ceramika ko¡skie

Komentarze

Transkrypt

ceramika ko¡skie
CERAMIKA KO¡SKIE
Ceramika-Koƒskie Sp. z o.o.
26-200 Koƒskie
ul. Ceramiczna 5
www.ceramikakonskie.pl
[email protected]
Dzia∏ sprzeda˝y:
tel. +48 41 375 49 20
+48 41 375 49 22
fax +48 41 375 49 30
[email protected]
Export:
tel. +48 41 375 49 55
fax +48 41 375 49 30
[email protected]
CERAMIKA KO¡SKIE
2010/2011
SORRENTO/CAPRI 33,3X50
TRAVERTYN 33,3X50
TRENTO 33,3X50
4
6
8
GRACJA 20X50
ITALIA 20X50
MICHELLE 20X50
OXFORD 20X50
PAOLO 20X50
ROXANNE 20X50
VERONA 20X50
10
12
14
16
20
24
26
GANDIA 25X40
MODENA 25X40
OLA 25X40
ORCHIDEA 25X40
SAHARA 25X40
SAHARA BIS 25X40
TAMIZA 25X40
28
30
32
34
36
38
40
BESKID 25X33,3
BORNEO 25X33,3
BRAVO 25X33,3
CYKADA 25X33,3
DARIO 25X33,3
ELIANA 25X33,3
KAMILA 25X33,3
KAMILA/MILA 25X33,3
ORAWA 25X33,3
PABLO 25X33,3
ROMANO 25X33,3
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
WHITE
64
MEBLE EKSPOZYCYJNE
SYSTEM PAKOWANIA
PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
CERTYFIKATY, ATESTY, DEKLARACJE
66
67
68
72
Katalog ma charakter poglàdowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z uwagi na technik´ druku przedstawione tutaj produkty mogà nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistych.
SPIS TREÂCI
Szanowni Paƒstwo!
Prezentujemy najnowszà i uaktualnionà edycj´ naszego katalogu na sezon 2010/2011. Przedstawiamy w nim szerokà
gam´ kolekcji - od klasyki, przez stonowanà elegancj´, a˝ do nowoczesnego designu. Wiedza o trendach panujàcych w danym
momencie na Êwiatowych rynkach i umiej´tnoÊç jej praktycznego przetworzenia na produkt jest wynikiem udzia∏u pracowników
Ceramiki Koƒskie w najwa˝niejszych targach bran˝y ceramicznej oraz Êcis∏ej wspó∏pracy z w∏oskimi, hiszpaƒskimi i polskimi
firmami wzorniczymi i technologicznymi.
Bogate wzornictwo oraz ró˝norodnoÊç formatów naszych p∏ytek stwarzajà mo˝liwoÊç niezliczonej iloÊci aran˝acji. Dzi´ki
temu ka˝dy z klientów b´dzie móg∏ znaleêç inspiracj´ do zbudowania wokó∏ siebie estetycznego, pe∏nego harmonii wn´trza,
dajàcego mo˝liwoÊç wyciszenia po stresujàcym dniu.
˚yczàc wiele satysfakcji z paƒstwa wyborów zapraszamy do zakupów.
Sehr geeherte Damen und Herren,
wir präsentieren die neuste, aktualiesierte Edition unseres Katalogs für das Jahr 2010/2011: das breite Angebot der Kolektionen
– von den zeitlosen Klassikern, über diskrete Eleganz bis hin zu modernem Design. Wir von Ceramika Koƒskie gewinnen für Sie ständig
neue Erkenntnisse über die aktuellen Trends auf dem internationalen Markt und erwerben sowohl durch die Beteiligung an den bedeutendsten
Fachmessen der Keramikbranche als auch durch die enge Zusammenarbeit mit italienischen, spanischen sowie mit polnischen Partnern in den
Bereichen Design und Technologie zudem das Wissen, diese bei unseren Produkten in die Praxis umzusetzen.
Die reiche Auswahl an Designs und Formen unserer Keramikprodukte bietet Ihnen eine Vielzahl an Variations- und
Gestaltungsmöglichkeiten. Dies eröffnet Ihnen die Möglichkeit, den Raum um sich herum so zu gestalten, dass Sie Ruhe und Harmonie
von den Strapazen des Alltags darin finden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Bemühungen durch die Entscheidung für unsere Produkte belohnten.
2
Dear Sirs,
We would like to offer the new and updated edition of our catalogue for season 2010/2011, presenting a wide range from timeless
classic to bright modern designs.
Our continuous attention to worldwide market trends, our regular participation in exhibitions, and our close cooperation with Italian,
Spanish and Polish design studios ensures that we remain at the cutting edge of modern tile design.
