kliknij tutaj

Komentarze

Transkrypt

kliknij tutaj
ekstremalnie
dokładnie
oszcz´dnie
i szybko
łatwo i bez
˝mudnych obliczeƒ
w trudnych
warunkach
w niedost´pnych
miejscach
Nowoczesne rozwiàzania pomiarowe dla budownictwa
Tak pracujà najlepsi
nie 3
Wyda 09
20 dycja
e
Nowa
Wykorzystaj sprawdzone
mo˝liwoÊci, aby pracowaç
szybko, dokładnie i oszcz´dnie
www.tpi.com.pl
Na budowie: nowoczesne instrumenty i akcesoria pomiarowe
Spis treÊci
Lasery budowlane
4-5
RL-VH4DR
RL-VH4G2
Pomiary nale˝à do najwa˝niejszych
czynnoÊci na ka˝dej budowie.
Lasery posadzkarsko-drogowe
(do prac poziomych)
6-9
6-7
RL-H3C
RL-H3CL
RL-H3A
(do prac poziomych
i realizacji spadków)
8-9
RL-H3CS
RL-100 1S
RL-100 2S
RT-5SW
Odbiorniki (czujniki) laserowe
10-11
LS-80 A/B/G
LS-B10
LS-B10W
LS-B100
12-13
Lasery liniowe do układania rur
14-15
TP-L4B
TP-L4BG
TP-L4A
TP-L4G
Dalmierze laserowe Disto
19
Parametry techniczne
2
16-17
18
Akcesoria do laserów
Nie tylko pomiary sà wa˝ne,
ale tak˝e ich efekty.
B∏´dnie wykonane lub niedok∏adne pomiary mogà
zniweczyç wysi∏ek i prac´ wielu osób i spowodowaç
ogromne straty materia∏ów budowlanych, nie mówiàc
o karach umownych i utracie zaufania inwestorów.
Dlatego post´p w technologiach budowlanych wyra˝a
si´ w konstruowaniu coraz doskonalszych urzàdzeƒ
pomiarowych dla budownictwa.
od wyznaczania poziomu, pionu, prostoliniowoÊci
czy nachylenia, poprzez pomiary odleg∏oÊci czy pomiary
w niedost´pnych miejscach, po sterowanie pracà maszyn
budowlanych. Tak wszechstronne zastosowania nie by∏yby
mo˝liwe, gdyby nie zalety laserów, które pozwoli∏y
im przebojem wejÊç na rynek instrumentów pomiarowych.
Najwa˝niejsze zalety laserów to:
Teodolity elektroniczne
Akcesoria pomiarowe
Najpierw sà niezb´dne do oszacowania iloÊci potrzebnych
materia∏ów i skosztorysowania prac. Póêniej warunkujà
ich dok∏adne wykonanie. W koƒcu wykonywane sà w celu
kontroli w∏aÊciwego prowadzenia prac i sprawdzenia ich
jakoÊci po zakoƒczeniu budowy. Pomiary wykonuje si´ wi´c
na ka˝dej budowie cz´sto i na ka˝dym etapie realizacji.
Bez pomiarów ˝adna budowa nie by∏aby mo˝liwa.
Wspó∏czesne profesjonalne
lasery nale˝à do najdoskonalszych
urzàdzeƒ pomiarowych, a zakres
ich wykorzystania jest ogromny:
Laserowe systemy wskaênikowe
do kontroli pracy maszyn
budowlanych
Niwelatory optyczne Topcon
¸atwo, szybko,
dok∏adnie, oszcz´dnie
20-23
22-23
24-27
• ekstremalna dok∏adnoÊç, przewy˝szajàca dok∏adnoÊç
tradycyjnych metod pomiarowych
• szybkoÊç pracy i wygoda stosowania - laser
mo˝na ustawiç na budowie, by wyznacza∏ poziom
lub nachylenie w sposób ciàg∏y, a sta∏e kontrolowanie
poziomu jest ∏atwiejsze ni˝ kiedykolwiek.
U˝ywanie laserów przyspiesza wykonanie prac.
• oszcz´dnoÊç na kosztach pracy - wszystkie pomiary
mo˝e wykonywaç jedna osoba, i to praktycznie
bez specjalnych kwalifikacji
• oszcz´dnoÊç na kosztach materia∏ów - wysoka
dok∏adnoÊç pomiarów pozwala zaoszcz´dziç
na kosztach zu˝ywanych materia∏ów,
co ma szczególne znaczenie przy robotach
drogowych i wielkopowierzchniowych
• wyeliminowanie strat wynikajàcych z b∏´dów
wykonawców - lasery pozwalajà zidentyfikowaç
b∏´dy w trakcie prac, dlatego przyczyniajà si´
do wyeliminowania kosztownych poprawek
Jaki laser wybraç?
Jeszcze wi´cej zalet
Niektóre nowoczesne lasery majà nawet wi´cej zalet.
Instrumenty laserowe zaprezentowane w tym katalogu
cechuje tak˝e ∏atwoÊç obs∏ugi, uniwersalne zastosowania
i przyst´pna cena. Sà tu tak˝e instrumenty laserowe
specjalnego przeznaczenia, jak choçby lasery liniowe
do uk∏adania rur. Pozwalajà one przyspieszyç prace
kanalizacyjne zwi´kszajàc zarazem ich dok∏adnoÊç,
i umo˝liwiajà pomiary w warunkach, w jakich nie
wykona∏by ich ˝aden pracownik.
Czy wiesz, ˝e ...
Lasery (wówczas gazowe) wykorzystywano do pomiarów
budowlanych ju˝ pod koniec lat szeÊçdziesiàtych? Jednak
prawdziwy post´p w tej dziedzinie dokona∏ si´ po 1988 r.,
po opracowaniu przez japoƒskà firm´ Topcon pierwszej
diody laserowej emitujàcej widzialnà wiàzk´ Êwiat∏a.
Kolejnym milowym krokiem sta∏o si´ w 1996 r.
wyprodukowanie (równie˝ przez firm´ Topcon)
pierwszego lasera emitujàcego wiàzk´ w kolorze
zielonym, 4-krotnie lepiej widzialnà od czerwonej.
Co to jest laser?
LASER (skrót z∏o˝ony z pierwszych liter pe∏nej nazwy
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
to urzàdzenie, które emituje silnie skoncentrowanà
wiàzk´ Êwiat∏a.
Wybór lasera zawsze zale˝y od rodzaju prac
budowlanych, do których ma byç wykorzystany.
Zanim wybierzesz laser dla siebie, odpowiedz na pytania:
- czy b´dzie wykorzystywany do prac wewn´trznych
czy zewn´trznych?
- jaka dok∏adnoÊç pomiaru jest wystarczajàca
do Twoich potrzeb?
- czy potrzebny jest na ma∏à czy na du˝à budow´?
- czy potrzebujesz ma∏y, por´czny i lekki sprz´t czy
te˝ bardziej solidne, dok∏adne i wydajne urzàdzenie?
- czy potrzebujesz urzàdzenia do jednorazowego
zastosowania czy te˝ sprz´tu, który b´dzie
Ci d∏ugo s∏u˝y∏?
Zanim wybierzesz laser, skontaktuj si´ z doradcà
technicznym lub sprzedawcà w specjalistycznym sklepie
narz´dziowym, a na pewno pomo˝e Ci wybraç najbardziej
odpowiednie urzàdzenie.
PoproÊ o prezentacj´
urzàdzenia i wypróbuj je!
JeÊli chcesz przekonaç si´ o zaletach laserów
budowlanych i korzyÊciach dla Twojej pracy, poproÊ
o zaprezentowanie urzàdzenia. Najlepiej poznasz zalety
nowej technologii, jeÊli wypróbujesz laser na swojej
budowie.
Kilka praktycznych wskazówek
Gdy b´dziesz wybiera∏ laser, pami´taj:
- wybierz urzàdzenie dobrej, sprawdzonej marki
- wybierz urzàdzenie oferowane przez sprawdzonà
firm´, oferujàcà profesjonalny serwis i doradztwo
- wybierz urzàdzenie firmy, która ma doÊwiadczenie
w produkcji instrumentów laserowych
Wszystkie instrumenty przedstawione w tym katalogu
oferowane sà przez firmy specjalizujàce si´ w laserach
budowlanych. Wszystkie obj´te sà profesjonalnym
serwisem, a urzàdzenia firmy Topcon (technologicznego
lidera w dziedzinie profesjonalnych laserów budowlanych)
obj´te sà a˝ 5-letnià gwarancjà.
W laserach wykorzystuje si´ ró˝ne êród∏a Êwiat∏a.
W nowoczesnych laserach budowlanych êród∏em Êwiat∏a
sà najcz´Êciej diody, poniewa˝ potrzebujà stosunkowo
ma∏o energii do wytworzenia wystarczajàco jasnej wiàzki,
a przy tym sà bardzo trwa∏e.
W pomiarach budowlanych wykorzystuje si´ 2 rodzaje
laserów:
1) Lasery z wiàzkà Êwiat∏a o d∏ugoÊci fali 635 nm
(Êwiat∏o czerwone) lub 532 nm (Êwiat∏o zielone).
Sà one u˝ywane g∏ównie w pracach budowlanych
wewn´trznych, natomiast w pracach zewn´trznych
znalaz∏y zastosowanie przy uk∏adaniu rur (w tzw. laserach
liniowych), czyli - najogólniej mówiàc - tam, gdzie wiàzka
pozostaje widoczna.
