protokół do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Transkrypt

protokół do pobrania - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Załącznik 2 do regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup
roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r.
Protokół posiedzenia zespołu podstawowego / sekcji
*
w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Termin posiedzenia: …………………18 grudnia 2012r. ……………………………………………………
Miejsce posiedzenia: ……… MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, godz. 13:00 …………………....
Lista obecności w załączeniu.
Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie informacji na temat zorganizowanego w dniach 18-19.10.2012r. seminarium
pt. ”Skuteczny zespół interdyscyplinarny w dużym mieście”.
2. Przedstawienie informacji na temat realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
3. Omówienie zagadnienia dotyczącego czynności odebrania dziecka z rodziny w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.
4. Określenie prac nad harmonogramem działań na 2013r. dla realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020.
5. Informacje dodatkowe.
Podjęte ustalenia:
Ad.1.
Członkom
zespołu
zostały
przekazane
informacje
przez
przewodniczącego
o przeprowadzonym w dniach 18-19 października 2012r. seminarium pt. „Skuteczny zespół
interdyscyplinarny w dużym mieście”. W projekcie wzięło udział 50 przedstawicieli jednostek
i instytucji uczestniczących w pracach zespołów interdyscyplinarnych / grup roboczych z dużych
ośrodków miejskich, takich jak: Gdańsk, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa Praga i Wola,
Wrocław. Uczestnicy mogli spojrzeć na pracę interdyscyplinarną z różnej perspektywy poprzez:
- przyjrzenie się realizacji procedury w dużych miastach ze szczególnym uwzględnieniem integracji
i rozbieżności podejść oraz sposobów realizacji pracy interdyscyplinarnej,
- poznanie nowych rozwiązań(tzw. dobrych praktyk) zapewniających skuteczną realizację procedury
w oparciu o prezentacje doświadczeń w tym zakresie,
- przedstawienie własnych sugestii na temat nowych rozwiązań usprawniających dotychczasową
realizację procedury i wniosków, które mogłyby sygnalizować konieczność wprowadzenia zmian
w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
Zaprezentowane podczas spotkania treści - zilustrowane „głosami” przedstawicielami różnych
zawodów włączonych do pracy w ramach „jednego systemu” ukazały różnorodność interpretacji
przepisów dotyczących pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Niejednokrotnie mogą
zostać one przełożone na działania innych zespołów / grup roboczych, gdyż wszyscy mogą czerpać
od siebie nawzajem inspirację do pracy oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Niewątpliwie wspólne
rozmowy na tym polu stworzyły okazję do zapoznania się z doświadczeniami innych miast.
Ad. 2.
Sekretarz zespołu zaprezentował członkom zespołu podstawowego informacje dotyczące
realizacji procedury „Niebieskie Karty” od dnia jej wejścia w życie tj. 18 października 2011r. do
dnia 30 września 2012r. W niniejszym okresie prowadzono łącznie 536 procedury (Sekcja Grunwald 160, Sekcja Jeżyce - 86, Sekcja Nowe Miasto - 92, Sekcja Piątkowo - 58, Sekcja Stare Miasto - 84,
*
Właściwe podkreślić.
Sekcja Wilda - 56). Spośród prezentowanych danych 101 procedur uruchomiono w 2011r., zaś 435
procedury w roku 2012. Do tego okresu łącznie zakończono 175 procedur.
Ad. 3.
Dyskusji członków zespołu podstawowego poddano problem - dotyczący działań
o charakterze interwencyjnym, w których uczestniczą dzieci i w konsekwencji potrzeby zapewnienia im
opieki - sygnalizowany przez Panią Joannę Kęcińską (przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji).
