Nowy model bankowości spółdzielczej. Ramy prawne

Transkrypt

Nowy model bankowości spółdzielczej. Ramy prawne
Nowy model bankowości
spółdzielczej. Ramy prawne
Warszawa, 20 października 2016 r.
Hotel Mercure Centrum – sala Etiuda, ul. Złota 48/54
Seminarium poprowadzi:
Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr – Zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Radca prawny we Wrocławiu, gdzie prowadzi kancelarię
prawną. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz w prawie
rynku finansowego. Autor ponad stu publikacji poświęconych polskiemu i unijnemu prawu bankowemu oraz prawu
rynku finansowego (w tym m.in. monografii Czynności
bankowe zastrzeżone dla banków, Bydgoszcz - Wrocław
2003 oraz Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa 2011,
artykułów i glos w czasopismach, rozdziałów w monografiach a także ponad sześćdziesięciu komentarzy problemowych zamieszczonych w „Lex dla Banków”). Kierownik
projektu badawczego pt. Elektroniczne środki płatnicze bez
emitenta finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Cele seminarium:
Celem seminarium jest omówienie zmian w systemie bankowości spółdzielczej wprowadzonych
przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw. Podczas seminarium
zostanie położony akcent na prawny aspekt zmian, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji
i problemów wynikających ze stosowania nowych regulacji.
Grupa docelowa:
– członkowie zarządu i rad nadzorczych banków spółdzielczych
– pracownicy banków spółdzielczych
– radcowie prawni
– adwokaci
Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
PROGRAM
10.00-10.15
Rejestracja uczestników
10.15-11.45
1. Znaczenie dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR dla polskich
banków spółdzielczych
2. Zakres i przedmiot nowelizacji z 25 czerwca 2015 r.
2.1. Geneza ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustawa
2.2. Zmiany systemowe – wprowadzenie systemu ochrony instytucjonalnej
oraz zrzeszenia zintegrowanego
2.3. Zmiany dotyczące gospodarki finansowej banku spółdzielczego
2.4. Zmiany dotyczące zakresu działania banku spółdzielczego
2.5. Zmiany dotyczące udziałów członkowskich
3. Nowe regulacje dotyczące kapitału założycielskiego i funduszu udziałowego banku spółdzielczego
11.45-12.15
12.15-13.45 Przerwa na kawę
4. Problem norm płynności
5. Tworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony
5.1. Pojęcie i status prawny systemu ochrony
5.2. Cel systemu ochrony
5.3. Umowa systemu ochrony
5.4. Jednostka zarządzająca systemem ochrony
5.5. Bank zrzeszający zarządzający system ochrony
5.6. Rodzaje, zadania i kompetencje organów systemu ochrony
5.7. Fundusz pomocowy
5.8. Nadzór KNF nad funkcjonowaniem systemu ochrony
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl
PROGRAM
13.45-14.45
Lunch
14.45-16.15 6. Tworzenie i funkcjonowanie zrzeszenia zintegrowanego
6.1. Pojęcie i status prawny zrzeszenia zintegrowanego
6.2. Cel zrzeszenia zintegrowanego
6.3. Umowa zrzeszenia zintegrowanego
6.4. Rodzaje, zadania i kompetencje organów zrzeszenia zintegrowanego
6.5. Fundusz pomocowy
6.6. Nadzór KNF nad funkcjonowaniem zrzeszenia zintegrowanego
7. Upadłość banku zrzeszającego
16.15-16.45
Pytania i dyskusja
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia
faktury faksem lub mailem na adres [email protected]
Organizatorem seminarium jest:
Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5
05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87
Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 października 2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)
Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych,
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.
Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium
i pytań do prelegentów na adres [email protected]
Więcej informacji na stronie
www.ispb.pl
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 20 października 2016 r.
Hotel Mercure Centrum – sala Etiuda, ul. Złota 48/54
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Dane uczestnika konferencji
Dane do faktury VAT
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Stanowisko
Adres e-mail
Ulica, nr domu/lokalu
Nr telefonu - wraz z kierunkowym
Nr kodu - miejscowość
Nr faksu
NIP
Upoważniam Instytut Szkoleń Prawa Bankowego do wystawienia faktury VAT bez naszgo podpisu.
W
trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (DzU nr 144 poz. 1204), wyrażam
zgodę na otrzymywanie od Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji
z firmy Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c., ul. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym
mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.
Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.
Data, miejscowość
Podpis osoby uprawnionej
Pieczątka
Telefon informacyjny +48 602 255 780, faks 22 786 60 87, e-mail: [email protected], www.ispb.pl