pobierz - Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
P I S M O S T U D I U M J Ę Z Y K A I K U LT U R Y P O L S K I E J D L A C U D ZO Z I E M C Ó W UA M
TERAZ POLSKI
KURSY JĘZYKA POLSKIEGO | POLSKI W PRAKTYCE
1
MAJ 2014 (10)
W stronę e-learningu?
Lektorat na platformie internetowej
Śpiąca Królewna mówi po polsku
The Sleeping Beauty speaks Polish
www.schoolpl.amu.edu.pl
2
Spis treści / Table of contents
SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS
W numerze
Intensywne kursy jęz ykowe EILC
(Erasmus Intensive Language Courses) prowadzone były w Studium Języka i Kultury
Polskiej dla Cudzoziemców przez siedem lat.
Szybko zyskały ogromną popularność zarówno wśród studentów, jak i organizatorów.
Do tej pory w naszych kursach udział wzięło
190 uczestników z Austrii, Chorwacji, Czech,
Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwy,
Niemiec, Portugalii,Węgier,Włoch i Turcji.
Wymiana studentów pomaga zwykle
integrować ludzi z różnych krajów oraz
przełamywać wzajemne uprzedzenia
i stereotypy. Uczy samodzielności i odwagi, a także inspiruje
do podejmowania nowych wyzwań. Podczas miesięcznego kursu
studenci uczą się porozumiewać w języku polskim, komunikować się
w sytuacjach codziennych: w sklepie, w restauracji, u lekarza czy na
dworcu. Mają możliwość poznania polskich zwyczajów i przystosowania
się do nowych warunków, a także poznają zawiłości polskiej gramatyki.
Uczestnicy biorą udział w regularnych lektoratach i konwersatoriach
językowych, popołudnia spędzają na wykładach o polskiej historii,
kulturze i ekonomii oraz warsztatach tanecznych i teatralnych. W ramach
zajęć teatralnych powstaje scenariusz w języku polskim, którego
zwieńczeniem jest spektakl z samodzielnie przygotowaną scenografią
i muzyką odtwarzaną na żywo. Przedstawienie stanowi zwykle
najważniejszą część uroczystego zakończenia kursu.
W czasie wolnym od zajęć studenci spacerują po Poznaniu, poznając
charakter miasta lub zwiedzają ciekawostki turystyczne regionu –
Gniezno i Biskupin. Do największych atrakcji z pewnością należy
wycieczka rowerowa po Wielkopolskim Parku Krajobrazowym.
Wzajemnej integracji sprzyjają też imprezy towarzyszące w poznańskich
klubach oraz wieczory kulinarne połączone z degustacją narodowych
specjałów.
Po zakończeniu kursu adaptacyjnego studenci kontynuują naukę
na wybranym przez siebie kierunku studiów w różnych ośrodkach
uniwersyteckich w całej Polsce.
dr Izabela Wieczorek
(Koordynator Intensywnego kursu języka polskiego
dla stypendystów programu LLP Erasmus)
In this issue
The intensive courses of Polish language for Erasmus students (EILC)
have been organized in AMU School of Polish Language and Culture for
Foreign Students for seven years now. More than 190 students from
Austria, Croatia, the Netherlands, Czech Republic, Finland, France, Spain,
Lithuania, Germany, Hungary, Italy and Turkey took part in the course.
The exchange of students between partner universities stimulates
integration among people from different countries and is conducive to
overcoming prejudices and stereotypes. It teaches selfdependency,
courage and inspires students to take up new challenges. Over a month,
the students learn to communicate in Polish language, how to use it in
everyday situations: in shops, restaurants, at the doctor’s, or at a railway
station. Besides, they have a chance to find out more about Polish
customs and accommodate themselves to new surroundings. They also
learn about the complex rules of Polish grammar. In the mornings, the
students participate in language classes, while in the afternoons they
attend lectures on Polish history, culture, economy, and a series of dance
and theatre workshops. The students create a scenario in Polish and
produce a play, design scenography on their own and play live music. The
performance is usually the most important part of the course ending
ceremony.
In the free time, the scholars walk around Poznan and experience the
spirit of the city or go sightseeing Gniezno and Biskupin, the famous
landmarks in the region. Surely, the bike excursion to Wielkopolska
National Park is one of the biggest attractions for them. Students
integrate at parties in various clubs in Poznan and the national cooking
evenings at the dormitory.
When the course finishes, the students leave Poznan and head for
different universities in Poland to continue their studies in the upcoming
academic year.
Izabela Wieczorek, Ph.D.
Coordinator of the Erasmus Intensive Language Course
at AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Erasmus „Survival Guide”, czyli co student
musi wiedzieć o Polsce? A. Roter-Bourkane
2
Erasmus “Survival guide”, or what a student
must know about Poland
2
Moje impresje, E. Węgrzak
3
My impressions
3
Śpiąca Królewna mówi po polsku, W. Stefańska
4
The Sleeping Beauty speaks Polish
4
Teraz Polski - Sonda
5
Teraz Polski - Sonda
5
INFORMACJE OGÓLNE
9
GENERAL INFORMATION
10
Rozmowa z Zoyą Berezovskayą,
studentką z Rosji
11
An interview with Zoya Berezovskaya,
a student from Russia
11
Rozmowa z Iloną Makovską
z Ukrainy z Chersonia
12
An interview with Ilona Makovska,
a student from Kherson, Ukraine
12
Rozmowa z Ievgenijem Mishchenką z Ukrainy
13
An interview with Ievgenii Mishchenko from Ukraine
13
W stronę e-learningu? Lektorat
na platformie internetowej, M. Kaczmarek
14
LEKTORAT JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
LEKTORAT JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ MOODLE
Serwis edukacji interaktywnej
Instytutu Filologii Polskiej UAM
Projekt UAM Unikatowy Absolwent = Możliwości
http://maius89.maius.amu.edu.pl/~moodleifp/course/index.php
Więcej informacji: Agnieszka Kwiatkowska, [email protected]
P I S M O S T U D I U M J Ę Z Y K A I K U LT U R Y P O L S K I E J D L A C U D ZO Z I E M C Ó W UA M
TERAZ POLSKI
KURSY JĘZYKA POLSKIEGO | POLSKI W PRAKTYCE
TERAZ POLSKI 1/2014
Pismo Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Wydawca:
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel./fax (+48 61) 829 45 16
e-mail: [email protected]
www.schoolpl.amu.edu.pl
Redagują: Izabela Wieczorek, Anna Roter-Bourkane, Wiesława Stefańska,
Patrycja Krasowska, Agnieszka Kwiatkowska
Tłumaczenie na język angielski: Alicja Sempowicz-Kalczyńska
Zdjęcia: W numerze wykorzystano zdjęcia z archiwum Studium,
fot. J. Piekarski, M. Furmaniak, Z. Strzelecka
DTP: [email protected]
Poznań 2014
TERAZ POLSKI 1/2014
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Erasmus „Survival Guide”,
czyli co student musi wiedzieć o Polsce?
Erasmus „Survival guide”, or what a student must know about Poland
Przyjeżdżający do Polski studenci wybierają często opcję
„przyjedź miesiąc wcześniej” nie bez przyczyny. Ten właśnie czas
przeznaczony jest nie tylko na naukę języka, który przez kolejny rok
lub półrocze będzie ich otaczał, lecz także na poznanie kraju
i miasta, który wybrali jako cel swojej wymiany studenckiej.
Zadaniem lektorów jest zatem nie tylko nauczyć ich podstaw
komunikacji językowej, lecz także – zwłaszcza na początku –
pozajęzykowej, przez którą rozumiem tu różnorodne formy
umiejętnego „znalezienia się” w różnych sytuacjach w kraju niekiedy dość odległym kulturowo czy obyczajowo.
W ramach wspólnie spędzonego czasu zatem zapoznajemy ich z zasadami polskiej
grzeczności, nie tylko językowej. Zwracamy uwagę na to, jak
zachowywać się poprawnie,
zwłaszcza na uczelniach, gdzie
panuje dość specyficzny, zrytualizowany obyczaj, którego
należy przestrzegać w dobrze
pojętym interesie własnym.
Kolejnym zachowaniem,
które może sprawić kłopoty
naszym studentom jest respektowanie ciszy nocnej, dobrych
obyczajów wspólnego życia
w akademikach i na stancjach.
Studenci muszą pamiętać
o regulacji palenia papierosów
i picia alkoholu w miejscach
publicznych.
Studenci w czasie kursu przygotowawczego poznają też
miasto: jego ofertę edukacyjną, lecz przede wszystkim kulturalną
i rozrywkową. Popołudnia spędzane na rozlicznych aktywnościach
służą zobaczeniu jak największej ilości poznańskich atrakcji, zaś
wieczory klubowe, taneczne, narodowe – wzajemnemu poznaniu
się i zawiązaniu bliższych relacji. To właśnie teraz jest czas na
odkrywanie tramwajowych tras, kolejnych dzielnic, budynków
uniwersyteckich, bibliotek, basenów, sal sportowych etc.
