pobierz - scopak

Komentarze

Transkrypt

pobierz - scopak
!nMlpTFBĘ
nvr$
RAPORT
z badaniasprawozdaniafinansowego
SCO.PAK S. A.
za rck obrotov,,yzakończony
w dniu 31 grudnia2013roku
MistersAudytorAdviser Spółkaz o, o.
Warszawa.23kwietnia2014roku
Częśćogólna raportu
2
I.
Informacje wstępne
2
u.
Podstawoweinformacje o działalności
SpółĘ
3
III.
Pozostałeinformacje
4
CzęśćanaliEczna raportu
I.
Analiza finansowa Spółki
Częśćszczegółowa faportu
6
6
11
I.
Prawidłowość
stosowanegosystemuksięgowości
i powiązanego
z nim systemukontro|i wewnętrznej
t2
II.
Informacje o niektórych istotnych pozycjachsprawozdania finansowego
13
uI.
Zobowiązaniawarunkowe i hipoteki
t4
w.
Zdarzenia po dacie bilansu
t4
V.
Informacja dodatkowa
15
vI.
Sprawozdanie z działalności
Spółki
15
vIL
Zestawieniezmian w kapitale własnym
15
vI[.
Rachunekprzeptywówpieniężnych
15
IX.
Wycena
15
X.
Prezentacja
15
xI.
Zgodnośćz przepisami prawa
15
SCO-PAK S. A.
Część
ogólna raportu
I.
l.
Raport z badania spraw ozdania finansow ego
za okres obrotowy od 1.01.2013roku do 31.12.20t3roku
Informacjewstępne
Niniejsze
badanie zostato przeprowadzone na
podstawie umowy
nr:
sCo/36l20|3lBPl2013lMAA z dnia5 sierpnia2013 roku, zawartejpomiędzysco - PAK s. A.
się w Warśzawie,.przy
ul. Wiśniowej
40
1 firmąMistersAudytorAdviser Sp. z o. o. mieszczącą
|ok. 5. PowyŻsząumowę zawartona podstawieUchwaĘ Rady Nadzorczej nr 612013z dnia2
sierpnia20l3 roku w sprawiewyborubiegłego
rewidentado badaniaspraw-ozdania
finansowego
Spółkizarok2013.
2 . MistersAudytor Advisęr Sp. z o. o. jest wpisanana prowadzonąprzezKrajowąIzbę BiegĘch
Rewidentówlistępodmiotówuprawnionych
do badaniasprawozdań
finansowychpod nr 3704.
3 . Przedmiotemprzeprowadzonego
badaniabyłosprawozdaniefinansoweobejmujące:
l)
wprowadzenie
do sprawozdaniafinansowego;
2)
bi|ans sporządzonyna dzień 3l grudnia 20|3 roku, który po stronie aktywów
i pasywówwykazujesumęl32 932 136,00złoĘch;
(stownie:sto trzydzieści
dwa milionydziewięćsettrzydzieści
dwa tysiqce stotrzydzieści
sześć
złotych),
3)
rachunekzysków i stratzarok obrotowyod l sĘc7nia20|3 roku do 3l grudnia2013 roku
wykazującystratęnęttow kwocie |4 842 625,90złotych;
(słownie,'
czternaście
milionów osiemsetczterdzieści
rlwa tysiqcesześćset
dwadzieścia
pięć
90/100złoĘch),
4)
5)
rachunekprzeptywówpieniężnych
za rok obrotowyod l stycznia20],3roku do 3l grudnia
2013roku,wykazującyzwiększenieśrodków
pienięznycho kwotę593 l95,l8 złotycń;
(słownie:
pięćsetdziewięćdziesiqt
trzy tysiqcesto dziewięćdziesiqt
pięc 18/100złotych);
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitafu własnego
o kwotę|4 842625,90złoĘch;
(słownie:czternaście
milionów osiemsetczterdzieści
dwa tysiqcesześćset
dwadzieścia
pięć
90/100złoĘch),
6)
dodatkoweinformacjei objaśnienia
oraz księgi rachunkowei dokumentację
finansowo-księgową
za okres od l stycznia2013 roku
do 3l grudnia20|3roku,na podstawiektórychsprawozdanie
to sporządzono.
Do sprawozdaniafinansowegozał4czonosprawozdanieZarząduz dziata|ności
Spółki za rok
obrotowy2013.
4. W ramach przeprowadzonegobadania dokonano oceny, we wszystkich istotnych dla
sprawozdaniafinansowegoaspektach,prawidłowości
stosowanegosystemuksięgowości.
5' ZarządSpółki złoĘłw dniu 26 kwietnia2014 roku oświadczenie
o kompletności,
rzetelności
i
zgodnościz zastosowanymizasadami(polityką)rachunkowości
sprawozdaniafinansowego
przedłozonego
do badania oraz o nie zaistnieniudo dnia zakończeniabadania zdarzen,
wpĘwającychw sposób znaczącyna wielkośódanychwykazanychw sprawozdaniufinansowym
zarok badany.
6'
W trakcie badanianie nastąpiĘograniczeniazakresubadania,a jednostkaudostępniła
wskazane
ptzez biegłegorewidentadane, informacje,wyjaśnieniai oświadczenia,
niezbędnedla potrzeb
weryfikacji przedłoŻonego
sprawozdaniafi nansowego.
Misters Audytor Adviser Sp.: o. o.
)
"AI
SCO-PAK S, A.
Raportz badaniasprawozdaniafinansowego
zą okresobrotowyod 1.0l.2013roku do 3]']2,20]3roht
7 . Misters Audytor Adviser Sp' z o. o. .iest nieza|einaod badanejSpółki a zakres planowanycl,r
i wykonanychprac nie zostałw Zadensposóbograniczony,Szczegołowośó
przeprowadzonego
badania sprawozdaniafinansowego wynika ze sporządzonej
i przechowywanejw siedzibie
badającego dokumentacj
i rewizyjnej z badania,
8 . Badaniesprawozdaniafinansowegoprzeprowadziła
Elzbieta l,orenc.Dąbrowska,biegĘ ręwident
nrew. 9483, Badanie wykonano w miejscu przechowywaniaksiąg Spółki w Za|<ładzie
Produkcyjnymw Chełmie,przy ul. Wojsławickiej
7' w okresieod 16 do 28 kwietnia2014roku.
