Instrukcja montażu

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja montażu
Combi (E)
Instrukcja montażu
Strona2
Combi (E)
2
1
3
6
4
Przykład montażu
1 Panel obsługi
2Czujnik temperatury
pomieszczenia
3 Wlot powietrza obiegowego
(min. 150 cm²)
4 Rury ciepłego powietrza
5 Wyloty ciepłego powietrza
6 Komin ścienny
2
5
Spis treści
Instrukcja montażu
Stosowane symbole ............................................................... 3
Instrukcja montażu
Przeznaczenie ......................................................................... 3
Dopuszczenie ......................................................................... 3
Przepisy .................................................................................. 3
Zalecenia montażowe w pojazdach ....................................... 4
Wybór miejsca .................................................................... 4
Mocowanie urządzenia ...................................................... 5
Układ odprowadzania spalin ............................................ 5
Montaż komina ściennego ..................................................... 5
Przyłącze podwójnej rury spalin do urządzenia ..................... 6
Wlot powietrza obiegowego ............................................ 6
Rozprowadzanie ciepłego powietrza .............................. 6
Przyłącze gazowe ................................................................ 7
Przyłącze wody ................................................................... 7
Montaż FrostControl (zawór bezpieczeństwa / spustowy) .... 8
Montaż zaworu bezpieczeństwa / spustowego ..................... 8
Podłączanie i układanie przewodów wody ............................ 8
Montaż czujnika temperatury pomieszczenia ............... 9
Montaż panelu obsługi ..................................................... 9
Przyłącza elektryczne ........................................................ 9
Zasilanie 12 V
.................................................................. 10
Czujnik temperatury pomieszczenia ................................... 10
Element obsługi systemu klimatyzacyjnego ....................... 10
Zasilanie 230 V
................................................................ 10
Kontrola działania ............................................................. 10
Informacje ostrzegawcze ................................................ 10
Dane techniczne ................................................................ 11
Przed rozpoczęciem prac uważnie przeczytać instrukcję montażu i stosować się
do jej treści!
Nieprzestrzeganie wymagań montażowych lub
nieprawidłowy montaż mogą spowodować zagrożenie dla osób oraz szkody rzeczowe.
Przestrzegać przepisów ESD!
Przeznaczenie
Ogrzewanie na gaz płynny Combi to układ ogrzewania ciepłym powietrzem ze zintegrowanym bojlerem ciepłej wody
(pojemność 10 l). Urządzenie zostało skonstruowane do zabudowy w samochodach kempingowych (klasa pojazdu M1)
i przyczepach kempingowych (klasa pojazdu O).
Montaż w autobusach (klasy pojazdów M2 i M3) i w pojazdach przeznaczonych do transportu ładunków niebezpiecznych jest niedopuszczalny.
Urządzenie Combi E jest wyposażone w dodatkowe elektryczne grzałki prętowe do pracy z napięciem sieciowym 230 V .
Dopuszczenie
Zgodnie z dyrektywą EKG ONZ R 122 do ogrzewania podczas
jazdy dla samochodów i przyczep kempingowych wymagany jest zabezpieczający zawór odcinający. Układ regulacji
ciśnienia gazu ­Truma MonoControl CS spełnia ten wymóg.
Przez zamontowanie tego układu regulacji ciśnienia gazu
z odpowiednio dobraną instalacją gazową w całej Europie
zgodnie z dyrektywą EKG ONZ R 122 dopuszczalna jest praca
ogrzewania na gaz płyn, posiadającego homologację typu.
Przestrzegać przepisów i uregulowań krajowych.
Przepisy
Do wygaśnięcia praw do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
oraz do wykluczenia praw do roszczeń z tytułu odpowiedzialności prowadzą w szczególności:
–– zmiany w urządzeniu (włącznie z częściami wyposażenia),
–– zmiany układu odprowadzania spalin i komina,
–– zastosowanie części zamiennych i akcesoriów innych niż
oryginalne części firmy ­Truma,
–– nieprzestrzeganie instrukcji montażu i obsługi.
Stosowane symbole
Ponadto wygasa świadectwo homologacyjne urządzenia, co
w niektórych krajach powoduje także wygaśnięcie dopuszczenia pojazdu do ruchu.
Montażu i naprawy urządzenia wolno dokonywać
wyłącznie fachowcom.
Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia.
Wskazówka z informacjami i radami.
Przestrzegać przepisów ESD! Ładunki elektrostatyczne
mogą spowodować uszkodzenia układu elektronicznego. Przed dotknięciem układu elektronicznego zapewnić
ekwipotencjalizację.
3
Montaż w pojeździe musi spełniać wymogi przepisów technicznych i administracyjnych danego kraju użytkowania
(np. EN 1949). Należy przestrzegać przepisów i ustaw krajowych (w Niemczech jest to np. zarządzenie Niemieckiego
Zrzeszenia Przedsiębiorstw Branży Gazowniczej i Wodociągowej DVGW G 607 dla pojazdów).
Aby nie uszkodzić elementów wewnątrz urządzenia do jego
izolacji nie wolno mocować żadnych kabli lub przewodów
wodnych.
Nie może być również zakłócone działanie ważnych elementów roboczych pojazdu.
17
W Niemczech w przypadku pojazdów używanych komercyjnie należy przestrzegać właściwych przepisów zapobiegania
nieszczęśliwym wypadkom, wydanych przez zawodowe stowarzyszenia ubezpieczeń wypadkowych (przepis DGUV 79,
dotychczas BGV D 34).
18
180
W innych krajach należy przestrzegać odpowiednio obowiązujących przepisów.
10*
540*
Wybór miejsca
Jeżeli po zamontowaniu ogrzewania znajdująca się na nim
tabliczka znamionowa będzie nieczytelna, to należy umieścić
na urządzeniu drugą tabliczkę znamionową (duplikat) w widocznym miejscu.
Duplikat należy stosować tylko w połączeniu z oryginałem.
Oryginał
12*
Urządzenie oraz układ odprowadzania spalin należy zamontować w taki sposób, aby w każdej chwili było łatwo dostępne
do wykonywania prac serwisowych (np. przy przyłączu gazu
lub przez klapę serwisową, drzwi w meblach itp.) wody i mogło być łatwo wymontowane i zamontowane.
Zakres dostawy obejmuje drugą tabliczkę znamionową (duplikat) z odklejanym kodem kreskowym.
10*
500*
10*
Szczegółowe informacje na temat przepisów w poszczególnych krajach przeznaczenia można uzyskać od naszych przedstawicielstw zagranicznych (patrz www.truma.com).
Odstęp urządzenia od otaczających je części mebli lub pojazdu musi wynosić co najmniej 10 mm ze wszystkich stron.
350*
Zalecenia montażowe w pojazdach
500*
18a
Rys. 2
* Wymiary minimalne – w zależności od sytuacji montażowej
należy uwzględnić dodatkowe miejsce na przyłącza gazu
i wody oraz na zawór bezpieczeństwa / spustowy. Wszystkie wymiary podane są w mm.
Kominy muszą zostać tak rozmieszczone, aby uniemożliwić
dostawanie się spalin do wnętrza pojazdu.
Komin musi być wykonany jako komin ścienny lub
dachowy.
Duplikat
Rys. 1
Rys. 3
Dla uzyskania równomiernego nagrzewania pojazdu ogrzewanie musi być zamontowane możliwie centralnie w pojeździe
w szafie, w schowkach lub w innej przestrzeni o wystarczającej wysokości, aby możliwe było ułożenie rury rozprowadzania
powietrza o prawie równej długości. Dla zapewnienia wlotu
powietrza przestrzeń montażowa musi mieć odpowiednie
otwory – patrz wlot powietrza obiegowego i rozprowadzanie
ciepłego powietrza.
Komin ścienny lub dachowy musi zostać umieszczony w takim miejscu, aby w promieniu 500 mm (R) nie było tam wlewu paliwa lub wylotu odpowietrzania zbiornika paliwa. Ponadto w promieniu 300 mm nie może tam być żadnych otworów
wentylacyjnych lub okien do pomieszczeń mieszkalnych.
Pod urządzeniem nie mogą znajdować się materiały wrażliwe
na ciepło (np. wykładziny podłogowe z PVC lub podobnych
materiałów, kable itp.), gdyż u dołu urządzenia może występować wysoka temperatura otoczenia.
4
0
m
m
R
30
Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla osób
wskutek ogrzewania, które mogłoby ulec oderwaniu
w razie wypadku, można przykręcić górną płytę pokrywy (17)
szafy montażowej w jednej płaszczyźnie z ogrzewaniem do
pozostałych części mebli. W zależności od sytuacji montażowej poprzecznie do kierunku jazdy – zwłaszcza w przypadku
zabudowy z tyłu – należy zamontować stabilną konsolę meblową (18) przed (obok) ogrzewania. W tym celu można użyć
litej listwy (przekrój co najmniej 30 x 50 mm) na wysokości
ok. 180 mm nad podłogą lub płyty (18a) do wsunięcia do
stabilnej konsoli meblowej.
300 mm
Rys. 4
W przypadku montażu komina bezpośrednio pod otwieranym oknem konieczne jest zastosowanie elektrycznego wyłącznika okiennego (nr art. 34000-85800).
Mocowanie urządzenia
Sprawdzić, czy pojazd posiada odpowiednio wytrzymałą
podłogę, podłogę podwójną lub ślepą, umożliwiającą zamocowanie ogrzewania. Jeżeli podłoga jest nieprzydatna, należy
wpierw zapewnić odpowiednio wytrzymałe podłoże (np. przez
przyklejenie płyty sklejkowej do podłogi).
Tak skrócić rury, aby przy montażu wystawały z otworu na
komin. Rura spalin (1) musi być o 10 % dłuższa od rury wlotowej powietrza do spalania (5). Pozwala to uniknąć wydłużania
i obciążenia rozciągającego rury spalin.
5
Przymocować ogrzewanie 4 śrubami B 5,5 x 25 (objęty zakresem dostawy) do podłogi pojazdu, podwójnej lub ślepej
podłogi. W zależności od sytuacji montażowej można zamocować ogrzewanie także 3 śrubami, przy czym należy zawsze
zamocować do podłogi pojazdu nóżki aluminiowe (a) i jedną
z nóżek z tworzywa sztucznego (b).
1
Rys. 7
b
Montaż komina ściennego
Zamontować komin ścienny (strzałka skierowana do góry) na
płaskiej powierzchni, zapewniającej dostęp wiatru ze wszystkich stron. Wywiercić otwór Ø 83 mm (w przypadku występowania pustej przestrzeni w obszarze otworu na komin należy
ją wypełnić drewnem). Uszczelnienie zapewnia dołączona
uszczelka gumowa (8). W przypadku ustrukturowanych powierzchni powlec plastycznym środkiem uszczelniającym do
karoserii – nie używać silikonu!
a
b
a
Przed przełożeniem podwójnej rury spalin przez otwór nałożyć
na nie opaskę (7).
Rys. 5
Ogrzewanie musi być przykręcone do podłogi pojazdu lub podwójnej bądź ślepej podłogi, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia instalacji gazowej
wskutek ruchów podczas jazdy!
Układ odprowadzania spalin
Dla urządzenia można używać wyłącznie rury spalin ­Truma AA 3
(nr art. 39320-00), rury wlotowej powietrza do spalania ZR 80 (nr
art. 39580-00) oraz dołączonych opasek (nr art. 34020-14200).
Urządzenie zostało przebadane i atestowane z tymi elementami.
Podczas montażu nie zgnieść ani nie załamywać rur.
Komin dachowy jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe do ogrzewania. Instrukcja montażu jest dołączana
do komina.
Montaż komina ściennego
Dopuszczalne długości rur
Dane długości odnoszą się do rury wlotowej powietrza do
spalania.
W przypadku komina ściennego rury o długości co najmniej
60 cm do maks. 100 cm mogą być układane z dowolnym
wzniosem lub ze spadkiem maks. 20 cm.
Nasunąć uszczelkę gumową (8 – gładką stroną do komina,
wargami uszczelniającymi do ściany) na część wewnętrzną komina (9).
Ścisnąć rurę spalin (1) na początku – na odcinku ok. 2 cm –
w taki sposób, aby zwój przylegał do zwoju.
Nasunąć opaskę (2 – pazury skierowane do komina) na rurę
spalin (1).
Wsunąć rurę spalin (1) do oporu na króciec (11 – wygięcie jest
skierowane do góry).
Nasunąć opaskę (2) do oporu – ogranicznik musi znajdować
się pomiędzy pazurami opaski – i przykręcić.
Nasunąć rurę wlotową powietrza do spalania (5) na uzębiony
króciec (12).
Zamocować część wewnętrzną komina (9) za pomocą 6 śrub
(13), założyć część zewnętrzną komina (14) i przykręcić 2 śrubami (15) (śruby B 3,5 x 25, objęte zakresem dostawy).
Zamocować rurę wlotową powietrza do spalania opaską (7)
od wewnątrz do króćca (12) i (przy długości powyżej 60 cm)
co najmniej jedną opaską ZRS (16 – nr art. 39590-00) do
ściany.
Rury o długości od 100 cm do maks. 200 cm mogą być układane wyłącznie z wzniosem.
TOP OBEN
0200
cm
cm
10
00
100 cm
60
-1
7
1
9
Ø
m
m
Rys. 6
14
16
83
maks. 100 cm
maks.
20 cm
8
5
2
11 12
3 – 4 Nm
maks. 100 cm
15
13
Rys. 8
5
Przyłącze podwójnej rury spalin do urządzenia
Rozprowadzanie ciepłego powietrza
Ścisnąć rurę spalin (1) na początku w taki sposób, aby zwój
przylegał do zwoju. Nasunąć opaskę (4 – pazury skierowane
do urządzenia) na rurę spalin (1). Nasunąć opaskę (7) na rurę
wlotową powietrza do spalania (5). Wsunąć rurę spalin (1) do
oporu na króciec (3). Nasunąć opaskę (4) do oporu – ogranicznik musi znajdować się pomiędzy pazurami opaski – i przykręcić. Nasunąć rurę wlotową powietrza do spalania (5) na
króćcu (6) i zamocować ją opaską (7).
Ciepłe powietrze jest kierowane przez elastyczne rury przede
wszystkim do przestrzeni przypodłogowej pomieszczenia
mieszkalnego.
4
1
7
6
5
3
4 króćce urządzenia są przystosowane do rury ÜR Ø 65 mm
(nr art. 40230-00). Mogą być stosowane tylko rury odporne
na ciśnienie zgodnie z wymaganiami jakościowymi ­Truma.
W żadnym przypadku nie wolno używać innych rur, niespełniających naszych wymagań jakościowych (zwłaszcza w odniesieniu do odporności na szczyty ciśnienia, średnica rury
oraz liczby rowków).
Jeżeli ze względu na brak miejsca konieczne jest znaczne zgięcie rury bezpośrednio za wylotem ciepłego powietrza z urządzenia, to zalecamy zastosowanie kolanka 90° BGC (nr art.
34091-01). Kolanko umożliwia podłączenie rury ciepłego powietrza ÜR o średnicy 65 mm lub VR o średnicy 72 mm.