An infinite number of combinations are made possible by our rich designs and variety of different tile sizes, enabling your customers
to make their homes unique, inspirational and harmonious places to escape from stressful modern life.
We hope that our products meet with your approval.
Уважаемые Господа!
Мы демонстрируем новейшее и актуализированное издание нашего каталога на сезон 2010/2011. В нем
представлен широкий ассортимент коллекции – от достойной классики до современного дизайна. Знание о новейших
тенденциях в керамической отрасли, которые сейчас присуще на мировом рынке, а также умение применить на практике –
результат постоянного участия наших сотрудников на выставках, а т.ж. тесное сотрудничество с итальянскими,
испанскими и польскими студиями дизайна, графики и технологий.
Богатый дизайн и разнообразие форматов наших плиток дают возможность бесчисленного количества комбинаций и
вариантов на Ваш выбор. Благодаря этому, наши клиенты всегда смогут найти вдохновение на обустройство вокруг себя
эстетичной, полной гармонии комнаты для отдыха после тяжелого и интенсивного дня.
Найлучшей наградой за нашу работу будет ваше удовлетворение от выбранной покупки фирмы «Керамика Конскье».
3
SORRENTO/CAPRI
Capri 2
33,3x50
Sorrento onda
4
Capri 1
33,3x50
5,5x50
Venge
Capri 3
33,3x50
5,2x50
Salsa
4,8x50
Sorrento white
Sorrento mix
33,3x50
3x33,3
Sorrento brown
Sorrento mix
Aleksander
33,3x33,3
Sorrento brown
33,3x33,3
33,3x50
6x33,3
Sorrento rigato inserto
33,3x50
Sorrento yellow
33,3x50
T 38
1,5x50
Sorrento mosaic
33,3x33,3
5
TRAVERTYN
Travertyn be˝
Akropol inserto
Travertyn brown
33,3x50
33,3x50
Travertyn bràz
33,3x50
Akropol
2,5x33,3
Akropol
7,2x33,3
Akropol
naro˝nik
7,2x7,2
33,3x33,3
7
TRENTO
Rain forrest brown
7,5x33,3
Trento mosaic
8
33,3x33,3
Trento T1 inserto
33,3x50
Trento beige
33,3x50
Trento T2 inserto
33,3x50
Trento T3 inserto
33,3x50
Metalic G2
2x50
Golden metalic
5,3x33,3
Trento
4x33,3
Metalic
2x33,3
Gold D2
Trento
Golden metalic
10,8x50
0,8x25
50x50
9
GRACJA
Gracja cream
20x50
Gracja brown
20x50
Gracja 2 inserto
20x50
Gracja 1 beige
5,8x50
Gracja 1 brown
5,8x50
L 915/4
1,5x50
Gracja mosaic
Bolzano
33,3x33,3x7,2
Barrique marrone
20x20
33,3x33,3
11
ITALIA
Italia white
20x50
Italia white L9 inserto
20x50
Italia grey
20x50
Italia grey L9 inserto
20x50
Italia graphite
20x50
Italia graphite L9 inserto
20x50
Italia A
10x50
Elena
3,2x50
Italia M 256
20x50
Metallic G4
Dalia
33,3x33,3
3x50
T 40
1,5x50
C inox
1,5x50
Murano grey mix
6x25
13
MICHELLE
Michelle white
20x50
Michelle 1 white
20x50
Michelle violet
20x50
Michelle green
20x50
Michelle 1 violet
20x50
Michelle 1 green
20x50
Michelle M2 green
9,5x50
Michelle B2
5x50
Michelle mosaic
green/violet/white 20x20
White
33,3x33,3
15
OXFORD
Dalia
Oxford white
20x50
Oxford grey
20x50
Oxford graphite
20x50
Oxford 1 grey inserto
20x50
Oxford mix inserto
20x50
T 40
1,5x50
Zebra
2,5x50
33,3x33,3
17
OXFORD
T 40
Dalia
18
33,3x33,3
1,5x50
Oxford white
20x50
Oxford 3 white inserto
20x50
Oxford grey
20x50
Oxford 3 graphite inserto
20x50
Oxford graphite
20x50
Oxford 2 graphite inserto
20x50
19
PAOLO
Paolo P2 inserto
20x50
Paolo P2
6,5x50
Paolo P3 inserto
Patrizia yellow inserto
20x50
Patrizia beige inserto
20x50
Patrizia
4,6x50
Paolo yellow
20x50
Paolo beige
20x50
Metallic G2
2x50
Paolo brown
20x50
20x50
Paolo mosaic yellow/brown
20x20
Paola
Paolo mosaic yellow/beige
20x20
33,3x33,3
( ** )