Zwracamy ich uwagę na kuchnię regionalną, specyficzne
przysmaki, których spróbować można tylko w tej części kraju, jak
niesamowicie popularne„pyry z gzikiem”. Nauczyciele, a zwłaszcza
piloci, wskazują też miejsca, w których studenci lubią się stołować.
Zwykle też to piloci są adresatami próśb dotyczących zakupowych
szaleństw, które spełniają z dużym oddaniem.
Życie w czasie tego miesiąca jest dla wszystkich szalenie
intensywne. Czas płynie szybko i zanim zdołamy się obejrzeć,
to studenci informują nas o nowo otwartych lokalach, ciekawych
wydarzeniach kulturalnych, stają się też szybko ekspertami
w poruszaniu się po mieście.
Do tego – prawie niezauważalnie – zaczynają rozumieć ten
dziwny język, którym wszyscy tu mówią. Wtedy wiemy, że są
gotowi na rozpoczęcie roku akademickiego w Polsce. Poradzą
sobie.
It is not without reason that exchange students coming to
Poland choose the option „arrive a month earlier”. This is not just
the time to be spent on learning Polish, the language they will be
immersed in for another year or a semester. For the exchange
students it is a unique chance to explore the host country and the
city in which the partner institution is located.
The teachers are charged with the task of teaching the basic
communication skills, but also, at least at the very beginning, how
to cope in various situations in a country which is culturally and
customary distinct.
During the course, we
teach the students the rules of
Polish language politeness,
and savoir-vivre. We emphasize the way a student should
behave himself, particularly at
a university or college, where it
is accepted to conduct yourself in a certain manner, for
your own good.
Another aspect of students’ behavior that might be a
bit problematic is getting
accustomed to the quiet hours
and respectful behavior on
and off campus. Students must
also remember about the ban
on smoking and drinking
alcohol in public.
While they are the attendees of EILC, they explore the city, its
educational and cultural offer and the entertainment it provides.
The idea behind the afternoon extracurricular activities is to show
them as many attractions in Poznań as possible. In clubs, at
dancing workshops and national evenings the course attendees
may get to know each other better and establish closer relations.
It is the time to explore city transportation, other districts of
Poznań, locations of university buildings, libraries, pools and
sport halls.
We direct students’ attention to regional cuisine, the
characteristic delicacies which can be tasted only in this region of
Poland, such as „pyry z gzikiem” – potatoes with cottage cheese
served with cream and chives. Teachers, and more often guides
show the bars and restaurants frequently visited by students.
Usually, guides are also asked by the students to help with
shopping craze.
For a month life is very intensive for us all. Time flies quick and
before we even notice, the roles revert and the students inform us
about newly opened restaurants or interesting cultural events,
not to mention that they become experts in moving around the
city.
What is more, almost without notice, they begin to
understand this strange language everyone is speaking. We are
convinced our students are ready to start the new academic year.
They will manage.
Anna Roter-Bourkane
Anna Roter-Bourkane
3
4
Moje impresje
My impressions
To nieprawda, że z latami pracy przychodzi rutyna – zawsze jest
trema przed pierwszym spotkaniem z nowymi studentami. Oni
muszą przeżywać to samo (obcy kraj, nieznani ludzie). Było to moje
trzecie spotkanie z Erasmusami na prekursie, ale w to niedzielne
popołudnie szłam tak samo stremowana, jak za pierwszym razem.
Jacy będą, czy grupa znajdzie wspólny język, czy poczują do siebie
sympatię?
Każdy taki kurs to nie tylko spotkanie z nowym językiem i kulturą,
ale przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Często
bardzo odmiennym, wywodzącym się z innego kręgu kulturowego,
innych tradycji i obyczajów. Wyjazd w ramach programu Erasmus jest
niepowtarzalną okazją do takich spotkań.
Pierwsze spotkanie w holu domu akademickiego. Wszyscy
przyglądają się sobie badawczo - zarumienione twarze, pytające
spojrzenia. Część nawiązała już ze sobą kontakt drogą internetową
i teraz spotykają się w realu.
Niektórzy, nieliczni przyjechali
tu z kolegami ze swoich macierzystych uczelni. Są z różnych
krajów: Hiszpanie, Turcy, Francuzi, Włosi. Jest i Węgierka.
W tym roku wszyscy początkujący, więc na razie możemy
się komunikować tylko po
angielsku, ale po miesiącu będą
mogli już coś powiedzieć
i zrozumieć w tym, tak obco dziś
brzmiącym języku. Zastanawiają się pewnie, kto z kim
będzie w grupie. Zaczyna się
wspólna miesięczna przygoda.
Już po kilku dniach zaczynamy
się lepiej poznawać i przekonujemy się, że, mimo pozornych
różnic, bardzo jesteśmy do
siebie podobni. Młodzi ludzie mogą zweryfikować swoje
wyobrażenie o innych, sprawdzić, ile prawdy a ile mitu jest
w stereotypach. Nawiązują się znajomości, przyjaźnie – jedne
przetrwają do końca kursu, niektóre okażą się trwalsze. Kiedy
żegnamy się po czterech wspólnych tygodniach, jesteśmy bogatsi
o nowe doświadczenia, wiedzę, a – co najistotniejsze –
o doświadczenie drugiego człowieka. To najważniejsza lekcja dla
studentów, ale i dla nauczyciela. Tego nie da żaden wykład
akademicki.
Z niektórymi spotykamy się jeszcze po pierwszym października na zajęciach lektoratowych, większość rozjeżdża się po różnych uniwersytetach. Mam nadzieję, że dobrze będą wspominać
te cztery tygodnie na przełomie sierpnia i września w Poznaniu.
Ja czekam już na nową grupę.
Na starość robię się sentymentalna...
It is not true that with time we follow the same old routine.
I always have jitters before the first meeting with new students.
I believe they experience the same feeling – the anxiety of being in
a foreign country, among unknown people. This had been the third
time I was to teach Erasmus Intensive Language Course students, but
that Sunday afternoon I got cold feet as if it was the first time. What
will they be like? Will they get along with each other? Will they
integrate?
Although every such course introduces you to new language
and culture, it is, above all, an encounter with another person. Often
it is a meeting with someone unlike yourself, whose traditions,
customs and culture are far different from yours. The Erasmus student exchange program provided such a unique opportunity.
The first meeting is held in the main hall of a student dormitory.
With blushful faces all those who gathered exchange curious looks.
Some of them already contacted each other over the
Internet and now are meeting
face to face. Several students
arrived with their friends of
their universities or colleges.
I see students from various
countries: Spain, Turkey, France
and Italy. There is a girl from
Hungary. This year no one
speaks Polish, so at the beginning we can only communicate in English. In a month,
however, they will be able to
speak some Polish and understand a bit of this strangely
sounding language. Now they
are probably puzzling over who
will join their group. Our onemonth journey begins. A few
days pass and we get to know each other better. We find out we have
a lot more in common than we had previously thought. Young
people can verify their ideas of other nations, check whether their
beliefs have a reflection in reality. Acquaintances are made and
friendships bond, some will end when the course finishes, others
will last for long. When the four weeks pass and we say our goodbyes,
we are enriched with new experiences, knowledge and, what is of
paramount importance, the experience of another human being.
This is the most important lesson of all for students and for teachers.
No lecture at a university will give you that.
We will meet again with some of the students when the
academic year starts. The rest will departure for other universities in
Poland. I hope they will remember these four weeks in Poznan well.
I am already eager to meet a new group of students.
I get sentimental with age…
Ewa Węgrzak
Ewa Wegrzak
TERAZ POLSKI 1/2014
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Śpiąca Królewna mówi po polsku
The Sleeping Beauty speaks Polish
Warsztaty teatralne to dodatkowe, ale obowiązkowe zajęcia
językowe dla studentów programu
Erasmus. Od normalnego kursu
językowego różnią się formą i treścią,
a uczestniczą w nich wszyscy studenci
bez względu na stopień znajomości
języka polskiego.
W tym roku warsztaty były
naprawdę wyjątkowe – po raz pierwszy spotkały się trzy grupy początkujące, by wspólnie przygotować
przedstawienie! Trzeba dodać i należycie podkreślić, że istotą tego rodzaju zajęć jest napisanie po
polsku tekstu (według podanego i zaakceptowanego pomysłu), a następnie nadanie mu kształtu scenicznego. Trzeba wybrać
reżysera, aktorów, rozwinąć scenariusz tak, by jak najwięcej
studentów mogło pokazać swój aktorski talent, nauczyć się ról
i zagrać. A wszystko to trzeba zrobić mając do dyspozycji cztery
dwugodzinne spotkania, wypełnione próbami, dyskusjami,
pisaniem, czytaniem tłumaczeniem i spieraniem się o szczegóły.
