Spis zawartości teczki doktoranta

Transkrypt

Spis zawartości teczki doktoranta
Załącznik nr 1 Spis zawartości teczki doktoranta
Spis zawartości teczki doktoranta
I Akta doktoranta
1. Kwestionariusz osobowy z załącznikami.
2. Dokumentacja przebiegu studiów:
karty egzaminacyjne,
sprawozdania z postępów w badaniach,
wnioski o przedłużenie,
urlopy naukowe.
3. Sprawy stypendialne (naukowe + socjalne).
4. Potwierdzenie odbioru dokumentów.
5. Inne.
II Akta przewodu doktorskiego
1. Podanie o otwarcie przewodu wraz z załącznikami:
życiorys,
kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu ukończenia studiów,
opinia opiekuna naukowego,
wykaz dorobku naukowego.
2. Uchwały Rady Wydziału (wyciągi).
3. Protokoły Komisji ds. przewodu doktorskiego.
4. Recenzje.
5. Autoreferat i odpowiedzi Recenzentom (ewentualnie można połączyć z punktem 4).
6. Protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
7. Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora i karta informacyjna SYNABA.
8. Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora (egzemplarz do akt).
9. Rozprawa doktorska.
UWAGA!
1. Jeżeli doktorant był uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w momencie
przekazania akt do Archiwum UMK należy dołączyć teczkę z aktami doktoranta do
teczki akt przewodu doktorskiego.
2. Dokumentacja powinna zostać uporządkowana wg powyższego schematu.
3. Załączniki w sprawach stypendialnych (tj. kopie publikacji) powinny zostać oddane
doktorantowi, a w teczce zachować jedynie spis tych publikacji.

Podobne dokumenty