materiały szkoleniowe - Fundacja Progress and Business

Komentarze

Transkrypt

materiały szkoleniowe - Fundacja Progress and Business
Fundacja Progress and Business
www.pbf.pl
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
dla użytkowników terminali satelitarnych i
oprogramowania udostępnionego w projekcie
Rural Wings
Materiały wykonane z dofinansowaniem Komisji Europejskiej w ramach projektu badawczego
zintegrowanego ”Rural Wings”
Nazwa programu międzynarodowego, numer, akronim projektu oraz numer kontraktu:
6. PR – Priorytet 4 (Aero), akronim: RURAL WINGS, kontrakt: SIP4-2005-516161
Raport Techniczny PBF/2007/RW/3
Kraków, wrzesień 2007
6th Framework Programme
Integrated Project
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 2 z 31s
SPIS TREŚCI
I.
OPIS PROJEKTU .........................................................................................................................3
1.1. Informacje ogólne o projekcie........................................................................................................................3
1.2. Technologie.................................................................................................................................................... 4
II.
OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH I PRZEWIDZIANYCH
DO REALIZACJI PRZEZ FUNDACJĘ PROGRESS &
BUSSINES W RAMACH PROJEKTU „RURAL WINGS” ...6
2.1. Zadania Fundacji Progress and Business .......................................................................................................6
2.2. Zaangażowanie w zadania, których liderami i współliderami są inni partnerzy Konsorcjum projektu ..........8
2.3. Szczegółowy opis realizacji projektu przez Fundację Progress & Business .................................................. 8
III.
OPIS OPROGRAMOWANIA NAUKOWEGO
I EDUKACYJNEGO .................................................................................................................21
3.1
Charakterystyka oprogramowania przewidzianego w scenariuszach do wykorzystania w polskich stacjach
pilotażowych .......................................................................................................................................................21
EUDOXOS – narzędzie internetowe do obserwacji astronomicznych............................................................21
ExperiNet - wirtualne laboratorium naukowe .................................................................................................23
Platforma e-learningowa MEDSKY................................................................................................................26
WebTV............................................................................................................................................................27
3.2 Pozostałe oprogramowanie dostępne na platformie CAP.............................................................................. 29
Dodatek 1.
Wykaz partnerów Konsorcjum Projektu Rural Wings .............30
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 3 z 31s
I. OPIS PROJEKTU
1.1. Informacje ogólne o projekcie
Całkowita wartość projektu: ponad 8.8M EURO z tego 5.4M EURO dotacji Komisji
Europejskiej
Okres realizacji: 1 stycznia 2006 – 31 grudnia 2009
Technologie
komunikacyjne:
komunikacja
satelitarna
DVB-RCS,
naziemna
komunikacja radiowa WiFi
Koordynator Projektu : ICCS NTUA, Ateny, Grecja
Koordynator Krajowy w Polsce: Fundacja Progress & Business, Kraków
Strony www: http://www.ruralwings-project.net, http://www.pbf.pl
„Rural Wings” jest zintegrowanym projektem badawczym, współfinansowanym przez
Komisję Europejską z budżetu 6. Programu Ramowego Badań i Prezentacji Wspólnot
Europejskich.
Celem
projektu
jest
stworzenie
zaawansowanych
platform
informacyjnych na bazie technologii satelitarnej komunikacji cyfrowej DVB-RCS
(Return Channel via Satellite Standard) umożliwiającej dwustronne przesyłanie
wysokiej jakości sygnału szerokopasmowego. Implementowana technologia zapewnia
tym samym efektywną komunikację internetową na rozległe obszarach, gdzie brak
innej możliwości zapewnienia dostępu do internetu, lub na terenach o rozproszonej
zabudowie, gdzie komunikacja satelitarna jest bardziej efektywna ekonomicznie od
sieci naziemnych.
Projekt koordynowany jest przez Instytut Informatyki Politechniki w Atenach (ICCSNTUA), bierze w nim udział łącznie 28 instytucji naukowo-badawczych z 18 krajów
Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA).
Głównym działaniem projektu jest implementacja technologii satelitarnego dostępu do
internetu o przepustowości do 10 MB oraz stworzenie specjalistycznych systemów
informatycznych dla łącznie 125 pilotażowych centrów komunikacji satelitarnej z
osiemnastu krajów Europy, Afryki, Azji i Ameryki Północnej. W naszym kraju
planowane jest stworzenie dziesięciu centrów pilotażowych, głównie na terenie Polski
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 4 z 31s
Południowej, z tego dwie stacje pilotażowe, w Polanie (woj. podkarpackie) i Zawoi
(woj. małopolskie) powstały w pierwszej fazie projektu w marcu 2007.
Preferowanymi lokalizacjami są parki narodowe, stacje badawcze, szkoły i inne
instytucje o podobnym charakterze znajdujące się na terenach górskich lub
śródleśnych o słabym poziomie dostępu do technologii informatycznych i dużym
rozproszeniu ludności.
Wynikiem współpracy lokalnych beneficjentów projektu z Koordynatorem Krajowym
oraz dostawcami technologii satelitarnych, twórcami systemów informacyjnych i
serwisów internetowych, będzie opracowanie koncepcji, badania naukowe oraz
realizacja określonych wspólnie scenariuszy rozwoju lokalnych społeczeństw opartych
na wiedzy wspomaganej internetową wymianą informacji. W pierwszym etapie
projektu, do marca 2007, zostały wybrane i utworzone dwa ośrodki pilotażowe, przy
czym jeden z nich (Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi) zintegrowany
został z naziemną siecią dostępu bezprzewodowego opartą na technologii WiFi.
Pozostałe centra powstaną do kwietnia 2008 roku. Centrum Transferu Technologii
Fundacji Progress & Bussines, jako Krajowy Koordynator Projektu jest odpowiedzialne
miedzy innymi za przeprowadzenie badań naukowych i szkoleń przewidzianych w
projekcie oraz wybór lokalizacji, realizację i funkcjonowanie centrów pilotażowych.
1.2. Technologie
W
projekcie
wykorzystywane
są
następujące
elementy
systemu
internetu
satelitarnego:
● Dwukierunkowy system satelitarny bazujący na technologii wykorzystującej
standard
DVB-RCS
(Digital
Video
Broadcasting-Return
Channel
System)
dostarczany przez Eutelsat
● Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN oparte na komunikacji radiowej w standardzie
WiFi ("Wireless Fidelity")
● Dedykowane do łączności satelitarnej systemy informacyjne: platformy e-learning,
e-health, systemy wspomagania decyzji, systemy monitorowania, telekonferencji itd.
Końcowymi rezultatami projektu będzie m.in.:
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 5 z 31s
• zbadanie możliwości stosowania dwukierunkowego internetu satelitarnego w
technologii DVB-RCS w wybranych lokalizacjach w Polsce,
• adaptacja wybranych aplikacji naukowo-badawczych i opracowanie podstaw
wykorzystania ich dla celów edukacyjnych i naukowych w Polsce,
• zwiększanie dostępu społeczności lokalnych do nowoczesnych usług internetowych
takich
jak
e-learning,
e-health,
e-government
itd.
i
ograniczanie
barier
utrudniających korzystanie z nowych technologii informatycznych.
Ideą projektu Rural Wings jest ponadto zachęcenie użytkowników platform
satelitarnych do współtworzenia udostępnianych aplikacji w celu jak najlepszego
dopasowania ich do specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców. W ten sposób
projekt „Rural Wings” oferuje stymulujące i twórcze środowisko informatyczne
wspierające aktywność i integrujące społeczności lokalne.
