Wykaz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do

Komentarze

Transkrypt

Wykaz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do
:\ND]RUJDQL]DFMLSR]DU]ąGRZ\FKNWyUHSU]\VWąSLá\GRNRQNXUVXRIHUWZURNX10 na wsparcie realizacji ]DGDĔ
w zak resie upowszechniania NXOWXU\IL]\F]QHMVSRUWXLWXU\VW\NLZQDVWĊSXMąF\FKG\VF\SOLQDFK:
JU\]HVSRáRZHOHNNRDWOHW\NDNDMDNDUVWZRĪHJODUstwo
L.p
1.
2.
3.
2UJDQL]DFMDSR]DU]ąGRZD
<DFKW.OXE&]áXFKyZ
8SRZV]HFKQLDQLHDNW\ZQRĞFLIL]\F]QHM
G]LHFLLPáRG]LHĪ\SRSU]H]ĪHJODUVWZR
2ĞZLDWRZR6SRUWRZH5HJLRQDOQH ĩHJORZDQLH]9,-KINGIEM.
6WRZDU]\V]HQLH0LáRĞQLNyZ
6SRUWyZ:RGQ\FKÄ9,-.,1*´
3ROVNL=ZLą]HN:ĊGNDUVNL2NUĊJ Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i
6áXSVNL.RáRZ&]áXFKRwie
turystyki.
4.
0.6Ä32/67<5´&]áXFKyZ
5.
3RZLDWRZH7RZDU]\VWZR3LáNL
6LDWNRZHMZ&]áXFKRZLH
6.
Liga Obrony Kraju
6WRZDU]\V]HQLH=DU]ąG
3RZLDWRZ\Z&]áXFKRZLH
7.
Klub Sportowy Piast Sekcja
.DMDNRZDZ&]áXFKRZLH
8.
3ROVNL=ZLą]HN+RGRZFyZ
*RáĊEL3RF]WRZ\FK=DU]ąG
2GG]LDáX&KRMQLFH-&]áXFKyZ
&]áXFKRZVNL:235
9.
Nazwa zadania
Rodzaj zadania
Treningi ĪHJODUVNLHdla dzieci i
PáRG]LHĪ\XG]LDáZ]Dwodach
Treningi ĪHJODUVNLHdla dzieci i
PáRG]LHĪ\XG]LDáZ]DZRGDFK
=DZRG\ZĊGNDUVNLHGRSRVDĪHQLH
V]NyáNLVSRWNDQLHSRS-naukowe
GRWZĊGNDUVWZD
2UJDQL]DFMDV]NROHQLDLZVSyá]DZRGQLFWZD Treningi kajakarskie dla dzieci i
na szczeblu regionalnym i
PáRG]LHĪ\XG]LDáZ]DZRGDFK
ponadregionalnym w sporcie dzieci i
PáRG]LHĪ\
3LáNDVLDWNRZDMDNRDOWHUQDW\ZDQD
=DMĊFLDVSRUWRZH]SLáNLVLDWNRZHM
VSĊG]DQLHZROQHJRF]DVXLSURPRZDQLH
GODG]LHFLLPáRG]LHĪ\XG]LDáZ
miasta.
rozgrywkach
Turniej strzelecki ± 0áRG]LHĪ]PLDVWD
Spartakiada strzelecka,
&]áXFKRZDXUURNX± wezwana do
Z\SRVDĪHQLHVWU]HOQLF\
kwalifikacji wojskowej z terenu miasta
&]áXFKRZD
5RF]Q\F\NOV]NROHQLRZ\PáRG]LHĪ\VHNFML Treningi kajakarskie dla dzieci i
NDMDNRZHM.OXEX6SRUWRZHJRÄ3LDVW´Z
PáRG]LHĪ\XG]LDáZ]DZRGDFK
&]áXFKRZLH
2UJDQL]DFMDORWyZLZ\VWDZJRáĊELZ
/RW\VSRUWRZHJRáĊEL
ramach sportu i rekreacji
8SRZV]HFKQLDQLHQDXNLSá\ZDQLDL
ratownictwa wodnego
1DXNDSá\ZDQLDRUJDQL]DFMD
mistrzostw w ratownictwie
3U]\]QDQDZ\VRNRĞü
dotacji na 2010 r.