2) Lasery z wiàzkà podczerwonà, s∏abo widocznà
lub niewidocznà dla ludzkiego oka, o d∏ugoÊci fali 680 nm.
Zaletà Êwiat∏a podczerwonego jest to, ˝e jego wiàzka
jest mniej podatna na zak∏ócenia (np. atmosferyczne,
takie jak mg∏a, czy Êrodowiskowe, takie jak py∏), a jej
zasi´g jest wi´kszy. Lasery z wiàzkà niewidzialnà znalaz∏y
zastosowanie w pracach zewn´trznych, du˝ych robotach
ziemnych i budowlanych.
Warto zapami´taç
- lasery mogà byç u˝ywane wsz´dzie tam, gdzie dotàd
u˝ywane by∏y instrumenty optyczne
- im wi´kszy zasi´g lasera, tym zwykle wy˝sza
dok∏adnoÊç na krótszych odleg∏oÊciach. Nawet
gdy potrzebujesz u˝yç lasera do prac o niewielkim
zasi´gu, mo˝esz skorzystaç z ekstremalnie wysokiej
dok∏adnoÊci profesjonalnych urzàdzeƒ dalekiego zasi´gu
- tylko odpowiednio dobrane akcesoria pozwalajà
na pe∏ne wykorzystanie instrumentów laserowych
3
Lasery budowlane
Mo˝esz ∏atwo
wyznaczaç:
Przyspieszajà i ułatwiajà prace wewn´trzne i zewn´trzne
4
p∏aszczyzn´
poziom i pion
kàt prosty
spadki i skosy
Monta˝ konstrukcji, monta˝ sufitów
podwieszanych
Monta˝ sufitów podwieszanych przy u˝yciu lasera
i płytki
Prace monta˝owe wewn´trzne: monta˝ mebli
kuchennych
Prace wykoƒczeniowe wewn´trzne, wyznaczanie
linii i punktów na Êcianie
Prace wykoƒczeniowe wewn´trzne: układanie
płytek, boazerii itp.
Monta˝ instalacji elektrycznych, hydraulicznych
itp.
Monta˝ konstrukcji, stawianie Êcianek działowych
itp.
Wyznaczanie kàta prostego
Monta˝ konstrukcji, ustawianie Êcianek
działowych prostopadle do zadanej Êciany
Prace wewn´trzne i zewn´trzne, monta˝
konstrukcji dachowych
Prace zewn´trzne, wyznaczanie spadku w jednym
lub w dwóch kierunkach
Wyznaczanie poziomu przy pracach murarskich
Niwelacja, kontrola poziomu, układanie
kraw´˝ników, kostki brukowej itp.
Wyznaczanie kàta prostego (np. przy stawianiu
fundamentów)
Niwelacja (poziomowanie), wylewanie betonu
- Samopoziomujàce
- BezlitoÊnie zauwa˝ajà b∏´dy wykonawców
- Oszcz´dzajà robocizn´, czas i zu˝ycie materia∏ów
- Dzi´ki nim skoƒczysz prac´ wczeÊniej!
- Wyznaczajà p∏aszczyzn´ poziomà, pionowà, skosy
- Jednoosobowa obs∏uga!
- 5 lat gwarancji
Topcon RL-VH4DR
•
•
•
•
•
•
•
Promieƒ lasera: czerwony
DokładnoÊç ±2 mm/20 m w pionie i w poziomie
Zasi´g pracy z czujnikiem: obszar o Êrednicy 300 m
Uniwersalne zastosowanie (do prac wewn´trznych i zewn´trznych)
Wyznacza płaszczyzn´ – tak˝e ze spadkiem, poziom, pion, kàt prosty
Wodoszczelny i pyłoszczelny
Funkcja skanowania - mo˝liwoÊç rozciàgni´cia wiàzki
w po˝àdanym miejscu
• Bogate wyposa˝enie standardowe: w komplecie m.in. czujnik
poziomu z uchwytem, pilot zdalnego sterowania i półka Êcienna
y
Zieloneƒ
i
prom a
laser
Topcon RL-VH4G2
Promieƒ lasera: zielony (4 razy lepiej widoczny ni˝ czerwony)
DokładnoÊç ±2 mm/20 m w pionie i w poziomie
Zasi´g pracy z czujnikiem: obszar o Êrednicy 300 m
Uniwersalne zastosowanie (do prac wewn´trznych i zewn´trznych)
Wyznacza płaszczyzn´ – tak˝e ze spadkiem, poziom, pion, kàt prosty
Wodoszczelny i pyłoszczelny
Funkcja skanowania - mo˝liwoÊç rozciàgni´cia wiàzki w po˝àdanym
miejscu
• Bogate wyposa˝enie standardowe: w komplecie m.in. czujnik poziomu
z uchwytem, pilot zdalnego sterowania i półka Êcienna
ci
•
•
•
•
•
•
•
oÊ
40
0%
widz
n
ial
Wszystkie pokazane modele sà zasilane
z akumulatorów (∏adowarka w komplecie).
Porównanie wra˝liwoÊci
oka ludzkiego na promieƒ
lasera o barwie czerwonej
i zielonej. Promieƒ zielony
jest dla ludzkiego oka
czterokrotnie lepiej
widzialny od czerwonego.
Warto wiedzieç:
W nazwach laserów Topcon
wyst´pujà litery V oraz H.
Litera V oznacza mo˝liwoÊç
wyznaczania pionu (ang. vertical),
natomiast H - poziomu
(ang. horizontal). Litery VH
oznaczajà wi´c, ˝e laser wyznacza
pion lub poziom, zaÊ sama litera H
jest znakiem, ˝e laser wyznacza
tylko poziom. JeÊli w nazwie
spotkasz liter´ S, oznacza
ona mo˝liwoÊç wyznaczania
spadku (ang. slope). Oznaczenia
te nie stosujà si´ do laserów
liniowych. Litera G w nazwie
zawsze oznacza zielony promieƒ
lasera (ang. green).
Długość fali w nanometrach (nm)
Potrzebujesz wi´cej informacji? Kliknij: www.topcon.com.pl
Zobacz tak˝e: czujniki (strony 10-11) oraz inne akcesoria
do laserów (strony 22-23). Dane techniczne: str. 24
5
Niwelatory laserowe posadzkarsko-drogowe do prac poziomych
Obni˝ koszty
pracujàc szybko,
równo i dok∏adnie
Te nowoczesne niwelatory utrzymujà sta∏y
poziom odniesienia podczas pracy.
Wyznaczajà poziom bardzo dok∏adnie!
Oszcz´dzaj na kosztach
materia∏ów
Niwelacja r´czna (poziomowanie)
Niwelacja r´czna (poziomowanie)
Niwelacja r´czna (poziomowanie), układanie
kraw´˝ników, kostki brukowej
Niwelacja maszynami, prace ziemne (kontrola
pracy koparki, spycharki, koparkoładowarki)
PoÊrednie wyznaczanie spadku
Poziomowanie konstrukcji
Wyznaczanie i kontrola poziomu w wykopach,
stawianie fundamentów itp.
Niwelacja (poziomowanie), wylewanie betonu
Poniewa˝ poziom mo˝esz ∏atwo
i w sposób ciàg∏y kontrolowaç,
a w dodatku jest on wyznaczany
dok∏adniej, zu˝ywasz optymalnà
iloÊç materia∏u do wykonania posadzki
lub nawierzchni drogowej. Oszcz´dzasz
podwójnie, poniewa˝ eliminujesz
tak˝e straty materia∏u zwiàzane
z poprawianiem niedok∏adnie
wypoziomowanej powierzchni.
Mo˝esz ∏atwo wyznaczaç:
- p∏aszczyzn´
- poziom
W komplecie znajduje si´
czujnik LS-80 (A lub B)
z uchwytem do ∏aty.
Prezentowane niwelatory
mogà podawaç płaszczyzn´
odniesienia dla maszyn
budowanych, tworzàc
wraz z czujnikami precyzyjne
systemy kontroli maszyn.
Wi´cej: str. 12-13.
6
W
prec i´ksza
yz
ni˝s ja przy
kosz zych
tac
Sam h!
korz e
yÊci
!
- Zmniejszajà koszty
zu˝ytych materia∏ów
- Skracajà czas pracy
- Zwi´kszajà precyzj´
wykonania
- Eliminujà b∏´dy
wykonawcze
- Jeden niwelator mo˝e
obs∏u˝yç ca∏à budow´!
- Samopoziomujàce
- Proste w obs∏udze
- Wspó∏pracujà z systemami
sterowania maszyn
Wystarczy
jedna osoba!
