Pełny tekst artykułu

Komentarze

Transkrypt

Pełny tekst artykułu
Wydarzenia
17. Targi Ksiqźk! w Krakowie
Spotkanie z książkami
w Mieście Literatury
Padł kolejny rekord frekwencyjny: podczas
17. edycji Targów Książki w Krakowie odnotowano
ponad 40 tys. zwiedzających. To zasługa licznych
nowości książkowych i oferty prezentowanej
przez 570 wystawców, akcji promocyjnych,
a przede wszystkim zaproszonych gości.
"Ogromne zainteresowanie to z pewnością wynik
znanych nazwisk - gościliśmy ponad pół tysiąca
gości - bogatego programu towarzyszącego, który
trwał łącznie ok. 800 godzin, niepowtarzalnej
atmosfery literackiego święta oraz magii
Krakowa" - podsumowała Grażyna Grabowska,
prezes Targów w Krakowie.
Warto wspomnieć, że na Targach Książki minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski zaprezentował założenia
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2014-2020. Zada-
niem programu ma być m.in. konsolidacja prowadzonych dotychczas działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Jak poinformował minister, całkowita wartość programu to miliard złotych,
z czego 650 mln zł będzie pochodziło ze środków MKiDN, a 350 mln
zł od różnych beneficjentów.
Rok 2014 jest rokiem 650-lecia aktu założycielskiego Studium
Generale (Akademii Krakowskiej) i jednoczesnego ustanowienia
w Polsce zawodu stacjonariusza pełniącego na uniwersytecie funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Z tej okazji podczas targów
odbyła się konferencja prasowa ,,650 lat w .służbie książki", na której przedstawiono program przedsięwzięć organizowanych z okazji
jubileuszu w całym kraju dla popularyzacji książki i czytelnictwa
Termin tegorocznych Targów oraz 5. Festiwalu Conrada zbiegł
pod hasłem "Jubileuszowy rok 2014 rokiem czytelnika".
Komitet
się z ogłoszeniem (21 października) Krakowa siódmym na świecie
organizacyjny obchodów jubileuszu gromadzi przedstawicieli: Sto-
Miastem
ponad
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Wydaw-
3 lata starań, by doceniono literackie tradycje miasta oraz odbywa-
ców Książek, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Stowarzy-
jące się w nim festiwale i imprezy poświęcone literaturze. Kra-
szenia Wydawców Katolickich, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
Literatury
UNESCO. To zwieńczenie trwających
ków stał się tym samym pierwszym miastem Europy Środkowo-
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, Izby Księgarstwa Pol-
-Wschodniej i drugim nieanglojęzycznym (obok Reykjaviku), które
skiego, Polskiej Izby Książki oraz Polskiej Izby Druku.
otrzymało ten tytuł. Oprócz prestiżu umożliwia on także korzystanie ze środków UE m.in. na rozwój czytelnictwa.
Podczas uroczystego otwarcia Targów Książki ogłoszono tegorocznych ambasadorów tej imprezy. Zostali nimi: ks. Adam Boniec-
<.
~
:J
• Promocja czytelni
i prawa autorskieqs
'"
)
"'\
)
~
_:_.1_
14
Po igrafika 1112013
ki - publicysta, wieloletni redaktor naczelny "Tygodnika Powszech-
im. Adama Półtawskiego działająca przy wydawnictwie
nego"; Michał Rusinek - prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej;
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Drukarnia
Henryk Podolski - były prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół
i Księgarnia Św. Wojciecha, a z zagranicznych - Grupa (PI.
Wyższych oraz Ryszard Krynicki - poeta, tłumacz i wydawca wybrany przez fanów wydarzenia na Facebooku.
Wśród wystawców tradycyjnie prócz wydawnictw znalazło się
sporo drukarń, m.in.: Abedik, Opolgraf, Skleniarz, Sowa, Drukarnia
Podczas Targów Książki ogłoszono także wyniki dwóch rankingów drukarń dziełowych. W pierwszym, organizowanym przez Sekcję Poligrafów SIM?, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz
magazyn "Wydawca", tytuł "Drukarni Dziełowej Roku 2012/2013"
Przedstawiciele
rankingów;
- 8ZGrat
Poligrafik:
11/2013
Jedność,
drukarń
- zwycięzców
od lewej: Antonina
Kuchlewska
Piotr Ciosk - OZGrat Mirosław
Szewczyk - Opotqra],
Marcin
Ciałowicz
- Colone/, Eugeniusz
Stasiak - Abedik
15
Wydarzenia
zdobył Abedik, drugie miejsce zajął Zakład Graficzny Colonel, a na
Poland prezentowali zarówno podłoża znane na rynku, jak i nowo-
trzecim uplasowały się Białostockie Zakłady Graficzne.
