Biuletyn Informacyjny

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Informacyjny
************************************************************************************
Biuletyn Informacyjny
Nr 2 (583) / 2011
Opatówek, 08.07.2011 r.
SESJE RADY GMINY
INWESTYCJE I REMONTY
REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
POWIATOWO - GMINNY PIKNIK RODZINNY
TARGI OGRODNICZO-ROLNICZE I DZIA KOWE
RAJD M ODZIE OWYCH DRU YN PO ARNICZYCH
ZJAZD MOTOCYKLISTÓW W OPATÓWKU
AKCJA USUWANIA NIEWYBUCHÓW
SPORT
WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
WIADOMO CI SZKOLNE
POSIEDZENIE ZESPO U INTERDYSCYPLINARNEGO
OG OSZENIA, WAKACJE NA SPORTOWO
************************************************************************************
SESJE RADY GMINY
W okresie od kwietnia do ko ca czerwca br. odby y si
kolejne sesje Rady Gminy, na których radni podj li
nast puj ce uchwa y:
- w sprawie zmiany bud#etu gminy Opatówek na 2011
rok: dochody bud#etu po wprowadzonych zmianach
wynosz : 26 339 306 z
(dochody maj tkowe:
1 619 164 z ); wydatki bud#etu gminy po zmianach
wynosz :
25 821 645 z
(wydatki maj tkowe:
4 314 735 z );
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2011-2022 - zmiany
zosta y wprowadzone w zwi zku z dostosowaniem
do zmian w bud#ecie gminy na rok bie# cy; m.in.
zwi kszenie dochodów z tytu u otrzymania dotacji
na remont i konserwacj zabytków, zwi kszenie
dochodów maj tkowych z tytu u realizacji wspólnego
zadania "droga Opatówek-Che mce-Saczyn", a tak#e
zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne
i otrzymane dotacje;
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenia w wod i zbiorowe odprowadzanie
9cieków - w uchwale przyj to 5% wzrost stawek
obowi zuj cych od 1 czerwca 2011 r.
- w sprawie op at za 9wiadczenia przekraczaj ce
podstaw programow wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez
gmin Opatówek - przyj to odp atno9; za czas zaj ;
wykraczaj cy poza ustalony w uchwale pobiera si
op at w wysoko9ci 0,1% minimalnego wynagrodzenia za prac ;
- w sprawie wysoko9ci op aty za wpis do rejestru
# obków i klubów dzieci cych;
- w sprawie zmiany Uchwa y Nr 22/2010 Rady Gminy
Opatówek z dnia 30.12.2010 r. w sprawie przyj cia
Wiadomo ci Gminne
-
-
-
przez gmin
Opatówek prowadzenia zada
powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu
kaliskiego przez Gminn Bibliotek Publiczn im.
Braci Gillerów w Opatówku - na prowadzenie zada
biblioteki powiatowej bud#et gminy otrzyma dotacj
celow z powiatu kaliskiego w kwocie 55 000 z ;
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Opatówek w m. Opatówek, w rejonie ulicy
Piaskowej i Dziubi skiego;
w sprawie wyra#enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokali
u#ytkowych (gara#e) na rzecz dotychczasowych
najemców;
w sprawie okre9lenia przedmiotu dzia ania komisji
sta ych Radu Gminy Opatówek - uporz dkowany
zosta stan formalno-prawny w tym zakresie
wymuszony dokonanymi zmianami w Statucie
Gminy.
W dniu 30 czerwca 2011 r. odby a si
sesja
absolutoryjna Rady Gminy Opatówek. Absolutorium to
akceptacja wykonania bud#etu udzielana przez organ
stanowi cy (Rada Gminy) organowi wykonawczemu
(Wójtowi Gminy).
Procedura absolutorium rozpoczyna si od sporz dzenia sprawozdania z wykonania bud#etu za 2010 rok.
Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy nast puj ce
dokumenty:
- sprawozdanie roczne z wykonania bud#etu gminy,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informacj o stanie mienia gminy.
Roczne sprawozdanie z wykonania bud#etu gminy
zosta o jednocze9nie przed o#one Regionalnej Izbie
str. 1/30
Obrachunkowej, która wyda a opini pozytywn na
temat sprawozdania.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu rozpatrzy a
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania
bud#etu wraz z opini regionalnej izby obrachunkowej
i przedstawi a Radzie Gminy wniosek w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy.
Sprawozdanie z wykonania bud#etu za 2010 rok
przedstawione na sesji zawiera o m.in. dane dotycz ce
planu bud#etu na 2010 rok przyj tego Uchwa
Nr 197/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia
2008 roku, w której przyj to do realizacji na 2010 rok
dochody w wysoko ci 25 266 608 z , w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud#etu pa stwa na
realizacj zada bie# cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
ustawami w kwocie 2 934 238 z ,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie# ce realizowane na podstawie porozumie
(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w kwocie 45 000 z
- wydatki w wysoko9ci 26 066 346 z , w tym wydatki
zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
ustawami w kwocie 2 934 238 z , wydatki zwi zane
z realizacj zada wspólnych zrealizowane na
podstawie porozumie
zawartych z innymi
jednostkami samorz du terytorialnego w kwocie
45 000 z , wydatki maj tkowe w wysoko9ci
2 581 348 z .
Po wszystkich zmianach zawartych w uchwa ach
podejmowanych przez radnych w trakcie roku
bud#etowego, bud#et gminy kszta towa si nast puj co:
26 901 577 z ,
wykonanie:
Plan
dochodów:
26 674 267,83 z , co stanowi 99,16%, w tym:
- wp yw dotacji celowych otrzymanych z bud#etu
pa stwa na realizacj zada bie# cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych
gminie ustawami: plan 3 619 507 z , wykonanie
3 538 563,60 z , co stanowi 97,76%
- wp yw dotacji celowej otrzymanej z powiatu na
zadania bie# ce realizowane na podstawie
porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego: plan 45 000 z , wykonanie 45 000 z ,
co stanowi 100%.
W poszczególnych dzia ach wykonanie dochodów
przedstawia si nast puj co:
010 Rolnictwo - plan 393 936 z , wykonanie
338 376,54 z (85,90%). W rozdziale 01095 zaplanowano dochody z op at za dzier#aw gminnych gruntów
rolnych w wysoko9ci 830 z , a wykonano w wysoko9ci
828,44 z . W tym rozdziale otrzymano dotacj z bud#etu
pa stwa na realizacj zada bie# cych z zakresu
administracji rz dowej w zakresie zwrotu podatku
akcyzowego dla rolników w wysoko9ci 337 548,10 z
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi'
elektryczn(, gaz i wod' - plan 1 305 200 z , wykonanie
1 193 702,89 z (91,46%). Wp ywy ze zu#ycia wody
z wodoci gów wiejskich za 2010 roku wynosz
1 184 871,38 z . Odsetki z tytu u nieterminowej wp aty za
wod wynosz 8 831,51 z .
600 Transport i (czno * - plan 124 810 z , wykonanie
124 808,80 z (100%). W rozdziale 60004 otrzymano
dofinansowanie z Urz du Miasta Kalisza w kwocie
Wiadomo ci Gminne
15 000 z do kosztów linii komunikacyjnej do hospicjum
w Ro#d#a ach.
700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 531 000 z ,
wykonanie 556 263,48 z (104,76%). W rozdziale 70005
dochodami s wp ywy z op at za zarz d i u#ytkowanie
wieczyste nieruchomo9ci gminnych w wysoko9ci plan
40 000 z wykonanie 39 584,10 z (98,96%). Dochody
z najmu i dzier#awy oraz z czynszów z tytu u najmu
mieszka i lokali u#ytkowych wynosz 450 996,33 z , co
stanowi 112,75% planu. Odsetki od nieterminowych
wp at czynszu i dzier#awy wynosz
825,26 z .
Windykacja nale#no9ci jest bie# ca.
750 Administracja publiczna - plan 429 758 z ,
wykonanie 476 789,36 z (110,94%). W rozdziale 75011
na zaplanowan kwot 76 500 z wp yn a dotacja
z bud#etu pa stwa na realizacj zada bie# cych
z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami w wysoko9ci 76 500 z .
751
Urz'dy
naczelnych
organów
w adzy
pa2stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s(downictwa - plan 59 556 z , wykonanie 44 459,59 z
(74,65%)
754 Bezpiecze2stwo publiczne i ochrona przeciwpo5arowa - plan 20 000 z , wykonanie 20 000 z (100%).
W rozdziale 75101 kwota dochodów w wysoko9ci
1 738 z to dotacja celowa otrzymana z bud#etu pa stwa
na zadania bie# ce z zakresu administracji rz dowej na
wydatki zwi zane z aktualizacj spisów wyborców.
W rozdziale 75107 kwota dochodów 21 983,08 z jest to
dotacja otrzymana na wybory na Prezydenta RP oraz
w rozdz. 75109 kwota 20 738,51 z na wybory do
samorz dów.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadaj(cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi(zane z ich poborem - plan
8 966 843 z , wydatki 8 759 885,52 z (97,69%). Wp ywy
z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:
podatek od dzia alno9ci gospodarczej osób fizycznych,
op acany w formie karty podatkowej - plan 12 000 z ,
wykonanie 7 057,92 z (58,83%); odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at - plan 1 050,00 z ,
wykonanie 1 020,14 z (97,14%).
801 O wiata i wychowanie - plan 533 782 z , wykonanie 515 222,02 z (96,52%)
852 Pomoc spo eczna - plan 3 395 026,89 z , wykonanie 3 396 872,42 z (100,03%)
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 470 597 z , wykonanie 581 281,82 z (123,52%)
Za 2010 rok wykonanie wydatków bud#etu Gminy
Opatówek przedstawia si nast puj co:
Plan po zmianach: 28 879 942 z , wykonanie:
26 693 016,56 z , co stanowi 92,43%
w tym:
- wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych
ustawami
plan
3 619 507 z
wykonanie
3 538 563,60 z (97,76%)
- wydatki zwi zane z realizacj bie# cych zada
wspólnych
zrealizowanych
na
podstawie
porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego - plan 45 000 z , wykonanie 45 000 z
(100%)
- wydatki maj tkowe - plan 2 732 334 z , wykonanie
2 466 016,56 z (90,25%)
str. 2/30
W poszczególnych dzia ach wykonanie wydatków
przedstawia si nast puj co:
010 Rolnictwo i owiectwo - plan 540 106 z ,
wykonanie 427 266,80 z (79,11%)
W 2010 roku wydatkowano 39 845,20 z na wykonanie
projektu kanalizacji w m. Zduny, kwot 5 659,00 z
wydatkowano na wp aty na rzecz izb rolniczych (do 2%
z wp ywów z podatku rolnego). Kwot 381 762,60 z
wydatkowano na zwrot na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju opa owego.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi'
elektryczn(, gaz i wod' - plan 671 100 z , wykonanie
644 044,08 z (95,97%), m.in. na utrzymanie hydroforni,
wodoci gów wiejskich, remonty, zakup energii
elektrycznej i wody od innych dostawców, dozór
techniczny, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne,
napraw pompy II stopnia w przepompowni w Sierzchowie
i SUW T okinia Wielka.
600 Transport i (czno * - plan 1 700 724 z ,
wykonanie 1 580 219,45 z (92,91%). Na inwestycje
drogowe i inne wydatki maj tkowe w tym rozdziale
zaplanowano kwot 992 000 z , natomiast wydatkowano
930 993,79 z .
700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 286 600 z ,
wydatki 266 245,62 z (92,90%). Kwot 223 046,82 z
wydatkowano na bie# ce utrzymanie i remonty
komunalnych lokali i budynków, wywóz nieczysto9ci,
ubezpieczenie budynków, oraz inne op aty z tytu u
utrzymania budynków mieszkalnych i lokali u#ytkowych
b d cych w posiadaniu gminy.
757 Obs uga d ugu publicznego - plan 456 300 z ,
wykonanie 303 755,52 z (66,57%). Wydatkowana kwota
dotyczy sp aty odsetek od zaci gni tych kredytów.
801 O wiata i wychowanie - plan 447 488 z ,
wykonanie 12 947 878,92 z (96,28%), w tym utrzymanie
szkó , wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli, zakup
artyku ów biurowych, szkolnych, pomocy dydaktycznych
oraz sprz tu sportowego, utrzymanie przedszkola,
remonty
851 Ochrona zdrowia - plan 130 000 z , wykonanie
125 420,24 z (96,48%), w tym wydatki na Program
przeciwdzia ania Alkoholizmowi i narkomanii.
852 Pomoc spo eczna - plan 4 380 915 z , wykonanie
4 176 490,54 z (95,33%), tytu em wyp at 9wiadcze
rodzinnych, 9wiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
sk adek z ubezpieczenia spo ecznego, wyp at zapomogi
z tyt. urodzenia dziecka, wyp ata zasi ków i pomoc
w naturze, wyp ata 9wiadcze w formie dodatków
mieszkaniowych.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan
441 822 z , wykonanie 127 528,38 z (28,86%) przeznaczono na wyp at stypendiów dla uczniów i studentów,
wypoczynek dzieci z gminy Opatówek, zakup wyprawek
szkolnych.
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 1 252 500 z , wykonanie 1 056 001,07 z (84,31%),
w tym na o9wietlenie uliczne i drogowe wydatkowano
kwot 520 001,70 z , w tym na inwestycje 92 177,40 z ,
a na o9wietlenie dróg i ulic kwot 424 725,55 z ; ponadto
by y to wydatki na utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji
9ciekowej w Opatówku, na gospodark odpadami,
oczyszczanie placów, ulic i dróg, uporz dkowanie
wysypiska, utrzymanie zieleni, piel gnacj klombów,
nasadzenia kwiatów, czyszczenie i piel gnacja parku
Wiadomo ci Gminne
oraz na inwestycj
pn. Rewaloryzacja parku
w Opatówku wydatkowano kwot 35 391,02 z .
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan
709 500 z , wykonanie 651 705,90 z (91,85%), m.in.
sfinansowano dzia alno9; orkiestr d tych na kwot
18 932,70 z wynagrodzenie dyrygenta i pochodne od
wynagrodze . W rozdziale 92109 przekazano dla
Gminnego O9rodka Kultury w Opatówku dotacj
podmiotow w wysoko9ci 210 000 z , a w rozdziale
92116 dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano
dotacj podmiotow w wysoko9ci 350 000 z , w tym
z dotacji Powiatu Kaliskiego otrzymanej na podstawie
porozumie kwot 45 000 z .
926 Kultura fizyczna i sport - plan 218 400 z ,
wykonanie 154 170,49 z (70,59%), w tym na utrzymanie
i obs ug Hali Sportowej oraz boiska Orlik w 2010 roku
wydatkowano 9rodki w wysoko9ci 74 915,25 z (gaz
i energia elektryczna, 9rodki czysto9ci, konserwacja
urz dze i nawierzchni boiska, dozór techniczny, zakup
sprz tu i wynagrodzenia pracowników obs ugi); na
dofinansowanie dzia alno9ci sportowej organizowanej na
terenie gminy Opatówek wydano 75 402,10 z - zakup
sprz tu i strojów sportowych, op aty za energi i wod ,
zwrot kosztów przejazdu.
Wykonanie wydatków maj(tkowych zamkn' o si'
w kwocie 2 466 016,56 z , w tym:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sza e
(wykonanie zadania przeniesiono na rok 2011)
Udzielenie pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu w zakresie pog bienia zbiornika
w m. Sza e
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na
zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P na
odcinku Borów do skrzy#owania z drog wojewódzk
nr 471
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w celu
realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4327 na
odcinku Kokanin - Zduny w ramach zadania
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P (Kuchary)
granica powiatu - Dojutrów - Zduny"
Budowa chodnika w m. Che mce przy drodze
powiatowej nr 4636P
Przebudowa ulica Dzia kowej wraz z budow kanalizacji
deszczowej w m. Opatówek w Opatówku
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cienia Trzecia Cienia Druga
39 845,20
0,00
25 000,00
144 513,88
10 000,00
39 966,85
326 487,60
36 852,59
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady
29 371,52
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ro#d#a y
59 831,24
Przebudowa nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B-B
w m. Opatówek
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Micha ów
Trzeci
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Porwity - Cienia
Druga
67 667,04
59 785,00
44 071,34
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szulec
23 109,91
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zmy9lanka
24 716,39
Przebudowa nawierzchni ulic: Wi9niowa i Zielona
w m. Sza e
24 900,20
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sierzchów
44 934,06
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce
29 812,33
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. N dzerzew
Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika
w m. Sierzchów
Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Piaskowej
w Opatówku
54 968,43
14 912,19
39 628,75
str. 3/30
Budowa chodnika w m. Sza e
Zakup kserokopiarki
Zakup samochodu do ratownictwa wodnego
Budowa sali sportowej z zapleczem towarzysz cym
przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej
Wymiana pokrycia dachu Szko y Podstawowej
w Opatówku
Termomodernizacja obiektów szkó w Opatówku
i T okini Wielkiej
Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnie dost pne dla
dzieci i m odzie#y w Rajsku
Linia o9wietlenia drogowego w m. Sza e ul. Wi9niowa,
Jagodowa i Zielona
Zagospodarowanie skweru w Opatówku przy placu
Wolno9ci (wykonanie zadania przeniesiono na rok 2011)
Rewaloryzacja parku w Opatówku
49 945,20
4 233,40
35 000,00
805 023,29
252 263,83
34 536,54
17 071,36
92 177,40
0,00
35 391,02
Sprawozdanie by o przedmiotem badania przez
Regionaln Izb Obrachunkow w Poznaniu, która
w uchwale wyrazi a pozytywn opini o przed o#onym
sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania bud#etu gminy
Opatówek za 2010 rok. Przedstawiona zosta a tak#e
uchwa a Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyra#enia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za
2010 r.
-
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zak adu
Opieki Zdrowotnej Gminnego O9rodka Zdrowia
w Opatówku za 2010 rok
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego
Gminnego
O9rodka
Kultury
w Opatówku za 2010 rok
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku za 2010 rok.
Kolejno,
zgodnie
z
porz dkiem
posiedzenia
przeg osowanym na pocz tku sesji, Rada Gminy
Opatówek przyj a do realizacji kolejne uchwa y:
- w sprawie przyj cia przez gmin Opatówek zadania
publicznego w zakresie dróg powiatowych "Przebudowa drowi powiatowej nr 4611P w miejscowo9ci
T okinia Ko9cielna"; na ten cel bud#et gminy
zostanie zasilony kwot 30 000 z ze 9rodków
powiatu kaliskiego
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2011-2022; w uchwale tej
uj te zosta y zmiany wprowadzone do uchwa y
bud#etowej gminy Opatówek na 2011 rok polegaj ce na wprowadzeniu zmienionego wyniku
bud#etowego na 2011 rok o otrzyman dotacj na
przebudow dróg
- w sprawie zmiany bud#etu gminy Opatówek na 2011
rok- podj cie tej uchwa y jest konsekwencj
przyj cia zmian w dochodach i wydatkach bud#etu
gminy oraz zmianami w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Opatówek
- w sprawie okre9lenia zakresu i formy informacji
o kszta towaniu si wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsi wzi ;, o których
mowa w art. 226 ust. 3.
***************************************
INWESTYCJE I REMONTY
Rada Gminy Opatówek, po zapoznaniu si z opini
Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwa
i opini
Komisji Rewizyjnej oraz opiniami komisji sta ych Rady
Gminy, a tak#e wys uchaniu podsumowuj cego wyst pienia Przewodnicz cego Rady Gminy, jednog o9nie
podj a uchwa udzielaj c Wójtowi Gminy absolutorium
za 2010 rok.
Na zako czenie, w imieniu wszystkich pracowników
urz du gminy odpowiedzialnych za wykonanie bud#etu,
Wójt Gminy Opatówek podzi kowa radnym za zaufanie
i udzielenie absolutorium.
W nast pnej kolejno9ci, radni zapoznali si z wynikami
finansowymi zawartymi w sprawozdaniach jednostek
organizacyjnych gminy, dla których Rada Gminy
Opatówek jest organem za o#ycielskim. I tak po
wys uchaniu sprawozda , bilansów na dzie 31 grudnia
2010 r. oraz rachunków zysków i strat za okres
1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. dla tych jednostek, radni
poprzez g osowanie podj li nast puj ce uchwa y:
Wiadomo ci Gminne
BUDOWA SALI SPORTOWEJ W T?OKINI WIELKIEJ
Trwaj prace przy budowie sali sportowej, wraz z
zapleczem towarzysz cym, przy Zespole Szkó w T okini
Wielkiej. W 2010 roku i w I po owie br. zrealizowano
zakres robót o warto9ci 1 594 581,91 z . Zako czono
roboty stanu surowego zamkni tego wraz z monta#em
okien. Wykonano tak#e instalacj wewn trzn c.o.,
wod.-kan. i elektryczn
oraz zako czono roboty
tynkarskie i malarskie wewn trz budynku.
W chwili obecnej dobiegaj ko ca prace wyko czeniowe
obiektu:
- pod ogi i posadzki
- monta# osprz tu elektrycznego i sanitarnego
- malowanie elewacji
Obiekt przygotowywany jest do monta#u wyposa#enia
sportowego, które nast pi równie# w miesi cu lipcu br.
Wykonanie robót zewn trznych, przy cza wody,
zewn trznej kanalizacji sanitarnej, dróg dojazdowych
przewidziano na miesi c lipiec br. ze wzgl du na
zako czenie roku szkolnego w dniu 22 czerwca.