3 – 4 Nm
Rys. 9
Wlot powietrza obiegowego
Powietrze obiegowe jest zasysane z urządzenia. Musi to mieć
miejsce przez jeden duży lub kilka mniejszych otworów o powierzchni całkowitej co najmniej 150 cm² od strony pomieszczenia mieszkalnego (nie garażu z tyłu pojazdu) do komory
montażowej.
W przypadku instalacji kratki (nie objętej zakresem dostawy;
rys. 10) muszą być spełnione te same wymagania w odniesieniu
do powierzchni przepływu (150 cm²) do zasysania powietrza.
Rys. 11
W przypadku rur o długości poniżej 2 m dysza nawiewu nie
może być montowana wyżej niż króciec rury ciepłego powietrza. Dodatkowo w przypadku rur o długości poniżej 50 cm
rura pomiędzy króćcem a dyszą nawiewu musi tworzyć syfon.
L ≤ 50 cm
L ≤ 50 cm
Rys. 12
Te przedsięwzięcia zapobiegają w trybie letnim niepożądanemu nagrzewaniu pojazdu przez konwekcję (działanie komina).
Rys. 10
Otwory do zasysania powietrza obiegowego muszą być tak
umieszczone, aby w normalnych warunkach pracy niemożliwe było zasysanie spalin silnika pojazdu i ogrzewania. Przez
odpowiednie przedsięwzięcia konstrukcyjne należy zagwarantować, że dostające się do wnętrza pojazdu powietrze ogrzewania nie może zostać zanieczyszczone.
Rury rozprowadzania ciepłego powietrza muszą być
pewnie wetknięte w króćce. W celu poprawy zamocowania każdy króciec jest wyposażony w zatrzask.
Aby zapewnić optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza
firma ­Truma zaleca zawsze wykorzystywanie wszystkich 4
wylotów ciepłego powietrza z ogrzewania. Jeżeli potrzebne
są tylko 3 wyloty ciepłego powietrza, należy zamknąć jeden
z dolnych wylotów ciepłego powietrza zatyczką VD-Combi
(nr art. 34310-01). Zatyczka musi zostać mocno wciśnięta
w kształtkę ogrzewania aż do słyszalnego zaryglowania
i osadzenia. Sprawdzić mocne osadzenie.
Przy korzystaniu z 4 wylotów ciepłego powietrza w jednym z nich można zamontować zamykaną końcówkę
EN. Przy tylko 3 wylotach ciepłego powietrza uważać, aby
przy stosowaniu zamykanej końcówki (np. w łazience)
w układzie przewodów ciepłego powietrza zamontowana
­została druga, niezamykana dysza.
W przypadku ogrzewania Combi 6 (E) muszą być podłączone wszystkie 4 króćce ciepłego powietrza, aby
zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się ciepła. Przekrój rur
ciepłego powietrza nie może zostać zmniejszony przez ich
połączenie lub w podobny sposób. Jeżeli w układzie przewodów ciepłego powietrza ogrzewania Combi 6 (E) zamontowana zostanie zamykana końcówka EN (np. w łazience), to
w tym układzie musi być zamontowana również druga, niezamykana dysza.
Układ ciepłego powietrza jest projektowany w systemie modułowym indywidualnie dla każdego typu pojazdu. Dostępna
jest bogata gama wyposażenia, przeznaczonego do tego celu.
6
Przyłącze gazowe
Ciśnienie robocze zasilania gazem, wynoszące 30 mbar,
musi być zgodne z ciśnieniem roboczym urządzenia
(patrz tabliczka znamionowa).
Przy używaniu pomp nurnikowych należy podłączyć zawór
zwrotny (21 – nie objęty zakresem dostawy) pomiędzy pompą
a pierwszym rozgałęzieniem. Przy montażu zaworu zwrotnego
zwrócić uwagę na kierunek przepływu. (Patrz rys. 14 – Przykład instalacji z przewodami giętkimi Ø 10 mm.)
Tak ułożyć rury, aby umożliwić demontaż urządzenia w celach
serwisowych.
28
Rura doprowadzenia gazu Ø 8 mm musi zostać podłączona
do króćca przyłączeniowego gazu (20) przy użyciu złączki gazowej z pierścieniem zacinającym (19 – w zależności od wersji
znajdującej się w zakresie dostawy). Przy dokręcaniu starannie
przytrzymywać drugim kluczem!
26
Króciec przyłączeniowy gazu (20) w urządzeniu nie może być
ani skracany, ani zginany.
23
21
24
29
19
20
Rys. 13
Przed podłączeniem do urządzenia upewnić się, że przewody
gazu są wolne od brudu, wiórów itp.!
27
25
Rys. 14
Przy używaniu pomp ciśnieniowych z większą histerezą
przełączania możliwy jest przepływ wsteczny gorącej wody
przez zawór zimnej wody. Jako blokadę przepływu wstecznego zalecamy montaż zaworu zwrotnego (22 – nie objęty
zakresem dostawy) pomiędzy zaworem czerpalnym zimnej
wody a zaworem bezpieczeństwa / spustowym. Przy montażu zaworu zwrotnego zwrócić uwagę na kierunek przepływu. (Patrz rys. 15 – Przykład instalacji z przewodami giętkimi
Ø 10 mm.)