Biegłyrewidentjest niezaleznyod Spółki w rozumieniuar1.56 ust. 3 i 4 ustawyo biegtych
rewidentach.
9 . Nieroztącznączęściąniniejszegorapoftujest sprawozdaniefinansoweSpółki za rok obrotowy
kończącysięw dniu3l grudnia2013roku.
[I.
Podstawoweinformacje o działalności
Spółki
t . Sco - PAK S. A., zwana dalej Spółką,prowadzi swoją działalnośó
w oparciu o statutSpółki i
KodeksSpółekHandlowych'SiedzibaSpółkimieścisięw Warszawie,ul. Prosta28.
2 . W dniu 27 sierpnia 2010 roku na podstawieUchwaĘ Nr 2 NadzwyczajnegoZgromadzenia
Wspólników Spółkazostałaprzekształcona
ze spółkiz o'graniczoną
odpowiedzialnością
w spółkę
akcyjną(Akt notarialnyz dnia2,I,08,2010
roku,Rep A nr l104712010),
a
J.
4.
Postanowięniem
Sądu Rejonowegodla m.st. WarszawyXII WydziałGospodarczyw dniu 6
październikaf0|0roku Spótka zostaławpisanado KrajowegoRejestruSądowegopod nr KRS:
0000367f65.ostatniegoaktualnegowpisu do KrajowegoRejestru Sądowegodokonanow dniu
roku.
30.08.2013
Spółkaposiadapotwierdzonyprzez Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowyw Warszawienumer
identyfikacjipodatkowejNIP: 5631588270oraz numer identyfikacyjnyw systemieREGON:
jako podatnikVAT UE.
l l0150964.W dniu 24 kwietnia2004roku Spółkazostała
zarejestrowana
5 . w badanym okresie, przedmiot działalnościSpółki był zgodny z wypisem z KRS
głównie:
i (wg PolskiejKlasyfikacjiDziałalności)
obejmował
.
-
produkcjamasywłóknistej,
papierui tektury(l7.l)
produkcjawyrobówz papieruitekturyQ7,2)
działa|nośc
zw iązanaze zbieraniem'przetwarzaniemi unieszkodliwianiemodpadów;
odzysksurowców(38.)
wynajemi dzierŻawa(77
,)
6 . KapitałpodstawowySpółkiwedfugstanuna dzięń 31 grudnia2012 roku wynosił1l 837500,00
złotychi dzieliłsię na 47 350000 akcji o wartości
nominalnej0,25zt każda.Na dzień bilansowy
wartośó
kapitałuwłasnego
wynosiła25 |24 99|,56złoĘch'
przęZ.,
W dniu31,|2.f0|3rokuakcjeSpółkibytyobjętew catości
Posiadacz
PRESCOTT S.A.
Pozostali
Razern
Misters Audytor Adviser Sp.z o. o.
IloŚć
akcji
19376000
27974000
47 350000
Wartośó
wtys' zł
4 844
6 993.s
1 18 3 7 , 5
Procentposiadanych
głosów
5r.58%
48.42%
r00%
a
SCO-PAK S. A.
Raportz badąniasprawozdaniafinansowego
roku do 3:,.12.2013
rohl
za oleresobrotow od 1.01.2013
7 . RokiemobrotowymSpótkijest rok kalendarzowy.
8 . W okresieod l stycznia2013rokudo 3l grudnia20l3 rokuw składZarząduwchodził:
GrzegotzPleskot - Prezes ZarząduSpółki,powołanyw dniu 2,7,08.20|0roku na okrestrzyletniej
kadencji.
Do dnia zakoirczenia
badaniasĘadZarządunie uległzmianie'Zgodniezart.369. $ 4' Ksh mandat
członka zarząduwygasa najpóźniejz dniem odbycia walnego zgromadzeniazatwierdzającego
funkcjiczłonkazarządu.
sprawozdanie
finansoweza ostatnipełnyrok obrotowypełnienia
się następująco:
SkładRady NadzorczejSpótki w 20l3 rokuprzedstawiat
Imięinazwisko
Funkcja
StefanKołakowski
Tadeusz Pleskot
Aneta Kazieczko
Ewa Pleskot
Marian Olszak
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Data
Data
powotania
rezygnacji
f7.08.2010r.
27.08.2010
r.
27.08.2010
r.
27.08.2010
r.
28.06.2011r.
Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Do dnia zakończeniabadaniaskładRady
Nadzorczejnie uległzmianie.MandatczłonkówRady Nadzorczejwygasaz upĘwem terminu
zatwierdzeniasprawozdania finansowego Spółki za rok 20|3 przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
w 2013rokuwvniosło|94.7etatów.
9. Średniezatrudnienie
kontrolezewnętrzne.
1 0 .W roku 20l3 w Spółcenie byłyprzeprowadzane
Spółki:
I t . Powiązaniaosobowei kapitałowe
funkcjęPrezesaZarząduw
GrzegorzPleskot- PrezesZarząduSpółkipetnijednocześnie
posiadającym
40p20ńakcji Spółki'co stanowi5l,58o^
PRESCOTT S'A., będącejakcjonariuszem
udziałuw ogólnej liczbie głosówna Walnym ZgromadzeniuakcjonariuszySpółki'
TadeuszPleskot - WiceprzewodniczącyRady Nadzorczej Spótki oraz Ewa Pleskot - Członek
Rady Nadzorczej Spółki pełniąjednocześniefunkcje Członków Rady Nadzorczej w Spotce
PRESCOTT S.A' Ewa Pleskotjest żoną,a TadeuszPleskotjest bratemGrzegorzaPleskotPrezesa Zarządu Spółki. Gruegorz Pleskot posiada 6|,50ń akcji w kapitale zakładowym
PRESCOTT S.A. a TadęuszPleskotposiada20,90^akcji w kapitalezakładowymPRESCOTT
S.A.
ilI.