Dla studentów, którzy uczyli się polskiego zaledwie trzy
tygodnie, było to wielkie wyzwanie. I wywiązali się z tego
znakomicie! W języku angielskim powstał scenariusz pod wiele
mówiącym tytułem „Dawno, dawno temu…”. Postacie ze świata
dziecięcych bajek i mieszkańcy masowej oraz internetowej
wyobraźni spotkali się w magicznej przestrzeni, gdzie wszystko jest
możliwe. A więc Królewna Śnieżka mogła rozmawiać ze Steve’m
Jobsem, który dzięki niej nazwał swoją firmę Apple, a Czerwony
Kapturek poprzez Twitter chciał odnaleźć Babcię; Lady Gaga,
Muzy, Kapitan Hook, Wilk, Herkules, Youtube i Justin Bieber – nie
sposób wymienić tu wszystkich postaci. Fantazja i wyobraźnia,
znajomość bajek, kultury, pomysłowe kostiumy i muzyka, złożyły się
na niezapomniane przedstawienie. I jeszcze jedną rzecz należy
podkreślić – poczucie humoru, wyrażone w dwóch obcych
językach!
Studenci i wolontariuszki – wszyscy pracowali znakomicie,
mając przy tym zajęcia zgodnie z planem i programem, test
końcowy i bardzo bogaty program turystyczno-kulturalny.
A nauczycielka, zachwycona tym, w co przeobraził się jej pomysł,
już obmyśla następne przedstawienia dla studentów Erasmusa
( i nie tylko )…
Theatre workshops are one of the
extracurricular language activities
that Erasmus students can choose
from. They differ from a normal
language course in form and content,
and all students regardless of their
level of Polish can take part.
This year the workshops were
truly special – it was the first time that
three beginner groups combined to
make a production together! One
must emphasize that the essence of
the workshops is to write a script in
Polish, based on an agreed idea, and to turn it into a real theatre
production. The students need to choose a producer, cast and
develop the script so that as many of them as possible have the
opportunity to show their acting talent, learn roles and perform. All
of this needs to be completed having only four two-hour sessions
available, filled with rehearsals, discussions, writing, reading,
translating and arguing about the details.
This was a huge challenge for students who had only been
learning Polish for three weeks – and they completed it very
successfully! A script was written in English under the title
„A long, long time ago…”. Characters from children’s fairy
tales, mass culture and the internet met in a magical environment,
where anything is possible. This meant Snow White could
talk to Steve Jobs and inspire him to name his company Apple,
and Little Red Riding Hood tried to find her grandma through
Twitter. Lady Gaga, the Muses, CaptainHook, Big Bad Wolf,
Hercules, Youtube and Justin Bieber were just some of the
other characters involved! Imagination and creativity,
knowledge of fairy tales, culture, innovative costumes and music
all combined together in an unforgettable performance. And last
but not least – a sense of humor, expressed across two foreign
languages!
The students and volunteers all worked together while
at the same time attending classes, cultural activities and
sitting a final language exam. Meanwhile the teacher,
delighted with how the idea turned out, is planning future
theatre workshops for Erasmus students (and others)…
Wiesława Stefańska
Wiesława Stefańska
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
w Poznaniu są ofertą dydaktyczną kierowaną do tych z Państwa, którzy, przejawiając zainteresowania ?lologiczne,
pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć uprawnienia do nauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące
się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce, bądź w ośrodkach polonistycznych poza
granicami kraju.
Program trwających trzy semestry Studiów obejmuje 350 godzin wykładów, konwersatoriów i zajęć warsztatowych
z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, wiedzy o języku polskim oraz kulturze polskiej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej UAM pod adresem:
http://wfpik.amu.edu.pl/strona-glowna/wfpik/aktualnosci
Serdecznie zapraszamy!
5
6
1. Erasmus dla mnie to …
2. Co Panu/Pani dał wrześniowy intensywny kurs języka polskiego?
3. Czy Pan/Pani poleciłby/poleciłaby kurs w Poznaniu innym studentom Erasmusa? Dlaczego?
4. Najciekawsze momenty na lekcjach to …
5. Dlaczego warto uczyć się polskiego?
Samuel (Hiszpania)
SONDA
Hannah (Niemcy)
1. Erasmus jest dla mnie okazja do poznania nowych ludzi i kultur,
zawarcia nowych znajomosci w calej Europie, jest przerwa w codziennym
zyciu, jakie prowadze w rodzinnym kraju.
2. Podstawowe umiejetnosci jezykowe, które pomagaja funkcjonowac
na co dzien. Na przyklad czytanie karty dan w restauracji, zamawianie
jedzenia, podstawowe konwersacje jak powitania lub podziekowania.
3. Tak, poniewaz to najlepszy sposób, zeby poznac kolegów, którzy beda
studentami Erasmusa razem ze mna przez nastepne pól roku oraz zeby
poznac Poznan jako miasto (z powodu wycieczek po miescie).
4. Wycieczka do lasu, na której zbieralismy grzyby, spektakl teatralny.
5. Uczenie sie nowego jezyka moze byc bardzo zabawne. Pozwala
komunikowac sie z mieszkancami (zyskiwac polskich kolegów) i czuc sie
w Polsce bardziej jak w domu.
1. Erasmus for me is meeting new people and cultures, making new
friends all over Europe, a break from everyday life in the home country.
2. Basic language skills which help you survive in the everyday life. For
example, reading menu card in a restaurant, ordering food, basic
conversations like greeting, or thanking.
3. Yes, because it is the best way to meet friends who will be on the
Erasmus program with you for the following half a year.To get to know Poznan
as a city (because of the city tours).
4.The mushroom picking trip, the theater performance
5. Learning new languages can be a lot of fun. To communicate with the
citizens (making friends among Poles).To feel more at home in Poland.
SONDA
1. Erasmus is for me …
2.What were – in your opinion – the benefits of Polish language course in September?
3.Would you recommend the Erasmus course in Poznań to other Erasmus students? Why?
4.The most interesting moments during classes were …
5.Why is it worth learning Polish?
1. Sposobem dojrzewania i rozwoju w wielu aspektach.
2. Kurs zostal dobrze zorganizowany; daje nie tylko
pierwszy kontakt z jezykiem, ale takze z kultura, miastem,
ludzmi itp.
3. Zdecydowanie polecilbym ten kurs, poniewaz kazdy
moze znalezc sposób, zeby sie nim cieszyc i wyciagnac cos
dla siebie z tego nowego doswiadczenia.
4. wycieczki, dodatkowe zajecia i oczywiscie, chwile
spedzone z grupa.
5. Warto uczyc sie polskiego, bo Polacy sa niesamowici
i, jesli nauczysz sie polskiego, mozesz mówic: “Kocham cie
Polsko!!!”
1. A way of growing and making progress in different
aspects.
2. The course was well organized, it wasn’t just the first
contact with the language but also with the culture, city,
people, etc.
3. I would strongly recommend the course because
everybody can find a way to enjoy it and learn something
from this experience in general.
4. The trips, the activities, and of course the moments
spent with the group.
5. It is worth learning Polish because Polish people are
incredible and if you learn it you can say: Kocham cie Polsko!
(I love you Poland!)
TERAZ POLSKI 1/2014
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Çem (Turcja)
1. Uczuciem wolnosci w innym kraju. Poznaniem nowych kolegów,
spotkaniem z nowa kultura i zobaczeniem nowych miejsc w calej
Europie. Erasmus jest dla mnie interakcja róznych kultur.
2. Nauczylem sie, jak o cos poprosic w sklepach, jak sie przywitac
z ludzmi i jak sie moge odnalezc wsród innych, a Polacy doceniaja to
i podchodza do obcokrajowców mówiacych po polsku w sposób jeszcze
bardziej sympatyczny. Nauczylem sie równiez innych rzeczy, wiec
czasem spotykam sie z kims, kto nie mówi po angielsku i mozemy
komunikowac sie tylko po polsku. To jest dla mnie niesamowita
przyjemnosc. Na przyklad, ja studiuje w Koszalinie i tam nie ma zbyt
wielu ludzi, którzy umieja mówic po angielsku. Czasem musimy dac
sobie rade porozumiewajac sie tylko po polsku i zwykle to mi sie udaje.
3. Oczywiscie, bylem w wielu polskich miastach. Moim ulubionym
jest nadal Poznan. Tam jest duzo klubów, w których w wiekszosci ludzie
umieja mówic po angielsku, jest tam całodobowy system komunikacji
tramwajowej i autobusowej, a siec komunikacji miejskiej jest bardzo
wazna. Jest tam wiele zabytków, duzo centrów handlowych i dobre
uczelnie. Poznan jest fantastyczny. Podoba mi sie tam!
4. Podczas wieczorów narodowych. Takze teatr i polskie tance byly
dla nas ciekawe.
5. Mamy tureckie przyslowie, mówiace ze jeden jezyk – jeden
czlowiek, dwa jezyki – dwoje ludzi. Zatem wszystkie jezyki sa wazne na
swiecie. Polski jest jednym z jezyków slowianskich i jesli nauczysz sie
polskiego, to mozesz latwo zrozumiec formy gramatyczne innych
jezyków slowianskich oraz mozesz latwo nauczyc sie jeszcze innych
jezyków. Zatem polski jest wazny z tego punktu widzenia.
SONDA
Anne-Céline (Francja)
1. An opportunity to know new places, meet
new people and discover different cultures.
2. An introduction to the language, I think the
course was crucial to see whether you would be
interested in learning it or not, and I have to say that
even if it’s hard, I enjoy it.
3. Poznan is a great place. I am so pleased that my
university has the Erasmus with this city. Poznan is
beautiful, even more in the summer time. Besides, it is
quite a big city, and its citizens have a really pleasant
accent.