28
W przewodach doprowadzenia gazu, ułożonych w pomieszczeniach używanych przez ludzi, należy ograniczyć liczbę połączeń do technicznie koniecznego minimum.
26
Instalacja gazowa musi spełniać wymogi przepisów technicznych i administracyjnych danego kraju użytkowania
(w Europie np. EN 1949).
Należy przestrzegać przepisów i ustaw krajowych (w Niemczech jest to np. zarządzenie Niemieckiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Branży Gazowniczej i Wodociągowej DVGW G 607
dla pojazdów).
Przyłącze wody
Do używania bojlera można stosować wszystkie pompy ciśnieniowe i nurnikowe do 2,8 bar oraz wszystkie armatury
mieszające z łącznikiem elektrycznym lub bez.
Przy podłączaniu do centralnego zasilania wodą (przyłącze
polowe lub miejskie) lub w przypadku pomp o większej wydajności należy użyć reduktora ciśnienia, zapobiegającego przekroczeniu ciśnienia 2,8 bar w bojlerze.
Przez nagrzewanie wody i spowodowane tym jej rozszerzanie do momentu zadziałania zaworu bezpieczeństwa
mogą wystąpić ciśnienia do 4,5 bar (możliwe także w przypadku pomp nurnikowych). Przewody wody użyte do podłączania do bojlera i zaworu bezpieczeństwa / spustowego muszą być dopuszczone do stosowania z wodą pitną, odporne
na ciśnienie (do 4,5 bar) i na gorącą wodę do +80 °C.
22
29
27
25
23
24
Rys. 15
Instalacja z przewodami giętkimi (Ø 10 mm)
Przyłącza kątowe (27 + 28) oraz zawór bezpieczeństwa /
spustowy (24) mają przyłącze o średnicy 10 mm. Wszystkie
połączenia węży muszą być zabezpieczone za pomocą opasek
zaciskowych (także przewody zimnej wody).
Instalacja z przewodami sztywnymi (Ø 12 mm)
Przyłącza kątowe (27 + 28) oraz zawór bezpieczeństwa / spustowy (24) mają przyłącze wewnętrzne o średnicy 12 mm.
Zalecamy stosowanie rur, tulejek wsporczych i pierścieni
zabezpieczających systemu John Guest. Do podłączania przewodów rurowych o innej średnicy należy używać odpowiednich adapterów (nie objętych zakresem dostawy).
7
Montaż FrostControl (zawór bezpieczeństwa /
spustowy)
FrostControl musi zostać zamontowany w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia w ogrzewanym pomieszczeniu, w miejscu dobrze dostępnym dla użytkownika. Zwrócić uwagę, aby
przełącznik obrotowy (30) i przycisk (31) były dostępne do
obsługi.
Podłączanie i układanie przewodów wody
Aby zagwarantować działanie podłączonych elementów przewody wody muszą być możliwie krótkie i ułożone bez załamań
i naprężeń.
Wszystkie przewody wody układać opadająco do zaworu
bezpieczeństwa / spustowego. Roszczenia gwarancyjne nie obejmują szkód spowodowanych mrozem.
Przy wybieraniu miejsca należy zwrócić uwagę, aby
­FrostControl (24) nie został zamontowany w pobliżu obcych
źródeł ciepła (np. zasilaczy sieciowych) lub bezpośrednio obok
rur ciepłego powietrza!
W przypadku montażu układu zaopatrzenia w wodę w pojeździe należy zwrócić uwagę, aby zachować wystarczający
odstęp pomiędzy przewodami wody i źródłem ciepła (np.
ogrzewaniem, rurą ciepłego powietrza).
Wyprowadzić odwodnienie bezpośrednio na zewnątrz w miejscu chronionym przed rozpryskami wody (ew. zamocować
zabezpieczenie przed rozpryskami).
Przewód wody może być ułożony z minimalnym odstępem
1,5 m od ogrzewania wzdłuż rury ciepłego powietrza. Od tego
odstępu można używać opaski do węży ­Truma SC (nr art.:
40712-01). Przy układaniu równoległym, np. przy przepuście
przez ścianę, należy zamontować element dystansowy (np.
izolację), aby zapobiec stykaniu się węży.
W podłodze pojazdu wywiercić otwór o średnicy 18 mm.
Nasunąć wąż (24b) na króciec opróżniający (24a), przełożyć
razem przez podłogę i wyprowadzić na zewnątrz. Ustawić
króciec opróżniający centrycznie względem otworu.
Przykręcić FrostControl 2 śrubami B 5,5 x 25 (w zakresie
dostawy) bez naprężeń, wkręcając przy tym śruby pionowo.
Uszczelnić od dołu szczelinę pomiędzy wężem a otworem,
używając plastycznego materiału uszczelniającego do
karoserii. (Patrz rys. 16 – Przykład instalacji z przewodami
giętkimi Ø 10 mm.)
30
24
23
31
Należy zwrócić uwagę na to, aby ze względu na niebezpieczeństwo zamarzania dopływ zimnej wody nie stykał
się z mostkami zimna (np. ścianką zewnętrzną).
Podłączyć dopływ zimnej wody (23) do zaworu bezpieczeństwa / spustowego (24).
