Konferencja podsumowująca projekt "Aktywny powrót"

Transkrypt

Konferencja podsumowująca projekt "Aktywny powrót"
W dniu 24.03.2015 r. w Hotelu "ESPERANTO" w Świdnicy odbyła się konferencja
podsumowująca realizację projektu "Aktywny powrót", którego beneficjentem był Powiat
Świdnicki – Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy.
Projekt realizowano w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia na terenie powiatu świdnickiego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. - 31.03.2015 r.
Wartość projektu: 2.709.441,82 zł.
W ramach projektu wsparciem objęto 378 osób, w tym 193 osoby powyżej 50 roku życia (51,1%
ogółu uczestników) oraz 237 osób długotrwale bezrobotnych (62,7% ogółu uczestników).
Dzięki udziałowi w projekcie 58% uczestników pojęło zatrudnienie.
Staże odbywały się m. in. w firmach: „Electrolux Poland” Sp. z o.o. w Świdnicy, „Nifco Poland”
Sp. z o.o. w Świdnicy, „Śnieżka Invest” Sp. z o.o. w Świebodzicach, „Adler Polska” Sp. z o.o. w
Świdnicy, „Steilmann” Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz Spółdzielnia Socjalna „Raz, Dwa, Trzy” w
Żarowie.

Podobne dokumenty