Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Komentarze

Transkrypt

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
,ś,W,l,Ę,,I ,ó'r RŹJ,5,K,,l
tel.
W'Kielcach
..?xp.f/ia'. ó
25-602 Kielce
&''.,.',
(o4I|3474+-7I
347-44-7o
:,''':'Ńi
źiźt
Ró_
e,, :WoJ Ewó
bzrlcH
Kielce, dnia 01.03.2016 r.
śzow.zl g.sz.
20 16.
U-wM.
p.
K
Przed się bio rstwo Prod u kcyj n o- U slu gowe,, KAW ECKI"
s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
26-085 Miedziana Góra,
Ćm!ńsk, ul. Kobylaki 26
POSWIADCZENlE
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach potwierdza wykonanie przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ,,KAWECKl" s.c. Lucian Kawecki, Jacek Kawecki
w ramach zawartej Umowy nr 6167l39lBl2OL5 z dnia 29.06.2}t5l. oraz Aneks nr IlZOtS dotyczącej
zadania pn,:
,,Wykonanie remontu mostu w km 49+121 w ciągu drogi wojewódzkiej nr
757 w miejscowościStrzelce"
Umowa Nr Umowy nr 6/67l39/Bl2OL5 z dnia 29.06,2OL5r. olaz Aneks nr tl2OIS
Termin realizacji umów: do dnia 30.09.2015r.
Całkowity koszt wykonanych robót: 359 593,00 zł. w tyń:
zakres prac obeimował:
- roboty rozbiórkowe poręczy mostowych, betonów belek podporęczowych, warstw nawierzchni na
obiekcie
odtworzenie gzymsów mostu z betonu zbrojonego C25l3O
- ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy PCC
- ułożenieizolacji z papy termozgrzewalnej
- ułożeniekrawężników kamiennych (granitowych) 18x20
- wykonanie sączków odwadniających oraz wymieniono wpusty mostowe krawężnikowe
- wykonanie nawierzchni na moście dwuwarstwowej - warstwa ścieralna z mieszanki SMA gr. 4cm
oraz warstwa z asfaltu twardo lanego gr. 5cm
- wykonanie nawierzchni na chodnikach epoksydowo poliuretanowej gr. 5cm
- wykonanie dylatacji bitumicznej
- zabezpieczenie stalowych łożyskfarbą epoksydowo poIiuretanową
- zamontowanie bariero poręczy BSP 2
-
!
Strona
|
1
śwlĘToKRzysKt
ul. Ja8iellońska
25-602 Kielce
złnąo onóc
72
w kielcach
wolrwóozrucg
Ocena wvkonanvch prac:
Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe,,KAWECKI" s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
wykonała zamówienie terminowo, zgodnie z umową i zapisami szczegółowej specyfikacji
technicznej. Ponadto przedsiębiorstwo wykazało się należytą starannościąoraz wykonała zadanie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą techniczną.
D,yRtKToRA
Otrzvmuia;
1. Adresat;
2. Dział Zamówień Publicznych, ŚzoW w Kielcach,
3. A/a.
załaczniki:
1. Charakterystyka zadania;
A
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogorvych
25-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a
Sp. z o. o.
e-mail : [email protected]
Nr telefonu: (041) 366-45-43. 3ó6-44-62. Fax: (041) 345-23-68
Kielce 16.02.2016r.
PRZEDSĘBIORSTWO PRODI]KCYJNO - USŁUGOWE "KAWECKI" Lucjan
Kawecki, Jacek Kawecki s.c., 26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk ul. Koby|aki26 , wykonało w okręsie
od 26.01.2015r. do 21.06.2015r. na zlecenię Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
Sp. z o.o. w Kielcach, roboty w ramach zadaniapn.:
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3l13E
Brzuśnię'
- ulica Sikorskiego
w
Drzewicy wraz
z
mostem przez rzekę
Zakres nrac obeimował:
I. Zdjęcie humusu.
ż.Zabezpieczęnię wykopu poprzezwbicie grodzic stalowych jako ścianek szczelnych.
3. Wykonanie wykopów w grodzicachwraz z odwodnieniem.
4. Wykonanie oczepów palowych.
5. Wykonanie podpór mostu i ścianoporowych.
6.Montaż belek prefabrykowanych ,,Kujan NGl5' na podporach na warstwie wyrównawczej z zaprawy
epoksydowej.
7. Wykonanie zespalającej żelbetowej pł5rty pomostu.
8. Wykonanie
izolacji
.
9. Wykonanie zasypek za podporami.
10. Wykonanie płyt przejściowych.
1
1.
Montaz barieroporęczy.
12. Wykonanie nasypów zaprryczołkiem i uformowaniem stożków z umocnieniem skarp.
13. Wykonanie umocnień stożków nasypu i schodów skarpowych.
14. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w obrębie mostu.
1 5 . Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
16. Wykonanie odcinkowego umocnienia rzeki.
1 7. Rob oty rozb iórkow e zsxl iązane z r o zbiorką i stn iej ące go mo stu.
