Wygraliśmy - Miasto Jordanów

Komentarze

Transkrypt

Wygraliśmy - Miasto Jordanów
ISSN 1507-7020
nr
Kwartalnik Urzędu Miasta i Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej
Wygraliśmy !
Jordanów będzie miał
Rodzinne Miejsce Zabaw
PODWÓRKO NIVEA
109
kwiecień – maj – czerwiec 2015 r.
Spis treści
BEL CANTO WYŚPIEWAŁO „ZŁOTĄ STRUNĘ” NA
KONKURSIE W NIEPOŁOMICACH ................................ 2
SPRAWOZDANIA Z V, VI I VII SESJI RADY MIASTA . ...... 3
BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2016 .......................... 4
WIEŚCI Z RATUSZA ..................................................... 4
ECHO ROZMAWIA Z KOMENDANTEM KOMISARIATU
POLICJI W JORDANOWIE . .......................................... 6
SPRZĄTANIE POTOKÓW I LASÓW ............................... 7
DZIEŃ DZIECKA W JORDANOWIE . ........................... 7-8
SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „SZAROTKA” Z ZESPOŁU
SZKÓŁ IM. BŁ. KS. PIOTRA DAŃKOWSKIEGO
– PRAWDZIWĄ SZKOŁĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ............ 8
KOŁŁĄTAJ Z WIZYTĄ W NIEMCZECH ............................ 9
GIMNAZJALIŚCI RECYTOWALI PO NIEMIECKU ............. 9
EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY – ZDOBYLIŚMY
WYRÓŻNIENIE! ........................................................ 10
2015 ROK ZOSTAŁ OGŁOSZONY ROKIEM
JANA PAWŁA II . ....................................................... 11
Z ŻYCIA MIEJSKIE GOPRZEDSZKOLA W JORDANOWIE .11
5 LAT TĘCZOWEJ KRAINY . ........................................ 12
DLACZEGO WŁAŚNIE „BALONIK”? ............................ 14
PROBLEM PĘKAJĄ CEJ RURY . ................................... 14
KANALIZACJA: KWADRATURA KOŁA ŚMIERDZĄCEGO
PROBLEMU .............................................................. 15
DOPIERO 56 LAT PO MATURZE ................................. 15
WSPOMNIENIE PRZESZŁOŚCI ................................... 16
PAMIĘCI TADEUSZA WESOŁOWSKIEGO .................... 16
MÓJ KOMENTARZ .................................................... 16
ODSZEDŁ ANDRZEJ JELEŃ (1947-2015) ..................... 17
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM JORDANOWA,
RODZINOM I SYMPATYKOM, KTÓRZY
AKTYWNIE UCZESTNICZYLI
W GŁOSOWANIU
W IMIENIU NAJMŁODSZYCH JORDANOWIAN
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
PAMIĘCI RED. ANDRZEJA ZALEWSKIEGO .................. 17
WIECZÓR POETYCKI „POD BASZTĄ” ......................
POCIĄG I RUSZYŁY POD BASZTĄ… ........................
GRUPA TANECZNA FRESH CREW . .........................
POGODOWE PODSUMOWANIE WIOSNY
2015 ROKU ..........................................................
NOWY, UJMUJĄCY AKCENT JORDANOWSKIEGO
ODPUSTU ...........................................................
CENTRUM GÓRSKIE KORONA ZIEMI .....................
SZIP ZDOBYTY! . ...................................................
MAJ PEŁEN IMPREZ I RELAKSU W ŚDS
JORDANÓW .........................................................
NASZ PRZYJACIEL KŁAPOUCHY, CZYLI
O TERAPEUTYCZNYCH ZDOLNOŚCIACH
OSIOŁKA . 22
PODZIĘKOWANIA . ...............................................
KĄCIK HUMORU ..................................................
ŚLADAMI JANA SAS-ZUBRZYCKIEGO .....................
POCZET WYBITNYCH OBYWATELI JORDANOWA
WANDA BIAŁOŃSKA ZD. KISIEL (1919-1985) .........
18
18
18
19
20
20
21
21
22
22
23
24
BEL CANTO WYŚPIEWAŁO „ZŁOTĄ STRUNĘ” NA KONKURSIE
W NIEPOŁOMICACH
W dniach 25 i 26 kwietnia 2015 roku w sali akustycznej Zamku
Królewskiego w Niepołomicach odbył się XVII Ogólnopolski Konkurs Chórów „O złotą strunę...”, nad którym patronat honorowy
objęli arcybiskup metropolita krakowski kardynał Stanisław
Dziwisz oraz burmistrz Niepołomic Roman Ptak. Chór Bel Canto
z Jordanowa pod kierunkiem Kseni Miśkiewicz również stanął
w konkursowe szranki i to w nie byle jakim towarzystwie! Na
niepołomickiej scenie wystąpiło prawie 30 chórów z różnych
stron Polski, m. in. z Warszawy, Opola, Lublina, Mielca, Sanoka,
Starachowic, czy Nowego Sącza. Atmosfera była gorąca, gdyż
zmaganiom konkursowym przysłuchiwało się bardzo wymagające
Na trasie pielgrzymki
jury w składzie: ks. dr Robert Tyrała - przewodniczący, prof. Jerzy
Kurcz i prof. Marta Wierzbieniec. Chórzyści Bel Canto zaśpiewali
trzy utwory: komp. K. Dębskiego „Dumkę na dwa serca” w aranż.
G. Miśkiewicza, mel. lud. „Tulipany” w opr. S. Wiechowicza oraz
„Gloria” C. Fonseci.
Jakaż była radość, gdy po długim czasie oczekiwania jury ogłosiło
wyniki! Bel Canto otrzymało „Złotą strunę”!
Możemy być dumni z naszego chóru – po raz kolejny udowodnił,
że poziomem wykonawczym nie odbiega od uznanych w Polsce
chórów. Tak trzymać, a właściwie - tak śpiewać, nasi chórzyści!
Sprawozdania z V, VI i VII sesji Rady Miasta
Na V sesji, która odbyła się dnia 30 marca 2015 r.
1. Burmistrz Miasta złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta za okres międzysesyjny.
2. Komendant Komisariatu Policji zapoznał radnych z informacją na
temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za 2014 rok”.
3. Przyjęto sprawozdania:
a. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach podlegających pod Miasto Jordanów za rok 2014,
b. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji
dochodów i wydatków za 2014 rok,
c. Biblioteki Miejskiej z działalności czytelniczej za 2014 r.,
d. z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2014 r.,
e. z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2014 r.
f. z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami
pozarządowymi za 2014 rok,
g. Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy umów zawartych pomiędzy Spółdzielnią Socjalną „Grosik” a Urzędem Miasta Jordanowa
za okres 2012 – 2014 rok oraz faktur dotyczących zakupu opału za
okres 2012 – 2014 rok.
4. Podjęto uchwały w sprawie:
a. rozpatrzenia wniosku Beskidzkiego Stowarzyszenia Oświatowego
Solidarności S.O.S. Pracy i Inwalidztwa w Jordanowie,
b. zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa
na rok 2015,
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów
na lata 2015 – 2019,
d. zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia
30.10.2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
e. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej,
f. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi
Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej,
g. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (dla ZOZ w Suchej Besk. na wykonanie prac przy szpitaliku w Jordanowie),
h. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3,6 i art.
42 a, ustawy Karta Nauczyciela,
i. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany
systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów,
j. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa
w 2015 roku”,
k. przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej,
l. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
przy drodze powiatowej nr K 1685 Pcim – Jordanów w miejscowości
Jordanów.
Na VI sesji, która odbyła się dnia 22 kwietnia 2015 r.
1. Burmistrz Miasta złożyła sprawozdanie z działalności za okres
międzysesyjny.
2. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP złożył informację o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa w roku 2014.
3. Przyjęto sprawozdanie MOPS z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny na terenie miasta Jordanowa w latach 2013 – 2014.
4. Podjęto uchwały w sprawie:
a. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej wraz
z odpowiedzią na skargę,
b. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
c. ustalenia przedmiotu działania poszczególnych Komisji Rady Miasta.
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Jordanowie za 2014 rok.
e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej
w Jordanowie za 2014 rok.
f. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
g. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości.
Na VII sesji, która odbyła się dnia 02 czerwca 2015 r.
1. Burmistrz Miasta złożyła sprawozdanie z działalności za okres
międzysesyjny.
2. Zapoznano się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie ściągalności podatków, czynszów
i zasadności umorzeń za okres 2014 r.
3. Podjęto uchwały w sprawie:
a. zmiany uchwały nr V/40/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30
marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji
na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę
niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na
nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Miasto Jordanów,
b. ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania
poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk
i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów,
c. zmiany Statutu Miasta Jordanowa,
d. powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej,
e. wyboru przedstawiciela Rady Miasta do składu Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
f. sprzedaży nieruchomości,
g. wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego.
3
Budżet obywatelski Miasta Jordanowa
na rok 2016
Urząd Miasta Jordanowa przy wsparciu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa realizującej projekt „Partycypacja - zróbmy kolejny krok”
przygotowuje się do wdrożenia BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA
JORDANOWA NA ROK 2016. Na realizację budżetu obywatelskiego planuje
się przeznaczyć 50 000,00 zł.
Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy przeznaczona
do wykorzystania przez mieszkańców. Oznacza to, że mieszkańcy mogą
bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydana część środków publicznych. Budżet obywatelski to jedna z najskuteczniejszych praktyk
współuczestnictwa, mających na celu zaangażowanie mieszkańców
w proces zarządzania miastem. Na czym polega skuteczność budżetu
obywatelskiego? Jakie są jego cele?
• pozwala wraz z mieszkańcami podejmować decyzje o rozwoju
miasta,
• promuje innowacyjność i przedsiębiorczość ,
• wspiera proces decentralizacji władzy,
• buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli.
W dniu 27.05.2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne
dla mieszkańców Jordanowa. Podczas spotkania przedstawiono idee
budżetu obywatelskiego, praktyki innych samorządów, zaprezentowano
założenia regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na
rok 2016.
Więcej informacji na temat Budżetu obywatelskiego można uzyskać
w Urzędzie Miasta Jordanowa oraz na stronie www.jordanow.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI i na portalu www.wspoldecydujemy.pl.
Terminy przeprowadzania kolejnych etapów wdrażania BUDŻETU:
a. 06.07.2015 - 07.08.2015 r. – składanie wniosków i kampania informacyjna
b. 13.07.2015 r. i 27.07.2015 r. – warsztaty z mieszkańcami
c. 08.08.2015 – 07.09.2015 r. – weryfikacja wniosków i dopuszczenie
zadań do głosowania
d. 09.09.2015 – 29.09.2015 r. – głosowanie na projekty (kampania informacyjna o projektach)
e. 30.09.2015 r. – weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich Zadań
Zastrzega się możliwość zmiany wyżej wymienionych terminów.
Zachęcamy do aktywnego udziału we wszystkich etapach wdrażania
budżetu.
Gmina Miasto Jordanów uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanym z Funduszy
EOG.
WIEŚCI Z RATUSZA
Miasto otrzymało dotacje:

z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesa w wysokości
400 000,00 zł na remonty dróg zniszczonych w roku 2014 w
wyniku klęsk żywiołowych

z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 600 000,00 zł na
wymianę niskowydajnych pieców/kotłów na ekologiczne w
budynkach mieszkalnych

z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 37 241,54zł tj. 80,00%
kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 49.620,20 zł
na realizację zadania pn. „Poznajemy, badamy, chronimy –
jesteśmy przyjaźni środowisku”

z Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznanie środków
na dofinansowanie częściowego remontu Remizy OSP w
Jordanowie (w ramach programu Małopolskie Remizy)

remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego
2 (wykonanie decyzji nadzoru budowlanego) –rozpocznie się
na przełomie I i II półrocza – w tym celu odbyły się 2 spotkania
z mieszkańcami

remont chodnika na ul. Kolejowej (wzdłuż ZS im. H. Kołłątaja)
- rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego

remont przepustu na ul. Spółdzielczej - zostały zakończone
przygotowania dokumentacji, prace rozpoczną się na
przełomie czerwca i lipca
W związku z realizacją programu PONE trwa wymiana
pieców/kotłów w budynkach mieszkalnych. Pierwsi mieszkańcy
ukończyli prace instalacyjne, przygotowywane są wnioski do
WFOŚiGW o zwrot części kosztów poniesionych w związku z
wymianą pieców.
Można jeszcze składać wnioski na wymianę palenisk w tym
lub przyszłym roku. W związku z dużym zainteresowaniem
mieszkańców planowana jest kontynuacja programu. Osoby
zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do Urzędu
Miasta Jordanowa (pok. nr 7 oraz pok. nr 9).
Zostały zawarte umowy na wykonanie:

remontu fragmentów dróg zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku klęsk żywiołowych mających miejsce w maju 2014
roku – remonty rozpoczynają się w czerwcu br.