Pozostałeinformacje
1' Sprawozdanie llnansowę za rok obrotowy 2012 zostało zbadane przez podmiot
uprawnionyMisters Audytor Adviser Sp. z o. o. z siedzibq w Warszawie, ul' Wiśniowa40
l. 5 wpisany na listę KIBR pod nr 3704. Sprawozdanieto uzyskałoopinię bez zastrzeŻeń,
2. Dziatalność
Spółkiw 20|2 roku zamknęłasię zyskiemnettow kwocie 96f 9f8,55 złoĘch.
3. W dniu 25 czerwca 2013 roku Zvyczajne Walne ZgromadzenieSpótki uchwałąnr 4l20I3
zatwięrdziłosprawozdaniefinansoweza20|2 rok oraz uchwałąnr 7120|3 zdecydowałoo
na pokrycie sttaĘz poprzednichokresów'
przeznaczęniu
wypracowanegozysku nettow całości
Misters Audytor Adviser Sp. z o. o.
SCO-PAK S. A.
go
Raportz bądaniasprawozdania/inanso,ye
roku do i1.12.2013roku
za okresobrotowyod 1.01.2013
finansoweZa rokobrotowy20|2 zostatońoŻonęw SądzieRejonowymdla m.st.
Sprawozdanie
WarszawyXII WydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowegow dniu ?6 |ipca2013roku'
4. Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2012 zostaŁwprowadzonydo ksiąg jako bilans otwarcia
roku2013.
5 . Celem badania sprawozdaniafinansowegoza 2013 rok było wyrażeniepisemnej opinii wraz
z raportem o tym, czy sprawozdaniefinansowejest zgodne z wymagającymizastosowania
oraz czy we wsrystkich istotnychaspektachrzetelniei jasno
zasadami(polĘką) rachunkowości
przedstawiasytuacjęmajątkowąi finansową,jaktez wynik finansowybadanejSpółki.
6 . Sprawozdaniefinansowezostałopodpisaneprzez ZaruądSpołki.oznaczato,że Zarząd ptzviął
sporządzeniaprzedłożonegodo badania sprawozdania
odpowiedzialnośóza pravtidłowość
finansoweso.
MistersAudytorAdviser Sp.z o. o.
'tĄ
SCO-PAKS. A.
Raport z badania sprawozdaniaJinansowego
za olłes obrotowyod I.0I.2013roku do 3I.l2.20]3 roht
Częś
ć analiu cz,,a raportu
I. Analiza finansowa Sprńłki
ogrÓlna ana|Iztsprawozdania finansowego
BILANS
AKTYWA
A.
B.
AkĘwa trwałe
I.
Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należnościdługoterminowe
IV. Inwestycje dfugoterminowe
V. Długotermin . roz|iczenia międątokresowe
Aktywa obrotowe
I.
Zapasy
u. NależnościkrÓtkoterminowe
III. InwesĘcje krÓtkoterminowe
IV. KrÓtkotermin. rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYwÓw
MistersAudytorAdviser Sp.z o. o.
(w złotych)
31.1f.2013
7o sumy
bilansowej
3r.12.2012
7o sumy
bilansowej
75,1
3,2
4,0
69,8
ll,2
I1,0
1,6
l,l
24,9
l0 852105,61
13 128662,86
7 175250,08
1 54t 498,23
32 697516,78
10,0
12,l
6,6
1,4
30,2
0,0
68,5
0,1
2,8
Ą
ą
J,t
82,3
6 346 017,65
t3 f57 466,26
2 576 960,44
1 395757,87
23 57620222
4,8
10,0
1,9
1,0
17,7
t3 916368,65
t3 661814,97
| 940 078,47
I 343553,30
30 861 815,39
132 932 136,00
100,0
0,0
76,4
2,6
JrJ
124W6315,46
7o sumy
bilansowej
t5 972,25
67 715767,3s
0,00
3 471 850,00
4 342 500,70
75 56 090,30
35246,25
84 991 374,88
127000,00
3 471 850,00
4 609 028,94
93234 500,07
lt 748,75
101448 834,02
0,00
3 471 850,00
4 423 501,01
r09 355 933,78
31.12.2011
100,0
109 596 854,52
0,0
62,6
100,0
6
SCO-PAKS. A.
Raport z badania sprawozdaniafinansowego
za olłes obrotowyod I.01.20]3rolat do 3I.I2'20]3 rohl
PASYWA
Kapitał własny
I.
Kapitałpodstawowy
II.
Kapitałzapmowy
ilI.
Strataz lat ubiegtych
[V. ZyslłlStratanetto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.
Rezerwy na zobowiązania
il.
Zoboitązaniadługoterminowe
ru. ZobowiązaniakrÓtkoterminowe
IV. Rozliczeniamiędzyokresowe
SUMA PASYWOW
Misters Audytor Adviser Sp. z o. o.
31.12.f013
7o sumy
bilansowej
31.12.2012
7o sumy
bilansowej
31.12.2011
tuty.
