Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska

Komentarze

Transkrypt

Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Biotechnologia
Prezentacja kierunku studiów na
Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej
2016 r.
Kolory Biotechnologii
•
•
•
•
Biała – biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w
produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i
bioprocesach.
Czerwona – biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, w szczególności
w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej,
jak również terapii genowej i ksenotransplantologii.
Zielona – biotechnologia związana z rolnictwem obejmująca stosowanie metod
inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Fioletowa – związana z ustawodawstwem, które dotyczy biotechnologii (prawne i
społeczne uwarunkowania).
Prezentowany kierunek studiów obejmuje Biotechnologię Białą Biotechnologię Przemysłową.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
2
Wykształcenie: wiedza i umiejętności
Biotechnologia przemysłowa to dyscyplina nauk
technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na
skalę przemysłową. Z definicji jest to dyscyplina na
pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej,
dlatego dbamy o wszechstronne wykształcenie
Studentów na naszym kierunku, szczególnie w
dziedzinach:
•
•
•
•
Genetyki, biochemii, mikrobiologii,
Bioinżynierii i inżynierii bioreaktorów,
Chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i
analitycznej,
Technologii organicznej oraz technologii
biopolimerów.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
3
Nowoczesna aparatura naukowa
Dodatkowo zapewniamy warunki do zdobycia
umiejętności pracy laboratoryjnej, na nowoczesnej
aparaturze naukowo-badawczej.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
4
Kadra
Kierunek „Biotechnologia” specjalność „Biotechnologia przemysłowa i w ochronie
środowiska” jest prowadzony przez zespół pracowników z Wydziału Inżynierii i
Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej:
Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej,
Katedry Chemii i Technologii Polimerów,
Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej,
Instytutu Chemii i Technologii Organicznej,
Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
jak również pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
5
Studenckie prace badawcze
Poprzez zaangażowanie Studentów w realizację samodzielnych prac naukowobadawczych w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych lub prac inżynierskich i
magisterskich, dajemy możliwość wszechstronnego rozwoju i nabycia praktycznych
umiejętności.
Zapewniamy wyjątkową różnorodność tematów:
• Badanie reakcji enzymatycznych,
• Przetwarzanie biomasy i bioproduktów w wysokocenne
produkty chemiczne i materiały polimerowe,
• Syntezę biomateriałów i nanomateriałów polimerowych
i nieorganicznych,
• Badania z dziedziny fotobiochemii i bioelektrochemii.
• Prace dotyczącymi bioremediacji gleb,
• Synteza związków biologicznie czynnych,
• Badania ekstraktów roślinnych i barwników naturalnych,
• Zastosowania ekstraktów roślinnych w przemyśle
kosmetycznym i nanotechnologii.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
6
Bioremediacja
Biotechnologia remediacji organicznych
zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Biochemiczne mechanizmy
bioremediacji związków aromatycznych.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
7
Barwniki i inne substancje biologicznie czynne
Analiza budowy barwników betalainowych
Barwniki i polifenole jako antyoksydanty
Barwniki roślinne jako naturalne składniki kosmetyków
Badania nad syntezą mikrofalową talrimidu i taurolidyny
oraz hormonów steroidowych.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
8
Bioprodukty i biomateriały
Badania nad zastosowaniem naturalnych
kwasów karboksylowych (cytrynowego i
itakonowego) jako surowców do
produkcji nowych materiałów
polimerówych oraz barwników
fluorescencyjnych, w tym kropek
węglowych.
Badania dotyczące otrzymywaniem
nowych materiałów z cyklodekstryn naturalnych oligosacharydów o szerokim
zastosowaniu w farmacji.
Badania dotyczące otrzymywania
hydrożeli z chitozanu, o potencjalnym
zastosowaniu w roli adsorbenów metali
oraz nośników leków.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
9
(Bio)elektrochemia
Badania eksperymentalne i teoretyczne
związane z (bio)elektrochemią
molekularną i katalizą biologicznych
procesów redoksowych.
Funkcjonalizowanie powierzchni
elektrod pod kątem zastosowania w
biosensorach elektrochemicznych do
oznaczania hormonów tarczycowych i
czynników neurobiochemicznych.
Badanie aktywności antyoksydantów
metodami elektrochemicznymi.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
Wyznaczanie parametrów
termodynamicznych i kinetycznych
procesów degradacji anaerobowej
halogenowanych związków organicznych
stanowiących trwałe zanieczyszczania
środowiska.
Oddziaływania niekowalencyjne w
modelowych układach substrat –
centrum aktywne enzymu, badanie
efektów energetycznych na poziomie
supramolekularnym.
10
Fotochemia
Prace nad zastosowaniem sond molekularnych w
badaniach białek
Badania eksperymentalne i teoretyczne związane z
szeroko pojętymi procesami fotochemicznymi w tym:
procesów fotopolimeryzacji, funkcjonalnych układów w
roli molekularnych sond luminescencyjnych oraz
systemów inicjujących procesy polimeryzacji.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
11
Nanomateriały
Badania eksperymentalne związane z funkcjonalnymi
nanomateriałami oraz z ich potencjalnym zastosowaniem w
optoelektronice, biologii i fotokatalizie.
Zagadnienia modyfikacji powierzchni nanokryształów oraz wpływu
użytych stabilizatorów na ich właściwości elektryczne i optyczne,
w tym luminescencję.
Synteza organiczno-nieorganiczne hybrydowych materiałów
funkcjonalnych, które wykorzystuje się jako warstwy aktywne do
budowy urządzeń optoelektronicznych chemo- i biosensorów.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
12
Studenckie Koła Naukowe
Jedną z form aktywności naukowej Studentów
Biotechnologii są prace badawcze w ramach
Studenckich Kół Naukowych – połączone z
udziałem w konferencjach naukowych.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
13
Staże i praktyki
Studenci Biotechnologii mają możliwość podczas studiów odbyć staże i praktyki
studenckie między innymi w:
•
•
•
•
•
•
Laboratoriach Sanepidu,
Oczyszczalniach Ścieków,
Przedsiębiorstwach Wodno-Kanalizacyjnych,
Browarach,
Zakładach diagnostyki medycznej,
Instytutach Polskiej Akademii Nauk.
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
14
Współpraca
Dzięki naszej współpracy z firmami i uczelniami europejskimi, Studenci Biotechnologii
mogą podczas studiów odbyć również staże lub wyjechać na stypendia Erasmus do
poniżej wymienionych instytucji:
•
•
•
•
•
•
•
•
Firma Evonik Industrii (Niemcy)
Firma B. Braun (Niemcy)
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (Polska)
Münster University of Applied of Sciences (Niemcy)
Instituto Politécnico de Bragança (Portugalia)
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (Francja)
University of Jinan (Chiny)
Tianjin Polytechnic University (Chiny)
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
15
Kontakt
Kierownik Kierunku
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Telefon: 012 628 2700
Email: [email protected]
Biotechnologia – prezentacja kierunku studiów WIiTCh PK
16