Ogólny schemat komunikacji satelitarnej w projekcie przedstawiony jest na Rys.1
poniżej.
Rys.1. Schemat komunikacji satelitarnej w projekcie Rural Wings.
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 6 z 31s
II. OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH
I PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ
FUNDACJĘ PROGRESS & BUSSINES W RAMACH
PROJEKTU „RURAL WINGS”
2.1. Zadania Fundacji Progress and Business
Poniżej podajemy numery działań zgodne z planem realizacji całego projektu.
Pominięte w opisie działania (1,2,8) nie będą realizowane przez Fundację. Każde
Działanie projektu składa się z Zadań. Podobnie jak w przypadku działań, pominięte
zadania nie będą realizowane w Polsce
Działanie 3: Badanie potrzeb w zakresie internetu satelitarnego (WP3 - User
Needs Analysis)
Udział w Zadaniach :
Zadanie 3.1. Analiza potrzeb użytkowników w zakresie internetu satelitarnego
Zadanie 3.2. Segmentacja użytkowników oraz określenie optymalnych profili
użytkowników dla 10 stacji satelitarnych w Polsce.
Działanie 4: Opracowanie scenariuszy wykorzystania internetu satelitarnego i
ich adaptacja do warunków w Polsce (WP4 - Scenarios Adaptation and
Development)
Udział w Zadaniach:
Zadanie 4.2. Scenariusze implementacji technologii DVB-RCS w stacjach
pilotażowych (opracowanie odrębnych scenariuszy wykorzystania internetu dla
celów naukowych i edukacyjnych dla 10 stacji pilotażowych w Polsce).
Zadanie 4.3. Dostosowanie programu naukowo-edukacyjnego i specjalistycznych
aplikacji udostępnianych w ramach projektu do potrzeb punktów pilotażowych w
Polsce.
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 7 z 31s
Działanie 6A: Implementacja i badania wykorzystania pilotażowych instalacji
internetu satelitarnego (WP6A -Pilots – Implementation and Trials)
Udział w Zadaniach :
Zadanie 6A.1. Wybór 10 pilotażowych lokalizacji stacji satelitarnych w Polsce oraz
określenie przyszłych grup użytkowników terminali satelitarnych.
Zadanie 6A.2. Projekty naukowo-techniczne pilotażowych stacji satelitarnych dla
10 lokalizacji w Polsce.
Zadanie 6A.3. Instalacja pilotażowych stacji satelitarnych (Eutelsat instaluje
wyposażenie DVB/RCS. Pozostałe niezbędne wyposażenie takie jak serwery, PC,
WiFi itd. będzie instalowane i dostarczone przez Fundację)
Zadanie 6A.4. Organizacja techniczna sieci lokalnych powiązanych z terminalami
oraz implementacja programu naukowo-edukacyjnego w 10 pilotażowych stacjach
satelitarnych w Polsce.
Zadanie 6A.5. Testy efektywności technicznej 10 punktów pilotażowych w Polsce.
Zadanie 6A.6. System utrzymania i technicznego wsparcia i monitorowanie sieci
satelitarnej w polskich stacjach pilotażowych.
Działanie 6B: Szkolenia użytkowników internetu satelitarnego (WP6B - Training of the
users)
Udział w Zadaniu:
Zadanie 6B.2. Działalność szkoleniowa – dni informacyjne – warsztaty –
opracowanie materiałów szkoleniowych dla 10 punktów pilotażowych w Polsce.
Przeprowadzenie szkoleń.
Działanie 7: Ocena wykorzystania pilotażowych instalacji internetu satelitarnego (WP7
- Evaluation)
Udział w Zadaniu:
Zadanie 7.2. Testowanie przydatności punktu pilotażowego (test dla fazy
rozruchu). Zbieranie danych odnoszących się do polskich punktów lokalizacyjnych.
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 8 z 31s
2.2. Zaangażowanie w zadania, których liderami i współliderami są
inni partnerzy Konsorcjum projektu
Działanie 1: Zarządzanie projektem (WP 1 – Project management)
Udział w Zadaniach:
Zadanie 1.5. Udział w spotkaniach konsorcjum projektu,
Działanie 2. Ocena wykonalności projektu (WP 2 – feasibility study)
Udział w Zadaniach:
Zadanie 2.2. Ocena kompetencji i akceptacji programu naukowo-edukacyjnego
projektu przez potencjalnych użytkowników pilotażowych stacji satelitarnych w
Polsce.
Działanie 9. Upowszechnienie wyników projektu (WP 9 – Dissemination)
Udział w Zadaniach:
Zadanie 9.2. Upowszechnianie rezultatów projektu w środowiskach lokalnych i
działalność promocyjna w Polsce.
Wszystkie wymienione wyżej działania finansowane są zarówno ze środków unijnych,
jak i krajowych, w tym ze środków własnych Fundacji Progress & Business.
2.3. Szczegółowy opis realizacji projektu przez Fundację Progress &
Business
Działanie 3. Badanie potrzeb w zakresie internetu satelitarnego (WP3 - User
Needs Analysis)
Zadanie 3.1. Analiza potrzeb użytkowników w zakresie internetu satelitarnego:
Celem tego zadania była identyfikacja barier w rozwoju nowych technologii badanych
podczas projektu Rural Wings, a także czynników przyczyniających się do rozwoju
tych technologii. Centrum Transferu Technologii zbadało zwłaszcza potrzeby
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 9 z 31s
w zakresie e-learningu, a także innych usług sieciowych: e-zdrowie i e-administracja,
które mogą być zaspokajane przez internet satelitarny. Badania dokonywane będą
zarówno od strony usługodawców, jak i odbiorców tych usług. Brane będą pod uwagę
czynniki takie, jak
•
ilość potencjalnych użytkowników,
•
wymagania użytkowników,
•
potencjalne sposoby użytkowania terminali satelitarnych,
•
potrzeby tworzenia specjalistycznych aplikacji,
•
charakterystyka otoczenia i potencjału rynku.
Celem studium potrzeb wykonywanego w tym zadaniu jest przedstawienie wszystkich
potrzeb użytkowników technologii DVB-RCS w ramach projektu Rural Wings i ich
ewaluacja. Wszystkie te badania i analizy pozwolą na określenie wartości dodanej
technologii internetu satelitarnego dla mieszkańców terenów wiejskich i górskich oraz
pozwoli ocenić przyszłe potrzeby. W szczególności, określone zostaną potrzeby
użytkowników terminali dostarczanych w ramach projektu Rural Wings.
Zadanie 3.2. Segmentacja użytkowników oraz określenie optymalnych profili
użytkownika dla 10 stacji satelitarnych w Polsce
W ramach tego etapu badań Fundacja dokonała segmentacji grup użytkowników z
uwzględnieniem charakterystyki ich potrzeb. Każda z tych grup była analizowana
odrębnie pod kątem jej potrzeb oraz możliwości zapewnienia odpowiednich usług
satelitarnych. Przyjęte zostały następujące kryteria segmentacji:
a) techniczne i związane z lokalizacją stacji satelitarnych:
•
położenie geograficzne stacji satelitarnej,
•
wymagania techniczne użytkownika systemu
•
rodzaj dominującej aplikacji/usługi dostarczanej przez internet satelitarny.
b) typ (forma prawna) użytkowników:
•
instytucje badawcze i parki narodowe,
•
szkoły i uczelnie,
•
instytucje ochrony zdrowia,
•
administracja lokalna i lokalne instytucje prorozwojowe,
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 10 z 31s
•
instytucje związane z ochroną porządku publicznego (straż pożarna, policja,
straże miejskie itp.),
•
lokalne centra dostępu do internetu,
•
pozostałe zgodne z celami i zakresem projektu.