. -o10
DlransoweJ
9,5
24,6
-2,7
0,8
3f2
ll 837500,00
30 568 970,82
4 t82 636,42
780 854,51
39 004 688,91
I1,0
28,3
-3,9
0,'7
36,1
') ')
247 400,86
40 288 516,08
20 076 5t9,27
828f 945,72
68 895 381,93
0,f
3'7,3
18,6
7,7
63,9
I I 837 500,00
30 568 970,4
-2 438 853,36
-t4 842 625,90
25lf499t,ś
8,9
23,0
-1,8
-11,2
18,9
ll 837500,00
30 568 970,82
-3 401 781,91
962928,55
39967 617,6
3 396075,83
76 615915,15
21 588 050,98
6207102,48
107807l4/.,U
2,6
57,6
16,2
4,7
81,1
2 693 557,61
9122291,20
65 622250,53
6 690 598,66
84 128698,00
7,4
52,9
5,4
67,8
132 932 136,00
100,0
124 096315,46
100,0
-t-
r09 596 854,52
100,0
7F
SCO-PAK S. A,
Rapor t z badąnia sp r awozdania finansowego
roku
roku do 3i,.12.2013
za okresobrotowyod 1.01.2013
KALKULACYJNY RACHUNEK zYSKÓw I STRAT
(w złotych)
01.0r.2013-przyrost
3r.12.20132013/2012
01.01.2012-przyrost
3r.r2.f0r2 20l2l20ll
01.01.20113r.r2.20rr
Przychodyzesprzedażytowarów i produktów
36334 444'56
I. Przychodyze sprzedtŻyproduktów
|7 733,53
towarów i materiał.
tI' Przychodyze sprzedaŻy
36 352 178.09
-30,22% 52 07209,35
-50,63%
3q917,10
-30,24o/o 52 10826,45
-3,53o/o 53 97681,51
-79,28o/o
173353,64
-3,770ń 54 14935.15
Koszty sprzedanychtowarów i produktów
produktów 32 633310,29
sprzedanych
I' Koszt wytworzenia
8 8ó4'00
towarÓwi materiałów
sprzedanych
II' Wartość
-9,69%
-42,32%
3 6 1 3 66 3 , 0 9
l5 368,71
-26,49%
-91,32%
49 t59 65,73
176968,79
-7,l1oh
36 15231,80
-26,7fo/o
49 336 34,5f
32 642 234,29
c.
Zysk brutto na sprzedaży
3 709943,80
-16,75o
15 95ó094'65
231,49oh
4 813 400,63
D.
Koszty sprzedaży
| 674259,91
-48,27o/o
3 236 252,08
|4,49oń
2 826 661,84
E.
Koszty ogó|negoz^rządu
5 497 113,93
-23,84oh
7 217 966,66
-1,20o/o
7 305 492,72
F.
na sprzedaży
Zys|ł/Strata
-3 461430,04
.
-162,91"/o
5 501 875,91
G.
PozostaleprzychodYoPeracYjne
I, Zyskze zbycianiefinans.aktywówtrwał.
przychodyoperacy.jne
Il. Pozostałe
H.
PozostalekosztYoPeracYjne
I' Strataze zbycianiefinans'aktywówtrwał'
Il. Aktualizacjawartości
aktywówniefinans'
kosztyoperacyjne
IlI. Pozostałe
I.
operacyjnej
Zysk/Stratana dzia|aIności
J.
Przychodyfinansowe
I. OdsetkiuzYskane
II. Inne
K.
Koszty finansowe
t. odsętkido zapłacenia
lI' Pozostałe
L.
gospod.
ZysklStratabrutto na dzia|a|ności
M.
Zyski nadzwYczajne
0,00
0,00
0,oo
N.
Straty nadzwYczajne
0,00
0,00
0,00
O.
Zysk/Stratabrutto
P.
PodatekdochodowY
R.
Zysk/Strata netto
Misters Audytor Adviser SP. z o. o.
46 8r5,62
l 5 1 75 3 1 , 9 1
t 564347,53
100,00%
0,00
-31,340/o 2 2r0 ln,t4
-f9,fzo
z 210 llt,l4
0,00 -100,00%
100,00%
822 029,68
487,04%
2 463384,10
3 285413,78 636,f3Vo
-5 182 496,f9
l'75282,01
0,00
175f82,01
6 663365,41
2 327 098,',15
8 9904ó4'16
-l7l,33oh
-203,44o
-100,00%
3 00 5 8 , 1 5
-80,35% | 149949,40
-80'41o/o 1t 28007,55
26 618,02 100,00%
0,00 -100,00%
4 1 96 3 0 , 4 3 100,00%
100,00%
446248,45
7 265138,60
-8,01%
-100,00%
-28,50o/o
r90 540,24
5 46 0 8 , 1 9
245 148,43
f5,51%
77,290/o
35,77oh
5 3 0 91 3 7 ,I1
| 3r2 612,94
6 ó21 750'05
-13997678,44 -161430'
889 13688
fl,88oh
58,44%
100,00%
103,85%
-59,53oń
-59,53o
889 136,98
-1245,05o/o
-73791,57
-105,21o/o
96f 928,55
fs32%
-14842 625,90 -164L,40o/o :
0,00
3 00 5 8 , 1 5
0,00
0,00
5 961253,62
r20 26r,79
. 0,00
120 f61,79
58,620/o 3 347056,70
144,25o/o 537 404,97
70,47oń 3 884461,67
-t3 991678,44 -1674,30o/o
844947,46
-5 31853,93
2197 053,74
2197 053,74
| 416199,23
780 854,51
SCO-PAK S. A.
Raportz badaniasprawozdaniafinansowego
za okresobrotowy
roku do 31.12.2013
od 1.01.2013
roku
Wybrane wskaźniki finansowe
Dla rachunku
wu inflac
EFEKTYWNoŚĆ ozltł,ALNoŚcl
ik na sorzedażv
x l00
w' materiałówitowarów
maiatku(RoA
Rentowność
ik finansowvnettox 100
Rentownośćkapitału wla
ik finansowvnettox 100
średnistankapitałuwł
Rentownośćnetto sorzedażv (R
ik finansowvnettox 100
dazy produktów, nrateriałówi towarów
RentownoŚćbrutto
ik finansowybruttox 100
któw. materiałów i towarów
Średni stannalezności
z Wtułudostawi
któw, materiałówi towarów
Średni stan zaoasów x 360 dni
bkość
obrotu zobow
średni
stanzobowiazańz Wtułudostawi usfuex 360 dni
Wskaźnik zad|użenia
Rezerwvizobowiazaniax 100
Wskaźnik zadIużeniadIusoterminow
zania dłupoterminowe*x 100
Wskaźnik zadłużeniakapitałuw|as
niax 100
WskaźnikzadłużeniadIugoterminowego kapitału
Wskaźnikpokrycia majątkutrwalego kapitalem
itałwłasnyx 100
Wskaźnik pokrycia maiatku trwałegokapitałemstałym
itałwłasnv+ zobowiazaniadfupoterminowe*)x l00
MistersAudytorAdviserSp.z o. o.