10.000,00
7.000,00
3.500,00
16.500,00
9.000,00
500,00
15.500,00
3.000,00
1.000,00
10. &]áXFKRZVNL$XWR0RWR.OXE
11. 3RPRUVNL2NUĊJRZ\=ZLą]HN
.RV]\NyZNL
12. Klub Sportowy PIAST w
&]áXFKRZLH6HNFMD3LáNL1RĪQHM
13. &]áXFKRZVNL0LĊG]\V]NROQ\
Klub Lekkoatletyczny
14. .OXE$EVW\QHQWDÄ.52.86´
15. .RPWXULD&]áXFKRZVND
16. Uczniowski Klub Sportowy
Ä2/,03´
17. Szkolny Klub Sportowy
RELAKS
wodnym, pokazy
PrzygotRZDQLH]DZRGyZ
motocrossowych
W dniu 13.06.2010 r. organizacja
Mistrzostw Polski w Motocrossie w klasie
MX2 Junior, w dniu 19.09.2010 r.
RUJDQL]DFMD=HVSRáRZ\FK0istrzostw
Polski w Motocrossie + Indywidualne
0LVWU]RVWZD3ROVNLZNODVLH0;XG]LDá
]DZRGQLNyZ=HVSRáX$0.&]áXFKyZ
we wszystkich rundach Mistrzostw Polski
Z0RWRFURVVLHXG]LDá]DZRGQLNyZZ
Mistrzostwach Europy w Motocrossie (ok.
12 rund)
Kosz-mania Program Upowszechniania
=DMĊFLDVSRUWRZHSR]DOHNF\MQH]
.RV]\NyZNL
NRV]\NyZNLZ63WXUQLHMHREy]
sportowy
3URZDG]HQLHUHJXODUQ\FK]DMĊüVSRUWRZ\FK =DMĊFLDVSRUWRZHGODPáRG]LHĪ\L
RUD]XG]LDáZUR]JU\ZNDFKLWXUQLHMDFK
GRURVá\FKXG]LDáZPHF]DFK
GUXĪ\QVHQLRUyZMXQLRUDVWDUV]HJRMXQLRUD
PáRGV]HJRRUD]GUXĪ\QWUDPSNDU]\
ĩ\MVSRUWRZR± biegaj z nami.
=DMĊFLDVSRUWRZH]OHNNLHMDWOHW\NL
wyjazdy na zawody, imprezy
OHNNRDWOHW\F]QHGODPLHV]NDĔFyZ
REy]VSRUWRZ\
3RSXODU\]DFMD7HQLVD6WRáRZHJRZĞUyd
PáRG]LHĪ\V]NROQHMSU]H]0áRG]LHĪRZą
6HNFMĊ7HQLVD6WRáRZHJRÄ.URNXV\´SU]\
.OXELH$EVW\QHQWDÄ.52.86´
,,&]áXFKRZVNL7XUQLHM5\FHUVNLR0LHF]
Arnolda von Baden
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i
turystyki
W trosce o zdrowie
49.000,00
5.000,00
100.000,00
6.500,00
7UHQLQJL]WHQLVDVWRáRZHJR
Z\MD]G\QDWXUQLHMHREy]
szkoleniowy
1.500,00
Organizacja turnieju rycerskiego i
inscenizacja bitwy o zamek
=DMĊFLDVSRUWRZHRUJDQL]DFMDL
XG]LDáZ]DZRGDFK
=DMĊFLDVSRUWRZH]RUJDQL]DFMDL
XG]LDá]]DZRGDFK
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Polskie Stowarzyszenie
'LDEHW\NyZZ&]áXFKRZLH
Miejskie Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki w
&]áXFKRZLH
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i
turystyki
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i
WXU\VW\NLZQDVWĊSXMąF\FKG\VF\SOLQDFK
JU\]HVSRáRZHOHNNRDWOHW\ND
Pozytywna opinia Komisji Edukacji Kultury i Sportu zakresie dniu 2 marca 2010 r.