1 8. Uporządkowanie terenu.
parametry techniczne mostu
o
o
o
o
długośócałkowita mostu - 25,00 m
długośćcałkowita przęsła - 17,00 m
szerokośćcałkowita - 10,80 m
nośnośóużytkowa klasy,,B"
Łączna wańość zrealizowanvch robót wyniosła 1 068 661.02 zł brutto.
Prace zostaĘ wykonane prawidłowoo zgodnie
z zachow aniem umownvch terminów.
Możemy rekomendować w/w przedsiębiors
V-ct l'
ako
Ęrektłr łt
Wy
zasadami sztuki budowlanej
i sprawdzonego Wykonawcę.
ZAIąZĄDU
i}l§dukqi
?hrn*sł" §iiab
Sąd Rejonowy w Kielcach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000034285
NIP: 959-13-68-379; REGON: 291132492; Kapitał zakładowy: 315 000,00 PLN w całościpokryty
Zarnów, dn. 30.12.20t4 r.
GMINA ŻARNOW
ul, Opocrłńska 5, ?6330 Żsrr,ół
tet. (d4ł) 757 7a 55, tax 75,1 10 57
1.11P;
76"rl
rl :S{l? RFfi. 59{'tU7U2
POŚWIĄDC4EN
dla
Pzedsiębiorstwa Produkcyjno Usługoryegg,,KAWECII" s.c.
Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki z siedzibą Cmińsk, ul. Kobylaki 26,
26-085 Miedziana Góra
Gmina Żarnów potwierdza, żęPrzedsiębiorrstwo Produkcyjno Usługowe ,,I(AWECKI" S,C,
Gora
Lucjan Kawecki,lacek Kawecki z siedzibąCmińsk, ul. Kobylaki26,26-085 Miedziana
W wyniku tozstrzygnięcia przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówtęnia
publióznego prowadio..go * trybie przetargu nieograniczonego rcaltzowńo dla Gminy
Żarnó* ńu1i. pn., ,,Remont mostu na rzecę Wąlanka w miejscowości Nadole w ciągu
drogi gminnej Nr 10701lE (km 0+015)".
Zakr ęs robót obej mował :
1. Roboty przygotowawcze,
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Wykonanie podbudowy,
4. Wykonanie nawierzchnia jezdni,
5. Wykonanie bariery mostowej,
6. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Roboty wykonane zostały w czasie od23ll0l2014 r. do 2611,112014 r.
Wartośćzamówienia wynosiła 108 4!7,37
siedemnaście złotych 37 ll00)
zł (słownie: sto
osiem tysięcy czterysta
terminowo,
Stwierdzamy, że wszystkie roboty zostały wykonane z na\eżytą starannoŚcią
Biorąc
zpełnąznajomościąsztuki budowlanej, Kontakty z firmąukładałysię prawidłowo.
powyzsze pod uwagę polecam w/w przedsiębiorstwo jako pewnego i rzetelnego wykonawcę,
-
n
GDDKiA
Kielce, 19.01.2015 r,
Tomasz Mączyński
Z-ca Dyrektora Oddziału
GDDK|A w Kielcach
GDDKIA-O/Ki -D-3-j r- 052-95 l 14
POSWIAD
CZ
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
Zamawiający poświadcza, że Wykonawca
i
ENIE
Autostrad oddział w Kielcach, jako
:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno lJsługowe ,,KAWECKI'S.C. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
z siedzibą Cmińsk, ut. Kobytaki 26, 26-085 Miedziana Góra
wykonywał w okresie od 06.10.2014 r, do 03.11.2014 r, roboty budowlane p.n.:
,,Wykonanie robót remontowych na mościeprzez rzekę Czarną w ciągu drogi nr 42 km
199+461 w miejscowoŚci Ruda Maleniecka" zgodnie z Umową nr 255/RZ/200/2014 z
dnia 23,09.2014 r.
WartośĆwykonanych robót budowlanych
Podstawowe dane remontowanego mostu
.
.
.
.
o
:
95 670,38 PLN brutto
:
Długość- 3B,7I m,
Szerokość- It,7 m,
Liczba przęseł - 3,
układ statyczny
-
belkowy swobodnie podparty,
konstrukcja przęseł - belki z betonu spręzonego typu kujan.
W ramach zadania wykonano m. in. poniższe roboty:
.
.
.
.
.
Iniekcję rys na bocznej i spodniej powierzchni belek podporęczowych,
Likwidację ubytków betonu przy pomocy zaprawy naprawczej,
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
Nawierzchnię chodników na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej
polimerami,
Dylatacje bitumiczne w częścichodnikowej mostu.
tz2
Roboty na wymienionym zadaniu zostały wykonane w sposób nalezyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Z powazaniem
0RA 0DDZlAŁU
,asz
Mqczlński
Otrzymują:
-adresat-tegz.
-aTa-I€gz.
6eneralna Dyrekcia
Dróg Xrajowych i Auto§trad
cad.]]ół j; (ieiid;i)
ul Płiłl-eilsk,eqo
25 956 (.lelce
|el.: 41 3"1 D3 9c0
i'a\,,i1 ]ó6 4il c4
43145
a-i)aii. :,€kiaidr:3i
iiicicet]lgdoi.;i.9o,
!:i
,Y{;11.,]Jdii,; |jc:/, pl
2z2
-1
GpłiNA WiLKOW
Wilkrjw 62
24 -313 Wilków
^,
__NlP 7171BO1762
Ri:Got\l 43,102O196
Wilków 2015.0L27
GKiR.6743 .2.2015
REFERENCJE
dla
PRZEDSIĘBIORSTWO PRPODUKCYJNO - USŁUGOWE
,,KAWECK[" s.C.
Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
26-085 Miedzian a Góra, Ćmińsk, ul. Koby|al<l26
Niniej szym informuj emy, ze
:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Uslugowe,,KAWECKI" S.C.
Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki 26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk, ul. Kobylaki 26
w wyniku wygranęgo przetargl nieograniczonego w okresie od 02,04.2014 do 30.09. 20I4r,
zręalizowŃo na tęrenie Gminy Wilków inwestycję pn.
,,Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę
infrastruktury mostowej. Zadania do wykonania w 20l4r."
Wartośó całego zadanta2 601728,83 złbrutto.
Przedmiot zamówienia obejmował n.w roboty budowlane:
Zadantę nr 1. Odbudowa
mostu narzeQę Wrzelówce w Wilkowie dz, Nr 70żll ,703l| ,743lI,
]16lI,7I7lI,7I8l2,234 - waftośćrobót brutto 842 595,5I
zł"
Zadanie nr 2. Odbudowa mostu drogowego narzęce Chodelce w ciągu drogi gminnej nr
108015L na dztńcę nr ęwid. 216,48819,ż03,486110,486lI,i 1023 połozonych
w m. Szczekarków Kolonia - wartośćrobót brutto 977 268,2I zł.
Zadanię nr 3. Odbudowa mostu drogowego natzece Wrzelówce w ciągu drogi
gminnej nr. 1 080 1 2L na dz.Nr ewid.
47 l 1, 47
12, 64, 66, 7 4, 89 i 90 połozonych
w m, Kłodnica - wartośó robót brutto 634 959,II zł.
Zadanię nr 5. Remont mostu nalzęęę Wrzelówce w ciągu drogi gminnej na działkach rrr
ewid.8412,98lI,I00l2, 105, IIĄ,, |2I,146,położonych w m. Kolonia
Wrzelów - wartośćrobót brutto 146 906,00 zł.
Stwierdzamy, że wszystkie roboty zostŃy wykonane
i z Pełną znajomoŚcią
z
należytą starannością terminowo
sztuki budowlanej. Możemy rekomendowaó Ww przedsiębiorstwo
jako dobrego i sprawdzonego Wykonawcę.
lngł ln7
Nb
GMINA WIŁKOW
Wilkow 62 A, 24-313 Wilków
NlP 7171801762
REGON 431020196
Wilków 03,02.2016
UzUPEŁNlENlE
do listu r€ferencyinego
wydanego w dniu 27.01.2015r.
Nr GKiR.6743.2.2at5
Gmina Wilków informuje, że zadanie pn." Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie
gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury mostowej. Zadania do wykonania w ZOLAt''
obejmowało cztery zadania wykonywane przezfirmę Przedsiębiorstwo Produkcyino
-
Usługowe,,KAWECKI'S.C. Lucian Kawecki, Jacek Kawecki z siedzibą Ćmińsk, ul. Kobylaki
26, 26-085 M iedziana Góra.
zadanie nr 1. odbudowa mostu na rzece wrzelówce w wilkowie.
Parametry techniczne mostu
:
Konstrukcja nośnabelki stalowe z pomostem żelbetowyffi, przyczółki monolityczne z betonu
zbrojonego, fundamenty palowe wiercone dużych średnic.
- długośćcałkowita mostu -31,58m
- długośćpłyty mostu
-27,20m
- szerokość mostu - 6,20m
- nośność
użytkowa - 30t
Zadanie nr 2. Odbudowa mostu na rzece Chodelce w ciągu drogi gminnej nr 108015L w
miejscowości Szczekarków Kolonia.
Parametry techniczne mostu
:
Konstrukcja nośnabelki sprężone KUJAN NG z pomostem żelbetowym, przyczółki
monolityczne z betonu zbrojonego, fundamenty palowe wiercone dużych średnic.
- długośćcałkowita mostu -25,00m
- długośćpĄlty mostu - 16,30m
- szerokość mostu
- 7,00m
- nośność
użytkowa - 40t
Zadanie nr 3. Odbudowa mostu diogowego na na rzece Wrzelówce w ciągu drogi gminnej
nr 108012L w miejscowości Kłodnica.
Parametry techniczne mostu
:
Konstrukcja noŚna belki stalowe z pomostem żelbetowyffi, przyczótki monolityczne z betonu
zbrojonego, fundamenty palowe wiercone dużych średnic.
trt
- długośćcałkowita mostu -19,58m
- długośćpłyty mostu
-
14,80m
- szerokość mostu - 6,20m
- nośnośćużytkowa - 20t
Zadanie nr 5. Remont mostu na rzece Wrzelówce w mieiscowości Kolonia Wrzelów.
Parametry techniczne mostu:
Konstrukcja nośnażelbetowa beIkowa zespolona z pt6ą. Posadowienie mostu na studniach,
oczepy żelbetowe monolityczne.
