REGULAMIN KONKURSU NA WIELKANOCNĄ EKO KARTKĘ

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU NA WIELKANOCNĄ EKO KARTKĘ
REGULAMIN KONKURSU
NA WIELKANOCNĄ EKO KARTKĘ
Organizator:
Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyn 80
69-200 Sulęcin
Ogłoszenie konkursu: 3 luty 2016r.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ekologicznych kartek Wielkanocnych.
1.2. Celem Konkursu jest wykorzystanie z pozoru nieużytecznych elementów do
samodzielnego wykonania przydatnych przedmiotów oraz kształtowanie ekokultury poprzez
odzysk i ponowne wykorzystanie odpadów.
1.3. Konkurs polega na:
- wykonaniu kartki Wielkanocnej o maksymalnych wymiarach 23,5 cm długości i 16,6 cm
wysokości, składanej na pół do wymiarów 11.7 szerokości i 16,6 wysokości.
- technika wykonania: dowolna;
- dopuszczalne materiały: przedmioty z odzysku, surowce wtórne oraz skrawki
materiałów w postaci makulatury (gazety, kolorowe czasopisma, zeszyty, pudełka kartonowe
itp.), plastiku (butelki plastikowe po artykułach spożywczych i chemii gospodarstwa
domowego, woreczki foliowe i reklamówki), metal i aluminium (metalowe i aluminiowe
puszki po artykułach spożywczych), koraliki, kokardki, sznurki i inne elementy wykorzystane
powtórnie;
- gotowa praca musi służyć przede wszystkim jako kartka Wielkanocna, z tego powodu
nie może być zbyt ciężka a przymocowane do niej elementy mocno wystające;
- praca musi być opisana zgodnie z pkt. 2.2.
- podstawą przyjęcia pracy jest przesłanie wraz z pracą wypełnionej i podpisanej „Karty
Zgłoszenia” – załącznik nr 1
1.4. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach:
- 1 KATEGORIA: dzieci przedszkolne
- 2 KATEGORIA: uczniowie szkół podstawowych
- 3 KATEGORIA: uczniowie gimnazjum, szkół średnich i pozostałych placówek
opiekuńczo-wychowawczych
1.5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę.
1.6. Na Konkurs z jednej placówki oświatowej może wpłynąć max. 10 prac. Wyboru prac
konkursowych dokonuje koordynator konkursu z danej placówki.
1.7. Do Konkursu należy zgłaszać prace wykonane indywidualnie.
1
2. TERMINY I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
2.1. Prace należy zgłaszać w miejscu wyznaczonym przez Dyrekcję placówki.
2.2. Wykonane kartki muszą zawierać na odwrocie dane autora:
- imię i nazwisko
- nazwę placówki, do której uczęszcza autor pracy
- wiek/klasę
Wszystkie wymienione dane musza zostać zamieszczone na odwrocie kartki i zajmować nie
więcej miejsca niż 7 x 4 cm.
2.3. Prace muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie transportu.
Organizator zapewnia, że prace będą traktowane z należytą ostrożnością, jednak nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie transportu.
2.4. Koordynator Konkursu przekazuje prace złożone przez przedszkolaków/uczniów
w terminie do 07.03.2016 r. do Biura CZG-12 (Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin) drogą
pocztową, kurierem lub osobiście z dopiskiem „Konkurs na Wielkanocną Eko Kartkę”.
2.5. Zgłaszane prace nie mogą naruszać prawa, dóbr osób trzecich, a także ogólnie przyjętych
norm obyczajowych – dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
zawierających nagość, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami autorskimi
bez zgody uprawnionych.
2.6. Oceny prac dokona Jury składające się z 3 osób ze strony Organizatora.
2.7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 marca 2016r. Lista Laureatów konkursu zostanie
ogłoszona na stronie internetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 www.czg12.pl
3. NAGRODY
3.1 Organizator przewiduje po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii wiekowej
(nagrody rzeczowe o wartości 300,00 zł każda). Ponadto organizator zastrzega sobie prawo
wręczenia wyróżnień w dowolnej formie i ilości.
3.2. Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny , pomysłowość, inwencję twórczą
autora, staranność wykonania.
3.3. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom Konkursu i Autorom prac wyróżnionych
w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu drogą pocztową, kurierem lub osobiście na
podany adres do korespondencji.
2
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji
nadesłanych prac lub ich części do celów promocji Związku (prace z podpisem autora).
4.2. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozpatrywane
na drodze polubownej.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresów trwania poszczególnych etapów
Konkursu o czym poinformuje na stronie internetowej www.czg12.pl
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz
dokonania zamian w regulaminie bez podania przyczyny na każdym etapie trwania Konkursu.
4.5. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty
ogłoszenia wyników. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres organizatora.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania, a powiadomienie
przesłane zostanie pocztą na podany adres Uczestnika.
4.6. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos decydujący należy do
Organizatora.
4.7. Regulamin dostępny jest na stronie www.czg12.pl
3
Załącznik nr 1
Karta Zgłoszeniowa
do konkursu na Wielkanocne Eko Kartki
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Placówka:……………………………………………………………………………………….
Kategoria wiekowa(wstaw X we właściwym okienku):
UCZEŃ PRZEDSZKOLA
UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
UCZEŃ GIMNAZJUM, SZKOŁY ŚREDNIEJ, INNEJ PLACÓWKI
Adres do korespondencji:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail uczestnika konkursu:…………………………………………………………
Opis wykorzystanych materiałów i surowców wtórnych do stworzenia pracy konkursowej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zawarte w niniejszej Karcie dane są prawdziwe oraz że zgłoszona przeze mnie praca
konkursowa została wykonana osobiście. Jestem amatorem i nie prowadzę działalności związanej z przedmiotem
konkursu. Akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do
pracy zgłoszonej do niniejszego konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w Karcie Zgłoszenia w zakresie niezbędnym dla prowadzenia Konkursu i ich prezentacją , zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.
926 z póź. zm.).
……………………….
podpis opiekuna prawnego
w przypadku gdy uczestnik jest osobą
niepełnoletnią
……………………………..
miejsce, data
…………………………
podpis autora pracy
4