Innym aspektem rozwoju technologii dwustronnego internetu satelitarnego badanym w
tym zadaniu, było sprawdzenie gotowości i możliwości użytkowników do ponoszenia
kosztów obsługi terminali. Jest to bardzo ważne w kontekście określenia zdolności
konkurencyjnej proponowanych usług satelitarnych. Taka ocena może też być
przydatna w przypadku konieczności wsparcia ze środków projektu kosztów
rozszerzenia lokalnej sieci w celu zapewnienia dostępu do internetu satelitarnego jak
największej liczbie odbiorców.
Zadanie 3.3. Opracowanie raportu
Efektem realizacji Działania 3 było wykonanie Raportu Wewnętrznego z Realizacji
Działania
(Internal
Task
Report
3),
(ITR3.1).
Fundacja
wykonała
studium
podsumowujące wszystkie prace wykonane w ramach działania 3. Dokument ten jest
opisem i analizą potrzeb wszystkich kategorii użytkowników (pracownicy ośrodków
badawczych, nauczyciele, małe i średnie przedsiębiorstwa, uczestnicy kształcenia
ustawicznego, administracja lokalna, lekarze i członkowie społeczności lokalnych,
którzy będą potrafili wziąć udział w działaniach medycznych w sytuacji kryzysowej itp.).
Ważnym elementem tego zadania jest również wykonanie opisu niezbędnego
wyposażenia komputerowego (zarówno hardware jak i software) oraz otoczenia, w
którym system satelitarny będzie działał. Analizowane będą potrzeby w zakresie
wszystkich typów usług internetowych i możliwości ich zaspokojenia. Dostępność
lokalnych fachowców w zakresie IT znajduje się w centrum uwagi i odgrywa
najważniejszą rolę dla trwałości wprowadzenia systemu. Wprowadzany system
zmusza jego użytkowników do całkowitej zmiany sposobu i metod uczenia się i metod
nauczania. Analiza potrzeb użytkowników w Polsce będzie włączona do analizy
ramowej systemu RURAL WINGS, a punkt widzenia użytkowników, będzie brany pod
uwagę przy tworzeniu Specyfikacji Wymagań (Requirement Analysis) Systemu
RURAL WINGS. Wyniki Działania 3 pozwolą też na określenie ostatecznej wersji
aplikacji (WP4 i WP5), w tym zwłaszcza platformy edukacyjnej. Ostatecznym celem
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 11 z 31s
tego
zadania
jest
zdefiniowanie
potrzeb
użytkowników opartych
na
ocenie
porównawczej aktualnego i przyszłego zakresu oferty internetu satelitarnego.
Działanie 4: Opracowanie scenariuszy wykorzystania internetu satelitarnego
i ich adaptacja do warunków w Polsce (WP 4 - Scenarios Adaptation and
Development).
Zadanie 4.2. Scenariusze implementacji technologii DVB-RCS w stacjach
pilotażowych (opracowanie odrębnych scenariuszy wykorzystania internetu dla
celów naukowych i edukacyjnych dla 10 stacji pilotażowych w Polsce).
Zidentyfikowana
w ramach
Działania
3
scenariusze
wykorzystania
internetu
satelitarnego w technologii DVB-RCS będą uszczegółowione i zaimplementowane dla
potrzeb szerokiego grona użytkowników (naukowcy, studenci, nauczyciele, lekarze i
personel medyczny, rolnicy, lokalna administracja oraz władze publiczne) stacji
pilotażowych. Scenariusze te biorą pod uwagę różne elementy i poziomy procesu
poznawczego związanego z korzystaniem z zasobów sieci:
•
dostęp do informacji,
•
przystosowanie materiałów do nauki,
•
dzielenie się wiedzą,
•
możliwości technologiczne z uwzględnieniem oferowanego profilu i użyteczności.
Dla różnych scenariuszy opracowywane i/lub przystosowywane zostały specjalistyczne
aplikacje. W zadaniu tym brały udział grupy ekspertów Koordynatorów Krajowych oraz
dostawcy platform. Współdziałanie dostawców software’u i użytkowników pozwoli na
określenie specyfikacji wspólnej platformy informatycznej Rural Wings (Common
Access Point – CAP), która została wykonana i umieszczona na stronie internetowej
projektu. Platforma ta będzie nadal doskonalona w trakcie projektu.
Realizacja Zadania 4.2 przebiega na dwóch poziomach. Najpierw opracowane są trzy
główne kategorie scenariusza związane z rodzajem przekazu informacji (nauka w
szkole, nauka w pracy i nauka w domu) i na tym etapie wystąpi konieczność
wyszczególnienia scenariuszy (np. e-learning w pracy dla MSP lub nauka personelu
medycznego itd.). Następnie, każdy z Koordynatorów Krajowych w oparciu o wyniki
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 12 z 31s
Zadań 3.1 i 3.2 opracowuje dalsze opcje scenariuszy, przystosowując je do
specyficznych potrzeb wybranych satelitarnych stacji pilotażowych w swoich krajach
oraz dostosowując te scenariusze do stosowanych tam procedur W czasie drugiej fazy
projektu (lata 2008-2009) może nastąpić powtórzenie tych czynności z uwagi na
zmiany potrzeb i priorytetów wybranych stacji pilotażowych.
Zadanie
4.3.
Dostosowanie
programu
naukowo-edukacyjnego
i
specjalistycznych aplikacji udostępnianych w ramach projektu do potrzeb
punktów pilotażowych w Polsce
Zespół dostawców specjalistycznych aplikacji w projekcie RURAL WINGS przedstawi
wybrane aplikacje oraz treść materiałów szkoleniowych dla każdego scenariusza.
W tym zadaniu zaangażowanie Fundacji Progress and Business polegać będzie na
szczegółowym określeniu treści niezbędnych do realizacji każdego scenariusza.
Koordynator
Krajowy,
wybierając
miejsca
instalacji
internetu
satelitarnego
z
uwzględnieniem specyfiki potrzeb lokalnych instytucji, czy też lokalnej społeczności,
zaimplementuje odpowiednie aplikacje i dostosuje zawartość merytoryczną szkoleń,
zgodnie ze scenariuszem przygotowanym zgodnie z lokalnymi potrzebami. Praca ta
będzie kontynuowana również w drugiej fazie projektu, w dwóch powtarzających się
cyklach (jeden przed każdą fazą implementacji technologii satelitarnej) oraz ponownie
w ramach Zadania 4.4. Potrzeba ta wynika z faktu, że po pierwszej fazie testu i ocenie
zastosowania, może zaistnieć potrzeba modyfikacji niektórych aspektów scenariusza.
Działanie: 6A. Implementacja internetu satelitarnego (WP 6A)
Zadanie 6A.1. Wybór 10 pilotażowych lokalizacji stacji satelitarnych w Polsce
oraz określenie przyszłych grup użytkowników terminali satelitarnych:
Do zadań Koordynatora Krajowego (NC) należy wyselekcjonowanie lokalizacji
odpowiednich dla implementacji dwustronnego internetu satelitarnego w technologii
DVB-RCS. W razie możności należy przy tym wskazać punkty o odmiennych cechach.
Oczekuje się, że w krajach uczestniczących w projekcie powstanie 125 punktów
pilotażowych podczas trzech cykli implementacji tej technologii. W okresie pierwszych
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 13 z 31s
18 miesięcy trwania projektu we wszystkich krajach uczestniczących powstały 34
stacje satelitarne. W ramach tego zadania głównym priorytetem Koordynatorów
Krajowych było zidentyfikowanie pierwszych 34 punktów, które powstały w ciągu
pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu. W ciągu następnych 4 miesięcy (M17-M20)
zostaną poddane analizie ujawnione problemy, mające związek z procedurami selekcji
punktów pilotażowych (położenie geograficzne, rodzaj społeczności itd.), a także
ewentualne problemy techniczne związane z jakością transmisji danych przez satelitę
Atlantic Bird 1 A. Wyniki tej oceny mogą prowadzić do częściowej zmiany
rozmieszczenia geograficznego punktów pilotażowych w następnych fazach realizacji
projektu.
Wewnętrzny Raport Zadania R6A.1: Na koniec zadania (M8) każdy Koordynator
Krajowy
dostarczy
krótki
Raport
Wewnętrzny
(Internal
Task
Report
6A),
wyszczególniając profile wyselekcjonowanych punktów pilotażowych (położenie
geograficzne, rodzaj społeczności, rodzaj zastosowania itd.).
Zadanie 6A.2. Projekty naukowo-techniczne pilotażowych stacji satelitarnych dla
10 lokalizacji w Polsce
Kiedy punkty pilotażowe będą wyselekcjonowane, wykonany zostanie opis techniczny
dla każdego z nich. Pierwsza faza wykonania opisu technicznego wymagać będzie
przeprowadzenia ankiety badawczej, niezbędnej do wykonania poprawnej instalacji
wyposażenia DVB/RCS. Druga faza obejmować będzie studium architektury
informatycznej sieci lokalnych. Studium to pozwoli na wprowadzenie optymalnych
rozwiązań dla jak największej liczby użytkowników. Możliwe rozwiązania będą
sprawdzane pod kątem dodatkowego użycia sieci LAN, WiFi, WiMAX, wraz z
terminalami D-Star pracującymi w technologii DVB/RCS. Koordynator Krajowy
zadecyduje zarazem o typie wyposażenia potrzebnego do poprawnej instalacji hubów
(typ komputerów, kamer internetowych, skanerów, drukarek itd.). Wybór wyposażenia
będzie dokonywany w oparciu o rodzaj jego zastosowania, który określony będzie dla
każdego punktu pilotażowego odrębnie. Koordynator Krajowy określi również koszty
wyposażenia
i
administracyjnych
możliwości
w
zaangażowania
finansowaniu
lokalnych
przedsięwzięcia
na
społeczności
ich
terenie
i
władz
w
celu
najefektywniejszego wykorzystania technologii DVB/RCS. ASTRIUM będzie udzielać
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 14 z 31s
wstępnego wsparcia i konsultacji dla wszystkich Koordynatorów Krajowych w celu
prawidłowego technicznego zdefiniowana i selekcji punktów pilotażowych.
Wewnętrzny Raport Zadania R6A.2: Na koniec zadania Koordynator Krajowy
dostarczył Raport Wewnętrzny (ITR 6A.2), opisujący techniczne aspekty stacji
pilotażowych w Polsce. Raport ten zawiera szczegółowy opis techniczny punktów
pilotażowych, które powstały do marca 2007 oraz prognozę techniczną dla
pozostałych punktów pilotażowych, które powstaną w drugiej fazie projektu.
Zadanie 6A.3. Instalacja pilotażowych stacji satelitarnych
(Eutelsat instaluje wyposażenie DVB/RCS. Pozostałe niezbędne wyposażenie takie
jak serwery, PC, WiFi itd. będzie dostarczone i instalowane przez Fundację Progress
& Business).
Ogólnoświatowa sieć stacji satelitarnych projektu Rural Wings będzie służyć jako tzw.
Learning Hubs. Stacje będą wyposażone w niezbędną infrastrukturę (anteny,
terminale DVB/RCS, komputery, kamery internetowe itd.) w celu wsparcia wdrażania
projektu.
Szczegóły dotyczące instalacji stacji pilotażowych w Polsce można odnaleźć w tabeli
poniżej.
Tab. 1. Pilotażowe stacje internetu satelitarnego Rural Wings w Polsce
Pilotażowe stacje
internetu satelitarnego
w Polsce
W całym okres realizacji W okresie pierwszych
projektu
18 miesięcy
Liczba instalacji
pilotażowych
Liczba instalacji WiFi
10
2
2
1
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 15 z 31s
Dostawca anten
satelitarnych
Koordynator Krajowy
Cały okres trwania projektu
Pierwsze 18 miesięcy
trwania projektu
Koordynator techniczny
Rodzaj możliwych do
zastosowania aplikacji
EUTELSAT (ID 6)
Zadania: instalacja wszystkich terminali DVB/RCS wraz z
anteną
Dostarczenie sprzętu satelitarnego do fazy wdrażania
Wsparcie techniczne wyposażenia DVB/RCS
PBF (ID29)
Projektuje i dostarcza oprogramowanie oraz treść
merytoryczną dla każdego miejsca instalacji, wykonuje
badania dotyczące funkcjonowania i wykorzystania stacji,
dostarcza i instaluje sprzęt naziemny oprócz
wymienionego wyżej
i) 2 WiFi
ii) Komputery, kamery internetowe i urządzenia
peryferyjne dla 10 stacji pilotażowych
i) 1 WiFi
ii) Komputery, kamery internetowe i urządzenia
peryferyjne dla 2 stacji pilotażowych
i) ASTRIUM [ID 2] (we współpracy z PBF (ID29) dla
wszystkich miejsc instalacji) dostarczą:
■ analizy syntetyczne rozwoju architektury systemów
satelitarnych w Polsce
■ wsparcie naukowo-techniczne i eksperckie w
odniesieniu do komunikacji satelitarnej
ii) PBF (ID29) jest odpowiedzialna za
■ wykonanie studium instalacji 2 WiFi w wybranych
miejscach
■ przedstawienie badania miejsca instalacji (wybranie
miejsc pilotażowych instalacji, kontakty i współpraca z
lokalnymi społecznościami itd.)
■ ułatwianie kontaktów firmie EUTELSAT w kontaktach i
komunikowaniu się z miejscami pilotażowymi
PBF: system wspomagania decyzji dla planowania
przestrzennego
FORTHnet (ID:23) i PBF: narzędzie AgroTeleDiagnosis
DBC (ID:19) i PBF: aplikacja webTV
FORTHnet (ID:16) i PBF: narzędzie do szkoleń
ratownictwa medycznego / narzędzie do edukacji nt.
ochrony środowiska
Rodzaj miejsc instalacji anten satelitarnych:
Szkoły, ośrodki badawcze, remizy strażackie i urzędy administracji publicznej na
obszarach górskich w Południowej Polsce.
Komunikacja z parkami narodowymi.