bieżącej konserwacji i ochrony dróg – remonty cząstkowe,
uzupełnienie ubytków dróg gminnych – wykonano pozimową
naprawę ubytków dróg asfaltowych

bieżącej konserwacji i ochrony dróg – wykonywanie prac
polegających na renowacji rowów oraz na czyszczeniu
korytek ściekowych przy drogach gminnych – prace wiosenne
zostały wykonane

kompleksowego utrzymania zieleni miejskiej oraz utrzymania
czystości na terenie Miasta Jordanowa od 30.04.2015 r. do
31.10.2015 r.
Trwają prace nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego
w Jordanowie. Od roku 2016 mieszkańcy będą mogli decydować
o przeznaczeniu części budżetu miasta. W pierwszym roku
na ten cel została przeznaczona kwota 50 000,00 zł. W tym
roku mieszkańcy podejmą decyzję, jaka inwestycja zostanie
zrealizowana w roku 2016. Zapraszamy do współdecydowania
o sprawach miasta, a tym samym do aktywnego udziału w
planowaniu i wprowadzaniu budżetu obywatelskiego.
W trakcie opracowania jest strategia rozwoju miasta na lata
2015 – 2022 – dokument wskazujący kierunki rozwoju miasta,
Prace remontowe planowane do wykonania w najbliższym
czasie:
4
niezbędny do aplikowania o fundusze zewnętrzne. Zespół
powołany do przeprowadzenia ewaluacji Strategii Rozwoju
Miasta Jordanowa na lata 2007 – 2015 zakończył pracę. W
najbliższym czasie odbędą się spotkania z mieszkańcami,
przedstawicielami jednostek podległych i organizacji
pozarządowych.
Procedury związane z niezbędną dokumentacją zostały
rozpoczęte.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
• wszystkim Mieszkańcom Jordanowa i Sympatykom
z ogromnym zaangażowaniem głosującym i zachęcającym
do głosowania w konkursie NIVEA – dzięki Wam zyskamy
miejsce, gdzie rodzice z dziećmi będą mogli radośnie spędzić
czas
Odbyły się wizje lokalne z udziałem Radnych –
zinwentaryzowane zostały potrzeby w zakresie koniecznych
remontów dróg, chodników, przystanków, wykonania
oświetlenia ulicznego, znaków drogowych, luster w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Trwa analiza i
szacowanie kosztów wykonania niezbędnych prac.
• Sponsorom i Organizatorom trzydniowych obchodów
Dnia Dziecka 2015 – za to, że dzięki współpracy grupy
osób aktywnie zaangażowanych w organizację imprezy
dzieciaki mogły uczestniczyć w zawodach sportowych,
grach i zabawach zorganizowanych specjalnie dla nich - było
świątecznie, radośnie, słodko i rodzinnie
W wyniku konkursów ogłoszonych i przeprowadzonych w
maju 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Miasta
został powołany pan Robert Wodziak, na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w
Jordanowie – pani Czesława Madoń.
• Za przygotowanie
dziękujemy
wielu
atrakcji
dla
najmłodszych
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Stowarzyszeniu Pralnia Kultury,
panu Damianowi Wichrowi,
Klubowi Sportowemu Delta, Klubowi Sportowemu Jordan,
Dyrektorom szkół i przedszkoli
oraz Sponsorom, którzy okazali wielkie serce i hojność
• pomysłodawcom akcji sprzątanie jordanowskich potoków
połączone z piknikiem rodzinnym dzięki ekologicznej
inicjatywie MOK i Radnych została uprzątnięta duża część
odpadów zanieczyszczająca nasze potoki
Za udział w akcji i poświęcenie dla przyrody dziękujemy
Dyrekcji, Nauczycielom i Młodzieży Zespołu Szkół im. Bł. Ks. P.
Dańkowskiego, Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja
oraz Mieszkańcom i Organizatorom.
Jordanów będzie miał PLAC ZABAW NIVEA dzięki wielkiemu
zaangażowaniu i woli działania wielu osób.
Powiedzenie „W jedności siła” znalazło swoje odbicie w
walce o plac zabaw. Tylko razem i ponad podziałami jesteśmy
w stanie wiele osiągnąć.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Jordanowa,
rodzin w całym kraju oraz zaprzyjaźnionych gmin i szkół mali
jordanowianie i ich rodzice będą mogli korzystać z placu zabaw,
który ufunduje firma kosmetyczna NIVEA.
Plac zabaw powstanie na Placu gier i zabaw przy ul.
Mickiewicza (obok boiska sportowego). Zgodnie z deklaracją
sponsora, plac ma być oddany do użytku do 31 grudnia 2015 r.
Odpady komunalne – informacja po I kwartale
niesegregowanych

zamknięcie śmietników na osiedlu Wrzosy spowodowało
zmniejszenie ilości oddawanych odpadów

w budynkach wielorodzinnych nadal problemem jest
odpowiednie segregowanie śmieci
W dążeniu do zmniejszenia opłat za oddawane odpady
komunalne konieczne jest podjęcie działań zmierzających do:
- systematycznego segregowania odpadów przez wszystkich
mieszkańców
założenia
kompostowników
przez
mieszkańców
indywidualnych (+ kompostownik miejski)
- wprowadzenia możliwości oddawania posegregowanego
szkła, papieru i plastiku do odpowiednich pojemników
Została przeprowadzona analiza oddawania odpadów
komunalnych za pierwsze 4 miesiące roku 2015:

ilość odpadów oddanych w ciągu 4 miesięcy bieżącego roku
jest nieco wyższa niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego
(wzrost o 16 %)

nieznacznie zwiększyła się proporcja oddawania odpadów
segregowanych w stosunku do niesegregowanych, ale jest to
wzrost niezadowalający