Niwelator Topcon RL-H3C
•
•
•
•
Promieƒ lasera: czerwony
Wyznacza poziom z dok∏adnoÊcià ±3.6 mm/50 m
Zasi´g pracy z czujnikiem: obszar o Êrednicy 300 m
Wodoszczelny i py∏oszczelny, zalecany do prac
zewn´trznych i wewn´trznych
• Czas pracy 60 godzin z jednym kompletem baterii
• Ekonomiczne rozwiàzanie, gdy potrzeba niwelatora
tylko do prac poziomych
Niwelator Topcon RL-H3CL
•
•
•
•
Promieƒ lasera: czerwony
Wyznacza poziom z wy˝szà dok∏adnoÊcià: ±2.4 mm/50 m
Wi´kszy zasi´g pracy z czujnikiem: obszar o Êrednicy 500 m
Wodoszczelny i py∏oszczelny, zalecany
do prac zewn´trznych i wewn´trznych
• Czas pracy 60 godzin z jednym kompletem baterii
• Mocny i bardzo dok∏adny
• Niwelator klasy wy˝szej w atrakcyjnej cenie
Niwelator Topcon RL-H3A
•
•
•
•
Promieƒ lasera: czerwony
Wyznacza poziom z najwy˝szà dok∏adnoÊcià: ±2 mm/50 m
Jeszcze wi´kszy zasi´g pracy z czujnikiem: 700 m
Wodoszczelny i py∏oszczelny, zalecany
do prac zewn´trznych i wewn´trznych
• Najd∏u˝szy czas pracy: 120 godzin z jednym
kompletem baterii (5 dni przez 24 godz./dob´)
• Mocny i bardzo dok∏adny
• Idealny do prac poziomych i drogowych
Potrzebujesz wi´cej informacji? Kliknij: www.topcon.com.pl
Zobacz tak˝e: czujniki (strony 10-11) oraz inne akcesoria do laserów (strony 22-23)
Dane techniczne: str. 25
7
Zaawansowane niwelatory posadzkarsko-drogowe
z mo˝liwoÊcià realizacji spadków
Wszechstronne niwelatory laserowe do prac budowlanych i drogowych
Szybko, równo, dok∏adnie
przy ni˝szych kosztach
Utrzymujà sta∏y poziom odniesienia
podczas pracy oraz okreÊlajà dok∏adnie
spadek - w jednym lub dwóch kierunkach
w zale˝noÊci od modelu.
Sprawiajà, ˝e zu˝ywasz
mniej materia∏ów
Niwelacja przy wszelkich pracach ziemnych,
budowie dróg, placów, parkingów, boisk, hal itp.
Wyznaczanie spadków w jednym lub w dwóch kierunkach
(prace drogowe, budowa placów, parkingów, boisk itp.)
Niwelacja (poziomowanie), wylewanie betonu,
wykonanie posadzek
Wyznaczanie spadków w jednym lub w dwóch kierunkach, prace brukarskie, wykonanie skarp itp.
Niwelacja maszynami (kontrola pracy koparki,
spycharki, koparkoładowarki)
Wyznaczanie i kontrola poziomu w wykopach,
stawianie fundamentów itp.
Dzi´ki niespotykanej precyzji pomiarów
zu˝ywasz optymalnà iloÊç materia∏u
do wykonania posadzki, nawierzchni
drogi, placu lub parkingu. Unikasz strat
zwiàzanych z poprawianiem niedok∏adnie
wypoziomowanej warstwy.
Wspó∏pracujà
z laserowymi systemami
sterowania maszyn
Wspó∏pracujà z nowoczesnymi systemami,
które zwi´kszajà wydajnoÊç maszyn
budowlanych - koparek, spycharek,
równiarek i innych.
Zwi´ksz dok∏adnoÊç, obni˝ koszty
i przyspiesz prace z pomocà
niwelatorów laserowych Topcon
• Budowa placów, parkingów, hal,
boisk
• Budowa dróg (prace drogowe,
rozk∏adanie masy nawierzchni
i niwelacja pod budowy)
• Roboty ziemne
• Wylewanie betonu
• Prace brukarskie
• Wykonywanie skarp
• Poziomowanie powierzchni
• Wszelkie prace ziemne,
tak˝e o du˝ym zasi´gu
(zasi´g lasera do 1200 m)
• Prace kanalizacyjne
• Stawianie konstrukcji hal
Wszelkie
prace ziemne,
budowlane
(stan surowy)
i monta˝owe
zewn´trzne
Spadek w jednym kierunku
8
Stawianie konstrukcji hal
Spadek w dwóch kierunkach
P∏aszczyzna pozioma
-
Zmniejszajà zu˝ycie materia∏ów
Skracajà czas pracy
Eliminujà b∏´dy wykonawcze
Jeden niwelator na ca∏à budow´!
Same si´ poziomujà
Sà proste w obs∏udze
Jednoosobowa obs∏uga!
Niezawodne i wodoszczelne, do pracy w ka˝dych warunkach. Zalecane do rozleg∏ych prac.
Niwelator Topcon RL-H3CS
Niwelator Topcon RL-100 1S
• Promieƒ lasera:
czerwony
• Dok∏adnoÊç wyznaczenia
poziomu ±3.6 mm/50 m
• Zasi´g pracy: obszar
o Êrednicy 300 m
• Wyznacza spadek
w jednym kierunku
• Sposób wyznaczenia
spadku: manualny
• Promieƒ lasera:
czerwony
• DokładnoÊç wyznaczania
poziomu ±2,5 mm/50 m
• Zasi´g pracy: obszar
o Êrednicy 770 m
• Wyznacza spadek w jednym
kierunku (od -5% do +25%)
• Czytelny graficzny wyÊwietlacz
• Stabilny promieƒ lasera (bez
wzgl´du na wiatr i wibracje)
Niwelator Topcon RL-100 2S
•
•
•
•
Promieƒ lasera: czerwony
DokładnoÊç wyznaczania poziomu ±2,5 mm/50 m
Zasi´g pracy: obszar o Êrednicy 770 m
Wyznacza spadek w dwóch kierunkach
±10% (oÊ X) / -5% do +25% (oÊ Y)
• Czytelny graficzny wyÊwietlacz
• Pilot zdalnego sterowania
Teraz to proste!
Wpisz z klawiatury
wartoÊç spadku,
a niwelator poka˝e
Ci odpowiednio
nachylonà
powierzchni´.
Niwelator Topcon RT-5SW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Promieƒ lasera: wiàzka podczerwona rozpoznawana przez czujnik
Najwy˝sza dok∏adnoÊç wyznaczenia poziomu: ±1 mm/40 m
Zasi´g pracy: obszar o Êrednicy 2-1200 m
Wyznacza du˝e spadki w dwóch kierunkach,
oÊ X 10%, oÊ Y 25%
Sposób wyznaczenia spadku: elektroniczny
Stabilny promieƒ lasera (bez wzgl´du na wiatr i wibracje)
Pilot i czujnik w wyposa˝eniu standardowym
Niezawodne podwójne zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
Najbardziej zaawansowany, najdok∏adniejszy
niwelator do prac budowlanych
Potrzebujesz wi´cej informacji? Kliknij: www.topcon.com.pl
Zobacz tak˝e czujniki (strony 10-11) i inne akcesoria (strony 22-23)
Dane techniczne: str. 25-26
9
Czujniki do niwelatorów laserowych (odbiorniki)
ia
esor rów
c
k
A
to
wela ch
i
n
do
owy
- U∏atwiajà i przyspieszajà prac´
- Sà niezb´dne do pe∏nego wykorzystania
mo˝liwoÊci sprz´tu
- Pozwalajà pracowaç dok∏adnie i wygodnie
r
lase
Do odbierania wiàzki laserowej emitowanej przez
niwelatory s∏u˝à odbiorniki laserowe, zwane cz´sto
czujnikami poziomu. Przy pomiarach r´cznych czujnik
zazwyczaj mocuje si´ na ∏acie.Wskaênik LCD i sygnał
dêwi´kowy informujà o aktualnym poło˝eniu „zera“ łaty
w stosunku do wyznaczonego poziomu. Czujnik pokazuje,
czy jest si´ nad, pod, czy na właÊciwym poziomie.
Czujnik zapewnia wysokà dok∏adnoÊç wyznaczenia poziomu
bez wzgl´du na por´ dnia, jasnoÊç i widzialnoÊç promienia
lasera. Nawet jeÊli promieƒ lasera nie jest widoczny,
czujnik precyzyjnie odczytuje wysokoÊç, na jakiej znajduje
si´ wiàzka. Czujnik jest niezb´dny do współpracy
z laserami do prac zewn´trznych.
Wszystkie czujniki firmy Topcon sà wodoszczelne,
py∏oszczelne, ∏atwe w monta˝u, wspó∏pracujà
ze wszystkimi niwelatorami laserowymi.
Czujniki do niwelatorów
laserowych Topcon
LS-80A, LS-80B, LS-80G
Do pomiarów r´cznych
• 2 tryby dok∏adnoÊci: precyzyjny (1 mm)
i zgrubny (2 mm)
• Kontrastowy wyÊwietlacz LCD z przodu
i z tyłu (w modelu LS-80B tylko z przodu)
• D∏ugi czas pracy z jednym kompletem baterii
• Mocowanie na zacisk
• Dêwi´kowa sygnalizacja poziomu
• Wskaênik wyjÊcia z zasi´gu (góra/dó∏)
• LS-80G przeznaczony do współpracy z zielonà
wiàzkà lasera
Do pomiarów r´cznych stosuje si´ rodzin´ ma∏ych,
por´cznych, lekkich czujników LS-80 (A, B lub G).
Czujniki LS-B10, LS-B10W i LS-B100 sà doskonałym
rozwiàzaniem do pomiarów r´cznych i pracy z maszynami
budowlanymi (spycharkà, koparkà, koparkoładowarkà).
Wskaênik poziomu
w czujniku LS-80B
Czujnik LS-80B
z uchwytem do łaty
¸ata z czujnikiem
LS-80A
10
Czujniki Topcon do kontroli pracy maszyn:
pracuj szybciej, wydajniej i dokładniej!