Wspomagania zastosowań telemedycyny, m.in. diagnostyki profilaktycznej na
terenach wiejskich Małopolski
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 16 z 31s
Najważniejszym komponentem tego zadania jest utworzenie 10 punktów pilotażowych
(w pierwszym okresie 2), 2 sieci bezprzewodowych rozprowadzających sygnał
satelitarny (WiFi, w pierwszym okresie 1) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,
dającej możliwości wdrożenia nowej technologii i ułatwiającej pojawienie się
elastycznych wzorców interpersonalnych w komunikacji, które mogą odgrywać ważną
rolę w rozwoju i w umocnieniu wykorzystania technologii DVB-RCS. Realizacja
projektu pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń w funkcjonowaniu „Telecentrów” i
przyczyni
się
do
pogłębienia
integracji
społeczności
lokalnych
w
bardziej
zdecentralizowanej i zaangażowanej formie, przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
W ramach tego zadania odbędzie się również instalacja całego wyposażenia
technicznego niezbędnego do prawidłowego działania stacji pilotażowych.
Zadanie 6A.4. Organizacja techniczna sieci lokalnych powiązanych z terminalami
oraz implementacja programu naukowo-edukacyjnego w 10 pilotażowych
stacjach satelitarnych w Polsce:
Identyfikacja, monitoring i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z
systemem
łączności
satelitarnej
DVB/RCS
będzie
wymagało
powstania
odpowiedniego systemu wsparcia użytkowników, wliczając w to szkolenia oraz linie
doradztwa dla użytkowników. Wsparcia tego udzielać będą HELLAS SAT i EUTELSAT
razem ze swoimi lokalnymi dostawcami. Natomiast wstępne wsparcie techniczne dla
terytorialnych sieci punktów pilotażowych udzielane będzie przez Koordynatorów
Krajowych,
w
tym
przez
Fundację.
Dodatkowego
wsparcia
dotyczącego
funkcjonowania bezprzewodowych sieci naziemnych udzielać będzie ASTRIUM
(specjalnie dla Rumunii, Polski, Estonii, Izraela i Szwecji).
Zadanie 6A.5. Testy efektywności technicznej 10 punktów pilotażowych w
Polsce:
Pierwsza faza pilotażowa będzie trwała 4 miesiące . W tym okresie monitorowane i
analizowane będą szczegółowo sposoby korzystania z usług satelitarnych przez
użytkowników. Test będzie trwał przez ostatnie dwa miesiące pierwszego 18-to
miesięcznego okresu projektu, (maj-czerwiec 2007), a jego kontynuacja nastąpi w
trakcie dwóch miesięcy drugiej fazy projektu, po przerwie wakacyjnej (wrzesieńpaździernik 2007). W czasie testu rozruchowego użytkownicy mogą liczyć na wsparcie
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 17 z 31s
techniczne, jeśli to będzie potrzebne (zadanie 6A.6). Poważnym wyzwaniem
wdrażania projektu jest monitorowanie aktywności użytkowników, które odbywa się na
dwóch poziomach. Pierwszy poziom to poziom krajowy i odnosi się do monitorowania
aktywności każdego punktu pilotażowego przez lokalnych przedstawicieli (osób
odpowiedzialnych za wprowadzenie projektu w lokalnej społeczności) i Koordynatora
Krajowego. Drugi poziom obejmuje globalne, strategiczne monitorowanie usług
dostawców usług satelitarnych, tak jak opisano to w Zadaniu 6A.6. Drugi poziom
monitoringu jest niezależny od poziomu pierwszego i będzie stosowany tylko przez
koordynatora projektu oraz komitet sterujący, jako procedura nadzoru kluczowych
parametrów technologicznych i użytkowych w każdym punkcie i w każdym kraju.
Zadanie 6A.6. System utrzymania, technicznego wsparcia i monitorowanie sieci
satelitarnej w polskich stacjach pilotażowych:
To zadanie rozpoczęło się na dwa miesiące przed rozpoczęciem testów rozruchowych
(marzec 2007), kiedy to założone i wyposażone zostały dwie stacje pilotażowe. Ten
etap zakończył realizację fazy B rozruchu (aż do miesiąca, kiedy nastąpi deinstalacja
lub przekazanie użytkownikom wyposażenia DVB/RCS). Realizacja tego zadanie
odbyła się zarówno podczas pierwszego 18-to miesięcznego okresu realizacji projektu,
jak też kontynuowana będzie podczas drugiego okresu projektu. Przewidziane
wsparcie techniczne może być podzielone na dwie główne kategorie.
•
wsparcie techniczne i obsługa wyposażenia DVB/RCS, które będą usługami
dostawców satelitarnych
oraz
•
wsparcie techniczne pozostałego wyposażenia (WiFi, LAN, komputery itd.),
które będzie zapewnione przez Koordynatora Krajowego w każdym kraju – czyli w
Polsce przez Fundację. Dostawcy satelitarni (HELLASSAT, EUTELSAT i AVANTI)
będą obserwować sieć satelitarną i ich głównym celem będzie monitorowanie
parametrów technicznych
użytkowników (profilu
ruchu
każdego punktu oraz
procentowe użycie każdej z platform itd.). Każde z tych danych będą cenne dla
ewaluacji projektu (WP7) poprzez dostarczenie informacji o wykorzystaniu usług
DVB/RCS oraz w celu monitorowania procedur implementacji.
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 18 z 31s
Działanie 6B: Szkolenia użytkowników internetu satelitarnego (WP6B - Training
of the users)
Zadanie 6B.2. Działalność szkoleniowa – dni informacyjne – warsztaty –
opracowanie materiałów szkoleniowych dla 10 punktów pilotażowych w Polsce:
Każdy cykl szkoleniowy powinien zakończyć się serią lokalnych działań treningowych
(konwencjonalnych i on-line seminariów, dni informacyjnych i warsztatów), w celu
przyswojenia użytkownikom nowych technologii. W ramach warsztatów użytkownicy
zostaną poinformowani o korzyściach płynących z uczestnictwa w projekcie, a ich
frekwencja będzie systematycznie monitorowana i oceniana. Wszystkie te działania
będą
koordynowane
przez
partnerów
krajowych.
Kreatywne
zaangażowanie
wszystkich uczestników szkoleń w realizację przedsięwzięcia (lokalni koordynatorzy,
użytkownicy) jest najważniejszym aspektem gwarantującym sukces tego Działania.
Realizacja Zadania 6B.2 ma miejsce poprzez:
•
Kontynuowanie
dialogu
z
lokalnymi
uczestnikami
projektu
w
celu
zagwarantowania, że rozumieją zasady projektu i odpowiada on ich potrzebom.
•
Organizację co najmniej jednych warsztatów dla liderów społeczności lokalnych
przez Koordynatorów Krajowych.
•
Dodatkowe warsztaty i dni otwarte będą organizowane w czasie wdrażania
projektu w punktach pilotażowych pod kątem motywacji i zainteresowania
zaangażowanych osób i instytucji w realizację przedsięwzięcia w celu nadania
im odpowiedniej rangi.
Typ i rodzaj aktywności szkoleniowej w każdym kraju będzie organizowany przez
Koordynatora w oparciu o specyfikę potrzeb i okoliczności. Tej problematyce może
być poświecone więcej zajęć warsztatowych. Materiały szkoleniowe mogą zawierać
krótki
przewodnik
wprowadzający,
instrukcję
użycia
wyposażenia
DVB/RCS,
instrukcję posługiwania się platformą itd. Zadanie to rozpocznie się po od drugiego
roku realizacji projektu, kiedy KK zbiorą dostateczną wiedzę i doświadczenie. Zadanie
to
rozpocznie
się
przed
rozpoczęciem
fazy
testów
rozruchowych
(16M),
kontynuowane będzie po zakończeniu testów rozruchowych (M21-M30) z użyciem
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 19 z 31s
tych samych procedur, które zostały opisane powyżej dla pozostałych użytkowników,
którzy będą brali udział w implementacji projektu. Oczekuje się, że wszystkie lokalne
społeczności wezmą udział w implementacji projektu i przejdą odpowiednie szkolenia,
aby mogły w sposób samodzielny rozwiązywać niektóre problemy związane ze
stosowaniem technologii DVB-RCS.