/,
SCQ-PAKS,A,
Raportz badaniasprawozdaniafinansovego
ząolrłes
obrotowod I ,0l ,20lj roku do3I' I2.20I3 rolgl
2013
2012
20n
1.03
0,47
l.6l
0,75
0.26
1.09
0,17
0.05
0.47
PhnnośćI
akwwa obrotoweoqółem**
zobowiązanialcrótkoterminowe***
Płynność
II
aktywa obrotoweogółem**- ?iuasy
**
zobowiazania|aótkoterming1ryę*
PlvnnośćIII
aktywaobrotoweogółem**_ zapasy- należności
zobowiazaniakrótkoterminowe*{.*
*
obejmujQrównieżrezerwęna odroczony podatekdochodowy,długoterminow€rez€rwy, zobowiqzaniaz tytułudostawi usfug powyż€j l f
miesięcy,ujemnąwartość
firmy i długoterminowerozliczenia międzyokresowe
*.t bez'.z Ęttufudostawi usługpowyżej12 miesięcy'.
* :t{r !ę2 ''z tytułudostawi ustugpowyżejl2 miesięcy',,powiększoneo krÓtkoterminowe
rezerwyi krÓtkoterminowerozliczcnia
międzyokresowe
MistersAudytorAdviser Sp.z o. o.
t0f
SCO.PAK S, A,
Raportz badaniasprawozdaniafinansowego
zą okresobrotowyod 1'0l.20l 3 roku do 31.12.20]
3 roht
Kluczowewskaźnikicharakteryzującewynik finansowyoraz sytuacjęmajątkowąSpółki
Wskaźniki rentowności
w roku badanymprzyjmująwartości
ujemne.Powodemtakiego
Wyliczonewskaźnikirentowności
jest
jednoczesnym
poniesiona
przy
netto
w
Spótce,
spadku
zarównoogólnejsumy
stanu
strata
przychodów jak i kosztów podstawowej działalnościoperacyjnej w roku badanym.
Wskaźniki rotacji
Cykle obrotu naleznościami,zapasami i zobowiązaniamiw odniesieniu do porównywalnych
wykazująwzrosti wynosząodpowiednio:112,||Ż,136dni.
wielkości
z roku ubiegłego
Stopa zadłużenia
Wskazniki zadłużrcnia
Spółki w roku badanymw porównaniu do lat ubiegĘch ulegĘ wyra:źnemu
zrviększeniu.TakŻeistotny wzrost wykazujewskaźnikpoĘcia majątkutrwałegokapitałemstałym.
Natomiast zmniejszenie w porównaniu do lat ubiegłychwykazuje wskaźnik pokrycia majątku
trwategokapitałemwłasnym,będącyskutkiemobniżeniakapitatuwłasnegoSpółkiw roku badanym.
Wskaźniki pĘnności
WskaŹniki pĘnnościwykazują w ostatnimroku poprawęw porównaniu do roku poprzedniegoi
utrzymująsię w granicy poziomów minimalnych,zbliżonychdo optymalnejwartościwskaźników
(wsk.pł.Iw ptzedzia|e|,2 _ 2, wsk.pł.II w ptzedzia|el,0 - 1,3;i wsk. pł.III powyżej0'2).
pĘnności
StrukturamajątkuSpółkiwykazujew roku badanymw prownaniudo lat poprzednichistotnywzrostw
grupie aktywów trwĄch przy zmniejszeniuudziatu aktywów obrotowych. Natomiast udział
zmienił
finansowaniaw ostatnimroku działalności
kapitałówwłasnych i obcych w strukturzężrodęł
się w relacji odwrotnej,gdyżtodnotowanowzrost udziatufinansowaniakapitałemobcym kosztem
własnym,
kapitałem
udziałufinansowania
Misters Audytor Adviser Sp. z o. o.
I14
SCO-PAK S. A.
Raportz badaniasprawozdaniafinansowego
zą okresobrotowy
od l,01,2013roku do 31.12.2013
roku
Częśćszczegółowa raportu
I.
Prawidłowośćstosowanego systemu księgowościi powiązanego z nim systemu
kontroli wewnętrznej
System księgowości
Zgodniez wymaganiamiart. 10 ustawyo rachunkowości
z dnia29 września|994 t, (tekstjednolity
Dz.U' z20|3 t.,poz,330)Spółkaposiadaaktualnądokumentację
opisującąprzyjętezasady(politykę)
rachunkowości.
Księgi rachunkowesą prowadzonew miejscu położeniajednego z zakładowprodukcyjnychw
Chełmieprzy ul. Wojsławickiej7, za pomocąinformatycznegosystemufinansowegoSage Symfonia,
w oparciuo systemoperacyjnyWindows.
działającego
Dokumentacja informaĘcznego systemu przetwaruania danych spełnia wymogi ustawy
o rachunkowości.
i powiązanegoz
Dokonanowyrywkowegosprawdzeniaprawidłowości
działaniasystemuksięgowości
nim systemukontroliwewnętrznej.
ocenie podlegaĘw szczególności:
.
