Zagrożenie terroryzmem w Polsce Poznaj swoje prawa w sądzie

Komentarze

Transkrypt

Zagrożenie terroryzmem w Polsce Poznaj swoje prawa w sądzie
DODATEK
nr 49 8 grudnia 2014r.
ORGAN WYMIARU I BEZMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
PODEJRZANY POKRZYWDZONY ŚWIADEK OSKARŻONY SKAZANY POLICJANT PROKURATOR SĘDZIA ADWOKAT STRAŻNIK
SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST SILNIEJSZA NAWET OD PRAWA, KTÓRE CZĘSTO LEGITYMUJE BEZPRAWIE
Lekcja Łaciny
Rzymskie paremie prawnicze
Leasing zwrotny
nieruchomości
Zagrożenie
terroryzmem
w Polsce
Poznaj swoje
prawa w sądzie
II
De profundis ad ripam - z otchłani do brzegu
ziennikarz, przedsiębiorca i aferzysta.
Podsłuchiwany, śledzony, przesłuchiwany, oskarżany.
Człowiek, który nałajdaczył w życiu prywatnym i zawodowym
dużo ale nie dość, żeby spędzić dwa lata w aresztach wydobywczych.
Mój wizerunek prokuratorsko-medialny po aresztowaniu…
hazardzista, dziwkarz, łapówkarz, gangster i przyjaciel Leppera.
I niech tak zostanie.
Znalezione
D
Grudniowa gorączka zakupów,
jaka ogarnia nas każdego roku, to
doskonała okazja dla wszelkiej maści oszustów i naciągaczy. W walce
z nieuczciwymi sprzedawcami pomóc
mają nowe przepisy. Sprawdź, na co
uważać i jakie masz prawa.
.lekcja Łaciny
N
ie dajmy się jednak zwieść te krótkie zdania są wypracowaniami samymi w sobie. Kilka słów które
po 2000 latach wciąż używają prawnik, sędzia czy prokurator. Dla jednych ciekawostka, dla innych poznanie czegoś nowego.
Poniżej przytaczam listę najsłynniejszych
łacińskich paremii, czyli krótkich sentencji
(zasada, maksyma), sformułowanych najczęściej przez jurystę będącego uznanym
autorytetem prawniczym (z reguły jurystę
starożytnego Rzymu), wyrażająca w przystępny sposób fundamentalną zasadę prawną. Zaletą jest ich uniwersalność, zrozumiałość dla prawników niezależnie od języka
ojczystego.
Accusare nemo se debet. – nikt nie musi
oskarżać siebie samego; nie można nikogo
przymuszać do zeznawania przeciwko sobie
Actori incumbit probatio. – na powodzie
spoczywa ciężar dowodu
Actus hominis, non dignitas iudicetur. – sądzone będą czyny ludzkie, nie piastowane
godności
Adoptio naturam imitatur. – adopcja imituje naturę; poprzez adopcję dziecko powinno
nabyć takie same prawa, jak rodzone dziecko adoptujących
Aequitas sequitur legem. – słuszność idzie
za prawem
Audiatur et altera pars. (też jako Audi alteram partem) – należy wysłuchać także drugiej strony
Crimen grave non potest esse impunibile.
– ciężkie przestępstwo nie może uchodzić
bezkarnie
Da mihi factum, dabo tibi ius. – podaj mi
fakty, a podam ci prawo
Dura lex, sed lex. – twarde prawo, ale prawo
Hominem causa omne ius constitutum sit.
– wszelkie prawo winno być stanowione ze
względu na człowieka
Ignorantia iuris nocet. – nieznajomość prawa szkodzi.
[email protected]
Clara non sunt interpretanda. – jasne nie
wymaga interpretacji
Cogitationis poenam nemo patitur. – nikt
nie ponosi kary za myślenie
Confessio est regina probationum. – przyznanie się jest królową dowodów
NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI
Robert Woldański
.przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece cz.2
Rodzina jako szczególna
wartość, zasłużyła na osobny
rozdział w polskiej ustawie
karnej. Oprócz ochrony nadaje
również określone obowiązki
osobie, która przebywa lub
przebywała w zawartym związku
małżeńskim.
T
o również przepisy dotyczące dzieci
oraz ich rodziców, którzy są za nie
odpowiedzialni. Niektóre są nam znane, o kilku ledwie słyszeliśmy. Pamiętajmy,
że nawet jeśli jesteśmy tylko świadkami takich działań, mamy obowiązek zgłoszenia
tego odpowiednim organom.
Niealimentacja
Kto uporczywie uchyla się od wykonania
ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez
niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej
lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.
NA GORĄCYM UCZYNKU
Klaudia Zadworna
III
policjanci i złodzieje
Uwaga na świąteczne
przekręty
CO POWIE RYBA?
Piotr Ryba - redaktor wydania
Często mówimy o korzeniach
współczesnego prawa kontynentalnego
– tym czym dla demokracji stała się
Grecja, tym dla prawa okazało się
Cesarstwo Rzymskie. Wraz z jego
rozwojem powstały zasady którymi
prawo powinno się kierować.
8 grudnia 2014r.