- długośćcałkowita mostu -7,03m
światłomostu * 5,09m
- światłomostu -5,22m
- nośnośćużytkowa - ZOt
-
mpr inż. Jo
{l
GMINA OPATOW
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
REFERENCJE
dla
PRZEDSIĘBIORSTWO PRPODUKCYJNO _ USŁUGOWE
nnKAwEcKI, s.C.
Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk, ul. Kobylaki 26
Niniejszym informujemy, ze Konsorcjum Firm w składzie:
PPUH ,,EKOINSTAL" ul. Boksycka 135,27-415 Kunów
-
Lidęr
DROMAR R.L. Bozek ul. Gulńskiego 9A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski -Partner
PPU ,,KAWECKI" S.C. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki 26-a85 Miedziana Góra,
Ćmińsk, ul. Kobylaki26 *Partner
było wykonawcą zadańa:
,rKompleksowe przygotowanie terenów inwesĘcyjnych na terenie gminy
Opatów w miejscowości Opatów i Wąworków"
Firma PPU KAWECKI S.C. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki w ramach w/w
zadańawykonała:
,rBudowa mostu przez rzekę Opatówkę w Opatowie w km pĄektowanym
0+108.35"
Charakterystyka obiektu:
- długośćcałkowita mostu
- szerokośćmostu
-
-
28,16 m
8,30 m
- pa]e fundamerrtowę zelbetowe typu
Franki 051Omm, dł. 56,8mb
- ławy fundamentowe i podpory masy\Mre żelbetowe
-42m
- ściankaszczplnadł.5m
- konstrukcja
ustĄu nośnegoz bęlek spręzonych typu T -9 sń.
- żelbetowa zespalającapłyta pomostu gr. 25 cm
-zelbetowe
p|y'1y
pnejściowę- 2 sź.
- kapy chodnikowe z prefabrykowaną
-
łoĘska gamkowe
6
desĘ gąlmsową
56,32m
sż.
- elastyczne przykrycie dylatacyjne (bitumiczne)
-
16,20 m
sź.
- sączki odwadniające izolację
-
6
- dreny odwadniające izolacje
-
55 m
- wpusty mostowe zeliwne - 4
sń-
- instalacje z rur
-
HDPE odprowadzające ściekiz wpustów rurami a 20 - 54,50 m
powłokowa izo|acjabitumiczna ,,na zimno" -211,10 m2
- izolacje zpapy zgrzewalnej *295,25 m2
-
- balustrady stalowe
szczebliŃowe - 28,50 m
- bariery mostowe SP-06
-
- barieroporęcze mostowe
-
28,50 m
HZlWllB - 28,50 m
krawężniki kamienne 20x2}cm
-
57,00 m
- schody skarpowe dla obsługi mostu
-
-2
szt.
umocnienie skarp i stozków przyczółkowych narzutem kamieniem naturalnym
nazaptańe-I29 rŃ
- nawierzchnia
jezdni : warstwa :lurąząca- asfalt twardolany - 90,30 m"
warstwa ścieralna z mieszanki SMA - 90,30
- nawierzchnia chodnika
-
z żyńc syntetycznych - 73,9a
rn3
m2
umocnienie skarp palisadą drewnianą -70 m
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - 453,80 m2
Kosztorysowa wartośćcałościzadańa - 2 440 1 30,95 ń brutto
w tym roboty mostowe * 883 621,79zł brutto
Roboty mostowe zośałyzrealizowane w 2013r.
Prace zostaĘ wykonane terminowo i zgodnie z warunkami umownymi oraz
sztuką budowlanąn co upoważnia nas do wystawienia Przedsiębiorstwu porytywnej
oceny i polecenia innym inwestorom.
-,t
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie
ul. T.Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
centrala: +48L7 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail: [email protected], www.pzdw.pl
sekretariat
tel.: +48 17 850-94-55
fak5: +48 17 860-94-56
e-mail: [email protected]
sekcia PraWna
tel.: +48 17 860-94-61
PZ
DW-WZP- 061,3 / 158 / 2013
Rzeszów, 201,4-01,-t6
e-mailI [email protected]
GłóWny Księgowy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
KAWECK! s.c.
Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
ul. KobyIaki26
26 - 085 Mledziana Góra
te|,| +48 17 860-94-84
e-mail: [email protected]
stanowi§ko ds. lnformacji Publicznei
te|.: +48 17 860-94-81
e-ńail: [email protected]
stanowisko ds. BHP i ppoż,
tel.: +48 17 86G,94-86
e-mailI [email protected]
stanoWisko d5, obronnych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mail: [email protected]
G|ówny specjalista ds. organizacji Ruchu
tel.; +48 17 860-94-71
e-mail: [email protected]
Wydzial Dróg
tel.: +48 17 86G94-79
e-mail: [email protected]|
Wydżiał MostóW
tel.: +48 17 860-94-76
e-maili [email protected]
WYdział zarządzania Ruchem
tel.: +48 17 860-94.58
e-mail; [email protected]
Wydzial PlanoWania
t€l.| +48 17 860-94-78
e-mail: [email protected]żdW.pl
Wydzial Zamówień Publicznych
tel.: +48 17 860-94-90
e-mail: [email protected]
Wydział Fundu§zy Unijnych
Dotyczy: poświadczeniarealizacji zamówienia
PodkarpackiZarząd Dróg Wojewódzkich poświadcza, że wykonawca: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowe KAWECKI s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki ul. Kobylaki 26,
26 - 085 Miedziana Góra zrealizował zadanie pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie
remont mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Manasterz w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jaroslaw w km 7+086," na podstawie umowy z dnia
1635:2013r. ft}r 199/\ł,JM/1,1/243/13. Wartos'ć zadania wyniosiaz L6ż8429,72 zł
brutto.