3U]HZRGQLF]ąF\.RPLVML
Jacek Mroziewicz
Wycieczka do Sianowa, konkurs
0
=DMĊFLDVSRUWRZH]JLHU
]HVSRáRZ\FKWHQLVDVWRáRZHJR
organizacja imprez sportowych
391.159,75
0
240.000,00
W zak resie umacniania i wspierania WZyUF]RĞFLNXOWXUDOQHMLV]WXNL
oraz ochrony GyEUNXOWXry i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji.
18. 6WRZDU]\V]HQLHÄ3RGDMGDOHM´
19. 6DPRG]LHOQH.RáR7HUHQRZH
6SRáHF]QHJo Towarzystwa
2ĞZLDWRZHJRQUZ
&]áXFKRZLH
20. Stowarzyszenie Kawalerii
3ROVNLHMÄ+8%$/
21. 6WRZDU]\V]HQLHÄ352
.8/785$´
&\NOVSRWNDĔGODNRELHWÄ:FLąĪLVWQLHMH
JRUV]DSáHü«´
6SRáHF]QLDN&]áXFKRZRZL± 662 lata
miasta ± ODWV]NRá\
2EVáXJDLPSUH]]ZLą]DQ\FK]REFKRGDPL
3 maja, 662 lecia, 11 listopada
Podnoszenie kultury filmowej
PLHV]NDĔFyZ&]áXFKRZDZUDPDFK
G]LDáDOQRĞFL.OXEX)LOPRZHJRÄSUR
NXOWXUD´
(NVSR]\FMDÄ0DFKLQ\2EOĊĪQLF]H´
1LHXVWDMąF\)HVW\Q,QWHJUDF\MQ\.yá
(PHU\WyZ0LDVWD&]áXFKRZD
9,,,&]áXFKRZVNL.RQNXUV0áRG\FK
,QVWUXPHQWDOLVWyZ
VI Polish Boogie Festival
3RPRUVNL3U]HJOąG3LRVHQNL']LHFLĊFHM
22. Polskie Stowarzyszenie
'LDEHW\NyZZ&]áXFKRZLH
']LDáDOQRĞüNRQFHUWRZD]HVSRáXQD
U]HF]OXGQRĞFLZFHOXRGFLąJQLĊFLDMHM
RGWHOHZL]RUyZLNRPSXWHUyZ
Umacnianie i wspieranie tradycji oraz
dziedzictwa narodowego
Spotkania z kobietami, warsztaty,
]DMĊFLDVSRUWRZHSRND]\
Przygotowanie prezentacji
XND]XMąF\FK]ZLą]HNV]NRá\]
miastem, program artystyczny,
wystawy, spotkania, publikacje,
piknik
Pokazy szermierki,
XPXQGXURZDQLDXG]LDáNRQQ\Z
XURF]\VWRĞFLDFKSRGSRPQLNLHP
=RUJDQL]RZDQLHVHDQVyZILOP. z
SUHOHNFMąLG\VNXVMą
800,00
3.000,00
1.000,00
12.500,00
Projekt, przyg. dok. i
wizualizacji, opinia historyczna
eksperta
Zabawy, plener, wycieczka dla
VHQLRUyZ
Organizacja konkursu dla
LQVWUXPHQWDOLVWyZ
Organizacja festiwalu muzyki
boogie-woogie
2UJDQL]DFMDSU]HJOąGXSLRVHQNL
:\VWĊS\]HVSRáX.DQW\OHQD