Porzucenie osoby
Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się
o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca,
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
Cztery marchewki. Taką niespodziankę znalazła niedawno w pudełku jedna z mieszkanek
Szadku (woj. łódzkie), kiedy otworzyła dostarczoną jej paczkę. Warzyw nie zamawiała,
a głupi żart to pomysł internetowego oszusta,
który wysłał warzywa zamiast wylicytowanego
smartfona. Kobieta kupiła telefon za 500 zł na
jednym z internetowych portali. Zgodnie z instrukcją pieniądze przelała na konto sprzedającego. Zamiast upragnionego prezentu – złość
i rozczarowanie. Zawartością przesyłki zajęła
się już policja.
Także w listopadzie funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkańców Zielonej Góry,
którzy wysyłali za pobraniem paczki z... ziemią. Liczyli na to, że ktoś, kto wyczekuje na
przedświąteczną przesyłkę odbierze od kuriera
paczkę i zapłaci bez sprawdzania zawartości.
Nabrało się kilkanaście osób. Oszuści wpadli
na gorącym uczynku. Policja zatrzymała mężczyzn w jednym z oddziałów Poczty Polskiej,
kiedy próbowali nadać 100 kolejnych przesyłek.
Powyższe przykłady to tylko wierzchołek
góry oszustw, z jakimi policjanci muszą sobie
radzić przed świętami. Naciągacze doskonale
wiedzą, że w szale przedświątecznej gorączki
nie jesteśmy tak czujni jak zazwyczaj i chętniej
ulegamy magii złudnych przecen i promocji. Jak wynika z badania przeprowadzonego
przez firmę Groupon w 11 krajach Europy, na
tegoroczne zakupy wydamy średnio 486,54
zł. Oszuści i nieuczciwi sprzedawcy zrobią
wszystko, by spora część tej kwoty trafiła właśnie do nich.
Konsumenci rosną w siłę
Na początek dobra wiadomość. 25 grudnia wchodzi w życie nowa ustawa o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), która
poszerza zakres naszych uprawnień względem
sprzedawcy. Nowe przepisy wynikają wprost
z dyrektywy UE w sprawie praw konsumenta
i ujednolicają pod tym względem cały rynek
Wspólnoty. Co się zmieni?
Zacznijmy od tradycyjnych sklepów. Tu warto wspomnieć choćby o zmianach w zakresie
reklamacji towarów. Do tej pory uszkodzony
towar mógł być naprawiany w nieskończoność,
bowiem żadne przepisy nie nakładały na przedsiębiorcę obowiązku zwrotu pieniędzy czy wymianę towaru na nowy. Do teraz.
Jeżeli kupimy produkt wadliwy, będziemy
mogli od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego
oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany.
Ustawodawca nakłada na sprzedawcę dwuletnią odpowiedzialność za zgodność towaru
z umową. Jeśli jednak zakupiony przez nas
produkt zepsuje się w okresie gwarancyjnym,
sprzedawca może zaproponować jego naprawę,
ale tylko raz. W przypadku, gdy jedna naprawa
nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, drugiej
okazji już nie będzie. Musi wymienić towar na
nowy lub zwrócić jego należność.
Źródło: http://biznes.onet.pl/
Organy ścigania wszczęły przeciwko nam postępowanie karne. Na tym
etapie nasza rola jest niewielka. Jako osoba podejrzana lub oskarżona
mamy oczywiście przyznane przez prawo uprawnienia. Są one jednak
raczej nastawione na obronę przed działaniami policji oraz prokuratora. Po zebraniu materiału dowodowego i skierowaniu sprawy (czyt.
aktu oskarżenia ) do sądu rozpoczyna się droga sądowa naszego postępowania. Wtedy też jako strona uzyskujemy dodatkowe prawa i obowiązki. Dostaliśmy wezwanie na rozprawę i... co dalej?
Zgodnie z kodeksem postępowania karnego Jeżeli w toku rozprawy
okaże się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia można czyn zakwalifikować według innego przepisu prawnego, sąd uprzedza o tym
obecne na rozprawie strony.
Na wniosek oskarżonego można przerwać rozprawę w celu umożliwienia mu przygotowania się do obrony.
Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi wykroczenie, sąd, nie przekazując sprawy właściwemu sądowi, rozpoznaje ją w tym samym składzie, stosując w dalszym
jej toku, przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Przewodniczący może przerwać rozprawę główną dla sprowadzenia
dowodu albo dla wypoczynku lub z innej ważnej przyczyny.
Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 35 dni.
Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie
czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, osoby obecne na rozprawie
przerwanej są obowiązane stawić się w nowym terminie bez wezwania.
Sąd może odroczyć rozprawę tylko wtedy, gdy zarządzenie przerwy
nie byłoby wystarczające.
Rozprawę odroczoną prowadzi się w nowym terminie od początku.
Sąd może wyjątkowo prowadzić rozprawę odroczoną w dalszym ciągu, chyba że skład sądu uległ zmianie.
Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący zapytuje strony, czy wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego i w razie odpowiedzi przeczącej – zamyka
przewód sądowy.
Prawem z bezprawiem…
walczy świat cywilizowany. I chociaż może się wydawać, że Niemcy skazując bojówkarza
z Syrii na karę ledwie trzech lat więzienia za przynależność do zagranicznej organizacji
terrorystycznej byli bardzo delikatni i “niemal nic mu nie zrobili” jak sugerują niektóre
brukowce, to my się z tym nie zgadzamy. Chociaż stwierdzenie, że prawo jest podstawą
ładu i porządku jest nieco nad wyrost, to wraz z poszanowaniem drugiego człowieka i dobrą wolą staje się już niemal wszystkim, co potrzeba by państwo dobrze funkcjonowało.