Planowany termin zako czenia budowy sali to 18 sier-
str. 4/30
pnia 2011 roku. Inwestycja uzyska a dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i
Rozwój Wsi w wysoko9ci 500 000 z .
PRZEBUDOWA DROGI
SACZYN-CHE?MCE-OPATÓWEK
W dniu 16 maja br. podpisano umow i przekazano plac
budowy firmie SIDROG z B aszek, która wygra a
przetarg nieograniczony na przebudow
ci gu
drogowego Saczyn - Che mce - Opatówek (od skrzy#owania z drog krajow nr 12, przez Trojanów, Che mce
do Saczyna). Na dzie 20 czerwca br. przewidziano
rozpocz cie robót przy przebudowie odcinków drogi
nale# cych do gminy Opatówek i gminy Godziesze
Wielkie.
Gmina Opatówek, jako lider projektu, wraz z partnerami:
Starostwem Powiatowym w Kaliszu i Gmin Godziesze
Wielkie przebuduj 5 939 mb drogi, z tego 4 437 mb to
droga powiatowa, 876 mb - droga nale# ca do gminy
Opatówek, 626 mb droga b d ca w gestii gminy
Godziesze Wielkie.
Stosownie te# przypadn udzia y w wydatkach na t
inwestycj pomi dzy trzech wymienionych inwestorów.
Inwestycja ta b dzie dofinansowana ze 9rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, a
czny koszt
przebudowy wraz z promocj projektu i nadzorem
szacuje si na kwot 1 546 611,51 z .
PRACE NA DROGACH
Jak co roku wykonywane s prace na drogach w ramach
bie# cego utrzymania dróg. W zakres tych prac
wchodzi:
- wyrównanie nawierzchni równiark ,
- uzupe nienie ubytków kamieniem i asfaltem,
- wykaszanie poboczy oraz wycinka krzewów.
Wykonane zosta y tak#e inne drobne prace, w tym rowy
odwadniaj ce wzd u# drogi gminnej przy ulicy Zielonej
i Ró#anej we wsi Sza e oraz we wsi Kobierno i T okinia
Ko9cielna; tutaj rowy te zabezpieczone zosta y
dodatkowo barierkami. Przy ulicy Kaliskiej w Sza e
zosta
utwardzony i wy o#ony kostk
brukow
przystanek autobusowy o wymiarach 1,5m x 3m.
W Zdunach, na uku w ci gu ulicy Jana Paw a II, zosta a
zamontowana barierka, b d ca zabezpieczeniem ruchu
pieszego.
Gmina Opatówek przeznaczy a 20 tys. z na pomoc dla
województwa wielkopolskiego na wykonanie prac
modernizacyjnych na drodze wojewódzkiej nr 461 na
odcinku przebiegaj cym przez Sierzchów. Prace
polegaj na wykonaniu: chodnika wzd u# drogi, zjazdów
do posesji oraz bezpiecznego doj9cia do przystanku
autobusowego. Koszt ca ego przedsi wzi cia to kwota
ok. 400 tys. z .
Wiadomo ci Gminne
PRZEBUDOWA DROGI DOJUTRÓW-ZDUNY
W chwili obecnej trwaj prace przy przebudowie drogi
powiatowej nr 4327P na odcinku Zduny - Kokanin (przez
Ro#d#a y). Inwestycja ta jest realizowana przez
Starostwo w Kaliszu przy wspó udziale gminy Opatówek
i gminy Lelazków. Przypomnijmy, #e przetarg wygra a
firma "Skanska" oferuj c wykonanie zadania za kwot
5 313 104,40 z . W ramach tego przedsi wzi cia na
ca ym odcinku powstanie oko o 5 kilometrów chodników
na terenach zabudowanych, przebudowane b d
skrzy#owania, ustawione zostan bariery ochronne,
powstan przej9cia dla pieszych i wzmocnione b d
pobocza. Wyci te zostan te# drzewa rosn ce przy
kraw dzi jezdni i wyremontowane b d przepusty pod
drog . Inwestycja b dzie realizowana z udzia em
9rodków unijnych. Gmina Opatówek partycypuje
w kosztach kwot
189 173 z . Termin realizacji:
31.08.2011 r. M czna d ugo9; przebudowywanej drogi
wynosi 10,8 km.
UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM
W zwi zku ze skumulowaniem prac drogowych
w miesi cu lipcu i sierpniu nast pi
utrudnienia
i ograniczenia w ruchu na terenie gminy na
nast puj cych odcinkach dróg:
- Opatówek - Tojanów - Che mce w kierunku Saczyna
- Zduny - T okinia Ko9cielna - Ro#d#a y w kierunku
Dojutrowa; w dniach 11-16 lipca nast pi zamkni cie
drogi powiatowej nr 4327P na odcinku SkarszewZduny
- Sierzchów na drodze wojewódzkiej nr 461
BUDOWA SIECI KANALIZACJI W ZDUNACH
W maju 2011 r. odby si przetarg nieograniczony na
budow sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach.
Z o#ono 16 ofert, z których jako najkorzystniejsza
zosta a wybrana oferta za kwot 2 319 402,88 z z o#ona
przez Konsorcjum firm:
Przedsi biorstwo Us ugowo-Budowlane "UDMEX" Aneta
Wawrzyniak oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski.
Przedmiotem zamówienia s
roboty budowlane
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowo9ci Zduny wraz z budow przepompowni
9cieków i komór pomiarowych. Zakres rzeczowy tego
zadania obejmuje:
1. Budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 6 749 m wraz z odga zieniami wprowadzonymi
do granicy z posesj zainteresowanych. System
kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii
z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe
z PVC 9rednicy 425mm oraz w miejscach
w z owych, we w azowe systemowe lub betonowe
prefabrykowane o 9rednicy 1000/1200 mm.
2. Budow sieci kanalizacji t ocznej PEHD o d . 1295 m.
W zakresie kanalizacji t ocznej zaprojektowano
str. 5/30
system ruroci gów z rur PEHD 9rednicy 90 mm,
zgrzewanych doczo owo.
3. Budow przepompowni 9cieków
4. Budow komór krat z komor pomiarow
Zadanie podzielono na dwa etapy:
Etap I: zakres robót do wykonania w roku 2011:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PCV o 9rednicy 200 mm - d . 3 149 m
- Budowa komór krat z komor pomiarow
Etap II: zakres robót do wykonania w roku 20121:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
d . 3 600 m
- budowa sieci kanalizacji t ocznej PEHD o 9rednicy
1295 m
- budowa przepompowni 9cieków
Na budow sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina
z o#y a wniosek do Urz du Marsza kowskiego o dofinansowanie ze 9rodków Unii Europejskiej w ramach PROW
na lata 2007 - 2013 dzia anie "Podstawowe us ugi dla
gospodarki i ludno9ci wiejskiej" na kwot 2 353 420 z .
Umowa zosta a podpisana w dniu 15 lutego 2011 r.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
ZESPOLE SZKÓ? W RAJSKU
Gmina Opatówek jest w trakcie procedury przetargowej
na budow boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó
w Rajsku. Na og oszony przetarg wp yn o 7 ofert.
W najbli#szym czasie wy oniony zostanie wykonawca
tego zadania, a nast pnie podpisana umowa, tak by
boisko by o wykonane w II pó roczu tego roku. Ca kowity
koszt budowy boiska to kwota ok. 400 tys. z , z czego
197 tys. z w formie dotacji gmina uzyska a z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udzia finansowy gminy to kwota 130 tys. z i warto9; obecnego boiska.
Zgodnie z dokumentacj
boisko z nawierzchni
syntetyczn poliuretanow b dzie mia o wymiary 22m x
44m. Boisko zaprojektowano wraz ze sprz tem
stanowi cym sta e wyposa#enie dla poszczególnych
dyscyplin sportowych: pi ki r cznej, tenisa ziemnego,
siatkówki oraz koszykówki. Teren pod boisko zostanie
odwodniony w formie drena#u, nawierzchnie utwardzone, wykonane chodniki wewn trzne z opask
z kostki brukowej oraz zagospodarowany teren wokó
boiska i wykonanie ma ej architektury.
REMONTY W PLACÓWKACH OHWIATOWYCH
Zako czenie roku szkolnego dla jednych oznacza
zas u#ony wypoczynek, dla innych obowi zki i zadania
zwi zane z zaplanowanymi na czas wakacji remontami
w placówkach o9wiatowych. W tym roku na cele
remontowe z bud#etu gminy przeznaczono oko o
220 tys. z . Planuje si wykonanie m.in. takich prac jak:
remont dachu sali gimnastycznej, wymiana drzwi i okien,
malowanie pomieszcze i klatek schodowych, remont
pod óg, za o#enie alarmu, wymiana schodów, remont
szatni i zakup szafek do szatni, zakup materia ów
dydaktycznych.
Wszystkie te prace samorz d gminy zaplanowa
w trosce o stworzenie jeszcze lepszych warunków do
nauki dla naszej m odzie#y, a tak#e komfortu pracy
nauczycieli.
Wiadomo ci Gminne
PROJEKT "RADOSNA SZKO?A"
W bie# cym roku gmina Opatówek kontynuuje realizacj
programu "Radosna szko a". W 2010 roku z rz dowego
programu, ze 9rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej,
pozyskano kwot
24 tys. z dla klas I-III szkó
podstawowych w Opatówku i Che mcach; w 2011 roku
24 tys. z dla klas I-III szkó podstawowych w Rajsku
oraz filii w Sierzchowie i Cieni Drugiej. Prodki te zosta y
przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych
i wyposa#enia miejsc zabaw dla dzieci, aby poprzez
zabaw w czy; je w proces edukacyjny. W ramach
tego programu planowany jest zakup gier dydaktycznych
oraz sprz tu sportowego: materacy gimnastycznych,
skrzy , drabinek, pi ek, klocków i innych.
100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA
Gmina Opatówek bierze udzia w akcji ph. "100 placów
zabaw na 100 lat NIVEA". Z okazji swojego jubileuszu
firma Nivea og osi a akcj polegaj c na ufundowaniu
placów zabaw najbardziej aktywnym spo eczno9ciom.
Aktywnym - bo samo wype nienie formularza
zg oszeniowego nie wystarczy - nale#y wykaza; si jak
najwi kszym poparciem mieszka ców i sympatyków.
W tym celu nale#y zarejestrowa; si na stronie
www.nivea.pl, a po zalogowaniu codziennie odda; g os
na wybran lokalizacj placu zabaw dla najm odszych.
My zach camy do codziennego klikni cia na budow
placu zabaw przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej,
bowiem
Gmina
Opatówek
wype ni a
formularz
zg oszeniowy i zarejestrowa a formularz z tak w a9nie
lokalizacj .
G osowanie trwa; b dzie do 31 paRdziernika, a wst pne
og oszenie wyników I etapu odb dzie si ju# 1 sierpnia,
tak wi c pozosta y 2 tygodnie na oddanie g osu, by plac
zabaw w T okini powsta .
***************************************
REALIZACJA
PROJEKTÓW UNIJNYCH
PROJEKT "UCZK SIK I BAWIK"
Dobieg a ko ca realizacja projektu pn. "Ucz si
i bawi ", na który gmina Opatówek przygotowa a
wniosek o dofinansowanie. Celem g ównym projektu
by o wyrównanie szans edukacyjnych poprzez
indywidualizacj procesu kszta cenia dzieci z klas I-III
w 100% szkó podstawowych funkcjonuj cych w gminie
Opatówek od 20 wrze9nia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
Warto9; dofinansowania projektu wynosi 231 058,50 z .
Do celów szczegó owych nale# :
- zapewnienie ka#demu dziecku oferty edukacyjnowychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i mo#liwo9ciami edukacyjnymi i rozwojowymi,
- zwi kszenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizuj cych metod nauczania w szko ach podstawowych,
- zwi kszenie dost pno9ci i podniesienie jako9ci
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej dzieciom, w szczególno9ci dzieciom
str. 6/30
-
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szko ach
podstawowych,
podniesienie jako9ci pomocy udzielanej przez szko
na I etapie
rodzicom dzieci ucz cych si
edukacyjnym w szko ach podstawowych oraz
zintensyfikowanie wspó pracy i zaanga#owania
rodziców w #ycie szko y.
W ramach realizacji powy#szego projektu przygotowany
zosta i rozstrzygni ty przetarg na dostaw pomocy
dydaktycznych i wyposa#enia. Przetarg podzielony by
na 5 cz 9ci:
- dostawa sprz tu komputerowego i audiowizualnego
- dostawa sprz tu rehabilitacyjno-sportowego
- dostawa mebli
- dostawa programów komputerowych i gier edukacyjnych (na no9nikach DVD/CD)
- dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych
dydaktycznych (uk adanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ;wicze , materia ów pomocniczych
(biurowych)
M czna warto9; przetargu wynios a 139 463,10 z .
Pozosta a kwota zosta a wykorzystana na zaj cia dla
uczniów klas I-III szkó podstawowych:
- zaj cia dla dzieci maj cych trudno9ci w czytaniu
i pisaniu oraz zagro#onych dysleksj
- zaj cia dla dzieci maj cych trudno9ci w zdobywaniu
umiej tno9ci matematycznych
- zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy
- zaj cia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy
PROJEKT "DAL SZANSK M?ODYM"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
PROJEKT "RÓWNE SZANSE, RÓWNY START"
Z o#ony przez Gmin Opatówek w I kwartale tego roku
wniosek o dofinansowanie projektu "Równe szanse,
równy start" w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki zosta pozytywnie rozpatrzony pod wzgl dem
formalnym i przekazany do rozpatrzenia pod wzgl dem
merytorycznym.
Celem ogólnym projektu jest u atwienie dost pu
dzieciom z obszarów wiejskich do wysokiej jako9ci zaj ;
dydaktycznych i niwelowanie ró#nic w wykszta ceniu
pomi dzy dzie;mi z obszarów wiejskich, a obszarów
miejskich. Natomiast celem g ównym jest zapewnienie
227 uczniom, w tym 17 niepe nosprawnym, równego
dost pu do zaj ; pozalekcyjnych i pozaszkolnych od
wrze9nia 2011 r. do czerwca 2013 r.
W projekcie planuje si
zrealizowa; nast puj ce
zadania:
- "P ywa; ka#dy mo#e" - cykl zaj ; na basenie
poprawiaj cych kondycj fizyczn uczniów z wadami postawy i niepe nosprawnych
- "Moja pasja - mój zawód" - zaj cia dla
trzecioklasistów
- Zaj cia pozalekcyjne i pozaszkolne, m.in.: z matematyki, fizyki, chemii, biologii, przedsi biorczo9ci,
grafiki komputerowej, j zyka angielskiego
- Eliminacja wad wymowy - zaj cia logopedyczne
- "Poznaj 9wiat wszystkimi zmys ami" - dostarczenie
m odzie#y niepe nosprawnej do9wiadcze wszystkimi zmys ami (s uch, wzrok, dotyk, smak) poprzez
hipoterapi , dogoterapi
Bud#et projektu ogó em to kwota 343 137,00 z
w rozbiciu na 3 lata, w ca o9ci finansowany ze 9rodków
Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki. Projekt
kierowany jest przede wszystkim do Gimnazjum
w Opatówku (lider projektu) oraz pozosta ych gimnazjów
z zespo ów szkó gminy Opatówek.
www.efs.gov.pl
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o9rodki pomocy spo ecznej
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "Da* Szans' M odym"
na które pozyska 9rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Projekt ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny
m odzie#y z gminy Opatówek zagro#onej wykluczeniem
spo ecznym poprzez uczestnictwo w zaj ciach aktywnej
integracji z psychologiem, pedagogiem, terapeut ,
doradc zawodowym, socjologiem i informatykiem oraz
prac z pracownikami socjalnymi.
Termin realizacji projektu 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Kierownik GOPS w Opatówku - Violetta Galant
Koordynator projektu - Sylwia Matczak
Wiadomo ci Gminne
NOWE ODDZIA?Y PRZEDSZKOLNE
Gmina Opatówek pozyska a 9rodki finansowe na kolejny
rok dzia ania projektu pod nazw "Podniesienie poziomu
jako9ci edukacji i wyrównywanie szans rozwojowych
dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych
oddzia ów przedszkolnych" w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki wspó finansowanego ze
9rodków
Europejskiego
Funduszu
Spo ecznego.
Warto9; projektu to kwota 736 162 z , z czego
dofinansowanie ze 9rodków unijnych wynosi 721 162 z ,
a wk ad w asny gminy - 15 000 z .
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
rozwojowych dzieci pochodz cych z obszarów wiejskich
poprzez zapewnienie ci g o9ci dzia ania 3 oddzia ów
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat na bazie Zespo u
Szkó w Che mcach, Rajsku i T okini Wielkiej,
zapobieganie dyskryminacji, a po9rednio stworzenie
szans rozwoju spo ecznego i zawodowego dla kobiet matek dzieci ucz szczaj cych do nowopowsta ych
str. 7/30
przedszkoli. Widocznym efektem dla mieszka ców
naszej gminy s
bogato wyposa#one oddzia y
przedszkolne.
PROJEKT "Z FIZYKO, MATEMATYKO,
PRZEDSIKBIORCZOHCIO ZDOBYWAMY HWIAT"
W kwietniu 2010 roku Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku przyst pi o do realizacji projektu
''Z fizyk , matematyk , przedsi biorczo9ci zdobywamy
9wiat''.
Projekt,
wspó finansowany
przez
Uni
Europejsk , realizowany w ramach Europejskiego
Funduszu
Spo ecznego,
stworzy
Uniwersytet
Szczeci ski oraz COMBIDATA Poland Sp. z o.o.
Realizacja dzia ania trwa; b dzie w okresie od
paRdziernika 2009 do sierpnia 2012 roku. W tym czasie
uczniowie zrealizuj 5 tematów projektowych, z których
ka#dy
zostanie
oceniony
przez
ekspertów
uniwersyteckich. Do udzia u w projekcie komisja
rekrutacyjna zakwalifikowa a cznie 180 Uczniowskich
Grup Projektowych z 90 szkó z województw:
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.
W9ród nich znalaz y si dwie szko y z gminy Opatówek:
Gimnazjum w Opatówku i Gimnazjum w Rajsku.
Uczniowie uczestnicz bezp atnie w ciekawych,
pozalekcyjnych zaj ciach w zakresie kompetencji
przedsi biorczo9ci i fizyki. Zaj cia s realizowane
z wykorzystaniem nowoczesnego sprz tu m.in. tablic
interaktywnych, materia ów e-learningowych. Realizacja
zaj ; odbywa si wspólnie z nauczycielami szkó oraz
kadr dydaktyczn uczelni wy#szych.
W paRdzierniku og oszono list rankingow
pierwszego etapu projektu, na której wy oniono po pi ;
szkó z zakresu obu kompetencji, które najlepiej
opracowa y temat projektowy. Grup , która oceniona
zosta a najwy#ej z dziedziny przedsi biorczo9ci okaza a
si grupa z Gimnazjum im A. i S. Gillerów w Opatówku
pod opiek p. Agnieszki Kowalczyk.
Tematem realizowanym przez zwyci sk
dru#yn by : Unia Europejska - Szanse i zagro#enia
Polski po 6 latach cz onkostwa w UE. Uczniowie
przeprowadzili debat z w adzami gminy, zaplanowali
i odbyli wycieczk
do Urz du Pracy w Kaliszu.
Samodzielnie poszukiwali wszelkiej wiedzy, która
pomog aby im w pe ni i wyczerpuj co omówi;
zagadnienie. Najwi cej emocji wzbudzi y badania
ankietowe z u#yciem kamery, przeprowadzone w9ród
mieszka ców Opatówka, podczas których uczniowie
wcielili si w role reporterów. Opracowany materia
filmowy i ankietowy dostarczy ciekawych informacji na
temat tego jak Opatowianie odnosz si do cz onkostwa
w UE. W realizacji wykorzystano nowoczesny sprz t
komputerowy, który otrzyma a szko a - laptop, tablic
multimedialn
i aparat fotograficzny. Uczniowie
korzystali tak#e z internetowej platformy edukacyjnej.
Bior c pod uwag , #e na nagrodzonym pi tym
miejscu znalaz o si równie# Gimnazjum z Rajska
mo#emy 9mia o stwierdzi;, #e w gminie Opatówek
ro9nie pokolenie m odych przedsi biorców. 28 paRdziernika 2010 r. zwyci skie grupy, wraz z opiekunkami
i dyrektorkami: p. Jolant Pokojow i p. Honorat
Wiadomo ci Gminne
Wolniaczyk, wzi y udzia w Uczelnianym Festiwalu
Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu, gdzie
zwyci ska dru#yna pod opiek p. Agnieszki Kowalczyk
wszystkim
dokona a prezentacji swoich dzia a
uczestnikom projektu. Wyró#nione przez organizatorów
grupy uczniów otrzyma y nagrody ksi #kowe, wys ucha y
ciekawych wyk adów z fizyki i przedsi biorczo9ci oraz
obejrza y prezentacj najlepszych grup.
W tym roku szkolnym m odzie# podj a
wyzwanie polegaj ce na zdalnej, ponadregionalnej
wspó pracy z uczestnikami z innego województwa,
w ramach powo anej tzw. Mi dzyszkolnej Grupy
Projektowej. Praca nad projektem przebiega a w oparciu
o komunikacj zdaln , m.in. za po9rednictwem portalu
projektu, poprzez forum i grupy dyskusyjne.