4. When we stopped a bit from grammar and we
also talked about culture, saw videos, mixing theory and
real life stories made it very interesting.
5. Nowadays, who doesn’t know English, French or
German? I would say that the less widely known
languages as Polish are the future. I mean, the more you
know the further you can get. I definitely will find a way
to keep up with my Polish and also to come back, for
sure.
Isabel
1. Przygoda, która pozwolila mi odkryc wiele rzeczy. To jest wspaniala szansa
spotkania z inna kultura, ale takze mozliwosc rozwoju osobistego.
2. Bez wrzesniowego lektoratu jezyka polskiego nie wiem, jakbym dala sobie rade.
Polski jest bardzo trudnym jezykiem i ten miesiac poswiecony na jego nauke przed
wszystkimi zajeciami ogromnie pomaga w codziennym zyciu w Polsce.
3. Polecilabym ten kurs, poniewaz jest bardzo dobry, atmosfera takze, i to jest dobry
sposób, zeby poznac ludzi przed rozpoczeciem semestru.
4. Podczas popoludniowych zajec dodatkowych, odkrywanie Poznania i troche
jego historii oraz historii Polski bylo interesujace.
5. Polski nie jest powszechnie znanym jezykiem. Powiedzialabym, ze to jest wielki
atut uczyc sie go w tym kraju. Oczywiscie, to jest pozyteczne w codziennym zyciu w
Polsce, ale takze przydaje sie pózniej w CV.
SONDA
1. Możliwość poznania nowych miejsc i ludzi oraz
odkrywania innych kultur.
2. Był wprowadzeniem do języka. Myślę, że kurs był
kluczowy jeśli chodzi o podjęcie decyzji, czy jest się
zainteresowanym uczeniem, czy nie i muszę
powiedzieć, że choć było ciężko, jestem zadowolony.
3. Poznań to wspaniałe miejsce. Jestem bardzo
zadowolony, że mój uniwersytet organizuje wyjazdy w
ramach Erasmusa do tego miasta. Poznań jest piękny,
szczególnie w lecie. Poza tym jest całkiem dużym
miastem, a jego mieszkańcy mają naprawdę przyjemny
akcent.
4. Kiedy na moment odrywaliśmy się od gramatyki
i rozmawialiśmy o kulturze, oglądaliśmy filmy wideo,
łączenie teorii z prawdziwymi przeżyciami było bardzo
interesujące.
5. Któż dziś nie zna angielskiego, francuskiego czy
niemieckiego? Powiedziałbym, że mniej znane języki,
jak polski, są przyszłościowe. To znaczy, im lepiej je
znasz, tym dalej zajdziesz. Na pewno znajdę sposób,
żeby kontynuować naukę polskiego i z pewnością tutaj
wrócę
SONDA
German (Hiszpania)
1. Erasmus is the feel of freedom in another country for me.
Meeting new friends, experiencing different culture and seeing new
places in Europe. For me Erasmus is the interaction of various cultures.
2. I have learned how to do shopping in the malls or how I should
say hello to people, how I can introduce myself in a way that is
accepted by Polish people, them becoming more genial. Also, I have
learned other things, so sometimes when I meet with someone who
doesn’t speak English we can try to communicate only in Polish. It is an
incredible pleasure for me. In Koszalin, where I am studying, there
aren’t a lot of people who can speak English. Sometimes we have to
make do with Polish and usually it works.
3. Of course. I visited a lot of cities in Poland, although Poznan is still
my favorite. There are a lot of clubs, most people can speak English,
there is a twenty-four-hour transportation system, network is very
important. Poznan has a lot of historical places, shopping malls and
good universities. Poznan is fabulous. I like it there!
4. The most interesting moments during the course were the
national evenings. The theatre and polish dance workshops were
interesting for us, too.
5. We have a Turkish proverb about this. One language – one
person, two languages - two persons. That means that every language
is important in the world. Polish is a Slavic language and if you learn
Polish, you can understand grammar forms of other Slavic languages
more easily. You can learn other languages with less difficulty.
Polish is important from this point of view.
1. Erasmus is for me an adventure that made me discover many things. It's a great
opportunity to get to know other cultures, but also to improve yourself.
2. I can’t imagine what would I do without the Polish course in September. Polish is
a very difficult language and having one month to learn it before all the classes start
helps a lot in the daily life in Poland.
3. I would recommend this class because it is very beneficial. The atmosphere is
nice too, and it is a good way to meet new people before the beginning of the academic
year.
4. The most interesting moments during the course were the activities we had in
the afternoon. Discovering the city of Poznan and finding about the city’s and Poland's
history was intriguing.
5. Polish is not a widely known language. I would say that it is a big asset to learn it in
the country. Of course, it is good for the time I will spend in Poland, but it is also good for
the curriculum.
7
8
1. Niesamowite doświadczenie, dzięki któremu można spotkać
nowych ludzi, poznać inne kultury i przeżyć tak wiele wspaniałych
chwil.
2. Po pierwsze, możliwość przyjazdu do Polski latem, kiedy
miasto wygląda zupełnie inaczej i we wrześniu nie ma jeszcze tak
wielu studentów Erasmusa, więc trzeba stawić czoła problemowi
przebywania w innym kraju, w którym mówi się obcym językiem.
Przyjazd we wrześniu był najlepszą rzeczą, jaką zrobiłam
i dotychczas najlepszym okresem mojego pobytu na Erasmusie.
Naprawdę bardzo podobał mi się kurs, gdyż mieliśmy zajęcia, na
których uczyliśmy się języka polskiego, ale także mieliśmy okazję
zobaczyć tak wiele miejsc w Poznaniu i dowiedzieć się kilku
interesujących rzeczy o historii Polski.
3. Tak, zdecydowanie polecam, ponieważ poznaje się wielu
ludzi, świetnie się bawi i to jest doskonały powód, żeby przedłużyć
swój pobyt na Erasmusie.
4. Dla mnie najlepsze chwile były podczas tańców polskich, to
było bardzo zabawne i życzę każdemu, żeby tego doświadczył.
To był inny sposób uczenia się kultury kraju.
5. To zależy od tego, na jakich jest się studiach, ale z drugiej
strony to nie ma znaczenia, ponieważ moim zdaniem to jest wielkie
wyzwanie uczyć się języka polskiego jako jednego z najtrudniejszych języków w Europie.
1. Erasmus is the best experience of my life. It makes you live in
a totally different culture with totally different habits, it forces you to be
open-minded. I met wonderful people in a way I couldn’t even imagine
and shared unique moments. Everybody should have the chance to live it.
2. That was in my mind the best part of my trip. If the first week away
from home can be rash, you don’t have to manage your courses at the
university, you live like a family with 20 or 30 people, living together,
partying together, discovering each other. This atmosphere comforts you.
Also, local people make you discover the city and the area, the culture and
the language which is, in my mind, quite important to “survive”.You can do
everything by yourself, even with people who don’t speak English. And
the most important, you make strong friendships.
3. Of course I do, because of the reasons I told above. Also, you can
make a guide for the other Erasmus people who come one month later.
4. Learning a new language is always cool, but the best moments
were all the trips and activities made in the afternoon.
5. It always worth learning a language. And if you manage to learn
Polish, I’m sure you’ll manage to learn everything.
1. For me Erasmus is an incredible experience where you can
meet new people, get to know some different cultures and have so
many good moments.
2. Coming in September was the best thing I have done, for me
it was the best moment of the Erasmus until now. I really enjoyed
the course due to the fact that we had classes, we learned Polish,
but also we had the opportunity to do some sightseeing in Poznan
and to learn some interesting things about the history of Poland.
3. Yes, I strongly recommend it because you meet so many
people, you have so much fun and it is a reason to prolong your
Erasmus stay.
4. For me the best moment was when we had Polish dance
workshops. It was very funny and I wish everybody had attended
them. It was a different way of learning the culture of a country.
5. On the one hand it depends on what degree you are
studying. On the other hand it doesn’t matter because, in my
opinion, it is a great challenge to learn Polish as it is one of the most
difficult languages in Europe.
SONDA
Isabel (Hiszpania)
1. Najlepsze doświadczenie mojego życia. Umożliwia życie w totalnie
innej kulturze z zupełnie innymi zwyczajami, a to zmusza do bycia
otwartym. Podczas pobytu poznałem tak wspaniałych ludzi, że nie
mogłem sobie tego nawet wcześniej wyobrazić i dzieliłem z nimi
wyjątkowe chwile.Wszyscy powinni mieć szansę przeżyć coś takiego.
2. To jest moim zdaniem najlepsza część mojej podróży. Skoro
pierwszy tydzień poza domem może być trochę lekkomyślny, nie trzeba
dawać sobie rady z zajęciami na uniwersytecie, żyje się jak dwudziesto lub
trzydziestoosobowa rodzina, razem mieszkająca, wspólnie imprezująca,
odkrywająca siebie nawzajem. Ta atmosfera dodaje otuchy. Także Polacy
odkrywają przed obcokrajowcami miasto i okolicę , kulturę i język, co jest,
moim zdaniem, dość ważne, żeby „przeżyć”. Wtedy można robić wszystko
samodzielnie i niezależnie, nawet z ludźmi, którzy nie mówią po
angielsku. I najważniejsza rzecz – poznaje się kolegów i zawiera się bliskie
przyjaźnie.