Wraz z wynikami
ny park, odwiedziło ponad 300 gości, którym specjaliści z Antalis
rankingu podano wyniki konkursu EDYCJA
ści. Wszyscy zainteresowani mogli jeszcze lepiej poznać papiery ze
(patrz tinta) oraz laureatów wyróżnienia Złoty Inicjał przyznawa-
znanej na rynku wydawniczym kolekcji papierów drzewnych offse-
nego przez Sekcję Poligrafów SIMp, którymi w br. byli: Józef Marks,
towych Ecco Book, do której dołączyły nowe produkty: Ecco Book
Tadeusz Chęsy i Adam Zindulski.
Cream 80 g/m? oraz Ecco Book Trend o białości wynoszącej 80 proc.
W drugim rankingu, którego organizatorem jest "Magazyn Lite-
Prezentowano także objętościowe papiery powlekane (One Bulk,
racki KSIĄŻKI", zwyciężyły Olsztyńskie Zakłady Graficzne, drugie
Claro Bulk), tektury o różnych fakturach i wykończeniach (np. Tru-
miejsce przypadło Opolgrafowi, trzecie - Białostockim Zakładom
card, G-Pack, Carta Elega), a także tektury introligatorskie i papiery
Graficznym. Za największą niespodziankę można uznać powrót do
oraz tektury ozdobne. Szczególne zainteresowanie budził nowy pa-
czołówki Olsztyńskich Zakładów Graficznych, które czekały na to
pier offsetowy premium o nazwie Print 5peed, występujący w od-
7 lat, a zwłaszcza Białostockich Zakładów Graficznych, które pod
cieniach białym i kremowym. Wśród odwiedzających
ponownym kierownictwem
znaleźli
Antoniny Kuchlewskiej znalazły się na
podium w obu zestawieniach.
wych,
Ogłoszeniu wyników drugiego rankingu towarzyszyła promocja
kolejnego wydania kilkutomowej
publikacji Biblioteki Analiz pt.
"Rynek książki w Polsce" oraz branżowa dyskusja
o sytuacji
na tymże rynku i jego perspektywach.
Targi Książki to także okazja dla dystrybutorów
się głównie
ale też np. niezależni
wydawnictw
graficy
nasze stoisko
i drukarń
czy ilustratorzy
-
dzieło-
powiedział
przedstawiciel firmy Antalis Poland. - Cieszymy się, że jak co roku
mogliśmy
się spotkać
tychczasowe
kontakty
liśmy, zaowocują
papieru do za-
przedstawiciele
z
naszymi
zostały
klientami.
Mamy
wzmocnione,
już w najbliższej
Z ofertą wysokogatunkowych
nadzieję,
że do-
a nowe, które nawiąza-
przyszłości.
papierów powlekanych i niepo-
prezentowania swojej oferty przeznaczonej dla tego segmentu ryn-
wlekanych, tektur graficznych, papierów ozdobnych, papierów spe-
ku. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród wystawców nie mo-
cjalnych i do druku cyfrowego dla drukarń i agencji reklamowych
gło zabraknąć firmy Antalis Poland. Stoisko, stylizowane na jesien-
można było się zapoznać na stoisku firmy Papyrus .
.......•...
-
PYR
>
...•...
J
"
)
'\
16
Poligrafika 11/2013
Wydarzenia
Rozstrzygnięcie konkursu EDYCJA 2012/2013
Podczas Targów Książki ogłoszono też
gażowanych w opracowanie książki oraz na-
wyniki Konkursu na Książkę Edytorsko Do-
grodę odebrała Joanna Danielak, odpowie-
skonałą EDYCJA2012/2013 organizowanego
dzialna w Wytwórni za produkcję. W imieniu
przez redakcję magazynu "Wydawca". Jury
drukarni Skleniarz, która książkę pięknie wy-
konkursu w składzie: Andrzej Tomaszewski
drukowała i oprawiła, dyplom odebrała Ka-
(przewodniczący), Lech Majewski i Andrzej
rolina Skleniarz. Dyplomy wręczył Andrzej
Palacz nagrodziło książki w dwu katego-
Palacz, redaktor naczelny "Wydawcy", a na-
riach: "Książka sezonu 2012/2013" i "Naj-
grodę dla wydawcy - certyfikat na dowolną
piękniejsza książka wydrukowana
paletę papieru z oferty firmy Arctic Paper
pierze Munken".
na pa-
Fundatorem nagród był
Arctic Paper Polska, a współorganizatorem
konkursu - Targi Książki w Krakowie.
przekazał jej prezes Michał Sawka.
