1. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady

Transkrypt

1. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady
1.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady sprzedaży i dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez
Klienta w firmie GLAMOUR Wojciech Pruszkowski poprzez stronę internetową, stronę dla
urządzeń mobilnych, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.: [email protected]
Sklep internetowy GLAMOUR dostępny pod adresem: www.obuwieglamour.pl prowadzony
jest przez Firmę Handlowo-Usługową GLAMOUR Wojciech Pruszkowski z siedzibą w
Lublinie, ul. Dziewanny 10/12, NIP: 712 133 92 21, REGON: 060332936
Dane kontaktowe:
W sprawach zamówień, reklamacji, zwrotów:
Salon Sprzedaży „GLAMOUR”
Galeria Handlowa Olimp III
lokal: 108b
Ul. Al. Spółdzielczości Pracy 36
20-147 Lublin
Tel:603 422 106
e-mail: [email protected]
Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Spółką
zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z
pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie
obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).
Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, należy uważnie zapoznać się z treścią
niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
Zamówienia mogą składać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat i nie są pod opieką prawną
opiekuna oraz są zameldowane lub mieszkają w Polsce.
Dostępność produktów i usług na stronie Sklepu Internetowego w danym momencie nie
wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy
sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
2. Definicje
Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia należy rozumieć jako:
FHU GLAMOUR – FHU GLAMOUR Wojciech Pruszkowski z siedzibą w Lublinie, ul.
Dziewanny 10/12 NIP 7121339221
Sklep GLAMOUR – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez FHU GLAMOUR z
siedzibą w Lublinie
Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba
prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu
której dokonywana jest Transakcja
Towar– produkt oferowany Klientowi przez FHU GLAMOUR za pośrednictwem Sklepu
Internetowego
Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta
produkty, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość
produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku
zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego
Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru za pośrednictwem Sklepu
Internetowego, wskazujące m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć za
pośrednictwem Sklepu Internetowego a także sposób i koszt dostawy i zadeklarowaną formę
płatności.
Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji
Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a FHU GLAMOUR właściciela Sklepu
Internetowego „Glamour”, której przedmiotem jest zakup przez Klienta Towaru zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta
i potwierdzonego przez FHU GLAMOUR.
Punkt Odbioru – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez FHU GLAMOUR, w którym
możliwy jest odbiór zamówionych towarów.
3. Składanie zamówień/zakończenie umowy
Do korzystania ze Sklepu Internetowego „Glamour”, w tym przeglądania asortymentu Sklepu
Internetowego „Glamour” niezbędne jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego
przeznaczeniem.
FHU GLAMOUR w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego
„Glamour” spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilność Sklepu Internetowego „Glamour” z infrastrukturą techniczną Klienta.
Do przeglądania asortymentu Sklep Internetowego „Glamour” nie wymagana jest rejestracja.
Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się podając dane zawarte w formularzu
rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację zamówienia bez rejestracji na stronie Sklepu Internetowego, telefonicznie bądź
pocztą e-mail.
Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania
informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a
w szczególności:
a.treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
b.treści zawierających informacje nieprawdziwe,
c.treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
d.treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.
W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Spółka może
zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić
właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto
Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych
działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym
postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.
FHU GLAMOUR nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji
zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były
nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub
adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.
4. Warunki realizacji zamówień
Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla
Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez stronę
internetową oraz pocztą elektroniczną, telefonicznie zaś w godzinach pracy salonu
sprzedaży GLAMOUR. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony
Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem
poprzez zamieszczenie informacji na Stronie
Towary oferowane przez Spółkę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od
wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka
dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie
wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Spółkę we wszelkich formach sprzedaży.
Prawy but może być nieznacznie luźniejszy od lewego – wynika to z faktu iż w salonie
sprzedaży głównie do mierzenia w pierwszej kolejności podawany jest but prawy.
Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne
zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar) zgodnie z treścią
formularza. Jednocześnie FHU GLAMOUR informuje, że szczegóły wyglądu
zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach
Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy
wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności
od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta
składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z
Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości.
W sytuacji, w której FHU GLAMOUR nie może wykonać zobowiązania o
właściwościach zamówionych przez Klienta FHU GLAMOUR może zaproponować
Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i
przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego
prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru
na koszt FHU GLAMOUR.
Zamówiony towar zostanie wysłany w terminie 2-3dni roboczych od daty złożenia
Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty
złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym
terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie a także o możliwym
czasie skompletowania Zamówienia telefonicznie lub e-mailem na adres/nr telefonu
podany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji
Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić
od Transakcji
Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez dostawcę wybranego przez Klienta
spośród proponowanych przez FHU GLAMOUR opcji dostarczenia, Klient może także
wybrać opcję osobistego odbioru towaru w punkcie stacjonarnym. Koszty
poszczególnych opcji są dostępne na stronie Sklepu Internetowego oraz w czasie
składania zamówienia w momencie dokonania przez Klienta wyboru sposobu
dostarczenia Zamówienia.
W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
5. Ceny towarów i koszty dostawy
Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym prowadzonego przez FHU
GLAMOUR wyrażone są w walucie polskiej i zawierają ustawowy podatek VAT, ale
nie zawierają kosztów dostawy.
Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta
nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta,
zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie . koszty dostarczenia zamówienia
są też widoczne w koszyku w czasie składania zamówienia przez Klienta. Koszty
dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.
Całkowita wartość zamówienia obejmuje wartość zamówionych towarów oraz koszty
dostawy. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu zamówienia w
chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy
składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Ceny towarów w
salonach sprzedaży podane są w tychże salonach i obowiązują przy dokonywaniu
zakupów tylko w sklepach stacjonarnych.
6. Sposoby płatności
W ramach dokonania Transakcji, Klient może wybrać następujące metody płatności:
Gotówką lub kartą w punkcie sprzedaży detalicznej dla opcji odbioru osobistego
Za pobraniem, gotówką płatne przy dostawie na wskazany adres za pomocą firmy
kurierskiej lub Pocztą Polską za pokwitowaniem
Z góry przelewem zwykłym na konto, dane do przelewu:
FHU GLAMOUR Wojciech Pruszkowski
Lublin 20-539
Ul. Dziewanny 10/12
Bank Raiffeisen POLBANK
Nr konta: 94 1750 0012 0000 0000 2164 2118
płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za
pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych
udostępnionych przez PayU
„płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem
środków technicznych udostępnionych przez PayU.
Klient dokonujący płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien
dokonać Płatności w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki
w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, FHU GLAMOUR wezwie Klienta do zapłaty należności w
dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego
upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego
upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, FHU GLAMOUR uprawniona
jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od
Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w
Zamówieniu.
W tytule dokonywanej Płatności przelewem zwykłym należy podać imię i nazwisko
oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta w trakcie realizacji Zamówienia.
Dokonując płatności za pomocą serwisu internetowego PayU należy dokładnie
przeczytać instrukcję. Za wszelkie modyfikacje wprowadzone w treści przelewu przez
Klienta i związane z tym konsekwencje , FHU GLAMOUR nie odpowiada.
Płatność uznaje się za dokonaną:
po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności online
po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu
zwykłego
z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności
„za pobraniem”
w momencie uiszczenia odpowiedniej kwoty gotówką lub za pomocą karty w salonie
sprzedaży gdy wybrano odbiór osobisty Zamówienia.
Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem
PayU:
płatności kartą - Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna,
niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując
Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom
nieupoważnionym wykorzystanie jego karty.
płatność on-line - W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje
automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje
zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.
7. Warunki reklamacji
FHU GLAMOUR jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność
dostarczonych produktów z umową w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. FHU
GLAMOUR odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi .
Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie
Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego lub dostarczenie go
osobiście do punktu sprzedaży detalicznej należącego do FHU GLAMOUR wraz z
reklamowanym produktem oraz dowodem zakupu.
FHU GLAMOUR w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do
reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego Klientowi, a fotografią na Stronie,
wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor,
wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać
uznane za niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju
różnic sugeruje się skorzystanie z prawa zwrotu.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie
wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na
możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości
wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci
należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient korzystający z uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć
wadliwy Towar na koszt FHU GLAMOUR. Koszty dostarczenia towaru w
postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi pokrywa FHU GLAMOUR tylko w
przypadku gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku
kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
Klient reklamujący towar powinien dostarczyć go FHU GALMOUR w stanie
kompletnym i czystym.
Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FHU GLAMOUR
odpowiada za wady, które istniały w momencie zakupu przez Klienta. Nie traktuje się
jako wad obciążających FHU GLAMOUR:
uszkodzeń wynikłych ze zwykłego, normalnego zużycia Towaru
uszkodzeń mechanicznych Towaru
uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą
konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób
niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem
Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu z
tytułu rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją
8. ZWROTY TOWARÓW
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej
na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w
terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
Galeria Handlowa Olimp 108 b
Salon Sprzedaży Glamour
Ul. Al. Spółdzielczości Pracy 36
20-147 Lublin
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru czyli objecie
w posiadanie przez Klienta Towarów objętych Zamówieniem.
Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie
niezmienionym. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony,
zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem).
Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot
Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji.
W razie odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany zwrócić towar na swój koszt na
adres:
Galeria Handlowa Olimp 108b
Salon Sprzedaży Glamour
Ul. Al. Spółdzielczości Pracy 36
20-147 Lublin
Nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, FHU GLAMOUR dokona zwrotu kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia
od umowy na wskazany przez Klienta numer konta. FHU GLAMOUR może wstrzymać się
ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego „Glamour”nie
stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed
potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera
doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W
szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient
przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił FHU
GLAMOUR telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FHU GLAMOUR a Klientem,
który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom
właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FHU GLAMOUR a Klientem,
który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FHU GLAMOUR
Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
·zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
·zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
·uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art.
39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
[Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
FHU GLAMOUR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna we
wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu
Internetowego „ Glamour” zmienionego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

Podobne dokumenty