Przyglądajmy mu się więc, zmieniajmy gdy jest złe, ale nie krytykujmy tych, którzy przestrzegają go, bo jeśli z trzech podstaw cywilizowanego społeczeństwa zabierzemy jedną,
to czym nasza ruina różnic się będzie od zwierzęcego zachowania Państwa Islamskiego?
Sejm na nie…
czyli piątek odrzucania noweli ustaw podczas pierwszego czytania można uważać za zaliczony. Na pierwszy ogień poszła bardzo aktualna sprawa w próbie opracowania jej przez
opozycję, zawierająca między innymi nowe pomysły na sposób wyłaniania Komisji Wyborczej, szklane urny i nakaz informowania dlaczego głosy zostały uznane za nieważne,
padła pod ostrzałem rządowej koalicji. Na drugi ogień poszła kontrowersyjna propozycja
dopuszczenia niewielkiej ilości narkotyków we krwi osoby prowadzącej pojazd mechaniczny. Proponujący to politycy sugerowali, że skoro można mieć odrobinę alkoholu we
krwi i po spowodowaniu wypadku odpowiadać za niego jak trzeźwy człowiek, to dlaczego
odmawiać tego palącym marihuanę? To również nie przeszło, piątek był pracowity, ale
niczego nowego nie stworzono, a szkoda.
Nieprzyjaznym okiem…
patrzy przedsiębiorca na urzędy i to z wzajemnością, a każdy każdemu zdaje się być Panią
z dziekanatu, albo co najmniej wilkiem. Kto chociaż raz miał wątpliwą przyjemność być
poddany kontroli np. Urzędu Skarbowego wie jak takie działania wyglądają i zna uczucie
bycia skazanym przed rzeczywistym oskarżeniem. Jeden przecinek, zaginiony świstek,
faktura z krzywą pieczątką i zaczyna się… Zmienić ma to najnowsza, zapowiedziana
w expose Pani Premier i właśnie tworzona reguła domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
Znaczy to mniej więcej tyle, że urzędnik będzie miał obowiązek patrzeć na każdego jak by
był z kryształu a niepewności rozstrzygać na jego korzyść, a nie, jak to było do tej pory,
jak akurat mu “instynkt” podpowiadał. Nie liczmy jednak na to, że nikt już nam więcej nie
zrobi przekopu przez dokumenty i nie znajdzie jednego, którego nie widzieliśmy od pięciu
lat, z krzywą pieczątką właśnie…
Dbajmy o dzieci…
bo chociaż na zakupach w centrach handlowych są chyba najbardziej irytującymi, krzyczącymi klientami, to wciąż są też naszym najcenniejszym skarbem. Gdy już wybierzemy się
na zakupy, sami czy też z pociechami, zwróćmy uwagę na oznaczenia, które stworzone zostały i kontrolowane są przez restrykcyjne przepisy właśnie dla dobra naszych maluszków.
Na zabawkach dla tych młodszych - pluszakach, grach planszowych i klockach znaleźć
można oznaczenie “CE” oznaczający, że produkt jest bezpieczny i dopuszczony do obrotu
w Unii, nie zawiera drobnych elementów które maluch może połknąć i wykonany jest
z dobrych materiałów, które nie grożą np zapłonem od iskry. Tych starszych zainteresują
zapewne gry komputerowe, a rodziców oznaczenia PEGI - system klasyfikacji, informujący czy w danej grze znajdzie się coś brutalnego, może przestraszyć albo jeśli postaci
częściej używają podwórkowej łaciny niż normalnego słownictwa.
IV
8 grudnia 2014r.
PRAWO NA LEWO
PRAWO NA LEWO
.zagrożenie terroryzmem w Polsce
W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pomimo podwyższonego poziomu zagrożenia terrorystycznego
na świecie i zaangażowania Polski w działania w ramach międzynarodowych koalicji zagrożenie zamachami
terrorystycznymi w Polsce ze strony osób lub organizacji pochodzących z krajów podwyższonego ryzyka
utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, a terytorium RP traktowane było jedynie jako cel rezerwowy
ewentualnych zamachów.
Niezależnie od powyższego
w dalszym ciągu realne
pozostaje zagrożenie ze
strony pojedynczych osób,
niezwiązanych z grupami
terrorystycznymi lub
przestępczymi (tzw. solo/
lone wolf terrorism), których
aktywność ekstremistyczna jest
bardzo trudna do wykrycia.
N
iezależnie od powyższego w dalszym ciągu realne pozostaje zagrożenie ze strony pojedynczych
osób, niezwiązanych z grupami terrorystycznymi lub przestępczymi (tzw. solo/lone
wolf terrorism), których aktywność ekstremistyczna jest bardzo trudna do wykrycia.
Źródłem radykalizacji tych osób jest często
Internet, z którego ekstremiści czerpią także
wiedzę na temat konstruowania ładunków
wybuchowych i pozyskiwania komponentów (Open Source Terrorism).
