ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan / Pani

Transkrypt

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan / Pani
Pieczątka armatora
z adresem i nr regon
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pan / Pani …................................................................
będzie zatrudniony w firmie …..................................................................
na statku …................................ w charakterze młodszego marynarza.
W/w odbył podstawowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach.
Zaświadczenie niniejsze jest dokumentem, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20.11.2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków
żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686).
……………………………………
(podpis i pieczęć armatora)

Podobne dokumenty