koszty podnosi duża ilość oddawanych odpadów
biodegradowalnych i popiołu

wprowadzenie kodów kreskowych umożliwia identyfikację
właściciela odpadów, ale nie wpływa na znaczące
zwiększenie ilości odpadów segregowanych w stosunku do
Porównanie ilości odpadów za pierwsze cztery miesiące 2014 i 2015 r.
Rok
Miesiąc
I
II
III
IV
Razem
2014
2015
Odpady
niesegregowane
[Mg]
42,32
44,98
43,73
49,72
180,75
59,12
48,76
45,28
50,72
203,88
2014
2015
2014
2015
Odpady
segregowane [Mg]
Odpady razem
[Mg]
12,38
13,67
19,36
24,98
70,39
54,70
58,65
63,09
74,70
251,14
14,22
17,70
19,88
36,56
88,36
5
73,34
66,46
65,16
87,28
292,24
2014
2015
Odpady zebrane
w PSZOK (ujęte
w odpadach
segregowanych) [Mg]
1,86
0,00
2,44
10,42
5,84
3,34
4,34
6,10
14,48
19,86
2014
2015
Udział odpadów
segregowanych w
całkowitej ilości
odpadów
[%]
22,6
19,4
23,3
26,6
30,7
30,5
33,4
41,9
28,0
30,2
ECHO rozmawia z Komendantem Komisariatu Policji w
Jordanowie, podinspektorem mgr. Dariuszem Drobnym
Red. - Od jak dawna pełni Szanowny Pan obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Jordanowie ?
Na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Jordanowie
zostałem powołany w dniu 16 lutego 2005 roku przez Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej.
Jak łatwo policzyć, już ponad dziesięć lat kieruję pracą komisariatu Policji w Jordanowie.
Z przyjemnością zapytam Pana o początek pracy w Policji
oraz całej kariery zawodowej, proszę również o kilka zdań na
temat swojej biografii.
Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, które ukończyłem w 1991
roku. Następnie przez cztery lata studiowałem na Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie. Po obronie pracy magisterskiej rozpocząłem starania o pracę w Policji. Po pozytywnym
przejściu postępowania kwalifikacyjnego, w listopadzie 1995
roku rozpocząłem służbę w Policji. Pracę w Policji rozpocząłem
od służby patrolowej, patrolując kolejno ulice Bielska-Białej,
Wadowic, a następnie Suchej Beskidzkiej. Pracując w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przeniosłem się
do pracy w pionie kryminalnym, zajmując się zwalczaniem
przestępczości gospodarczej, a następnie kryminalnej. W roku
2001 otrzymałem propozycję awansu na stanowisko specjalisty
w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim, gdzie przez
kilka lat nadzorowałem i koordynowałem pracę całego pionu
kryminalnego. W tym czasie ukończyłem szkolenie dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
o specjalizacji kryminalnej i po zdaniu egzaminu oficerskiego
otrzymałem stopień oficerski podkomisarza Policji. Następnie,
jak już wspomniałem, 16 lutego 2005 roku zostałem powołany
na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Jordanowie.
Będąc już komendantem komisariatu, ukończyłem Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzania Kapitałem Ludzkim” na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W swojej drodze
zawodowej przeszedłem przez wszystkie szczeble pracy od
posterunkowego w patrolu, przez służbę w pionie kryminalnym,
aż po komendanta, dlatego znam i doceniam pracę wszystkich
policjantów na każdym stanowisku. Prywatnie mam 43lata,
jestem żonaty i mam dwoje dzieci: syna i córkę.
muje swym zasięgiem Komisariat Policji w Jordanowie, uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych miejsc w województwie.
Wskaźniki wykrywalności również plasują nas na czołowych
miejscach w województwie. Należy jednak pamiętać, że nie
wszystkie sprawy udaje się wykryć, ale naszą rolą jako Policji
jest zapewnienie jak największego poczucia bezpieczeństwa
wszystkim mieszkańcom. Nie można również zapominać o innych zagrożeniach i negatywnych zjawiskach, z którymi mamy
do czynienia. Mam tu na myśli między innymi przemoc domową
, szeroko rozumiane zjawisko narkomanii czy też tak modne
ostatnio „dopalacze”. W tym zakresie również podejmujemy
czynności mające na celu zapobieganie im bądź ich ograniczanie. Innym wyzwaniem związanym z pracą policjantów, często
bardzo czasochłonnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy,
jest przestępczość komputerowa, związana przede wszystkim
z różnego rodzaju oszukiwaniem mieszkańców przy pomocy
sieci teleinformatycznych.
Jakie cechy charakteru decydują o skuteczności działań
policjanta?
Myślę, że na skuteczność działań policjanta, a tym samym
całej Policji wpływa wiele czynników. Trudno w jednym zdaniu
wymienić takie cechy charakteru. Na pewno bardzo istotne jest
samo podejście policjanta do realizowania swoich obowiązków.
Mam tu na myśli zaangażowanie, determinację i chęć do osiągnięcia zamierzonego celu. Dobry policjant musi wiedzieć, że
jego praca, to służba dla społeczeństwa, musi identyfikować się
ze swoim zawodem. Inną bardzo istotną sprawą jest również
wiedza zawodowa, profesjonalizm, wiedza ogólna i tzw. „doświadczenie życiowe”. Nie bez znaczenia jest również umiejętność panowania nad emocjami, duża odporność na stres oraz
sprawność fizyczna. Umiejętne połączenie tych wszystkich
aspektów sprawia, że policjant będzie skuteczny i efektywny.
Czy stan zatrudnienia w tutejszym Komisariacie Policji ze
względu na duży obszar działania jest wystarczający? Nasuwa
się też pytanie, czy otrzymywane środki finansowe zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie tak ważnej i potrzebnej dla
społeczeństwa placówki?
Myślę, że jako przełożony zawsze widziałbym potrzebę zwiększenia liczby policjantów i etatów w swoim komisariacie. Należy
jednak pamiętać, że tutejszy komisariat od lat funkcjonuje
z obecną liczba etatów ( 26) i staramy się tak realizować swe
zadania, aby cały teren nam podległy był właściwie zabezpieczany i obsługiwany. Służba w Policji jest dynamiczna: jedni po-
Jaki zasięg działania obejmuje jordanowski Komisariat?
Proszę też o krótką informację dla naszych Czytelników dotyczącą przestępstw, ich wykrywalności oraz innych zagrożeń
występujących w naszym mieście.
Jeżeli chodzi o teren, który podlega Komisariatowi Policji
w Jordanowie, to jest on bardzo rozległy. Obejmuje swoim
zasięgiem trzy gminy: Miasto Jordanów , Gminę Jordanów
oraz Gminę Bystra-Sidzina. Jeżeli chodzi o przestępczość, to
teren charakteryzuje się występowaniem przede wszystkim
przestępczości przeciwko mieniu. Mam tu na myśli głównie
kradzieże i kradzieże z włamaniami , które to przestępstwa są
najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Niemniej jednak muszę
powiedzieć, że wykrywalność przestępstw na terenie podległym
tut. Komisariatowi jest wysoka, tak samo jak wykrywalność
na terenie całego powiatu suskiego. W skali województwa
małopolskiego powiat suski, a tym samym teren, który obej-
6
licjanci odchodzą na emerytury, drudzy przenoszą się do innych
jednostek. Na ich miejsca przychodzą nowi policjanci, często
młodzi, którzy z czasem nabierają doświadczenia. Tak też jest
i u nas. Druga część pytania dotyczyła aspektów finansowych.
Tutaj muszę powiedzieć, że tak samo, jak w każdym gospodarstwie i budżecie domowym, również w Policji potrzebna jest
racjonalizacja wydatków, ale są one wystarczające na bieżące
funkcjonowanie Policji.
należy do zadań własnych Gmin. Na przestrzeni kilku lat samorządy wszystkich trzech jednostek – tj. Miasta Jordanowa,
Urzędu Gminy Jordanów i Gminy Bystra-Sidzina pozytywnie
odpowiadały również na moje prośby o pomoc finansową
związaną ze współfinansowaniem zakupów radiowozów dla
komisariatu, bądź też doraźnymi remontami pomieszczeń budynku komisariatu. Obecna współpraca po ostatnich wyborach
samorządowych, wg mojej oceny, również układa się bardzo
dobrze w realizowaniu naszych wspólnych zadań związanych
z bezpieczeństwem mieszkańców. Mam nadzieję, że w przyszłości współpraca ta będzie również układała się nam bardzo
dobrze. Ze swojej strony chciałbym jeszcze podkreślić bardzo
dobrą współpracę i pomoc ze strony Banku Spółdzielczego
w Jordanowie, który nigdy nie odmówił nam pomocy.
Na zakończenie pozwoli Pan komendant , że zapytam jak
układa się współpraca z nowymi samorządami wybranymi
w ubiegłym roku – zarówno Miasta Jordanowa, jak i pozostałych Gmin?
Współpraca z samorządami dla mnie jako komendanta zawsze
była i jest bardzo ważna. Jednym z podstawowych zadań Policji
jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, co również
Dziękuję uprzejmie za rozmowę
W. Ł.
Robert K. Leśniakiewicz
Sprzątanie potoków i lasów
W dniu 30.V.2015 roku, w godzinach popołudniowych miała miejsce akcja sprzątania
lasów i potoków w okolicy naszego miasta. Organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury
w Jordanowie, Radni naszego Miasta, młodzież szkolna i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Jordanowskiej.
Zebrani pod Ratuszem wolontariusze – z czego zdecydowaną większość stanowili młodzi
ludzie z naszych szkół – podzielili się na trzy grupy, które poszły sprzątać Las na Flakówce,
potok Strącze i potok Nawsie/Malejówka.
Ekipa Towarzystwa poszła właśnie wzdłuż Nawsia – od ujścia do Skawy aż do „Strumyka”. W ostatecznym rozrachunku zebrali oni 20 worków frędzli z plastykowych worków
zawieszonych na nadbrzeżnych wierzbach i olszach. Poza tym były tam butelki szklane
i plastykowe, a także wyrzucone opony.
Najgorsze z tego wszystkiego są plastyki ze względu na bardzo długi czas półrozkładu
– do nawet 1000 lat – emitując do środowiska szkodliwe, toksyczne substancje. Kiedyż
wreszcie dotrze to do ciemnych mózgownic ludzi traktujących lasy i strumienie jako
wysypisko śmieci, bo zaoszczędzą raptem kilka złotych. To jest chore myślenie, które ma
krótkie nogi.
Dobrze byłoby, gdyby takie czyszczenie odbywało się częściej!
Dzień Dziecka w Jordanowie
profesjonalnego malowania swoich twarzy specjalnymi kredkami
i pisakami. Można było wybrać sobie dowolny rysunek z katalogu
i po kilkunastu minutach buźki zamieniały się w kotki, lwy i inne
postaci z bajek. Punktualnie o 16.00 Burmistrz Miasta Iwona Bilska
sprawująca patronat honorowy nad imprezą spośród wszystkich
uczestników pikniku, którzy wrzucili los do koszyka, wylosowała
osobę, która otrzymała ogromną pufę, a dodatkowo obdarowała
rzeczowymi nagrodami pocieszenia. Nie zabrakło również pokazów
tańca nowoczesnego i karate. Młode tancerki działające w Grupie
Tanecznej Miejskiego Ośrodka Kultury „Fresh Crew” zaprezentowały układy taneczne, którymi zwyciężyły Powiatowy Konkurs
Form Muzycznych i Tanecznych w Zawoi i zakwalifikowały się tym
samym do wojewódzkiego finału w Dobczycach. Zespół zdobył także
I miejsce w Festiwalu Tańca w Żywcu i II miejsce w Konkursie Tańca
Nowoczesnego również w Żywcu, a także VI miejsce w Beskidzkim
Festiwalu Tańca w Kętach. O Zakopiańskim Klubie Karate Tradycyj-
W niedzielne popołudnie 31 maja Miejski Ośrodek Kultury w
Jordanowie wraz ze Stowarzyszeniem Pralnia Kultury oraz Panem
Damianem Wicher byli organizatorami imprezy plenerowej na Jordanowskim Rynku i zabawą ruchomymi modelami kolejek w Galerii
pod Basztą. Organizatorzy współpracując z instytucjami działającymi
na terenie Miasta przygotowali dla naszych najmłodszych mieszkańców wiele atrakcji. Na początek nauczyciele ze Szkoły Podstawowej przygotowali tor przeszkód rowerowych, w którym wzięło
udział blisko 20 rowerzystów. Równie dużym zainteresowaniem
cieszył się konkurs malowania kredą na asfalcie. Dzieci w swoich
rysunkach pokazały swoje marzenia i pomysły na nadchodzące wakacje. Układ taneczny zaprezentowały także maluszki z Przedszkola
Niepublicznego „Tęczowa Kraina”. Kolejnym punktem programu był
występ uczniów ZS im. H. Kołłątaja z teatrzykiem „Piotruś Pan”.
Dzieci były zachwycone sztuką i nagrodziły aktorów gromkimi brawami. Przez cały czas trwania imprezy dzieciaki mogły korzystać z
7
Patrycji Krzysztofiak za przygotowanie pokazu tanecznego, Panu
Łukaszowi Jałocha i Pani Wiesławie Świstek za zorganizowane Toru
Przeszkód Rowerowych, oraz Jednostce Strzeleckiej ze Suchej Beskidzkiej za przygotowanie biegu
z przeszkodami, stoiska militarnego oraz pomoc przy obsłudze
lokomotyw z klocków lego. Tegorocznym sponsorom dziękujemy
za przekazane środki pieniężne i
nagrody rzeczowe.
nego, którego jedna z sekcji działa w Jordanowie, można by pisać
wiele, bo lista ich osiągnięć jest długa. To właśnie młodzi mieszkańcy
naszego Miasteczka odnoszą rokrocznie sukcesy w Mistrzostwach
Polski, a nawet Europy zajmując
w nich czołowe miejsca. W niedzielę licznie zebranej publiczności zaprezentowali tylko część
swoich umiejętności zachęcając
jednocześnie do czynnego udziału
w treningach. Po emocjach związanych z pokazami przyszła znowu
pora na konkursy i tańce w rytm
„Macareny” puszczanej przez DJ
Mariusza. Rozdaliśmy ponad 300
paczek i kilkanaście kilogramów
cukierków ufundowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury oraz
Sponsorów.
W imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury dziękuję za pomoc i
zaangażowanie w organizacji imprezy wszystkim członkom Stowarzyszenia „Pralnia Kultury” w Jordanowie z Panią Prezes Magdaleną
Zientek na czele, a także Panu Damianowi Wicher za przygotowanie
toru z ruchomymi kolejkami lego w naszej „Galerii pod Basztą”.
Dziękuje również Stowarzyszeniu Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Jordanowie "Dla Naszej
Szkoły" za przygotowanie przedstawienia teatralnego, a także wolontariuszom z Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja oraz Przedszkolu
Publicznemu „Tęczowa Kraina” za występ taneczny. Panu Januszowi
Gacek za przygotowanie pokazu karate, Pani Kindze Ozimek i Pani
Sponsorami w tym roku byli:
Agencja Reklamowa Pro – Arti
Agencja Ubezpieczeniowa Jormix – pan Stanisław Flaka
Bank Spółdzielczy w Jordanowie – pani Agnieszka Mroszczak
Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Tapi – pan Tadeusz Żur
Firma „Toffel” Jordanowski Pufy – pan Mariusz Sawina
Karczma Przystań u Lipy - pani Dorota Lipa
Państwo Beata i Mirosław Barscy Sklep Spożywczy
Sklep Monopolowy – pan Bogdan Handzel
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Supermarket Lewiatan Rajski
Szkoła Językowa „Sunny School”
Dzięki Waszej pomocy mogliśmy sprawić dzieciom wiele radości,