Sprawcy wykorzystują m.in. improwizowane ładunki wybuchowe skonstruowane
z materiałów ogólnodostępnych, które mogą
być nabywane na terenie innych krajów niż
miejsca przeprowadzenia za-machów, co
w znaczny sposób utrudnia wykrycie potencjalnego sprawcy. Jednocześnie sieć wykorzystywana jest przez organizacje terrorystyczne do propagowania idei, werbowania
członków i sympatyków oraz zwalczania
przeciwników. Motywacje działań podejmowanych przez tego rodzaje osoby mogą mieć
zarówno charakter religijny, jak i polityczny
czy będący skutkiem niechęci wobec określonych osób lub środowisk.
Potencjalnym celem ataku mogą być również obywatele innych krajów europejskich,
prze-bywający na terytorium RP bądź istotne z ich perspektywy obiekty lub miejsca
kultu, znajdujące się w Polsce. W omawianym okresie sprawozdawczym szczególną
ochroną antyterrorystyczną objęte zostały
m.in. wydarzenia z udziałem osób narodowości żydowskiej. Należy jednak podkreślić
że, mimo wysokiego poziomu zagrożenia
terrorystycznego przedstawicieli tej społeczności na świecie, w ubiegłym roku w Polsce
nie odnotowano symptomów świadczących
V
o planach prze-prowadzenia zamachu.
Możliwym jest także prowadzenie przez
terytorium RP transferu środków finansowych na działalność terrorystyczną w innych
krajach lub pozyskiwanie w Polsce środków
finansowych na tego rodzaju działalność czy
podejmowanie prób budowy zaplecza logistycznego do prowadzenia zamachów w innych krajach europejskich.
Czynnikiem potencjalnie sprzyjającym
podejmowaniu działalności terrorystycznej
pozostaje także fakt, że na terenie Polski
przebywają osoby z państw i regionów podwyższonego ryzyka. Geopolityczne położenie RP oraz uwarunkowania prawne wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej,
w tym przynależność do strefy Schengen,
sprawiają, że Polska dla obywateli państw
podwyższonego ryzyka – często nielegalnych migrantów – pełni rolę kraju tranzytowego na drodze do zachodniej i północnej Europy. Ponadto zdarzają się przypadki
legalnego wjazdu na terytorium RP osób,
których rzeczywisty cel przyjazdu pozostaje niezgodny z deklarowanym (m.in. pod
pretekstem udziału w szkoleniach, podjęcia
nauki na polskich uczelniach oraz nawiązania współpracy biznesowej), a Polska jest
w tym wypadku wykorzystywana jedynie do
wjazdu na obszar UE. Odnotowano również
incydentalne przypadki samowolnego porzucania przez żołnierzy afgańskich szkoleń
organizowanych na terenie Polski.
Postępująca destabilizacja struktur państwowych w części krajów arabskich,
zwłaszcza w Syrii, przyczynia się do wzrostu zdolności operacyjnych islamskich
organizacji terrorystycznych funkcjonujących w tym regionie i stwarza potencjalną
możliwość docierania na terytorium RP aktywnych ekstremistów islamskich. Wprawdzie w 2013 r. napięta sytuacja w krajach
Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie
nie spowodowała wzmożonego napływu
cudzoziemców z tych regionów, należy
jednak zwrócić uwagę m.in. na zjawisko
podejmowania przez libijskich weteranów
wojennych leczenia w europejskich klinikach. Od 2012 r. odnotowywane są próby nawiązywania współpracy z polskimi
placówkami medycznymi przez podmioty
oferujące możliwość uzyskania dochodów
w zamian za podjęcie się leczenia obywateli
Libii poszkodowanych w walkach z reżi-
mem M. Kadafiego. Natomiast w związku
z konfliktem w Syrii w 2013 r. widoczny
był wzrost zainteresowania młodych osób
w Europie, w tym również incydentalnie
w Polsce, wyjazdem i czynnym uczestnictwem w walkach zbrojnych po stronie bojowników islamskich. Ich powrót do krajów
pochodzenia, z uwagi na radykalne poglądy
oraz zdobyte doświadczenie bojowe, może
stanowić realne zagrożenie terrorystyczne.
Należy jednak zaznaczyć, że w 2013 roku
na terytorium RP nie odnotowano działalności zorganizowanych komórek lub siatek ter-
rorystycznych fundamentalistów islamskich.
Wśród nie-licznej społeczności muzułmańskiej w RP również nie zaobserwowano
wzrostu poparcia dla radykalnego islamu
i stosowania przemocy. Tym niemniej, rosnący poziom zaawansowania technologicznego oraz akcentowana przez islamskich terrorystów determinacja do atakowania celów
w państwach UE wpływa na utrzymujący się
znaczny poziom zagrożenia dla Europy ze
strony islamistów.
W sferze zainteresowań
islamskich organizacji
terrorystycznych pozostają
również ataki terrorystyczne
na samoloty oraz infrastrukturę
lotniczą.
Należy liczyć się z tym, że w przyszłości
ofiarami tego typu zamachów mogą stać
się obywatele RP. Ponadto nie można wykluczyć zagrożenia w stosunku do polskich
samolotów oraz infrastruktury lotniczej,
w szczególności lotnisk obsługujących loty
międzynarodowe.
Realne zagrożenie terrorystyczne może
dotyczyć natomiast obywateli RP przeby-
wających poza granicami kraju. Pomimo że
dotychczas na terytorium RP nie odnotowano zamachów terrorystycznych, obywatele
RP od 2001 roku stawali się ofiarami lub
byli poszkodowani w wyniku działalności
organizacji terrorystycznych operujących
w różnych częściach świata.