Czujniki laserowe i wyÊwietlacze Topcon LS-B10, LS-B10W, RD-100W
Najbardziej uniwersalne - idealne do pomiarów r´cznych
oraz do laserowych systemów wskaênikowych (do kontroli pracy
maszyn budowlanych)
•
•
•
•
•
•
•
4 stopnie dok∏adnoÊci (wychylenie od poziomu o 2, 6, 12, 30 mm)
Wskaênik LED z diodami czerwonymi i zielonymi
Ciàg∏a informacja o aktualnej wysokoÊci
D∏ugi czas dzia∏ania z jednym kompletem baterii
Mocowanie magnetyczne lub na zacisk
Zakres odbioru w poziomie 270°
Model LS-B10W ma mo˝liwoÊç bezprzewodowego przesy∏ania
danych do kabiny operatora na wyÊwietlacz RD-100W
Uchwyt magnetyczny
pozwala ∏atwo zamocowaç
czujnik np. na koparce
i wykorzystaç go jako
wskaênikowy system
sterowania, zwi´kszajàcy
wydajnoÊç pracy maszyny.
Czujnik laserowy Topcon LS-B100
Czujnik do laserowych systemów wskaênikowych o du˝ym zakresie
odbioru sygnału (do kontroli i sterowania pracà maszyn budowlanych)
• 4 stopnie dokładnoÊci (wychylenie od poziomu o 3, 6 15, 30 mm)
przy du˝ym zakresie detekcji wiàzki lasera (detektor o dł. 175 mm)
• Du˝y wskaênik LED z jaskrawymi diodami widocznymi z daleka
• Ciàgła informacja o aktualnej wysokoÊci
• Zasilanie na akumulatorki (ok. 50 godz. ciàgłej pracy)
• Mo˝liwoÊç sterowania hydraulikà maszyn
• Mocowanie na klamry
• Zakres odbioru w poziomie 360°
• Wskaênik rozładowania baterii, funkcja oszcz´dzania energii,
wodoszczelnoÊç IP66, praca w temp. od -20°C do +50°C
Zestaw do kontroli pracy maszyn budowlanych
Topcon oferuje m.in. gotowe rozwiàzanie w walizce!
W zestawie: laser serii RL-100, czujnik laserowy LS-B10W
przesyłajàcy dane do kabiny bezprzewodowo, wskaênik
kabinowy RD-100W, elementy mocujàce i łàczàce.
Dowiedz si´, dlaczego warto zastosowaç laserowe systemy
sterowania maszyn Topcon! (wi´cej na nast´pnej stronie)
11
Laserowe systemy wskaênikowe Topcon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdzone i niedrogie rozwiàzanie
Znacznie zwi´kszajà wydajnoÊç, zachowujàc wysokà precyzj´ robót
Eliminujà bł´dy ludzkie
Pozwalajà zaoszcz´dziç na kosztach pracy i zu˝ytych materiałów
Łatwy, nieinwazyjny monta˝ na maszynie (po pracy czujnik mo˝na
zdjàç z maszyny i przeło˝yç na innà)
Mogà byç zastosowane do niwelacji maszynami i do pomiarów
r´cznych za pomocà łaty
Pozwalajà prowadziç prace w trudnych warunkach,
np. przy ograniczonej widocznoÊci
Sà odporne na trudne warunki pracy (wodo- i pyłoszczelne)
5 lat gwarancji oraz nowoczesny serwis w Polsce
do lemiesza, w koparce: na ramieniu lub maszcie
przyspawanym do ły˝ki) - tak by pionowa oÊ czujnika
była prostopadła do płaszczyzny lasera.
Samopoziomujàcy laser TOPCON wyznacza idealnie
poziomà płaszczyzn´ i w zale˝noÊci od modelu mo˝e
pochylaç jà w jednym lub w dwóch kierunkach.
Płaszczyzna ta (tworzy jà niewidoczna, wirujàca wiàzka
lasera) jest wykrywana przez czujnik i dzi´ki temu,
przy opracowaniu dowolnej płaszczyzny mo˝na łatwo
sprawdziç, czy ły˝ka lub lemiesz znajduje si´
na odpowiedniej wysokoÊci. Nie trzeba do pomiaru
u˝ywaç łaty, nie jest te˝ potrzebna dodatkowa osoba.
Operator maszyny nie musi wychodziç z kabiny
i sprawdzaç gł´bokoÊci wykopu.
Za wysoko, za nisko, tak trzymaj!
Najprostszy system laserowy TOPCON do kontroli pracy
maszyn składa si´ z lasera rotacyjnego i czujnika
zamocowanego na maszynie. Obsługa takiego systemu
jest bardzo łatwa, a monta˝ nie wymaga kosztownych
przeróbek mechaniczno-hydraulicznych maszyny.
Na systemy tego typu mogà pozwoliç sobie nawet
najmniejsze firmy. Mimo swojej prostoty jest to
kompletne i praktyczne rozwiàzanie, zapewniajàce
szybszà prac´, zwi´kszajàce wydajnoÊç i dokładnoÊç
wykonania prac ziemnych.
Kolorowe wskaêniki diodowe na czujniku podajà operatorowi
proste komunikaty:
Sposób działania: to proste!
Niwelator laserowy TOPCON ustawiany jest na statywie
- w dogodnym miejscu na budowie. Czujnik mocuje si´
na maszynie (w spycharce: na maszcie przyspawanym
1. Za wysoko, opuÊç ły˝k´
2. Za nisko, podnieÊ ły˝k´
Czerwona linia jest
w rzeczywistoÊci niewidoczna,
na rysunkach pokazuje ona
schematycznie płaszczyzn´
odniesienia wyznaczanà przez
wiàzk´ lasera.
3. JesteÊ na właÊciwym
poziomie, tak trzymaj
• Wy˝sza wydajnoÊç
realizowanych prac
• Łatwa instalacja
i zastosowanie
• Polecane do kontroli
pracy koparki,
spycharki,
koparkoładowarki
Spycharka z zamocowanym czujnikiem laserowym:
• mo˝e obrabiaç powierzchni´ z dokładnoÊcià ok. ±1,5 cm
• mo˝e realizowaç płaszczyzn´ poziomà i nachylonà
w zadanym kierunku
• potrzebuje mniej przejazdów, by przygotowaç powierzchni´
dla równiarki z wystarczajàcà dokładnoÊcià
• powierzchni´ mo˝na obrabiaç bez czasochłonnych prac
pomiarowych i wytyczeƒ (np. bez wbijania palików), cz´sto
bez pomocy ekipy geodezyjnej
• operator zrealizuje płaszczyzn´ szybciej, zachowujàc
wysokà dokładnoÊç.
Koparka z systemem wskaênikowym mo˝e wykonywaç
dowolne wykopy szybciej - dzi´ki kontroli gł´bokoÊci unikamy
przekopaƒ. Wystarczy ustawiç rami´ pionowo i sprawdziç
sygnał na czujniku. System ułatwia np. prace kanalizacyjne
czy kopanie fundamentów – nie trzeba przerzucaç
niepotrzebnych mas ziemi, oszcz´dzajàc czas i pieniàdze.
Systemy wskaênikowe TOPCON idealnie nadajà si´ do prac
ziemnych, wspierajà budow´ placów, boisk, parkingów,
układania rurociàgów (wod-kan), słu˝à te˝ do szybszego
zgrubnego równania terenu.
Szybki zwrot z inwestycji. Poniewa˝ zestaw
laserowy jest niedrogi i przyspiesza prac´, inwestycja bardzo
szybko si´ zwraca.
Aby dowiedzieç si´ wi´cej lub zobaczyç taki system
na placu budowy, skontaktuj si´ z oddziałem TPI lub z lokalnym
dystrybutorem (adresy dost´pne na www.tpi.com.pl).
Mo˝na te˝ pisaç pod adresem [email protected]
Przyjedziemy i poka˝emy sprz´t!
13
Lasery liniowe do układania rur
Niezastàpione podczas robót kanalizacyjnych
Niektóre prace budowlane, ze wzgl´du na swojà specyfik´
i warunki, wymagajà specjalnych narz´dzi pomiarowych.
Do takich prac nale˝y m.in. uk∏adanie rur. Nowoczesna
technologia laserowa Topcon zrewolucjonizowa∏a sposób pracy
firm bran˝y budowlanej wodno-kanalizacyjnej. Wypróbuj jeden
z laserów liniowych Topcon, a zdziwisz si´, ˝e robota post´puje
tak szybko i dok∏adnie. Wkrótce nie b´dziesz sobie wyobra˝a∏
pracy bez niego!
• Wyznacza spadki ciàgów rur, np. sieci wodociàgowych
i kanalizacyjnych
• Praca du˝o szybsza ni˝ niwelatorem optycznym
przy kontroli poprawnoÊci układania rur
• Niezawodnie wychwytuje bł´dy ludzkie, eliminujàc
kosztowne poprawki
• Do obsługi wystarczy jeden pracownik, który umieszcza laser
na jednym koƒcu rury i wprowadza na panelu sterujàcym
˝àdany spadek. Na drugim koƒcu rury wstawia si´ tarczk´
i tak ustawia si´ rur´, by wiàzka trafiła w Êrodek celu.
