ZOSP RP udział brali wszyscy członkowie GKR.
Ważne miejsce w działalności GKR, zawartej w rocznych planach pracy zajmowały kontrole
związane z realizacją budżetu Zarządu Głównego ZOSP RP oraz zadań finansowych realizowanych przez:
− Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP,
− biura zarządów oddziałów wojewódzkich,
− jednostki organizacyjne podległe Zarządowi Głównemu ZOSP RP tj.
− Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach,
− Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Kościelisku-Kirach,
− jednostkę bilansowaną w ramach Biura Zarządu Głównego, ale posiadającą wydzielony budżet pn. „Nieruchomość w Poznaniu”,
− redakcję czasopisma „Strażak” posiadającą również wydzielony budżet, ale bilansowaną w
ramach Biura Zarządu Głównego ZOSP RP.
Kontrole z wykonania budżetu Zarządu Głównego przeprowadzane były przez Główną Komisję
Rewizyjną dwa razy w roku tj. po zakończeniu I półrocza i po zakończeniu roku bilansowego. Kontrola po zakończeniu roku obejmowała działalność Biura ZG ZOSP RP, głównie z realizacji budżetu w części przychodów i wydatków określonych uchwałami Zarządu Głównego Związku, tj.:
− rozliczenia dotacji pozyskiwanych z różnych źródeł,
− działalności gospodarczej prowadzonej przez Biuro ZG,
− innych dochodów i wydatków ukierunkowanych,
− kosztów własnych Biura i wydatków określonych budżetem na działalność statutową.
131
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Budżet Zarządu Głównego w ciągu całej kadencji realizowany był bez zastrzeżeń, tak po stronie dochodów jak i wydatków.
Za 2006 rok dochody zrealizowano w 106,9%. Wykonanie dochodów było wyższe od planowanych o 3.309.377 zł. Natomiast wydatki zrealizowano w 104,4%. Wykonanie budżetu po stronie
wydatków było wyższe o 2.131.396 zł. Dochody globalnie przewyższały wydatki o 1.177.981 zł.
Główna Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrole zawsze w oparciu o dokumentację źródłową, będącą w posiadaniu jednostki kontrolowanej oraz w oparciu o prowadzoną dokumentację
statystyczną, a zwłaszcza bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone zgodnie z ustawą o
rachunkowości. W trakcie kontroli zespoły GKR korzystały z analiz wykonania budżetu, sporządzanego przez poszczególne jednostki organizacyjne. Kontrolowany był również tryb ustalania
budżetu przez wszystkie jednostki.
Na dzień 31.12.2006 r. Biuro Zarządu Głównego ZOSP RP sporządziło skonsolidowaną roczną
sprawozdawczość finansową (tj. bilans i rachunek zysków i strat) łącznie dla 16 jednostek sporządzających bilans i rachunek zysków i strat, w tym: dla 13 oddziałów wojewódzkich i 3 jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego (tj. Biura G, WUS, OSzW w Kirach). Trzy oddziały wojewódzkie
tj. pomorski, podkarpacki i wielkopolski, z uwagi na posiadaną osobowość prawną sporządzoną
sprawozdawczość finansową przekazały bezpośrednio miejscowym organom finansowym. Kopie
tych sprawozdań przekazano do wiadomości Biura Zarządu Głównego ZOSP RP.
Podobnie, jak co roku i w roku 2006 w skali kraju, rok obrachunkowy zamknięto znacznym
zyskiem netto tj. 2.415.073,63 zł. W 2006 roku jeden tylko oddział wojewódzki wykazał stratę w
wysokości 83.265,43 zł.
Zysk wykazały także 3 zarządy oddziałów wojewódzkich, które posiadają osobowość prawną.
W roku 2006 zysk ten wyniósł 288.406,83 zł.
W 2006 roku również Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Kościelisku-Kirach wykazał
zysk netto w kwocie 1.189,50 zł tj. 6% planowanej wielkości zysku. Ośrodek swoją działalność
finansował z własnych środków.
Na podkreślenie zasługuje działalność Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach,
która w 2006 r. zrealizowała wszystkie zaplanowane wskaźniki z nadwyżką, wykazując zysk
netto 1.660.200 zł (157,7%).