Najbardziej narażoną grupą na ataki terrorystyczne są żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Celem
ataków terrorystycznych mogą być również
polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w krajach, w których aktywność organi-
zacji terrorystycznych jest wysoka, a także
w rejonach ogarniętych konfliktami. Zagrożeniu zamachami sprzyjać może zaangażowanie obywateli Polski w działania pomocowe i działalność gospodarczą prowadzoną
w państwach podwyższonego ryzyka, jak
i rozwinięta turystyka do krajów, na obszarze których istnieją rozbudowane sieci
organizacji terrorystycznych lub separatystycznych, odwołujących się do stosowania
aktów terroru czy niestabilnych politycznie,
w których doszło do osłabienia struktur bezpieczeństwa.
Osobny problem stanowi zagrożenie porwaniami dla okupu obywateli RP przebywających poza granicami kraju. Ofiarami
tego rodzaju uprowadzeń, których nie należy
bezpośrednio identyfikować z działalnością
terrorystyczną, bywają również polscy marynarze oraz pozostały personel statków pływających po obszarach morskich, na których
uprawiany jest proceder piractwa, w tym
w szczególności na wodach w pobliżu wybrzeża somalijskiego. Nie można jednak wykluczyć istnienia powiązań między częścią
piratów a organizacjami terrorystycznymi
aktywnymi na terytorium tego państwa.
W 2013 roku nie odnotowano przypadków
tego rodzaju porwań obywateli RP, aczkolwiek sytuacje takie występowały w latach
ubiegłych.
Na uwagę zasługuje również zagrożenie
terroryzmem związanym z wykorzystaniem
broni masowego rażenia (BMR), co powoduje konieczność podejmowania przez właściwe służby i instytucje działań ukierunkowanych na zapobieganie proliferacji tego
rodzaju broni, jak również przygotowanie do
reagowania i usuwania skutków w przypadku ewentualnych zamachów z jej użyciem.
W Polsce dotychczas nie ujawniono bezpośredniego zagrożenia związanego z próbami
użycia substancji chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (CBRN)
do działań terrorystycznych. Należy jednak
zwrócić uwagę, że ugrupowania terrorystyczne starają się uzyskać dostęp do substancji i materiałów, które użyte w zamachu
zapewniłyby jak największą siłę rażenia
i spowodowałyby jak najdotkliwsze straty.
W kontekście obrotu towarami o znaczeniu
strategicznym jednym z najpoważniejszych
negatywnych zjawisk jest brak dostatecznej wiedzy u niektórych przedsiębiorców
na temat przepisów oraz świadomości co
do charakteru towaru, którym obracają,
a w konsekwencji niedopełnia-nie wymagań
formalnych i powodowanie zagrożeń związanych z niekontrolowanym i nielegalnym
rozprzestrzenianiem środków do produkcji
i przenoszenia broni masowego rażenia.
Istotną sferą działalności terrorystycznej
jest również cyberprzestrzeń, która może
być wykorzystywana przez organizacje terrorystyczne zarówno do prowadzenia bezpośrednich ataków, np. na serwery rządowe
w celu uniemożliwienia ich funkcjonowania,
dezinformacji czy pozyskiwania danych,
jak i upowszechnienia radykalnej ideologii,
pozyskiwania zwolenników czy prowadzenia instruktażu w zakresie podejmowania
indywidualnych aktów terroru, a także dokonywania nielegalnego transferu środków
finansowych na działalność terrorystyczną.
Podobnie jak zagrożenie zamachami terrorystycznymi również przenikanie się działalności organizacji terrorystycznych i zorganizowanych grup przestępczych w Polsce
ma wyłącznie charakter potencjalny. Jednak
tego rodzaju współpraca, w szczególności
w zakresie przemytu osób i legalności ich
pobytu, pozyskiwania nielegalnej broni,
amunicji oraz materiałów wybuchowych
i prekursorów do ich produkcji, a także
transferu środków finansowych może znaleźć się w przyszłości w zainteresowaniu
organizacji terrorystycznych.
Podejrzenie prowadzenia
działalności terrorystycznej
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– służba wiodąca w zakresie rozpoznania
i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i ścigania sprawców ewentualnych zamachów, w 2013 roku w związku
z podejrzeniem działalności terrorystycznej prowadziła 7 (3)16.2 śledztw, w tym 5
wszczętych w 2013 roku. W 2013 roku, podobnie jak w 2012 roku, podejrzane o pro-
wadzenie działalności terrorystycznej były
3 osoby. Zarzuty przedstawiono natomiast 1
(0) podejrzanemu.
Podkładanie ładunków/urządzeń wybuchowych lub powiadomienia o tego rodzaju
zagrożeniu
Według danych Policji, liczba wybuchów spowodowanych użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, mieszanin
pirotechnicznych oraz substancji palnych
(z systemem mającym cechy urządzenia
wybuchowego) w 2013 r. zwiększyła się
w stosunku do roku 2012 o połowę – z 12 do
25, z czego 4 (4) nosiło cechy terroru kryminalnego (zdarzenia te nie nosiły znamion
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale
miały związek z działalnością przestępczą).