Natura brown
33,3x33,3
( ** ) p∏ytka tak˝e w ofercie
firmy STARGRES
21
PAOLO
22
Paolo yellow
Paolo beige
Paolo brown
20x50
Tavola inserto
20x50
Espresso inserto
20x50
20x50
20x50
23
ROXANNE
Roxanne
20x50
Roxanne cream
20x50
Roxanne brown
20x50
Roxanne
2,5x50
Roxanne 2
4,5x50
Brown
33,3x33,3
25
VERONA
Verona white
20x50
Verona black
20x50
Verona inserto
20x50
L 901
1,5x50
Verona mosaic
Verona
20x20
33,3x33,3
27
GANDIA
Gandia jasny be˝
25x40
Gandia ciemny be˝
25x40
Gandia mahoƒ
25x40
Gandia mosaic
25x40
Gandia z∏ota inserto
25x40
Gandia z∏ota
6,5x25
Gandia z∏ota
3,2x25
Gandia mosaic
20x20
( ** )
Azteco cotto
33,3x33,3
( ** ) p∏ytka tak˝e w ofercie firmy STARGRES
29
MODENA
Modena jasny ró˝
25x40
Modena ró˝
25x40
Modena bis inserto
25x40
Modena inserto
25x40
Modena bis
4,8x25
Modena
4,8x25
Modena mosaic
25x40
Cezar
33,3x33,3
31
OLA
Ola
25x40
Ola brown
25x40
T 38
1,5x40
Ola 2 inserto
25x40
Ola brown 2 inserto
25x40
Ola brown
5,5x40
Ola 1 inserto
25x40
Ola 1
4,8x40
Ola 1
4,8x25
Ola 1 inserto
4,8x20
Aleksander
33,3x33,3
Ola inserto
25x40
Ola
4,8x25
Ola brown
33,3x33,3
33
ORCHIDEA
Orchidea cream
25x40
Orchidea brown
25x40
Orchidea cream A inserto 25x40
Orchidea cream B inserto 25x40
Orchidea white 2
25x40
Orchidea green
25x40
Orchidea green A inserto 25x40
Orchidea green B inserto 25x40
Orchidea graphite
25x40
Orchidea graphite A inserto
25x40
Orchidea graphite B inserto
25x40
Orchidea
brown
listwa 3x40
Ola brown
Orchidea
Orchidea
green
red listwa
listwa 3x40 3x40
33,3x33,3
Green 06
33,3x33,3
Verona
33,3x33,3
35
SAHARA
Aleksander
36
33,3x33,3
Sahara jasny be˝
25x40
Sahara ciemny be˝
25x40
Sahara mosaic
25x40
Sahara inserto
25x40
Sahara
4,5x25
Sahara
4,5x40
37
SAHARA BIS
Sahara jasny be˝
25x40
Sahara ciemny be˝
25x40
Sahara bis L1
25x40
Sahara bis R1
25x40
Sahara bis L1 inserto
25x40
Sahara bis R1 inserto
25x40
Sahara mosaic
25x40
Sahara bis
1,8x25
( ** )
( ** ) p∏ytka tak˝e w ofercie firmy STARGRES
Merida czerwona
33,3x33,3
39
TAMIZA
Aleksander
40
33,3x33,3
Sorrento brown
33,3x33,3
Tamiza
4x40
Tamiza
25x40
Tamiza krem
25x40
Tamiza inserto
25x40
Tamiza bis inserto
25x40
Tamiza bis
4,8x25
41
BESKID
Beskid krem
25x33,3
Beskid be˝
25x33,3
Beskid 2 bis inserto
25x33,3
Beskid 1 inserto
25x33,3
Beskid 2
Beskid 2 inserto
Beskid 1
4,8x25
5x25
25x33,3
( ** )
Natura brown
33,3x33,3
( ** )
Natura cream
33,3x33,3
( ** ) p∏ytka tak˝e w ofercie firmy STARGRES
43
BORNEO
Aleksander
44
33,3x33,3
Borneo krem
25x33,3
Borneo ˝ó∏te
25x33,3
Borneo inserto
Borneo
Rattan
6,5x25
Rattan
3,5x25
Rattan
1,5x25
Borneo rattan inserto
25x33,3
Rattan
1,5x33,3
25x33,3
4,5x25
Rattan
6,5x6,5
45
BRAVO
46
Bravo krem
25x33,3
Bravo inserto
Bravo
Bravo be˝
25x33,3
4x25
25x33,3
Bravo
33,3x33,3
47
CYKADA
Cykada
25x33,3
Cykada inserto
Cykada
Cykada bordo
25x33,3
4,5x25
25x33,3
Cezar
33,3x33,3
49
DARIO
Dario cream
25x33,3
Dario brown
25x33,3
Dario A inserto
25x33,3
Dario B inserto
25x33,3
Dario
4,5x25
Dario mosaic
Trawertyn marrone
25x25
33,3x33,3
51
ELIANA
Eliana bia∏a
25x33,3
Eliana zielona
25x33,3
Eliana lila
25x33,3
Strelicja zielona
inserto
25x33,3
Strelicja lila inserto
25x33,3
Strelicja zielona
8x25
Strelicja lila
8x25
Strelicja zielona
4,5x25
Strelicja lila
4,5x25
Eliana zielona inserto 25x33,3
Eliana lila inserto
Eliana zielona
Eliana lila
5x25
25x33,3
5x25
(*)
Eliana zielona
25x25
(*)
Eliana lila
25x25
53
KAMILA
Green 06
54
33,3x33,3
Kamila wrzos
33,3x33,3
Kamila 2 inserto
