I TY możesz zostać mistrzem ortografii

Transkrypt

I TY możesz zostać mistrzem ortografii
Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny
dla uczniów klasy II szkoły podstawowej
„I TY możesz zostać mistrzem ortografii”
ROK SZKOLNY 2016/2017
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie
1
REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego „I Ty możesz zostać
mistrzem ortografii” jest Szkoła Podstawowa nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25
w Warszawie.
2. CELE KONKURSU
I.
Rozbudzanie wrażliwości dziecka na piękno języka ojczystego.
II.
Podwyższenie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów klas II pierwszego
etapu edukacyjnego.
III.
Propagowanie wśród uczniów idei wspólnej odpowiedzialności za język
polski.
3. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej w dzielnicy Bemowo.
3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs składa się z trzech etapów.
Etap I klasowy
„Najlepsi z klasy” – Pierwszy etap klasowy, przeprowadzony będzie przez
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poszczególnych klas drugich danej szkoły
podstawowej.
 w konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas II;
 teksty dyktand przygotowują organizatorzy konkursu;
 zadania konkursowe zostaną przekazane drogą e-mailową do szkół 1-2 dniowym
wyprzedzeniem;
 przewidywany czas na pisanie dyktanda - 30 minut,
 prace uczniów sprawdza i ocenia nauczyciel danej klasy, po czym sporządza listę
2
uczniów, porządkuje uczestników według największej liczby punktów i przekazuje ją
Szkolnej Komisji Konkursu Ortograficznego.
 Szkolna Komisja ustala zasady, jakie warunki należy spełnić, przechodząc do etapu
szkolnego (półfinałowego).
Termin przeprowadzenia etapu klasowego ustala się na: 22.03.2017 r.
Etap II szkolny
„Najlepsi w szkole” Drugi etap szkolny (półfinałowy) przeprowadzony będzie przez
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wchodzących w skład Szkolnej Komisji Konkursu
Ortograficznego.
 biorą w nim udział uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów
w konkursie ortograficznym na etapie klasowym;
 teksty dyktand na poziomie II klasy przygotowują organizatorzy konkursu;
 zadania konkursowe zostaną przekazane do szkół e-mailowo 1-2 dni przed
planowanym konkursem;
 przewidywany czas na pisanie dyktanda – 30 minut;
 prace uczniów sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Ortograficznego,
powołana przez dyrektora szkoły. Następnie Komisja sporządza listę uczniów,
porządkuje uczestników według największej liczby punktów;
 Szkolna Komisja Konkursu Ortograficznego sporządza protokół z przebiegu
II etapu konkursu (wzór – załącznik nr 2) i przekazuje go drogą e-mailową do
organizatora konkursu do dnia 26 kwietnia 2017 r.
 przekroczenie terminu zgłaszania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w konkursie.
Termin przeprowadzenia etapu szkolnego ustala się na 19 21 kwietnia 2017 r.
3
Etap III dzielnicowy
„Najlepsi w Dzielnicy Bemowo” – Trzeci etap dzielnicowy (finałowy) odbędzie się
17 maja 2017 r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej nr 357 przy ul.
Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie.
 wezmą w nim udział najlepsi uczestnicy Szkolnego Konkursu Ortograficznego –
reprezentanci swoich szkół w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym
„I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”; troje uczestników z każdej szkoły
biorącej udział w Konkursie;
 finał będzie polegał na napisaniu dyktanda i uzupełnieniu testu ortograficznego
przeznaczonego dla uczniów klas drugich;
 dyktando i test ortograficzny opracowują organizatorzy Konkursu
 przewidywany czas na pisanie dyktanda i rozwiązanie testu: 45 – 60 minut;
 uczestnicy przynoszą własne przybory do pisania;
 wygrywa uczeń, który popełnił najmniejszą liczbę błędów; w razie konieczności (kilka
prac o tej samej, najmniejszej liczbie błędów) przeprowadzona zostanie dogrywka
(dyktowanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi);
 prace konkursowe sprawdzać i oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25
w Warszawie; w skład której wejdą koordynatorzy konkursu;
 każda praca będzie sprawdzana dwukrotnie, przez dwóch członków Komisji;
 komisja sporządza protokół z konkursu, który wraz z pracami przekazany zostanie
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25 w Warszawie.
4. FORMA ZADAŃ

dyktando;