-
gospodarczych,
prawidłowośó
dokumentowaniaoperacji
prawidtowość
prowadzonych
za pomocąkomputera
ksiągrachunkowych,
zasadrachunkowości,
zasadnośó
i ciągłośó
stosowanych
powiązaniedanychwynikającychz ksiągze sprawozdaniem
finansowym,
ochronadokumentacjiksięgowej'ksiągrachunkowychi sprawozdaniafinansowego,
prueprowadzenie
i rozliczęniewyników inwentaryzacji,
Sprawność
działaniakontroliwewnętrznej.
poszczególnychpozycji
badaniawiarygodności
W wyniku tych ocen, w połączeniuz rezu|tatami
sprawozdaniafinansowego,stwierdzono,że system księgowościi dziatającyw powiązaniuz nim
system kontroli wewnętrznejmoŻnauznać za prawidłowy,spełniającywymogi art. 24 ustawy o
rachunkowości.
Celem badanianie było wraŻęnię kompleksowejopinii na temat funkcjonowania
tych systemów.
Kontrola wewnętrzna
pracowników
wykonywanąprzez upoważnionych
Systemkontroli obejmujekontrolęfunkcjonalną,
Spótki. obce dowody księgowe(fakturyzewnętrzne)są ujmowanew księgachrachunkowychSpółki'
po uprzednimparafowaniuich przez osoby odpowiedzia|neza kontrolę merytorycznąi formalnorachunkową'
MistersAudytorAdviser Sp.z o. o.
,, -/
SCO-PAK S. A,
Raportz badąniąsprawozdaniafinansowego
za okresobrotowy
roku do 31.12.2013
od 1.01.2013
roku
Inwentaryz cja
W okresie objętymbadaniem,Spótka (zgodnie z art, 26 ustawy o rachunkowości)
przeprowadziła
inwentaryzację
aktywówipasywów orazroz|iczyła
iujęław księgachwyniki tej inwentaryzacji.
Drogą spisuz natury,ustalonostannastępujących
składnikówmajątku:
.
zapasówmateriałów,towarów i wyrobów gotowych
r
pieniężnych
środków
w kasie
na dzień3|.|2,20l.3
r'
na dzień31.12.20|3
r'
Drogąuzyskaniapotwierdzenia
saldai weryfikacjiz dokumentami
Źródłowymi
uzgodnionostan:
środkówtrwĄch
nadzień3|.|2,20|3r,
o wartościniematerialnychiprawnych
nadzięń3|.|2,f0|3r'
o środkówpienięinych na rachunkachbankowych
na dzień3|.|2,20|3r'
o kredytów bankowych
na dzień3|.|2.2013
t'
o na|eznościi zobowiazań
na dzień30'l l .20l3 r.
Drogą porównaniai weryfikacji danychksięgowychz odpowiednimidokumentamiustalonostan
pozostĄch pozycjiaktywówipasyrvówna dzień3l.12.20l3roku.
o
il.
Informacjeo niektórych istotnychporycjachsprawozdaniafinansowego
Rzeczowe akĘwa trwałe- w kwocie 10l 448 834,02złotychstanowią76,3%;0
sumy bilansowej.
W roku 2013 wartośónetto tzeczowegomajątkutrwałegow stosunkudo roku poprzedniegouległa
zwiększeniuo |6 457tys. złotych' główniew wyniku przyjęciado eksploatacjize środkówtrwĄch
w budowie nowych obiektów w grupie wządzeń technicznych i maszyn w tym głównie
elektrociepłowni
i oczyszcza|niściekówna tereniegminy Włodawaw miejscowości
o|chówek.
przesłanki
posiadanych
przez
Zarząd Spótki ocenił,ze nie wystąpiły
co do utraty wańości
Spółkę
aktywów trwałych,na podstawieprzeprowadzonej
w lipcu 2013 roku wyceny elektrocieptowni
i
oczyszcza|niściekówprzez rzeczoznawcęmajątkowego.
- w kwocie3 471 850,00złotychstanowią2,6%o
Inwestycjedługoterminowe
sumybilansoweji nie
wykazują zmian w stosunku do roku poprzedniego.Są to dtugoterminoweaktywa finansowe i
obejmują347 |85 akcji o nominalnejwartościjednostkowej10,00 złotych za akcję Społki
PRESCOTT S. A' z siedzibą w Chetmie, powiazanejze Spółkąbadaną.Zarząd oceniłprzesłanki
utratywartości
tych aktywów i nie uznałazazasadnetworzenieodpisuaktualizującegoich wartośó.
Długoterminowerozliczenia międryokresowe- w kwocie 4 4f3 50|,0| złoĘchstanowią3,3oń
sumy bilansowej i nie wykazują istotnych zmian w stosunku do roku poprzedniego.Są to
dtugoterminoweaktywa z $utu odroczonegopodatku dochodowegow kwocię 2 038 494'86 i
2 385 006'l 5 złoĘch.
dfugotermin
owe roz|iczeniakosztów finansowycho wartości
Zapasy - w kwocie 6 346 017,65złotychstanowią4,8ońsumy bilansoweji w stosunkudo roku
wykazująspadeko 54,4Yo.Są to główniewycenionena dzięil bilansowy materiaty w
ubiegłego
wyniosła| 285 |73,32złote'
kwocie5 052 897,47złotychorazwyrobygotowe,którychwartośó
Na|eżności
krótkoterminowe- w kwocie |3 25.7466,26zł,otych
stanowią|0,0o^sumy bilansoweji
poziomie
poprzedniego.
ksztattująsię na zbliżonym
w stosunkudo roku
Są to gtównienależności
z
jednostek,
nettona dzień bilansowywyniosta
tytułudostawi ustug od pozostaĘch
których wartość
,7
ktÓrych
667 655,02złottch.Spółkaw roku badanymutworzytaodpisy aktualizującena|eżności,
przeterminowane
w
i zagroŻone
nieściągalnością)
terminptatności
nie zostatdotrzymany(należności
windykacyjne.
wysokości
82f 029,68złotychi do którychSpótkaprowadzinadalczynności
Misters Audvtor Adviser Sp. z o. o.
r#,
SCO-PAK S. A,
Raportz badaniasprawozdaniafinansowego
zą okresobrotowyod 1.0l.2013 roku do 3I.l2'20]3 roku
Zobowiązaniai rezeIwyna zobowiązani^-w kwocie 107807 |44,44złotychstanowią8l,loń sumy
bilansowej.