Kamila 2
Kamila seledyn
25x33,3
Kamila bia∏a
25x33,3
4,8x25
25x33,3
Kamila 3 inserto
Kamila 3
Kamila wrzos
25x33,3
Kamila niebieska
25x33,3
4,8x25
25x33,3
55
KAMILA/MILA
56
Mila bia∏a inserto
25x33,3
Mila grafit inserto
25x33,3
Kamila 1 inserto
Kamila 1
Kamila bia∏a
T 40
25x33,3
Kamila grafit
25x33,3
4,8x25
25x33,3
1,5x33,3
Dalia
33,3x33,3
57
ORAWA
Orawa white
25x33,3
Orawa cream
25x33,3
Orawa inserto
Orawa
25x33,3
5x25
Bolzano
Orawa mosaic
Orawa mix
25x25
5x25
33,3x33,3x7,2
59
PABLO
Pablo yellow
25x33,3
Pablo venge
25x33,3
Pablo yellow L6
25x33,3
Pablo venge L6
25x33,3
Pablo
mix
inserto
6x12,3
Pablo
flower
inserto
6x12,3
Pablo inserto
Pablo flower
4,5x25
25x33,3
Pablo mix
6x25
( ** )
( ** ) p∏ytka tak˝e w ofercie firmy STARGRES
Natura venge
33,3x33,3
Paola
33,3x33,3
61
ROMANO
Romano cream
25x33,3
Romano green
25x33,3
Romano green inserto 25x33,3
Romano green
Romano graphite
25x33,3
Romano violet
33,3x33,3
Green 06
Romano violet inserto 25x33,3
Romano violet
4,8x25
Romano violet mosaic
25x25
Romano green mosaic
Romano cream
25x33,3
4,8x25
25x25
33,3x33,3
Dalia
33,3x33,3
63
WHITE
White mat
25x40
White L6 mat
25x40
White L2 mat
25x40
White mosaic mat
25x40
❖
White mat
12,5x40
White glossy
25x40
❖
White mat
25x33,3
❖
White glossy
25x33,3
❖
White mat
20x50
Michelle white
20x50
❖
White mat
33,3x50
White glossy
33,3x50
White glossy L2
❖
White
33,3x50
na zamówienie / for order only
33,3x33,3
65
MEBLE EKSPOZYCYJNE
Ekspozytor ksià˝kowy (szafa)/Book expositor/
Schrank mit 20 Muster/Книжный экспозитор (шкаф):
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 194 cm
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 220 cm
G∏´bokoÊç/Depth/Tiefe/Глубина: 70 cm
Plansze/Panels/Tafeln/Планшеты:
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 170 cm
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 55 cm
IloÊç/Quantity/Zahl/Количество: 20 sztuk/pieces/Stück/штук
Ekspozytor obrotowy/Rotary expositor/
Schrank mit 10 Muster/Экспозитор – вертушка:
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 115 cm
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 220 cm
G∏´bokoÊç/Depth/Tiefe/Глубина: 60 cm
Plansze/Panels/Tafeln/Планшеты:
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 170 cm
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 55 cm
IloÊç/Quantity/Zahl/Количество: 10 sztuk/pieces/Stück/штук
Ekspozytor obrotowy/Rotary expositor/
Schrank mit 8 Muster/Экспозитор – вертушка:
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 139 cm
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 205 cm
G∏´bokoÊç/Depth/Tiefe/Глубина: 139 cm
Plansze/Panels/Tafeln/Планшеты:
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 170 cm
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 55 cm
IloÊç/Quantity/Zahl/Количество: 8 sztuk/pieces/Stück/штук
Plansze/Panels/Handtafeln/Планшеты:
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 100 cm
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 50 cm
IloÊç/Quantity/Zahl/Количество: 10 sztuk/pieces/Stück/штук
Stojak/Stand/Bodenstand/Стойка:
SzerokoÊç/Width/Breite/Ширина: 57 cm
D∏ugoÊç/Lenght/Länge/Длина: 100 cm
WysokoÊç/Height/Höhe/Высота: 32 cm
66
Standardowy kolor plansz: jasny buk, na ˝yczenie: czarny. / Die Standardfarbe von den Tafeln ist helle Buche, nach dem
Wunsch gibt es auch schwarze Tafeln. / Стандартный цвет панелей: светлый бук, по желанию: чёрный.