Wykonawcą robót była Firma : Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe,,KAWECKI";
s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki; 26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk, ul. Kobylaki 26
zaŚ autorem projektu remontu mostu był: Zakład Ekspertyz i Usług Budowalnych;
dr inz. Wiesław Nowak, 25-254 Kielce, ul. Warzywna ].9.
tel.; +48 17 860-94-73
e-maill [email protected]
Wvdział Dokumentacji
tel.: +48 17 860_94-77
e-mail: [email protected],pl
WYdział Reatiz;cii lnWestYcji
tel.; +48 17 860-94-82
e-mai|: [email protected],pl
Wydziat Nieruchomości
tel.: +48 17 860-94-62
e-mail: [email protected]
Wydzial Uzgodnień
tel.: +48 17 860-94-57
e-mailI [email protected]
Wydzial Finansowo.Księ8owy
te|,| +48
u
860-94-59
e-mailI [email protected]
Wydzial orBąnizaclino - KadroWY
tel.: +48 17 860-94-53
e-mail: [email protected]
Wydzial Administracji
tel.: +48 17 860-94_83
e-mail: [email protected],pl
zimowe Utrzymanie Dróg
Term i n rea
l
|za cj i :
2t,O6.2OL3r.
Roboty budowIano
-
-
3 1.
10.
2013r.
montażowe wykonywane przy całkowitym zamknięciu mostu
- zgodnie z zatwierdzoną zmianą
organizacji ruchu oraz ustawionym oznakowaniem.
Parametry obiektu po remoncie:
. długośćcałkowita przęseł / mostu: Lr= 4L,9 l 5L,4 m
. rozpiętoŚci teoretyczne przęseł: L11 ł L12* Ltg = L2,85 m + L5,7 m + 12,85 m
. szerokośćcałkowita: B. = 9,65 m
' szerokoŚci uzytkowe: Bu = t,225 m + 6,00 m+L,225 m (chodnik + jezdnia +
chodnik)
. nośnośćużytkowa: 30 t
. posadowienie podpór: pale wbijane drewniane (dębowe)
Konstrukcję nośnąstanowi stalowy ruszt z dźwigarów walcowanych typu NP550 z
zelbetową płytą pomostu. Podpory obiektu stanowią masywne/ betonowe przyczółki i
i
skierowaniu ruchu na objazd tymczasowy
filary,
t€l.: +48 17 860-94-94
faks| +48 17 860-94-60
e-mail: [email protected]?dw,pl
5prowę prowadzi: Bartosz
fl
(0
fp9ndak , telefon
H
V
17)
-
860- 94- 89, e-mail:[email protected]
zakres robót:
. rozbiórka nawierzchni, elementów wyposazenia oraz płyty pomostu na obiekcie
i odcinkach dojazdowych na długościumożliwiającej wykonanie wykopów pod
płyty przejściowe,
. wykopy za przyczołkami na długościumożliwiającej remont płyt przejściowych,
r oczyszczenie dźwigarów stalowych przez piaskowanie oraz ich zabezpieczenie
antykorozyjne,
r konserwacja łozysk stalowych,
. wykonanie nowej płyty pomostu gr. ]-8 cm zespolonej z dźwigarami z betonu
C30/37,
r remont płyt przejściowych i ścianekzaplecznych,
. wykonanie izolacji pomostu z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm,
l remont elementów wyposazenia (krawęzniki kamienne, wpusty i sączki do
odwodnienia, barieroporęcze, nawierzchnia asfaltowa na jezdni i żywiczna na
chodnikach, bitumiczne przekrycia dylatacyjne, schody i ściekiskarpowe,
umocnienie stozków nasypowych ),
l remont fundamentów z mikropali przy przyczółkach i filarach,
. uzupełnienie ubytków w istniejącym betonie zaprawami niskoskurczowymi oraz
zabezpieczenie odsłoniętych powierzchni betonowych szlamem PCC,
. roboty w korycie rzeki według uzgodnienia z zarządcą cieku:
profilowanie brzegów na długości120 m od osi podłuznej mostu, remont obustronnego
umocnienia narzutem kamiennym w materacach na odcinkach 40 m i 10 m odpowiednio
w dół i w górę rzeki, remont bystrza skalnego na odcinku 20 m w dół rzeki od stalowej
ścianki progu piętrzącego.