Nowoczesna forma edukacji pozwala na nabywanie nie
tylko wiedzy i umiej tno9ci z danego obszaru lecz
równie# umo#liwia wykorzystanie zdolno9ci komunikacyjnych i ICT w nauce.
Uczniowie Gimnazjum im. Agatona i Stefana
Gillerów w Opatówku wspólnie z kolegami i kole#ankami
z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Cassino w Z ocie cu
opracowali projekt edukacyjny pt. "Prodowisko
przyrodnicze w Polsce. Stan obecny - ochrona prewencja", który zosta wysoko oceniony przez
ekspertów z Uniwersytetu Szczeci skiego. W ramach
Mi dzyszkolnych Grup Projektowych w kompetencji
przedsi biorczo9; gimnazjali9ci z Opatówka zaj li II
miejsce na 45 zespo ów kompetencyjnych z województw
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
We wszystkich dzia aniach podj tych przez grup
wpierali ich opiekunowie - p. Agnieszka Kowalczyk
z Gimnazjum w Opatówku i p. Ewa Kilian z Gimnazjum
w Z ocie cu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy,
#yczymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pozyskanej
wiedzy.
Projekt jest realizowany przez Partnerstwo
Uniwersytetu Szczeci skiego z Firm Combidata Poland
sp. z o.o. Trwa do sierpnia 2012 roku.
Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeci ski w partnerstwie z
Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki, Priorytet III "Wysoka jako9; systemu o9wiaty",
Dzia anie 3.3. "Poprawa jako9ci kszta cenia", Poddzia anie 3.3.4
"Modernizacja tre9ci i metod kszta cenia - projekty konkursowe"
REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU
W OPATÓWKU
"...dom nieobszerny lecz pi knej architektury... ogród
za o#ony jak najgustowniej... szerokie smugi samemi
tylko odziane ró#ami." - tak Jan Ursyn Niemcewicz
opisa w 1828 roku pa ac w Opatówku otoczony
ogrodem.
W ramach rewaloryzacji zabytkowego parku w Opatówku
wykonane zosta y w ostatnich tygodniach nasadzenia
krzewów ró# (1546 szt.), krzewów bukszpanu (3796 szt.)
i krzewów powojnika (26 szt.). I etap prac tego zadania
to renowacja wspomnianego przez poet
ogrodu
ró#anego. Przedsi wzi cie to pozwoli na odtworzenie
dawnej 9wietno9ci ogrodu ró#anego wchodz cego w
sk ad parku za o#onego w stylu angielskim, wpisanego
do rejestru zabytków. Na ten cel gmina pozyska a
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Prodowiska i Gospodarki Wodnej Urz du Wojewódzkiego w kwocie 20 000 z , 9rodki w asne gminy to kwota
27 365 z .
str. 8/30
Przyst piono tak#e drugiej cz 9ci renowacji zabytkowego mostku #elaznego w parku w Opatówku w ramach
II etapu rewaloryzacji dawnego za o#enia parkowego
w stylu angielskim. Na odnowienie i zabezpieczenie
dRwigarów mostku #elaznego w parku dworskim
w Opatówku pozyskano z bud#etu Urz du Wojewódzkiego w Poznaniu kwot 17 000 z , wydatki z bud#etu
gminy na ten cel wynios 8 600 z . Zaplanowane prace
przewiduj odnowienie i zabezpieczenie dRwigarów
poprzez usuni cie starych pow ok i korozji (piaskowanie
i fosforanowanie powierzchni), a nast pnie malowanie
dRwigarów specjalistycznymi farbami do metalu.
POWIATOWO - GMINNY
PIKNIK RODZINNY
Majowy weekend sta si tradycyjnie miejscem
rodzinnej zabawy. Po raz kolejny ca e rodziny spotka y
si na placu przy Zespole Szkó im. St. Miko ajczyka
w Opatówku.
WNIOSKI Z?OPONE DO LGD-7
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku wykonanie alejek parkowych - "Dzika promenada"
W ramach operacji w roku 2012 planuje si wykonanie
alejki parkowej o nazwie "Dzika promenada" z zachowaniem naturalnej otuliny ro9linnej co b dzie pierwszym
etapem rewaloryzacji parku. W kolejnych etapach
powstan nowe alejki i awki na niemal ca ym terenie
parku oraz mostek który po czy park z obiektem
sportowym Orlik. W chwili obecnej zagospodarowane
jest 5 ha, a ca y park liczy sobie 15 ha. W planie jest te#
utworzenie Ogrodu Kwaterowo-Ró#anego. Natomiast
w pobli#u przedszkola ma powsta; Ogródek KwiatowoZio owy z miejscem edukacyjnym dla dzieci i m odzie#y.
Kwota projektu - 266 568,31 z - kwota dofinansowania
173 377,00 z .
Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolno ci.
Realizacja projektu poprawi walory estetyczne i atrakcyjno9; centrum miejscowo9ci oraz poprawi jej wizerunek.
Celem projektu jest odnowienie centrum miejscowo9ci
i zagospodarowanie skweru przy Placu Wolno9ci tak, aby
stanowi wizytówk miejscowo9ci. Przewiduje si liczne
nasadzenia z zachowaniem zieleni istniej cej. Zakres
prac to: roz9cielenie kory sosnowej, nasadzenie drzew
li9ciastych form piennych (magnolii) i iglastych (daglezja), krzewów li9ciastych (azalie, ró#aneczniki i ró#e)
i iglastych (cis po9redni), za o#enie trawników, wysadzenie bylin i instalacj systemu nawadniaj cego. Kwota
projektu: 50 205,36 z ; dofinansowanie: 36 337,00 z .
Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru
ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" przy
ul. Ko cielnej w Opatówku.
Celem projektu jest pe na konserwacja techniczna
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku
gotyckim" przy ul. Ko9cielnej w Opatówku.
W ramach inwestycji przewidziano :
- odtworzenie jednego prz s a ogrodzeniowego
z ceg y gotyckiej 28 x 14 x 7 cm,
- wymian tynków bramy,
- napraw lica muru ceglanego bramy od strony
skweru
- wykonanie tynku na nowym prz 9le
- napraw lica muru na 10 prz s ach od strony skweru
- malowanie tynków farbami silikonowymi
Kwota projektu - 42 122,60 z - kwota dofinansowania
23 972,21 z
Wiadomo ci Gminne
Tegoroczni
organizatorzy:
Urz d
Gminy
w Opatówku, Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy
wspó pracy z Gminnym O9rodkiem Kultury, opatóweckim Ko em Gospody Wiejskich, Ochotnicz Stra#
Po#arn w Opatówku i Zespo em Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku w ramach promowania rodziny
i rodzinnego sp dzania czasu na 9wie#ym powietrzu,
zaplanowali wspania
zabaw
dla wszystkich m odszych, starszych i najm odszych mieszka ców
powiatu.
Komandorami pikniku, tak jak i w poprzednich
latach, byli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof
Dziedzic oraz Artur Kijewski dyrektor Wydzia u O9wiaty
i Rozwoju Powiatu. Patronat nad piknikiem obj li: Wójt
Gminy Opatówek Sebastian Ward cki oraz Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal.
Pierwsze festyny rodzinne, których zamys em
by a wspólna rodzinna zabawa w my9l idei "mo#na
wspólnie - trzeba wspólnie" odby y si w latach 20072009 w ho dzie Janowi Paw owi II, a ich inicjatorem by
ówczesny wikariusz parafii Opatówek ks. Piotr Szkudlarek (dzi9 proboszcz parafii Domas ów).
W tegorocznym festynie dla dzieci przygotowano szereg atrakcji, zabaw i konkursów. Dzieci
str. 9/30
zachwyci y si programem "Zaczarowany 9wiat zabawy"
w wykonaniu Zespo u Teatralnego "Grupa T" z Torunia.
W spektaklu pt.: "Sekrety Pana Kleksa" aktorzy aktywnie
i przygody bajkowych
w czyli widzów w akcj
bohaterów. Dla odpr #enia aktorzy zaprosili dzieci do
fizycznego wysi ku, a by y to: biegi w potrójnych
spodniach, rzut kurczakiem, toczenie ko a, wy9cigi na
pi kach, biegi w p etwach, zaczarowany cylinder, z ap
smoka za ogon, za oga do wozu!. Z my9l o dzieciach
w ró#nym wieku, na terenie pikniku rozstawiono
najró#niejsze zabawki - dmuchane zamki, zje#d#alnie,
samochodziki, byka rodeo. By tak#e pokaz baniek
mydlanych, malowanie twarzy oraz stragany z zabawkami i s odyczami.
Na scenie zaprezentowali si tak#e m odzi
wykonawcy, m.in. finali9ci Mi dzygminnego Festiwalu
Piosenki Dzieci cej i M odzie#owej: Gabrysia Michalak
ze Szko y Podstawowej w Opatówku, Hubert Wojtaszek,
Martyna Ko odziejczyk i Patryk Olejniczak z Gimnazjum
w Opatówku. Uk ady ta ca nowoczesnego pokaza y
grupy taneczne z Gminnego O9rodka Kultury - laureaci
wielu konkursów i przegl dów tanecznych: "CDN Mini",
"CDN Mini 2", "CDN Mix". Instruktorem i choreografem
tych grup jest p. Ma gorzata Kujawa.
Panie z Ko a Gospody Wiejskich w Opatówku
przygotowa y dla zg odnia ych stó pe en smako yków,
z których najwi kszym powodzeniem cieszy si chleb
ze smalcem. W trakcie festynu rozstrzygni to i wr czono
nagrody dla najszybszego go bia pocztowego w locie
na dystansie 125 km na trasie Wschowa - Opatówek
zorganizowanego przez Sekcj Opatówek Polskiego
Zwi zku Hodowców Go bi Pocztowych. Konkurs wygra
go b nale# cy do p. Karola Braszaka. Nagrod wr czy
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki i cz onek
Zarz du Powiatu Kaliskiego Krzysztof Dziedzic.
Dzi ki sponsorom organizatorzy zapewnili
s odycze, napoje i inne upominki dla wszystkich
uczestników gier, zabaw i konkursów. By o te# wspólne
ognisko i pieczenie kie basek, a wieczorem do ta ca
zagra zespó ICE BAND z Opatówka.
Organizatorzy dzi kuj serdecznie sponsorom
tegorocznego pikniku, którymi byli:
- Jutrzenka Colian SA
- COCA COLA HBC Polska Sp. z o.o.
- piekarnia z Iwanowic - p. Benedykt Owczarek
- pp. Krystyna i Grzegorz Olczakowie z Opatówka
W9ród go9ci, którzy przybyli na uroczysto9; obecny by
Andrzej Ha asiewicz przedstawiciel Prezydenta RP
Bronis awa Komorowskiego, europose Marek Siwiec,
pose Józef Racki, pose Leszek Aleksandrzak, radni
sejmiku woj. wielkopolskiego, Wójt Gminy Opatówek
Sebastian Ward cki wójtowie gmin, radni powiatowi
i gminni.
Na targach ogrodniczych swoje stanowisko mia
równie# Powiat Kaliski, Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich oraz go9cie z Holandii. Podczas targów
oficjalnie rozpocz to równie# realizacj
projektu
"Zawsze na w a9ciwym torze - edukacyjny sukces
uczniów Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka
w Opatówku". Projekt obejmuje: wdro#enie systemu
zarz dzania jako9ci wg normy PN-EN ISO 9001:2009,
dodatkowe zaj cia zako czone certyfikatem, doradztwo
i opiek pedagogiczno-psychologiczn , zaj cia wyrównawcze dla osób niepe nosprawnych, wyposa#enie
szko y w nowoczesne materia y dydaktyczne, sta#e
i wizyty szkoleniowe w lokalnych przedsi biorstwa.
***************************************
TARGI OGRODNICZO-ROLNICZE
I DZIA KOWE
Blisko 150 wystawców prezentowa o swoje
produkty na XIV Wiosennych Targach OgrodniczoRolniczych i Dzia kowych ''Pami tajcie o ogrodach''
w Opatówku. 30 kwietnia i 1 maja t umy go9ci odwiedzi y
teren Zespo u Szkó im. Stanis awa Miko ajczyka.
W loterii fantowej sprzedano ponad tysi c losów.
Wybrano równie# najlepszy produkt targowy oraz
najciekawiej zaaran#owane stoisko. Targi ogrodnicze
w Opatówku co roku ciesz si du# popularno9ci ,
zarówno w9ród wystawców, jak i odwiedzaj cych go9ci.
Nie inaczej by o i tym razem.
W sobot oficjalnego otwarcia targów dokona
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Marek Janiak,
dyrektor Zespo u Szkó im. St. Miko ajczyka w Opatówku.
Wiadomo ci Gminne
Konkurs na najlepsz( aran5acj' stoiska targowego
Nagrody:
1. Zak ad Us ug Metalowych "HULAK" Kowalstwo
Artystyczne
2. "Meble-Ogród-Dom" Bergandy Andrzej
3. Firma "DROG-BRUK" - A.P. Szczerek
Wyró#nienia:
- Firma "Ogrodowe ABC" Honorata Ma oburska
- Firma "PROB-MET" Mieczys aw Krzywda
- Firma "STAN" Anna i Stanis aw Lesie
- "PIAST" - wytwórnia pasz
str. 10/30
Konkurs na najlepszy produkt targowy
Nagrody:
1. SEMI sp. z o.o. za nawóz - AZOFOSKA - najlepszy
nawóz pod wszystkie ro9liny
2. "MÓJ BALKON" - Gospodarstwo Ogrodnicze
Miros aw Pychy ski - niecierpek nowogwinejski do
pe nego s o ca
3. Firma REMICO KaRmierczak - za Ford Focus III
Wyró#nienia:
- Ciesielski Roman - za kosz ogrodowy "Falban"
z wikliny
- P.P.H.U. MAREX - OKNOPLAST - za okno
PLATINUM EVOLUTION
- Firma GLASSBUD - za okucie DESIGNO
- WEGA AUTO sp. z o.o. - OPEL Astra IV
***************************************
RAJD M ODZIE OWYCH
DRU YN PO ARNICZYCH
14 maja 2011 r. na terenie gminy Czermin
w powiecie pleszewskim odby si XII Wielkopolski Rajd
M odzie#owych Dru#yn Po#arniczych Czermin 2011.
W rajdzie uczestniczy y 43 M odzie#owe Dru#yny
Po#arnicze z terenu województwa wielkopolskiego,
w tym 2 dru#yny z terenu gminy Opatówek (MDP
Che mce oraz MDP Cienia Druga). Celem rajdu by o
doskonalenie sprawno9ci fizycznej, popularyzacja
turystyki w Wielkopolsce, poznawanie historii kraju
i Wielkopolski, popularyzacja wiedzy o ochronie 9rodowiska, pog bianie wiedzy w dziedzinie po#arnictwa oraz
dobra zabawa.
Dru#yny musia y przej9; 8 km na trasie: Legocin
- Psienie Ostrów - Czermin. Po drodze czeka y na nich
konkurencje i konkursy m.in. takie jak: hymn Zwi zku
OSP RP, piosenka rajdowa, musztra, zadanie
medyczne, konkurencja CTIF, rysunek o tematyce
zwi zanej z ochron 9rodowiska, kodeks drogowy, test
wiedzy o ekologii i gminie Czermin. Ponadto m odzie#
zwiedzi a Zak ad Produkcji Grzybów Doroty i Henryka
Kaczmarków
w
Czerminie,
ko9ció
parafialny
w Czerminie, a tak#e Prodowiskowy Dom Samopomocy
w Czerminie. Meta rajdu znajdowa a si na boisku
szkolnym przy Zespole Szkó w Czerminie. Tam te#
odby o si podsumowanie i rozstrzygni cie rajdu. Przy
okazji podsumowania rajdu zosta uroczy9cie wr czony
proporzec
M odzie#owej
Dru#ynie
Po#arniczej
w Czerminie.
Wiadomo ci Gminne
W klasyfikacji ogólnej rajdu zwyci #y a MDP
Czermin I. By a tak#e prowadzona klasyfikacja
poszczególnych konkurencji i tak MDP Che mce okaza a
si najlepsza z znajomo9ci ekologii oraz gminy Czermin.
Dodatkow
nagrod
w tej konkurencji ufundowali
w a9ciciele Zak adu Produkcji Grzybów Dorota i Henryk
Kaczmarkowie. Ka#da MDP bior ca udzia w rajdzie
otrzyma a dyplom oraz nagrody ufundowane przez
sponsorów.
***************************************
ZJAZD MOTOCYKLISTÓW
W OPATÓWKU
5 czerwca br. na VII ZjeRdzie Motocyklistów,
spotkali si mi o9nicy i w a9ciciele jedno- i trzy9ladów
3
3
o pojemno9ci od 50 cm do 3000 cm . Organizatorzy
spotkania: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NSPJ
w Opatówku, Gminny O9rodek Kultury, Ko o Gospody
Wiejskich, Parafialny Oddzia
Akcji Katolickiej,
Ochotnicza Stra# Po#arna, Zespó Szkó im. Stanis awa
Miko ajczyka w Opatówku oraz Starostwo Powiatowe
w Kaliszu i Urz d Gminy w Opatówku, oprócz pi knej
pogody zapewnili mi ym go9ciom tak#e wiele atrakcji.
Tradycyjnie spotkanie zmotoryzowanych mi o9ników
dwóch kó ek rozpocz o si o godz. 12:00 msz 9wi t ,
celebrowan przez ks. pra ata W adys awa Czamar proboszcza parafii w Opatówku oraz ks. Rafa a
Kowalskiego - komandora zjazdu.
Kolejnym punktem zlotu by o po9wi cenie
wszystkich zebranych motocykli oraz uroczysta parada
drogami gminy Opatówek, w ho dzie B ogos awionemu
Janowi Paw owi II. By o co ogl da; i podziwia;, bowiem
w paradzie wzi o udzia ponad 700 b yszcz cych
chromem maszyn. Gospodarze imprezy: ks. Rafa
Kowalski i Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, met
uroczystej parady przewidzieli przy Zespole Szkó
im. St. Miko ajczyka w Opatówku, gdzie na terenach
sportowych szko y od godz. 14:00 zosta zorganizowany
festyn dla motocyklistów i wszystkich przyby ych go9ci.
Na scenie zaprezentowa a si finalistka "Szansy
na sukces" Marzena Ugorna. Swoj
muzyk
zaprezentowa y zespo y: bluesowy "Cz 9ci Zamienne"
oraz pop-rockowy "Uncle's Band". By o weso o i g o9no,
ale tak#e bezpiecznie; ka#dy móg zrobi; sobie zdj cie
na ulubionym motocyklu, przejecha; si quadami, a przy
straganach posili; swojskim jad em i napojami za
str. 11/30
przys owiowe z otówki. Dzieci otrzyma y s odkie napoje
i kolorowe baloniki.
Zlot motocyklistów swym patronatem obj y
media: Radio Rodzina, dwutygodnik Opiekun, Radio
Centrum, tygodnik "Lycie Kalisza", Radio Eska,
Telewizja Pro-Art Ostrów Wlkp. Organizatorzy sk adaj
serdeczne podzi kowania wszystkim uczestnikom
zjazdu za tak liczn obecno9;, wspóln zabaw oraz
wszelki wk ad i pomoc przy jego przygotowaniu.
Szczególne podzi kowania sk adamy jednostkom OSP
z Opatówka, Borowa i T okini Wielkiej za zabezpieczenie
trasy przejazdu, a tak#e paniom z KGW za pyszne jad o.
***************************************
AKCJA USUWANIA NIEWYBUCHÓW
6 czerwca br. na terenie gminy Opatówek po raz
kolejny odby a si akcja oczyszczania okolic Borowa
i Sierzchowa z niewypa ów i niewybuchów, jakie zosta y
po zlokalizowanych tam w okresie wojny niemieckich
magazynach broni.
Jednym z najcz stszych zagro#e , jakie jeszcze
pozosta y z czasów II wojny 9wiatowej s "pami tki" po
niemieckich magazynach broni. Na terenie naszej gminy
s to tereny le9ne i pola uprawne w so ectwie Borów
i so ectwie Sierzchów. Co roku, w ramach wspólnych
dzia a w adz samorz dowych, wojska, policji, gminnych
s u#b ratowniczych OSP oraz s u#b medycznych,
odbywa si
akcja oczyszczania tych terenów
z niewypa ów i niewybuchów. W tym roku akcja
kompleksowego oczyszczania z udzia em ok. 50 osób,
w tym Minerskiego Patrolu Oczyszczania z Inowroc awia, zako czy a si unieszkodliwieniem pocisków
artyleryjskich (szt. 63), zapalników i innych elementów
amunicji (szt. 27).
pierwszy w KLH pod nazw KS Gmina Opatówek.
Wi kszo9; zawodników, którzy reprezentowali nasz
gmin to pi karze z zespo u KS-u, na co dzie
wyst puj cego w klasie okr gowej.
Do rozgrywek Ligi Halowej przyst pi o 10 dru#yn
z jednym beniaminkiem, którym by ju# wcze9niej
wspomniany klub z Opatówka. Ostatnie miejsce zaj li
zawodnicy CX-80 z 1 pkt., a jedno miejsce nad nimi
zaj li pi karze DHL-u S opie z 10 pkt. Zwyci stwo w tej
lidze do samego ko ca toczy o si pomi dzy KSPN
Asnykiem Cektof a Pratt-em & Whitney. Do pewnego
momentu w walce o tytu walczy a tak#e dru#yna Gminy
Opatówek, ale po godnej pora#ce z Asnykiem szanse te
zmala y i ju# nie powróci y.
Zwyci zc Kaliskiej Ligi Halowej w sezonie
2010/2011 zosta a dru#yna KSPN-u Asnyka Cektof, za9
wicemistrzem zosta Pratt & Whitney, który po
ko cowym rozliczeniu w tabeli traci 1 pkt. do Asnyka,
który zdoby 50 "oczek" w 18 meczach i nie przegra
#adnego spotkania, a zremisowa tylko 2. Na trzecim
miejscu uplasowa si Eco Light, a na czwartym
KS Gmina Opatówek, która jak na pierwszy rok zmaga
w lidze halowej spisa a si bardzo dobrze. Warto
odnotowa;, #e na 5 kolejek przed ko cem ligi na skutek
kontuzji jak i rozpocz cia si klubowej pi ki na trawie
kliku wa#nych zawodników musia o odpu9ci; rozgrywki
w hali i st d by; mo#e czwarte, a nie trzecie miejsce
w debiutanckim sezonie.
Dru#yn z Opatówka prowadzi dobrze ju#
znany Daniel Walczy ski, który by
w pe ni
zaanga#owany w prac zespo u i prowadzi systematyczne treningi w Hali Sportowej w Opatówku. Wa#nym
czynnikiem, bez którego nie uda oby si uplasowa; na
czwartym miejscu i zawodnicy nie byliby zgrani
i przyzwyczajeni do gry w hali to zas uga Gminy
Opatówek, która pomog a zespo owi z Opatówka
w organizacji oraz do o#y a wszelkich stara by dru#yna
mog a godnie reprezentowa; nasz gmin w rozgrywkach Kaliskiej Ligi Halowej. Dlatego te# sk adamy wielkie
podzi kowania za pomoc jak oferowali nam lokalni
samorz dowcy na czele z Wójtem Gminy Sebastianem
Ward ckim i Sekretarzem Gminy Krzysztofem
Dziedzicem. Podzi kowania sk adamy tak#e dzia aczom
Klubu Sportowego Opatówek. Dzi kujemy, a zarazem
gratulujemy zespo owi za zaj cie czwartego miejsca ze
zdobycz 28 pkt.
***************************************
SPORT
PODSUMOWANIE
KALISKIEJ LIGI HALOWEJ 2010/2011
16 kwietnia br. odby o si
uroczyste
zako czenie Kaliskiej Ligi Halowej w sezonie 2010/2011
w Hali Sportowej w Opatówku. Zosta y wr czone
puchary, medale, pami tkowe dyplomy oraz statuetki dla
najlepszego bramkarza i strzelca. W lidze tej udzia bra a
dru#yna pod patronatem Gminy Opatówek oraz Klubu
Sportowego Opatówek, która wyst powa a po raz
Wiadomo ci Gminne
KS Gmin Opatówek reprezentowali zawodnicy:
Micha
Go embiewski, Marcin Pawlak, Mateusz
str. 12/30
Miko ajczyk, Mateusz Spychalski, Mukasz Pietura, Pawe
Przyby , Micha KaRmierczak, Rafa St pie , Kamil
Krawczyk, Daniel Armatys, Mukasz Adamiak, Dawid
Nowak, Dominik Augustyniak, Szymon Janik, Dominik
Lubka; trener: Daniel Walczy ski i kierownik: Rafa
St pie .
Dru5yna KS Gmina Opatówek
WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA
W 9rod 18 maja br. o godzinie 9:00 na boisku
"ORLIK" w Opatówku zosta a rozegrana runda
eliminacyjna "Wielkopolskiego Turnieju Orlik 2011".
Inicjatorem turnieju by Wielkopolski Szkolny Zwi zek
Sportowy. W turnieju bra y udzia szko y z terenu gminy
Opatówek, które swoje mecze rozgrywa y systemem
"ka#dy z ka#dym". Turniej by przeznaczony dla
ch opców z rocznika 1998 i m odszych. W tegorocznych
rozgrywkach udzia wzi y 4 szko y, które zaprezentowa y bardzo dobry i wyrównany poziom. Kibice mogli
w tych spotkaniach zobaczy; ogromne zaanga#owanie,
wol walki oraz przede wszystkim du#o ciekawych akcji
i wspania e bramki m odych zawodników.
Turniej wygra zespó z Opatówka, który mimo
braków kadrowych nie da #adnych szans pozosta ym
ekipom. Wida;, #e systematyczne treningi i gra na
miejscowym obiekcie przynosi dobre rezultaty. Drugie
miejsce zdoby a dru#yna z Rajska, która dwukrotnie
zwyci #y a swoje mecze, raz musia a uzna; wy#szo9;
dru#yny z Opatówka. W meczu o I miejsce zespó
Opatówka pokona Rajsko 5:0. Trzecia lokata przypad a
zawodnikom z Che mc, którzy pokazali prawdziwy
boiskowy charakter i w ka#dym meczu starali si da;
z siebie wszystko, mimo #e nie zawsze mecz uk ada si
po ich my9li. Na miejscu czwartym uplasowa a si
szko a z T okini Wielkiej, która od ubieg ego roku zrobi a
du#y krok do przodu w kierunku rozwoju dru#yny
i podniesienia umiej tno9ci pi karskich. Mogli9my
zobaczy; 9mia e poczynania tych m odych pi karzy.
WAKACYJNA MINI LIGA PI?KI NOPNEJ
W sobot 2 lipca o godz. 18:00 mia a miejsce
inauguracja rozgrywek Wakacyjnej Mini Ligi Pi ki No#nej.
Po raz kolejny na obiekcie Orlik w Opatówku zostan
przeprowadzone rozgrywki pi ki no#nej dla amatorskich
zespo ów. Mini Liga jest zorganizowana dla zawodników
z kategorii Juniora M odszego (1994 i m odsi). Ma na
celu wype ni; wolny czas wakacyjny m odym
zawodnikom oraz wy oni; najlepszych pi karzy, którzy
mogliby w przysz o9ci stanowi; o sile KS Opatówek.
Wakacyjna Mini Liga rusza w tym roku po raz drugi.
W zesz oroczne wakacje poziom pi karski by wysoki
i zd #y ju# wy oni; kilku obiecuj cych pi karzy.
W 2 edycji b dziemy mogli zobaczy; zespo y z terenu
gminy Opatówek i okolic. Do rozgrywek Mini Ligi zg osi o
si 8 zespo ów: Raket Fjuel, FC Albatros, KS Sierzchów,
KS Dinks, Pro Koksy, Honduras, Rangersi oraz Or y.
Zespo y te w dniach od 2 do 29 lipca b d ze sob
rywalizowa; o miano najlepszej dru#yny Wakacyjnej
Mini Ligi. Zako czenie Mini Ligi przewidziane jest na
dzie , w którym zostanie rozegrana ostatnia kolejka
zmaga m odych pi karzy. W tym te# dniu zostan
og oszone wyniki rywalizacji, a wszystkie zespo y
otrzymaj pami tkowe dyplomy i nagrody. Nie zabraknie
tak#e nagród indywidualnych.
Program spotka2:
1 kolejka - 2 lipca (sobota)
17:00 - Rangersi - Or y
18:00 - Raket Fjuel - FC Albatros
19:00 - KS Sierzchów - KS Dinks
20:00 - Pro Koksy - Honduras
Widz c post py m odych zawodników oraz ich
zaanga#owanie, mamy pewno9;, #e boisko "Orlik"
w naszej gminie dobrze s u#y rozwojowi sportu,
a z ka#dym rokiem zawodnicy podnosz
swoje
umiej tno9ci, które póRniej mog zademonstrowa; na
zawodach szkolnych lub na innych imprezach
sportowych. Miejmy nadziej , #e rozwój pi ki no#nej
w naszej gminie z roku na rok b dzie taki owocny,
a boisko Orlik cieszy; si b dzie jeszcze wi ksz
popularno9ci .
Na koniec turnieju og oszono wyniki, a uczestnicy otrzymali pami tkowe dyplomy z r k Rafa a St pnia
- Animatora Orlik-a.
Wiadomo ci Gminne
2 kolejka - 8 lipca (pi(tek)
18:00 - Rangersi - KS Sierzchów
19:00 - Pro Koksy - FC Albatros
20:00 - Raket Fjuel - Honduras
21:00 - KS Dinks - Or y
3 kolejka - 11 lipca (poniedzia ek)
17:00 - KS Dinks - Raket Fjuel
18:00 - Pro Koksy - Or y
19:00 - Honduras - KS Sierzchów
20:00 - Rangersi - FC Albatros
4 kolejka - 16 lipca (sobota)
17:00 - Pro Koksy - Rangersi
18:00 - FC Albatros - KS Sierzchów
19:00 - Or y - Raket Fjuel
20:00 - KS Dinks - Honduras
str. 13/30
5 kolejka - 22 lipca (pi(tek)
18:00 - Honduras - Rangersi
19:00 - KS Dinks - Pro Koksy
20:00 - Raket Fjuel - KS Sierzchów
21:00 - FC Albatros - Or y
6 Kolejka - 25 lipca (poniedzia ek)
17:00 - Honduras - FC Albatros
18:00 - Pro Koksy - Raket Fjuel
19:00 - Rangersi - KS Dinks
20:00 - KS Sierzchów - Or y
7 Kolejka - 29 lipca (pi(tek)
17:00 - KS Dinks - FC Albatros
18:00 - Pro Koksy - KS Sierzchów
19:00 - Or y - Honduras
20:00 - Raket Fjuel - Rangersi
***************************************
WIADOMO CI BIBLIOTECZNE
Zbiórka ksi(5ek dla biblioteki na ?otwie
Biblioteka w Opatówku w czy a si do akcji
zbiórki ksi #ek i innych pomocy naukowych dla Szko y
Polskiej w Daugavpils na Motwie. Zgromadzili9my oko o
600 ksi #ek. Swoimi ksi #kami podzieli o si 11 mieszka ców naszej gminy oraz nasza biblioteka. Po gruntownym przejrzeniu zbiorów wyselekcjonowali9my
ksi #ki, g ównie z klasyki literatury, wyst puj ce w kilku
egzemplarzach a b d ce w dobrym stanie.
Zbiórk
prowadzi o Kaliskie Towarzystwo
Przyjació Nauk, które we wrze9niu 2010 roku zorganizowa o dla swoich cz onków wypraw naukowoturystyczn do krajów nadba tyckich. Kaliszanie dotarli
m.in. do Daugavpils (dawniej Dyneburg lub DRwi sk)
po o#onego na Motwie w regionie Matgalia (dawne
Inflanty Polskie). Miasto liczy ok. 110 tys. mieszka ców
i jest drugim co do wielko9ci na Motwie. Zamieszkuje
w nim ok. 20 tys. Polaków i aktywnie dzia a Zwi zek
Polaków na Motwie. O9rodkiem #ycia polskiego jest
Szko a Polska, która zosta a wyposa#ona przez nasze
pa stwo w meble, komputery itp. Brakowa o jednak
ksi #ek i innych drobnych pomocy naukowych, które
by y przedmiotem niniejszej zbiórki. Mamy nadziej , #e
zebrane dary dobrze pos u# otweskiej Polonii.
Kalendarz
Nasze okolice s pi kne przez ca y rok. Wiedz
o tym uczestnicy konkursów, którzy utrwalali na
Wiadomo ci Gminne
fotografiach przyrod i zabytki ziemi kaliskiej. W pi ciu
konkursach powsta o kilkaset prac. Cz 9; fotografii
mo#na obejrze; w naszej galerii na stronie internetowej
biblioteki, natomiast osiemna9cie z nich, u o#onych
w formie kola#u opublikowano jako kalendarz 9cienny na
2011 rok. Kalendarz zosta wydany z inicjatywy i dzi ki
staraniom Mariusza Kuleczki i jego Agencji Reklamowej
W-47 z Kalisza. Projektowali go Mariusz Kuleczko
i Tomasz Wierzejski.
Sponsorami s firmy: "Bialchem", Auto Serwis
Wójcicki z Opatówka, Karczma "Gastro" z Opatówka,
Centrum Pompowe "Ola" z Opatówka, "Suark-Pak"
Producent Folii Ekologicznych z Opatówka, "Jessica"
z Opatówka, Kwiaciarnia "Lawenda" z Opatówka,
"Elektro-Plast" z Opatówka, Go9ciniec "Czarnuszka"
z Opatówka.
Kalendarza nie mo#na kupi;. Otrzymali go
autorzy wykorzystanych fotografii, laureaci i wielokrotni
uczestnicy konkursów, wybrane instytucje i firmy
w powiecie kaliskim oraz oczywi9cie sponsorzy.
W imieniu uczestników konkursu i swoim dzi kujemy
sponsorom i wydawcom. Dzi ki nim zosta a utrwalona
cz stka pi kna naszej ziemi.
Wielkanocne tradycje
Tradycje wielkanocne, a szczególnie kraszanki
by y tematem kolejnych zaj ; dla dzieci, które odby y si
w naszej bibliotece, tu# przed Wielkanoc - 21 kwietnia
2011 roku. Na pocz tku dzieci dowiedzia y si o tradycjach 9wi tecznych. Rozmowy toczy y si wokó symboliki 9wieconych jaj, baranka, wielkanocnego zaj czka
oraz 9migusa-dyngusa. Dzieci us ysza y na czym polega
metoda zdobienia jaj wielkanocnych zwana batikiem
oraz #e jajka gotowane w wodzie z dodatkiem upin
cebuli, #yta czy te# wrotyczu wygl daj równie pi knie.
W kolejnej cz 9ci spotkania dzieci z pasj pisa y
jajka. Nie zabrak o tradycyjnych wydmuszek, ale
wi kszo9; zdobi a popularne w tym roku jajka
styropianowe. Rozmaito9; materia ów zdobniczych od
tasiemek, cekinów po koraliki i kolorowe w óczki,
pozwoli a dzieciom na stworzenie istnych dzie sztuki.
Wszyscy wykazali si
niezwyk
pomys owo9ci ,
a szczególn cierpliwo9; i zapa okaza a And#elika
Wosiek. Dziewczynka wykorzysta a do pracy sporych
rozmiarów jajo ze styropianu, które misternie oplot a
kolorow mulin .
Mi ym akcentem na koniec spotkania by o
zaanga#owanie si w zabaw rodziców oraz s odka
niespodzianka od zaj czka wielkanocnego, ukryta
w zakamarkach biblioteki. Niektóre z pi knych kraszanek, wykonanych tego dnia przez m odych, zdolnych
artystów - czytelników mo#na by o podziwia; w bibliotece.
Spotkanie z Emili( Piechot(
Czas biegnie szybko, mijaj
pokolenia
zabieraj c ze sob wspomnienia radosnych i tragicznych wydarze oraz codziennego #ycia w warunkach
i okoliczno9ciach, jakie dawa im w asny czas. Jednak
nie wszystko przemija. Dzi ki przekazom ustnym
i pisemnym, zabytkom materialnym i piel gnowanym
tradycjom posiadamy w asne korzenie i narodow
to#samo9;. Minione dni ocala ludzka pami ;. Emilia
Piechota - pedagog, nauczycielka j zyka polskiego,
wolontariuszka katolickiej rozg o9ni radiowej diecezji
str. 14/30
kaliskiej ma szczególne zas ugi dla zachowania pami ci
o ziemi naszych przodków, o wybitnych Polakach
i literackich dzie ach krzewi cych patriotyzm.
6 maja na spotkaniu autorskim w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
Emilia Piechota zaprezentowa a swoj ksi #k pt. "Per y
literatury", która powsta a na podstawie jej audycji
wyg oszonych na antenie Radia Rodzina Diecezji
Kaliskiej. Od 2001 r. przeprowadzi a ju# ok. pó tysi ca
audycji. Ka#d z nich po9wi ci a innemu wydarzeniu
w historii Polski, czy wybitnej postaci, które znalaz y
swoje odzwierciedlenie w polskiej literaturze. W czasie
spotkania szczególn
uwag
zwróci a na posta;
b ogos awionego Franciszka Stryjasa, wojennego katechety z parafii Che mce, który w czasie II wojny
9wiatowej przygotowywa dzieci okolicznych wsi do
I Komunii Pw. Przyp aci to #yciem. Pani Emilia by a
jedn z jego uczennic. W9ród uczestników spotkania byli
tak#e inni uczniowie bohaterskiego katechety oraz
uczniowie Bronis awy Sztrajt, która ucz c katechizmu
opatowskie dzieci, mia a wi cej szcz 9cia i prze#y a
wojn .
Z przyjemno9ci s uchali9my opowiada p. Emilii
Piechoty, podziwiali9my pi kno i bogactwo jej j zyka.
Jest ona wiern czytelniczk biblioteki w Opatówku
i korzysta z naszych zbiorów przygotowuj c swoje
radiowe audycje. Spotkanie u9wietni a ma a skrzypaczka
- Rozalka Niegowska oraz m odzie# z Zespo u Szkó
przy ul. Lwirki i Wigury w Kaliszu, która pod
kierownictwem polonistki - Jolanty Trzmiel przygotowa a
monta# s owno-muzyczny na podstawie ksi #ki "Per y
literatury".
Spotkanie z Ew( Andrzejewsk(
Papie# - Polak Jan Pawe II w czasie papieskiej
wizyty w Kaliszu powiedzia : "Dzi kuj 9w. Józefowi za
to, #e obra sobie miejsce szczególnej swej obecno9ci
w Kaliszu". Wizerunek 9w. Józefa jest obecny w kaliskiej
kolegiacie od co najmniej 400 lat i powsta za spraw
jednego z mieszka ców Szulca. Do wizerunku
s yn cego cudami przychodz nie tylko kaliszanie
i mieszka cy okolic miasta, pielgrzymuj tu wierni z ca ej
Polski. A jednak jak ma o wiemy o sanktuarium
9w. Józefa i jego kulcie w Kaliszu.
20 maja 2011 roku zaprosili9my wi c do
biblioteki dr Ew Andrzejewsk , historyka sztuki, autork
pracy naukowej pt. "Ksi dz Stanis aw Józef K ossowski
(1726-1798). Kustosz sanktuarium 9w. Józefa w Kaliszu".
Wiadomo ci Gminne
Ksi dz K ossowski by wieloletnim proboszczem
kolegiaty i zas u#y si dla jej odbudowy i wzbogacenia
wn trz. Spisa tak#e cuda, które dokona y si za
wstawiennictwem 9w. Józefa Kaliskiego.
Temat spotkania przyci gn do biblioteki wielu
czytelników. Wszyscy z zaciekawieniem s uchali
wypowiedzi dr Ewy Andrzejewskiej, wzbogaconych
prezentacj
multimedialn . By a to okazja, by
dowiedzie; si wielu interesuj cych faktów z dziejów
kolegiaty oraz wys ucha; opisów niektórych cudów
z ksi #ki ks. K ossowskiego. To one wzbudza y
szczególne zainteresowanie.
Spotkanie by o bardzo ciekawe i na pewno
zach ci o uczestników do rozejrzenia si po sanktuarium
w czasie najbli#szej wizyty. Wzbogaceni wiedz na
pewno spojrz na jej bogate wn trza innym okiem
i doceni trud w o#ony przez pokolenia mieszka ców
i administratorów sanktuarium. W pami ci pozostanie
tak#e posta; skromnego, ca kowicie oddanego kolegiacie kaliskiej ksi dza - Stanis awa Józefa K ossowskiego.
Dzie2 Matki w bibliotece
W codziennym #yciu nasze mamy dbaj o nas,
pomagaj pokonywa; strach i smutek, potrafi jak za
dotkni ciem ró#d#ki zy smutku zamieni; w u9miech.
Nasza mama czarodziejka, czyli kto9 niezwyk y i wyj tkowy, wymaga wyj tkowego traktowania i szczególnie
niezwyk ego prezentu. Zaj cia dla dzieci, które odby y
si w naszej bibliotece 25 maja, zosta y w ca o9ci
po9wi cone Dniu Matki. Po krótkiej pogadance
str. 15/30
o sposobach na ciekawy prezent, laurk i wiersz oraz po
wys uchaniu opowiadania z ksi #ki Joanny Papuzi skiej
"Nasza mama czarodziejka" dzieci przyst pi y do pracy.
Pomys na prezent zaproponowany w bibliotece
wywo a
szczery zachwyt. Praktykowali9my ju#
malowanie na podk adach z kaszy j czmiennej, ale
malowanie na chlebie... Fiona Watt w swojej ksi #ce pt.
"Ksi ga pomys ów plastycznych" proponuje wykonanie
wisz cych ozdób w a9nie z chleba. Ju# dwa tygodnie
wcze9niej foremkami do ciastek wyci te zosta y z chleba
ró#ne kszta ty, które po dok adnym wysuszeniu nale#a o
pokry; podk adem z bia ej emalii wymieszanej z klejem
wikol. Na tak przygotowanym, nietypowym materiale
dzieci malowa y dowolne i przepi kne wzory.
Pomalowane kszta ty mo#na by o po czy; w naszyjniki
lub ozdoby do powieszenia na przyk ad w oknie lub pod
lamp . Mamy, które przysz y po swoje pociechy by y
zachwycone - taki samodzielnie wykonany prezent budzi
zawsze szczery zachwyt i jest bardzo cenny.
w Rajsku i T okini Wielkiej otrzymaj
urz dzenia
wielofunkcyjne. B dzie to cenny dar dla naszej gminy.
Biblioteki, które zakwalifikowa y si
do
programu, prowadz od lat dzia alno9; na rzecz lokalnej
spo eczno9ci. Jednak udzia w programie pomo#e im
w kontynuacji i poszerzeniu tej dzia alno9ci. Biblioteka
w Opatówku ju# teraz proponuje wakacyjny rowerowy
Rajd na Koniec Pwiata wszystkim zainteresowanym
i posiadaj cym dobr kondycj fizyczn . Szczegó y
zamie9cimy
na
naszej
stronie
internetowej
www.biblioteka.opatowek.pl.
Spotkanie z Jerzym Gnerowiczem
Jerzy Gnerowicz jest znanym mistrzem
pszczelarskim, popularyzatorem wiedzy o pszczo ach,
autorem prac po9wi conych tym niezwyk ym owadom
oraz kolekcjonerem ksi #ek i wszelkich przedmiotów
zwi zanych z pszczo ami i miodem.
Program Rozwoju Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku (jako biblioteka wiod ca), wraz z bibliotekami publicznymi z Brzezin, Godziesz i Szczytnik (jako
bibliotekami partnerskimi), zosta a zakwalifikowana do
II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju
Bibliotek zainaugurowa a w 2009 r. Fundacja Rozwoju
Spo ecze stwa Informacyjnego. Jest on finansowany
przez Polsko-Ameryka sk Fundacj Wolno9ci i posiada
wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu urz dów i organizacji w Polsce.
Celem Programu jest rozwój umiej tno9ci
potrzebnych do prowadzenia biblioteki XXI wieku
poprzez doposa#enie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprz t informatyczny, szkolenia specjalistyczne
dla bibliotekarzy i integracj 9rodowiska bibliotekarskiego. Program ma tak#e pomóc w promowaniu
bibliotek poprzez prezentowanie ich pracy i osi gni ;.
Zakwalifikowanie si do programu wymaga o
spe nienia przez wy#ej wymienione biblioteki i urz dy
gmin okre9lonych warunków oraz przedstawienie przez
bibliotek
wiod c
z Opatówka i Urz d Gminy
w Opatówku nieinwestycyjnych dzia a tych instytucji na
rzecz lokalnej spo eczno9ci. W II naborze do programu
startowa y 604 biblioteki gminne z ca ej Polski (w tym
151 wiod cych i 453 partnerskie). Zakwalifikowa o si
512 bibliotek.
14 czerwca 2011 r. zosta a podpisana umowa
z Fundacj Rozwoju Spo ecze stwa Informacyjnego.
Wkrótce bibliotekarze przyst pi
do organizowania
dodatkowych, atrakcyjnych imprez dla czytelników.
Na szkoleniach zorganizowanych dla bibliotekarzy
i przedstawicieli Urz du Gminy zostan opracowane
plany rozwoju bibliotek.
Bibliotekarze otrzymaj 9rodki na spotkania
maj ce na celu wymian do9wiadcze i nawi zanie
lepszych relacji zawodowych z bibliotekarzami z innych
gmin. Nast pnie biblioteki b d
mia y mo#liwo9;
stworzenia internetowej wizytówki i otrzymaj cenny
sprz t multimedialny. Dzi ki udzia owi w Programie
Rozwoju Bibliotek, biblioteka w Opatówku otrzyma
2 zestawy komputerowe, urz dzenie wielofunkcyjne
oraz rzutnik multimedialny z ekranem. Filie biblioteczne
Wiadomo ci Gminne
Na dwie godziny uczestnicy przenie9li si do
9wiata pszczó , który s u#y cz owiekowi od co najmniej
10 tys. lat. Poprzez ilustracje przedstawiaj ce
miodobranie naszych przodków, wizerunki pasiek
w ró#nych krajach i okresach, fotografie i rysunki pszczó
i wn trza ula, poprzez ekslibrisy ró#nych autorów
zawieraj ce elementy zwi zane z pszczo ami i pszczelarstwem poznawali9my niezwykle ciekawe #ycie i zwyczaje pszczó . Wiele czasu po9wi cono problematyce
zagro#e dla pszczó oraz skutkom zmniejszania si
liczby tych owadów dla cz owieka, a nawet #ycia na
ziemi. Uczestników spotkania interesowa y nie tylko
pszczo y i miód, ale tak#e inne produkty pszczele, ich
warto9; od#ywcza i lecznicza oraz sposoby przyrz dzania.
Spotkanie wzbogaci y krótkie utwory poetyckie
o miodzie i pszczo ach autorstwa Jerzego Gnerowicza,
które czyta a jedna z naszych kole#anek. Uczestnicy
mogli przejrze; tak#e inne publikacje o pszczo ach tego
autora oraz zakupi; tomik pt. "Fraszki i bajki umiodzione". S uchali9my naszego go9cia podziwiaj c jego
wiedz o pszczo ach. Spotkanie z nim pokaza o jak
ciekawe i bogate mo#e by; #ycie cz owieka z pasj .
Wakacyjne plany
W okresie wakacyjnym biblioteka w Opatówku
30
pracuje w zwyk ych godzinach (w dni powszednie od 7
00
00
00
do 19 , w soboty od 8 do 13 ). Filie z powodu spisu
ksi gozbioru oraz urlopów b d
niedost pne dla
str. 16/30
czytelników w T okini Wielkiej - od 20 czerwca do
31 lipca; w Rajsku - od 27 czerwca do 7 sierpnia.
Zapraszamy dzieci na kolejn Bajkow Noc
w Bibliotece. B dzie ona trwa a od czwartku 25 sierpnia
00
30
od godz. 19 do pi tku 26 sierpnia do godz. 7 .
1. Bajkowa noc skierowana jest do dzieci w wieku 7-10
lat, które s czytelnikami biblioteki w Opatówku.
Zabawa przewidziana jest maksymalnie dla 22 osób.
2. W zabawie mog
wzi ; udzia dzieci, które
dostarcz pisemn zgod rodziców.
3. Ka#de dziecko powinno wybra; sobie ksi #k
o tematyce zwi zanej z piratami, wypo#yczy; j
i przeczyta; w okresie maksymalnie dwóch tygodni.
4. W domu nale#y namalowa; farbami plakatowymi na
papierze formatu A4 wybran scen z przeczytanej
ksi #ki.
00
5. 18 sierpnia o godz. 12 odb dzie si spotkanie, na
które trzeba b dzie przynie9; namalowan prac
i krótko opowiedzie; co przedstawia. Na spotkanie
nale#y tak#e przynie9; pisemn zgod rodziców.
Spotkanie potrwa ok. 1 godziny.
6. Na bajkow noc w czwartek 25 sierpnia nale#y
przyj9; w przebraniu pirata i mo#na zabra; ze sob :
ma p , papug , ewentualnie rekina lub krokodyla...
oraz ekwipunek: latark , karimat , 9piwór, poduszeczk i strój do spania stosowny do aktualnej
pogody.
Konkurs fotograficzny
W lutym 2011 roku biblioteka wraz z Agencj
Reklamow W-47 Mariusza Kuleczki z Kalisza og osi a
kolejny konkurs fotograficzny. Zadanie polega o na
wykonaniu niezwyk ego portretu, który ukazywa by
reakcj fotografowanej osoby na zadane jej niespodziewanie pytanie: "Czy pami tasz, kiedy po raz
pierwszy si ca owa a9, ca owa e9".
Informator o gminie Opatówek
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
w Opatówku przygotowa a do wydania, przy wsparciu
9rodków unijnych, wydawnictwo pt. "W stron
Miasteczka Ró#y Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj
i dzi9". Jest to informator Gminy Opatówek zawieraj cy
opracowania dotycz ce poszczególnych miejscowo9ci
gminy. Na ok. 50 stronach ilustrowanych fotografiami s
zamieszczone informacje o przesz o9ci i teraRniejszo9ci
naszej gminy. Informator b dzie zawiera tak#e
t umaczenia na j zyki angielski, niemiecki i rosyjski.
B dzie to pierwsze wydawnictwo ukazuj ce w sposób
popularny bogate i interesuj ce dzieje wszystkich
miejscowo9ci naszej gminy. Informator b dzie
wykorzystywany tak#e jako materia promocyjny.
W naszej gminie dzia a aktualnie oko o 850
podmiotów gospodarczych. Informator o gminie jest
okazj , by zaprezentowa; w asn firm . Mo#na to
uczyni; poprzez wpis, który by by jednocze9nie form
sponsoringu biblioteki jako wydawcy publikacji
po9wi conych Opatówkowi i naszej gminie. Cena wpisu
zawieraj cego podstawowe dane firmy - od 100 z , cena
wpisu zawieraj cego podstawowe dane firmy i logo - od
200 z . Tre9; wpisu nale#y przekaza; do 20 lipca br.
w formie elektronicznej na adres [email protected]
lub w formie tradycyjnej pod adres: Gminna Biblioteka
Publiczna im. Braci Gillerów, Plac Wolno9ci 18, 62-860
Opatówek.
Wp at mo#na ui9ci; bezpo9rednio w bibliotece
lub na konto Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku w Banku Spó dzielczym Ziemi
Kaliskiej Oddzia w Opatówku. Nr konta 02 8404 0006
2004 0017 5795 0001. Przewidywany termin wydania
informatora zaplanowano na wrzesie 2011 r.
Realizacja projektów unijnych
22 czerwca br. zosta y podpisane w Urz dzie
Marsza kowskim umowy na 3 projekty przygotowane
przez Gminn Bibliotek Publiczn im. Braci Gillerów.
Dotycz one: wydania Informatora Gminy Opatówek,
wymiany posadzki przy bramie wej9ciowej do biblioteki
na granitow oraz ustawienia tablic z informacjami
i fotografiami starego Opatówka w bramie biblioteki
i w parku. Biblioteka otrzyma dofinansowanie ze
9rodków unijnych w wysoko9ci 70% kosztów netto.
Realizacja projektów zako czy si jesieni tego roku.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku
Jadwiga Milu ka-Stasiak
***************************************
WIADOMO CI SZKOLNE
Okaza o si , #e nie by o to atwe. W konkursie
wzi o udzia 9 uczestników, którzy zg osili 25 prac.
10 czerwca br. komisja konkursowa w sk adzie Mariusz
Kuleczko, Jadwiga Milu9ka-Stasiak i Ma gorzata Judasz
przejrza a i oceni a prace. Przyznano nagrod dla
Aleksandry Labierek oraz wyró#nienia dla Adama
D bickiego i Majki Pa9 (w kategorii gimnazjów) oraz
nagrod dla Darii Raczyk (w kategorii szkó ponadgimnazjalnych). Prace mo#na ogl da; na wystawie
w naszej bibliotece. Gratulujemy laureatom, a wszystkim
uczestnikom dzi kujemy za nades ane prace i zapraszamy do udzia u w nast pnych konkursach.
Wiadomo ci Gminne
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Z 5ycia przedszkola
Ju# od pocz tku wrze9nia najm odsze
przedszkolaki przygotowywa y si
do pierwszej
uroczysto9ci w przedszkolu. By o nim "Pasowanie na
Przedszkolaka" w grupie "Biedronek". Dzieci zaprezentowa y program artystyczny, a na koniec z o#y y
przyrzeczenie, #e b d dobrymi, sumiennymi i grzecznymi przedszkolakami. 10 paRdziernika dzieci z grupy
"Motylków" z p. Monik
Koz owsk
uczestniczy y
w obchodach "Pwiatowego Dnia Drzewa". Z tej okazji
str. 17/30
zosta o zorganizowane spotkanie z panem le9niczym
z Nadle9nictwa w Kaliszu. Pan le9niczy zapozna dzieci
ze swoj prac oraz podkre9li jak wa#n rol w #yciu
cz owieka odgrywa przyroda. Dzieci otrzyma y w prezencie drzewko, które zosta o posadzone na terenie ogrodu
przedszkolnego.
Grupa
"Motylków"
uczestniczy a
równie#
w zaj ciach przyrodniczych w Le9nym Centrum Edukacji
w Winiarach. Nawi za a te# wspó prac z Klubem Gaja.
Dzieci b d
poszerza; swoj
wiedz
na temat
ekologicznego trybu #ycia i ochrony przyrody. Nasze
przedszkolaki uczestniczy y w zbiórce zu#ytych baterii
w ramach akcji "Czysty dom, czysta szko a - 9rodowisko
o ratunek wo a". Wzi y równie# udzia w zorganizowanym w ramach tej akcji konkursie plastycznym.
Jednym z laureatów zosta Kacper Binkowski - zaj
III miejsce. Z koordynatorem konkursu, p. Monik
Koz owsk ch opiec zosta zaproszony na uroczyste
og oszenie wyników i wr czenie nagród.
W tradycj naszego przedszkola wpisa; nale#y
prezentacje artystyczne przedszkolaków na Uroczysto9ci Z otych Godów, które odbywaj si w GOK-u
w Opatówku. Dzieci 9piewaj , ta cz i recytuj wiersze
przygotowane specjalnie na t okazj . Ich wyst py
odbierane s bardzo ciep o i z wielkim zainteresowaniem Jubilatów oraz go9ci.
Ka#dego roku w przedszkolu odbywaj si
9wi teczne spotkania z Miko ajem. Dzieci z tej okazji
prezentuj przedstawienia artystyczne zwi zane ze
Pwi tami Bo#ego Narodzenia. Przedszkolaki bardzo si
stara y, a w nagrod otrzyma y prezenty od Miko aja,
przygotowane przez rad rodziców.
Od kilku lat systematycznie uczestniczymy
w spotkaniach bibliotecznych w Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Zaj cia ucz
dzieci poszanowania ksi #ek i rozbudzaj w nich
zainteresowania
czytelnicze,
poszerzaj
wiedz
o otaczaj cym 9wiecie przyrody i techniki.
Karnawa to nie tylko czas zabawy, ale tak#e
okazja do spotkania z najstarszymi cz onkami rodziny.
Dzie Babci i Dziadka cieszy si od lat wielkim
zainteresowaniem. Wnucz ta zapraszaj do przedszkola ukochane babcie i dziadków, prezentuj c
przygotowany specjalnie dla nich program artystyczny,
wr czaj wykonane przez siebie upominki, a tak#e
bawi si razem ze swoimi dziadkami. Wszystkim takie
spotkania przynosz wiele rado9ci.
XI Mi dzygminny Festiwal Piosenki Dzieci cej
i M odzie#owej w Opatówku. Trzy dziewczynki z grupy
"Wiewiórek",
które
przygotowa a
p.
Agnieszka
Wiadomo ci Gminne
Przybylak, reprezentowa y nasze przedszkole na
festiwalu piosenki w Opatówku. Ku naszej rado9ci
wszystkie dosta y si do fina u. W finale Malwina
Olszewska zaj a III miejsce, a Maja K pa i Lena
Folty ska otrzyma y wyró#nienia. Bardzo cieszymy si
z sukcesu naszych dzieci.
Grupa "Wiewiórki" pod opiek p. Agnieszki
Przybylak uczestniczy w tym roku w projekcie "Witaj
szko o". Przedszkole stara si jak najlepiej przygotowa;
dziecko do obowi zków szkolnych. Spotkania maj na
celu prze amanie u dzieci l ku i strachu przed tym co
nowe i nieznane, a tak#e budowanie wraz z dzieckiem
pozytywnego obrazu szko y. Zaj cia otwarte w naszym
przedszkolu s ju# tradycj . Ka#dy rodzic ma okazj
obserwowa; swoje dziecko podczas zabaw i zaj ;
prowadzonych przez wychowawc jak równie# czynnie
w nich uczestniczy;.
Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka przedszkolaki
wraz z mamami wyjecha y na wycieczki do stadniny koni
i do ZOO w Modzi, natomiast 1 czerwca odby si
w przedszkolu bal z okazji ich 9wi ta.
Pracowity rok szkolny dobieg ko ca, najstarsze
dzieci po#egna y si
z przedszkolem prezentuj c
wspania e programy artystyczne. Na pami tk otrzyma y
dyplomy uko czenia przedszkola i ksi #eczki.
A. Przybylak
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU
Spotkanie klubów europejskich
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów
w Opatówku dawno ju# nie mia o okazji podejmowa;
w swoich murach tak wielu dostojnych go9ci w jednym
str. 18/30
dniu. Okazj
ku temu by o spotkanie cz onków
i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich oraz Ko a
Regionalnego z Godziesz, Brzezin, Woli Droszewskiej
i Opatówka. 30 maja br. m odzi Europejczycy przyjechali
do naszej szko y, aby podsumowa; tegoroczn edycj
projektu regionalnego. Ich wyst pom przygl dali si
opatowscy gimnazjali9ci oraz zaproszeni go9cie pos owie: Leszek Aleksandrzak, Józef Racki oraz Witold
Sitarz, Ma gorzata Kasprzycka - Dyrektor Delegatury
w Kaliszu KO w Poznaniu, Krzysztof Dziedzic - Cz onek
Zarz du Powiatu Kaliskiego, Sekretarz Gminy
Opatówek, Sebastian Ward cki - Wójt Gminy Opatówek
oraz Zbigniew Sadowy Wicewójt Gminy Brzeziny.
Ju# po raz trzeci uczniowie, cz onkowie ko a
i klubów, podj li wyzwanie, przygotowuj c wyznaczone
na dany rok szkolny zadania. Prezentacja efektów
kilkumiesi cznej pracy odbywa si w formie pokazu, nie
konkursu, a mimo to wywo uje dreszczyk emocji w9ród
uczestników zabawy. Tematy zada opracowuje szko a,
która w danym roku go9ci pozosta e. Tym razem
uczniowie reklamowali ciekawe miejsce ze swojej
okolicy, przygotowywali regionaln potraw , opracowywali serwis informacyjny z gminy, badali gwar
ludow oraz prezentowali obrz d ludowy zwi zany z najbli#sz okolic . Prezentowane scenki mia y charakter
zabawny, inne powa#ny, jeszcze inne romantyczny,
dydaktyczny - s owem, na nud nie by o czasu. Nad
dzia aniami m odzie#y czuwa y opiekunki, bez wsparcia
których impreza nie dosz aby do skutku. Pani Anna
Kaliszan przygotowa a uczniów z Brzezin, p. Wies awa
Turek - gimnazjalistów z Woli Droszewskiej, panie
Agnieszka Sitko i Dorota Kubat - uczniów z Brzezin. Nad
gimnazjalistami z Opatówka czuwa a pani Bo#ena
Banasiak - nauczycielka historii oraz opiekunka
Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus", organizatorka
tegorocznej imprezy. Dla uczestników imprezy upominki
przygotowali parlamentarzy9ci Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz w adze samorz dowe Gminy Opatówek.
Wspó praca mi dzy szko ami liczy sobie ju#
wiele lat. W ostatnim czasie wykracza poza tematyk
europejsk , czego przyk adem mo#e by; konkurs
historyczny pt. "Polskie Powstania Narodowe". Pomi dzy uczniami zawi zuj si przyjaRnie. Nowoczesna
szko a przygotowuje m odych ludzi do 9wiadomego
uczestnictwa w Zjednoczonej Europie, nie zapominaj c
jednak o to#samo9ci narodowej. Takimi szko ami s na
pewno placówki z trzech zaprzyjaRnionych gmin.
Powsta ca, Barbakan, Syrenka, Grób Nieznanego
Lo nierza, udali9my si do hotelu TIRest w Gr biszewie.
Tam uda o si nam szybko zregenerowa; si y i prowadzi; "d ugie, nocne rozmowy gimnazjalistów".
Nast pnego dnia kontynuowali9my poznawanie
Warszawy. Zwiedzanie rozpocz li9my od Belwederu
i Mazienek. Potem udali9my si
na Cmentarz
Pow zkowski, gdzie zobaczyli9my m.in. mogi y #o nierzy
powsta narodowych, dzia aczy niepodleg o9ciowych,
osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych.
Byli9my pierwszymi uczniami naszego gimnazjum,
którzy z o#yli kwiaty na grobie jednego z patronów
naszej szko y - Agatona Gillera. Wyje#d#aj c z cmentarza, obrali9my kierunek na Pa ac Kultury i Nauki oraz
interesuj ce wszystkich metro. Przeja#d#ka nim sprawi a
nam wiele rado9ci.
Szczególnym obiektem okaza o si Muzeum
Powstania Warszawskiego. Tam obejrzeli9my film
pt. "Miasto Ruin" w technice 3D. Po sko czonej projekcji
mieli9my czas zwiedzanie muzeum. Warszawa to
miasto, w którym w szczególny sposób historia splata
si z dniem dzisiejszym. Mogli9my tego do9wiadczy;.
Wycieczka by a niezwykle udana. Wszyscy byli bardzo
zadowoleni z wyjazdu i pobytu w stolicy.
Weronika JaTwiec, Hubert Wojtaszek
Zako2czenie roku szkolnego
00
21 czerwca o godz. 16 odby a si msza 9w.
odprawiona przez ks. pra ata W adys awa Czamar ,
rozpoczynaj ca
uroczysto9;
zako czenia
nauki
w gimnazjum dla 93 uczniów klas trzecich. Dalsza cz 9;
uroczysto9ci odby a si w szkole. U9wietnili j swoj
obecno9ci
go9cie: Sekretarz Gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe
B kowski, prezes GS SCh w Opatówku Eleonora
Gieszczy ska, dyrektor Muzeum Historii Przemys u
w Opatówku Jerzy Marciniak, przewodnicz ca rady
rodziców
Laneta
Humelt,
wicedyrektor
Szko y
Podstawowej w Opatówku Izabela Dubanowicz.
Do szko y przybyli te# licznie rodzice absolwentów,
nauczyciele i wychowawcy. Najlepsi uczniowie otrzymali
9wiadectwa uko czenia gimnazjum z wyró#nieniem.
Honorata Warszewska
Wycieczka do Warszawy
W dniach 16 i 17 czerwca br. uczniowie
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
wraz z opiekunkami: p. Jolant Pokojow , p. Bo#en
Banasiak i p. Edyt Kowalsk pojechali na wycieczk do
Warszawy. W9ród ponad czterdziestu uczestników by a
prawie ca a nasza klasa IIa. Pierwszego dnia zwiedzili9my Stare Miasto oraz fragment tzw. Traktu Królewskiego, przy którym stoj znane budowle, m.in. kolumna
Zygmunta, Pa ac Prezydencki, pomnik Miko aja
Kopernika. Du#e wra#enie zrobi y na nas wn trza
Zamku Królewskiego. Podziwiali9my te# znane 9wi tynie
warszawskie: ko9ció 9w. Jana, ko9ció 9w. Anny
i ko9ció p.w. Pwi tego Krzy#a. Po wyczerpuj cym
spacerze po mie9cie, w czasie którego zatrzymywali9my
si obok takich znanych miejsc jak: pomnik Ma ego
Wiadomo ci Gminne
11 spo9ród nich wyró#niono laurem "Z otego absolwenta" i uhonorowano tablic pami tkow "Z otych
absolwentów 2010/2011". Nagrod dyrektora gimnazjum
za wysokie wyniki w nauce, godne reprezentowanie
szko y w 9rodowisku, wzorow postaw i zachowanie
w ci gu trzyletniego pobytu w szkole, otrzyma Patryk
str. 19/30
Olejniczak. Przedstawiciele organu prowadz cego
szko wr czyli nagrody Wójta Gminy Opatówek za
wysokie wyniki w nauce: Justynie Ekert, Annie Dybioch,
Olimpii Pniegule, Paulinie Antczak, Annie Lebrowskiej
oraz Konstancji Lazarek za sukcesy sportowe.
Gratulacje i podzi kowania za wspó prac otrzymali te#
rodzice absolwentów. Uroczysto9; umila y piosenki
w wykonaniu trójki uzdolnionych wokalnie absolwentów:
Angeliki Filipiak, Mariusza Kasprzaka i Patryka
Olejniczaka.
Dla uczniów klas I i II uroczysto9; zako czenia
00
tego roku szkolnego odby a si 22 czerwca o godz. 9 .
Najlepszym uczniom dyrektor gimnazjum wr czy a
9wiadectwa z wyró#nieniem oraz "Z ote tarcze". Radny
Gminy Opatówek p. Ryszard Gonera oraz pracownica
Urz du Gminy p. Emilia Ludwiczak, wr czyli nagrody
Wójta Gminy Opatówek najlepszym uczniom z klas I i II.
Otrzymali je: Joanna Bia ek, Alicja Olejnik i Katarzyna
Wielgusiak. Obydwie uroczysto9ci z wdzi kiem poprowadzili uczniowie: Agata G siorek i Hubert Wojtaszek.
która przebiega a przez szkolne boisko oraz las ko o
szko y. Na trasie rajdu uczniowie mieli do wykonania
ró#ne zadania, m.in.: rozwi zywali krzy#ówk dotycz c
zagadnie przyrodniczych, brali udzia w zabawie przez
dotyk, w której musieli rozpozna; ró#ne owoce
i warzywa oraz odgadywali odg osy natury. Nie mog o
równie# zabrakn ; zabaw ruchowych takich jak
czerpanie wody, slalom z pi k pingpongow mi dzy
s upkami na czas oraz kr gle z butelek plastikowych.
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa
Konkurs przyrodniczy
21 maja br. w Zespole Szkó Ogólnokszta c cych nr 4 w Poznaniu odby si etap ponadwojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjów
i Szkó Podstawowych organizowanego przez Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". W tym
roku tematem przewodnim konkursu by y "Ro9liny
i zwierz ta mokrade ". W zmaganiach etapu ponadwojewódzkiego wzi li udzia uczniowie - laureaci w/w
konkursu z województwa wielkopolskiego oraz laureaci
podobnego konkursu organizowanego przez Klub
Przyrodników z województwa lubuskiego. W9ród nich
znalaz a si
Alicja Olejnik, uczennica klasy Ic
Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku,
która zaj a II miejsce w etapie okr gowym, a nast pnie
znalaz a si
w9ród dziesi ciu laureatów etapu
wojewódzkiego.
Uczestnicy konkursu pisali test przygotowany
przez "Salamandr " oraz musieli wykaza; si znajomo9ci rozpoznawania gatunków ro9lin i zwierz t
mokrade na podstawie zdj ; oraz g osów. Równie#
w tym etapie Alicja wykaza a si du# wiedz z zakresu
przyrody i znalaz a si w gronie dziesi ciu laureatów
etapu ponadwojewódzkiego. Do konkursu przygotowywa a si pod troskliw opiek p. Beaty Tomczak,
nauczycielki biologii. Finali9ci oraz ich opiekunowie mieli
równie# okazj wzi ; udzia w edukacyjnej wycieczce
przyrodniczej do Rezerwatu Meteoryt Morasko, gdzie
mogli w naturze obejrze; i podziwia; rzadkie okazy flory
i fauny mokrade .
Po powrocie z trasy rajdu przedstawiciele ka#dej
klasy wykonali zdrow , apetyczn kanapk , a reszta
klasy w tym czasie przygotowa a prac plastyczn na
temat zwierz t le9nych wykorzystuj c tylko naturalne
odpady znalezione podczas spaceru po lesie. Zwyci zc
rajdu okaza a si klasa IIIC w pionie klas m odszych.
Natomiast w9ród klas IV-VI zwyci #y a klasa VB. Klasy
te, oprócz dyplomów, otrzyma y kanapki przygotowane
wcze9niej podczas konkursu na zdrow kanapk .
Dyrektor Szko y Podstawowej w Opatówku
Mateusz Przyjazny
Dzie2 Patrona i Szkolny Dzie2 Sportu
Dnia 6 maja br. prze#ywali9my Pwi to Patrona
naszej szko y, wielkiego sportowca Janusza Kusoci skiego. Uroczysto9; zainaugurowa a akademia przygotowana przez uczniów klas VI pod przewodnictwem
Dyrektor Gimnazjum w Opatówku
Jolanta Pokojowa
**********
SZKO?A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Rajd ekologiczny
Dnia 18 kwietnia uczniowie szko y podstawowej
w Opatówku wzi li udzia w corocznym rajdzie
ekologicznym. W s oneczny wiosenny poranek dzieci
wraz ze swoimi wychowawcami wyruszyli na tras rajdu,
Wiadomo ci Gminne
p. Marioli Folty skiej. Szóstoklasi9ci przybli#yli swoim
m odszym kolegom i kole#ankom #ycie i osi gni cia
patrona ich szko y czym podbudowali równie# ich
ambicje i wiar w mo#liwo9; osi gni cia stawianych
przez siebie celów. Akademi
u9wietni y pie9ni
str. 20/30
9piewane przy akompaniamencie wykonanym przez
nauczyciela muzyki p. Henryka Karskiego.
Wraz z obchodami 9wi ta patrona prze#ywali9my równie# Szkolny Dzie Sportu, dlatego te# po
uroczystej akademii nadszed czas na cz 9; sportow ,
któr rozpocz to tradycyjnie zapaleniem znicza. Jak co
roku, uczyni to jeden z naszych najlepszych
sportowców, tym razem by to Mi osz Kasprzycki wspania y lekkoatleta i doskona y p ywak. Po oficjalnej
cz 9ci, w której m.in. odczytano apel olimpijski, odby y
si
sztafety mi dzyklasowe. Przedstawiciele klas
z zapa em godnym prawdziwych sportowców walczyli
o pierwsze miejsca. W rezultacie wszyscy okazali si
zwyci zcami.
rodziców dzieci, które z wdzi kiem i gracj zata czy y
narodowy taniec nie pope niaj c przy tym najmniejszej
pomy ki. Nast pnie powitano uroczy9cie wszystkich
zebranych uczniów, rodziców i zaproszonych go9ci.
Dyrektor szko y p. Mateusz Przyjazny zabra g os, by
#yczy; wszystkim udanej zabawy. Uczniowie równie#
zapragn li skorzysta; z podnios ej atmosfery, by
podzi kowa; swym nauczycielom i wychowawcom
obdarowuj c ich symbolicznym kwiatkiem.
Po zako czeniu oficjalnej cz 9ci uroczysto9ci
wszyscy zostali zaproszeni na pocz stunek w celu
posilenia si przed dalsz zabaw . Zbieranie si do
ta ca nie trwa o d ugo. Parkiet szkolnej auli w mgnieniu
oka wype ni si zwolennikami ta ca. Szóstoklasi9ci
bawili si fantastycznie wykorzystuj c w pe ni ka#d
minut tego wyj tkowego dla nich czasu. Ca a zabawa
udokumentowana zasta a aparatem fotograficznym oraz
kamer , dzi ki czemu tegoroczni absolwenci b d mieli
co wspomina;. Niestety wszystko co dobre szybko si
30
ko czy, dlatego oko o godziny 22
dobieg ko ca
równie# ów wspania y bal. Uczniowie z u9miechami na
twarzach rozeszli si do swych domów.
Katarzyna Lewicka
Kolejnym sta ym punktem programu imprezy by
Bieg "Ku s o cu", w którym udzia wzi li wszyscy ch tni.
W tym roku, jak i w poprzednim, dla dwóch zwyci zców
(dziewczynki i ch opca) przewidziane zosta y statuetki.
W9ród dziewcz t zwyci #y a Iwona Tomczak uczennica klasy III, a w kategorii ch opców jako pierwszy
na met dotar Wiktor Kiermasz, ucze klasy IV. Dzie
Sportu zako czy si meczem siatkówki pomi dzy
nauczycielami klas I-III a nauczycielami klas IV-VI.
Joanna Kupczyk, Katarzyna Lewicka
Po5egnalny bal klas szóstych
Zako2czenie roku szkolnego
22 czerwca br. w Szkole Podstawowej
w Opatówku odby o si uroczyste zako czenie roku
00
szkolnego 2010/2011. O godzinie 9 na boisku szkolnym
zebrali si
zaproszeni go9cie, dyrekcja szko y,
nauczyciele, wychowawcy oraz wszyscy uczniowie z klas
I-V. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody Wójta Gminy
Opatówek, oraz ksi #ki, dyplomy i 9wiadectwa z bia oczerwonym paskiem. Dzieci z oddzia ów przedszkolnych
po#egna y si ze swoimi wychowawczyniami o godzinie
00
10 .
Natomiast uroczyste wr czenie 9wiadectw
uko czenia Szko y Podstawowej uczniom klas VI odby o
00
si w auli szko y o godzinie 12 . Nast pnie, uczniowie
klas VI zaprezentowali program artystyczny pt. "Lycie to
nie teatr", który przygotowali pod kierunkiem p. Beaty
Frydrychowicz. Wszystkim absolwentom i uczniom
szko y #yczymy radosnych i s onecznych wakacji.
Sonia Matczak
**********
ZESPÓ? SZKÓ? W CHE?MCACH
Dzie2 Patrona
W dniu 29 kwietnia br. w Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach odby y si uroczysto9ci zwi zane
z obchodami Dnia Patrona. Uroczysto9ci rozpocz y si
30
o godz. 8 msz 9w. w tutejszym ko9ciele parafialnym
W czwartkowe popo udnie 16 czerwca br. w auli
naszej szko y kolejny ju# raz mia miejsce wielki bal.
00
Wraz z wybiciem godziny 17 uczniowie klas szóstych
rozpocz li swój po#egnalny bal popularnym polonezem.
Duma ros a w sercach nauczycieli, a przede wszystkim
Wiadomo ci Gminne
str. 21/30
z udzia em dzieci, m odzie#y, pracowników szko y
i zaproszonych go9ci. Dalsza cz 9; uroczysto9ci mia a
miejsce w budynku sali gimnastycznej. Uczniowie z klas
IV-VI SP oraz I gimnazjum przedstawili program
artystyczny, którym przypomnieli drog #ycia Patrona
Szko y - Jana Paw a II. W tym dniu równie# ods oni to
w szkole Izb Pami ci po9wi con Janowi Paw owi II.
Delegacje w adz gminy oraz zespo u szkó z o#y y kwiaty
pod tablic pami tkow .
Pani Marii". Sesja odby a si 3 czerwca 2011 r. Zespole
Szkó Ogólnokszta c cych w Jarocinie.
Obok wyk adów na temat m.in. promieniowania
jonizuj cego, prowadzonych przez dr Wies awa
Gor czko z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej
z Politechniki Pozna skiej swoje prezentacje multimedialne przedstawiali laureaci rejonowego konkursu
z fizyki "Energia z atomu wzi ta", a w9ród nich
uczennica naszej szko y - Agnieszka Frankowska.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki
Zjazd w Krotoszynie
Poczet sztandarowy reprezentowa nasz szko
na uroczysto9ciach diecezjalnych w Krotoszynie, które
odby y si w dniu 3 czerwca br. Celem zjazdu, który
ostatnio odbywa si w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Krotoszynie jest integracja szkó , maj cych
za patrona Jana Paw a II oraz upowszechnianie
uniwersalnych warto9ci wychowawczych i moralnych
wielkiego papie#a Polaka. W uroczysto9ciach tradycyjnie bra udzia biskup kaliski Stanis aw Napiera a.
Podczas mszy 9w. bp Napiera a po9wi ci dzwon
o imieniu Jan Pawe II ufundowany przez spo eczno9;
szkoln
Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 3
w Krotoszynie, który zawi9nie w ko9ciele 9w. Rocha,
a tak#e obraz Jana Paw a II - dar rodziców dla uczniów
Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie. Po Eucharystii uczestnicy zjazdu przemaszerowali ulicami Krotoszyna
szlakiem miejsc upami tniaj cych polskiego papie#a.
Spotkanie kontynuowano w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Paw a II w Krotoszynie.
W diecezji kaliskiej jest 35 szkó nosz cych imi Jana
Paw a II.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki
Udzia laureatki konkursu "Energia z atomu wzi'ta"
w sesji popularno-naukowej
Uczennica klasy III gimnazjum - Agnieszka
Frankowska, pod opiek nauczycielki fizyki - p. Lidii
Ka u#y, wzi a udzia w sesji popularno-naukowej
po9wi conej zagadnieniom promieniotwórczo9ci, organizowanej przez O9rodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu i Zespó Szkó Ogólnokszta c cych w Jarocinie
w ramach obchodów Pwiatowego Roku Marii CurieSk odowskiej pod has em: "A wszystko zacz o si od
Wiadomo ci Gminne
Na zako czenie sesji nast pi o podsumowanie dotychczasowych konkursów z fizyki i astronomii, które odby y
si w bie# cym roku szkolnym.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki
Zako2czenie roku szkolnego
W 9rod 22 czerwca br. w Zespole Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach odby o si zako czenie
roku szkolnego 2010/2011. Po mszy 9wi tej w intencji
uczniów sprawowanej przez ks. pra ata Józefa
Kwiatkowskiego uczniowie przeszli do sali sportowej.
Uroczysto9; by a podzielona na dwie cz 9ci. Podczas
pierwszej z nich ze szko
#egnali si tegoroczni
absolwenci. Pwiadectwa oraz nagrody otrzymali tak#e
uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum. Ca o9ci
dope ni a inscenizacja oraz prezentacja multimedialna
przygotowana przez uczniów klasy trzeciej. Drug cz 9;
uroczysto9ci stanowi o rozdanie nagród i 9wiadectw dla
uczniów szko y podstawowej oraz dzieci ucz szczaj cych do oddzia u przedszkolnego.
Rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach nale#y uzna; za bardzo
udany. Pwiadcz o tym bardzo wysokie lokaty uczniów
w konkursach przedmiotowych oraz turniejach wiedzy
i umiej tno9ci na ró#nych etapach w tym wojewódzkich
i ogólnopolskich. Równie# bardzo korzystnie wypad y
wyniki uczniów w egzaminach zewn trznych, szczególnie osi gni te przez m odzie# gimnazjaln .
Najlepsi uczniowie uhonorowani zostali za swe
osi gni cia nagrodami Wójta Gminy Opatówek. By o ich
w tym roku trzyna9cioro. Specjalne nagrody przyznane
przez grono pedagogiczne otrzymali z r k dyrektora
szko y uczniowie klasy trzeciej gimnazjum Agnieszka
Frankowska i Filip Kliber. Zostali oni nagrodzeni za
wysokie wyniki w nauce oraz wielokrotne wysokie
pozycje w konkursach przedmiotowych. Agnieszka
ponadto uzyska a 9redni ocen 6,0 na 9wiadectwie
uko czenia gimnazjum.
str. 22/30
Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom obs ugi serdecznie dzi kuj za
prac , pomoc i wsparcie w mijaj cym roku szkolnym.
Lycz wspania ych, s onecznych i bezpiecznych dni
podczas nadchodz cych wakacji i urlopów.
Z pocz tkiem lipca w szkole rozpoczn si
remonty dachu, klatki schodowej, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu szko y. Dzieci z oddzia u przedszkolnego przeprowadz si do nowych pomieszcze ,
a dla starszych uczniów powstanie czytelnia oraz
pomieszczenie do indywidualnego nauczania i zaj ;
rewalidacyjnych.
Dyrektor Zespo u Szkó w Che mcach
Tomasz Mikucki
**********
ZESPÓ? SZKÓ? W RAJSKU
Festyn rodzinny
Dzie Dziecka, to idealny czas na oderwanie si
od codziennej rzeczywisto9ci i otwarcie si na nowe
do9wiadczenia. W niedziel , 12 czerwca br. rada
rodziców przy Zespole Szkó w Rajsku zorganizowa a
pi ty ju# Festyn Rodzinny. Celem festynu by o nie tylko
pozyskanie funduszy na rzecz szko y, ale przede
wszystkim zaanga#owanie ca ych rodzin we wspólne
sp dzanie czasu wolnego, b d ce wa#nym czynnikiem
integruj cym rodziny oraz propagowanie zdrowego stylu
#ycia poprzez sport, rozrywk , wypoczynek.
Uroczyste otwarcie festynu odby o si o godz.
00
15 . W9ród zaproszonych go9ci znaleRli si : Sekretarz
Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Wiceprzewodnicz cy
Rady
Gminy
Wojciech
Pokojowy,
Przewodnicz ca Komisji O9wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Marlena Kiermas-Gruszka oraz radni powiatu
i województwa. Podczas festynu przygotowano dla
dzieci i m odzie#y szereg gier i konkursów takich jak:
skoki na skakance, rzuty do celu, podbijanie pi ki
siatkowej, podbijanie pi ki no#nej, przeci ganie liny. Te
osoby, które zaj y czo owe miejsca w poszczególnych
konkurencjach otrzyma y dyplomy. Prowadz cymi
konkurencje byli nauczyciele. Podczas festynu odby y
si imprezy towarzysz ce takie jak: pokaz pierwszej
pomocy oraz pokaz sprz tu ga9niczego Ochotniczej
Stra#y Po#arnej, koncert Orkiestry D tej OSP w Rajsku,
mecz pi ki no#nej pomi dzy reprezentacjami uczniów
i rodziców, przejazd motocyklistów. Najwi ksz atrakcj
Wiadomo ci Gminne
dla dzieci by a dmuchana zje#d#alnia, przeja#d#ka na
kucyku oraz zabawy na placach zabaw. Na g ównej
scenie festynu odby y si pokazy taneczne, wyst py
muzyczne, przedstawienia w j zyku polskim i angielskim
w wykonaniu dzieci. Na specjalnym stoisku prezentowano wystaw prac plastycznych uczniów. Najciekawsze prace zosta y zlicytowane, a zebrane pieni dze
przekazane na rzecz niepe nosprawnego ucznia naszej
szko y.
W trakcie festynu mo#na by o za niewielk cen
zje9; pyszne smako yki przygotowane przez rodziców
oraz wzi ; udzia w loterii fantowej, gdzie jedn z nagród
by rower ufundowany przez Urz d Gminy w Opatówku.
Wszyscy w o#yli du#o wysi ku w organizacj imprezy,
ale by o warto. Za rok prawdopodobnie nast pny festyn.
Rada rodziców dzi kuje wszystkim, którzy
zaanga#owali si
w przygotowania do festynu.
Szczególne podzi kowania nale# si sponsorom, bez
których festyn nie odby by si : Zak ad Cukierniczy
Jadwigi Mencel, firma Avena (Szulec), Sklep
Spo#ywczo-Przemys owy Danuty Marchwackiej "Kubu9",
Artur Sieradzki Blacharstwo i Mechanika Pojazdowa
(Rajsko), Kwiaciarnia "Lawenda" (Opatówek), Kwiaciarnia "Gardenia" (Rajsko), firma "Jutrzenka Colian",
"Asbud" (Rajsko), Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska
(Kalisz), Urz d Gminy w Opatówku, Monika Pwierek
Sklep Przemys owo-Metalowy, G.S. Opatówek, Aleksandra i Eligiusz Wsz doby owie, "Kalsad" (KoRminek),
Wies awa Janiak - Gospodarstwo Ogrodnicze Oszczeklin, A.J. Miko ajczyk, G.S. KoRminek Samopomoc
Ch opska, Restauracja "Malaga" (KoRminek), "Tontor",
Honda - Reco KaRmierczak, Krystyna Olczak PPH Kris,
Centrum Ogrodnicze "Lidia", Chojnacki - Centrum
Ogrodnicze, Fabryka Firanek i Koronek "Haft",
"Runotex", "Empol", PZU Kalisz, Maria i Edward Bilscy,
PHU Papex Jacek Kozanowski, Improvex Gra#yna
Rudowicz,
Ko o
Gospody
Wiejskich
Rajsko,
Restauracja KTW Kalisz, Starostwo Powiatowe Kalisz,
Stacja Paliw Teresa Le
(Pietrzyków), Marzanna
Gierzkowska - Kierownik Wydzia u Promocji ENERGA,
WSiP S.A., "Admat" Nowe Skalmierzyce, Firma
Produkcyjno - Handlowa "Paula", Spó dzielnia
Mleczarska "Lazur", Rada So ecka Rajsko, LZS Powiat
Kaliski, B.J. Nowakowie, WARP.