Aby zagwarantować całkowite opróżnianie zawartości
wody oraz trwałą szczelność wszystkich przewodów wody w urządzeniu, należy zawsze używać dołączonych przyłączy kątowych (27 + 28).
Ułożyć przewód wody (25) dopływu zimnej wody pomiędzy
zaworem bezpieczeństwa / spustowym (24) i przyłączem zasilania bojlera.
31
Ułożyć przewód ciepłej wody (26) od przyłącza kątowego ze
zintegrowanym zaworem napowietrzającym (28) do odbiorników ciepłej wody.
25
24a
24b
Rys. 16
Montaż zaworu bezpieczeństwa / spustowego
Wetknąć do oporu przyłącze kątowe (28 – ze zintegrowanym
zaworem napowietrzającym) na górne przyłącze i przyłącze
kątowe (27) na dolne przyłącze (dopływ zimnej wody) ogrzewania. Przez pociągnięcie sprawdzić, czy przyłącza kątowe są
dobrze wetknięte.
Zamontować zawór bezpieczeństwa / spustowy (24) w dobrze
dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia. Uważać, aby dźwignia była dostępna do obsługi.
Nasunąć wąż wentylacyjny zewnętrzny Ø 11 mm (29) na końcówkę węża zaworu napowietrzającego (32) i wyprowadzić na
zewnątrz bez załamań. Zachować minimalny promień zaginania, równy 40 mm.
Wyprowadzić odwodnienie bezpośrednio na zewnątrz w miejscu chronionym przed rozpryskami wody (ew. zamocować
zabezpieczenie przed rozpryskami).
Odciąć wąż wentylacyjny na ok. 20 mm pod podłogą pojazdu
pod kątem 45° do kierunku jazdy. (Patrz rys. 18 – Przykład instalacji z przewodami giętkimi Ø 10 mm.)
W podłodze pojazdu wywiercić otwór o średnicy 18 mm.
Nasunąć wąż (24b) na króciec opróżniający (24a), przełożyć
razem przez podłogę i wyprowadzić na zewnątrz. Zamocować
zawór bezpieczeństwa / spustowy 2 śrubami. (Patrz rys. 17 –
Przykład instalacji z przewodami sztywnymi Ø 12 mm.)
24
32
28
23
26
25
24a
24b
29
25
27
20 mm
Ø 18 mm
Rys. 17
8
Rys. 18
45º
Montaż czujnika temperatury pomieszczenia
Przy wybieraniu miejsca należy zwrócić uwagę na to, aby
czujnik temperatury pomieszczenia nie był narażony na bezpośrednie promieniowanie ciepła. Aby zapewnić optymalną regulację temperatury pomieszczenia zalecamy montaż czujnika
temperatury pomieszczenia nad drzwiami wejściowymi.
open
39
40
42
44
48
46
12 V
41
10 mm
Rys. 19
Uważać, aby czujnik został zawsze zamontowany na
pionowej ścianie. Powietrze pomieszczenia musi
swobodnie przepływać wokół niego.
Wywiercić otwór o średnicy 10 mm. Przełożyć przewód przyłączeniowy od tyłu przez otwór i wetknąć końcówkę kabla
z izolowanym wtykiem do czujnika (nie ma potrzeby uważania na biegunowość). Wsunąć czujnik temperatury pomieszczenia i ułożyć koniec kabla z dwoma izolowanymi wtykami
przyłączeniowymi do układu elektroniki ogrzewania (w razie
potrzeby przedłużyć do maksymalnej długości całkowitej
10 m kablem 2 x 0,5 mm²).
Dołączony czujnik temperatury pomieszczenia musi być
zawsze podłączony, gdyż inaczej ogrzewanie będzie sygnalizowało zakłócenie.
43
45
47
Rys. 20
40 = Napięcie wejściowe +12 V (wtyk płaski 6,3 mm)
41 = Napięcie wejściowe masa (wtyk płaski 6,3 mm)
42 = Element grzejny FrostControl (wyposażenie dodatkowe)
43 = Bezpiecznik urządzenia: 10 A – zwłoczny – (T 10 A)
44 = Mostek druciany (lub wyłącznik okienny – wyposażenie
dodatkowe)
45 = Zegar sterujący ZUCB (wyposażenie dodatkowe – tylko
w połączeniu z analogowym panelem obsługi)
46 = Czujnik temperatury pomieszczenia
47 = Panel obsługi / wtyk diagnostyczny*
48 = Panel obsługi / wtyk diagnostyczny*
* Przyłącza alternatywne
Wszystkie przyłącza urządzenia wykonać nieprzerwanymi
przewodami przyłączeniowymi. Zapobiega to dostawaniu się
skroplonej wody po przewodach przyłączeniowych do wnętrza urządzenia.
Montaż panelu obsługi
Montaż paneli obsługi jest opisany w instrukcji montażu, dołączonej do panelu obsługi.
Przyłącza elektryczne
Tak ułożyć przewody przyłączeniowe, aby nie mogły zostać
przetarte. Na ostrych krawędziach, np. na przepustach przez
ścianki metalowe, należy dodatkowo zastosować tulejki
lub profile chroniące krawędzie. Przewody przyłączeniowe
nie mogą być ani mocowane do metalowych powierzchni
urządzenia, do rury spalin ani do rur ciepłego powietrza, ani
stykać się z nimi.