Główna Komisja Rewizyjna dokonywała obligatoryjnej kontroli w tych jednostkach organizacyjnych, które wykazywały straty bądź korzystały z dotacji Zarządu Głównego. Na podstawie przeprowadzonych kontroli przez zespoły GKR w oddziałach wojewódzkich, kontroli
bilansu tych jednostek w 2006 r. potwierdzamy poprawną działalność wojewódzkich komisji
rewizyjnych.
Główna Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę obiektywne trudności na jakie w XI kadencji
napotykał Zarząd Główny oraz jego Prezydium w realizacji zadań nakreślonych przez XI Zjazd
Krajowy stwierdza, że zadania te zostały w pełni zrealizowane. Potwierdzają to materiały złożone na XI Zjazd, które opracowano na podstawie sprawozdań finansowo-gospodarczych, zweryfikowanych przez audytora i objętych kontrolą Głównej Komisji Rewizyjnej, komisji problemowych Zarządu Głównego oraz kontroli zewnętrznych.
132
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Główna Komisja Rewizyjna składa podziękowanie prezesowi Waldemarowi Pawlakowi oraz
całemu Zarządowi Głównemu za owocną pracę w realizacji zadań wynikających z ustaleń XI
Zjazdu Krajowego.
Wszyscy jesteśmy świadomi faktu, że zadania statutowe – finansowe, gospodarcze, organizacyjne – wymagały realizatorów. Na szczeblu centralnym realizatorem takim jest Biuro Zarządu
Głównego ZOSP RP, a więc dyrekcja Biura, główny księgowy i pracownicy Biura.
Główna Komisja Rewizyjna pragnie zwrócić uwagę na stale rosnące dotacje przyznawane dla
Związku przez MSWiA, zakłady ubezpieczeniowe i inne instytucje. Na podkreślenie zasługuje
również fakt rosnących wpływów z działalności handlowej Biura ZG. W 2006 roku wypracowano
kwotę 770.734 zł. co stanowiło o 54,1% więcej od zaplanowanej.
Niespełnione, jak dotychczas, zostały oczekiwania na uzyskanie znaczniejszych wpływów z 1%
wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych. Za 2005 rok wpłynęło łącznie 299.137,35 zł.
Jest to o około 150.000 zł więcej od wpłat uzyskanych w 2005 roku.
Realizacja wymienionych zadań wymaga odpowiedniej dokumentacji, przestrzegania wszelkiego rodzaju przepisów prawa finansowego, ewidencji, sprawozdawczości statystycznej itp.
Przeprowadzane w XI kadencji Związku kontrole zewnętrzne w Biurze Zarządu Głównego m. in.
przez NIK, MSWiA i inne instytucje kontrolne wykazały w każdym przypadku poprawność prowadzonych ewidencji, księgowań, zgodność zapisów z obowiązującym prawem. Główna Komisja Rewizyjna wyraża za ten stan poprawności prowadzenia całokształtu gospodarki finansowej
podziękowanie druhowi Kazimierzowi Plucińskiemu – głównemu księgowemu Biura ZG i jego
zespołowi.
W pracy Głównej Komisji Rewizyjnej, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat zbiegających się
z chorobą przewodniczącego, pomoc i przychylność wykazywała Komisja Ekonomiczno-Finansowa i Działalności Gospodarczej ZG ZOSP RP, za co składamy podziękowanie na ręce jej
przewodniczącego Zdzisława Dąbrowskiego.
Główna Komisja Rewizyjna przedkłada XII Zjazdowi Krajowemu Związku OSP RP wniosek o
udzielenie Zarządu Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych XI kadencji absolutorium.
Główna Komisja Rewizyjna
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
133
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Sprawozdanie z działalności
Głównego Sądu Honorowego
Naczelnym zadaniem Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej było rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania zasad statutowych
i programowych Związku oraz niezgodnego postępowania z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej.