Bez przestawiania lasera mo˝na uło˝yç idealnie prostoliniowo
ciàg rur o długoÊci do 150 m, a długoÊç dziennie układanych
odcinków mo˝na zwi´kszyç nawet dwukrotnie.
• Prosta obsługa: nie wymaga takich kwalifikacji jak praca
niwelatorem optycznym
• Mo˝na pracowaç równie dokładnie nawet nocà
• Mocna konstrukcja, 5 lat gwarancji Topcon!
Rzut z góry
10º
TP-L4
10º
PomyÊl i oceƒ
Laser rurowy mo˝e pracowaç
w tak ekstremalnie ci´˝kich
warunkach, jakich nie
wytrzyma∏by ˝aden pracownik.
Rzut z boku (przekrój)
Czy wiesz, ˝e...
… to w∏aÊnie firma Topcon
wyprodukowa∏a pierwszy na
Êwiecie laser rurowy z zielonà
wiàzkà Êwiat∏a?
+40%
TP-L4
-15%
14
B∏yskawicznie
sprawdza odchylenie
od linii
Pokazuje spadek
i kierunek prac
liniowych
Tarcza celownicza na koƒcu
ciàgu natychmiast pokazuje
b∏àd ustawienia osi rury
Mierzy nachylenie
w szerokim zakresie
od -15% do +40%
Mo˝esz go wstawiç
do Êrodka rury
lub postawiç na zewnàtrz
Przystosowany
do najci´˝szych
warunków
Py∏oszczelna obudowa
odporna na wstrzàsy
i uderzenia
Zdalnie sterowany
Niezawodny
i dok∏adny
Wodoszczelny
Wytrzymuje 24 h
na g∏´bokoÊci 5 m
wi
c
i
%
Laser z zielonà wiàzkà Êwiat∏a
czterokrotnie lepiej widzialnà
od czerwonej
400
Topcon TP-L4G
Zie
promlony
lase ieƒ
ra
dzialnoÊ
Ustaw laser w studzience
i steruj promieniem stojàc
na górze lub daleko
w kanale
Wybierz model najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb:
Topcon TP-L4B
• Laser z promieniem czerwonym
• Super cena
Topcon TP-L4BG
• Laser z promieniem zielonym
Topcon TP-L4A
• Laser z promieniem czerwonym
• Sam automatycznie znajduje
tarcz´ celowniczà
Który model wybraç?
Sprzedawca pomo˝e Ci
wybraç odpowiednie urzàdzenie,
a jeÊli chcesz, zaprezentuje
jego dzia∏anie.
Potrzebujesz wi´cej informacji? Kliknij: www.topcon.com.pl
Zobacz tak˝e akcesoria do laserów liniowych: str. 23
Dane techniczne: str. 26
15
Do pracy w ka˝dych warunkach
Niwelatory optyczne Topcon AT-G4 GL oraz AT-G6
GL to instrumenty na ka˝dà pogod´. Wysoka norma
wodoszczelnoÊci IPX7 oznacza, ˝e mo˝na je w∏o˝yç
do wody bez ryzyka uszkodzenia. Ponadto uk∏ad
optyczny jest zabezpieczony przed zaparowaniem.
16
Niwelatory optyczne Topcon
- Zabezpieczone
przed zaparowaniem
- Z magnetycznym t∏umieniem drgaƒ
- Wodoszczelne i py∏oszczelne
- Gwarancja 5 lat na niwelatory Topcon
- Trudne do uszkodzenia
N
ka˝da
pog à
od´!
Niwelatory samopoziomujàce Topcon GL
Niwelatory Topcon to instrumenty produkowane przez japoƒskà firm´
specjalizujàcà si´ od 75 lat w produkcji profesjonalnego sprz´tu optycznego
do pomiarów geodezyjnych i budowlanych.
Sà to mocne, solidne urzàdzenia pomiarowe przystosowane
do najci´˝szych warunków pracy spotykanych na budowie.
Niwelator samopoziomujàcy Topcon
AT-G4 GL o powi´kszeniu 26x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bardzo dobra optyka o powi´kszeniu 26x (AT-G4 GL) lub 24x (AT-G6 GL)
Instrumenty na ka˝dà pogod´ (wysoka norma wodoszczelnoÊci IPX7)
Zabezpieczone przed zaparowaniem
Z magnetycznym t∏umieniem drgaƒ (szybko stabilizujà obraz nawet
w pobli˝u urzàdzeƒ czy maszyn powodujàcych silne wibracje)
Dok∏adnoÊç: 2.0 mm/1 km podwójnej niwelacji
D∏ugoÊç lunety 192 mm
Ârednica obiektywu 30 mm
JasnoÊç wzgl´dna 1.33
ZdolnoÊç rozdzielcza 3.5”
Minimalna ogniskowa 0.5 m
Masa instrumentu 1.6 kg
Masa pude∏ka 1.3 kg
5 lat gwarancji Topcon
Niwelator samopoziomujàcy Topcon
AT-G6 GL o powi´kszeniu 24x
Niwelator samopoziomujàcy Nivel System N24
Niezastàpiony instrument na budowie. Prosty, tani niwelator do ka˝dego rodzaju prac.
Sprawdzona konstrukcja dla ka˝dego majstra na budowie.
•
•
•
•
•
•
•
SPRAWDè
CEN¢!
•
•
•
•
Powi´kszenie 24x
Dok∏adnoÊç 2.0 mm/1 km podwójnej niwelacji
D∏ugoÊç obiektywu 202 mm
Ârednica obiektywu 34 mm
RozdzielczoÊç 4,0”
Minimalna ogniskowa 0.5 m
Automatyczny kompensator: zakres 15’,
dok∏adnoÊç 0.8”
Blokada kompensatora w czasie transportu
Ko∏o poziome: najmniejsza dzia∏ka 1.0”
Masa instrumentu 1.85 kg
Gwarancja 24 miesiàce
Przyk∏adowe zastosowania:
• wszelkie prace budowlane
wymagajàce przenoszenia
wysokoÊci: prace ziemne,
wykopy, posadzki, prace
kamieniarskie, wytyczenia
• inne prace zwiàzane
z okreÊlaniem ró˝nic
wysokoÊci lub sprawdzeniem
spoziomowania
17
Teodolity elektroniczne i laserowe
-
Łatwe i szybkie w u˝yciu
Do pomiaru wysokoÊci, kàtów, odległoÊci
Bardzo dobra optyka
Do pracy w ka˝dych warunkach atmosferycznych
i nawet przy silnym zapyleniu
- Solidna konstrukcja
Teodolity elektroniczne Topcon serii DT-200
Modele z serii DT-200 sà zawsze gotowe do pracy.
Mo˝na nimi łatwo pomierzyç kierunki, kàty czy pochylenie.
• Elektroniczny wyÊwietlacz podaje natychmiast wynik pomiaru
• Wysoka norma pyło- i wodoszczelnoÊci IP66 oznacza,
˝e ˝adne zapylenie ani deszcz nie przeszkodzà w pracy
• W dro˝szych modelach cieczowy kompensator pozwala
na prac´ nawet w pobli˝u ci´˝kich maszyn wywołujàcych
drgania podło˝a
• Model DT-209P prosto i szybko ustawia si´ nad mierzonym
punktem
• Stabilne i niezawodne – obj´te 2-letnià gwarancjà
Teodolity laserowe Topcon DT-200L:
praca z widocznà wiàzkà laserowà
Model DT-200L to rozbudowana wersja teodolitu
elektronicznego DT-200:
• Dzi´ki widocznemu, czerwonemu promieniowi lasera
nie tylko osoba patrzàca przez lunet´ wie do czego celuje,
widzà to równie˝ pozostali pracownicy
• Plamka lasera umo˝liwia wykonywanie pomiarów nawet
w ciemnych miejscach
• Teodolit laserowy pozwala łatwo pomierzyç kierunki, kàty
lub pochylenie
Typowe zastosowania teodolitów
DT-200 i DT-200L to np. prace
budowlane i geodezyjne – pomiar
kàta, kierunku, pochylenia,
a tak˝e wszelkie prace zwiàzane
z okreÊleniem kierunków, linii
prostych.
18
Dalmierze laserowe
-
Mierzà bezdotykowo, nawet w niedost´pnych miejscach
Nikt Ci nie musi pomagaç przy pomiarze
Mierzà szybko, łatwo, dokładnie - oszcz´dzajà czas
Wiele obliczeƒ wn´trz wykonujà automatycznie
DISTO™ D2
Prosty i por´czny, do bardzo dokładnych
pomiarów wn´trz
• Mierzy odległoÊç, dodaje, odejmuje, oblicza
pole powierzchni i kubatur´
• Mały i por´czny - zmieÊci si´ w kieszeni
• Dobrze widoczna plamka lasera (widzisz punkt
do którego mierzysz)
• Czytelny podÊwietlany ekran
• Funkcja tyczenia
Zasi´g od 5 cm do 60 m, dokładnoÊç ±1.5 mm
Wymiary 111 x 42 x 23 mm
DISTO™ D5
Dalmierz z cyfrowym punktowym celownikiem.
Pełny zestaw funkcji do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych w zasi´gu 200 m.