W większości przypadków dochodziło do
eksplozji w związku z eksperymentowaniem z substancjami wybuchowymi, a nie
w wyniku detonacji typowego urządzenia
wybuchowego.
W 2013 roku podłożono pod
różnymi obiektami 16 (9)
urządzeń wybuchowych.
W wyniku prowadzonych realizacji zabezpieczono 4 urządzenia wybuchowe. W 5
przypadkach urządzenia zostały zneutralizowane przez minerów-pirotechników, natomiast w 7 przypadkach urządzenie wybuchowe zdetonowało. Ujawniono również 10
(9) atrap urządzeń wybuchowych.
W wyniku eksplozji materiałów wybuchowych w 2013 roku śmierć poniosły 4 (3)
osoby – przypadki te były związane z rozbrajaniem i manipulacją przy niewybuchach
pochodzenia wojskowego z II wojny światowej oraz manipulacją/produkcją materiału
wybuchowego lub urządzenia wybuchowego. Jednocześnie wzrosła liczba osób rannych w wyniku wybuchów z 11 osób w roku
2012 do 21 w roku 2013.
W efekcie przedsięwzięć policyjnych
w 2013 roku zatrzymano 92 (81) osoby
podejrzane o działania przestępcze mające
związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi.
Ponadto w 2013 roku utrzymała się wysoka liczba fałszywych powiadomień o podłożeniu urządzeń wybuchowych, których
odnotowano 426 (497). Zdecydowana
większość – 196 (216) zgłoszeń odnotowanych w 2013 roku – dotyczyła obiektów
wymiaru sprawiedliwości (głównie sądów).
Najwięcej tego rodzaju zdarzeń miało miejsce w województwach mazowieckim (27%)
oraz śląskim (23%).
Wykrywalność sprawców powiadomień
w roku 2013 utrzymywała się na podobnym
poziomie, jak w roku ubiegłym i wyniosła
24% (25%), należy jednakże zaznaczyć, że
statystykę w tym zakresie generowali sprawcy powiadomień o masowym podłożeniu
urządzeń wybuchowych
VI
VII
8 grudnia 2014r.
na prawo patrz
W LEWO ZWROT
Tomasz Tuczapski
dniu otrzymałam
go
ty
m
ły
eg
bi
u
cowWitam, w
prace z winy pra y
o
y
ow
m
u
ie
n
za
rozwią
ia jest zmyślon
n
ie
n
ol
zw
e
oj
m
z pinika. Powód
zywistości. Wraz
ec
rz
o
d
ę
si
a
m
k
i nija
acje że mogę się
rm
fo
in
m
ła
a
m
zy
obić
smem otr
. Co więc mam zr olć”
ła
o
w
d
„o
o
g
ie
o zw
od n
od bezpodstawneg
żeby odwołać się ę żądać ?
og
nienia, i czego m
w yd zi ał u
od w oł ać si ę do
ży
le
na
,
am
.
it
W
są du cy w il ne go
o
eg
w
no
jo
re
y
pr aw a pr ac
przysię Pani domagać
e
oż
m
iu
an
oł
w
W od
ania za
y, lub odszkodow
ac
pr
do
a
ni
ce
ró
w
znaenie. Może Pani
ni
ol
zw
ne
aw
st
bezpod
ożyć.
łasnoręcznie je zł
w
i
a
sm
pi
r
zó
w
leźć
.leasing zwrotny nieruchomości
Mam 17
matyczn lat, uczęszczam
e
wy o pra go. Czy jest mo do Technikum
kierunki cę jeżeli nie jest żliwość zawarcia infore
kładnie m (czyli tzw. pr ona związana z umoa
o
aby dor przyjęcie np. d ktyki). Chodzi moim
abiać so
m
bie na w o sklepu na we i doe
łasne po
trzeby. kendy
Według
ustaw
W obecnych czasach przedsiębiorcom coraz trudniej pozyskać środki finansowe w drodze kredytu bankowego.
W związku z tym sporą szansą dla działających na rynku firm staje się instytucja leasingu zwrotnego.
y mł
na podsta
wie umo odociany może
b
wy o pra
kich pra
cę przy w yć zatrudniony
c. P
ykonyw
żenia dla raca lekka nie
aniu lekmoże po
życia, zd
w
r
młodoci
anego, a owia i rozwoju odować zagropsy
tak
nemu w
ypełnian że nie może utr chofizycznego
ud
ia
istnieje t
aka moż obowiązku szk niać młodociaolnego.
liwość.
Tak wię
c
Wypadki samochodowe stanowią
jeden z najistotniejszych
problemów występujących na
polskich drogach. Według danych
statystycznych, w latach 2004–
2013 wypadki drogowe w Polsce
pochłonęły życie ponad 47 tysięcy
osób. 554 tysiące osób zostało
rannych. Koszty ekonomiczne
zdarzeń drogowych wynoszę
corocznie ponad 28 mld zł.