Główny Sąd Honorowy ZOSP RP swoje zadania realizował w oparciu o plany ustalane w kadencji w systemie rocznym uwzględniając w nich współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy
Sądami Honorowymi Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP. W rocznych planach uwzględniono narady szkoleniowo-instruktażowe dla przewodniczących Sądów Honorowych Oddziałów
Wojewódzkich i rzeczników Głównego Sądu Honorowego. W mijającej kadencji Sąd odbył 19
posiedzeń prezydium (w tym 1 wyjazdowe do Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego), 10 posiedzeń Głównego Sądu Honorowego, w tym 2 posiedzenia
z udziałem przewodniczących Sądów Honorowych Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP
oraz 2 narady (trzydniowe) szkoleniowo-instruktażowe z udziałem przewodniczących Sądów
Honorowych Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP w miejscowościach: Kule k/ Częstochowy i
Zacisze w województwie kujawsko-pomorskim.
Tematami posiedzeń Głównego Sądu i narad szkoleniowo-instruktażowych były sprawy dotyczące między innymi oceny pracy Sądów Honorowych Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP
RP na podstawie:
− prowadzonych postępowań przez Sądy Honorowe Oddziałów Wojewódzkich
Związku OSP RP,
− odwołań od wydanych orzeczeń przez Sądy I Instancji,
− złożonych zażaleń na postępowania Sądów I Instancji,
− rozpatrywania zasadności odwołań od orzeczeń Sądów Honorowych Oddziałów
Wojewódzkich ZOSP RP,
− oceny pracy rzeczników Sądów Honorowych w oparciu o prowadzone postępowania,
składanych informacji na wspólnych posiedzeniach Głównego Sądu Honorowego z udziałem
przewodniczących Sądów Honorowych Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP.
Ponadto wniesiono wiele poprawek do wcześniej opracowanego Regulaminu Głównego i Wojewódzkich Sądów Honorowych oraz pracy Rzeczników Sądów.
Sąd zajmował się również poprawkami do statutu Związku i innymi aktami prawnymi dotyczącymi działalności Związku, które na piśmie przekazano do Komisji Prawno-Organizacyjnej
Zarządu Głównego Związku OSP RP.
W mijającej kadencji do Głównego Sądu Honorowego wpłynęło 9 spraw, w tym 5 z pominięciem Sądów Honorowych Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP. Sprawy te Główny Sąd Honorowy skierował do rozpatrzenia przez właściwe organy kontrolne stopnia gminnego i powiatowego. W pozostałych 4 sprawach Sąd podjął następujące decyzje: w trzech przypadkach zwrócił
134
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
sprawę do Sądów I Instancji, a w jednym przypadku dotyczącym wykluczenia członka z szeregów ochotniczej straży pożarnej – podtrzymał orzeczenie Sądu I Instancji.
Zasadnicza uwaga jaka się nasuwa z dotychczasowej pracy Głównego Sądu Honorowego, to
zbyt małe interesowanie się, a wręcz ignorowanie wszelkich nieporozumień i konfliktów między
członkami OSP i zarządami jednostek OSP przez organy kontrolne tych jednostek jak i poszczególnych ogniw Związku, których ustalenia i wnioski powinny być podstawą do rozstrzygania wszelkich nieporozumień i sporów.
W imieniu ustępujących władz Głównego Sądu Honorowego pragniemy serdecznie podziękować wszystkim jego członkom za pracę w okresie kadencji. Podziękowania kierujemy również
dla biura Zarządu Głównego Związku OSP RP za okazywaną pomoc i życzliwość.
