Pobierz Wiadomości Dębickie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz Wiadomości Dębickie
Nr 17
29 - 5 maja 2016
ISSN 2083-7690
www.wiadomoscidebickie.pl
Cena 1.60zł ( w tym 5% VAT)
Brzostek
Wybrali królową
­Podkarpacia
str. 13
Czarna
Wkładka Cztery Kąty
str. 9 - 12
Dębica
Jodłowa
Oglądali warsztaty
­Omegi
str. 15
Pilzno
Żyraków
Bobry zaatakowały
str. 8
Dostała 10 lat za wyrzucenie
córeczki z czwartego piętra
Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie zakończył się proces przeciwko 26 - letniej Marii W., która
26 czerwca 2015 roku wyrzuciła z
czwartego piętra trzymiesięczną
córkę Hanię. Dębicka prokuratura
postawiła jej zarzut zabójstwa. Sąd
Okręgowy w Rzeszowie 28 kwietnia br. skazał dzieciobójczynię na
10 lat bezwzględnego więzienia.
P
otwierdzam wydany został wyrok na mocy którego Maria W.
skazana została na karę 10 lat
pozbawienia wolności – poinformowała „Wiadomości Dębickie” sędzia
Marzena Ossolińska – Plęs, Rzecznik
Prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie. - Wobec faktu, że przedmiotowa
sprawa toczyła się z wyłączeniem
jawności nie mogę podać żadnych
dodatkowych szczegółów dotyczących przedmiotowej sprawy.
Jak mówi Jacek Żak, szef Prokuratury Rejonowej w Dębicy, wyrok
nie jest najniższy, ponieważ kobieta w
momencie popełnienia przestępstwa
miała ograniczoną poczytalność. Sąd mógł zastosować nawet łagodniejszy wyrok jednak nie skorzystał
z tego prawa – powiedział „Wiadomościom Dębickim” prokurator Żak.
- Niestety nie mogę komentować decyzji sądu. Marii W. zaliczono okres
aresztu i w poczet kary oraz zwolnio-
no ją z opłat procesowych. Trafiła do
normalnego zakładu karnego.
Do tragedii doszło latem ub.r. w
jednym z bloków na osiedlu Fredry
w Dębicy. Kobieta oglądała telewizję, gdy za ścianą w sąsiednim pokoju rozległ się płacz córeczki. Kobieta
wzięła trzymiesięczne dziecko na
ręce, jednak nie przytulała maleństwa
tylko nerwowo nim potrząsała. Hania
wciąż płakała co doprowadziło Marię
W. do furii. Podeszła do okna w kuchni, otworzyła je i kilka minut stała. W
pewnym momencie wyrzuciła dziecko z czwartego piętra. Dziecko spadło
ocierając się o krzewy. Dziewczynka
jeszcze żyła. Lekarze jeszcze w szpitalu, gdzie trafiła w stanie krytycznym
walczyli o jej życie. Obrażenia były
zbyt liczne i zbyt poważne. Dziecko
zmarło.
Po całym zdarzeniu kobieta zbiegła na dół, spojrzała na dziecko, które się nie ruszało i poszła do sąsiadki, której opowiedziała co się stało.
Dzięki sąsiadom wezwano pogotowie. Cały przebieg zdarzeń Maria W.
odtworzyła podczas wizji lokalnej.
Trzymając manekina przy otwartym
oknie nie wykazywała emocji.
- Podczas śledztwa zeznała, że
bardzo pragnęła narodzin dziecka,
jednak już po przyjściu dziewczynki na świat, już nie chciała potomka
– mówił kilka miesięcy temu Jacek
Żak. - Twierdziła, że inaczej sobie
wyobrażała macierzyństwo. Śledztwo
wykazało, że dzieckiem opiekował się
głównie mąż 26 – latki oraz matka
dzieciobójczyni.
W bloku kobieta zamieszkała
wraz mężem dwa tygodnie przed
zdarzeniem. Wcześniej przebywała u
swoich rodziców w Brzeźnicy, którzy
zarzucali Marii W., że nieodpowiednio zajmuje się swoim dzieckiem i jest
FOT. ARCHIWUM
złą matką. Przyznała, że już wcześniej
kilkakrotnie przyduszała Hanię poduszką. Jak zeznała, nie chciała wtedy
skrzywdzić córki, a tylko ją uspokoić.
Kobieta korzystała z pomocy psychologa, do którego sama się zgłosiła. Po
zdarzeniu biegły psycholog orzekł, że
kobieta może przebywać w zakładzie
karnym, jednak musi być pod stałą
opieką. Stwierdzono u niej ograni-
czoną poczytalność w momencie popełnienia tego czynu. Kobieta wkrótce po tragedii została tymczasowo
aresztowana. Od tamtej pory przebywała w różnych zakładach karnych,
między innymi w Krakowie i Nisku.
Z uwagi na skłonności samobójcze,
musiała być cały czas pod nadzorem.
TOR
D ruga strona
2
Będą pieniądze na łączniki
Podczas sesji sejmiku województwa
Podkarpackiego 25 kwietnia br. radni
podjęli uchwały dotyczące łączników
autostradowych. Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla powiatu dębickiego
na realizację budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do
drogi krajowej nr 4 i wojewódzkiej Zawada - Pustynia w łącznej kwocie 1,5
mln zł. W roku 2016 pomoc wyniesie
50 tys. zł, w 2017 r. 450 tys. zł a w 2018
jeden milion złotych.
O
rientacyjny koszt „Budowy
łącznika od węzła autostrady
A4 Dębica-Wschód do DK4
i DW985 (Zawada - Pustynia)” oszacowano na kwotę: 63 mln zł brutto.
Ze względu na wysoki koszt realizacji
inwestycji, zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym eta-
pie o wartości 16 mln zł. ­Przewiduje
się rozbudowę istniejącej drogi powiatowej Zawada-Pustynia na długości ok. trzech km od drogi krajowej nr 94 w miejscowości Zawada do
węzła autostrady A4 Dębica-Wschód
i dalej do drogi wojewódzkiej nr 985
w Pustyni wraz z budową skrzyżowania typu rondo oraz obustronnego
chodnika dla pieszych od drogi nr 4
do wiaduktu kolejowego. Ten etap finansowany będzie ze pieniędzy RPO
WP w wysokości 13,6 mln złotych
czyli 85 proc. wartości zadania z zaznaczeniem, że maksymalna wartość
dofinansowania nie może przekroczyć 15 mln zł. Pozostałe pieniądze
jako wkład własny do projektu zabezpieczy beneficjent inwestycji. pieniądze te pochodzić będą z budżetu
województwa podkarpackiego w
wysokości 1,5 mln zł oraz powiatu
dębickiego i samorządu w wysokości
900 tys zł., z którymi powiat podpiszę stosowne porozumienia w sprawie realizacji określonego zadania.
Planowany termin realizacji: 2016
r. – 2018 r. Drugi etap, o wartości 47
milionów złotych to budowa nowego
odcinka drogi o długości ok. dwóch
km od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do drogi wojewódzkiej
nr 985 Dębica-Nagnajów. Powyższy
etap finansowany będzie pieniędzy
budżetu państwa w wysokości 23,5
mln zł oraz budżetu województwa
podkarpackiego w wysokości 23,5 zł.
Województwo podkarpackie podjęło
działania w celu zwiększenia dofinansowania z budżetu państwa do
80-85 procentach.
Planowany termin realizacji:
2019 r. – 2021 r.
IW
Warsztaty z pracownikiem IPN
U
czniowie od klasy IV do klasy III gimnazjum Zespołu
Szkół w Chotowej uczestniczyli 12 kwietnia 2016 roku w warsztatach z Zenonem Fajgerem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie. Celem niecodziennej
lekcji historii było przybliżenie czasów w Polsce po II wojnie światowej i
wzbudzenie zainteresowania historią
najnowszą. Uczniowie pracowali w
grupach. Otrzymali teksty źródłowe,
zdjęcia i polecenia do rozwiązania.
Materiały źródłowe nawiązywały do
rządów PZPR, pokazywały
codzienne życie Polaków,
ograniczenie swobód, protesty studentów w Warszawie
pod pomnikiem Mickiewicza, robotników, górników
w kopalni „Wujek”, stoczniowców w Gdańsku oraz
narodziny opozycji i powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
UG
FOT. URZĄD GMINY CZARNA
Podsumowali konkurs czytelniczy
Biblioteka Publiczna i Biblioteka
Szkolna w Stasiówce podsumowały
konkurs czytelniczy. Konkurs przeznaczony był dla dzieci klas I-III
Szkoły Podstawowej w Stasiówce. Zadaniem było przeczytanie wszystkich
książek z listy (a było ich 33) i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie dotyczące danej książki.
sobie w bibliotece” i „Książki naszych marzeń”. Trzy pierwsze osoby,
które prawidłowo wykonały zadania
otrzymały atrakcyjne nagrody, które
wręczał Andrzej Dziadosz, dyrektor
Zespołu Szkół w Stasiówce
Pierwsze miejsce zajął ichał Wodzień z kl. III, drugie miejsce wywalczyła Amelia Bieszczad z kl. II a
trzecie Kaja Matłok z kl. I. Nagrody
ufundowane zostały przez Spółdzielnię Uczniowską Libra, Zespół Szkół
w Stasiówce oraz Andrzeja Trzeciaka, radnego powiatu dębickiego.
AT
D
o konkursu wybrane zostały książeczki z serii „Czytam Sobie”, znajdujące się w
zbiorach Biblioteki Publicznej oraz
pozyskane z programów „Czytam
FOT. ARCHIWUM
Biuro Ogłoszeń
[email protected]
REDAKCJA
Redaktor naczelny:
Tomasz Rowiński
[email protected]
Sekretarz redakcji:
Katarzyna Sobieniewska – Pyłka
[email protected]
Tygodnik „Wiadomości Dębickie”
przegródka pocztowa 55
39-210 Dębica 2
tel. 881 414 730
www.wiadomoscidebickie.pl
Skład: Wojciech Przywara
[email protected]
Wydawca:
Agencja Wydawniczo – Markrtingowa
„TOR-PRESS”
www.tor-press.pl
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także uczelni
wyższych odebrali z rąk Stanisława Rokosza, wójta gminy Dębica decyzje przyznające im stypendia naukowo-socjalne. Stypendia zostały wprowadzone w
2004 roku i od tego czasu łącznie wydano ich już 2304 o łącznej kwocie 510 tys.
zł. Liczba przyznanych stypendiów na ten semestr to 44, natomiast, w analogicznym okresie 52 osoby zakwalifikowały się do otrzymania tego świadczenia
w 2015 r. We wrześniu 2015 roku było wydanych 76 decyzji o przyznanie stypendiów. Całkowita kwota przeznaczona na wypłacenie stypendiów w pierwszym semestrze nauki, tak samo jak w roku ubiegłym wynosi 40 tys. zł.
Najle psi z osta li
nag ro dz eni
FOT. URZĄD GMINY DĘBICA
O
becnie w szkołach podstawowych ze stypendium skorzysta 14 dzieci, które otrzymają po 170,00 zł miesięcznie. W
gimnazjach z pomocy skorzysta 13,
zaś kwota przyznana 190 zł miesięcznie. Ze szkół średnich stypendiami
objęto siedem osób, które otrzymają
po 340 zł miesięcznie oraz 10 studentów, którzy otrzymają po 700 zł miesięcznie.
W klasach 4-6 szkół podstawowych
oraz 1-3 gimnazjów wypłacane jest
także wprowadzone przez gminę w
2015 roku stypendium naukowe,
które w tym roku wynosi łącznie 101
tys. zł. Stypendia naukowe są oparte całkowicie na systemie oświaty,
już bez ukłonu w stronę warunków
socjalnych ucznia. Liczą się tu tylko osiągane wyniki w nauce. Gmina
Dębica przyznaje pieniądze szkołom,
gdzie dyrektorzy powołują Komisję
i zgodnie z regulaminem przyznają
stypendia. W 2015 było 48 tys. teraz
53 tys. zł.
- Chcemy również wprowadzić
stypendia dla młodzieży osiągającej
dobre wyniki sportowe – mówi Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica.
- Chcemy żeby młodzież rozwijała
swoje talenty, a przykład osoby, która
przyszła pierwsza mi myśl to osiągający bardzo dobre wyniki w boksie
uczeń z Brzeźnicy.
UG
W hotelu Lord odbyła się „Gala Wolontariatu”, w której udział wzięło blisko 70
wolontariuszy - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
dębickiego. Impreza miała charakter balu stanowiącego formę podziękowania i
uznania dla młodzieży za jej bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka.
Wolontariusze mieli bal
O
głoszono też wyniki XVI
Powiatowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W gronie laureatów znalazły
się: Wiktoria Robak (Zespół Szkół,
Łęki Górne), Magdalena Cebulak
(Publiczne Gimnazjum, Pustków),
Weronika Boś (Zespół Szkół, Zawada), Veronika Tomasiewicz (Publiczne Gimnazjum, Parkosz), Anna Mi-
MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ
https://www.facebook.com/WiadomosciDebickie
FOT. TOMASZ ROWIŃSKI
chalik (II LO, Dębica), Marzena Żyła,
Natalia Lewicka i Ewelina Golonka
(jedna nagroda dla trójki dziewcząt,
ZHP, Dębica), Paulina Nykiel (Zespół
Szkół Zawodowych, Pustków-Osiedle) oraz Patryk Węgrzyn (Miejskie
Gimnazjum nr 1, Dębica). Wyróżnienie natomiast otrzymała Katarzyna
Krzyżak (I LO, Dębica).
SP
Wydarzenia
Mieszkańcy regionu oddali hołd i pamięć tysiącom więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie. Od lat tradycją stały się uroczystości organizowane na Górze Śmierci,
także 27 kwietnia zebrano się przy pomniku pomordowanych, gdzie odprawiona została msza św. i wystawiono spektakl
„Święty za życia – błogosławiony Roman Sitko”. Przedstawienie było syntezą wydarzeń z życia męczennika Romana Sitko,
duchownego, który był związany z regionem i zginął w obozie Auschwitz-Birkenau.
Oddali hołd ofiarom obozu
J
ak co roku na uroczystości przybyli więźniowie obozu pracy
Stanisław Ładziak i Bronisław
Zdybel ze Zdziłowic oraz Stanisław
Szuro z Krakowa. Na Górze Śmierci
zgromadzili się również przedstawiciele kół wojewódzkich i terenowych
Związków Kombatantów RP, przedstawiciele świata polityki, kultury i
nauki, reprezentujący władze zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym
jak i lokalnym. W wydarzeniu uczestniczyli harcerze, a także poczty sztandarowe szkół regionu dębickiego oraz
ropczycko – sędziszowskiego.
Początkowo obóz stanął obok stacji kolejowej Kochanówka – Pustków
dla robotników potrzebnych przy
budowie instalacji poligonowych.
Jeńców wzięto z okolicznej ludności pochodzenia żydowskiego oraz
przywiezionych z belgijskich. Od lata
1940 r. do budowy obozu dowożono
a później zakwaterowano w obozie na
stałe Żydów m.in. z Dębicy, Mielca,
Ropczyc i Sędziszowa. W październiku 1940 obóz założono u podnóża
Królowej Góry, około dwóch kilome-
Pijany kierowca
spowodował wypadek
W Pustkowie – Osiedlu doszło 23
kwietnia br. do wypadku, w którym
pijany kierujący renault megane
uderzył w kierującą seatem toledo.
Kobieta została ranna. Do zdarzenia
doszło około godz.22. Ze wstępnych
ustaleń policjantów wynika, że kierujący renault megane nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo
jadącemu seatowi. W wyniku zderzenia obrażeń doznała kierująca seatem
38-letnia mieszkanka Ocieki. Kobieta
została przewieziona do dębickiego
szpitala. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 60-letniego kierowcy renaulta 2,2 promila alkoholu.