Niniejsze materiały zostały wykonane właśnie w ramach tego działania.
Działanie 7: Ocena wykorzystania pilotażowych instalacji internetu satelitarnego
(WP7 - Evaluation)
Zadanie 7.2. Testowanie przydatności punktu pilotażowego (test dla fazy
rozruchu). Zbieranie danych odnoszących się do polskich stacji pilotażowych.
Test użyteczności, będący wynikiem zadania 7.1, będzie przeprowadzony wśród
użytkowników podczas fazy próbnej. Konsorcjum RURAL WINGS weźmie pod uwagę
wyniki przeprowadzonych testów w planowaniu dalszej realizacji projektu. Rezultaty
dotyczące reakcji użytkowników korzystających z infrastruktury i usług systemu są
najważniejszym elementem tych badań. Dane z testu użyteczności zebrane będą
najpierw na poziomie lokalnym przez wszystkich Koordynatorów Krajowych, a
następnie zebrane i analizowane przez Koordynatora i partnerów konsorcjum
odpowiedzialnych za Działanie 7. Alternatywnym rozwiązaniem będzie uruchomienie
interaktywnego
systemu
ewaluacji
on-line,
wytworzonego
przy
współpracy
Koordynatorów Krajowych przez Uniwersytet w Poczdamie, które ma na celu
ułatwienie zbierania danych. W tym wypadku Koordynatorzy Krajowi będą wspierać
lokalnych użytkowników w posługiwaniu się tym narzędziem. Test rozruchowy
narzędzia ewaluacyjnego rozpoczął się we wrześniu 2007, a zakończy się w
październiku 2007. Pierwsza faza badań ewaluacyjnych zakończy się do końca roku
2007.
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 20 z 31s
Działanie 9. Upowszechnienie wyników projektu (WP 9 – Dissemination)
Zadanie 9.2. Upowszechnianie rezultatów projektu w środowiskach lokalnych
i działalność promocyjna w Polsce:
Po pierwszym roku trwania projektu o charakterze przygotowawczym, w projekcie
prowadzone były intensywne prace związane z upowszechnianiem i promocją
projektu.
Zakłada
się
aktywny
udział
uczestników
projektu
w:
działalności
wystawienniczej, konferencjach, sympozjach i warsztatach oraz innych wydarzeniach
związanych z projektem. W zależności od wyników Testu Rozruchowego (1 faza
wprowadzenia projektu M21-M24), Koordynator Projektu zamierza zaprezentować
projekt Rural Wings na IST EVENT 2007. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w
Komisji Europejskiej.
Współpraca partnerska będzie kontynuowana w dziedzinie wspierania i udziału w
tworzeniu grup roboczych w dziedzinie edukacji i technologii. Przedstawiciele
zespołów projektów związanych merytorycznie z KE lub ESA (projekty zintegrowane,
sieci centrów doskonałości, STREPs oraz działania ARTES), będą uczestniczyć w
takich grupach roboczych w celu przedstawiania modeli aktywnej synergii w sieci osób
pracujących dla osiągnięcia podobnych celów. Te działania będą wsparciem dla
współpracy z innymi podobnymi programami (RCST, TWISTER – realizowany także w
Polsce, ZEUS, MUSE, SchoolSAT, AMERHIS, BARRD, RIA, NMB, VERDI).
Szczególna uwaga będzie poświecona sieci i współpracy z SATMAC (po końcowym
zdefiniowaniu zakresu i planu działań).
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 21 z 31s
III. OPIS OPROGRAMOWANIA NAUKOWEGO
I EDUKACYJNEGO
Opisane niżej aplikacje dostosowane są do współpracy z platformami satelitarnymi i
zostaną one udostępnione do nieodpłatnego wykorzystania w ramach projektu.
Fundacja Progress & Business jako Koordynator Krajowy będzie organizować i
prowadzić badania naukowych i szkolenia z wykorzystaniem udostępnionego
oprogramowania. Będzie również odpowiedzialna za jego dalszy rozwój, analizę
potrzeb
użytkowników i dostosowanie oprogramowania do scenariuszy jego
wykorzystania w poszczególnych stacjach pilotażowych projektu.
Użytkownicy końcowi projektu (nauczyciele, uczniowie, studenci, rolnicy, naukowcy
itd.) mogą korzystać z oprogramowania bezpłatne w ramach projektu, a także
korzystać z nieodpłatnych szkoleń i doradztwa związanego z obsługą i wykorzystaniem
oprogramowania. W tej sprawie należy kontaktować się z Biurem Fundacji, P. Alicja
MAdura, tel. 012 6360100, e-mail: [email protected]
3.1 Charakterystyka oprogramowania przewidzianego
w scenariuszach do wykorzystania w polskich stacjach
pilotażowych
EUDOXOS – narzędzie internetowe do obserwacji astronomicznych
(www.ellinogermaniki.gr/ep/eudoxos)
Ta aplikacja pozwala użytkownikom stacji pilotażowych na bezpłatne korzystanie ze
zdalnie sterowanego teleskopu z ich sali wykładowej lub klasy. Zwrotny transfer
danych z teleskopu do badaczy, nauczycieli i studentów (głównie obrazy o dużej
rozdzielczości) wymaga szybkiego połączenia (inaczej pochłania to bardzo dużo
czasu) będzie ułatwione przez używanie kanału satelitarnego. uczniom i studentom.
Aplikacja
ta
pochodzi
z
projektu
„Teaching
Science
with
a
Robotic
Telescope (EUDOXOS)”, który miał na celu używanie zdalnie kontrolowanego
teleskopu-robota “Andreas Michalitsianos” (AM) 60 cm typu Cassegrain z dużym
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 22 z 31s
formatem kamery CCD. Aplikacji towarzyszą bogate materiały dydaktyczno naukowe,
w tym interakcyjna mapa nieba.
Rys. 2. Informacja o oprogramowaniu naukowym EUDOXOS na stronie
www.ellinogermaniki.gr/ep/eudoxos
Teleskop jest zainstalowany w Krajowym Obserwatorium Astronomicznym Eudoxos, w
Górach Ainos na Wyspie Kefallenia w Grecji. Ten instrument naukowy powstał dzięki
pomocy finansowej rządu greckiego przy współpracy z Instytutem Fizyki Nuklearnej w
Krajowym Centrum Badań Naukowych „Demokritos” oraz z Grecką Akademią
Marynarki Wojennej i Prefekturą Kefallenii i Itaki do użycia w celach naukowych i
edukacyjnych. EUDOXOS wykreował innowacyjne środowisko do nauki, które stało się
wzorem dla wielu innych podobnych inicjatyw naukowych.
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 23 z 31s
Rys. 3. Schemat zdalnego korzystania z refraktora o średnicy 60 cm przy pomocy
aplikacji EUDOXOS
W
projekcie
RURAL
WINGS
narzędzie
internetowe
EUDOXOS
będzie
wykorzystywane nie tylko przez naukowców i studentów, ale również przez
astronomów-amatorów, którzy mogą organizować się w większe grupy użytkowników.