Największąpazycjąsązobowiązania
dfugoterminowe
w kwocie76 6159l5,l5 złotych,
któreobejmujązobowiązaniaztl,tułu
emisjiw miesiącuwrześniu
20l3 roku obligacjizwykĘch serii
E, F i G w wartości
nominalnej63 700000,00złotych,których terminwykupu przypadana drugie
półrocze2015roku.ZarządSpółki,UchwatąNadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
zdnia l6 kwietnia2013roku(aktnotarialny
Rep. Anr2121l20l3- KancelariaNotarialnaNotariusza
KrzysztofaBorawskiegow Warszawie)'zostatupoważniony
do obciąŹania
w latach20|3.f0|4
wszystkichnieruchomości
i ruchomości
Spótki ograniczonymi
prawamirzeczowymiustanowionymi
na zabezpieczeniespłatyudzielonychSpółcekedyów i poiyczek oraz wykupu emitowanych
obligacji,do wysokościpowstĄch z tegot5rtufu
zobowiązańwrazz oprocentowaniem,
odsetkamii
kosztami.Zabezpieczeniemewentualnychroszczęńobligatariuszyobligacji zwykĘch jest
ustanowieniehipotekiumownejna nieruchomościach
i zastawna akcjachSpółki.Krótkoterminowe
zobowiązaniaSpółki,w tym zobowiązaniaz Ęrtutudostawi ustugw kwocie 1l 007 48l,l8 złotychi
zobowiązaniapublicznoprawnew kwocie 4 925 50,I,49złotychna dzień bilansowyw porównaniudo
rokuubiegłego
wykazująspadeko 67,1oń.Spółkaw pierwszympółroczuroku badanegona skutek
utratyzdolnościregulowaniabieŻących
zobowiązańhand|owychi podatkowychponiosładodatkowe
kosztyfinansoweodsetekzaopoźnieniew zapłaciei pozostałe
koszty związanezegzekucją
zobowiązan.Na dzień bilansowySpółkana|iczyłarezerwna koszty sądowe,komorniczeoraz odsetki
przypadające
do zapłaĘnałącznąkwotę394 407,04z}oĘcha dotyczącezobowiązańhandlowychnie
uregulowanychw roku badanym.
Przychody ze sprzedaĘ towarów i produktów - w kwocie 36352178,09złotych.Przychodyze
sprzedaĘproduktóww stosunkudo rokupoprzedniego
zmniejszytysię o 30,220ń'
Koszty wytworzeniasprzedanychproduktów. w kwocie 32633 370,29złotychw porównaniudo
roku ubiegłegowykazałspadek o 9,69%o.
Z uwagi na treśóekonomicznąponiesionychkosfów
produkcji,zostaĘ one skorygowaneo koszty pośrednie
w wysokości9|7 225,93 złoĘch,będące
wynikiemnieplanowychprzestojówlinii technologicznej
w miesiąculipcu i sierpniu20l3 roku.
Pozostałe prrychody operacyjne oraiz pozostałekoszĘ operaryjne. Pozostałeprrychody
operacyjnew kwocie |564347,53 ztoĘch, zmniejsryłysię o 29,2f0ńnatomiastpozostałekoszty
operacyjnew kwocię łącznej3 2854|3,,78złotych ruiększyĘ się o 636,23Yow porównaniu do
wielkościz roku poprzedniego.Pozostałekoszty operacyjnena dzień bilansowyobejmująkwotę
odpisu nieuzasadnionychkosztów wytworzeniasprzedanychwyrobów, wynikającychz warunków
organizacyjnychprodukcjioraz koszty utworzonychodpisów aktualizującychnależności
i inne koszty
operacyjnezwiązanez kosztami egzekucji komorniczych,opłatamisądowymi i innymi opłatami
poniesionymiw roku badanym.
Prrychody finansowei koszĘ finansowe.Przychodyfinansowew kwocie 175282,0|złotychw
porównaniudo roku poprzedniego
zmniejszytysię o 28,syonatomiastkosztyfinansowew wysokości
8 990464'|6 złotychw roku badanymwzrosĘ w porównaniudo roku ubiegłego
głównie
o 35'77%o,
w rezultacieponiesionychkosztów emisji obligacji,kosztówodsetekoraz prowizjii innychkosztów
obsługizadłuzenia
Spółki.
ilI.
Zobowiązania warunkowe i hipoteki
Zgodnie z oświadczeniem
Zarządu,w Spółce występujązobowiązaniawarunkowew wysokości
l99 l50 tys. złotychw formieustanowionej
hipotekiumownejna nieruchomościach
i urządzeniach
stanowiącychmajątek Spółki położonychw Chełmie i w orchówku gmina Włodawa.Spółka
szczegółowo przedstawiłastan zabezpieczeń na swoim majątku w punkcie 2f. informacji
dodatkowychi objaśnieńdo sprawozdaniafinansowegoza rok badany.
IV. Zdarzenia po dacie bilansu
Zgodniez oświadczeniem
Zarządunie wystąpiĘpo daciebilansuistotnęzdarzeniadotycząceokresu
od l stycznia2013roku do 3l grudnia20l3 roku,którenie zostĄby uwzględnione
w sprawozdaniu
finansowymza ten rok.
MistersAudytorAdviser Sp.z o. o.
14/
T
v.