PP
FOT. KOMENDA POWIATOWA PSP
1944). W obozie w Pustkowie przebywali więźniowie przywiezieni z Białej
Podlaskiej, Krakowa, Rzeszowa, Tarnowa, Warszawy, Wieliczki, Żywca.
Latem 1942 roku Żydów przeniesiono do drugiego obozu w Pustkowie, a
część wywieziono do obozu Sonderkommando w Bełżcu, gdzie 16 września 1942 wywieziono niemal wszystkich pozostałych, pozostawiając tylko
216 rzemieślników.
około 15 tysięcy osób. Zwłoki więźniów palono w krematorium zlokalizowanym na zboczu Królowej Góry.
Teren poligonu niemieckiego w Pustkowie był silnie umocniony i w bitwie, która tu się rozegrała pomiędzy
20 a 22 sierpnia 1944, poległo około
tysiąca żołnierzy radzieckich.
Na miejscu pochówku ofiar przybyłych na uroczystość powitał Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica,
Kardiolodzy konsultują
się ze specjalistą
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II, kierownik
Kliniki Chorób Serca i Naczyń Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum rozpoczął współpracę z Samodzielnym Publicznym Zespołem
Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Ten
wybitny specjalista doradza dębickim
lekarzom, diagnozuje pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia
oraz tzw. choroby rzadkie i zaprasza
medyków do udziału w szkoleniach w
Krakowie.
W
trów od stacji. W pierwszym okresie
znajdowało się w obozie około 800
więźniów, w późniejszym okresie, w
1941 było ich już 2,5 tysiąca, a okresowo nawet ponad 4 tysiące.
Obóz w Pustkowie składał się z
części dla Żydów (od października
1940 do 23 lipca 1944), dla jeńców
radzieckich (od października 1941 do
lutego 1942) i obozu karnego dla Polaków (od września 1941 do 27 lipca
3
Ocenia się, że w okresie funkcjonowania obozu przebywało w nim
ok. 14 tysięcy Żydów, z czego ok. 7 tysięcy zginęło lub zostało zamordowanych, oprócz nich straciło tu życie ok.
5 tys. jeńców radzieckich i 3 tys. Polaków (m.in. 12 kwietnia 1944 roku w
Pustkowie rozstrzelano 60 Polaków
przywiezionych do prac na poligonie
z więzienia w Zamku w Rzeszowie.
Liczba śmiertelnych ofiar obozu sięga
który podkreślił jak wielkie znaczenie, że w organizację uroczystości
zaangażowanych jest tak wielu młodych. - To przekazywanie wiedzy
oraz pamięć budują naszą tożsamość
narodową, ale i osobistą, pokazuje jakimi jesteśmy ludźmi - mówił Stanisław Rokosz. Nabożeństwu podczas
mszy polowej w intencji Ojczyzny
przewodniczył Ks. dziekan Jan Krupa, proboszcz Parafii Matki Bożej
Anielskiej w Dębicy. Przed złożeniem
kwiatów i wieców przed pomnikiem
ofiar wiele wzruszeń zebranym dostarczyło przedstawienie obrazujące
życie męczennika Romana Sitko. W
Apelu Pamięci uczestniczyli żołnierze kompanii honorowej 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska,
którzy oddali salwę honorową. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniło Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
Gmina Dębica oraz Chór Parafialny z
Pustkowa – Osiedla. Po uroczystości
przybyli mieli okazję zwiedzić Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną.
TOR
FOT. TOMASZ ROWIŃSKI. Byli więźniowie obozu w Pustkowie.
szyscy wiemy, jak niezwykle ważne w skutecznym procesie leczenia są
szybka diagnoza i trafiony pomysł
na leczenie stwierdza Przemysław
Wojtys, dyrektor SP Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Dębicy. - Dlatego pomoc profesora Podolca jest dla nas
bezcenna. Cieszę się, że udało nam
się nawiązać współpracę. Myślę, że
okaże się bardzo owocna, zwłaszcza
dla pacjentów.
Prof. Piotr Podolec jest autorem
ponad 300 publikacji naukowych.
Za swoje osiągnięcia otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Niedawno
gościł w Dębicy na konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się
przy okazji Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu. - W Dębicy nawiązałem między innymi kontakty z wicestarostą Mateuszem Paskiem, wójtem
Stanisławem Rokoszem i dyrektorem
Przemysławem Wojtysem – mówi
prof. Piotr Podolec. - To osoby, które
doskonale rozumieją, jak ważny jest
postęp w medycynie. Wczesne rozpoznanie choroby daje zwiększa szanse
pacjenta na poprawę zdrowia.
Jednym z celów Ruchu Integracji
Społecznej było podniesienie jakości lecznictwa w dębickim szpitalu.
- Konsultant w osobie niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie
kardiologii, jakim jest profesor, z całą
pewnością pozytywnie wpłynie na
renomę naszego szpitala i podniesie
kwalifikacje naszych lekarzy – informuje Mateusz Pasek, wicestarosta
powiatu dębickiego. - Pierwsza grupa
już miała możliwość szkolić się pod
okiem profesora, kolejna pojedzie
do Krakowa niebawem. Myślę, że
podobne działania już w niedługim
czasie przyniosą konkretne, dobre
rezultaty, a samorządy powiatu dębickiego będą inwestować w rozwój
powiatowego szpitala.
Chęć finansowego wsparcia dla
ZOZ-u już dziś deklarują władze
gminy Dębica. - Chciałbym, żeby
współpraca z wybitnym lekarzem
doprowadziła nas do stworzenia
nowoczesnego oddziału kardiologii – mówi Stanisław Rokosz, wójt
gminy Dębica, który jest inicjatorem
rozmów z kardiologiem. - Ze swojej
strony możemy zaoferować na ten cel
przynajmniej 100 tysięcy złotych.
SP
Od lewej Stanisław Rokosz, prof Piotr Podolec,
Przemysław Wojtys, Mateusz Pasek
P rawo
4
Szkolili nauczycieli na wypadek
wtargnięcia napastników
Do 22 kwietnia w powiecie dębickim prowadzone były szkolenia nauczycieli na wypadek wtargnięcia
agresywnego napastnika do szkoły.
W spotkaniach od 11 kwietnia br.
uczestniczyli pedagodzy i dyrektorzy placówek oświatowych.
podczas podobnego zdarzenia,
rozwiały wiele wątpliwości zaproszonych gości. Projekcja wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród
grona pedagogicznego. Policjanci
zwrócili uwagę na wykazanie czujności i zwrócenie uwagi na osoby
przejawiające niepokojące zachowania. Szkolenia podyktowane są
potrzebą poprawy bezpieczeństwa
w szkołach i przekazanie dyrektorom oraz ich współpracownikom
niezbędnej w tym temacie wiedzy.
Według policjantów informacje te
w przypadku wystąpienia zagrożenia przyczynią się do ograniczenia
negatywnych skutków towarzyszących tego typu incydentom.
Szkolenie 22 kwietnia zakończyło
spotkanie z dyrektorami dębickich
szkół podstawowych, gimnazjów
oraz przedszkoli.
PP
FOT. KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Bezpieczny rok
powodem do świętowania
T.C. Dębica S.A. świętuje jubileusz
– 365 dni bez wypadku przy pracy.
Jedna z największych firm na Podkarpaciu po raz kolejny udowadnia, że jest nie tylko wiodącym na
polskim rynku producentem opon,
ale także bezpiecznym i przyjaznym pracodawcą.
T.C. Dębica od lat wprowadza
najlepsze praktyki w dziedzinie
bezpieczeństwa pracy. Rygorystyczne procedury i wymagania
BHP są jednym z kluczowych
czynników, które zostały wdrożone, aby umożliwić realizację
założonego celu, czyli całkowicie
wyeliminowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Służą temu między
innymi takie działania jak zmiana
parku maszynowego, regularne
uświadamianie zatrudnionych w
fabryce osób o potencjalnych zagrożeniach oraz specjalistyczne
szkolenia, przypominające o konieczności zachowania szczegól-
Pijany kierowca
uciekał przed policją
P
P
rzedstawiona
prezentacja ukazuje, jak dyrektor,
czy nauczyciel powinni się
zachować w chwili zagrożenia.
Przykładowy film zaprezentowany podczas szkolenia dotyczył
wtargnięcia do szkoły mężczyzny
z bronią palną. Obraz tej sytuacji
podpowiadał, jak zminimalizować
zagrożenie. Agresywne, brutalne
zachowanie napastnika wzbudziło wiele emocji u oglądających.
Omówione schematy postępowań
Pijany mieszkaniec Jodłowej uciekał przed policją mając ponad trzy promile alkoholu.
Prawo jazdy stracił za podobne przestępstwo już cztery lata temu. Od 4 do 8 rano 25
kwietnia br. dębiccy policjanci przeprowadzili działania „Trzeźwy poranek”. Funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości kierowców podróżujących po drogach powiatu.
nej uwagi podczas wykonywanej
pracy.
Istotnym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa jest system zbierania i analiz
zdarzeń okołowypadkowych (tzw.
Near Miss), który już na etapie
występowania sytuacji niebezpiecznych, pozwala skutecznie
wykluczyć je z codziennej pracy.
Ponadto Firma Oponiarska Dębica S.A. systematycznie prowadzi
różnego rodzaju kampanie edukacyjne jak np. „Blokowanie niebezpiecznej energii ratuje życie”,
czy zorganizowana w listopadzie
ubiegłego roku akcja „Chroń swoje ręce”.
- Bezpieczeństwo zatrudnionych osób jest dla nas priorytetem
i najważniejszą wartością – powiedział Stanisław Cieszkowski,
prezes Firmy Oponiarskiej Dębica
S.A. - Chcemy żeby wszyscy pracownicy każdego dnia mogli bezpiecznie wrócić do domu, dlatego
tak ważne jest dla nas angażowanie całego zespołu w budowanie
kultury bezpieczeństwa pracy. Jest
to szczególnie duże wyzwanie,
gdy na terenie zakładu pracuje
blisko 4,5 tysiąca osób – zatrudnianych zarówno przez nas, jak i
firmy zewnętrzne, dlatego 365 dni
bez wypadku to doskonały dowód
na skuteczność podejmowanych
przez nas działań.
T.C. Dębica nieustannie angażuje się w działania promujące
bezpieczne i odpowiedzialne zachowania, nie tylko w kontekście
zawodowym, ale także w życiu
prywatnym. Firma organizuje
liczne projekty i konkursy adresowane nie tylko do swoich pracowników (np. akcja zwracania
uwagi na niebezpieczne zachowania współpracowników „Dbam o
Siebie, Dbam o Ciebie”), ale też
ich rodzin i dzieci (np. projekty:
„Mamo, tato pracuj bezpiecznie!”,
„Mamo, tato wróć bezpiecznie do
domu”, „Luty miesiącem bezpieczeństwa na drodze”).
FO
rzeprowadzone działania mają na
celu eliminowanie kierowców stwarzających zagrożenie jazdą pod
wpływem alkoholu. Funkcjonariusze od
godz. 4 do godz. 8, intensywnie kontrolowali stan trzeźwości kierowców. Badaniu alkomatem poddano 680 kierowców.
Wśród nich trzech było pod wpływem
alkoholu.
W Strzegocicach kierowca forda fiesty
nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci
podjęli pościg za pojazdem. Jak się później okazało kierowca był pijany. Uciekinierem był 33-letni mieszkaniec Jodłowej.
Badanie alkomatem wskazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Ponadto policjanci ustalili, że kierowca forda
nie posiada prawa jazdy, gdyż stracił je w
2012 roku z powodu jazdy po alkoholu.
Kolejna „owocna” kontrola trzeźwości
miała miejsce w Czarnej. Tam w organizmie kierującego daewoo tico, 57-letniego
mieszkańca Jaźwin, alkomat wykazał 0,6
promila alkoholu.
Na wykroczenie natomiast został zakwalifikowany wynik badania trzeciego z
ujawnionych nietrzeźwych kierowców.
PP
Brzostek
5
Debatowali
o debatach
Postawili
na młodość
Podczas obrad Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Brzostku 17
kwietnia 2016r. wybrano nowe władze. Prezesem został Daniel Wójcik
z OSP Brzostek. Zastąpił on na stanowisku Piotra Szczepkowicza z OSP
Siedliska-Bogusz, który obecnie pełni
funkcję wiceprezesa gminnych straży. Komendantem gminnym pozostał
Krzysztof Zegarowski z OSP Nawsie
Brzosteckie.
Z
arząd uzupełniają sekretarz
Ireneusz Pruchnik z OSP Skurowa i skarbnik Roman Sam-
borski z OSP Januszkowice-Wieś.
Komisję Rewizyjną tworzą: przewodniczący Jan Krajewski z OSP Brzostek, sekretarz Łukasz Czachara z
OSP Brzostek i członek Roman Markiewicz z OSP Siedliska-Bogusz
Druhowie wybrali także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Dębicy. Gminę Brzostek
reprezentować będą prezes Daniel
Wójcik, wiceprezes Piotr Szczepkowicz, komendant gminny ZOSP RP
Krzysztof
Zegarowski, naczelnik
OSP Brzostek Rafał Godniak i naczelnik OSP Opacionka Józef ­Magiera.
IW
W
FOT. URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU
Prace zgodnie
z harmonogramem
T
rwają prace remontowo-adaptacyjne w budynku „starej
szkoły”, w którym mieścić się
będzie przedszkole. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Niedługo
rozpoczną się prace nad zmianą dachu a potem już „tylko” wykończeniówka. - Mamy nadzieję, że remont
zakończy się do 31 lipca br. i otrzymamy pozwolenia by od 1 września
FOT. ARCHIWUM
brzosteckim gimnazjum
rozpoczął się 25 kwietnia
2016 r. cykl warsztatów,
które przygotowują młodzież do
wzięcia udziału w projekcie „Debaty’16: Młodzi mają głos”. Gimnazjaliści z Brzostku poznali zasady
autoprezentacji, dowiedzieli się jak
debatować w stylu oksfordzkim i
jak powinna wyglądać dobra mowa.
Zgłębili także wiedzę na temat błędów logicznych w wypowiedziach.
Na samym końcu warsztatów młodzież wzięła udział w próbnej debacie.
IW
ruszyło tam przedszkole dla 123 dzieci – mówi Wojciech Staniszewski,
burmistrz Brzostku. - O miejsca się
nie martwię, obecnie do przedszkoli
chodzi około 100 dzieci .
Obecnie przedszkole mieści się w
dwóch miejscach, w Rynku i w zaadoptowanej na czas remontu sali w
szkole podstawowej.
TOR
FOT. URZĄD MIEJSKI
C z arna
6
Z wizytą w pasiece „Leśna barć”
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Chotowej pod opieką Magdaleny Tokarczyk udali się z wizytą
do miejscowej pasieki. Właściciel uli
przeprowadził pogadankę na temat
życia pszczół i ich znaczenia dla człowieka. Ciekawie opowiadał o swojej
pracy, popierając swoje słowa prezentacją konkretnych przedmiotów związanych z tą działalnością.
pszczele. Zapoznali się też z hodowlą matek pszczelich, takich jak: Carnica i Buckfast. Ostatnim punktem
wizyty było obejrzenie pracowni
pszczelarskiej, w której właściciel
pozyskuje wyprodukowany przez
pszczoły miód. Dzieci miały możliwość sprawdzenia w praktyce, jak
działają urządzenia do tego potrzeb-
ne. Bardzo miłym gestem ze strony gospodarza było poczęstowanie
dzieci miodem, który same przelały z
odstojnika. Na koniec odbył się konkurs wiedzy o pszczelarstwie a jako
nagrodę każde dziecko otrzymało po
słoiczku złocistego miodu.
IW
K
olejnym punktem programu wizyty było wejście do
pasieki i zobaczenie z bliska
uli i zapoznanie się z ich budową.
Uczniowie, którzy ubrani byli w strój
pszczelarski, mogli zobaczyć jak pracują pszczoły. Gospodarz opowiedział o tym, w jaki sposób pszczoły
produkują miód i które rośliny są
szczególnie przydatne dla pszczół.