Czy s
nia d p ó ź n i a n i e
y
s
zdarz s c y p l i n a r i ę d o p r a
nego
cy mo
a mi
?
do pr
s
ż
a c y . ię raz, cza Z r a c j i c i ę e b y ć p o w
Wyko
mnie
sami
odem
ż
kiego
n
d
ż
dyscy e w wypa uje prace wa razy w dojazdu zwolnied
plina
b
rnie. ku dalsze iurową. P tygodniu do firmy
Czy m
go sp
racod
s
oże t
ó
Powó
a w c a późniać
ź
n
i
a
a
d
n
k
o
z
i
a
w
zrobi
strz
olnien
leży s
się zw
ć?
ia
u
olni egł
pracy biektywni dyscyplin
mnie
e
ar
p
niewi odchodzi p i obiektyw nego zaws
el
ze
n
o
rzyśc kie spóźnie d „ciężkie ie ocenić c jest ciężk
i do o
i dla
n
z
n
a
y Pan
ie nie
rusze
ce
pr
to kw
estia o acodawcy powinno r nie”. Pracu a spóźnian ny. Na. Ale
odzić
ie się
ceny,
je Pan
praco
tak
jak
ch
da
do
w
wiąza wca może oć w sądz jak wspom iś wielkich biurze wi
ie
ć z Pa
ę
z
nem u amiast zw nie powin niałem na ujemnych c
kopoczą
olnien
no prz
mowę
tk
ia dys
e
o prac
cyplin jść. Z drug u – jest
ę.
i
arneg
o po p ej strony
rostu
roz-
DURA LEX
środków finansowych zamrożonych w posiadanych nieruchomościach komercyjnych.
Jakie dokumenty
Do rozpatrzenia wniosku potencjalnego
rodzaje dokumentów, tj.: dokumenty prawne
i rejestrowe wnioskodawcy, dokumenty dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz
dokumenty dotyczące nieruchomości, która
P
rzedsiębiorca, który zamierza w oparciu o posiadany majątek, uzyskać
środki obrotowe na prowadzoną
działalność, może postąpić na dwa sposoby:
zaciągnąć kredyt hipoteczny, ustanawiając
w tym celu hipotekę na posiadanej nieruchomości albo skorzystać z instytucji tzw. leasingu zwrotnego. W dobie kryzysu finansowego,
banki prowadzą coraz bardziej restrykcyjną
politykę udzielania kredytów, co w praktyce
utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz
uniemożliwia zdobycie w ten sposób środków
finansowych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast coraz bardziej
popularnym rozwiązaniem na polskim rynku
może stać się usługa tzw. leasingu zwrotnego.
Praktyka pokazuje jednak, iż
kryteria zdolności leasingowej
są łagodniejsze od warunków
stawianych przez banki w
procedurze przyznania kredytu.
Rodzaje leasingu
Leasing zwrotny udzielany jest w dwóch postaciach: leasingu finansowego lub leasingu
operacyjnego. Obie odmiany różnią się bowiem sposobem ujęcia w księgach rachunkowych.
Co to jest leasing zwrotny?
Najogólniej mówić leasing zwrotny nieruchomości polega na tym, że firma leasingowa wykupuje nieruchomość (np. lokal lub budynek)
od przyszłego leasingobiorcy a następnie oddaje mu go w użytkowanie na podstawie umowy leasingu. W rezultacie tych czynności były
właściciel nadal dysponuje nieruchomością jak
własną, a jednocześnie pozyskuje kapitał, który
jest niezbędny do rozpoczęcia lub prowadzenia
działalności.
Leasing finansowy
W wypadku zwrotnego leasingu finansowego sprzedawane aktywa wracają z powrotem
do bilansu leasingobiorcy. Przedmiot zostaje
przypisany do składników majątkowych leasingobiorcy i umożliwia mu zaliczenie odpisów
amortyzacyjnych oraz części odsetkowej każdej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania
przychodu. Całe ryzyko i korzyści związane
z posiadaniem przedmiotu leasingu są przeniesione na korzystającego – umowa może zostać
zakończona przed czasem, jeśli firma poprawi
swoją sytuację finansową.
Umowy leasingu zwrotnego
często zawierają również zapisy
umożliwiające leasingobiorcy,
po upływie trwania umowy
( wynoszącej zwykle 10 lat),
ponowne nabycie własności
nieruchomości.
Przedmiot leasingu zwrotnego może stanowić każdy składnik majątku trwałego jednostki,
który podlega amortyzacji. Największą popularnością cieszy się jednak leasing zwrotny
nieruchomości, który umożliwia im uwolnienie
muszą być drogie, aktualnie koszty związane
z zawarciem transakcji leasingu nieruchomości
nie odbiegają od kosztów związanych z zawieraniem umów dotyczących innych rodzajów
finansowania długoterminowego.
Przedsiębiorcy pragnący skorzystać z leasingu zwrotnego w ramach poprawy jakości
swojej kondycję finansowej, muszą jednak pamiętać, że wnioski o zawarcie umowy leasingu będą szczegółowo oceniane na podobnych
zasadach, na jakich oceny projektów dokonują
banki przed udzieleniem kredytu inwestycyjnego. W takim przypadku niezmiernie istotna
staje ocena ryzyka przyszłej umowy najmu
oraz kondycji i perspektyw działalności pierwotnego właściciela, który stanie się najemcą
obiektu.
Tomasz Tuczapski
klienta dotyczącego przyznania leasingu nieruchomości firmy leasingowe, podobnie jak
banki, potrzebują otrzymać najczęściej trzy
ma być przedmiotem leasingu. Należy przy
tym zauważyć, iż pomimo panującej opinii iż
umowy zawierane w formie aktu notarialnego
radca prawny, obrońca
praw człowieka, autor projektów ustaw
VIII
oko za oko
RAZ DWA TRZY
PARAGRAFY
UKŁAD
czyli najdłuższy przetarg nowoczesnej Europy
Ustawa z dnia 29 czerwca
2007 r.