Exhibition equipment / Ausstellungsmöbel / Экспозиционная мебель
(*) P∏ytki pod∏ogowe 25x25 b´dà stopniowo uzupe∏niane gresem szkliwionym 33,3x33,3 a nast´pnie wycofywane z oferty sta∏ej.
(*) Floor tiles 25x25 will be gradually supplemented by glazed gres porcelanato 33,3x33,3 and successively withdrew from the main offer.
(*) Bodenfliesen 25x25 aus dem Steingut werden schrittweise durch glasiertes Feinsteizeug 33,3x33,3 ersetzt, und nachdem aus dem Angebot eliminiert werden
(*) ç‡ÔÓθÌ˚ ÔÎËÚÍË 25x25 ·Û‰ÛÚ¸ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓÔÓÎÌflÌÌ˚ „·ÁÛÓ‚‡ÌÌ˚Ï „ÂÒÓÏ 33,3x33,3 ‡ Á‡ÚÂÏ ËÁ˙flÚ˚ Ò ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó Ô‰ÎÓÊÂÌËfl.
16,65
Waga opakowania (kg)
Box weight (kg)
kg/Verpackung
ÇÂÒ ÍÓÓ·ÍË (kg)
70,40
1100
Liczba m2 na palecie
Sqm/pallet
m2/Palette
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ï2 ̇ ÔÓ‰‰ÓÌÂ
Waga brutto palety (kg)
Palleweight Brutto (kg)
Brutto kg/Palette
ÇÂÒ ·ÛÚÚÓ ÔÓ‰‰Ó̇ (kg)
64
1,1
Liczba m2 w opakowaniu
Sqm/box
m2/Verpackung
Kоличество м2 в коробке
Liczba opakowaƒ na palecie
Boxes/pallet
Verpackung/Palette
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÍÓÓ·ÓÍ Ì‡ ÔÓ‰‰ÓÌÂ
11
20x50
Liczba p∏ytek w opakowaniu
Pcs/box
Stück/Verpackung
KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÎËÚÓÍ ‚ ÍÓÓ·ÍÂ
Wymiary
Size
Format
îÓχÚ
880
57
38
22,6
1,5
9
33,3x50
–
–
do uzgodnienia
to agreement
zur Vereinbarung
Í ÒÓ„ÎÓÒÓ‚‡Ì˲
15
1
20
12,5x40
1163
85,5
57
20,05
1,5
18
25x33,3
P∏ytki Êcienne
Wall tiles
Wandfliesen
ç‡ÒÚÂÌÌ˚ ÔÎËÚÍË
1053
81
54
19,5
1,5
15
25x40
produced since
June 2010
1195
79,2
66
17,8
1,2
12
25x40
produced up to
May 2010
977
67,5
45
21,7
1,5
24
25x25
1175
63,84
48
24,5
1,33
12
1150
74,4
48
23,5
1,55
14
33,3x33,3x8 33,3x33,3x7,2
gres szkliwiony
glazed porcelain
stoneware
glasiertes
Feinsteinzeug
„·ÁÛÓ‚‡ÌÌ˚È
„ÂÒ
P∏ytki pod∏ogowe
Floor tiles
Bodenfliesen
ç‡ÔÓθÌ˚ ÔÎËÚÍË
–
–
5,7
0,44
11
20x20
–
–
7
0,69
11
25x25
–
–
do uzgodnienia
to agreement
zur Vereinbarung
Í ÒÓ„ÎÓÒÓ‚‡Ì˲
11
0,83
10
25x33,3
–
–
12,1
0,9
9
25x40
åÓÁ‡Ë͇ ÍÂ‡Ï˘ÂÒ͇fl
Mosaik keramik
Mosaic ceramic
Mozaika ceramiczna
Packaging, Verpackungsweise, Схема упаковки плиток
SYSTEM PAKOWANIA
–
–
12,95
1
9
33,3x33,3
P¸YTKI ÂCIENNE, POD¸OGOWE 25x25
I POCHODNE DEKORACJE
P∏ytki prasowane na sucho o nasiàkliwoÊci wodnej E>10% zgodnie z normà PN-EN 14411 – grupa B III
Dry-pressed tiles and Decors with a water absorption level E > 10% in compliance with PN-EN 14411 standard, group B III
Fliesen und Dekorelemente mit der Wasseraufnahmefähigkeit E > 10% gemäß der norm PN-EN 14411 Gruppe B III
Плитки и декорации с водопоглoщаемостью E > 10% в соответствии со стандартом PN-EN 14411 Группа В III
Wymiary i jakoÊç powierzchni
Dimensions and quality of surface
Abmessungen und Qualität der Oberfläche
Размеры и качество поверхности
NORMA
Standard
Norm
Стандарт
PARAMETRY
Parameters
Eigenschaften
Параметры
ISO 10545-2
Wymiary: d∏ugoÊç i szerokoÊç
Dimensions: lenght and width
Abmessungen: Länge und Breite
Размер: длина и ширина
GruboÊç p∏ytki
Fliesendicke
Krzywizny boków:
Seitenkrümmung:
DOPUSZCZALNE MAX ODCHYLENIA WG NORMY
