do dnia 20.09.2016 roku oferty cenowej na leki do zwalczania warrozy

Transkrypt

do dnia 20.09.2016 roku oferty cenowej na leki do zwalczania warrozy
PSZCZOŁA WZBOGACA PLONY, ŻYWI i LECZY
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
10-502 OLSZTYN, UL KOŚCIUSZKI 14/2
tel./fax (0-89) 535-99-29
www.wzp-olsztyn.pl, e-mail: [email protected]
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie przygotowuje się do
opracowania projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów
pszczelich” na sezon 2016/17.
Zgodnie z powyższym, proszę o przesłanie do dnia 20.09.2016 r. oferty
cenowej na leki do zwalczania warrozy obowiązującej w 2017 roku (na każdy lek
oddzielną ofertę) w zapieczętowanej kopercie.
Oferta powinna zawierać:
- nazwę leku
- postać handlową leku
- dawkę leku na 1 rodzinę
- cenę leku netto bez usługi leczenia i VAT
- wartość netto usługi leczenia na 1 rodzinę
- cenę brutto leku z usługą leczenia i VAT
Koperty z ofertami będą otwarte komisyjnie w biurze WZP. Oferenci będą
mogli uczestniczyć w otwarciu kopert (o terminie posiedzenia Zarządu oferenci będą
poinformowani telefonicznie lub elektronicznie).
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do
wyboru oferenta bez podania uzasadnienia.
O wyborze lub odrzuceniu oferty zostaną Państwo powiadomieni pisemnie .

Podobne dokumenty