Dowiedzieli się również, że oprócz
miodu w pasiece pozyskuje się pyłek
pszczeli, pierzgę, propolis i mleczko
W bieżącym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Borowej mogą pochwalić się wyjątkowym osiągnięciem edukacyjnym, które jest
niepowtarzalne w całej gminie Czarna.
Z takich uczniów
szkoła jest dumna
R
okrocznie pod patronatem
Kuratora Oświaty organizowane są w szkołach konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych –
informuje Wioletta Bałut, dyrektor
Zespołu Szkół w Borowej. -Wszyscy,
którzy kiedykolwiek brali w nich
udział, wiedzą, że cechuje je wysoki
poziom trudności. Młodzież często
niechętnie podchodzi do nich, gdyż
nie wierzy w swój sukces.
Tytuły laureata i finalisty zdobyte
przez uczniów ZS w Borowej są do-
wodem na to, że warto podejmować
wyzwania. Po najwyższy laur sięgnęli
Maciej Brzeski (kl.VI) laureat konkursu z języka angielskiego, Wiktor
Kuta (kl.VI) – finalista konkursu z
matematyki, Paweł Malisz (IIIg) –
laureat konkursu z informatyki (ten
tytuł w gimnazjum osiągnął już dwukrotnie), Rafał Kleszcz (IIIg) – laureat konkursu z informatyki, finalista
konkursu z historii (laureat tego konkursu z kl.I gimn.).
IW
FOT. URZĄD GMINY CZARNA
W Borowej upamiętnili
rocznicę chrztu Polski
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowe przystępując do ogólnopolskiej inicjatywy pod patronatem
Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka
14 kwietnia 2016 roku o godzinie 20.10
rozpalili ognisko - symbol jedności narodowej i obecności Ducha Świętego.
Takie ogniska zapłonęły w całym kraju
i zostały zapoczątkowane wskrzeszeniem ognia przy krzyżu na Giewoncie
o godz. 20.00.
hymn państwa polskiego „Bogurodzicę” a następnie w przygotowane
przez uczniów fragmenty historyczne
dot. powstania państwa polskiego w
kontekście Chrztu Mieszka I. Na koniec wszyscy uczestnicy odśpiewali
pieśń „Boże coś Polskę”.
IW
Na zdjęciu , od lewej: Paweł Malisz, Maciej Brzeski, Wiktor Kuta, Rafał Kleszcz.
Podium dla
gimnazjum w Chotowej
W
ten sposób, przy płonącym
ogniu członkowie OSP,
nauczyciele i uczniowie
tutejszej szkoły oraz przybyli mieszkańcy upamiętnili doniosłą rocznicę
1050 - lecia Chrztu Polski. Obecni z zadumą wsłuchali się w najstarszy
FOT. ARCHIWUM SZKOŁY W BOROWEJ
Moda na Dzień Ziemi
W Zespole Szkół w Jaźwinach odbył
się 25 kwietnia 2016 r. turniej ekologiczny pod hasłem „Jestem Eko!”.
Z okazji Dnia Ziemi w szkole dominował kolor zielony. W teście wiedzy
uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami z zakresu ekologii i ochrony
środowiska. Oceniana była także kreatywność uczniów, ponieważ musieli
oni przygotować i zaprezentować stroje ekologiczne.
M
ateriałem dominującym
w kreacjach był papier.
Uczniowie wykazali się
niezwykłą pomysłowością, tworząc
suknie koktajlowe, wieczorowe czy
garnitur dla kawalera. Całość dopełniały buty wykonane z plastikowych butelek. Prezentacje był bardzo
efektowne. Jedną z konkurencji było
wymyślenie hasła o tematyce ekologicznej. W ciągu kilku minut powstały oryginalne zawołania: „Czyste
środowisko to uzdrowisko!”, „U nas
wszyscy są wygrani, bo jesteśmy Eko
fani!” czy „Będziesz Eko, będziesz
spoko!”. Uczniowie musieli wykazać
się także szybkością, dobrą organizacją i współpracą w grupie, gdyż musieli posegregować zakrętki w ciągu
kilku minut. Po podliczeniu punktów
za wszystkie konkurencje okazało się,
że klasa VI i I gimnazjum mają taką
samą liczbę punktów. O zwycięstwie
zadecydowała dogrywka i na podium
stanęła klasa VI, miejsce drugie przypadło klasie I gimnazjum, a trzecie
klasie IV. Nauczyciele pogratulowali
wszystkim uczniom i zachęcali ich
do bycia eko, nie tylko od święta, ale
na co dzień.
(as)
Jolanta Bała z klasy III z Publicznego Gimnazjum w Chotowej zajęła
III miejsce w XVII Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Pudełko Moich Marzeń”, który zorganizowało
Powiatowe Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Celem
literackich zmagań było inspirowanie do własnej twórczości, rozwijanie uzdolnień oraz popularyzacja
twórczości dziecięcej. Uczennica jest
autorką powiadania „Ola i mag”. To
baśniowa historia ze szczęśliwym zakończeniem i wyraźnie zaznaczonym
dydaktyzmem. Lenistwo młodych ludzi, zamknięcie się w świeci nowinek
technologicznych i opieszałość zostają
pokonane przez ciekawość bohaterów,
która przeradza się w zamiłowanie do
czytania książek.
dzonych prac i pamiątkowy dyplom.
Opiekunem uczennicy była polonistka Violetta Wodzińska.
UC
Z
aprezentowanie własnych pomysłów literackich na forum
ogólnopolskim oraz zdobycie wysokiego miejsca to dodatkowe
punkty podczas rekrutacji do szkoły
średniej. Jola w nagrodę otrzymała
tomik poezji ks. Jana Twardowskiego, pokonkursowe wydanie nagro-
FOT. AGNIESZKA SZOT
FOT. URZĄD GMINY CZARNA
D ębica
Harcerze w „ L eśnej
S z k o l e P r z e t r w a n i a”
Od 15 do 17 kwietnia 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu odbył się X jubileuszowy Ogólnopolski Biwak Drużyn
Harcerskich Nieprzetartego Szlaku
pod hasłem „Leśna szkoła przetrwania”. Już kolejny raz wybrali się tam
harcerze z dębickiej 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej NS z Zespołu
Szkół Specjalnych.
P
ierwszego dnia harcerze mogli sprawdzić celność swoich
oczu podczas zajęć na Strzelnicy „Vis” w Mielcu. Każdy próbował
swoich sił w strzelaniu do tarczy pod
okiem instruktora Klubu Strzeleckiego Ogniomistrz. Dla większości
były to pierwsze takie doświadczenia.
Wieczorem odbył się uroczysty kominek z prezentacją drużyn.
Drugi dzień biwaku rozpoczął się
od spotkania ze strzelcami na polanie
z obeliskiem poświęconym „Żołnierzom wyklętym” w Szydłowcu. Po
zajęciach ze strzelania, rozkładania i
składania broni drużyny wyruszyły
na leśną grę terenową. Po południu
na harcerzy czekała niespodzianka
w postaci prezentacji przygotowanej
przez Stowarzyszenie Kawalerii Konnej im. 5 Pułku Strzelców Konnych w
Dobryninie. Pokaz zrobił duże wrażenie i bardzo się wszystkim podobał.
Chętni mogli pojeździć konno.
Wieczorem były wspólne pląsy i
tańce przy muzyce. Biwak tradycyjnie
zakończył się udziałem uczestników
we mszy świętej w kościele Trójcy
Przenajświętszej w Mielcu i apelem
pożegnalnym, podczas którego wręczono dyplomy, medale pamiątkowe
oraz upominki dla drużyn.
Udział dębickich harcerzy w biwaku był współfinansowany przez
Urząd Miejski w Dębicy dzięki funduszom pozyskanym w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
MC
7
Radni przyjęli zmiany w budżecie, dzięki którym zabezpieczono 30 tysięcy
złotych na zakup kontenera socjalnego. Zamieszkają w nim osoby nie płacące
za mieszkania komunalne i socjalne.
Przesiedlą dłużników
do kontenerów
M
imo, że miasto wyciąga
pomocne ręce do zadłużonych mieszkańców oni
wolą urządzać libacje i przesiadywać
w Rynku – mówi otwarcie burmistrz
Mariusz Szewczyk. – Lista oczekujących na mieszkania jest bardzo długa, nie będziemy mieli skrupułów, bo
ktoś musi pokryć te długi.
Dla wszystkich dłużników mieszkających w lokalach podlegających
Administracji Domów Mieszkalnych
w Dębicy została wprowadzona abolicja. Dłużnik musi podpisać deklarację uregulowania należności bieżących i pokryć rachunki za media,
wówczas miasto umorzy mu odsetki
i stare zaległości za czynsz. Już 30 rodzin korzysta z tej pomocy. Jednak
mieszkańcy, którzy pomimo oferty
samorządu należności wciąż będą
uchylać się od opłat zostaną eksmitowani do nowych kontenerów.
Zakup kontenera mieszkaniowe-
go kosztować będzie 30 tys. zł. Jak
podkreśla burmistrz Mariusz Szewczyk, będzie składał się on z trzech
bądź czterech lokali, w zależności
od rozstrzygniętego przetargu. Kontener ma pojawić się w Dębicy pod
koniec bieżącego roku.
- Jeszcze nie wiemy ile będzie
kosztował taki kontener – mówi
Szewczyk. - Znajdą się tam media,
jednak wiadomo standard będzie
niższy niż mieszkania. W pierwszej
kolejności dotyczyć będzie to osób
samotnych, które nie chcą się przystosować do zasad współżycia.
Radny Piotr Michoń obawia się
czy przesiedlenie do kontenera jeszcze bardziej nie przyczyni się do
wykluczenia niesolidnych mieszkańców ze społeczeństwa. Obawia się
także, że taki kontener może stanąć
na działce przy ul. Mościckiego w sąsiedztwie bloków socjalnych.
TOR
FOT. HUFIEC ZHP
Jubileusz II LO
rozpoczęli poezją
Konkursem recytatorskim i poezji
śpiewanej „Dojrzewanie do radości”
22 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy zainaugurowane zostały obchody 10 - lecia istnienia
szkoły, której patronem jest ks. Jan
FOT. URZĄD MIEJSKI
Twardowski.
P
o trwających blisko godzinę
prezentacjach, Jan Borek, Dominika Migoń oraz Karolina
Chmiel, którzy zasiadali w jury, zdecydowali przyznać
w kategorii recytacja pierwsze miejsce Juli Dziedzic
(ZS nr 2), drugie
miejsce
zdobyła Natalia Wałęga (ZSE), trzecie
miejsce przypadło
Szymonowi Bielatowiczowi (MG 4).
Wyróżnienie w tej
kategorii otrzyma-
ły: Karolina Zaworska (MG 3) oraz
Hanna Bek (MG 1). W kategorii poezja śpiewana pierwsze miejsce zajęła
Żaneta Susz i Sebastian Kosiński (II
LO). Wyróżnienie trafiło do zespołu
wokalnego z Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie
-Osiedlu, który wystąpił w składzie:
Maria Barnaś, Weronika Chęciek,
Natalia Darłak, Karolina Mazur,
Magdalena Szczepanek.
Nagrody laureatom konkursu
recytatorskiego i poezji śpiewanej
„Dojrzewanie do radości” wręczyli
burmistrz Mariusz Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Szczepan
Mroczek i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Marta Czekaj.
IW
Remontują parking przy synagodze
Trwają prace przy układaniu nowej
nawierzchni parkingu przy synagodze.
Mieszkańcy od lat dopominali się o remont, ponieważ obecnie można tam
uszkodzić samochód.
M
iasto zaplanowało 200 tysięcy złotych w tegorocznym budżecie na przebudowę miejsc parkingowych przy
„Bożnicy”. W ramach zaplanowanych
prac wykonane zostanie
odwodnienie
terenu
oraz utwardzony istniejący parking kostką
brukową. Zaplanowano
także budowę chodników od ul. Krakowskiej
i ustawienie trzech lamp
oświetleniowych.
TOR
FOT. TOMASZ ROWIŃSKI
FOT. TOMASZ ROWIŃSKI. Radni na ostatniej sesji zdecydowali o zabezpieczeniu 30 tys. na
kupno kontenera mieszkalnego
Wypadł z czwartego piętra
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło 28 kwietnia
br. na ulicy Rzeszowskiej w Dębicy. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że 41-letni
mieszkaniec Dębicy wypadł z czwartego piętra bloku.
o zdarzenia doszło po godz.
20. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna miał przebywać
na balkonie mieszkania, a następnie
D
wskutek niefortunnego wychylenia
się przez barierkę, spadł na ziemię.
Przytomnego mężczyznę z wewnętrznymi obrażeniami przewieziono do
dębickiego szpitala. Od mężczyzny
pobrano krew do badań na zawartość
alkoholu w organizmie. Mężczyzna
miał dużo szczęścia i przeżył upadek,
złożył także wyjaśnienia policjantom.
PP/TOR
Gmina D ębica
8
PRZYGODA Z PRZYRODĄ
Bobry w Stasiówce
Po informacji otrzymanej od dyrektora Zespołu Szkół w Stasiówce Andrzeja Dziadosza o żeremiach bobrowych na potoku będącym jednym z
,,zaczątków” Zawadki postanowiłem
zweryfikować informacje w terenie.
W piątkowe popołudnie, po przejściu
kilkudziesięciometrowego odcinka
potoku odnalazłem mini żeremie i
norę w brzegu. Kilkaset metrów dalej
znajduje się jednak już większa, imponujących rozmiarów (jak na nasze
warunki) żeremia zlokalizowania w
przewężeniu koryta potoku. Lokalizacja ,,budowli” i spiętrzenie wody nie
zagraża okolicznym mieszkańcom ani
ich uprawom ze względu na to, że ota-
czają je stosunkowo wysokie brzegi.
Na chwilę obecną szkody od obecności
gryzoni przejawiają się jedynie przez
zgryzanie drzew i krzewów w okolicy
kilkunastu metrów od żeremi.
B
Kolejną akcję zbiórki krwi organizuje 9 maja 2016 r. w godz. 9-12 na terenie
firmy Lerg S.A. (przy budynku Straży Pożarnej) w Pustkowie – Osiedlu Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej.
Uczucie wyrażają
przez ukłucie
A
óbr europejski jest największym gryzoniem Eurazji osiągającym masę ciała do 30 kg. i
długość około 1 m. Dożywające do 30
lat zwierzę charakteryzuje się silnym
terytorializmem, silnymi więziami
rodzinnymi i z reguły monogamizmem. Zimę bobry spędzają w żeremiach, które opuszczają pod koniec
kwietnia i znaczą teren, charakteryzując się przy tym wybitnie nocną
aktywnością. Bobry są roślinożercami i zjadają każdą dostępną część
rośliny - wiosną i latem rośliny zielne, zimą krzewy i drzewa liściaste, ale
tylko ich korę, cienkie gałązki i łyko.
W większości krajów europejskich bóbr podlega ochronie na podstawie dwóch aktów prawnych: Konwencji o ochronie gatunków dzikiej
flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk oraz Dyrektywy Siedliskowej.
W Polsce jest gatunkiem częściowo
­chronionym.
W związku miejscowym przegęszczeniem populacji i szkodami
wyrządzanymi w rolnictwie (zalewanie upraw rolniczych) a także gospodarstwach domowych i infrastrukturze technicznej (nory w wałach
przeciwpowodziowych,
brzegach
rzek) w ubiegłych latach wydano
jednorazowe zgody na kontrolowany odstrzał określonej liczby bobrów
przez myśliwych.
Andrzej Trzeciak
kcja „Tu się uczucie wyraża
przez ukłucie – Każdy może
zostać bohaterem” przeprowadzona będzie w specjalistycznym
krwiobusie z profesjonalnym personelem medycznym z lekarzem z
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Krwiodawca będzie miał wykonywane badania laboratoryjne, w dniu
oddania przysługuje mu zwolnienie
z pracy, czy szkoły. Każdy kto odda
krew otrzymuje czekolady jako ekwiwalent kaloryczny. Lekarz w trakcie
akcji kwalifikuje kandydata do oddania krwi na podstawie wywiadu,
wypełnionej na miejscu ankiety jak
również po pomiarze poziomu hemoglobiny oraz ciśnienia krwi. Na stronie www.rckk.rzeszów.pl można przeczytać o przyczynach dyskwalifikacji
stałej lub czasowej do oddania krwi.