Acceptable deviation from right angle
Max. Zulässige Abweichungen Gemäß der Norm
Допускаемые отклонения в сответствии со стандартом
Tile thickness
Толщина
Dopuszczalne maksymalne odchylenia od kàta prostego
w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego
Rectangularity: Admissible maximum deviation of right
angle (in%) according to practical dimensions
Maximale zugenlassene Rechtwinkelkeitsabweichung
im Vergleich zu der entsprechenden Arbeitsabmessung
Допускается максимальное отклонение от прямого угла
по отношению к соответствующему рабочему размеру
68
+/– 10%
Straightness of sides:
Кривизна сторон:
Dopuszczalne maksymalne odchylenie od linii prostej
w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych
Admissible maximum deviation according to adequate
practical dimensions
Maximale zugenlassene Abweichung von Arbeitsabmessung
Допускается максимальное отклонение по отношению
к соответствующему рабочему размеру
P∏askoÊç powierzchni
Ebenheit der Oberfläche
L > 12cm +/– 0,5%
L † 12cm +/– 0,75%
+/– 0,3%
+/– 0,5%
Surface flatness
Плоскость поверхности
Krzywizna Êrodka w odniesieniu do d∏ugoÊci przekàtnej
Admissible maximum deviation to center curvature
Max. Mittelkrümmung
Макс. кривизна середины
– 0,3%, +0,5%
Krzywizna boków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru
Sides curvature
Max. Seitenkrümmung
Макс. кривизна сторон
– 0,3%, +0,5%
Wypaczenie w odniesieniu do d∏ugoÊci przekàtnej
Angles deviation
Max. Verzug
Макс. дефекты по отношению к длине
+/– 0,5%
W∏asnoÊci fizyczne
Technical data
Physische Eigenschaften
Физические свойства
NORMA
Standard
Norm
Стандарт
PARAMETRY
Parameters
Eigenschaften
Параметры
ISO 10545-2
Wymiary i jakoÊç powierzchni (%)
Dimensions and surface quality (%)
Abmessungen und Qualität der Oberfläche (%)
Размеры и качество поверхности (%)
ISO 10545-3
NasiàkliwoÊç wodna (%)
Waterabsorption (%)
Wasseraufnahmefähigkeit (%)
Водопоглoщаемость (%)
ISO 10545-4
Wytrzyma∏oÊç na zginanie (N/mm2)
Bending strenght (N/mm2)
Biegefestigkeit (N/mm2)
Прочность на изгиб (N/mm2)
gruboÊç/ tile thickness/Fliesendicke/толщина
‡7,5 mm
gruboÊç/ tile thickness/Fliesendicke/толщина
<7,5 mm
Si∏a ∏amiàca (N)
Breaking strenght (N)
Bruchlast (N)
Сила ломания (N)
gruboÊç/ tile thickness/Fliesendicke/толщина
‡7,5 mm
gruboÊç/ tile thickness/Fliesendicke/толщина
<7,5 mm
ISO 10545-9
OdpornoÊç na szok termiczny
Thermal shock resistance
Temperaturwechselbeständigkeit
Устойчивость на термический шок
ISO 10545-11
OdpornoÊç szkliwa na p´kni´cia w∏oskowate
Crazing resistance for glazed tiles
Haarrißfestigkeit
Устойчивость глазури к капилярным трещинам
ISO 10545-13
OdpornoÊç na Êrodki domowego u˝ytku i sole
do basenów kàpielowych
Chemical and swimming-pool salt resistance
Beständingkeit gegen Haushaltsmittel und Salze
fur Schwimmbäder
Устойчивость к воздействию средств бытовой
химии и солей дла купальных бассейнов
PARAMETRY WYMAGANE
Required parameters
Geforderte Parameterwerte
Требуeмый параметр
PARAMETRY OSIÑGNI¢TE
Achieved parameters
Gemessene Parameterwerte
Достигнутый параметр
wymagana
required
eforderlich
требуeмый
