Ościłowska B., Starzyński E., Przyczyny powstawania i rozwoju

Transkrypt

Ościłowska B., Starzyński E., Przyczyny powstawania i rozwoju
STUDIA PODYPLOMOWE – KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Nazwa modułu/przedmiotu
Kod
Przyczyny powstawania i rozwoju pożarów w budynkach
SP-IPB-1_PPIRP
Nazwa studiów podyplomowych
Inżynieria pożarowa budynku
Przedmiot oferowany w języku
(polskim, angielskim)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Studia Podyplomowe
Rok / Semestr
1/1
polski
Liczba punktów
Godziny
Wykłady: 10
Ćwiczenia:
8
Laboratoria:
Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:
bryg. dr Barbara Ościłowska
e-mail: [email protected]
tel. 22 56 17 678
Wydział : SGSP, WIBP
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
fax.: 22 833 0745
0
Projekty / seminaria:
0
5
Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:
bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński
e-mail: [email protected]
tel. 22 56 17 519
Wydział SGSP, WIBP
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
fax.: 22 833 0745
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
1
Wiedza
2
Umiejętności
3
Kompetencje
Społeczne
Słuchacz ma podstawową wiedzę: o procesach spalania
stałych materiałów palnych, cieczy i gazów,
cechach pożarowych materiałów, mechanizmach rozwoju pożaru.
Słuchacz posiada ogólną umiejętność opisania procesów spalania
materiałów palnych, podania parametrów charakteryzujących
palność materiałów.
Słuchacz rozumie złożoność czynników decydujących o bezpieczeństwie
pożarowym budynków i przebywających w nim ludzi,
ma świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego różnych typów budynków.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu naruszeń przepisów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej na powstanie i rozwój pożaru w budynkach. Słuchacz zapozna się
z konsekwencjami prawnymi za sprowadzenie pożaru lub wybuchu, bądź za bezpośrednie
sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu. Zapoznany zostanie z mechanizmem
tworzenia śladów podczas pożarów wewnętrznych wskazujących na błędy podczas projektowania,
wykonywania i użytkowania obiektu skutkujące powstaniem lub rozprzestrzenianiem pożaru
i wybuchu. Przeanalizowane zostaną zagrożenia pożarowe stwarzane przez instalacje
użytkowane w budynkach.
Efekty kształcenia
Wiedza:
1
2
3
4
Ma wiedzę o odpowiedzialności karnej za doprowadzenie do powstania
lub rozprzestrzenienia pożaru.
Ma wiedzę na temat przyczyn pożarów powstających w budynkach.
Ma wiedzę na temat zagrożeń powodowanych przez różne instalacje użytkowane w
budynkach.
Ma wiedzę dotyczącą interpretowania wyników badań normowych materiałów palnych.
1
Umiejętności:
Dysponuje wiedzą na temat rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń pożarami i
wybuchami.
2
Umie zidentyfikować i zinterpretować ślady pożarowe.
3
Potrafi stworzyć i zweryfikować hipotezy o przyczynie pożaru lub wybuchu.
4
Umie zidentyfikować zagrożenia mogące prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu.
Kompetencje społeczne:
1
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działań.
Rozumie, że musi postępować zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki.
2
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. W sposób asertywny reaguje
na próby lekceważenia zagrożeń pożarowych występujących w budynkach.
3
Potrafi odpowiednio określić priorytety czynności i decyzji wykonywanych podczas usuwania
zagrożeń występujących w budynkach, uwzględniające ochronę życia, zdrowia, mienia
i środowiska.
TREŚCI PROGRAMOWE
Lp.
Problematyka ogólna
1
Konsekwencje prawne związane
ze sprowadzeniem pożaru
lub bezpośredniego
niebezpieczeństwa pożaru
2
Mechanizm tworzenia śladów
pożarowych
3
Przyczyny pożarów
4
Zagrożenia pożarowe powodowane
przez instalacje użytkowe
5
Wpływ identyfikacji zagrożeń
pożarowych w budynkach na
profilaktykę pożarową
Zagadnienia szczegółowe
Definicje pojęcia pożar.
Pojęcia: zagrożenie dla zdrowia
lub życia wielu osób, dla mienia
w wielkich rozmiarach. Sprowadzenie
pożaru. Sprowadzenie bezpośredniego
niebezpieczeństwa pożaru
Ognisko pożaru, wtórne ślady palenia.
Ślady ogniska pożaru,
ślady rozprzestrzeniania pożaru
Relacja bodziec inicjujący – materiał
palny. Inicjatory fizyczne, biologiczne
i chemiczne. Podpalenia. Tworzenie
i weryfikacja wersji o przyczynie pożaru.
Zagrożenia powodowane
przez instalacje elektryczne, gazowe,
ogrzewcze i kominowe, wentylacyjne,
instalacje z materiałami niebezpiecznymi
pożarowo. Zagrożenia powodowane
przez wyładowania atmosferyczne
i elektryczność statyczną.
Wnioskowanie w zakresie ograniczenia
stosowania w budynkach określonych
grup materiałów oraz rozwiązań
technicznych na rzecz stwarzających
mniejsze zagrożenie w warunkach
pożarowych dla ludzi i mienia.
L. godzin
2
2
6
6
2
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia
1)
F – ocena formująca (cząstkowa) ; P – ocena podsumowująca
2)
F
Obecność i aktywność na ćwiczeniach prowadzonych w ramach przedmiotu.
Obecność i aktywność podczas wykładów konwersacyjnych.
Dyskusja problemów poruszanych podczas zajęć i konsultacji.
Ocena dodatkowej aktywności indywidualnej słuchacza.
P
Uzyskanie pozytywnego wyniku testu zaliczeniowego.
Literatura podstawowa:
1. Ruszkowski Z.: Fizykochemia kryminalistyczna. Wydawnictwo Centralnego Lababoratorium
Kryminalistyki Komendy Głównej Policji, Warszawa, 1992.
2. Praktyczny poradnik dla specjalisty ochrony przeciwpożarowej, Wydawnictwo Informacji
Zawodowej WEKA, Warszawa, 1999.
3. Chybowski R.: Bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe eksploatacji urządzeń elektrycznych.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, 2012.
Literatura uzupełniająca:
4. Badanie Przyczyn Pożarów, Konferencja Międzynarodowa, Poznań, 2003.
5. Badanie Przyczyn Pożarów, II Międzynarodowa Konferencja, Poznań, 2005.
6. Badanie Przyczyn Pożarów, III Międzynarodowa Konferencja, Poznań, 2007.
Obciążenie pracą studenta
forma aktywności
godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem
18
Indywidualne konsultacje
6
Przygotowanie do egzaminu
26
Inne
75
SUMA
125
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
1)
2)
Np. za dyskusję, kolokwium, rozwiązanie zadania
Np. za egzamin, projekt kończący przedmiot
5