Przedmiot: Chemistry SL (chemia)

Transkrypt

Przedmiot: Chemistry SL (chemia)
Przedmiot: Chemistry SL (chemia)
Poziom: standard (podstawowy)
Opis kursu:
Podstawowy kurs chemii jest przewidziany do realizacji w ramach 150 godzin kształcenia
(95 godzin realizacji materiału poziomu podstawowego, 15 godzin realizacji materiału
dodatkowego i 40 godzin zajęć laboratoryjnych, w tym 10 godzin projektu międzyprzedmiotowego)
zgodnie z nowym sylabusem obowiązującym od roku 2014.
Cele:
Główne umiejętności, które uczeń powinien zdobyć podczas zajęć z chemii:
– pozyskiwanie, przetwarzanie i krytyczna ocena informacji,
– wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych,
– stosowanie metody naukowej w poznawaniu otaczającego świata (konstruowanie, analizowanie
i ewaluacja: hipotez, problemów badawczych, przewidywanych wyników, naukowych wyjaśnień),
– projektowanie i wykonywanie doświadczeń chemicznych,
– poznanie nowoczesnych metod i technik badawczych,
– dostrzeganie związków miedzy nauką i życiem codziennym,
– stosowanie technologii komputerowych i komunikacyjnych,
– praca
w grupie
oraz
dostrzeganie
interkulturowości
i konieczności
współpracy
międzynarodowej,
– dostrzeganie związków pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi (szczególnie chemią,
fizyką i biologią).
Tematyka zajęć:
Materiał poziomu podstawowego
Dział 1. Stechiometria
• pojęcie mola
• obliczenia stechiometryczne w ujęciu masowym i objętościowym
Dział 2. Budowa atomu
• budowa jądra atomowego
• konfiguracja elektronowa
Dział 3. Budowa układu okresowego pierwiastków
• budowa układu okresowego
• zależność pomiędzy budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym
• zmienność wybranych właściwości pierwiastków w grupach i okresach
Dział 4. Wiązania chemiczne
• wiązanie jonowe
• wiązania kowalencyjne
• oddziaływania międzycząsteczkowe
• wiązanie metaliczne
• zależność właściwości związków chemicznych od typu wiązania chemicznego
Dział 5. Energia w procesach chemicznych / Termochemia
• pomiary zmian energii
• entalpia
• prawo Hessa
• energia wiązań
• obliczenia termochemiczne
Dział 6. Kinetyka
• teoria zdarzeń
• szybkość reakcji
Dział 7. Równowaga reakcji
• stan równowagi dynamicznej
Dział 8. Kwasy i zasady
• teorie kwasów i zasad
• właściwości kwasów i zasad
• mocne i słabe kwasy i zasady
• skala pH
• kwaśne opady
Dział 9. Reakcje utleniania i redukcji
• utlenianie i redukcja
• ogniwa elektrochemiczne
Dział 10. Chemia organiczna
• podstawy chemii organicznej
• charakterystyka podstawowych grup związków organicznych
• ciągi przemian chemicznych
Dział 11. Pomiary i analiza danych
• błąd pomiaru i wyniku
• niepewność pomiaru i wyniku
• metody graficznej prezentacji danych
• identyfikacja spektroskopowa związków organicznych
Materiał dodatkowy
Opcja B. Biochemia
• białka i enzymy
• tłuszcze
• węglowodany
• witaminy
• biochemia a środowisko
Wymagania i egzaminy:
Ocenianie zewnętrzne
Składniki oceniania
Arkusz 1
Arkusz 2
Arkusz 3
Ocena wewnętrzna
Waga (%)
20
40
20
20
Czas
45 min.
1godz. 15min
1godz.
Dokładne informacje dotyczące oceniania wewnętrznego i zewnętrznego
zostaną ogłoszone w nowym sylabusie, który ma ukazać się w lutym 2014.
(R.H.)