Dodatkowe mo˝liwoÊci w porównaniu z modelem
D3 to m.in.:
• Cyfrowy kolorowy celownik z 4-krotnym
zoomem
• Du˝y, kolorowy wyÊwietlacz 2,4" pokazuje punkt
nawet w trudnych warunkach oÊwietlenia
• Funkcje obliczania trapezu
Zasi´g od 5 cm do 200 m, dokładnoÊç ±1 mm
Wymiary 144 x 55 x 30 mm
DISTO™ A8
Zaawansowany dalmierz do pomiarów
wewn´trznych i zewn´trznych, z cyfrowà
kamerà do celowania i czujnikiem pochylenia.
3-krotny zoom celownika i wbudowany krzy˝ nitek
sprawiajà, ˝e mo˝na mierzyç łatwo nawet wtedy,
gdy plamka lasera nie jest widoczna. Przy u˝yciu
czujnika pochylenia i celownika cyfrowego
wysokoÊç mo˝na wyznaczyç przy pierwszym
pomiarze nawet bez odbicia promienia lasera.
• Pomiar du˝ych odległoÊci bez u˝ycia tarczki
celowniczej
• PoÊrednie pomiary wysokoÊci/odległoÊci
do pomiaru niedost´pnych obszarów
• Wystarczy go umieÊciç na pochyłej powierzchni, aby łatwo zmierzyç ka˝de nachylenie
• Mo˝na ustawiç optymalny kontrast
wyÊwietlacza i celowaç nawet do obiektów
o słabym kontraÊcie
Zasi´g od 5 cm do 200 m, dokładnoÊç ±1.5 mm
Wymiary 148 x 64 x 36 mm
DISTO™ D3
Wi´cej mo˝liwoÊci. Posiada wszystkie
funkcje modelu Disto D2 oraz dodatkowe zalety,
takie jak:
• Wbudowany czujnik pochylenia: pomiar skosów
do 45° i odległoÊci zredukowanej
• Pomiary poÊrednie w niedost´pnych
miejscach
• Pozwala mierzyç z naro˝ników, skosów lub
kraw´dzi i uniknàç bł´dów pomiarowych
• Pomiar nawet du˝ych odległoÊci bez
tarczki celowniczej
• Wyznacza wartoÊci kàtów naro˝ników
w pomieszczeniach
Zasi´g od 5 cm do 100 m, dokładnoÊç ±1.0 mm
Wymiary 125 x 45 x 24 mm
DISTO™ A6
Wszechstronny, do pomiarów zewn´trznych
i wewn´trznych, z bezprzewodowym
transferem i obróbkà danych. Eksportuje wyniki
do programów Word®, Excel®, AutoCad®
lub innych. Zapomnij o papierze i ołówku!
• Pomiar du˝ych odległoÊci bez u˝ycia tarczki
celowniczej (wbudowana lunetka)
• Klawisze nawigacyjne do sterowania
dalmierzem i kursorem komputera
• Idealny np. dla architektów i rzeczoznawców
Zasi´g od 5 cm do 200 m, dokładnoÊç ±1.5 mm
Wymiary 148 x 64 x 36 mm
Szczegółowe parametry techniczne dalmierzy
Disto znajdziesz na str. 27.
19
Akcesoria pomiarowe
Markowe farby w aerozolu FLUO TP francuskiej firmy Soppec
Specjalne farby do oznaczeƒ na placu budowy
Do z
na
p kow
i mi unktówania
e
w bu jsc p
drog downicracy
t
geodownictwwie,
ezji,
ie
itp. ,
• Mo˝liwoÊç rozpylania w dó∏
• W ekonomicznych opakowaniach 500 ml, gwarantowane
98% obj´toÊci do efektywnego wykorzystania
• Trwa∏oÊç 9-10 miesi´cy, okres gwarancji puszki 8 lat
• Szybkoschnàce (nawet na wilgotnej i mokrej powierzchni)
• O Êladzie odpornym na niszczàce czynniki mechaniczne
• Odporne na promieniowanie UV (powolna degradacja UV)
• O wysokiej luminescencji
• Niebrudzàce, z bezpiecznà g∏owicà
• Dost´pne w 7 kolorach: czerwonym, ˝ó∏tym, zielonym,
niebieskim, pomaraƒczowym, bia∏ym, ró˝owym
• Dost´pny tak˝e drà˝ek do farb
Kreda woskowa do oznaczeƒ tymczasowych firmy LYRA
Mo˝na jà stosowaç na ka˝dej powierzchni (suche i mokre
drewno, ˝elazo, goràca nawierzchnia, folia, szk∏o, guma,
blacha miedziana, skóra, papier, beton, materia∏, blacha
ocynkowana, plastik)
•
•
•
•
Ekonomiczna, wodoodporna, wydajna
Z metalowà obsadkà zabezpieczajàcà przed z∏amaniem
W sztyftach o Êrednicy 12 mm, d∏ugoÊci 95 lub 120 mm
W kolorach ˝ó∏tym i czerwonym
Oz
trw nacz
ale
s
prac wojà
´!
Radiotelefony Motorola XTR 446
Niezb´dne do porozumiewania si´ w terenie
Motorola XTR446 to doskona∏e radiotelefony z maksymalnie
uproszczonà obs∏ugà, majàce wiele zalet i mo˝liwoÊci
radiotelefonów wy˝szej klasy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Zasi´g do 8 km (w zale˝noÊci od ukszta∏towania terenu)
Moc wyjÊciowa - 500 mW (nie wymaga zezwolenia)
IloÊç kana∏ów – 8, iloÊç podkana∏ów (kodów) – 38
Wodoodporna obudowa
Funkcja monitorowanie pomieszczeƒ
Funkcja VOX – obs∏uga g∏osem bez u˝ywania ràk
przy po∏àczeniu z zestawem s∏uchawkowym
Automatyczne oszcz´dzanie energii
PodÊwietlany wyÊwietlacz
Blokada klawiatury
Zasilanie: baterie R6 (AA) lub akumulator NiMh
Czas pracy akumulatora do 14 h na akumulatorach,
do 20 h na bateriach AA (przy 5% nadawania,
5% odbioru, 90% gotowoÊci)
Wskaênik poziomu na∏adowania akumulatorów
Wymiary – 177 x 55 x 34 mm
W komplecie zestaw nag∏owny oraz dwustanowiskowa
∏adowarka i zasilacz
Drogomierz r´czny M10
Precyzyjny, prosty w u˝yciu przyrzàd do pomiarów drogowych:
• Mierzy linie proste, krzywe i kszta∏ty nieregularne
od ka˝dej kraw´dzi
• Lekki, o wadzie 2.7 kg
• Z niezawodnym licznikiem mechanicznym
• Dok∏adny: zlicza przebytà drog´ z dok∏adnoÊcià
0.2% (>0.01 m)
• Dodaje odleg∏oÊç w ruchu do przodu,
odejmuje w ruchu wstecz
• Zerowanie licznika za pomocà dêwigni
• Z blokadà ko∏a pomiarowego (hamulcem), podpórkà
i plecakiem do transportu
TaÊmy miernicze
Profesjonalne taÊmy niemieckej firmy Weiss,
o d∏ugoÊci 30 i 50 m
• Wytrzyma∏e, ze stali pokrytej poliamidem, z odpornym
na Êcieranie nadrukiem proszkowym
• Zero taÊmy od poczàtku lub z rozbiegiem 10 cm
• Z podzia∏kà milimetrowà lub centymetrowà
• Klasy dok∏adnoÊci:
I
±1.1 mm/10 m
II
±2.3 mm/10 m
III ±4.6 mm/10 m
Zatwierdzenie GUM
Punkty, repery i gwoêdzie pomiarowe
Przeznaczone sà do oznaczania i stabilizowania punktów
pomiarowych. Wykonane z nierdzewnych stopów stali,
˝eliwa, mosiàdzu i aluminium. Sà ∏atwe do znalezienia
w terenie, a praca jest dzi´ki nim wykonana estetycznie
i profesjonalnie. Du˝à popularnoÊcià cieszà si´ modele
gwoêdzi z napisem „PUNKT POMIAROWY”.
•
•
•
•
Bardzo odporne mechanicznie
Bardzo odporne na warunki atmosferyczne
Wchodzà w ka˝dà utwardzonà nawierzchni´
Do zastosowania w osnowach, na drogach i mostach
Szkicownik
Pozwala na przechowywanie map, projektów, notowanie
i szkicowanie w terenie. Ramka drewniana, pasek
z regulacjà d∏ugoÊci i okienko z dwiema p∏ytkami PCV.
Dost´pne formaty A3 i A4.
21
Akcesoria pomiarowe
Tyczki
Niezb´dne w terenie
do widocznego oznaczania
punktów i linii pracy.
Tyczki sà aluminowe,
okucie stalowe,
grot hartowany.
Odblaskowy kolor,
którym sà pomalowane,
pozwala ∏atwo je znaleêç
na placu budowy.