3. Oczywiście, zrobiłbym to, z powodów, o których już wcześniej
mówiłem. A też dlatego, że możesz zostać przewodnikiem dla innych
studentów Erasmusa, którzy przyjeżdżają miesiąc po tobie.
4. Uczenie się nowego języka jest zawsze fajne, ale najlepszymi
chwilami były wszystkie wycieczki i aktywności popołudniowe.
5. Zawsze warto uczyć się języka. I jeśli uda ci się nauczyć polskiego,
to jestem pewien, że zdołasz nauczyć się wszystkiego/poradzisz sobie
z nauczeniem się wszystkiego.
SONDA
Florian (Francja)
Jeremy (Francja)
1. Najwspanialszym doswiadczeniem w moim zyciu!
2. lepsza integracje w Polsce.
3. Tak, oczywiscie, poniewaz ten poziom nie jest trudny i to jest
interesujace.
4. Podczas interakcji miedzy nauczycielem a studentami!
5. Jezyk polski jest piekny, podoba mi sie! Kiedy chce sie
poderwac jakies polskie dziewczyny, to jest interesujace i czasami
konieczne, zeby znac pewne zwroty. Takze w zyciu codziennym
(robienie zakupów itp.).
1. The greatest experience in my life!
2. A better integration in Poland.
3. Yes, of course, because the level is not difficult and it's
interesting.
4. During the interaction between teacher and students!
5. Polish language is beautiful, I like it! When you want to pick up
some Polish girls, it's interesting and sometimes necessary to know
some sentences. Also for living (do shopping etc.).
TERAZ POLSKI 1/2014
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
INFORMACJE OGÓLNE
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców powstało
w 1985 r. przy Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli
akademickich, z których większość to pracownicy Instytutu Filologii
Polskiej oraz członkowie Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów
przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego, podlegającej Ministerstwu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Programy nauczania proponowane
w studium zostały opracowane w odniesieniu do systemu poziomów
zaawansowania przyjętego przez komisję.
TYPY KURSÓW
a) Kursy języka polskiego
• 4 godziny tygodniowo przez 30 tygodni: 2000 PLN
• 4 godziny tygodniowo przez 15 tygodni: 1200 PLN
• 6 godzin tygodniowo przez 30 tygodni: 2500 PLN
• 6 godzin tygodniowo przez 15 tygodni: 1600 PLN
• 10 godzin tygodniowo przez 30 tygodni: 3800 PLN
• 10 godzin tygodniowo przez 15 tygodni: 2200 PLN
b) Roczny kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w Polsce
(600 godzin + 75 godzin zajęć specjalistycznych)
opłata za rok: 3100 EUR
opłata za semestr: 1550 EUR
c) Kursy przygotowujące do zdawania Państwowego Egzaminu
Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego
• Semestralny kurs (4 godz. tygodniowo, łącznie 60 godz.) 1200 PLN
• Intensywny dwutygodniowy kurs (15 godz. tygodniowo) 1000 PLN
d) Lektorat dla studentów UAM
• 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni na I roku studiów na UAM
• 2 godziny tygodniowo przez 30 tygodni na II roku studiów na UAM
WARUNKI REKRUTACJI
Kandydaci są proszeni o przedłożenie:
• wypełnionego formularza zgłoszeniowego
• testu kwalifikacyjnego (tylko dla średnio zaawansowanych
i zaawansowanych)
• uzasadnienia wyboru danego kursu
Termin składania zgłoszeń na kursy organizowane w I semestrze
upływa 15 września, a na kursy w II semestrze – 15 stycznia.
Zgłoszenia na intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów
w Polsce będą przyjmowane do 1 września.
PUNKTY ECTS: 15 godzin – 1 punkt ECTS
POZIOMY NAUCZANIA
Przydział studentów do grup odbywa się na podstawie stopnia
znajomości języka polskiego uczestników:
• poziom a dla początkujących (poziom wstępny A1, poziom
elementarny A2)
• poziom B dla średnio zaawansowanych (poziom podstawowy B1,
poziom średni ogólny B2)
• poziom C dla zaawansowanych (poziom efektywnej biegłości
językowej C1, poziom zaawansowany C2)
WPŁATY
Wpłaty na wybrany kurs należy dokonywać bezpośrednio na konto
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.
Wszystkie wpłaty na terenie Polski należy uiszczać w złotych.
Bank Zachodni WBK SA VI o/Poznań
PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 subkonto: 703-36
BIC (SWIFT): WBKPPLPP
ZAKWATEROWANIE
Studium gwarantuje zakwaterowanie wyłącznie uczestnikom
intensywnego rocznego kursu przygotowawczego dla kandydatów
na studia w Polsce.
Miesięczna opłata za miejsce w domu studenckim (pokój
dwuosobowy) wynosi ok. 400 zł.
TERAZ POLSKI 1/2014
9
10
GENERAL INFORMATION
The School of Polish Language and Culture for Foreign Students
was established in 1985 by the Institute of Polish Philology of Adam
Mickiewicz University in Poznań. The classes are conducted by
academic teachers, most of whom are faculty members of the
institute of Polish Philology and members of “ZAZIE”: the Team of
exam tasks authors and examiners by the State Commission for the
Certification of Polish as a Foreign Language at the Ministry of
Science and Higher Education. The school follows curricula designed
by the Commission.
TYPES OF COURSES
a) Polish language courses
• 4 hours of classes per week for 30 weeks 2000 PLN
• 4 hours of classes per week for 15 weeks 1200 PLN
• 6 hours of classes per week for 30 weeks 2500 PLN
• 6 hours of classes per week for 15 weeks 1600 PLN
• 10 hours of classes per week for 30 weeks 3800 PLN
• 10 hours of classes per week for 15 weeks 2200 PLN
b) One-year preparatory course for learners who want
to study at Polish universities or colleges
(600 hrs of classes and 75 hrs of Polish for special purposes)
two semesters: 3100 EUR, one semester: 1550 EUR
c ) One-semester preparatory course for the certificate exam
(4 hours of classes a week) 1200 PLN
d) Two-week preparatory course for the certificate exam
(15 hours of classes a week) 1000 PLN
e) Lectures
ź 2 hours a week for 30 weeks for the first year of studies at AMU
ź 2 hours a week for 30 weeks for the second year of studies at AMU
ADMISSION REQUIREMENTS
Candidates are asked to submit the following:
1) course application
2) placement test (intermediate and advanced students only)
3) reasons for selecting a given course
The deadline for applications for the first semester is September
15, and January 15 for the second semester.The deadline
for the one-year preparatory course applications is September 1.
CREDIT POINTS (ECTS): 15 hours – 1 credit point
TEACHING LEWELS
Group placement is made on the basis of the student’s
level of language advancement:
• level A for beginners (Breakthrough Level A1,
and waystage level A2)
• level B for intermediate learners (threshold Level B1,
and Vantage Level B2)
• level C for advanced learners (E? ective Operational
Proficiency C1, and Mastery Level C2)
PAYMENT
Payment for the chosen course should be made directly
to the university account:
Bank: Bank Zachodni WBK SA VI o/ Poznań
Account number: pl 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Sub-account: 703-36
BIC (SWIFT) WBKPPLPP
Tuition is to be paid in Polish zloty.
HOSING
The school guarantees housing only for students
participating in the one-year preparatory course.
A monthly rent for one person is 400 PLN.
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ
zaprasza
Bałkanistyka
Bałkanistyka, studia w języku angielskim
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia polska
Filologia polska jako obca (zajęcia w Słubicach)
Filologia, specjalność filologia czeska
Filologia, specjalność filologia bułgarska
Filologia, specjalność filologia chorwacka
Filologia, specjalność filologia klasyczna
Filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Filologia, specjalność filologia serbska
Filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Polacy i Niemcy w Europie
Wiedza o teatrze
Media interaktywne i widowiska
KONTAKT:
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48 61) 829 46 94,
(+48 61) 829 46 9Z, (+48 61) 829 46 99
e-mail: [email protected]
Instytut Filologii Polskiej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: [email protected]
www.polonistyka.amu.edu.pl
Instytutu Filologii Słowiańskiej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: [email protected]
www.slavic.amu.edu.pl/~slavic/
Instytut Filologii Klasycznej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: [email protected]
www.staff.amu.edu.pl/~platon/
Rejestracji na studia
można dokonać pod adresem:
www.rejestracja.amu.edu.pl
E-LOCAL FOR ALL
Więcej informacji:
http://www.academic-projects.eu/elocal
http://maius89.maius.amu.edu.pl/~moodleifp/
TERAZ POLSKI 1/2014
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Rozmowa z Zoyą Berezovskayą,
studentką z Rosji
- Czy Słubice są dobrym miastem
do studiowania?
