Terminal ABA-X3 z punktu widzenia użytkownika

Transkrypt

Terminal ABA-X3 z punktu widzenia użytkownika
Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0
23.07.2008
Postępująca specjalizacja powoduje dążenie do ścisłego formułowania zadań oraz wymusza coraz
bardziej wydajne wykorzystywanie czasu pracy.
Kierowca samochodu dziś już nie pełni zadań mechanika, pozostawiając je specjalizowanemu
serwisowi. Podobnie użytkownik systemu komputerowego wykorzystywanego do celów profesjonalnych
nie powinien zajmować się jego konfiguracją, dostosowywaniem do potrzeb firmy czy własnych. Powinien
zaś sprawnie i wydajnie wykonywać powierzone mu prace. Za poprawną pracę systemu komputerowego
Urzędu, Przedsiębiorstwa lub Uczelni odpowiadają fachowcy – Administratorzy.
Terminale ABA-X3 są już trzecią generacją opracowanych przez nas rozwiązań – przy ich tworzeniu
kierowaliśmy się zasadą:
„Maksimum prostoty i wygody dla Użytkownika Maksimum możliwości dla Administratora!”
Terminal ABA-X3 został zoptymalizowany do korzystania w maksymalnie uproszczony sposób
z udostępnionych jego użytkownikowi zasobów dowolnej sieci komputerowej.
Wykorzystywanie terminala ABA-X3 jest dla użytkownika znacznie prostsze, niż korzystanie
z typowego komputera klasy PC w sieci komputerowej, ponieważ terminal automatycznie uruchamia
zarówno połączenia z odpowiednimi serwerami, może także automatycznie uruchamiać programy dostępne
na tych komputerach.
Terminal ABA-X3 może być wykorzystywany w 2 podstawowych trybach:
•
Automatycznym
w którym po włączeniu zasilania terminal sam zestawia wszystkie niezbędne połączenia.
Na ekranie terminala zostaje udostępniona sesja umożliwiająca dostęp do serwera sieciowego.
Działanie użytkownika w tym trybie nie różni się niczym od pracy na komputerze. Po ewentualnym
wprowadzeniu nazwy użytkownika (login) oraz hasła może on korzystać w normalny sposób
z udostępnionych programów.
Praca w tym trybie nie jest ograniczona do jednej sesji. Terminal ABA-X3 może automatycznie
zestawić więcej (standardowo do 9) połączeń do różnych serwerów – Windows (RDP lub ICA), Linux
(X Window, NoMachine NX lub w trybie znakowym), UNIX (SCO, Solaris, HP-UX, AIX itp.), IBM
MainFrame lub AS/400 itp.
Wybór sesji przez użytkownika następuje za pomocą klawiszy funkcyjnych [Ctrl][Alt]F1 do [Ctrl]
[Alt]F9. Sesje mogą być dowolnie przyporządkowywane poszczególnym klawiszom funkcyjnym
jedynie przez Administratora systemu.
ABA PHC i CPSz
Tel. (012) 415-87-81
ul. Bociana 22a
Tel. (012) 415-87-82
www.aba.krakow.pl.
31 – 321 Kraków
Fax. (012) 415-87-83
e-mail: [email protected]
Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0
23.07.2008
•
Użytkownika
w którym po uruchomieniu terminal wyświetla obraz pulpitu użytkownika o standardowym
wyglądzie (ikony, system pop-up menu, pasek zadań).
Uruchamianie poszczególnych połączeń następuje poprzez wybór ikony lub pozycji z rozwijanego
menu startowego. Zasady korzystania z pulpitu użytkownika są identyczne jak w najpopularniejszych
systemach operacyjnych – obsługa terminala jest więc całkowicie intuicyjna i nie wymaga żadnego
dodatkowego przeszkolenia.
W odróżnieniu od pulpitu standardowych systemów operacyjnych (MS Windows, Linux itp.)
użytkownik terminala ABA-X3 nie może zmieniać wyglądu pulpitu ani jego funkcji – nie może
przesunąć ikony w inne miejsce, dodać lub usunąć pozycji w menu itp.
Pulpit terminala ABA-X3 wyposażono także w unikalne „zabezpieczenie przed zaklikaniem”.
Terminal zapamiętuje fakt, że ikona została wybrana przez „kliknięcie” myszką i ignoruje wszystkie
kolejne kliknięcia na tę ikonę. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się wielokrotnego uruchamiania
programów przez użytkowników oraz odmowy połączenia ze strony serwerów z uwagi na
wykorzystanie liczby licencji.
Liczba sesji uruchamianych w trybie użytkownika również wynosi dziewięć, z tym, że możliwe jest
także uruchamianie zdalnych programów w okienkach, co znacznie zwiększa możliwości terminala.
Oprogramowanie terminala ABA-X3 jest zabezpieczone przed przypadkowym lub rozmyślnym
uszkodzeniem – zasilanie terminala można wyłączyć bez stosowania żadnych specjalnych procedur,
terminal jest uodporniony na wszelkie złośliwe programy (wirusy i robaki komputerowe) – zapewnia to
zasada jego działania. Nie ma więc potrzeby stosowania programów antywirusowych, które wymagają
ciągłej aktualizacji.
Praca na terminalu ABA-X3 jest znacznie prostsza, niż wykorzystywanie standardowego komputera
PC -- jedyne „utrudnienie” dla użytkownika stanowi brak możliwości korzystania z gier
komputerowych...
ABA PHC i CPSz
Tel. (012) 415-87-81
ul. Bociana 22a
Tel. (012) 415-87-82
www.aba.krakow.pl.
31 – 321 Kraków
Fax. (012) 415-87-83
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty