Wytwarzanie energii na potrzeby własne

Transkrypt

Wytwarzanie energii na potrzeby własne
Jak, jaka i w jakiej skali
wykorzystywana jest
w firmie KRONOSPAN biomasa
do wytwarzania ciepła
technologicznego?
2
KRONOSPAN SZCZECINEK
PRODUKCJA CIEPŁA W POSTACI ZIELONEJ ENERGII
łączna produkcja ciepła w postaci zielonej energii
wyprodukowanej z biomasy w kotłach BORMANN
wynosi razem ok. 1.250.000 GJ rocznie
na kotłownie zakładowe zakład w Szczecinku
ma przyznane limity emisji CO2
aktualnie wynoszą średniorocznie 176.376 Mg
3
KRONOSPAN SZCZECINEK
kupuje i zuŜywa jako surowiec do produkcji
następujące surowce drzewne:
zrębki bez kory
zrębki z korą
trociny
wióry
zrzyny i okorki
klocki i kawałki drewna
ZuŜycie do produkcji 20.000 m³
surowców drzewnych powstających jako odpady w tartakach
zamiast drewna
pozwala oszczędzić 100 ha lasu rocznie
5
6
Czy stosowane w firmie KRONOSPAN technologie
są przyjazne dla środowiska?
Szczecinecki KRONOSPAN,
to jedna z największych na świecie
fabryk przetwórstwa drzewnego
KONSEKWENCJE:
•
konieczność przestrzegania ścisłych reŜimów technologicznych
•
•
wyjątkowa wraŜliwość na ochronę środowiska ze strony załogi i
naszych wymagających klientów, jako Ŝe wszyscy Ŝyjemy z lasu
•
•
konieczność stałego monitoringu i kontroli procesów
technologicznych na kaŜdym etapie produkcji
konieczność przestrzegania najwyŜszych wymagań ochrony
środowiska
ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania szkodliwych
substancji, które mogłyby przedostać się do otoczenia
8
9
Proces technologiczny
opiera się na rozwłóknieniu surowca
za pomocą duŜych ilości pary technologicznej,
którą wprowadza się do procesu produkcyjnego
w celu mechanicznego rozwłóknienia tego surowca
bez Ŝadnych dodatków chemicznych.
Surowiec jest następnie suszony za pomocą
nowoczesnych suszarni rurowo-współprądowych.
Energię cieplną produkuje się
w procesie spalania gazu ziemnego i biomasy.
10
Do opalania kotłów i suszarni na biomasę
wykorzystujemy drewno i odpady drzewne
wolne od środków chemicznych,
przez co do atmosfery uwalniamy
w tym procesie CO₂ oraz parę i wodę
zawartą w surowcu drzewnym.
Uwalnianie pary i wody
widoczne jest w postaci białego dymu
opuszczającego nasze kominy.
11
Dlaczego KRONOSPAN
rozwaŜa budowę
elektrociepłowni opalanej
biomasą?
12
Główne przesłanki, skłaniające do realizacji dodatkowej
elektrociepłowni opalanej biomasą
w Kronospan Szczecinek
Ograniczenie do niezbędnego minimum zuŜycia paliw ze źródeł
nieodnawialnych - redukcja emisji gazów cieplarnianych
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Maksymalne energetyczne wykorzystanie
powstającej w procesach produkcyjnych biomasy drzewnej
nie nadającej się do produkcji płyt drewnopochodnych
Eliminacja hałasu
poprzez lokalizację budynku elektrociepłowni „zasłaniającą” tereny mieszkalne
Transfer nowoczesnej technologii
13
Wsparcie powstającej strefy ekonomicznej w Szczecinku
poprzez „uwolnienie” przesyłu gazu dla innych odbiorców
(obecnie brak wystarczających ilości gazu dla duŜych odbiorców)
Efekt tzw.multiplikacyjny poprzez napływ środków finansowych do regionu
(średnio ok. 50 osób zatrudnionych przy budowie elektrociepłowni na okres
około dwóch lat – zwiększenie obłoŜenia hoteli, restauracji, transportu
miejskiego, róŜnego rodzaju usług, etc)
Zapewnienie zatrudnienia bezpośrednio i pośrednio przy wszelkiego
rodzaju usługach i utrzymaniu ruchu (operatorzy, elektrycy, mechanicy,
logistyka, transport, ochrona środowiska) – zmniejszenie bezrobocia
i związanych z nim problemów (socjalnych, mieszkaniowych,
edukacyjnych, porządkowych, itp.)
Zmniejszenie zapylenia poprzez zastąpienie decentralnych instalacji
spalania pyłu drzewnego starszego typu nowoczesną technologią
wyposaŜoną w elektrofiltr wysokiej skuteczności odpylania
WyŜsza temperatura spalania i kontrola procesów spalania,
pozwalająca na redukcję emisji NOx
MoŜliwość przesyłu - tańszej niŜ obecnie - energii cieplnej dla Miasta
14
Projektowana instalacja
o nominalnej mocy cieplnej 60 MWt i elektrycznej 5 MWel
pozwoli na:
Wyłączenie wytwornic pary dla potrzeb węzłów termorozwłókniania
drewna w liniach produkcyjnych płyt MDF, produkując około 22
Mg/h pary wodnej
Wyłączenie z eksploatacji aktualnie eksploatowanych wytwornic pary
opalanych obecnie paliwem kopalnym, co spowoduje zmniejszenie
zuŜycia gazu ziemnego wysokometanowego o około 13,5 mln
m³/rok
Ograniczenie - praktycznie do „0” - czasu pracy rezerwowych źródeł
energii cieplnej opalanych paliwami kopalnymi o łącznej nominalnej
mocy cieplnej 39,4 MWt, pracujących obecnie dla potrzeb spółek
Kronospan
15
PALIWO ZASILAJACE INSTALACJĘ
16
Brak moŜ
moŜliwoś
liwości wykorzystania biomasy do celó
celów energetycznych doprowadził
doprowadził w latach ubiegł
ubiegłych
do kumulacji surowca w postaci hał
hałdy zakł
zakładowej, w któ
której znajdują
znajdują się
się nastę
następują
pujące surowce:
surowce:
• Kora pochodząca z korowania drewna kierowanego do produkcji
płyt MDF
• Włókno drzewne z dyskwalifikacji (nie nadające się do produkcji
płyt MDF) wytworzone w podstawowej ilości podczas rozruchów
węzłów termorozwłókniania drewna (mechaniczne rozcieranie
zmiękczonego przez ogrzanie „Ŝywą” parą wodną) oraz węzłów
sortowania i formowania płyt pilśniowych półtwardych, tzw. płyt
MDF
• Drewno pochodzące z sortowania zrębków które nie mogło być
wprowadzone do procesu
• Trociny i granulaty z pił, pył drzewny z instalacji odpylających
• Wszystkie te substancje zakwalifikowane są kodem 03 01 05,
tj. trociny wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa inne niŜ wymienione
w 03 01 04
• Badanie porównawcze trocin (określonych jako surowiec leśny
i tartaczny), czyli czystego drewna, oraz biomasy zgromadzonej
w hałdzie, zostały wykonane przez Zakład InŜynierii Środowiska
EKO-PROJEKT, posiadający akredytowane laboratoria badawcze
• wartość energetyczną zgromadzonych surowców (około
250.000 m3) moŜna przyrównać do 60 000 Mg węgla przy
najmniejszej szacowanej ilości odpadów na hałdzie
(157 500 Mg), co odpowiada 1 440 TJ energii cieplnej
17
Dziękujemy za uwagę !