- Wydaje mi się, że Słubice są miastem
z bardzo korz ystnym położeniem
geograficznym. Można tu korzystać
z sąsiedztwa z Niemcami, nauczyć się
dodatkowo, oprócz polskiego, języka
niemieck iego. Istnieje możliwość
prześledzenia wzajemnych sfer i współpracy obu krajów. Każdy może znaleźć się
od razu w dwóch krajach, bo dla wielu
ludzi jest to możliwość zdobycia polskoniemieckiego wykształcenia. Studiowanie na granicy daje więcej możliwości
we wsz ystkim, więcej możliwości
rozwoju.
- Co jest dla Pani najtrudniejsze
w nauce języka polskiego?
- Język polski ma swoje własne cechy,
jak i wszystkie pozostałe języki świata. Kiedy zaczynałam uczyć się polskiego, wielu
moich znajomych mówiło, że to będzie bardzo łatwe, ponieważ polski i rosyjski są
podobne... Teraz jestem przekonana, że podobnego w nich nie ma tak dużo,
a różnica jest znacząca. W polskim ważne jest, aby prawidłowo postawić akcent na
przedostatnią sylabę... Dla mnie to jest naprawdę trudne, no i od razu słychać
niepolski akcent.
- Jakie ma Pani plany na przyszłość?
- Mam nadzieję, że moja przyszłość będzie związana z badaniem języków, kultur
i nauczaniem sztuki, być może w różnych krajach. Znajomość języków pomoże mi
zrozumieć ludzi, nauczyć ich rysowania i stosowania różnych materiałów
do dekoracji i ozdób... A sama sztuka i moja praca będą zawierać mój stosunek
do wydarzeń i wyrażać mój świat wewnętrzny.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jan Zgrzywa
„mam wspaniałych wykładowców”
An interview with Zoya Berezovskaya,
a student from Russia
- Why did you choose to study Polish Philology for
International Students in Poland?
- I decided to study at AMU, because the university gives
opportunity to start learning at the beginner level. A true interest in
learning, especially Polish is crucial. We have great teachers who
explain every detail, try to arouse our interest and teach us using
interesting methods, techniques and modern technologies. I may
find out everything about Poland that is in the focus of my interest
and obviously learn excellent Polish.
- Did you know anything about Poland before you came
here?
- Yes, I did some research before I came to study in Poland. My
grand grandfather and his family were sent into exile to Siberia and
my family still remembers our ancestors, some Polish traditions and
elements of Polish culture. I participated in classes at the Center
of Polish Culture in Russia, too.
- What do you like and dislike most in Poles?
- I don’t mean to idealize, but I haven’t met any difficulties yet and
I can’t say anything wrong about the people. Everyone is different,
which is very interesting. In my opinion, Polish people are generally
good and open-minded. I am so happy I’ve met many fantastic Poles.
- Is Slubice a good place to study?
- It seems to me the geographical location of Slubice is very
advantageous. One may benefit from the close vicinity of Germany,
learn German in addition to Polish, and see how the cultures are
WYWIAD
- Dlaczego Pani wybrała studia w Polsce
na kierunku filologia polska jako obca?
- Powodem, dla którego zdecydowałam się
studiować język polski, jest to, że tutaj istnieje
możliwość rozpoczęcia nauki języka na poziomie
podstawowym. Ważne jest prawdziwe zainteresowanie uczeniem się, a szczególnie uczeniem się
języka polskiego. Mamy wspaniałych wykładowców,
którzy wyjaśniają wszystko w szczegółach, starają się
nas zainteresować, prowadzą zajęcia dydaktyczne,
stosując ciekawe metody nauczania i technologie
progresywne. Wszystkiego, czym jestem zainteresowana i co chcę wiedzieć o Polsce, mogę
dowiedzieć się tutaj, i, oczywiście, doskonale nauczyć
się polskiego.
- Czy wcześniej wiedziała Pani coś o Polsce?
- Oczywiście, że zebrałam o Polsce trochę
informacji przed przyjazdem na studia. Moi pradziadkowie zostali zesłani na Syberię, ale w mojej rodzinie
zachowała się pamięć o Polsce oraz trochę wiedzy na
temat kultury polskiej i polskich tradycji. Dodatkowo
chodziłam na zajęcia odbywające się w Centrum
Kultury Polskiej w Rosji.
- Co Pani podoba się najbardziej w Polakach,
a co najmniej?
- Nie chcę niczego idealizować, ale na czas
mojego obcowania z ludźmi z Polski nie mogę
powiedzieć o nich nic złego. Wszyscy ludzie są różni
i to jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem większość
Polaków to otwarci i dobrzy ludzie. Poznałam wielu
wspaniałych ludzi z Polski i jestem bardzo szczęśliwa
z tego powodu.
entwined and how the two countries cooperate. Everyone may find
himself in both countries at the same time, for many it is a chance
to get Polish-German education. Studying near the border gives
more opportunities in everything, more chances of selfdevelopment.
- What is the most difficult aspect of learning Polish for you?
- Polish has its own features just like any other language in the
world. When I began to learn Polish, many of my friends said that
it would be easy just because Polish and Russian are similar. Now I am
convinced that they are not so much alike, the difference is
conspicuous. It is important to put the stress on the penultimate
syllable in Polish. It is hard for me and I sound un-Polish.
- What are your plans for the future?
- I hope my future will be connected with researching languages,
cultures and teaching art, maybe in different countries. Knowledge of
languages will give me the insight into people, help to teach them
how to draw and use various materials in decorating. My art and work
will mirror my attitude towards the events and express my thoughts.
Thank you for the conversation.
Interview by Jan Zgrzywa
11
12
Rozmowa z Iloną Makovską z Ukrainy z Chersonia.
An interview with Ilona Makovska, a student from Kherson, Ukraine
Rozmawiał Jan Zgrzywa
- Why did you choose to study Polish
Philology for International Students in
Poland?
- I have always liked Poland (laughing). I used
to imagine Poland as a country of big
opportunities. Besides, my grandfather was born
here. He told me many funny stories about his
childhood.During the past two years I have been
participating in the meetings of Polish
community in Mikolajów in Ukraine.
This year I began to study Polish as a foreign
language philology in Collegium Polonicum at
Adam Mickiewicz University. I have heard many
positive reviews about AMU from my older
friends from Ukraine.
Another reason behind my choice is the
location of Slubice, which is a small town on the
Polish-German border. I will be practicing and
learning both Polish and German languages.
- Did you know anything about Poland
before you came here?
- We read a lot about Poland and observed
Polish holidays at the meetings of Polish
community in Ukraine. Two years ago I visited
Poland for the first time.
I got a place at the Warsaw University, but I decided to study
Polish as a foreign philology here is Slubice. I’ve never regretted my
decision. I think it was a wise choice.
„Już teraz wiem, że na stałe
chcę zamieszkać w Polsce”
WYWIAD
- Dlaczego wybrała Pani studia w Polsce
na kierunku filologia polska jako obca?
- Zawsze lubiłam Polskę. (śmieje się)
Czesto wyobrażałam sobie, że Polska jest
krajem z dużymi perspektywami. Tutaj też
urodził się mój dziadek. Często słyszałam od
niego zabawne historie z jego dzieciństwa.
W ostatnich dwóch latach uczęszczałam do
społeczności Polaków w Mikołajowie
na Ukrainie.
W tym roku rozpoczęłam studia w Collegium Polonicum na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza na kierunku filologia polska jako
obca. Słyszałam wiele dobrych recenzji
na temat tej uczelni od moich starszych
przyjaciół z Ukrainy.
Jednym z powodów mojego wyboru jest
również to, że Słubice to nieduże miasto na
granicy z Niemcami. Będę mogła ćwiczyć
i uczyć się nie tylko polskiego, ale także
niemieckiego.
- Czy wcześniej wiedziała Pani coś
o Polsce?
- Kiedy brałam udział w spotkaniach
społeczności polskiej na Ukrainie, czytaliśmy
wiele o Polsce oraz obchodziliśmy polskie święta. Pierwszy raz byłam
w Polsce w Warszawie dwa lata temu. Dostałam się na Uniwersytet
Warszawski, ale postanowiłam studiować filologię polską tutaj
w Słubicach. I nie żałuję swojej decyzji. Myślę, że to był dobry wybór.
- Co Pani podoba się najbardziej w Polakach, a co najmniej?
- Polacy są bardzo gościnnymi ludźmi. Kiedy pytałam kogoś
o drogę będąc w Warszawie, ludzie zawsze chętnie mi pomagali
i uśmiechali się do mnie. Bardzo podoba mi się to, że polska młodzież
tak chętnie studiuje i że kobiety są tutaj niezależne.
- Czy Słubice sa dobrym miastem do studiowania?
- Tak! Myślę, że Słubice sa małym miastem, gdzie nie ma zbyt
wielu możliwości rozrywek, co daje możliwość skupienia całej uwagi
na studiach. Oczywiście organizowane są imprezy dla studentów,
gdzie można spotkać się w gronie znajomych, jednak jest
to rzadkość.
- Co jest dla Pani najtrudniejsze w nauce języka polskiego?
- Polski nie jest dla mnie trudnym językiem. Niektóre polskie
słowa są podobne do ukraińskich, dlatego że oba te języki należą do
języków słowiańskich. Uczę się języka polskiego od kilku miesięcy
i nie mogę powiedzieć, że jest to coś bardzo trudnego. Polski, jak
i każdy inny język obcy, wymaga jednak czasu i praktyki.
