KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ W DZIEDZINIE

Transkrypt

KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ W DZIEDZINIE
KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ
W DZIEDZINIE KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA
8.
9
10.
11.
Cz.
specjalistyczna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cz. ogólna
Ramowy program kursu:
Nazwa przedmiotu
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Teoria i metodyka rekreacji
Marketing i organizacja imprez
Turystyka
Pierwsza pomoc przed medyczna
Podstawowe pojęcia geriatrii i gerontologii
Liczba godzin
4
12
6
10
8
4
2
Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia
2
Zmiany poszczególnych cech motorycznych z wiekiem
2
Zajęcia praktyczne
60
Problemy w usprawnianiu osób starszych
10
OGÓŁEM
120
Czas trwania kursu:
 Kurs składa się z 2 części /cz. ogólna i cz. specjalistyczna/; łącznie 120 godz.
 Szkolenie będzie trwało łącznie 5 tygodni.
Sposób organizacji kursu:
 Projekt będzie realizowany w PWSZ w Koszalinie, w oparciu o kadrę dydaktyczną
uczelni; zaś zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywać się będą w obiektach uczelni.
 Kurs będzie realizowany w formie zjazdów weekendowych.
 2 zjazdy w ramach szkolenia w części ogólnej.
 3 zjazdy w ramach szkolenia w części specjalistycznej.
Wymagania wstępne uczestników:
 Kandydaci na kurs muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
 Kandydaci na kurs muszą wypełnić kartę zgłoszeniową oraz podpisać umowę
określającą warunki odpłatności uczestnictwa w kursie.
Cele kształcenia:
 Zapoznanie z biologiczno-fizjologicznymi mechanizmami starzenia się w aspekcie
rekreacji ruchowej, poznanie różnorodnych form aktywności rekreacyjnej
w kompleksowym działaniu prewencyjnym na rzecz osób starszych.
 Poznanie psychomotorycznej sylwetki osoby starszej jako podstawy do planowania
procesu rekreacji dla tej grupy wiekowej.
 Zapoznanie z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami ćwiczeń
rekreacji ruchowej osób starszych oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami do
udziału w takich ćwiczeniach.
 Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć ruchowych dla osób
starszych.
 Kształtowanie odpowiednich cech koniecznych do pracy instruktora zajęć
ruchowych dla osób III wieku.
Cena kursu: 1100 zł (250 zł/część ogólna; 850 zł/część specjalistyczna)

Podobne dokumenty