Dawcą krwi może być zdrowa
osoba w wieku 18-65 lat, legitymująca
się dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość z numerem pesel, ważąca nie mniej niż 50 kg. Przed
oddaniem krwi lub jej składników
należy: być wyspanym, w ciągu doby
poprzedzającej oddanie krwi wypić
ok. dwa litry płynów, spożyć lekkostrawny posiłek, ograniczyć palenie
papierosów, nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub
innych środków zmieniających nastrój.
- Podczas akcji panuje świetna
atmosfera – zachęca Joanna Kurgan,
członek zarządu Klubu HDK im.
Księżnej Heleny Jabłonowskiej, która jak zwykle serdecznie zaprasza do
udziału w akcji i zachęca do wstąpienia w szeregi honorowych dawców
krwi. - Serwowana jest kawa, herbata, swojski smalczyk z ogórkiem oraz
swojskim chlebkiem. Naszym marzeniem jest pobicie rekordu z akcji w lutym 2016 r., kiedy zgłosiło się 48 osób
chętnych do oddania krwi, a oddało
40 osób w sumie 18 litrów tego drogocennego „daru życia”.
Kolejne akcje zbiórki krwi Klub
im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej
zaplanowano 3 sierpnia i 9 listopada
2016 r.
JK
FOT. ANDRZEJ TRZECIAK
Po s pr z ąt a l i s w o j ą w i e ś
Wgminierealizacja
programuRodzina500+
przebiegasprawnie
W pierwszych trzech tygodniach funkcjonowania programu skorzystało z
niego 1531 rodzin z gminy Dębica. Już
21 kwietnia pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej ostatni
raz przyjmowali wnioski w poszczególnych miejscowościach gminy Dębica. Z tej formy składania wniosków
skorzystało blisko 29 procent ubiegających się o świadczenia.
W siedzibie GOPS wnioski złożyło
62 procent zainteresowanych, a blisko 9 procent wniosków przesłano
elektronicznie. Do końca kwietnia
można składać wnioski w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w go-
dzinach od 7.00 do 18.00. Od maja
2016 r. ośrodek będzie czynny od 7.00
do 16.00 w poniedziałki i od 7.00 do
15.30 od wtorku do piątku. Zgodnie z
ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata przysługującego świadczenia ma nastąpić w terminie trzech
miesięcy od złożenia wniosku.
Ośrodek rozpoczął już weryfikacje złożonych dokumentów i wydał
ponad 220 decyzji. Pierwsze wypłaty
zostały przekazane do 161 rodzin 21
kwietnia 2016 r.
UG
To już tradycja, że wiosną sołtys Marek Miazga szuka dogodnego terminu
i wraz z organizacjami działającymi w
Paszczynie prowadzi akcję sprzątania
wsi. Tak było też 23 kwietnia br., gdy
w ruch poszły miotły, łopaty, grabki
ale również ciężki sprzęt zmechanizowany, którego użyczył sołtys i sam na
nim pracował.
M
ieszkańcy zebrali się przy
Domu Strażaka, gdzie nastąpił podział obowiązków. Uczniowie z Zespołu Szkół pod
przewodnictwem dyrektora Tomasza
Kłuska oraz nauczycielek Małgorzaty
Tyksińskiej, Alicji Kotowskiej-Tomaszewskiej oraz Katarzyny Marek
podzieleni zostali na pięcioosobowe
grupy. Młodzież posprzątała rowy
i pobocza wzdłuż dróg gminnych i
powiatowych, zebrano sześć worków
śmieci. Radny gminy Dębica Adam
Świętoń i członkowie Rady Sołeckiej
zajęli się wymianą uschniętych drzewek obok ośrodka zdrowia i pomaga-
li sołtysowi wyrównać teren i posiać
trawę pomiędzy sklepem a placem
zabaw. Strażacy obsadzili tablicę
ogłoszeń i zajęli się udrażnianiem
przepustów i studzienek na drodze
gminnej „na Górkach”. Wsparcia
Udzielił też Klub Sportowy „Paszczyniak”, który udostępnił ciągnika z
walcem do ugniatania trawnika. Prace te wykonał Mateusz Świętoń. Koszeniem trawy na placu zabaw zajął
się gospodarz strażaka Krzysztof Mitał a Mateusz Miazga użyczył ciągni-
FOT. ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW
ka z przyczepą i wspólnie z młodzieżą
uprzątnął piasek, który w zimie miał
służyć do posypywania chodników.
Natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich wykonywały prace
pielęgnacyjne na obejściu wokół
Domu Strażaka oraz zajęły się przygotowaniem grilla, na którego zostali
zaproszeni wszyscy biorący udział w
akcji. Sołtys i Rada Sołecka podziękowali przy nim za pracę i zaangażowanie i zaprosili za rok.
IW
C ztery K ąt y
I
Bajkowy pokój dla najmłodszych domowników
Dzieci uwielbiają baśniowe opowieści
– prezentują one piękne, nieziemskie
krainy pełne magicznych stworków. Z
tego powodu dorosłym, dzieciństwo
kojarzy się przede wszystkim z bajkami czytanymi przez rodziców na
dobranoc. W czym tkwi ich fenomen?
Zaspokajają naturalną ciekawość świata maluchów, w sposób przystępny dostarczają wiedzy o relacjach społecznych, wykształcając u nich pożądane
postawy moralne oraz poszerzają horyzonty myślowe. To dobre narzędzie
edukacyjne. Dlatego pokój naszego
malucha może stać się również częścią
jednej z bajkowych krain…
S
tworzenie ciekawego i funkcjonalnego pokoju dziecięcego
wcale nie wymaga od rodziców
dużych nakładów, często wystarczy
dobry pomysł, inwencja twórcza
oraz zapał do pracy, aby na nowo
przerobić posiadane wyposażenie.
Jeśli mamy trochę czasu i zmysłu do
majsterkowania, część mebli możemy
wykonać od podstaw samodzielnie,
dostosowując ich charakter do wieku i płci dziecka. Przy projektowaniu
usytuowania poszczególnych elementów pamiętajmy jednak, aby dostępną
przestrzeń podzielić przynajmniej na
trzy podstawowe sekcje: do wypo-
czynku, zabawy oraz nauki. Ponadto
ogromny potencjał tkwi w kolorze
– wykorzystajmy to. Operując nim
odpowiednio, możemy stworzyć w
sposób naturalny strefy funkcjonalne.
Poza tym, już samym odmalowaniem
ścian na soczyste barwy sprawimy
dziecku ogromną radość, zwłaszcza
jeśli pojawią się na nich postaci z
bajek. Inspiracje możemy czerpać z
ulubionych książeczek malucha. Baśniowy motyw przewodni sprawdzi
się przede wszystkim w pokojach
młodszych szkrabów w wieku od 2
do 7 lat. Starszym dzieciom zapewne
przypadną do gustu bardziej dyskretne malunki ścienne (np. dmuchawce
malowane z użyciem szablonu), które
ożywią pomieszczenie.
Pokój dla małej księżniczki
Jednym z pomysłów na aranżację pomieszczenia dla dziewczynek
jest stworzenie urokliwego pokoju na
wzór komnaty królewny. Która bowiem dziś dorosła panna nie chciała
w dzieciństwie stać się jedną z księż-
więc na pewno przyda się tu również
mała toaletka.
Pokój dla małego odkrywcy
niczek ze znanych bajek? Każda z
nich ma swój wyjątkowy styl i budzi
w oczach małych dam nieskrywane
uwielbienie. W kwestii aranżacji najprostszym ze sposobów jest nawiązanie kolorem do historii bajkowych
piękności, np. barwy ich sukni. Jeśli
jej kolorystyka jest błękitna, warto wybrać urokliwy odcień w stylu
„Lazurowego Wybrzeża” z kolekcji
farb Śnieżka Satynowa. W przypadku
żółtej doskonale sprawdzi się z kolei
„Miodowa Słodycz”, a różowej – „Figlarny Róż”. – Do odmalowania pokoju dziecięcego warto wybrać farbę
plamoodporną, która tworzy trwałe,
zmywalne powłoki. Wówczas z łatwością usuniemy wszelkie plamy czy zabrudzenia ze ścian – świat maluchów
rządzi się bowiem swoimi prawami
– tłumaczy Anna Szymaszek, specjalista ds. Public Relations w Fabryce
Farb i Lakierów Śnieżka SA. Śnieżka
Satynowa to farba do wnętrz o podwyższonej odporności na szorowanie
na mokro i ścieranie. Produkt posiada
certyfikat Ecolabel, który potwierdza,
że farba jest bezpieczna dla zdrowia,
przyjazna dla środowiska i spełnia
najwyższe standardy jakości. Nieco
trudniejszym, ale za to znacznie bardziej efektownym rozwiązaniem jest
pokrycie jednej ze ścian malunkiem
przedstawiającym wizerunek wybranej księżniczki bądź zarys bajecznego
zamku z wysokimi wieżami. Nie każdy rodzic ma odpowiednie zdolności
plastyczne, aby wykonać go samodzielnie, w takim wypadku warto skorzystać z pomocy lokalnego artysty.
Najważniejszym elementem wyposażenia w komnacie naszej księżniczki
powinno być łóżko wystylizowane na
wystawne łoże królewskie. Pikowany
zagłówek oraz baldachim z muślinu
spięty kokardami dodadzą przestrzeni jeszcze więcej uroku. Dziewczynki
już od dzieciństwa lubią dbać o swój
wygląd, naśladując swoje mamy, a
Chłopcom powinny się spodobać trochę inne bajkowe motywy,
np. zwierzęta, samoloty, samochody
czy pirackie statki. Interesująco będzie wyglądał chociażby namalowany
na ścianie cień baśniowego marzyciela-rozrabiaki. W tym przypadku
sprawdzą się przede wszystkim typowo „męskie” kolory: odcienie niebieskiego np. „Sekretne Wyzwanie”,
czerwieni – „Władcza Czerwień” czy
pomarańczu – „Żywioł Młodości” z
kolekcji farb Śnieżka Satynowa. Poza
tym warto postawić na różne przestrzenne aranżacje. Praktycznym
i efektownym rozwiązaniem będą
półki układające się w kształt drzewa, na których na początku możemy
umieścić pluszaki, a kiedy dziecko
dorośnie – książki. Dodatkowo plamoodporną farbą w kolorze zielonym
(np. „Wytworny Malachit” z kolekcji
Magnat Ceramic) możemy wykonać
obrys imitujący jego koronę. Chłopcy
mają z natury znacznie więcej energii
do spożytkowania niż dziewczynki i z
tego powodu potrafią nieźle napsocić.
Dlatego ich pokój powinien pełnić
również funkcję placu zabaw. Dobrym pomysłem będzie ponadto piętrowe łóżko ze zjeżdżalnią, huśtawka
podwieszana pod sufitem czy indiański namiot, dzięki którym maluch nie
będą się nudzić. Możemy prócz tego
stworzyć oryginalną dekorację pomieszczenia w postaci różnej wielkości chmur z bawełny (bez problemu
wykonamy je samodzielnie), którą
następnie należy umocować pod sufitem. Obok niej mogą zawisnąć także
„szybujące w przestworzach” modele
samolotów z papieru.
CDN str. IV
C ztery K ąt y
II
Wiedzą jak walczyć z hałasem
W ostatnich latach notujemy systematyczny wzrost hałasu w środowisku. To
coraz bardziej odczuwalny problem,
który ma negatywny wpływ na nasze
zdrowie i samopoczucie, powodując
m.in. stres, brak koncentracji, zakłócenie snu czy zmniejszenie wydajności
naszej pracy. Jak możemy ograniczyć
bądź zniwelować poziom hałasu? Wiele działań w tym obszarze, w trosce o
ludzi i środowisko, podejmuje Skanska jako generalny wykonawca dróg i
autostrad.
C
zynnikami, które powodują wzrost hałasu, są przede
wszystkim urbanizacja, rozwój gospodarczy i transport samochodowy. Ten ostatni jest przyczyną
powstawania hałasu komunikacyjnego, który jest najbardziej powszechny
w Europie. Według badań WHO - co
trzeci mieszkaniec naszego kontynentu narażony jest na szkodliwe
działanie tego rodzaju hałasu.
Remedium na hałas
komunikacyjny
Sama infrastruktura drogowa ani
nowinki technologiczne udoskonalające nasze samochody nie wystarczą,
aby w pełni zredukować hałas i chronić osoby, które mieszkają i pracują w
pobliżu szlaków komunikacyjnych.
Wyzwaniem staje się znalezienie skutecznego sposobu ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed hałasem.
Jednym z nich są ekrany akustyczne.
która umieszczona jest na zewnątrz
paneli. Rośliny wzmacniają efekt
zielonej ściany, co poprawia estetykę
otoczenia oraz stanowi dodatkową
izolację dźwiękochłonną.
Made by Skanska
Ekrany przezroczyste są wykonane głównie ze szkła akrylowego bądź
poliwęglanu i są osadzone w ramach
aluminiowych. Przepuszczają światło, dlatego stosuje się je głównie w
miastach przy zabudowaniach. Zalicza się je do ekranów odbijających,
ponieważ nie pochłaniają one dźwięku, a jedynie stanowią zaporę dla fali
akustycznej. Takie rozwiązanie zapewnia naturalne oświetlenie dla posesji oraz odpowiednią widoczność
dla pojazdów włączających się do ruchu z wjazdów podporządkowanych.
Przez to podnosi się bezpieczeństwo
kierowców i pieszych. Zaletą przezroczystych paneli z plexiglasu jest także
wysoki stopień samoczyszczenia płyt
podczas opadów atmosferycznych,
wysoka trwałość i lekkość. Ponadto,
zintegrowane ze szkłem akrylowym
włókna poliamidowe zapobiegają
powstaniu wolnych odłamków np.:
w czasie uderzenia pojazdu w ścianę
akustyczną.
Skanska posiada w Rzeszowie
własną wytwórnię paneli akustycznych. - To tu produkujemy panele
typu „zielona ściana”, które przeszły
pozytywną ocenę techniczną potwierdzającą ich skuteczność – zaznacza Bartosz Zimek, kierownik projektów w firmie Skanska. – Nasze panele
zdały także testy w niezależnych
ośrodkach badawczych Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W
ramach serii badań naukowcy testowali: odporność na uderzenie kamieniem, zużycie, pożar zarośli, a także
przeprowadzili obliczenia statyczno
-wytrzymałościowe.
Skanska realizuje inwestycje ekranowe na terenie całego kraju. - W
sumie zamontowaliśmy już ponad
110 tys. m² paneli akustycznych w
całej Polsce, z czego ponad 60 tys. m²
zostało wyprodukowanych w naszej
Ekrany przezierne
Poziomy hałasu
­ ytwórni – informuje Bartosz Polańw
ski, kierownik robót w Skanska.
Zielona ściana
Ekrany nieprzezierne, czyli tzw.
zielona ściana (Green S Wall) są
jednym z najczęściej stosowanych
rozwiązań w walce z hałasem komunikacyjnym. Są wykonane głównie z
wełny mineralnej oraz tkanin chroniących materiał izolacyjny. Panele te
montowane są przede wszystkim na
terenach, gdzie zabudowania mieszkalne znajdują się w pewnej odległości od drogi. Ekrany pochłaniają
dźwięki z powietrza i „zatrzymują” je
w środku poprzez zastosowanie wełny. Dzięki zielonemu kolorowi panele
idealnie komponują się z otoczeniem,
a aby stały się jego niezauważalnym
elementem dodatkowo obsadza się
je roślinnością pnącą. Wspinanie
się pnączy umożliwia stalowa krata,
C ztery K ąt y
problemowy powrót do domu.