zgodnie z EN 14411
according to EN 14411
nach der nor norm EN 14411
в соответсвии EN 14411
>10
max. 18
min. 15
>16
min. 12
>13
min. 600
min. 600
min. 200
min. 300
podana przez producenta
quoted by manufacturer
vom Hersteller angegeben
согласно испытаний производителя
odporne
resistant
widerstandsfahig
прочный
wymagana
required
erforderlich
требуeмый
odporne
resistant
widerstandsfahig
прочный
min. klasa GB
min. GB grade
odporne
resistant
min. Klasse GB
widerstandsfahig
мин. Класс GB
прочный
min. klasa 3
min. 3 grade
min. Klasse 3
мин. Класс 3
klasa 3-5
grade 3-5
Klasse 3-5
Класс 3-5
ISO 10545-14
OdpornoÊç na plamienie
Stain resistance
Fleckenwiderstand
Устойчивость к появлению пятен
ISO 10545-7
Dla p∏ytek pod∏ogowych 25x25 / for floor tiles 25x25 / für Bodenfliesen 25x25 / Дла напольных плиток 25x25
OdpornoÊç na Êcieranie PEI
Abrasion resistance PEI
Abriebfestigkeit PEI
Устойчивость к истиранию PEI
Wymagana
According to producer indication
Nach dem Hinweis des Produzenten
Согласно испытаний производителя
3-4
69
GRES SZKLIWIONY
I POCHODNE DEKORACJE
P∏ytki o nasiàkliwoÊci wodnej E † 0,5% zgodnie z normà PN-EN 14411 – grupa BIa
Dry-pressed tiles with a water absorption E † 0,5% in compliance with PN-EN 14411 Standard, group BIa
Trocken gepresste Fliesen mit der Wasseraufnahmefähigkeit E † 0,5% gemäß der norm PN-EN 14411, Gruppe BIa
Плитки с водопоглащаемостью E † 0,5% в соответствии со стандартом PN-EN 14411 Группа ВIa
Wymiary i jakoÊç powierzchni
Dimensions and quality of surface
Abmessungen und Qualität der Oberfläche
Размеры и качество поверхности
NORMA
Standard
Norm
Стандарт
ISO 10545-2
PARAMETRY
Parameters
Eigenschaften
Параметры
DOPUSZCZALNE MAX ODCHYLENIA WG NORMY
Acceptable deviation from right angle
Max. Zulässige Abweichungen Gemäß der Norm
Допускаемые отклонения в сответствии со стандартом
S † 90 cm2
90 < S †
190 cm2
190 < S †
410 cm2
S > 410 cm2
Wymiary: d∏ugoÊç i szerokoÊç
Dimensions: lenght and width
Abmessungen: Länge und Breite
Размер: длина и ширина
+/– 1,2%
+/– 1,0%
+/– 0,75%
+/– 0,6%
GruboÊç p∏ytki
Fliesendicke
Tile thickness
Толщина
+/– 10,0%
+/– 10,0%
+/– 5,0%
+/– 5,0%
Krzywizny boków
Seitenkrümmung
Straightness of sides
Кривизна сторон
+/– 0,75%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
+/– 1,0%
+/– 0,6%
+/– 0,6%
+/– 0,6%
Odchylenie od kàta prostego
Rectangularity
Abweichung vom Rechtwinkel
Отклонение от прямого угла
Dopuszczalne max. odchylenie od kàta prostego w %
w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych
Admissible maximum deviation of right angle in %
according to practical dimensions
Zulassige maximale Abweichung vom Rechtwinkel
im Bezug auf entsprechende Arbeitsabmessungen
Максимальное процентное отклонение от прямого угла
по отношению к соответствующему рабочему размеру
P∏askoÊç powierzchni
Dopuszczalne max. odchylenie w %
Surface flatness – Admissible maximum deviation in %
Ebenheit der Oberfläche – Zulassige maximale Abweichung
von der Flachenebenheit, perzentual angegeben
Плоскость поверхности – Допускается макс процентное
отклонение от плоскости поверхности
70
Krzywizna Êrodka