testy konkursowe składają się między innymi z:
- rozsypanek literowych, sylabowych, wyrazowych;
- zadań porządkujących wyrazy wg określonych kryteriów;
- zagadek, krzyżówek, wyrazów zawierających luki;
- wymagana jest również umiejętność uzasadniania pisowni wyrazów.
4
5. ZAKRES MATERIAŁU
Uczestników konkursu obowiązuje znajomość treści programowych z zakresu ortografii
dla klas I, II:
- pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennymi;
- wykorzystanie zmienności form wyrazów pokrewnych dla uzasadnienia pisowni;
- h, ó, rz, ż niewymienne;
- pisownia zakończeń: -ów, -ówka, -ówna, -unek, -uje;
- pisownia liczebników;
- wielka litera w pisowni tytułów, nazwach geograficznych, w korespondencji;
- pisownia najczęściej stosowanych skrótów - pt., itd., ul., nr;
- pisownia „nie” z przymiotnikiem, czasownikiem;
- pisownia przyimka w zestawieniu z rzeczownikiem;
- pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu;
- przenoszenie wyrazów.
6. ZASADY OCENIANIA
Poprawność ortograficzną i interpunkcyjną ocenia się zgodnie z następującymi
kryteriami:
- poprawnie wykonane zadania są premiowane punktami, których maksymalna liczba
jest określona w teście;
- za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane według zasady:

w zakresie pisowni rz – ż, ó – u, h – ch, pisowni „nie”
z czasownikami, opuszczenie wyrazu z trudnością rażącą, ą, ę z utratą dźwięczności,
zmiękczenia, pisowni wielką literą: - 1 pkt.,

opuszczone litery lub wyrazy, przestawione wyrazy w zdaniu, zniekształcone
końcówki wyrazów, pisownia „nie” z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, ½ pkt..
Błędy przeliczamy na punkty, a następnie odejmujemy od ogólnej liczby punktów.
Nie uznaje się za błąd, jeżeli uczeń poprawił w następujący sposób:
- błędna litera lub wyraz zostały przekreślone,
- poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia.
5
Wszelkie „przeróbki” liter uznaje się za błędy.
Punkty uzyskane z dyktanda oraz za uzupełniony test dodaje się.
7. KONTAKT
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej Szkoły
pod adresem: sp357.edupage.org
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się e-mailowo:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
8. NAGRODY

zdobywca/y I miejsca Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego „I Ty możesz zostać
mistrzem ortografii” otrzymują tytuł „Mistrza Ortografii Dzielnicy Bemowo”;

uczniowie, którzy zajęli II lub III miejsce otrzymują tytuł Laureata Dzielnicowego
Konkursu Ortograficznego „I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”;

pozostali
uczestnicy
konkursu
otrzymują
dyplomy
uczestnictwa
w
finale
Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego „I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”;

laureaci finału dzielnicowego (I-III miejsce) otrzymują nagrody rzeczowe;

nauczyciele
otrzymują
dyplomy
-
podziękowania
za
pracę
związaną
z przygotowaniem uczniów do konkursu;

ogłoszenie wyników na stronie szkoły organizatora nastąpi 19 maja 2017 r.

wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców będzie miało
miejsce 25 maja 2017 r.
Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych (załącznik nr 1) do
organizatora do 25.04.2017 r. poprzez e-maile:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
lub faksem:
(022)487 12 11
Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez szkołę regulaminu konkursu.
6
Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia
……………......
(pieczęć szkoły)
Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny o tytuł
„Mistrz Ortografii Dzielnicy Bemowo”
dla uczniów klas II szkoły podstawowej
Karta zgłoszenia
Szkoła: ………...………………………………………………………………………………..
Klasa:……………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska uczniów: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Nauczyciel opiekun:……………………………………………………………………………
7
Załącznik nr 2
do Regulaminu Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego
„I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”
…………………………..
miejscowość, data
Protokół
z przebiegu etapu szkolnego konkursu
„I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”
Dnia ……………………………… przeprowadzono II etap konkursu ortograficznego
„I Ty możesz zostać mistrzem ortografii” w
………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły)
W konkursie wzięło udział ……….. uczniów.
Komisja konkursowa zatwierdzona przez Dyrekcję w składzie :
Członkowie w składzie:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
dokonała oceny według ustalonego regulaminu.
8
Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Ortograficznego zostali:
Lp.
Nazwisko i imię ucznia
Liczba
punktów
za
dyktando
Liczba
punktów
za
zadania
testowe
Liczba
punktów
ogółem
Nazwiska nauczycieli
przygotowujących ucznia
(malejąco)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podpisy członków Komisji przeprowadzającej eliminacje:
1.
………………………………….
2.
…………………………………..
3.
…………………………………..
9