Ciche nawierzchnie
Północna obwodnica Rzeszowa
W trosce o środowisko
Często na ekranach z plexi można zaobserwować sylwetki ptaków,
co ma zwiększyć widoczność paneli
dla ptaków i uchronić je przed zderzeniem. Obecnie odchodzi się od
naklejania sylwetek ptaków drapieżnych. W zamian stosuje się czarne
pasy drukowane w technice sitodruku na powierzchni paneli. Badania
inspekcji środowiska wykazują, iż jest
to skuteczniejszy sposób zabezpieczenia ptaków przed kolizją z ekranem.
Wyzwania
Budowa ekranów to przedsięwzięcie, w którym prace prowadzone
są w bardzo dużym tempie, na styku
branży ekranowej i drogowej. Dlatego ogromną wagę przywiązuje się
do zapewnienia jak najbezpieczniejszych warunków pracy, gdyż ekrany
powstają przy jezdniach, po których
odbywa się normalny ruch samochodowy. - Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu takich projektów
jesteśmy precyzyjni zarówno w pla-
nowaniu, jak i samej realizacji inwestycji – podkreśla Bartosz Zimek. - To
daje klientowi pewność, że prowadzone przez nas prace nie spowodują
utrudnień w ruchu (korki, objazdy,
wahadła), a co więcej – zagwarantują
bezpieczeństwo na drodze zarówno
kierowcom, pieszym, jak i pracownikom wykonującym prace montażowe. Ponadto, zapewnią okolicznym
mieszkańcom wyjazd z posesji i bez-
W wytwórniach mas bitumicznych Skanska powstają również tzw.
ciche nawierzchnie. To kolejne rozwiązanie, które w istotny sposób
zmniejsza hałas komunikacyjny. Wykonujemy mieszanki mineralno
-asfaltowe do układania cichych nawierzchni, by poruszające się po nich
pojazdy generowały niższy poziom
hałasu wytwarzany przez koła – podkreśla Piotr Sołyga, kierownik laboratorium w Skanska. – Stosujemy je
szczególnie w miastach, na terenach
zabudowanych. Ale nie tylko. Ciche
nawierzchnie doskonale wspomagają działanie ekranów akustycznych,
wszędzie tam, gdzie wymagane jest
obniżenie poziomu hałasu.
Skanska w regionie
Skanska zrealizowała kilka projektów ekranowych w województwie
podkarpackim. Zbudowała ekrany
akustyczne jako ogrodzenie drogi dla
istniejącej obwodnicy Głogowa Ma-
łopolskiego w ciągu DK nr 9 Radom
– Barwinek. Dzięki czemu lokalna za-
III
odcinków. Dzięki nim zmniejszył się
wpływ hałasu komunikacyjnego na
Ekrany akustyczne przy DK 4 między Rzeszowem a Trzcianą
budowa (osiedle Piaski) usytuowana
w pobliżu części obwodnicy miasta
jest chroniona przed hałasem. Ekrany
pojawiły się również w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 4, gdzie na
odcinku np. Trzciana – Rzeszów powstało ponad 9 km nowych ekranów
akustycznych, podzielonych na 45
środowisko naturalne oraz znacząco poprawił się komfort życia i pracy mieszkańców Trzciany i Świlczy.
Ekrany wykonano także przy budowie drogi obwodowej Mielca w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów
– Dębica.
IW
IV
Jest czas na zabawę –
jest i na naukę
W pokoju dziecięcym powinien
znaleźć się obowiązkowo również kącik do nauki, gdyż, nim się obejrzymy,
nasza mała pociecha stanie się przedszkolakiem, a potem uczniem. Dziew-
C ztery K ąt y
czynkom możemy urządzić taką
przestrzeń w płytkiej wnęce – trzeba
ją tylko dobrze doświetlić. Ciekawym
pomysłem jest wystylizowanie jej na
garderobę poprzez zamontowanie do
każdej ze stron drzwi, które będzie
można zamknąć w razie potrzeby,
np. w momencie wizyty gości. W jej
wnętrzu umieśćmy tradycyjnie stolik oraz półki na książki i przybory.
Natomiast dla chłopca można z łatwością wykonać oryginalne biurko,
które będzie przypominało szczeble
drabiny. Interesującym pomysłem
jest także połączenie strefy do nauki
z częścią wypoczynkową. Na podeście umieszczamy wówczas miękki
materacyk i poduszki, a poniżej sekretarzyk. Szczególnie przypadnie to
do gustu dzieciom, które są kinestetykami – nie potrafią przez dłuższy
czas usiedzieć w jednym miejscu,
lubią się poruszać w trakcie odrabiania lekcji. Aranżując kącik do nauki,
dostosujmy go do preferencji dziecka
i jego systemu nauki tak, aby sprzyjał
skupieniu i efektywnej pracy. Dodatkowo przy wykonywaniu aranżacji
na pierwszym planie powinna być
zawsze wygoda, ergonomia i funkcjonalność. Dzieci szybko rosną, dlatego
zwróćmy uwagę przede wszystkim na
sprzęty z regulowaną wysokością.
Pokój dziecięcy to miejsce, w którym maluchy spędzają mnóstwo czasu, dlatego powinny poczuć się w nim
tak doskonale jak w baśniowej krainie. Podarujmy swoim pociechom
odrobinę czaru i fantazji, tworząc wyjątkową atmosferę w pomieszczeniu,
które będzie ziszczeniem dziecięcych
marzeń. Oprócz doboru kolorystyki wnętrza odpowiedniej do wybranego stylu oraz charakteru dziecka,
zadbajmy również o to, aby z pomalowanych ścian można było usunąć
ewentualne zabrudzenia. Wybór odpowiedniej plamoodpornej farby to
podstawa dobrej zabawy malucha i
spokoju rodzica. Pamiętajmy przy
tym nieustannie, że przecież „I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń”,
zwłaszcza w tak magicznie zaaranżowanym pokoiku.
IW
R el acje - Miss Podkarpacia
13
Najpiękniejsze dziewczyny w „Wehikule czasu”
Dębiczanka Sylwia Płaza z Dębicy
otrzymała zieloną kartę do udziału w
ćwierćfinale Miss Polski 2016. Tytuł
i korona najpiękniejszej – Miss Podkarpacia trafiły do Iwony Młynarskiej
z Mielca, startującej z nr 14 podczas
wyborów, które przeprowadzono 24
kwietnia br. w Grand Chotowa Spa &
Resort. Pierwszą Wicemiss Podkarpacia 2016 jurorzy wybrali Wiolettę Tupko, drugą wicemiss została Agnieszka
Kąkol.
iss Nastolatek Podkarpacia
została Katarzyna Sadowska (nr 3), zdobyła ona
także tytuł Miss Internetu. Pierwszą
Wicemiss Nastolatek została Patrycja Mastaj, która zdobyła także tytuł
Miss Publiczności. Drugą Wicemiss
Nastolatek została Marlena Lekowska. Zielone karty, uprawniające do
udziału w ćwierćfinale Miss Polski
2016 otrzymały, poza wspomnianą dębiczanką Sylwią Płazą również
Marcelina Jaumień i Karolina Kraska.
Dla dziewczyn konkurs może
się okazać nie tylko przepustką do
kariery w modelingu, ale również
- To był trudny wybór, bowiem
wszystkie dziewczyny były piękne i
co najważniejsze mądre – mówi Katarzyna Godawska, dyrektor administracyjny i członek zarządu Omega
Pilzno ITiL Godawski & Godawski.
- Będą godnie reprezentowały nasz
region w wyborach Miss Polski.
Uroda na pewno pomaga, nie tylko
kobietom bez względu na to jaki charakter pracy się wykonuje. Miałam
okazję rozmawiać z dziewczętami, a
są wśród nich i prawniczki i spedytorki, czyli z naszej branży i na pewno
mogłabym złożyć niektórym ofertę
pracy. Nasza firma często pokazuje
się na zewnątrz, niejedna z dziewcząt
mogłaby zostać twarzą Omegi.
Gala wyborów Miss Podkarpacia przyciągnęła do Chotowej setki
osób, zaś prezentacjom dziewczyn w
bieliźnie, strojach kąpielowych oraz
sukniach wieczorowych i ślubnych
towarzyszyły występy artystyczne.
- Bardzo podobała się mi organizacja imprezy, poza konkursem,
w którym podziwiano urodę kobiet
można było obejrzeć pokaz mody –
mówi Magdalena Kuta – Papuga z
otrzymania ciekawej oferty pracy. Jak
podkreśla przedstawicielka głównego
sponsora firmy Omega Pilzno ITiL
Godawski & Godawski uroda przydaje się kobietom w pracy.
Róży, która zasiadła wśród publiczności. - Przyznam szczerze, że prezentacja nowych kolekcji przypadła
mi do gustu najbardziej, bowiem
uroda to rzecz względna i każdemu
M
może się podobać inna osoba. Na
pewno jurorzy dokonali dobrego
wyboru, podkarpacie reprezentować
będzie piękna kobieta. Co do urody,
na pewno w wielu przypadkach nie
przeszkadza, szczególnie gdy idzie w
parze z inteligencją.
Impreza w „Wehikule Czasu” to
już kolejne ponadlokalne spotkanie,
które odbywa się w resorcie w Chotowej. - Jestem zadowolony i dumny,
że kierownictwo ośrodka ma świeże
pomysły i je realizuje – mówi Andrzej
Grygiel, właściciel Grand Chotowa
SPA & Resort. - To dla as promocja, że
tego dnia oczy wszystkich skierowane
były na nasz ośrodek. Oglądając galę,
zapewne jak widzowie przed telewizorami, skupialiśmy się na urodzie
pań. Wszystkie kobiety są piękne, ale
niekoniecznie każdemu podobają się
te same. Podejrzewam, że każdy z nas
jurorów miał swoją faworytkę, tak jak
publiczność również. Mam nadzieję,
że wkrótce spotkamy się na kolejnej,
równie ciakawej imprezie.
TOMASZ ROWIŃSKI
FOT. JACEK PAPUGA / I SHOOT RAW
Jodł owa / Żyraków
Masarnia z nominacją
do Orła Agrobiznesu
Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa
oraz Roman Warzecha, przewodniczący Rady Gminy wręczyli 22 kwietnia
br. właścicielce Zakładu Handlowo
– Produkcyjno - Przetwórczego Aleksandra Leja i Wspólnicy nominację do
nagrody „Orzeł Agrobiznesu”. Aleksandra Leja nie kryła zadowolenia z
nominacji.
N
agroda „Orzeł Agrobiznesu”
przyznawana jest od grudnia 2001 roku firmom z
branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, firmom handlowym, placówkom
gastronomicznym oraz bankom działającym na rzecz agrobiznesu za odniesiony sukces rynkowy.
W każdej edycji wręczanych jest
maksymalnie 15 nagród starannie
wybranym firmom i bankom, które wcześniej uzyskały nominację do
nagrody na podstawie rekomendacji
m.in. samorządów lokalnych. Do tej
pory wręczono 399 statuetek Orłów
Agrobiznesu w 54 edycjach, 36 Orłów Agrobiznesu Grand Prix i siedem
laureatów Orła Agrobiznesu Super
Grand Prix. Od grudnia 2013 wprowadzony został trzeci stopień nagrody – Orzeł Agrobiznesu Super Grand
Prix za wybitne osiągnięcia rynkowe.
Nowej nagrodzie towarzyszy Koryfeusz Orłów Agrobiznesu – nagroda
dla szefów firm i banków – zdobywców Orła Agrobiznesu Super Grand
Prix. Organizatorem konkursu o Orła
Agrobiznesu jest warszawska Agencja
Promocyjno-Wydawnicza EMS.
Kapituła nagrody „Orzeł Agrobiznesu” pod honorowym patronatem
posła do Parlamentu Europejskiego
Jarosława Kalinowskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 r. przyznała nominację do nagrody Orzeł
Agrobiznesu 2016 dla Zakładu Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczego
Aleksandra Leja i Wspólnicy.
Zakład Handlowo-Produkcyjno
-Przetwórczy Sp. j. Leja A. i Wspólnicy działa na rynku masarskim od
1993 roku. Specjalizuje się w wyrobach wędliniarskich typowo tradycyjnych. Sztandarowym wyrobem
jest kiełbasa wiejska jodłowska - jest
W Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 27 kwietnia 2016 r. odbył
się Gminny Turniej Recytatorski Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy. Wzięło w
nim udział 59 recytatorów ze szkół podstawowych i przedszkoli z gminy Żyraków. Mogli oni przedstawić dwa utwory, w tym przynajmniej jeden autorstwa
Jana Brzechwy. Uczestnicy turnieju zaskoczyli jurorów zarówno różnorodnością prezentowanych utworów jak i umiejętnościami recytatorskimi.
to wyrób o doskonałym walorze smakowym, oparty na tradycyjnej recepturze oraz najwyższych gatunkowo
składnikach takich jak min. mięso
wieprzowe klasy pierwszej. Ponadto zakład produkuje szynkę wędzoną jodłowską, salceson jodłowski,
pasztetową jodłowską oraz kaszankę
jodłowską. Wieloletnia tradycja oraz
doświadczenie, sprawdzone i niezmienne receptury oraz tradycyjne
metody wytwarzania gwarantują najwyższa jakość produktów oraz niezapomniany smak. Kiełbasa jodłowska
1 lipca 2013 roku została wpisana na
ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych.
UJ
Recytowali Brzechwę
Stefania Szuba, przewodnicząca komisji oceniającej, Grażyna Pastuła, dyrektor GBP w Żyrakowie oraz
Agnieszka Piecuch w kategorii klas
0 – 2 przyznały pierwsze miejsce Joannie Bunar (kl. „0”, PP w Bobrowej)
i Milenie Pasek (kl. „0”, PP w Straszęcinie). Drugie miejsce zajęły Zuzanna
Stachowicz (kl. II, PSP w Mokrem) i
Klaudia Ciszek (kl. I, PSP w Straszęcinie). Trzecie miejsce wywalczyli Oliwia Kot (kl. II, PSP w Woli Wielkiej,
Kamila Węgrzyn (kl. „0”, PP w Nagoszynie Woli) i Jakub Wiercioch (klasa 1 PSP w Zasowie). Wyróżnienia
otrzymali: Natalia Ciszek (kl. II, PSP
w Straszęcinie), Maksymilian Pleban
(kl. I, PSP w Żyrakowie), Maja Łapa
(kl. „0”, PSP w Mokrem), Katarzyna
Żmuda – kl. „0”, PSP w Woli Wielkiej), Zuzanna Depowska (kl. II, PSP
w Wiewiórce). W kategorii klas 3 i 4
pierwsze miejsce otrzymała Wiktoria
Sawuła (kl. III PSP w Straszęcinie) i
Olga Wójtowicz (kl. IV PSP w Żyrakowie). Drugie miejsce zajęła Natalia Glica (kl. III PSP w Nagoszynie),
trzecie Katarzyna Derlęga (kl. IV PSP
w Zasowie), a wyróżnienie Zuzanna
Czerniak (kl. III PSP w Korzeniowie).
FOT. CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
14
W kategorii klas 5 i 6 pierwsze miejsce zajął Michał Michoń (kl. V, PSP w
Straszęcinie), drugie Karolina Wolska
(kl. VI PSP w Żyrakowie) zaś trzecie
Marceli Zygmunt (kl. V PSP w Zasowie). Wyróżnienia zdobyli Gabriela
Nykiel (kl. VI PSP w Górze Motycznej) i Weronika Chmura – kl. V PSP
w Woli Wielkiej. Zdobywcy I i II
miejsc wezmą udział w Międzygminnym Turnieju Recytatorskim Poezji
Dziecięcej im. Jana Brzechwy w Radomyślu Wielkim 19 maja 2016 r.
UŻ
Z przyrodą
Były szlemy, impasy i wisty z a p a n b r a t
O
twierając turniej wójt Robert
Mucha życzył wszystkim
brydżystom wygranych szlemów oraz udanych impasów i wistów.