a nie ma przecież większego skarbu niż uśmiech dziecka.
J.H.
Dzień Dziecka
Tegoroczny 1 czerwca był dla uczniów Szkoły Podstawowej
niezwykle udany. Wszystkie dzieci spędziły go według wspólnych
ustaleń z wychowawcami. Klasy IV – VI wzięły udział w mityngu lekkoatletycznym zorganizowanym na stadionie przy ulicy Kolejowej.
Wspaniała pogoda, świetny nastrój i wielkie emocje towarzyszyły
rozgrywanym konkurencjom. Odbyły się biegi na dystansach 300
m i 60 m, były skoki na skakance, rzut piłeczką palantową i wiele
innych zabaw oraz gier zespołowych. Padły nowe rekordy szkoły!
Do organizacji Święta Dzieci i pikniku włączyli się ich Rodzice,
którym serdecznie dziękujemy za pomoc.
Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” z Zespołu Szkół
im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego
– prawdziwą szkołą przedsiębiorczości
zyski młodzież przeznacza na pomoc potrzebującym kolegom, na
różnorodne cele charytatywne, a przede wszystkim na dofinansowanie uczniom wycieczek. Z naszą „Szarotką” zwiedziliśmy już
wiele krajów europejskich. W tym roku była to słoneczna Hiszpania.
Od wielu lat bierzemy udział w konkursie na najlepszą SU w kraju
i wygrywamy. W tym roku nagrodzono tylko trzy SU oraz przyznano
Nasza „Szarotka” działa w szkole już kilkadziesiąt lat. W szkolnym
sklepiku pracują uczniowie, którzy sami zamawiają towar, naliczają
marżę, sprzedają, przeprowadzają remanenty i prowadzą księgowość. Po takiej praktyce założenie i prowadzenie działalności gospodarczej nie ma dla naszych uczniów wielu tajemnic. Dla młodzieży
jest to prawdziwa szkoła przedsiębiorczości. Wygospodarowane
8
kilka wyróżnień. Po raz kolejny, podobnie jak w zeszłych latach
nasza Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” znalazła się na podium.
W tym roku zajęliśmy trzecie miejsce w kraju zdobywając następny
puchar do naszej kolekcji.
Nasi spółdzielcy podejmują szereg akcji charytatywnych (organizują „mikołajki” dla dzieci z domu dziecka; wspierają chorych
i potrzebujących poprzez zapomogi pieniężne, sprzedaż kartek czy
zbieranie plastikowych nakrętek). Współpracują ze środowiskiem
lokalnym m.in. poprzez pomoc w prowadzeniu balu karnawałowego
dla przedszkolaków. Szczególnie bliska jest im troska o środowisko
naturalne. Spółdzielnia organizuje i czuwa nad przebiegiem akcji
„sprzątania świata”, prowadzi systematyczną zbiórkę makulatury
i puszek. Spółdzielcy chętnie biorą też udział w akcjach ekologicznych organizowanych na terenie miasta – choć trzeba na to
poświęcić sobotę -30 maja 16 naszych spółdzielców wzięło udział
w akcji sprzątania potoków i strumieni zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Kultury. Propagujemy zdrowe odżywianie zarówno
poprzez asortyment sprzedawany w sklepiku, jak i organizowanie
akcji uświadamiających na terenie szkoły.
To tylko niektóre z działań podejmowanych przez naszych spółdzielców, dla których równie ważna jak zysk jest troska o drugiego
człowieka i środowisko naturalne.
Kołłątaj z wizytą w Niemczech
Uczniowie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie pod opieką ks. Proboszcza Pawła Guni oraz nauczycieli p. K. Jurek, p. M. Lańczyk i p. B. Łazarskiej w dniach
10 – 11.06.2015r. odwiedzili stolice Niemiec, Berlin oraz Poczdam.
W pierwszy dzień zwiedziliśmy Muzeum Pergamońskie, Nowe Museum, Alexanderplatz z Bramą Brandenburską oraz Wieżą Telewizyjną, Potsdamer Platz z Sony
Center. Z Kopuły Reichstagu mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę miasta.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od Mszy Św. w kościele Polskiej Misji Katolickiej
w Berlinie. Zwiedziliśmy Poczdam z Pałacem Cecilienhof, w którym w 1945 toczyły
się obrady konferencji poczdamskiej.
Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Parku Sanssouci, otaczającego Pałac
Sanssouci, dawną letnią rezydencję Fryderyka II Wielkiego.
Dwudniowa wycieczka do Niemiec dostarczyła moc niesamowitych wrażeń
i liczne okazje do zastosowania j. niemieckiego w praktyce.
Katarzyna Jurek
Gimnazjaliści recytowali po niemiecku
W dniu 12 marca 2015 r. w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie odbył się VI Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych.
Do konkursu zgłosiło się 61 gimnazjalistów (30 – j.
niem., 31 – j. ang.) z: Jordanowa, Sidziny, Toporzyska, Skomielnej Białej, Naprawy, Rdzawki, Chabówki, Juszczyna,
Krzczonowa, Grzechyni, Białki i Skawy. Jury w składzie:
mgr Joanna Gigoń, mgr Marzena Lańczyk, Bartosz Budziak
, lic. Joanna Pracharczyk, mgr Magdalena Matejko – Bury,
mgr Iwona Gospodarczyk przyznało następujące miejsca:
9
Wyróżnienie – Oliwia Duda - Gimnazjum w Rdzawce
Konkurs jest objęty patronatem Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej, które jest również fundatorem nagród. Upominki dla uczestników przesłał Instytut Goethego
w Krakowie, a słodki poczęstunek przekazała firma Steskal.
Nagrody zwycięzcom wręczyła pani wicedyrektor Krystyna
Kudzia. Język niemiecki:
I miejsce – Katarzyna Magiera - Gimnazjum w Rdzawce
II miejsce – Piotr Wójtowicz - Gimnazjum w Chabówce
III miejsce – Oliwia Duda - Gimnazjum w Rdzawce
Wyróżnienie – Katarzyna Szarlej - Gimnazjum w Juszczynie
Wyróżnienie – Kinga Wielgus - Gimnazjum w Chabówce
Język angielski:
I miejsce – Patryk Mirek - Gimnazjum w Naprawie
II miejsce – Natalia Kudzia - Gimnazjum w Grzechyni
III miejsce – Miłosz Kowalczyk - Gimnazjum w Toporzysku
Wyróżnienie – Katarzyna Kowalcze - Gimnazjum w Jordanowie
Gratulujemy Gimnazjalistom pięknych recytacji a Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję konkursu w marcu 2016r.
Poznajemy, badamy chronimy
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JORDANOWIE realizowany jest projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Poznajemy, badamy chronimy
– jesteśmy przyjaźni środowisku”
współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym
założeniem projektu jest edukacja
dzieci i młodzieży w dziedzinie
ochrony środowiska i kształtowania
środowiska naturalnego, uczenia
właściwego obcowania z przyrodą,
rozwijania wrażliwości na problemy
środowiska, a także nawyków proekologicznych. Zajęcia w terenie to
nasze pierwsze realizowane zadania, klasy czwarte były w Czorsztynie, zwiedzały największą zaporę
ziemną w Polsce, która produkuje energię elektryczną w systemie
przepływowym. Klasy piąte były w Krakowie w Muzeum Przyrodniczym oraz wzięły udział w programie edukacyjnym w interaktywnej
formule pt. „4 Żywioły”. Natomiast klasy szóste poznały odnawialne
źródła energii w Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żywcu.
W środę 3 czerwca odbył się marsz ulicami naszego miasta,
promujący proekologiczne nawyki mieszkańców takie jak
segregacja odpadów, ochrona
powietrza, oszczędzanie wody
i prądu, zmiana sposobu ogrzewania domów i niewypalaniu traw
na łąkach. Podczas marszu dzieci
wygłaszały hasła ekologiczne,
rozdawały przechodniom przygotowane przez siebie ulotki.
Był to piękny wiosenny korowód,
dzieci niosły transparenty, kwiaty
z bibuły, ubrane w kolorowe stroje
i żółte odblaskowe szelki - prezentowały się wspaniale i wzbudzały
sympatię oraz zainteresowanie przechodniów. Pogoda także
nam sprzyjała, było słonecznie i bardzo ciepło , więc każde
dziecko otrzymało ,w ramach projektu, wodę mineralną.
Kolejne zadania przed nami.
Eksperyment Łańcuchowy
– zdobyliśmy wyróżnienie!
30 maja 2015 roku uczestnicy Klubu Młodych Odkrywców w składzie Daria Filipiak kl. 4a, Agnieszka Gierat kl. 4a, Małgorzata Piszczek
kl. 4a, Jan Świechowicz kl. 4a, Emilia Białoń kl. 5a, Karolina Firek kl.
5a, Aleksandra Koper kl. 5a, Adrian Kubiński kl. 5a, Anna Matys kl.
5a, Małgorzata Płaza kl. 5a, Natalia Popielarz kl. 5a, Dominika Dutka
kl. 5b, Wiktoria Strzelczyk kl. 5b pod opieką Agnieszki Sandulskiej
i Eweliny Gluzy wzięli udział w III Edycji Konkursu „Eksperyment
Łańcuchowy” organizowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główną ideą
konkursu było zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia, które przy
wykorzystaniu różnego rodzaju zjawisk i praw fizycznych przetransportuje metalową kulkę z jednego swojego końca na drugi. Podczas
finału w Krakowie, wszystkie urządzenia zostały połączone w jeden,
kilkakrotnie uruchamiany łańcuch - wszyscy razem przeprowadzali
„Eksperyment Łańcuchowy”, było to wspaniałe widowisko dostarczające niesamowitych wrażeń. Uczniowie szkoły Podstawowej w
Jordanowie otrzymali wyróżnienie za urządzenie nazwane „Wężoge-
don” wykonane przez Emilię Białoń, Karolinę Firek, Dominikę Dutkę
i Wiktorię Strzelczyk. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych
naukowych sukcesów.
10
2015 rok został ogłoszony przez Sejm RP
rokiem Jana Pawła II
„… w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec
postaci, która wywarła tak znaczny wpływ na los nie tylko naszego
narodu, ale i całego współczesnego świata…”
Dla uczczenia pamięci Świętego Jana Pawła II klasa 6a Szkoły
Podstawowej w Jordanowie, pod opieką siostry Małgorzaty Pyzary,
przygotowała wzruszający słowno – muzyczny spektakl . Uczniowie
czytali fragmenty tryptyku rzymskiego, przedstawili piękną prezentację multimedialną z podkładem muzycznym, ukazującą obrazy
z życia Świętego Jana Pawła II. Było to dla nas wszystkich niezwykle
głębokie przeżycie.
Z ŻYCIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE
NIE MA CZASU NA NUDĘ
W naszym przedszkolu każdy dzień niesie z sobą nowe
doświadczenia i wiele wrażeń. Czynnie uczestniczymy w
wielu wydarzeniach, organizujemy dla naszych milusińskich
wiele atrakcji, zawsze przyświeca nam cel :zdobywanie wiedzy
poprzez zabawę i własne doświadczenia. Czwartek 12 marca był
dniem pełnym wrażeń i emocji - do naszego przedszkola przyjechała karetka pogotowia ratunkowego ZOZ z Suchej Beskidzkiej.
Dzieci miały okazję obejrzeć ambulans i sprzęt medyczny, który
służy do ratowania zdrowia i życia ludzi. Karetką przyjechali do
nas ratownicy medyczni, którym bardzo serdecznie dziękujemy
za ciekawe spotkanie, jakie dla nas przygotowali. Efektem spotkania była realizacja ośrodka tematycznego: Pojazdy specjalne i realizacja pakietu „Przedszkolna orientacja zawodowa”. Tym
razem poznajemy zawód: RATOWNIK MEDYCZNY, PIELĘGNIARKA.
W kwietniu w wielkim pochodzie witaliśmy wiosnę, obchodziliśmy jedno z najsłodszych świąt w roku - Światowy Dzień
Czekolady. W tym dniu, w przedszkolu wszystkich obowiązywał
dobry humor i twórcze czekoladowe szaleństwa . Przedszkolaki
wysłuchały bajki o czekoladzie, zapoznały się z krótką historią powstawania czekolady, jej wartościami odżywczymi. Przy
współpracy szefowej kuchni i pań poznawały etapy sporządzania domowej czekolady. To był bardzo radosny i słodki dzień.
Natomiast z okazji Światowego Dnia Ziemi w naszym ogrodzie przedszkolnym przybyło kilka drzewek, które z wielkim zaangażowaniem
sadziły wszystkie przedszkolaki. Kontynuowany jest również - cykl
ciekawych piątków, gdzie grupy starszaków eksperymentują, pieką,
przenoszą się w różne zakątki Ziemi, poznając ciekawostki ze świata.
W maju gościliśmy w naszym przedszkolu panią Magdalenę Sutor higienistkę szkolną. Głównym celem pogadanki było kształtowanie
nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych. Teraz już, każdy przedszkolak wie, co to jest zdrowy styl życia , jak dbać o własne
zdrowie. Dzieci świetnie się bawiły oraz utwierdziły w przekonaniu
o potrzebie i celowości przestrzegania zdrowego stylu życia.12
majaMali Odkrywcy obchodzili DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI.
W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze niebieskim. Najpierw poznały jej wygląd, dowiedziały się gdzie rośnie i
czego jest symbolem, wykonały prace plastyczną, a potem wybrały
się na poszukiwanie niezapominajek. Maj to miesiąc w którym
uczestniczyliśmy w realizacji projektu prowadzonego przez gimnazjalistów „Poznajemy, badamy ,chronimy. Jesteśmy w przyjaźni
ze środowiskiem” , zaproszeni zostaliśmy na spektakl” Księżniczka
Gryzelda” przygotowany przez gimnazjalistów z Jordanowa. Dzieci
z zaciekawieniem obejrzały przedstawienie, po którym uczniowie
gimnazjum zaprosili do wspólnej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Grupa Sportowców 15 maja spędziła noc w przedszkolu.Dla
niektórych była to pierwsza noc bez mamy, taty i bliskich, ale za
to z kolegami, koleżankami, i paniami z przedszkola. Scenariusz
“NOCY W PRZEDSZKOLU” został opracowany z największą starannością, uwzględniając wszelkie niespodzianki , a bezpieczna
i radosna zabawa tej nocy urozmaicona wieloma atrakcjami
.Pożegnanie z rodzicami trwało krótko, buziaki i ostatni uścisk. Dzieci
podekscytowane z niecierpliwością czekały na niespodzianki jakie
niesie ze sobą wieczór. Rozpoczęliśmy od ,,PODCHODÓW” zabawy
tropiącej, której celem było odnalezienie skarbu. Oczywiście zabawa
zakończyła się sukcesem i wielką radością.Kolejną wielką niespodzianką była obecność tatusia naszego Sebastiana. Pan Adrian
Zembol przekazał naszym ,,NOCNYM PRZEDSZKOLAKOM” mnóstwo
ważnych informacji.Tatuś Sebastiana pokazał dzieciom fantom, na
którym uczyły się i ćwiczyły zasady udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci poznały zasadę działania urządzenia, z wymową nazwy którego miały pewne trudności, mianowicie defibrylatora.Dzieciaki
z wielką radością przymierzały hełm strażacki. Każde dziecko mogło
wsiąść do wozu i poczuć się jak prawdziwy strażak. Punktem kulminacyjnym wizyty było jednak lanie wody z węża strażackiego.Po
zabawach przyszedł czas na pyszną samodzielną kolację. Kolejną
atrakcją była DYSKOTEKA LATARKOWA .Po wyczerpujących pląsach
pobyt dzieci uświetnił SHREK. Później tylko „słodki” sen, a rano...
dzieci pytały - kiedy będziemy jeszcze spali w przedszkolu?!
W piątek 22 maja Krasnoludki wybrały się na wycieczkę do
Wioski Indiańskiej w Szczyrzycu. W czasie zwiedzania dzieci zapoznały się z kulturą Indian Ameryki Północnej- plemię Crow, dla
których natura i szacunek dla niej były nieodłącznym elementem
codziennego życia. Pani przewodnik, ubrana w strój indiański, pokazywała przedszkolakom różne przedmioty codziennego użytku