SCO-PAK S. ARaportz badaniasprawozdaniafinansowego
za okresobrotowyod 1.01.2013
roku do 31.12.2013
roku
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia,zostałasporządzonaw sposób kompletny z uwzg|ędnieniemwymogów
zawaĘch w art.48 ust. l ustawy o rachunkowości.
VI.
Sprawozdanie z działalności Spólki
Do sprawozdaniafinansowegoZarząd dotączyłSprawozdaniez działa|ności
Spółki za okres od
0l'0l.20l3 roku do 3|.|2.2013roku,Zawartew nim informacje
sąkompletne
w rozumięniu
ań. 49
i w rozporządzeniuMinistra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
ust. 2 ustawyrachunkowości
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych
oraz warunków uznawaniaza równowazneinformacji wymaganychprzepisami
(Dz. U. nr 33, poz.259z późn'zmianami),a
państwa
państwemczłonkowskim
prawa
niebędącego
zawartęw nim informacjefinansowesą zgodnez danymipochodzącymize zbadanegosprawozdania
finansowego.
vII. Zestawienie zmian w kapitale własnym
prawidłowo
prezentujezmiany,które wystąpiływ kapitale
Zestawieniezmianw kapitalewłasnym,
własnym
Spółkizarok obrotowyod 1.01.20l3rokudo 3l.|2.f0I3 roku.Zestawienie
to wykazuje
zmniejszeniekapitafuwłasnegoo kwotę poniesionejstraty netto w wysokości|4 842 625,90
złotych.
VIII. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunekprzeptywówpieniężnych
za okres od 0l.0l.20l3 roku do 3|.|f.f0l3 roku został
w zatącznikunr l do ustawyo rachunkowości.
sporządzonyzgodnieZ wymogamiokreślonymi
prawidłowo
powiązane
Zalvartew nim danesą
z bilansem,rachunkiemzysków i stratorazksięgami
Spółki. Zmiana stanu środków pienięznych netto wykazuje ich zwiększenie o kwotę
593 l95'l8 złoĘch'
IX.
Wycena
Stosowane przez Spółkę zasady wyceny zostaty opisane w przedłozonym sprawozdaniu
finansowym.Są one zgodnez wymogamiustawyo rachunkowości
z dnia 29 września1994roku
orazprzyjętąpolitykąrachunkowości,
którąSpółkastosujew sposóbprawidłowy
i ciągĘ.
X.
Prezentacja
Spółka dokonałaprawidtowejprezentacjiposzczególnychskładnikówaktywów i pasywów oraz
przychodówi kosztów w sprawozdaniufinansowm, Z dniem l stycznia 2013 roku dokonano
zmiany prezentacjirachunku
zgodniez obowiązującymiSpółkęzasadami(polityką)rachunkowości
zysków istrat z wariantuporównawcze9onawariantkalkulacyjny.Bilans oraz rachunekzysków i
strat wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami,
zawierająwszystkie pozycje, których
z dnia
ujawnieniew sprawozdaniu
finansowymjest wymaganeprzepisamiustawyo rachunkowości
29 września1994roku.
XI.
Zgodnośćz przepisami prawa
Biegty rewidentotrzymał
w którym Zarządstwierdził,
iż
od ZarząduSpółkipisemneoświadczenie,
Spółka przestrzegataprzepisów prawa. ZdaniembiegłegoSpółka korzystataw roku badanymze
pienięznychotrzymanychod PręzesaZarząduGrzegorzaPlęskotai roz|iczonychnatączną
środków
kwotę1 766 000,00złoĘchbez uzyskanejzgodyRady Nadzorczej,cojest sprzecznez $ 31 ust.2.
StatutuSpółki.
MistersAudytorAdvtser Sp.z o. o.
"=r1
$Go.adf,tt-
Ił!tp.
ła sprłv'azdaniafina|łłoweg1l
Q!:t.z bttcktłł
zą okr.es
obrololty otl !.0I.2.al3 łekn.rta.3|,.I2.2a.t3tofta
h'fistg.sA1tdyto;:
Ar|yłgetn
.$p' Ż Ó., Ó-:g'.ltąPólliZejpodpisany.
bieg|3trewldentlpotrvierx|Ąąiżsą
tiptttlvnleni
do'badauia*pa,lvozeleń:ffnanoorvych
.rvaltnrki
6ręp:qpełniąja
określonę
w.*rt.5ó ilstarry
o b'iegselrretrłęlrtaclri ich 'sarnorządaą^
podmrotągh
u|linwn lr. etr do .badanin'p,**o,.luii
fina1rsor.yyeh,
do w$'afenia łlełst.r:orrnęi
i rrieza|eżnej
opinii o' sprarvozdanitlfiirarrrsotrn
sco-pA.Ks.
A.
Bgdanis.sprarvozrlalliafinansolvegozost*łopraepr'o.lvadzone
zggdrriez Kl'ąi.olvyrlristandąrdami
rewiąji fi*a.lt'sqrvejtlstaltorviottynriprzez l{rąiow4 Radę Bie.slyih Rervidgltów i zatrvier.'dzoltyrrri
plzez Komiąię Nadzonr Arlclytoive.go.ry
dłiirr3l lurarsa20 l0 foku'
W ilrrieniuMistcls Audytor Atlviser Spóllłnż b" o"
warszavŁ uł."Wiśrtiorva
40lgk.15
Fodlniof *.pjsaf}ylla liqtępod'fi}iotńlv
ttprarvnionyolr
do badaniapodpory'qiq3704
Kluczorvy biegty rewidenf:
E|żbietłLorenc.Dą brorłslra
BisgtyRe$idont
Nr'9{83
Ptezes Zalządtt
-,Dr,agan
Barbara
Brsgly Rervftlerrt
Nr'2581
rr'.imięniu
MistorlsArdytor:Arlviser.spóIlraf &,'$;
Warczaun,dnia 28 krvietniafCIl4 roktt,
l.Iisterł.Altctyt.arAch,isęrSp.ł ą, ę'
r6

Podobne dokumenty