W kategorii "Druk na papierze Munken"
tradycjami
rzemiosła
introligatorskiego
oprawę albumu Codex Aureus Gnesnensis".
wygrała książka "Maria Pawlikowska-Jasno-
Odebrała je prezes wydawnictwa
nagrodzono
rzewska. Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-
Krysiak, a w imieniu wykonawcy, drukarni
książkę Ewy Solarz "Ilustrowany elementarz
-1945" wydana przez Agorę SA w opracowa-
Druk-Intro - Katarzyna Rogalska.
W
pierwszej
dizajnu,
kategorii
czyli 100 rzeczy narysowanych
niu graficznym Andrzeja Bareckiego. Dyplomy
Tegoroczny
konkurs
pokazał
Janina
kolejny
i nagrodę - paletę dowolnego papieru marki
wzrost poziomu jakości graficznej i poligra-
dawnictwo Wytwórnia w opracowaniu gra-
Munken - odebrał Łukasz Grabowski z Ago-
ficznej polskich firm z rynku edytorskiego.
ficznym Anny Niemierko.
ry SA (na zdj. z Michałem Sawką).
przez 25 ilustratorów"
wydaną przez Wy-
W imieniu wydawnictwa Wytwórnia ho-
Jury przyznało też wyróżnienie wydaw-
norowe dyplomy dla wszystkich osób zaan-
nictwu Arkady za "zgodną z najlepszym i
Opracowano na podstawie
informacji
organizatora
Z kolei firmy Arctic Paper i PaperlinX
Sp. z
0.0.
(dawny Zing) tradycyjnie zorgani-
zowały spotkania z klientami poza terenem
targowym.
Firma Scorpio, która także tradycyjnie
uczestniczy w krakowskich Targach Książki,
prezentowała
m.in. materiały
pokryciowe
oraz akcesoria introligatorskie takie jak tasiemki i kapitałki.
Natomiast firma Follak na swoim stoisku promowała
techniki
uszlachetniania
druku i materiały stosowane w tych procesach. Nie zabrakło wśród nich nowości.
Jedną z nich był lakier, dzięki któremu możemy uzyskać efekt szronu na arkuszach papieru. Kolejna to połączenie lakieru wypukłego 3D z brokatem. Uzyskanie takiego
efektu stało się możliwe po przeprowadzeniu wielu prób izostało poprzedzone poszukiwaniem przez nas nowych możliwości zastosowań znanych produktów
dostępnych
na rynku - mówią Marta Turczyn i Michał
Borzuchowski, przedstawiciele firmy FolIak.
- Kolejna nowość to lakier strukturalny .Pia-
CITO DYNAMIC
i CITO PROpius
niezawodne i skuteczne
to nowa generacja kontrbJg6w,
wykonanych z ClTOTHANU,
nowego, nowoczesnego materiału
opracowanego i wdrożonego przez Rrmę CITO.
I NTE RAS·
INTERAS - A. SNARSKI
ul. Niemojewskich 23
88- 100 Inowrocław
tel: 52 3546155
fax: 52 353 99 71
e-mail: [email protected]
ski Sahary". Jest to efekt zbliżony do struktu-
17
Wydarzenia
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (w środku)
Firma Tomaco-Intro prezentowała system Colibn
na stoisku firmy Fol/ak
ry piasku, jednak dużo drobniejszy Produkt ten jest wynikiem nasze-
go wieloletniego doświadczenia i wiedzy Zastosowanie takiego rodzaju wykończenia dodaje elegancji i klasy uszlachetnionej powierzchni.
Nasze stoisko w przeciwieństwie do innych nie oferowało żadne-
go gotowego produktu. My staraliśmy się pokazać pomysł na wykonanie okładki, folderu czy katalogu. Mamy nadzieję, że nasza oferta,
a także sposób jej pokazania przypadły .do gustu odwiedzającym.
Uczymy na to, że książki wydane po targach, inspirowane naszymi
pomysłami wzbudzą zachwyt wśród czytelników.
Firmy Follak i Papyrus oraz Drukarnia Wydawnicza im. W.L Anczyca wzięły udział w konferencji zorganizowanej podczas targów
pod auspicjami Sekcji Poligrafów SIMP i magazynu "Wydawca" pt.
Statuetkę Złoty Inicjal Józefowi Marksowi (z lewej)
"Szlachetna
wręczył Bogdan Wyrzykowski
ofertę firmy Papyrus ze szczególnym uwzględnieniem
okładka gwarantem
Garda zaprezentowali
sukcesu". Podczas konferencji
papierów
Justyna Kowalczyk i Alessandro Nardelli,
przedstawiciel włoskiej papierni Cartiere deI Garda. Przykładami
publikacji wydrukowanych
na papierze Garda były albumy: "Wy-
kwintna kuchnia" wydany przez wydawnictwo Bosz, którego prezes
Bogdan Szymanik wypowiadał się na temat wyjątkowych zalet tego papieru, oraz "Stocznia" autorstwa fotografika Michała Szlagi,
który również podkreślał walory papierów z linii Garda. O współczesnych możliwościach
uszlachetnień
podłoży drukowych
mówił
Grzegorz Stolarczyk z krakowskiego oddziału firmy FolIak, a możliwości Drukarni Wydawniczej przedstawił Piotr Janicki.