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk
Zako2czenie roku szkolnego
W ostatni dzie szko y wszyscy uczniowie
od9wi tnie ubrani zebrali si , jak co roku, na sali
gimnastycznej. Uroczysto9; rozpocz a si od za9piewania hymnu. Nast pnie p. dyrektor powita a przyby ych
str. 23/30
go9ci: Paw a B kowskiego Przewodnicz cego Rady
Gminy Opatówek, Macieja Borowicza ks. prefekta parafii
Rajsko, Józef Burdelak wychowawczyni klasy III SP,
Ma gorzat Burdelak wychowawczyni klasy VI SP,
El#biet Wosiek wychowawczyni klasy III gim., Marlen
To9t przedstawicielk rady rodziców oraz pozosta ych
nauczycieli, go9ci, pracowników szko y, rodziców
i wszystkich uczniów. Pan Pawe B kowski wr czy
najzdolniejszym uczniom nagrody za wybitne osi gni cia w nauce (Piotrowi Piekarskiemu, Juli Lasieckiej,
Piotrowi Antczakowi, Oldze Krymarys, Ilonie Gaczy skiej, Katarzynie Zabawie, Dominikowi Wo9kowi),
sporcie (Klaudii Bielawskiej, Konradowi Filipiakowi,
Michalinie KaRmierczak, Norbertowi Miko ajczykowi)
ufundowane przez Wójta Gminy Opatówek, a dyrektor
szko y rozda a nagrody ksi #kowe zakupione przez rad
rodziców, 9wiadectwa z wyró#nieniem oraz dyplomy
uko czenia szko y.
Kolejnym punktem uroczysto9ci by o po#egnanie
p. Józefy Burdelak, która zako czy a swoj 42 - letni
prac nauczycielki i przesz a na emerytur . PóRniej
przysz a pora na cz 9; artystyczn . Najpierw uczniowie
z V klasy uroczy9cie po#egnali swoich kolegów z VI
klasy, wr czaj c im upominki. Szóstoklasi9ci przygotowani przez p. Ma gorzat
Burdelak podzi kowali
nauczycielom za trud w o#ony w ich wychowanie.
Nast pnie wyst pi a klasa II gimnazjum, która po#egna a
absolwentów III klasy. Na zako czenie wyst pi a klasa
III z programem artystycznym przygotowanym przez
p. E. Wosiek. To by niezwykle mi y dzie , a teraz
czekaj nas dwa miesi ce wakacji !
Dyrektor Zespo u Szkó w Rajsku
Honorata Wolniaczyk
Konkurs "Ad fontes"
20 czerwca br. o godz. 13:00 w sali recepcyjnej
kaliskiego ratusza odby o si uroczyste podsumowanie
konkursu Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza
i regionu kaliskiego. Organizatorem konkursu by o
Archiwum Pa stwowe w Kaliszu, a wspó organizatorami
Wydzia Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urz du
Miejskiego w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
Biblioteka Wydzia u Pedagogiczno - Artystycznego
w Kaliszu UAM w Poznaniu. W tym roku opracowywano
zagadnienia: Ojciec Stefan Dzier#ek TJ - duchowny
i patriota, ulica Babina, najbardziej znani kaliscy
przedsi biorcy z XIX w. i 20-lecia mi dzywojennego.
Uroczysto9; zgromadzi a wielu wspania ych
go9ci. Przybyli m.in. Prezydent Miasta Kalisza dr in#.
Janusz P cherz, Grzegorz Sapi ski Przewodnicz cy
Rady Miejskiej, Kazimierz Ko9cielny Wiceprzewodnicz cy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Anna
WoRniak z Wydzia u Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urz du Miejskiego w Kaliszu. Do konkursu zarejestrowano prace z 8 szkó podstawowych, 6 gimnazjów
i 5 szkó ponadgimnazjalnych. Prace by y ocenianie
przez Jury w sk adzie: dr Danuta Wa ka - przewodnicz ca, Jerzy A. Splitt - wiceprzewodnicz cy, Edyta
Pietrzak - cz onek, Anna Bestian-Zaj c - sekretarz.
Prace Jury koordynowa a dr Gra#yna Schlender
(Dyrektor APK). W kategorii gimnazjów Nagrod
Prezydenta Miasta Kalisza otrzyma y: Katarzyna
Zabawa, Klaudia Grzelaczyk, Ewelina Glapa (klasa III
gimnazjum), opiekun: Anna Zimna. Do pracy, która
zachwyci a Jury swoj dok adno9ci i rzetelno9ci
Wiadomo ci Gminne
informacji dziewczynki do czy y wywiad z archiwist .
R cznie zapisa y ponad 140 stron. Tekst zwi zany
w ca o9; zamkni to w beczce. W temacie podkaliskich
dworków i pa aców uczestniczki konkursu wykona y
samodzielnie grafiki. Bardzo dok adnie sporz dzi y
bibliografi . Nagrod g ówn w kategorii gimnazjów
otrzymali:
-
Piotr Antoszczyk, Artur Nowicki, Grzegorz Krymarys
(klasa II gimnazjum), opiekun: Anna Zimna. Praca
zosta a zrealizowana w formie strony internetowej.
Uczniowie podj li si opracowania tematu pt. "Per y
w koronie... Czyli to, co najciekawsze w zasobie...",
opisali mi dzy innymi Akta miasta Kalisza oraz akta
notariuszy kaliskich.
Strona
zawiera
tak#e
informacje na temat ul. Babina. Skupiono si na
najciekawszych obiektach jak koszary Godebskiego,
pensja Semadeniowej, czy nieistniej cy ju# kana
Babinka. Opisano a# 15 dworków i pa aców,
wsz dzie dodano fotografie. Strona dzia a szybko,
jest przejrzysta i logiczna. Dodatkowym elementem
jest ankieta, któr
mo#e wype ni; ka#dy
odwiedzaj cy stron .
- Justyna Miller z Zespo u Szkó w Rajsku (klasa II
gimnazjum), opiekun: Anna Zimna. Jej praca zosta a
zrealizowana w formie albumów na temat ojca
Stefana Dzier#ka, najbardziej znanych kaliskich
przedsi biorców z XIX w. i 20-lecia mi dzywojennego oraz losów Archiwum Pa stwowego
w Kaliszu na przestrzeni 60 lat. Wszystkie albumy
znajduj si w ozdobnym pude ku z przy o#on
piecz ci lakow .
- Wyró#nienia w kategorii gimnazjów otrzymali te#:
Adrian Majewski, Mariusz Perskawiec i Piotr Tomiec
(klasa II gimnazjum), opiekun: Anna Zimna.
Fundatorami nagród dla laureatów konkursu by y
nast puj ce instytucje: Wydzia Kultury i Sztuki, Sportu
i Turystyki Urz du Miejskiego w Kaliszu, Biuro Promocji
i Wspó pracy Mi dzynarodowej przy Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza, Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
Biblioteka Wydzia u Pedagogiczno - Artystycznego
w Kaliszu UAM w Poznaniu, Wydzia Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu UAM w Poznaniu, Muzeum
Okr gowe Ziemi Kaliskiej, Stowarzyszenie im. H. Sutarzewicz w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddzia w Kaliszu, Archiwum Pa stwowe w Kaliszu.
Ma gorzata Burdelak
**********
str. 24/30
ZESPÓ? SZKÓ? W T?OKINI WIELKIEJ
Przegl(d pie ni religijnej
Wzorem lat ubieg ych w Zespole Szkó w T okini
Wielkiej ju# po raz ósmy odby si Mi dzyszkolny
Przegl d Pie9ni Religijnej T okinia 2011 pod patronatem
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward ckiego.
Organizatorem przegl du by a dyrektor Teresa
Kobierska wraz z katechetk Urszul Borwik. Celem
przegl du by o mi dzy innymi: poznanie nowych
warto9ciowych pie9ni, popularyzacja pie9ni religijnych,
promocja m odych wykonawców oraz integracja uczniów
z poszczególnych szkó .
I miejsce: zespó wokalny ze Szko y Podstawowej
w KoRminku
I miejsce: zespó wokalny ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach
III miejsce: zespó wokalny Sanctus ze Szko y
Podstawowej w Masanowie
Wyró#nienie: zespó wokalny z Zespo u Szkó w Rajsku
w kategorii zespo y wokalne - gimnazjum:
I wyró#nienie: zespó wokalny Discantus z Gimnazjum
w Liskowie
II wyró#nienie: zespó wokalny z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
III wyró#nienie: zespó wokalny z Gimnazjum
w Opatówku
Przy ocenie jury zwraca o uwag na: dobór
repertuaru do wieku i mo#liwo9ci wykonawców,
umiej tno9ci wokalne, wyraz artystyczny i zaanga#owanie. Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej wraz
z organizatorem dzi kuj Wójtowi Gminy Opatówek
Sebastianowi Ward ckiemu za ufundowanie nagród
oraz jury za po9wi cony czas i radzie rodziców przy
Zespole Szkó w T okini Wielkiej za s odki pocz stunek.
Organizatorzy dzi kuj równie# opiekunom za przygotowanie uczniów do wyst pu i #ycz osi gania dalszych
sukcesów.
Przegl d cieszy si du#ym zainteresowaniem.
Do konkursu zg osi o si 128 uczniów z 18 szkó .
Uczestnicy wyst powali w pi ciu kategoriach: do 9 lat,
od 10 do 12 lat, od 13 do 16 lat, zespo y wokalne szko a podstawowa, zespo y wokalne - gimnazjum. Jury
w sk adzie: przewodnicz cy ks. dr Jerzy Adamczak
(dyrektor wydzia u katechetycznego), ks. dr Jacek
Paczkowski, ks. mgr Arkadiusz Wysota, mgr Maria
Pawelec, mgr Krzysztof Dziedzic, wy oni o nast puj cych zwyci zców:
w kategorii do 9 lat:
I miejsce: Aleksandra Pilarska z Zespo u Szkó w Rajsku
I miejsce: Aleksandra Mituta ze Szko y Podstawowej
w Biernatkach
II miejsce: Julia Korczy ska ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach
w kategorii 10-12 lat:
I miejsce: Adrianna Pietura ze Szko y Podstawowej
w KoRminku
II miejsce: Agata Urban ze Szko y Podstawowej
w Masanowie
III miejsce: Agata Plewi ska ze Szko y Podstawowej
w Brzezinach
Wyró#nienie: Agnieszka Kaleta ze Szko y Podstawowej
w Che mcach
w kategorii 13-16 lat:
I miejsce: Adrianna Macke z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej
II miejsce: Weronika Pietrasik z Gimnazjum w KoRminku
III miejsce: Klaudia Ostrowska z Zespo u Szkó
w Che mcach
Wyró#nienie: Marcin Pilas z Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej (za akompaniament)
w kategorii zespo y wokalne - szko a podstawowa:
I miejsce: zespó wokalny ze Szko y Podstawowej
w Biernatkach
Wiadomo ci Gminne
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska
Zako2czenie roku szkolnego
21 czerwca br. 21 uczniów uko czy o
gimnazjum w T okini Wielkiej. Dziewi ciu z nich
otrzyma o 9wiadectwa z wyró#nieniem: Klaudia Bach,
Katarzyna Jach, Marcin Janiak, Micha Klepanda,
Adrianna Macke, Karolina Majewska, Micha Pawlak,
Agnieszka Pietrzak, Weronika Sztrajt. Uroczysto9;
uko czenia gimnazjum zaszczycili swoj obecno9ci
Przewodnicz ca Komisji O9wiaty Kultury, Sportu
i Zdrowia pani Marlena Kiermas-Gruszka oraz radny
Gminy Opatówek pan Andrzej Borwik.
Po oficjalnym rozdaniu 9wiadectw przez pani
dyrektor absolwenci zaprezentowali cz 9; artystyczn wspart
prezentacj
multimedialn
przedstawiaj c
trzecioklasistów od pocz tku nauki w Zespole Szkó
w T okini Wielkiej do chwili, kiedy s ju# nastolatkami.
Ten pokaz by wzruszaj cy dla wszystkich, dla rodziców,
którzy zobaczyli jak szybko ich dzieci doros y, dla
uczniów, bo u9wiadomili sobie, #e to koniec ich wspólnej
drogi, dla nauczycieli, bo #egnaj naprawd wspania
klas i dla samych go9ci, którzy mogli zauwa#y;
prawdziw wi R cz c tych m odych ludzi. M odzie#
ponadto dokona a rzeczy niemo#liwej - przenios a
wszystkich w czasie. Uda o im si to za spraw
przedstawienia "Szewczyk Dratewka", które w oddziale
przedszkolnym pokazywali w konkursie teatralnym.
Na akademii ju# jako szesnastolatkowie wcielili si w te
same role i dostarczyli zgromadzonym wiele rado9ci
i wzrusze . By to kolejny dowód na to, #e czas biegnie
bardzo szybko. Jednak m odzie# nie chcia a, aby ten
dzie up yn pod znakiem smutku, dalsza cz 9; mija a
na wspania ej zabawie przy doskona ej muzyce
i 9wietnym humorze.
Absolwenci zanim rusz na podbój 9wiata
pragn podzi kowa; tym, którzy otworzyli im do niego
drzwi, wskazali kierunek jakim nale#y pod #a;. Sk adaj
str. 25/30
serdeczne podzi kowania pani Dyrektor, Wychowawcy,
Nauczycielom, ale przede wszystkim Rodzicom.
Dzi kuj im szczególnie gor co za przygotowanie
uroczysto9ci
ko cz cej
ich
pobyt
wspania ej
w Gimnazjum w T okini Wielkiej.
00
Nazajutrz, punktualnie o 9 w Zespole Szkó
w T okini Wielkiej rozpocz a si g ówna uroczysto9;
wr czenia 9wiadectw. Wszystkich zgromadzonych
przywita a pani dyrektor Teresa Kobierska, w9ród go9ci
znaleRli si ks. proboszcz Jacek Paczkowski, zast pca
Przewodnicz cego Rady Gminy Opatówek p. Marek
Szlenkier oraz radni p. Andrzej Borwik i p. Damian
Jakóbczak, przewodnicz ca rady rodziców p. Arleta
Reksa oraz zast pca przewodnicz cej p. Mariola Król
oraz rodzice i dziadkowie naszych uczniów.
W minionym roku szkolnym do Szko y
Podstawowej im. W adys awa Broniewskiego ucz szcza o 85 uczniów, 17 uczniów z klas I-III otrzyma o za
bardzo dobre wyniki w nauce i wyró#niaj ce si
zachowanie nagrody ksi #kowe ufundowane przez rad
rodziców. 13 uczniów z klasy IV i V otrzyma o
9wiadectwo z wyró#nieniem oraz nagrody. Natomiast do
Gimnazjum w T okini Wielkiej ucz szcza o 54 uczniów,
w tym wyró#nionych w klasie I i II zosta o 11 uczniów,
wszyscy otrzymali 9wiadectwo z nagrod .
Ponadto
wielu
wychowanków
otrzyma o
dyplomy i nagrody za udzia i zdobycie miejsc w licznych
konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nagrodami Wójta Gminy Opatówek zostali
uhonorowani nast puj cy uczniowie: Aleksandra
Banasiak z klasy IV (9rednia ocen 5,45 i wzorowe
zachowanie), Aleksandra Jopek z klasy V (9rednia ocen
5,33 i wzorowe zachowanie), Joanna Pomyka a z klasy
VI (9rednia ocen 5,82 i wzorowe zachowanie), Anita
Wojtaszczyk z klasy I gimnazjum (9rednia ocen 5,62
i wzorowe zachowanie), Sylwia Jerzak z klasy II
gimnazjum (9rednia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie)
oraz Katarzyna Jach z klasy III gimnazjum (9rednia ocen
5,67 i wzorowe zachowanie). Uczennice otrzyma y
nagrody z r k radnych Gminy Opatówek.
Na sali gimnastycznej oklasków i u9miechów na
twarzach uczniów, nauczycieli oraz rodziców nie by o
ko ca, bo ten rok szkolny niew tpliwie mo#na zaliczy;
do udanych cho; kosztowa on wszystkich wiele wysi ku.
Ten dzie jednak szybko nie dobieg ko ca.
W samo po udnie, w naszej szkole odby a si
uroczysto9; po#egnania klasy VI, która zako czy a ich
edukacj w Szkole Podstawowej. Absolwentom w tej
podnios ej chwili towarzyszyli pani dyrektor Teresa
Kobierska, Radny Gminy Opatówek p. Andrzej Borwik,
przewodnicz ca rady rodziców p. Arleta Reksa, jej
Wiadomo ci Gminne
zast pca p. Mariola Król, nauczyciele oraz rodzice
wszystkich uczniów.
W9ród uczniów klasy VI 9wiadectwa z wyró#nieniem i nagrody ksi #kowe otrzymali: Joanna
Pomyka a, Dawid Wyborny, Marta Wojtaszczyk, Kamil
Misiak, Bart omiej Klepanda, Bogumi a Osuch. Troje za9
otrzyma o 9wiadectwo z wyró#nieniem: Joanna
Olejniczak, Aleksandra Olejniczak i Pawe Pniegu a.
Uczniowie otrzymali równie# nagrody, dyplomy,
odznaczenia oraz s owa uznania za wspania e
osi gni cia, które by y ich udzia em w roku szkolnym
2010/2011. Pani dyrektor podzi kowa a równie#
rodzicom za trud, który w o#yli w wychowanie swoich
pociech oraz za aktywne zaanga#owanie w #ycie szko y,
nauczycielom za wysi ek w edukowanie swoich uczniów
oraz z o#y a #yczenia dzieciom, aby nadal przyjmowa y
tak postaw jak dotychczas i #eby nieustannie dbali
o swój rozwoju w szkole gimnazjalnej. Uczniowie
do czyli si do podzi kowa wr czaj c rodzicom
i nauczycielom pi kne kwiaty. Na zako czenie cz 9ci
oficjalnej absolwenci z o#yli 9lubowanie, w którym
przysi gali dba; o dobre imi swojej szko y.
Nast pnie uczniowie zaprezentowali cz 9;
artystyczn , któr przygotowali pod kierunkiem p. Marii
Jolanty Marciniak, p. Izabeli Krupi skiej, p. Urszuli
Borwik. Absolwenci recytowali utwory, 9piewali pi kne
piosenki oraz przedstawili wspomnienia z okresu swojej
nauki w szkole podstawowej. Mi ym akcentem
w kierunku szóstoklasistów by o po#egnanie i wr czenie
upominków przez klas pierwsz i pi t , co w naszej
szkole jest ju# wieloletni tradycj . M odsi koledzy
i kole#anki za9piewali ka#demu absolwentowi "echo" humorystyczn piosenk dotycz c ka#dego z nich.
Po tej uroczysto9ci uczniowie udali si do domów, aby
cieszy; si ze 9wiadectw i wspomina; bardzo udan
zabaw , któr w pi tek uczcili uko czenie klasy VI.
W tym dniu swoj obecno9ci m odzie#, rodziców oraz
grono pedagogiczne zaszczyci Sekretarz Gminy
Opatówek pan Krzysztof Dziedzic.
Absolwenci szko y podstawowej oraz wychowawca pragn podzi kowa; wszystkim: rodzicom, pani
dyrektor, nauczycielom i kolegom za to, #e byli z nimi
w tym uroczystym dniu, jak równie# wspierali ich
ka#dego dnia podczas tego etapu #ycia, który w a9nie
zako czyli. Dzi kujemy!
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska
**********
SZKO?A PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ
Zako2czenie roku szkolnego
00
22 czerwca br. o godzinie 9 w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej odby a si uroczysto9; zako czenia roku szkolnego 2010/2011. Uczniowie, którzy
uzyskali najwy#sze wyniki, otrzymali nagrody Wójta
Gminy Opatówek. W tym roku w/w nagrody otrzyma o
5 dzieci. Tradycyjnie bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie nagrodzone zosta y ksi #kami.
W klasach I-III wyró#niono w ten sposób 7 uczniów,
a w klasie IV-VI 4 dzieci. Uroczysto9; zako czono
cz 9ci artystyczn w wykonaniu uczniów klasy VI.
Dyrektor Szko y Podstawowej w Cieni Drugiej
Olga WoTniak
str. 26/30
SZKO?A PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE
Zako2czenie roku szkolnego
13 czerwca br. odby o si zorganizowane przez
uczniów klas III- VI ognisko po#egnalne. 18 uczniów
uczci o razem z nauczycielami i rodzicami wspólnie
sp dzone lata w murach Szko y Podstawowej
w Sierzchowie. W dniu zako czenia roku szkolnego
2010/2011 uczniowie zaprezentowali, przygotowany pod
bacznym okiem p. Anny Kurzepy, program artystyczny,
który u9wietni
uroczysto9; rozdania 9wiadectw
z czerwonym paskiem, nagród i dyplomów. Najlepszym
uczniom naszej szko y zosta y wr czone, przez radnego
Gminy Opatówek p. Paw a Ko aci skiego, nagrody
Wójta Gminy Opatówek.