Dotyczy to sytuacji, w których funkcjonariusz Policji w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia dziecka „samodzielnie” dokonuje czynności jego odebrania z rodziny (m.in. w przypadku
ostrego kryzysu w rodzinie). W tym kontekście zgłaszane trudności związane są z dwoma
okolicznościami: potrzebą określenia stanu zdrowia dziecka (i tym samym udziału przedstawiciela
służby zdrowia w ww. działaniach) oraz obawą odnoszącą się do okoliczności przewiezienia dziecka przy umieszczeniu go w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa (w szczególności ustawę z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) przewodniczący stwierdził, iż nie wynika
z nich potrzeba przedstawienia dokumentów o stanie zdrowia dziecka przy umieszczeniu go
interwencyjnie w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Z kolei kwestię doprowadzenia dziecka do
ww. placówki określa szczegółowo art. 103 ust. 2. pkt. 2 cytowanej ustawy, który stwarza
funkcjonariuszom Policji lub Straży Granicznej taką możliwość (do placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego) „dziecko przyjmuje się: (…) w przypadku gdy dziecko zostało
doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną”.
W trakcie posiedzenie Pan Hieronim Mazurek (przedstawiciel Prokuratury Okręgowej)
zasugerował potrzebę opracowania i na bieżąco uaktualniania informacji dotyczącej spisu
„dostępnych miejsc” w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na wypadek konieczności
interwencyjnego umieszczenia dziecka w takiej placówce. Wskazał, iż taka informacja byłaby
przydatna dla osób dokonujących odbioru dziecka z rodziny, m.in. funkcjonariuszy Policji,
dyżurujących sędziów sądu oraz pracowników socjalnych.
W odniesieniu do powyższych rozważań zwrócono uwagę na trudności związane z przyjęciem
dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej i sytuacje nie udzielenia pomocy dziecku (w okresie
ostrego kryzysu lub w związku z przemocą w rodzinie). Ustalono, iż w miesiącu styczniu 2013r.
zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami placówek opiekuńczo-wychowawczych
funkcjonujących na terenie miasta Poznania, (w którym również wezmą udział przedstawiciele
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Spotkanie będzie
poświęcone omówieniu sposobów postępowania (w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka)
zapewniających dziecku bezpieczeństwo i jak najlepsze warunków w zakresie opieki i zdrowia.
Ad. 4.
W związku z tym, iż realizacja „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020” ma charakter ciągły sekretarz zespołu przedstawił
koncepcję opracowania harmonogramu działań na 2013r. dla jego realizacji. Harmonogram ten jest
określany corocznie. Sporządzony zostanie w formie tabelarycznej. Będzie zawierał propozycje
działań, które będą realizowane w bieżącym roku kalendarzowym przez poznańskie podmioty
działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich realizacja posłuży wdrożeniu celów
określonych w Programie, tj. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Poznania oraz
podniesieniu skuteczności działań na rzecz osób doświadczających przemocy oraz stosujących
przemoc domową. Projekt harmonogramu zostanie rozesłany (drogą mailową) w m-cu styczniu
członkom zespołu podstawowego do konsultacji. Ostateczna wersja niniejszego dokumentu zostanie
przedłożona do przyjęcia członkom zespołu na kolejnym posiedzeniu.
………………………………………………………………………………………………………………............
Informacje dodatkowe:
Przewodniczący i sekretarz zespołu zachęcili członków do rozpowszechnienia zakupionych
materiałów informacyjnych „Reaguj na przemoc!” (autorstwa Krakowskiej Akademii Profilaktyki)
stanowiących zestaw ulotek informacyjnych (w sześciu rodzajach) oraz wzór dwóch plakatów
adresowanych do osób doznających przemocy w rodzinie, do świadków, a także do osób stosujących
przemoc. Mając na uwadze znaczenie upowszechnienia informacji na temat przemocy w rodzinie
(w zakresie czynników zagrożenia oraz możliwości ochrony przed przemocą) istotne jest
udostępnienie ich mieszkańcom miasta Poznania za pośrednictwem różnych instytucji zajmujących
się problemem przemocy w rodzinie i wsparciem rodziny.
Kolejne posiedzenie: …… termin zostanie wyznaczony w późniejszym okresie (styczeń 2013r),
członkowie zostaną powiadomieni drogą mailową ……………………………………………………………
Protokół sporządził/a: ……… Marta Kempińska ………………………………………………………………
Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności uczestników posiedzenia zespołu podstawowego w ramach prac Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
……………………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków zespołu podstawowego / sekcji:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..