- Jakie ma Pani plany na przyszłość?
- Po zdaniu egzaminu licencjackiego chciałabym rozpocząć
studia II stopnia w Poznaniu. Jeśli byłaby taka możliwość na kie-runku
dziennikarskim. Już teraz wiem, że na stałe chcę zamieszkać
w Polsce.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
- What do you like and dislike most in Poles?
- Poles are very welcoming.When I asked for directions in Warsaw,
people were always ready to help and kept smiling. Besides, it is very
inspiring to see emancipated women and all those young people
studying so eagerly.
- Is Slubice a good place to study?
- Yes! Since Slubice is a little town with a limited access to
entertainment, one may entirely focus on studying. There are student
parties where you may meet with friends, but they are rarely
organized.
- What is the most difficult aspect of learning Polish for you?
- For me, Polish is not hard to learn. Some words in Polish are
similar to Ukrainian, because they are both Slavic languages. I have
been learning Polish for a few months and haven’t had any problems
with it. Time and practice are required to learn Polish, just as any other
foreign language.
- What are your plans for the future?
- When I get my B.A. diploma I would like to start M.A. studies in
Poznan, journalism if possible. I am sure I want to settle down in
Poland.
Thank you for the conversation.
Interview by Jan Zgrzywa
TERAZ POLSKI 1/2014
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
Rozmowa z Ievgenijem Mishchenką z Ukrainy
An interview with Ievgenii Mishchenko from Ukraine
- How is studying different at Polish and Ukrainian universities?
- This is quite an interesting question, because I have to answer it
without any sentiments. Frankly speaking, I prefer to study at Polish
university as I see more advantages to it. First of all, the timetable is quite
flexible. Students may choose the classes they like best. Second, there are
fewer unnecessary subjects. My goal is to make progress in the chosen
field of study, so I don’t need to learn sociology or political sciences. Third,
the teachers’ approach to students’ problems is different. If you want to
study and improve, everyone will help you. At Ukrainian universities the
relations are more formal.
- Do you miss living in a big city? After the years you had been
living in Dniepropietrovsk, you moved to Słubice. How have you been
doing?
- It doesn’t bother me, because I really adore small towns. It has been
comfortable, especially, that you don’t experience the rush and wild
rhythm of a big city. You have access to everything you need: the
university, library and high standard student accommodation, thus you
get all the big city’s facilities in the rhythm of a small town life. If you feel
the need to visit a metropolis, you may get from Frankfurt on Oder to
Berlin in one hour by train. I am glad it is that easy.
- What are your further plans concerning your studies in Poland?
Have you thought about enrolling for courses at the universities in
Warsaw,Wrocław or Poznań?
- I would like to continue learning foreign languages. I haven’t
decided where yet. Maybe I will enroll on translation studies, but I am still
considering that. My long-term goals will definitely involve learning
foreign languages. Perhaps I will become a teacher in the future. We will
see how it turns out.
- A lot of learning ahead of you, but you like to acquire new
knowledge and a lot of difficult vocabulary. Speaking of which, was
there any interesting word you have recently learned?
- Yes, actually I learned the verb “pędzić” [to run]. It isn’t often used in
the spoken language. Phrases such as “Dokąd tak lecisz” are more
common. I came across this verb in an article about the stressful life in big
cities. I checked it in a dictionary and I was surprised I didn’t know its
meaning before. Now I am fond of this word and use it a lot because it is a
great opportunity to exercise pronunciation of Polish sound “ę”.
Thank you for the conversation.
WYWIAD
- Wśród studentów i wykładowców naszego kierunku znany jest
Pan jako osoba bardzo otwarta i ciekawa świata, na zajęciach zadaje
Pan zawsze mnóstwo pytań. Czy na poprzednich studiach, a wiem, że
jest Pan historykiem, też tak było? Czy może to studia w Collegium
Polonicum tak na Pana podziałały?
- Gdy się nad tym zastanowić, to jest w tym prawda. Studiowanie w
Słubicach dało mi możliwość realizacji tego, co trudno było zrobić na
poprzednich studiach. Chodzi o to, że już dzięki samym warsztatom i
zwykłemu obcowaniu z wykładowcami tworzą się możliwości
realizowania własnych ambicji, planów i zdobycia nowej wiedzy. Bo nie
tak dawno, 2-3 lata temu, bardzo intensywnie zacząłem się uczyć języków
obcych. I patrząc na tę moją „pasję”, to studia w Collegium Polonicum
dają mi możliwość rozwoju w tym kierunku.
- Czym różni się studiowanie na polskim i ukraińskim
uniwersytecie?
- To pytanie jest bardzo ciekawe, bo muszę na nie odpowiedzieć na
„chłodno”, nie ulegając emocjom. Mówię tak, bo bardzo podoba mi się
studiowanie na polskiej uczelni, widzę więcej pozytywnych stron w
porównaniu z poprzednimi studiami. Przede wszystkim jest bardzo
elastyczny grafik zajęć. Można wybierać te fakultety, które bardziej ci się
podobają. Drugi pozytywny punkt to ilość przedmiotów. Nie ma
w Polsce tylu ogólnych przedmiotów jak na ukraińskich uczelniach.
Ponieważ chcę się rozwijać w jednym określonym kierunku, to np.
socjologia albo politologia nie są mi do niczego potrzebne. Trzecim
aspektem jest podejście do studenta. Jeżeli chcesz studiować i rozwijać
się, to wszyscy ci pomogą. Na ukraińskich uczelniach często jest dystans
uczelni do studenta.
- Nie tęskni Pan za dużym miastem? Po latach spędzonych
w Dniepropietrowsku przeniósł się Pan do Słubic. Jak tu żyje się
takiemu studentowi jak Pan?
- Mnie to nie przeszkadza, bo naprawdę uwielbiam małe miasteczka.
Jest mi tutaj wygodnie, najważniejsze, że nie ma tego pędu, szalonego
rytmu dużego miasta. Wszystko tutaj jest: uczelnia, biblioteka, dobre
akademiki, czyli wszystkie elementy dużego miasta, ale tu żyje się w
rytmie niedużego miasteczka. A jeżeli chce się odwiedzić duże miasto, to
godzina pociągiem z Frankfurtu nad Odrą i już jesteś w Berlinie. Bardzo
mi się podoba taka możliwość.
- Jakie są Pana dalsze plany, jeśli chodzi o studiowanie
w Polsce? Kolej na Warszawę,Wrocław, a może na Poznań?
- Chciałbym nadal uczyć się języków obcych. Na razie nie wiem, gdzie
to będzie, w jakim mieście. Mogą to być studia związane z tłumaczeniem,
ale jeszcze się zastanawiam. Wiem, że na pewno połączę swoje życie
z uczeniem się języków, może nawet w przyszłości sam będę uczył ludzi.
Jeszcze zobaczymy.
- Widzę, że czeka Pana dużo nauki, którą Pan jednak bardzo lubi,
nowe obszary wiedzy, mnóstwo trudnego słownictwa…
A propos, jakiego ciekawego słówka ostatnio się Pan nauczył?
To słowo „pędzić”. Nie słyszałem go wcale zbyt często w języku
potocznym, już raczej w użyciu jest coś w rodzaju „Dokąd tak lecisz?”.
Ale ostatnio czytałem jakiś artykuł o stresie związanym z życiem
w dużych miastach i spotkałem czasownik „pędzić”. Zerknąłem do
słownika i byłem zdziwiony, że nie znałem wcześniej znaczenia tego
słowa. Teraz go używam i bardzo je lubię, bo to też okazja do ćwiczenia
polskiego dźwięku „ę”.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Interview by Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
Rozmawiała Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
- Among our students and lecturers you are perceived as an
open-minded person who is curious about the world. In class you
always ask a lot of questions. I know you are a historian. Were you
so enthusiastic about your previous studies as well or is it the
influence of studying in Collegium Polonicum?
- Yes, I guess, it must be the impact of studies in Słubice. Here I can
achieve the goals I set before myself when I was a student of history. What
I mean is that thanks to the workshops and simply associating with
teachers I have the chance to fulfill my ambitions, plans and to acquire
knowledge. About two or three years ago at most, I began to learn foreign
languages very intensively. Collegium Polonicum is exactly the place
where I can develop my “passion”.
Otwarcie studenckiej wystawy fotograficznej „Nastroje”
w Collegium Polonicum w Słubicach. Więcej na ten temat
w artykule Aleny Varaksy już w następnym numerze.
13
14
W stronę e-learningu?