Wzruszaj cym momentem uroczysto9ci by y
s owa podzi kowania jakie pani dyrektor skierowa a do
rodziców i nauczycieli. Wr czy a im ufundowane przez
siebie pami tkowe ksi #ki. Szczególne podzi kowania
skierowa a do nauczycieli z najd u#szym sta#em pracy:
p. Wies awy Giercarz i p. Bo#eny Strózik, które z dniem
pierwszego wrze9nia w zwi zku z reorganizacj szko y
strac prac . Równie# rodzice nie szcz dzili ciep ych
s ów podzi kowania dla pani dyrektor i wszystkich
nauczycieli, których obdarowali upominkami i kwiatami.
Serdeczne s owa uznania i podzi kowania pop yn y
równie# z ust obecnego na uroczysto9ci so tysa wsi,
p. Stanis awa Sucheckiego. Po ci #kim roku szkolnym
uczniowie z u9miechami na twarzy, ale i z nutk #alu
i niepewno9ci, rozpocz li dwumiesi czne wakacje.
Do zobaczenia we wrze9niu w nowej dla wszystkich
rzeczywisto9ci szkolnej !
Dyrektor Szko y Podstawowej w Sierzchowie
Alina ?a2duch
***************************************
POSIEDZENIE ZESPO U
INTERDYSCYPLINARNEGO
Dnia 17 czerwca 2011 roku odby o si pierwsze
spotkanie Zespo u Interdyscyplinarnego d/s Przemocy
w Rodzinie, powo anego Zarz dzeniem Nr 9/2011 z dnia
23 marca 2011r. Wójta Gminy Opatówek Sebastiana
Ward ckiego. Spotkanie mia o charakter organizacyjnotechniczny. Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic,
w imieniu Wójta Gminy Opatówek, wr czy zebranym
powo ania do pracy w Zespole. W sk ad Zespo u
Interdyscyplinarnego wchodz nast puj ce osoby:
1. Jolanta Kasprzak - kurator spo eczny S du
Rejonowego w Kaliszu,
2. Anna Chudziak - socjolog z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kaliszu,
3. Ma gorzata Olbratowska - pedagog Zespo u Szkó
w Rajsku,
4. Irena Wcis ek - pedagog Zespo u Szkó
w Che mcach,
5. Kamila Ludwiczak - pedagog Gimnazjum
w Opatówku,
6. Danuta Tomaszewska - piel gniarska 9rodowiskowa
Gminnego O9rodka Zdrowia w Opatówku,
7. Ma gorzata Rektor - przewodnicz ca Gminnej
Komisji Rozwi zywania Problemów,
8. Halina Marsza -Sroczy ska - wiceprzewodnicz ca
Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych,
Wiadomo ci Gminne
9. Maciej Skalski - kurator zawodowy S du
Rejonowego w Kaliszu,
10. Dariusz Manikowski - starszy aspirant Komisariatu
Policji w Opatówku,
11. Violetta Galant - kierownik Gminnego O9rodka
Pomocy Spo ecznej w Opatówku,
12. Bo#ena Kaczmarska - starszy pracownik socjalny
Gminnego O9rodka Pomocy Spo ecznej
w Opatówku.
Na pocz tku spotkania cz onkowie zespo u interdyscyplinarnego zobowi zali si pisemnie do poufno9ci
wszelkich informacji i danych, które uzyskaj przy
realizacji zada . Na spotkaniu zosta
wybrany
Przewodnicz cy zespo u, którym zosta
Dariusz
Manikowski oraz Wiceprzewodnicz ca zespo u Bo#ena
Kaczmarska -. Ka#dy z cz onków zespo u otrzyma
opracowany zestaw materia ów i dokumentacji
dotycz cych zada
i procedury dzia ania Zespo u
Interdyscyplinarnego funkcjonuj cego na terenie gminy
Opatówek. W9ród najistotniejszych kwestii poruszono
temat mo#liwo9ci integracji i koordynacji dzia a
wszystkich podmiotów wchodz cych w sk ad zespo u
w celu przeciwdzia ania przemocy.
Zespó Interdyscyplinarny d/s Przeciwdzia ania
Przemocy w Rodzinie dzia a g ównie na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z póRniejszymi zmianami). Nadrz dnym celem Zespo u
jest podnoszenie efektywno9ci dzia a w zakresie
rozwi zywania problemów spo ecznych poprzez:
- zwi kszenie spo ecznego zaanga#owania w przeciwdzia anie zjawiskom negatywnym,
- wspóln diagnoz i wspólne podejmowanie decyzji,
- zintegrowane wykorzystanie 9rodków i mo#liwo9ci,
jakimi dysponuj instytucje,
- poszerzenie kompetencji i do9wiadcze profesjonalistów.
Zadania Zespó Interdyscyplinarny realizuje w szczególno9ci, poprzez:
- diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na
terenie gminy Opatówek,
- podejmowanie dzia a w 9rodowisku zagro#onym
przemoc w rodzinie, maj cych na celu przeciwdzia anie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w 9rodowisku dotkni tym
przemoc ,
str. 27/30
rozpowszechnianie
informacji
o
instytucjach,
osobach i mo#liwo9ciach udzielania pomocy
w 9rodowisku lokalnym,
- inicjowanie dzia a w stosunku do osób stosuj cych
przemoc w rodzinie
- tworzenie grup roboczych w celu rozwi zywania
problemów zwi zanych z wyst pieniem przemocy
w rodzinie w indywidualnych sprawach
Naczelna zasada niesienia pomocy w 9rodowisku wi #e
nierozerwalnie z zachowaniem podstawowych
si
warto9ci, takich jak: godno9;, podmiotowo9; oraz
autonomia cz owieka i rodziny. Mamy nadzieje, #e
Zespó d/s Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie
b dzie du#ym wsparciem i pomoc dla osób i rodzin
dotkni tych przemoc w naszym 9rodowisku lokalnym.
w II po owie sierpnia oraz pi cioro na kolonie letnie
w Magowie Lubuskim w II po owie lipca.
***************************************
Podzi'kowanie
Bibliotekarze i mali czytelnicy z Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku sk adaj
serdeczne podzi kowanie p. Wioletcie Sieradzkiej za
zaproszenie do Cegielni w Cieni Pierwszej. Dzi kujemy
za doskona e przygotowanie naszej wizyty, za ciekawe
informacje o surowcu, jakim jest glina, i o mo#liwo9ci
jego wykorzystania przedstawione przez p. Ryszarda
Belaka w czasie prezentacji multimedialnej i spaceru po
zak adzie. Dzi kujemy za przygotowanie gliny dla dzieci
i profesjonaln pomoc plastyka p. Adama Paszyna przy
lepieniu ró#nych przedmiotów przez dzieci. Mi ym
zaskoczeniem dla wszystkich by wspania y pocz stunek.
Wizyta w Cegielni by a dla uczestników wyprawy
niezapomnianym prze#yciem, gdy# mieli okazj
zwiedzenia zak adu, który ma wiekowe tradycje
i poznania procesu powstawania popularnego materia u
budowlanego, jakim jest ceg a. Pobyt w Cegielni b d
przypomina y wykonane przez dzieci gliniane przedmioty
i figurki, które po wypaleniu w piecu cegielni zostan
zaprezentowane w bibliotece, a potem trafi do domów
ma ych twórców. Dzi kujemy za wspania wakacyjn
przygod .
-
OG OSZENIA
Zwrot podatku akcyzowego
W zwi zku z wej9ciem w #ycie ustawy z dnia 10 marca
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) w dniach od
1 do 30 wrze nia 2011 r. nale5y sk ada* w Urz'dzie
Gminy w Opatówku wnioski o zwrot podatku
akcyzowego (druk wniosku dost pny w urz dzie oraz
na stronie: www.bip.opatowek.pl).
Zwrot przys uguje producentowi rolnemu, który by
w posiadaniu lub wspó posiadaniu u#ytków rolnych
okre9lonych w ewidencji gruntów i budynków oraz by
posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie
sk adania wniosku. Do wniosku nale#y do czy; faktury
VAT albo potwierdzone za zgodno9; z orygina em ich
kopie (orygina y do wgl du), stanowi ce dowód zakupu
oleju nap dowego w okresie od 1 marca 2011 r. do
31 sierpnia 2011 r. (6 miesi cy poprzedzaj cych miesi c
z o#enia wniosku), oraz odpis z Krajowego Rejestru
S dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega
wpisowi do tego rejestru.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego
stanowi przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku
przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemn
zgod (na wniosku).
Pisemna zgoda nie dotyczy wspó ma #onków.
Wyp ata kwoty zwrotu producentom rolnym nast pi
w terminie: 1-30 listopada 2011 r. wy (cznie przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy producent rolny, który
pobra nienale#nie lub w nadmiernej wysoko9ci zwrot
podatku jest obowi zany do jego zwrotu wraz
z odsetkami w wysoko9ci okre9lonej jak dla zaleg o9ci
podatkowych.
Zwrot podatku w 2011 roku wynosi: 73,10 z x ilo *
ha u5ytków rolnych (limit roczny - 86 litrów na 1 ha
u#ytków rolnych).
**********
Podzi'kowania
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespo u Szkó w T okini
Wielkiej serdecznie dzi kuj wszystkim osobom dobrego
serca za bezinteresown pomoc i #yczliwo9; okazan
naszej placówce. Wyra#aj c sw wdzi czno9; za
wielkie serce i dobr wol #yczymy wielu sukcesów
i powodzenia w realizacji #yciowych zamierze .
Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
Teresa Kobierska
**********
**********
Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,
Komunikatem Nr 1/2011 w sprawie jako9ci wody
w k pieliskach i miejscach wykorzystywanych do k pieli,
informuje, #e na terenie powiatu kaliskiego, uwzgl dniaj c wyniki bada wody z dnia 16 czerwca 2011 r.,
k piel dozwolona jest bez zastrze#e w Gminnym
O9rodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach. W bie# cym
roku #aden inny organizator k pieliska na terenie
powiatu kaliskiego nie z o#y wniosku o umieszczenie go
w wykazie k pielisk i miejsc wykorzystywanych do
k pieli.
Jednocze9nie PPIS w Kaliszu przypomina, #e nie nale#y
korzysta; z k pieli w wodach, które s m tne, maj
zmienion barw oraz ew. zapach, co 9wiadczy o silnym
zakwicie glonów, a zw aszcza sinic w zbiornikach
wodnych.
**********
**********
Gminny O9rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
informuje, #e ze 9rodków przeznaczonych na
dzia alno9; profilaktyczno-terapeutyczn w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych, dwadzie9cioro dzieci z terenu gminy
Opatówek wyjedzie na kolonie letnie w Murzasichle
Wielkopolska Izba Rzemie9lnicza w Poznaniu zaprasza
na bezp atne szkolenie w zakresie ICT (praktyczne
podstawy obs ugi komputera). Szkolenia adresowane s
dla osób 45+, rzemie9lników prowadz cych dzia alno9;
gospodarcz na terenie Wielkopolski, mikroprzedsi biorców i ich pracowników. Celem szkolenia jest
Wiadomo ci Gminne
str. 28/30
podniesienie kompetencji i wiedzy informatycznej i komputerowej w praktyce. Bli#sze informacje: Monika
Nowicka, e-mail: [email protected],
tel. (61) 853-71-32
nieniowe terenów zielonych). Jan Juszczak, ul. Ks.
Adama Marczewskiego 3, Opatówek, tel. 604-217-769.
**********
Przydomowe oczyszczalnie 9cieków - sprzeda#, serwis,
oczyszczalnie wszystkich typów, przegl dy gwarancyjne
i pogwarancyjne. Telefon: (61) 652-72-55.
Biuro Rachunkowe "KASSUS", tel. 601-250-438 oferuje
profesjonaln obs ug firm w zakresie ksi gowo9ci,
podatków oraz kadr i p ac.
**********
Radca Prawny S awomir Folty ski zaprasza do punktu
konsultacyjnego w Opatówku, przy Pl. Wolno9ci 9.
00
00
Dy#ury w ka#dy pi tek w godz. 9 - 13 .
**********
Pwiadectwa charakterystyki budynków, lokali mieszkalnych i u#ytkowych. Telefon: 605-165-060.
**********
R czna myjnia samochodowa, Plac Wolno9ci 5,
00
00
Opatówek, czynna pon.-sob. 8 -17 oferuje: mycie aut,
pranie tapicerki, r czne nak adanie wosku, sprz tanie,
odkurzanie, pranie dywanów. Tel.: 504-154-882.
**********
Agencja ubezpieczeniowa AS oferuje ubezpieczenia
z wielu firm:
- komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance
- nieruchomo9ci
- rolne
- ubezpieczenia upraw, szklarni
Kontakt: ul. Módzka 30A (obok ronda), 62-860 Opatówek.
Aneta Sobczak - tel. 501-474-818.
**********
Pracownia architektoniczna - projektowanie domków
jednorodzinnych, budynków u#yteczno9ci publicznej
oraz przemys owych, wykonywanie pe nobran#owej
dokumentacji s u# cej realizacji inwestycji, prowadzenie
nadzoru autorskiego. Telefon kontaktowy: 503-170-369,
(62) 76-77-275.
**********
Kancelaria Prawno-Doradcza, Opatówek, ul. Dziubi skiego 1A, tel. (62) 761-80-55, www.interamax.pl
00
00
zaprasza od poniedzia ku do pi tku w godz. 9 - 16 .
Kancelaria Prawnicza 9wiadczy us ugi w zakresie:
odzyskiwanie nale#no9ci, prawo handlowe, prawo pracy,
sprawy rodzinne i maj tkowe, sta a obs uga prawna
przedsi biorców, organizacji pozarz dowych, jednostek
samorz du terytorialnego oraz innych podmiotów prawa.
**********
**********
Firma Kal-Tech, S oneczna 2, 62-860 Opatówek, tel.
796-532-639 wykonuje bramy, ogrodzenia, balustrady
oraz konstrukcje stalowe. Oferuje równie# us ug
piaskowania oraz malowania natryskowego z mo#liwo9ci
dojazdu do klienta. Piaskujemy wszystko:
konstrukcje metalowe, maszyny rolnicze, samochody
osobowe, ci #arowe, naczepy, felgi stalowe i aluminiowe, elewacje w tym usuwanie graffiti, 9ciany
wewn trzne (piwnice itp.), bramy, ogrodzenia, balustrady, pomniki, nagrobki.
**********
Serwis - sklep komputerowy. Opatówek, ul. Szkolna 3,
tel. 509-855-952.
**********
Do sprzedania dzia ka budowlana na Sza e, ul. Zielona
20, nr ewid. 495/1 o pow. ca 1000m, tel. 500-093-606
lub 600-027-079.
**********
INTER AMAX Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego
w Opatówku, ul. Dziubi skiego 1a. Polecamy: artyku y
AGD, dywany, artyku y szkolne i papiernicze, artyku y
chemiczne, znicze, sztuczne kwiaty. Ponadto INTER
AMAX posiada w ofercie styropian FASAD EPS 07000
00
5.9.10.12. Zapraszamy w godz.: pon. - pt. 9 - 17 ,
00
00
sobota 8 - 13 , tel. (62) 76-17-055
**********
2
Wynajm mieszkanie w Opatówku o pow. 36m .
Telefon: 518-732-777.
**********
Poszukuj mieszkania do wynaj cia, tel. 788-719-517.
**********
2
Sprzedam dzia k budowlan ogrodzon , pow. 870 m
w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Media w pasie
przydro#nym. Telefon 691-389-743.
**********
**********
Sprzedam dzia k o powierzchni 0,5279, Opatówek,
ul. Ko9ciuszki, tel. 660-803-265.
Kopanie fundamentów r cznie, zbrojenie, zalewanie itp.
Telefon: 692-990-828.
**********
**********
Sprzedam dzia k budowlan w Opatówku przy ul. Kas2
przaka, o pow. 1150m , media przy dzia ce. Telefon:
793-382-258.
Us ugi minikopark w zakresie: wykopy pod fundamenty,
wykopy liniowe, wykopy pod instalacje (wodne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, nawadniaj ce), zasypywanie i ubijanie wykopów, piel gnacja
i zagospodarowywanie terenów zielonych (koszenie
trawy, przycinanie drzew i krzewów, instalacje nawod-
Wiadomo ci Gminne
**********
Sprzedam u#ywany p ot metalowy, 12 prz se 2x1,15m.
Telefon: 604-209-794.
**********
str. 29/30
Sprzedam mieszkanie w Godzieszach. Powierzchnia
2
u#ytkowa 84m , 4 pokoje, korytarz, azienka, wc,
garderoba, pralnia. Wysoki standard: centralne ogrzewanie, okna antyw amaniowe, kominek, tynki szlachetne
i inne, taras z zej9ciem na parking, mo#liwo9;
korzystania z ogródka oraz gara#u, bardzo niskie op aty
eksploatacyjne. Polecam. Cena 199 000 z do negocjacji. Telefon: (62) 761-15-80 lub 517-662-206.
Sprzedam: wóz ci gnikowy, rad a 3-ki, 2 pralki
wirnikowe Frania (cena 100 z , 1 posiada grza k , stan
dobry), rower firmy Kross Hexagon v6 (cena 850 z ,
rama 19, ko a 26, kolor grafit, stan bdb., wymienione
hamulce, kaseta i a cuch,). Informacje pod telefonem:
663-846-970.
**********
Ja, Damian Dolata przepraszam Pani Zofi Piotrowicz
za to, #e ubli#y em jej w dniu 30 czerwca 2010 roku.
Kupi opony u#ywane w dobrym stanie, felgi stalowe
i aluminiowe oraz ca e komplety kó . Tel. 692-990-828.
**********
Sprzedam s om . Telefon: (62) 76-18-826.
**********
Sklep z artyku ami motoryzacyjnymi w Kaliszu,
Al. Wojska Polskiego 156, tel. 533-610-301, czynny
00
00
pon. - pt. 7 - 16 posiada w sprzeda#y uszczelniacze,
segery, smary, 9wiece, wycieraczki, chemie motoryzacyjn .
**********
Sprzedam piec do centralnego ogrzewania, mia owy
z regulatorem temperatury. Telefon: (62)76-18-173.
**********
Sprzeda# mia u, w gla ekogroszku - luzem lub
workowane. Micha ów Drugi 14, telefon: 500-478-148.
Czynne pon.-pt. 8.00 - 18.00, sobota 8.00-16.00.
**********
Sprzedam pralk z wirówk , zamra#ark Mors 220,
bojler elektryczny 80l, walizkow maszyn do szycia,
kanistry na benzyn , pomp OLA, wersalk , fotel
2-osobowy rozk adany, prasowalnic
elektryczn
(magiel), butle gazowe. Ponadto sprzedam dzia ki
2
2
budowlane w Borku: 760m i 1200m oraz w Brzezinach
2
- Piegonisku 3000m . Telefon: (62) 76-13-407.
**********
Sprzedam Fiat Seicento 2003 r., stan bardzo dobry.
Telefon: 502-635-079.
**********
Sprzedam stemple budowlane. Telefon: 513-356-803.
**********
Sprzedam 2 butle gazowe, 2 konwie 20l do mleka lub
miodu, nowa aktówk skórzan (lux), szyny do wózków
transportowych g . ok. 4m. Telefon: (62) 76-18-103.
**********
Sprzedam rury 70, ok. 750-800m. Telefon: 510-896-580.
**********
**********
**********
Wakacje na sportowo
Urz d Gminy w Opatówku zaprasza w okresie
wakacyjnym, tj. w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia, do
bezp atnego korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Parkowej
w Opatówku oraz Hali Sportowej i boiska sportowego
w Opatówku przy ul. Szkolnej, a tak#e sal sportowych
przy Zespole Szkól w Che mcach i Rajsku, wg poni#szego harmonogramu:
1. Kompleks "Moje Boisko ORLIK 2012"
00
00
- od poniedzia ku do pi tku w godz. 9 - 12
00
00
i 14 - 22
00
00
- w soboty i niedziele w godz. 14 - 22
Istnieje mo#liwo9; korzystania z boiska Orlik
00
00
- 12
tylko dla grup
w soboty w godz. 9
zorganizowanych i po wcze9niejszym zg oszeniu.
2. Hala i boisko sportowe - od poniedzia ku do pi tku
00
00
w godz. 14 - 22 .
Do bezp atnego korzystania uprawnieni s wszyscy
uczniowie i studenci na podstawie wa#nej legitymacji. Zapraszamy.
3. Sala sportowa w Che mcach - wszystkie wtorki
i czwartki lipca i sierpnia z wyj tkiem 7 lipca w godz.
00
00
14 - 20 . Do bezp atnego korzystania uprawnieni
s
uczniowie Zespo u Szkó w Che mcach
posiadaj cy wa#n legitymacj .
4. Sala sportowa w Rajsku - wszystkie 9rody lipca
00
00
w godz. 14 - 20 oraz wszystkie wtorki i czwartki
00
00
- 20 . Do bezp atnego
sierpnia w godz. 14
korzystania uprawnieni s uczniowie Zespo u Szkó
w Rajsku posiadaj cy wa#n legitymacj .
***************************************
Urz(d Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454, faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: [email protected]
WG Nr 2 (583) / 2011 / 1800 egz.
Sprzedam Fiata Cinquecento, poj. 700, rocznik 1999,
w dobrym stanie, po przegl dzie, gara#owany, oryginalny
w oski. Cena do uzgodnienia. Telefon: 506-211-366.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Mukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
**********
*******************************************
Wiadomo ci Gminne
str. 30/30

Podobne dokumenty