i opowiadała o ich przeznaczeniu. Dzieci widziały wierna replikę
strojów indiańskich, koszule wojenne, tomahawki, noże, torby
11
z surowej skóry, pióropusze, etniczne instrumenty oraz wiele innych
przedmiotów, wysłuchały ciekawych opowieści, a także skorzystały
z warsztatów muzycznych
i rękodzielniczych . Później strzelały z prawdziwego indiańskiego
łuku do tarczy, a kto trafił był z tego bardzo dumny.
W dniu 23.05 „Biedroneczki” wybrały się na dwudniową wycieczkę do krainy bajek i snów – do Pacanowa. Zwiedziły EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI W PACANOWIE. W bajkowy świat każde
dziecko z grupy ,,BIEDRONECZEK” wkroczyło z szeroko otwartymi
oczyma. To była prawdziwa podróż przez bajkową
krainę dziecięcej wyobraźni - pełnej dźwięków i
barw. Ekspozycja łączy w
sobie najnowsze zdobycze
technik multimedialnych
z tradycyjnymi i cennymi eksponatami muzealnymi. Jest jedną wielką
interaktywną przygodą,
w której pośrednikiem
między światem bajki
a rzeczywistością są przewodnicy - Dzwoneczek,
Czerwony Kapturek czy
Królewna Śnieżka. Podróż
przez krainy Europy - podczas podróży poznaliśmy
zamieszkujące je przedziwne stwory baśniowe.
Bajkowa rzeczywistość - zwiedziliśmy Bajkowy Przedpokój, gdzie
powstaje złudzenie pomniejszenia, w Garderobie Czarów znaleźliśmy szaty bajkowych postaci. Mysia Dziura/Smocza Jama to
korytarz prowadzący bezpośrednio na wystawę. W Pałacowym
Korytarzu przenieśliśmy się do zamku. Na Ptasim Tarasie spotykaliśmy się z bajkowymi ptakami. Bajkowymi a może jednak znanymi
z codzienności? Zaczarowany Dworzec Koziołka Matołka tutaj
czekała na nas chwila wytchnienia przed dalszym ciągiem fascynującej podróży. Mieliśmy możliwość wykorzystania swojej
energii podczas gier z zabawkami ludowymi. Ponadto na interaktywnej mapie Europy szukaliśmy miejsca zamieszkania baśniowych stworzeń. A na koniec - Skarbnica Bajek - tajemnicze
miejsce, które jest nagrodą za przejście całego Bajkowego świata.
W 10 szklanych kulach zobaczyliśmy sceny z różnych baśni, a
po wyborze jednej z nich wysłuchaliśmy zaczarowanej historii.
Sala z lustrami i arkadami dała wrażenie nieskończoności i jest
prawdziwie magicznym miejscem . Po wspaniałej przygodzie
z bajkami udaliśmy się do Solca Zdrój gdzie czekał
już na nas obiad a po krótkim odpoczynku ognisko z pieczeniem kiełbasek. Drugi dzień również zapewnił uczestnikom wycieczki wiele wrażeń. Zwiedziliśmy Solec Zdrój
i udaliśmy się na Baseny Mineralne w Solcu - to nie zwykłe termy,
a tajemnica skuteczności leczniczych właściwości kąpieli tkwi
w wodzie - solance siarczkowo-siarkowodorowej, mającej ok.
trzy miliony lat. Trochę
zmęczeni po baraszkach
w basenach termalnych
pojechaliśmy znowu do
Pacanowa gdzie małe ,, Biedroneczki” wzięły udział
w Warsztatach ,, Spotkanie z bajką” oraz do kina
na film
animowany ,, Zaplątani”. Wieczorem zmęczeni, ale podekscytowani
wróciliśmy do Jordanowa
a Koziołek Matołek przyjechał do naszego miasta
w postaci wspomnień i
pamiątek.
Dzień Rodziny w naszym przedszkolu odbył
się 26 maja, dzieci wręczały swoim rodzicom
przygotowane upominki, były również pyszne kiełbaski i słodki
poczęstunek. Część artystyczna zorganizowana została na hali
sportowej w Gimnazjum, to było wydarzenie na, które dzieci długo
czekały. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze, tańczyły, śpiewały piosenki . W związku z realizacją w naszym
przedszkolu innowacji pedagogicznej ” Taniec –lubię to! grupa
Krasnoludki pięknie zatańczyła krakowiaka. Przygrywał nam zespół
„Contra”, organizując zabawy dla dzieci.
Dzień Dziecka to kolejne ważne wydarzenie w życiu naszych przedszkolaków. W tym roku było na sportowo. Pogoda dopisała przedszkolaki wzięły udział w licznych grach
i zabawach na boisku sportowym, a w przedszkolu na
dzieci czekały pyszne lody, słodycze oraz bańki mydlane.
Z uśmiechami na twarzach i radością w sercach przedszkolaki wracały do domów, to był udany dzień.
Danuta Rusin
5 LAT TĘCZOWEJ KRAINY
W kwietniu nasze przedszkole świętowało 5 lecie istnienia. Tak,
tak … to już pięć lat wspólnej radości, zabaw, nauki, rozwijania pasji
i szaleństw. Z tej okazji przedszkolaki miały specjalny dzień zabaw i
wielki tort w kształce cyfry 5. Dziękujemy wszystkim życzliwym osobom za wspaniałe życzenia i mamy nadzieję, że się spełnią. Za nami
cały rok szkolny. To był rok pełen pozytywnych emocji, nauki poprzez
zabawę, konkursowych zmagań, a nade wszystko rok wspaniałej
przygody z dziecięcymi pomysłami. Wyjeżdzaliśmy na wycieczki
do Teatrzyku „Rabcio” w Rabce-Zdrój oraz do Krakowa do Tetaru
Groteska. Raz w miesiącu bezpłatnie organizowaliśmy spotkania
z teatrzykiem kukiełkowym lub z prawdziwymi aktorami. Byliśmy
również w Etnograficznym Parku w Zubrzycy i w fabryce bombek. Z
okazji Dnia Przedszkolaka zorganizowaliśmy bezpłatną wycieczkę do
mini ZOO w Łętowni z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek włącznie.
12
Odwiedziliśmy jordanowską pocztę oraz gabinet dentystyczny, a
także Bibliotekę Miejską w Jordanowie. Pani Małgorzata Godyń,
dyrektor biblioteki przygotowała dla dzieci konkurs zagadek. Jedna z
6 letnich dziewczynek płynnie przeczytała całą bajkę dla wszystkich.
BOHATER TYGODNIA
„Strzałem w dziesiątkiem” była realizacja projektu „Bohater
tygodnia”, dzięki któremu każdy przedszkolak miał prawo czuć się
wyjątkowo, a rodzice mieli okazję obserwować swoje dzieci w gronie rówieśników. Rodzice tak aktywnie włączyli się we współpracę z
przedszkolem, że zaowocowało to wspaniałymi wspólnymi zajęciami
i wizytą wielu wyjątkowych gości między innymi: dyrygenta, piekarza, górnika, pielęgniarki,
strażaka, policjanta, grotołaza, sportowca, krawcowej,
stolarza, nauczycielki. Wiele
emocje dostarczyły zajęcia
zorganizowane przez tatusiów
polegające na zbijaniu desek,
tworzeniu szopki i choinki. Z
pewnością będziemy kontynuować ten projekt w nowym
roku szkolnym. Nasi rodzice
wykazali się dużą kreatywnością za co im dziękujemy i
gratulujemy.
TĘCZOWA RODZINA
W naszym przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, dlatego organizowanie imprez integarcyjnych jest wielką przyjemnością. Pikniki
rodzinne, Dzień Babci i Dziadka, czy Bal Karnawałowy to okazja do
wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do podziwiania aktorskich
popisów naszych przedszkolaków. Zawsze podczas wspólnych imprez organizujemy konkursy dla dzieci, dorosłych i dla całych rodzin.
Wprowadziliśmy zwyczaj przebierania się w stroje karnawałowe na
bal nie tylko dzieci ale i rodziców. Oczywiście personel przedszkola
też się przebiera. Ten zwyczaj stał się tradycją, która dostacza wiele
śmiechu i radości. W tym roku po raz pierwszy personel przedszkola
przedstawił dla przedszkolaków bajkę „O trzech świnkach”.
Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
Nasze przedszkolaki są wrażliwe na otaczącą przyrodę. Wychowujemy je w poszanowaniu do wszystkiego co żyje. Często wychodzimy do pobliskiego lasu, zimą dokarmiamy zwierzęta. Mieliśmy
spotkanie z panem leśnikiem – Leszkiem Nogajem. Przedszkolaki
samodzielnie sadzą kwiaty i warzywa na przedszkolnych rabatach, a
potem podczas zajęć kulinarnych wykorzystują plony własnej pracy.
KUCHCIKOWO
Te zajęcia cieszą się dużym powodzeniem. Przedszkolaki przygotowują samodzielnie różnorodne potrawy. Uczą się przy tym jak
należy nakrywać do stołu. W tym roku szkolnym wykonywali sałatki
warzywne, sałatki owocowe, kanapki, andruty, chrust, bułeczki i
szaszłyki owocowe. Atrakcją było również przygotowanie ciast jako
prezentu dla rodziców na piknik.
ZAJĘCIA DODATKOWE
Nasze Przedszkolaki mają okazję do rozwijania zainteresowań na
wielu płaszczyznach. Pozwalają na to zajęcia dodatkowe: logoryt-
mika, rytmika, zumba, taniec towarzyski, taniec regionalny, taniec
współczesny, dogoterapia. Język angielski odbywa się codziennie, to
pozwala na obserwowanie imponujących postępów u dzieci, o czym
informują nas rodzice. Metoda nauki czytania według J. Cieszyńskiej, prowadzona od maluszków i kontynuowana w kolejnych latach
daje znakomite efakty. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda,
który raz w tygodniu prowadzi z dziećmi zajęcia indywidualne w
dwu i trzyosobowych zespołach. Współpracujemy także z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, by jak najlepiej wspomagać
rozwój dzieci. Dlatego nasza kadra szkoli się i podnosi kwalifikacje
zawodowe. Pozwalamy dzieciom na przeprowadzanie doświadczeń
i eksperymentów i na samodzielne wyciąganie wzniosków, dlatego
nasze przedszkolaki są tak bardzo
ciekawe świata i chętne do nauki.
LOKALNA WSPÓŁPRACA
I PUBLICZNE WYSTĘPY
Przedszkolaki odwiedziły Dom
Pomocy Społecznej w Łętowni
oraz Dom Pogodnego Seniora
w Jordanowie. Zatańczyły i zaśpiewały. Seniorzy z Jordanowa
przygotowali dla nich wielką
niespodziankę, odwiedzili nas z
okazji Dnia Dziecka. Były wspólne
zabawy i poczęstunek, a każdy
przedszkolak otrzymał konika
przytulankę włsnoręcznie wykonanego przez seniorów. Bardzo
serdecznie za nie dziękujemy. Tęczową Krainę odwiedziły także
uczennice z jordanowskiego gimnazjum, które poprowadziły zajęcia
w ramach warsztatów ekologicznych. To była wspaniała zabawa. W
tym roku Tęczowa Kraina po raz pierwszy przygotowała imprezę pod
tytułem „Witaj Wiosno” dla wszystkich dzieci z Jordanowa i okolic.
Plakaty dotarły do wszystkich jordanowskich przedszkoli, po to, by
wspólnie powitać Panią Wiosnę. Impreza odbyła się w hali sportowej Z. S. im. H. Kołłątaja w Jordanowie, za co bardzo serdecznie
dziękujemy dyrektorowi tej szkoły - panu Rafałowi Rapaczowi. Były
wspólne pląsy, konkurs zagadek, tańce i występy. Dla wszystkich
dzieci czekały balony i upominki, a pani burmistrz Jordanowa,
Iwona Bilska przyniosła słodycze. Nasze przedszkolaki uświetniły
występem obchody Dnia Dziecka na jordanowskim rynku.
Z okazji Dnia Dziecka zabraliśmy dzieci na bezpłatną wycieczkę
do „małpiego gaju” w Rabce-Zdrój. Po południu Uczniowski Klub
Sportowy Delta, działający w jordanowskim gimnazjum, zaprosił
nas na konkursy sprawnościowe na boisko sportowe. Przedszkolaki
były pod wrażeniem konkursów, a przede wszystkim tego jak starsi
koledzy i koleżanki fajnie się z nimi bawili. Dziękujemy za zaproszenie
i gratulujemy panu Piotrowi Firkowi tak zgranej sportowej ekipy.
W czerwcu odbył się piknik rodzinny „Święto Rodziny”, a na nim
mnóstwo niespodzianek. Byliśmy także na wycieczce w Krakowie i
pirackim rejsie po Wiśle.Odwiedziliśmy szkołę Podstawową w Łętowni, gdzie część naszych absolwentów, od września rozpocznie
przygodę ze szkołą. Zostaliśmy zaproszeni również do jordanowskiego gimnazjum na przedstawienie pt „Calineczka ratuje Ziemię”.
Wszystko co się dzieje w naszym przedszkolu można śledzić na facebooku: Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina W Jordanowie.
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI CHĘTNE DO ZABAWY PO LICZNE
WRAŻENIA DO TĘCZOWEJ KRAINY.
13
Anna Suwada
Dlaczego właśnie „Balonik”?
Przedszkole Niepubliczne „Balonik” ogłasza zapisy na rok
2015/2016. Dlaczego właśnie „Balonik”?
Ponieważ jest przedszkolem kameralnym z jedną grupą mieszaną
pozwalającą na doskonałe integrowanie się dzieci ze sobą na rożnym
poziomie wiekowym od 2,5 do 6 lat – tak, jak ma to miejsce w ich
naturalnym środowisku.
Nasza codzienna praca pedagogiczno – wychowawcza oparta
jest między innymi na elementach pedagogiki Marii Montessori.
Korzystanie z tej metody i profesjonalnych pomocy Montessori
pobudza kreatywność naszych przedszkolaków; rozwija ich indywidualne zdolności zaspokajając naturalną dziecięcą ciekawość.
To wszystko, nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej stosującej innowacyjne metody nauczania i
bardzo dobrej współpracy z rodzicami.
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe: język angielski,
logorytmika, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, religia,
zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia „kreatywne
czytanie dla mniejszych i starszych”. Systematycznie organizujemy imprezy okolicznościowe oraz wycieczki do ciekawych
miejsc ,np. fabryki bombek, fabryki cukierków, stadniny koni,
teatrów, skansenów, zoo, organizujemy zabawy andrzejkowe, karnawałowe imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i
Dziadka. Częstymi gośćmi są u nas aktorzy z różnych teatrów
kukiełkowych. W tym roku podjęliśmy współpracę z teatrem
„Chrząszcz w trzcinie”, którego gościliśmy z przedstawieniem
najnajów pt. „Bam Bam”. Oraz szkołą taneczną Screamo Trickz
z Nowego Sącza, która zorganizowała u nas warsztaty taneczne. Odwiedzamy różne zakłady pracy, np. fryzjera, stomatologa, krawcową.
Maluchy poznają otaczający ich świat poprzez zabawę, obserwację
pracy innych i rozmowę z nimi. Właśnie w czerwcu gościliśmy u nas
strażaków, weterynarza. Odwiedziliśmy także Bibliotekę Miejską
świat książek okazał się dla przedszkolaków bardzo tajemniczy i
ciekawy. Zwiedziliśmy również zakład fryzjerski, gdzie przedszkolaki
mogły bliżej poznać zawód fryzjera. W czerwcu obchodziliśmy Dzień
Mamy i Taty, który odbył się w Domu Strażaka. Rodzice występem
dzieci byli zachwyceni.
W „Baloniku” dbamy także o to, aby nasze przedszkolaki były bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole. Dlatego
nasi zerówkowicze uczą się w 6-7 osobowych grupach co pozwala
nam uzyskiwać wysoki poziom i standard nauczania.
Na zakończenie roku kolejna piękna uroczystość i pożegnanie
naszych starszaków, którzy od września powitają szkołę.
Przedszkole „Balonik” ma także bardzo dobrą lokalizację – blisko
centrum, łatwy dojazd. Oraz piękny plac zabaw, w którym z roku na
rok przybywa nowych zestawów.
Zapraszamy!! Zapisy trwają. Każde dziecko jest wyjątkowe i ma
inny talent. W naszym przedszkolu może go w pełni rozwinąć.
Kontakt: 667296383
www.ebalonik.pl,
https://www.facebook.com/PrzedszkoleNiepubliczneBalonik
Problem pękającej rury
No i stało się. Wszystkie paskudne przewidywania się sprawdziły
– jak coś się ma zepsuć, to się zawsze zepsuje, a co gorsza – podlega
regule domina…
