Kwalifikowalność podatku VAT

Komentarze

Transkrypt

Kwalifikowalność podatku VAT
MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO
Departament Zarządza\ia
EuropejsldmFunduszemSpołeca1m
DZF IV 92261 8 AS/08/935
Wa$zawa,
Pani Kamila Siwak
ZastępcaDyreldora
Depafiamentu
EuropejskiegoFurduszu
Spolecznego
Urząd Marszałkowski
województwaPomorsliiego
Szano\łna
Pani Dyreldol,
\trrodport,iedzina pismo z dnia 3 sĘcznia 2008 r' (DEFs.W.$!'J'0,724l2/12l.Ąc/2008)
podathl VAT oraz rłrykaz].waniem
doryczape kwestii związanych z krł'alifikowa1nością
kosztówpelsoneiu\ł.zadaniachz1ecanychprag1ępżekazaólastępująceuryjaśnienia.
projektól. składan'l
Ad' 1. j 2. W prz1padl<u
ch $' pame$twie. .jeżeiipodmioryrealizujape
plojek mająlóżne s}tuacjew odniesienir-r
do mozliwościkwa1ifi]rorłarria
podatl(uvAT 10
rł puntcie4.5 wniosku o dofinansowaniereaIizacjiprojektuna1ezyująćpoda1e1t
VAT jal.o
kosf1]iwaiifikowa]nyi w budżecjeprojekturtrykazać
kwoty brut|ot1'łącznieu'przypadku
t'Ych Zakupów tov.aró\ł'i usfug, n' odniesieniudo lcórych vAT jest kt.alifikorł'a1rr1''
.Tednocześnie
w szczegółorłrymbudżecie projektu beneficjelit powinien umieścić
rł'uzasadnieniu
opis rł'skazuj
budżefu.v.kórych $T'kazanovAT
ąc1.pozycje szczegółorvego
oraz okeś1enie
kogo dot,vczypodatek,iidera czy partnera(którego)projel-tu'odpowiednie
doplec'r'zorł'anie
w inst1ukcjido Genera1orasrnioskó$ Aplikacyjlych fostanie dokonane
pŻezlf]sl:flcje. ZaŻądzającąPIogramemoPelac}.n-amKapitał Ludz]d w tym zaliresieAd.3. Do unjosku o dofinarrsorł'anie
proje1rrunalezy rł'pisaćdane fgodne fe stanem
faktycznymobowiązu'japym
na dzień Złożenia
rt'rrios)<u'
W przypadlcupro.jektórł'
pańnerskicl]
ośl,i,iadc:enie
VAT powiji ztoqć zarówlo liderjak i rł'szyscypańneŹ],
o hłalit'ikoy,alności
uczestniczący
w lealizacjiprojeLtu.osoba podpisująca
powyższeoświadczęnje
zoborvią.zu.ie
jego odzyskalie.
się do fw].otupodatku\rAT. jeżelizaistniejąprzesładriumoŹliwiające
Ad' 4. w prąpadku zlecania organizacji szto1eri |rnrrie fe\Ą'nętrznejnię na]eżY
$Tszczegó]riaćw budiecieproje]<tu
kosztóll,pel.sone]u
dotyczącychzlecarrejrrsfugi'
Ad' 5' W przypadlcu
odliczeniapodatkuVAT ]]apodstawieploporcji określonej
rt' $ 90 rrsl'3
us|a\Ą}fdnia]imarca2004r.'opodatkuodto\ł'aróWiusług(Dz.U.m54.poz'5j5zpóŹn
zDr.]podatekv-ĄT e możebyć kosztenrkau.a]jfiko1Ą'a1nym
u' projelicie z urt,agirra brak
jego odz;.skania.
peuuości
odnośnie
nierrrożności
w takin plzj.padkuVAT zgodniez Zasadą
n 7 Rozporza.dzenia
Komisji (\\T) ru 448/2004z dnia 10 rrralca2004 I nie nrożeb\,c
kosŹem]oĄ'a]ifiko1valry,m:
|1'żad!)]npfż)padlłu,
,I,1T podlegająq)lffolal1,i nie n1aże'
być
L!..|a:an),.a kas:t hl aliJikoll,ary,, .1tn1.ety'|ed),, gĄ,benelcjent
końcoll)l ]ttb il1ĄĄ|.idl|aln|
odbiorca pomacy fiie LŻyskąjego zwrotL!',,. W pozostałych plzypadlGch częściowego
od1iczaniapodatkuVAT należyplzyjąó nretodologięprzedstawionąw punkcie 1 i 2.
Z powazaniem,
Z-cA DYREKToRĄ
DEPARTAMENTU
Anna Mckiewicz
Do wiadomości:
1) Inst1tucjePośredniczące
\rr'ramachPo KL
2) Inst1tucjeWdrazającew ramachPo KL

Podobne dokumenty