Wyjazd na Westerplatte, konkurs
wiedzy
900,00
23. 6WRZDU]\V]HQLHÄ6DEDW
&]áXFKRZVNLFK6]HIRZ\FK´
&]áXFKyZÄ/DZHQGRZH0LDVWR3yáQRF\´
24. Krajowe Bractwo Literackie w
.RV]DOLQLH)LOLDZ&]áXFKRZLH
'UXNSXEOLNDFMLNVLąĪNRZHMSWÄĩ\FLHMDN
VFHQDULXV]´$QQD.HQLJ.DFSHUVNDi
WRPLNXF]áRQNyZ%UDFWZDSRGW\WXáHP
Ä3HUáRZH%UDP\´DWDNĪHWRPLN
.DWDU]\Q\.RQWHNÄ5]HF]\ZLVWRĞü´«
']LDáDOQRĞüVSU]\MDMąFDUR]ZRMowi
ZV]HFKVWURQQHMZVSyáSUDF\SROVNRIUDQFXVNLHMZV]F]HJyOQRĞFL]DFLHĞQLDQLH
SU]\MDĨQLPLĊG]\PLHV]NDĔFDPLQDV]HJR
PLDVWDLPLHV]NDĔFDPLIUDQFXVNLHJRPLDVWD
partnerskiego Conches. Promowanie
kultury francuskiej poprzez zorganizowanie
wymiany rodzin ± wyjazd wytypowanych
rodzin do Conches oraz przygotowanie Dni
Kultury Francuskiej
25. Chojnickie Towarzystwo Polsko)UDQFXVNLH.RáR7HUHQRZHZ
&]áXFKRZLH
Prelekcje nt. lawendy, spotkanie z
DXWRUNDPLNVLąĪNLÄ/DZHQGRZ\
S\á´Z\NRQDQLHODZHQGRZ\FK
XSRPLQNyZMDUPDUNZDUV]WDW\
'UXNWRPLNyZSRH]MLLSXEOLNDFML
3.000,00
Organizacja Dni Kultury
)UDQFXVNLHMDUW\VWDNRQNXUV\VWyá
]HVSHFMDáDPL]DSURV]HQLHJRĞFL]
)UDQFMLZ\VWĊS\DUW\VW\F]QH
projekcja filmu francuskiego.
Wymiana rodzin.
3.000,00
Razem
Pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury zakresie Sportu zakresie dniu 2 marca 2010 r.
3U]HZRGQLF]ąF\.RPLVML
Jacek Mroziewicz
800,00
25.000,00
W zak resie ekologii i ochrony ]ZLHU]ąWRUD]RFKURQy dziedzictwa przyrodniczego
26. Towarzystwo Opieki nad
=ZLHU]ĊWDPLZ3ROVFH=DU]ąG
2NUĊJXZ*GDĔVNL2GG]LDáZ
&]áXFKRZLH
2SLHNDEH]SLHF]HĔVWZRLOHF]HQLH]ZLHU]ąW Happeningi tematyczne, zakup
QDWHUHQLHJPLQ\PLHMVNLHM&]áXFKyZ
karmy
Razem
Pozytywna opinia KomisjL=GURZLD2FKURQ\ĝURGRZLVNDL6SUDZ6SRáHF]Q\FKGQU
3U]HZRGQLF]ąFD.RPLVML
%RJXVáDZD.RQF]DQLQ
2.000,00
2.000,00
W zak resie upowszechniania ZLHG]\SUR]GURZRWQHMRUD]NV]WDáWRZDQLa ZáDĞFLZ\FKSRVWDZ
ZREHFSUREOHPyZ]GURZLDLRFKURQ\ĞUodowiska.