Problem ten dotyczy ulicy Mickiewicza, która – jak już wielokrotnie pisałem – jest zapomniana przez Boga i przeklęta przez
ludzi. Zawsze się coś tam psuje, kanalizacji nie ma, a teraz mamy
na dokładkę kłopoty z wodą. Co chwila pęka rura i trzeba zdzierać
asfalt, kopać doły i naprawiać. Najpierw pękło i się lało przy naszej „ząbiarni” i sklepie z firanami, potem „trzasło” przy sklepie z
narzędziami, teraz cieknie przy sklepie z elektronarzędziami… W
każdym wypadku woda zamknięta na parę godzin, zwężona jezdnia i
kłopoty z ruchem, a potem poharatana jezdnia i nieprzyjemna jazda
jakimkolwiek pojazdem. Wprawdzie pierwszą dziurę już załatano,
ale będą następne.
Czemu nie da się pozyskać funduszy z UE i po prostu zrobić raz
na co najmniej 25-30 lat solidny remont ulicy: kanalizacja, doprowadzenie wody, nowy asfalt i wreszcie nowe chodniki – bo stare do
dziś dnia nie zostały ukończone – w sumie kilka miesięcy prac, ale
potem kilkadziesiąt lat świętego spokoju! Myślę, że jest to większe
wyzwanie i o wiele bardziej użyteczne dla mieszkańców i chwalebne,
bo niezbyt widoczne, ale równie monumentalne.
I to dedykuję naszej Komunalce, kornie prosząc o pochylenie się
nad tym problemem, w końcu to my płacimy za wodę w naszych
domach…
Zdjęcia - http://grzybypl.blogspot.com/2015/06/problem-pekajacej-rury.html
R.L.
14
Robert K. Leśniakiewicz
Kanalizacja: kwadratura koła śmierdzącego problemu
Kilka dni temu po raz wtóry dostałem powiastkę z tzw. komunalki
w sprawie wywozu nieczystości z szamba, wezwanie do podpisania
umowy na wywóz szamba za lata 2014-2015 i to w terminie 30
dni od doręczenia tego pisma. A jak nie, to spowoduje to przejęcie
odbierania nieczystości przez Gminę Miasto Jordanów i wydanie
decyzji przez Burmistrza Miasta, w którym będę zobowiązany do
uiszczania opłat za odbieranie i wywóz nieczystości płynnych, cennika i terminów dokonywania tegoż odbioru i wywozu.
Pięknie – problem polega na tym, że przy ul. Mickiewicza w jej
początkowym fragmencie stoją domy, które były wybudowane w II
połowie XIX wieku, kiedy o szambach itp. inwestycjach nikomu się
nie śniło, a wszystkie ścieki idą do burzówki, co było zrobione na
początku lat 70. ubiegłego stulecia. Wtedy nikt nie pytał o to, czy to
słusznie czy nie – albo robiło się bo przyszedł „prikaz” z góry, albo
robiło się systemem gospodarczym, jak to w PRL, ale przynajmniej
coś się robiło.
Oczywiście ktoś pomyślał i usiłuje przeprowadzić na nas budowanie szamb, za opróżnienie których trzeba będzie płacić haracz,
jakby wybudowanie szamba nim nie było. OK., mam tylko pytanie do
PT. Pomysłodawcy tego nonsensu: niby gdzie to ja mam to szambo
wybudować? Jest to w wielu przypadkach na naszej ulicy fizycznie
niemożliwe, bowiem działki są za wąskie, by można było coś tam
wybudować nie naruszając statyki budynków, podwórka są małe
i nie spełniają norm budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych.
Wychodzi na to, że rozwal sobie człowieku dom, ale szambo być
musi – czyż nie tak?
To raz, a po drugie – skąd ja – emeryt z RP nr III i ½ (teraz po
wyborach ani chybi już nr IV czy nawet V) – mam wziąć na to środki?
Mam wziąć kredyt? Tylko jaki bank mi go udzieli? Zapożyczyć się
u rodziny? A takich emerytów na ulicy jest więcej! Oświadczam, że
nie mam najmniejszego zamiaru płacić za czyjeś błędy i lenistwo!
Owszem – dawno, dawno temu były projekty wykonania kanalizacji na ul. Mickiewicza. I na projektach się skończyło, bo ŻADEN poprzedni burmistrz nawet palcem nie kiwnął, by choć zacząć budowę
kanalizacji, ba! – by sporządzić jej plany! Choć plany ponoć istnieją,
ale jak zwykle – nie ma pieniędzy na ich realizację. Śmierdząca
kwadratura (o)błędnego koła. No, ale nie dziwota, skoro wszystko
szło tokiem „robić tak, by było widoczne”, a że kanalizacja biegnie
pod ziemią, to nie jest tak spektakularna, jak np. wyasfaltowana
droga na miejscu polnego traktu. I to szczególnie przed wyborami,
by społeczność widziała, że coś jest robione.
No ale teraz niektórym osobom bardzo wygodnie jest krytykować Panią Burmistrz, która ponosi teraz efekty kilkudziesięciu lat
dolce-far-niente (czyli słodkiego nieróbstwa) swoich poprzedników
(czego dobitnym i nad wyraz uciążliwym przykładem jest nieuporządkowana numeracja ul. Mickiewicza) i ogłaszać na nią nagonkę
medialną w lokalnych i wojewódzkich gazetach za to, że w czasie
półrocza swego urzędowania nie dokonała cudów naprawy czyichś
wieloletnich błędów i zaniedbań! Bo cudów nie będzie. Miasto jest
zadłużone i obawiam się, że z tego powodu śmierdzący problem
pozostanie, a ulica Mickiewicza nadal będzie zapomniana przez Boga
i przeklęta przez ludzi mieszkających na jej już dwunastu odnogach…
Marta Antosiak
NASZ PRZYJACIEL KŁAPOUCHY,
CZYLI O TERAPEUTYCZNYCH ZDOLNOŚCIACH OSIOŁKA
Dom Pomocy
Społecznej w Jordanowie dzięki rozbudowie
współfinansowanej ze środków
przyznanych przez
Europejski Fundusz Regionalny
w ramach MRPO
2007-2013 oferuje
swoim podopiecznym zróżnicowane
metody i formy terapii. Jest to m. in. terapia Snoezelen, terapia zajęciowa, a także
rehabilitacja ruchowa. Mimo to, podopieczne DPS starają się też
korzystać z terapii, które nie są prowadzone na terenie placówki.
W ostatnim czasie korzystały z mało znanej jeszcze w Polsce onoterapii.
Podobnie jak hipoterapia metoda ta, skierowana jest zarówno do
osób niepełnosprawnych fizycznie jak i umysłowo. W tej odmianie
terapii głównym terapeutą jest osioł. Wbrew stereotypom wcale nie
uparty, ale współpracujący, cierpliwy i wiernie służący swym małym
pacjentom. Pomimo naturalnych podobieństw do konia, osioł ma
cechy, które szczególnie predestynują go do pracy z dziećmi. Pierwszą taką cechą jest wygląd. Osiołek jest znacznie mniejszy od konia
co daje możliwość pełnego obejmowania i przytulania się do niego,
a miękkie futro dostarcza silniejszych bodźców czuciowych. Kolejna różnica dotyczy chodu. Osioł jest bardziej stateczny niż koń,
a jego krok jest dłuższy, dzięki czemu nie powoduje wstrząsów
podczas jazdy. Na koniec warto jeszcze wymienić główne korzyści,
które pacjent czerpie z tego rodzaju
terapii. Są to m.
in.: usprawnienie
małej i dużej motoryki, ułatwienie komunikacji,
wzbogacenie zdolności poznawczej
oraz możliwość
poprawy obrazu
własnej osoby.
15
Jerzy Semsch
Wspomnienie przeszłości
Starsi mieszkańcy Jordanowa pamiętają nadawane w latach pięćdziesiątych koncerty znakomitego zespołu harmonistów Tadeusza
Wesołowskiego.
Nadawało je Polskie radio w godzinach południowych w każda
sobotę. Wirtuoz polskiej harmonii (odmiana akordeonu) był muzykiem kompozytorem i pedagogiem .Tadeusz Wesołowski warsza-
wianin urodził się 1.09.1918 roku., zmarł 9.06.1971 roku. Był synem
złotnika ,organisty kościelnego. Tadeusz od dzieciństwa wykazywał
niezwykłe zdolności i zainteresowanie muzyką. Ukończył studia
w warszawskim konserwatorium i w tej uczelni został pedagogiem,
kierownikiem sekcji akordeonu. Założył zespół harmonistów, z którym koncertował w Polskim Radiu , a także w wielu krajach Europy
i Ameryki. Zostawił po sobie bogaty dorobek nagrań na płyty i taśmy.
Pamięci
Tadeusza Wesołowskiego
Robert K. Leśniakiewicz
Mój komentarz
Rozśpiewała się polska harmonia,
Znikały smutki i troski,
Gdy na swojska nutę ludową
Grał Tadeusz Wesołowski.
Czy pamiętam? No pewnie, że pamiętam! W latach 60., 70.
do połowy lat 80., kiedy jeszcze Polacy byli dumni z tego, że
są Polakami, a nie jak dzisiaj Europejczykami wstydzącymi się
swej kultury, w niedzielę przed godziną siódmą rano Polskie
Radio emitowało 30-45 minutowy koncert polskiej muzyki
ludowej w wykonaniu Ludowej Kapeli Polskiego Radia pod
dyrekcją Feliksa Dzierżanowskiego. Poza tym grały inne kapele
ludowe i zespoły instrumentalistów – w tym wspomniany powyżej zespół akordeonistów Tadeusza Wesołowskiego. Wtedy
słuchało się – w czasie rannej krzątaniny – prawdziwie polskiej
muzyki: ognistych mazurków, krakowiaków i obertasów, skocznych trojaków, dostojnych polonezów i kujawiaków, szybkich
galopów i polek. Parę lat temu na antenie PR-1 przypomniał
to red. Andrzej Zalewski w godzinnej audycji. Niech Mu za to
w niebie będzie policzone!
A przecież to wszystko było za tej okropnej komuny, w tym
szarym i siermiężnym PRL! Tak, ale mimo swych niedostatków,
Polska Ludowa dbała o kulturę narodową i wykładała środki
na jej utrzymanie, rozwój i promocje w kraju i za granicą.
Mieliśmy dwa wspaniałe zespoły „Mazowsze” i „Śląsk”, które
reprezentowały nasz kraj na całym świecie – wystarczy poczytać wspomnienia Stanisława Hadyny. Gdzie one są dzisiaj?
Podobno są, ale ich nie widać, nie słychać. A przecież żyjemy
w podobno wolnej, niezawisłej Polsce. Tylko że tego nie
słychać. Z radia płynie jakiś zagraniczny szajs, o TV nawet nie
mówię, bo zbiera mi się na rzyganie.
Czego się wstydzimy? Tego, że jesteśmy Polakami? Bo chyba
tak. Wstydzimy się hymnu – mało kto zna wszystkie zwrotki,
wstydzimy się naszych barw – bliższa nam Anglia, Niemcy czy
Ameryka, której barwy nosimy na koszulkach i spodniach, bo
to jest na topie… Wstydzimy się swojego języka, zaśmiecając
go jakimiś makaronizmami w rodzaju: „ubogacanie”, „celebryci” czy innymi potworkami. O ile jeszcze znosić to można
w języku technicznym, to w języku literackim jest to nie do
przyjęcia. Normalnego Polaka rżnie po uszach ten czasownik
na końcu zdania – typowa łacina, która pasuje do naszego
języka jak pięść do nosa. I dziwię się tylko cenzorom przepuszczającym do obiegu coś takiego! Że cenzury nie ma? – ależ
jest, tylko broni innych priorytetów – jak to się dzisiaj modnie
mówi, i czystość polszczyzny ma dokładnie gdzieś.
Biegały z wdziękiem po klawiszach
Roztańczone palce
Dźwięczały polki i oberki,
Polonezy i walce.
Płynęły dźwięki miłej melodii
Sercu drogiej , bliskiej i czystej
Spod klawiszy wydobytej
Palcami wielkiego Artysty.
Wyczarował harmonista
Odgłosy wsi polskiej ,spokojnej
I polne kwiaty w łanie żyta,
I zapach lipy upojnej.
W genialny sposób odtworzył
Temperament naszego ludu
Jego łzy i uśmiechy
I piękno rolnika trudu.
Była w tej grze świeżość poranka
Brylanty rosy na trawie
Poważne rodaków rozmowy
I tańce na wiejskiej zabawie.
Niosły się tony z głośników
W dolinach, równinach, po wzgórzach
Na twarzach zmęczonych , zgorzkniałych
Wykwitał uśmiech jak róża.
Za czyste piękno i dobro,
Które dał narodowi
Głęboki ukłon wdzięczności
Składam drogiemu mistrzowi.
16
Odszedł
Andrzej Jeleń (1947-2015)
W maju 2015 roku zmarł Andrzej Jeleń syn ziemi jordanowskiej. Pochodził z Jordanowa z Malejowej Górnej (ul. Zakopiańska). W roku 1964 ukończył liceum w Jordanowie.
Następnie kształcił się w specjalizacji kolejnictwa. Od połowy lat 70-tych aż do przejścia
na emeryturę był Naczelnikiem stacji PKP w Zakopanem. W okresie stanu wojennego
za udział w strukturach NSZZ „Solidarność” , na krótko przeniesiony był na mniej ważną
stację w Białym Dunajcu. Po 1989 przywrócony na poprzednie stanowisko w Zakopanym.
Był znaczącym fachowcem w dziedzinie kolejnictwa, a także pasjonatem historii kolei,
a szczególnie linii Kraków-Zakopane. Z naszym Towarzystwem łączyły go serdeczne więzy.
Był współorganizatorem sympozjum na temat kolejnictwa zorganizowanym przez nas
w roku 2004. Dostarczał dla naszej organizacji szereg cennych pamiątek historycznym
dziedziny historii kolei.
W zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela i prawego życzliwego wszystkim człowieka. Niech odpoczywa w pokoju.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej
Robert K. Leśniakiewicz
pamięci red. Andrzeja Zalewskiego
W tym roku, w dniu 11 lipca mija 4. rocznica śmierci jednej
z najwybitniejszych postaci naszej powojennej rzeczywistości,
wielkiego przyjaciela naszego Miasta, redaktora Andrzeja Zalewskiego z Jedynki Polskiego Radia oraz Redakcji Rolnej TVP.
Niewielu wie o tym, że był On harcerzem Szarych Szeregów,
uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem Armii
Krajowej (u „Ponurego” i „Nurta”). Z wykształcenia magister
inżynier rolnictwa pracował jako redaktor Polskiego Radia już
w latach 50., a następnie w Redakcji Rolnej TVP, skąd został
odsunięty ze względów politycznych (był stypendystą WHO
i rządu austriackiego, a potem także Departamentu Stanu USA).
Od 1990 do 2011 roku prowadził w PR-1 audycje „Ekoradio”
– codzienne felietony radiowe będące majstersztykiem słowa
i maestrią przekazywania informacji i pogodzie i przyrodzie. Poza
tym prowadził nocne audycje „Duchy przyrody i pogody”. Posługiwał się piękną, klasycznie-literacką, bezbłędną polszczyzną,
której mógłby pozazdrościć Mu niejeden polski „polityk”. Był On
niespotykaną indywidualnością i oryginalnością, której już się
nie spotyka. Potrafił w 3-5 minutowym wystąpieniu radiowym
skondensować ogromną ilość wiedzy na temat pogody i zjawisk
przyrodniczych, co powodowało, że w czasie Jego wystąpień
ludzie nie odchodzili od odbiorników radiowych.
Był także twórcą i animatorem czegoś niespotykanego nigdzie
indziej, a mianowicie – Święta Polskiej Niezapominajki – ruchu
przede wszystkim dziecięcego i młodzieżowego, którego celem
istnienia było zainteresowanie młodego pokolenia sprawą
ochrony przyrody ojczystej w połączeniu ze zdrowym stylem
życia i patriotyzmem – tym ogólnie pojętym i regionalnym.
17
I choć umiłował Ziemię
Kielecką, to także w Jego
sercu znalazł się ciepły
kącik dla Jordanowa, który
był wielokrotnie wspominany w jego radiowych
wystąpieniach.
Miałem zaszczyt zaliczać się do grona Jego
współpracowników i informatorów, z którym
codziennie wymieniałem
spostrzeżenia i wyniki
moich pomiarów i obserwacji.
Odszedł od nas w dniu 21.VII.2011 roku. Za Jego zasługi dla
Ojczyzny został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został On odznaczony także Orderem Benemerendi przez kardynała Józefa
Glempa za zasługi dla Kościoła katolickiego, którego był wiernym
wyznawcą. Także i my odznaczyliśmy Go odznaczeniem Zasłużony Dla Ziemi Jordanowskiej.
Uważam, że za to, że w okresie od 1994 do 2011 roku,
Jordanów był niemal codziennie wymieniany na falach eteru
i w Internecie, była to promocja naszego Miasta, o której inne