• Od zewnàtrz
zabezpieczone
folià termokurczliwà
• Do wyboru tyczki
sk∏adane i skr´cane,
pakowane w pokrowcu
po 8 elementów
o d∏ugoÊci 1 m
(4 szt. po 2 m)
¸aty
¸ata laserowa
• Idealna do pomiarów
r´cznych z wykorzystaniem
niwelatorów laserowych
• Z precyzyjnà podzia∏kà
milimetrowà
• Bardzo ∏atwy odczyt odchylenia
od poziomu, natychmiastowe
wskazanie dok∏adnej wartoÊci
w cm i mm z jednoczesnym
okreÊleniem w gór´ czy w dó∏
• Dost´pne ró˝ne modele
(2,4 m, 3,5 m, 5 m)
Ak
do n cesoria
iw
lase elatorów
r
owy
ch
Łata do czujnika
laserowego 2,4 m
Półka i adapter
do mocowania lasera
Półka
do mocowania
niwelatorów Topcon
na Êcianie
Adapter do statywu
NivelSystem GA-XZPT
Umo˝liwia ustawienie
niwelatora laserowego
na statywie pod ˝àdanym
kàtem (od 0 do 90°)
22
Ak
do n cesoria
iw
opty elatorów
czny
ch
¸ata teleskopowa
• Niezb´dna do pracy
z niwelatorem
optycznym
• Opis typu E
umo˝liwia ∏atwe
i precyzyjne
odczytanie
wartoÊci pomiaru
Statywy
Statyw NivelSystem SJJ2/SJJ2D
Topcon TP-100/100D
Lekki i trwa∏y statyw
idealny do u˝ycia
z niwelatorami optycznymi.
Kulista g∏owica 100D
umo˝liwia spoziomowanie
niwelatora w ka˝dym terenie.
Ak
do n cesoria
iw
opty elatorów
czny
ch
Kulista g∏owica
Statyw NivelSystem EL-225
Aluminiowy, stabilny statyw
z wysi´gnikiem (2,4 m),
idealny do niwelatorów
laserowych zarówno
przy pracach
wewn´trznych,
jak i zewn´trznych.
P∏aska g∏owica
TP-110
Niezastàpiony statyw
do niwelatorów
laserowych i optycznych:
Ak
do n cesoria
iw
lase elatorów
r
owy
ch
• O wytrzyma∏ej i zwartej
konstrukcji, która pozwala
wykorzystaç go w najtrudniejszych
warunkach
• Wyjàtkowo stabilny
• Ze specjalnymi zapi´ciami nóg
statywu, które skutecznie blokujà
je na czas transporu
• Z p∏askà g∏owicà do bezpiecznego
mocowania instrumentów
laserowych
P∏ytka celownicza
P∏ytka celownicza do laserów liniowych:
• Pozwala na precyzyjne ustalenie ˝àdanego
poziomu (punktu)
• Zwi´ksza widocznoÊç wiàzki laserowej
(czerwona do laserów czerwonych
i niebieska do laserów zielonych)
• Niezb´dna do autowpasowania
(wyszukiwania) wiàzki lasera
przez instrumenty typu „A” i „G”
Ak
do n cesoria
iwe
linio latorów
wyc
h
W ofercie dost´pne tak˝e nogi do laserów
liniowych. Słu˝à do przedłu˝enia nóg lasera,
gdy trzeba go wstawiç do rur o du˝ej Êrednicy.
Inne
Posiadamy tak˝e szereg innych akcesoriów i dodatków wspierajàcych prace
pomiarowe. Wi´cej informacji na www.tpi.com.pl oraz u dystrybutorów.
23
Parametry techniczne
Topcon RL-VH4DR, RL-VH4G2
Samopoziomujàce si´ niwelatory laserowe do wyznaczania p∏aszczyzny poziomej i pionowej oraz do wyznaczania dowolnie
nachylonych p∏aszczyzn. Model RL-VH4G2 z wiàzkà zielonà czterokrotnie lepiej widzialnà ni˝ czerwona.
Uniwersalne i wszechstronne, do prac wewn´trznych i zewn´trznych.
Model
èród∏o Êwiat∏a lasera
Dok∏adnoÊç ustawienia w poziomie
Dok∏adnoÊç ustawienia w pionie
Zasi´g pracy (Êrednica obszaru roboczego)
z p∏ytkà do skanowania
z czujnikiem
Zakres samopoziomowania
Zasilanie
Czas pracy
Âruba statywu
WodoszczelnoÊç/ py∏oszczelnoÊç
Zakres temperatur pracy
Wymiary (d∏. x szer. x wys.)
Waga z bateriami
Zdalne sterowanie
Parametry pilota zdalnego sterowania
Zasi´g
WodoszczelnoÊç
Zasilanie
Wyposa˝enie standardowe
Praktyczne funkcje przyspieszajàce wykonanie prac
Gwarancja
RL-VH4DR
czerwona dioda laserowa
o długoÊci fali 635 nm
±2,0 mm/20 m (20”)
±2,0 mm/20 m (20”)
60 m
300 m
±5°
akumulatorki
45 godzin
24 godziny
5/8” x 11 zwojów
tak, IP54
min. -20°C, maks. +50°C
182 x 167 x 240 (mm)
2,2 kg
2,6 kg
tak
100 m
tak, IP66
2 x AA
niwelator, pilot zdalnego sterowania,
czujnik laserowy z uchwytem na łat´,
płytka skanujàca, półka do mocowania na Êcianie, akumulatorki,
ładowarka, kufer transportowy, instrukcja w j´z. polskim
wyznaczanie p∏aszczyzny poziomej z równoczesnym wyznaczeniem linii pionu do góry,
wyznaczenie p∏aszczyzny pionowej z równoczesnym wyznaczeniem
linii poziomej prostopad∏ej do wyznaczonej p∏aszczyzny,
wpasowanie p∏aszczyzny lasera w 3 punkty,
wpasowanie p∏aszczyzny pionowej w 2 punkty
5 lat
RL-VH4DR
24
RL-VH4G2
zielona dioda laserowa
promieƒ czterokrotnie
lepiej widzialny 532 nm
RL-VH4G2
Topcon RL-H3A/ RL-H3CL/ RL-H3C
Samopoziomujàcy si´ niwelator laserowy do wyznaczania p∏aszczyzny poziomej, niezastàpiony przy wszystkich pracach
poziomych. Mo˝e byç u˝ywany do sterowania pracà maszyn budowlanych. Najprostszy w obs∏udze niwelator laserowy na Êwiecie.
Model
èród∏o Êwiat∏a lasera
Dok∏adnoÊç
Zasi´g pracy z czujnikiem (Êrednica obszaru roboczego)
Zakres samopoziomowania
Zasilanie
Czas pracy
Âruba statywu
WodoszczelnoÊç/ py∏oszczelnoÊç
Zakres temperatur pracy
Wymiary (d∏. x szer. x wys.)
Waga
Wyposa˝enie standardowe
Gwarancja
RL-H3A
RL-H3CL
RL-H3C
czerwona dioda laserowa
±2 mm/50 m (8”)
±2,4 mm/50 m (10”)
±3,6 mm/50 m (15”)
700 m
500 m
300 m
±3°
4 baterie alkaliczne
120 h
60 h
60 h
5/8” x 11 zwojów
tak, klasa IP56
min. -20°C, maks. +50°C
220 x 144 x 241 (mm)
167 x 182 x 198 (mm)
2,8 kg
1,9 kg
niwelator, czujnik poziomu LS-80B z uchwytem,
komplet baterii alkalicznych, instrukcja obs∏ugi w j´z. polskim, futera∏
5 lat
Topcon RL-H3CS
Jeszcze bardziej wszechstronny, samopoziomujàcy si´ niwelator laserowy do wyznaczania p∏aszczyzny poziomej i nachylonej,
niezastàpiony przy wszystkich pracach poziomych, bardzo prosty w obs∏udze i kompatybilny z systemami sterowania maszyn
budowlanych.
Model
èród∏o Êwiat∏a lasera
Dok∏adnoÊç
Zasi´g pracy z czujnikiem (Êrednica obszaru roboczego)
Zakres samopoziomowania
Zakres regulacji nachylenia p∏aszczyzny
Zasilanie
Czas pracy
Âruba statywu
WodoszczelnoÊç/ py∏oszczelnoÊç
Zakres temperatur pracy
Wymiary (d∏. x szer. x wys.)
Waga
Wyposa˝enie standardowe
Gwarancja
RL-H3CS
czerwona dioda laserowa
±3,6 mm/50 m (15”)
300 m
±5°
±5,5%
4 baterie alkaliczne
60 h
5/8” x 11 zwojów
tak, klasa IP56
min. -20°C, maks. +50°C
167 x 182 x 198 (mm)
1,9 kg
niwelator, czujnik poziomu LS-80B z uchwytem, komplet baterii alkalicznych,
instrukcja obs∏ugi w j´z. polskim, futera∏
5 lat
Topcon RL-100 1S / RL-100 2S
Najnowsza generacja najpopularniejszych niwelatorów laserowych do prac budowlanych i drogowych, do wyznaczania
płaszczyzny poziomej i pochylonej, do współpracy z systemami sterowania pracà maszyn budowlanych.