Lektorat na platformie internetowej
Każdy lektor języka polskiego prawdopodobnie nie raz zadawał to nurtujące nas,
nauczycieli, pytanie: "Dlaczego Pani/Pan uczy sie
polskiego?". Pytanie to nie jest tylko wyrazem
naszej nieukrywanej ciekawości, ale przede
wszystkim w jakiś sposób, mniej lub bardziej
świadomy, wpływa na przygotowywanie zajęć
i scenariuszy lekcji. Nie ma tu znaczenia tak
bardzo narodowość czy pochodzenie, ale
przede wszystkim ważna jest motywacja
studenta. Czy jest ona wystarczająco silna,
aby dawała gwarancję zaangażowania kursanta,
czy jest na tyle mocna, aby poświęcił on swój
czas na naukę gramatyki, słownictwa, by
zainteresował się kulturą i starał się zrozumieć
nas Polaków. Oczywiście studenci są grupą
specyficzną, a ich motywacje do nauki polskiego są różne: od naukowych, po osobiste,
aż w końcu pragmatyczne. Wydaje się, że też
istotnym powodem są potrzeby utylitarne, to
znaczy chęć „dogadania się" z panią w sklepie
czy z kelnerem w kawiarni. Analizując różnego
rodzaju motywacje, akurat ta ostatnia, z perspektywy lektora, wcale nie jest bez znaczenia,
a wręcz przeciwnie daje nadzieję, na choćby
jakiś niewielki sukces edukacyjny. Nie ma
bowiem większej satysfakcji od tej, kiedy to
student potrafi zrobić zakupy czy zamówić
obiad w restauracji, mówiąc wyłącznie
po polsku. Można też zaobserwować, że także
dla kursantów takie sytuacje są niezwykle
motywujące. Sukcesem nie do przecenienia dla
obu stron, jest moment, gdy uczący się nie
nadużywają, w każdej możliwej sytuacji
komunikacyjnej, frazy: "Przepraszam, nie mówię
po polsku". Oczywiście zawsze na początku
nauki pada pytanie o to, czy można nauczyć się
polskiego, nie poznając gramatyki i wszystkich
skomplikowanych struktur, które się z tym wiążą.
Odpowiedź niestety jest jedna. Nie jest to
możliwe. Jak pokazuje doświadczenie pracy z
obcokrajowcami z całego świata, jest to element
języka, którego nie da się pominąć. Nie chodzi
przecież o to, aby mówić: „Co ty jechać
do praca?" (Czym ty jedziesz do pracy?) czy
„Czy mogesz idziesz do kina?" (Czy możesz iść do
kina?). Praktyka bowiem pokazuje, że choć na
pierwszy rzut oka, wydaje się to nie zakłócać
komunikatu, to jednak w codziennej rzeczywistości przeciętnego użytkownika języka takie
zdania rażą, lub też ich nie rozumie. Czasami
bowiem nawet lektorom trudno jest zrozumieć
językowe hybrydy studentów. Ich językowa
wyobraźnia bardzo często przekracza wyo-
for Foreigners
AMU Institute of Polish Philology offers a unique program – Polish Studies for Foreigners, to foreign students and Poles
living permanently abroad. This is a full-time BA program and the classes take place in Collegium Polonicum in Słubice.
The program of studies includes an intensive course of Polish language and a second foreign language course (English
or German), and Latin language basics. In addition, we o?er classes on literature, Polish history and culture, general history,
Polish linguistics, philosophy, foreign language teaching (Polish as a foreign language methodology) and also workshops
on translation and writing in Polish.
Collegium Polonicum is an exceptional place. It is situated on the German-Polish border and constitutes a joint academic
institution of AMU and European University Viadrina in Frankfurt-on-Oder. Collegium Polonicum provides modern
teaching facilities and comfortable dormitories.
The teaching staff at the Polish Studies for Foreigners comprises highly experienced lecturers of AMU Institute of Polish
Philology
Polish Studies for Foreigners
Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. (+48 95) 759 24 92
More information at
www.cp.edu.pl
TERAZ POLSKI 1/2014
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM / AMU School of Polish Language and Culture for Foreign Students
braźnię ich nauczyciela. Oczywiście dopóki błędy nie utrudniają
komunikacji, dopóty możemy je „zaakceptować”. Przykładem
niech będą choćby: „Moja tata ma 70 lat” (mój tata ma 70 lat)
czy Piję kawa bez mleko”(piję kawę bez mleka).
Bez wątpienia więc nauka podstawowych zagadnień
gramatycznych jest bezsprzecznie potrzebna. Niezależnie od
intensywności kursu czy narodowości studentów struktury te można
mniej lub bardziej rozbudowywać, ale pominąć ich nie sposób.
Powstaje więc pytanie jak to zrobić ciekawie i efektywnie? Jakie
narzędzia metodologiczne będę najlepsze? Czy da się w ogóle
zachęcić do nauki tak skomplikowanych zagadnień? Czy można je
zaprezentować inaczej niż kilka lat temu? Z odpowiedzią na te
pytania przyszedł wiek XX i XXI. Wśród najróżniejszych pomysłów
i prób urozmaicenia zajęć pojawiły się platformy e-learningowe.
Dziś jest ich wiele, choćby te dopasowane do podręcznika „Krok po
kroku”, stanowiące jakby uzupełnienie materiału, czy znany program
E-local, służący do nauki języków niszowych, w tym polskiego. Idea
jest jednak ta sama. Chodzi więc o wykorzystanie szansy jaką daje
internet. Wszyscy przecież zdają sobie sprawę, że dla młodego
pokolenia komputer jest najważniejszym medium kontakcie
z otoczeniem, przyjaciółmi, rodziną. Wydaje się więc, że e-learning jest
szansą na, może niekoniecznie naukę nowych zagadnień, ale
z pewnością na utrwalenie i przećwiczenie struktur czy słownictwa.
Można więc powiedzieć, że i student i nauczyciel mają to czego chcą:
student – nowoczesne formy nauczania, a nauczyciel – efekty
kształcenia. Ta subtelna „gra” z kursantem polega też na tym, że
zadania wymyślone są na potrzeby medium, jakim jest internet.
Raczej proste niż skomplikowane, raczej oryginalne niż sztampowe,
jednym słowem interaktywne i absorbujące. Kurs, który powstaje na
platformie e-learningowej Moodle, w poznańskim Studium Języka
i Kultury Polskiej jest odpowiedzią właśnie na tego rodzaju
oczekiwania. Studentom zostanie zaproponowanych 15 zagadnień
obejmujących poziom A1 i A2. Umieszczane tam zadania są
całkowicie uniwersalne, nie powiązane bezpośrednio z żadnym
podręcznikiem do nauki polskiego jako obcego. To zaleta nie do
podważenia, a wynika z tego, że słuchaczami Studium są ludzie
z całego świata, o różnych doświadczeniach i potrzebach
językowych. Oczywiście zaprezentowany materiał tworzy logiczną
i gramatyczną całość, ale może być swobodnie wykorzystywany
przez uczących się, niezależnie od kraju pochodzenia czy kursu w
jakim bierze udział. W obrębie zagadnień jak np. rodzina, podróże,
kultura, tradycja pojawiają się najróżniejsze ćwiczenia, zarówno
testujące słownictwo , gramatykę, rozumienie tekstu czy nawet
pisanie. Autorzy zadań zadbali przede wszystkim o to, by ćwiczenia
nie były powieleniem tych dostępnych na rynku podręczników.
Są one różnorodne, rozwijają wiele sprawności studenta.
Zagadnienia uzupełnione są o elementy graficzne, jak
fotografie czy obrazki, stanowiące ważny element wprowadzanego materiału. Z bardziej oryginalnych elementów
należy wymienić ćwiczenie typu „wisielec” czy „krzyżówki”,
możliwe do swobodnego generowania dzięki oprogramowaniu
platformy. Ich interaktywny charakter zachęca do spróbowania
własnych sił i realizuje hasło nauki poprzez swoistego rodzaju
zabawę. Wszystko ma służyć utrwaleniu, pojawiających się na
zajęciach zagadnień. Atrakcyjna forma ćwiczeń funkcjonujących
na platformie internetowej wydaje się być idealną propozycją
dla studenta, który dzięki temu w sposób łatwy, interesujący
i odmienny, od standardowych metod nauczania, ma szansę
powtórzenia materiału. Powszechnie przecież wiadomo, że jeśli
nauka idzie w parze z przyjemnością i nowoczesnością, dobry
efekt jest gwarantowany.
Magdalena Kaczmarek
15
ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY
POZNAÑ
WE OFFER DIFFERENT TYPES OF COURSES
1) Polish language courses
• 4 hours of classes per week for 30 weeks 2000 PLN
• 4 hours of classes per week for 15 weeks 1200 PLN
• 6 hours of classes per week for 30 weeks 2500 PLN
• 6 hours of classes per week for 15 weeks 1600 PLN
• 10 hours of classes per week for 30 weeks 3800 PLN
• 10 hours of classes per week for 15 weeks 2200 PLN
2) One-year preparatory course for learners who want
to study at Polish universities or colleges
(600 hrs of classes and 75 hrs of Polish for special purposes)
two semesters: 3100 EUR, one semester: 1550 EUR
3) One-semester preparatory course for the certificate exam
(4 hours of classes a week) 1200 PLN
4)Two-week preparatory course for the certificate exam
(15 hours of classes a week) 1000 PLN
5) Lectures
ź 2 hours a week for 30 weeks for the first year of studies at AMU
ź 2 hours a week for 30 weeks for the second year of studies at AMU
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska
tel. (+48 61) 829 45 15, tel./fax (+48 61) 829 45 16
e-mail: [email protected]
www.schoolpl.amu.edu.pl

Podobne dokumenty