miejscowości mogłyby sobie tylko pomarzyć, a więc powinniśmy
upamiętnić Jego osobę w jakiś sposób, który przypominałby
Jego zasługi dla Jordanowa, bo to się Mu należy jak mało komu!
MOK Jordanów
Wieczór poetycki „Pod Basztą”
Spotkanie autorskie z Panią Danutą Mucharską poetką rodem z Jordanowa autorką dwunastu tomików poezji odbyło się w czwartkowy
wieczór 28 maja.
Pani Danuta zaprezentowała wiersze z nowego tomiku pt „Liryczne
strofy”, który został wydany przed kilkoma tygodniami. Poezja czytana
była także przez przyjaciół i znajomych, a pomiędzy poszczególnymi
wierszami grupa wokalna MOK śpiewała nastrojowe pieśni.
Robert K. Leśniakiewicz
Pociągi ruszyły pod Basztą…
- ale niestety tylko z klocków Lego… Dzięki Panu Damianowi Wichrowi, który
był animatorem imprezy, Stowarzyszeniu Pralnia Kultury i MOK Jordanów w dniu
31.V.2015 roku, w jordanowskim MOK-u, impreza pt. „Stacja Lego w Jordanowie” była przysłowiowym strzałem w 10-tkę. Pokaz a zarazem zabawa pociągami
Lego przyciągnęła przede wszystkim dzieci, ale także dorosłych fanów kolei,
którzy przybyli pod Basztę.
Mogliśmy tedy sobie obejrzeć ruchome modele najszybszych pociągów świata
i pociągów towarowych, a także specjalistycznych. Były pociągi z Dzikiego Zachodu i współczesności. Od czasu do czasu można było zobaczyć nawet katastrofę
kolejową w miniaturze… Pociągi i ich ruch wzbudzał aplauz młodej publiczności!
Należy nadmienić, że wszystkie te eksponaty są prywatną własnością Pana
Damiana Wichra i są efektem jego pasji kolekcjonerskiej. Mogę tylko powiedzieć: „dziękujemy Panie Damianie i prosimy o jeszcze – to była wspaniała
podróż w przeszłość, w czasy naszego dzieciństwa!…”
Kinga Ozimek
Grupa Taneczna Fresh Crew
G r u p a
taneczna
F R E S H
C R E W
powstała
z pomysłu
K i n g i
Ozimek
kilka lat temu w Jordanowie i od tamtego czasu nieprzerwanie
działa przy Miejskim Ośrodku Kultury. W skład grupy wchodzi
14 osób z Jordanowa i okolic. Początkowo grupa liczyła tylko 7
osób, ale z czasem gdy zaczęła zdobywać osiągnięcia na scenie
tanecznej zainteresowanie wzrosło i poprzez zorganizowany
nabór grono ”tanecznej rodziny” wzrosło. Treningi na których
zbierają się wszystkie osoby należące do grupy odbywają się co
najmniej raz w tygodniu, a przed konkursami nawet kilka razy.
Początkowo osiągnięcia taneczne były niewielkie, a grupa dawała
pokazy tylko na okolicznych imprezach i festynach. Przełomowym
rokiem dla ekipy był rok 2014, w którym grupa FRESH CREW
zdobyła I miejsce na FESTIWALU TALENTÓW W ŻYWCU i II
miejsce na turnieju SHOW DANCE ŻYWIEC 2014. Dzięki tym
osiągnięciom zaangażowanie i wiara w siebie wzrosła. W tym
roku, w Lutym grupa pojechała na BESKIDZKI FESTIWAL TAŃCA
w KĘTACH, gdzie zdobyła VI miejsce. Było to duże wyróżnienie
spośród wielu innych grup tanecznych. Kolejnym turniejem,
w którym ekipa FRESH CREW przedstawiła swoje umiejętności
taneczne był OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO
W KATOWICACH – POWER DANCE. Każdy turniej, pokaz czy
festiwal pozwala rozwijać swoje umiejętności taneczne i dzięki
wyjazdom młodzież ma możliwość skonfrontowania umiejętności
tanecznych z innymi zawodnikami, Na ten rok zaplanowanych
jest kilka turniejów – najbliższy odbędzie się 13 czerwca „WORLD
DANCE” W ŻYWCU. Wszystkie te wyjazdy możliwe są dzięki
pomocy MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY w Jordanowie.
Z roku na rok poziom tancerzy wzrasta i ich zaangażowanie
również. Grupa się powiększa a tancerze chętnie uczęszczają na
zajęcia po to, by zdobywać nowe doświadczenia i osiągnięcia na
tanecznej scenie.
Zachęcamy do czynnego udziału w zajęciach jeśli dla kogoś
taniec jest pasją, lubi scenę i wyzwania.
18
MOK Jordanów
Uroczystości 3 majowe
3 majowe uroczystości Uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Miasta Pocztów Sztandarowych jordanowskich
instytucji oraz władz Miasta Jordanowa prowadzonych przez jordanowską
orkiestrę OSP do kościoła na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny,
która odbyła się o godz. 11.30. Po Mszy w Galerii pod Basztą odbyła się
część artystyczna przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury. Na początek Pan Jerzy Semsch przedstawił krótki rys historyczny dotyczący
uchwalenia Konstytucji, a następnie zebrana publiczność wysłuchała koncertu kwartetu smyczkowego studentów Akademii Muzycznej w Krakowie.
W programie znalazło się wiele znanych utworów, m.in. Mozarta
i Vivaldiego. Po koncercie otwarta została wystawa artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Tradycja i Natura z Gminy Bystra - Sidzina. Pani Prezes Janina Totoś przedstawiła 18 twórców regionalnych
i ich dorobek artystyczny.
Sukces Jordanowskich
gawędziarek
Miejski Ośrodek Kultury od wielu lat organizuje wyjazdy jordanowskich
bajarek na różnego rodzaju konkursy gawędziarskie. 20 maja reprezentacja
MOK-u w osobach Pani Ireny Stopa i Pani Heleny Wojtanek wzięła udział w
Powiatowym Konkursie Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych "Pdbabiogórskie Posiady" w Zawoi. Nasze Panie jak zwykle zachwyciły
jury swoimi góralskimi opowieściami i zdobyły główne nagrody. Pani Irena
I miejsce i nominacje do Bukowiny Tatrzańskiej na Ogólnopolski Konkurs
"Sabałowe Bajania", a Pani Helena III miejsce. Pani Irena Stopa ponadto
uczestniczyła w XXXIII Konkursie Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków
Ludowych i Drużbów Weselnych - Druzbacka w Podegrodziu, gdzie otrzymała
wyróżnienie. Gratulujemy naszym wspaniałym gawędziarkom i życzymy
dalszych sukcesów.
Spotkanie
z Tadeuszem Płużańskim
Miejski Ośródek Kultury wspólnie z Panem Damianem Wicher w piątkowy wieczór 15 maja zorganizowali historyczne spotkanie z Panem Tadeuszem Płużańskim. Tadeusz Płużański jest historykiem, specjalistą od powojennej historii Polski, a także
publicystą związanym z wieloma czasopismami oraz szefem działu Opinie w „Super
Expresie”. Od lat jest związany z „Biuletynem Informacyjnym” Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Jest autorem wydanej w 2011 książki Bestie, a także książek
Bestie 2 „Oprawcy – zbrodnie bez kary” i „Listy oprawców”. Jego książki są zapisami
reporterskiego śledztwa dotyczącego funkcjonariuszy stalinowskich.
Stanisław Bednarz
Nowy, ujmujący akcent jordanowskiego odpustu
Odpust jest dla parafii wielkim wydarzeniem religijnym. Ale też
od stuleci jest akcentem kulturowo-obyczajowym, który towarzyszy
życiu parafii i miasteczka. Widziałem w swoim życiu wiele odpustów
– barwne kramy, wielkie karuzele i inne atrakcje związane z rodzimą
19
twórczością ludową, przy których dzisiejsze kramy to chińszczyzna.
Myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. A jednak!
Po uroczystościach sumy odpustowej zakończonych procesją,
Ksiądz Proboszcz wraz z Radą Parafialną zaprosił uczestniczących
na poczęstunek. Wokół kościoła ustawiono ławy, gdzie wierni posuwając się w odwrotnym kierunku, jak procesja, czyli przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara, degustowali potrawy. Był barszczyk
z pasztecikiem, przepyszny schab z sałatką warzywno-makaronową,
wreszcie ciasta domowego wypieku i napoje. Służy to wielce zbliżeniu ludzi do naszej parafialnej wspólnoty. Ksiądz Proboszcz uwijał
się między stołami wdając się w rozmowy z parafianami. Mieliśmy
okazję bliżej poznać członków Rady Parafialnej, która czynnie
pomagała w przygotowaniu i dystrybucji posiłków. Ludzie ze sobą
rozmawiali zamiast chyłkiem umykać do domów. Był to wielki akcent
integracyjny dla jordanowskich parafian i powinien być powielany
w całej Polsce. Pozostaje z szacunkiem powiedzieć – Bóg Zapłać!
Janina Filipek
Centrum Górskie Korona Ziemi
pod Babią Górą - Królową Beskidów i Matką Niepogód
W dniu 16 lutego 2015r w Zawoi uroczyście otwarto pierwsze
w Polsce i w tej części Europy Centrum Górskie „Korona Ziemi”.
To projekt sponsorowany przez słowacką firmę Tatra Mountain
Resorts oraz Gminę Zawoja. Obiekt ten u stóp Babiej Góry jest
miejscem spotkań ludzi o zamiłowaniach górskich. Ma pomóc
wyobrazić sobie ludziom, którzy nigdy nie byli w wysokich górach,
co przeżywa himalaista.
Najpierw zwiedzamy salę multimedialną, gdzie możemy dotknąć prawdziwej historii podboju gór Ziemi. Oglądamy pamiątki
po największych talentach górskich świata, będących postaciami
przełomowymi dla historii taternictwa, alpinizmu i himalaizmu.
Uzupełnieniem są tematyczne stoły dotykowe i różne multimedialne prezentacje. Znajduje się tu również ekspozycja Centralnego
Archiwum Górskiego im. Andrzeja Zawady.
W głównej sali wystawienniczej znajduje się 9 makiet najwyższych
gór różnych kontynentów wchodzących w skład tzw. „Korony Ziemi”
i makieta Babiej Góry. Największa makieta ma rozpiętość powyżej 2
m i mierzy prawie 3 m wysokości. Makiety dokładnie odwzorowują
charakterystykę i wysokość poszczególnych szczytów. Olbrzymia
przestrzeń odpowiednio podświetlona wprowadza w rzeczywisty
świat grozy wielkich gór. Przenosimy się do podnóża najwyższych
szczytów Europy, Azji, Afryki, Ameryk, Australii i Antarktydy. Każda
góra posiada swojego opiekuna wybitnego himalaistę, podróżnika
lub wspinacza. Zwiedzającego
prowadzą przez „Koronę Ziemi”
szlaki, a wiedzy dostarcza przewodnik. Aby pogłębić swoją wiedzę, czy
zaplanować wyprawę na któryś ze
szczytów - do dyspozycji są także
urządzenia przenośne / tablety/. Zawierają wszelkie dostępne informacje na temat danego
szczytu, jego otoczenia, kontynentu, na którym się
znajduje, czy też
arcyciekawej historii podboju najwyższych szczytów
świata. W obiekcie
znajduje się także
kino górskie.
Centrum otwarto akurat w 35 rocznicę /17.02.1980r./
zimowego wejścia na Mount Everest przez Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego. Gościła w Zawoi elita światowego himalaizmu
w tym m.in. Peter Hamor, Denis Urubko, Krzysztof Wielicki, Leszek
Cichy, Janusz Kurczab, Janusz Majer, Ryszard Pawłowski, Adam
Bielecki. Na zewnątrz posadowiona jest rozsuwana makieta Babiej
Góry i można poznać jej przekrój geologiczny.
Zwiedzanie Centrum Górskiego „Korona Ziemi” to żywa lekcja
geografii, geologii, etnografii a przede wszystkim turystki wysokogórskiej z naciskiem na dokonania
Polaków w tej dziedzinie. To także
prawdziwa wysokogórska przygoda. Jest to również krok w kierunku
podwyższenia atrakcyjności turystycznej regionu gminy. Zachęcam
do obejrzenia, bo warto.
W Zawoi zdobędziesz Himalaje
i nie tylko!
Zdjęcia - http://grzybypl.blogspot.com/2015/02/centrum-gorskie-korona-ziemi-pod-babia.html
Janina Filipek
Szip zdobyty!
„Góry to magia w kamieniu zaklęta.
Nieświadoma, bezwolna, zajmująca.
Każąca marzyć i tęsknić bez końca…”
Ostatnią majówkę, 31 maja 2015r grupa górska MOK Jordanów
ma zamiar spędzić wiosennie i zdobyć kolejną słowacką górę - Szip.
Więc jedziemy znaną nam utartą już trasą przez Chyżne, Twardoszyn, Dolny Kubin do Kralovan. Mijamy Orawskie Zamki,podziwiamy
Chocz. Trzymamy się rzeki Oravy i linii kolejowej.
Według starego słowackiego podziału przed 1978 r. Szip zaliczany
był do Gór Choczańskich. Obecnie geomorfologowie zaliczają go do
Wielkiej Fatry, do jej części położonej na północnym brzegu Wagu,
zwanej Szypską Fatrą. A też niektórzy przypisują ją do Małej Fatry.
Więc jakby nie patrzeć ta góra ma w sobie coś. A to Szip jest właśnie
niczym jeż przyozdobiony kamiennymi igłami. W języku słowackim
znaczy cierń, kolec, strzała - więc nazwa całkiem trafna.
Startujemy od zastawki kolei Kralovany /438mnpm/, przeprawiając się na drugi brzeg rzeki Orava i za żółtymi znakami rozpoczynamy
20
wędrówkę. Początkowo idziemy polami obok podupadłych domków
letniskowych z czasów głębokiej komuny w kierunku góry. Pogoda
mam nadzieję będzie nam sprzyjać. Świeci słońce, jest parno, a mgły
powoli unoszą się i odkrywają góry. W nocy musiało padać bo jest
błotnisto, woda ma kolor brązowy a nurt wartki i nawet podniesiony. Po wejściu do lasu ścieżka powoli pnie się w górę. Otacza nas
świeża zieleń przeważnie liściastych drzew. Oglądając się za siebie
dostrzegamy pięknie prezentującego się Rozsypańca i spowitego
częściowo w porannej mgle Stocha a także dalszą grań. Podziwiamy naturalność niezmąconej przyrody, mnóstwo pachnących ziół
i kwiatów. Są goryczki i całe polany ziemowitów. Ścieżka doprowadza nas do klimatycznych, starych bacówek wkomponowanych
w zieleń na zboczu. Tu postanawiamy odpocząć i rozkładamy się
do śniadania. Upajamy się pięknem tego miejsca, bo i kameralne
szałasy, kwitnące bzy z połową ukwieconego kasztana na ogromnej,
pachnącej łące. Dalej zagłębiamy się w lesie, aby już ostro w górę
przedzierać się ścieżką usłaną brązowymi liśćmi. Przez korony
liści wpadają promienie słońca. Im wyżej, tym częściej spotykamy
właśnie charakterystyczne pionowe, sterczące skały niczym posągi
i posrebrzone krzewy o nazwie jarząb mączny. Osiągamy Zadni Sip
/1170mnpm/ i sadowimy się niczym kury na grzędzie na sipach. Dla
tych widoków warto było tu przyjść. Otwarła się szeroka panorama
na otoczenie Doliny Wagu i Lubochniańskiej. Widzimy przed nami
Kopę, po prawej: Klak, Borisov, Ploskę, Cerny Kamień, Ostredok,
Fatrzanski Krywań na końcu a dalej Niżne Tatry. Z drugiej strony
Wielki i Mały Chocz, grań słowackich Tatr Zachodnich. A w dole
wstęga Wagu, miejscowość Stankovany, Rojkov, Lubochnia i Kralovany. Daleko w oddali Martin, Wrutky, Rożemberok i Liptowska
Mara, a po lewej Zaskov i Komjatna. Wygrzewamy się w słońcu,
choć jeszcze nie ma południa. Kontynuując marsz kluczymy wśród
wapiennych igieł, pnąc się w górę, to znowu lekko się obniżając.
I tak zdobywany nasz cel Sip /1170mnpm/. No cóż, góra niewysoka i trasa niewymagająca. Tu znowu nie możemy oderwać oczu
od otaczającego nas piękna. Odkryła się dodatkowo cała grań
Zachodnich Tatr od Brestovej przez Salatyny, Spaloną, Pacholą i Baraniec. Odpoczywamy do woli, bo czas mamy doskonały. Schodząc
przedzieramy się przez przesmyki w skałach i podziwiamy sosnę
na skale, odpowiednik słynnej pienińskiej. Po zejściu na Przełęcz
Zaskovską /790mnpm/ odwiedzamy bacówkę, zaopatrując się
w serki i żyntycę. Do Stankovan /440mnpm/ już tylko rzut beretem