Sędziami zawodów byli Marek Rusek
i Zbigniew Sagan. Wszyscy uczestnicy turnieju grali na tych samych rozdaniach. Późniejsze rezultaty osiąga-
ne przy stołach zostały wprowadzane
do urządzenia mobilnego potocznie
zwanego „pierniczkiem” i przekazywane do serwera. Wyniki wyświetlane były na bieżąco na tablicy, jak również można je było śledzić on-line za
pomocą internetu. Zwycięzcami turnieju okazała się para Wojciech Paszko i Roman Opaliński, która uzyskała
dobry wynik 66,94 procent. Drugie
miejsce zajęli zawodnicy Aleksander
Jezioro i Tytus Bisping z wynikiem
59.09 procent a trzecie Józef Turecki i
Tadeusz Chmielowiec 58.50 procent.
Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk
wójta puchary i nagrody. Jedną z nich
był portret wykonywany przez artystę
plastyka. Turniej został zorganizowany przy współpracy Podkarpackiego
Związku Brydża Sportowego oraz
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej. Brydż to gra,
która łączy elementy logiki, matematyki i psychologii, dzięki czemu stawia zawodników przed problemami,
które rozwijają kreatywne myślenie, a
znajomości zawarte przy stoliku pozostają na lata.
UJ
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Ziemi, który obchodzony jest 22
kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie zaprosiła najmłodszych czytelników na spotkanie
o ekologii. Bibliotekarze z dziećmi
rozmawiali o bardzo ważnej roli, jaką
pełni las w środowisku. Dzieci dowiedziały się o tym jakie gatunki drzew
i zwierząt można w nim spotkać.
Dzięki książce „Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat” Agnieszki
Frączek poznały również czym jest
leśny bon ton. Zabawa „Drzewa w
lesie” była świetnym sposobem na
uświadomienie najmłodszym do czego ludziom potrzebne są drzewa. Na
zakończenie wspólnie pomalowały
mega kolorowankę stworzoną przez
projekt EkoPaka.
UŻ
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
[email protected]
FOT. URZĄD GMINY JODŁOWA
FOT. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻYRAKOWIE
W Jodłowej 24 kwietnia odbył się II
Ogólnopolski Turniej Par OTP o Puchar Wójta Gminy Jodłowa z cyklu
Grand Prix Polski Południowej. Na
turniej zjechało 82 zawodników z różnych miejsc Polski Południowej.
FOT. URZĄD GMINY W JODŁOWEJ
P ilzno
Dzień z Omegą
W tym roku dni otwarte Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Pilźnie, które odbyły się 26 kwietnia,
wzbogacone zostały o możliwość odwiedzenia bazy Omegi Pilzno. Stało
się to dzięki współpracy firmy i szkoły
w ramach realizowanego przez Omegę
Pilzno programu „Akademia Omega”.
zaproszonych gości swoje podwoje
otworzył dla nich serwis Volvo Ome-
W
gi Pilzno. Pod czujnym okiem pracowników Krzysztofa Rycharskiego
oraz Kamila Marosza uczniowie mo-
gli zobaczyć, jak wygląda profesjonalny, autoryzowany serwis, zapoznać
się z jego wyposażeniem oraz działalnością. Własna stacja paliw, warsztat,
myjnia, stacja diagnostyczna i serwis
tachografów pozwalają Omedze Pilzno na dużą niezależność w obsłudze
technicznej posiadanej floty. Sporym
zainteresowaniem cieszył się także
park maszyn. Chłopcy całkiem nieźle
poradzili sobie z drobnymi zadaniami, aranżowanymi przez przewodników.
Z działalnością całej firmy zapoznał uczniów Jacek Szumowicz,
kierownik serwisu Volvo w Pilźnie.
Podczas krótkiej prezentacji zaprosił
gimnazjalistów do zgłaszania się na
praktyki do Omegi Pilzno, prężnie
rozwijającej się firmy o międzynarodowym zasięgu. Zapewnił, że sumienni i zaangażowani praktykanci,
mają szansę zostać pracownikami
serwisów Omegi. Wspomniał także
o innych możliwościach rozwoju zawodowego w firmie. Na zakończenie
prezentacji uczniowie wcielili się w
role mechaników, kierowców i opiekunów technicznych w odgrywanych
scenkach rodzajowych.
Zwieńczeniem spotkania była konkurencja obsługi wózka widłowego, ale
takiego miniaturowego, czyli to, co w
Omedze Pilzno dzieje się na co dzień.
Chłopcy musieli szybko i precyzyjnie
wprowadzić miniaturową paletkę na
naczepę TIR-a. Młodzież opuszczała
bazę firmy w dobrych humorach. To
nie pierwsze, ani nie ostatnie takie
przedsięwzięcie w ramach programu
„Akademia Omega”.
IW
FOT. OMEGA PILZNO
Zbierały na hospicjum
U
czniowie Zespołu Szkół w
Strzegocicach od dwóch lat
propagują akcję „Pola nadziei” i zachęcają do udziału w niej
coraz szersze kręgi mieszkańców
wsi Bielowy i Strzegocice. Jednym
z pierwszych etapów promowania
przedsięwzięcia był udział w konkursie plastycznym i literackim, w
których uczestniczyło łącznie jedenaścioro uczniów. Natomiast tegorocz-
Gmina Pilzno rozpoczyna inwestycje na drogach gminnych. Rozstrzygnięto
przetarg na wykonanie przebudowy ośmiu dróg i budowę kanalizacji deszczowej ulic Reja oraz Reymonta. W sumie prace pochłoną ponad jeden milion
złotych i zostaną przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
S.A. w Dębicy.
Gminne drogi
do remontu
Z
zaproszenia firmy skorzystali gimnazjaliści, którzy
swoją przyszłość planują
związać z zawodem mechanika lub
elektromechanika. Towarzyszyli im
uczniowie, kształcący się w RZSZ
w Pilźnie właśnie w tych zawodach.
Dlatego wycieczka stała się także okazją do integracji obydwu środowisk
uczniowskich, zachęcenia gimnazjalistów do skorzystania z oferty RZSZ
oraz praktyk w Omedze Pilzno.
Z racji profilu i zainteresowań
15
na zbiórka funduszy rozpoczęła się w
szkole w pierwszych dniach kwietnia,
a kulminacją była kwesta przy kaplicach w Bielowach i Strzegocicach.
Zbiórkę przeprowadziła młodzież z
klasy trzeciej gimnazjum: Dominika
Kobak, Sylwia Janaś, Milena Pisarczyk, Dominika Przybyło, Aleksandra Kowalska, Sylwia Socha. Zebrano
704 zł i 37gr.
UP
ykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia lub
remont chodnika zaplanowano: na dwóch drogach osiedlowych w Strzegocicach, w Lipinach, w
Gołęczynie (droga na Dzika), remont
chodnika przy ul. Pana Tadeusza w
Pilźnie, przy ul. Koprowskiego w Pilźnie (nawierzchnia asfaltowa – 200mb,
nawierzchnia z kruszywa – 400mb),
w Bielowach (droga „przez wieś”),
na osiedlu przy ul. Niepodległości w
Pilźnie (ulice: Marycjusza, Józefczyka, Księdza Wilka, Skłodowskiej, Reja
(oraz boczna), Reymonta.
Po zakończeniu prac mieszkańcy
zyskają około trzy kilometrów przebudowanych dróg. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 84-miesięcznego okresu gwarancji.
UP
Promują zdrowie
w szkole
FOT. URZĄD MIEJSKI
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie została włączona do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Rejonu Dębica. Starania o uzyskanie
certyfikatu szkoły promującej zdrowie
trwały od listopada 2013 roku.
W
ramach projektu powołano 40-osobowy szkolny
zespół promocji zdrowia,
a także szkolnych koordynatorów,
którymi zostali: Bernadetta Książek
i Maciej Leszczyński. Następnie dokonano diagnozy stanu wyjściowego,
a przez cały okres przeprowadzono
wiele przedsięwzięć mających na celu
zwiększenie aktywności fizycznej
uczniów, walkę z nadwagą u dzieci
oraz propagowanie higienicznego stylu życia, zdrowe odżywianie. W szkole
nie zabrakło m.in. pokazów, prelekcji,
degustacji zdrowej żywności czy wy-
cieczek rowerowych, pieszych rajdów.
- Nasza szkoła jest placówką,
której społeczność aktywnie spędza
wolny czas i propaguje higieniczny
styl życia – mówi Anna Błaś, dyrektor PSP w Pilźnie. - Realizujemy wiele
działań mając na celu zdrowie naszych uczniów, stosując różne formy
aktywności. W szerzeniu idei promocji zdrowia wspierają nas szereg instytucji i organizacji działających na
terenie gminy i miasta Pilzno.
Zwieńczeniem projektu było uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej
Zdrowie, które odbyło się podczas
konferencji rejonowej sieci szkół promujących zdrowie w Centrum Kultury w Ropczycach. Podczas prezentacji szkoły wystąpiła grupa uczniów z
układem tanecznym „Czekolada”.
Masz temat ? Coś Cię irytuje ?
Napisz do nas:
[email protected]
Fot. URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE
UP
P lebiscy t C zł owiek Roku
16
Niewielkie zmiany na liście
Lista według ilości oddanych głosów
Przedsiębiorca roku
(duża firma) :
K
olejny tydzień naszego plebiscytu Człowiek Roku
Czytelników tygodnika „Wiadomości Dębickie” nie
przyniósł większych rozstrzygnięć. Dzisiaj prezentujemy kolejne sylwetki naszych kandydatów. Tydzień po
zakończeniu prezentacji przejdziemy do ostatniego etapu
konkursu, w którym będziemy głosować tylko na trzech
kandydatów. Następnie ze zwycięzcami konkursu spotkamy
się na gali wręczenia statuetek „Dembichy”, kobiety – dębu,
symbolizującej trwałości i jakość działalności naszych kandydatów w wielu dziedzinach życia społecznego.
Wśród oddających głosy wylosujemy ­atrakcyjne nagrody w tym weekend w Pradze dla ­dwojga, z­ estawy konsumenckie, zaproszenia z lokali ­gastronomicznych i inne.
TOR
KUPON
1. Przedsiębiorca roku (firma duża)
.....................................................................................................
2. Przedsiębiorca roku (firma mała i średnia)
.....................................................................................................
3. Menadżer roku
.....................................................................................................
4. Polityk roku
.....................................................................................................
5. Samorządowiec roku
.....................................................................................................
6. Społecznik roku
.....................................................................................................
7. Człowiek roku w sporcie
.....................................................................................................
8. Człowiek roku w kulturze
.....................................................................................................
9. Człowiek roku w oświacie
.....................................................................................................
Dane zgłaszającego (niezbędne w losowaniu nagród)
.....................................................................................................
Imię i nazwisko
.....................................................................................................
Adres
.....................................................................................................
Telefon ..........................................
Janusz Urbanik, prezes „Ventor”
Łukasz Darłak, wiceprezes Darco
Stanisław Jedliński, właściciel „Olimp
Labs.”
Andrzej Barszcz, prezes „Stek – Rol”,
właściciel sieci sklepów „Jubilatka”
Andrzej Truszczyński, prezes
­Tikurilla
Piotr Mikrut, prezes FFiL „Snieżka”
Józef Darłak, prezes Darco
Mariusz Godawski, prezes „Omega
Pilzno”
Adam Godawski, wiceprezes
­„Omega Pilzno”
Marian Dybowski, dyrektor firmy
„Tabor”
Kazimierz Mikrut, właściciel
­Weldon
Stanisław Jarosz, prezes Taurus
Wiesław Grzyb, prezes Arkus &
Romet
Przedsiębiorca roku
­(firmy małe i średnie) :
Stanisław Cabaj, prezes „Mateo”
Paweł Kudłacz, współwłaściciel firmy
Nordpol i sieci restauracji „Pappas”
Tomasz Pawełek, Krzysztof Pawełek,
współwłaściciele firmy Royal Star
Areo
Janusz Wiktor, właściciel cukierni
„Wiktor”
Piotr Bassara, właściciel restauracji
„SteakHouse”
Władysław Radzik, właściciel firmy
„Ślusarstwo Radzik”
Lucyna Samborska, właściciela apteki „Melisa”
Janusz Kania, właściciel firmy „Pex
– Pol Plus”
Adam Ciszek, właściciel piekarni
Ciszek
Jerzy Sarnociński, właściciel
„­Polsmak - Carumo”
Joanna Gałuszka, G-Krusz
Stanisław Czaja, prezes BBC
Janusz Janeczko, właściciel Ośrodka
Wypoczynkowego „Jałowce”
Artur Legutko, właściciel
­„Cimesmak”
Andrzej Grygiel, właściciel ­Ośrodka
Grand w Chotowej
Menedżer roku :
Robert Uszko, dyrektor oddziału
Banku Pekao S A w Dębicy
Witold Stanoch, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w
Paszczynie
Joanna Kurgan, dyrektor
­zarządzający, członek zarządu „Aksil”
Łukasz Paluch, prezes Administracji
Domów Mieszkalnych
Aleksander Truszczyński, prezes
Tikurilla Polska
Stanisław Cieszkowski, prezes TC
„Dębica”
Agnieszka Kozubek – Bezpalenko,
wiceprezes Lerg
Polityk roku :
Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica
Kazimierz Moskal, poseł na Sejm RP
Zdzisław Gawlik, poseł na Sejm RP
Krystyna Skowrońska, poseł na Sejm
Tomasz Poręba, poseł do ­Parlamentu
Europejskiego
Jan Warzecha, poseł na Sejm RP
Zdzisław Pupa, senator RP
Stefan Bieszczad, radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Stanisław Skawiński, lider SLD w
powiecie, radny powiatowy
Stanisław Ożóg, poseł do
­Parlamentu Europejskiego
Samorządowiec roku :
Marek Mikrut, zastępca wójta gminy
Dębica
Piotr Michoń, radny Rady Miejskiej
w Dębicy
Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica
Michał Maziarka, radny Rady
­Powiatu dębickiego
Paweł Ochab, radny Rady Miejskiej
w Dębicy
Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa
Witold Stanoch, prezes
­Przedsiębiorstwa Gospodarki
Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna
Wojciech Staniszewski, burmistrz
Brzostku
Mateusz Kutrzeba, radny Rady
­Miejskiej
Społecznik roku :
Karina Watoła - prezes
­stowarzyszenia „Z potrzeby serca”
Adam Rogowski, prezes Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Dębickiej,
działacz Ruchu Integracji Społecznej
Paweł Miłosz, prezes MKS Dębica
Paweł Morawczyński, wiceprezes
stowarzyszenia „Radość”
Mateusz Cebula, komendant hufca
ZHP
Łukasz Darłak, prezes Stowarzyszenia Dębicki Park Przemysłowy
Wiesław Kania, prezes Ruchu Integracji Społecznej
Paweł Werbowy, dyrektor biura
Dębickiego Klubu Biznesu
Joanna Kurgan, prezes Stowarzyszenia Nasza Sprawa w Pustkowie-Osiedlu, członek zarządu Klubu HDK w
Pustkowie-Osiedlu
Andrzej Nylec, prezes UKS „Olimp”
Maciej Małozięć, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego Kana,
zaangażowany w działalność na
rzecz środowisk Armii Krajowej
Piotr Michoń, radny Rady Miejskiej
w Dębicy
Człowiek roku w sporcie :
Grzegorz Cyboroń, jeden z twórców
Dziecięcej Akademii Piłkarskiej
Katarzyna Michoń – Szczerba, trener
w Dębickiej Akademii Karate Tradycyjnego
Piotr Kędzior, trener bilardzistów
„Pino Dębica”
Łukasz Daros, trener zawodników
jazdy figurowej UKS ŁF „Mors”
Andrzej Nylec, prezes UKS „Olimp”
Monika Ząbek, bilardzistka „Pino
Dębica”
Marcin Hadowski, prezes klubu
hokejowego UKS „Morsy”
Magdalena Sroczyńska, prezes MKP
„Bobry”
Andrzej Rachwał, trener badmintona klubu „Orbitek” Straszęcin
Ryszard Konieczny, trener
­zapaśników KS „Wisłoka”
Człowiek roku
w ­kulturze :
Marcin Ciszek, dyrektor CKiB
Ryszard Kucab, kierownik Galerii
Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury
Jan Borek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury
Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego
Paweł Szczerbiński, właściciel
­Agencji Artystycznej „Arena”, t­ wórca
i realizator Czad Festiwalu
Człowiek roku
w oświacie :
Adrianna Miazga, była ­zastępczyni
dyrektora Gminnego Zespołu
­Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli Gminy Dębica
Marta Biłas, dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Dębicy
Marta Czekaj, dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego w Dębicy
Stanisław Świerk, dyrektor
­Państwowej Szkoły Muzycznej w
Dębicy
Wiesław Wiktor, komendant
­Ochotniczego Hufca Pracy w Dębicy
Bożena Zielińska, dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1
Jan Borek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury
Krzysztof Kliś, nauczyciel
­informatyki z Zespołu Szkół nr 2
Renata Krzystyniak, pedagog nauczania początkowego w Zespole
Szkół w Pustkowie - Osiedlu
Bożena Kopala, nauczycielka ­Szkoły
Podtsawowej nr 9
Wojciech Iwasieczko, były dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 11
P lebiscy t C zł owiek Roku
Sylwetki naszych kandydatów
Prezentujemy sylwetki kolejnych kandydatów w plebiscycie Czytelników Człowiek Roku tygodnika Wiadomości Dębickie. ­Kolejność
prezentacji jest przypadkowa, w kolejnych numerach zaprezentujemy następne zdjęcia z opisami. Mamy nadzieję, że prezentacja
ułatwi Państwu wybór
Paweł Morawczyński
Prezes „Darco”, członek
Zarządu
Stowarzyszenia
Dębicki Klub Biznesu. Firma zajmuje się produkcją
urządzeń techniki grzewczej
i wentylacyjnej. „Darco”
powstało w 1992 r. na bazie zakładu rzemieślniczego
produkującego
elementy
pokryć dachowych i orynnowania. Firma kultywuje
tradycje rodzinne i opiera
się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w produkcji elementów z blachy na potrzeby budownictwa. W 2001 roku firma rozpoczęła produkcję w zakładzie w Pustkowie Osiedlu. Zakup nowoczesnych,
sterowanych numerycznie maszyn do obróbki plastycznej
blach spowodował rozwój nowych technik wytwarzania, systematyczny wzrost produkcji i poszerzenie asortymentu. Józef Darłak chętnie wspiera inicjatywy lokalne, konsekwentnie
dąży do rozwoju firmy i rozwoju regionu.