Główny Sąd Honorowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
135
X Ogólnopolski Konkurs Kronik
X Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów
OSP”
XI Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
26-28 wrzesień
11 październik
12-14 wrzesień
26-28 wrzesień
wrzesień
Udział w innych imprezach
12 styczeñ
20-26 lipiec
lipiec
136
Toruń
Zielona Góra
Zielona Góra
Bartoszyce
w poszczególnych rejonach kraju
Ciechocinek
Warszawa
Budowo woj. zachodniopomorskie
na terenie całego kraju
Wrocław
Wadowice
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Austria - Linz
Cichowo, woj. Wielkopolskie
IX Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych Wrocław
XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
XIV Międzynarodowe Zawody CTIF dla MDP
III Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” - podsumowanie
Warszawa
krajowe - spotkanie laureatów
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”
10-24 sierpień
9-11 maj
maj-listopad
20-22 czerwiec
27-29 czerwiec
20-26 lipiec
lipiec-sierpień
Koncert orkiestr OSP w 83 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
18 maj
XXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom
Regionalne Spotkania Zespołów Scenicznych
VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej
XVII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP
III Spartakiada MDP w sportach obronnych
Letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP
Dzień Strażaka
X Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
VIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń
Młodzieżowych
XI Zjazd Krajowy Związku
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” - plener
artystyczny dla laureatów
2003
4 maj
30 września-1 października
Udział w innych imprezach
13 styczeñ
listopad
2002
19-20 październik
X. Kalendarium 2002-2007
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej B. Chomiczowi
12 wrzesień
22-24 październik
22-24 październik
Jubileusz 45-lecia Wytwórni Umundurowania Strażackiego
II Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2004
Zawody pilarzy „TIMBERSPORT”
IV Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych
10-11 lipiec
14 sierpień
15 sierpień
Koncert orkiestr OSP w 84 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
18 czerwiec
18 maj
XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
XI Ogólnopolski Konkurs Kronik
XI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów
OSP”
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP wg CTIF
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg CTIF
3-5 wrzesień
Udział w innych imprezach
11 styczeñ
137
17-19 wrzesień
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”
XXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”
IV Spartakiada MDP w sportach obronnych
Letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP
Warszawa
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP
Dzień Strażaka
XVIII Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP
Chocznia
Cichowo, woj. Wielkopolskie
Suchowola
Brzeziny
Wadowice
Warszawa
Zamość
Zamość
Parczew
Warszawa
Rymanów
Jarosławiec
Bielsko-Biała
na terenie całego kraju
Malbork
Warszawa, Szczecin,Kraków
Połczyn Zdrój
Ciechocinek
Lubartów
Siemiatycze
Busko Zdrój
Krynica Zdrój
Polanica Zdrój
Wolbórz, woj. łódzkie
Chocznia
Obchody 500. rocznicy urodzin A.F. Modrzewskiego
Konkurs pilarzy
26 czerwiec-4 lipiec
19-24 lipiec
lipiec-sierpień
21-23 maj
wrzesień
wrzesień
2004
15 marzec
Kwiecień-maj
29 maj
30 maj
5 czerwiec
6 czerwiec
19 czerwiec
20 czerwiec
26 czerwiec
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
138
Zawody pilarzy „TIMBERSPORT”
V Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych
31 lipiec
14 sierpień
Rewal
Cichowo, woj. wielkopolskie
Suchowola
Warszawa
Dzień Strażaka
III Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2005
1-3 lipiec
Licheń
Kurów
2006
kwiecień-maj
I Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr
Mistrzostwa w ratownictwie medycznym
21 maj
czerwiec
Wadowice
XI Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych Wrocław
Koncert Orkiestr OSP w 85 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
18 maj
Częstochowa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
na terenie całego kraju
Krynica-Zdrój - Zbójna
Wrocław
Suwałki
Krynica Zdrój
Varażdin-Chorwacja
Ciechocinek
Suwałki
Rakszawa-Łańcut
Warszawa, Zielona Góra
Wrocław
27-28 sierpień
V Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”
Letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP
Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP
XII Ogólnopolski Konkurs Kronik
XII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów
OSP”
Plener artystyczny dla laureatów konkursu plastycznego
Dzień Strażaka
XXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”
XVIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP
Olimpiada Strażacka CTIF
IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki
V Spartakiada MDP w sportach obronnych
X Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych
7 maj
Udział w innych imprezach
9 styczeñ
listopad
16-18 wrzesień
lipiec-sierpień
7 sierpień - 4 wrzesień
16-18 wrzesień
17-30 lipiec
24-26 czerwiec
17-24 lipiec
1-3 lipiec
4-9 lipiec
27-29 maj
2005
kwiecień-maj
wrzesień
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
139
25-27 maj
2007
kwiecień-maj
Rewal
Cichowo
Suchowola
Kurów
Wadowice
Warszawa
Słubice
Gniezno
Kłodzko
na terenie całego kraju
Warszawa
Gniezno
Roskosz
Krynica-Zdrój
Lubartów
Busko Zdrój
Połczyn Zdrój
Ciechocinek
Krynica-Zdrój
Polanica Zdrój
Siemiatycze
Białowieża
Dzień Strażaka
XXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”
Gniezno
Warszawa
XII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych Zamość
Zawody pilarzy „TIMBERSPORT”
VI Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych
22 lipiec
13 sierpień
sierpień
IV Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2006
II Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym i drogowym
XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Koncert Orkiestr OSP „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w
Hołdzie”
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP CTIF
1-2 lipiec
30 czerwiec - 2 lipiec
18 maj
Udział w innych imprezach
8 styczeñ
29 wrzesień-1 październik
22-24 wrzesień
Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach obronnych
Letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP
Spotkanie Jubileuszowe z okazji 85-lecia Związku
XIII Ogólnopolski Konkurs Kronik
XIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów
OSP”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”
2-14 lipiec
17-22 lipiec
lipiec-sierpień
8 wrzesień
22-24 wrzesień
XIV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP
XXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”
XIX Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP
16-18 czerwiec
3 czerwiec
4 czerwiec
10 czerwiec
11 czerwiec
18 czerwiec
25 czerwiec
2 lipiec
19-21 maj
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
140
24-25 sierpień
28 lipiec
sierpień
29 czerwiec- 2 lipiec
22-24 czerwiec
19 maj
18 maj
18-22 kwiecieñ
Udział w innych imprezach
14 styczeñ
październik
15-21 lipiec
31 sierpień-2 wrzesień
wrzesień
15-28 lipiec
10 czerwiec
24 czerwiec
24 czerwiec
25 sierpień
wrzesień
8-10 czerwiec
22-24 czerwiec
25 czerwiec-4 lipiec
lipiec-sierpień
2-7 lipiec
Zawody pilarzy „TIMBERSPORT”
VII Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych
XIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń
Młodzieżowych
V Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2007
III Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym i drogowym
Koncert Orkiestr OSP „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w
Hołdzie”
II Ogólnopolski Zloty Chórów i Orkiestr
V Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach
XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
XIX Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP
X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej
Obóz przygotowawczy MDP CTIF
Letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP
Ogólnopolskie Zawody MDP w sportach obronnych
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” - plener
artystyczny dla laureatów
Olimpiada pożarnicza MDP CTIF
XII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
XIV Ogólnopolski Konkurs Kronik
XIV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów
OSP”
Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP
Zamość
Rewal
Cichowo
Suchowola
Sucha Beskidzka
Licheń
Wadowice
gm. Głuchołazy
Warszawa
Revinge-Szwecja
Płock
Krynica-Zdrój
Krynica Zdrój
Ciechocinek
Augustów
Giżyn
Opatów
Krynica Zdrój
Ciechocinek
Opatów
na terenie całego kraju
Warszawa
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Porozumienie
o współpracy
Ministerstwo Środowiska
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Węgierski Związek Straży Pożarnych
1
2
Minister środowiska – Stanisław Żelichowski,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Krzysztof Janik
Kto podpisał
15 sierpień 2004
20 sierpień 2004
Porozumienie w
sprawie wzajemnej
współpracy na
rzecz ochrony
przeciwpożarowej
obszarów leśnych
Porozumienie o
współpracy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe
Związek Straży Pożarnych Czech, Moraw
i Śląska
Fundacja na Rzecz Rozwoju Inicjatyw
List intencyjny
Społecznych
Partnerstwa na
ul Wernyhory 8
rzecz Rozwoju
02 – 727 Warszawa
PERSPEKTYWY
4
5
6
29 lipiec 2004
jako kontynuacja
zawartego
14 kwietnia 1995
Porozumienie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
„SUPON” w Olsztynie ul. Kołobrzeska
38
141
3.