Skutovą Doliną. Przechodzimy po wiszącym i bujającym się moście
na Wagu do miejscowości Rojkov. Tu nowa atrakcja. Odwiedzamy
niewielki gejzer z bąbelkami w charakterystycznej czerwonej skale.
Moczymy nogi, a jeden śmiałek zażył nawet kąpieli. Podziwiamy
jeszcze grań, którą przeszliśmy i tu dopiero widać jeża czyli skalne
igły wkomponowane w szczyt. W drodze powrotnej w miejscu,
gdzie Orava wpada do Wagu zamknęło się koło naszej wędrówki.
Trasa krótka, bo 12 km i łatwa z przewyższeniem tylko 800 metrów.
Grupa turystów jak zwykle pełna humoru, spontaniczna, otwarta
na przyjaźń do drugiego człowieka i to jest najcenniejsze. A uroki
tych miejsc utwierdzają mnie w przekonaniu, że nie tylko znane
pasma i szczyty pozwalają nacieszyć się widokami, ale wystarczy
zejść z utartych szlaków, aby mieć równie ciekawe przeżycia z wypadu. W przypadku słowackich gór, już kilkakrotnie mogłam się
o tym przekonać i wiem, że te mniej znane zakątki, a tak bliskich
nam gór są również piękne.
Zapraszam do galerii zdjęć na stronie www.mokj.pl
WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO
OBSZARU JĘZYKOWEGO
7.04.2015 r. w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie został
przeprowadzony II etap I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND” Organizatorem konkursu jest
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs
odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) przy wsparciu Goethe Institut
w Krakowie.
W etapie okręgowym zmierzyło się 6 trzyosobowych zespołów
szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Uczniowie odpowiadali na pytania z krajoznawstwa Niemiec, które były
zawarte w prezentacji multimedialnej.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – drużyna Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja z Jordanowa
w składzie: Bartosz Budziak, Mateusz Dynarowski, Bartłomiej Lańczyk - opiekun mgr Marzena Lańczyk
II miejsce - drużyna Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie ze Skawiny w składzie: Maximilian Mikosch, Paulina
Tondyra, Kinga Sołtys - opiekun mgr Anna Biernat
III miejsce - drużyna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Brzeska
w składzie: Dominik Wołek, Piotr Sakłak, Bartłomiej Gałek - opiekun
mgr Anna Karwala – Ożóg
ex aequo z drużyną Zespołu Szkół im. ks. prof. J. Tischnera z Rabki–
Zdroju w składzie: Michał Nowak, Konrad Pajdzik, Marek Wodecki
- opiekun mgr Łucja Kołpak
Najlepsza drużyna przeszła do etapu ogólnopolskiego.
Po krótkiej przerwie na kawę i ciastko, na uczestników konkursu
czekała miła niespodzianka. Dominika Przetocka / wokal wraz
z Jędrzejem Stopiakiem /gitara wykonali utwór znanej i lubianej
wokalistki niemieckiej NENY pt. „Irgendwie, irgendwo, irgendwann”.
Po uroczystym wręczeniu nagród, dyplomów, podziękowań oraz
po przemówieniu wicedyrektor Zespołu Szkół mgr Krystyny Kudzi
program zakończony został wspólnym zdjęciem na scenie w czytelni
naszej szkoły.
Finansowego wsparcia konkursu udzielił Bank Spółdzielczy
w Jordanowie. Nagrody ufundował PKO Bank Polski w Jordanowie.
Koordynator konkursów PSNJN w Małopolsce
Marzena Lańczyk
21
spotkali się w dniu 30 maja 2015 roku w Jordanowie. Wcześniejsze zjazdy tej wzajemnie się
szanującej oraz utrzymującej ścisłe kontakty towarzyskie klasy odbywały się po 30, 40, 45, 50, 52, 53,
54 oraz 55 latach.
Wychowawcą naszej klasy w latach 1955-1959 był Prof. Tadeusz Gwiazdonik, nauczyciel języka
niemieckiego i łaciny, pełniący również funkcję zastępcy Dyrektora LO w Jordanowie.
Inicjatorem, jak również „prezesem” zjazdów jest nasz kolega Ryszard Judasz z Sułkowic, przy
współdziałaniu jordanowskich koleżanek i kolegów.
DOPIERO 56 LAT PO MATURZE
Tym razem spotkaliśmy się na pięknych jordanowskich plantach obok pomnika Jana Nepomucena, a
następnie udaliśmy się na wspólny obiad do nowo otwartego klubu „INSOMNIA” Jordanów Rynek 3,
prowadzonego przez Pana Leszka Firka, gdzie spotkaliśmy się z bardzo miłą obsługą – Panią Ewą
Tradycyjnie absolwenci – maturzyści Liceum Ogólnokształcącego wspólny obiad do nowo otwartego klubu „INSOMNIA” Jordanów
Winiarską oraz Panią Anną Matułą. Posiłki były obfite oraz bardzo smaczne. Polecamy nowy lokal.
w Jordanowie (matura 1959) spotkali się w dniu 30 maja 2015 roku Rynek 3, prowadzonego przez Pana Leszka Firka, gdzie spotkaliśmy
w Jordanowie.
Wcześniejsze
zjazdy
tej wzajemnie
szanującej się z bardzo miłą obsługą – Panią Ewą Winiarską oraz Panią Anną
Uczczono pamięć
zmarłych koleżanek
i kolegów,
jak również
zmarłychsię
profesorów.
oraz utrzymującej ścisłe kontakty towarzyskie klasy odbywały się Matułą. Posiłki były obfite oraz bardzo smaczne. Polecamy nowy
Tym razem na
1354
osób.
od lewej: Stanisław Gawlak, Ludwiklokal.
Suś, Ryszard
pozjeździe
30, 40,było
45, obecnych
50, 52, 53,
orazStoją
55 latach.
Judasz, Adam Sutor,
Michał Bala,
Stanisław
Teresa
Tupta, Krystyna
Uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, jak również
Wychowawcą
naszej
klasyMedes,
w latach
1955-1959
był Prof.Kaczmarczyk,
Tadeusz Wiesława
Cenda, Stanisław
Tomczyk,nauczyciel
Zdzisław Ryś,
Antoni
Gierat, Władysław
Łazarski.
Gwiazdonik,
języka
niemieckiego
i łaciny,
pełniący rów- zmarłych profesorów.
Tym razem na zjeździe było obecnych 13 osób. Stoją od lewej:
nież funkcję zastępcy Dyrektora LO w Jordanowie.
Inicjatorem, jak również „prezesem” zjazdów jest nasz kolega Stanisław Gawlak, Ludwik Suś, Ryszard Judasz, Adam Sutor, MiRyszard Judasz z Sułkowic, przy współdziałaniu jordanowskich chał Bala, Stanisław Medes, Teresa Tupta, Krystyna Kaczmarczyk,
Wiesława Cenda, Stanisław Tomczyk, Zdzisław Ryś, Antoni Gierat,
koleżanek i kolegów.
Tym razem spotkaliśmy się na pięknych jordanowskich plantach Władysław Łazarski.
Następne spotkanie planowane jest na 2016 rok, podczas jubiobok pomnika św. Jana Nepomucena, a następnie udaliśmy się na
leuszowego 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Jordanowie,
obecnie Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja.
Pragnę nadmienić, że również w dniu 30 maja odbyły się zjazdy
absolwentów LO w Jordanowie po 53 oraz 50 latach po maturze.
Natomiast w dniu 6 czerwca spotkali się po 22 latach absolwenci
ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie (matura 1993, klasa C).
Właśnie w tym roku, w okresie wakacyjnym – według zapewnień
Starosty Suskiego oraz Pani Burmistrz Miasta Jordanowa – będzie
wymieniona kostka brukowa obok ZS im. Hugona Kołłątaja. Piszę
o tym z osobistą satysfakcją, gdyż w pokonywaniu związanych
z tym trudności miałem swój udział jako członek Stowarzyszenia
Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LO im Hugona Kołłątaja
w Jordanowie „Dla Naszej Szkoły”. BĘDZIE TO PIĘKNY PREZENT DLA
SZKOŁY ORAZ NASZEGO MIASTA. W. Ł.
Następne spotkanie planowane jest na 2016 rok, podczas jubileuszowego 90-lecia Liceum
Ogólnokształcącego w Jordanowie, obecnie Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja.
MAJ PEŁEN IMPREZ I RELAKSU W ŚDS JORDANÓW
Pragnę nadmienić,
30 majamaju
odbyłymieliśmy
się zjazdy absolwentów
w Jordanowie
po 53 niestety stało się tak samo.
Jak żecorównież
roku, ww dniu
miesiącu
przyjemnośćLObrać
i tym razem
oraz 50 latach
po
maturze.
udział w organizowanej przez OREW Juszczyn imprezie „Zawo- https://www.facebook.com/srodowiskowydom.jordanow?fref=ts
pełna
niespodzianek”.
zabawaZSmiała
charakter
Natomiast wja
dniu
6 czerwca
spotkali się poTegoroczna
22 latach absolwenci
im. Hugona
Kołłątaja w
„Talent1993,
Show.”
MyC).również zaprezentowaliśmy się z jak najlepJordanowie (matura
klasa
szej strony, śpiewając góralską przyśpiewkę pt. „Za górami, za
lasami” przy akompaniamencie akordeonu i gitar, wzbogaconą
pokazem pantomimy.
W trakcie imprezy panowała radosna i życzliwa atmosfera.
https://www.facebook.com/srodowiskowydom.jordanow?fref=ts
30 maja wybraliśmy się na 5 – cio dniową wycieczkę do
Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. W pierwszym
dniu wycieczki mieliśmy zaszczyt brać udział w XIV Majówce
u Orkana, zwiedziliśmy również Park Wodzickich. W kolejnym
dniu została zorganizowana dla nas wycieczka do Zakopanego,
obfita w liczne atrakcje. Ognisko, dyskoteka i zawody sportowe
oraz konkursy plastyczne były dla nas nielada wyzwaniem. Każdy
mógł spróbować swoich sił na korcie tenisowym, bilardzie oraz
tenisie stołowym. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy
IMPREZA INTEGRACYJNA U PRZYJACÓŁ
Z KOSZĘCINA (KLUB SENIORA JORDANÓW)
Dzięki porozumieniu, które podpisał były burmistrz Jordanowa
Zbigniew Kolecki, mogliśmy po raz kolejny spotkać się z naszymi
przyjaciółmi ze Śląska. W ramach wycieczki zwiedzaliśmy piękny
kompleks pałacowy, w którym znajduje się Izba Pamięci Zespołu
„Śląsk” Oprowadzający nas Pan Piotr Hankus był niesamowicie dla nas miły i dzięki jego gościnie czuliśmy się jak u siebie
w domu. Wspólne biesiadowanie i śpiew były dla nas ogromna
radością. Ledwo się pożegnaliśmy a już końcem maja dostaliśmy
kolejne zaproszenie, na wspólne spotkanie.
http://seniorzy.nowysacz.pl/wspolne-spotkanie-seniorow-w-koszecinie/
http://www.beskidzka24.pl/artykul,balowali_w_koszecinie,33126.html,
http://stdom.pl/Osrodek-dla-osob-w-podeszlym-wieku-w-integracji-zmlodzieza
Podziękowania
Wyrażamy serdeczne słowa podziękowania dla:
Prof. dr hab. Kazimierza Jelenia – byłego Prorektora ds. nauki AGH w Krakowie za wygłoszenie okolicznościowego wykładu dla uczniów w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
Dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja, Zespołu
22
Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego oraz Gimnazjum w Jordanowie za pomoc w organizowaniu pocztów sztandarowych.
Zarząd TMZJ
Stanisław Bednarz
Śladami
Jana Sas-Zubrzyckiego
Ponieważ jestem pasjonatem budowli architekta
naszych jordanowskich zabytków, podczas każdej
podróży staram się uchwycić obiekty podobne
do naszego kościoła i zidentyfikować je. Podczas
ostatniej podróży do Lublina w dniu 1 maja przy
trasie Rzeszów–Lublin w miejscowości Sokołów
Małopolski rzuciła mi się oczy sylweta kościoła bardzo podobnego do jordanowskiego. Pomyślałem że
autorem projektu na pewno był Jan-Sas Zubrzycki.
I tak też było. Kościół budowano w latach 19081914 według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego.
Tylko hełm wieży był trochę za krótki. Okazało się,
że wieża uległa zniszczeniu podczas działań wojennych w 1944 roku. I autorem projektu nowej wieży
nawiązującej stylem do pierwowzoru był nie mniej
znany prof. Wiktor Zin. Porównajcie zatem, czy kościół nie jest bardzo podobny do jordanowskiego.
Kosciół - wg. projektu Jana Sas Zubrzyckiego w Sokołowie Małopolskim.
POCZET WYBITNYCH OBYWATELI JORDANOWA
WANDA BIAŁOŃSKA zd. Kisiel (1919-1985)
Ur. 5. VIII. 1919 r. w Niewachlowie. Córka Włodzimierza Kisiela – żołnierza Legionów Polskich, jordanowskiego fotografa, właściciela sklepu
spożywczo-kolonialnego, pracownika PKP. 22.II.1941r. wyszła za mąż za
Stanisława Białońskiego z Jordanowa.
Nauczycielka z kwalifikacjami do nauki języka polskiego w klasach V-VII Szkoły Podstawowej. Egzamin dojrzałości zdaje w 1947 r.
w Liceum Pedagogicznym w Białej Krakowskiej. Następnie kończy Studium Nauczycielskie o kierunku filologia polska. W latach 1946-1954
uczy (również dorosłych) w Spytkowicach, Bogdanówce, Wysokiej. Od
najmłodszych lat bardzo zaangażowana społecznie. Działa w ZNP,
ZHP, PTTK, Związku Samopomocy Chłopskiej oraz Lidze Kobiet. Po
wyborach do Sejmu i Rad Narodowych 16. IV. 1961 r. Wanda Białońska zostaje wybrana na Przewodniczącą Miejskiej Rady Narodowej
w Jordanowie. W czasie swojej kadencji daje się poznać jako bardzo
zaradna i pracowita osoba. Już w 1962 r. Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej oddaje do użytku szereg wyremontowanych i przebudowanych dróg. Zostaje rozbudowany wodociąg miejski. Oświetlenie
uliczne zostaje zmodernizowane. Trwa budowa „Domu Strażaka”.
W 1964 r. zostaje uruchomiona nowa „Targowica” . Oddany zostaje hotel
i pralnia wraz z łaźnią miejską. Wybudowana zostaje fontanna na
plantach (czynna do dzisiaj). W rynku działa radiowęzeł. Rozwijają
się jordanowskie zakłady pracy. W lipcu 1964 r. Wanda Białońska
zostaje odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W 1965 r. jest w ukończeniu budowa basenu przy ulicy Malejowskiej wraz z zapleczem.
30.V. 1965 r. odbywają się wybory do Miejskich Rad Narodowych.
Wanda Białońska wchodzi do Rady, nowym przewodniczącym zostaje
wybrany Władysław Ryłko. Niedługo później pani Wanda wyjeżdża
z Jordanowa, aby objąć posadę dyrektora nowo wybudowanej
Szkoły Podstawowej nr: 115 w Nowej Hucie, gdzie przez kolejne
lata jest bardzo zaangażowana w rozwój szkoły. Jest szanowana
i pozostawia po sobie dobre wspomnienie. Wanda Białońska zmarła
w Krakowie w dn. 7. IX. 1985 r. Została pochowana na jordanowskim
cmentarzu w rodzinnym grobowcu.
Arkadiusz Piszczek
KWARTALNIK URZĘDU MIASTA I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ
Wydawca:
Urząd Miasta Jordanowa i Towarzystwo
Miłośników Ziemi Jordanowskiej
Kontakt:
Redaktor: [email protected]
Urząd Miasta: [email protected]
MOK: [email protected]
Redaktor:
Stanisław Buda
Współpraca:
Stanisław Bednarz, Jan Hanusiak,
Robert Leśniakiewicz, Władysław Łazarski,
Maria Nowak, Jerzy Semsch,
Elżbieta Rychlik, Franciszek Żur
Skład i druk:
Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o.,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4,
tel. 33 819 39 58

Podobne dokumenty

2012 Nr 10 Goście Akademii Sztuk Pięknych w Jordanowie

2012 Nr 10 Goście Akademii Sztuk Pięknych w Jordanowie Przedszkola Miejskiego w Jordanowie obejmujący instalację stacjonarnych solarów, kontynuacja zadania realizowanego w ramach Projektu: Ograniczenie zużycia energii w obiektach szkolnych w Gminie Mia...

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia długości 295 m w zamian za stabilizację osuwiska”. Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego, dofinansowanie zadania będzie możliwe po otrzymaniu z budżetu państwa środków na usuwanie s...

Bardziej szczegółowo