ExperiNet - wirtualne laboratorium naukowe
(www.science-on-line.com)
Oprogramowanie to przeznaczone jest do laboratoriów naukowych, które cierpią na
brak dostępu do nowoczesnych przyrządów, a do nich należą często laboratoria
instytucji i szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich. Platforma rzeczywistego centralnego laboratorium znajduje się zazwyczaj w miejskich laboratoriach naukowych.
W projekcie RURAL WINGS użytkownikom udostępniona zostanie platforma
zlokalizowana w siedzibie firmy FOURIER – dostawcy oprogramowania. Będzie ona
będzie połączona z wirtualnymi laboratoriami w stacjach pilotażowych poprzez
satelitarne łącza internetowe. By móc korzystać z aplikacji ExperiNet potrzebny jest
następujący sprzęt komputerowy:
• serwer współpracujący z oprogramowaniem serwera FOURIER
• satelitarne łącze internetowe o przepustowości powyżej 1 Mbps (zalecane
6Mbps)
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 24 z 31s
• kamery internetowe
• sieć sensorów dostarczanych przez firmę Fourier (dostosowana do rodzaju
planowanych badań)
• Karty PCI ze sterownikami
Rys.4. Różne możliwości planowania eksperymentów naukowych w systemie
Experinet
Poniżej przedstawiony jest widok ekranu w trakcie korzystania z oprogramowania wraz
z
przykładem
możliwości
przeprowadzania
eksperymentów
na
komputerze
użytkownika w stacjach pilotażowych projektu Rural Wings.
Rys.5. Widok ekranu roboczego oprogramowania ExperiNet przedstawiający zasady
funkcjonowania platformy
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 25 z 31s
Wymagania systemowe:
•
system operacyjny Windows 98 lub wyższy
•
Połączenie z systemem satelitarnym Rural Wings o przepustowości co najmniej
1024 Kbps
Platforma ExperiNet przeznaczona do wykorzystania w projekcie Rural Wings składa
się z 2 eksperymentalnych instalacji podłączonych do serwera (w środowisku
operacyjnym Lab Center może pracować więcej niż 100 instalacji). Jedno centrum jest
w
stanie
obsłużyć
jednocześnie
wielu
użytkowników.
Platforma
ExperiNet
zastosowana w projekcie umożliwia użytkownikom:
•
Zdalne przeprowadzanie eksperymentów i badań naukowych,
•
Kontrolę przebiegu i parametrów eksperymentu,
•
Kontrolowanie pozycjonowania kamer wideo i powiększeń ,
•
Otrzymywanie prawdziwego przepływu filmu video
•
Otrzymywanie
danych
online
wynikających
z
eksperymentu
w czasie
rzeczywistym
•
Współpracę studentów i instruktorów przez chat online
Wśród możliwych do przeprowadzenia eksperymentów należy wymienić badania
promieniotwórczości naturalnej, monitoring parametrów fizykochemicznych środowiska
naturalnego, badanie wytrzymałości materiałów i in.
Rolą Fundacji Progress & Business w projekcie Rural Wings w kontekście
przedstawionego wyżej systemu będzie opracowanie naukowe eksperymentów
i ogólnej
metodyki
wykorzystania
oprogramowania
ExperiNet.
Scenariusz
wykorzystania tego oprogramowania zostanie ponadto przystosowany do warunków
polskich.
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 26 z 31s
Platforma e-learningowa MEDSKY
(http://web.tentelemed.com/medsky.htm)
Głównym celem platformy jest dostarczenie treści merytorycznej, przydatnej w nagłych
przypadkach, kiedy potrzebna jest pomoc medyczna. Oprogramowanie dostarczane
jest przez firmę badawczą TELEMEDICINE dostosowane jest ono do wyłącznego
wykorzystania z systemami łączności satelitarnej. Oprócz dostarczania informacji
medycznych oprogramowanie to pozwala kompleksowo zarządzać internetem
szerokopasmowym, w tym umożliwia rejestrację sesji, transmisji wideo itp. oraz
zawiera pełny system zarządzana jakością usług. Oprogramowanie to adresowane jest
przede wszystkim do ratowników medycznych oraz do personelu medycznego, który
chce podnieść swoje kwalifikacje w zakresie ratownictwa medycznego.
Wraz z platformą TELEMEDICINE zapewnia dla użytkowników terminali D-Star
w ramach projektu Rural Wings nieodpłatnie:
•
Wsparcie techniczne użytkowników, łącznie z administrowaniem konta,
uruchomieniem czerwonej linii (hotline) i wsparcie online
•
Pokrycie kosztów operacyjnych w ramach projektu (nieograniczona liczba
użytkowników)
•
Organizację
przekazu
charakterystyczną
informacji
zwrotnej
dla
użytkowników.
Cechą
platformy MEDSKY umożliwia automatyczne pobieranie
online i instalację nowych wersji oprogramowania, a także modułów
dedykowanych do potrzeb konkretnego użytkownika.
•
Obsługę platformy przez okres trwania projektu (w formie „hotline”)
Do korzystania z platformy e-learningowej MEDSKY konieczny jest odpowiedni sprzęt
wideo (kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, wideo konwerter analogowo-cyfrowy
(AV/DV), kamery internetowe). Partner konsorcjum - firma TELEMEDICINE w ramach
budżetu projektu Rural Wings dostarczyć wraz z platformą MEDSKY w ciągu
pierwszych 18 miesięcy trwania projektu:
•
Jeden system video wysokiej jakości (kamera wysokiej jakości, video konwerter
analogowo-cyfrowy (AV/DV), karta, dekoder), które mogą być używane wspólnie
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 27 z 31s
przez kilku partnerów projektu lub Krajowego Koordynatora, użytkownika
końcowego lub innego beneficjenta,
•
Licencję
dekodera
dla
co
najwyżej
7
użytkowników
symultanicznych,
wyposażonych w kamery internetowe (koszt kamer ponosi beneficjent). Licencja
jest zarządzana dynamicznie przez system.
WebTV
Scenariusz
wykorzystania
oprogramowania:
Uczniowie
biorą
udział
w
prezentowaniu na forum publicznym materiałów filmowych ich autorstwa, promujących
wszelkie aspekty życia szkoły, życia codziennego, dorobku kulturalnego, bieżącej
działalności i wydarzeń, mających miejsce w ich oddalonych od centrów miejskich
społecznościach.
Uczestnicy:
● Nauczyciele w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach, którzy chcą
wprowadzać
innowacyjność,
uczniowie
i
studenci
i
miejscowa
społeczność
zgromadzona wokół szkoły.
● Uczniowie powyżej 12 lat w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy
chcą i potrzebują zdobyć odpowiednią wiedzę i którzy są zainteresowani rozwojem
działalności innowacyjnej w szkole, a także współpracą ze społecznością lokalną z
otoczenia szkoły.
● Inni lokalni uczestnicy, na przykład rolnicy, przedsiębiorcy, miejscowe władze,
zainteresowane zaznajomieniem się z możliwościami oferowanymi przez nowe
technologie w celu promowania regionu, a także zapoznawania się z potrzebami i
opiniami obywateli za pośrednictwem Internetu.
Szczegółowe cele:
● Udostępnienie obywatelom, uczniom i nauczycielom na terenach trudno dostępnych
nowych kanałów komunikacyjnych
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 28 z 31s
● Przybliżenie szkolnej edukacji do światowych doświadczeń w takich dziedzinach jak
współczesne media, przesyłanie plików audiowizualnych bezpośrednio do szkolnych
klas i wykorzystanie rozrywki w celach edukacyjnych.