Nominowany w kategorii przedsiębiorca duża firma.
FOT. ARCHIWUM
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
Józef Darłak
Adrianna Miazga
Kazimierz Moskal
Obecnie
sekretarz
gminy Dębica. W 2015
roku wicedyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli Gminy
Dębica. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Rzeszowskim. W Gminnym
Zespole
Ekonomiczno
-Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli pracowała
od 1 października 1999,
jako główna księgowa od 1 maja 2006, zaś jako zastępca dyrektora od 1 lipca 2012. Dzięki jej staraniom oświata w gminie
działała sprawnie mimo wciąż niewystarczającej subwencji
oświatowej. Wprowadzone oszczędności przynosiły efekty finansowe nie wpływając na obniżenie merytorycznych aspektów zarządzania oświatą. Nominowana w kategorii oświata.
FOT. ARCHIWUM
FOT. ARCHIWUM
Poseł na Sejm RP nieprzerwanie od V kadencji,
były radny miejski w Ropczycach, wieloletni dyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy i Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Dębicy.
Polityk PiS. Inicjator wielu
działań na rzecz Podkarpacia
i powiatu dębickiego. Pochodzi z Żyrakowa.
Nominowany w kategorii
polityka
Piotr Kędzior
FOT. ARCHIWUM
FOT. ARCHIWUM
Zdzisław Pupa
Senator RP. Był prezesem Rzeszowskiej Izby Rolniczej, Posłem na Sejm RP III kadencji, radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego II i III
kadencji, sprawował funkcje
zastępcy dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie i Agencji Nieruchomości Rolnych. Był sekretarzem Dębicy. Pełnił już
mandat senatora, powrócił
do Senatu w 2013 r. Polityk
PiS.
Nominowany w kategorii polityka
­Wiceprzewodniczący
Stowarzyszenia „Radość”.
Organizacja
reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. Stowarzyszenie
stara się stworzenia najkorzystniejsze warunki
do pełnego fizycznego i
osobowego rozwoju osób
niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo oraz
umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu
społecznym. Dzięki jego zaangażowaniu, jak również innych
działaczy i pracowników stowarzyszenia udało się doprowadzić do aktywizacji niepełnosprawnych w wielu dziedzinach,
zarówno artystycznych, jak również reintegracji zawodowej i
społecznej oraz artystycznej. Nominowany w kategorii działalność społeczna.
Poseł na Sejm RP nieprzerwanie od V kadencji,
były radny miejski w Ropczycach, wieloletni dyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy i Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Dębicy.
Polityk PiS. Inicjator wielu
działań na rzecz Podkarpacia i powiatu dębickiego. Pochodzi z Żyrakowa.
Nominowany w kategorii
polityka
Czaszki i kości to prawdopodobnie szczątki ofiar obozu
W
Brzeźnicy podczas budowy
fundamentów pod dom w pobliżu Góry Śmierci 27 kwietnia
br. natrafiono na siedem czaszek i liczne
kości. – Podejrzewamy, że są to szczątki ofiar niemieckiego obozu pracy, który
znajdował się na tym terenie – mówi Jacek
Żak, szef prokuratury rejonowej w Dębicy.
Właściciel działki w pobliżu Góry Śmierci
kilka dni temu rozpoczął prace przy budowie domu jednorodzinnego. Podczas
kopania fundamentów pracownicy natrafili na szczątki ludzkie, czaszki i kości. Policyjni technicy zabezpieczyli znalezisko
i przekazali do ekspertyzy. Prokuratura
jednak nie mam możliwości wstrzymania
budowy i przeszukania terenu.
- Chcemy przekazać sprawę Instytutowi Pamięci Narodowej, który ma odpowiednie instrumenty by wstrzymać budowę i przeprowadzić odpowiednie prace,
które pozwolą na badania i dalsze przeszukanie terenu – mówi Jacek Żak.
TOR
17
Wkrótce rozbrzmiewać będzie piąta edycja festiwalu Goodfest,
który już 18 czerwca odbędzie się w Dębicy. W ramach wydarzenia, odbywającego się pod hasłem My feel good music, po raz kolejny na dwóch scenach zaprezentują się doskonali polscy artyści
reprezentujący odmienne muzyczne nurty. Do ujawnionych już
muzyków – Natalii Nykiel, Taco Hemingwaya oraz Domowych
Melodii, dołączyli właśnie Kayah, Sokół i Marysia Starosta oraz
The Dumplings. Udział we wszystkich koncertach jest bezpłatny.
F
Kayah i Sokół
dołączyli
do Goodfestu
estiwal Goodfest, mimo krótkiego stażu, stał się już ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski. Podczas wydarzenia, którego głównymi organizatorami są Goodyear
Dunlop Tires Polska oraz Firma Oponiarska Dębica, występują
obok siebie m.in. reprezentanci hip-hopu, elektroniki oraz popu.
Podczas tegorocznej odsłony na głównej scenie przed zebraną
publicznością zaprezentują się Natalia Nykiel, Sokół i Marysia
Starosta oraz Kayah. Na scenie alternatywnej wystąpią natomiast
Domowe Melodie, Taco Hemingway i The Dumplings.
Projekt Sokół i Marysia Starosta, który zagra na scenie Goodstage, ciężko sklasyfikować. Ich twórczość – mimo że osadzona
w hip-hopie – oscyluje także wokół rocka, alternatywy i elektroniki. Jak sami mówią, brudny i cyniczny rap Sokoła łączy się
w ich muzyce z łagodnym, eterycznym wokalem Marysi. To, co
powstanie z tej niezwykłej mieszanki, z pewnością zaskoczy zebraną publiczność.
Na głównej scenie, na zakończenie festiwalu, zagra Kayah –
jedna z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych polskich wokalistek. Artystka przez lata udowadnia, że doskonale
czuje się w różnych muzycznych konwencjach – na swoim koncie ma już albumy folkowe, jazzowe, a nawet klubowe. Obecnie
obchodzi 20-lecie pierwszego solowego krążka – Kamień, z którym podróżuje po całej Polsce. W Dębicy zaprezentuje najważniejsze utwory.
Na drugiej scenie dla zebranych widzów zagra projekt The
Dumplings – młody duet z Zabrza, tworzący nowoczesną elektronikę. Na pierwszy plan wysuwa się w niej intensywność
emocjonalna, która – jak sami twierdzą – została przełożona na
teksty opisujące mikrokosmos relacji międzyludzkich z perspektywy młodych ludzi. Zespół nie daje się zaszufladkować i nie godzi się na artystyczne kompromisy.
– Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja festiwalu Goodfest
po raz kolejny spełni oczekiwania zarówno mieszkańców Dębicy, jak i fanów muzyki z całej Polski – powiedział Paweł Jezierski, menedżer ds. komunikacji Goodyear Polska i Ukraina. – Liczymy na to, że różnorodność artystycznych konwencji i stylów
sprawi, że podczas wydarzenia każdy znajdzie coś dla siebie
FO
Kultura
18
Repertuar
Kina
„Kosmos”
Przez najbliższe tygodnie kino zachęca na
premierowe pokazy musicalu „#WszystkoGra”, wypełnionego największymi polskimi przebojami oraz francuski dramat
„Niewinne”, ze świetnymi kreacjami Agaty Kuleszy i Agaty Buzek, który wyświetlany będziemy w ramach Kina Konesera.
Fanom science-fiction kino proponuje
tytuł filmu akcji „Hardcore Henry”. Dla
młodszych widzów animacja „Misiek w
Nowym Jorku” oraz nowa, fabularna odsłona „Księgi Dżungli” - w wersji 3D. W
cyklu „Poranek z tatą” pokazany zostanie
zestaw bajek „W zdrowym ciele zdrowy
duch”. W ramach Dębickiego Klubu Filmowego obejrzeć można przegląd filmów
festiwalu „Multimedia Happy End”.
Co ?
DĘBICA
1, 3, 7, 8 14 i 15 maja br.
Operę „Flis” w wykonaniu
artystów amatorów z Dębicy można obejrzeć w Domu
Kultury „Mors” Miejskiego
Ośrodka Kultury. Prapremiera 1 maja, premiera 3 maja,
kolejne przedstawienia: 7 i 8
maja, 14 i 15 maja – wszystkie
o godzinie 18.00. Wstęp za zaproszeniami.
IW
STRASZĘCIN
3 maja br.
Disco Polo Fest
Wystąpią: Czadoman, Weekend, Power Play,
Andre, Mig, Diadem. Początek godz. 16:00
Bilety: 49 zł (do wyczerpania puli) dostępne na
www.arenaagencja.pl oraz w sklepie Muzycznym Miro (Dębica, Gawrysia 2) i w Arena Park
(Straszecin 87).
PUSTKÓW OSIEDLE
(Norm of the North), 2D, dubbing, prod. USA (2016), animacja, familijny,
komedia / 86 min, Bilety: 13 zł, 11 zł– ulg.
29-30 kwietnia, 1, 3-4 maja, godz. 19:00 „Hardcore Henry”
(Hardcore), 2D napisy, prod. USA (2016), akcja, przygodowy, sci-fi / 90 min,
Bilety: 13 zł, 11 zł– ulg.
5 maja, godz. 19:00, Kino Konesera: Niewinne, (Les Innocentes),
2D, prod. Francja, Belgia, Polska (2016), dramat / 115 min, Bilety: 13 zł,
11 zł– ulg.
6-8, 10-11 maja, godz. 17:00 i 19:00, #Wszystkogra, 2D, prod. Polska (2016) musical / 99 min, Bilety: 15 zł, 13 zł– ulg.
13-15, 17-18 maja, godz. 16:30, Księga Dżungli, (The Jungle Book),
3D, dubbing, prod. USA (2016), przygodowy / 105 min, Bilety: 15 zł, 13 zł–
ulg., + 4 zł okulary
13-15, 17-18 maja, godz. 19:00, #Wszystkogra, 2D, prod. Polska
(2016)
musical / 99 min, Bilety: 15 zł, 13 zł– ulg.
15 maja, godz. 09:30, Poranek z tatą: Bajki - Okiem malucha, W zdrowym ciele
zdrowy duch, 2D, dubbing, animacja / 60 min.,
bilety: 10 zł
19 maja, godz. 18:00, Dębicki Klub Filmowy: Przegląd Filmowy Multimedia Happy
End Festiwalu Filmów Optymistycznych,
2D, prod. Polska (2015) / 120 min, wstęp wolny
Kiedy?
Pustkowie-Osiedlu.
Początek godz. 10.00. Rozpoczęcie przemarszem Zespołów Mażoretkowych sprzed Domu
Kultury w Pustkowie-Osiedlu na Halę Sportową
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w
Pustkowie-Osiedlu.
PUSTKÓW – OSIEDLE
3 maja br.
Piknik z okazji Uchwalenia Konstytucji rozpocznie się na placu obok
Domu Kultury w Pustkowie-Osiedlu o godz. 15.30.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali animacje oraz dmuchańce.
Piknik zakończy zabawa
taneczna z zespołem Mega.
W programie:
15.30 – Przemarsz Orkiestry spod Domu Kultury na plac obok bloku 54
15.45 – Koncert Orkiestry przed blokiem 54
16.00 – Przemarsz Orkiestry pod Dom Kultury
16.15 – Powitanie gości i rozpoczęcie Pikniku
na placu obok Domu Kultury
16.30 – Koncert Orkiestry Dętej
17.30 – Animacje dla najmłodszych
18.30 – Zabawa taneczna
DĘBICA
1 maja br.
Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo
– Wschodniej odbędą się
1maja 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im.
Marii Curie–Skłodowskiej w
29-30 kwietnia, 1, 3-4 maja, godz. 17.00 „Misiek w Nowym Jorku
Gdzie ?
3 maja br.
Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Dębicy:
10:00 – zbiórka pocztów
sztandarowych na Rynku;
10:15 – ceremoniał patriotyczny z udziałem 21. Bry
gady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie,
wystąpienie starosty Andrzeja Reguły, widowisko artystyczne na temat początków państwa
polskiego w wykonaniu wojów z Osady Słowiańskiej w Stobiernej;
10:45 – przemarsz z Rynku na plac Solidarności
Traktem Dziejów Polski (otwarcie traktu);
11:00 – jubileuszowa msza święta w intencji Ojczyzny;
12:00 – przejście na plac Gryfitów – akt zawierzenia miasta i powiatu dębickiego Matce Bożej,
apel pamięci i salwa honorowa, złożenie wieńca
pod pomnikiem MB od społeczności powiatu.
PUSTKÓW – OSIEDLE
9 maja br.
Akcja poboru krwi. Od
godz. 9 do 12 na terenie
Lerg będzie stał autobus do
poboru krwi
DĘBICA
Profilaktyczny
program
słowno-muzycznym „Dopóki masz wybór” w wykonaniu duetu „Tu i Teraz”
Piotr Nagiel i Marcin Kołdra. Przedsięwzięcie jest
skierowane do młodzieży
w wieku 10 - 18 lat. Spotkanie odbędzie się 18 maja br.
o godz. 10.00 w Domu Kultury „Mors” (ul. Sportowa 28 w Dębicy). Wstęp
wolny
PROMOCJA
PREZENTUJEMY PAŃSTWU KUPON NA BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
WE WSZYSTKICH
DZIAŁACH KUPON NA
BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W DWÓCH NAJBLIŻSZYCH
WYDANIACH „WIADOMOŚCI DĘBICKICH”
DZIAŁ OGŁOSZENIA:……………………………………………………
TREŚĆ (do 15 słów, proszę wypełnić drukowanymi literami)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ADRES:
(Wyłącznie do kontaktu redakcji i biura ogłoszeń)
………………………………………………………………………………
………………
IMIĘ I NAZWISKO
ulica
………………………………………………………………………………
…………………
Kod pocztowymiejscowość
telefon
KUPON NALEŻY WYCIĄĆ I PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES:
Wiadomości Dębickie, przegródka pocztowa 55, 39-210 Dębica 2
MOŻNA TAKŻE DOSTARCZYĆ POCZTĄ E-MAIL.