1). Usługi projektowe wykonane w
w sposób należyty;
ramach./. ro.awienia
zostaĘ wykonane
2).Wszystkie roboty zostaĘ wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
L"Ą
Sprawę prowadzi:
aartos{frlnaak , tetefon
I
(0 17)
- 860- 94- 89, e-mdi!:[email protected]
_G",f]ryA
cl-{Ju
KoNlEcPoL
KOn€cpOi,
Koniecpol dńa 14.12.2012r
ul, Chnąstowska 6A
tel, 34 3551 8B1 faxl 34
3551 756
negon 151307900, NlP 9492189567
REF,ERENCJE
Gmina Koniecpol oświadcza,żę w roku 2012 Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usfugowo ,, KAWECKI" S.C. Lucjan Kawecki,Jacek Kawecki Cmińsk
ul. Kobylaki26 26-085 MiedzianaGóra wykonywało roboty budowlane na zadaniu
pod nazwą,,Budowa mostu narzęcę Pilicy w Koniecpolu wraz zprzełożeniem
wodociągu oraz budowę drogi od ulicy Rzecznej do w/w mostu".
Wartośćwykonanych robót 1 .068. I 69,37 zł.
Roboty zostały wykonane w terminie określonymw umowie z
zachow ani em wszelkich wymagań j ako ściowychi technolo g tczny ch.
S twierdza m, że fi rma Przedsi ębi orstwo Pro dukcyj no Usłu gowe
,, KAWECKI" S.C. Lucjan Kawecki,Jacek Kawecki Cmińsk ul. Kobylaki ż6 26-085
MiedzianaGóra jest solidnym, sumiennynr inależycieprzygotowanym wykonawcą
robót drogowo-mostowych.
grL:
Z+aB
r,,
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
ż5-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a
Sp. z o. o.
e-mail: [email protected]
Nr telefonu: (041) 366-45-43. 3ó6-44-62, Fax: (041) 345-23-68
REFE,RENCJE
dla
Przedsiębio rstwo Produkcyj no-Usługowe
S..C." Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
''KAWECKI Cmińsk, ul. Kobylaki 26
26-085 Miedziana Góra
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe,,KAWECKI S.C." Lucjan Kawecki
Jacek Kaweckio Cmińsk, ul. Kobylaki 26, 26-085 Miedziana Góra wykonało w 20Iżr. na
z\ęcenie Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kielcach roboty
w ramach zadaniapn.:
Nr ewid.204) Wólka Pokłonna(dz. Nr ewid.208,74)"
,,Remont drogi Wola Wąkopna (dz. nr ewid. 331,1317"
ooRemont drogi Ociesęki (dz.
Łączna wańośćzrea|izowanych robót wyniosła l71,852,77 zł brutto.
Zakres prac obejmował:
REMONT MOSTU W MIEJSCOWOŚCI WOLA WĄKOPNA
- roboty przygotowawczę i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- remont podpór betonowych,
- płyta pomostu,
- izolacje, dylatacje i odwodnienie,
- wykonanie nawierzchnio-izolacji epoksydowo-poliuretanowej gr.5mm na chodniku,
- zabezpieczenie stożków skarp,
- elementy zabezpieczaj ące.
Prace zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki
z zachowaniem umownych termińów.
Możemy rekomendować w/w przedsiębiorstwo
jako dobrego i
budowlanej
sprawdzonego
Wykonawcę.
PRErES 7-^[<7Ąt}U
DyREr,Ęffi'tt,--r.,€ALNy
mg
Sąd Rejonowy w Kielcach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000034285
NIP: 959-13-68-379; REGON: 291132492; Kapitał zakładowy: 315 000,00 PLN w całościpokryty
ł"ciłB§ały
URZĄI| MIASTA SKARZYSKA-KAMIENNEJ
tel. 41 25 20 100
tax 41 25 20 200
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 1B
e-mail: [email protected]
Rok nadania praw
miejskich 1923
.
www.skarzysko,pl
Skarżysko-Kamienna,
d
nia !2.72.2072r.
GK.lX.704utlrc
REFERENCJE
Dla
PRZEDSl ĘBlORSTWO PRODU KCYJ NO USŁUGOWE
Lucja n
ńaff:Tl.l
i *.*..n,
26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk, ul. Kobylaki 26
Niniejszym
, żQ Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowe ,,KAWECKI" s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki 26-085 tVliedziana
Góra, Ćmińsk, ul. Kobylaki 26 w wyniku wygranego przetargu w rarrłach
zawartej umowy, wykonało na nasze zlecenie:
informuję
l. ,,Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzeką Kamienną w ul. Wierzbowej
w Ska rzysku-Ka miennej".
Cha ra kterystyka obiektu
:
- długośćcałkowita kładki- 58,96 mb,
- szerokośćkładki - 3,94 mb,
- pale fundamentowe żelbetowe filarów fi 12O dł. 10,0 mb - 4 szt.,
- pale fundamentowe żelbetowe przyczółków fi 120 dł. 6,0 mb - 4 szt.
ławy fundamentowe żelbetowe,
- podpory zeIbetowe masywne,
-
-
konstrukcja ustroju nośnego dwuteowniki lNP 550
z
żelbetową płytą
współpracującą,
- łożyskaelastomerowe - 12 szt.
- pomost kładki oparty na przyczółkach i dwóch filarach żelbetowych,
- umocnienie stożków przyczółkowych dyblami betonowymi,
- umocnienie terenu zalewowego pod kładką dyblami betonowymi,
- umocnienie koryta rzeki materacami siatkowo-kamiennymi,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na dojściach-290,50 m2,
- rozebranie istniejącej kładki o konstrukcji stalowej.