● Pokazanie jak obywatele odległych rejonów współpracują dla osiągnięcia wspólnego
celu, takiego jak promocja regionu i jego zabytków i jak ten wysiłek będzie wspierany
poprzez tworzenie horyzontalnych połączeń pomiędzy szkołami, a miejscową
społecznością.
Związki z programami nauczania:
Nauczanie w dziedzinach takich jak IT, media, język polski, język angielski,
wychowanie plastyczne, sztuka etc. Zbliżenie przenikających się programów z różnych
przedmiotów.
Warunki wstępne kwalifikacji użytkowników:
● Podstawowy poziom wiedzy z zakresu ICT i mediów.
● Podstawowa wiedza niezbędna do pomocy przy produkcji programów
multimedialnych
Adres aplikacji: Platforma WebTV do znalezienia na stronie www.dbcstream.com/video
Przykładowy sposób wykorzystania:
Jako pierwszy krok uczniowie prowadzą selekcję tematów, które będą skierowane do
produkcji. Mogą to być wybrane aspekty ich codziennego życia: wydarzenia szkolne,
życie w oddalonej społeczności, dziedzictwo kulturowe związane z ich miejscem
zamieszkania, atrakcje turystyczne, bieżąca działalność i wydarzenia. Nauczyciel
pomoże uczniom w ich decyzjach przy tworzeniu projektu, tak aby produkt końcowy
był atrakcyjny zarówno dla twórców jak i dla publiczności. Na tym etapie nauczyciel
może decydować, czy projekt będzie osadzony w programie szkolnym, czy też projekt
wykraczał będzie poza ramy programowe. Następnie uczniowie piszą scenariusz
zawierający wszystkie istotne materiały takie jak teksty, zdjęcia, dźwięk i video clipy z
Internetu, hasła z encyklopedii itp. Nauczyciel proponuje pomoc w prawidłowym i
efektywnym użyciu języka i technicznych aspektów komunikacji w procesie pisania
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 29 z 31s
scenariusza. Kiedy powstanie, scenariusz jest realizowany cyfrowo, zdjęcia wykonują
uczniowie. Role są rozpisane, sceny są przygotowane i ewentualnie nakręcone.
Uczniowie edytują audiowizualny materiał cyfrowy przy użyciu narzędzi ICT. Po
montażu dodawana jest muzyka, która może być nawet skomponowana przez
uczniów. Sugerujemy dodanie napisów w języku angielskim, tak aby produkt finalny
był zrozumiały poza obszarem językowym społeczności. W całym tym procesie,
uczniowie biorąc udział w produkcji filmu, uczą się, jak efektywnie pokazywać
interesujące
ich
obiekty
innym
poprzez
użycie
współczesnych
narzędzi
komunikacyjnych i multimedialnych.
3.2 Pozostałe oprogramowanie dostępne na platformie CAP
Plan realizacji projektu przewiduje, ze na platformie CAP umieszczane będą dalsze
programy, także w różnych wersjach językowych. W przypadku pojawienia się
oprogramowania interesującego dla polskich użytkowników, Fundacja Progress &
Business
będzie
szkoleniowe.
stopniowo
aktualizować
opis
oprogramowania
i
materiały
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 30 z 31s
Dodatek 1. Wykaz partnerów Konsorcjum projektu
Rural Wings
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS, GREECEPATISSION STREET 42, 10682 ATHENS, Koordynator
EADS ASTRIUM
TOULOUSE,
SAS,
FRANCE-31
AVENUE
DES
COSMONAUTES,31402
AVANTI COMMUNICATIONS, UNITED KINGDOM-74 RIVINGTON STREET, EC2A
3AY LONDON,
EUTELSAT S.A, FRANCE-70 RUE BALARD, 75502 PARIS,
ELLINOGERMANIKI
CHALANDRI,
AGOGI
S.A.
GREECE
- D. PLAKENTIAS 25, 15234
INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES, established in
FRANCE- BOULEVARD DE CONSTANCE, 77305 FONTAINEBLEAU, Centre for
Advanced Learning Technologies (CALT),
STOCKHOLM UNIVERSITY, SWEEDEN – UNIVERSITETSVAGEN 10, SE 10691
STOCKHOLM, Institute For International Education / Multimedia,
EUROPEAN DISTANCE and E-LEARNING NETWORK, UNITED KINGDOMMOORGATE HOUSE, 201 SILBURY BOULEVARD, MK9 1LZ CENTRAL MILTON
KEYNES
INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND QUALITY SERVICES S.A. GREECE - 15
MESSOGION AVENUE, 11526 ATHENS,
HELLAS SAT CONSORTIUM LTD, CYPRUS- 5 LIMASSOL AVENUE, AGLANTZIA,
CY1524 NICOSIA
UNIVERSITAT DE BARCELONA, SPAIN- GRAN VIA DE LE CORTS CATALANES,
585 (Vicerectorat de Recerca; OPER), 08007 BARCELONA for its Department of
Didactics and Educational Organisation,
FOUNDATION FOR RESEARCHE AND TECHNOLOGY HELLAS, GREECESCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF CRETE, VASSILIKA VOUTON, GR 711 10
IRAKLIO CRETE, for its Institute of Computer Science,
UNIVERSITATEA
"POLITEHNICA"
DIN
BUCURESTI,
ROMANIA-SPL.
INDEPENDENTEI NR. 313, 062580 BUCHAREST, Department of Electronics and
Telecommunication, Center for Advanced Learning Services (CALS),
ALFA – OMEGA COMMUNICATIONS LTD., ESTONIA – PIKK STR. 38, 10133
TALLINN,
DIGITAL BROADCAST CHANNEL GmbH, SWITZERLAND - REBBERG 27, 4115
MARIASTEIN/BASEL,
UNIVERSITY OF AEGEAN, GREECE-DIMOKRATIAS 1, 85100 RHODES
Fundacja Progress & Business
Materiały Szkoleniowe
dla Użytkowników Końcowych w Projekcie Rural Wings
STR.. 31 z 31s
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS AND TELEMATICS APPLICATIONS
COMPANY, GREECE- SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF CRETE,
VASSILIKA VOUTON, GR 71 003 IRAKLIO CRETE,
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL, BELGIUM-UNIVERSITEITSPLEIN 1, 2610
ANTWERP,
TELEMEDICINE TECHNOLOGIES,
BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE-
88
RUE
DU
DOME,
92100
BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV, ISRAEL– MAIN CAMPUS, 84105
BEER SHEVA, Centre For Futurism In Education,
FOURIER SYSTEMS (1989) Ltd, ISRAEL- 16 HAMELACHA ST. AFEK INDUSTRIAL
PARK, 48091 ROSH HA'AYIN',
GOKCEADA BELEDIYESI, TURKEY- GOKCEADA TOWN HALL, CONACALE,
17760 GOKCEADA (ta instytucja wycofała się z projektu)
PROGRESS AND BUSINESS FOUNDATION, POLAND - MIECHOWSKA 5B, 30-041
KRAKOW,
INSEAD, FRANCE, BOULEVARD DE CONSTANCE, 77305 FONTAINEBLEAU
TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN, GERMANY, Helmholtzstr. 10, 01069
Dresden
Q-PLAN S.A., GREECE, 15 Messogion Avenue, 11526 Athens
STATE ENGINEERING UNIVERSITY OF ARMENIA (SEUA), REPUBLIC OF
ARMENIA, Yerevan, (od 1 stycznia 2007)
IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY (LAE-TSU), REPUBLIC OF
GEORGIA, Tbilisi (od 1 stycznia 2007)

Podobne dokumenty