Nie wskazano
terminu
obowiązywania
Na czas
nieokreślony
Prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
Prezes Związku Straży Pożarnych Czech,
Moraw i Śląska- Karel Richter
Prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju
Inicjatyw Społecznych
Nie wskazano
terminu
obowiązywania
Nie wskazano
terminu
obowiązywania
Na czas
nieokreślony
Na czas
nieokreślony
Termin
obowiązywania
Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychJanusz Dawidziuk, Prezes ZG ZOSP RP
– Waldemar Pawlak
Prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
18 wrzesień 2003 Prezes Węgierskiego Związku Straży
Pożarnych – József Pintér
15 marzec 2004
jako kontynuacja
Dyrektor Biura ZG ZOSP RP – Janusz Bonecki,
identycznego
Dyrektor Supon – Franciszek Petrusewicz.
zawartego
5 lutego 2003 r.
7 luty 2003
Tytuł porozumienia Data podpisania
Porozumienie
w sprawie
współdziałania
w zakresie
zwalczania
zagrożeń dla
środowiska
L.p. Nazwa instytucji
XI. Wykaz porozumień zawartych przez ZOSP RP w latach 2002-2007
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Porozumienie o
współpracy
Polkomtel S.A.
Liga Ochrony Przyrody
8
9
Polski Czerwony Krzyż
13 Zarząd Główny Związku OSP RP.
Komenda Główna PSP.
Związek Województw Rzeczypospolitej
Polskiej
142
12
Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji im.
prof. Mariana Weissa, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Oddział
11
mazowiecki PFRON, Fundacja Ochrony
Zdrowia Inwalidów, Fundacja POLONIA,
NFOZ St. VINCENT MEDICAL CENTER
Porozumienie
trójstronne
Porozumienie
o współpracy
Deklaracja
współpracy
Porozumienie o
współpracy
Porozumienie o
współpracy
7
Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Związek OSP RP,
10
Firma Plocman Sp. z.o.o.
Porozumienie o
współpracy
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Republiki Słowackiej
Podpisy nieczytelne przedstawicieli
deklarujących współpracę
Nie wskazano
terminu
obowiązywania
Na czas
nieokreślony
Nie wskazano
terminu
obowiązywania
Termin
obowiązywanie
nieograniczony.
Na czas
nieokreślony
31 marzec 2005
Prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
Na czas
Prezes
Zarządu
Związku
Województw
nieokreślony
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Ryński
Dyrektor Generalny ZG PCK-Przemysław
Kania, Zastępca Dyrektora Generalnego ZG
Od 2 października
2 październik 2006 PCK- Zygmunt Mikołajczak, Prezes ZG ZOSP
do15 grudnia 2006.
RP- Waldemar Pawlak, Komendant Główny
PSP- nadbryg. Kazimierz Krzowski.
22 kwiecień 2005
10 marzec 2005
Komendant SGSP- Rektor nadbryg.
Ryszard Grosset, Prezes ZG ZOSP RP
– Waldemar Pawlak, Prezes firmy Plocman
– mgr inż. Wojciech Nowysz
Prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
Prezes Związku Ochotniczych Straży
19 wrzesień 2004
Pożarnych Republiki Słowackiej – Josef
Minárik,
Pełnomocnik Prezesa ZG ZOSP RP – Wiesław
Golański. Członek Zarządu, Dyrektor ds.
5 marzec 2005 Sprzedaży i Zarządzania Relacjami z Klientami
–Robert Krawczyk. Dyrektor Departamentu
Spraw Korporacyjnych - Leszek Hajkowski
Prezes ZG ZOSP RP – Waldemar Pawlak,
10 marzec 2005 Prezes Ligi Ochrony Przyrody – Władysław
Skalny
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
Cywilizacja niesie coraz wiêcej zagro¿eñ
a pokonanie ich wymaga coraz wy¿szych umiejêtnoœci
i wyposa¿enia w specjalistyczny sprzêt
1%
podatku przekazany na rzecz OSP
lub Zwi¹zku OSP RP
to osobisty wk³ad w bezpieczeñstwo i ochronê
przeciwpo¿arow¹
Zarz¹dG³ówny
Zwi¹zkuOchotniczychStra¿yPo¿arnych
RzeczypospolitejPolskiej
Wiêcej informacji na www.zosprp.pl
143
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
144
XII ZJAZD KRAJOWY ZOSP RP
XIIZjazdKrajowy
Zwi¹zkuOchotniczychStra¿yPo¿arnych
RzeczypospolitejPolskiej
30wrzeœnia2007
1

Podobne dokumenty