Model
èródło Êwiatła lasera
DokładnoÊç
PowtarzalnoÊç pomiarów
Zasi´g pracy z czujnikiem
Zakres wyznaczania nachylenia
Klasa lasera
Pr´dkoÊci obrotu głowicy
Zasilanie
Czas pracy
Âruba statywu
WodoszczelnoÊç i pyłoszczelnoÊç
Temperatura pracy
Wymiary
Wyznaczanie płaszczyzny poziomej
Wyznaczanie płaszczyzny nachylonej
Zdalne sterowanie z pilota
Wyposa˝enie standardowe
Gwarancja
RL-100 1S
RL-100 2S
dioda laserowa, promieƒ o długoÊci fali 685 nm
± 2,5 mm/50 m (10")
1,25 mm/50 m (5")
770 m
-5% do +25%
±10% (oÊ X) / -5% do +25% (oÊ Y)
3R
300/600/900 obr/min
4 baterie alkaliczne lub akumulatorki
65h (baterie alkaliczne) / 50h (Ni-MH)
5/8” x 11 zwojów
IPX6
Min. -20*C, maks.+50*C
217 mm x 253 mm x 168 mm
tak
tak, w jednym kierunku
tak, w jednym lub w dwóch kierunkach
nie
tak
niwelator, czujnik laserowy LS-80A z uchwytem, akumulator i ładowarka,
pilot zdalnego sterowania RC-400 (dotyczy RL-100 2S),
instrukcja obsługi w j. polskim, futerał
5 lat
25
Topcon RT-5SW
Najdok∏adniejszy wielozadaniowy niwelator laserowy do najbardziej skomplikowanych i wymagajàcych prac budowlanych
i drogowych, o najwy˝szej dok∏adnoÊci i zasi´gu, w najmocniejszej metalowej obudowie, z pilotem do zdalnego sterowania,
najlepszy do systemów sterowania pracà maszyn budowlanych, do wyznaczania p∏aszczyzny poziomej i pochylonej.
Model
èród∏o Êwiat∏a lasera
Dok∏adnoÊç
Zakres samopoziomowania
Zasi´g pracy z czujnikiem (Êrednica obszaru roboczego)
Zakres wyznaczania nachylenia
Pr´dkoÊç obrotu g∏owicy
Zasilanie
Czas pracy
WodoszczelnoÊç i py∏oszczelnoÊç
Temperatura pracy
Waga z bateriami
Wyznaczanie p∏aszczyzny poziomej
Wyznaczanie p∏aszczyzny nachylonej
Praktyczne funkcje
Wyposa˝enie standardowe
Gwarancja
RT-5SW
dioda laserowa, promieƒ podczerwony o długoÊci fali 680 nm
±1 mm/40 m (5”)
±5°
1200 m
oÊ X 10%, oÊ Y 25%
300/600/900 obr./min
4 baterie alkaliczne lub akumulatory NiCad
45 godzin z bateriami alkalicznymi
tak, pe∏na IPX6
min. -20°C, maks. +50°C
8,0 kg
tak
tak, w jednym lub w dwóch prostopad∏ych kierunkach
elektroniczne maskowanie sekcji pracy, zabezpieczenie przed
rozpoziomowaniem, zapami´tanie ostatnio ustawionego nachylenia,
autowpasowanie w lini´ i ˝àdany spadek
niwelator, czujnik laserowy LS-80A z uchwytem, p∏ytka naprowadzajàca,
akumulator i ∏adowarka, komplet baterii alkalicznych, urzàdzenie do zdalnego
sterowania RC-300, instrukcja obs∏ugi w j´z. polskim, futerał
5 lat
Topcon TP-L4
Samopoziomujàcy si´ laser liniowy do uk∏adania kanalizacji, wodociàgów i innych prac liniowych, do wyznaczania linii poziomej
lub pionowej, bardzo odporny tak˝e na uszkodzenia mechaniczne, o bardzo du˝ym zasi´gu. Modele TP-L4G i TP-L4BG to lasery
liniowe z zielonà wiàzkà Êwiat∏a, 4-krotnie bardziej widocznà od wiàzki czerwonej!
Model
D∏ugoÊç fali i kolor wiàzki lasera
TP-L4A
TP-L4B
TP-L4G
633 nm
czerwony
Dok∏adnoÊç ustawienia w poziomie
Zasi´g
Zakres samopoziomowania
Zakres wyznaczania nachylenia
Minimalne ustawienie spadku
Zasilanie
Czas pracy z baterià BT-53Q
Pilot RC-200 w komplecie
Zasi´g zdalnego sterowania
Py∏oszczelnoÊç
WodoszczelnoÊç
Zakres temperatur pracy
Wymiary
Waga
Metoda ustawienia nachylenia
Automatyczne wyszukiwanie celu
Ârednica plamki
Praktyczne funkcje przyspieszajàce wykonanie prac
Gwarancja
TP-L4BG
532 nm
zielony
±2,5 mm/50 m (10”)
150 m
±10%
od –15% do +40%
0,001%
akumulator, ∏adowarka na wyposa˝eniu
48 h
32 h
tak
200 m
tak
tak, pe∏na (IPX7, 24 godz. pracy na g∏´bokoÊci 5 m pod wodà)
min. -20°C, maks. +50°C
122 mm x 374 mm
3,8 kg
enkoder
tak
nie
tak
nie
12 mm
mo˝liwoÊç nachylania linii w jednym kierunku, procentowe
nadawanie spadku, przesuwanie wiàzki w prawo/w lewo,
autokalibracja elektroniczna, funkcja powrotu do po∏o˝enia wyjÊciowego
w p∏aszczyênie poziomej i pionowej, pionownik diodowy
5 lat
Do ka˝dego niwelatora laserowego Topcon:
• gwarancja 5 lat
• bezp∏atne szkolenie i wdro˝enie
• bezp∏atna pomoc on-line
• bezp∏atna pomoc specjalistów w rozwiàzywaniu mniej typowych problemów pomiarowych
• szybki, najnowoczeÊniejszy serwis w Polsce
Uwaga: do∏o˝yliÊmy wszelkich staraƒ, aby podane parametry reprezentowa∏y stan faktyczny. Producent zastrzega sobie jednak
prawo dokonywania zmian parametrów urzàdzeƒ bez powiadomienia, i niektóre dane mogà staç si´ z czasem nieaktualne.
RL-H3A
26
RL-H3CL
RL-H3C
RL-H3CS
RL-100 1S
RL-100 2S
RT-5SW
TP-L4
Teodolity elektroniczne Topcon DT-200
DT-202
Model
Powi´kszenie lunety
DokładnoÊç
WyÊwietlacz
Kompensator
Pyło- i wodoszczelnoÊç
Zasilanie – 4 baterie AA
Gwarancja
DT-205
30x
5”/15cc
2”/6cc
DT-207
DT-209/209P
26x
9”/27cc
7”/21cc
dwustronny
jednoosiowy
jednostronny
brak
IP66
140 h
150 h
170 h
2 lata
Teodolity laserowe Topcon DT-200L
Model
Powi´kszenie lunety
DokładnoÊç
WyÊwietlacz
Kompensator
Pyło- i wodoszczelnoÊç
Zasilanie – 4 baterie - pomiar kàtów
Zasilanie - 4 baterie - prace laserem
Gwarancja
DT-205L
DT-207L
DT-209L
26x
9”/27cc
jednostronny
30x
5”/15cc
7”/21cc
dwustronny
jednoosiowy
brak
IP66
150 h
45 h
2 lata
140 h
170 h
Dalmierze laserowe
Model
DokładnoÊç
Zasi´g w m
Wymiary w mm
Obmiar pomieszczeƒ
(wyznaczanie obwodu i powierzchni pomieszczeƒ)
Pomiary poÊrednie (funkcja Pitagorasa)
Lunetka o dwukrotnym powi´kszeniu
Celownik cyfrowy
Zapis stałych
Wywoływanie ostatnich pomiarów
PodÊwietlany ekran
Bluetooth
Wbudowana libelka
Pyło- i wodoszczelnoÊç
Gwarancja
DT-200
DT-200L
DISTO D2
±1,5 mm
0,05-60
111 x 42 x 23
DISTO D3
DISTO D5
±1,0 mm
0,05-100
125 x 45 x 24
144 x 55 x 30
nie
DISTO A6
DISTO A8
±1,5 mm
0,05-200
148 x 64 x 36
tak
tak
nie
nie
tak
nie
tak, zoom 4x
nie
10
nie
tak, zoom 3x
tak
20
tak
nie
nie
30
tak
nie
tak
IP54
2 lata + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie producenta
DISTO D2
DISTO D3
DISTO D5
DISTO A6
DISTO A8
27
Najwa˝niejsze zalety laserów to:
• ekstremalna dok∏adnoÊç, przewy˝szajàca dok∏adnoÊç
tradycyjnych metod pomiarowych
• szybkoÊç pracy i wygoda stosowania - laser
mo˝na ustawiç na budowie, by wyznacza∏ poziom
lub nachylenie w sposób ciàg∏y, a sta∏e kontrolowanie
poziomu jest ∏atwiejsze ni˝ kiedykolwiek.
U˝ywanie laserów przyspiesza wykonanie prac
• oszcz´dnoÊç na kosztach pracy - wszystkie pomiary
mo˝e wykonywaç jedna osoba, i to praktycznie
bez specjalnych kwalifikacji
• oszcz´dnoÊç na kosztach materia∏ów - wysoka
dok∏adnoÊç pomiarów pozwala zaoszcz´dziç
na kosztach zu˝ywanych materia∏ów,
co ma szczególne znaczenie przy robotach
drogowych i wielkopowierzchniowych
• wyeliminowanie strat wynikajàcych z b∏´dów
wykonawców - lasery pozwalajà zidentyfikowaç
b∏´dy w trakcie prac, dlatego przyczyniajà si´
do wyeliminowania kosztownych poprawek
Tu kupisz nowoczesne instrumenty pomiarowe dla budownictwa:
©Wszelkie prawa zastrze˝one.
Wi´cej informacji na www.tpi.com.pl
Dane i parametry techniczne
mogà ulec zmianie.
Katalog jest informacjà handlowà.

Podobne dokumenty