Przyłącza elektryczne znajdują się pod pokrywą przyłączy (39)
ogrzewania. Można ją zdjąć przez naciskanie z równoczesnym
przesuwaniem w kierunku strzałki. Przy zdejmowaniu i zakładaniu pokrywy przyłączy na przewody przyłączeniowe uważać, aby ich nie wyciągnąć albo zgnieść.
Rys. 21
Nie narażać przewodów przyłączeniowych ani wtyków na
działanie siły. Aby zapewnić zabezpieczenie przed wyrwaniem,
połączyć przewody w wiązki (patrz rysunek) i zamocować do
obudowy wspólną opaską kablową.
Wszystkie przewody muszą być pewnie zamocowane i nie
mogą ulec poluzowaniu wskutek wstrząsów – w przeciwnym
razie grozi niebezpieczeństwo pożaru!
Rys. 22
9
Zasilanie 12 V
Zasilanie 230 V
Przewody elektryczne oraz urządzenia przełączające i sterujące ogrzewania muszą być tak umieszczone w pojeździe, aby
w normalnych warunkach ich prawidłowe działanie nie mogło
być zakłócone. Wszystkie przewody prowadzące na zewnątrz
muszą być uszczelnione w przepustach przed rozpryskami
wody.
Przed rozpoczęciem pracy przy częściach elektrycznych urządzenie musi zostać odłączone od zasilania energią elektryczną. Wyłączenie na panelu obsługi jest niewystarczające!
W przypadku spawania elektrycznego części karoserii należy
odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej pojazdu.
Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed zamianą biegunów. Podłączenie urządzenia z nieprawidłową biegunowością powoduje, że wyświetlacz LED pozostaje
ciemny. Po przywróceniu właściwej biegunowości można dalej używać urządzenie.
Aby zagwarantować optymalne zasilanie, ogrzewanie musi
zostać podłączone do zabezpieczonej instalacja elektryczna pojazdu (centralnej instalacji elektrycznej 10 A) kablem
2 x 2,5 mm² (przy długościach powyżej 6 m użyć kabla
2 x 4 mm²). Ewentualnie należy uwzględnić spadek napięcia w przewodzie zasilającym. Podłączyć przewód ujemny
do centralnej masy pojazdu. W przypadku bezpośredniego
podłączenia do akumulatora konieczne jest zabezpieczenie
przewodu dodatniego i ujemnego. Do wykonywania przyłączy (40, 41) zalecamy używanie całkowicie izolowanych wtykanych tulei płaskich 6,3 mm.
Do tego przewodu zasilającego nie mogą być podłączone żadne inne odbiorniki!
Przy używaniu zasilaczy sieciowych lub innych zasilaczy
zwrócić uwagę, aby zapewniały regulowane napięcie
wyjściowe w zakresie od 11 V do 15 V przy pulsacji napięcia
< 1,2 Vss. Do różnych zastosowań zalecamy automaty do
­ładowania firmy ­Truma. Więcej informacji udzieli właściwy
sprzedawca. Innych ładowarek używać tylko z akumulatorem
12 V jako buforem.
Czujnik temperatury pomieszczenia
(Combi E – z elektrycznymi grzałkami prętowymi)
Przyłącze elektryczne 230 V
może być wykonywane
wyłącznie przez odpowiednich specjalistów (w Niemczech np. według VDE 0100, część 721 lub IEC 60364-7-721).
Przyłącze elektryczne 230 V
musi zostać podłączone do
zabezpieczonego obwodu elektrycznego z bezpiecznikiem co
najmniej 10 A (lepiej 16 A).
W obwodzie elektrycznym przyczepy lub samochodu kempingowego, w którym podłączone jest ogrzewanie Combi E,
właściciel musi zapewnić występowanie:
–– odpowiedniego wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego (wyłącznika ochronnego FI)
–– rozłącznika sieciowego (do wykonywania prac konserwacyjnych i napraw)
Te łączniki muszą zapewnić odłączanie wszystkich biegunów i wymagany odstęp styków (co najmniej 3,5 mm).
l = 150 cm
Rys. 23
–– Kable należy zabezpieczyć odpowiednimi opaskami.
–– Kable i przewody instalacji niskonapięciowym układać oddzielnie od przewodów instalacji napięcia bezpiecznego.
Kontrola działania
Po zamontowaniu należy sprawdzić szczelność przewodu
doprowadzania gazu za pomocą metody spadku ciśnienia.
Wystawić zaświadczenie z badania (w Niemczech np. zgodnie z zarządzeniem Niemieckiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw
Branży Gazowniczej i Wodociągowej DVGW G 607).
Wetknąć wtyk przewodu przyłączeniowego do przyłącza (46)
(nie ma potrzeby zwracania uwagi na biegunowość).
Następnie zgodnie z instrukcją obsługi sprawdzić wszystkie
funkcje urządzenia, zwłaszcza opróżnianie zawartości wody.
Roszczenia gwarancyjne nie obejmują szkód spowodowanych mrozem!
Element obsługi systemu klimatyzacyjnego
Przekazać właścicielowi pojazdu instrukcję obsługi.