Arkadiusz Biernaczyk
W XIV wieku literatura włoska
dzieliła się na dwie kategorie:
tragedię, do której zaliczano
najwyższych lotów literaturę
oraz komedię, reprezentującą
teksty pomniejsze, czyli całą
resztę.
N
iniejszy tekst opisuje sprawę, której
każdy uczestnik do jej nazwania użyłby określenia tragedia (w dzisiejszym
tego słowa znaczeniu).
Dla osób postronnych,
najlepszym określeniem jest komedia.
Sprawa
wydarzyła
się jednak naprawdę i trwa. Pulpitum*
jest Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Krzyków.
Aktorami – lichwiarz,
sędziowie i komornik
działający przy tymże
sądzie.
Pierwsza wzmianka
o sprawie nosi datę 12
lipiec 2004 r. W tym
dniu na biurko komornika Pana Bartosza trafił wniosek
o wszczęcie egzekucji
komorniczej. Na rozpoczęcie procedury
egzekucji z nieruchomości potrzebował blisko 3 lat. O sprawie poinformował swojego
znajomego, Roberta. W celu umożliwienia
nabycia nieruchomości w atrakcyjnej cenie,
wbrew przepisom, powołał do wykonania
operatu szacunkowego, biegłego spoza listy
ogłoszonej przez Prezesa Sądu Okręgowego
we Wrocławiu. Biegła oszacowała wartość
nieruchomości (Krzyki-Borek) na niecałe 500
tyś. zł. W związku z tym opisem i szacowaniem skargi złożyli uczestnicy postepowania.
Sąd (przyznając rację skarżącym), postanowił
oddalić skargi przy jednoczesnym wezwaniu
komornika do dokonania dodatkowego szacowania nieruchomości. Druga wycena tego
samego biegłego to blisko 900 tyś. zł. Podwojenie wartości nastąpiło w ciągu 8 miesięcy. Po
19 miesiącach od pierwszego szacowania komornik ogłosił licytację, którą za cenę wywołania wygrał znany nam już Pan Robert. Pojawił się jednak problem.
Pan Robert przegrał
w sądzie sprawę cywilną za niezgodne
z prawem skonsumowanie umowy przewłaszczenia i w jednej
chwili z wilka zmienił
się w owcę. Nie może
przejąć dopiero co kupionej nieruchomości.
Potrzebuje pomocy.
W sukurs przychodzą
mu znajomi prawnicy.
Najtańsza na świecie
kancelaria notarialna,
dokonała za kwotę
1,22 zł, przepisania
całego majątku Pana
Roberta, na będącą na
jego utrzymaniu żonę,
która jest jednocześnie
(gdy jest taka potrzeba) dyrektorem ds. handlowych w jego firmie. Do sprawy włącza się
również sędzia SR Pani Iwona. To za jej działaniem, przybicie następuje „niezwłocznie”
po licytacji tj. po 8 miesiącach. Skuteczne wezwanie do uiszczenia reszty ceny nabycia Pan
Robert otrzymuje 4 miesiące po ogłoszeniu
postanowienia o przybiciu.
*(łac.) – scena.
o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich cz.2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
.......................................................................
prawodawstwo zootechniczne – przepisy Unii Europejskiej dotyczące hodowli
zwierząt i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także przepisy wdrażające lub
wykonujące
te przepisy;
.......................................................................
hodowca – osobę fizyczną, prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, prowadzącą hodowlę zwierząt i ich dokumentację hodowlaną;
.......................................................................
dokumentacja hodowlana – zbiór dokumentów zawierających informacje
o zwierzęciu gospodarskim, jego przodkach i potomstwie, stadzie lub rodzie, w
szczególności zawierający dane o ich
wartości użytkowej i hodowlanej;
.......................................................................
program hodowlany – program określający cele i metody prowadzenia hodowli
zwierząt;
.......................................................................
wartość użytkowa – wymierną cechę lub
zespół cech zwierzęcia gospodarskiego
o znaczeniu gospodarczym;
.......................................................................
wartość hodowlana – uwarunkowaną
genetycznie zdolność zwierzęcia gospodarskiego do przekazywania określonej
cechy lub cech potomstwu;
.......................................................................
zwierzę hodowlane – zwierzę gospodarskie, które spełnia jeden z następujących
warunków:
a) zostało wpisane, zarejestrowane lub
kwalifikuje się do wpisu lub rejestracji
w księdze hodowlanej lub rejestrze,
b) jego rodzice i dziadkowie zostali wpisani do księgi hodowlanej lub zarejestrowani w tej księdze lub rejestrze tej samej
rasy lub ras, lub linii hodowlanej,
ZA TYDZIEŃ
Przeczytasz w dodatku
PRAWO NA LEWO
Klaudia Zadworna
- Zakończenie przewodu sądowego
Robert Woldański
- Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
c) jego wykorzystanie jest przewidziane
w programie hodowlanym prowadzonym
dla danej księgi hodowlanej lub rejestru;
Masz temat? Napisz: [email protected]
Skład: www.klamraprojekt.pl

Podobne dokumenty