Całkowita wartośćwykonanych robót - 1,.t42.706,7t zl.
Roboty zostały zrealizowane w czasie: 22.09.2otlr. - 26.07.2OL2r.
ll. ,,Wykonanie robót remontowych wynikających z przeg!ądów okresowych
obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej"
Całkowita wartośćwykonanych robót - 332.877,46 zł
Roboty zostały zrealizowane w czasie: 19.04.2OI2r. - L1,.O7.2O1żr.
Roboty zostaty wykonane terminowo i zgodnie z warunkami umownymi
oraz sztuką budowlaną, co upoważnia nas do wystawienia Przedsiębiorstwu
pozytywnej oceny i polecenia innym inwestorom.
1'
Referencje wydano na prośbęzainteresowanego.
//
Kieleckie Przedsiębiorsf,wo Robót Drogowych Sp.
ż5-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a
z o. o.
e-mail: [email protected]
Nr telefonu: (041) 366-45-43. 366-44-62. Fax: (041) 345-23-68
REFERENCJE
dla
Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Usługowe
S.C.oo Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
',KAWECKI Ćmińsk, ul. Kobylaki 26
ż6-085 Miedziana Góra
Przedsiębiorstwo Produkryjno-Usługowe ',KAWECKI S.C.' Lucjan Kawecki
Jacek Kawecki, Cmińsk, ul. Kobylaki 26,26-085 Miedziana Góra wykonało w latach 2010r.-
ż0IIr. nazlęcenie Kieleckiego Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kielcach robotY
w ramach zadaniapn.,.
na odc. Nowa SłuPia
,,Mała pętla Świętokrzyska etap 2: w tym: przebudowa drogi woj. nr 756
_ Wólka
Wólka Milanowska, przeiudowa drogi woj. nr 753 na odc. Huta Nowa
Milanowska"
Łącznawartość zrealizowanych robótwyniosła 1,607 467,ż8 zł brutto,
Zakres prac obejmował:
1. Przebudowa mostu nad rzeką Bielnianką w miejscowości Huta Nowa
na lrwotę brutto ,830 891,62 zł.
2. przębudowa mostu nad ciekiem beznazwy w miejscowoŚci Huta KoszarY
na kwotę brutto - 446813,27 zN.
przepustu w ciągu drogi woj. Nr 756 w miejscowości Nowa Słupia
Remont
3,
na kwotę brutto - 329 762,39 z|.
Prace zostały wykonane
prawidłowo,
zgodnie
z
zasadarrli
z zachow aniem umownych terminów.
Możemy rekomendowaó w/w przedsiębiorstwo jako
sźuki budowlanej
dobrego
i
sprawdzonego
Wykonawcę.
V-ce r
i)yrektcr ris.
ł1,1,{'!' i
Nip: qśs-rs-ós_szq; REGoN: 291132492;
IĄRliĄDU
i
;lodukeii
ToN,.,": {tiały
Ógo Rejestru Sądowego; KRS 0000034285
315 000,00 PLN w całościpokryty
zakładowy:
Kapitał
UnZĄD MIASTA SKAHZYSKA-KAMIHNNEJ
tel. 41 25 20 100
0 Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 1B
26-11
lax 41 25 20 200
e-mail: [email protected]
.
wwwskarzysko.pl
Skarżysko-Kamienna, dnia 3L.O1,.2Ot2r.
GK.lX.2232/t/10
REFERENCJE
D!a
PRZEDSl ĘBlORSTWO PRODU KCYJ
,,KAWECKl" s.c.
N
O USŁUGOWE
Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki
26-085 Miedziana Góra, Ćmińsk, ul. Kobylaki 26
Niniejszym informuję,
żQ Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowe ,,KAWECKl" s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki 26-085 Miedziana
Góra, Ćmińsk, ul. Kobylaki 26 w wyniku wygranego przetargu w ramach
zawartej umowy, wykonało na nasze zlecenie:
,,Remont kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną w rejonie ut. Brzozowej
w Ska rzysku-Ka mien nej".
Zakres robót obejmował:
Rozbiórkę istniejących stopni schodów,
Wykonanie żelbetowych płaszczy wzmacniających podpory kładki,
Wykonanie nowych, żelbetowych stopni schodów,
Naprawa zaprawami PCC żelbetowych płyt nawierzchni kładki- powierzchnia
górna idolna,
5. Wykonanie żetbetowych obustronnych cokolików na całej długości
nawierzchni kładki,
6. Wykonanie nawierzchnio-izolacji kładki i schodów z żywicy,
7. Naprawa (z częściowąwymianą) poręczy na kładce ischodach,
8. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych
i betonowych,
9. Umocnienie skarp wokół podpór kładki dyblami betonowymi.
1.
2.
3.
4.
-1
Całkowita długośćkładki (ze schodami) - 60,32 m - tym przęsło pośrednie
o rozpiętości27,98 m.
Całkowita wartośćwykonanych robót - 298.386,48 zł.
Roboty zostały zrealizowane w czasie: 26.07.2}tl,r. - 2L.I0.2011r.