Możliwe są następujące kombinacje przyłączy.
Analogowe elementy obsługi
1
Panel obsługi
CP classic
Combi
(ogrzewanie bez elektrycznych
grzałek prętowych)
lub
1 Przełącznik
Combi E ­preselekcyjny energii (ogrzewanie z elektrycznymi grzałCP E classic
kami prętowymi)
Cyfrowe elementy obsługi
1
Panel obsługi
CP plus
oraz
1 System
klimatyzacyjny
Combi (E)
(ogrzewanie z elektrycznymi grzałkami prętowymi lub bez nich)
Odpowiednie systemy – patrz
instrukcja obsługi panelu obsługi
CP plus
Wetknąć wtyk danego przewodu przyłączeniowego do jednego z przyłączy (47 lub 48) i zaryglować.
10
Rok pierwszego uruchomienia należy zaznaczyć na tabliczce znamionowej.
Informacje ostrzegawcze
Dołączone do urządzenia żółte naklejki z informacjami ostrzegawczymi muszą być umieszczone przez montera lub właściciela pojazdu w miejscu dobrze widocznym dla każdego
użytkownika w pojeździe (np. na drzwiach szafy z odzieżą)!
W razie braku naklejek można je zamówić w firmie ­Truma.
Dane techniczne
ustalone zgodnie z normą EN 624 lub z warunkami kontrolnymi firmy ­Truma
Kategoria urządzenia
I3 B/P zgodnie z EN 437
Rodzaj gazu
gaz płynny (propan / butan)
Ciśnienie robocze
30 mbar (patrz tabliczka znamionowa)
Pojemność wody
10 l
Czas nagrzewania od ok. 15 °C do ok. 60 °C
Bojler ok. 20 min (pomiar zgodnie z EN 15033)
Ogrzewanie i bojler ok. 80 min
Ciśnienie pompy
maks. 2,8 bar
Ciśnienie systemu
maks. 4,5 bar
Znamionowa moc cieplna (automatyczne stopnie mocy)
Tryb gazowy
Combi 2 E*:2000 W 
Combi 4 (E)*:2000 W / 4000 W
Combi 6 (E)*:2000 W / 4000 W / 6000 W
Tryb elektryczny
Combi 2 E* / Combi 4 E* / Combi 6 E*: 900 W / 1800 W
Tryb mieszany (gazowy i elektryczny)
Combi 2 E* / Combi 4 E*: maks. 3800 W
Combi 6 E*: maks. 5800 W
Zużycie gazu
Combi 2 E*:160 g/h
Combi 4 (E)*:160–320 g/h
Combi 6 (E)*:160–480 g/h
Zużycie ciepła w trybie gotowości (wszystkie urządzenia)
Tryb gazowy 5,2 g/h
Kraje przeznaczenia
Combi 2 E*: GB, IE
Combi 4 (E)* / Combi 6 (E)*:
DE, AT, CH, DK, FI, NL, NO, SE, SK, CZ, CY, BE, IT, PT, RO,
GR, IE, LU, IS, PL, EE, LT, LV, MT, SI, HU, ES, FR, GB, BG, RU
Natężenie przepływu powietrza (swobodny wydmuch bez
rury ciepłego powietrza)
Combi 2 E* /
Combi 4 (E)*:z 3 wylotami ciepłego powietrza maks. 249 m³/h
z 4 wylotami ciepłego powietrza maks. 287 m³/h
Combi 6 (E)*: z 4 wylotami ciepłego powietrza maks. 287 m³/h
Pobór prądu przy 12 V
Ogrzewanie i bojler
Combi 2 E* /
Combi 4 (E)*:Krótkotrwale maks. 5,6 A
(przeciętny pobór prądu ok. 1,1 A)
Combi 6 (E)*:Krótkotrwale maks. 5,6 A
(przeciętny pobór prądu ok. 1,3 A)
Nagrzewanie bojlera maksymalnie 0,4 A
Prąd spoczynkowy ok. 0,001 A
Element grzejny – FrostControl (opcjonalnie): maks. 0,4 A
Pobór prądu przy 230 V
Combi 2 E* / Combi 4 E* / Combi 6 E*
3,9 A (900 W) lub 7,8 A (1800 W)
Stopień ochrony
IP 21
Masa (bez zawartości wody)
Urządzenie grzewcze:
15,1 kg
Urządzenie grzewcze z peryferiami: 15,6 kg
Nr identyfikacyjny CE produktu
Combi 2 E*: CE-0085CN0021
Combi 4 (E)* / Combi 6 (E)*: CE-0085BS0085
* (UK) CP plus ready
11
W razie wystąpienia zakłóceń skontaktować się
z centrum serwisowym Truma lub z jednym z naszych
autoryzowanych partnerów serwisowych (patrz
www.truma.com).
Dla przyspieszenia obsługi prosimy przygotować
typ i numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland
Tel. +48 (0)12 641 02 41
Faks +48 (0)12 641 91 33
34030-23500 · 04 · 06/2016 · Fo · ©
Wogis Sp. z o.o.
ul. Makuszyńskiego 4 31-752 Kraków Service
Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159
[email protected]
www.truma.com

Podobne dokumenty