PL A N 10.0]á
27. Polskie Stowarzyszenie Sportowe
GOD2VyE8SRĞOHG]RQ\FK
8P\VáRZRÄ2OLPSLDG\6SHFMDOQH3ROVND´
28. 6WRZDU]\V]HQLHÄ352
.8/785$´
29. 7RZDU]\VWZR3RPRF\LPĞZ
%UDWD$OEHUWD.RáR&]áXFKRZVNLH
30. &]áXFKRZVNLH6WRZDU]\V]HQLH
3U]\MDFLyá+RVSLFMXP
31. Polskie Stowarzyszenie
'LDEHW\NyZZ&]áXFKRZLH
32. 3ROVNL=ZLą]HN1LHZLGRP\FK
.RáR3RZLDWRZHZ&]áXFKRZLH
8G]LDáG]LHFLLPáRG]LHĪ\]
QLHSHáQRVSUDZQRĞFLąXP\VáRZąLUXFKRZą
w zawodach i imprezach rekreacyjnosportowych
Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej
ZĞUyGG]LHFLLPáRG]LHĪ\RUD]
NV]WDáWRZDQLHZáDĞFLZ\FKSRVWDZZREHF
SUREOHPyZ]GURZLD9,,,3RZLDWRZ\
.RQNXUV0Dá\FK)RUP7HDWUDOQ\FKGot.
3URILODNW\NDX]DOHĪQLHĔRUD]+,9$,'6
Prowadzenie centrum wolontariatu
:VSDUFLHRSLHNLKRVSLF\MQHMĞZLDGF]RQHM
GODFKRU\FKLLFKURG]LQEĊGąF\FK
PLHV]NDĔFDPL&]áXFKRZD
Spotkanie szkoleniowe ± upowszechnianie
ZLHG]\SUR]GURZRWQHMRUD]NV]WDáWRZDQLH
ZáDĞFLZ\FKSRVWDZZREHFSUREOHPyZ
zdrowia.
3U]HFLZG]LDáDQLHVDPRWQRĞFLRVyE]
3ROVNLHJR=ZLą]NX1LHZLGRP\FKZ
&]áXFKRZLH
=DMĊFLDVSRUWRZHXG]LDáZ
WXUQLHMDFKRUJDQL]DFMD]DZRGyZ
1.500,00
6]NROHQLHGODSHGDJRJyZ
szkolnych, grup teatralnych,
ZDUV]WDW\GODPáRG]LHĪ\
RUJDQL]DFMD3U]HJOąGX6SHNWDNOL
Teatralnych
2.500,00
Akcja informacyjna o
wolontariacie, przygotowanie i
prowadzenie centrum
=DNXSáyĪHNSLHOĊJQDF\MQRrehabilitacyjnych
1.000,00
Wyjazd do Torunia na sympozjum
diabetologiczne
1.500,00
Imprezy integracyjne
2.000,00
Razem
Pozytywna opinia Komisji ZdrowLD2FKURQ\ĝURGRwiska i 6SUDZ6SRáHF]Q\FKGQLDU
3U]HZRGQLF]ąFD.RPLVML
%RJXVáDZD.RQF]DQLQ
1.500,00
10.000,00
W zak resie przestrzegania SRU]ąGNXLEH]SLHF]HĔVWZa.
3/$1]á
33. &]áXFKRZVNLH:RGQH2FKRWQLF]H =DSHZQLHQLHEH]SLHF]HĔVWZDRVyE
Pogotowie Ratunkowe
Sá\ZDMąF\FKQDVSU]ĊFLHLNąSLąF\FKVLĊQD
j. Rychnowskim
34. 3ROVNL=ZLą]HN:ĊGNDUVNL2NUĊJ 3U]HVWU]HJDQLHSRU]ąGNXLEH]SLHF]HĔVWZD
6áXSVNL.RáRZ&]áXFKRZLH
=RUJDQL]RZDQLHNąSLHOLVND
VWU]HĪRQHJRNXUVQDUDWRZQLND
patrolowanie jeziora
Patrolowanie jezior, zakup
Z\SRVDĪHQLD
Razem
3R]\W\ZQDRSLQLD.RPLVML%H]SLHF]HĔVWZD3XEOLF]QHJRGQ2010 r.
3U]HZRGQLF]ąF\.RPLVML
.DURO']LHPLDĔF]\N
9.000,00
1.000,00
10.000,00

Podobne dokumenty