Roboty zostały wykonane terminowo i zgodnie z warunkami umownymi
oraz sztuką budowlaną, co upoważnia nas do wystawienia Przedsiębiorstwu
pozytywnej oceny i polecenia innym inwestorom.
Referencje wydano na prośbęzainteresowanego.
Śuiętokrzgskź Zarzqd, Dróg Wojewód.zkźch
25-602 KIELCE 11, skr. poczt. Nr 61
tel. /
ul. Jagiellańską 72
41/ 347-04-71,
347-04-80, 347-04-81, fax. 347-04-70.
Kielcę
dnia 2ż,01.2010 r,
SZDW; N-6/335.04/8 /2010
REFER^EJVCJE
Stuiętokrzgski Zarząd Dróg Wojetuódzkich tll Kielcach informuje, że
Przedsiębiorstu-lo Produkcgjno-Usługotue, ,,KAWECK? s.c. Cminsk ul. Kobylaki
26, 25-085 Miedziana Góra bgło tugkonau)cą ul roku 2OO9 zadania PN.
"Budoulą kłądkźdla pźeszgch źchodnźką ul ciqgu drogi ulojeulódzkźej
Nr 764 ul km. 5+387 w miejscouloścźSukóu''
- Ząkres wgkonangch
I - Budou_n chodnika
prac u roku 2O1O
- Umocnienie rotuu ora^z, skarp płgtami betonouymi 50x5Ox7cm ułozongmi
na podsypce cementouo piaskouej z ugpełnieniem spoin zaprau)ą
cementou.lą m2 57,5
, Wgkonartie nauierzchni chodnika z kostki brukowej BEHATON gr. B cm
u)ra^z z lllgkonaniem podsgpki z piasku łamanego gr. 3cm, m2 715
- Ustaulienie kratuęznikóu betonotugch 15x3O na podsypce cementou.lo
piaskolaej 1:4 gr Scm, Mb 85
- Budoula Kładki
u gnlncie ruiespoistgm (kat. III), Głębokość3,00 m, b=0,80 m,
szt 2
- Morutaz belek stnlnobetonoug ch tgpu ,,DS." (deska spręzona) o długości
9,0 m, ilośćsztuk: 1 szt.
- Robót betonousgch tu ilości7,B3 m3
- Izolacji z papa termo zgrzeulalnej w ilościm2 11,73
- Nanpierzcttnia na kładce z dguaniku. z asfaltu lanego gr. 2 cm, u) ilości
II
- Studnie,
7
7,07 m2
Balustrada staloua P7 ocgnkotuąna ugsokości110 cm, słupki u
rozstąuie co 7 m, 11 m
- Zab ezpie czenie p otuierzchni b etonou g ch p oprzez malou anie o chronne
całej zetunętrznej pouierzchni przęsła i przgczółkótll szlamem PCC: 20m2
-
Łączna ulańośćtłgkonangch prac
SZDW Kielce stwierdza,
u.l
roku 2010
- 128 773,50 zł
ze u/u
Przed.siębiorstulo tllgkonyuało robotg
pratllidłotao, zgodnie z zasadami sztuki budouląnej i prauidłouo ukonczgło.
lĘt
,
I
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogołvych
25-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a
-e,_
rK§r§r§
Sp. z o. o.
e-mail: [email protected]
Nr telefonu: (041) 366-45-43. 366-44_62. Fax: (041) 345-23-68
REFERENCJE
dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno
,'KAWECKI"
s.c.
- Usługowego
Lucian Kawecki, Jacek Kawecki
Ćmińsk, ul. Kobyl alł 26
26-085 Miedziana Góra
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-
Usługowe ,,KAWECKI' s.c. Lucjan Kawecki,
Jacek Kawecki wykonało w 2010 roku na zlecęnie Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych Sp. z o.o. w Kielcach roboty w ramach zadaniapn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 031BT Leszczyny - Krajno Drugie - Porqbki * Bieliny na
odcinku od Porqbek do Bielin (km 1 1+230 * ] 2+930,00) "
Zakres prac obejmował:
'
.
Roboty przygotowawQzę - na wartośó 9 514,40 złbrutto
Roboty rozbiórkowe:
-
.
.
.
.
rozbiórka elementów mostu - na wańośó 16 346,07 złbrutto
Fundamentowanie
-
na wartość39 084,27 zł brutto
-
na wartość20 293,63 zł brutto
Zbrojenie:
- stal zbrojeniowa
Beton:
- beton
konstrukcyjny - na wartość85 475,58 złbrutto
- beton
niekonstrukcyjny - na wartość5 540,73 złbrutto
Izolacje i nawierzchnie:
- tzolacla cienka - na wartoś ó 960,24 zł brutto
- tzolacja gruba - na wattość1 1 587,39 złbrutto
.
.
- nawierzchnia na moście - na warlośó 8 791,52 zł brutto
Urządzenia dylatacyjne - na wartość14 775,28 złbrutto
Elementy zabezpieczające - na wartość36 620,40 złbrtfito, w tym:
Sąd Rejonowy w Kielcach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000034285
NIP: 959-13-68-379; REGON: 291132492; Kapitał zakładowy: 315 000,00 PLN w całościpokryty

Podobne dokumenty