1. Płeć a) kobieta b) mężczyzna 2. Wiek ....................... lat 3. Jaki jest

Transkrypt

1. Płeć a) kobieta b) mężczyzna 2. Wiek ....................... lat 3. Jaki jest
1. Płeć
a) kobieta
b) mężczyzna
2. Wiek ....................... lat
3. Jaki jest Pana (Pani) stan cywilny?
a) żonaty/mężatka
b) wolny
c) w konkubinacie
4. Czy ma Pan (Pani) dzieci?
a) nie
b) tak (ile?) ..................
5. Gdzie Pan (Pani) zamieszkuje faktycznie podczas studiów doktoranckich?
a) w akademiku
b) w mieszkaniu własnym
c) w mieszkaniu wynajętym
d) inne możliwości (jakie?) .................................................................................................
6. Na którym jest Pan (Pani) roku studiów doktoranckich?
...................................................................................
7 Jaki jest stan Pana (Pani) zaawansowania pracy doktorskiej (w %)?
..................................................................................
8. Ile Pan (Pani) potrzebuje czasu do momentu złożenia rozprawy doktorskiej?
..................................................................................
9. Czy pracuje (pracował(a)) Pan (Pani) zawodowo w czasie studiów doktoranckich?
a) nie
b) tak
10. Jeśli pracował(a) Pan (Pani) zarobkowo w czasie studiów doktoranckich, proszę
określić rodzaj i miejsce pracy
a) w firmie prywatnej
b) w instytucji państwowej
c) na pełnym etacie
d) na części etatu
e) dorywczo
f) inny rodzaj pracy (jaki?) ..................................................................................................
g) nie pracowałem (am) zarobkowo
11. Jeśli pracował(a) Pan (Pani) zarobkowo w czasie studiów doktoranckich, proszę
określić wpływ pracy na przebieg studiów
a) nie do pogodzenia z tokiem studiów
b) bardzo utrudniała realizację studiów
c) nie wpływa na tok studiów
d) ułatwiła studia dając bazę materialną
e) inne opinie (jakie?) ...........................................................................................................
12. Czy starał(a) się Pan (Pani) o przyznanie stypendium?
b) tak
c) nie
13. Czy korzystał(a) Pan (Pani) z takiego świadczenia?
a) tak
b) nie
14. Jak ocenia Pan (Pani) sprawność systemu stypendialnego studiów doktoranckich?
a) jest sprawny i sprawiedliwy
b) nie spełnia oczekiwań studentów
c) nie mam zdania
d) inne opinie (jakie?) ........................................................................................................
15. Ile wynoszą przeciętne dochody na osobę w Pana (Pani) gospodarstwie domowym?
ok. ....................... zł miesięcznie
16. Jakie motywy skłoniły Pana (Panią) do podjęcia decyzji o wszczęciu studiów
doktoranckich? – Proszę podkreślić dominujący motyw
b) możliwość uzupełnienia wykształcenia i pogłębienia wiedzy
c) problemy związane z podjęciem pracy zarobkowej
d) chęć zdobycia prestiżowego tytułu naukowego
e) możliwość podjęcia pracy naukowej
f) inne powody (jakie?) ...................................................................................................
17. Jak ocenia Pan (Pani) program i przebieg odbywanych studiów doktoranckich? Proszę zakreślić wszystkie odpowiadające odpowiedzi
a) rozwijają zainteresowania naukowe
b) przygotowują do pracy naukowej
c) umożliwiają zrobienie doktoratu
d) są jedynie przedłużeniem studiów wyższych
e) właściwie nie wnoszą nic nowego
f) inne opinie (jakie?) ..........................................................................................................
18. Jak ocenia Pan (Pani) współpracę z opiekunem studiów naukowym/promotorem? Proszę zakreślić odpowiednie opinie
a) jest wręcz niezbędna i bardzo potrzebna w trakcie studiów
b) wspiera doktorantów w realizacji studiów
c) powinna być pomocna w większym stopniu
d) nie spełnia moich oczekiwań
e) właściwie jest zbędna
f) inne opinie (jakie?) ...........................................................................................................
19. W jakim stopniu według Pana (Pani) opiekun naukowy/promotor wywiązuje się ze
swoich obowiązków związanych z Pana (Pani) doktoratem?
a) bardzo dobrze
b) wystarczająco
c) nie spełnia wszystkich moich oczekiwań
d) nie interesuje się zupełnie
e) inne opinie (jakie?) ...................................................................................................
20. Jak ocenia Pan (Pani) współpracę z kierownikiem studium doktoranckiego?
a) w pełni satysfakcjonująco
b) w stopniu wystarczającym dla toku studiów
c) powinien być bardziej pomocny
d) nie przynosi żadnych korzyści
e) właściwie jest zbędna
f) inne opinie (jakie?) ...................................................................................................
21. W jakim stopniu według Pana (Pani) kierownik studium doktoranckiego
wywiązuje się ze swoich obowiązków na Pana (Pani) Wydziale?
a) spełnia je w pełni satysfakcjonująco
b) wywiązuje się tylko ze swoich podstawowych obowiązków
c) nie spełnia moich oczekiwań
d) nie wywiązuje się zupełnie ze swoich obowiązków
e) inne opinie (jakie?) .............................................................................................
22. Czy podczas odbywania studiów doktoranckich uczestniczył(a) Pan (Pani) w
programach szkoleniowych na terenie kraju?
a) tak (w ilu?) .........................................
b) nie
23. Czy uczestniczył(a) Pan (Pani) w projektach badawczych (jeżeli tak to w ilu?)
a) grantach dziekana
tak (............)
nie
b) grantach rektorskich
tak (............)
nie
c) grantach KBN
tak (............)
nie
d) projektach europejskich
tak (............)
nie
24. Czy podczas studiów doktoranckich odbył(a) Pan (Pani) staż naukowy w instytucie
krajowym lub zagranicznym?
a) tak, w kraju
b) tak, za granicą
c) nie
25. Jakie są Pana (Pani) plany po ukończeniu studiów doktoranckich?
a) praca naukowa w obecnej uczelni
b) praca naukowa w innej uczelni
c) samodzielna działalność gospodarcza
d) praca w sektorze budżetowym
e) poświęcenie rodzinie
f) inne plany (jakie?) .....................................................................................................
g) brak konkretnych planów
26. Na jakie inne problemy, które nie zostały ujęte w tej ankiecie, chciałby (łaby) Pan
(Pani) zwrócić uwagę. Proszę o opisanie tych problemów.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................