[email protected] PRZYJMOWANE SĄ TYLKO ­ORYGINALNE
KUPONY Z GAZETY (W PRZYPADKU E-MAIL ­DOŁĄCZONY SKAN)
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 51 m kw.
tel. 794 365 504
KUPIĘ
Kupię stary dom/zabudowania/
gospodarstwo wraz z przylegającą ziemią rolną/lasem, min 2 ha
w okolicy Dębicy.
Kontakt: 691094153
USŁUGI
Profesjonalne videofilmowanie
studniówek, bali gimnazjalnych
i imprez okolicznościowych
telefon 883 10 20 20
HOBBY
Skupujemy antyki - starocie
oraz pamiątki z okresu PRL.
Skupujemy m.in.: radia lampowe, gramofony, wagi, młynki,
lampy, żelazka, zegary, maszyny
do szycia i pisania, aparaty foto,
monety, dokumenty, odznaczenia, militaria i inne zbędne. Odbiór z domu.
Informacja: 698 693 846.
Sp ort
19
Zapaśnicy zaprezentują
Medale w r ycerskim
się na matach Polski
pucharze Kmity
Ostatni czas, od 22 do 24 kwietnia br. zawodnikom dębickich Bobrów, upłynął na rywalizacji podczas Xl już edycji Zawodów Pływackich o Puchar Rycerza Kmity na pływalni w Zabierzowie koło Krakowa, gdzie Międzyszkolny Klub Pływacki
„Bobry” z Dębicy po raz kolejny, reprezentowała liczna ekipa.
J
uż po pierwszym starcie złoty medal znalazł się na koncie Bobrów,
wywalczyła go Paula Sroczyńska
na dystansie 400 m stylem dowolnym. W tej samej konkurencji, w kategorii męskiej brązowy medal zdobył
Maciej Bochnowski.
Kolejna, druga konkurencja zawodów - 400 zmiennym - również
została dopisana do dorobku medalowego dębickich zawodników, gdzie
po raz drugi złoty medal zawieszony
został na szyi Pauli Sroczyńskiej. Na
tym samym dystansie rewelacyjnie
zaprezentował się Krystian Goździaszek poprawiając swój rekord życiowy
o 24 sekundy (!) oraz Przemysław Jurek, który zwyciężył ze znaczną przewagą, dokładając tym samym czwarty
medal do koszyka Bobrów w pierwszym dniu zmagań. Na koniec rywalizacji pierwszego bloku zawodów swój
debiut na dystansie 1500 m stylem
dowolnym zaliczył Jakub Kałuża odnotowując bardzo dobry rezultat.
Kolejne dni zmagań za zabierzowskiej pływalni to kolejne medale zwiększające dorobek punktowy
Bobrów. Na najwyższym stopniu podium stanął Kacper Marszałek, zde-
Trzech zawodników Wisłoki Dębica wystartuje w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
zapasach, które od 29 kwietnia do 1
maja br. rozegrane zostaną w Lubawie. Wystąpią Marcin Bielański, w
kategorii 46 kg, Karol Bielański i
Hubert Dęborowski w kategorii 58
kg. Natomiast od 1 do 3 maja br. do
Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w zapasach w Olsztynie
cydowanie pokonując swoich rywali
na dystansie 50 m stylem dowolnym
oraz Przemysław Jurek, który na tym
samym dystansie uplasował się na
drugiej pozycji, przegrywając jedynie
z obecnym mistrzem i reprezentantem Polski. Kolejne medale zawieszone zostały na szyi Pauli Sroczyńskiej
oraz Macieja Bochnowskiego, którzy
to ukończyli rywalizację 200 m sty-
lem dowolnym na drugiej pozycji.
Medale znalazły się również w rękach
Kacpra Marszałka, który dwukrotnie
stawał na drugim stopniu podium, po
zaciętej walce na dystansach 50 motylem oraz 100 dowolnym oraz Szymona Wodzienia, który ukończył wyścig
200 m stylem klasycznym na drugiej
pozycji.
Znakomitym zakończeniem trzydniowych zmagań na pływalni w
Zabierzowie okazała się druga lokata
siedmioosobowej sztafety w składzie:
Kaper Marszałek, Maciej Bochnowski, Szymon Wodzień, Katarzyna
Walkowicz, Wiktoria Burakowska,
Paula Sroczyńska oraz Przemek Jurek, która to znacznie poprawiła ubiegłoroczny rezultat. Swoje rekordy życiowe poprawiali również: Wiktoria
Burakowska, Weronika Bartnik, Rafał Maciaszek, Bartłomiej Szewc oraz
Bogdan Pawłowski.
Ostatecznie MKP Bobry zakończył rywalizację na piątej pozycji w
klasyfikacji punktowej z dorobkiem
12 medali zostawiając tym samym
w tyle pozostałe 43 kluby pływackie
biorące udział w zabierzowskich zawodach. Zawodnicy i trener Sebastian Gogacz otrzymali podziękowania od działaczy MKP Bobry za trud
i wyniki.
IW
Turniej Półfinałowy
Mistrzostw Polski
Juniorek Starszych
w Dębicy
Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorek Starszych z udziałem
czterech drużyn żeńskich odbył się 27
kwietnia na Stadionie Miejskim.
T
ego dnia w Polsce rozegranych zostało cztery turnieje
półfinałowe klubowych mistrzostw Polski Juniorek Starszych U
– 19 - mówi Grzegorz Cyboroń, trener DAP Girls. - Jeden z tych turniejów rozgrywany był w Dębicy, która
gościła u siebie drużyny KS AZS
AWF Wrocław, Respekt Myślenice,
Tarnovię Tarnów i DAP Girls. Dwa
miejsca są premiowane udziałem w
finale i o te dwa miejsca walczyły nasze dziewczyny.
W pierwszym meczu turnieju
drużyna AZS Wrocław wygrała z
drużyną DAP Dębica. Wrocławianki
okazały się zbyt mocnym przeciwnikiem dla dębickich „Pomarańczek”
pokonując je 3: 0. Także mecz dębi-
Bilardzistki z medalami
Anna Wolak i Izabela Łącka, bilardzistki klubu Pino Dębica przywiozły
brązowe medale z zawodów Pucharu
Polski Kobiet rozegranych w klubie
Frame w Łodzi. W mistrzostwach startowało 24 zawodniczki, wygrała je Katarzyna Wesołowska, reprezentująca
barwy ERG Bieruń Folie.
W finale pokonała Weronikę Karwik
(UKS Bila Zduny) 5:1. Na najniższym
stopniu podium stanęły bilardzistki
Pino Dębica: Anna Wolak i Izabela
Łącka. W tegorocznym cyklu dla kobiet rywalizują razem zawodniczki z
dwóch ubiegłorocznych kategorii: Super Pucharu i Pucharu Polski Kobiet.
Kolejne zawody odbędą się 12 czerw-
zakwalifikowała się Sylwia Kamińska
z Wisłoka Dębica, która wystartuje
w kategorii 56 kg. - Po dwóch Pucharach Polski, które były kwalifikacjami
do OOM na matach Warmii i Mazur
wystąpi po 16 zawodników w każdej
kategorii wagowej wśród chłopców i
14 wśród dziewcząt – informuje trener Ryszard Konieczny. – Zawodnikom życzymy udanych startów.
IW
ca w Gdańsku w klubie Bilardownia.
Z kolei trzecia runda II Polskiej
Ligi Bilardowej nie była szczęśliwa dla
zawodników dębickiego Pino. Zanotowali dwie porażki z zawodnikami z
Krakowa 1:2 i 1:2.b W drużynie Pino
Dębica tylko Maciej Auguścik wygrał
swoje pojedynki.
IW
FOT. URZĄD MIEJSKI
czanek z drużyną Tarnovii Tarnów,
który mimo bardzo wyrównanej gry
i zmagań z wiejącym wiatrem ostatecznie dębiczanki przegrały 0-1 po
golu strzelonym z rzutu rożnego, tracąc tym samym szanse na awans do
finałów. Na zakończenie turnieju piłkarki z Dębicy zagrały z drużyną Respektu Myślenice. Trener Maciej Cabaj dał pograć zawodniczkom, które
mniej pokazywały się w poprzednich
meczach. Mecz zakończył się porażką dębiczanek 5-0, ale jak podkreśla
trener nie było to ujmą dla młodych
dziewcząt grających w tym meczu
lecz motywacją do dalszych ambitnych treningów. Uczestniczki turnieju z wszystkich biorących udział w
turnieju drużyn i jego sędziowie docenili wzorową organizacji turnieju i
świetnie przygotowane boiska oraz
miłą i przyjazną atmosferę panującą
wśród zawodniczek.
UM
Sp ort
20
Gryf drugi w lidze
W
Stalowej Woli 23 kwietnia br. odbyły się ostatnie zawody III wiosennej finałowej edycji podkarpackiej
ligi pływackiej. W zawodach udział
brało 209 zawodników z 9 klubów.
UKP Gryf Dębica reprezentowało 27
zawodników którzy zanotowali aż 51
startów i podczas każdego wyścigu
prezentowali bardzo wysoki poziom
sportowy. Największym sukcesem,
Pok aza li ja k pły wają
W startach indywidualnych najlepiej zaprezentowali się:
Antoni Horodyński – nagroda dla najlepszego zawodnika zawodów w
kategorii 12 lat za wyścig 400m st dowolnym
- 1 miejsce na 50m st dowolnym z czasem 0.30.31
- 1 miejsce na 400m st dowolnym z czasem 5.14.92
Od 11 do 13 kwietnia na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Dębicy odbyły się zawody pływackie
dzieci z dębickich szkół podstawowych, które biorą udział w darmowej
nauce pływania prowadzonej przez
­instruktorów MOSiR.
Bartosz Mazur
- 2 miejsce na 50m st grzbietowym z czasem 0.37.12
- 8 miejsce na 400m st dowolnym
W
Misa Sandra
- 2 miejsce na 200m st dowolnym z czasem 2.44.99
- 3 miejsce na 100m st zmiennym z czasem 1.31.22
pierwszym dniu na starcie stanęli uczniowie klas
I i popłynęli na dystansie
25 metrów na grzbiecie oraz stylem
­dowolnym z makaronem.
Tatiana Bolek
- 2 miejsce na 50m st grzbietowym z czasem 0.38.79
- 4 miejsce na 200m st dowolnym z czasem 2.54.28
25 m Nogi do grzbietu
Filip Zawisza
- 4 miejsce na 200m st dowolnym z czasem 2.49.03
- 4 miejsce na 100m st zmiennym z czasem 1.30.40
1. Martyna Pazdyk SP 11 38.48
2. Klaudia Pieprzak SP 5 41,06
3. Patrycja Bassara SP 11 47,50
1. Artur Król SP 12 39,55
2. Mateusz Darłak SP 5 40,03
3. Adam Garbuliński SP 11 43,56
25 m Nogi do kraula
25 m Nogi do kraula
1. Marysia Horodyńska SP 5 37,89
2. Klaudia Pieprzak SP 5 39,09
3. Amelia Nowak SP 5 39,92
1. Aleksandra Sojka SP 5 25,53
2. Maja Mazur SP 11 26,02
3. Jagoda Nowak SP 5 28,09
1. Mateusz Darłak SP 5 30,43
2. Krzysztof Pragłowski SP 5 37,52
3. Alan Dygoń SP 11 37,79
1. Karol Buszek SP 11 25,25
2. Grzegorz Pas SP 11 27,80
3. Jakub Falarz SP 11 28,81
Drugiego dnia na starcie stanęli
uczniowie klas II i rywalizowali w
konkurencjach 25 metrów z deską na
grzbiecie oraz stylem dowolnym.
Trzeciego dnia to już popisy uczniów
klas III, którzy popłynęli na dystansie
25 m stylem dowolnym i grzbietowym bez żadnych pomocy pływackich. Na zakończenie zmagań na
miejskiej pływalni odbyły się sztafety
klas III. Każda szkoła biorąca udział
w zawodach mogła wystawić sztafetę
na dystansie 4x25m.
25 m Nogi do grzbietu
1. Aleksandra Sojka SP 5 27,01
2. Martyna Krzyżanowska SP 5 27,08
3. Maja Mazur SP 11 28,03
1. Grzegorz Pas SP 11 31,30
2. Jakub Wolicki SP 9 32,42
3. Jan Garbuliński SP 5 33,35
25 Grzbiet
1. Ola Podjasek SP5 00:24,32
2. Alicja Wojnarowska SP5 00:24,66
3. Julia Jaje SP5 00:25,31
Michał Żmuda
- 4 miejsce na 50m st grzbietowym z czasem 0.43.47
- 10 mijesce na 100m st zmiennym
1. Igor Cudecki SP3 00:20,88
2. Miłosz Świstak SP3 00:22,84
3. Jakub Lenczowski SP8 00:22,91
Szaraniec Patrycja
- 7 miejsce na 400mst dowolnym
- 10 miejsce na 50m st dowolnym
25 Styl dowolny
Zuzanna Barycza
- 9 miejsce na 50m st grzbietowym
- 10 miejsce na 100m st zmiennym
1. Julia Jaje SP5 00:27,29
2. Alicja Wojnarowska SP5 00:27,30
3.Nadia Balasa SP5 00:28,23
1. Igor Cudecki SP3 00:22,62
2. Miłosz Świstak SP3 00:24,02
3. Szymon Chmura SP11 00:26,45
W podkarpackiej lidze pływackiej brali udział również: Karol Knot,
Gabriela Kozioł, Jakub Lenczowski, Julia Lipińska, Hubert Longosz,
Maja Mazur, Jagoda Nowak, Blanka
Rżany, Maria Skowron, Kacper Śpiewak, Kamil Strózik, Miłosz Świstak,
Karolina Tabis, Martyna Wójtowicz i
Robert Żyła.
IW
Sztafety 4x25m
1. SP5 01:40,64
2. SP3 01:41,70
3. SP11 01:46,96
4. SP8 01:52,30
Wszyscy zwycięscy poszczególnych
konkurencji otrzymali medale, zawodnicy biorący udział w sztafetach
zdobyli puchary dla swoich szkół,
natomiast wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zawody były doskonałą okazją, aby
zaprezentować postępy w nauce pływania rodzicom oraz opiekunom.
Instruktorzy prowadzący zajęcia z
dziećmi na miejskiej pływalni zapowiadają, że zawody będą organizowane cyklicznie, ponieważ dzięki temu
dzieci również uczą się zdrowej, sportowej rywalizacji.
MOS
FOT. MOSiR DĘBICA
do którego niewątpliwie przyczynił
się każdy zawodnik UKP Gryf Dębica jest zajęcie drugiego miejsca w
podkarpackiej lidze pływackiej po
zakończonych wszystkich edycjach.
Kolejnym dużym drużynowym sukcesem jest trzecie miejsce sztafety
dziewcząt 4 x 50 stylem zmiennym
w składzie Tatiana Bolek, Zuzanna B
­ arycza, Sandra Misa i Maria
­Skowron.
FOT. ARCHIWUM UKP GRYF DĘBICA
o sporcie czytaj na
w w w. w i a d o m o s c i d e b i c k i e . p l

Podobne dokumenty

Pobierz Wiadomości Dębickie

Pobierz Wiadomości Dębickie Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej oraz dyrektor szkoły pani Małgorzata Baran fundując nagrody dla uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali również drobne upominki a nauczyciele podziękowania...

Bardziej szczegółowo