Z ciekawą ofertą wystąpiła na targach firma Tomaco-Intro z Radomska, stały wieloletni "bywalec" Targów Książki zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie. Prezentowaliśmy na naszym stoisku zupełnie nowy na polskim rynku system ochrony książek poprzez ich okładanie w okładki (obwoluty) Colibn - mówi przedstawiciel firmy Mirosław Gugała. - Pragnę zaznaczyć, że obwoluty Colibn to jedyny
Konferencję "Szlachetna okładka gwarantem sukcesu"
na rynku materiał do okładania książek posiadający certyfikaty do-
prowadzi! Andrzej Palacz; siedzą od prawej: Justyna Kowalczyk,
tyczące ochrony papieru i nietoksyczności produktu. Materiał, z któ-
Alessandro Nardelli, Grzegorz Stolarczyk, Piotr Janicki
rego są wykonane, to specjalna, dedykowana do okładania książek
18
Poligrafika 1112013
Wydarzenia
C10
WYDAWNICTWO BERNAROINUM
folia, która jest nietoksyczna, przyjemna i miła w dotyku, "oddychająca" (obłożona książka "nie poci się") i doskonale zabezpiecza
okładkę przed kurzem, wilgocią, zabrudzeniem, a także szkodliwym
działaniem promieni Uv. Za pomocą importowanych przez nas niewielkich, niedrogich, komfortowych w obsłudze urządzeń CoLibri e-Leonardo i Colibn e-Da Vinci można w ciągu niespełna minuty (2030 sekund) perfekcyjnie obłożyć książkę z miękką lub twardą okładką w doskonale dopasowaną do jej grubości iformatu ochronną obwolutę·
Odwiedzający Targi Książki mogli na naszym stoisku nieodpłatnie obłożyć zakupione pozycje i przy okazji wyrazić swoją opinię
na temat prezentowanego przez nas systemu ich ochrony. Z satysfakcją stwierdzam, że były to opinie w 100 proc. pozytywne! W trakcie targów obłożyliśmy kilkaset książek. Szczególnie cenne były dla
nas pozytywne
opinie przedstawicieli
bibliotek, szerokiej rzeszy
sprzedawców i wydawców książek oraz, co warte wyjątkowego podkreślenia - czytelników. Opinie te utwierdzają nas
w przekonaniu,
że
warto oferować na polskim rynku urządzenia imateriały spod znaku
rzyna Popieluch-Kmiecik,
komisarz Targów, wyraża nadzieję, że
wraz z nową lokalizacją grono wystawców w jeszcze większym
stopniu powiększy się o podmioty z segmentu poligraficznego, czyli przede wszystkim drukarnie i dystrybutorów
papieru.
IZ
CoLibri. Mogę stwierdzić, że tegoroczne Targi Książki były dla nas wyjątkowo udane umożliwiły nawiązanie wielu obiecujących
kontaktów handlowych i co szczególnie dla
nas ważne, upowszechniły na polskim rynku
rr)~/J\
PPWH SJJJ~j
MASZYNY I MATERIAŁY DLA POLIGRAFII
system CoLibri.
Targom, jak co roku, towarzyszyła wyjątkowa inicjatywa
uświetniająca
obchody
Roku Tuwima: Maraton Czytelniczy z Tuwi-
ZAPRASZAMY
NA TESTY!
mem. W akcji wzięło udział kilkaset osób,
w tym autorzy oraz osoby powszechnie znane, m.in.: Jolanta Kwaśniewska, prof. Grzegorz Kołodko, Ryszard Kalisz, Rafał Bryndal,
Robert Lewandowski, Jerzy 5tuhr, Krzysztof
05-092 Łomianki, ul. Wiślana 70
tel. 22 751 39 12, 751 77 64
fax 751-39-13
[email protected]
www.erka.com.pl
,@j, tj
..
,.
i..
···bJ·· bJ
..··
.1..
~ : :
Hołowczyc.
1
L.l...
:
.
i
Perforacja częściowa w 2 kierunkach
+ bigowanie iłamanie w 1 cyk/u!
Przyszłoroczna edycja Targów Książki
odbędzie się już w nowym Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo
Kraków w dniach 23-26 października. Kata-
Rodzina TOUCHLlNE:
Bigówko-fa/cerka CF375
Bigówko-perforówka
CP375
19

Podobne dokumenty