Max. Mittelkrümmung
Center curvature
Кривизна сeредины
+/– 1,0%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
Krzywizna boków
Max. Seitenkrümmung
Sides curvature
Кривизна сторон
+/– 1,0%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
Wypaczenie rogów
Max. Verzug
Angles deviation
Дефекты углов
+/– 1,0%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
+/– 0,5%
W∏asnoÊci fizyczne
Technical data
Physische Eigenschaften
Физические свойства
NORMA
PARAMETRY
Standard
Norm
Parameters
Parameter
Стандарт
Параметры
ISO 10545-3
ISO 10545-4
NasiàkliwoÊç wodna (%)
Water absorption (%)
Wasseraufnahmefahigkeit (%)
Водопоглащаемость (%)
Wytrzyma∏oÊç na zginanie (N/mm2)
Bending strenght (N/mm2)
Biegefestigkeit (N/mm2)
Прочность на изгиб (N/mm2)
Si∏a ∏amiàca (N)
Breaking strenght (N)
Bruchlast (N)
Сила ломания (N)
gruboÊç/tile thickness/Fliesendicke/толщина
‡ 7,5 mm
gruboÊç/ tile thickness/Fliesendicke/толщина
<7,5 mm
ISO 10545-9
OdpornoÊç na szok termiczny
Thermal shock resistance
Temperaturwechselbeständigkeit
Устойчивость на термический шок
PARAMETRY
WYMAGANE
Requied parameters
Geforderte
Parameterwerte
Требуeмыe параметры
PARAMETRY
OSIÑGNI¢TE
Achieved parameters
Gemessene
Parameterwerte
Достигнутыe параметры
† 0,5
< 0,15
min. 35
min. 45
‡ 1300
‡ 700
> 1500
> 800
stosowana metoda badania
wg PN-EN ISO 10545-9
applied method of analysis
according to PN-EN ISO 10545-9
angewandtes Prüfverfahren nach
der Norm PN-EN ISO 10545-9
применяемый метод исследования
в соответствии со стандартом
PN-EN ISO 10545-9
odporne
widerstandfähig
resistant
прочный
ISO 10545-12
MrozoodpornoÊç
Frost resistance
Frostbeständigkeit
Морозостойкость
wymagana
required
erfordlich
требуeмый
odporne
frost-resistant
frostbeständig
морозостойкость
ISO 10545-11
OdpornoÊç szkliwa na p´kni´cia w∏oskowate
Crazing resistance
Haarisfestigkeit der Glazur
Устойчивость глазури к капилярным трещинам
wymagana
required
erfordlich
требуeмый
odporne
resistant
widerstandfähig
прочный
ISO 10545-13
OdpornoÊç na Êrodki domowego u˝ytku i sole
do basenów kàpielowych
Chemical resistance
Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze
für Schwimmbäder
Устойчивость к воздействию средств бытовой
химии и солей дла купальных бассейнов
p∏ytki szkliwione – min. klasa GB
ISO 10545-14
ISO 10545-7
OdpornoÊç na plamienie
Stain resistance
Fleckenwiderstand
Устойчивость к появлению пятен
OdpornoÊç na Êcieranie PEI
Abrasion resistance PEI
Abriebfestigkeit PEI
Устойчивость к истиранию PEI
glazed tiles – min. GB
glasierte Fliesen – min. Klase GB
GA
мин. Класс GB
min. klasa 3
min. 3 Grade
min. Klasse 3
мин. Класс 3
5
wg wskazaƒ producenta
according to manufacturer indication
Nach dem Hinweis des Produzenten
По указанию производителя
3-5
71
CERTYFIKATY, ATESTY, DEKLARACJE
CERAMIKA KO¡SKIE
Ceramika-Koƒskie Sp. z o.o.
26-200 Koƒskie
ul. Ceramiczna 5
www.ceramikakonskie.pl
[email protected]
Dzia∏ sprzeda˝y:
tel. +48 41 375 49 20
+48 41 375 49 22
fax +48 41 375 49 30
[email protected]
Export:
tel. +48 41 375 49 55
fax +48 41 375 49 30
[email protected]
CERAMIKA KO¡SKIE
2010/2011

Podobne dokumenty